02016R1238 — CS — 07.02.2018 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1238

ze dne 18. května 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 206 30.7.2016, s. 15)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/149 ze dne 15. listopadu 2017,

  L 26

11

31.1.2018


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 257, 23.9.2016, s.  17 (2016/1238)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1238

ze dne 18. května 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o:

a) nákup a prodej produktů z veřejné intervence, jež jsou vyjmenovány v článku 11 uvedeného nařízení, a

b) poskytování podpory soukromého skladování na produkty vyjmenované v článku 17 uvedeného nařízení.KAPITOLA II

OBECNÁ PRAVIDLA

Článek 2

Způsobilost hospodářských subjektů

1.  Hospodářské subjekty musí být pro účely DPH usazeny a registrovány v Unii, aby mohly předložit:

a) nabídku nebo nabídku do nabídkového řízení na nákup nebo nabídku do nabídkového řízení na prodej produktů v rámci veřejné intervence nebo

b) nabídku do nabídkového řízení na podporu soukromého skladování nebo žádost o podporu soukromého skladování stanovenou předem.

2.  Pokud jde o nákup hovězího masa, mohou nabídky do nabídkového řízení podat pouze následující subjekty, jež jsou uvedeny v odstavci 1:

a) jatka pro skot schválená v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ( 1 );

b) obchodníci s hospodářskými zvířaty nebo masem, kteří nechávají provádět porážky na těchto jatkách na vlastní účet.

3.  Pokud jde o podporu soukromého skladování, mohou žádat nebo podávat nabídky do nabídkového řízení pouze následující subjekty, jež jsou uvedeny v odstavci 1:

a) v odvětví olivového oleje hospodářské subjekty, které splňují požadavky uvedené v příloze VII;

b) v odvětví cukru hospodářské subjekty, které jsou výrobci cukru.

Článek 3

Způsobilost produktů

1.  Produkty musí být řádné a uspokojivé obchodní jakosti a musí splňovat požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.  V případě nákupu musí produkty splňovat požadavky stanovené:

a) u obilovin: v příloze I tohoto nařízení;

b) u rýže: v příloze II tohoto nařízení;

c) u hovězího masa: v příloze III tohoto nařízení;

d) u másla: v částech I a II přílohy IV tohoto nařízení a v článku 21 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1240 ( 2 );

e) u sušeného odstředěného mléka: v částech I a II přílohy V tohoto nařízení a v článku 21 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.

Kromě toho musí být máslo a sušené odstředěné mléko vyrobeny v podniku schváleném v souladu s částí III přílohy IV (u másla) nebo částí III přílohy V (u sušeného odstředěného mléka) tohoto nařízení.

3.  V případě podpory soukromého skladování musí produkty splňovat požadavky stanovené v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 4

Jistota

Hospodářské subjekty složí v souladu s oddílem 2 kapitoly IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 jistotu ve prospěch příslušné platební agentury, pokud:

a) podávají nabídku nebo nabídku do nabídkového řízení na nákup nebo prodej intervenčních produktů nebo uvolnění těchto produktů v rámci režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b) podávají nabídku do nabídkového řízení nebo žádost o podporu soukromého skladování, nestanoví-li prováděcí nařízení o zahájení nabídkového řízení nebo o stanovení výše podpory předem podle prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 jinak.

Článek 5

Uvolnění a propadnutí jistoty

1.  Jistota uvedená v článku 4 se uvolní, pokud je nabídka do nabídkového řízení, nabídka nebo žádost nepřípustná nebo nebyla přijata.

2.  V případě intervenčního nákupu se jistota uvolní, pokud:

a) hospodářský subjekt dodal stanovené množství do konečného termínu pro dodání stanoveného v poukázce na dodání uvedené v článku 17 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 a

b) byl prokázán soulad s požadavky týkajícími se způsobilosti produktu uvedenými v článku 3 tohoto nařízení nebo

c) se použije koeficient přidělení uvedený v čl. 11 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240. V tomto případě výše uvolněné jistoty odpovídá množství, které nebylo přijato nebo

d) nabídku stáhne hospodářský subjekt, v jehož případě se použije koeficient přidělení uvedený v čl. 11 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.

3.  V případě prodeje intervenčních produktů se jistota uvolní:

a) neúspěšným hospodářským subjektům poté, co bylo přijato rozhodnutí podle čl. 32 odst. 1 nebo čl. 36 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240;

b) úspěšným hospodářským subjektům na množství, za něž byla provedena platba v souladu s článkem 35 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240;

c) pokud byly splněny povinnosti týkající se uvolnění produktů v rámci režimu rozdělování potravin nejchudším osobám.

4.  V případě podpory soukromého skladování se jistota uvolní, pokud:

a) se použije koeficient přidělení uvedený v čl. 43 odst. 2 prvním pododstavci prováděcího nařízení (EU) 2016/1240. V tomto případě výše uvolněné jistoty odpovídá množství, které nebylo přijato;

b) nabídka do nabídkového řízení je stažena z důvodu stanovení koeficientu přidělení, jak je uvedeno v čl. 43 odst. 2 druhém pododstavci prováděcího nařízení (EU) 2016/1240;

c) byly splněny smluvní povinnosti, pokud jde o smluvní množství.

5.  Jistota propadá, pokud nabídka, nabídka do nabídkového řízení nebo žádost je:

a) stažena z jiných důvodů než stanovení koeficientu přidělení podle čl. 11 odst. 1 písm. b) nebo čl. 43 odst. 2 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 nebo

b) po podání změněna.

6.  V případě intervenčního nákupu jistota propadá, pokud:

a) produkty neodpovídají požadavkům podle článku 3 pro nepřevzatá množství;

b) hospodářský subjekt nedodá produkty ve lhůtě stanovené v poukázce na dodání, poměrně k nedodaným množstvím a nákup těchto nedodaných množství se zruší, vyjma případů vyšší moci.

Avšak v případě obilovin, rýže a hovězího masa, je-li skutečně dodané a převzaté množství menší než množství uvedené v poukázce na dodání, uvolní se jistota v plném rozsahu, pokud rozdíl nečiní více než 5 %.

7.  Kromě případů vyšší moci v případě prodeje intervenčních produktů jistota propadá:

a) pro množství, pro která nebyla provedena platba v souladu s čl. 35 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240, a prodej těchto množství se zruší;

b) pokud nebyly splněny povinnosti týkající se uvolnění produktů v rámci režimu rozdělování potravin nejchudším osobám.

8.  V případě podpory soukromého skladování jistota propadá, pokud:

a) méně než 95 % množství uvedených v nabídce do nabídkového řízení nebo v žádosti je uskladněno za podmínek stanovených v čl. 52 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240;

b) je skladováno méně než procentní podíl smluvního množství uvedený v čl. 8 odst. 1, a to i v případě volně skladovaného cukru v silu určeném hospodářským subjektem na období stanovené v prováděcím nařízení o zahájení nabídkového řízení nebo o stanovení výše podpory soukromého skladování předem;

c) není dodržena lhůta pro uskladnění produktů podle čl. 47 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240;

d) kontroly stanovené v kapitole I hlavy IV prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 ukáží, že skladované produkty neodpovídají požadavkům na jakost uvedeným v článku 3 tohoto nařízení;

e) není splněn požadavek stanovený v čl. 53 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ INTERVENCE

Článek 6

Intervenční skladovací prostory

1.  Platební agentury zajistí, aby intervenční skladovací prostory („skladovací prostory“) byly vhodné pro skladování nakoupených produktů a jejich udržování v dobrém stavu, včetně skladovací teploty, a aby splňovaly požadavky uvedené v článku 7.

▼C1

2.  V obdobích, kdy dochází k intervenčnímu nákupu, platební agentury zveřejní a průběžně aktualizují informace týkající se skladovacích prostor dostupných na územích, na kterých působí.

▼B

Článek 7

Požadavky na skladovací prostory

1.  Každý skladovací prostor musí splňovat tyto požadavky:

a) má k dispozici potřebné technické vybavení, aby mohl produkty převzít;

b) je schopen vyskladnit takové množství, aby splnil lhůtu pro vyskladnění uvedenou v čl. 37 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240;

c) v případě obilovin, rýže, másla a sušeného odstředěného mléka má minimální skladovací kapacitu stanovenou v čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.

2.  Platební agentury mohou pro skladovací prostory stanovit technické normy a přijmou veškerá další opatření nezbytná k zajištění toho, aby uskladněné produkty byly řádně uchovávány.

3.  V případě odvětví hovězího masa musí skladovací prostory umožňovat:

a) skladování převzatých a vykostěných jatečně upravených těl, půlek jatečně upravených těl a jatečně upravených těl rozdělených na čtvrtky;

b) zmrazení veškerého vykostěného masa v nezměněném stavu ke skladování.

Pokud však není vykostění podmínkou nabídkového řízení, musí skladovací prostor umožnit převzetí nevykostěného masa.

Pokud jsou bourárna a chladírna skladovacího prostoru spojeny s jatkami nebo hospodářským subjektem, provádí platební agentura příslušné kontroly, jež mají zajistit, aby se s hovězím masem, které je předmětem intervence, manipulovalo v souladu s tímto nařízením a aby bylo v souladu s tímto nařízením rovněž skladováno.

Chladírny nacházející se v členském státě, do jehož pravomoci platební agentura spadá, musí být schopny za technicky vyhovujících podmínek uchovávat veškeré hovězí maso přidělené platební agenturou po dobu nejméně tří měsíců.

Pokud je však kapacita chladíren pro přidělené hovězí maso v členském státě nedostatečná, dotčená platební agentura může zajistit, aby toto hovězí maso bylo skladováno v jiném členském státě, a uvědomí o tom Komisi.KAPITOLA IV

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO PODPORU SOUKROMÉHO SKLADOVÁNÍ

Článek 8

Vyplácení podpory soukromého skladování

1.  Podpora soukromého skladování se vyplácí za smluvní množství, pokud množství skladované během smluvní doby skladování představuje alespoň 99 % smluvního množství.

U níže uvedených produktů se však podpora vyplácí za smluvní množství, pokud množství skladované během smluvní doby skladování představuje alespoň 97 % smluvního množství:

a) cukr, který je skladován odděleně od ostatního cukru v silu určeném hospodářským subjektem;

b) olivový olej;

c) lněná vlákna;

d) hovězí maso, vepřové maso, skopové a kozí maso, přičemž smluvní množství se týká uskladňovaného čerstvého masa;

e) sýr;

f) sušené odstředěné mléko ve „velkých pytlích“ podle části VI písm. c) přílohy VI.

2.  S výjimkou případů vyšší moci se v případě, že množství skladované během smluvní doby skladování, a to i v případě volně loženého cukru skladovaného v silu určeném hospodářským subjektem, je nižší než podíl smluvního množství podle odstavce 1, se nevyplácí žádná podpora. Pokud však v případě sýrů platební agentura má za to, že daný sýr během skladování ztratil hmotnost přirozeným způsobem, nesmí vést tento úbytek hmotnosti ke snížení podpory nebo propadnutí jistoty.

3.  Podpora se vyplácí, pouze pokud smluvní doba skladování odpovídá době skladování stanovené v prováděcím nařízení o zahájení nabídkového řízení nebo o stanovení výše podpory předem.

4.  Pokud kontroly během skladování nebo při vyskladnění odhalí, že produkty vykazují vadu, nevyplatí se pro dotčené množství žádná podpora. Zůstatek skladované partie způsobilý pro podporu nesmí být menší než minimální množství stanovené v prováděcím nařízení o zahájení nabídkového řízení nebo o stanovení výše podpory předem.

Stejné pravidlo se použije, pokud je z důvodu závadnosti vyskladněna část skladované partie/šarže před uplynutím minimální doby skladování nebo před prvním dnem, kdy je povoleno vyskladnění, pokud je toto datum stanoveno v prováděcím nařízení o zahájení nabídkového řízení nebo o stanovení výše podpory předem.

Závadné produkty se do výpočtu skladovaného množství uvedeného v odstavci 1 nezahrnují.

5.  S výjimkou případů vyšší moci, pokud u celkového skladovaného množství hospodářský subjekt nedodrží konec smluvní doby skladování, který byl stanoven v souladu s čl. 48 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240, se podpora v případě dotčené smlouvy snižuje o 10 % za každý kalendářní den neplnění.

Toto snížení však nepřesáhne 100 % podpory.

6.  Podpora soukromého skladování týkající se dotčené smlouvy se nevyplatí, jestliže není splněn požadavek stanovený v čl. 53 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.KAPITOLA V

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Oznámení

Členské státy oznámí Komisi schválené platební agentury a množství podle podrobných podmínek stanovených v kapitole I hlavy V prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.

Článek 10

Zrušení a přechodná ustanovení

Nařízení (EHS) č. 3427/87, (EHS) č. 2351/91, (ES) č. 720/2008, (ES) č. 826/2008, (ES) č. 1130/2009, (EU) č. 1272/2009 a (EU) č. 807/2010 se zrušují.

Ustanovení čl. 56 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1272/2009 a část A přílohy III nařízení (ES) č. 826/2008 se nadále použijí do doby, než budou v platnosti akty nahrazující nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ( 3 ).

Část II, tabulka IV části IX a písm. h) části XI přílohy I nařízení (EU) č. 1272/2009 nadále platí do dne 30. června 2017.

Nařízení (EU) č. 1272/2009 nadále platí pro nabídky nebo nabídky do nabídkového řízení přijaté podle uvedeného nařízení před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Nařízení (ES) č. 826/2008 nadále platí pro nabídky do nabídkového řízení nebo žádosti přijaté podle uvedeného nařízení před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2016. Pokud však jde o nákup v rámci veřejné intervence, část II přílohy I se použije ode dne 1. července 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

NÁKUP OBILOVIN

ČÁST I

Kritéria způsobilosti u obilovin

1. Pokud jde o obiloviny, jedná se zejména o tyto požadavky podle článku 3:

a) obiloviny mají barvu typickou pro dané obiloviny;

b) obiloviny jsou bez zápachu nebo živých škůdců (včetně roztočů) v jakémkoli vývojovém stádiu;

c) obiloviny splňují minimální požadavky na jakost stanovené v části II a

d) limity kontaminujících látek, včetně radioaktivity, nepřesahují maximální limity povolené právními předpisy Unie.

2. V tomto případě jsou maximální povolené limity kontaminujících látek uvedených v bodě 1 písm. d) tyto:

a) pro pšenici obecnou a pšenici tvrdou limity povolené podle nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ( 4 ), včetně požadavků stanovených pro limity fusariových toxinů pro pšenici obecnou a pšenici tvrdou v bodech 2.4 až 2.7 přílohy nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ( 5 );

b) pro ječmen a kukuřici limity určené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ( 6 ).

3. Členské státy provádějí kontrolu limitů kontaminujících látek, včetně radioaktivity, na základě analýzy rizika s přihlédnutím zejména k informacím, které poskytne hospodářský subjekt, a k jeho závazkům týkajícím se dodržování stanovených norem, zejména s ohledem na obdržené výsledky analýz.

Navíc v případech, kdy analýzy ukazují, že se sedimentační index – Zelenyho test u šarže pšenice obecné pohybuje v rozmezí od 22 ml do 30 ml, musí být těsto získané z této pšenice posouzeno jako nelepivé a strojově zpracovatelné, aby byla tato pšenice považována za pšenici řádné a uspokojivé obchodní jakosti.

ČÁST II

Minimální požadavky na jakost podle části I 

Pšenice tvrdá

Pšenice obecná

Ječmen

Kukuřice

A.  Maximální obsah vlhkosti

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.  Maximální procentní podíl látek jiných než základních zrn nezhoršené kvality:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.  Zlomky zrn

6 %

5 %

5 %

5 %

2.  Zrnové příměsi

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1  Příměsi jiné než skvrnitá zrna

5 %

7 %

12 %

5 %

a)  scvrklá zrna

X

X

X

neuvedeno

b)  zrna jiných obilovin

3 %

X

5 %

X

c)  zrna poškozená škůdci

X

X

X

X

d)  zrna, jejichž klíček má změněnou barvu

X

X

neuvedeno

neuvedeno

e)  tepelně poškozená zrna

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2  Zrna skvrnitá

3,5 %

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

3.  Porostlá zrna

4 %

4 %

6 %

6 %

4.  Nečistoty

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

z toho:

 

 

 

 

a)  cizí semena:

 

 

 

 

—  škodlivá

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

—  ostatní

X

X

X

X

b)  vadná zrna

 

 

 

 

—  zrna tepelně poškozená zapařením či příliš prudkým sušením

0,05 %

0,05 %

X

X

—  zrna napadená fusariózou

1,5 %

X

X

X

—  ostatní

X

X

X

X

c)  cizí látky

X

X

X

X

d)  plevy (u kukuřice: úlomky kukuřičných klasů)

X

X

X

X

e)  námel

0,05 %

0,05 %

neuvedeno

neuvedeno

f)  zrna napadená snětí

X

X

neuvedeno

neuvedeno

g)  nečistoty živočišného původu

X

X

X

X

C.  Maximální procentní podíl zrn, která jsou zcela nebo zčásti bez sklovitého vzhledu

27 %

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

D.  Minimální objemová hmotnost (kg/hl)

78

73

62

neuvedeno

E.  Minimální obsah bílkovin (2)

11,5 %

11,0 %

neuvedeno

neuvedeno

F.  Minimální číslo poklesu (Hagbergovo pádové číslo) (sekundy)

220

220

neuvedeno

neuvedeno

G.  Minimální sedimentační index – Zelenyho test (ml)

neuvedeno

22

neuvedeno

neuvedeno

(*1)   Z něhož nejvýše 3 % připadají na jiné nečistoty než zrna napadená fusariózou.

(*2)   % sušiny.

„X“  Požadovaný rozbor bez zvláštního limitu, ale jehož hodnota se zohlední pro maximální limity stanovené v bodech 2 a 4 tabulky.

„neuvedeno“  Nepoužije se, rozbor není požadován.

Látky jiné než základní zrna nezhoršené kvality jsou definovány v části I přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.

Zrna základních obilovin a zrna jiných obilovin, která jsou vadná nebo napadená snětí, se klasifikují jako „nečistoty“ i v případě, že mají vady, které patří do jiných kategorií.
PŘÍLOHA II

NÁKUP RÝŽE

ČÁST I

Kritéria způsobilosti u neloupané rýže

1. Pokud jde o rýži, jedná se zejména o tyto požadavky podle článku 3:

a) neloupaná rýže je bez zápachu a neobsahuje živý hmyz;

b) míra vlhkosti nepřesáhne 14,5 %;

c) její výnos při zpracování není o více než pět bodů nižší ve srovnání se základními výnosy uvedenými v části II;

d) procentní podíl nečistot, procentní podíl zrn rýže jiných odrůd a zrn, jež neodpovídají standardní jakosti podle části A přílohy III nařízení (EU) č. 1308/2013, nepřesahují u jednotlivého druhu rýže maximální procentní podíly stanovené v části III této přílohy;

e) úroveň její radioaktivity nepřesahuje maximální přípustné hodnoty stanovené právními předpisy Unie.

2. Pro účely použití této přílohy se „nečistotami“ rozumí cizí látky jiné než rýže.

ČÁST II

Kritéria pro výnos při zpracování

Základní výnos při zpracováníOznačení druhu

Výnos celých zrn (%)

Celkový výnos (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Nepojmenované odrůdy

64

72

ČÁST III

Maximální procentní podílVady zrn

Kulatozrnná rýže

kódu KN 1006 10 92

Středně a dlouhozrnná rýže A

kódu KN 1006 10 94 a 1006 10 96

Dlouhozrnná rýže B

kódu KN 1006 10 98

Křídově bílá zrna

6

4

4

Červeně pruhovaná zrna

10

5

5

Zrna se skvrnami

4

2,75

2,75

Jantarově žlutá zrna

1

0,50

0,50

Žlutá zrna

0,175

0,175

0,175

Nečistoty

1

1

1

Zrna jiných odrůd rýže

5

5

5
PŘÍLOHA III

NÁKUP HOVĚZÍHO MASA

ČÁST I

Kritéria způsobilosti u hovězího masa

1. Nakupovány mohou být jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl a jatečně upravená těla rozdělená na čtvrtky, čerstvé nebo chlazené (kód KN 0201 ), uvedené v části II této přílohy, jež spadají do těchto kategorií definovaných v části A přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013:

a) maso z býků ve věku od 12 do méně než 24 měsíců (kategorie A);

b) maso z volů ve věku od 12 měsíců (kategorie C);

c) maso ze zvířat samčího pohlaví ve věku od 8 do méně než 12 měsíců (kategorie Z).

2. Produkty uvedené v bodě 1 mohou být nakupovány pouze za těchto podmínek:

a) zvířata byla poražena v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ( 7 );

b) jatečně upravená těla byla tříděna, obchodně upravena a identifikována v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1249/2008 ( 8 );

c) maso bylo označeno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ( 9 );

d) produkty pocházejí ze zvířat, která byla poražena před nejvíce šesti a nejméně dvěma dny.

ČÁST II

Třídění produktů

Pro účely této části se kategorie Z vztahuje pouze na zvířata samčího pohlaví, jak je uvedeno v části I bodě 1 písm. c).BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třída O2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.  Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.  Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3
PŘÍLOHA IV

NÁKUP MÁSLA

ČÁST I

Kritéria způsobilosti u másla

1. Platební agentura nakupuje pouze máslo, které je v souladu s čl. 11 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013, body 2 až 6 této části této přílohy a s částí II přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.

2. Platební agentura kontroluje jakost másla s použitím metod uvedených v článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 a na základě vzorků odebraných podle pravidel stanovených v části I přílohy IV uvedeného nařízení. Platební agentury však mohou, pod podmínkou písemné dohody s Komisí, zavést pod svým dohledem systém vlastní kontroly zaměřené na požadavky na jakost a na některé schválené podniky.

3. Úrovně radioaktivity v másle nesmějí překračovat nejvyšší přípustné úrovně dané právními předpisy Unie a kontrolují se pouze tehdy, pokud to situace vyžaduje.

4. Máslo musí být vyrobeno během 31 dní přede dnem, k němuž platební agentura obdržela nabídku k prodeji za pevně stanovenou cenu, nebo v případě nabídek do nabídkového řízení během 31 dní před koncem lhůty podobdobí nabídkového řízení.

5. Pokud je máslo nabízeno k intervenci v jiném členském státě, než ve kterém bylo vyrobeno, jeho nákup je podmíněn předložením osvědčení od příslušného orgánu členského státu výroby.

Osvědčení se předkládá příslušnému orgánu kupujícího členského státu nejpozději 35 dní po dni, kdy byla nabídka obdržena, nebo po uplynutí lhůty pro podání nabídek do nabídkového řízení a obsahuje údaje podle odst. 2 písm. a), b) a c) části II přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 a potvrzení, že máslo je vyrobeno ve schváleném podniku Unie přímo a výhradně z pasterizované smetany ve smyslu čl. 11 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013.

6. Pokud členský stát výroby provedl kontroly podle bodu 2, obsahuje osvědčení uvedené v bodu 5 také výsledky těchto kontrol a potvrzení, že příslušný výrobek je máslo splňující požadavky čl. 11 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013. V takovém případě musí být obal přelepen očíslovaným štítkem, který vydal příslušný orgán členského státu výroby. V osvědčení musí být uvedeno číslo tohoto štítku.

▼M1

ČÁST II

Požadavky na složení a jakostní znaky

Máslo je pevná emulze, hlavně typu „voda v oleji“, s tímto složením a těmito jakostními znaky:Parametry

Obsah a jakostní znaky

Tuk

nejméně 82 %

Voda

nejvýše 16 %

Tukuprostá sušina

nejvýše 2 %

Kyselost tuku

nejvýše 1,2 mmol/100 g tuku

Peroxidové číslo

nejvýše 0,3 meq kyslíku/1 000 g tuku

Nemléčný tuk

nezjistitelný analýzou triglyceridů

Smyslové vlastnosti

alespoň čtyři z pěti bodů za vzhled, aroma a konzistenci

▼B

ČÁST III

Kritéria pro schvalování podniků uvedených v čl. 11 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013

1. Podniky podle čl. 11 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se schválí jen tehdy, pokud:

a) jsou schváleny podle článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004 a pokud mají vhodné technické vybavení;

b) se zaváží, že povedou trvalé záznamy ve formě určené příslušným orgánem každého členského státu, v nichž bude uveden dodavatel a původ surovin, množství získaného másla a obaly, identifikační údaje a datum vyskladnění každé výrobní šarže určené k veřejné intervenci;

c) souhlasí s tím, že u jejich produkce másla, které lze nabídnout k intervenčnímu nákupu, bude provedena zvláštní úřední kontrola;

d) se zaváží, že budou příslušný orgán informovat s předstihem alespoň dvou pracovních dnů o svém záměru vyrábět máslo určené k veřejné intervenci; členský stát však může stanovit kratší lhůtu.

2. Aby se zajistilo dodržování tohoto nařízení, provádějí příslušné orgány na základě plánů dotyčných podniků na výrobu intervenčního másla neohlášené kontroly na místě.

Příslušné orgány provedou alespoň:

a) jednu kontrolu na každé období 28 dní výroby pro účely intervence a alespoň jednu kontrolu každý rok, aby se přezkoumala evidence podle bodu 1 písm. b);

b) jednu kontrolu každý rok, pokud se máslo vyrábí k intervenci, aby ověřily dodržování ostatních podmínek pro schválení podle bodu 1.

3. Schválení je odebráno, jestliže již nejsou splněny podmínky stanovené v bodě 1 písm. a). Schválení může být dotyčnému podniku na jeho žádost znovu uděleno, nejdříve však po šesti měsících a po provedení důkladné kontroly.

Pokud se zjistí, že podnik nesplnil některý ze svých závazků podle bodu 1 písm. b), c) a d), schválení se vyjma případů vyšší moci pozastaví na dobu v rozmezí jednoho až dvanácti měsíců podle závažnosti dané nesrovnalosti.

Uvedené pozastavení se nepoužije, pokud členský stát zjistí, že nesrovnalost nebyla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí a že pro účinnost kontrol uvedených v bodě 2 má minimální význam.

4. O kontrolách provedených podle bodů 2 a 3 musí být vypracována zpráva, v níž se uvede:

a) datum kontroly;

b) délka kontroly;

c) popis kontrolní činnosti.

Kontrolní zprávu musí podepsat odpovědný inspektor.
PŘÍLOHA V

NÁKUP SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA

ČÁST I

Kritéria způsobilosti u sušeného odstředěného mléka

1. Platební agentura nakupuje pouze sušené odstředěné mléko, které je v souladu s čl. 11 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013, body 2 až 6 této části této přílohy a s částí II přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.

2. Platební agentura kontroluje jakost sušeného odstředěného mléka s použitím metod uvedených v článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 a na základě vzorků odebraných podle pravidel stanovených v části I přílohy V uvedeného nařízení. Kontroly musí potvrdit, že s výjimkou povolených surovin pro účely úpravy bílkovin podle bodu 4 písm. b) přílohy I směrnice Rady 2001/114/ES ( 10 ) neobsahuje sušené odstředěné mléko jiné produkty, zejména podmáslí a syrovátku, podle části II této přílohy.

►C1  Případná úprava bílkovin probíhá v kapalné fázi. ◄ Suroviny použité pro úpravu bílkovin musí pocházet z Unie.

Platební agentury však mohou, pod podmínkou písemné dohody s Komisí, zavést pod svým dohledem systém vlastní kontroly zaměřené na požadavky na jakost a na některé schválené podniky.

3. Úrovně radioaktivity v sušeném odstředěném mléku nesmějí překračovat nejvyšší přípustné limity dané právními předpisy Unie a kontrolují se pouze tehdy, pokud to situace vyžaduje.

4. Sušené odstředěné mléko musí být vyrobeno během 31 dní přede dnem, k němuž platební agentura obdržela nabídku k prodeji za pevně stanovenou cenu, nebo v případě nabídek do nabídkového řízení během 31 dní před koncem lhůty podobdobí nabídkového řízení. Jestliže je sušené odstředěné mléko skladováno v silech, která obsahují produkci za více dnů, musí být vyrobeno během tří týdnů předcházejících týdnu, ve kterém byla nabídka k prodeji za pevnou cenu obdržena, nebo v případě nabídek do nabídkového řízení během čtyř týdnů před koncem lhůty podobdobí nabídkového řízení.

5. Pokud je sušené odstředěné mléko nabízeno k intervenci v jiném členském státě, než ve kterém bylo vyrobeno, jeho nákup je podmíněn předložením osvědčení od příslušného orgánu členského státu výroby.

▼C1

Osvědčení se předkládá příslušnému orgánu kupujícího členského státu nejpozději 35 dní po dni, kdy byla nabídka obdržena, nebo po uplynutí lhůty pro podání nabídek do nabídkového řízení a obsahuje údaje podle odst. 2 písm. a), b) a c) části II přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 a potvrzení, že sušené odstředěné mléko je vyrobeno z mléka ve schváleném podniku Unie ve smyslu čl. 11 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013 a že případná úprava bílkovin proběhla v kapalné fázi.

6. Pokud členský stát výroby provedl kontroly podle bodu 2, obsahuje osvědčení uvedené v bodu 5 také výsledky těchto kontrol a potvrzení, že příslušný výrobek je sušené odstředěné mléko splňující požadavky čl. 11 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013. V takovém případě musí být pytle podle čl. 21 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 opatřeny očíslovaným štítkem, který vydal příslušný orgán členského státu výroby. V osvědčení musí být uvedeno číslo tohoto štítku.

▼M1

ČÁST II

Požadavky na složení a jakostní znakyParametry

Obsah a jakostní znaky

Bílkoviny

nejméně 34,0 % v tukuprosté sušině

Tuk

nejvýše 1,00 %

Voda

nejvýše 3,5 %

Titrovatelná kyselost vyjádřená v ml decinormálního roztoku hydroxidu sodného

nejvýše 19,5 ml

Mléčnany

nejvýše 150 mg/100 g

Fosfatázový test

negativní, tj. stejný či menší než 350 mU fosfatázové aktivity na litr rekonstituovaného mléka

Index nerozpustnosti

nejvýše 0,5 ml (24 °C)

Připálené částice

nejvýše 15,0 mg, tj. nejméně disk B

Mikroorganismy

nejvýše 40 000 KTJ na gram

Podmáslí (1)

žádné (2)

Syřidlová syrovátka (3)

žádná

Kyselá syrovátka (3)

žádná (4) nebo nejvýše 150 mg/100 g (5)

Chuť a vůně

čisté

Vzhled

bílá nebo slabě nažloutlá barva, bez nečistot a zbarvených částic

(1)   „Podmáslím“ se rozumí vedlejší produkt výroby másla získaný po stlučení smetany a oddělení pevného tuku.

(2)   Nepřítomnost podmáslí může být stanovena na základě neohlášené kontroly na místě prováděné ve výrobním závodu nejméně jednou týdně nebo laboratorní analýzou konečného produktu, která prokáže nejvýše 69,31 mg dipalmitoyl-fosfatidylethanolaminu (PEDP) na 100 g.

(3)   „Syrovátkou“ se rozumí vedlejší produkt při výrobě sýru nebo kaseinu, který se získá působením kyselin, syřidla a/nebo chemicko-fyzikálními procesy.

(4)   Jsou-li prováděny kontroly na místě.

(5)   Použije-li se norma ISO 8069.

▼B

ČÁST III

Kritéria pro schvalování podniků uvedených v čl. 11 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013

1. Podniky podle čl. 11 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013 se schválí jen tehdy, pokud:

a) jsou schváleny podle článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004 a pokud mají vhodné technické vybavení;

b) se zaváží, že povedou trvalé záznamy ve formě určené příslušným orgánem každého členského státu, v nichž bude uveden dodavatel a původ surovin, množství získaného sušeného odstředěného mléka, podmáslí a syrovátky a obaly, identifikační údaje a datum vyskladnění každé výrobní šarže určené k veřejné intervenci;

c) souhlasí s tím, že u jejich produkce sušeného odstředěného mléka, které lze nabídnout k intervenčnímu nákupu, bude provedena zvláštní úřední kontrola;

d) se zaváží, že budou příslušný orgán informovat s předstihem alespoň dvou pracovních dnů o svém záměru vyrábět sušené odstředěné mléko určené k veřejné intervenci; členský stát však může stanovit kratší lhůtu.

2. Aby se zajistilo dodržování tohoto nařízení, provádějí příslušné orgány na základě plánů dotyčných podniků na výrobu intervenčního sušeného odstředěného mléka neohlášené kontroly na místě.

Příslušné orgány provedou alespoň:

a) jednu kontrolu na každé období 28 dní výroby pro účely intervence a alespoň jednu kontrolu každý rok, aby se přezkoumala evidence podle bodu 1 písm. b);

b) jednu kontrolu každý rok, pokud se sušené odstředěné mléko vyrábí k intervenci, aby ověřily dodržování ostatních podmínek pro schválení podle bodu 1.

3. Schválení je odebráno, jestliže již nejsou splněny podmínky stanovené v bodě 1 písm. a). Schválení může být dotyčnému podniku na jeho žádost znovu uděleno, nejdříve však po šesti měsících a po provedení důkladné kontroly.

Pokud se zjistí, že podnik nesplnil některý ze svých závazků podle bodu 1 písm. b), c) a d), schválení se vyjma případů vyšší moci pozastaví na dobu v rozmezí jednoho až dvanácti měsíců podle závažnosti dané nesrovnalosti.

Uvedené pozastavení se nepoužije, pokud členský stát zjistí, že nesrovnalost nebyla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí a že pro účinnost kontrol uvedených v bodě 2 má minimální význam.

4. O kontrolách provedených podle bodů 2 a 3 musí být vypracována zpráva, v níž se uvede:

a) datum kontroly;

b) délka kontroly;

c) popis kontrolní činnosti.

Kontrolní zprávu musí podepsat odpovědný inspektor.
PŘÍLOHA VI

POŽADAVKY NA JAKOST V PŘÍPADĚ PODPORY SOUKROMÉHO SKLADOVÁNÍ

Úroveň radioaktivity v produktech způsobilých pro podporu soukromého skladování nesmí překračovat nejvyšší přípustné úrovně stanovené v příslušných případech právními předpisy Unie. Úroveň radioaktivní kontaminace produktů se kontroluje pouze tehdy, pokud to situace vyžaduje a pouze po dobu nezbytně nutnou.

I.    Cukr

Cukr, pro nějž se předkládají nabídky do nabídkového řízení nebo žádosti o podporu:

a) je bílý cukr ve formě krystalů, volně ložený a/nebo ve velkých pytlích o hmotnosti 800 kg nebo více, na nichž je uvedena čistá hmotnost;

b) má obsah vlhkosti nepřesahující 0,06 %.

Do konce hospodářského roku pro cukr 2016/17 musí být vyroben v rámci kvóty pro hospodářský rok, v němž nabídkové řízení probíhá nebo v němž je podána žádost, s výjimkou bílého cukru, jenž byl stažen nebo převeden.

II.    Lněná vlákna

Podpora se poskytuje pouze pro dlouhá lněná vlákna, která se vyrábějí úplným oddělením vláken a dřevnatých částí stonku, která jsou po potěrání tvořena prameny s minimální průměrnou délkou 50 cm paralelně uspořádanými do svazků, ploch nebo pásků, jejichž minimální množství pro podání žádosti nebo předložení nabídky do nabídkového řízení týkající se podpory je 2 000 kg.

Dlouhá lněná vlákna se skladují v balících, na nichž může být případně kód označující:

a) identifikační číslo výrobního závodu a členského státu výroby;

b) datum uskladnění;

c) čistou hmotnost.

III.    Maso

Podpora se poskytuje pouze:

a) na hovězí maso klasifikované podle klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla stanovené v nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ( 11 ) a označené v souladu s čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení;

b) na jatečně upravená těla jehňat mladších 12 měsíců a jejich částí;

c) na maso ze zvířat chovaných v Unii po dobu nejméně posledních tří měsíců v případě hovězího masa, dvou měsíců v případě vepřového, skopového a kozího masa, která byla poražena maximálně 10 dnů před uskladněním. V případě poražených prasat mladších dvou měsíců musí maso pocházet ze zvířat, která byla od svého narození chována na území Unie;

d) na maso ze zvířat, která byla poražena v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004;

e) na maso ze zvířat, jež nevykazuje žádné znaky, které by jej činily nevhodným pro skladování nebo pozdější použití;

f) na maso nepocházející ze zvířat poražených v naléhavých případech;

g) na maso v čerstvém stavu, jež se skladuje ve zmrazeném stavu.

IV.    Máslo

Podpora se poskytuje pouze na máslo:

a) s minimálním obsahem mléčného tuku 80 % hmotnostních, maximálním obsahem mléčné tukuprosté sušiny 2 % hmotnostních a maximálním obsahem vody 16 % hmotnostních;

b) vyrobené během 60 dní, které předcházejí dni podání žádosti nebo dni předložení nabídky.

Na obalu másla je uvedena čistá hmotnost. Kromě toho se použijí pravidla pro balení másla uvedená v části II přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2016/1240, s výjimkou povinnosti uvádět výraz „sladká smetana“, pokud je pH másla 6,2 nebo vyšší.

Soulad s požadavkem na původ lze prokázat dokladem uvádějícím, že máslo bylo vyrobeno v podniku schváleném v souladu s bodem 1 písm. a), b) a c) části III přílohy IV tohoto nařízení, nebo jiným vhodným dokladem vydaným příslušným orgánem členského státu výroby osvědčujícím splnění tohoto požadavku.

Pokud bylo máslo vyrobeno v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je uzavřena smlouva o skladování, poskytne členský stát výroby pomoc, již si může členský stát, v němž je smlouva uzavřena, vyžádat za účelem ověření původu produktu.

V.    Sýry

Podpora se poskytuje pouze na sýry s chráněným označením původu (CHOP) nebo chráněným zeměpisným označením (CHZO), které mají v den začátku platnosti smlouvy o skladování minimální stáří odpovídající období zrání stanovenému pro tyto sýry ve specifikaci produktu podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ( 12 ), neboť budou uváděny na trh po uplynutí doby smluvního skladování prodloužené o dobu zrání, která přispívá ke zvýšení hodnoty daných sýrů.

V případě, že doba zrání není ve specifikaci produktu podle článku 7 nařízení (EU) č. 1151/2012 stanovena, musí mít sýry v den začátku platnosti smlouvy o skladování minimální stáří odpovídající období zrání, které přispívá ke zvýšení hodnoty daných sýrů

Dále musí sýry splňovat tyto požadavky:

a) mají nesmazatelné označení podniku, ve kterém byly vyrobeny, spolu s datem výroby, přičemž toto označení může mít formu kódu;

b) jsou skladovány jako celé sýry v členském státě, ve kterém se vyrábějí a ve kterém jsou způsobilé nést chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení podle nařízení (EU) č. 1151/2012 a

c) nejsou předmětem předchozí smlouvy o skladování.

Skladovatel vede evidenci, do které se údaje uvedené v bodě a) třetího odstavce zapisují v den uskladnění.

VI.    Sušené odstředěné mléko

Podpora se poskytuje pouze na sušené odstředěné mléko:

a) jež obsahuje nejvýše 1,5 % tuku a 5 % vody a nejméně 34 % bílkovin v tukuprosté sušině;

b) jež bylo vyrobené během 60 dní, které předcházejí dni podání žádosti nebo dni předložení nabídky;

c) jež se skladuje v pytlích o čisté hmotnosti 25 kg nebo ve „velkých pytlích“ o maximální hmotnosti 1 500 kg.

Na pytlích je uvedena čistá hmotnost. Kromě toho se použijí pravidla týkající se dodávek a balení sušeného odstředěného mléka uvedená v bodech 2 a 3 části II přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2016/1240, s výjimkou povinnosti uvádět na pytlích označení „sušené odstředěné mléko vyrobené rozprašovacím sušením“.

Soulad s požadavkem na původ lze prokázat dokladem uvádějícím, že sušené odstředěné mléko bylo vyrobeno v podniku schváleném v souladu s bodem 1 písm. a), b) a c) části III přílohy V tohoto nařízení, nebo jiným vhodným dokladem vydaným příslušným orgánem členského státu výroby osvědčujícím splnění tohoto požadavku.

Pokud bylo sušené odstředěné mléko vyrobeno v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je uzavřena smlouva o skladování, poskytne členský stát výroby členskému státu, v němž je smlouva uzavřena, pomoc, pokud si ji daný členský stát za účelem ověření původu produktu vyžádá.
PŘÍLOHA VII

PODMÍNKY PLATNÉ PRO HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY PODÁVAJÍCÍ NABÍDKU DO NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ NA PODPORU SOUKROMÉHO SKLADOVÁNÍ NEBO ŽÁDOST O PODPORU SOUKROMÉHO SKLADOVÁNÍ V ODVĚTVÍ OLIVOVÉHO OLEJE

Hospodářské subjekty v odvětví olivového oleje spadají do jedné z těchto kategorií:

a) organizace producentů nebo sdružení organizací producentů, které byly uznány podle platných vnitrostátních právních předpisů příslušného členského státu;

b) lisovny olivového oleje, které splňují požadavky stanovené příslušným členským státem;

c) balírny olivového oleje, které splňují požadavky stanovené příslušným členským státem.

Pokud hospodářský subjekt v odvětví olivového oleje nesplní povinnosti stanovené v tomto nařízení nebo nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ( 13 ), Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ( 14 ) nebo (EU) č. 1308/2013, není způsobilý k podání nabídky do nabídkového řízení nebo žádosti o podporu soukromého skladování do dvanácti měsíců ode dne, kdy důvody nesouladu byly odstraněny.

Toto opatření se nepoužije v případech uvedených v čl. 64 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 1306/2013, nebo pokud byl nesoulad méně závažný.( 1 ) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

( 2 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (viz strana 71 v tomto čísle Úředního věstníku).

( 3 ) Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009. s. 3).

( 4 ) Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1).

( 5 ) Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

( 6 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10).

( 7 ) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206).

( 8 ) Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 3).

( 9 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).

( 10 ) Směrnice Rady 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (Úř. věst. L 15, 17.1.2002, s. 19).

( 11 ) Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 3).

( 12 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

( 13 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

( 14 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).