02019L1995 — CS — 18.08.2020 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY (EU) 2019/1995

ze dne 21. listopadu 2019,

kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží

(Úř. věst. L 310 2.12.2019, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1109 ze dne 20. července 2020,

  L 244

3

29.7.2020
▼B

SMĚRNICE RADY (EU) 2019/1995

ze dne 21. listopadu 2019,

kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zbožíČlánek 1

Směrnice 2006/112/ES se mění takto:

1) 

v hlavě V kapitole 1 oddílu 2 se vkládá nový článek, který zní:

Článek 36b

Pokud se podle článku 14a má za to, že osoba povinná k dani obdržela a dodala zboží sama, jsou odeslání nebo přeprava zboží přičteny dodání uskutečněnému touto osobou povinnou k dani.“

2) 

Článek 66a se nahrazuje tímto:

Článek 66a

Odchylně od článků 63, 64 a 65 se zdanitelné plnění při dodání zboží osobou povinnou k dani, o níž se má za to, že obdržela a dodala zboží sama v souladu s článkem 14a, a dodání zboží této osobě povinné k dani uskutečňuje a daňová povinnost vzniká okamžikem přijetí platby.“

3) 

Vkládá se nový článek, který zní:

Článek 136a

Pokud se podle čl. 14a odst. 2 má za to, že osoba povinná k dani obdržela a dodala zboží sama, osvobodí členské státy dodání tohoto zboží dotyčné osobě povinné k dani od daně.“

4) 

V článku 169 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) 

plnění osvobozených od daně podle článků 136a, 138, 142 nebo 144, článků 146 až 149, článků 151, 152, 153 nebo 156, čl. 157 odst. 1 písm. b), článků 158 až 161 nebo článku 164;“.

5) 

V čl. 204 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy však nesmějí použít možnost uvedenou v druhém pododstavci na osobu povinnou k dani ve smyslu čl. 358a bodu 1, která se rozhodla pro zvláštní režim pro služby poskytnuté osobami povinnými k dani, které nejsou usazeny ve Společenství.“

6) 

V čl. 272 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) 

osoby povinné k dani, které neuskutečňují žádné z plnění uvedených v článcích 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 a 141;“.

7) 

V hlavě XII se název kapitoly 6 nahrazuje tímto:

Zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani nebo uskutečňující prodej zboží na dálku či určitá domácí dodání zboží.

8) 

V hlavě XII kapitole 6 se název oddílu 3 nahrazuje tímto:

Zvláštní režim pro prodej zboží na dálku uvnitř Společenství, pro dodání zboží na území členského státu uskutečněné elektronickými rozhraními usnadňujícími tato dodání a pro služby poskytované osobami povinnými k dani usazenými ve Společenství, avšak nikoli v členském státě spotřeby “.

9) 

Článek 369a se nahrazuje tímto:

Článek 369a

Pro účely tohoto oddílu a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství, se rozumí:

1) 

„osobou povinnou k dani neusazenou v členském státě spotřeby“ osoba povinná k dani, která má sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu ve Společenství, avšak nemá sídlo ekonomické činnosti ani stálou provozovnu na území členského státu spotřeby;

2) 

„členským státem identifikace“ členský stát, na jehož území má osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti nebo v němž, pokud nemá sídlo ekonomické činnosti ve Společenství, má stálou provozovnu.

Nemá-li osoba povinná k dani ve Společenství sídlo ekonomické činnosti, ale má v něm více než jednu stálou provozovnu, je členským státem identifikace členský stát, v němž se nachází stálá provozovna a v němž osoba povinná k dani oznámí, že hodlá použít tento zvláštní režim. Osoba povinná k dani je tímto rozhodnutím vázána pro dotyčný kalendářní rok a pro dva následující kalendářní roky.

Pokud osoba povinná k dani nemá sídlo ekonomické činnosti a stálou provozovnu ve Společenství, je členským státem identifikace členský stát, v němž je zahájeno odeslání nebo přeprava zboží. Jsou-li odeslání nebo přeprava zboží zahájeny ve více než jednom členském státě, osoba povinná k dani uvede, který z těchto členských států je členským státem identifikace. Osoba povinná k dani je tímto rozhodnutím vázána pro dotyčný kalendářní rok a pro dva následující kalendářní roky;

3) 

„členským státem spotřeby“:

a) 

v případě poskytování služeb členský stát, v němž se poskytnutí považuje za uskutečněné v souladu s hlavou V kapitolou 3;

b) 

v případě prodeje zboží na dálku uvnitř Společenství členský stát ukončení odeslání nebo přepravy zboží pořizovateli;

c) 

v případě dodání zboží uskutečněného osobou povinnou k dani usnadňující tato dodání v souladu s čl. 14a odst. 2, pokud odeslání nebo přeprava dodaného zboží začíná a končí v témže členském státě, dotyčný členský stát.“

10) 

Článek 369b se nahrazuje tímto:

Článek 369b

Členské státy povolí použití tohoto zvláštního režimu těmto osobám povinným k dani:

a) 

osobě povinné k dani uskutečňující prodej zboží na dálku uvnitř Společenství;

b) 

osobě povinné k dani usnadňující dodání zboží v souladu s čl. 14a odst. 2, pokud odeslání nebo přeprava dodaného zboží začíná a končí v témže členském státě;

c) 

osobě povinné k dani neusazené v členském státě spotřeby, která poskytuje služby osobě nepovinné k dani.

Tento zvláštní režim se použije na veškeré zboží nebo služby dodané nebo poskytnuté ve Společenství dotčenou osobou povinnou k dani.“

11) 

V článku 369e se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) 

tato osoba oznámí, že již nedodává zboží a neposkytuje služby, na něž se vztahuje tento zvláštní režim;“.

12) 

Článek 369f se nahrazuje tímto:

Článek 369f

Osoba povinná k dani využívající tohoto zvláštního režimu podává elektronickými prostředky členskému státu identifikace přiznání k dani za každé kalendářní čtvrtletí, a to i v případě, že se dodání zboží a poskytnutí služby, na něž se vztahuje tento režim, neuskutečnily. Přiznání k dani se podává do konce měsíce následujícího po konci zdaňovacího období, za které se přiznání k dani podává.“

13) 

V článku 369g se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto:

„1.  Přiznání k dani obsahuje identifikační číslo pro DPH uvedené v článku 369d a pro každý členský stát spotřeby, kde je daň splatná, celkovou hodnotu, bez DPH, platné sazby daně, celkovou výši příslušné daně rozdělenou podle jednotlivých sazeb a celkovou splatnou daň s ohledem na níže uvedená dodání, na něž se vztahuje tento zvláštní režim, uskutečněná ve zdaňovacím období:

a) 

prodej zboží na dálku uvnitř Společenství;

b) 

dodání zboží v souladu s čl. 14a odst. 2, pokud odeslání nebo přeprava tohoto zboží začíná a končí v témže členském státě;

c) 

poskytování služeb.

V přiznání k dani se uvedou také změny vztahující se k předchozím zdaňovacím obdobím, jak je stanoveno v odstavci 4 tohoto článku.

2.  Je-li zboží odesláno nebo přepraveno z jiných členských států, než je členský stát identifikace, obsahuje přiznání k dani rovněž celkovou hodnotu bez DPH, platné sazby daně, celkovou výši příslušné daně rozdělenou podle jednotlivých sazeb a celkovou splatnou daň s ohledem na níže uvedená dodání, na něž se vztahuje tento zvláštní režim, pro každý členský stát, z něhož je toto zboží odesláno nebo přepraveno:

a) 

prodej zboží na dálku uvnitř Společenství vyjma prodeje uskutečněného osobou povinnou k dani v souladu s čl. 14a odst. 2;

b) 

prodej zboží na dálku uvnitř Společenství a dodání zboží, pokud odeslání nebo přeprava tohoto zboží začíná a končí v témže členském státě, uskutečněné osobou povinnou k dani v souladu s čl. 14a odst. 2.

Ve vztahu k dodáním uvedeným v písmenu a) obsahuje přiznání k dani také osobní identifikační číslo pro DPH nebo daňové registrační číslo přidělené každým členským státem, z něhož je toto zboží odesláno nebo přepraveno.

Ve vztahu k dodáním uvedeným v písmenu b) obsahuje přiznání k dani také osobní identifikační číslo pro DPH nebo daňové registrační číslo přidělené každým členským státem, z něhož je toto zboží odesláno nebo přepraveno, jsou-li tyto údaje k dispozici.

Přiznání k dani obsahuje údaje uvedené v tomto odstavci v rozdělení podle členských států spotřeby.

3.  Má-li osoba povinná k dani poskytující služby, na něž se vztahuje tento zvláštní režim, jednu nebo více stálých provozoven, z nichž poskytuje služby, jinde než v členském státě identifikace, obsahuje přiznání k dani také celkovou hodnotu bez DPH, platné sazby daně, celkovou výši příslušné daně rozdělenou podle jednotlivých sazeb a celkovou splatnou daň s ohledem na tato dodání, a to pro každý členský stát, v němž má daná osoba povinná k dani provozovnu, spolu s osobním identifikačním číslem pro DPH nebo daňovým registračním číslem dané provozovny, a v členění podle členských států spotřeby.“

14) 

V článku 369zb se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Členské státy vyžadují, aby DPH uvedená v odstavci 1 byla splatná měsíčně ve lhůtě k úhradě vztahující se na úhradu dovozního cla.“

Článek 2

1.   ►M1  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2021. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Tato opatření se použijí ode dne 1. července 2021. ◄

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.