02017R1128 — CS — 30.06.2017 — 000.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1128

ze dne 14. června 2017

o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 168 30.6.2017, s. 1)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s.  42 (2017/1128)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1128

ze dne 14. června 2017

o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení zavádí v Unii společný přístup k přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah zajištěním toho, aby účastníci přenositelných on-line služeb poskytujících obsah, které jsou v souladu s právními předpisy poskytovány v jejich členském státě bydliště, mohli mít k těmto službám přístup a mohli je využívat, pokud jsou dočasně přítomni v jiném členském státě, než je jejich členský stát bydliště.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na oblast zdanění.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „účastníkem“ spotřebitel, který je na základě smlouvy o poskytování on-line služby poskytující obsah uzavřené s poskytovatelem, ať za úplatu, nebo bezplatně, oprávněn k přístupu k takové službě a k jejímu využívání v členském státě bydliště;

2) „spotřebitelem“ fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje toto nařízení, jedná za účelem, který nespadá do její obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti;

3) „členským státem bydliště“ členský stát určený na základě článku 5, v němž má účastník své skutečné a stálé bydliště;

4) „dočasnou přítomností v jiném členském státě“ časově omezená přítomnost v jiném členském státě, než je členský stát bydliště;

5) „on-line službou poskytující obsah“ služba ve smyslu článků 56 a 57 Smlouvy o fungování EU, kterou poskytovatel v souladu s právními předpisy poskytuje on-line účastníkovi v jeho členském státě bydliště za dohodnutých podmínek, která je přenositelná a je:

i) audiovizuální mediální službou ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice 2010/13/EU, nebo

ii) službou, jejímž hlavním rysem je poskytování děl, jiných předmětů ochrany nebo přenosů vysílacích organizací, přístupu k nim a jejich využívání, ať už lineárně, nebo na vyžádání;

6) „přenositelností“ rys on-line služby poskytující obsah, díky kterému mohou účastníci ve svém členském státě bydliště skutečně přistupovat k on-line službě poskytující obsah a využívat ji, aniž by byli omezeni na konkrétní místo.

Článek 3

Povinnost umožnit přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah

1.  Poskytovatel on-line služby poskytující obsah za úplatu umožní účastníkovi, který je dočasně přítomen v jiném členském státě, přistupovat k on-line službě poskytující obsah a využívat ji stejným způsobem jako v členském státě bydliště účastníka, včetně umožnění přístupu ke stejnému obsahu na stejných typech a stejném počtu zařízení, pro stejný počet uživatelů a se stejným rozsahem funkcí.

2.  Poskytovatel neúčtuje účastníkovi za přístup k on-line službě poskytující obsah a její využívání podle odstavce 1 žádné další poplatky.

3.  Povinnost stanovená v odstavci 1 se nevztahuje na případné požadavky na kvalitu dodání on-line služby poskytující obsah, které je poskytovatel povinen plnit při poskytování této služby v členském státě bydliště, není-li mezi poskytovatelem a účastníkem výslovně dohodnuto jinak.

Poskytovatel při poskytování on-line služby poskytující obsah podle odstavce 1 nepřijme žádné kroky ke snížení kvality dodání této služby.

4.  Poskytovatel na základě informací, které má k dispozici, informuje účastníka o kvalitě dodání on-line služby poskytující obsah poskytované podle odstavce 1. Tuto informaci sdělí účastníkovi před poskytnutím on-line služby poskytující obsah podle odstavce 1, a to odpovídajícími a přiměřenými prostředky.

Článek 4

Místo poskytování on-line služeb poskytujících obsah, přístupu k nim a jejich využívání

Za místo, kde dochází k poskytnutí on-line služby poskytující obsah podle tohoto nařízení účastníkovi, který je dočasně přítomen v jiném členském státě, jakož i k přístupu k této službě a jejímu využívání ze strany daného účastníka, se považuje pouze jeho členský stát bydliště.

Článek 5

Ověřování členského státu bydliště

1.  Poskytovatel při uzavření a prodloužení smlouvy o poskytování on-line služby poskytující obsah za úplatu ověří členský stát bydliště uživatele a k tomuto účelu použije nejvýše dva z následujících prostředků ověření a zajistí, aby tyto prostředky byly přijatelné, přiměřené a účinné:

a) průkaz totožnosti, prostředky pro elektronickou identifikaci, zejména prostředky spadající mezi systémy elektronické identifikace oznámené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ( 1 ), nebo jiný platný doklad totožnosti potvrzující členský stát bydliště účastníka;

b) platební údaje, jako je číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní či debetní karty účastníka;

c) místo instalace set-top boxu, dekodéru nebo podobného zařízení používaného pro dodávání služeb účastníkovi;

d) doklad o úhradě poplatků účastníkem za jiné služby poskytované v daném členském státě, jako jsou například televizní a rozhlasové koncesionářské poplatky;

e) smlouva o poskytování internetového nebo telefonického připojení nebo jakýkoli podobný typ smlouvy, která účastníka váže k určitému členskému státu;

f) zápis do místních voličských seznamů, pokud jsou takové seznamy veřejně dostupné;

g) údaje o placení místních daní, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné;

h) faktura za veřejné služby, která účastníka váže k určitému členskému státu;

i) fakturační nebo poštovní adresa účastníka;

j) prohlášení účastníka potvrzující jeho adresu v členském státu;

k) kontrola IP adresy účastníka za účelem zjištění členského státu, v němž účastník přistupuje k on-line službě poskytující obsah.

Prostředky ověření podle písmen i) až k) se použijí pouze v kombinaci s jedním z prostředků ověření podle písmen a) až h), ledaže poštovní adresa podle písmene i) je uváděna ve veřejně přístupném úředním registru.

2.  Pokud má poskytovatel během trvání smlouvy o poskytování on-line služby poskytující obsah důvodné pochybnosti o členském státu bydliště účastníka, může jeho členský stát bydliště znovu ověřit v souladu s odstavcem 1. V tomto případě lze však použít prostředky ověření podle písmene k) jako jediné prostředky. Údaje získané pomocí prostředků ověření podle písmene k) se shromažďují pouze v binárním formátu.

3.  Poskytovatel je oprávněn požádat účastníka, aby mu poskytl informace nezbytné pro určení účastníkova členského státu bydliště v souladu s odstavci 1 a 2. Pokud účastník tyto informace neposkytne a poskytovatel v důsledku toho není schopen ověřit členský stát bydliště tohoto účastníka, neumožní poskytovatel na základě tohoto nařízení takovému účastníkovi přístup k on-line službě poskytující obsah a její využívání po dobu, kdy je účastník dočasně přítomen v jiném členském státě.

4.  Nositelé autorského práva nebo práv s ním souvisejících nebo nositelé jakýchkoli jiných práv k obsahu v rámci on-line služby poskytující obsah mohou povolit poskytování svého obsahu, přístup k němu a jeho využívání v souladu s tímto nařízením, aniž by bylo třeba ověřit členský stát bydliště. V těchto případech je pro určení členského státu bydliště účastníka dostačující smlouva mezi poskytovatelem a účastníkem o poskytování on-line služby poskytující obsah.

Nositelé autorského práva nebo práv s ním souvisejících nebo nositelé jakýchkoli jiných práv k obsahu v rámci on-line služby poskytující obsah jsou oprávněni povolení udělené podle prvního pododstavce odvolat, pokud o tom poskytovatele uvědomí s přiměřeným časovým předstihem.

5.  Smlouva mezi poskytovatelem a nositeli autorského práva nebo práv s ním souvisejících nebo nositeli jakýchkoli jiných práv k obsahu v rámci on-line služby poskytující obsah nesmí omezovat možnost těchto nositelů práv odvolat povolení uvedené v odstavci 4.

Článek 6

Přeshraniční přenositelnost bezplatných on-line služeb poskytujících obsah

1.  Poskytovatel bezplatné on-line služby poskytující obsah se může rozhodnout, že svým účastníkům, kteří jsou dočasně přítomni v jiném členském státě, umožní přístup k on-line službě poskytující obsah a její využívání za podmínky, že daný provozovatel ověří členský stát bydliště účastníka v souladu s tímto nařízením.

2.  Poskytovatel informuje své účastníky, příslušné nositele autorského práva a práv s ním souvisejících a příslušné nositele jakýchkoli jiných práv k obsahu on-line služby poskytující obsah o svém rozhodnutí poskytovat on-line službu poskytující obsah v souladu s odstavcem 1, předtím než zahájí poskytování takovéto služby. Tuto informaci sdělí odpovídajícími a přiměřenými prostředky.

3.  Toto nařízení se použije na poskytovatele, kteří poskytují on-line službu poskytující obsah v souladu s odstavcem 1.

Článek 7

Smluvní ujednání

1.  Veškerá smluvní ujednání, včetně smluvních ujednání mezi poskytovateli on-line služeb poskytujících obsah a nositeli autorského práva nebo práv s ním souvisejících nebo nositeli jakýchkoli jiných práv k obsahu on-line služeb poskytujících obsah, jakož i ujednání mezi uvedenými poskytovateli a jejich účastníky, která jsou v rozporu s tímto nařízením, včetně ujednání, která zakazují přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah nebo ji na určitou dobu omezují, jsou nevymahatelná.

2.  Toto nařízení se použije bez ohledu na právo použitelné pro smlouvy uzavřené mezi poskytovateli on-line služeb poskytujících obsah a nositeli autorského práva nebo práv s ním souvisejících nebo nositeli jakýchkoli jiných práv k obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah nebo pro smlouvy uzavřené mezi těmito poskytovateli a jejich účastníky.

Článek 8

Ochrana osobních údajů

1.  Zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení, zejména pro účely ověření členského státu bydliště účastníka podle článku 5, se provádí v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES. Zejména se používání prostředků ověřování v souladu s článkem 5 a veškeré zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení omezí na to, co je nezbytné a přiměřené z hlediska dosažení cíle tohoto nařízení.

2.  Údaje, které byly shromážděny podle článku 5, se použijí výhradně pro účely ověření členského státu bydliště účastníka. Tyto údaje nesmí být sdělovány, předávány, sdíleny, nesmí být předmětem licence ani jinak předávány nositelům autorského práva nebo práv s ním souvisejících či nositelům jakýchkoli jiných práv k obsahu v rámci on-line služeb poskytujících obsah, ani jiným třetím stranám.

3.  Údaje shromážděné podle článku 5 nesmí poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah uchovávat déle než po dobu, která je nezbytná k provedení ověření členského státu bydliště účastníka podle čl. 5 odst. 1 nebo 2. Po provedení každého ověření musí být tyto údaje okamžitě a nenávratně zničeny.

Článek 9

Použití na stávající smlouvy a nabytá práva

1.  Toto nařízení se použije i na smlouvy uzavřené přede dnem jeho použitelnosti a na práva nabytá před tímto dnem, pokud jsou tyto smlouvy a práva významné pro poskytování on-line služby poskytující obsah, přístup k ní a její využívání v souladu s články 3 a 6 po tomto dni.

2.   ►C1  Do 2. června 2018 ◄ poskytovatel on-line služby poskytující obsah, která je poskytována za úplatu, v souladu s tímto nařízením ověří členský stát bydliště účastníků, kteří uzavřeli smlouvy o poskytování on-line služby poskytující obsah před uvedeným dnem.

Do dvou měsíců ode dne, k němuž poskytovatel bezplatné on-line služby poskytující obsah poprvé poskytne službu v souladu s článkem 6, ověří tento poskytovatel v souladu s tímto nařízením členský stát bydliště účastníků, kteří uzavřeli smlouvy o poskytování on-line služby poskytující obsah před uvedeným dnem.

Článek 10

Přezkum

►C1  Do 2. dubna 2021 ◄ a poté dle potřeby posoudí Komise uplatňování tohoto nařízení s ohledem na právní, technický a hospodářský vývoj a předloží o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Zpráva uvedená v prvním pododstavci mimo jiné posoudí uplatňování prostředků ověřování členského státu bydliště uvedených v článku 5 s přihlédnutím k nově vyvinutým technologiím a odvětvovým normám a postupům a v případě potřeby zváží nutnost přezkumu. Zpráva věnuje zvláštní pozornost dopadu tohoto nařízení na malé a střední podniky a na ochranu osobních údajů. Komise ke zprávě případně připojí legislativní návrh.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   ►C1  Použije se ode dne 1. dubna 2018. ◄

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).