02018R1042 — CS — 06.06.2020 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1042

ze dne 23. července 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o technické požadavky a správní postupy týkající se zavedení podpůrných programů, psychologického posouzení členů letové posádky a systematického a náhodného testování členů letové posádky a palubních průvodčích na přítomnost psychoaktivních látek k zajištění jejich zdravotní způsobilosti a pokud jde o vybavení nově vyrobených letounů s turbínovým pohonem s maximální schválenou vzletovou hmotností 5 700  kg nebo nižší, které jsou schváleny k přepravě šesti až devíti cestujících na palubě, systémem výstrahy nebezpečné blízkosti terénu

(Úř. věst. L 188 25.7.2018, s. 3)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/745 ze dne 4. června 2020,

  L 176

11

5.6.2020
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1042

ze dne 23. července 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o technické požadavky a správní postupy týkající se zavedení podpůrných programů, psychologického posouzení členů letové posádky a systematického a náhodného testování členů letové posádky a palubních průvodčích na přítomnost psychoaktivních látek k zajištění jejich zdravotní způsobilosti a pokud jde o vybavení nově vyrobených letounů s turbínovým pohonem s maximální schválenou vzletovou hmotností 5 700  kg nebo nižší, které jsou schváleny k přepravě šesti až devíti cestujících na palubě, systémem výstrahy nebezpečné blízkosti terénuČlánek 1

Nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

1) 

článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Prohlídky na odbavovací ploše

1.  Prohlídky na odbavovací ploše u letadel provozovatelů pod bezpečnostním dozorem jiného členského státu nebo třetí země se provádějí v souladu s hlavou RAMP přílohy II.

2.  Členské státy zajistí, aby testování členů letové posádky a palubních průvodčích na přítomnost alkoholu probíhalo u provozovatelů, kteří jsou pod jejich vlastním dozorem, jakož i u provozovatelů, kteří jsou pod dozorem jiného členského státu nebo třetí země. Uvedené testování provádí inspektoři pro prohlídky na odbavovací ploše v rámci programu prohlídek na odbavovací ploše podle hlavy RAMP přílohy II.

3.  Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy zajistit, aby testování členů letové posádky a palubních průvodčích na přítomnost alkoholu prováděli jiní oprávnění úředníci a mimo rámec programu prohlídek na odbavovací ploše podle hlavy RAMP přílohy II za předpokladu, že takové testování plní stejné cíle a řídí se stejnými zásadami jako testy prováděné v rámci hlavy RAMP přílohy II. Výsledky takových testů na přítomnost alkoholu se zahrnou do centralizované databáze v souladu s čl. ARO.RAMP.145 písm. b).

4.  Členské státy mohou provést další testování na přítomnost jiných psychoaktivních látek než alkoholu. V takovém případě členský stát informuje Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví („agenturu“) a Komisi.“;

2) 

článek 9b se nahrazuje tímto:

„Článek 9b

Přezkum

1.  Agentura provádí průběžný přezkum účinnosti ustanovení týkajících se omezení doby letové služby a služby a požadavků na dobu odpočinku v přílohách II a III. Do 18. února 2019 vypracuje agentura první zprávu o výsledcích tohoto přezkumu.

Tento přezkum využívá vědeckých odborných poznatků a je založen na provozních údajích shromažďovaných za pomoci členských států dlouhodobě ode dne, od kterého se toto nařízení použije.

Při přezkumu se posoudí dopad na pozornost posádek letadel alespoň v následujících situacích:

a) 

služba delší než 13 hodin v nejpříznivějším období dne;

b) 

služba delší než 10 hodin v méně příznivém období dne;

c) 

služba delší než 11 hodin pro členy posádky v neznámém stavu aklimatizace;

d) 

služby zahrnující vysoký počet úseků letu (více než 6);

e) 

služby jako pohotovost či letová záloha, po kterých následuje letová služba, a

f) 

rušivé rozvrhy.

2.  Agentura provádí průběžný přezkum účinnosti ustanovení týkajících se podpůrných programů, psychologického posouzení členů letové posádky a systematického a náhodného testování členů letové posádky a palubních průvodčích na přítomnost psychoaktivních látek k zajištění jejich zdravotní způsobilosti, uvedených v přílohách II a IV. Do 14. srpna 2022 vypracuje agentura první zprávu o výsledcích tohoto přezkumu.

Tento přezkum využívá příslušných odborných poznatků a je založen na údajích shromažďovaných dlouhodobě za pomoci členských států a agentury.“;

3) 

přílohy I, II, IV, VI, VII a VIII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 14. srpna 2020.

▼M1

Čl. 1 odst. 1 a 3 se však použijí od 14. února 2021 a bod 3 písm. f) a bod 6 písm. b) přílohy se použijí od 14. srpna 2018.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

Přílohy I, II, IV, VI, VII a VIII se mění takto:

1) 

příloha I se mění takto:

a) 

vkládá se nový bod 78a, který zní:

„78a. 

„zneužíváním látek“ se rozumí užívání jedné nebo více psychoaktivních látek členy letové posádky, palubními průvodčími a dalšími osobami ovlivňujícími bezpečnost letu způsobem, který:

a) 

představuje přímé nebezpečí pro daného uživatele nebo ohrožuje životy, zdraví či pohodu ostatních a/nebo

b) 

způsobuje či zhoršuje profesní, společenské, duševní nebo fyzické problémy či potíže;“;

b) 

vkládá se nový bod 98a, který zní:

„98a. 

„psychoaktivními látkami“ se rozumí alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla, vyjma kofeinu a tabáku;“;

c) 

vkládá se nový bod 105a, který zní:

„105a. 

„osobami ovlivňujícími bezpečnost letu“ se rozumí osoby, které by mohly ohrozit bezpečnost letectví, jestliže neplní řádně své povinnosti a funkce, včetně členů letové posádky a palubních průvodčích, personálu zajišťujícího údržbu letadel a řídících letového provozu;“;

2) 

příloha II (část ARO) se mění takto:

a) 

vkládá se nový článek ARO.RAMP.106, který zní:

ARO.RAMP.106    Testování na přítomnost alkoholu

a) 

Testování členů letové posádky a palubních průvodčích na přítomnost alkoholu provádí příslušný úřad.

b) 

Agentura poskytne příslušným úřadům seznam provozovatelů Unie a třetích zemí, aby mohly při testování na přítomnost alkoholu v rámci programu prohlídek na odbavovací ploše v souladu s článkem ARO.RAMP.105 stanovit priority na základě posouzení rizik provedených agenturou a s ohledem na spolehlivost a účinnost stávajících programů testování na přítomnost psychoaktivních látek.

c) 

Při výběru provozovatelů, u jejichž členů letové posádky a palubních průvodčích se provede test na přítomnost alkoholu, použije příslušný úřad seznam vypracovaný v souladu s písmenem b).

d) 

Při vkládání údajů o testech na přítomnost alkoholu do centralizované databáze v souladu s čl. ARO.RAMP.145 písm. b) příslušný úřad vždy zajistí, aby tyto údaje neobsahovaly žádné osobní údaje dotyčného člena posádky.

e) 

Existuje-li dostatečný důvod či důvodné podezření, lze testy na přítomnost alkoholu provést kdykoli.

f) 

V rámci metodiky testování na přítomnost alkoholu se uplatňují uznávané normy kvality, které zajišťují přesné výsledky testování.

g) 

Člen letové posádky nebo palubní průvodčí, který během testování odmítne spolupracovat nebo u něhož se na základě pozitivního testu zjistí, že je pod vlivem alkoholu, nesmí nadále pokračovat ve výkonu služby.“;

3) 

příloha IV (část CAT) se mění takto:

a) 

v čl. CAT.GEN.MPA.100 písm. c) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1) pokud je pod vlivem psychoaktivních látek nebo je nezpůsobilý z důvodu zranění, únavy, užívání léků, nemoci nebo z jiných podobných příčin;“;

b) 

článek CAT.GEN.MPA.170 se nahrazuje tímto:

CAT.GEN.MPA.170    Psychoaktivní látky

a) 

Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby žádná osoba nevstoupila do letadla a ani se nenacházela v letadle, je-li natolik pod vlivem psychoaktivních látek, že by pravděpodobně ohrozila bezpečnost letadla nebo osob na jeho palubě.

b) 

Provozovatel musí vytvořit a zavést politiku v oblasti prevence a odhalování zneužívání psychoaktivních látek členy letové posádky, palubními průvodčími a dalšími osobami ovlivňujícími bezpečnost letu, které jsou pod jeho přímou kontrolou, aby zajistil, že nebude ohrožena bezpečnost letadla ani osob na jeho palubě.

c) 

Aniž jsou dotčeny příslušné vnitrostátní právní předpisy o ochraně údajů týkajících se testování osob, provozovatel vypracuje a zavede objektivní, transparentní a nediskriminační postup pro prevenci a odhalování případů zneužívání psychoaktivních látek svými členy letové posádky, palubními průvodčími a dalšími osobami ovlivňujícími bezpečnost letu.

d) 

V případě potvrzeného pozitivního výsledku testů informuje provozovatel příslušný úřad a úřad odpovědný za dotčený personál, jako je posudkový lékař úřadu vydávajícího průkazy způsobilosti.“;

c) 

článek CAT.GEN.MPA.175 se nahrazuje tímto:

CAT.GEN.MPA.175    Ohrožování bezpečnosti

a) 

Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby žádná osoba nejednala nebezpečně, úmyslně či nedbale nebo aby opomněla provést úkon, čímž by:

1) 

ohrozila letadlo nebo osoby na jeho palubě nebo

2) 

způsobila či umožnila, aby letadlo ohrozilo osoby nebo majetek.

b) 

Provozovatel zajistí, aby členové letové posádky byli před zahájením traťových letů podrobeni psychologickému posouzení za účelem:

1) 

zjištění psychických vlastností a vhodnosti členů letové posádky pro pracovní prostředí a

2) 

snížení pravděpodobnosti nepříznivého narušení bezpečného provozu letadla.

c) 

S ohledem na velikost, povahu a složitost činnosti provozovatele může provozovatel nahradit psychologické posouzení uvedené v písmenu b) interním posouzením psychických vlastností a vhodnosti členů letové posádky.“;

d) 

doplňuje se nový článek CAT.GEN.MPA.215, který zní:

CAT.GEN.MPA.215    Podpůrný program

a) 

Provozovatel umožní, usnadní a zajistí přístup k proaktivnímu a nerepresivnímu podpůrnému programu, který bude členům letové posádky poskytovat pomoc a podporu při rozpoznávání, zvládání a řešení případných problémů, které by mohly negativně ovlivnit jejich schopnost bezpečně vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti. Uvedený přístup musí být umožněn všem členům letové posádky.

b) 

Aniž jsou dotčeny příslušné vnitrostátní právní předpisy o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, základním předpokladem účinného podpůrného programu je ochrana důvěrnosti údajů, neboť podporuje využívání takového programu a zajišťuje jeho integritu.“;

e) 

v čl. CAT.GEN.NMPA.100 písm. b) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1) pokud je pod vlivem psychoaktivních látek nebo je nezpůsobilý z důvodu zranění, únavy, užívání léků, nemoci nebo z jiných podobných příčin;“;

f) 

v článku CAT.IDE.A.150 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c) Letouny s turbínovým pohonem, kterým bylo vydáno individuální osvědčení letové způsobilosti (CofA) poprvé po 1. lednu 2019 a které mají MCTOM 5 700  kg nebo nižší a MOPSC šest až devět, jsou vybaveny systémem TAWS, který splňuje požadavky na vybavení pro třídu B, jak je stanoveno v přijatelném standardu.“;

4) 

příloha VI (část NCC) se mění takto:

a) 

v čl. NCC.GEN.105 písm. e) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2) pokud je pod vlivem psychoaktivních látek nebo z jiného důvodu uvedeného v bodě 7.g přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008.“;

5) 

příloha VII (část NCO) se mění takto:

a) 

v čl. NCO.SPEC.115 písm. e) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2) pokud je pod vlivem psychoaktivních látek nebo z jiného důvodu uvedeného v bodě 7.g přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008.“;

6) 

příloha VIII (část SPO) se mění takto:

a) 

v čl. SPO.GEN.105 písm. e) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2) pokud je pod vlivem psychoaktivních látek nebo z jiného důvodu uvedeného v bodě 7.g přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008.“;

b) 

článek SPO.IDE.A.130 se nahrazuje tímto:

„SPO.IDE.A.130   Systém výstrahy nebezpečné blízkosti terénu (TAWS)

a) 

Letouny s turbínovým pohonem, které mají maximální schválenou vzletovou hmotnost (MCTOM) vyšší než 5 700  kg nebo maximální provozní konfiguraci sedadel pro cestující (MOPSC) větší než devět, jsou vybaveny systémem výstrahy nebezpečné blízkosti terénu (TAWS), který splňuje požadavky na:

1) 

vybavení třídy A, jak je stanoveno v přijatelném standardu, v případě letounů, kterým bylo vydáno individuální osvědčení letové způsobilosti (CofA) poprvé po 1. lednu 2011, nebo

2) 

vybavení třídy B, jak je stanoveno v přijatelném standardu, v případě letounů, kterým bylo vydáno individuální osvědčení letové způsobilosti (CofA) poprvé 1. ledna 2011 nebo dříve.

b) 

Při používání v obchodním provozu jsou letouny s turbínovým pohonem, kterým bylo vydáno individuální osvědčení letové způsobilosti (CofA) poprvé po 1. lednu 2019 a které mají MCTOM 5 700  kg nebo nižší a MOPSC šest až devět, vybaveny systémem TAWS, který splňuje požadavky na vybavení pro třídu B, jak je stanoveno v přijatelném standardu.“.