02016R0341 — CS — 01.05.2016 — 001.006


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/341

ze dne 17. prosince 2015

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

(Úř. věst. L 069 15.3.2016, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/698 ze dne 8. dubna 2016,

  L 121

1

11.5.2016


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 101, 16.4.2016, s.  33 (2016/341)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 101, 13.4.2017, s.  199 (2016/341)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 281, 31.10.2017, s.  34 (2016/341)

►C4

Oprava, Úř. věst. L 096, 5.4.2019, s.  55 (2016/341)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/341

ze dne 17. prosince 2015

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1.  Tímto nařízením se stanoví přechodná opatření ke způsobům výměny a uchovávání údajů uvedeným v článku 278 kodexu, dokud nebudou v provozu elektronické systémy, které jsou pro uplatňování kodexu nezbytné.

2.  Požadavky na údaje, formáty a kódy, které se mají používat po přechodná období stanovená v tomto nařízení, v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 952/2013, a v prováděcím nařízení (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 952/2013, jsou stanoveny v přílohách tohoto nařízení.ODDÍL 1

Rozhodnutí týkající se uplatňování celních předpisů

Článek 2

Žádosti a rozhodnutí

Do data uvedení do provozu systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby v souvislosti se žádostmi a rozhodnutími a jakýmikoli následnými událostmi, které mohou mít vliv na původní žádost či rozhodnutí, jež mají dopad v jednom nebo více členských státech, byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

Článek 3

Způsoby výměny a uchovávání informací

1.  Do data uvedení do provozu systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU zajistí celní orgány dostupnost způsobů výměny a uchovávání informací, aby byly zajištěny konzultace, které se mají uskutečnit v souladu s článkem 14 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

2.  Každý celní orgán určí kontaktní místa odpovědná za jakoukoli výměnu informací s ostatními celními orgány a s Komisí a Komisi sdělí kontaktní údaje těchto kontaktních míst.

3.  Komise seznam kontaktních míst zpřístupní na svých internetových stránkách.ODDÍL 2

Rozhodnutí týkající se ZISZ

Článek 4

Tiskopis žádostí a rozhodnutí o ZISZ

1.  Do dat modernizace systému ZISZ uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby v souvislosti se žádostmi a rozhodnutími týkajícími se ZISZ a jakýmikoli následnými událostmi, které mohou mít vliv na původní žádost či rozhodnutí, byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

2.  V případech uvedených v odstavci 1 platí, že:

a) do data modernizace první fáze elektronického systému:

i) žádosti o rozhodnutí o ZISZ se předkládají ve formátu podle tiskopisu uvedeného v příloze 2; a

ii) rozhodnutí o ZISZ se přijímají ve formátu podle tiskopisu uvedeného v příloze 3;

b) ode dne modernizace první fáze elektronického systému do data modernizace druhé fáze elektronického systému:

i) žádosti o rozhodnutí o ZISZ se předkládají ve formátu podle tiskopisu uvedeného v příloze 4; a

ii) rozhodnutí o ZISZ se přijímají ve formátu podle tiskopisu uvedeného v příloze 5.ODDÍL 3

Žádost o status AEO

Článek 5

Tiskopis žádostí a povolení

1.  Do data modernizace systému AEO uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby v souvislosti se žádostmi a rozhodnutími týkajícími se AEO nebo jakýmikoli následnými událostmi, které mohou mít vliv na původní žádost či rozhodnutí, byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

2.  V případech uvedených v odstavci 1 platí, že:

a) žádost o status AEO se předkládá ve formátu podle tiskopisu uvedeného v příloze 6 a

b) povolení udělující status AEO je vydáváno ve formátu podle tiskopisu uvedeného v příloze 7.KAPITOLA 2

HODNOTA ZBOŽÍ PRO CELNÍ ÚČELY

Článek 6

Prohlášení o údajích o celní hodnotě

1.  Do dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU zahrnuje celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu údaje o celní hodnotě.

2.  Pokud jde o poskytování údajů uvedených v odstavci 1, mohou celní orgány povolit, aby byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

3.  Jsou-li údaje uvedené v odstavci 1 poskytovány za použití jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat, je to provedeno prostřednictvím tiskopisu uvedeného v příloze 8.

4.  Celní orgány mohou upustit od povinnosti poskytovat údaje uvedené v odstavci 1 tohoto článku, nelze-li celní hodnotu dotyčného zboží určit na základě článku 70 kodexu.

5.  S výjimkou případů, kdy to je nezbytné pro správné určení celní hodnoty, upustí celní orgány od povinnosti poskytovat údaje uvedené v odstavci 1 v kterémkoli z těchto případů:

a) jestliže celní hodnota jedné zásilky dováženého zboží nepřekračuje 20 000 EUR, pokud se nejedná o část zásilky nebo o opakované zásilky téhož odesílatele témuž příjemci;

b) je-li transakce, na níž se zakládá propuštění zboží do volného oběhu, neobchodní povahy;

c) není-li předložení dotyčných údajů nezbytné pro použití společného celního sazebníku;

d) pokud se neukládají cla stanovená ve společném celním sazebníku.

6.  U zboží, které stejný prodávající dodává pravidelně za stejných obchodních podmínek stejnému kupujícímu, mohou celní orgány upustit od stávajícího požadavku poskytovat údaje uvedené v odstavci 1.KAPITOLA 3

JISTOTA ZA CELNÍ DLUH, KTERÝ BY MOHL VZNIKNOUT, NEBO KTERÝ VZNIKL

Článek 7

Způsoby výměny a uchovávání informací

1.  Do dat uvedení do provozu systému řízení záruk (GUM) dle celního kodexu Unie uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby pro výměnu a uchovávání informací týkajících se jistot byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

2.  V případě uvedeném v odstavci 1 tohoto článku platí pro výměnu a uchovávání informací týkajících se jistot, které mohou být použity ve více než jednom členském státě, jak je uvedeno v článku 147 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, a které jsou podány za jiným účelem než pro účely tranzitu:

a) uchovávání informací je prováděno celními orgány každého členského státu v souladu se stávajícími vnitrostátními systémy a

b) pro výměnu informací mezi celními orgány se využívá elektronické pošty.

3.  Za výměnu uvedenou v odst. 2 písm. b) odpovídá kontaktní místo určené v souladu s čl. 3 odst. 2.

Článek 8

Sledování referenční částky celními orgány

1.  Do data uvedení do provozu systému GUM uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU upřesní osoba uvedená v čl. 155 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 v žádosti o poskytnutí souborné jistoty rozdělení referenční částky mezi členské státy, v nichž daná osoba provádí operace, s výjimkou zboží propuštěného do tranzitního režimu Unie, které má být kryto jistotou.

2.  Celní úřad záruky, jenž žádost obdržel, konzultuje v souladu s článkem 14 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 ostatní členské státy uvedené v žádosti ohledně rozdělení referenční částky požadované osobou, která je povinna poskytnout jistotu.

3.  V souladu s článkem 157 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 odpovídá každý členský stát za sledování své části referenční částky.KAPITOLA 4

VSTUP ZBOŽÍ A DOČASNÉ USKLADNĚNÍ

Článek 9

Oznámení příjezdu námořního plavidla nebo letadla

Do dat uvedení do provozu systémů pro oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění dle celního kodexu Unie uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby pro podání oznámení příjezdu námořního plavidla nebo letadla podle článku 133 kodexu byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

Článek 10

Předložení zboží celnímu úřadu

Do dat uvedení do provozu systémů pro oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění dle celního kodexu Unie uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby pro předložení zboží celnímu úřadu podle článku 139 kodexu byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

Článek 11

Prohlášení pro dočasné uskladnění

Do dat uvedení do provozu systémů pro oznámení o příjezdu, oznámení o předložení zboží a dočasné uskladnění dle celního kodexu Unie uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby pro podání prohlášení pro dočasné uskladnění podle článku 145 kodexu byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.KAPITOLA 5

CELNÍ STATUS A PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ DO CELNÍHO REŽIMUODDÍL 1

Celní status zboží

Článek 12

Důkaz o celním statusu zboží Unie u zboží, na které se vztahuje zjednodušený tranzitní režim Unie

Do dat modernizace systému NCTS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, uplatňuje-li se tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky nebo po moři v souladu s čl. 24 odst. 1 tohoto nařízení, se důkaz o celním statusu zboží Unie prokáže uvedením písmena „C“ (rovnocenné údaji „T2L“) k příslušným položkám v manifestu.

Článek 13

Tiskopisy důkazu o celním statusu zboží Unie

1.  Do data uvedení do provozu systému pro důkaz o statusu Unie (PoUS) dle celního kodexu Unie uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby pro výměnu a uchovávání informací týkajících se důkazu o celním statusu zboží Unie byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

2.  Jsou-li při prokazování celního statusu zboží Unie použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat, je poskytnut dokument „T2L“ nebo „T2LF“ za použití tiskopisu výtisku č. 4 nebo výtisku č. 4/5 uvedeného v hlavě III přílohy B-01 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

3.  V případech potřeby může být uvedený tiskopis doplněn jedním nebo více doplňkovými listy, které odpovídají výtisku č. 4 nebo č. 4/5 uvedeným v hlavě IV přílohy B-01 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

4.  Do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU povolí celní orgány, aby jako popisná část dokladu „T2L“ nebo „T2LF“ byly místo doplňkových listů používány ložné listy vyhotovené na tiskopisu uvedeném v části II kapitoly III přílohy 72-04 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

5.  Pokud celní orgány používají pro vystavení dokladu „T2L“ nebo „T2LF“ metody elektronického zpracování dat, při nichž není možné použít doplňkové listy, je tiskopis uvedený v odstavci 2 tohoto článku doplněn jedním nebo více tiskopisy výtisku č. 4 nebo č. 4/5 uvedeným v hlavě III přílohy B-01 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

▼C4

6.  Pokud schválený vydavatel používá zvláštní razítko uvedené v čl. 128a odst. 2 písm. e) bodě ii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, je otisk razítka schválen celními orgány a odpovídá vzoru uvedenému v kapitole II části II přílohy 72-04 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Použijí se oddíly 23 a 23.1 přílohy 72-04 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

▼BODDÍL 2

Propuštění zboží do celního režimu

Článek 14

Způsoby výměny údajů

Do dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat pro podání celních prohlášení za účelem propuštění zboží do těchto celních režimů:

a) propuštění do volného oběhu;

b) uskladňování v celním skladu;

c) dočasné použití;

d) konečné užití;

e) aktivní zušlechťovací styk.

Článek 15

Tiskopisy celních prohlášení

Do dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, jsou-li pro celní režimy uvedené na seznamu v článku 14 použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování, celní prohlášení se podají za použití příslušných tiskopisů stanovených v příloze 9 dodatcích B1–D1.

Článek 16

Tiskopisy zjednodušených celních prohlášení

1.  Do dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, je-li pro režim uvedený v článku 14 tohoto nařízení podáno zjednodušené celní prohlášení podle článku 166 kodexu za použití jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat, je to provedeno pomocí příslušných tiskopisů stanovených v příloze 9 dodatcích B1 až B5.

2.  Do dat modernizace systémů uvedených v odstavci 1, pokud určitá osoba získala povolení pro pravidelné využívání zjednodušeného celního prohlášení podle čl. 166 odst. 2 kodexu, které se týká řízení uvedeného v článku 14 tohoto nařízení, mohou celní orgány jako zjednodušené celní prohlášení přijmout správní nebo obchodní doklad za předpokladu, že uvedený doklad obsahuje alespoň údaje nezbytné ke ztotožnění zboží a je k němu připojena žádost o propuštění zboží do příslušného celního režimu.

Článek 17

Podání celního prohlášení před předložením zboží

Do příslušných dat uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu (AES) dle celního kodexu Unie a modernizace vnitrostátních systémech pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, je-li celní prohlášení podáno před předložením zboží podle článku 171 kodexu, mohou celní orgány v případě podání oznámení o předložení povolit použití jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat.

Článek 18

Způsoby výměny informací u centralizovaného celního řízení

1.  Do příslušných dat uvedení do provozu systému centralizovaného celního řízení pro dovoz (CCI) a systému AES uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU probíhá spolupráce celních orgánů zapojených do povolování centralizovaného celního řízení, jež má stanovit opatření k zajištění souladu s čl. 179 odst. 4 a 5 kodexu.

2.  Celní orgány mohou povolit, aby pro výměnu informací mezi celními orgány a mezi celními orgány a držiteli povolení centralizovaného celního řízení byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.

Článek 19

Uchovávání informací

1.  Členské státy poskytnou Komisi seznam žádostí o centralizované celní řízení a jeho povolení, který Komise následně uchovává v příslušné skupině Střediska komunikačních a informačních zdrojů pro správní orgány, podniky a občany (CIRCABC).

2.  Členské státy provádějí aktualizaci seznamu uvedeného v odstavci 1.

Článek 20

Zamítnutí žádosti o centralizované celní řízení

Do příslušných dat uvedení do provozu systémů CCI a AES uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU může celní orgán příslušný k vydání rozhodnutí žádosti o centralizované celní řízení zamítnout, pokud by dané povolení způsobilo nepřiměřenou administrativní zátěž.

Článek 21

Zápis do záznamů deklaranta

1.  Do příslušných dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz a uvedení do provozu systému AES uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby byly pro podání oznámení o předložení použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat, s výjimkou případů, kdy se od povinnosti předložit zboží celnímu úřadu upouští v souladu s čl. 182 odst. 3 kodexu.

2.  Do data zavedení systému AES uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby v případě propuštění zboží do režimu vývozu nebo zpětného vývozu bylo oznámení o předložení nahrazeno celním prohlášením, včetně zjednodušeného celního prohlášení.KAPITOLA 6

ZVLÁŠTNÍ REŽIMYODDÍL 1

Obecná ustanovení pro zvláštní režimy jiné než tranzit

Článek 22

Tiskopis žádostí a povolení týkajících se zvláštních režimů

1.  Není-li žádost o povolení uvedené v čl. 211 odst. 1 kodexu založena na celním prohlášení a je-li předložena jinými způsoby než metodami elektronického zpracování dat, použije se do data zavedení systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie, který je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, pro tuto žádost tiskopis stanovený v příloze 12 tohoto nařízení.

2.  Pokud se celní orgány příslušné k rozhodování o žádosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku rozhodnou povolení udělit, použijí k tomu tiskopis stanovený v příloze 12.

Článek 23

Způsoby, jež se mají použít pro standardizovanou výměnu informací

1.  Do dat uvedení do provozu systému informačních listů (INF) pro zvláštní režimy dle celního kodexu Unie, který je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, mohou celní orgány pro standardizovanou výměnu informací povolit použití jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat.

2.  Použijí-li se pro standardizovanou výměnu informací uvedenou v článku 181 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat, použijí se informační listy stanovené v příloze 13 tohoto nařízení.

3.  Pro účely odstavce 1 se informační listy stanovené v příloze 13 použijí v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v dodatku k dané příloze.

4.  Je-li standardizovaná výměna informací uvedená v článku 181 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 vyžadována pro obchodní případ uvedený v čl. 1 bodě 27 uvedeného nařízení, může se použít jakákoli metoda standardizované výměny informací.ODDÍL 2

Tranzit

Článek 24

Obecná ustanovení

1.  Do dat modernizace nového informatizovaného tranzitního systému (NCTS) uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU se pro přepravu zboží po železnici, letecky nebo po moři použije tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech, jak je uvedeno v článcích 25, 26 a 29 až 51 tohoto rozhodnutí.

2.  Do 1. května 2018 se tranzitní režimy Unie založené na elektronickém manifestu pro zboží přepravované letecky nebo po moři, jak je uvedeno v článcích 27, 28, 29 a 52 a 53 tohoto nařízení, vztahují na ty hospodářské subjekty, které dosud neprovedly modernizaci systémů nezbytnou k uplatnění čl. 233 odst. 4 písm. e) kodexu.

▼C2

Do zmíněného data se režimy uvedené v článcích 27, 28, 29, 52 a 53 považují za rovnocenné režimu stanovenému v čl. 233 odst. 4 písm. e) kodexu a v souladu s čl. 89 odst. 8 písm. d) kodexu se nepožaduje žádná jistota.

▼B

Článek 25

Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici

1.  Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici se udělí žadatelům splňujícím následující podmínky:

a) žadatelem je železniční podnik;

b) žadatel je usazen na celním území Unie;

c) žadatel tranzitní režim Unie pravidelně využívá nebo příslušný celní orgán ví, že žadatel je schopný splnit povinnosti plynoucí z tohoto režimu, a

d) žadatel se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

2.  Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici platí ve všech členských státech.

Článek 26

Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky nebo po moři

1.  Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky nebo po moři se udělí žadatelům splňujícím následující podmínky:

a) v případě tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky je žadatelem letecká společnost;

b) v případě tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po moři je žadatelem námořní společnost;

c) žadatel je usazen na celním území Unie;

d) žadatel tranzitní režim Unie pravidelně využívá nebo příslušný celní orgán ví, že žadatel je schopný splnit povinnosti plynoucí z tohoto režimu, a

e) žadatel se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

2.  Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky nebo po moři platí v členských státech uvedených v povolení.

Článek 27

Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na elektronickém manifestu pro zboží přepravované letecky

1.  Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na elektronickém manifestu pro zboží přepravované letecky se udělí žadatelům splňujícím následující podmínky:

a) žadatelem je letecká společnost provozující významný počet letů mezi letišti Unie;

b) žadatel je usazen na celním území Unie nebo má sídlo, správní ústředí nebo stálou provozovnu v Unii;

c) žadatel tranzitní režim Unie pravidelně využívá nebo příslušný celní orgán ví, že žadatel je schopný splnit povinnosti plynoucí z tohoto režimu, a

d) žadatel se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

2.  Jakmile příslušné celní orgány přijmou žádost o uvedené povolení, oznámí to ostatním členským státům, na jejichž územích se nacházejí letiště odeslání a určení propojená elektronickými systémy umožňujícími výměnu informací.

Pokud do 60 dnů od oznámení neobdrží příslušné celní orgány žádnou námitku, povolení vydají.

3.  Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na elektronickém manifestu pro zboží přepravované letecky platí pro operace tranzitu Unie mezi letišti uvedenými v povolení.

Článek 28

Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na elektronickém manifestu pro zboží přepravované po moři

1.  Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na elektronickém manifestu pro zboží přepravované po moři se udělí žadatelům splňujícím následující podmínky:

a) žadatelem je námořní společnost provozující významný počet plaveb mezi přístavy Unie;

b) žadatel je usazen na celním území Unie nebo má sídlo, správní ústředí nebo stálou provozovnu v Unii;

c) žadatel tranzitní režim Unie pravidelně využívá nebo příslušný celní orgán ví, že žadatel je schopný splnit povinnosti plynoucí z tohoto režimu, a

d) žadatel se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

2.  Jakmile příslušné celní orgány přijmou žádost o uvedené povolení, oznámí to ostatním členským státům, na jejichž územích se nacházejí přístavy odeslání a určení propojené elektronickými systémy umožňujícími výměnu informací.

Pokud do 60 dnů od oznámení neobdrží příslušné celní orgány žádnou námitku, povolení vydají.

3.  Povolení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na elektronickém manifestu pro zboží přepravované po moři platí pouze pro operace tranzitu Unie mezi přístavy uvedenými v povolení.

Článek 29

Ustanovení týkající se povolení pro použití tranzitních režimů Unie založených na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici, letecky nebo po moři a pro použití tranzitních režimů Unie založených na elektronickém manifestu pro zboží přepravované letecky nebo po moři

1.  Povolení uvedená v článcích 25, 26, 27 a 28 se udělí, pouze pokud:

a) příslušný celní orgán má za to, že bude schopen dohlížet na používání tranzitního režimu Unie a provádět kontroly bez administrativního úsilí, které by bylo v nepoměru k potřebám dotčené osoby;

b) žadatel vede záznamy, které příslušným celním orgánům umožňují provádět účinné kontroly.

2.  Pokud je žadatel držitelem povolení AEO uvedeného v čl. 38 odst. 2 písm. a) kodexu, považují se požadavky stanovené v čl. 25 odst. 1 písm. d), čl. 26 odst. 1 písm. e), čl. 27 odst. 1 písm. d), čl. 28 odst. 1 písm. d) a v odstavci 1 tohoto článku za splněné.

Článek 30

Nákladní list CIM jako tranzitní prohlášení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici

Nákladní list CIM se považuje za tranzitní prohlášení pro účely tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici za předpokladu, že je použit pro přepravní operace prováděné schválenými železniční podniky ve vzájemné spolupráci.

Článek 31

Držitel tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici a jeho povinnosti

1.  Držitelem tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici je jeden z následujících subjektů:

a) schválený železniční podnik, který je usazen v některém členském státě a přijímá zboží k přepravě na podkladě nákladního listu CIM jako tranzitního prohlášení pro účely tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici a který vyplní kolonku 58b v nákladním listu CIM zatržením políčka „ano“ a uvedením svého kódu UIC; nebo

b) začíná-li přepravní operace mimo celní území Unie a zboží na toto celní území vstupuje, jakýkoli jiný schválený železniční podnik, který je usazen v některém členském státě a jehož jménem vyplňuje kolonku 58b železniční podnik třetí země.

2.  Držitel uvedeného režimu přijímá odpovědnost za implicitní prohlášení, že následné nebo zástupné železniční podniky podílející se na používání tranzitní operace Unie založené na listinných dokladech rovněž splňují požadavky tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici.

Článek 32

Povinnosti schváleného železničního podniku

1.  Zboží je následně přebíráno a přepravováno různými schválenými železničními podniky na vnitrostátní úrovni a dotčené schválené železniční podniky se vůči celnímu orgánu prohlašují za společně odpovědné za případný celní dluh.

2.  Aniž jsou dotčeny povinnosti držitele režimu, uvedené v čl. 233 odst. 1 a 2 kodexu, jsou jiné schválené železniční podniky, které přebírají zboží během přepravy a které jsou uvedeny v kolonce 57 nákladního listu CIM, též odpovědné za řádné uplatňování tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici.

▼C2

3.  Železniční podniky ve vzájemné spolupráci provozují společně dohodnutý systém pro kontrolu a šetření nesrovnalostí ve své přepravě zboží a jsou odpovědné za:

a) oddělené zúčtování nákladů na přepravu na základě informací, které musí být k dispozici pro každou operaci tranzitu Unie pro zboží přepravované po železnici a za každý měsíc pro dotčené nezávislé schválené železniční podniky v každém členském státě;

▼B

b) rozpis nákladů na přepravu pro každý členský stát, na jehož území zboží vstoupí během použití operace tranzitu Unie pro zboží přepravované po železnici, a

c) úhradu příslušného podílu nákladů, jež vznikly každému ze spolupracujících schválených železničních podniků.

Článek 33

Formality u celního úřadu odeslání

1.  Je-li zboží propuštěno do tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici a operace tranzitu Unie je zahájena a má být ukončena na celním území Unie, předloží se zboží a nákladní list CIM celnímu úřadu odeslání.

2.  Celní úřad odeslání v kolonce vyhrazené pro úřední záznamy na listech 1, 2 a 3 nákladního listu CIM zřetelně zaznamená:

a) kód „T1“, je-li zboží přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s čl. 226 odst. 1 a 2 kodexu;

b) kód „T2“, je-li zboží přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Unie v souladu s čl. 227 odst. 1 kodexu, nebo

c) kód „T2F“ v případě uvedeném v článku 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

Kódy „T2“ nebo „T2F“ se potvrdí otiskem razítka celního úřadu odeslání.

3.  Všechny kopie nákladního listu CIM se vrátí dotčené osobě.

4.  Schválené železniční podniky zajistí, aby zboží přepravované v tranzitním režimu Unie založeném na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici bylo označeno štítky s piktogramem, jehož vzor je obsažen v příloze 10. Štítky se nalepí nebo přímo vytisknou na nákladní list CIM a na příslušný železniční vagón, jedná-li se o uzavřený náklad, a v ostatních případech na jednotlivý nákladový kus nebo kusy. Štítky mohou být nahrazeny otiskem razítka reprodukujícím piktogram znázorněný v příloze 10.

5.  Jestliže je přepravní operace zahájena mimo celní území Unie a má být ukončena uvnitř tohoto celního území, plní úlohu celního úřadu odeslání celní úřad příslušný pro pohraniční stanici, přes kterou zboží vstupuje na celní území Unie.

Na celním úřadě odeslání není nutné plnit žádné formality.

Článek 34

Ložné listy

1.  V případě, že nákladní list CIM obsahuje více než jeden vagón nebo kontejner, mohou se použít ložné listy, jejichž tiskopisy jsou stanoveny v příloze 11.

2.  V ložných listech musí být zaznamenáno číslo vagónu, k němuž se vztahují nákladní listy CIM, nebo případně číslo kontejneru, v němž se zboží nachází.

3.  Jestliže se přepravní operace zahájené na celním území Unie týkají jak zboží přepravovaného v režimu vnějšího tranzitu Unie, tak zboží přepravovaného v režimu vnitřního tranzitu Unie, musí být vyhotoveny samostatné ložné listy.

Pořadová čísla ložných listů, které se vztahují na každou z obou kategorií zboží, se uvedou v kolonce nákladního listu CIM vyhrazené pro popis zboží.

4.  Ložné listy, které se přikládají k nákladnímu listu CIM, jsou jeho nedílnou součástí a mají stejné právní účinky.

5.  Prvopisy ložných listů musí být potvrzeny otiskem razítka stanice odeslání.

Článek 35

Formality u celního úřadu tranzitu

Použije-li se tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici, není třeba na celním úřadě tranzitu plnit žádné formality.

Článek 36

Formality u celního úřadu určení

1.  Jestliže je zboží propuštěné do tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici dopraveno na celní úřad určení, schválený železniční podnik danému celnímu úřadu předloží:

a) zboží;

b) listy 2 a 3 nákladního listu CIM.

Celní úřad určení list 2 nákladního listu CIM orazítkuje a vrátí schválenému železniční podniku a list 3 nákladního listu CIM si ponechá.

2.  Celní úřad příslušný pro stanici určení plní úlohu celního úřadu určení.

Jestliže se však zboží propouští do volného oběhu nebo do jiného celního režimu na mezilehlé stanici, plní úlohu celního úřadu určení celní úřad příslušný pro tuto stanici. Uvedený celní úřad listy 2 a 3 nákladního listu CIM a dodatečnou kopii listu 3 nákladního listu CIM, které předložil schválený železniční podnik, orazítkuje a uvede na nich některý z těchto záznamů:

 Cleared;

 Dédouané;

 Verzollt;

 Sdoganato;

 Vrijgemaakt;

 Toldbehandlet;

 Εκτελωνισμένο;

 Despachado de aduana;

 Desalfandegado;

 Tulliselvitetty;

 Tullklarerat;

 Propuštěno;

 Lõpetatud;

 Nomuitots;

 Išleista;

 Vámkezelve;

 Mgħoddija;

 Odprawiony;

 Ocarinjeno;

 Prepustené;

 Оформено; nebo

 Vămuit.

Celní úřad určení listy 2 a 3 nákladního listu CIM neprodleně vrátí schválenému železniční podniku poté, co je orazítkoval, a dodatečnou kopii listu 3 nákladního listu CIM si ponechá.

3.  Postup podle odstavce 2 tohoto článku se nevztahuje na produkty podléhající spotřební dani uvedené v čl. 1 odst. 1 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS ( 1 ).

4.  V případě uvedeném v odstavci 2 tohoto článku může příslušný celní orgán členského státu určení požadovat následné ověření údajů zaznamenaných celními orgány příslušnými pro mezilehlou stanici na listech 2 a 3 nákladního listu CIM.

5.  Ustanovení čl. 33 odst. 1, 2 a 3 se použije na tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici, pokud je přepravní operace zahájena na celním území Unie a má být ukončena mimo toto území.

Celní úřad příslušný pro pohraniční stanici, přes kterou zboží v tranzitním režimu Unie založeném na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici opouští celní území Unie, jedná jako celní úřad určení. Na celním úřadě určení není nutné plnit žádné formality.

Článek 37

Změna přepravní smlouvy

Dojde-li ke změně přepravní smlouvy, která má za následek, že:

a) přepravní operace, která měla být ukončena mimo celní území Unie, je ukončena uvnitř tohoto celního území, nebo

b) přepravní operace, která měla být ukončena uvnitř celního území Unie, je ukončena mimo toto celní území,

smějí schválené železniční podniky plnit změněnou přepravní smlouvu pouze s předchozím souhlasem celního úřadu odeslání.

Ve všech ostatních případech smějí schválené železniční podniky změněnou přepravní smlouvu plnit; o provedených změnách neprodleně uvědomí celní úřad odeslání.

Článek 38

Tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici v případě, že je přeprava zahájena a ukončena mimo celní území Unie

Jestliže se použije tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici a přeprava je zahájena mimo celní území Unie a má také mimo ně být ukončena, plní úlohu celního úřadu odeslání a celního úřadu určení celní úřady uvedené v čl. 33 odst. 5 a čl. 36 odst. 5.

Na celním úřadě odeslání nebo určení není nutné plnit žádné formality.

Článek 39

Režim vnitřního tranzitu

1.  Použijí-li se ustanovení Úmluvy o společném tranzitním režimu a zboží Unie je přepravováno přes jednu nebo více zemí společného tranzitního režimu, zboží se za podmínek stanovených každým členským státem na celou dobu přepravy ze stanice odeslání na celním území Unie až do stanice určení na celním území Unie propouští do režimu vnitřního tranzitu Unie, aniž by se nákladní list CIM a zboží předkládaly celnímu úřadu odeslání a aniž by musely být nalepeny nebo vytištěny štítky uvedené v čl. 33 odst. 4.

Na celním úřadě určení není nutné plnit žádné formality.

2.  Pokud se zboží Unie přepravuje po železnici z místa v některém členském státě na místo v jiném členském státě přes území jedné nebo více třetích zemí, která není zemí společného tranzitního režimu, použije se režim vnitřního tranzitu Unie. V tomto případě se obdobně použijí ustanovení odstavce 1.

3.  V případě uvedeném v odstavci 2 tohoto článku se na území třetí země tranzitní režim Unie založený na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici pozastaví.

Článek 40

Režim vnějšího tranzitu

V případech uvedených v čl. 33 odst. 5 a článku 38 se zboží propustí do režimu vnějšího tranzitu Unie, pokud není celní status zboží Unie zjištěn v souladu s články 153, 154 a 155 kodexu.

Článek 41

Účtárny schválených železničních podniků a celní kontrola

▼C2

1.  Schválené železniční podniky uchovávají záznamy ve svých účtárnách a používají společně dohodnutý systém zavedený v těchto účtárnách k šetření nesrovnalostí.

▼B

2.  Celní orgán členského státu, v němž je schválený železniční podnik usazen, musí mít přístup k údajům účtárny daného podniku.

3.  Schválený železniční podnik pro účely celní kontroly zpřístupní v zemi určení veškeré nákladní listy CIM použité jako tranzitní prohlášení pro účely tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici celnímu orgánu členského státu určení v souladu s jakýmikoli ustanoveními vymezenými ve vzájemné dohodě s tímto orgánem.

Článek 42

Použití tranzitního režimu Unie

1.  Jestliže se použije tranzitní režim Unie, články 25 a 29 až 45 nebrání použití režimu stanoveného v článcích 188, 189 a 190 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a článcích 291 až 312 a bodě 19 přílohy 72-04 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447, nicméně čl. 33 odst. 4 a článek 41 tohoto nařízení se použijí.

2.  V případech uvedených v odstavci 1 se při vyhotovování nákladního listu CIM v kolonce vyhrazené pro údaje z doprovodných dokladů zřetelně uvede odkaz na MRN tranzitního prohlášení.

3.  List 2 nákladního listu CIM musí být dále opatřen úředním záznamem železničního podniku příslušného pro poslední železniční stanici, jíž se operace tranzitního režimu Unie týká. Tento podnik opatří dokument záznamem, jakmile se přesvědčí, že se přeprava zboží provádí na podkladě tranzitního prohlášení Unie.

Článek 43

Schválený odesílatel

Není-li ve vztahu ke zboží, které má schválený odesílatel propustit do tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici, na celním úřadě odeslání vyžadováno předložení nákladního listu CIM jako tranzitního prohlášení ani předložení zboží, celní úřad odeslání přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že na listech 1, 2 a 3 nákladního listu CIM je odpovídajícím způsobem uveden kód „T1“, „T2“ nebo „T2F“.

Článek 44

Schválený příjemce

Je-li zboží dopraveno na místo schváleného příjemce podle čl. 233 odst. 4 písm. b) kodexu, celní orgány mohou stanovit, že odchylně od článku 315 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 doručí schválený železniční podnik nebo dopravní podnik listy 2 a 3 nákladního listu CIM celnímu úřadu určení přímo.

Článek 45

Použití jiného tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici

Je-li provádění opatření Unie týkajících se zboží propuštěného do tranzitního režimu Unie zaručeno:

a) členské státy mají právo nadále používat jiné tranzitní režimy Unie založené na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici, které již byly zavedeny v rámci dvoustranných či mnohostranných dohod mezi těmito státy; a

b) každý členský stát má právo nadále používat jiné tranzitní režimy Unie založené na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici u zboží, u něhož se nevyžaduje přeprava na území jiného členského státu.

Článek 46

Manifest jako tranzitní prohlášení pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky

1.  Letecké společnosti může být povoleno používat jako tranzitní prohlášení manifest, pokud jeho obsah odpovídá tiskopisu uvedenému v dodatku 3 k příloze 9 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, uzavřené v Chicagu dne 7. prosince 1944.

2.  V povolení uvedeném v článku 26 se stanoví tiskopis manifestu a letiště odeslání a určení pro operace tranzitu Unie. Letecká společnost, která je držitelem povolení podle článku 26, zašle ověřenou kopii tohoto povolení příslušným celním orgánům každého z dotčených letišť.

3.  Týká-li se přepravní operace zboží, které je přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s článkem 226 kodexu nebo zboží přepravovaného v souladu s článkem 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, uvedou se seznamy tohoto zboží na oddělených manifestech.

Článek 47

Formality, jež má letecká společnost splnit

1.  Letecká společnost zapíše do manifestu následující informace:

a) kód „T1“, je-li zboží přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s článkem 226 kodexu;

b) kód „T2F“ v případě uvedeném v článku 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;

c) název letecké společnosti, která zboží přepravuje;

d) číslo letu;

e) datum letu;

f) letiště odeslání a určení.

2.  Kromě informací vyžadovaných v odstavci 1 uvede letecká společnost v uvedeném manifestu pro každou zásilku následující informace:

a) číslo leteckého nákladního listu;

b) počet nákladových kusů;

c) obchodní popis zboží a všechny údaje nutné k jeho ztotožnění;

d) hrubou hmotnost.

3.   ►C2  Je-li zboží uspořádáno do skupin, nahrazuje se jeho popis v manifestu případně poznámkou „Consolidation“, nebo odpovídající zkratkou. ◄ V tom případě obsahují letecké nákladní listy pro zásilky uvedené v manifestu obchodní popis zboží a všechny údaje nutné k jeho ztotožnění. Tyto letecké nákladní listy se připojí k manifestu.

4.  Letecká společnost manifest opatří datem a podepíše.

5.  Příslušným celním orgánům letiště odeslání se předloží alespoň dvě vyhotovení manifestu, přičemž jedno vyhotovení si uvedené orgány ponechají.

6.  Jedno vyhotovení manifestu se předloží příslušným celním orgánům letiště určení.

Článek 48

Ověření seznamu manifestů použitých jako tranzitní prohlášení v listinné podobě pro zboží přepravované letecky

▼C2

1.  Příslušné celní orgány každého letiště určení ověřují a zasílají každý měsíc příslušným celním orgánům každého letiště odeslání seznam leteckých manifestů vyhotovených leteckými společnostmi, které byly těmto orgánům předloženy v předchozím měsíci.

▼B

2.  Uvedený seznam obsahuje u každého manifestu tyto informace:

a) číslo manifestu;

b) kód označující manifest jako tranzitní prohlášení v souladu s čl. 47 odst. 1 písm. a) a b);

c) název letecké společnosti, která zboží přepravila;

d) číslo letu a

e) datum letu.

3.  V povolení uvedeném v článku 26 může být rovněž stanoveno, že letecké společnosti mohou předat seznam uvedený v odstavci 1 příslušným celním orgánům každého letiště odeslání samy.

4.  Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti v údajích v manifestech uvedených v seznamu, příslušné celní orgány letiště určení o tom uvědomí příslušné celní orgány letiště odeslání a příslušný celní orgán, který povolení udělil, a uvedou konkrétně nákladní letecké listy pro zboží, kterého se tato zjištění týkají.

Článek 49

Manifest jako tranzitní prohlášení pro použití tranzitního režimu založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po moři

1.  Námořní společnost, která je držitelem povolení podle článku 26, použije manifest jako tranzitní prohlášení ve formě stanovené v povolení.

2.  V povolení je pro operace tranzitu Unie uveden přístav odeslání a přístav určení. Námořní společnost, která je držitelem povolení podle článku 26, zašle ověřenou kopii povolení celním orgánům každého z dotčených přístavů.

3.  Týká-li se přepravní operace zboží, které je přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s článkem 226 kodexu nebo zboží přepravovaného v souladu s článkem 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, uvedou se seznamy tohoto zboží na oddělených manifestech.

Článek 50

Formality, jež má námořní společnost splnit

1.  Námořní společnost zapíše do manifestu následující informace:

a) kód „T1“, je-li zboží přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s článkem 226 kodexu;

b) kód „T2F“ v případě uvedeném v článku 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;

c) název a úplnou adresu námořní společnosti, která zboží přepravuje;

d) totožnost plavidla;

e) přístav odeslání;

f) přístav určení;

g) datum námořní přepravní operace.

2.  Kromě informací vyžadovaných v odstavci 1 uvede námořní společnost v uvedeném manifestu pro každou zásilku následující informace:

a) číslo konosamentu;

b) počet, druh, označení a identifikační čísla nákladových kusů;

c) obchodní popis zboží a všechny údaje nutné k jeho ztotožnění;

d) hrubou hmotnost;

e) případně identifikační čísla kontejnerů.

3.  Námořní společnost manifest opatří datem a podepíše.

4.  Příslušným celním orgánům přístavu odeslání se předloží alespoň dvě vyhotovení manifestu, přičemž jedno vyhotovení si orgány ponechají.

5.  Jedno vyhotovení manifestu se předloží příslušným celním orgánům přístavu určení.

Článek 51

Ověření seznamu manifestů použitých jako tranzitní prohlášení v listinné podobě pro zboží přepravované po moři

▼C2

1.  Příslušné celní orgány každého přístavu určení ověřují a zasílají každý měsíc příslušným celním orgánům každého přístavu odeslání seznam manifestů vyhotovených námořními společnostmi, které byly těmto orgánům předloženy v předchozím měsíci.

▼B

2.  Uvedený seznam obsahuje u každého manifestu tyto informace:

a) číslo manifestu;

b) kód označující manifest jako tranzitní prohlášení v souladu s čl. 50 odst. 1 písm. a) a b);

c) název námořní společnosti, která zboží přepravila, a

d) datum námořní přepravní operace.

3.  V povolení uvedeném v článku 26 může být rovněž stanoveno, že námořní společnosti mohou předat seznam uvedený v odstavci 1 příslušným celním orgánům každého přístavu odeslání samy.

4.  Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti v údajích v manifestech uvedených v seznamu, příslušné celní orgány přístavu určení o tom uvědomí příslušné celní orgány přístavu odeslání a orgán, který povolení udělil, a uvedou konkrétně konosamenty pro zboží, kterého se tato zjištění týkají.

Článek 52

Elektronický manifest jako tranzitní prohlášení pro použití tranzitního režimu Unie pro zboží přepravované letecky

1.  Letecká společnost předá manifest vyhotovený na letišti odeslání letišti určení prostřednictvím elektronického systému umožňujícího výměnu informací.

2.  Letecká společnost uvede u příslušných položek v manifestu jeden z následujících kódů:

a) „T1“, je-li zboží přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s článkem 226 kodexu;

b) „T2F“ v případě uvedeném v článku 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;

c) „TD“ pro zboží, které je již přepravováno v tranzitním režimu Unie nebo je přepravováno v režimu aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu nebo dočasného použití. V těchto případech uvede letecká společnost kód „TD“ i v odpovídajícím leteckém nákladním listě a dále v něm uvede odkaz na použitý režim, číslo a datum tranzitního prohlášení nebo přepravního dokladu a název celního úřadu, který jej vydal;

d) „C“ pro zboží Unie nepřepravované v tranzitním režimu Unie;

e) „X“ pro zboží Unie, které má být vyvezeno a není přepravováno v tranzitním režimu Unie.

3.  Manifest dále obsahuje údaje uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c) až f) a odst. 2.

4.  Tranzitní režim Unie se považuje za ukončený, jakmile je manifest přenesený elektronickým systémem umožňujícím výměnu informací k dispozici příslušným celním orgánům letiště určení a zboží jim je předloženo.

5.  Záznamy vedené leteckou společností v souladu s čl. 29 odst. 1 písm. b) musí obsahovat přinejmenším údaje uvedené v odstavci 2 a 3.

V případě potřeby předají příslušné celní orgány letiště určení relevantní údaje z manifestů získaných prostřednictvím elektronického systému umožňujícího výměnu informací příslušným celním orgánům letiště odeslání pro účely ověření.

6.  Letecká společnost oznámí příslušným celním orgánům veškerá porušení předpisů a nesrovnalosti.

7.  Příslušné celní orgány letiště určení oznámí veškerá porušení předpisů a nesrovnalosti co nejdříve příslušným celním orgánům letiště odeslání a příslušnému celnímu orgánu, který povolení vydal.

Článek 53

Elektronický manifest jako tranzitní prohlášení pro použití tranzitního režimu Unie pro zboží přepravované po moři

1.  Námořní společnost předá manifest vyhotovený v přístavu odeslání přístavu určení prostřednictvím elektronického systému umožňujícího výměnu informací.

2.  Námořní společnost může pro veškeré přepravované zboží použít jediný manifest. V tom případě uvede u příslušných položek v manifestu jeden z následujících kódů:

a) „T1“, je-li zboží přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Unie v souladu s článkem 226 kodexu;

b) „T2F“ v případě uvedeném v článku 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;

c) „TD“ pro zboží, které je již přepravováno v tranzitním režimu Unie nebo je přepravováno v režimu aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu nebo dočasného použití. V takových případech zapíše námořní společnost kód „TD“ i do příslušného konosamentu nebo jiného odpovídajícího obchodního dokladu a rovněž v něm uvede odkaz na použitý režim, číslo a datum tranzitního prohlášení nebo přepravního dokladu a název úřadu, který jej vydal;

d) „C“ pro zboží Unie nepřepravované v tranzitním režimu Unie;

e) „X“ pro zboží Unie, které má být vyvezeno a není přepravováno v tranzitním režimu Unie.

3.  Manifest dále obsahuje údaje stanovené v čl. 50 odst. 1 písm. c) až g) a odst. 2.

4.  Tranzitní režim Unie se považuje za ukončený, jakmile je manifest přenesený elektronickým systémem umožňujícím výměnu informací k dispozici příslušným celním orgánům přístavu určení a zboží jim je předloženo.

5.  Záznamy vedené námořní společností v souladu s čl. 29 odst. 1 písm. b) musí obsahovat přinejmenším údaje uvedené v odstavci 2 a 3.

V případě potřeby předají příslušné celní orgány přístavu určení relevantní údaje z manifestů získaných prostřednictvím elektronického systému umožňujícího výměnu informací příslušným celním orgánům přístavu odeslání pro účely ověření.

6.  Námořní společnost oznámí příslušnému celnímu orgánu veškerá porušení předpisů a nesrovnalosti.

Příslušné celní orgány přístavu určení oznámí veškerá porušení předpisů a nesrovnalosti co nejdříve příslušným celním orgánům přístavu odeslání a příslušnému celnímu orgánu, který vydal povolení.KAPITOLA 7

ZBOŽÍ, JEŽ OPUSTILO CELNÍ ÚZEMÍ UNIE

Článek 54

Výstup zboží

Do dat uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu (AES) dle celního kodexu Unie uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU mohou celní orgány povolit, aby ke zpracování a výměně informací týkajících se výstupu zboží z celního území Unie byly použity jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.KAPITOLA 8

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 55

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se mění takto:

1) V článku 2 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„3.  Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se do data uvedení do provozu první fáze modernizace systému závazných informací o sazebním zařazení zboží („ZISZ“) a systému Surveillance 2 uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU nepoužije sloupec 1a přílohy A tohoto nařízení a použijí se příslušné požadavky na údaje stanovené v přílohách 2 až 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ( *1 ).

Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se do data modernizace systému AEO uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU nepoužije sloupec 2 přílohy A tohoto nařízení a použijí se příslušné požadavky na údaje stanovené v přílohách 6 a 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.

4.  Odchylně od odstavce 2 tohoto článku se pro systémy IT vyjmenované v příloze 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 do příslušných dat uvedení do provozu nebo modernizace příslušných systémů IT uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU nepoužijí společné požadavky na údaje stanovené v příloze B tohoto nařízení.

Pro systémy IT vyjmenované v příloze 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 do dat uvedení do provozu nebo modernizace příslušných systémů IT uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU podléhá výměna a uchovávání informací vyžadovaných pro prohlášení, oznámení a důkaz o celním statusu požadavkům na údaje stanoveným v příloze 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.

Nejsou-li požadavky na údaje pro výměnu a uchovávání informací vyžadovaných pro prohlášení, oznámení a důkaz o celním statusu stanoveny v příloze 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, členské státy zajistí takové příslušné požadavky na údaje, které zaručí, že ustanovení, jimiž se prohlášení, oznámení a důkaz o celním statusu řídí, je možné použít.

5.  Do data uvedení do provozu systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie, který je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, mohou celní orgány rozhodnout, že se mají použít vhodné požadavky na údaje alternativní k požadavkům stanoveným v příloze A tohoto nařízení na následující žádosti a povolení:

a) žádosti a povolení týkající se zjednodušeného stanovení částek, které jsou součástí celní hodnoty zboží;

b) žádosti a povolení týkající se souborných jistot;

c) žádosti a povolení pro odklad platby;

d) žádosti a povolení k provozování dočasného skladu, jak je uvedeno v článku 148 kodexu;

e) žádosti a povolení pro pravidelné linky;

f) žádosti a povolení pro schváleného vydavatele;

g) žádosti a povolení pro status osoby oprávněné k vážení banánů;

h) žádosti a povolení pro samoschvalování;

i) žádosti a povolení pro status schváleného příjemce pro operace TIR;

j) žádosti a povolení pro status schváleného odesílatele v tranzitním režimu Unie;

k) žádosti a povolení pro status schváleného příjemce v tranzitním režimu Unie;

l) žádosti a povolení pro použití zvláštního typu celních závěr;

m) žádosti a povolení pro použití tranzitního prohlášení se sníženými požadavky na údaje;

n) žádosti a povolení pro použití elektronického přepravního dokladu jakožto celního prohlášení.

6.  Jestliže členský stát v souladu s odstavcem 5 rozhodne, že se mají použít alternativní požadavky na údaje, zajistí, že mu tyto alternativní požadavky na údaje umožňují ověřit, že podmínky pro udělení dotčeného povolení jsou splněny a že zahrnují alespoň následující požadavky:

a) identifikaci žadatele/držitele povolení (datový prvek 3/2 Identifikace žadatele/držitele povolení, nebo chybí-li platné číslo EORI žadatele, datový prvek 3/1 Žadatel/držitel povolení nebo rozhodnutí);

b) typ žádosti nebo rozhodnutí (datový prvek 1/1 Kód typu žádosti/rozhodnutí);

c) použití povolení v jednom nebo více členských státech (datový prvek 1/4 Územní platnost – Unie), je-li to možné.

7.  Do data uvedení do provozu systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie mohou celní orgány povolit, aby se namísto požadavků na údaje stanovených v příloze A tohoto nařízení použily požadavky na údaje pro žádosti a povolení stanovené v příloze 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 u následujících režimů:

a) žádosti a povolení pro používání zjednodušeného celního prohlášení;

b) žádosti a povolení pro centralizované celní řízení;

c) žádosti a povolení pro zápis do záznamů deklaranta;

d) žádosti a povolení pro použití aktivního zušlechťovacího styku;

e) žádosti a povolení pro použití pasivního zušlechťovacího styku;

f) žádosti a povolení pro použití konečného užití;

g) žádosti a povolení pro použití dočasného použití;

h) žádosti a povolení pro provozování zařízení k uskladnění zboží v celním skladu.

8.  Aniž je dotčen odstavec 7, do uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu (AES) dle celního kodexu Unie nebo do modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz, je-li žádost o povolení založena na celním prohlášení v souladu s čl. 163 odst. 1 tohoto nařízení, celní prohlášení rovněž obsahuje následující údaje:

a) požadavky na údaje společné všem režimům:

 povaha zpracování nebo použití zboží;

 technické popisy zboží a/nebo zušlechtěných výrobků a prostředky k jejich ztotožnění;

 předpokládaná lhůta pro vyřízení režimu;

 navrhovaný úřad vyřizující režim (vyjma konečného užití); a

 místo zpracování nebo použití.

b) Zvláštní požadavky na údaje pro režim aktivního zušlechťovacího styku:

 kódy hospodářských podmínek uvedené v dodatku k příloze 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341;

 předpokládaná výtěžnost nebo způsob jejího stanovení; a

 zda by částka dovozního cla měla být vypočítána podle čl. 86 odst. 3 kodexu (uveďte ‚ano‘ či ‚ne‘).

2) V článku 3 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„Odchylně od prvního pododstavce se do data modernizace systému EORI uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU společné požadavky na údaje stanovené v příloze 12-01 nepoužijí.

Do data modernizace systému EORI členské státy shromažďují a uchovávají následující údaje, jak je stanoveno v příloze 9 dodatku E nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, které tvoří záznam EORI:

a) údaje uvedené v bodech 1 až 4 přílohy 9 dodatku E nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341;

b) vyžadují-li to vnitrostátní systémy, údaje uvedené v bodech 5 až 12 přílohy 9 dodatku E nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.

Údaje shromážděné v souladu se třetím pododstavcem tohoto článku členské státy pravidelně nahrávají do systému EORI.

Odchylně od druhého a třetího pododstavce tohoto článku je pro členské státy získávání datového prvku uvedeného v hlavě I kapitole 3 bodě 4 přílohy 12-01 nepovinné. Pokud členské státy tento prvek shromažďují, musí být do systému EORI nahrán co nejdříve po jeho modernizaci.“

3) V článku 104 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„3.  Do dat modernizace systému kontroly dovozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU se odstavec 2 tohoto článku nepoužije a u zboží v poštovních zásilkách se upustí od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení.

4.  Do data modernizace systému kontroly dovozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU se od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení upustí u zboží v zásilce, jehož reálná hodnota nepřesahuje 22 EUR, za předpokladu, že celní orgány jsou připraveny se souhlasem hospodářského subjektu provést analýzu rizik s použitím informací obsažených v systému používaném hospodářským subjektem nebo z tohoto systému získaných.“

4) V článku 106 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.  Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku se do data modernizace systému kontroly dovozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU vstupní souhrnné celní prohlášení podává v následujících lhůtách:

a) v případě letů v délce trvání kratší než čtyři hodiny nejpozději do okamžiku skutečného odletu letadla a

b) v případě letů v délce trvání čtyři hodiny či více nejpozději čtyři hodiny před příletem letadla na první letiště na celním zemí Unie.“

5) V článku 112 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.  Odstavce 1 a 2 tohoto článku se do dat modernizace systému kontroly dovozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU nepoužijí.“

6) V článku 113 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.  Odstavce 1 až 3 tohoto článku se do dat modernizace systému kontroly dovozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU nepoužijí.“

7) Vkládá se nový článek 122a, který zní:

„Článek 122a

Informační a komunikační systém RSS

(čl. 155 odst. 2 kodexu)

1.  Do data uvedení do provozu systému pro rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie, jenž je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, Komise a celní orgány členských států uchovávají v elektronickém informačním a komunikačním systému pro pravidelné linky následující informace a mají k nim prostřednictvím tohoto systému přístup:

a) údaje obsažené v žádostech;

b) povolení pravidelných linek a případně jejich změny nebo zrušení;

c) jména přístavů, které jsou obsluhovány, a názvy plavidel přidělených na pravidelnou linku;

d) veškeré další relevantní informace.

2.  Celní orgány členského státu, u nichž byla žádost podána, o podání žádosti uvědomí celní orgány ostatních členských států, kterých se pravidelná linka týká, prostřednictvím elektronického informačního a komunikačního systému pro pravidelné linky uvedeného v odstavci 1.

3.  Pokud celní orgány, jimž bylo oznámení předáno, žádost zamítnou, oznámí to prostřednictvím elektronického informačního a komunikačního systému pro pravidelné linky uvedeného v odstavci 1.

4.  Elektronický informační a komunikační systém pro pravidelné linky uvedený v odstavci 1 se použije k uchovávání povolení a k zaslání oznámení celním orgánům členských států, jichž se pravidelná linka týká, že povolení bylo vydáno.

5.  Je-li povolení zrušeno celním orgánem, u něhož byla žádost podána, nebo na žádost námořní společnosti, uvedený celní orgán zrušení oznámí celním orgánům členských států, kterých se pravidelná linka týká, prostřednictvím elektronického informačního a komunikačního systému pro pravidelné linky uvedeného v odstavci 1.“

8) V článku 124 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„První pododstavec tohoto článku se nepoužije do data uvedení do provozu nového systému pro důkaz o statusu Unie (PoUS) dle celního kodexu Unie, jenž je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU.“

9) Vkládá se nový článek 124a, který zní:

„Článek 124a

Důkaz o celním statusu zboží Unie prostřednictvím dokladu „T2L“ nebo „T2LF“

(čl. 6 odst. 3 písm. a) kodexu)

Je-li použit doklad „T2L“ nebo „T2LF“ v listinné podobě, až do uvedení do provozu systému PoUS, na nějž se odkazuje v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, platí:

a) Dotčená osoba zapíše značku „T2L“ nebo „T2LF“ do pravého pododdílu kolonky 1 tiskopisu a značku „T2Lbis“ nebo „T2LFbis“ do pravého pododdílu kolonky 1 všech použitých doplňkových listů.

b) Celní orgány mohou jakékoli osobě povolit, aby používala ložné listy, které nesplňují všechny požadavky, pokud takové osoby:

 jsou usazeny v Unii;

 pravidelně vydávají důkaz o celním statusu zboží Unie, nebo o nich celní orgány vědí, že jsou schopny splnit právní povinnosti pro použití těchto důkazů;

 nedopustily se žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

c) Povolení podle písmene b) se udělují, pouze pokud:

 jsou celní orgány schopny dohlížet na režim a provádět kontroly bez administrativního úsilí, které by bylo v nepoměru k potřebám dotčených osob, a

 dotčené osoby vedou záznamy, které celním orgánům umožňují provádět účinné kontroly.

d) Doklad „T2L“ nebo „T2LF“ se vystavuje v jednom vyhotovení.

e) V případě záznamu provedeného celními orgány je třeba uvést tyto údaje, které by se pokud možno měly zapsat do kolonky „C. Celní úřad odeslání“:

 na dokladu „T2L“ nebo „T2LF“ název a otisk razítka příslušného úřadu, podpis úředníka tohoto úřadu, datum úředního záznamu a buď registrační číslo, nebo číslo celního prohlášení k odeslání, pokud se toto celní prohlášení podává;

 na doplňkovém nebo ložném listě číslo dokladu „T2L“ nebo „T2LF“, jež se uvádí pomocí otisku razítka, který obsahuje také název příslušného úřadu, anebo ručně; je-li záznam proveden ručně, je nutno připojit otisk úředního razítka příslušného úřadu.

Tyto doklady se vrátí dotčené osobě.“

10) V článku 126 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.  Do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU v případě záznamu provedeného celními orgány musí záznam obsahovat název a otisk razítka příslušného celního úřadu, podpis úředníka tohoto úřadu, datum záznamu a buď registrační číslo, nebo číslo celního prohlášení k odeslání, pokud se toto celní prohlášení podává.“

11) Vkládá se nový článek 126a, který zní:

„Článek 126a

Důkaz o celním statusu zboží Unie předložením manifestu námořní společnosti

(čl. 6 odst. 3 písm. a) kodexu)

1.  Do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU obsahuje manifest námořní společnosti alespoň následující informace:

a) název a úplnou adresu námořní společnosti;

b) název plavidla;

c) místo a datum naložení zboží;

d) místo vykládky.

Pro každou zásilku manifest rovněž uvádí:

e) odkaz na konosament nebo jiný obchodní doklad;

f) počet, popis, označení a čísla nákladových kusů;

g) běžný obchodní popis zboží a všechny údaje nutné k jeho ztotožnění;

h) hrubou hmotnost v kilogramech;

i) případně identifikační čísla kontejnerů a

j) tyto kódy statusu zboží:

 písmeno „C“ (rovnocenné „T2L“) pro zboží, jehož celní status zboží Unie lze doložit,

 písmeno „F“ (rovnocenné „T2LF“) pro zboží, jehož celní status zboží Unie lze doložit, odesílané do části celního území Unie, na kterou se nevztahují ustanovení směrnice 2006/112/ES, nebo odesílané z této části,

 písmeno „N“ pro všechno ostatní zboží.

2.  V případě záznamu provedeného celními orgány musí manifest námořní společnosti obsahovat jméno a otisk razítka příslušného celního úřadu, podpis úředníka tohoto úřadu a datum záznamu.“

12) Článek 128 se mění takto:

a) název se nahrazuje tímto:

„Zjednodušení při vydávání důkazního prostředku schváleným vydavatelem“

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU celní orgány kteréhokoli členského státu mohou jakékoli osobě usazené na celním území Unie, která požádá o povolení prokazovat celní status zboží Unie fakturou nebo přepravním dokladem vztahujícím se ke zboží, jež má celní status zboží Unie a jehož hodnota přesahuje 15 000 EUR, dokladem „T2L“ nebo „T2LF“ nebo manifestem námořní společnosti, povolit používat uvedené dokumenty, aniž by je musela předložit k provedení záznamu příslušnému celnímu úřadu.“;

c) doplňují se nové odstavce, které znějí:

„3.  Povolení uvedená v odstavcích 1 a 2 vydá příslušný celní úřad na žádost dotčené osoby.

4.  Povolení uvedené v odstavci 2 se uděluje, pouze pokud:

a) se dotčená osoba nedopustila žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů;

b) jsou příslušné celní orgány schopny dohlížet na režim a provádět kontroly bez administrativního úsilí, které by bylo v nepoměru k potřebám dotčené osoby;

c) dotčená osoba vede záznamy, které celním orgánům umožňují provádět účinné kontroly, a

d) dotčená osoba pravidelně vydává důkaz o celním statusu zboží Unie, nebo o ní příslušné celní orgány vědí, že je schopna splnit právní povinnosti pro použití těchto důkazů.

5.  Pokud byl dotčené osobě v souladu s článkem 38 kodexu udělen status AEO, považují se podmínky uvedené v odst. 4 písm. a) až c) tohoto článku za splněné.“

▼C4

13) V pododdílu 3 („Důkaz o celním statusu zboží Unie vydaný schváleným vydavatelem“) se vkládají nové články 128a až čl. 128d, které znějí:

„Článek 128a

Formality při vydávání dokladu „T2L“ nebo „T2LF“, faktury nebo přepravního dokladu schváleným vydavatelem

(čl. 6 odst. 2 a odst. 3 písm. a) kodexu)

1.  Do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU pořídí schválený vydavatel kopii každého vydaného dokladu „T2L“ nebo „T2LF“. Celní orgány stanoví podmínky, za kterých se kopie předkládá pro kontrolní účely a uchovává nejméně po dobu tří let.

2.  V povolení uvedeném v čl. 128 odst. 2 se musí zejména uvést:

a) celní úřad příslušný pro předběžné ověření tiskopisů „T2L“ nebo „T2LF“ používaných k vystavování dotyčných dokladů pro účely čl. 128b odst. 1;

b) způsob, jímž má schválený vydavatel prokazovat řádné použití uvedených tiskopisů;

c) vyloučené kategorie nebo pohyby zboží;

d) v jaké lhůtě a jakým způsobem uvědomí schválený vydavatel příslušný celní úřad, aby mohl případně před odesláním zboží provést potřebnou kontrolu;

e) že přední strana daných obchodních dokladů nebo kolonka „C. Celní úřad odeslání“ na přední straně tiskopisů použitých pro vystavení dokladu „T2L“ nebo „T2LF“ a případně doplňkových listů jsou předem opatřeny otiskem razítka celního úřadu uvedeného v odst. 2 písm. a) a podpisem úředníka daného úřadu; nebo

i) předem opatřeny otiskem razítka celního úřadu uvedeného v odst. 2 písm. a) a podpisem úředníka daného úřadu; nebo

ii) opatřeny otiskem zvláštního razítka schváleného vydavatele. Tento otisk může být na tiskopisy předtištěn, jestliže tisk provádí tiskárna k tomu schválená. Do kolonek 1 a 2 a 4 až 6 zvláštního razítka se musí vyplnit následující informace:

 státní znak nebo jiná značka či písmeno charakterizující zemi,

 příslušný celní úřad,

 datum,

 schválený vydavatel a

 číslo povolení.

f) Schválený vydavatel tiskopis vyplní a podepíše nejpozději v okamžiku odeslání zboží. Dále uvede v dokladu „T2L“ nebo „T2LF“ do kolonky „D“. Kontrola „celním úřadem odeslání“ nebo na dobře viditelném místě použitého obchodního dokladu název příslušného celního úřadu, datum vystavení a některý z těchto záznamů:

 Expedidor autorizado

 Godkendt afsender

 Zugelassener Versender

 Εγκεκριμένος αποστολέας

 Authorised consignor

 Expéditeur agréé

 Speditore autorizzato

 Toegelaten afzender

 Expedidor autorizado

 Hyväksytty lähettäjä

 Godkänd avsändare

 Schválený odesílatel

 Volitatud kaubasaatja

 Atzītais nosūtītājs

 Įgaliotas siuntėjas

 Engedélyezett feladó

 Awtorizzat li jibgħat

 Upoważniony nadawca

 Pooblaščeni pošiljatelj

 Schválený odosielateľ

 Одобрен изпращач

 Expeditor agreat

 Ovlašteni pošiljatelj

Článek 128b

Zjednodušení pro schváleného vydavatele

(čl. 6 odst. 3 písm. a) kodexu)

1.  Do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU může být schválenému vydavateli povoleno nepodepsat doklad „T2L“ nebo „T2LF“ nebo použité obchodní doklady opatřené otiskem zvláštního razítka uvedeným v čl. 128a odst. 2 písm. e) podbodu ii), které jsou vyhotoveny elektronickým nebo automatizovaným systém zpracování dat. Toto povolení se udělí za podmínky, že se schválený vydavatel celním orgánům předem písemně zaváže, že přijímá odpovědnost za právní následky plynoucí ze všech vystavených dokladů „T2L“ nebo „T2LF“ nebo obchodních dokladů opatřených otiskem zvláštního razítka.

2.  Doklady „T2L“ nebo „T2LF“ nebo obchodní doklady vyhotovené podle odstavce 1 musí být namísto podpisu schváleného vydavatele opatřeny některý z těchto záznamů:

 Dispensa de firma

 Fritaget for underskrift

 Freistellung von der Unterschriftsleistung

 Δεν απαιτείται υπογραφή

 Signature waived

 Dispense de signature

 Dispensa dalla firma

 Van ondertekening vrijgesteld

 Dispensada a assinatura

 Vapautettu allekirjoituksesta

 Befriad från underskrift

 Podpis se nevyžaduje

 Allkirjanõudest loobutud

 Derīgs bez paraksta

 Leista nepasirašyti

 Aláírás alól mentesítve

 Firma mhux meħtieġa

 Zwolniony ze składania podpisu

 Opustitev podpisa

 Oslobodenie od podpisu

 Освободен от подпис

 Dispensă de semnătură

 Oslobođeno potpisa.

Článek 128c

Povolení vystavit manifest námořní společnosti po odjezdu

(čl. 153 odst. 2 kodexu)

Celní orgány členských států mohou námořním společnostem až do data uvedení do provozu systému PoUS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU povolit, aby manifest námořní společnosti uvedený v čl. 199 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, který slouží k prokázání celního statusu zboží Unie, vystavily nejpozději v den následující po odjezdu plavidla a v každém případě před příjezdem plavidla do přístavu určení.

Článek 128d

Podmínky pro získání povolení vystavit manifest námořní společnosti po odjezdu

(čl. 6 odst. 3 písm. a) a čl. 153 odst. 2 kodexu)

1.  Do data uvedení do provozu systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie, jenž je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, se povolení vystavit manifest námořní společnosti, který slouží k prokázání celního statusu zboží Unie, nejpozději v den následující po odjezdu plavidla a v každém případě před příjezdem plavidla do přístavu určení, udělí pouze mezinárodním námořním společnostem, které splňují následující podmínky:

a) jsou usazeny v Unii;

b) pravidelně vydávají důkaz o celním statusu zboží Unie, nebo o nich celní orgány vědí, že jsou schopny splnit právní povinnosti pro použití těchto důkazů;

c) nedopustily se žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů;

d) pro přenos informací mezi přístavy odeslání a určení na celním území Unie používají systémy elektronické výměny dat;

e) provozují významný počet plaveb mezi členskými státy na uznaných trasách.

2.  Povolení uvedená v odstavci 1 se udělují, pouze pokud:

a) jsou celní orgány schopny dohlížet na režim a provádět kontroly bez administrativního úsilí, které by bylo v nepoměru k potřebám dotčené osoby, a

b) dotčené osoby vedou záznamy, které celním orgánům umožňují provádět účinné kontroly.

3.  Pokud je dotčená osoba držitelem osvědčení AEO uvedeného v čl. 38 odst. 2 písm. a), považují se požadavky uvedené v odst. 1 písm. c) a v odst. 2 písm. b) tohoto článku za splněné.

4.  Po obdržení žádosti oznámí celní orgány členského státu, ve kterém je námořní společnost usazena, tuto žádost ostatním členským státům, na jejichž územích se nacházejí přístavy odeslání a zamýšleného určení.

Pokud do 60 dní od oznámení neobdrží celní orgány žádnou námitku, schválí používání zjednodušeného postupu popsaného v článku 128c.

Toto povolení platí v dotčených členských státech a vztahuje se pouze na přepravní operace mezi přístavy, které jsou v něm uvedeny.

5.  Zjednodušení probíhá takto:

a) manifest za přístav odeslání je systémem elektronické výměny dat předán do přístavu určení;

b) námořní společnost do manifestu zaznamená údaje uvedené v článku 126a;

c) manifest předaný systémem elektronické výměny dat (manifest předaný výměnou dat) se předloží celním orgánům v přístavu odeslání nejpozději v pracovní den následující po odjezdu plavidla a v každém případě předtím, než plavidlo připluje do přístavu určení. Nemají-li celní orgány přístup k informačnímu systému schválenému celními orgány, v němž je manifest předaný výměnou dat obsažen, mohou si vyžádat výtisk manifestu předaného výměnou dat;

d) manifest předaný výměnou dat se předloží celním orgánům v přístavu určení. Nemají-li celní orgány přístup k informačnímu systému schválenému celními orgány, v němž je manifest předaný výměnou dat obsažen, mohou si vyžádat výtisk manifestu předaného výměnou dat.

6.  Provedou se následující oznámení:

a) námořní společnost oznámí celním orgánům veškerá porušení předpisů a nesrovnalosti;

b) celní orgány přístavu určení oznámí celním orgánům přístavu odeslání a orgánu, který povolení vydal, co nejdříve veškerá porušení předpisů a nesrovnalosti.“

▼B

14) V článku 138 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Do dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz v členském státě, který se považuje za stát, kde bylo zboží deklarováno, uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU však platí:

a) první pododstavec písm. a) se použije, pouze pokud se na dotčené zboží rovněž vztahuje osvobození od jiných poplatků, a

b) zboží, jehož reálná hodnota nepřesahuje 22 EUR, se považuje za navržené k propuštění do volného oběhu v souladu s článkem 141.“

15) V článku 141 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.  Do dat modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz v členském státě, který se považuje za stát, kde bylo zboží deklarováno, uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU se zboží, jehož reálná hodnota nepřesahuje 22 EUR, považuje za navržené k propuštění do volného oběhu jeho předložením celnímu úřadu podle článku 139 kodexu za předpokladu, že požadované údaje jsou celními orgány přijaty.“

16) V článku 144 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„Do dat modernizace příslušných vnitrostátních systémů pro dovoz nezbytných k podání oznámení o předložení zboží, jež jsou uvedeny v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, se celní prohlášení k propuštění do volného oběhu zboží v poštovních zásilkách uvedeného v prvním pododstavci považuje za podané a přijaté předložením tohoto zboží celnímu úřadu za předpokladu, že je přiloženo prohlášení CN22 či CN23 nebo obě.

V případech uvedených v čl. 141 odst. 2 prvním pododstavci a odst. 3 se za deklaranta, a případně za dlužníka, považuje příjemce. V případech uvedených v čl. 141 odst. 2 druhém pododstavci a odst. 4 se za deklaranta, a případně za dlužníka, považuje odesílatel. Celní orgány mohou stanovit, že se za deklaranta, a případně za dlužníka, považuje provozovatel poštovních služeb.“

17) V článku 146 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.  Do příslušných dat uvedení do provozu systému AES a modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, a aniž by byl dotčen čl. 105 odst. 1 kodexu, mohou celní orgány povolit jiné lhůty, než které jsou stanoveny v odstavcích 1 a 3 tohoto článku.“

18) V článku 181 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.  Do data uvedení do provozu systému informačních listů (INF) pro zvláštní režimy dle celního kodexu Unie, který je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU, se odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou používat jiné způsoby než metody elektronického zpracování dat.“

19) V článku 184 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Do dat modernizace nového informatizovaného tranzitního systému uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU se MRN tranzitního prohlášení předloží celním orgánům způsoby uvedenými v odst. 1 písm. b) a c).“

Článek 56

Data modernizace nebo uvedení do provozu dotčených elektronických systémů

1.  Komise na svých internetových stránkách zveřejní podrobný přehled dat modernizace nebo uvedení do provozu elektronických systémů zmiňovaných v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU. Komise zajistí, aby byl přehled stále aktuální.

2.  Členské státy Komisi o svých vnitrostátních plánech týkajících se období pro uvedení systémů zmiňovaných v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU do provozu co nejdříve podrobně informují a v každém případě nejpozději šest měsíců před plánovaným datem uvedení daného systému IT do provozu. Členské státy v tomto ohledu Komisi informují o aktuálním vývoji svých vnitrostátních plánů.

Článek 57

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA 1

LEGENDA K TABULCENázvy sloupců

Příloha B Sloupce

Prohlášení/oznámení/důkaz o celním statusu zboží Unie

Informační systémy uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU

Přechodné požadavky na údaje obsažené v tomto nařízení v přenesené pravomoci

A1

Výstupní souhrnné celní prohlášení

AES

Příloha 9 – dodatek A

A2

Výstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky

AES

Příloha 9 – dodatek A

A3

Oznámení o zpětném vývozu

AES

B1

Vývozní prohlášení a prohlášení o zpětném vývozu

AES

Příloha 9 – dodatek C1

B2

Zvláštní režim – zpracování – celní prohlášení pro režim pasivního zušlechťovacího styku

Vnitrostátní SPE

Příloha 9 – dodatek C1

B3

Celní prohlášení pro režim uskladňování zboží Unie v celním skladu

Vnitrostátní SPE

Příloha 9 – dodatek C1

B4

Celní prohlášení pro odeslání zboží v rámci obchodu se zvláštními daňovými územími

Vnitrostátní

C1

Zjednodušené vývozní prohlášení

AES

Příloha 9 – dodatek A

C2

Předložení zboží celnímu úřadu v případě zápisu do záznamů deklaranta nebo v souvislosti s celními prohlášeními podanými před předložením zboží při vývozu

Vnitrostátní EXP

D1

Zvláštní režim – tranzitní prohlášení

Aktualizovaný NCTS

Příloha 9 – dodatek C1 a dodatek C2

D2

Zvláštní režim – tranzitní prohlášení s omezeným datovým souborem – (železniční, letecká a námořní doprava)

Aktualizovaný NCTS

D3

Zvláštní režim – tranzit – použití elektronického přepravního dokladu jakožto celního prohlášení – (letecká a námořní doprava)

Vnitrostátní

E1

Důkaz o celním statusu zboží Unie (T2L/T2LF)

PoUS

Příloha 9 – dodatek C1

E2

Celní manifest

PoUS a vnitrostátní pro schválené vydavatele

F1a

Vstupní souhrnné celní prohlášení – moře a vnitrozemské vodní cesty – úplný datový soubor

ICS2

Příloha 9 – dodatek A

F1b

Vstupní souhrnné celní prohlášení – moře a vnitrozemské vodní cesty – částečný datový soubor podaný přepravcem

ICS2

F1c

Vstupní souhrnné celní prohlášení – moře a vnitrozemské vodní cesty – částečný datový soubor podaný osobou podle čl. 127 odst. 6 kodexu a v souladu s čl. 112 odst. 1 prvním pododstavcem

ICS2

F1d

Vstupní souhrnné celní prohlášení – moře a vnitrozemské vodní cesty – částečný datový soubor podaný osobou podle čl. 127 odst. 6 kodexu a v souladu s čl. 112 odst. 1 druhým pododstavcem

ICS2

F2a

Vstupní souhrnné celní prohlášení – letecký náklad (obecný) – úplný datový soubor

ICS2

Příloha 9 – dodatek A

F2b

Vstupní souhrnné celní prohlášení – letecký náklad (obecný) – částečný datový soubor podaný přepravcem

ICS2

F2c

Vstupní souhrnné celní prohlášení – letecký náklad (obecný) – částečný datový soubor podaný osobou podle čl. 127 odst. 6 kodexu a v souladu s čl. 113 odst. 1

ICS2

F2d

Vstupní souhrnné celní prohlášení – letecký náklad (obecný) – minimální datový soubor, jenž se má podat před nakládkou v souvislosti se situacemi definovanými v čl. 106 odst. 1 druhém pododstavci a v souladu s čl. 113 odst. 1

ICS2

F3a

Vstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky – úplný datový soubor

ICS2

Příloha 9 – dodatek A

F3b

Vstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky – minimální datový soubor, jenž se má podat před nakládkou v souvislosti se situacemi definovanými v čl. 106 odst. 1 druhém pododstavci

ICS2

F4a

Vstupní souhrnné celní prohlášení – poštovní zásilky – úplný datový soubor

ICS2

F4b

Vstupní souhrnné celní prohlášení – poštovní zásilky – částečný datový soubor podaný přepravcem

ICS2

F4c

Vstupní souhrnné celní prohlášení – poštovní zásilky – minimální datový soubor, jenž se má podat před nakládkou v souvislosti se situacemi definovanými v čl. 106 odst. 1 druhém pododstavci (1) a v souladu s čl. 113 odst. 2

ICS2

F4d

Vstupní souhrnné celní prohlášení – poštovní zásilky – částečný datový soubor pro jednotlivé nádoby podaný před nakládkou v souvislosti se situacemi definovanými v čl. 106 odst. 1 druhém pododstavci a v souladu s čl. 113 odst. 2

ICS2

F5

Vstupní souhrnné celní prohlášení – silniční a železniční doprava

ICS2

Příloha 9 – dodatek A

G1

Oznámení o odklonu

ICS2

Příloha 9 – dodatek A

G2

Oznámení o příjezdu

Vnitrostátní AN a ICS2

G3

Předložení zboží celnímu úřadu

Vnitrostátní PN

G4

Prohlášení pro dočasné uskladnění

Vnitrostátní TS

G5

Oznámení o příjezdu v případě pohybu dočasně uskladněného zboží

Vnitrostátní TS

H1

Prohlášení k propuštění do volného oběhu a zvláštní režim – zvláštní účel – prohlášení pro režim konečného užití

Vnitrostátní IMP

Příloha 9 – dodatek C1

Příloha DV1 (pouze v případě prohlášení k propuštění do volného oběhu)

H2

Zvláštní režim – uskladnění – celní prohlášení pro režim uskladňování v celním skladu

Vnitrostátní SPE

Příloha 9 – dodatek C1

H3

Zvláštní režim – zvláštní účel – celní prohlášení pro režim dočasného použití

Vnitrostátní SPE

Příloha 9 – dodatek C1

H4

Zvláštní režim – zpracování – celní prohlášení pro režim aktivního zušlechťovacího styku

Vnitrostátní SPE

Příloha 9 – dodatek C1

H5

Celní prohlášení pro vstup zboží v rámci obchodu se zvláštními daňovými územími

Vnitrostátní IMP

H6

Celní prohlášení v poštovním styku s návrhem na propuštění do volného oběhu

Vnitrostátní IMP

I1

Zjednodušené dovozní prohlášení

Vnitrostátní IMP

Příloha 9 – dodatek A

I2

Předložení zboží celnímu úřadu v případě zápisu do záznamů deklaranta nebo v souvislosti s celními prohlášeními podanými před předložením zboží při dovozu

Vnitrostátní IMP

(1)   Minimální údaje podávané před nakládkou odpovídají údajům CN23.

▼C2
PŘÍLOHA 2

image

image
PŘÍLOHA 3

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

image

▼C1
PŘÍLOHA 4

image

►(3) C3  

►(3) C3  

►(3) C3  

image

►(3) C3  

►(3) C3  

►(3) C3  

▼C2
PŘÍLOHA 5

image

►(1) C3  

image

▼B
PŘÍLOHA 6

image

image

VYSVĚTLIVKY

1.    Žadatel:

Uveďte celý název hospodářského subjektu podávajícího žádost zaznamenaný v systému EORI.

2.    Právní forma žadatele:

Uveďte právní formu uvedenou v zakládací listině.

3.    Datum založení:

Uveďte čísly den, měsíc a rok založení.

4.    Adresa založení:

Uveďte celou adresu místa, kde byla vaše společnost založena, včetně státu.

5.    Adresa hlavního místa podnikání:

Uveďte celou adresu sídla či místa vašeho podnikání, kde je vykonávána vaše hlavní činnost.

6.    Kontaktní osoba:

Uveďte celé jméno, číslo telefonu a faxu a e-mailovou adresu kontaktní osoby určené v rámci vaší společnosti pro zajišťování kontaktu s celními orgány při přezkumu žádosti.

7.    Korespondenční adresa:

Vyplňte, pouze pokud se liší od vaší adresy založení.

8., 9. a 10.    DIČ, IČ a zákonné registrační číslo:

Uveďte požadovaná čísla.

IČ je identifikační číslo registrované celním orgánem.

Zákonné registrační číslo je registrační číslo, které společnosti přidělí orgán spravující obchodní rejstřík.

Pokud jsou tato čísla shodná, uveďte pouze DIČ.

Jestliže žadatel nemá IČ, protože např. v členském státě žadatele toto číslo neexistuje, příslušnou kolonku nevyplňujte.

11.    Požadovaný druh povolení:

Zaškrtněte příslušnou kolonku.

12.    Odvětví hospodářské činnosti:

Popište svou činnost.

13.    Členské státy, kde jsou vykonávány činnosti spojené s celním řízením:

Uveďte příslušný dvoupísmenný kód/příslušné dvoupísmenné kódy ISO.

14.    Informace o překročení hranic:

Uveďte názvy celních úřadů, které pravidelně využíváte pro překročení hranic.

15.    Již udělená povolení pro zjednodušené celní postupy nebo zjednodušení, osvědčení podle čl. 28 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 a/nebo postavení schváleného agenta nebo známého odesílatele získaná podle čl. 28 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447:

V případě již udělených povolení pro zjednodušené celní postupy uveďte druh zjednodušení, příslušný celní režim a číslo povolení. Příslušný celní režim se uvádí formou kódů používaných ve druhém a třetím pododdílu kolonky 1 jednotného správního dokladu.

V případě, že žadatel je držitelem jednoho nebo více povolení/osvědčení uvedených výše, uveďte druh a číslo povolení/osvědčení.

16., 17. a 18.    Úřady pro dokumentaci/hlavní účetnictví:

Uveďte celé adresy příslušných úřadů. Jestliže je jejich adresa totožná, vyplňte pouze kolonku 16.

19.    Název, datum a podpis žadatele:

Podpis : osoba podepisující žádost uvede svou funkci. Osobou podepisující žádost musí být vždy zástupce žadatele pověřený zastupováním v plné šíři.

Název : název a razítko žadatele.

Počet příloh :

žadatel uvede tyto obecné údaje:

1. Přehled hlavních vlastníků/podílníků či akcionářů s uvedením jejich jména, adresy a výše podílů. Přehled členů představenstva. Jsou vlastníci vedeni v evidenci celních orgánů pro jejich předchozí porušení celních předpisů?

2. Zaměstnanec společnosti žadatele odpovědný za celní záležitosti.

3. Popis hospodářské činnosti žadatele.

4. Údaje o umístění jednotlivých provozoven žadatele a stručný popis činností vykonávaných v každé provozovně. Údaje o tom, zda žadatel a každá provozovna jednají v rámci dodavatelského řetězce svým jménem a na svůj účet, nebo zda jednají svým jménem na účet jiné osoby, nebo jednají jménem a na účet jiné osoby.

5. Údaje o tom, zda je zboží nakupováno od společností a/nebo dodáváno společnostem, které jsou přidruženými společnostmi žadatele.

6. Popis vnitřní struktury organizace žadatele. Připojte, prosím, případně dokumentaci o povinnostech/pravomocech každého oddělení a/nebo funkce.

7. Počet zaměstnanců celkem a v každém oddělení.

8. Jména hlavních řídících pracovníků (výkonných ředitelů, vedoucích oddělení, hlavních účetních, vedoucího oddělení cel apod.). Popis používaných postupů v případě dočasné nebo trvalé nepřítomnosti příslušného pracovníka.

9. Jména a funkce zaměstnanců organizace žadatele, kteří jsou odborníky na celní řízení. Hodnocení úrovně znalostí těchto osob ve vztahu k používání informačních technologií v celních a obchodních procesech a v obecných obchodních záležitostech.

10. Souhlas nebo nesouhlas se zveřejněním informací obsažených v povolení AEO na seznamu oprávněných hospodářských subjektů podle čl. 14x odst. 4.
PŘÍLOHA 7

image

VYSVĚTLIVKY

Číslo povolení

Číslo povolení vždy začíná dvoupísmenným kódem ISO vydávajícího členského státu, za kterým následují tato písmena:

AEOC pro povolení AEO – zjednodušené celní postupy

AEOS pro povolení AEO – bezpečnost a zabezpečení

AEOF pro povolení AEO – zjednodušené celní postupy/bezpečnost a zabezpečení

Za výše uvedenými písmeny by mělo být uvedeno číslo vnitrostátního povolení.

1.    Držitel povolení AEO

Uvede se celý název držitele tak, jak je uveden v kolonce 1 žádosti obsažené v příloze 1C, a DIČ uvedené v kolonce 8 žádosti, případně IČ uvedené v kolonce 9 žádosti a zákonné registrační číslo uvedené v kolonce 10 žádosti.

2.    Orgán, který vydává povolení

Podpis, název celního orgánu členského státu a razítko.

Může být uveden název celního orgánu členského státu na regionální úrovni, jestliže je to s ohledem na organizační strukturu celní správy nutné.

Označení druhu povolení

Zaškrtněte příslušnou kolonku.

3.    Datum nabytí účinnosti povolení

Uveďte den, měsíc a rok v souladu s článkem 29 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.
PŘÍLOHA 8

image

image

image

image
PŘÍLOHA 9
Dodatek A

1.    Úvodní poznámky k tabulkám

Obecně

1.1. Souhrnné celní prohlášení, které musí být podáno na zboží vstupující na celní území nebo opouštějící celní území Unie, obsahuje informace podrobně popsané pro každou příslušnou situaci nebo druhy dopravy v tabulkách 1 až 5. Žádost o odklon, kterou je nutno podat, když aktivní dopravní prostředek vstupující na celní území Unie má nejprve přijet na celní úřad nacházející se v členském státě, který nebyl uveden ve vstupním souhrnném celním prohlášení, obsahuje údaje uvedené v tabulce 6.

1.2. Tabulky 1 až 7 obsahují veškeré datové prvky nezbytné pro dotčené režimy, celní prohlášení a žádosti o odklon. Obsahují souhrnný přehled požadavků nezbytných pro různé režimy, celní prohlášení a žádosti o odklon.

1.3. Záhlaví sloupců jsou naprosto jasná a odkazují na tyto režimy a celní prohlášení.

1.4. Písmeno „X“ v dané kolonce tabulek znamená, že dotyčný datový prvek je požadován pro režim nebo celní prohlášení, které jsou uvedeny v nadpise příslušného sloupce, na úrovni zbožové položky prohlášení. Písmeno „Y“ v dané kolonce tabulek znamená, že dotyčný datový prvek je potřebný pro režim nebo celní prohlášení, které jsou uvedeny v nadpise příslušného sloupce, na úrovni záhlaví prohlášení. Písmeno „Z“ v dané kolonce tabulek znamená, že dotyčný datový prvek je potřebný pro režim nebo celní prohlášení, které jsou uvedeny v nadpise příslušného sloupce, na úrovni zprávy o přepravě. Jakákoli kombinace písmen „X“, „Y“ a „Z“ znamená, že dotyčný datový prvek může být požadován pro režim nebo celní prohlášení, které jsou uvedeny v nadpise příslušného sloupce, na kterékoli příslušné úrovni.

1.5. Popisy a poznámky obsažené v oddíle 4 v souvislosti se vstupními a výstupními souhrnnými celními prohlášeními, zjednodušenými postupy a žádostmi o odklon se použijí na datové prvky uvedené v tabulkách 1 až 7.

Celní prohlášení použité jako vstupní souhrnné celní prohlášení

2.1 Je-li celní prohlášení podle článku 162 kodexu použito jako souhrnné celní prohlášení v souladu s čl. 130 odst. 1 kodexu, musí toto prohlášení navíc k údajům požadovaným pro konkrétní režim podle dodatku C1 nebo dodatku C2 obsahovat údaje stanovené ve sloupci „Vstupní souhrnné celní prohlášení“ tabulek 1 až 4.

Je-li celní prohlášení podle článku 166 kodexu použito jako souhrnné celní prohlášení v souladu s čl. 130 odst. 1 kodexu, musí toto prohlášení navíc k údajům požadovaným pro konkrétní režim v tabulce 7 obsahovat údaje stanovené ve sloupci „Vstupní souhrnné celní prohlášení“ tabulek 1 až 4.

2.2 Je-li celní prohlášení podle článku 162 kodexu předloženo oprávněným hospodářským subjektem podle čl. 38 odst. 2 písm. b) kodexu a použito jako souhrnné celní prohlášení v souladu s čl. 130 odst. 1 kodexu, musí toto prohlášení navíc k údajům požadovaným pro konkrétní režim podle dodatku C1 nebo dodatku C2 obsahovat údaje stanovené ve sloupci „Vstupní souhrnné celní prohlášení AEO“ tabulky 5.

Je-li celní prohlášení podle článku 166 kodexu předloženo oprávněným hospodářským subjektem podle čl. 38 odst. 2 písm. b) kodexu a použito jako souhrnné celní prohlášení v souladu s čl. 130 odst. 1 kodexu, musí toto prohlášení navíc k údajům požadovaným pro konkrétní režim v tabulce 7 obsahovat údaje stanovené ve sloupci „Vstupní souhrnné celní prohlášení AEO“ tabulky 5.

Celní prohlášení při vývozu

3.1 Je-li celní prohlášení podle článku 162 kodexu požadováno v souladu s čl. 263 odst. 3 písm. a) kodexu, musí toto prohlášení navíc k údajům požadovaným pro konkrétní režim podle dodatku C1 nebo dodatku C2 obsahovat údaje stanovené ve sloupci „Výstupní souhrnné celní prohlášení“ tabulek 1 a 2.

Je-li celní prohlášení podle článku 166 kodexu požadováno v souladu s čl. 263 odst. 3 písm. a) kodexu, musí toto prohlášení navíc k údajům požadovaným pro konkrétní režim v tabulce 7 obsahovat údaje stanovené ve sloupci „Výstupní souhrnné celní prohlášení“ tabulek 1 a 2.

Další zvláštní okolnosti v případě výstupních a vstupních souhrnných celních prohlášení a specifické druhy přepravy zboží; poznámka k tabulkám 2 až 4

4.1 Sloupce „Výstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky“ a „Vstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky“ tabulky 2 se vztahují na požadované údaje, které se poskytnou celním orgánům elektronicky pro účely analýzy rizik před odchodem nebo příchodem expresních zásilek. Poštovní služby mohou údaje obsažené v těchto sloupcích tabulky 2 celním orgánům poskytnout elektronicky pro účely analýzy rizik před odesláním nebo příchodem poštovních zásilek.

4.2 Pro účely této přílohy se expresní zásilkou rozumí jednotlivá položka dopravovaná prostřednictvím integrované služby zahrnující spěšné/časově vymezené shromažďování, přepravu, proclívání a dodávání balíků se sledováním místa a udržováním kontroly nad těmito položkami v celém průběhu poskytování této služby.

4.5 Tabulky 3 a 4 obsahují nezbytné informace pro vstupní souhrnná celní prohlášení v souvislosti s železniční a silniční dopravou.

4.6 Tabulka 3 pro silniční dopravu se použije i v případě multimodální dopravy, pokud oddíl 4 nestanoví jinak.

Zjednodušené postupy

5.1 Celní prohlášení pro zjednodušené postupy uvedené v článku 166 kodexu obsahují informace podrobně popsané v tabulce 7.

5.2 Zkrácená podoba určitých datových prvků stanovená pro zjednodušené postupy neomezuje ani neovlivňuje požadavky stanovené v dodatcích C1 a D1, zejména v souvislosti s informacemi, které mají být uvedeny v doplňkových celních prohlášeních.

2.    Požadavky na údaje u vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášení

2.1.    Letecká doprava, námořní doprava, vnitrozemské vodní cesty a jiné druhy dopravy nebo dopravní situace, na které se nevztahují tabulky 2 až 4 – tabulka 1Název

Výstupní souhrnné celní prohlášení

(viz poznámka 3.1)

Vstupní souhrnné celní prohlášení

(viz poznámka 2.1)

Počet položek

Y

Y

Jedinečné referenční číslo zásilky

X/Y

X/Y

Číslo přepravního dokladu

X/Y

X/Y

Odesílatel

X/Y

X/Y

Osoba podávající souhrnné celní prohlášení

Y

Y

Příjemce

X/Y

X/Y

Přepravce

 

Z

Strana, které má být příchod zboží oznámen

 

X/Y

Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

 

Z

Referenční číslo přepravy

 

Z

Kód prvního místa příchodu

 

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

 

Z

Kódy země/zemí na trase

Y

Y

Druh dopravy na hranici

 

Z

Celní úřad výstupu

Y

 

Umístění zboží

Y

 

Místo nakládky

 

X/Y

Kód místa vykládky

 

X/Y

Popis zboží

X

X

Druh nákladových kusů (kód)

X

X

Počet nákladových kusů

X

X

Dopravní označení obalu

X/Y

X/Y

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

X/Y

X/Y

Číslo zbožové položky

X

X

Zbožový kód

X

X

Hrubá hmotnost (kg)

X/Y

X/Y

Kód OSN pro nebezpečné zboží

X

X

Číslo závěry

X/Y

X/Y

Kód způsobu platby přepravného

X/Y

X/Y

Datum celního prohlášení

Y

Y

Podpis/Ověření

Y

Y

Ukazatel dalších zvláštních okolností

Y

Y

Kód následujícího celního úřadu/úřadů vstupu

 

Z

2.2.    Expresní zásilky — tabulka 2Název

Výstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky

(viz poznámky 3.1 a 4.1 až 4.3)

Vstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky

(viz poznámky 2.1 a 4.1 až 4.3)

Jedinečné referenční číslo zásilky

 

 

Číslo přepravního dokladu

 

 

Odesílatel

X/Y

X/Y

Osoba podávající souhrnné celní prohlášení

Y

Y

Příjemce

X/Y

X/Y

Přepravce

 

Z

Referenční číslo přepravy

 

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

 

Z

Kódy země/zemí na trase

Y

Y

Druh dopravy na hranici

 

Z

Celní úřad výstupu

Y

 

Umístění zboží

Y

 

Místo nakládky

 

Y

Kód místa vykládky

 

X/Y

Popis zboží

X

X

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

 

 

Číslo zbožové položky

X

X

Zbožový kód

X

X

Hrubá hmotnost (kg)

X/Y

X/Y

Kód OSN pro nebezpečné zboží

X

X

Kód způsobu platby přepravného

X/Y

X/Y

Datum celního prohlášení

Y

Y

Podpis/Ověření

Y

Y

Ukazatel dalších zvláštních okolností

Y

Y

Kód následujícího celního úřadu/úřadů vstupu

 

Z

2.3.    Silniční doprava – informace ve vstupním souhrnném celním prohlášení – tabulka 3Název

Silniční doprava – vstupní souhrnné celní prohlášení

(viz poznámka 2.1)

Počet položek

Y

Jedinečné referenční číslo zásilky

X/Y

Číslo přepravního dokladu

X/Y

Odesílatel

X/Y

Osoba podávající souhrnné celní prohlášení

Y

Příjemce

X/Y

Přepravce

Z

Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Z

Kód prvního místa příchodu

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

Z

Kódy zemí na trase

Y

Druh dopravy na hranici

Z

Místo nakládky

X/Y

Kód místa vykládky

X/Y

Popis zboží

X

Kód druhu nákladových kusů

X

Počet nákladových kusů

X

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

X/Y

Číslo zbožové položky

X

Zbožový kód

X

Hrubá hmotnost (kg)

X/Y

Kód způsobu platby přepravného

X/Y

Kód OSN pro nebezpečné zboží

X

Číslo závěry

X/Y

Datum celního prohlášení

Y

Podpis/Ověření

Y

Ukazatel dalších zvláštních okolností

Y

2.4.    Železniční doprava – informace ve vstupním souhrnném celním prohlášení – tabulka 4Název

Železniční doprava – vstupní souhrnné celní prohlášení (viz poznámka 2.1)

Počet položek

Y

Jedinečné referenční číslo zásilky

X/Y

Číslo přepravního dokladu

X/Y

Odesílatel

X/Y

Osoba podávající vstupní souhrnné celní prohlášení

Y

Příjemce

X/Y

Přepravce

Z

Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Z

Referenční číslo přepravy

Z

Kód prvního místa příchodu

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

Z

Kódy zemí na trase

Y

Druh dopravy na hranici

Z

Místo nakládky

X/Y

Kód místa vykládky

X/Y

Popis zboží

X

Kód druhu nákladových kusů

X

Počet nákladových kusů

X

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

X/Y

Číslo zbožové položky

X

Zbožový kód

X

Hrubá hmotnost (kg)

X/Y

Kód způsobu platby přepravného

X/Y

Kód OSN pro nebezpečné zboží

X

Číslo závěry

X/Y

Datum celního prohlášení

Y

Podpis/Ověření

Y

Ukazatel dalších zvláštních okolností

Y

2.5.    Oprávněné hospodářské subjekty – zkrácené požadavky na údaje u vstupních souhrnných celních prohlášení – tabulka 5Název

Vstupní souhrnné celní prohlášení

(viz poznámka 2.2)

Jedinečné referenční číslo zásilky

X/Y

Číslo přepravního dokladu

X/Y

Odesílatel

X/Y

Osoba podávající souhrnné celní prohlášení

Y

Příjemce

X/Y

Přepravce

Z

Strana, které má být příchod zboží oznámen

X/Y

Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Z

Referenční číslo přepravy

Z

Kód prvního místa příchodu

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

Z

Kódy země/zemí na trase

Y

Druh dopravy na hranici

Z

Celní úřad výstupu

 

Místo nakládky

X/Y

Popis zboží

X

Počet nákladových kusů

X

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

X/Y

Číslo zbožové položky

X

Zbožový kód

X

Datum celního prohlášení

Y

Podpis/Ověření

Y

Ukazatel dalších zvláštních okolností

Y

Kód následujícího celního úřadu/úřadů vstupu

Z

2.6.    Požadavky na údaje u žádostí o odklon – tabulka 6Název

 

Druh dopravy na hranici

Z

Identifikace dopravního prostředku překračujícího hranici

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

Z

Kód země celního úřadu prvního vstupu uvedeného v celním prohlášení

Z

Osoba žádající o odklon

Z

MRN

X

Číslo zbožové položky

X

Kód prvního místa příchodu

Z

Skutečný kód prvního místa příchodu

Z

3.    Požadavky na údaje u zjednodušených postupů – tabulka 7Název

Zjednodušené vývozní celní prohlášení (viz poznámka 3.1)

Zjednodušené dovozní celní prohlášení (viz poznámka 2.1)

Celní prohlášení

Y

Y

Počet položek

Y

Y

Jedinečné referenční číslo zásilky

X

X

Číslo přepravního dokladu

X/Y

X/Y

Odesílatel/Vývozce

X/Y

 

Příjemce

 

X/Y

Deklarant/Zástupce

Y

Y

Kód deklaranta/statusu zástupce

Y

Y

Kód měny

 

X

Celní úřad výstupu

Y

 

Popis zboží

X

X

Druh nákladových kusů (kód)

X

X

Počet nákladových kusů

X

X

Dopravní označení obalu

X/Y

X/Y

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

 

X/Y

Číslo zbožové položky

X

X

Zbožový kód

X

X

Hrubá hmotnost (kg)

 

X

Režim

X

X

Čistá hmotnost (kg)

X

X

Cena za položku

 

X

Referenční číslo pro účely zápisu do záznamů deklaranta

X

X

Číslo povolení

X

X

Doplňující informace

 

X

Datum celního prohlášení

Y

Y

Podpis/Ověření

Y

Y

4.    Vysvětlivky k datovým prvkům

MRN

Žádost o odklon: referenční číslo (MRN) znamená alternativu k těmto dvěma datovým prvkům:

 identifikace dopravního prostředku překračujícího hranici,

 datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území.

Celní prohlášení

Uveďte kódy stanovené v dodatku D1 pro kolonku 1 JSD (jednotného správního dokladu), první a druhý pododdíl.

Počet položek ( 2 )

Celkový počet položek deklarovaných v celním prohlášení nebo v souhrnném celním prohlášení.

[viz kolonka 5 JSD]

Jedinečné referenční číslo zásilky

Jedinečné číslo přidělené pro vstup, dovoz, výstup a vývoz zboží.

Použijí se kódy WCO (Světové celní organizace) (ISO15459) nebo kódy rovnocenné.

Souhrnná celní prohlášení: znamenají alternativu k číslu přepravního dokladu, pokud toto číslo není k dispozici.

Zjednodušené postupy: informace mohou být uvedeny, pokud jsou k dispozici.

Tento údaj poskytuje vazbu na jiné užitečné zdroje informací.

[viz kolonka 7 JSD]

Číslo přepravního dokladu

Referenční číslo přepravního dokladu, který se vztahuje na přepravu zboží na celní území a z celního území. V případě, že osoba podávající vstupní souhrnné celní prohlášení je jiná než přepravce, uvede se také číslo přepravního dokladu přepravce.

Zahrnuje kód pro druh přepravního dokladu podle dodatku D1, za nímž následuje identifikační číslo dotyčného dokladu.

Tento údaj znamená alternativu k jedinečnému referenčnímu číslu zásilky, pokud není toto číslo k dispozici. Poskytuje vazbu na jiné užitečné zdroje informací.

Výstupní souhrnná celní prohlášení pro lodní a letecké zásoby: číslo faktury nebo ložného listu.

Vstupní souhrnná celní prohlášení pro silniční dopravu: tyto informace se uvedou v dostupném rozsahu a mohou obsahovat odkazy na karnet TIR a na nákladní list CMR.

Odesílatel

Strana odesílající zboží určená stranou objednávající přepravu v přepravní smlouvě.

Výstupní souhrnná celní prohlášení: tento údaj musí být uveden, pokud jde o jinou osobu než osobu podávající souhrnné celní prohlášení. Tento údaj je ve formě čísla EORI odesílatele, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici. Pokud číslo EORI odesílatele k dispozici není, uvede se celé jméno a adresa odesílatele. Jsou-li údaje nezbytné pro výstupní souhrnné celní prohlášení obsaženy v celním prohlášení v souladu s čl. 263 odst. 3 písm. a) kodexu a s článkem 162 kodexu, odpovídají tyto údaje „odesílateli/vývozci“ uvedeného celního prohlášení.

Jsou-li v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy, může mít daný údaj formu jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Toto číslo lze používat, má-li ho k dispozici osoba podávající souhrnné celní prohlášení.

Struktura čísla je následující:Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Formát

Příklady

1

Identifikace třetí země (dvoupísmenný kód ISO)

alfabetické 2

a2

US

JP

CH

2

Jedinečné identifikační číslo ve třetí zemi

alfanumerické do 15

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Příklady: „US1234567890ABCDE“ u odesílatele v USA (kód země: US), jehož jedinečné identifikační číslo je 1234567890ABCDE. „JPAbCd9875F“ u odesílatele v Japonsku (kód země: JP), jehož jedinečné identifikační číslo je AbCd9875F. „CHpt20130101aa“ u odesílatele ve Švýcarsku (kód země: CH), jehož jedinečné identifikační číslo je pt20130101aa.

Identifikace třetí země: alfabetické kódy Evropské unie pro země a území jsou odvozeny od platných dvoupísmenných kódů ISO (a2), pokud jsou v souladu s kódy zemí stanovenými podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ( 3 ).

Pokud je uvedeno číslo EORI odesílatele nebo jedinečné identifikační číslo v třetí zemi odesílatele, jeho jméno a adresa se neuvádí.

Vstupní souhrnná celní prohlášení: tento údaj je ve formě čísla EORI odesílatele, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici. Pokud číslo EORI odesílatele k dispozici není, uvede se celé jméno a adresa odesílatele.

Jsou-li v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy, může mít daný údaj formu jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Toto číslo lze používat, má-li ho k dispozici osoba podávající souhrnné celní prohlášení. Struktura tohoto čísla odpovídá struktuře, jak je uvedena v části „Výstupní souhrnná celní prohlášení“ této vysvětlivky k datovému prvku.

Pokud je uvedeno číslo EORI odesílatele nebo jedinečné identifikační číslo v třetí zemi odesílatele, jeho jméno a adresa se neuvádí.

▼C2

Odesílatel/Vývozce

Strana, která podala vývozní prohlášení nebo na jejíž účet bylo toto prohlášení podáno a která je vlastníkem zboží nebo má obdobná práva s ním nakládat v okamžiku přijetí celního prohlášení.

▼B

Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 [nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 952/2013]. Pokud odesílatel/vývozce číslo EORI nemá, může mu celní správa přidělit ad hoc číslo pro dané prohlášení.

[viz kolonka 2 JSD]

Osoba podávající souhrnné celní prohlášení

Tento údaj je ve formě čísla EORI osoby podávající souhrnné celní prohlášení; její jméno a adresa se neuvádí.

Vstupní souhrnná celní prohlášení: jedna z osob uvedených v čl. 127 odst. 4 kodexu.

Výstupní souhrnná celní prohlášení: osoba definovaná v čl. 271 odst. 2 kodexu. Tato informace se neuvede, pokud se v souladu s čl. 263 odst. 1 kodexu na zboží vztahuje celní prohlášení.

Poznámka: Tento údaj je nezbytný pro určení osoby odpovědné za předložení celního prohlášení.

Osoba žádající o odklon

Žádost o odklon: osoba žádající o odklon při vstupu. Tento údaj je ve formě čísla EORI osoby žádající o odklon; její jméno a adresa se neuvádí.

Příjemce

Osoba, které je zboží skutečně zasláno.

Výstupní souhrnná celní prohlášení: v případech uvedených v čl. 215 odst. 2 třetím pododstavci prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, se tento údaj uvede ve formě celého jména a adresy příjemce, pokud je k dispozici. Pokud je zboží přepravováno v rámci obchodovatelného konosamentu, tedy jako „objednávka v podobě blankoindosamentu“, a příjemce je neznámý, nahradí se jeho údaje v kolonce 44 vývozního prohlášení následujícím kódem:Právní základ

Předmět

Kolonka

Kód

Dodatek A

Situace týkající se obchodovatelných konosamentů, které jsou „objednávka v podobě blankoindosamentu“, v případě výstupního souhrnného celního prohlášení, kdy jsou údaje příjemce neznámé.

44

30600

Tento údaj je ve formě čísla EORI příjemce, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici. Pokud číslo EORI příjemce k dispozici není, uvede se celé jméno a adresa příjemce.

Jsou-li v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy, může mít daný údaj formu jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Toto číslo lze používat, má-li ho k dispozici osoba podávající souhrnné celní prohlášení. Struktura tohoto čísla odpovídá struktuře, jak je uvedena v části „Výstupní souhrnná celní prohlášení“ vysvětlivky k datovému prvku nazvané „Odesílatel“.

Pokud je uvedeno číslo EORI příjemce nebo jedinečné identifikační číslo v třetí zemi příjemce, jeho jméno a adresa se neuvádí.

Vstupní souhrnná celní prohlášení: tento údaj musí být uveden, pokud jde o jinou osobu než osobu podávající souhrnné celní prohlášení. Pokud je zboží přepravováno v rámci obchodovatelného konosamentu, tedy jako „objednávka v podobě blankoindosamentu“, příjemce je neznámý a jeho údaje se nahradí tímto kódem 10600 :Právní základ

Předmět

 

Kód

Dodatek A

Situace týkající se obchodovatelných konosamentů, které jsou „objednávka v podobě blankoindosamentu“, v případě vstupního souhrnného celního prohlášení, kdy jsou údaje příjemce neznámé.

 

10600

Je-li nutné tento údaj uvést, údaj je ve formě čísla EORI příjemce, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici. Pokud číslo EORI příjemce k dispozici není, uvede se celé jméno a adresa příjemce.

Jsou-li v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy, může mít daný údaj formu jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Toto číslo lze používat, má-li ho k dispozici osoba podávající souhrnné celní prohlášení. Struktura tohoto čísla odpovídá struktuře, jak je uvedena v části „Výstupní souhrnná celní prohlášení“ vysvětlivky k datovému prvku nazvané „Odesílatel“.

Pokud je uvedeno číslo EORI příjemce nebo jedinečné identifikační číslo v třetí zemi příjemce, jeho jméno a adresa se neuvádí.

Deklarant/Zástupce

Požaduje se, pokud jde o jinou osobu než o odesílatele/vývozce při vývozu/příjemce při dovozu.

Tento údaj je ve formě čísla EORI deklaranta/zástupce.

[viz kolonka 14 JSD]

Kód deklaranta/statusu zástupce

Kód, který reprezentuje deklaranta nebo status zástupce. Použijí se kódy stanovené v dodatku D1 pro kolonku 14 JSD.

Přepravce

Tento údaj se neuvede, pokud jde o osobu totožnou s osobou podávající vstupní souhrnné celní prohlášení, s výjimkou případů, kdy jsou v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy. V tom případě se tento údaj může uvést a bude ve formě jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Struktura tohoto čísla odpovídá struktuře, jak je uvedena v části „Výstupní souhrnná celní prohlášení“ vysvětlivky k datovému prvku nazvané „Odesílatel“.

Pokud se tento údaj liší od osoby podávající vstupní souhrnné celní prohlášení, je tento údaj ve formě celého jména a adresy přepravce.

Tento údaj je ve formě čísla EORI přepravce nebo jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi přepravce:

 pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici

a/nebo

 jedná-li se o námořní a vnitrozemskou vodní dopravu či leteckou dopravu.

Tento údaj je ve formě čísla EORI přepravce, pokud má přepravce připojení na celní informační systém a přeje si dostávat oznámení stanovená v čl. 185 odst. 3 nebo v čl. 187 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Pokud je uvedeno číslo EORI přepravce nebo jedinečné identifikační číslo v třetí zemi přepravce, jeho jméno a adresa se neuvádí.

Strana, které má být příchod zboží oznámen

Strana, které má být při vstupu na dané celní území oznámen příchod zboží. Tento údaj má být uveden, je-li to potřebné. Je ve formě čísla EORI strany, které má být příchod zboží oznámen, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici. Pokud číslo EORI strany, které má být příchod zboží oznámen, k dispozici není, uvede se celé jméno a adresa strany, které má být příchod zboží oznámen.

Jsou-li v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy, může mít daný údaj formu jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Toto číslo lze používat, má-li ho k dispozici osoba podávající souhrnné celní prohlášení. Struktura tohoto čísla odpovídá struktuře, jak je uvedena v části „Výstupní souhrnná celní prohlášení“ vysvětlivky k datovému prvku nazvané „Odesílatel“.

Pokud je uvedeno číslo EORI strany, které má být příchod zboží oznámen, nebo jedinečné identifikační číslo v třetí zemi strany, které má být příchod zboží oznámen, její jméno a adresa se neuvádí.

Vstupní souhrnné celní prohlášení: pokud je zboží přepravováno v rámci obchodovatelného konosamentu, tedy jako „objednávka v podobě blankoindosamentu“, kdy není zmíněn příjemce a je zapsán kód 10600 , vždy se uvede strana, které má být příchod zboží oznámen.

Výstupní souhrnné celní prohlášení: pokud je zboží přepravováno v rámci obchodovatelného konosamentu, tedy jako „objednávka v podobě blankoindosamentu“, kdy není zmíněn příjemce, vždy se uvedou údaje o straně, které má být příchod zboží oznámen, a to v kolonce „příjemce“ namísto údajů o příjemci. Obsahuje-li vývozní prohlášení údaje pro výstupní souhrnné celní prohlášení, uvede se v kolonce 44 dotyčného vývozního prohlášení kód 30600 .

Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici celního území Unie. Pro udání totožnosti se použijí definice stanovené v dodatku C1 pro kolonku 18 JSD. Jedná-li se o námořní a vnitrozemskou vodní dopravu, deklaruje se identifikační číslo lodi podle IMO nebo jednotné evropské identifikační číslo plavidla (ENI). Jedná-li se o leteckou dopravu, neuvedou se žádné údaje.

Kódy stanovené v dodatku D1 pro kolonku 21 JSD se použijí pro státní příslušnost, není-li tato informace již zahrnuta v kolonce pro udání totožnosti.

Železniční doprava: uvede se číslo vagonu.

Identifikace dopravního prostředku překračujícího hranici

Žádost o odklon: tento údaj je pro námořní dopravu ve formě identifikačního čísla lodi podle IMO, pro vnitrozemskou vodní dopravu ve formě kódu podle ENI nebo pro leteckou dopravu ve formě čísla letu podle IATA.

Jedná-li se o leteckou dopravu, použijí se v situacích, kdy provozovatel letadla přepravuje zboží na základě ujednání s partnerskými leteckými dopravci o společném označování linek, čísla letů partnerských leteckých dopravců.

Referenční číslo přepravy ( 4 )(1)

Identifikace cesty dopravního prostředku, například číslo plavby, číslo letu, číslo jízdy, podle toho, co přichází v úvahu.

Jedná-li se o leteckou dopravu, použijí se v situacích, kdy provozovatel letadla přepravuje zboží na základě ujednání s partnerskými leteckými dopravci o společném označování linek, čísla letů partnerských leteckých dopravců.

Železniční doprava: uvede se číslo vlaku. Tento datový prvek se uvede v případě multimodální dopravy, pokud to přichází v úvahu.

Kód prvního místa příchodu

Identifikace prvního místa příchodu na celním území. Měl by jím být přístav v případě námořní dopravy, letiště v případě letecké dopravy a stanoviště hraniční kontroly v případě pozemní dopravy.

Kód má následující strukturu: UN/LOCODE (OSN kód přístavů a jiných lokalit) (an..5) + národní kód (an..6).

Silniční a železniční doprava: kód se řídí strukturou pro celní úřady uvedenou v dodatku D1.

Žádost o odklon: musí být poskytnut kód celního úřadu prvního vstupu uvedeného v celním prohlášení.

Skutečný kód prvního místa příchodu

Žádost o odklon: musí být poskytnut kód skutečného celního úřadu prvního vstupu.

Kód země celního úřadu prvního vstupu uvedeného v celním prohlášení

Žádost o odklon: použijí se kódy stanovené v dodatku D1 pro kolonku 2 JSD.

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

Datum a čas/plánované datum a čas při příjezdu dopravního prostředku na první letiště (v případě letecké dopravy), na první stanoviště hraniční kontroly (v případě pozemní dopravy) a do prvního přístavu (v případě námořní dopravy) se uvede ve formě kódu n12 (SSRRMMDDHHMM – století, rok, měsíc, den, hodina, minuta). Uvede se místní čas prvního místa příchodu.

Žádost o odklon: tento údaj je omezen na udání data; použije se kód n8 (SSRRMMDD).

Kódy země/zemí na trase

Určení časového pořadí zemí, přes které je zboží přepravováno mezi zemí původního odeslání a zemí konečného určení. Zahrnuty jsou i země původního odeslání a konečného určení zboží. Použijí se kódy stanovené v dodatku D1 pro kolonku 2 JSD. Tyto informace se poskytnou v rozsahu, v jakém jsou známy.

Výstupní souhrnná celní prohlášení pro expresní zásilky – poštovní zásilky: uvede se pouze země konečného určení zboží.

Vstupní souhrnná celní prohlášení pro expresní zásilky – poštovní zásilky: uvede se pouze země původního odeslání zboží.

Kód měny

Kód stanovený v dodatku D1 pro kolonku 22 JSD pro měnu, v níž byla vystavena obchodní faktura.

Tato informace se používá spolu s „cenou za položku“, pokud je nezbytná pro výpočet dovozních cel.

Členské státy se mohou tohoto požadavku u zjednodušených celních prohlášení při dovozu vzdát, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

[viz kolonky 22 a 44 JSD]

Druh dopravy na hranici

Vstupní souhrnné celní prohlášení: druh dopravy odpovídající aktivnímu dopravnímu prostředku, ve kterém má zboží vstoupit na celní území Unie. V případě kombinované dopravy se použijí pravidla stanovená ve vysvětlivkách pro kolonku 21 v dodatku C1.

Přepravuje-li se letecký náklad jiným než leteckým druhem dopravy, v celním prohlášení se uvede tento jiný druh dopravy.

Použijí se kódy 1, 2, 3, 4, 7, 8 nebo 9 stanovené v dodatku D1 pro kolonku 25 JSD.

[viz kolonka 25 JSD]

Celní úřad výstupu

Kód stanovený v dodatku D1 pro kolonku 29 JSD pro celní úřad výstupu.

Výstupní souhrnná celní prohlášení pro expresní zásilky – poštovní zásilky:

tento prvek se nemusí uvést, pokud jej lze automaticky a jednoznačně odvodit z jiných datových prvků poskytnutých obchodníkem.

Umístění zboží ( 5 )

Přesné místo, kde může být zboží zkontrolováno.

[viz kolonka 30 JSD]

Místo nakládky ( 6 )

Název námořního přístavu, letiště, nákladního terminálu, železniční stanice nebo jiného místa, kde je zboží naloženo na dopravní prostředek použitý k jeho přepravě, včetně země, v níž se toto místo nachází.

Vstupní souhrnná celní prohlášení pro expresní zásilky – poštovní zásilky:

tento prvek se nemusí uvést, pokud jej lze automaticky a jednoznačně odvodit z jiných datových prvků poskytnutých obchodníkem.

Silniční a železniční doprava: může to být místo převzetí zboží podle přepravní smlouvy nebo celní úřad odeslání TIR.

Místo vykládky (6) 

Název námořního přístavu, letiště, nákladního terminálu, železniční stanice nebo jiného místa, kde je zboží vyloženo z dopravního prostředku, který byl použit k jeho přepravě, včetně země, v níž se toto místo nachází.

Silniční a železniční doprava: není-li takový kód k dispozici, uvede se název místa s maximální možnou mírou přesnosti.

Poznámka: Tento údaj poskytuje užitečnou informaci pro řízení režimu.

Popis zboží

Souhrnná celní prohlášení: jde o popis ve srozumitelném slovním vyjádření, který je dostatečně přesný, aby byly celní služby schopny zboží ztotožnit. Obecné výrazy (tj.„sběrný“, „běžný náklad“ nebo „součásti“) jsou nepřijatelné. Komise zveřejní seznam těchto obecných výrazů. Tato informace nemusí být poskytnuta, pokud je uveden zbožový kód.

Zjednodušené postupy: jde o popis pro sazební účely.

[viz kolonka 31 JSD]

Druh nákladových kusů (kód)

Kód stanovený v dodatku D1 pro kolonku 31 JSD pro celní úřad výstupu.

Počet nákladových kusů

Počet jednotlivých položek zabalených tak, že nemohou být rozděleny, aniž by byly napřed vybaleny, nebo počet kusů, nejsou-li zabaleny. Tato informace se neuvede v případě volně loženého zboží.

[viz kolonka 31 JSD]

Dopravní označení obalu

Volný popis ve formě značek a čísel na dopravních jednotkách nebo nákladových kusech.

Tato informace se uvede jen v případě potřeby u nákladových kusů. Pokud je zboží uloženo v kontejnerech, může se použít číslo kontejneru namísto dopravního označení obalu, které však může obchodník uvést, pokud je k dispozici. Dopravní označení obalu může být nahrazeno jedinečným referenčním číslem zásilky nebo odkazy v přepravním dokladu umožňujícím jednoznačnou identifikaci všech nákladových kusů zásilky.

Poznámka: Tento údaj pomůže identifikovat zásilky.

[viz kolonka 31 JSD]

Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery

Značky (písmena a/nebo čísla), které určují kontejner.

[viz kolonka 31 JSD]

Číslo zbožové položky ( 7 )

Číslo zbožové položky v rámci celkového počtu položek obsažených v celním prohlášení, v souhrnném celním prohlášení nebo v žádosti o odklon.

Žádost o odklon: je-li poskytnuto MRN a netýká-li se žádost o odklon všech zbožových položek vstupního souhrnného celního prohlášení, osoba žádající o odklon uvede příslušná čísla položek přidělená zboží v původním vstupním souhrnném celním prohlášení.

Použije se pouze v případě více než jedné zbožové položky.

Poznámka: Tento údaj, který automaticky vytvářejí počítačové systémy, pomáhá ztotožnit dotyčnou zbožovou položku v rámci celního prohlášení.

[viz kolonka 32 JSD]

Zbožový kód

Kód odpovídající předmětné položce.

Vstupní souhrnná celní prohlášení: první čtyři číslice kódu KN; tuto informaci není nutné uvádět, pokud je poskytnut popis zboží.

Zjednodušené celní prohlášení při dovozu: desetimístný kód TARIC. Obchodníci mohou v případě potřeby tuto informaci doplnit doplňkovými kódy TARIC. Členské státy se mohou tohoto požadavku u zjednodušených celních prohlášení při dovozu vzdát, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

Výstupní souhrnná celní prohlášení: první čtyři číslice kódu KN. Tuto informaci není nutné uvádět, pokud je poskytnut popis zboží.

Zjednodušené celní prohlášení při vývozu: osmimístný kód KN. Obchodníci mohou v případě potřeby tuto informaci doplnit doplňkovými kódy TARIC. Členské státy se mohou tohoto požadavku u zjednodušených celních prohlášení při vývozu vzdát, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

[viz kolonka 33 JSD]

Hrubá hmotnost (kg)

Hmotnost (váha) zboží pro účely celního prohlášení včetně obalu, ale bez přepravcova zařízení.

Je-li to možné, obchodník může uvést tuto hmotnost na úrovni položky celního prohlášení.

Zjednodušené celní prohlášení při dovozu: tyto informace by měly být poskytnuty, jen když jsou nezbytné pro výpočet dovozních cel.

Členské státy se mohou tohoto požadavku u zjednodušených celních prohlášení při dovozu vzdát, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

[viz kolonka 35 JSD]

Režim

Kód režimu stanovený v dodatku D1 pro kolonku 37 JSD, první a druhý pododdíl.

Členské státy se mohou vzdát požadavku uvádět kódy stanovené v dodatku D1 pro kolonku 37 JSD, druhý pododdíl, v případě zjednodušených celních prohlášení při dovozu a vývozu, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

Čistá hmotnost (kg)

Hmotnost (váha) samotného zboží bez veškerých obalů.

Členské státy se mohou tohoto požadavku vzdát u zjednodušených celních prohlášení při dovozu a vývozu, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

[viz kolonka 38 JSD]

Cena za položku

Cena zboží za dotyčnou položku celního prohlášení. Tato informace se používá spolu s „kódem měny“, pokud je to nezbytné pro výpočet dovozních cel.

Členské státy se mohou tohoto požadavku u zjednodušených celních prohlášení při dovozu vzdát, pokud jim podmínky v povoleních souvisejících s těmito zjednodušeními dovolují, aby byl tento datový prvek uveden až v doplňkovém celním prohlášení.

[viz kolonka 42 JSD]

Referenční číslo pro účely zápisu do záznamů deklaranta

Jde o referenční číslo zápisu do záznamů u postupu popsaného v článku 182 kodexu. Členské státy se mohou tohoto požadavku vzdát, pokud jsou zavedeny jiné vyhovující systémy sledování zásilek.

Doplňující informace

Uveďte kód 10100 , pokud se použije čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1147/2002 ( 8 ) (zboží dovážené s osvědčeními letové způsobilosti).

[viz kolonka 44 JSD]

Číslo povolení

Číslo povolení zjednodušení. Členské státy se mohou tohoto požadavku vzdát, pokud se ujistí, že jejich počítačové systémy jsou schopny tuto informaci jednoznačně odvodit z jiných údajů celního prohlášení, například z totožnosti obchodníka.

Kód OSN pro nebezpečné zboží

Identifikační znak OSN pro nebezpečné zboží (UNDG) je jedinečné pořadové číslo (n4) přidělované v systému OSN látkám a produktům uvedeným v seznamu nejčastěji přepravovaného nebezpečného zboží.

Tento údaj se uvede, jen pokud je relevantní.

Číslo závěry ( 9 )

Identifikační čísla závěr přiložených k přepravnímu zařízení, pokud to přichází v úvahu.

Kód způsobu platby přepravného

Použijí se tyto kódy:

A

Platba v hotovosti

B

Platba kreditní kartou

C

Platba šekem

D

Jinak (např. platba k tíži hotovostního účtu)

H

Elektronický převod

Y

Vlastník účtu u přepravce

Z

Bez placení předem

Tyto informace se uvedou jen v případě, jsou-li k dispozici.

Datum celního prohlášení ( 10 )

Datum, ke kterému byla příslušná celní prohlášení vystavena a případně podepsána nebo jinak ověřena.

V případě zápisu do záznamů deklaranta podle článku 182 kodexu jde o datum zápisu do záznamů.

[viz kolonka 54 JSD]

Podpis/Ověření (10) 

[viz kolonka 54 JSD]

Ukazatel dalších zvláštních okolností

Kódem vyjádřený údaj ukazující na zvláštní okolnosti, na jejichž základě uplatňuje dotyčný obchodník nárok na příslušné výhody.

A

Poštovní a expresní zásilky

C

Silniční doprava

D

Železniční doprava

E

Oprávněné hospodářské subjekty

Tento údaj musí být uveden jen v případě, kdy výhody vyplývající ze zvláštních okolností, které nejsou uvedeny v tabulce 1, požaduje osoba podávající souhrnné celní prohlášení.

Tento údaj se nemusí uvést, pokud jej lze automaticky a jednoznačně odvodit z jiných datových prvků poskytnutých obchodníkem.

Kód následujícího celního úřadu/úřadů vstupu

Identifikace následujících celních úřadů vstupu na celním území Unie.

Tento kód se uvede, je-li kód pro druh dopravy na hranici 1, 4 nebo 8.

Kód je sestaven podle struktury uvedené v dodatku D1 pro kolonku 29 JSD pro celní úřad vstupu.
Dodatek B1

VZOR JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU

(soubor osmi výtisků)

(1) Technické podmínky týkající se tiskopisů, zejména jejich velikosti a barvy, jsou uvedeny v dodatku C1 hlavě I oddíle A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Dodatek B2

VZOR JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU PRO VYHOTOVENÍ POMOCÍ POČÍTAČOVÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT VE DVOU ZA SEBOU JDOUCÍCH SOUBORECH ČTYŘ VÝTISKŮ

(1) Technické podmínky týkající se tiskopisů, zejména jejich velikosti a barvy, jsou uvedeny v dodatku C1 hlavě I oddíle A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Dodatek B3

VZOR DOPLŇKOVÉHO LISTU JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU

(soubor osmi výtisků)

(1) Technické podmínky týkající se tiskopisů, zejména jejich velikosti a barvy, jsou uvedeny v dodatku C1 hlavě I oddíle A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Dodatek B4

VZOR DOPLŇKOVÉHO LISTU JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU PRO VYHOTOVENÍ POMOCÍ POČÍTAČOVÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT VE DVOU ZA SEBOU JDOUCÍCH SOUBORECH ČTYŘ VÝTISKŮ

(1) Technické podmínky týkající se tiskopisů, zejména jejich velikosti a barvy, jsou uvedeny v dodatku C1 hlavě I oddíle A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Dodatek B5

VÝTISKY TISKOPISŮ UVEDENÝCH V DODATCÍCH B1 a B3, V KTERÝCH MAJÍ BÝT ÚDAJE VYPLNĚNY SAMOPROPISOVÁNÍM

(Včetně výtisku č. 1)Číslo kolonky

Výtisk

Číslo kolonky

Výtisk

I.  KOLONKY PRO HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY

1

1 až 8, kromě středního pododdílu:

27

1 až 5 (1)

 

1 až 3

28

1 až 3

2

1 až 5 (1)

29

1 až 3

3

1 až 8

30

1 až 3

4

1 až 8

31

1 až 8

5

1 až 8

32

1 až 8

6

1 až 8

33

první pododdíl vlevo: 1 až 8,

7

1 až 3

 

zbytek: 1 až 3

8

1 až 5 (1)

34a

1 až 3

9

1 až 3

34b

1 až 3

10

1 až 3

35

1 až 8

11

1 až 3

36

12

37

1 až 3

13

1 až 3

38

1 až 8

14

1 až 4

39

1 až 3

15

1 až 8

40

1 až 5 (1)

15a

1 až 3

41

1 až 3

15b

1 až 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 a 8

43

17

1 až 8

44

1 až 5 (1)

17a

1 až 3

45

17b

1 až 3

46

1 až 3

18

1 až 5 (1)

47

1 až 3

19

1 až 5 (1)

48

1 až 3

20

1 až 3

49

1 až 3

21

1 až 5 (1)

50

1 až 8

22

1 až 3

51

1 až 8

23

1 až 3

52

1 až 8

24

1 až 3

53

1 až 8

25

1 až 5 (1)

54

1 až 4

26

1 až 3

55

 

 

56

II.  KOLONKY PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY

A

1 až 4 (2)

C

1 až 8 (2)

B

1 až 3

D

1 až 4

(1)   Za žádných okolností nelze po uživatelích vyžadovat vyplnění těchto kolonek na výtisku č. 5 pro potřeby tranzitu.

(2)   Členský stát odeslání si může zvolit, zda se tyto údaje uvádějí na blíže určených výtiscích.
Dodatek B6

VÝTISKY TISKOPISŮ UVEDENÝCH V DODATCÍCH B2 a B4, V KTERÝCH MAJÍ BÝT ÚDAJE VYPLNĚNY SAMOPROPISOVÁNÍM

(Včetně výtisku č. 1/6)Číslo kolonky

Výtisk

Číslo kolonky

Výtisk

I.  KOLONKY PRO HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY

1

1 až 4, kromě středního pododdílu:

27

1 až 4

 

1 až 3

28

1 až 3

2

1 až 4

29

1 až 3

3

1 až 4

30

1 až 3

4

1 až 4

31

1 až 4

5

1 až 4

32

1 až 4

6

1 až 4

33

první pododdíl vlevo: 1 až 4,

7

1 až 3

 

zbytek: 1 až 3

8

1 až 4

34a

1 až 3

9

1 až 3

34b

1 až 3

10

1 až 3

35

1 až 4

11

1 až 3

36

1 až 3

12

1 až 3

37

1 až 3

13

1 až 3

38

1 až 4

14

1 až 4

39

1 až 3

15

1 až 4

40

1 až 4

15a

1 až 3

41

1 až 3

15b

1 až 3

42

1 až 3

16

1 až 3

43

1 až 3

17

1 až 4

44

1 až 4

17a

1 až 3

45

1 až 3

17b

1 až 3

46

1 až 3

18

1 až 4

47

1 až 3

19

1 až 4

48

1 až 3

20

1 až 3

49

1 až 3

21

1 až 4

50

1 až 4

22

1 až 3

51

1 až 4

23

1 až 3

52

1 až 4

24

1 až 3

53

1 až 4

25

1 až 4

54

1 až 4

26

1 až 3

55

 

 

56

II.  KOLONKY PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY

A

1 až 4 (1)

C

1 až 4

B

1 až 3

D/J

1 až 4

(1)   Členský stát odeslání si může zvolit, zda se tyto údaje uvádějí na blíže určených výtiscích.
Dodatek C1

VYSVĚTLIVKY K JEDNOTNÉMU SPRÁVNÍMU DOKLADU

HLAVA I

OBECNÉ POZNÁMKY

1) Celní správa každého členského státu může v případě potřeby vysvětlivky doplnit.

2) Ustanovení této hlavy nevylučují, aby celní prohlášení a doklady osvědčující celní status zboží Unie, které nebylo přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Unie, vyhotovené pomocí systémů počítačového zpracování dat, byly vytištěny na čistý bílý papír za podmínek, které stanoví členské státy.

A.   OBECNÝ POPIS

1) Celní prohlášení v listinné podobě jsou tištěna na samopropisovacím papíru, klíženém pro psaní, o plošné hmotnosti nejméně 40 g/m2. Papír musí být dostatečně neprůsvitný, aby údaje zapsané na jedné straně neovlivňovaly čitelnost údajů na straně druhé, a měl by být tak silný, aby se při běžném používání snadno netrhal a nemačkal.

2) Pro všechny výtisky se používá bílý papír. Na výtiscích pro tranzitní režim Unie (č. 1, 4 a 5) však mají kolonky 1 (první a třetí pododdíl), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (první pododdíl vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 zelený podtisk.

Tiskopisy jsou tištěny zeleným tiskem.

3) Základem rozměrů kolonek je jedna desetina palce vodorovně a jedna šestina palce svisle. Rozměry pododdílů vycházejí vodorovně z desetiny palce.

4) Jednotlivé výtisky tiskopisů odpovídajících vzorům v dodatcích B1 a B3 se označí barevně takto:

 výtisk č. 1 nese na pravém okraji průběžný červený pruh, výtisk č. 2 průběžný zelený pruh, výtisk č. 3 průběžný žlutý pruh a výtisk č. 5 průběžný modrý pruh,

 výtisk č. 4 nese na pravém okraji přerušovaný modrý pruh, výtisk č. 6 přerušovaný červený pruh, výtisk č. 7 přerušovaný zelený pruh a výtisk č. 8 přerušovaný žlutý pruh.

Tiskopisy podle vzorů v dodatcích B2 a B4: výtisky č. 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5 nesou na pravém okraji průběžný a vpravo od něj přerušovaný červený, zelený, žlutý, případně modrý pruh.

Pruhy jsou přibližně 3 mm široké. Přerušované pruhy se skládají z řady čtverců o rozměru 3 mm, mezi nimiž je volný prostor též o rozměru 3 mm.

Výtisky, na nichž musí být údaje tiskopisů uvedených v dodatcích B1 a B3 patrné v průpisu, jsou uvedeny v dodatku B5. Výtisky, na nichž musí být údaje tiskopisů uvedených v dodatcích B2 a B4 patrné v průpisu, jsou uvedeny v dodatku B6.

5) Tiskopisy měří 210 x 297 mm s maximální povolenou odchylkou délky –5 mm až +8 mm.

6) Celní správy členských států mohou vyžadovat, aby tiskopisy obsahovaly název a adresu tiskárny nebo značku umožňující její identifikaci. Kromě toho mohou tisk tiskopisů podmínit předchozím technickým schválením.

7) Tiskopisy a doplňkové listy se používají:

a) pokud právní předpisy Unie odkazují na prohlášení pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro zpětný vývoz;

b) podle potřeby během přechodného období stanoveného v aktu o přistoupení k Unii pro obchod mezi Unií ve složení před přistoupením a novými členskými státy a mezi těmito novými členskými státy se zbožím, pro které cla a poplatky s rovnocenným účinkem nebyly ještě zcela zrušeny nebo které nadále podléhají jiným opatřením stanoveným v aktu o přistoupení;

c) pokud tak výslovně stanoví předpisy Unie, zejména v rámci tranzitního režimu Unie pro tranzitní prohlášení podávané cestujícími, a rovněž pro havarijní postup.

8) Tiskopisy a doplňkové listy používané k tomuto účelu se skládají z výtisků potřebných pro splnění formalit týkajících se jednoho nebo více celních režimů vybraných ze sady osmi výtisků:

 výtisk č. 1 si ponechají orgány členského státu, ve kterém jsou splněny formality pro vývoz (odeslání) nebo tranzit Unie,

 výtisk č. 2 používá pro statistické účely členský stát vývozu. Tento výtisk může rovněž použít pro statistické účely členský stát odeslání v případě obchodu mezi částmi celního území Unie, jež mají odlišný daňový režim,

 výtisk č. 3 se vrací vývozci po potvrzení celním orgánem,

 výtisk č. 4 si ponechá úřad určení po dokončení operace tranzitu Unie nebo jako doklad prokazující celní status zboží Unie,

 výtisk č. 5 je zpětný list pro tranzitní režim Unie,

 výtisk č. 6 si ponechají orgány členského státu, ve kterém jsou splněny dovozní formality,

 výtisk č. 7 používá pro statistické účely členský stát dovozu. Tento výtisk může členský stát dovozu pro statistické účely rovněž použít v případě obchodu mezi částmi celního území Unie, jež mají odlišný daňový režim,

 výtisk č. 8 se vrací příjemci.

Jsou tedy možné různé kombinace, například:

 vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo zpětný vývoz: výtisky č. 1, 2 a 3,

 tranzit Unie: výtisky č. 1, 4 a 5,

 celní režimy při dovozu: výtisky č. 6, 7 a 8.

9) Navíc existují okolnosti, za kterých musí být celní status zboží Unie prokázán v místě určení. V takových případech se použije výtisk č. 4 jako doklad T2L.

10) Hospodářské subjekty mohou, pokud si přejí, použít soukromě tištěné dílčí sady složené z patřičných výtisků, pokud odpovídají úřednímu vzoru.

Každá dílčí sada musí být navržena tak, aby tam, kde kolonky musí obsahovat shodné údaje u obou dotyčných členských států, mohl tyto údaje vyplnit přímo vývozce nebo držitel režimu na výtisku č. 1 a aby se pak objevily pomocí chemické úpravy papíru na všech výtiscích. Pokud však z nějakého důvodu (zejména pokud se údaje liší podle stupně dané operace) údaj nemá být přenesen z jednoho členského státu do druhého, omezí se reprodukce dotyčných výtisků desenzibilizací samopropisovacího papíru.

Jsou-li prohlášení zpracovávána počítačem, lze použít dílčí sady vybrané ze sad, ve kterých má každý výtisk dvojí funkci: č. 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

V tomto případě musí být v každé dílčí sadě uvedena čísla použitých výtisků pomocí škrtnutí čísel na okraji tiskopisu, která se vztahují k výtiskům, které nejsou použity.

Každá taková dílčí sada musí být vyhotovena tak, aby údaje, které musí být uvedeny na každém výtisku, byly reprodukovány pomocí chemické úpravy papíru.

11) Jsou-li podle obecné poznámky č. 2 prohlášení pro propuštění zboží do celního režimu, pro zpětný vývoz nebo doklady, kterými se prokazuje celní status zboží Unie, které nebylo přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Unie, vyhotovována na čistém papíře pomocí veřejných nebo soukromých systémů počítačového zpracování dat, musí tato prohlášení nebo doklady z hlediska formátu splňovat všechny podmínky stanovené v celním kodexu Unie nebo tomto nařízení, včetně podmínek týkajících se zadní strany tiskopisu (pokud jde o výtisky používané v tranzitním režimu Unie), kromě:

 barvy tisku,

 použití kurzívy,

 tisku podkladu pro kolonky týkající se tranzitu Unie.

Pokud se tranzitní prohlášení v celním úřadě odeslání zpracovává počítačovým systémem, musí být jeden výtisk celního prohlášení uložen u tohoto úřadu.

B.   POŽADOVANÉ ÚDAJE

Tiskopisy obsahují řadu kolonek, z nichž se používají jen některé v závislosti na daném celním režimu nebo režimech.

Aniž je dotčeno uplatňování zjednodušených postupů, jsou kolonky, které lze vyplňovat pro každý režim, uvedeny v následující tabulce. Zvláštními ustanoveními týkajícími se jednotlivých kolonek podle popisu v hlavě II není dotčen status kolonek definovaný v tabulce.

Je třeba uvést, že níže uvedený status nijak neovlivňuje skutečnost, že některé údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že to vyžadují okolnosti. Například doplňkové jednotky v kolonce 41 (status „A“) se vyplňují, pouze pokud to vyžaduje TARIC.Kol. č.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (č.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (č.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (č.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (Pozn. zn.)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (Státní přísl.)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (Pozn. zn.)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (Státní přísl.)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22(Měna)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22(Částka)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (Druh)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18][21] [22]

 

47 (Základ pro vyměření poplatku)

B

B

B

 

B

 

 

A [18][21] [22]

A [18][21] [22]

B

47 (Sazba)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Částka)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Celkem)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (ZP)

B

 

B

 

B

 

 

B [18] [22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Vysvětlivky:Názvy sloupců

Kódy užívané pro kolonku 37, 1. pododdíl

A:

vývoz/odeslání

10, 11, 23

B:

umístění zboží v celním skladu s cílem získat platbu zvláštních vývozních náhrad před vývozem nebo výroba pod celním dohledem a celní kontrolou před vývozem a platbou vývozních náhrad

76, 77

C:

zpětný vývoz po jiném zvláštním režimu než uskladňování v celním skladu

31

D:

zpětný vývoz po uskladňování v celním skladu

31

E:

pasivní zušlechťovací styk

21, 22

F:

tranzit

 

G:

celní status zboží Unie

 

H:

propuštění do volného oběhu

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití

51, 53, 54

J:

propuštění do režimu uskladňování v celním skladu

71, 78

Symboly v buňkách

A

:

povinné: údaje požaduje každý členský stát

B

:

volitelné pro členské státy: údaje, které členské státy dle svého rozhodnutí nemusí požadovat

C

:

volitelné pro hospodářské subjekty: údaje, které mohou subjekty dle svého rozhodnutí poskytnout, ale které nemohou členské státy požadovat

Poznámky:[1]

Tato kolonka je povinná pro zemědělské produkty s nárokem na vývozní náhrady.

[2]

Tento údaj lze požadovat pouze pro postupy neprováděné pomocí počítačového zpracování.

[3]

V případě, že prohlášení zahrnuje pouze jednu položku zboží, mohou členské státy stanovit, že se tato kolonka nevyplní a do kolonky 5 se uvede číslice „1“.

[4]

Tato kolonka je povinná pro NCTS (nový informatizovaný tranzitní systém) za podmínek stanovených v dodatku C2.

[5]

Tento údaj lze požadovat pouze pro postupy prováděné pomocí počítačového zpracování.

[6]

Tato kolonka je pro členské státy volitelná v případě, že příjemce není usazen v Unii ani v zemi společného tranzitního režimu.

[7]

Nepoužije se u poštovní dopravy nebo dopravy potrubím a vedením.

[8]

Nepoužije se u poštovní dopravy nebo dopravy potrubím a vedením či po železnici.

[9]

Tento údaj lze požadovat pro postupy neprováděné pomocí počítačového zpracování. V případě počítačového zpracování nemusí členské státy tento údaj zjišťovat, pokud jej mohou odvodit z údajů uvedených jinde v prohlášení a předat jej Komisi v souladu s předpisy o shromažďování statistických údajů o zahraničním obchodu.

[10]

Členské státy mohou požadovat vyplnění třetího pododdílu pouze v případě, že celní správa vypočítává celní hodnotu za hospodářský subjekt.

[11]

Členské státy mohou tento údaj požadovat pouze v případech, kdy se nepoužívají pravidla pro měsíční stanovení směnných kurzů uvedená v [bývalé hlavě V kapitole 6].

[12]

Tato kolonka nesmí být vyplněna v případě, že se vývozní formality provádějí v místě výstupu z Unie.

[13]

Tato kolonka nesmí být vyplněna v případě, že se dovozní formality provádějí v místě vstupu do Unie.

[14]

Tuto kolonku lze v NCTS použít způsobem stanoveným v dodatku C2.

[16]

Tento pododdíl se musí vyplnit v případě, že:

— tranzitní prohlášení vyhotovila stejná osoba ve stejném okamžiku jako celní prohlášení (nebo následně po něm), které obsahuje zbožový kód, nebo

— v případě, že tak stanoví předpisy Unie.

[17]

Vyplňuje se pouze v případě, že tak stanoví právní předpisy Unie.

[18]

Tento údaj se nepožaduje pro zboží, které může být osvobozeno od dovozního cla, pokud to celní orgán nepovažuje za nezbytné pro uplatnění ustanovení upravujících propuštění dotyčného zboží do volného oběhu.

[19]

Členské státy mohou od vyžadování tohoto údaje upustit, pokud jim jejich systémy umožňují odvodit jej automaticky a jednoznačně z údajů uvedených v prohlášení na jiném místě.

[20]

Tento údaj se neposkytuje v případě, že celní orgány vypočítávají clo za hospodářské subjekty na základě údajů uvedených v prohlášení na jiném místě. Jinak je údaj pro členské státy volitelný.

[21]

Tento údaj se neposkytuje v případě, že celní orgány vypočítávají clo za hospodářské subjekty na základě údajů uvedených v prohlášení na jiném místě.

[22]

V případě, že se k prohlášení přikládá doklad uvedený v článku 6 tohoto nařízení v přenesené pravomoci, mohou se členské státy požadavku na vyplnění této kolonky vzdát.

[23]

Tato kolonka se vyplňuje v případě, že se k ukončení režimu uskladňování v celním skladu používá prohlášení o propuštění zboží do celního režimu.

[24]

Převáží-li se zboží v kontejnerech, jež se mají přepravovat silničními vozidly, celní orgány mohou oprávnit držitele režimu, aby tuto kolonku nevyplňoval v případech, kdy by logistické řešení v místě odjezdu mohlo znemožňovat poskytnutí údajů o totožnosti a státní příslušnosti dopravního prostředku, jež se mají uvádět v okamžiku vydání tranzitního prohlášení, a kdy celní orgány mohou zaručit, že příslušné údaje týkající se dopravního prostředku budou dodatečně uvedeny v kolonce 55.

[25]

Členský stát, který celní prohlášení přijímá, může upustit od povinnosti tuto informaci poskytnout, je-li schopen ji správně posoudit a má-li zavedeny obvyklé postupy výpočtu tak, aby mohl poskytnout výsledek slučitelný se statistickými požadavky.

C.   POKYNY PRO POUŽITÍ TISKOPISU

Pokud určitá dílčí sada obsahuje jeden nebo více výtisků, které mohou být použity v jiném členském státě než ve státě, ve kterém byly poprvé vyplněny, vyplňují se tiskopisy buď strojopisem, nebo mechanografickým či podobným postupem. Aby bylo vyplňování strojopisem usnadněno, měl by tiskopis být vložen do psacího stroje tak, aby bylo první písmeno údajů, které mají být uvedeny v kolonce 2, umístěno v malém polohovém okně v horním levém rohu.

Pokud jsou všechny výtisky v dílčí sadě určeny k použití ve stejném členském státě, mohou být čitelně vyplněny rukou, inkoustem a hůlkovým písmem, je-li to v daném členském státě povoleno. Totéž platí pro údaje, které se uvádějí ve výtiscích používaných pro účely tranzitního režimu Unie.

Údaje v tiskopise nesmějí být mazány ani přepisovány. Jakékoli změny se provedou škrtnutím chybných údajů a doplněním požadovaných údajů. Veškeré takto provedené změny musí parafovat osoba, která je provedla, a výslovně potvrdit příslušné orgány. Tyto orgány mohou případně vyžadovat podání nového celního prohlášení.

Namísto kteréhokoli z uvedených postupů mohou být tiskopisy vyplněny též pomocí automatického reprodukčního procesu. Takto mohou být také vyhotoveny a vyplněny za podmínky, že jsou přísně dodrženy předpisy o vzorových tiskopisech, formátu, použitém jazyku, čitelnosti, zákazu výmazů a přepisů a opravách.

Hospodářské subjekty vyplní pouze příslušné číslované kolonky. Ostatní kolonky, označené velkým písmenem, jsou pro úřední účely.

Aniž je dotčena obecná poznámka č. 2, musí být výtisky, které si ponechává celní úřad vývozu nebo odeslání, opatřeny původním podpisem příslušné osoby.

Podání prohlášení, podepsaného deklarantem nebo jeho zástupcem, celnímu úřadu se považuje za projev vůle, jímž zúčastněná osoba žádá o propuštění daného zboží do navrženého režimu, a aniž je dotčeno možné použití trestněprávních předpisů, přijímá tím v souladu s platnými předpisy členských států odpovědnost za:

 správnost údajů uvedených v celním prohlášení,

 pravost přiložených dokladů,

 dodržení všech povinností vyplývajících z propuštění dotyčného zboží do daného režimu.

Podpisem se držitel režimu, nebo případně jeho oprávněný zástupce, zaručuje za veškeré náležitosti tranzitu Unie podle ustanovení o tranzitním režimu Unie stanovených v kodexu a v tomto nařízení a uvedených v oddíle B.

Pokud jde o formality tranzitu Unie a formality v místě určení, je v zájmu každé osoby podílející se na tranzitu, aby prověřila obsah svého celního prohlášení předtím, než je podepíše a podá u celního úřadu. Zejména musí tato osoba okamžitě oznámit celnímu orgánu jakékoli nesrovnalosti, které zjistí mezi zbožím, které musí uvést v prohlášení, a údaji již uvedenými v používaných tiskopisech. V takových případech se prohlášení vyhotoví na nových tiskopisech.

Nestanoví-li hlava III jinak, ponechají se kolonky, které nemají být vyplněny, prázdné.

HLAVA II

ÚDAJE VYPLŇOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH KOLONKÁCH

A.   FORMALITY PRO VÝVOZ NEBO ODESLÁNÍ, ZPĚTNÝ VÝVOZ, USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU NEBO VÝROBU POD CELNÍM DOHLEDEM A CELNÍ KONTROLOU PŘEDFINANCOVANÉHO ZBOŽÍ PRO VÝVOZ, PASIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK, TRANZITNÍ REŽIM UNIE A/NEBO PROKÁZÁNÍ CELNÍHO STATUSU ZBOŽÍ UNIE.

Kolonka 1: Prohlášení

V prvním pododdílu se uvede odpovídající kód Unie z dodatku D1.

Ve druhém pododdílu se pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 uvede druh prohlášení.

Ve třetím pododdílu se uvede odpovídající kód Unie z dodatku D1.

Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce

Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Pokud odesílatel/vývozce číslo EORI nemá, může mu celní správa pro dané prohlášení přidělit ad hoc číslo.

Pro účely tohoto dodatku se pro definování „vývozce“ použije definice uvedená v celních právních předpisech Unie. V této souvislosti se v případech uvedených v článku 134 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, termín „odesílatel“ vztahuje k osobě, která jedná jako vývozce.

Uvede se celé jméno a adresa dotyčné osoby.

V případě seskupených zásilek mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede „různí“, a k prohlášení se připojí seznam odesílatelů nebo vývozců.

Kolonka 3: Tiskopisy

Uvede se pořadové číslo dílčí sady ve vztahu k celkovému počtu použitých dílčích sad tiskopisů a doplňkových listů. Například při předložení jednoho tiskopisu ex a dvou tiskopisů EX/c se uvede v tiskopise ex „1/3“, v prvním tiskopise EX/c „2/3“ a v druhém tiskopise EX/c „3/3“.

Pokud se prohlášení skládá ze dvou sad o čtyřech výtiscích místo jedné sady o osmi výtiscích, považují se obě sady pro účely číslování tiskopisů za jednu.

Kolonka 4: Ložné listy

Uvede se počet případných připojených ložných listů nebo obchodních popisných seznamů, jsou-li schváleny příslušným orgánem.

Kolonka 5: Položky

Uvede se celkový počet položek uvedených dotyčnou osobou ve všech použitých tiskopisech a doplňkových listech (nebo ložných listech nebo obchodních popisných seznamech). Počet položek musí odpovídat číslu v kolonkách 31, které mají být vyplněny.

Kolonka 6: Nákladové kusy celkem

Uvede se celkový počet nákladových kusů tvořících danou zásilku.

Kolonka 7: Referenční číslo

Tento údaj se týká obchodního referenčního čísla, které dané zásilce přidělila dotyčná osoba. Toto číslo může mít formu jedinečného referenčního čísla zásilky (Unique Consignment Reference Number, UCR) ( 11 ).

Kolonka 8: Příjemce

Uvede se celé jméno a adresa osoby nebo osob, kterým má být zboží dodáno.

Je-li třeba zadat identifikační číslo, uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Nemá-li příjemce číslo EORI přiděleno, uvede se číslo požadované právními předpisy dotčeného členského státu.

Je-li třeba zadat identifikační číslo a celní prohlášení obsahuje údaje požadované pro výstupní souhrnné celní prohlášení, jak je stanoveno v dodatku A, a jsou-li v rámci programu obchodního partnerství třetí země uznaného Unií poskytovány úlevy, může mít toto identifikační číslo formu jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země. Struktura tohoto jedinečného identifikačního čísla v třetí zemi odpovídá struktuře, jak je uvedena v dodatku A, v části „Výstupní souhrnná celní prohlášení“ vysvětlivky k datovému prvku nazvané „Odesílatel“.

V případě seskupených zásilek mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede „různí“, a k prohlášení se připojí seznam příjemců.

Kolonka 14: Deklarant/Zástupce

Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Pokud deklarant/zástupce číslo EORI nemá, může mu celní správa pro dané prohlášení přidělit ad hoc číslo.

Uvede se celé jméno a adresa dotyčné osoby.

Pokud jsou deklarant a vývozce/odesílatel stejná osoba, uvede se „vývozce“ nebo „odesílatel“.

K určení deklaranta nebo statusu zástupce se použije odpovídající kód Unie z dodatku D1.

Kolonka 15: Země odeslání/vývozu

V kolonce 15a se uvede odpovídající kód Unie z dodatku D1 pro členský stát, v němž je zboží umístěno v době jeho propuštění do daného režimu.

Je-li však známo, že zboží bylo do daného členského státu, v němž je umístěno v době jeho propuštění do celního režimu, přivezeno z jiného členského státu, uvede se tento jiný členský stát za podmínky, že:

i) zboží odtud bylo dovezeno pouze pro účely vývozu a

ii) vývozce není usazen v členském státě, v němž je zboží umístěno v době jeho propuštění do daného celního režimu, a

iii) vstup do členského státu, v němž je zboží umístěno v době jeho propuštění do celního režimu, nebyl pořízením zboží uvnitř Unie ani plněním považovaným za takové pořízení uvedeným ve směrnici Rady 2006/112/ES.

Jestliže však je zboží vyváženo po režimu aktivního zušlechťovacího styku, uvede se členský stát, kde proběhlo poslední zušlechtění.

Kolonka 17: Země určení

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se v kolonce 17a uvede poslední země určení vyváženého zboží známá v okamžiku vývozu.

Kolonka 18: Poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku při odjezdu

Uvede se poznávací značka dopravního prostředku, na který je zboží přímo nakládáno v okamžiku splnění vývozních nebo tranzitních formalit, a dále státní příslušnost dopravního prostředku (nebo vozidla pohánějícího ostatní, pokud existuje několik dopravních prostředků) pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1. Je-li použit tahač a návěs s různými poznávacími značkami, uvede se poznávací značka tahače i návěsu a státní příslušnost tahače.

Podle typu dotyčného dopravního prostředku lze zadat tyto identifikační údaje:Dopravní prostředek

Metoda identifikace

Námořní a vnitrozemská vodní doprava

Název plavidla

Letecká doprava

Číslo a datum letu (pokud neexistuje číslo letu, uvede se registrační číslo letadla)

Silniční doprava

Poznávací značka vozidla

Železniční doprava

Číslo vagonu

Převáží-li se však v případě tranzitních operací zboží v kontejnerech, jež se mají přepravovat silničními vozidly, celní orgány mohou oprávnit držitele režimu, aby tuto kolonku nevyplňoval v případech, kdy by logistické řešení v místě odjezdu mohlo znemožňovat poskytnutí údajů o totožnosti a státní příslušnosti dopravního prostředku, jež se mají uvádět v okamžiku vydání tranzitního prohlášení, a kdy celní orgány mohou zaručit, že příslušné údaje týkající se dopravního prostředku budou dodatečně uvedeny v kolonce 55.

Kolonka 19: Kontejner (Kont.)

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede předpokládaný stav při přechodu vnější hranice Unie na základě informací dostupných v době plnění vývozních formalit.

Kolonka 20: Dodací podmínky

Pomocí odpovídajících kódů Unie a čísel z dodatku D1 se uvedou údaje o podmínkách obchodní smlouvy.

Kolonka 21: Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího vnější hranici Unie podle údajů známých v době plnění formalit.

V případě kombinované dopravy nebo použití více dopravních prostředků je aktivním dopravním prostředkem ten, který pohání celou kombinaci. Například nachází-li se nákladní automobil na mořském plavidle, je aktivním dopravním prostředkem loď. Pokud se jedná o tahač a návěs, je aktivním dopravním prostředkem tahač.

Podle typu dotyčného dopravního prostředku lze zadat tyto identifikační údaje:Dopravní prostředek

Metoda identifikace

Námořní a vnitrozemská vodní doprava

Název plavidla

Letecká doprava

Číslo a datum letu (pokud neexistuje číslo letu, uvede se registrační číslo letadla)

Silniční doprava

Poznávací značka vozidla

Železniční doprava

Číslo vagonu

Kolonka 22: Měna a celková fakturovaná částka

Pomocí odpovídajícího kódu z dodatku D1 se v prvním pododdílu uvede měna, ve které byla vystavena obchodní faktura.

Ve druhém pododdílu se uvede fakturovaná cena za veškeré zboží uvedené v prohlášení.

Kolonka 23: Směnný kurz

Tato kolonka obsahuje platný směnný kurz mezi měnou faktury a měnou daného členského státu.

Kolonka 24: Druh obchodu

Pomocí odpovídajících kódů z dodatku D1 se uvede druh dotyčného obchodu.

Kolonka 25: Druh dopravy na hranici

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede druh dopravy odpovídající aktivnímu dopravnímu prostředku, který se má použít při výstupu z celního území Unie.

Kolonka 26: Druh dopravy ve vnitrozemí

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede druh dopravy při odjezdu.

Kolonka 27: Místo nakládky

Pomocí kódu se případně uvede místo, kde má být zboží naloženo na aktivní dopravní prostředek, na kterém má překročit hranici Unie, tak jak je známo v době plnění formalit.

Kolonka 29: Výstupní celní úřad

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede celní úřad, jehož prostřednictvím má zboží opustit celní území Unie.

Kolonka 30: Umístění zboží

Uvede se přesné místo, kde může být zboží kontrolováno.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh

Uvedou se značky, čísla, počty a druhy nákladových kusů, a není-li zboží baleno, uvede se počet kusů tohoto zboží zahrnutý v prohlášení spolu s údaji nezbytnými ke ztotožnění zboží. Popis zboží znamená běžný obchodní popis. Pokud musí být vyplněna kolonka 33 (Zbožový kód), musí být popis dostatečně přesný pro zařazení zboží. Tato kolonka musí rovněž obsahovat údaje vyžadované zvláštními právními předpisy. Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede druh nákladových kusů.

Pokud jsou použity kontejnery, uvedou se v této kolonce i jejich identifikační značky.

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

Uvede se číslo dané položky ve vztahu k celkovému počtu položek uvedených v použitých tiskopisech a doplňkových listech tak, jak je popsáno v poznámce ke kolonce 5.

Kolonka 33: Zbožový kód

Uvede se kód odpovídající dané položce podle popisu v dodatku D1.

Kolonka 34: Kód země původu

Hospodářské subjekty, které vyplňují kolonku 34a, by měly použít odpovídající kód Unie z dodatku D1 pro uvedení země původu podle definice v hlavě II kodexu.

V kolonce 34b se uvede region odeslání nebo výroby daného zboží.

Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)

Uvede se hrubá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce 31, vyjádřená v kilogramech. Hrubá hmotnost je souhrnná hmotnost zboží se všemi obaly, s výjimkou kontejnerů a jiných přepravních zařízení.

Pokud se tranzitní prohlášení vztahuje na více druhů zboží, uvede se celková hrubá hmotnost pouze v první kolonce 35; zbývající kolonky 35 se ponechají prázdné. Členské státy mohou toto pravidlo rozšířit na všechny režimy uvedené ve sloupcích A až E a G tabulky v hlavě I oddílu B.

Pokud hrubá hmotnost vyšší než 1 kg zahrnuje část jednotky (kg), lze ji zaokrouhlovat takto:

 od 0,001 do 0,499: zaokrouhlení dolů na nejbližší kg,

 od 0,5 do 0,999: zaokrouhlení nahoru na nejbližší kg.

Hrubá hmotnost nižší než 1 kg se uvádí jako 0,xyz (např. 0,654 pro nákladový kus o hmotnosti 654 gramů).

Kolonka 37: Režim

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede režim, pro který je zboží deklarováno.

Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)

Uvede se čistá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce 31, vyjádřená v kilogramech. Čistá hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoli obalu.

Kolonka 40: Souhrnné prohlášení/Předchozí doklad

Pomocí odpovídajících kódů Unie z dodatku D1 se uvedou referenční údaje dokladů předcházejících vývozu do třetí země nebo případně odeslání do členského státu.

V případě, že se prohlášení týká zboží zpětně vyváženého po uvolnění z režimu uskladňování v celním skladu typu B, uvede se odkaz na celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do tohoto režimu.

V případě prohlášení o umístění zboží do režimu tranzitu Unie se uvede odkaz na předchozí celní místo určení nebo odpovídající celní doklady. V případě, že je u tranzitního režimu nezpracovávaného počítačovým systémem nutné zadat více než jeden odkaz, mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede „různé“ a k tranzitnímu prohlášení se připojí seznam dotyčných odkazů.

Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky

Podle potřeby se uvede množství dotyčné položky v měrné jednotce určené v nomenklatuře zboží.

Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení

Pomocí odpovídajících kódů z dodatku D1 se uvedou údaje vyžadované podle případně použitelných zvláštních pravidel spolu s odkazy na podklady předložené s prohlášením.

Pododdíl „Kód zvláštních záznamů (z. z.)“ se nevyplňuje.

Je-li celní prohlášení na zpětný vývoz, kterým se ukončuje režim uskladňování v celním skladu, podáváno u jiného celního úřadu, než je celní úřad vykonávající dohled, uvede se název a úplná adresa celního úřadu vykonávajícího dohled.

Prohlášení vyhotovená v členských státech, které hospodářským subjektům v přechodném období pro zavedení eura umožňují používat při vyhotovování celních prohlášení měnovou jednotku euro, musí obsahovat v této kolonce, nejlépe v pododdílu umístěném v dolním pravém rohu, ukazatel použité měnové jednotky (národní měna nebo euro).

Členské státy mohou stanovit, že se tento ukazatel uvádí pouze v kolonce 44 u první položky zboží daného prohlášení. V tom případě platí tento údaj i pro všechny ostatní položky zboží uvedené v prohlášení.

Ukazatel se určuje podle třípísmenného kódu ISO jednotlivých měn (ISO 4217).

Kolonka 46: Statistická hodnota

Uvede se statistická hodnota vyjádřená v měnové jednotce, jejíž kód je případně uveden v kolonce 44, a pokud tento kód v kolonce 44 uveden není, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny vývozní formality, v souladu s platnými předpisy Unie.

Kolonka 47: Výpočet poplatků

Uvede se platný základ pro vyměření poplatku (hodnota, hmotnost nebo jiné). Dle potřeby se pomocí odpovídajících kódů Unie z dodatku D1 v každém řádku uvede:

 druh poplatku (např. spotřební daň),

 základ pro vyměření poplatku,

 sazba uplatňovaného poplatku,

 částka splatného poplatku,

 zvolený způsob platby (ZP).

Částky uvedené v této kolonce se vyjadřují v měnové jednotce, jejíž kód je případně uveden v kolonce 44, a pokud tento kód v kolonce 44 uveden není, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny vývozní formality.

Kolonka 48: Odklad platby

Dle potřeby se uvedou referenční údaje dotyčného povolení; odkladem platby se zde rozumí jak odklad úhrady cla, tak daňový kredit.

Kolonka 49: Označení skladu

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvedou referenční údaje skladu.

Kolonka 50: Hlavní povinný

▼C2

Uvede se celé jméno (osoby nebo obchodní firmy) a adresa držitele režimu spolu s číslem EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Je-li udáno číslo EORI, mohou členské státy od povinnosti udat celé jméno (osoby nebo obchodní firmy) a adresu upustit. V náležitých případech se uvede celé jméno (osoby nebo obchodní firmy) oprávněného zástupce, který podepisuje na účet držitele režimu.

▼B

Nestanoví-li zvláštní předpisy, které budou přijaty s ohledem na použití systémů počítačového zpracování dat, jinak, musí být výtisk, který si ponechává celní úřad odeslání, opatřen původním vlastnoručním podpisem příslušné osoby. Je-li držitel režimu právnickou osobou, připojí podepsaný za podpis a celé jméno svou funkci.

U vývozních operací může deklarant nebo jeho zástupce uvést jméno a adresu osoby usazené v místě úřadu výstupu, které lze předat výtisk č. 3 celního prohlášení potvrzeného uvedeným úřadem.

Kolonka 51: Předpokládané celní úřady tranzitu (a země)

Uvede se kód pro předpokládaný celní úřad vstupu do každé země společného tranzitního režimu, kterou má tranzit probíhat, a celní úřad vstupu, jehož prostřednictvím zboží znovu vstoupí na celní území Unie po tranzitu územím země společného tranzitního režimu, anebo, pokud se přeprava provádí tranzitem územím jiným, než je území Unie nebo některé země společného tranzitního režimu, celní úřad výstupu, jehož prostřednictvím zboží opustí Unii, a celní úřad vstupu, jehož prostřednictvím znovu vstoupí do Unie.

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvedou dotyčné celní úřady.

Kolonka 52: Jistota

Pomocí odpovídajících kódů Unie z dodatku D1 se uvede druh jistoty nebo druh zproštění povinnosti poskytnout jistotu použitého pro danou operaci, za nímž se podle potřeby uvede číslo osvědčení o souborné jistotě, osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu nebo záručního dokladu jednotlivé jistoty a celní úřad jistoty.

Pokud souborná jistota, zproštění povinnosti poskytnout jistotu nebo jednotlivá jistota neplatí pro jednu či více z následujících zemí, uvedou se slova „neplatí pro“ následovaná kódem jedné nebo více dotyčných zemí podle dodatku D1:

 smluvní strany Úmluvy o společném tranzitním režimu a Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, které nejsou členy EU,

 Andorra,

 San Marino.

Použije-li se jednotlivá jistota hrazená složením hotovosti nebo záručním dokladem, je platná pro všechny smluvní strany Úmluvy o společném tranzitním režimu a Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku.

Kolonka 53: Celní úřad určení (a země)

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede celní úřad, kterému má být zboží předloženo k ukončení tranzitního režimu Unie.

Kolonka 54: Místo a datum, podpis a jméno deklaranta nebo jeho zástupce

Uvede se místo a datum vyplnění prohlášení.

Nestanoví-li zvláštní předpisy, které budou přijaty s ohledem na použití systémů počítačového zpracování dat, jinak, musí být výtisk, který si ponechává celní úřad vývozu nebo odeslání, opatřen původním vlastnoručním podpisem příslušné osoby, po němž následuje celé jméno této osoby. Je-li příslušná osoba právnickou osobou, připojí podepsaný za podpis a celé jméno svou funkci.

B.   FORMALITY BĚHEM PŘEPRAVY

Mezi dobou, kdy zboží opustí celní úřad vývozu a/nebo odeslání, a dobou, kdy je dodáno celnímu úřadu určení, může nastat potřeba vyplnit některé údaje ve výtiscích jednotného správního dokladu, které doprovázejí zboží. Tyto údaje se týkají přepravy a musí je do dokladu v průběhu přepravy doplnit přepravce odpovědný za dopravní prostředky, na které je zboží přímo naloženo. Údaje mohou být doplněny čitelně rukou; v takovém případě se tiskopis vyplňuje inkoustem a hůlkovým písmem.

Údaje uváděné pouze na výtiscích č. 4 a 5 se týkají těchto kolonek:

 Překládka: vyplní se kolonka 55.

Kolonka 55: Překládky

První tři řádky této kolonky vyplní přepravce, pokud je během dané přepravy zboží překládáno z jednoho dopravního prostředku na druhý nebo z jednoho kontejneru do druhého.

Přepravce nesmí překládat zboží bez předchozího povolení celních orgánů členského státu, na jehož území má být překládka provedena.

Pokud tyto orgány usoudí, že tranzitní režim může pokračovat běžným způsobem, potvrdí po podniknutí veškerých potřebných kroků výtisky č. 4 a 5 tranzitního prohlášení.

 Jiné události: vyplní se kolonka 56.

Kolonka 56: Jiné události během přepravy

Kolonka se vyplňuje v souladu se stávajícími povinnostmi v rámci tranzitního režimu Unie.

Pokud je zboží nakládáno na návěs a během cesty dochází pouze k výměně tahače (aniž by bylo se zbožím manipulováno nebo bylo zboží překládáno), uvede se dále v této kolonce poznávací značka nového tahače. V takových případech není potvrzení příslušných orgánů nutné.

C.   FORMALITY PRO PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU, KONEČNÉ UŽITÍ, AKTIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK, DOČASNÉ POUŽITÍ A USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU

Kolonka 1: Prohlášení

V prvním pododdílu se uvede odpovídající kód Unie z dodatku D1.

Ve druhém pododdílu se pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 uvede druh prohlášení.

Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce

Uvede se celé jméno a adresa posledního prodejce zboží před tím, než bylo dovezeno do Unie.

Je-li třeba zadat identifikační číslo, mohou členské státy od povinnosti poskytnout celé jméno a adresu dotyčné osoby upustit.

Je-li třeba zadat identifikační číslo, uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Nemá-li odesílatel/vývozce číslo EORI přiděleno, uvede se číslo požadované právními předpisy dotčeného členského státu.

V případě seskupených zásilek mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede „různí“, a k prohlášení se připojí seznam odesílatelů/vývozců.

Kolonka 3: Tiskopisy

Uvede se pořadové číslo dílčí sady ve vztahu k celkovému počtu použitých dílčích sad tiskopisů a doplňkových listů. Například při předložení jednoho tiskopisu IM a dvou tiskopisů IM/c se uvede v tiskopise IM „1/3“, v prvním tiskopise IMc „2/3“ a v druhém tiskopise IM/c „3/3“.

Kolonka 4: Ložné listy

Uvede se počet případných připojených ložných listů nebo obchodních popisných seznamů, jsou-li schváleny příslušným orgánem.

Kolonka 5: Položky

Uvede se celkový počet položek uvedených dotyčnou osobou ve všech použitých tiskopisech a doplňkových listech (nebo ložných listech nebo obchodních popisných seznamech). Počet položek musí odpovídat číslu v kolonkách 31, které mají být vyplněny.

Kolonka 6: Nákladové kusy celkem

Uvede se celkový počet nákladových kusů tvořících danou zásilku.

Kolonka 7: Referenční číslo

Tento údaj se týká obchodního referenčního čísla, které dané zásilce přidělila dotyčná osoba. Toto číslo může mít formu jedinečného referenčního čísla zásilky (Unique Consignment Reference Number, UCR) ( 12 ).

Kolonka 8: Příjemce

Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Pokud příjemce číslo EORI nemá, může mu celní správa pro dané prohlášení přidělit ad hoc číslo.

Uvede se celé jméno a adresa dotyčné osoby.

V případě umístění zboží do režimu uskladňování v soukromém celním skladu se uvede celé jméno a adresa správce skladu, pokud není deklarantem.

V případě seskupených zásilek mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede „různí“, a k prohlášení se připojí seznam příjemců.

Kolonka 12: Údaje o hodnotě

V této kolonce se uvedou údaje o hodnotě, např. odkaz na povolení, na základě kterého celní orgány nepožadují předložení tiskopisu DV1 jako podklad každého prohlášení ani údajů o úpravách.

Kolonka 14: Deklarant/Zástupce

Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Pokud deklarant/zástupce číslo EORI nemá, může mu celní správa pro dané prohlášení přidělit ad hoc číslo.

Uvede se celé jméno a adresa dotyčné osoby.

Pokud jsou deklarant a příjemce stejná osoba, uvede se slovo „příjemce“.

K určení deklaranta nebo statusu zástupce se použije odpovídající kód Unie z dodatku D1.

Kolonka 15: Země odeslání/vývozu

Pokud v zemi jednající jako prostředník nedošlo ani k obchodní transakci (např. prodeji nebo zpracování), ani k zadržení nesouvisejícímu s přepravou zboží, uvede se v kolonce 15a odpovídající kód Unie z dodatku D1 pro zemi, z níž bylo zboží původně odesláno do členského státu, v němž je zboží umístěno v době jeho propuštění do daného celního režimu.

Jestliže k zadržení nebo k obchodní transakci došlo, uvede se poslední země jednající jako prostředník.

Pro účely tohoto požadavku na údaje se zadržení, jehož cílem je konsolidace zboží během přepravy, považuje za zadržení související s přepravou zboží.

Kolonka 17: Země určení

V kolonce 17a se uvede kód Unie z dodatku D1 následujícím způsobem:

a) U formalit pro propuštění do volného oběhu včetně konečného užití nebo pro domácí spotřebu se uvede kód Unie pro členský stát, kde je zboží umístěno v době propuštění do celního režimu.

Je-li však v době vystavování celního prohlášení známo, že zboží bude po propuštění odesláno do jiného členského státu, uvede se kód tohoto jiného členského státu.

b) U formalit pro režim aktivního zušlechťovacího styku se uvede kód Unie pro členský stát, v němž proběhlo první zušlechtění.

c) U formalit pro dočasné použití se uvede kód Unie pro členský stát, v němž se má zboží poprvé použít.

d) U formalit pro uskladňování v celním skladu se uvede kód Unie pro členský stát, kde je zboží umístěno v době propuštění do celního režimu.

V kolonce 17b se uvede region určení zboží.

Kolonka 18: Poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku při příjezdu

Uvede se poznávací značka dopravního prostředku, na který je zboží přímo naloženo v okamžiku předložení celnímu úřadu, kde jsou plněny formality místa určení. Je-li použit tahač a návěs s různými poznávacími značkami, uvede se poznávací značka tahače i návěsu.

Podle typu dotyčného dopravního prostředku lze zadat tyto identifikační údaje:Dopravní prostředek

Metoda identifikace

Námořní a vnitrozemská vodní doprava

Název plavidla

Letecká doprava

Číslo a datum letu (pokud neexistuje číslo letu, uvede se registrační číslo letadla)

Silniční doprava

Poznávací značka vozidla

Železniční doprava

Číslo vagonu

Kolonka 19: Kontejner (Kont.)

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede stav při přechodu vnější hranice Unie.

Kolonka 20: Dodací podmínky

Pomocí odpovídajících kódů Unie a čísel z dodatku D1 se uvedou údaje o podmínkách obchodní smlouvy.

Kolonka 21: Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího vnější hranici Unie.

V případě kombinované dopravy nebo použití více dopravních prostředků je aktivním dopravním prostředkem ten, který pohání celou kombinaci. Například nachází-li se nákladní automobil na mořském plavidle, je aktivním dopravním prostředkem loď. Pokud se jedná o tahač a návěs, je aktivním dopravním prostředkem tahač.

Kolonka 22: Měna a celková fakturovaná částka

Pomocí odpovídajícího kódu z dodatku D1 se v prvním pododdílu uvede měna, ve které byla vystavena obchodní faktura.

Ve druhém pododdílu se uvede fakturovaná cena za veškeré zboží uvedené v prohlášení.

Kolonka 23: Směnný kurz

Tato kolonka obsahuje platný směnný kurz mezi měnou faktury a měnou daného členského státu.

Kolonka 24: Druh obchodu

Pomocí odpovídajících kódů z dodatku D1 se uvede druh dotyčného obchodu.

Kolonka 25: Druh dopravy na hranici

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede druh dopravy odpovídající aktivnímu dopravnímu prostředku, se kterým zboží vstoupilo na celní území Unie.

Kolonka 26: Druh dopravy ve vnitrozemí

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede druh dopravy při příjezdu.

Kolonka 29: Vstupní celní úřad

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede celní úřad, jehož prostřednictvím zboží vstoupilo na celní území Unie.

Kolonka 30: Umístění zboží

Uvede se přesné místo, kde může být zboží kontrolováno.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh

Uvedou se značky, čísla, počty a druhy nákladových kusů, a není-li zboží baleno, uvede se počet kusů tohoto zboží zahrnutý v prohlášení spolu s údaji nezbytnými ke ztotožnění zboží. Popis zboží znamená běžný obchodní popis. S výjimkou zboží nepocházejícího z Unie umístěného do režimu uskladňování v celním skladu musí být tento popis vyjádřen dostatečně přesně, aby umožňoval okamžitou a jednoznačnou identifikaci a zařazení. Tato kolonka musí rovněž obsahovat údaje vyžadované zvláštními právními předpisy (např. DPH, spotřební daně). Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede druh nákladových kusů.

Pokud jsou použity kontejnery, uvedou se v této kolonce i jejich identifikační značky.

Kolonka 32: Pořadové číslo položky

Uvede se číslo dané položky ve vztahu k celkovému počtu položek uvedených v použitých tiskopisech a doplňkových listech tak, jak je popsáno v poznámce ke kolonce 5.

Kolonka 33: Zbožový kód

Uvede se kód odpovídající dané položce podle popisu v dodatku D1. Členské státy mohou stanovit, že se v pátém pododdílu uvede zvláštní nomenklatura pro spotřební daně.

Kolonka 34: Kód země původu

V kolonce 34a se uvede odpovídající kód Unie z dodatku D1 pro zemi původu podle definice v hlavě II kodexu.

Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)

Uvede se hrubá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce 31, vyjádřená v kilogramech. Hrubá hmotnost je souhrnná hmotnost zboží se všemi obaly, s výjimkou kontejnerů a jiných přepravních zařízení.

Pokud se prohlášení týká více druhů zboží, mohou členské státy u režimů uvedených ve sloupcích H až J tabulky v (bývalé hlavě I oddílu B) rozhodnout o tom, že se celková hrubá hmotnost uvede pouze v první kolonce 35 a že zbývající kolonky 35 se ponechají prázdné.

Pokud hrubá hmotnost vyšší než 1 kg zahrnuje část jednotky (kg), lze ji zaokrouhlovat takto:

 od 0,001 do 0,499: zaokrouhlení dolů na nejbližší kg,

 od 0,5 do 0,999: zaokrouhlení nahoru na nejbližší kg,

 hrubá hmotnost nižší než 1 kg se uvádí jako 0,xyz (např. 0,654 pro nákladový kus o hmotnosti 654 gramů).

Kolonka 36: Preference

Tato kolonka obsahuje údaje o sazebním zacházení se zbožím. Pokud je její použití uvedeno v tabulce v hlavě I oddílu B, je nutno ji použít i v případě, že se žádné preferenční sazební zacházení nepožaduje. Tato kolonka však nesmí být použita v rámci obchodu mezi částmi celního území Unie, na které se vztahuje směrnice 2006/112/ES, a částmi tohoto území, na které se uvedená směrnice nevztahuje, nebo v rámci obchodu mezi částmi tohoto území, na které se uvedená směrnice nevztahuje. Uvede se odpovídající kód Unie z dodatku D1.

Komise bude pravidelně zveřejňovat v řadě C Úředního věstníku Evropské unie seznam kombinací kódů, které lze použít, spolu s příklady a vysvětlivkami.

Kolonka 37: Režim

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede režim, pro který je zboží deklarováno.

Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)

Uvede se čistá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce 31, vyjádřená v kilogramech. Čistá hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoli obalu.

Kolonka 39: Kvóta

Uvede se pořadové číslo kvóty, o kterou deklarant žádá.

Kolonka 40: Souhrnné prohlášení/Předchozí doklad

Pomocí odpovídajících kódů Unie z dodatku D1 se uvedou referenční údaje souhrnného prohlášení, které bylo použito v členském státě dovozu, nebo jiného předchozího dokladu.

Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky

Podle potřeby se uvede množství dotyčné položky v měrné jednotce určené v nomenklatuře zboží.

Kolonka 42: Cena položky

Uvede se cena dotyčné položky.

Kolonka 43: Způsob hodnocení

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvede použitý způsob hodnocení.

Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení

Pomocí odpovídajících kódů z dodatku D1 se uvedou údaje vyžadované podle případně použitelných zvláštních pravidel spolu s odkazy na podklady předložené s prohlášením.

Pododdíl „Kód zvláštních záznamů (z. z.)“ se nevyplňuje.

Je-li celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu podáváno u jiného celního úřadu, než je celní úřad vykonávající dohled, uvede se název a úplná adresa celního úřadu vykonávajícího dohled.

Prohlášení vyhotovená v členských státech, které hospodářským subjektům v přechodném období pro zavedení eura umožňují používat při vyhotovování celních prohlášení měnovou jednotku euro, musí obsahovat v této kolonce, nejlépe v pododdílu umístěném v dolním pravém rohu, ukazatel použité měnové jednotky (národní měna nebo euro).

Členské státy mohou stanovit, že se tento ukazatel uvádí pouze v kolonce 44 u první položky zboží daného prohlášení. V tom případě platí tento údaj i pro všechny ostatní položky zboží uvedené v prohlášení.

Ukazatel se určuje podle třípísmenného kódu ISO jednotlivých měn (ISO 4217).

Tvoří-li zboží dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu, uvedou se v kolonce 44 informace požadované v čl. 143 odst. 2 směrnice 2006/112/ES, včetně – požaduje-li tak členský stát – důkazu, že dovezené zboží má být přepraveno nebo odesláno z členského státu dovozu do jiného členského státu.

Kolonka 45: Oprava

Tato kolonka obsahuje údaje o všech případných opravách, pokud se jako podklad k prohlášení nepředkládá tiskopis DV1. Částky uvedené v této kolonce se vyjadřují v měnové jednotce, jejíž kód je případně uveden v kolonce 44, a pokud tento kód v kolonce 44 uveden není, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny dovozní formality.

Kolonka 46: Statistická hodnota

Uvede se statistická hodnota vyjádřená v měnové jednotce, jejíž kód je případně uveden v kolonce 44, a pokud tento kód v kolonce 44 uveden není, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny dovozní formality, v souladu s platnými předpisy Unie.

Kolonka 47: Výpočet poplatků

Uvede se platný základ pro vyměření poplatku (hodnota, hmotnost nebo jiné). Dle potřeby se pomocí odpovídajících kódů Unie z dodatku D1 v každém řádku uvede:

 druh poplatku (např. dovozní clo, DPH),

 základ pro vyměření poplatku,

 sazba uplatňovaného poplatku,

 částka splatného poplatku,

 zvolený způsob platby (ZP).

Částky uvedené v této kolonce se vyjadřují v měnové jednotce, jejíž kód je případně uveden v kolonce 44, a pokud tento kód v kolonce 44 uveden není, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny dovozní formality.

Kolonka 48: Odklad platby

Dle potřeby se uvedou referenční údaje dotyčného povolení; odkladem platby se zde rozumí jak odklad úhrady cla, tak daňový kredit.

Kolonka 49: Označení skladu

Pomocí odpovídajícího kódu Unie z dodatku D1 se uvedou referenční údaje skladu.

Kolonka 54: Místo a datum, podpis a jméno deklaranta nebo jeho zástupce

Uvede se místo a datum vyplnění prohlášení.

Nestanoví-li zvláštní předpisy, které budou přijaty s ohledem na použití systémů počítačového zpracování dat, jinak, musí být výtisk, který si ponechává celní úřad dovozu, opatřen původním vlastnoručním podpisem příslušné osoby, po němž následuje celé jméno této osoby. Je-li příslušná osoba právnickou osobou, připojí podepsaný za podpis a celé jméno svou funkci.

HLAVA III

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE DOPLŇKOVÝCH LISTŮ

a) Doplňkové listy se použijí, pouze pokud se prohlášení týká více než jedné položky (viz kolonka 5). Předkládají se spolu s tiskopisem IM, EX, EU nebo CO.

b) Pokyny v hlavách I a II se použijí i na doplňkové listy.

Avšak:

 první pododdíl kolonky 1 musí obsahovat značku „IM/c“, „EX/c“ nebo „EU/c“ (nebo případně „CO/c“); tento pododdíl se ponechává prázdný, pouze pokud:

 tiskopis je používán pouze pro účely tranzitu Unie; v tomto případě se do třetího pododdílu kolonky 1 v závislosti na tranzitním režimu Unie vztahujícím se na příslušné zboží uvede značka „T1bis“, „T2bis“, „T2Fbis“ nebo „T2SMbis“,

 tiskopis je používán pouze pro účely prokázání, že zboží má celní status Unie; v tomto případě se do třetího pododdílu kolonky v závislosti na statusu příslušného zboží uvede značka „T2Lbis“, „T2LFbis“ nebo „T2LSMbis“,

 vyplnění kolonky 2/8 se ponechává na vůli členských států a tato kolonka by měla uvádět pouze jméno a případné identifikační číslo příslušné osoby,

 část kolonky 47 nazvaná „Celkový součet“ se týká konečného součtu všech položek, na které se vztahují použité tiskopisy IM a IM/c, ex a EX/c, EU a EU/c nebo CO a CO/c. Vyplňují se proto pouze na posledním z tiskopisů IM/c, EX/c, EU/c nebo CO/c připojených k dokumentům IM, EX, EU nebo CO, aby zobrazily celkovou splatnou částku podle druhu poplatku.

c) Použijí-li se doplňkové listy,

 musí být veškeré nevyužité kolonky 31 (Nákladové kusy a popis zboží) proškrtnuty, aby bylo vyloučeno jakékoli následné použití,

 když třetí pododdíl kolonky 1 obsahuje značku „T“, musí být kolonky 32 (Pořadové číslo položky), 33 (Zbožový kód), 35 (Hrubá hmotnost (kg)), 38 (Čistá hmotnost (kg)), 40 (Souhrnné prohlášení/Předchozí doklad) a 44 (Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení) vztahující se k první položce zboží tranzitního prohlášení proškrtnuty a první kolonka 31 (Nákladové kusy a popis zboží) tohoto dokladu nesmí být použita pro zápis značek, čísel, počtu a druhu nákladových kusů nebo pro popis zboží. V první kolonce 31 tohoto dokladu se případně uvede odkaz na počet doplňkových listů, které jsou označeny příslušnými značkami „T1bis“, „T2bis“ nebo „T2Fbis“.
Dodatek C2

VYSVĚTLIVKY K POUŽÍVÁNÍ TRANZITNÍCH PROHLÁŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM VÝMĚNY STANDARDNÍCH ZPRÁV EDI

(TRANZITNÍ PROHLÁŠENÍ EDI)

HLAVA I

VŠEOBECNÁ ČÁST

Tranzitní prohlášení EDI vychází z údajů uváděných v různých kolonkách jednotného správního dokladu (JSD) podle dodatků C1 a D1, přičemž jednotlivým údajům jsou přiřazeny příslušné kódy nebo jsou tyto údaje kódy nahrazeny.

Tento dodatek obsahuje pouze základní zvláštní požadavky, které se uplatňují v případě, že jsou formality prováděny prostřednictvím výměny standardních zpráv EDI. Dále se používají doplňkové kódy uvedené v dodatku D2. Nestanoví-li tento dodatek nebo dodatek D2 jinak, použijí se pro tranzitní prohlášení EDI dodatky C1 a D1.

Podrobná struktura a obsah tranzitního prohlášení EDI se řídí technickými specifikacemi, které pověřené úřady sdělují držiteli režimu za účelem zajistit řádné fungování systému. Tyto specifikace vycházejí z požadavků stanovených v tomto dodatku.

V tomto dodatku je popsána struktura výměny informací. Tranzitní prohlášení je uspořádáno do datových skupin, které obsahují atributy těchto dat. Atributy jsou seskupeny takovým způsobem, že v rámci zprávy vytvářejí koherentní logické bloky. Odsazení datových skupin prostřednictvím odrážek udává, že datová skupina je též součástí datové skupiny vyššího stupně.

Existuje-li, uvádí se číslo odpovídající kolonky v JSD.

Výrazem „počet“ ve vysvětlivce týkající se datové skupiny se označuje, kolikrát může být datová skupina v tranzitním prohlášení uvedena.

Výrazem „typ/délka“ ve vysvětlivce týkající se atributu se označují požadavky na typ dat a jejich délku. Typy dat se označují těmito kódy:

a

alfabetický

n

numerický

an

alfanumerický

Číslo uvedené za kódem udává přípustnou délku údaje. Platí toto:

Dvě tečky uvedené případně před identifikátorem délky udávají, že údaj nemá pevně stanovenou délku, avšak že maximálně může obsahovat počet znaků stanovený identifikátorem. Desetinná čárka v označení délky dat znamená, že atribut může obsahovat desetinná čísla, přičemž číslice před desetinnou čárkou udává celkovou délku atributu a číslice za čárkou celkový počet desetinných míst.

HLAVA II

STRUKTURA TRANZITNÍHO PROHLÁŠENÍ EDI

A.    Seznam datových skupin

TRANZITNÍ OPERACE

ÚČASTNÍK odesílatel

ÚČASTNÍK příjemce

POLOŽKA ZBOŽÍ

 ÚČASTNÍK odesílatel

 ÚČASTNÍK příjemce

 KONTEJNERY

 KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ

 NÁKLADOVÉ KUSY

 PŘEDCHOZÍ DOKLAD

 PŘEDLOŽENÉ DOKLADY/OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ

 ZVLÁŠTNÍ ZÁZNAMY

CELNÍ ÚŘAD odeslání

ÚČASTNÍK držitel režimu

ZÁSTUPCE

CELNÍ ÚŘAD tranzitu

CELNÍ ÚŘAD určení

ÚČASTNÍK schválený příjemce

VÝSLEDKY KONTROLY

PŘILOŽENÉ CELNÍ ZÁVĚRY

 OZNAČENÍ CELNÍCH ZÁVĚR

JISTOTA

 ZNAČKA JISTOTY

 OMEZENÍ PLATNOSTI (EU)

 OMEZENÍ PLATNOSTI (NE EU)

B.    Údaje uváděné v tranzitním prohlášení

TRANZITNÍ OPERACE

Počet: 1

Datová skupina musí být použita.

LRN – Lokální referenční číslo

Typ/délka: an ..22

Lokální referenční číslo (LRN) musí být použito. Je stanoveno na úrovni jednotlivých států a přiděluje je uživatel po dohodě s příslušnými úřady za účelem identifikace jednotlivých celních prohlášení.

Typ celního prohlášení

(kolonka 1)

Typ/délka: an ..5

Atribut musí být použit.

Celkový počet položek

(kolonka 5)

Typ/délka: n ..5

Atribut musí být použit.

Celkový počet nákladových kusů

(kolonka 6)

Typ/délka: n ..7

Použití atributu je nepovinné. Celkový počet nákladových kusů odpovídá součtu všech údajů uvedených v kolonkách „Počet nákladových kusů“, „Počet kusů“ a hodnotě „1“ pro zboží, které bylo v celním prohlášení uvedeno jako „volně ložené“.

Země odeslání

(kolonka 15a)

Typ/délka: a2

Atribut musí být použit pouze v případě, že je v celním prohlášení uvedena jedna země odeslání. Použijí se kódy zemí uvedené v dodatku D2. V takovém případě nelze použít atribut „Země odeslání“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“. Pokud je v celním prohlášení uvedeno více zemí odeslání, atribut z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ nelze použít. V takovém případě se použije atribut „Země odeslání“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“.

Země určení

(kolonka 17a)

Typ/délka: a2

Atribut musí být použit pouze v případě, že je v celním prohlášení uvedena jedna země určení. Použijí se kódy zemí uvedené v dodatku D2. V takovém případě nelze použít atribut „Země určení“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“. Pokud je v celním prohlášení uvedeno více zemí určení, atribut z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ nelze použít. V takovém případě se použije atribut „Země určení“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“.

Poznávací značka dopr. prostředku při odjezdu

(kolonka 18)

Typ/délka: an ..27

Atribut se použije v souladu s dodatkem C1.

Poznávací značka dopr. prostředku při odjezdu LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Státní příslušnost dopr. prostředku při odjezdu

(kolonka 18)

Typ/délka: a2

Kód zemí uvedený v dodatku D2 se použije v souladu s dodatkem C1.

Kontejner

(kolonka 19)

Typ/délka: n1

Použijí se tyto kódy:

0

:

ne

1

:

ano.

Státní příslušnost dopr. prostředku překračujícího hranice

(kolonka 21)

Typ/délka: a2

Kód zemí uvedený v dodatku D2 se použije v souladu s dodatkem C1.

Poznávací značka dopr. prostředku překračujícího hranice

(kolonka 21)

Typ/délka: an ..27

V souladu s dodatkem C1 je používání tohoto atributu ponecháno na vůli členských států.

Identifikace dopr. prostředku překračujícího hranice LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Druh dopravního prostředku překračujícího hranice

(kolonka 21)

Typ/délka: n ..2

V souladu s dodatkem C1 je používání tohoto atributu ponecháno na vůli členských států.

Druh dopravy na hranici

(kolonka 25)

Typ/délka: n ..2

V souladu s dodatkem C1 je používání tohoto atributu ponecháno na vůli členských států.

Druh dopravy ve vnitrozemí

(kolonka 26)

Typ/délka: n ..2

Použití tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států. Použití musí být v souladu s vysvětlivkou ke kolonce 25 uvedenou v dodatku D1.

Místo nakládky

(kolonka 27)

Typ/délka: an ..17

Použití tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států.

Kód dohodnutého umístění zboží

(kolonka 30)

Typ/délka: an ..17

Atribut nelze použít v případě, že je použita datová skupina „VÝSLEDKY KONTROLY“. V opačném případě je použití atributu volitelné. Je-li atribut použit, je zapotřebí uvést ve formě kódů přesné označení místa, kde může být zboží prověřeno. Atributy „Dohodnuté umístění zboží“/„Kód dohodnutého umístění zboží“, „Schválené umístění zboží“ a „Pracoviště celního úřadu“ není možné použít současně.

Dohodnuté umístění zboží

(kolonka 30)

Typ/délka: an ..35

Atribut nelze použít v případě, že je použita datová skupina „VÝSLEDKY KONTROLY“. V opačném případě je použití atributu volitelné. Je-li atribut použit, je zapotřebí uvést přesné označení místa, kde může být zboží prověřeno. Atributy „Dohodnuté umístění zboží“/„Kód dohodnutého umístění zboží“, „Schválené umístění zboží“ a „Pracoviště celního úřadu“ není možné použít současně.

Dohodnuté umístění zboží LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Schválené umístění zboží

(kolonka 30)

Typ/délka: an ..17

Používá-li se datová skupina „VÝSLEDKY KONTROLY“, je použití tohoto atributu volitelné. Je-li atribut použit, je zapotřebí uvést přesné označení místa, kde může být zboží prověřeno. Není-li datová skupina „VÝSLEDKY KONTROLY“ použita, nelze atribut použít. Atributy „Dohodnuté umístění zboží“/„Kód dohodnutého umístění zboží“, „Schválené umístění zboží“ a „Pracoviště celního úřadu“ není možné použít současně.

Pracoviště celního úřadu

(kolonka 30)

Typ/délka: an ..17

Atribut nelze použít v případě, že je použita datová skupina „VÝSLEDKY KONTROLY“. V opačném případě je použití atributu volitelné. Je-li atribut použit, je zapotřebí uvést přesné označení místa, kde může být zboží prověřeno. Atributy „Dohodnuté umístění zboží“/„Kód dohodnutého umístění zboží“, „Schválené umístění zboží“ a „Pracoviště celního úřadu“ není možné použít současně.

Celková hrubá hmotnost

(kolonka 35)

Typ/délka: n ..11,3

Atribut musí být použit.

Kód jazyka tranzitního doprovodného dokladu v NCTS

Typ/délka: a2

Pro definování jazyka tranzitního doprovodného dokladu (tranzitní doprovodný doklad NCTS) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Dialogový identifikátor jazyka při odeslání

Typ/délka: a2

Použití kódu jazyka uvedeného v dodatku D2 je volitelné. Není-li tento atribut použit, systém použije jazyk celního úřadu odeslání.

Datum podání celního prohlášení

(kolonka 50)

Typ/délka: n8

Atribut musí být použit.

Místo podání celního prohlášení

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Místo podání celního prohlášení LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

ÚČASTNÍK odesílatel

(kolonka 2)

Počet: 1

Tato datová skupina se použije v případě, že je v celním prohlášení uveden pouze jeden odesílatel. V tomto případě nelze použít datovou skupinu „ÚČASTNÍK odesílatel“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“.

Název, jméno

(kolonka 2)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Ulice a číslo domu

(kolonka 2)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Země

(kolonka 2)

Typ/délka: a2

Použije se kód země uvedený v dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo

(kolonka 2)

Typ/délka: an ..9

Atribut musí být použit.

Město

(kolonka 2)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

NAD LNG

Typ/délka: a2

Pro definování jazyka, ve kterém se uvádí jméno a adresa (NAD LNG), se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Identifikační číslo účastníka

(kolonka 2)

Typ/délka: an ..17

Používání tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států.

ÚČASTNÍK příjemce

(kolonka 8)

Počet: 1

Tato datová skupina se použije v případě, že je v celním prohlášení uveden pouze jeden příjemce. Atribut „Země určení“ z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ obsahuje členský stát nebo zemi společného tranzitního režimu. V tomto případě nelze použít datovou skupinu „ÚČASTNÍK příjemce“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“.

Název, jméno

(kolonka 8)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Ulice a číslo domu

(kolonka 8)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Země

(kolonka 8)

Typ/délka: a2

Použije se kód země uvedený v dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo

(kolonka 8)

Typ/délka: an ..9

Atribut musí být použit.

Město

(kolonka 8)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

NAD LNG

Typ/délka: a2

Pro definování jazyka, ve kterém se uvádí jméno a adresa (NAD LNG), se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Identifikační číslo účastníka

(kolonka 8)

Typ/délka: an ..17

Používání tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států.

POLOŽKA ZBOŽÍ

Počet: 999

Datová skupina musí být použita.

Typ celního prohlášení

(bývalá kolonka 1)

Typ/délka: an ..5

Atribut se použije v případě, že byl pro atribut „Druh celního prohlášení“ datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ použit kód „T–“. V ostatních případech se tento atribut nepoužije.

Země odeslání

(bývalá kolonka 15a)

Typ/délka: a2

Tento atribut se použije v případě, že je v celním prohlášení uvedeno více zemí odeslání. Použije se kód země uvedený v dodatku D2. Atribut „Země odeslání“ datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ nelze použít. Je-li v celním prohlášení uvedena pouze jedna země odeslání, použije se odpovídající atribut z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“.

Země určení

(bývalá kolonka 17 a)

Typ/délka: a2

Tento atribut se použije v případě, že je v celním prohlášení uvedeno více zemí určení. Použijí se kódy zemí uvedené v dodatku D2. Atribut „Země určení“ datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ nelze použít. Je-li v celním prohlášení uvedena pouze jedna země určení, použije se odpovídající atribut z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“.

Textové označení zboží

(kolonka 31)

Typ/délka: an ..140

Atribut musí být použit.

Textové označení zboží LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Pořadové číslo položky

(kolonka 32)

Typ/délka: n ..5

Atribut se použije i v případě, že byla použita hodnota „1“ pro atribut „Celkový počet položek“ datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“. V takovém případě se pro tento atribut použije číslo „1“. Každé pořadové číslo položky je v celém prohlášení jedinečné.

Zbožový kód

(kolonka 33)

Typ/délka: n ..8

Atribut musí v souladu s dodatkem C1 obsahovat nejméně čtyři a nejvýše osm číslic.

Hrubá hmotnost

(kolonka 35)

Typ/délka: n ..11,3

Tento atribut je volitelný v případě, že je zboží různého druhu uvedené v jednom celním prohlášení společně zabaleno tak, že není možné určit hrubou hmotnost každého druhu zboží.

Čistá hmotnost

(kolonka 38)

Typ/délka: n ..11,3

V souladu s dodatkem C1 je použití tohoto atributu volitelné.

ÚČASTNÍK odesílatel

(bývalá kolonka 2)

Počet: 1

Datovou skupinu „ÚČASTNÍK odesílatel“ nelze použít v případě, že je v celním prohlášení uveden pouze jeden odesílatel. V tomto případě se používá datová skupina „ÚČASTNÍK odesílatel“ na úrovni „TRANZITNÍ OPERACE“.

Název, jméno

(bývalá kolonka 2)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Ulice a číslo domu

(bývalá kolonka 2)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Země

(bývalá kolonka 2)

Typ/délka: a2

Použije se kód země uvedený v dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo

(bývalá kolonka 2)

Typ/délka: an ..9

Atribut musí být použit.

Město

(bývalá kolonka 2)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

NAD LNG

Typ/délka: a2

Pro definování jazyka, ve kterém se uvádí jméno a adresa (NAD LNG), se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Identifikační číslo účastníka

(bývalá kolonka 2)

Typ/délka: an ..17

Používání tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států.

ÚČASTNÍK příjemce

(bývalá kolonka 8)

Počet: 1

Tato datová skupina se použije v případě, že je v celním prohlášení uvedeno více příjemců a atribut „Země určení“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“ obsahuje členský stát nebo zemi společného tranzitního režimu. Je-li v celním prohlášení uveden pouze jeden příjemce, nelze použít datovou skupinu „ÚČASTNÍK příjemce“ datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“.

Název, jméno

(bývalá kolonka 8)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Ulice a číslo domu

(bývalá kolonka 8)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Země

(bývalá kolonka 8)

Typ/délka: a2

Použije se kód země uvedený v dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo

(bývalá kolonka 8)

Typ/délka: an ..9

Atribut musí být použit.

Město

(bývalá kolonka 8)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

NAD LNG

Typ/délka: a2

Pro definování jazyka, ve kterém se uvádí jméno a adresa (NAD LNG), se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Identifikační číslo účastníka

(bývalá kolonka 8)

Typ/délka: an ..17

Používání tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států.

KONTEJNERY

(kolonka 31)

Počet: 99

Tato datová skupina se použije v případě, že atribut „Kontejner“ z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ obsahuje kód „1“.

Číslo kontejneru

(kolonka 31)

Typ/délka: an ..11

Atribut musí být použit.

NÁKLADOVÉ KUSY

(kolonka 31)

Počet: 99

Datová skupina musí být použita.

Značky a čísla nákladových kusů

(kolonka 31)

Typ/délka: an ..42

Pro definování jazyka, ve kterém se uvádí jméno a adresa (NAD LNG), se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Značky a čísla nákladových kusů LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Druh nákladových kusů

(kolonka 31)

Typ/délka: an2

Použijí se kódy stanovené v položce „kolonka 31“ dodatku D1.

Počet nákladových kusů

(kolonka 31)

Typ/délka: n ..5

Tento atribut se použije v případě, že atribut„Druh nákladových kusů“ obsahuje jiné kódy uvedené v dodatku D1 než kódy používané pro „volně loženo“ (VQ, VG, VL, VY, VR nebo VO) nebo „nebaleno“ (NE, NF, NG). Nelze ho použít, obsahuje-li atribut „Druh nákladových kusů“ jeden z výše uvedených kódů.

Počet kusů

(kolonka 31)

Typ/délka: n ..5

Tento atribut se použije v případě, že atribut„Druh nákladových kusů“ obsahuje kód uvedený v dodatku D2 pro „nebaleno“ (NE). V ostatních případech se tento atribut nepoužije.

PŘEDCHOZÍ DOKLAD

(kolonka 40)

Počet: 9

Datová skupina se použije v souladu s dodatkem C1.

Druh předchozího dokladu

(kolonka 40)

Typ/délka: an ..6

Je-li datová skupina použita, je třeba uvést alespoň jeden předchozí doklad.

Označení předchozího dokladu

(kolonka 40)

Typ/délka: an ..20

Použije se odkaz na předchozí doklad.

Označení předchozího dokladu LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Doplňující záznamy k předloženému dokladu

(kolonka 40)

Typ/délka: an ..26

Použití tohoto atributu je ponecháno na vůli členských států.

Doplňující záznamy k předloženému dokladu LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

PŘEDLOŽENÉ DOKLADY/OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ

(kolonka 44)

Počet: 99

Tato datová skupina se použije pro zprávy TIR. V ostatních případech se použije v souladu s dodatkem C1. Použije-li se tato datová skupina, musí obsahovat alespoň jeden z následujících atributů.

Druh předloženého dokladu (kolonka 44)

Typ/délka: an ..3

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

Označení předloženého dokladu

(kolonka 44)

Typ/délka: an ..20

Označení předloženého dokladu LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Doplňující záznamy k předloženému dokladu

(kolonka 44)

Typ/délka: an ..26

Doplňující záznamy k předloženému dokladu LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

ZVLÁŠTNÍ ZÁZNAMY

(kolonka 44)

Počet: 99

Datová skupina se použije v souladu s dodatkem C1. Použije-li se tato datová skupina, musí obsahovat buď atribut „Zvláštní záznamy – označení“, nebo „Text“.

Zvláštní záznamy – označení

(kolonka 44)

Typ/délka: an ..3

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

Vývoz z EU

(kolonka 44)

Typ/délka: n1

Jestliže atribut „Zvláštní záznamy – označení“ obsahuje kód „DG0“ nebo „DG1“, musí se použít atribut „Vývoz z EU“ nebo „Vývoz ze země“. Oba atributy nelze použít současně. V ostatních případech nelze atribut použít. Pokud se atribut použije, je třeba uvést tyto kódy:

0

ne

=

1

ano

=

Vývoz ze země

(kolonka 44)

Typ/délka: a2

Jestliže atribut „Zvláštní záznamy – označení“ obsahuje kód „DG0“ nebo „DG1“, musí se použít atribut „Vývoz z EU“ nebo „Vývoz ze země“. Oba atributy nelze použít současně. V ostatních případech nelze atribut použít. Pokud se atribut použije, uvede se kód země z dodatku D2.

Text

(kolonka 44)

Typ/délka: an ..70

Text LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

CELNÍ ÚŘAD odeslání

(kolonka C)

Počet: 1

Datová skupina musí být použita.

Identifikační číslo

(kolonka C)

Typ/délka: an8

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

ÚČASTNÍK držitel režimu

(kolonka 50)

Počet: 1

Datová skupina musí být použita.

Identifikační číslo účastníka

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..17

Tento atribut se použije v případě, že datová skupina „VÝSLEDKY KONTROLY“ obsahuje kód A3 nebo je-li použit atribut „Referenční číslo jistoty (GRN)“.

Název, jméno

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..35

Tento atribut se použije, jestliže je použit atribut „Identifikační číslo účastníka“ a jestliže systém ještě nezná ostatní atributy této datové skupiny.

Ulice a číslo domu

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..35

Tento atribut se použije, jestliže je použit atribut „Identifikační číslo účastníka“ a jestliže systém ještě nezná ostatní atributy této datové skupiny.

Země

(kolonka 50)

Typ/délka: a2

Jestliže je použit atribut „Identifikační číslo účastníka“ a jestliže systém ještě nezná ostatní atributy této datové skupiny, použije se kód uvedený v dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..9

Tento atribut se použije, jestliže je použit atribut „Identifikační číslo účastníka“ a jestliže systém ještě nezná ostatní atributy této datové skupiny.

Město

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..35

Tento atribut se použije, jestliže je použit atribut „Identifikační číslo účastníka“ a jestliže systém ještě nezná ostatní atributy této datové skupiny.

NAD LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definování jazyka, ve kterém se uvádí jméno a adresa (NAD LNG), kód jazyka uvedený v dodatku D2.

ZÁSTUPCE

(kolonka 50)

Počet: 1

Datová skupina musí být použita v případě, že držitel režimu využívá služeb zplnomocněného zástupce.

Název, jméno

(kolonka 50)

Typ/délka: an ..35

Atribut musí být použit.

Funkce zástupce

(kolonka 50)

Typ/délka: a ..35

Použití atributu je nepovinné.

Funkce zástupce LNG

Typ/délka: a2

Použije-li se odpovídající volná textová kolonka, použije se pro definici jazyka (LNG) kód jazyka uvedený v dodatku D2.

CELNÍ ÚŘAD tranzitu

(kolonka 51)

Počet: 9

Datová skupina se použije v souladu s dodatkem C1.

Identifikační číslo

(kolonka 51)

Typ/délka: an8

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

CELNÍ ÚŘAD určení

(kolonka 53)

Počet: 1

Datová skupina musí být použita.

Identifikační číslo

(kolonka 53)

Typ/délka: an8

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

ÚČASTNÍK schválený příjemce

(kolonka 53)

Počet: 1

Tuto datovou skupinu lze použít k označení skutečnosti, že zboží bude dodáno schválenému příjemci.

Identifikační číslo schváleného příjemce

(kolonka 53)

Typ/délka: an ..17

Atribut se použije.

VÝSLEDKY KONTROLY

(kolonka D)

Počet: 1

Datová skupina se použije v případě, že celní prohlášení předkládá schválený odesílatel.

Kód výsledku kontroly

(kolonka D)

Typ/délka: an2

Použije se kód A3.

Lhůta

(kolonka D)

Typ/délka: n8

Atribut musí být použit.

PŘILOŽENÉ CELNÍ ZÁVĚRY

(kolonka D)

Počet: 1

Tato datová skupina se použije v případě, že schválený odesílatel, jehož povolení vyžaduje přiložení celních závěr, podává celní prohlášení nebo že je držiteli režimu uděleno oprávnění používat celní závěry zvláštního typu.

Počet závěr

(kolonka D)

Typ/délka: n ..4

Atribut musí být použit.

OZNAČENÍ CELNÍCH ZÁVĚR

(kolonka D)

Počet: 99

Datová skupina se použije pro označení celních závěr.

Označení závěr

(kolonka D)

Typ/délka: an ..20

Atribut musí být použit.

Označení závěr LNG

Typ/délka: a2

Použije se kód jazyka (LNG) uvedený v dodatku D2.

JISTOTA

Počet: 9

Datová skupina musí být použita.

Druh jistoty

(kolonka 52)

Typ/délka: an ..1

Použije se kód uvedený v dodatku D1.

ZNAČKA JISTOTY

(kolonka 52)

Počet: 99

Datová skupina musí být použita, jestliže atribut „Druh jistoty“ obsahuje kód „0“, „1“, „2“, „4“ nebo „9“.

REFERENČNÍ ČÍSLO JISTOTY (GRN)

(kolonka 52)

Typ/délka: an ..24

Atribut se použije pro označení referenčního čísla jistoty (GRN) v případě, že atribut „Druh jistoty“ obsahuje kód „0“, „1“, „2“, „4“ nebo „9“. V tomto případě nelze použít atribut „Značka jiné jistoty“.

Referenční číslo jistoty (GRN) přiděluje celní úřad záruky za účelem identifikace jednotlivých jistot a tvoří se takto:

Kolonky 1 a 2 se vyplňují v souladu s výše uvedenými vysvětlivkami.Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Příklady

1

Poslední dvě číslice roku, kdy byla jistota přijata (YY)

numerické 2

97

2

Identifikace země, ve které byla jistota poskytnuta (kód země ISO alfa-2)

alfabetické 2

IT

3

Jedinečná identifikace přijetí pro daný rok a zemi, kterou vydal úřad záruky

alfanumerické 12

1234AB788966

4

Kontrolní číslice

alfanumerické 1

8

5

Identifikace jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu (1 písmeno + 6 číslic) nebo nula pro jiné typy jistot

alfanumerické 7

A001017

V kolonce 3 se vyplňuje jedinečná identifikace roku a země, která přijala jistotu, přidělená úřadem záruky. Národní celní správy, které chtějí mít v GRN zahrnuto též identifikační číslo celního úřadu záruky, mohou pro vložení vnitrostátního kódu celního úřadu záruky použít až prvních šest znaků kódu.

V kolonce 4 se vyplňuje hodnota sloužící jako kontrolní číslice pro kolonky 1 až 3 GRN. Umožňuje odhalit chyby při identifikaci prvních čtyř kolonek GRN.

Kolonka 5 se vyplňuje pouze tehdy, pokud se GRN týká jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu, která byla zanesena do počítačově zpracovaného tranzitního systému. V takovém případě se v kolonce vyplní identifikační číslo záručního dokladu.

Značka jiné jistoty

(kolonka 52)

Typ/délka: an ..35

Atribut se použije v případě, že atribut „Druh jistoty“ obsahuje kód „0“, „1“, „2“, „4“ nebo „9“. V tomto případě nelze použít atribut „Referenční číslo jistoty (GRN)“.

Přístupový kód

Typ/délka: an4

Atribut se použije v případě, že je použit atribut „Referenční číslo jistoty (GRN)“; není-li použit, je použití tohoto údaje ponecháno na vůli členských států. V závislosti na druhu jistoty vydává tento atribut úřad záruky, ručitel nebo držitel režimu

a používá se pro zabezpečení zvláštní jistoty.

OMEZENÍ PLATNOSTI (EU)

Počet: 1

Neplatí pro EU

(kolonka 52)

Typ/délka: n1

Kód 0 = ne se použije pro tranzit Unie.

OMEZENÍ PLATNOSTI (NE EU)

Počet: 99

Neplatí pro jiné země

(kolonka 52)

Typ/délka: a2

Pro země společného tranzitního režimu se použije kód země uvedený v dodatku D2.
Dodatek D1

KÓDY POUŽÍVANÉ V TISKOPISECH ( 13 )

HLAVA I

OBECNÉ POZNÁMKY

Tento dodatek obsahuje pouze specifické základní požadavky, které jsou použitelné v případě papírových tiskopisů. Pokud jsou tranzitní formality plněny prostřednictvím výměny zpráv EDI, použijí se pokyny obsažené v tomto dodatku, pokud dodatky C2 a D2 nestanoví jinak.

V některých případech jsou specifikovány požadavky na typ a délku údaje.

Kódy pro různé typy dat jsou tyto:

a

alfabetický

n

numerický

an

alfanumerický

Číslo uvedené za kódem udává přípustnou délku údaje. Dvě tečky uvedené před identifikátorem délky udávají, že údaj nemá pevně stanovenou délku, avšak že může obsahovat počet znaků až do výše stanovené identifikátorem.

HLAVA II

KÓDY

Kolonka 1: Prohlášení

První pododdíl

Použijí se tyto kódy (a2):

EX

:

pro obchod se zeměmi a územími mimo celní území Unie, kromě smluvních stran Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku;

pro propuštění zboží do jednoho z celních režimů uvedených ve sloupcích A a E tabulky v dodatku C1 hlavě I oddílu B;

pro přidělení celně schváleného určení nebo použití zboží uvedeného ve sloupcích C a D tabulky v dodatku C1 hlavě I oddílu B;

pro odeslání zboží, které není zbožím Unie, v rámci obchodu mezi členskými státy;

IM

:

pro obchod se zeměmi a územími mimo celní území Unie, kromě smluvních stran Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku;

pro propuštění zboží do jednoho z celních režimů uvedených ve sloupcích H až J tabulky v dodatku C1 hlavě I oddílu B;

pro propuštění zboží, které není zbožím Unie, do celního režimu v rámci obchodu mezi členskými státy;

EU

:

v rámci obchodu se smluvními stranami Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku;

pro propuštění zboží do jednoho z celních režimů uvedených ve sloupcích A, E a H až J tabulky v dodatku C1 hlavě I oddílu B;

pro přidělení celně schváleného určení nebo použití zboží uvedeného ve sloupcích C a D tabulky v dodatku C1 hlavě I oddílu B;

CO

:

pro zboží Unie podléhající zvláštním opatřením v průběhu přechodného období po přistoupení nových členských států;

pro umístění zboží v celním skladu s cílem získat zvláštní vývozní náhrady před vývozem nebo výroba pod celním dohledem a celní kontrolou před vývozem a platbou vývozních náhrad;

pro zboží Unie v rámci obchodu mezi částmi celního území Unie, na které se vztahuje směrnice 2006/112/ES, a částmi tohoto území, na která se uvedená směrnice nevztahuje, nebo v rámci obchodu mezi částmi tohoto území, na které se uvedená směrnice nevztahuje.

Druhý pododdíl

Použijí se tyto kódy (a1):

A

pro běžné celní prohlášení (běžný postup podle článku 162 kodexu);

B nebo C

pro zjednodušené celní prohlášení (zjednodušený postup podle článku 166 kodexu);

D

pro podání běžného celního prohlášení uvedeného pod kódem A dříve, než je deklarant schopen zboží předložit;

E nebo F

pro podání zjednodušeného celního prohlášení uvedeného pod kódem B nebo C dříve, než je deklarant schopen zboží předložit;

X nebo Y

pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódů B nebo C a E nebo F;

Z

pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle článků 166 a 182 kodexu.

Kódy D a F lze použít pouze v rámci postupu stanoveného v článku 171 kodexu, kdy je celní prohlášení podáno dříve, než je deklarant schopen zboží předložit.

Třetí pododdíl

Použijí se tyto kódy (an..5):

T1

:

zboží přepravované v režimu vnějšího tranzitu Unie;

T2

:

zboží přepravované v režimu vnitřního tranzitu Unie v souladu s článkem 227 kodexu, pokud se nepoužije čl. 286 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447;

T2F

:

zboží přepravované v režimu vnitřního tranzitu Unie podle článku 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446,;

T2SM

:

zboží propuštěné do režimu vnitřního tranzitu Unie za použití článku 2 rozhodnutí Výboru pro spolupráci EHS-San Marino č. 4/92 ze dne 22. prosince 1992;

T

:

smíšené zásilky podle článku 286 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447; v tomto případě se prostor za značkou T musí proškrtnout;

T2L

:

doklad prokazující celní status zboží Unie;

T2LF

:

doklad prokazující celní status u zboží Unie, které směřuje do nebo z části celního území Unie, na kterou se nevztahuje směrnice 2006/112/ES;

T2LSM

:

doklad prokazující status zboží určeného pro San Marino za použití článku 2 rozhodnutí Výboru pro spolupráci EHS-San Marino č. 4/92 ze dne 22. prosince 1992.

Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce

Je-li třeba zadat identifikační číslo, použije se číslo EORI. Struktura je tato:Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Formát

Příklady

1

Identifikační kód členského státu, který číslo přiděluje (kód země ISO alfa 2)

alfabetické 2

a2

PL

2

Jedinečný identifikační kód v členském státě

alfanumerické 15

an..15

1234567890ABCDE

Příklad:„PL1234567890ABCDE“ u polského vývozce (kód země: PL), jehož jedinečné vnitrostátní číslo EORI je „1234567890ABCDE“.

Kód země: alfabetické kódy Unie pro země a území jsou odvozeny od platných dvoupísmenných kódů ISO (a2), pokud jsou v souladu s kódy zemí stanovenými podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Unie týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ( 14 ).

Kolonka 8: Příjemce

Je-li třeba zadat identifikační číslo, použije se číslo EORI se strukturou uvedenou v popisu pro kolonku 2.

Je-li třeba zadat identifikační číslo a celní prohlášení obsahuje údaje požadované pro výstupní souhrnné celní prohlášení, jak je stanoveno v dodatku A, lze použít jedinečné identifikační číslo v třetí zemi, které dala Unii k dispozici dotčená třetí země.

Kolonka 14: Deklarant/Zástupce

a) K určení deklaranta nebo statusu zástupce vložte před celé jméno a adresu jeden z těchto kódů (n1):

1.

deklarant;

2.

zástupce (přímé zastoupení ve smyslu čl. 18 odst. 1 prvního pododstavce kodexu);

3.

zástupce (nepřímé zastoupení ve smyslu čl. 18 odst. 1 druhého pododstavce kodexu).

V případě, že je tento kód tištěn na papírový doklad, bude uveden v hranatých závorkách (př.: [1], [2] nebo [3]).

b) Je-li třeba zadat identifikační číslo, použije se číslo EORI se strukturou uvedenou v popisu pro kolonku 2.

Kolonka 15a: Kód země odeslání nebo vývozu

Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.

Kolonka 17a: Kód země určení

Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.

Kolonka 17b: Kód regionu určení

Použijí se kódy, které stanoví členské státy.

Kolonka 18: Státní příslušnost dopravního prostředku při odjezdu

Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.

Kolonka 19: Kontejner (Kont.)

Použijí se tyto kódy (n1):

0

Zboží nepřepravované v kontejnerech.

1

Zboží přepravované v kontejnerech.

Kolonka 20: Dodací podmínky

V prvních dvou pododdílech této kolonky se případně uvádějí tyto kódy a prohlášení:První pododdíl

Význam

Druhý pododdíl

Kód Incoterms

Incoterms – MOK/EHK

Bližší určení místa

Kód platný obvykle pro silniční a železniční přepravu

DAF (Incoterms 2000)

S dodáním na hranici

Dohodnuté místo

Kódy platné pro všechny druhy dopravy

EXW (Incoterms 2010)

Ze závodu

Dohodnuté místo

FCA (Incoterms 2010)

Vyplaceně dopravci

Dohodnuté místo

CPT (Incoterms 2010)

Přeprava placena do

Dohodnuté místo určení

CIP (Incoterms 2010)

Přeprava a pojištění placeno do

Dohodnuté místo určení

DAT (Incoterms 2010)

S dodáním na terminál

Dohodnutý terminál v přístavu nebo místě určení

DAP (Incoterms 2010)

S dodáním na místo

Dohodnuté místo určení

DDP (Incoterms 2010)

S dodáním clo placeno

Dohodnuté místo určení

DDU (Incoterms 2000)

S dodáním clo neplaceno

Dohodnuté místo určení

Kódy platné obvykle pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu

FAS (Incoterms 2010)

Vyplaceně k boku lodi

Dohodnutý přístav nalodění

FOB (Incoterms 2010)

Vyplaceně loď

Dohodnutý přístav nalodění

CFR (Incoterms 2010)

Náklady a přepravné

Dohodnutý přístav určení

CIF (Incoterms 2010)

Náklady, pojištění a přepravné

Dohodnutý přístav určení

DES (Incoterms 2000)

S dodáním z lodi

Dohodnutý přístav určení

DEQ (Incoterms 2000)

S dodáním z nábřeží

Dohodnutý přístav určení

XXX

Dodací podmínky jiné než podmínky uvedené výše

Slovní popis dodacích podmínek stanovených ve smlouvě

Členské státy mohou v třetím pododdílu vyžadovat tyto kódované údaje (n1):

1

Místo, které se nachází na území daného členského státu.

2

Místo, které se nachází na území jiného členského státu.

3

Jiné (místo, které se nachází mimo Unii).

Kolonka 21: Státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici

Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.

Kolonka 22: Měna faktury

Měna faktury se označuje pomocí třípísmenného měnového kódu ISO (ISO 4217 pro měny a peněžní prostředky).

Kolonka 24: Druh obchodu

Členské státy, které vyžadují tuto informaci, musí použít jednociferné kódy uvedené ve sloupci A tabulky stanovené podle čl. 10 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 113/2010 ( 15 ), přičemž toto číslo se uvádí v levé straně kolonky. Mohou také stanovit, aby byla v pravé straně kolonky uvedena druhá číslice ze seznamu ve sloupci B uvedené tabulky.

Kolonka 25: Druh dopravy na hranici

Použijí se tyto kódy (n1):Kód

Popis

1

námořní doprava

2

železniční doprava

3

silniční doprava

4

letecká doprava

5

poštovní doprava

7

doprava potrubím a vedením

8

vnitrozemská vodní doprava

9

vlastní pohon

Kolonka 26: Druh dopravy ve vnitrozemí

Použijí se kódy uvedené pro kolonku 25.

Kolonka 29: Výstupní nebo vstupní celní úřad

Použijí se takto strukturované kódy (an8):

 první dva znaky (a2) slouží k určení země pomocí kódů zemí uvedených v kolonce 2,

 dalších šest znaků (an6) zastupuje dotyčný úřad dané země. Měla by být přijata tato struktura:

 První tři znaky (a3) by byly použity pro kód UN/LOCODE a poslední tři znaky pro národní alfanumerické další dělení (an3). Pokud by se toto další dělení nepoužilo, měly by být vloženy znaky „000“.

Příklad: BEBRU000: BE = ISO 3166 pro Belgii, BRU = UN/LOCODE pro město Brusel, 000 pro nevyužité další dělení.

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; Značky a čísla – Č. kontejneru – Počet a druh

Druh nákladových kusů

Použijí se tyto kódy:

(Doporučení EHK/OSN č. 21/rev. 8.1 ze dne 12. července 2010).KÓDY BALENÍ

Aerosol

AE

Ampule chráněná

AP

Ampule nechráněná

AM

Baleno do smršťovací fólie

SW

Balíček

PC

Balíček, svazek

PA

Balík (žok), neslisovaný

BN

Balík (žok), slisovaný

BL

Balík, svazek

BE

Balík, svazek, dřevěný

8C

Balon chráněný

BP

Balon nechráněný

BF

Barel

DR

Barel z hliníku

1B

Barel z hliníku s neodnímatelnou vrchní částí

GC

Barel z hliníku s odnímatelnou vrchní částí

QD

Barel z lepenky

IG

Barel z oceli

1 A

Barel z oceli s neodnímatelnou vrchní částí

QA

Barel z oceli s odnímatelnou vrchní částí

QB

Barel z plastu

IH

Barel z plastu s neodnímatelnou vrchní částí

QF

Barel z plastu s odnímatelnou vrchní částí

QG

Barel z překližky

1D

Barel ze dřeva

1 W

Barel ze železa

DI

Bedna

CH

Bedna

LU

Bedna dřevěná

7B

Bedna izotermická

EI

Bedna s paletovou základnou

ED

Bedna s paletovou základnou z kovu

EH

Bedna s paletovou základnou z lepenky

EF

Bedna s paletovou základnou z plastu

EG

Bedna s paletovou základnou ze dřeva

EE

Bedna z oceli

SS

Bedna, přepravka

CS

Bez jakéhokoli obalu

NE

Bez jakéhokoli obalu

NE

Bez jakéhokoli obalu, jedna jednotka

NF

Bez jakéhokoli obalu, více jednotek

NG

Blister

AI

Bonbona, proutěná láhev

WB

Cisterna běžná

TG

Cívka

BB

Cívka, navíjecí buben

RL

Dávka

LT

Dávkovač

DN

Demižón chráněný

DP

Demižón nechráněný

DJ

Desky v balíku/svazku

BY

Džbán, amfora

PH

Džbán, konvice

JG

Džber, soudek

TB

Filmpak

FP

Flexibag

FB

Flexitank

FE

Fólie s obalem z plastu

SP

Fólie, arch, plát, podložka

ST

Fólie, archy, pláty, podložky v balíku/svazku

SZ

Fošny v balíku/svazku

PZ

Hrnec, kelímek

PT

Ingot

IN

Ingoty v balíku/svazku

IZ

Jednotka

UN

Káď, sud, bečka

TE

Kanystr obdélníkový

JC

Kanystr válcovitý

JY

Kanystr z oceli

3 A

Kanystr z oceli s neodnímatelnou vrchní částí

QK

Kanystr z oceli s odnímatelnou vrchní částí

QL

Kanystr z plastu

3H

Kanystr z plastu s neodnímatelnou vrchní částí

QM

Kanystr z plastu s odnímatelnou vrchní částí

QN

Kanystr, nádrž

CI

Karta

CM

Kazeta

CQ

Klec

CG

Klec CHEP, Commonwealth Handling Equipment Pool

DG

Klec ve tvaru válce

CW

Kluzná podložka

SL

Kmen, kulatina

LG

Kmeny v balíku/svazku

LZ

Kompozitní obal, nádoba z plastu

6H

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou z dřevovláknitého materiálu

YK

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou z hliníku

YD

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou z překližky

YH

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou z oceli

YB

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou z pevného plastu

YM

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou ze dřeva

YF

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším barelem z hliníku

YC

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším barelem z lepenky

YJ

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším barelem z oceli

YA

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším barelem z plastu

YL

Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším barelem z překližky

YG

Kompozitní obal, nádoba ze skla

6P

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnější schránkou z dřevovláknitého materiálu

YX

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnější schránkou z hliníku

YR

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnější schránkou z oceli

YP

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnější schránkou ze dřeva

YS

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším barelem z hliníku

YQ

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším barelem z lepenky

YW

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším barelem z oceli

YN

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším barelem z překližky

YT

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším obalem z lehčeného plastu

YY

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším obalem z pevného plastu

YZ

Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším proutěným opletením

YV

Konev na mléko

CC

Kontejner z měkkého materiálu

IF

Kontejner, galon

GL

Kontejner, kovový

ME

Kontejner, specifikovaný pouze jako přepravní zařízení

CN

Kontejner, vnější

OU

Konzerva

T1

Kornout

AJ

Koš

BK

Koš s držadlem z lepenky

HC

Koš s držadlem z plastu

HA

Koš s držadlem ze dřeva

HB

Košík

HR

Košík na ovoce

PJ

Krabička na zápalky

MX

Kryt, povlak

CV

Kufr

SU

Kufr velký cestovní

FO

Kufr velký lodní

TR

Kus

PP

Kvádr

OK

Láhev chráněná cibulovitá

BV

Láhev chráněná válcovitá

BQ

Láhev na plyn

GB

Láhev nechráněná cibulovitá

BS

Láhev nechráněná válcovitá

BO

Láhev, baňka

FL

Lepenková krabice

CT

Liftvan

LV

Mísa

BM

Miska, baňka

CU

Nádoba v plastovém obalu

MW

Nádoba z kovu

MR

Nádoba z lepenky

AB

Nádoba z papíru

AC

Nádoba z plastu

PR

Nádoba ze dřeva

AD

Nádoba ze skla

GR

Nádoba, sklenice

JR

Nádrž

VA

Nádrž, tank obdélníkový

TK

Nádrž, tank válcovitý

TY

Námořní bedna

SE

Není k dispozici

NA

Obal

PK

Obal opatřený papírem

IF

Obal reklamní z kovu

IB

Obal reklamní z plastu

ID

Obal reklamní ze dřeva

IC

Obal s průhledným okénkem

IE

Obal válcovitý elastický

IA

Obal z lepenky s otvory pro uchopení

IK

Ohebná roura

TD

Ohrada

PF

Opletená láhev chráněná

CP

Opletená láhev nechráněná

CO

Osmihranný kontejner

OT

Otep

TS

Paleta

PX

Paleta 100 cm × 110 cm

AH

Paleta AS 4068-1993

OD

Paleta balená do smršťovací fólie

AG

Paleta dřevěná

8 A

Paleta modulární s rámem o rozměrech 80 cm × 100 cm

PD

Paleta modulární s rámem o rozměrech 80 cm × 120 cm

PE

Paleta modulární s rámem o rozměrech 80 cm × 60 cm

AF

Paleta TRI-WALL

TW

Paleta, CHEP 100 cm × 120 cm

OC

Paleta, CHEP 40 cm × 60 cm

OA

Paleta, CHEP 80 cm × 120 cm

OB

Paleta, ISO T11

OE

Paletová schránka

PB

Pánev

P2

Plachta, plachtovina

CZ

Plášť

EN

Platforma nespecifikované hmotnosti či rozměru

OF

Plech

SM

Plechovka obdélníková

CA

Plechovka válcovitá

CX

Pneumatika

TU

Podnos

PU

Podnos obsahující vodorovně vrstvené ploché předměty

GU

Podnos pevný s víkem stohovatelný (CEN TS 14482:2002)

IL

Podnos z lepenky dvouúrovňový bez poklopu

DY

Podnos z lepenky jednoúrovňový bez poklopu

DV

Podnos z plastu dvouúrovňový bez poklopu

DW

Podnos z polystyrenu jednoúrovňový bez poklopu

DU

Podnos z plastu jednoúrovňový bez poklopu

DS

Podnos ze dřeva dvouúrovňový bez poklopu

DX

Podnos ze dřeva jednoúrovňový bez poklopu

DT

Pojízdná plošina

SI

Popruh

B4

Pouzdro z oceli

SV

Proutěný košík

CE

Přepravka

CR

Přepravka dřevěná

8B

Přepravka kovová

MA

Přepravka mělká

SC

Přepravka na čaj

TC

Přepravka na láhve, stojan na láhve

BC

Přepravka na mléko

MC

Přepravka na ovoce

FC

Přepravka na pivo

CB

Přepravka pro zavěšené oděvy

RJ

Přepravka s rámem

FD

Přepravka z lepenky pro volně ložené zboží

DK

Přepravka z lepenky víceúrovňová

DC

Přepravka z plastu pro volně ložené zboží

DL

Přepravka z plastu víceúrovňová

DA

Přepravka ze dřeva pro volně ložené zboží

DM

Přepravka ze dřeva víceúrovňová

DB

Přepravka, pro automobily

7 A

Přepravní rám, latění

SK

Pytel

SA

Pytel vícestěnný

MS

Pytel z juty

JT

Pytlík (váček)

PO

Rám, stojan

FR

Regál

RK

Rohož

MT

Roura

TU

Roury, hadice v balíku/svazku

TZ

Rozprašovač

AT

Rukáv

SY

Sada nástrojů/potřeb

KI

Schránka CHEP, Commonwealth Handling Equipment Pool, Eurobox

DH

Schránka, krabice

BX

Schránka, krabice na kapaliny

BW

Schránka, krabice z dřevovláknitých desek

4G

Schránka, krabice z hliníku

4B

Schránka, krabice z lehčeného plastu

QR

Schránka, krabice z oceli

4 A

Schránka, krabice z pevného plastu

QS

Schránka, krabice z plastu

4H

Schránka, krabice z překližky

4D

Schránka, krabice z přírodního dřeva

4C

Schránka, krabice z přírodního dřeva obyčejná

QP

Schránka, krabice z rekonstituovaného dřeva

4F

Síť

NT

Síťka na ovoce

RT

Síťový rukáv z plastu

NU

Síťový rukáv z textilního materiálu

NV

Smotek

AL

Soudek

CK

Souprava, svazek

NS

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z hliníku

WL

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z kompozitního materiálu s vnitřní nádobou z pevného plastu

ZQ

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z kovu

WM

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z oceli

WK

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z kompozitního materiálu s vnitřní nádobou z měkkého plastu

ZR

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z pevného plastu, samonosný

ZK

Středně velký kontejner pro volně ložené kapaliny z pevného plastu s konstrukčním vybavením

ZJ

Středně velký kontejner pro volně ložené pevné látky z kompozitního materiálu s vnitřní nádobou z měkkého plastu

ZM

Středně velký kontejner pro volně ložené pevné látky z kompozitního materiálu s vnitřní nádobou z pevného plastu

PLN

Středně velký kontejner pro volně ložené pevné látky z pevného plastu, samonosný

ZF

Středně velký kontejner pro volně ložené pevné látky z pevného plastu s konstrukčním vybavením

ZD

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží

WA

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z dřevovláknitých desek

 

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z hliníku

WD

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z hliníku pod tlakem > 10 kPa

WH

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z jiného kovu než oceli

ZV

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z kovu

WF

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z kovu pod tlakem vyšším než 10 kPa

WJ

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z oceli

WC

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z oceli pod tlakem > 10 kPa

WG

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z papíru, vícestěnný

ZA

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z papíru, vícestěnný, voděodolný

ZC

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z plastové fólie

WS

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z překližky

ZX

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z rekonstituovaného dřeva

ZY

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z rekonstituovaného dřeva, s vnitřním pláštěm

WZ

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z kompozitního materiálu

ZS

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z kompozitního materiálu s vnitřní nádobou z měkkého plastu pod tlakem

ZP

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z kompozitního materiálu s vnitřní nádobou z pevného plastu pod tlakem

ZN

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z pevného plastu

AA

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z pevného plastu samonosný pod tlakem

ZH

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z pevného plastu s konstrukčním vybavením pod tlakem

ZG

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z plastové tkaniny s potahem

WP

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z plastové tkaniny s potahem a vnitřním pláštěm

WR

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z plastové tkaniny s potahem a vnitřním pláštěm

WQ

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z plastové tkaniny bez potahu a vnitřního pláště

WN

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z překližky s vnitřním pláštěm

WY

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z přírodního dřeva

ZW

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z přírodního dřeva s vnitřním pláštěm

WU

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z textilního materiálu bez potahu a vnitřního pláště

WT

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z textilního materiálu s potahem

WV

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z textilního materiálu s potahem a vnitřním pláštěm

WX

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží z textilního materiálu s vnitřním pláštěm

WW

Středně velký kontejner pro volně ložené zboží, elastický

ZU

Sud

KG

Sud dřevěný

2C

Sud dřevěný s čepem

QH

Sud o objemu cca 195 l

ST

Sud, barel

BA

Svazek

BH

Svitek

CL

Svitek, role

RO

Škopek s víkem

TL

Špulka

SO

Štůčka (tkaniny)

BT

Tabulka

T1

Tácek na potraviny

FT

Tenká deska

SB

Tlaková láhev

CY

Tlusté prkno, fošna

PN

Trám, nosník

GI

Trámy v balíku/svazku

GZ

Trubka, potrubí

PI

Trubky, potrubí v balíku/svazku

PV

Truhla

CF

Truhla, rakev

CJ

Tuba s tryskou

TV

Tyč

BR

Tyč, prut

RD

Tyče v balíku/svazku

BZ

Tyče, pruty v balíku/svazku

RZ

Váček, pytlík

SH

Vak

BG

Vak (torna)

TT

Vak elastický

FX

Vak pro objemné volně ložené zboží

43

Vak velkoobjemový

JB

Vak velký

ZB

Vak vícenásobný

MB

Vak z jutové pytloviny

GY

Vak z papíru

5M

Vak z papíru, vícestěnný, voděodolný

XK

Vak z plastové tkaniny

5H

Vak z plastové tkaniny bez vnitřního pláště a potahu

XA

Vak z plastové tkaniny s ochranou proti úniku práškovitých materiálů

XB

Vak z plastové tkaniny, voděodolný

XC

Vak z plastu

EC

Vak z textilního materiálu

5L

Vak z textilního materiálu bez vnitřního pláště a potahu

XF

Vak z textilního materiálu s ochranou proti úniku práškovitých materiálů

XG

Vak z textilního materiálu, voděodolný

XH

Vak z papíru, vícestěnný

XJ

Vak z plastové fólie

XD

Vak, polyethylenový

44

Vakuově baleno

VP

Vanpack

VK

Vědro

FI

Vědro, kbelík

BJ

Vědro, konev

PL

Velký sud o objemu cca 240 l

HG

Velký sud, káď

BU

Věnec, kolo

RG

Volně (v případě zvířat)

UC

Volně loženo, kapalina

VL

Volně loženo, plyn (při tlaku 1 031 mbar a teplotě 15 °C)

VG

Volně loženo, tuhá konzistence, granule („zrní“)

VR

Volně loženo, tuhá konzistence, jemné zrnění („prášek“)

VY

Volně loženo, tuhá konzistence, velké kusy („hroudy“)

VO

Volně loženo, zkapalněný plyn (na vysokou teplotu/tlak)

VQ

Vozidlo

VN

Vozík s plochým dnem

FW

Vřeteno

SD

Vzájemně definováno

ZZ

Zásobník, vana

BI

Zavazadlo

LE

Kolonka 33: Zbožový kód

První pododdíl (osm číslic)

Vyplní se v souladu s kombinovanou nomenklaturou.

Používá-li se tiskopis pro účely tranzitního režimu Unie, vyplní se do tohoto pododdílu zbožový kód složený nejméně ze šesti číslic harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží. Avšak v případech, kdy tak stanoví právní předpisy Unie, se uvede kód kombinované nomenklatury.

Druhý pododdíl (dva znaky)

Vyplní se v souladu s kódem Taric (dva znaky pro uplatňování zvláštních opatření Unie týkající se formalit, které jsou plněny na místě určení).

Třetí pododdíl (čtyři znaky)

Vyplní se v souladu s kódem Taric (první doplňkový kód).

Čtvrtý pododdíl (čtyři znaky)

Vyplní se v souladu s kódem Taric (druhý doplňkový kód).

Pátý pododdíl (čtyři znaky)

Kódy stanoví členské státy, kterých se to týká.

Kolonka 34a: Kód země původu

Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.

Kolonka 34b: Kód regionu původu nebo výroby

Kódy stanoví členské státy.

Kolonka 36: Preference

Tato kolonka je pro třímístné číselné kódy složené z jednociferného znaku z odstavce 1 a dvouciferného znaku z odstavce 2.

Příslušné kódy jsou uvedeny níže:

1. První číslice kódu

1

celní zacházení „erga omnes“;

2

systém všeobecných preferencí (SVP);

3

celní preference, jiné než uvedené pod kódem 2;

4

cla podle ustanovení dohod o celní unii, které Evropská unie uzavřela.

2. Následující dvě číslice kódu

00

žádný z následujících případů;

10

dočasné osvobození od cla;

15

dočasné osvobození od cla s konečným užitím;

18

dočasné osvobození od cla s osvědčením o zvláštní povaze produktu;

19

dočasné osvobození od cla pro zboží dovážené s osvědčením letové způsobilosti;

20

celní kvóta ( *2 );

23

celní kvóta s konečným užitím (*2) ;

25

celní kvóta s osvědčením o zvláštní povaze produktu (*2) ;

28

celní kvóta po pasivním zušlechťovacím styku (*2) ;

40

konečné užití vyplývající ze společného celního sazebníku;

50

osvědčení o zvláštní povaze produktu.

Kolonka 37: Režim

A.    První pododdíl

V tomto pododdílu se uvádějí čtyřciferné kódy, které se skládají z dvouciferného kódu pro režim, o který je žádáno, a z druhého dvouciferného kódu pro předchozí režim. Seznam dvouciferných kódů je uveden níže.

„Předchozím režimem“ se rozumí režim, ve kterém se zboží nacházelo před propuštěním do režimu, o který je žádáno.

Je nutno poznamenat, že je-li předchozím režimem režim uskladňování v celním skladu nebo dočasné použití nebo pokud zboží přichází ze svobodného pásma, použije se odpovídající kód, pouze pokud zboží nebylo propuštěno do zvláštního režimu (aktivní zušlechťovací styk, pasivní zušlechťovací styk).

Například: Zpětný vývoz zboží dovezeného v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku a následně propuštěného do režimu uskladňování v celním skladu = 3151 (ne 3171). (První operace = 5100; druhá operace = 7151: zpětný vývoz = 3151).

A podobně je-li zboží dříve dočasně vyvezené zpětně dováženo, považuje se propuštění do některého z uvedených režimů s podmíněným osvobozením od cla za prostý dovoz v tomto režimu. Údaj vyznačující „zpětný dovoz“ se uvádí, pouze pokud je zboží propouštěno do volného oběhu.

Například: propuštění pro domácí spotřebu se souběžným propuštěním do volného oběhu zboží vyváženého v celním režimu pasivního zušlechťovacího styku nacházejícího se v režimu uskladňování v celním skladu při zpětném dovozu = 6121 (ne 6171). (První operace: dočasný vývoz pro pasivní zušlechťovací styk = 2100; druhá operace: uskladňování v celním skladu = 7121; třetí operace: propuštění pro domácí spotřebu + propuštění do volného oběhu = 6121).

Kódy označené v seznamu níže písmenem (a) nelze použít jako první dvě číslice kódu režimu, ale pouze pro označení předchozího režimu.

Například: 4054 = propuštění zboží, které bylo dříve v jiném členském státě propuštěno do aktivního zušlechťovacího styku, do volného oběhu a domácí spotřeby.

Seznam režimů pro účely kódování

K vytvoření čtyřciferného kódu musí být kombinovány dva z těchto základních prvků.

00.

Tento kód se používá k označení skutečnosti, že neexistuje žádný předchozí režim. (a)

01.

Volný oběh zboží, které je zároveň znovu odesíláno v rámci obchodu mezi částmi celního území Unie, na které se vztahuje směrnice Rady 2006/112/ES, a částmi, na které se uvedená směrnice nevztahuje, nebo v rámci obchodu mezi částmi tohoto území, na které se uvedená směrnice nevztahuje.

Volný oběh zboží, které je zároveň znovu odesíláno v rámci obchodu mezi Unií a zeměmi, se kterými vytvořila celní unii.

Příklad: Zboží přepravené ze třetí země, propuštěné do volného oběhu ve Francii a dále odeslané na Normanské ostrovy.

02.

Volný oběh s použitím aktivního zušlechťovacího styku (systém navracení). (a)

Vysvětlení: Aktivní zušlechťovací styk (systém navracení) v souladu s článkem 256 kodexu.

07.

Volný oběh se souběžným propuštěním do režimu uskladňování kromě režimu uskladňování v celním skladu.

Vysvětlení: Tento kód se použije při propuštění zboží do volného oběhu, kdy však nebyly zaplaceny DPH a případné spotřební daně.

Příklady: Dovezené stroje jsou propuštěny do volného oběhu, ale nebyla zaplacena DPH. V době, kdy je zboží umístěno v daňovém skladu nebo zóně, je podmíněně osvobozeno od DPH.

Dovezené cigarety jsou propuštěny do volného oběhu, ale nebyly zaplaceny DPH a spotřební daně. V době, kdy je zboží umístěno v daňovém skladu nebo zóně, je podmíněně osvobozeno od DPH a spotřebních daní.

10.

Trvalý vývoz.

Příklad: Běžný vývoz zboží Unie do třetí země, ale rovněž vývoz zboží Unie do částí celního území Unie, na které se nevztahuje směrnice Rady 2006/112/ES (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

11.

Vývoz zušlechtěných výrobků získaných z rovnocenného zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku před umístěním dovozového zboží do režimu.

Vysvětlení: Předčasný vývoz (EX-IM) v souladu s čl. 223 odst. 2 písm. c) kodexu.

Příklad: Vývoz cigaret vyrobených z tabákových listů pocházejících z Unie před umístěním tabákových listů ze třetí země do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

21.

Dočasný vývoz v režimu pasivního zušlechťovacího styku.

Příklad: Vysvětlení: Pasivní zušlechťovací styk podle článků 259 až 262 kodexu. Viz též kód 22.

22.

Dočasný vývoz v režimu jiném než uvedeném pod kódem 21.

Příklad: Současné použití režimu pasivního zušlechťovacího styku a hospodářského režimu pasivního zušlechťovacího styku pro textilní výrobky (nařízení Rady (ES) č. 3036/94).

23.

Dočasný vývoz pro návrat v nezměněném stavu.

Příklad: Dočasný vývoz zboží na výstavy, například vzorků, odborných zařízení atd.

31.

Zpětný vývoz.

Vysvětlení: Zpětný vývoz zboží, které není zbožím Unie, po režimu s podmíněným osvobozením od cla.

Příklad: Zboží je umístěno do režimu uskladnění v celním skladu a následně deklarováno pro zpětný vývoz.

40.

Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu u zboží, které netvoří dodávku osvobozenou od DPH.

Příklad: Zboží dovážené ze třetí země s platbou cla a DPH.

41.

Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku (systém navracení). (a)

Příklad: Režim aktivního zušlechťovacího styku s platbou cel a vnitrostátních dovozních poplatků.

42.

Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu u zboží, které tvoří dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu a které případně podléhá podmíněnému osvobození od spotřební daně.

Vysvětlení: Poskytuje se osvobození od DPH a případně podmíněné osvobození od spotřební daně, jelikož po dovozu následuje dodání nebo přemístění zboží uvnitř Unie do jiného členského státu. V takovém případě bude DPH a případně spotřební daň splatná v členském státě konečného určení. Aby se tento režim mohl použít, musí osoby splňovat podmínky uvedené v čl. 143 odst. 2 směrnice 2006/112/ES a případně podmínky uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES.

Příklad 1: Dovoz zboží s osvobozením od DPH prostřednictvím daňového zástupce.

Příklad 2: Zboží podléhající spotřební dani dovážené ze třetí země, které je propuštěno do volného oběhu a tvoří dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu. Po propuštění do volného oběhu bezprostředně následuje přeprava v rámci režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně z místa dovozu, která byla zahájena oprávněným odesílatelem v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES.

43.

Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu v rámci provádění zvláštních opatření ve spojení s platbou určité částky během přechodného období, které následuje po přistoupení nových členských států.

Příklad: Propuštění do volného oběhu v případě zemědělských produktů, pro které během zvláštního přechodného období po přistoupení nových členských států platí mezi novými členskými státy a zbytkem Unie zvláštní celní režim nebo zvláštní opatření stejná, jaká byla svého času uplatňována vůči Španělsku a Portugalsku.

45.

Propuštění zboží do volného oběhu a pro domácí spotřebu pro účely DPH nebo spotřebních daní a umístění zboží do režimu uskladňování v daňovém skladu.

Vysvětlení: Osvobození od DPH nebo spotřební daně formou umístění zboží do režimu uskladňování ve skladu s daňovým dozorem.

Příklady: Cigarety dovážené ze třetí země jsou propuštěny do volného oběhu a DPH byla zaplacena. V době, kdy je zboží v daňovém skladu nebo zóně, je podmíněně osvobozeno od spotřebních daní.

Cigarety dovážené ze třetí země jsou propuštěny do volného oběhu a spotřební daně jsou zaplaceny. V době, kdy je zboží v daňovém skladu nebo zóně, je podmíněně osvobozeno od platby DPH.

48.

Propuštění náhradního zboží pro domácí spotřebu se souběžným propuštěním do volného oběhu v režimu pasivního zušlechťovacího styku před vývozem dočasně vyváženého zboží.

Vysvětlení: Systém standardní výměny (IM-EX), předčasný dovoz v souladu s čl. 262 odst. 1 kodexu.

49.

Propuštění zboží Unie pro domácí spotřebu v rámci obchodu mezi částmi celního území Unie, na které se vztahuje směrnice 2006/112/ES, a částmi, na které se uvedená směrnice nevztahuje, nebo v rámci obchodu mezi částmi tohoto území, na které se uvedená směrnice nevztahuje.

Propuštění zboží pro domácí spotřebu v rámci obchodu mezi Unií a zeměmi, se kterými vytvořila celní unii.

Vysvětlení: Dovoz zboží z částí Unie, na které se nevztahuje směrnice 2006/112/ES, a jeho propuštění pro domácí spotřebu. Použití celního prohlášení stanoví článek 134 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

Příklady: Zboží přepravené z Martiniku a propuštěné pro domácí spotřebu v Belgii.

Zboží dovezené z Andorry a propuštěné pro domácí spotřebu v Německu.

51.

Režim aktivního zušlechťovacího styku.

Vysvětlení: Aktivní zušlechťovací styk v souladu s článkem 256 kodexu.

53.

Dovoz v režimu dočasného použití.

Příklad: Dočasné použití, např. pro účely výstavy.

54.

Režim aktivního zušlechťovacího styku v jiném členském státě (bez propuštění do volného oběhu v tomto členském státě). (a)

Vysvětlení: Tento kód se používá k záznamu operace pro účely statistiky obchodu uvnitř Unie.

Příklad: Zboží ze třetí země je propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku v Belgii (5100). Poté, co projde aktivním zušlechťovacím stykem, je odesláno do Německa do volného oběhu (4054) nebo k dalšímu přepracování (5154).

61.

Zpětný dovoz se souběžným propuštěním zboží, které netvoří dodávku osvobozenou od DPH, do volného oběhu a pro domácí spotřebu.

63.

Zpětný dovoz se souběžným propuštěním zboží, které tvoří dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu a které případně podléhá podmíněnému osvobození od spotřební daně, do volného oběhu a pro domácí spotřebu.

Vysvětlení: Poskytuje se osvobození od DPH a případně podmíněné osvobození od spotřební daně, jelikož po zpětném dovozu následuje dodání nebo přemístění zboží uvnitř Unie do jiného členského státu. V takovém případě bude DPH a případně spotřební daň splatná v členském státě konečného určení. Aby se tento režim mohl použít, musí osoby splňovat podmínky uvedené v čl. 143 odst. 2 směrnice 2006/112/ES a případně podmínky uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES.

Příklad 1: Zpětný dovoz po pasivním zušlechťovacím styku nebo dočasném vývozu, veškerá dlužná výše DPH se účtuje na vrub daňového zástupce.

Příklad 2: Zboží podléhající spotřební dani zpětně dovezené po pasivním zušlechťovacím styku, které je propuštěno do volného oběhu a tvoří dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu. Po propuštění do volného oběhu bezprostředně následuje přeprava v rámci režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně z místa zpětného dovozu, která byla zahájena oprávněným odesílatelem v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES.

68.

Zpětný dovoz s částečným propuštěním pro domácí spotřebu a souběžným propuštěním do volného oběhu a umístěním zboží do jiného režimu uskladnění, než je uskladnění v celním skladu.

Příklad: Zpracované alkoholické nápoje jsou zpětně dovezeny a umístěny do skladu s daňovým dozorem.

71.

Propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu.

Vysvětlení: Propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu. Tato skutečnost nebrání současnému propuštění zboží například do skladu s daňovým dozorem.

76.

Propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu s cílem získat zvláštní vývozní náhrady před vývozem.

Příklad: Vykostěné maso z dospělého skotu samčího pohlaví propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu před vývozem (článek 4 nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 ze dne 24. listopadu 2006, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštní vývozní náhrady pro vykostěné maso z dospělého skotu samčího pohlaví propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu před vývozem ( 16 )).

77.

Výroba zboží pod celním dohledem a celní kontrolou (ve smyslu čl. 5 bodu 27 kodexu) před vývozem a platbou vývozních náhrad.

Příklad: Konzervy z hovězího a telecího masa vyrobené pod celním dohledem a celní kontrolou před vývozem (články 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 1731/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa ( 17 )).

78.

Propuštění zboží do svobodného pásma. (a)

91.

Propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem. (a)

92.

Přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě (bez propuštění do volného oběhu v tomto členském státě). (a)

Vysvětlení: Tento kód se používá k záznamu operace pro účely statistiky obchodu uvnitř Unie.

Příklad: Zboží ze třetí země bylo přepracováno pod celním dohledem v Belgii (9100). Po přepracování je odesláno do Německa k propuštění do volného oběhu (4092).

B.    Druhý pododdíl

1. V případě, že se tato kolonka používá ke specifikování režimu Unie, je nutno použít kód složený z alfabetického znaku, po kterém následují dva znaky alfanumerické, z nichž první určuje kategorii opatření takto:Aktivní zušlechťovací styk

Axx

Pasivní zušlechťovací styk

Bxx

Osvobození

Cxx

Dočasné použití

Dxx

Zemědělské produkty

Exx

Ostatní

FxxAktivní zušlechťovací styk (IP)

Článek 256 kodexu

Režim

Kód

Dovoz

Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku po předchozím vývozu zušlechtěných výrobků získaných z mléka a mléčných výrobků

A01

Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku a určené k vojenskému využití v zahraničí

A02

Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku a určené ke zpětnému vývozu na kontinentální šelf

A03

Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (pouze DPH)

A04

Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (pouze DPH) a určené ke zpětnému vývozu na kontinentální šelf

A05

 

 

 

 

Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez podmíněného osvobození od spotřebních daní

A08

Vývoz

Zušlechtěné výrobky získané z mléka a mléčných výrobků

A51

Zušlechtěné výrobky propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (pouze DPH)

A52

Zušlechtěné výrobky propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku a určené k vojenskému využití v zahraničí

A53Pasivní zušlechťovací styk (OP)

Článek 259 kodexu

Režim

Kód

Dovoz

Zušlechtěné výrobky vracené do členského státu, ve kterém bylo placeno clo

B01

Zušlechtěné výrobky vracené po záruční opravě

B02

Zušlechtěné výrobky vracené po záruční výměně

B03

Zušlechtěné výrobky vracené po pasivním zušlechťovacím styku a podmíněném osvobození od DPH z důvodu konečného užití

B04

Předčasný dovoz zušlechtěných výrobků v režimu pasivního zušlechťovacího styku

B07

 

 

Vývoz

Zboží dovezené pro režim aktivního zušlechťovacího styku vyvážené k opravě v rámci pasivního zušlechťovacího styku

B51

Zboží dovezené pro režim aktivního zušlechťovacího styku vyvážené za účelem záruční výměny

B52

Pasivní zušlechťovací styk (OP) v rámci dohod se třetími zeměmi, případně v kombinaci s DPH OP

B53

Pouze DPH OP

B54Osvobození

(nařízení (ES) č. 1186/2009)

 

Článek č.

Kód

Osvobození od dovozního cla

Osobní majetek fyzických osob při přenosu jejich obvyklého místa pobytu na celní území Unie

3

C01

Výbava a vybavení domácnosti dovážené při příležitosti sňatku

čl. 12 odst. 1

C02

Dary obvykle darované při příležitosti sňatku

čl. 12 odst. 2

C03

Osobní majetek nabytý děděním

17

C04

Výbava, studijní potřeby a vybavení domácnosti žáků nebo studentů

21

C06

Zásilky zboží nepatrné hodnoty

23

C07

Zásilky odesílané soukromou osobou jiné soukromé osobě

25

C08

Kapitálové statky a ostatní zařízení dovážené při přemístění činnosti podniku ze třetí země do Unie

28

C09

Kapitálové statky a ostatní zařízení, které patří osobám vykonávajícím nezávislá povolání a právnickým osobám, které nevykonávají svou činnost za účelem zisku

34

C10

Zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze I

42

C11

Zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze II

43

C12

Zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje dovážené výlučně k neobchodním účelům (včetně náhradních dílů, částí, příslušenství a nářadí)

44–45

C13

Vědecké nástroje a přístroje dovážené k neobchodním účelům vědeckovýzkumným zařízením nebo subjektem se sídlem mimo Unii nebo na jejich účet

51

C14

Laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu

53

C15

Léčebné látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání

54

C16

Nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě

57

C17

Referenční látky pro kontrolu jakosti léčivých přípravků

59

C18

Farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních událostech

60

C19

Zboží určené charitativním a dobročinným subjektům

61

C20

Předměty uvedené v příloze III určené pro nevidomé

66

C21

Předměty uvedené v příloze IV určené pro nevidomé, dovážené nevidomými pro vlastní potřebu (včetně náhradních dílů, částí, příslušenství a nářadí)

čl. 67 odst. 1 písm. a) a čl. 67 odst. 2

C22

Předměty uvedené v příloze IV určené pro nevidomé, dovážené určitými institucemi nebo organizacemi (včetně náhradních dílů, částí, příslušenství a nářadí)

čl. 67 odst. 1 písm. b) a čl. 67 odst. 2

C23

Předměty uvedené v příloze IV určené pro ostatní zdravotně postižené osoby (jiné než nevidomé), dovážené zdravotně postiženými osobami pro vlastní potřebu (včetně náhradních dílů, částí, příslušenství a nářadí)

čl. 68 odst. 1 písm. a) a čl. 68 odst. 2

C24

Předměty uvedené v příloze IV určené pro ostatní zdravotně postižené osoby (jiné než nevidomé), dovážené určitými institucemi nebo organizacemi (včetně náhradních dílů, částí, příslušenství a nářadí)

čl. 68 odst. 1 písm. b) a čl. 68 odst. 2

C25

Zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof

74

C26

Čestná vyznamenání nebo ceny

81

C27

Dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů

82

C28

Zboží určené k užívání panovníky a hlavami států

85

C29

Vzorky zboží nepatrné hodnoty dovážené k podpoře obchodní činnosti

86

C30

Tiskoviny a reklamní materiál dovážené k podpoře obchodní činnosti

87–89

C31

Zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné události

90

C32

Zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům

95

C33

Zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového či obchodního vlastnictví

102

C34

Turistický propagační materiál

103

C35

Různé dokumenty a zboží

104

C36

Materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě

105

C37

Stelivo, píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy

106

C38

Pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech a speciálních kontejnerech

107

C39

Zboží určené pro památníky nebo hřbitovy válečných obětí

112

C40

Rakve, urny a smuteční ozdoby

113

C41

Osvobození od vývozního cla

Domácí zvířata vyvážená při přemístění zemědělského podniku z Unie do třetí země

115

C51

Píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy

121

C52Dočasné použití

Postup

Článek nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Kód

Palety

208 a 209

D01

Kontejnery

210 a 211

D02

Dopravní prostředky

212

D03

Osobní potřeby cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům

219

D04

Předměty k uspokojování potřeb námořníků

220

D05

Zboží určené k nápravě následků katastrof

221

D06

Lékařská, chirurgická a laboratorní zařízení

222

D07

Zvířata

223

D08

Zboží určené k tradičním činnostem v příhraničních oblastech

224

D09

Zvukové, obrazové nebo datové nosiče

225

D10

Propagační materiál

225

D11

Zařízení k výkonu povolání

226

D12

Pedagogický materiál a vědecká zařízení

227

D13

Obaly, plné

228

D14

Obaly, prázdné

228

D15

Formy, matrice, šablony, nákresy, návrhy, měřicí, kontrolní a zkušební přístroje a podobné předměty

229

D16

Speciální nářadí a nástroje

230

D17

Zboží, které má být předmětem zkoušek

čl. 231 písm. a)

D18

Zboží dovážené na základě kupní smlouvy o prodeji na zkoušku, které bylo těmto zkouškám podrobeno

čl. 231 písm. b)

D19

Zboží používané k provádění zkoušek

čl. 231 písm. c)

D20

Vzorky

232

D21

Náhradní výrobní prostředky

233

D22

Zboží určené k vystavení nebo použití při veřejné akci

čl. 234 odst. 1

D23

Zboží ke schválení (šest měsíců)

čl. 234 odst. 2

D24

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

čl. 234 odst. 3 písm. a)

D25

Zboží dovážené za účelem prodeje v dražbě

čl. 234 odst. 3 písm. b)

D26

Náhradní díly, příslušenství a vybavení

235

D27

Zboží dovážené ve zvláštních situacích, které nemají hospodářský dopad

čl. 236 písm. b)

D28

Zboží dovážené příležitostně a na dobu kratší než tři měsíce

čl. 236 písm. a)

D29

Dočasné použití s částečným osvobozením od cla

206

D51Zemědělské produkty

Postup

Kód

Dovoz

Použití jednotkových cen k určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího zkáze (čl. 74 odst. 2 písm. c) celního kodexu a čl. 142 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

E01

Paušální dovozní hodnoty (například: nařízení (EU) č. 543/2011)

E02

Vývoz

Zemědělské produkty, pro které se požaduje náhrada podléhající vývozní licenci (zboží z přílohy I)

E51

Zemědělské produkty, pro které se požaduje náhrada nepodléhající vývozní licenci (zboží z přílohy I)

E52

Zemědělské produkty vyvážené v malém množství, pro které se požaduje náhrada nepodléhající vývozní licenci (zboží z přílohy I)

E53

Zemědělské produkty, pro které se požaduje náhrada podléhající osvědčení o náhradě (zboží neuvedené v příloze I)

E61

Zemědělské produkty, pro které se požaduje náhrada nepodléhající osvědčení o náhradě (zboží neuvedené v příloze I)

E62

Zemědělské produkty vyvážené v malém množství, pro které se požaduje náhrada a kde není vyžadováno osvědčení o náhradě (zboží neuvedené v příloze I)

E63

Zemědělské produkty vyvážené v malém množství, pro které se požaduje náhrada, nezahrnované do výpočtu minimální míry kontrol

E71

Ostatní

Postup

Kód

Dovoz

Osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (článek 203 kodexu)

F01

Osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v článku 159 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446: zemědělské zboží)

F02

Osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v čl. 158 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446: oprava nebo uvedení do původního stavu)

F03

Zušlechtěné výrobky, které se vracejí do Unie poté, co byly předtím vyvezeny nebo zpětně vyvezeny (čl. 205 odst. 1 kodexu)

F04

Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v rámci režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně z místa dovozu v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES

F06

 

 

Osvobození od dovozního cla pro produkty rybolovu a jiné produkty získané z pobřežních vod třetí země loděmi registrovanými nebo přihlášenými v některém členském státě a plujícími pod vlajkou tohoto státu

F21

Osvobození od dovozního cla pro produkty rybolovu a jiné produkty získané z pobřežních vod třetí země na palubě výrobních plavidel registrovaných nebo přihlášených v některém členském státě a plujících pod vlajkou tohoto státu

F22

Zboží, které je propuštěno do režimu uskladnění bez podmíněného osvobození od spotřebních daní poté, co prošlo pasivním zušlechťovacím stykem

F31

Zboží, které je propuštěno do režimu uskladnění bez podmíněného osvobození od spotřebních daní poté, co prošlo aktivním zušlechťovacím stykem

F32

Zboží, které je propuštěno do režimu uskladnění bez podmíněného osvobození od spotřebních daní poté, co bylo umístěno ve svobodném pásmu

F33

Zboží, které je propuštěno do režimu uskladnění bez podmíněného osvobození od spotřebních daní poté, co prošlo režimem konečného užití

F34

Propuštění zboží určeného pro akce nebo prodej, které je umístěno v režimu dočasného použití, do volného oběhu za použití prvků výpočtu platných v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu

F41

Propuštění zušlechtěných výrobků do volného oběhu, kdy je částka dovozního cla vypočtena podle čl. 86 odst. 3 kodexu.

F44

 

 

Vývoz

Vývozy pro vojenské využití

F51

Zásobování

F61

Zásobování zbožím s nárokem na náhradu

F62

Umístění zboží do zásobovacího skladu (články 37 až 40 nařízení Komise (ES) č. 612/2009 (1))

F63

Vyskladnění zboží určeného k zásobování ze zásobovacího skladu

F64

(1)   Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1.

2. Kódy výhradně pro národní použití musí být složeny z numerického znaku, po kterém následují dva alfanumerické znaky v souladu s nomenklaturou daného členského státu.

Kolonka 40: Souhrnné prohlášení/Předchozí doklad

Tato kolonka je pro alfanumerické (an..26) kódy.

Každý kód má tři složky oddělené pomlčkami (-). První složka (a1) se skládá ze tří různých písmen a užívá se k rozlišení tří níže uvedených kategorií. Druhá složka (an..3), která se skládá z kombinace číslic a/nebo písmen, slouží k určení druhu dokladu. Třetí složka (an..20) představuje údaje nutné k rozeznání dokladu, buď jeho identifikační číslo, nebo jiný rozlišitelný odkaz.

1.    První složka (a1):

souhrnné celní prohlášení, zastoupené znakem „X“,

původní celní prohlášení, zastoupené znakem „Y“

předchozí doklad, zastoupený znakem „Z“.

2.    Druhá složka (an..3):

Zvolte zkratku pro doklad ze „seznamu zkratek dokladů“.

Tento seznam zahrnuje kód „CLE“, který znamená „datum a odkaz na zápis zboží do záznamů“ (článek 182 kodexu). Datum je kódováno takto: yyyymmdd (y = rok, m = měsíc, d = den).

3.    Třetí složka (an..20):

Zde se uvádí identifikační číslo nebo jiný rozlišitelný odkaz na doklad.

Příklady:

 předchozí doklad je tranzitní doklad T1, kterému úřad místa určení přidělil číslo „238544“. Kód proto bude „Z-821-238544“. („Z“ pro předchozí doklad, „821“ pro tranzitní režim a „238544“ pro registrační číslo dokladu (nebo MRN pro operace NCTS)),

 cargo manifest označený číslem „2222“ se použije jako souhrnné celní prohlášení. Kód bude „X-785-2222“. („X“ pro souhrnné celní prohlášení, „785“ pro cargo manifest a „2222“ pro identifikační číslo manifestu),

 zboží bylo zapsáno do protokolu dne 14. února 2002. Kód proto bude „Y-CLE-20020214-5“ („Y“ znamená, že se jedná o počáteční celní prohlášení, „CLE“ znamená „zápis do protokolu“, „20020214“ pro datum zápisu, „2002“ je rok, „02“ měsíc, „14“ den a „5“ je odkaz na zápis do protokolu).Seznam zkratek dokladů

Seznam kontejnerů

235

Ložný list

270

Seznam nákladových kusů

271

Proforma faktura

325

Obchodní faktura

380

Dílčí nákladní list

703

Souhrnný konosament

704

Konosament

705

Nákladní list CIM (železnice)

720

Nákladní list SMGS (železnice)

722

Silniční nákladní list

730

Letecký nákladní list

740

Souhrnný letecký nákladní list

741

Poštovní průvodka (u balíků)

750

Doklad pro multimodální/kombinovanou přepravu

760

Cargo manifest

785

Soupis položek

787

Prohlášení o tranzitu Unie – smíšené zásilky (T)

820

Prohlášení o vnějším tranzitu Unie (T1)

821

Prohlášení o vnitřním tranzitu Unie (T1)

822

 

 

Karnet TIR

952

Karnet ATA

955

Datum a odkaz na zápis zboží do záznamů

CLE

Informační list INF3

IF3

Informační list INF8

IF8

Cargo manifest – zjednodušený postup

MNS

Prohlášení o vnitřním tranzitu Unie – článek 188 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

T2F

T2M

T2M

Vstupní souhrnné celní prohlášení

355

Souhrnné celní prohlášení pro účely dočasného uskladnění

337

Ostatní

ZZZ

Pokud je výše uvedený doklad vystaven na základě JSD, obsahuje zkratka kódy specifikované pro první pododdíl kolonky 1. (IM, EX, CO a EU)

Kolonka 43: Způsob hodnocení

Ustanovení použitá pro určení celní hodnoty dováženého zboží se pomocí kódů označují takto:Kód

Příslušná ustanovení kodexu

Způsob

1

Článek 70 kodexu

Převodní hodnota dováženého zboží

2

čl. 74 odst. 2 písm. a) kodexu

Převodní hodnota stejného zboží

3

čl. 74 odst. 2 písm. b) kodexu

Převodní hodnota podobného zboží

4

čl. 74 odst. 2 písm. c) kodexu

Metoda odvozené hodnoty

5

čl. 74 odst. 2 písm. d) kodexu

Metoda hodnoty vypočtené jako součet

6

čl. 74 odst. 3 kodexu

Hodnota na základě dostupných údajů („fall-back metoda“)

Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení

1.    Zvláštní záznamy

Ke kódování zvláštních záznamů celní povahy se používá pěticiferný kód. Tento kód se uvádí po zvláštních záznamech, pokud právní předpisy Unie nestanoví, že kód má být použit namísto textu.

Příklad:

Deklarant uvedením kódu 00300 v kolonce 2 označí skutečnost, že deklarant a odesílatel jsou totožní.

Právní předpisy Unie stanoví, že některé zvláštní záznamy se mají uvádět do jiných kolonek než do kolonky 44. Takové zvláštní záznamy by však měly být kódovány podle stejných pravidel jako údaje, jež se mají specificky uvádět v kolonce 44. Dále platí, že v případě, že právní předpisy Unie neupřesňují kolonku, ve které má být údaj zapsán, zapisuje se údaj do kolonky 44.

Všechny druhy zvláštních záznamů jsou uvedeny na konci této hlavy.

Členské státy mohou stanovit, že se použijí zvláštní vnitrostátní údaje, pokud má jejich kodifikace jinou strukturu než kódy pro zvláštní záznamy Unie.

2.    Předložené doklady, osvědčení a povolení

a) Doklady, osvědčení a povolení Unie nebo povolení mezinárodní či jiné dokumenty předkládané na podporu celního prohlášení se zapisují v podobě kódu složeného ze 4 alfanumerických znaků, po kterých případně následuje buď identifikační číslo, nebo jiný rozlišitelný odkaz. Seznam dokladů, osvědčení, povolení a jiných dokumentů a jejich odpovídajících kódů je uveden v databázi TARIC.

b) Národní doklady, osvědčení a povolení předkládané na podporu celního prohlášení se zapisují v podobě kódu složeného z numerického znaku, po kterém následují 3 alfanumerické znaky (př.: 2123, 34d5), případně identifikační číslo nebo jiný rozlišitelný odkaz. Čtyři znaky představují kódy na základě nomenklatury daného členského státu.

Kolonka 47: Výpočet poplatků

První sloupec: Druh poplatku

a) Použijí se tyto kódy:Cla pro průmyslové výrobky

A00

Dodatečná cla

A20

Konečná antidumpingová cla

A30

Prozatímní antidumpingová cla

A35

Konečná vyrovnávací cla

A40

Prozatímní vyrovnávací cla

A45

DPH

B00

Vyrovnávací úroky (DPH)

B10

Úroky z prodlení (DPH)

B20

Vývozní poplatky

C00

Vývozní poplatky pro zemědělské produkty

C10

Úroky z prodlení

D00

Vyrovnávací úroky (např. aktivní zušlechťovací styk)

D10

►C2  Cla vybíraná na účet jiných zemí ◄

E00

b) Kódy výhradně pro národní použití musí být složeny z numerického znaku, po kterém následují dva alfanumerické znaky v souladu s nomenklaturou jednotlivých členských států.

Poslední sloupec: Způsob platby

Členské státy mohou použít tyto kódy:

A

Platba v hotovosti

B

Platba kreditní kartou

C

Platba šekem

D

Ostatní (např. platba k tíži hotovostního účtu celního zástupce)

E

Odklad platby

F

Odklad platby – celní systém

G

Odklad platby – systém DPH (článek 23 šesté směrnice o DPH)

H

Elektronický převod

J

Platba prostřednictvím poštovního úřadu (poštovní zásilky) nebo jiné veřejné nebo vládní služby

K

Daňový kredit nebo vrácení spotřební daně

M

Úschova, včetně složení hotovosti

P

Složení hotovosti na účet celního zástupce

R

Jistota

S

Jednotlivá jistota

T

Jistota na účet celního zástupce

U

Jistota na účet obchodníka – stálé oprávnění

V

Jistota na účet obchodníka – jednotlivé oprávnění

O

Jistota u intervenční agentury

Kolonka 49: Označení skladu

Uvádí se kód v této tříprvkové struktuře:

 znak určující druh skladu:

 

R

veřejný celní sklad typu I

S

veřejný celní sklad typu II

T

veřejný celní sklad typu III

U

soukromý celní sklad

V

skladovací zařízení k dočasnému uskladnění zboží

Y

pro jiný než celní sklad

Z

pro svobodné pásmo nebo svobodný sklad

 identifikační číslo přidělené členským státem při vydání povolení (an..14),

 kód země pro členský stát vydávající povolení podle definice v kolonce 2 (a2).

Kolonka 50: Hlavní povinný

Je-li třeba zadat identifikační číslo, použije se číslo EORI se strukturou uvedenou v popisu pro kolonku 2.

Kolonka 51: Předpokládané celní úřady tranzitu (a země)

Použijí se kódy uvedené v kolonce 29.

Kolonka 52: Jistota

Kódy jistoty

Uvádí se tyto kódy (n1):Situace

Kód

Jiné údaje

v případě zproštění povinnosti poskytnout jistotu (čl. 95 odst. 2 kodexu)

0

—  číslo osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu

v případě poskytnutí souborné jistoty

1

— číslo osvědčení o souborné jistotě

— celní úřad záruky

v případě poskytnutí jednotlivé jistoty ručením

2

— odkaz na záruční listinu

— celní úřad záruky

v případě poskytnutí jednotlivé jistoty složením hotovosti

3

 

v případě poskytnutí jednotlivé jistoty záručním dokladem

4

—  číslo záručního dokladu jednotlivé jistoty

v případě zproštění povinnosti poskytnout jistotu, jestliže částka, která má být zajištěna, nepřesahuje statistický práh hodnoty pro celní prohlášení v souladu s čl. 89 odst. 9 kodexu

5

 

v případě zproštění povinnosti poskytnout jistotu (čl. 89 odst. 8 kodexu)

6

 

v případě zproštění povinnosti poskytnout jistotu pro určité veřejnoprávní orgány

8

 

Zadávání zemí v kolonce „neplatí pro“:

Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.

Kolonka 53: Celní úřad určení (a země)

Použijí se kódy uvedené v kolonce 29.

Zvláštní záznamy – kód XXXXXVšeobecná kategorie – kód 0xxxx

Právní základ

Předmět

Zvláštní záznamy

Kolonky

Kód

Článek 163 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Žádost o povolení k prohlášení pro zvláštní režim

„Zjednodušené povolení“

44

00100

dodatek C1

Několik vývozců, příjemců nebo předchozích dokladů

„Ostatní“

2, 8 a 40

00200

dodatek C1

Totožný deklarant a odesílatel

„Odesílatel“

14

00300

dodatek C1

Totožný deklarant a vývozce

„Vývozce“

14

00400

dodatek C1

Totožný deklarant a příjemce

„Příjemce“

14

00500Při dovozu: kód 1xxxx

Právní základ

Předmět

Zvláštní záznamy

Kolonky

Kód

čl. 2 odst. 1 nařízení č. 1147/2002

Dočasné pozastavení autonomních cel

„Dovoz s osvědčením letové způsobilosti“

44

10100

čl. 241 odst. 1 první pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Vyřízení aktivního zušlechťovacího styku

Zboží IP

44

10200

čl. 241 odst. 1 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Vyřízení aktivního zušlechťovacího styku (zvláštní obchodněpolitická opatření)

Zboží IP, obchodní politika

44

10300

Článek 238 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Dočasné použití

Zboží DP

44

10500

čl. 86 odst. 3 kodexu

Stanovení výše dovozního cla za zušlechtěné výrobky, které jsou výsledkem aktivního zušlechťovacího styku v souladu s čl. 86 odst. 3 kodexu

„Zvláštní pravidlo pro výpočet dovozního cla pro zušlechtěné výrobky“

44

10800Při vývozu: kód 3xxxx

Právní základ

Předmět

Zvláštní záznamy

Kolonky

Kód

čl. 254 odst. 4 písm. b) kodexu

Vývoz zemědělských produktů ke konečnému užití

čl. 254 odst. 4 písm. b) kodexu

nařízení (EHS) č. 2454/93

Konečné užití: zboží určeno k vývozu – zemědělské náhrady nelze uplatnit

44

30300

HLAVA III

SEZNAM POZNÁMEK A JEJICH KÓDŮPoznámky

Kódy

— BG Ограничена валидност

— CS Omezená platnost

— DA Begrænset gyldighed

— DE Beschränkte Geltung

— EE Piiratud kehtivus

— EL Περιορισμένη ισχύς

— ES Validez limitada

— FR Validité limitée

— HR Ograničena valjanost

— IT Validità limitata

— LV Ierobežots derîgums

— LT Galiojimas apribotas

— HU Korlátozott érvényû

— MT Validità limitata

— NL Beperkte geldigheid

— PL Ograniczona ważność

— PT Validade limitada

— RO Validitate limitată

— SL Omejena veljavnost

— SK Obmedzená platnost'

— FI Voimassa rajoitetusti

— SV Begränsad giltighet

— EN Limited validity

Omezená platnost – 99200

— BG Освободено

— CS Osvobození

— DA Fritaget

— DE Befreiung

— EE Loobutud

— EL Απαλλαγή

— ES Dispensa

— FR Dispense

— HR Oslobođeno

— IT Dispensa

— LV Derīgs bez zīmoga

— LT Leista neplombuoti

— HU Mentesség

— MT Tneħħija

— NL Vrijstelling

— PL Zwolnienie

— PT Dispensa

— RO Dispensă

— SL Opustitev

— SK Oslobodenie

— FI Vapautettu

— SV Befrielse.

— EN Waiver

Osvobození – 99201

— BG Алтернативно доказателство

— CS Alternativní důkaz

— DA Alternativt bevis

— DE Alternativnachweis

— EE Alternatiivsed tõendid

— EL Εναλλακτική απόδειξη

— ES Prueba alternativa

— FR Preuve alternative

— HR Alternativni dokaz

— IT Prova alternativa

— LV Alternatīvs pierādījums

— LT Alternatyvusis įrodymas

— HU Alternatív igazolás

— MT Prova alternattiva

— NL Alternatief bewijs

— PL Alternatywny dowód

— PT Prova alternativa

— RO Probă alternativă

— SL Alternativno dokazilo

— SK Alternatívny dôkaz

— FI Vaihtoehtoinen todiste

— SV Alternativt bevis

— EN Alternative proof

Alternativní důkaz – 99202

— BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени … (наименование и страна)

— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …(název a země)

— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …(navn og land)

— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …(Name und Land)

— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik)

— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …(Όνομα και χώρα)

— ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …(nombre y país)

— FR Différences: marchandises présentées au bureau …(nom et pays)

— HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena …(naziv I zemlja)

— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …(nome e paese)

— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …(nosaukums un valsts)

— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …(pavadinimas ir valstybė)

— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …(név és ország)

— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …(isem u pajjiż)

— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …(naam en land)

— PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …(nazwa i kraj)

— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …(nome e país)

— RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …(nume și țara)

— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …(naziv in država)

— SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …(názov a krajina).

— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …(nimi ja maa)

— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …(namn och land)

— EN Differences: office where goods were presented …(name and country)

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země) – 99203

— BG Излизането от …подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

— CS Výstup ze …podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. …

— DA Udpassage fra …undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

— DE Ausgang aus …- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

— EE …territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…

— EL Η έξοδος από …υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

— ES Salida de …sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

— FR Sortie de …soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no …

— HR Izlaz iz …podliježe ograničenjima ili pristobjama na temeleju Uredbe/Direktive/Odluke br. …

— IT Uscita dalla …soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

— LV Izvešana no …piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

— LT Išvežimui iš …taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,

— HU A kilépés …területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

— MT Ħruġ mill- …suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

— NL Bij uitgang uit de …zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

— PL Wyprowadzenie z …podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

— PT Saída da …sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o …

— RO Ieșire din …supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr …

— SL Iznos iz …zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

— SK Výstup z …podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. ….

— FI … vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

— SV Utförsel från …underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

— EN Exit from …subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

Výstup ze …podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. … – 99204

— BG Освободено от задължителен маршрут

— CS Osvobození od stanovené trasy

— DA fritaget for bindende transportrute

— DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

— EE Ettenähtud marsruudist loobutud

— EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

— ES Dispensa de itinerario obligatorio

— FR Dispense d'itinéraire contraignant

— HR Oslobođeno od propisanog plana puta

— IT Dispensa dall'itinerario vincolante

— LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta

— LT Leista nenustatyti maršruto

— HU Előírt útvonal alól mentesítve

— MT Tneħħija ta' l-itinerarju preskitt

— NL Geen verplichte route

— PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

— PT Dispensa de itinerário vinculativo

— RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu

— SL Opustitev predpisane poti

— SK Oslobodenie od predpísanej trasy

— FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

— SV Befrielse från bindande färdväg

— EN Prescribed itinerary waived

Osvobození od stanovené trasy – 99205

— BG Одобрен изпращач

— CS Schválený odesílatel

— DA Godkendt afsender

— DE Zugelassener Versender

— EE Volitatud kaubasaatja

— EL Εγκεκριμένος αποστολέας

— ES Expedidor autorizado

— FR Expéditeur agréé

— HR Ovlašteni pošiljatelj

— IT Speditore autorizzato

— LV Atzītais nosūtītājs

— LT Įgaliotas siuntėjas

— HU Engedélyezett feladó

— MT Awtorizzat li jibgħat

— NL Toegelaten afzender

— PL Upoważniony nadawca

— PT Expedidor autorizado

— RO Expeditor agreat

— SL Pooblaščeni pošiljatelj

— SK Schválený odosielateľ

— FI Valtuutettu lähettäjä

— SV Godkänd avsändare

— EN Authorised consignor

Schválený odesílatel – 99206

— BG Освободен от подпис

— CS Podpis se nevyžaduje

— DA Fritaget for underskrift

— DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

— EE Allkirjanõudest loobutud

— EL Δεν απαιτείται υπογραφή

— ES Dispensa de firma

— FR Dispense de signature

— HR Oslobođeno potpisa

— IT Dispensa dalla firma

— LV Derīgs bez paraksta

— LT Leista nepasirašyti

— HU Aláírás alól mentesítve

— MT Firma mhux meħtieġa

— NL Van ondertekening vrijgesteld

— PL Zwolniony ze składania podpisu

— PT Dispensada a assinatura

— RO Dispensă de semnătură

— SL Opustitev podpisa

— SK Oslobodenie od podpisu

— FI Vapautettu allekirjoituksesta

— SV Befrielse från underskrift

— EN Signature waived

Podpis se nevyžaduje – 99207

— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

— CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

— DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION

— DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

— EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

— EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

— ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

— FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

— HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

— IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

— LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

— LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

— HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS

— MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

— PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

— RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

— SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

— SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY – 99208

— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE

— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

— EE PIIRAMATU KASUTAMINE

— ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

— FR UTILISATION NON LIMITÉE

— HR NEOGRANIČENA UPORABA

— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

— MT UŻU MHUX RISTRETT

— NL GEBRUIK ONBEPERKT

— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

— RO UTILIZARE NELIMITATĂ

— SL NEOMEJENA UPORABA

— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

— EN UNRESTRICTED USE

NEOMEZENÉ POUŽITÍ – 99209

— BG Разни

— CS Různí

— DA Diverse

— DE Verschiedene

— EE Erinevad

— EL Διάφορα

— ES Varios

— FR Divers

— HR Razni

— IT Vari

— LV Dažādi

— LT Įvairūs

— HU Többféle

— MT Diversi

— NL Diverse

— PL Różne

— PT Diversos

— RO Diverși

— SL Razno

— SK Rôzne

— FI Useita

— SV Flera

— EN Various

Různí – 99211

— BG Насипно

— CS Volně loženo

— DA Bulk

— DE Lose

— EE Pakendamata

— EL Χύμα

— ES A granel

— FR Vrac

— HR Rasuto

— IT Alla rinfusa

— LV Berams

— LT Nesupakuota

— HU Ömlesztett

— MT Bil-kwantitá

— NL Los gestort

— PL Luzem

— PT A granel

— RO Vrac

— SL Razsuto

— SK Voľne

— FI Irtotavaraa

— SV Bulk

— EN Bulk

Volně loženo – 99212

— BG Изпращач

— CS Odesílatel

— DA Afsender

— DE Versender

— EE Saatja

— EL Αποστολέας

— ES Expedidor

— FR Expéditeur

— HR Pošiljatelj

— IT Speditore

— LV Nosūtītājs

— LT Siuntėjas

— HU Feladó

— MT Min jikkonsenja

— NL Afzender

— PL Nadawca

— PT Expedidor

— RO Expeditor

— SL Pošiljatelj

— SK Odosielateľ

— FI Lähettäjä

— SV Avsändare

— EN Consignor

Odesílatel – 99213
Dodatek D2

DOPLŇKOVÉ KÓDY PRO POČÍTAČOVĚ ZPRACOVANÝ TRANZITNÍ SYSTÉM

1.    Kódy zemí (CNT)Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Příklad:

1

dvoupísmenný kód zemí ISO

alfabetické 2

IT

Používá se dvoupísmenný kód zemí ISO (viz dodatek D1).

2.    Kód jazyka

Používá se dvoupísmenná kodifikace podle ISO – 639 z roku 1988.

3.    Zbožový kód (COM)Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Příklad:

1

HS6

numerické 6 (zarovnané doleva)

010290

Je třeba zadat šest číslic harmonizovaného systému (HS6). Pro účely jednotlivých států lze zbožový kód rozšířit na osm číslic.

6.    Kód předložených dokladů/osvědčení a povolení

(numerické kódy z Adresářů OSN 1997b pro elektronickou výměnu dat pro státní správu, obchod a přepravu: Seznam kódů pro datové prvky 1001, Název dokladu/zprávy, kód)Osvědčení o shodě

2

Osvědčení o jakosti

3

Průvodní osvědčení ATR

18

Seznam kontejnerů

235

Seznam nákladových kusů

271

Proforma faktura

325

Obchodní faktura

380

Dílčí nákladní list

703

Sběrný konosament

704

Konosament

705

Dílčí konosament

714

Nákladní list SMGS (železnice)

722

Silniční nákladní list

730

Letecký nákladní list

740

Souhrnný letecký nákladní list

741

Poštovní průvodka (u balíků)

750

Doklad pro multimodální/kombinovanou přepravu (generický termín)

760

Cargo manifest

785

Soupis položek

787

Dodací list T

820

Dodací list T1

821

Dodací list T2

822

Dodací list T2L

825

Vývozní zbožová deklarace

830

Rostlinolékařské osvědčení

851

Zdravotní osvědčení

852

Veterinární osvědčení

853

Osvědčení o původu zboží

861

Prohlášení o původu zboží

862

Osvědčení o preferenčním původu zboží

864

Osvědčení o původu zboží na tiskopise A

865

Dovozní licence

911

Cargo prohlášení při příjezdu

933

Embargové povolení

941

Tiskopis TIF

951

Karnet TIR

952

Průvodní osvědčení EUR. 1

954

Karnet ATA

955

Ostatní

zzz

7.    Doplňující informace / Kód pro zvláštní záznamy

Použitelné kódy:

DG0

=

Vývoz ze země společného tranzitního režimu nebo vývoz ze země Unie, který podléhá omezením.

DG1

=

Vývoz ze země společného tranzitního režimu nebo vývoz ze země Unie, který podléhá clu.

DG2

=

Vývoz.

Doplňkové kódy pro zvláštní záznamy mohou být stanoveny též na vnitrostátní úrovni.

8.    Identifikační číslo celního úřadu (COR)Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Příklad

1

Kód země, ve které se celní úřad nachází (viz CNT)

alfabetické 2

IT

2

Národní identifikační číslo celního úřadu

alfanumerické 6

0830AB

Kolonka 1 se vyplňuje v souladu s výše uvedenými vysvětlivkami.

V kolonce 2 se vyplní šestimístný alfanumerický kód. Prostřednictvím těchto šesti míst mohou národní celní správy případně též definovat hierarchii celních úřadů.

9.

Pro atribut „Typ celního prohlášení“ (kolonka 1): Pro prohlášení TIR použijte kód „TIR“.

10.

Pro atribut „Druh jistoty“ (kolonka 52): Pro zprávy TIR použijte kód „B“.
Dodatek E

Údaje zpracovávané v centrálním systému stanoveném v článku 7 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

1. Číslo EORI podle čl. 1 bodu 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

2. Celé jméno osoby.

3. Adresa sídla/adresa bydliště: celá adresa místa, kde má osoba sídlo/bydliště, včetně identifikačního kódu země nebo území (dvoupísmenný kód země ISO, definovaný v dodatku D1 hlavě II kolonce 2, je-li k dispozici).

4. Identifikační číslo(-a) pro účely DPH, pokud je členské státy přidělují.

5. Kde je to vhodné, právní forma uvedená v zakládací listině.

6. Datum zahájení podnikatelské činnosti nebo u fyzických osob datum narození.

7. Typ osoby (fyzická osoba, právnická osoba nebo sdružení osob podle čl. 5 odst. 4 kodexu) ve formě kódu. Příslušné kódy jsou uvedeny níže:

(1)

fyzická osoba;

(2)

právnická osoba;

(3)

sdružení osob uvedené v čl. 5 bodě 5 kodexu.

8. Kontaktní údaje: jméno, adresa a některý z těchto údajů kontaktní osoby: telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa.

9. V případě osoby neusazené na celním území Unie: identifikační číslo(-a), které(-á) dotyčné osobě přidělily pro celní účely příslušné orgány ve třetí zemi, s níž je uzavřena platná dohoda o vzájemné správní pomoci v celních otázkách. Toto identifikační číslo (tato identifikační čísla) obsahuje(-í) identifikační kód země nebo území (dvoupísmenný kód země ISO, definovaný v dodatku D1 hlavě II kolonce 2, je-li k dispozici).

10. Kde je to vhodné, čtyřmístný číselný kód hlavní ekonomické činnosti v souladu se statistickou klasifikací ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), uvedený v registru hospodářských subjektů dotyčného členského státu.

11. Popřípadě datum skončení platnosti čísla EORI.

12. Případně udělený souhlas se zveřejněním osobních údajů uvedených v bodech 1, 2 a 3.
Dodatek F1

TRANZITNÍ DOPROVODNÝ DOKLAD (TDD)

KAPITOLA I

Vzor tranzitního doprovodného dokladu

image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k tranzitnímu doprovodnému dokladu a jeho náležitosti

Papír použitý na tranzitní doprovodný doklad může mít zelenou barvu.

Tranzitní doprovodný doklad se tiskne na základě dat získaných z tranzitního prohlášení, které bylo případně změněno držitelem režimu nebo ověřeno celním úřadem odeslání a které je doplněno o tyto údaje:

1. MRN (referenční číslo tranzitní operace)

Informace se uvádí v alfanumerické formě s osmnácti znaky podle tohoto vzoru:Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Příklady

1

Poslední dvě číslice roku úředního přijetí tranzitní operace (RR)

numerické 2

97

2

Kód země, ve které je tranzitní operace zahájena (dvoupísmenný kód země ISO)

alfabetické 2

IT

3

Jedinečný kód pro tranzitní operaci podle roku a země

alfanumerické 13

9876AB8890123

4

Kontrolní číslice

alfanumerické 1

5

Kolonka 1 a 2 se vyplňují v souladu s výše uvedenými vysvětlivkami.

V kolonce 3 se vyplní kód identifikující tranzitní operaci. O způsobu, jakým je kolonka použita, rozhodují národní celní správy, ale každé tranzitní operaci projednané během jednoho roku v dané zemi musí být přiděleno jedinečné číslo.

Národní celní správy, které chtějí mít v MRN zahrnuto též identifikační číslo celního úřadu, mohou za tímto účelem použít až prvních šest znaků.

Kolonka 4 musí obsahovat hodnotu, která slouží jako kontrolní číslice pro MRN. Kolonka umožňuje odhalit chyby při evidenci MRN.

MRN se také vytiskne ve formě čárového kódu s použitím standardního „kódu 128“ a skupiny znaků „B“.

2. Kolonka 3:

 první pododdíl: pořadové číslo vytištěného listu,

 druhý pododdíl: celkový počet vytištěných listů (včetně seznamu položek),

 nepoužije se, jedná-li se pouze o jednu položku.

3. Vpravo vedle kolonky 8:

název a adresa celního úřadu, kterému se má zaslat zpětný list tranzitního doprovodného dokladu v případě použití záložního postupu pro tranzit.

4. Kolonka C:

 název celního úřadu odeslání,

 identifikační číslo celního úřadu odeslání,

 datum přijetí tranzitního prohlášení,

 název/jméno a číslo povolení schváleného odesílatele (pokud existuje).

5. Kolonka D:

 výsledky kontroly,

 přiložené celní závěry nebo uvedení „- -“ identifikující „Osvobození – 99201 “,

 případně záznam „Závazná trasa“.

Nestanoví-li toto nařízení jinak, nejsou v tranzitním doprovodném dokladu přípustné žádné změny, doplňky ani výmazy.

6. Formality během přepravy

Mezi dobou, kdy zboží opustí celní úřad odeslání, a dobou, kdy je dodáno celnímu úřadu určení, může nastat potřeba vyplnit některé údaje na tranzitní doprovodný doklad, který doprovází zboží. Tyto údaje se týkají přepravy a musí je do dokladu doplnit dopravce odpovědný za dopravní prostředek, na kterém je zboží naloženo, tak jak probíhají odpovídající činnosti. Údaje mohou být vyplněny čitelně rukou; v takovém případě se záznam provádí inkoustem a hůlkovým písmem.

Dopravce může přistoupit k překládce teprve poté, kdy obdrží povolení od celních orgánů státu, na jehož území se má překládka uskutečnit.

Pokud tyto orgány usoudí, že dotyčná tranzitní operace Unie může pokračovat běžným způsobem, potvrdí po podniknutí veškerých nezbytných opatření tranzitní doprovodné doklady.

Celní orgány úřadu tranzitu nebo úřadu určení jsou povinny uvést do systému údaje, které byly doplněny na tranzitní doprovodný doklad. Tyto údaje může do systému zaznamenat rovněž schválený příjemce.

Tyto údaje se týkají následujících kolonek:

 Překládky: vyplní se kolonka 55.

 Kolonka 55: Překládky

 První tři řádky této kolonky vyplní dopravce, pokud je během dané přepravy zboží překládáno z jednoho dopravního prostředku na druhý nebo z jednoho kontejneru do druhého.

 Jestliže se však zboží přepravuje v kontejnerech, jež se mají přepravovat silničními vozidly, mohou celní orgány oprávnit držitele režimu, aby nevyplňoval kolonku 18, pokud by logistické řešení v místě odjezdu mohlo znemožňovat poskytnutí údajů o totožnosti a státní příslušnosti dopravního prostředku, jež se mají uvádět v okamžiku vydání tranzitního prohlášení, a kdy celní orgány mohou zaručit, že příslušné údaje týkající se dopravního prostředku budou dodatečně uvedeny v kolonce 55.

 Jiné události: vyplní se kolonka 56.

 Kolonka 56: Jiné události během přepravy

 Kolonka se vyplňuje v souladu se stávajícími povinnostmi pro tranzit.

 Pokud je zboží nakládáno na návěs a během cesty dochází pouze k výměně tahače (aniž by bylo se zbožím manipulováno nebo bylo zboží překládáno), uvede se dále v této kolonce poznávací značka a státní příslušnost nového tahače. V takovém případě není potvrzení příslušných orgánů nutné.
Dodatek F2

TRANZITNÍ SEZNAM POLOŽEK (TSP)

KAPITOLA I

Vzor tranzitního seznamu položek

image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k tranzitnímu seznamu položek a jeho náležitosti

Týká-li se přeprava více než jedné položky, vytiskne se list A tranzitního seznamu položek pomocí systému počítačového zpracování dat a připojí se k tranzitnímu doprovodnému dokladu.

Jednotlivé kolonky seznamu položek lze vertikálně zvětšovat.

Je nutno vytisknout tyto údaje:

1. v identifikační kolonce (levý horní roh):

a) seznam položek;

b) pořadové číslo příslušného listu a celkový počet listů (včetně tranzitního doprovodného dokladu);

2. celní úřad odeslání – název celního úřadu odeslání;

3. datum – datum přijetí tranzitního prohlášení;

4. MRN – referenční číslo operace podle definice uvedené v dodatku F1;

5. v jednotlivých kolonkách na úrovni položky zboží se vytisknou tyto údaje:

a) pořadové číslo položky – pořadové číslo dotyčného zboží;

b) režim – jestliže je status zboží v celém prohlášení jednotný, tato kolonka se nevyplňuje;

c) v případě smíšené zásilky se vytiskne skutečný status T1, T2 nebo T2F.
Dodatek G1

TRANZITNÍ/BEZPEČNOSTNÍ DOPROVODNÝ DOKLAD (TBDD)

KAPITOLA I

Vzor tranzitního/bezpečnostního doprovodného dokladu

image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k tranzitnímu/bezpečnostnímu doprovodnému dokladu a jeho náležitosti

Tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad obsahuje údaje platné pro celé prohlášení.

Informace uvedené v tranzitním/bezpečnostním doprovodném dokladu jsou založeny na údajích získaných z tranzitního prohlášení; v případě potřeby tyto informace změní držitel režimu a/nebo ověří celní úřad odeslání.

Papír použitý na tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad může mít zelenou barvu.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v dodatcích A, C1 a D1 se údaje tisknou takto:

1.   MRN (REFERENČNÍ ČÍSLO OPERACE):

MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek s výjimkou případů, kdy jsou tyto formuláře použity v rámci záložního postupu pro tranzit, kdy se MRN nepřiděluje.

Informace se uvádí v alfanumerické formě s osmnácti znaky podle tohoto vzoru:Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Příklady

1

Poslední dvě číslice roku úředního přijetí tranzitního prohlášení (RR)

numerické 2

06

2

Kód země, kde je operace zahájena (dvoupísmenný kód země ISO)

alfabetické 2

RO

3

Jedinečný kód pro tranzitní operaci podle roku a země

alfanumerické 13

9876AB8890123

4

Kontrolní číslice

alfanumerické 1

5

Kolonka 1 a 2 se vyplňují v souladu s výše uvedenými vysvětlivkami.

V kolonce 3 se vyplní kód identifikující tranzitní operaci. O způsobu, jakým je kolonka použita, rozhodují národní celní správy, ale každé tranzitní operaci projednané během jednoho roku v dané zemi musí být přiděleno jedinečné číslo.

Národní celní správy, které chtějí mít v MRN zahrnuto též identifikační číslo celního úřadu, mohou za tímto účelem použít až prvních šest znaků.

Kolonka 4 obsahuje hodnotu, která slouží jako kontrolní číslice pro MRN.

Kolonka umožňuje odhalit chyby při evidenci MRN.

MRN se také vytiskne ve formě čárového kódu s použitím standardního „kódu 128“ a skupiny znaků „B“.

2.   KOLONKA „BEZP. PROH.“ (S00):

Uvede se kód „S“, pokud tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad obsahuje rovněž bezpečnostní informace. Pokud tento doklad neobsahuje bezpečnostní informace, kolonka zůstává prázdná.

3.   KOLONKA „TISKOPISY“ (3):

První pododdíl: pořadové číslo vytištěného listu

Druhý pododdíl: celkový počet vytištěných listů (včetně seznamu položek)

4.   KOLONKA „REFERENČNÍ ČÍSLO“ (7):

Uvede se LRN a/nebo UCR.

LRN – lokální referenční číslo podle definice uvedené v dodatku C2.

UCR – jedinečné referenční číslo zásilky uvedené v dodatku C1 hlavě II kolonce 7.

5.   V PROSTORU VPRAVO OD KOLONKY „PŘÍJEMCE“ (8):

Název a adresa celního úřadu, kterému se má zaslat zpětný list tranzitního/bezpečnostního doprovodného dokladu.

6.   KOLONKA „KÓD DZO“ (S32):

Uvede se ukazatel dalších zvláštních okolností.

7.   KOLONKA „CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ“ (C):

 identifikační číslo celního úřadu odeslání,

 datum přijetí tranzitního prohlášení,

 název/jméno a číslo povolení schváleného odesílatele (pokud existuje).

8.   KOLONKA „KONTROLA CELNÍM ÚŘADEM ODESLÁNÍ“ (D):

 výsledky kontroly,

 přiložené celní závěry nebo uvedení „- -“ identifikující „Osvobození – 99201 “,

 případně záznam „Závazná trasa“.

Nestanoví-li toto nařízení jinak, nejsou v tranzitním/bezpečnostním doprovodném dokladu přípustné žádné změny, doplňky ani výmazy.

9.   FORMALITY BĚHEM PŘEPRAVY

Mezi dobou, kdy zboží opustí celní úřad odeslání, a dobou, kdy je dodáno celnímu úřadu určení, může nastat potřeba vyplnit některé údaje na tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad, který doprovází zboží. Tyto údaje se týkají přepravy a musí je do dokladu doplnit dopravce odpovědný za dopravní prostředek, na kterém je zboží naloženo, tak jak probíhají odpovídající činnosti. Údaje mohou být vyplněny čitelně rukou; v takovém případě se záznam provádí inkoustem a hůlkovým písmem.

Dopravce může přistoupit k překládce teprve poté, kdy obdrží povolení od celních orgánů státu, na jehož území se má překládka uskutečnit.

Pokud tyto orgány usoudí, že dotyčná tranzitní operace Unie může pokračovat běžným způsobem, potvrdí po podniknutí veškerých nezbytných opatření tranzitní/bezpečnostní doprovodné doklady.

Celní orgány úřadu tranzitu nebo úřadu určení jsou povinny uvést do systému údaje, které byly doplněny na tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad. Tyto údaje může do systému zaznamenat rovněž schválený příjemce.

Tyto údaje se týkají následujících kolonek:

10.   PŘEKLÁDKY: VYPLNÍ SE KOLONKA 55

Kolonka „Překládky“ (55):

První tři řádky této kolonky vyplní dopravce, pokud je během dané přepravy zboží překládáno z jednoho dopravního prostředku na druhý nebo z jednoho kontejneru do druhého.

Jestliže se však zboží přepravuje v kontejnerech, jež se mají přepravovat silničními vozidly, mohou celní orgány oprávnit držitele režimu, aby nevyplňoval kolonku 18, pokud by logistické řešení v místě odjezdu mohlo znemožňovat poskytnutí údajů o totožnosti a státní příslušnosti dopravního prostředku, jež se mají uvádět v okamžiku vydání tranzitního prohlášení, a kdy celní orgány mohou zaručit, že příslušné údaje týkající se dopravního prostředku budou dodatečně uvedeny v kolonce 55.

11.   JINÉ UDÁLOSTI: VYPLNÍ SE KOLONKA 56

Kolonka „Jiné události během přepravy“ (56):

Kolonka se vyplňuje v souladu se stávajícími povinnostmi pro tranzit.

Pokud je zboží nakládáno na návěs a během cesty dochází pouze k výměně tahače (aniž by bylo se zbožím manipulováno nebo bylo zboží překládáno), uvede se dále v této kolonce poznávací značka a státní příslušnost nového tahače. V takovém případě není potvrzení příslušných orgánů nutné.
Dodatek G2

TRANZITNÍ/BEZPEČNOSTNÍ SEZNAM POLOŽEK (TBSP)

KAPITOLA I

Vzor tranzitního/bezpečnostního seznamu položek

image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k tranzitnímu/bezpečnostnímu seznamu položek a jeho náležitosti

Tranzitní/bezpečnostní seznam položek obsahuje údaje týkající se jednotlivých položek zboží na celním prohlášení.

Jednotlivé kolonky seznamu položek lze vertikálně zvětšovat. V souladu s ustanoveními vysvětlivek v dodatcích A a C1 se údaje tisknou takto, případně s využitím kódů:

1. Kolonka MRN – referenční číslo operace podle definice uvedené v dodatku G1. MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek s výjimkou případů, kdy jsou tyto formuláře použity v rámci záložního postupu pro tranzit, kdy se MRN nepřiděluje.

2. V jednotlivých kolonkách na úrovni položky zboží se vytisknou tyto údaje:

a) kolonka „Č. pol.“ (32) – pořadové číslo dotyčné položky;

b) kolonka „Kód zp. pl. přepr.“ (S29) – kód způsobu platby přepravného;

c) kolonka „UNDG“ (44/4) – kód OSN pro nebezpečné zboží;

d) kolonka „Tiskopisy“ (3):

 první pododdíl: pořadové číslo vytištěného listu,

 druhý pododdíl: celkový počet vytištěných listů (tranzitního/bezpečnostního seznamu položek).
Dodatek H1

VÝVOZNÍ DOPROVODNÝ DOKLAD (VDD)

KAPITOLA I

Vzor vývozního doprovodného dokladu

image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k vývoznímu doprovodnému dokladu a jeho náležitosti

Zkratka „PZP“ (plán zachování provozu) používaná v této kapitole odkazuje na situace, na něž se vztahuje havarijní postup definovaný v čl. 6 odst. 3 písm. b) kodexu.

Vývozní doprovodný doklad obsahuje údaje platné pro celé prohlášení a pro jednu položku zboží.

Informace uvedené ve vývozním doprovodném dokladu jsou založeny na údajích pocházejících z vývozního prohlášení; v případě potřeby tyto informace změní deklarant/zástupce a/nebo ověří celní úřad vývozu.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v dodatcích A a C1 se údaje tisknou takto:

1.   KOLONKA MRN (referenční číslo operace):

MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek s výjimkou případů, kdy jsou tyto formuláře použity v rámci PZP, kdy se MRN nepřiděluje.

Informace se uvádí v alfanumerické formě s osmnácti znaky podle tohoto vzoru:Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Příklady

1

Poslední dvě číslice roku úředního přijetí vývozního celního prohlášení (RR)

numerické 2

06

2

Kód země vývozu (dvoupísmenný kód země ISO uvedený v kolonce 2 jednotného správního dokladu v dodatku 1)

alfabetické 2

RO

3

Jedinečný kód pro vývozní operaci podle roku a země

alfanumerické 13

9876AB8890123

4

Kontrolní číslice

alfanumerické 1

5

Kolonka 1 a 2 se vyplňují v souladu s výše uvedenými vysvětlivkami.

V kolonce 3 se vyplní kód identifikující operaci v systému pro kontrolu vývozu. O způsobu, jakým je kolonka použita, rozhodují národní celní správy, ale každé vývozní operaci projednané během jednoho roku v dané zemi musí být přiděleno jedinečné číslo. Národní celní správy, které chtějí mít v MRN zahrnuto též identifikační číslo příslušných orgánů, mohou k tomuto účelu použít až prvních šest znaků.

Kolonka 4 obsahuje hodnotu, která slouží jako kontrolní číslice pro MRN.

Kolonka umožňuje odhalit chyby při evidenci MRN.

MRN se také vytiskne ve formě čárového kódu s použitím standardního „kódu 128“ a skupiny znaků „B“.

2.   KOLONKA „BEZP. PROH.“ (S00):

Uvede se kód „S“, pokud vývozní doprovodný doklad obsahuje rovněž bezpečnostní informace. Pokud tento doklad neobsahuje bezpečnostní informace, kolonka zůstává prázdná.

3.   KOLONKA „CELNÍ ÚŘAD“:

Identifikační číslo celního úřadu vývozu.

4.   KOLONKA „REFERENČNÍ ČÍSLO“ (7):

Uvede se LRN a/nebo UCR.

LRN – lokální referenční číslo podle definice uvedené v dodatku C2.

UCR – jedinečné referenční číslo zásilky uvedené v dodatku C1 hlavě II kolonce 7.

5.   KOLONKA „KÓD DZO“ (S32):

Uvede se ukazatel dalších zvláštních okolností.

6.   V JEDNOTLIVÝCH KOLONKÁCH NA ÚROVNI POLOŽKY ZBOŽÍ SE VYTISKNOU TYTO ÚDAJE:

a) kolonka „Č. pol.“ (32) – pořadové číslo dotyčné položky;

b) kolonka „UNDG“ (44/4) – kód OSN pro nebezpečné zboží.

Nestanoví-li toto nařízení jinak, nejsou ve vývozním doprovodném dokladu přípustné žádné změny, doplňky ani výmazy.
Dodatek H2

VÝVOZNÍ SEZNAM POLOŽEK (VSP)

KAPITOLA I

Vzor vývozního seznamu položek

image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k vývoznímu seznamu položek a jeho náležitosti

Vývozní seznam položek obsahuje údaje týkající se jednotlivých položek zboží na celním prohlášení.

Jednotlivé kolonky vývozního seznamu položek lze vertikálně zvětšovat.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v dodatcích A a C1 se údaje tisknou takto, případně s využitím kódů:

1. Kolonka MRN – referenční číslo operace podle definice uvedené v dodatku H1. MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek.

2. V jednotlivých kolonkách na úrovni položky zboží se vytisknou tyto údaje:

a) kolonka „Č. pol.“ (32) – pořadové číslo dotyčné položky;

b) kolonka „UNDG“ (44/4) – kód OSN pro nebezpečné zboží.
Dodatek I1

VÝVOZNÍ/BEZPEČNOSTNÍ JSD (VBJSD)

KAPITOLA I

Vzor vývozního/bezpečnostního JSD

image

image

image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k vývoznímu/bezpečnostnímu JSD a jeho náležitosti

Zkratka „PZP“ (plán zachování provozu) používaná v této kapitole odkazuje na situace, na něž se vztahuje havarijní postup definovaný v čl. 6 odst. 3 písm. b) kodexu.

Formulář obsahuje všechny informace potřebné pro vývozní a výstupní údaje, když se vývozní a bezpečnostní údaje poskytují najednou. Formulář obsahuje informace v záhlaví a pro jednu položku zboží. Je určen k použití v rámci PZP.

Vývozní/bezpečnostní JSD sestává ze tří výtisků:

výtisk č. 1 si ponechají orgány členského státu, ve kterém jsou splněny formality pro vývoz (odeslání) nebo tranzit Unie,

výtisk č. 2 používá pro statistické účely členský stát vývozu,

výtisk č. 3 se vrací vývozci po potvrzení celním orgánem.

Vývozní/bezpečnostní JSD obsahuje údaje platné pro celé prohlášení.

Informace uvedené ve vývozním/bezpečnostním JSD jsou založeny na údajích pocházejících z vývozního a výstupního prohlášení; v případě potřeby tyto informace změní deklarant/zástupce a/nebo ověří celní úřad vývozu.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v dodatcích A a C1 se údaje tisknou takto:

1. Kolonka MRN (referenční číslo operace):

MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek s výjimkou případů, kdy jsou tyto formuláře použity v rámci PZP, kdy se MRN nepřiděluje.

Informace se uvádí v alfanumerické formě s osmnácti znaky podle tohoto vzoru:Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Příklady

1

Poslední dvě číslice roku úředního přijetí vývozního celního prohlášení (RR)

numerické 2

06

2

Kód země vývozu (dvoupísmenný kód země ISO uvedený v kolonce 2 jednotného správního dokladu v dodatku 1)

alfabetické 2

RO

3

Jedinečný kód pro vývozní operaci podle roku a země

alfanumerické 13

9876AB8890123

4

Kontrolní číslice

alfanumerické 1

5

Kolonka 1 a 2 se vyplňují v souladu s výše uvedenými vysvětlivkami.

V kolonce 3 se vyplní kód identifikující operaci v systému pro kontrolu vývozu. O způsobu, jakým je kolonka použita, rozhodují národní celní správy, ale každé vývozní operaci projednané během jednoho roku v dané zemi musí být přiděleno jedinečné číslo. Národní celní správy, které chtějí mít v MRN zahrnuto též identifikační číslo příslušných orgánů, mohou k tomuto účelu použít až prvních šest znaků.

Kolonka 4 obsahuje hodnotu, která slouží jako kontrolní číslice pro MRN.

Kolonka umožňuje odhalit chyby při evidenci MRN.

MRN se také vytiskne ve formě čárového kódu s použitím standardního „kódu 128“ a skupiny znaků „B“.

2. Kolonka „Referenční číslo“ (7):

Uvede se LRN a/nebo UCR.

LRN

lokální referenční číslo podle definice uvedené v dodatku C2.

UCR

jedinečné referenční číslo zásilky uvedené v dodatku C1 hlavě II kolonce 7.

3. Kolonka „Kód DZO“ (S32):

Uvede se ukazatel dalších zvláštních okolností.

Nestanoví-li toto nařízení jinak, nejsou ve vývozním/bezpečnostním JSD přípustné žádné změny, doplňky ani výmazy.
Dodatek I2

SEZNAM POLOŽEK K VÝVOZNÍMU/BEZPEČNOSTNÍMU JSD (SPVBJSD)

KAPITOLA I

Vzor seznamu položek k vývoznímu/bezpečnostnímu JSD

image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k seznamu položek k vývoznímu/bezpečnostnímu JSD a jeho náležitosti

Seznam položek k vývoznímu/bezpečnostnímu JSD obsahuje údaje týkající se jednotlivých položek zboží na celním prohlášení.

Jednotlivé kolonky seznamu položek lze vertikálně zvětšovat.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v dodatcích A a C1 se údaje tisknou takto:

1. Kolonka MRN – referenční číslo operace podle definice uvedené v dodatku I1. MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek.

2. V jednotlivých kolonkách na úrovni položky zboží se vytisknou tyto údaje:

 kolonka „Č. pol.“ (32) – pořadové číslo dotyčné položky,

 kolonka „Předložené doklady/osvědčení“ (44/1): tato kolonka obsahuje případně také číslo přepravního dokladu,

 kolonka „UNDG“ (44/4) – kód OSN pro nebezpečné zboží.
Dodatek J1

DOKLAD PRO ÚČELY ZABEZPEČENÍ A BEZPEČNOSTI (DÚZB)

KAPITOLA I

Vzor dokladu pro účely zabezpečení a bezpečnosti

image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k dokladu pro účely zabezpečení a bezpečnosti a jeho náležitosti

Formulář obsahuje informace v záhlaví a informace pro jednu položku zboží.

Informace uvedené v dokladu pro účely zabezpečení a bezpečnosti jsou založeny na údajích pocházejících ze vstupního nebo výstupního souhrnného celního prohlášení; v případě potřeby tyto informace změní osoba podávající souhrnné celní prohlášení a/nebo ověří celní úřad vstupu nebo výstupu.

Doklad pro účely zabezpečení a bezpečnosti vyplňuje osoba podávající souhrnné celní prohlášení.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v dodatcích A a C1 se údaje tisknou takto:

1. Kolonka „MRN“ – referenční číslo operace podle definice uvedené v dodatku G1 nebo referenční číslo vydané ad hoc celním úřadem. MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek.

2. Celní úřad:

Identifikační číslo celního úřadu vstupu/výstupu.

3. Kolonka „Druh prohlášení“ (1):

Kódy „IM“ nebo „EX“ podle toho, zda doklad obsahuje údaje vstupního souhrnného celního prohlášení nebo výstupního souhrnného celního prohlášení.

4. Kolonka „Referenční číslo“ (7):

Uvede se LRN – lokální referenční číslo podle definice v dodatku C2.

5. Kolonka „Kód 1. místa příchodu“ (S11):

Kód prvního místa příchodu.

6. Kolonka „Den/čas přích. – 1. místo cel. úz.“ (S12):

Uvede se datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území.

7. Kolonka „Kód zp. pl. přepr.“ (S29):

Uvede se kód způsobu platby přepravného.

8. Kolonka „UNDG“ (S27) – kód OSN pro nebezpečné zboží.

9. Kolonka „Kód DZO“ (S32):

Uvede se ukazatel dalších zvláštních okolností.

Nestanoví-li toto nařízení jinak, nejsou v dokladu pro účely zabezpečení a bezpečnosti přípustné žádné změny, doplňky ani výmazy.
Dodatek J2

SEZNAM POLOŽEK PRO ÚČELY ZABEZPEČENÍ A BEZPEČNOSTI (SPÚZB)

KAPITOLA I

Vzor seznamu položek pro účely zabezpečení a bezpečnosti

image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k seznamu položek pro účely zabezpečení a bezpečnosti a jeho náležitosti

Jednotlivé kolonky seznamu položek nelze vertikálně zvětšovat.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v dodatcích A a C1 se údaje pro jednotlivé kolonky tisknou takto:

kolonka „Č. pol.“ (32) – pořadové číslo dotyčné položky,

kolonka „Kód zp. pl. přepr.“ (S29) – kód způsobu platby přepravného,

kolonka „UNDG“ (S27) – kód OSN pro nebezpečné zboží.
PŘÍLOHA 10

image
PŘÍLOHA 11

LOŽNÝ LISTČ.

Značky, čísla, počet a druh nákladových kusů, popis zboží

Země odeslání/vývozu.

Hrubá hmotnost (kg)

Vyhrazeno pro úřední záznamy

 

 

 

 

 

(podpis)

VYSVĚTLIVKY K LOŽNÉMU LISTU

ODDÍL 1

1.   Definice

1.1

Ložným listem se rozumí doklad, který má charakteristické rysy popsané v této příloze.

1.2

Pro účely bodu 2.2 této přílohy se může používat s tranzitním prohlášením.

2.   Tiskopis ložného listu

2.1

Jako ložný list lze použít pouze přední stranu tiskopisu.

2.2

Charakteristické rysy ložného listu jsou:

a) nadpis „Ložný list“;

b) orámovaný prostor o rozměrech 70 × 55 mm rozdělený na horní část (70 × 15 mm) a dolní část (70 × 40 mm);

c) sloupce v tomto pořadí s těmito nadpisy:

 Pořadové číslo

 Značky, čísla, počet a druh nákladových kusů, popis zboží,

 Země odeslání/vývozu

 Hrubá hmotnost (kg)

 Vyhrazeno pro úřední záznamy

Zúčastněné osoby mohou šířku sloupců přizpůsobit svým potřebám. Sloupec se záhlavím „Vyhrazeno pro úřední záznamy“ však musí být alespoň 30 mm široký. Kromě toho mohou zúčastněné osoby volně použít jiná volná místa než uvedená v písmenech a), b) a c).

2.3

Poslední zápis se bezprostředně vodorovně podtrhne a nevyužitá místa se proškrtnou, aby nemohla být použita pro další zápisy.

ODDÍL 2

Údaje uváděné v jednotlivých částech

1.   Orámovaný prostor

1.1   Horní část

Je-li ložný list přiložen k tranzitnímu prohlášení, uvede držitel režimu do horní části orámovaného prostoru značku „T1“, „T2“ nebo „T2F“.

1.2   Dolní část

Do této části orámovaného prostoru se zapíšou údaje z odstavce 4 oddílu III.

2.   Sloupce

2.1   Pořadové číslo

Každá položka uvedená v ložném listu musí být označena pořadovým číslem.

2.2   Značky, čísla, počet a druh nákladových kusů, popis zboží

Požadované údaje se uvedou v souladu s přílohou B1 přechodného aktu v přenesené pravomoci (TDA).

Je-li ložný list přiložen k tranzitnímu prohlášení, musí list obsahovat údaje, které jsou v tranzitním prohlášení uvedeny v kolonce 31 (Nákladové kusy a popis zboží), 40 (Souhrnné prohlášení/Předchozí doklad), 44 (Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení) a případně 33 (Zbožový kód) a 38 (Čistá hmotnost (kg)).

2.3   Země odeslání/vývozu.

Uvede se název členského státu, ze kterého je zboží odesíláno nebo vyváženo.

2.4   Hrubá hmotnost (kg)

Uvedou se údaje z kolonky 35 JSD (viz příloha B aktu v přenesené pravomoci).

ODDÍL 3

Používání ložných listů

1. K jednomu tranzitnímu prohlášení nemůže být přiložen zároveň jak ložný list, tak i jeden nebo více doplňkových listů.

2. Je-li použit ložný list, musí se proškrtnout tyto kolonky tranzitního prohlášení: 15 (Země odeslání/vývozu), 32 (Pořadové číslo položky), 33 (Zbožový kód), 35 (Hrubá hmotnost (kg)), 38 (Čistá hmotnost (kg)), 40 (Souhrnné prohlášení/Předchozí doklad) a případně 44 (Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení) a do kolonky 31 (Nákladové kusy a popis zboží) se nesmí zapisovat značky, čísla, počet a druh nákladových kusů nebo popis zboží. Odkaz na pořadové číslo a symbol jiných ložných listů se uvede v kolonce 31 (Nákladové kusy a popis zboží) tranzitního prohlášení.

3. Ložný list musí být vyhotoven ve stejném počtu kopií jako tranzitní prohlášení, ke kterému se vztahuje.

4. Při registraci tranzitního prohlášení dostane ložný list stejné registrační číslo jako výtisky tranzitního prohlášení, ke kterému se list vztahuje. Toto číslo musí být uvedeno pomocí razítka, které obsahuje název celního úřadu odeslání, nebo ručně. Pokud je vepsáno rukou, musí být potvrzeno úředním razítkem celního úřadu odeslání.

Úředník celního úřadu odeslání není povinen tiskopis podepisovat.

5. Pokud se k jednomu tranzitnímu prohlášení přikládá několik ložných listů, opatří se tyto listy pořadovým číslem, které přidělil držitel režimu, a počet přiložených ložných listů se uvede v kolonce 4 (Ložné listy).

6. Tiskopisy ložného listu musí být vytištěny na papíře klíženém pro psaní, o plošné hmotnosti nejméně 40 g/m2, který musí být dostatečně pevný, aby se při běžném používání netrhal ani nemačkal. Barva papíru může být libovolná. Tiskopisy mají rozměry 210 × 297 mm s maximální povolenou odchylkou délky minus 5 mm a plus 8 mm.
PŘÍLOHA 12

TISKOPISY ŽÁDOSTÍ A POVOLENÍ

Všeobecné poznámky

Struktura vzorů není závazná; členské státy například mohou místo tiskopisů ve formě kolonek použít tiskopisy, které mají formu řádků, nebo mohou v případě potřeby velikost kolonek zvětšit. Členské státy mohou rovněž využít vnitrostátní systémy informačních technologií pro přijímání žádostí a udělování povolení.

Pořadová čísla kolonek a jim odpovídající znění jsou však závazná.

Členské státy mohou tiskopisy doplnit o řádky nebo kolonky pro vnitrostátní účely. Tyto kolonky nebo řádky musí mít pořadové číslo doplněné o velké písmeno (např. 5 A).

V zásadě musí být vyplněny kolonky označené tučně vytištěným číslem. Výjimky jsou uvedeny ve vysvětlivkách.

Dodatek obsahuje kódy pro hospodářské podmínky.

▼M1

image

image

▼M1

image

image

image

image

▼M1

Vysvětlivky k jednotlivým kolonkám tiskopisu žádosti

Všeobecná poznámka:

V případě potřeby lze požadované informace uvést ve zvláštní příloze tiskopisu žádosti s uvedením dotčené kolonky tiskopisu.

Členské státy mohou požadovat další údaje.

1. Uveďte celé jméno a číslo EORI žadatele. Žadatelem se rozumí osoba, které je povolení vydáno.

1.a Uveďte identifikační číslo společnosti.

1.b Popřípadě uveďte interní číslo jednací k odkazu na tuto žádost v povolení.

1.c Uveďte příslušné kontaktní údaje (kontaktní osoba, kontaktní adresa, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa).

1.d Označte druh zastoupení pro podávání celních prohlášení tak, že do příslušné kolonky vepíšete „X“.

2. Označte požadovaný druh zjednodušení (zápis do záznamů, zjednodušené celní prohlášení nebo centralizované celní řízení) a celní režim (pro dovoz a/nebo vývoz) tak, že do příslušné kolonky vepíšete „X“.

3. Uveďte příslušný kód:

1

první žádost o povolení

2

žádost o změnu nebo obnovení povolení (uveďte rovněž příslušné číslo povolení).

4.a Uveďte, zda je osvědčeno postavení schváleného hospodářského subjektu; pokud„ANO“, uveďte příslušné číslo.

4.b Uveďte druh, číslo jednací a popřípadě datum ukončení platnosti příslušného povolení, v jehož souvislosti se budou používat požadovaná zjednodušení; pokud se o povolení právě žádá, uveďte druh požadovaného povolení a datum předložení žádosti.

5. Informace o hlavním účetnictví, obchodních, daňových nebo jiných účetních údajích.

5.a Uveďte úplnou adresu místa, kde je vedeno hlavní účetnictví.

5.b Uveďte typ účetnictví (elektronické nebo papírové a druh používaného systému a programového vybavení).

6. Uveďte počet dodatkových tiskopisů připojených k této žádosti.

7. Informace o záznamech (účetnictví v souvislosti s celními režimy).

7.a Uveďte úplnou adresu místa, kde jsou záznamy uchovávány.

7.b Uveďte druh záznamů (elektronické nebo papírové a druh používaného systému a programového vybavení).

7.c Popřípadě uveďte jiné příslušné informace týkající se záznamů.

8. Informace o druhu zboží a operacích.

8.a Popřípadě uveďte příslušný kód KN; jinak uveďte alespoň kapitolu KN a popis zboží.

8.b Uveďte příslušné informace pro jednotlivé měsíce.

8.c Uveďte příslušné informace pro jednotlivé měsíce.

9. Informace o schváleném umístění zboží a příslušném celním úřadu.

9.a a 9.b Uveďte úplný název, adresu a kontaktní údaje.

10. Uveďte úplný název, adresu a kontaktní údaje příslušných celních úřadů, kde je zboží propuštěno do celního režimu.

11. Popřípadě uveďte úplný název, adresu a kontaktní údaje celního úřadu vykonávajícího dohled.

12. Vepsáním „X“ do příslušné kolonky označte druh zjednodušeného celního prohlášení; jestliže se používají obchodní nebo jiné administrativní doklady, je nutno uvést druh používaných dokladů.

▼B

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

VYSVĚTLIVKY K TISKOPISŮM NEBO VNITROSTÁTNÍM SYSTÉMŮM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO ZVLÁŠTNÍ REŽIMY JINÉ NEŽ TRANZIT

HLAVA I

Údaje, jež mají být vyplněny v jednotlivých kolonkách tiskopisu žádosti

1.    Žadatel

Uveďte celé jméno, adresu a číslo EORI žadatele. Žadatelem se rozumí osoba, které by mělo být povolení vydáno.

2.    Celní režim

Uveďte celní režim, do kterého má být propuštěno zboží uvedené v kolonce 7. Jedná se o tyto celní režimy:

 konečné užití

 dočasné použití

 uskladňování v celním skladu

 aktivní zušlechťovací styk

 pasivní zušlechťovací styk

Poznámka:

1. Pokud žadatel předkládá žádost pro více než jeden režim, použije se pro každou žádost zvláštní tiskopis.

2. Režim uskladnění v celním skladu nevyžaduje povolení, ale provozování skladovacích zařízení pro uskladnění zboží v celním skladu ano.

3.    Druh žádosti

Druh žádosti musí být uveden v této kolonce alespoň jedním z těchto kódů:

1

=

první žádost

2

=

žádost o změnu nebo obnovení povolení (rovněž uveďte číslo povolení)

3

=

žádost o povolení, pokud je zapojeno více členských států než jeden

4

=

žádost o následné povolení (aktivní zušlechťovací styk)

4.    Doplňkové listy

Uveďte počet přiložených doplňkových listů.

Poznámka:

Doplňkové listy jsou určeny pro tyto režimy:

uskladňování v celním skladu, aktivní zušlechťovací styk (pokud je to třeba) a pasivní zušlechťovací styk (pokud je to třeba).

5.    Místo a druh účetnictví/záznamů

Uveďte místo, kde je vedeno nebo zpřístupněno hlavní účetnictví pro celní účely. Uveďte rovněž druh účetnictví a upřesněte použitý systém.

Rovněž uveďte místo, kde jsou uchovávány záznamy, a druh záznamů (evidence zboží) používaných pro režim. Záznamy se rozumějí údaje obsahující veškeré nezbytné informace a technické položky, které celním orgánům umožňují provádět nad režimem dohled a kontrolovat jej.

Poznámka:

V případě režimu dočasného použití se kolonka 5 vyplňuje, pouze pokud to vyžadují celní orgány.

6.    Doba platnosti povolení

V kolonce 6a uveďte datum, ke kterému je požadováno, aby povolení vstoupilo v platnost (den/měsíc/rok). V zásadě povolení vstupuje v platnost nejdříve k datu vystavení. V takovém případě uveďte „datum vystavení“. V kolonce 6b může být v navrženo datum konce platnosti povolení.

7.    Zboží určené k propuštění do režimu

Kód KN

Tuto kolonku vyplňte podle kombinované nomenklatury (osmimístný kód KN).

Popis

Popisem zboží se rozumí obchodní a/nebo tech