02017D1792 — CS — 15.09.2017 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1792

ze dne 29. května 2017

o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

(Úř. věst. L 258 6.10.2017, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1793 ze dne 15. září 2017,

  L 258

3

6.10.2017
▼B

ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1792

ze dne 29. května 2017

o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištěníČlánek 1

Podpis Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.

Znění dohody je připojeno k tomuto rozhodnutí.

▼M1

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu a výměnu dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o jazykovém režimu jménem Unie. Podpis dohody se uskuteční současně s podpisem této výměny dopisů.

▼B

Článek 3

Články 4 a 7 dohody se provádějí prozatímně v souladu s články 9 a 10 dohody ( 1 ) do dokončení postupů nezbytných k uzavření dohody.

▼M1

Článek 3a

Tato dohoda bude podepsána v anglickém jazyce. Podle práva Unie je tato dohoda rovněž sepsána Unií v jazyce bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském. Tato další jazyková znění lze prohlásit za závazná výměnou diplomatických nót mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Všechna závazná znění jsou rovnocenná.

▼B

Článek 4

Komise zastupuje Unii ve společném výboru stanoveném v článku 7 dohody po vyslechnutí názorů pracovní skupiny Rady pro finanční služby a informuje tuto pracovní skupinu, kdykoli je to vhodné a alespoň jednou ročně, o pokroku dosaženém při provádění dohody.

Článek 5

Veškeré postoje, jež mají být zaujaty jménem Unie, jsou přijímány v souladu se Smlouvami, a tedy Radou, jak je stanoveno v čl. 16 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a v čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek 6

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.( 1 ) Den, od kterého bude dohoda prozatímně prováděna, zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.