02016R0589 — CS — 31.07.2019 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/589

ze dne 13. dubna 2016

o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 107 22.4.2016, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1149 ze dne 20. června 2019,

  L 186

21

11.7.2019
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/589

ze dne 13. dubna 2016

o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zřizuje rámec pro spolupráci za účelem usnadnění využívání volného pohybu pracovníků v rámci Unie v souladu s článkem 45 Smlouvy o fungování EU tím, že se stanoví zásady a pravidla pro:

▼M1

a) organizaci sítě EURES mezi Komisí, Evropským orgánem pro pracovní záležitosti a členskými státy;

b) spolupráci mezi Komisí, Evropským orgánem pro pracovní záležitosti a členskými státy při sdílení příslušných dostupných údajů o volných pracovních místech, žádostech o zaměstnání a životopisech;

▼B

c) činnost členských států, včetně jejich společných činností, v zájmu dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce s cílem dosáhnout vysoké úrovně zaměstnanosti;

d) fungování sítě EURES, včetně spolupráce se sociálními partnery a se zapojením dalších aktérů;

e) podpůrné služby v oblasti mobility související se sítí EURES, které mají být poskytovány pracovníkům a zaměstnavatelům, čímž se rovněž podpoří mobilita na spravedlivém základě;

▼M1

f) podporu sítě EURES na úrovni Unie prostřednictvím účinných komunikačních opatření přijatých Komisí, Evropským orgánem pro pracovní záležitosti a členskými státy.

▼B

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na členské státy a občany Unie, aniž jsou dotčeny články 2 a 3 nařízení (EU) č. 492/2011.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „veřejnými službami zaměstnanosti“ organizace členských států, které jsou součástí příslušných ministerstev, veřejných orgánů nebo veřejnoprávních společností a které odpovídají za provádění aktivní politiky zaměstnanosti a za poskytování kvalitních služeb zaměstnanosti ve veřejném zájmu;

2) „službami zaměstnanosti“ právní subjekt, který v souladu s právními předpisy působí v některém z členských států a poskytuje služby pracovníkům hledajícím zaměstnání a zaměstnavatelům usilujícím o nábor pracovníků;

3) „volným pracovním místem“ nabídka zaměstnání umožňující úspěšnému uchazeči nástup do pracovněprávního vztahu, na jehož základě se stane uchazeč pracovníkem ve smyslu článku 45 Smlouvy o fungování EU;

4) „vyrovnáváním nabídky a poptávky“ výměna informací a zpracovávání nabídek volných pracovních míst, žádostí o zaměstnání a životopisů;

5) „společnou platformou IT“ infrastruktura IT a související platformy vytvořené na unijní úrovni pro účely transparentnosti a vyrovnávání nabídky a poptávky v souladu s tímto nařízením;

6) „příhraničním pracovníkem“ pracovník, který vykonává činnost v rámci zaměstnání v jednom členském státě a přitom má bydliště v jiném členském státě, do něhož se zpravidla vrací denně nebo alespoň jednou týdně;

7) „přeshraničním partnerstvím sítě EURES“ uskupení členů nebo partnerů sítě EURES a případně dalších zainteresovaných subjektů mimo síť EURES se záměrem dlouhodobě spolupracovat v regionálních strukturách, která jsou vytvářena v příhraničních regionech mezi službami zaměstnanosti na regionální, místní a případně celostátní úrovni, sociálními partnery a případně i dalšími zainteresovanými subjekty pocházejícími nejméně ze dvou členských států nebo z jednoho členského státu a jiné země, která se účastní nástrojů Unie zaměřených na podporu sítě EURES;

▼M1

8) „Evropským orgánem pro pracovní záležitosti“ subjekt zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 ( 1 ).

▼B

Článek 4

Dostupnost

1.  Služby podle tohoto nařízení jsou dostupné všem pracovníkům a zaměstnavatelům v celé Unii a dodržují zásady rovného zacházení.

▼M1

2.  Osobám se zdravotním postižením je zajištěn přístup k informacím na portálu EURES a k podpůrným službám, jež jsou dostupné na vnitrostátní úrovni. Komise, Evropský koordinační úřad a členové a partneři sítě EURES stanoví prostředky k zajištění tohoto cíle s ohledem na své povinnosti v této oblasti.

▼BKAPITOLA II

OPĚTOVNÉ ZŘÍZENÍ SÍTĚ EURES

Článek 5

Opětovné zřízení sítě EURES

1.  Opětovně se zřizuje síť EURES.

2.  Tímto nařízením se nahrazuje regulační rámec týkající se sítě EURES, jak je stanoven v kapitole II nařízení (EU) č. 492/2011 a prováděcím rozhodnutí 2012/733/EU, přijatém na základě článku 38 uvedeného nařízení.

Článek 6

Cíle sítě EURES

Síť EURES přispívá v rámci oblastí svých činností k těmto cílům:

a) usnadnění výkonu práv zakotvených v článku 45 Smlouvy o fungování EU a v nařízení (EU) č. 492/2011;

b) provádění koordinované strategie zaměstnanosti, a zejména podpoře kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti pracovníků v souladu s článkem 145 Smlouvy o fungování EU;

c) zlepšení fungování, soudržnosti a integrace trhů práce v Unii, a to i na přeshraniční úrovni;

d) prosazování dobrovolné geografické a profesní mobility v rámci Unie, včetně mobility v příhraničních regionech, na spravedlivém základě a v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy a postupy;

e) podpoře vstupu na trh práce, a tím prosazování sociálních cílů a cílů zaměstnanosti uvedených v článku 3 Smlouvy o Evropské unii.

Článek 7

Složení sítě EURES

1.  Síť EURES tvoří organizace těchto kategorií:

▼M1

a) „Evropský koordinační úřad“ zřízený v rámci Evropského orgánu pro pracovní záležitosti a odpovědný za pomoc síti EURES při provádění jejích činností;

▼B

b) „národní koordinační úřady“ odpovědné za uplatňování tohoto nařízení v příslušném členském státě a určené členskými státy; členské státy mohou jako národní koordinační úřad určit své veřejné služby zaměstnanosti;

c) členové sítě EURES, jimiž jsou:

i) veřejné služby zaměstnanosti určené členskými státy v souladu s článkem 10 a

ii) organizace přijaté za členy v souladu s článkem 11 nebo po přechodné období v souladu s článkem 40, aby na celostátní, regionální nebo místní úrovni poskytovaly, a to i na přeshraničním základě, podporu při vyrovnávání nabídky a poptávky a podpůrné služby pracovníkům a zaměstnavatelům;

d) partneři sítě EURES, kteří jsou organizacemi přijatými za partnery v souladu s článkem 11, a zejména s odstavcem 2 a 4 uvedeného článku, nebo po přechodné období v souladu s článkem 40, aby na celostátní, regionální nebo místní úrovni poskytovali, a to i na přeshraničním základě, podporu při vyrovnávání nabídky a poptávky nebo podpůrné služby pracovníkům a zaměstnavatelům;

▼M1

e) Komise.

▼B

2.  Organizace sociálních partnerů se mohou v souladu s článkem 11 stát součástí sítě EURES coby členové nebo partneři sítě EURES.

Článek 8

Povinnosti Evropského koordinačního úřadu

1.   ►M1  Evropský koordinační úřad napomáhá síti EURES při provádění jejích činností, zejména tím, že v úzké spolupráci s národními koordinačními úřady a Komisí rozvíjí a vykonává tyto činnosti: ◄

a) utváření soudržného rámce a poskytování horizontálních podpůrných činností ve prospěch sítě EURES, včetně:

▼M1

i) jakožto majitel systému složeného z portálu EURES a souvisejících služeb informačních technologií, vymezení potřeb uživatele a funkčních požadavků, které mají být převedeny na Komisi, pokud jde o provoz a rozvoj portálu, včetně jeho systémů a postupů pro výměnu informací o volných pracovních místech, žádostech o zaměstnání a životopisech a podkladových dokumentů a dalších informací, ve spolupráci s dalšími příslušnými unijními informačními a poradenskými službami nebo sítěmi a jinými iniciativami,

▼B

ii) informační a komunikační činnosti týkající se sítě EURES,

iii) společného programu odborné přípravy a dalšího profesního rozvoje pro zaměstnance členů a partnerů sítě EURES a národních koordinačních úřadů, k zajištění nezbytných odborných znalostí,

iv) funkce asistenční služby poskytující podporu zaměstnancům členů a partnerů sítě EURES a národních koordinačních úřadů, a zejména zaměstnancům, kteří jsou v přímém kontaktu s pracovníky a zaměstnavateli,

v) usnadnění navazování kontaktů, výměny osvědčených postupů a vzájemného učení v rámci sítě EURES;

b) analýzu geografické a profesní mobility, s přihlédnutím k rozdílným situacím v jednotlivých členských státech;

c) rozvoj příslušné struktury pro spolupráci a vyrovnávání nabídky a poptávky v Unii, pokud jde o učňovskou přípravu a stáže, v souladu s tímto nařízením.

▼M1

2.  Evropský koordinační úřad je řízen Evropským orgánem pro pracovní záležitosti Evropský koordinační úřad vede pravidelný dialog se zástupci sociálních partnerů na unijní úrovni.

3.  Evropský koordinační úřad vypracovává po konzultaci s koordinační skupinou uvedenou v článku 14 a s Komisí své víceleté pracovní programy.

▼B

Článek 9

Povinnosti národních koordinačních úřadů

1.  Členské státy určí národní koordinační úřady podle čl. 7 odst. 1 písm. b). Členské státy takto určené úřady oznámí Evropskému koordinačnímu úřadu.

2.  Každý národní koordinační úřad odpovídá za:

a) organizaci práce pro síť EURES v daném členském státě, včetně zajištění koordinovaného předávání informací o volných pracovních místech, žádostech o zaměstnání a životopisech portálu EURES v souladu s článkem 17 prostřednictvím jediného koordinovaného kanálu;

▼M1

b) spolupráci s Komisí, Evropským orgánem pro pracovní záležitosti a členskými státy v oblasti vyrovnávání nabídky a poptávky v rámci stanoveném v kapitole III;

▼B

c) poskytování veškerých dostupných informací Evropskému koordinačnímu úřadu, pokud jde o nesoulad mezi počtem oznámených volných pracovních míst a celkovým počtem pracovních míst na vnitrostátní úrovni;

d) koordinaci činností vyvíjených v rámci daného členského státu a společně s ostatními členskými státy v souladu s kapitolou V.

3.  Každý národní koordinační úřad organizuje provádění horizontálních podpůrných činností poskytovaných Evropským koordinačním úřadem na vnitrostátní úrovni v souladu s článkem 8; tam, kde je to vhodné, činí tak v úzké spolupráci s Evropským koordinačním úřadem a dalšími národními koordinačními úřady. Těmito horizontálními podpůrnými činnostmi jsou zejména:

a) shromažďování a ověřování aktuálních informací pro účely zveřejnění, zejména na portálu EURES, o členech a partnerech sítě EURES, kteří působí na území daného státu, o jejich činnostech a o rozsahu podpůrných služeb, které poskytují pracovníkům a zaměstnavatelům;

b) zajišťování přípravných činností spojených se vzdělávacími činnostmi sítě EURES a výběr zaměstnanců pro účast na společném vzdělávacím programu a na aktivitách v rámci vzájemného učení;

c) shromažďování a analýzy údajů v souvislosti s články 31 a 32.

4.  Každý národní koordinační úřad pro účely zveřejnění, zejména na portálu EURES, v zájmu pracovníků a zaměstnavatelů zpřístupňuje, pravidelně aktualizuje a včas šíří informace a pokyny dostupné na vnitrostátní úrovni, které se týkají situace v daném členském státě v těchto oblastech:

a) životní a pracovní podmínky, včetně všeobecných informací o odvodech na sociálním zabezpečení a daňových odvodech;

b) příslušné správní postupy týkající se zaměstnávání a pravidla platná pro pracovníky po nástupu do zaměstnání;

c) jeho vnitrostátní regulační rámec pro učňovskou přípravu a stáže a stávající pravidla a nástroje Unie;

d) přístup k odbornému vzdělávání a odborné přípravě, aniž je dotčen čl. 17 odst. 2 písm. b);

e) situace příhraničních pracovníků, zejména v příhraničních regionech;

f) obecně pomoc po přijetí pracovníka a informace o tom, kde lze takovou pomoc obdržet v rámci sítě EURES, a případně i mimo ni, jsou-li takové informace k dispozici.

Národní koordinační úřady mohou případně zpřístupňovat a šířit informace ve spolupráci s jinými informačními a poradenskými službami a sítěmi a příslušnými subjekty na vnitrostátní úrovni, včetně těch, které jsou uvedeny v článku 4 směrnice 2014/54/EU.

5.  Národní koordinační úřady si vyměňují informace o mechanismech a normách uvedených v čl. 17 odst. 5 a o normách týkajících se zabezpečení a ochrany údajů důležitých pro společnou platformu IT. Tyto úřady spolupracují mezi sebou navzájem a s Evropským koordinačním úřadem, zejména pokud jde o stížnosti a volná pracovní místa, u nichž se má za to, že uvedené normy podle vnitrostátních právních předpisů nesplňují.

6.  Každý národní koordinační úřad poskytuje obecnou podporu členům a partnerům sítě EURES, pokud jde o spolupráci s jejich protějšky v síti EURES v jiných členských státech, včetně poradenství členům a partnerům sítě EURES, jak řešit stížnosti související s volnými pracovními místy a náborem v rámci sítě EURES a jak spolupracovat s příslušnými veřejnými orgány. Má-li národní koordinační úřad příslušné informace k dispozici, vyrozumí o konečném řešení stížností Evropský koordinační úřad.

7.  Národní koordinační úřad podporuje spolupráci s aktéry, jako jsou sociální partneři, poradenské služby pro volbu profesní dráhy, instituce odborné přípravy a vysokoškolského vzdělávání, obchodní komory, sociální služby, organizace zastupující skupiny osob se ztíženým postavením na trhu práce a organizace působící v oblasti programů učňovské přípravy a stáží.

Článek 10

Určení veřejných služeb zaměstnanosti jako členů sítě EURES

1.  Členské státy určí veřejné služby zaměstnanosti způsobilé pro činnosti vykonávané v síti EURES, které se stanou členy sítě EURES. Členské státy o tom informují Evropský koordinační úřad. Z titulu svého určení požívají tyto veřejné služby zaměstnanosti v rámci sítě EURES zvláštní postavení.

2.  Členské státy zajistí, aby veřejné služby zaměstnanosti jakožto členové sítě EURES plnily všechny povinnosti stanovené v tomto nařízení a splňovaly alespoň minimální společná kritéria uvedená v příloze I.

3.  Veřejné služby zaměstnanosti mohou plnit své povinnosti členů sítě EURES prostřednictvím organizací jednajících v rámci odpovědnosti veřejných služeb zaměstnanosti na základě pověření, smluv o externím zajišťování služeb nebo zvláštních smluv.

Článek 11

Přijímání členů sítě EURES (jiných než veřejných služeb zaměstnanosti) a partnerů sítě EURES

1.  Každý členský stát zavede bez zbytečného prodlení, nejpozději však do dne 13. května 2018, funkční systém pro přijímání organizací za členy nebo partnery sítě EURES, pro sledování jejich činností a dodržování příslušných právních předpisů při provádění tohoto nařízení a v případě potřeby i pro zrušení jejich přijetí. Tento systém musí být transparentní a přiměřený, musí dodržovat zásady rovného zacházení s žadatelskými organizacemi a spravedlivého řízení a musí poskytovat prostředky právní nápravy dostačující k zajištění účinné právní ochrany.

2.  Členské státy stanoví pro účely systému uvedeného v odstavci 1 požadavky a kritéria pro přijímání členů a partnerů sítě EURES. Tyto požadavky a kritéria obsahují alespoň minimální společná kritéria stanovená v příloze I. Členské státy mohou k minimálním společným kritériím stanovit doplňkové požadavky nebo kritéria, které jsou nezbytné k řádnému uplatňování pravidel upravujících činnost služeb zaměstnanosti a k účinnému řízení politik zaměstnanosti na jejich území.

3.  Organizace působící v souladu s právními předpisy v některém z členských států mohou požádat o členství v síti EURES, pokud splňují podmínky stanovené v tomto nařízení a v rámci systému podle odstavce 1. Organizace žádající o členství v síti EURES se ve své žádosti zaváže, že bude plnit veškeré povinnosti uložené členům podle tohoto nařízení, včetně plnění všech úkolů uvedených v čl. 12 odst. 2 písm. a), b) a c).

4.  Organizace působící v souladu s právními předpisy v některém z členských států může požádat o status partnera sítě EURES, pokud splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení a v rámci systému podle odstavce 1, pokud řádně doloží, že z důvodu rozsahu, finančních zdrojů a povahy služeb, které tato organizace nebo organizační struktura obvykle poskytuje, včetně statusu neziskové organizace, může plnit maximálně dva z úkolů uvedených v čl. 12 odst. 2 písm. a), b) a c). Organizace žádající o status partnera sítě EURES se ve své žádosti zaváže, že bude splňovat veškeré požadavky na partnery sítě EURES podle tohoto nařízení a plnit alespoň jeden z úkolů uvedených v čl. 12 odst. 2 písm. a), b) a c).

5.  Členské státy přijmou organizace žádající o členství v síti EURES nebo o status partnera sítě EURES, pokud splňují příslušná kritéria a požadavky uvedené v odstavcích 2, 3 a 4.

6.  Národní koordinační úřady informují Evropský koordinační úřad o svých vnitrostátních systémech podle odstavce 1, včetně doplňkových kritérií a požadavků podle odstavce 2, o členech a partnerech sítě EURES přijatých v souladu s tímto systémem a o každém odmítnutí přijetí z důvodu nesplnění požadavků uvedených v oddíle 1 bodě 1 přílohy I. Evropský koordinační úřad předá tyto informace ostatním národním koordinačním úřadům.

7.  Členské státy zruší přijetí členů a partnerů sítě EURES, pokud přestanou splňovat příslušná kritéria nebo požadavky uvedené v odstavci 2, 3 nebo 4. Národní koordinační úřady informují Evropský koordinační úřad o každém takovém zrušení a jeho důvodech. Evropský koordinační úřad předá tyto informace ostatním národním koordinačním úřadům.

8.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout vzor pro popis národních systémů a postupů sdílení informací mezi členskými státy o systémech uvedených v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 12

Povinnosti členů a partnerů sítě EURES

1.  Členové a partneři sítě EURES přispívají k činnosti sítě EURES, pokud jde o úkoly, pro něž jsou určeni v souladu s článkem 10, nebo pro něž jsou přijati v souladu s čl. 11 odst. 3 a 4 nebo po přechodné období v souladu s článkem 40, a plní své další povinnosti podle tohoto nařízení.

2.  Členové sítě EURES se podílejí na činnosti sítě EURES, mimo jiné i tím, že plní všechny tyto úkoly, a partneři sítě EURES se podílejí na činnosti této sítě, mimo jiné i tím, že plní alespoň jeden z těchto úkolů:

a) přispívání k větší informovanosti o volných pracovních místech v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. a);

b) přispívání k větší informovaností o žádostech o zaměstnání a životopisech v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. b);

c) poskytování podpůrných služeb pracovníkům a zaměstnavatelům v souladu s články 23 a 24, čl. 25 odst. 1, článkem 26 a případně článkem 27.

3.  Členové sítě EURES a případně její partneři poskytují pro účely portálu EURES informace o veškerých volných pracovních místech, která byla jejich prostřednictvím zpřístupněna veřejnosti, jakož i o veškerých žádostech o zaměstnání a životopisech, pokud příslušný pracovník dal v souladu s čl. 17 odst. 3 souhlas s poskytnutím těchto informací též portálu EURES. Na volná pracovní místa, která byla prostřednictvím členů sítě EURES a případně jejích partnerů zpřístupněna veřejnosti, se použijí čl. 17 odst. 1 druhý pododstavec a čl. 17 odst. 2.

4.  Členové a partneři sítě EURES určí v souladu s vnitrostátními kritérii jedno nebo více kontaktních míst, například zprostředkovatelské a náborové kanceláře, klientská telefonní střediska a samoobslužné nástroje, kam se pracovníci a zaměstnavatelé mohou obracet s žádostmi o podporu při vyrovnávání nabídky a poptávky anebo o získání přístupu k podpůrným službám v souladu s tímto nařízením. Kontaktní místa mohou vznikat také na základě zaměstnaneckých výměnných programů či vysílání styčných pracovníků a mohou zahrnovat společné zprostředkovatelské agentury.

5.  Členové sítě EURES a případně i její partneři zajistí, aby kontaktní místa, které určili, jasně uvedly rozsah podpůrných služeb, které pracovníkům a zaměstnavatelům poskytují.

6.  Členské státy mohou při zachování zásady proporcionality prostřednictvím svých národních koordinačních úřadů od členů a partnerů sítě EURES požadovat, aby přispívali k

a) shromažďování informací a pokynů určených ke zveřejnění na portálu EURES podle čl. 9 odst. 4;

b) výměně informací podle článku 30;

c) cyklu plánování programu podle článku 31;

d) shromažďování údajů podle článku 32.

Článek 13

Společné povinnosti

V souladu se svými příslušnými úlohami a povinnostmi všechny organizace, které se podílejí na činnosti sítě EURES, v úzké vzájemné spolupráci usilují o aktivní propagaci příležitostí, které mobilita pracovníků v Unii nabízí, a o posilování způsobů a prostředků, jak mohou pracovníci a zaměstnavatelé využívat mobility na spravedlivém základě a souvisejících příležitostí na unijní, celostátní, regionální a místní úrovni, a to i na přeshraničním základě.

Článek 14

Koordinační skupina

▼M1

1.  Koordinační skupina se skládá ze zástupců na příslušné úrovni Komise, Evropského koordinačního úřadu a národních koordinačních úřadů.

▼B

2.  Koordinační skupina podporuje provádění tohoto nařízení výměnou informací a vypracováváním pokynů. Zejména poskytuje poradenství Komisi, pokud jde o vzory uvedené v čl. 11 odst. 8 a čl. 31 odst. 5, návrhy technických norem a formátů zmíněné v čl. 17 odst. 8 a čl. 19 odst. 6 a jednotné podrobné specifikace pro shromažďování a analýzy údajů podle čl. 32 odst. 3.

3.  Koordinační skupina může mimo jiné organizovat výměny osvědčených postupů týkajících se vnitrostátních systémů pro přijímání uvedených v čl. 11 odst. 1 a podpůrných služeb uvedených v článcích 23 až 27.

4.  Práci koordinační skupiny organizuje Evropský koordinační úřad, který také předsedá jejím zasedáním. O práci koordinační skupiny informuje další příslušné subjekty nebo sítě.

Zástupci sociálních partnerů na úrovni Unie mají právo se zasedání koordinační skupiny účastnit.

5.  Koordinační skupina spolupracuje se správní radou sítě veřejných služeb zaměstnanosti, a to zejména poskytováním informací o činnostech sítě EURES a výměnou osvědčených postupů.

Článek 15

Společná identita a ochranná známka

1.  Název EURES se používá výhradně v souvislosti s činností v rámci sítě EURES v souladu s tímto nařízením. Znázorňuje se formou standardního loga, jehož používání vymezí Evropský koordinační úřad grafickým návrhovým schématem.

2.  Všechny organizace, které se podílejí na činnosti sítě EURES podle článku 7 musí při veškeré činnosti související se sítí EURES používat ochrannou známku služeb EURES a logo, aby byla zajištěna společná vizuální identita.

3.  Organizace, které se podílejí na činnosti sítě EURES, zajistí, aby informační a propagační materiály, které poskytují, byly v souladu s celkovou komunikační činností, společnými normami kvality sítě EURES a informacemi od Evropského koordinačního úřadu.

4.  Organizace, které se podílejí na činnosti sítě EURES, neprodleně informují Evropský koordinační úřad, jestliže se dozví o zneužití ochranné známky nebo loga služeb EURES třetí stranou nebo třetí zemí.

Článek 16

Spolupráce a jiná opatření

1.  Evropský koordinační úřad usnadňuje spolupráci mezi sítí EURES a dalšími informačními a poradenskými službami a sítěmi Unie.

2.  Národní koordinační úřady spolupracují se službami a sítěmi uvedenými v odstavci 1 na unijní, celostátní, regionální i místní úrovni za účelem dosažení součinnosti a předcházení zdvojování činnosti a v odůvodněných případech zapojují i členy a partnery sítě EURES.

3.  Národní koordinační úřady usnadňují spolupráci sítě EURES se sociálními partnery na vnitrostátní úrovni tím, že v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy zajišťují pravidelný dialog s těmito sociálními partnery.

4.  Členské státy podporují na přeshraniční úrovni úzkou spolupráci mezi aktéry na regionální, místní a případně celostátní úrovni, například pokud jde o postupy a služby poskytované v rámci přeshraničních partnerství sítě EURES.

5.  Členské státy usilují o vytvoření jediného kontaktního místa pro komunikaci s pracovníky a zaměstnavateli, mimo jiné i pro komunikaci on-line, o společných oblastech činnosti sítě EURES a služeb a sítí uvedených v odstavci 1.

▼M1

6.  Členské státy prozkoumají spolu s Komisí a Evropským koordinačním úřadem všechny možnosti pro poskytnutí přednosti občanům Unie při obsazování volných pracovních míst s cílem dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou práce a poptávkou po práci uvnitř Unie. Členské státy mohou za tímto účelem přijmout nezbytná opatření.

▼BKAPITOLA III

SPOLEČNÁ PLATFORMA IT

Článek 17

Organizace společné platformy IT

1.  Za účelem přiřazování volných pracovních míst k žádostem o zaměstnání poskytnou jednotlivé členské státy portálu EURES informace o:

a) všech volných pracovních místech zpřístupněných veřejnosti prostřednictvím veřejných služeb zaměstnanosti, jakož i volných pracovních místech, která poskytli členové sítě EURES a případně její partneři v souladu s čl. 12 odst. 3;

b) všech žádostech o zaměstnání a životopisech, které evidují veřejné služby zaměstnanosti, jakož i o žádostech o zaměstnání a životopisech, které poskytli ostatní členové sítě EURES a případně její partneři v souladu s čl. 12 odst. 3, pokud dotčení pracovníci dali za podmínek stanovených v odstavci 3 tohoto článku souhlas s poskytnutím těchto informací portálu EURES.

Pokud jde o písmeno a) prvního pododstavce, mohou členské státy zavést mechanismus umožňující zaměstnavatelům nezveřejnit volné místo na portálu EURES, pokud je takový požadavek odůvodněn dovednostmi a schopnostmi souvisejícími s takovým pracovním místem.

2.  Při poskytování údajů o volných pracovních místech portálu EURES mohou členské státy vyloučit:

a) volná pracovní místa, o která se mohou vzhledem k jejich povaze nebo k vnitrostátním pravidlům ucházet pouze státní příslušníci určité země;

b) volná pracovní místa vztahující se ke kategorii učňovské přípravy a stáží, která zahrnují především složku učení a jsou součástí vnitrostátních vzdělávacích systémů nebo jsou financována z veřejných prostředků, v rámci aktivní politiky zaměstnanosti členských států;

c) jiná pracovní místa v rámci aktivní politiky zaměstnanosti členských států.

3.  Souhlas pracovníků podle odst. 1 písm. b) musí být výslovný, jednoznačný, svobodný, konkrétní a informovaný. Pracovníci jsou oprávněni svůj souhlas kdykoli odvolat a požadovat výmaz nebo opravu jakýchkoli nebo všech poskytnutých údajů. Pracovníci si mohou zvolit mezi několika možnostmi omezení přístupu ke svým údajům nebo k některým prvkům.

4.  Pokud je pracovník nezletilý, musí být k jeho souhlasu připojen rovněž souhlas jeho rodiče či zákonného zástupce.

5.  Členské státy zavedou vhodné mechanismy a normy nezbytné pro zajištění vnitřní a technické kvality údajů o volných pracovních místech, žádostech o zaměstnání a životopisech.

6.  Za účelem sledování kvality údajů členské státy zajistí, aby bylo možné dohledat jejich zdroj.

7.  S cílem umožnit přiřazování nabídek volných pracovních míst k žádostem o zaměstnání a životopisům zajistí jednotlivé členské státy, aby informace uvedené v odstavci 1 byly poskytovány v rámci jednotného systému a transparentním způsobem.

8.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme nezbytné technické normy a formáty, jejichž cílem je dosáhnout jednotného systému uvedeného v odstavci 7. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3.

Článek 18

Přístup ke společné platformě IT na vnitrostátní úrovni

1.  Členové a partneři sítě EURES zajistí, aby byl portál EURES jasně viditelný na všech portálech pro hledání zaměstnání, které spravují, bez ohledu na to, zda jsou ústřední, regionální nebo místní, aby jej bylo možné na nich snadno nalézt a aby byly tyto portály propojeny s portálem EURES.

2.  Veřejné služby zaměstnanosti zajistí, aby organizace jednající v rámci jejich odpovědnosti měly na každém internetovém portálu, který spravují, jasně viditelný odkaz na portál EURES.

3.  Členové a partneři sítě EURES zajistí, aby všechna volná pracovní místa, žádosti o zaměstnání a životopisy zpřístupněné na portálu EURES byly jejich zaměstnancům zapojeným do sítě EURES snadno dostupné.

4.  Členské státy zajistí, aby se předávání informací o volných pracovních místech, žádostech o zaměstnání a životopisech podle čl. 9 odst. 2 písm. a) uskutečňovalo prostřednictvím jediného koordinovaného kanálu.

Článek 19

Automatizované zprostředkování prostřednictvím společné platformy IT

▼M1

1.  Členské státy spolupracují mezi sebou navzájem a s Komisí a s Evropským koordinačním úřadem, pokud jde o interoperabilitu mezi vnitrostátními systémy a o evropskou klasifikaci, kterou vypracovává Komise. Komise pravidelně informuje členské státy o průběhu vypracovávání evropské klasifikace.

▼B

2.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme a aktualizuje seznam dovedností, schopností a povolání v rámci evropské kvalifikace. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3. Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

3.  Pro účely automatizovaného zprostředkování prostřednictvím společné platformy IT vypracují jednotlivé členské státy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří let od přijetí seznamu uvedeného v odstavci 2, počáteční inventář za účelem porovnání svých celostátních, regionálních a odvětvových klasifikací s tímto seznamem a po zavedení užívání uvedeného inventáře na základě aplikace poskytnuté Evropským koordinačním úřadem pak tento inventář pravidelně aktualizují tak, aby odpovídal vývoji náborových služeb.

4.  Členské státy se mohou rozhodnout nahradit své vnitrostátní klasifikace evropskou klasifikací, jakmile bude dokončena, nebo ponechat v platnosti vlastní interoperabilní vnitrostátní systémy klasifikace.

5.  Komise poskytne technickou a případně finanční podporu členským státům, které vypracovávají inventář podle odstavce 3, jakož i členským státům, které se rozhodnou nahradit vnitrostátní klasifikace klasifikací evropskou.

6.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme technické normy a formáty nezbytné pro fungování automatizovaného zprostředkování prostřednictvím společné platformy IT s využitím evropské klasifikace a pro interoperabilitu mezi vnitrostátními systémy a evropskou klasifikací. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3.

Článek 20

Zjednodušený přístupový mechanismus pro pracovníky a zaměstnavatele

1.  Členové a partneři sítě EURES poskytují na požádání pomoc pracovníkům a zaměstnavatelům využívajícím jejich služeb při jejich registraci na portál EURES. Tato pomoc je poskytována bezplatně.

2.  Členové a partneři sítě EURES zajistí, aby pracovníci a zaměstnavatelé využívající jejich služeb měli přístup ke všeobecným informacím o tom, jak, kdy a kde mohou aktualizovat, nebo měnit dotčené údaje, či požádat o jejich vymazání.KAPITOLA IV

PODPŮRNÉ SLUŽBY

Článek 21

Zásady

1.  Členské státy zajistí, aby pracovníci i zaměstnavatelé mohli bez zbytečného prodlení získat přístup, ať již on-line či off-line, k podpůrným službám na vnitrostátní úrovni.

2.  Členské státy podporují rozvoj koordinovaného přístupu k podpůrným službám na vnitrostátní úrovni.

Zohledňují se rovněž specifické regionální a místní potřeby.

3.  Podpůrné služby pro pracovníky a zaměstnavatele uvedené v článku 22, čl. 25 odst. 1, článku 26 a případně v článku 27 jsou poskytovány bezplatně.

Podpůrné služby pro pracovníky uvedené v článku 23 jsou poskytovány bezplatně.

Podpůrné služby pro zaměstnavatele uvedené v článku 24 mohou být zpoplatněny.

4.  Veškeré poplatky účtované za služby, jež členové sítě EURES a případně i její partneři nabízejí podle této kapitoly, nesmí být vyšší než poplatky za jiné srovnatelné služby poskytované členy a partnery sítě EURES. Členové a partneři sítě EURES v příslušných případech informují pracovníky a zaměstnavatele jasně a přesně o veškerých souvisejících nákladech.

5.  Dotčení členové a partneři sítě EURES pracovníkům a zaměstnavatelům jasně sdělí, jaký rozsah podpůrných služeb poskytují, kde a jak jsou tyto služby dostupné a za jakých podmínek se poskytuje přístup, a to s využitím svých informačních kanálů. Tyto informace se zveřejní na portálu EURES.

6.  Aniž je dotčen čl. 11 odst. 2, mohou členové sítě EURES uvedení v čl. 7 odst. 1 písm. c) bodě ii) a partneři sítě EURES nabízet své služby pouze online.

Článek 22

Přístup k základním informacím

1.  Členové sítě EURES a případně její partneři poskytnou pracovníkům a zaměstnavatelům snadno dostupným a pro uživatele přístupným způsobem základní informace týkající se portálu EURES, včetně databáze žádostí o zaměstnání a životopisů, a sítě EURES, včetně kontaktních údajů příslušných členů a partnerů sítě EURES na vnitrostátní úrovni, informací o způsobech náboru, které používají (elektronické služby, personalizované služby, adresy kontaktních míst), a o příslušných internetových odkazech.

Členové sítě EURES a případně její partneři, pokud je to zapotřebí, odkáží pracovníky a zaměstnavatele na jiného člena nebo partnera sítě EURES.

2.  Evropský koordinační úřad podporuje vytváření základních informací podle tohoto článku a pomáhá členským státům zajistit dostatečné jazykové pokrytí s přihlédnutím k požadavkům trhu práce členských států.

Článek 23

Podpůrné služby pro pracovníky

1.  Členové sítě EURES a případně její partneři nabídnou bez zbytečného prodlení pracovníkům hledajícím zaměstnání příležitost k přístupu ke službám uvedeným v odstavcích 2 a 3.

2.  Na požádání členové sítě EURES a případně její partneři poskytnou pracovníkovi informace a poradenství k jednotlivým pracovním příležitostem, a zejména nabídnou pracovníkovi tyto služby:

a) poskytování obecných informací o životních a pracovních podmínkách v zemi určení nebo odkázání na tyto informace;

b) poskytování pomoci a poradenství ohledně získání informací uvedených v čl. 9 odst. 4;

c) případně poskytování pomoci při sestavování žádostí o zaměstnání a životopisů, aby byl zajištěn soulad s evropskými technickými normami a formáty uvedenými v čl. 17 odst. 8 a čl. 19 odst. 6, a při nahrávání těchto žádostí o zaměstnání a životopisů na portál EURES;

d) případně zvažování možného umístění v rámci Unie jakožto součásti individuálního akčního plánu nebo podporu při stanovení individuálního akčního plánu pro mobilitu jakožto prostředku k dosažení umístnění v rámci Unie;

e) případně odkázání pracovníka na jiného člena nebo partnera sítě EURES.

3.  Na odůvodněnou žádost pracovníka poskytují členové sítě EURES a případně její partneři další pomoc při hledání zaměstnání a jiné doplňkové služby s přihlédnutím k potřebám daného pracovníka.

Článek 24

Podpůrné služby pro zaměstnavatele

1.  Členové sítě EURES a případně její partneři nabídnou bez zbytečného odkladu zaměstnavatelům, kteří mají zájem o nábor pracovníků z jiných členských států, příležitost k přístupu ke službám uvedeným v odstavcích 2 a 3.

2.  Na požádání zaměstnavatele mu členové sítě EURES a případně její partneři poskytnou informace a poradenství ohledně příležitostí k náboru pracovníků, a zejména mu nabídnou tyto služby:

a) poskytování informací o zvláštních pravidlech týkajících se náboru z jiného členského státu a o faktorech, které mohou tento nábor usnadnit;

b) případně poskytování informací o formulování jednotlivých požadavků na uchazeče o volná pracovní místa a pomoci při jejich formulování, aby byl zajištěn soulad s evropskými technickými normami a formáty uvedenými v čl. 17 odst. 8 a čl. 19 odst. 6.

3.  Pokud zaměstnavatel požaduje další pomoc a existuje-li přiměřená pravděpodobnost náboru pracovníka v rámci Unie, poskytnou mu členové sítě EURES nebo případně její partneři další pomoc a doplňkové služby s přihlédnutím k potřebám daného zaměstnavatele.

Na požádání poskytnou členové sítě EURES nebo případně její partneři individuální poradenství ohledně formulování požadavků na uchazeče o volná pracovní místa.

Článek 25

Pomoc po přijetí pracovníka

1.  Členové sítě EURES a případně její partneři pracovníkovi nebo zaměstnavateli na požádání poskytnou:

a) obecné informace o pomoci po přijetí pracovníka, jako je odborná příprava v oblasti mezikulturní komunikace, jazykové kurzy a pomoc při integraci, včetně obecných informací týkajících se pracovních příležitostí pro rodinné příslušníky pracovníka;

b) případně podrobné kontaktní údaje organizací, které pomoc po přijetí pracovníka nabízejí.

2.  Aniž je dotčen čl. 21 odst. 4, mohou členové a partneři sítě EURES, kteří pracovníkům nebo zaměstnavatelům přímo poskytují pomoc po přijetí, tyto služby zpoplatnit.

Článek 26

Zjednodušený přístup k informacím o daňových otázkách, otázkách týkajících se pracovní smlouvy, nároku na důchod, zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení a nástrojích a opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti

1.  Členové sítě EURES a případně její partneři na žádost pracovníka nebo zaměstnavatele postoupí žádosti o konkrétní informace o právech v oblasti sociálního zabezpečení, nástrojích a opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti, daňových otázkách, otázkách týkajících se pracovní smlouvy, nároků na důchod a zdravotním pojištění příslušným vnitrostátním orgánům a případně jiným příslušným subjektům na vnitrostátní úrovni, které podporují pracovníky při výkonu jejich práv v rámci svobody pohybu, včetně subjektů uvedených v článku 4 směrnice 2014/54/EU.

2.  Pro účely odstavce 1 spolupracují národní koordinační úřady s příslušnými orgány na vnitrostátní úrovni uvedenými v odstavci 1.

Článek 27

Podpůrné služby v příhraničních regionech

1.  Pokud se v příhraničních regionech členové nebo partneři sítě EURES účastní zvláštních struktur pro spolupráci a poskytování služeb, jako například přeshraničních partnerství, poskytnou příhraničním pracovníkům a zaměstnavatelům informace týkající se specifické situace příhraničních pracovníků a informace relevantní pro zaměstnavatele v těchto regionech.

2.  Úkoly přeshraničních partnerství mohou zahrnovat služby v oblasti umísťování a náboru, koordinaci spolupráce mezi zúčastněnými organizacemi a provádění činností souvisejících s přeshraniční mobilitou, včetně poskytování informací a poradenství příhraničním pracovníkům, se zvláštním zaměřením na vícejazyčné služby.

3.  Organizace jiné než členové a partneři sítě EURES, které jsou zapojeny do struktur uvedených v odstavci 1, se na základě účasti v těchto strukturách nepovažují za součást sítě EURES.

4.  V příhraničních regionech uvedených v odstavci 1 se členské státy snaží vytvořit jediné kontaktní místo pro poskytování informací příhraničním pracovníkům a zaměstnavatelům.

Článek 28

Přístup k nástrojům a opatřením aktivní politiky zaměstnanosti

Členský stát nesmí omezovat přístup k nástrojům a opatřením aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž prostřednictvím je pracovníku poskytována pomoc při hledání zaměstnání, pouze z toho důvodu, že pracovník žádá o tuto pomoc s cílem nalézt zaměstnání na území jiného členského státu.KAPITOLA V

VÝMĚNA INFORMACÍ A CYKLUS PLÁNOVÁNÍ PROGRAMU

▼M1

Článek 29

Výměna informací o tocích a vzorcích mobility

Komise a členské státy sledují a zveřejňují toky a vzorce mobility pracovních sil v Unii na základě zpráv Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, s využitím statistik Eurostatu a dostupných vnitrostátních údajů.

▼B

Článek 30

Výměna informací mezi členskými státy

1.  Jednotlivé členské státy zejména shromažďují a analyzují informace členěné podle pohlaví o:

a) nedostatku a přebytku pracovních sil na vnitrostátních a odvětvových trzích práce, přičemž zvláštní pozornost je věnována skupinám osob s nejvíce ztíženým postavením na trhu práce a regionům nejvíce postiženým nezaměstnaností;

b) činnostech sítě EURES na vnitrostátní a případně na přeshraniční úrovni.

2.  Národní koordinační úřady odpovídají za sdílení dostupných informací v rámci sítě EURES a přispívají ke společným analýzám.

3.  Členské státy provedou plánování programů podle článku 31 a zohlední přitom výměnu informací a společné analýzy uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

4.  Evropský koordinační úřad přijímá praktická opatření pro usnadnění výměny informací mezi národními koordinačními úřady a provádění společných analýz.

Článek 31

Plánování programů

1.  Národní koordinační úřady vypracují roční národní pracovní programy pro činnosti sítě EURES v příslušném členském státě.

2.  V ročním národním pracovním programu se vymezí:

a) základní činnosti, které mají být v rámci sítě EURES uskutečněny celkově na vnitrostátní úrovni a případně i na přeshraniční úrovni;

b) celkový objem lidských a finančních zdrojů přidělených na jejich provádění;

c) opatření pro sledování a hodnocení plánovaných činností a případně pro jejich aktualizaci.

3.  Národním koordinačním úřadům a Evropskému koordinačnímu úřadu se umožní společně přezkoumat všechny navrhované národní pracovní programy. Příslušné národní koordinační úřady po dokončení tohoto přezkumu dané národní pracovní programy přijmou.

4.  Zástupcům sociálních partnerů na úrovni Unie, kteří se účastní práce koordinační skupiny, se umožní, aby se k návrhům národních pracovních programů vyjádřili.

5.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví nezbytné vzory a postupy pro výměnu informací o národních pracovních programech na unijní úrovni. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 32

Shromažďování a analýza údajů

1.  Členské státy zajistí, že budou k dispozici postupy pro shromažďování údajů o těchto oblastech činností sítě EURES vykonávaných na vnitrostátní úrovni:

a) informace a poradenství poskytované sítí EURES, a to podle počtu kontaktů, které mají referenti členů a partnerů sítě EURES s pracovníky a zaměstnavateli;

b) výsledky v oblasti zaměstnanosti, včetně umísťování a náboru pracovníků na základě činnosti sítě EURES, a to podle počtu volných pracovních míst, žádostí o zaměstnání a životopisů vyřízených a zpracovaných referenty členů a partnerů sítě EURES a podle počtu pracovníků takto přijatých do zaměstnání v jiném členském státě, na základě informací referentů, případně na základě průzkumů;

c) spokojenost zákazníků se sítí EURES na základě informací získaných mimo jiné prostřednictvím průzkumů.

2.  Evropský koordinační úřad odpovídá za shromažďování údajů o portálu EURES a za rozvoj spolupráce v oblasti vyrovnávání nabídky a poptávky podle tohoto nařízení.

3.  Na základě informací uvedených v odstavci 1 a v rámci oblastí činnosti sítě EURES vymezených v uvedeném odstavci přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů jednotné podrobné specifikace pro shromažďování a analýzu údajů za účelem sledování a vyhodnocení fungování sítě EURES. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 36 akty v přenesené pravomoci, pokud jde o změnu oblastí činností uvedených v odstavci 1 tohoto článku, nebo doplnění do uvedeného odstavce dalších oblastí činnosti sítě EURES, které jsou v rámci tohoto nařízení prováděny na vnitrostátní úrovni.

Článek 33

Zprávy o činnosti sítě EURES

S ohledem na informace shromážděné způsobem uvedeným v této kapitole předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů každé dva roky zprávu o činnosti sítě EURES.

Dokud nebude předložena zpráva podle článku 35, musí zpráva uvedená v prvním pododstavci tohoto článku obsahovat popis aktuálního stavu uplatňování tohoto nařízení.KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34

Ochrana osobních údajů

Opatření stanovená tímto nařízením se provádějí v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména se směrnicí 95/46/ES a příslušnými vnitrostátními předpisy k jejímu provedení a s nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 35

Následné hodnocení

Do dne 13. května 2021 předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů následné hodnotící zprávu o fungování a dopadech tohoto nařízení.

K této zprávě mohou být připojeny legislativní návrhy na změnu tohoto nařízení.

Článek 36

Výkon přenesených pravomocí

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku. Je obzvláště důležité, aby Komise před přijetím těchto aktů v přenesené pravomoci postupovala v souladu s obvyklou praxí a vedla konzultace s odborníky, včetně odborníků z členských států.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 32 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 12. května 2016. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 32 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 32 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 37

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor „EURES“ zřízený tímto nařízením. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 38

Změny nařízení (EU) č. 1296/2013

1.  Nařízení (EU) č. 1296/2013 se mění takto:

a) Článek 23 se zrušuje.

b) V článku 24 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

1.„2.  Osy týkající se sítě EURES se mohou účastnit všechny subjekty, účastníci a instituce určené členským státem nebo Komisí, které splňují podmínky pro účast v síti EURES, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ( *1 ). Mezi tyto subjekty, účastníky a instituce patří zejména:

a) celostátní, regionální a místní orgány veřejné správy;

b) služby zaměstnanosti;

c) organizace sociálních partnerů a další zúčastněné strany.

2.  Odkazy na článek 23 zrušený podle bodu 1 písm. a) se považují za odkazy na článek 29 tohoto nařízení.

3.  Bodem 1 písm. b) tohoto článku nejsou dotčeny žádosti o financování podle nařízení (EU) č. 1296/2013 předložené před 12. květnem 2016.

Článek 39

Změny nařízení (EU) č. 492/2011

1.  Nařízení (EU) č. 492/2011 se mění takto:

a) Články 11 a 12, čl. 13 odst. 2 a články 14 až 20 a článek 38 se zrušují.

b) V článku 13 se odstavec 1 zrušuje s účinkem ode dne 13. května 2018.

2.  Odkazy na zrušená ustanovení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 40

Přechodná ustanovení

Organizace označené jako „partneři sítě EURES“ v souladu s čl. 3 písm. c) prováděcího rozhodnutí 2012/733/EU nebo organizace, které poskytují omezené služby jako „přidružení partneři sítě EURES“ v souladu s čl. 3 písm. d) uvedeného rozhodnutí ke dni 12. května 2016, se mohou odchylně od článku 11 tohoto nařízení účastnit jako členové sítě EURES podle čl. 7 odst. 1 písm. c) bodu ii) tohoto nařízení nebo jako partneři sítě EURES podle čl. 7 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení do dne 13. května 2019, za předpokladu, že se zaváží plnit příslušné povinnosti podle tohoto nařízení. Pokud si některá z těchto organizací přeje působit jako partner sítě EURES, oznámí národnímu koordinačnímu úřadu, které z úkolů uvedených v čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení bude plnit. Příslušný národní koordinační úřad o tom informuje Evropský koordinační úřad. Po uplynutí přechodného období mohou dotčené organizace za účelem setrvání v síti EURES podat příslušnou žádost v souladu s článkem 11 tohoto nařízení.

Článek 41

Vstup v platnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Ustanovení čl. 12 odst. 3 a čl. 17 odst. 1 až 7 se použijí ode dne 13. května 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Minimální společná kritéria

(podle čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2)

Oddíl 1   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Závazek mít k dispozici vhodné mechanismy a postupy umožňující ověřit a zajistit při poskytování služeb úplný soulad s příslušnými pracovními normami a právními požadavky, s přihlédnutím k veškerým stávajícím systémům pro udělování licencí a oprávnění pro účely služeb zaměstnanosti jiných než veřejných služeb zaměstnanosti, včetně příslušných právních předpisů upravujících ochranu údajů a případně požadavků a norem týkajících se kvality údajů o volných pracovních místech.

2. Schopnost a prokázaná kapacita nabízet služby v oblasti vyrovnávání nabídky a poptávky anebo podpůrné služby uvedené v tomto nařízení.

3. Schopnost poskytovat služby prostřednictvím jednoho či více snadno přístupných komunikačních kanálů, přičemž dostupná musí být alespoň internetová/webová stránka dané organizace.

4. Schopnost a kapacita odkazovat pracovníky a zaměstnavatele na jiné členy a partnery sítě EURES nebo subjekty disponující odbornými znalostmi v oblasti volného pohybu pracovníků.

5. Potvrzení dodržování zásady bezplatného poskytování podpůrných služeb pracovníkům v souladu s čl. 21 odst. 3 druhým pododstavcem.

Oddíl 2   ÚČAST V SÍTI EURES

1. Způsobilost a závazek zajistit včas spolehlivé poskytování údajů podle čl. 12 odst. 6.

2. Závazek dodržovat technické normy a formáty pro vyrovnávání nabídky a poptávky a pro výměnu informací podle tohoto nařízení.

3. Schopnost a závazek přispívat k plánování programů a podávání zpráv národnímu koordinačnímu úřadu, jakož i poskytovat národnímu koordinačnímu úřadu informace o poskytování služeb a výsledcích v souladu s tímto nařízením.

4. Zajištění přidělení odpovídajících lidských zdrojů pro plnění příslušných úkolů nebo závazek tyto zdroje zajistit.

5. Závazek zajistit normy kvality, pokud jde o zaměstnance, a zaregistrovat zaměstnance do příslušných modulů společného programu odborné přípravy podle čl. 8 odst. 1 písm. a) bodu iii).

6. Závazek používat ochrannou známku sítě EURES pouze pro služby a činnosti, které se sítí EURES souvisejí.
PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulkaNařízení (EU) č. 492/2011

Toto nařízení

Čl. 11 odst. 1 první pododstavec

Čl. 30 odst. 1 písm. a)

Čl. 11 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 2 písm. b) a d), čl. 9 odst. 3 a článek 13

Čl. 11 odst. 2

Články 9 a 10

Čl. 12 odst. 1

Čl. 12 odst. 2

Čl. 12 odst. 3 první pododstavec

Čl. 9 odst. 4

Čl. 12 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 18 odst. 1 a 2

Čl. 13 odst. 1

Čl. 12 odst. 3 a čl. 17 odst. 1 až 6

Čl. 13 odst. 2

Čl. 17 odst. 7 až 8

Čl. 14 odst. 1

Čl. 14 odst. 2

Čl. 14 odst. 3

Čl. 15 odst. 1

Čl. 10 odst. 1 a odst. 2, čl. 12 odst. 1 až 3 a článek 13

Čl. 15 odst. 2

Čl. 9 odst. 3 písm. a) a čl. 10 odst. 1

Článek 16

Čl. 17 odst. 1

Článek 30

Čl. 17 odst. 2

Čl. 16 odst. 6

Čl. 17 odst. 3

Článek 33

Článek 18

Čl. 7 odst. 1, písm. a)

Čl. 19 odst. 1

Článek 8

Čl. 19 odst. 2

Článek 20

Čl. 8 odst. 1 písm. a) body iii) a v) a čl. 9 odst. 3 písm. b)

Článek 38( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, mění nařízení (ES) č. 883/2004, (EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/344 (Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 21).

( *1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1).“