02015R2424 — CS — 01.10.2017 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2424

ze dne 16. prosince 2015,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 341 24.12.2015, s. 21)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVORPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017

  L 154

1

16.6.2017


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 071, 16.3.2016, s.  322 (2015/2424)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 110, 26.4.2016, s.  4 (2015/2424)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 267, 30.9.2016, s.  1 (2015/2424)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2424

ze dne 16. prosince 2015,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Text s významem pro EHP)▼M1 —————

▼B

Článek 2

Nařízení (ES) č. 2868/95 se mění takto:

1) V pravidle 1 se zrušuje odstavec 3.

2) Pravidlo 2 se zrušuje

3) Pravidlo 4 se zrušuje.

4) Pravidlo 5 se zrušuje.

5) Pravidlo 5a se zrušuje.

6) V pravidle 9 se odstavec 3 mění takto:

a) v písmenu a) se slova „v pravidlech 1, 2 a 3“ nahrazují slovy „v pravidlech 1, a 3 a v článku 28 nařízení“;

b) v písmenu b) se slova „podle pravidla 4 písm. b)“ nahrazují slovy „podle čl. 26 odst. 2 nařízení“.

▼C2

6a) V pravidle 10 odst. 1 se odkaz na „pravidlo 4 písm. c)“ nahrazuje odkazem na „čl. 38 odst. 2 nařízení“.

▼B

7) V pravidle 11 se zrušuje odstavec 2.

8) V pravidle 12 se zrušuje písmeno k).

▼C2

8a) Pravidlo 23 se zrušuje.

8b) V pravidle 24 odst. 1 se odkaz na „pravidlo 84 odst. 2“ nahrazuje odkazem na „čl. 87 odst. 2 nařízení“.

▼B

9) Hlava IV se zrušuje.

▼C2

9a) V pravidle 47 se odkaz na „pravidlo 84 odst. 2“ nahrazuje odkazem na „čl. 87 odst. 2 nařízení“.

▼B

10) V pravidle 62 odst. 2 se slova „usazeni ve Společenství“ nahrazují slovy „usazeni v Evropském hospodářském prostoru“.

11) V pravidle 71 odst. 1 se slova „usazen ve Společenství“ nahrazují slovy „usazen v Evropském hospodářském prostoru“.

12) V pravidle 76 se zrušuje odstavec 2.

13) Pravidlo 78 se mění takto:

a) v odst. 2 písm. c) se slova „ve Společenství“ nahrazují slovy „v Evropském hospodářském prostoru“.

b) v odst. 2 písm. b) a v odstavci 3 se slova „členského státu“ nahrazují slovy „členského státu Evropského hospodářského prostoru“ a v odstavci 5 se slova „členských států“ nahrazují slovy „členských států Evropského hospodářského prostoru“.

14) Pravidlo 84 se zrušuje.

15) Pravidlo 87 se zrušuje.

16) V hlavě XI se zrušuje část K.

▼C2

16a) V pravidle 93 odst. 1 se zrušují slova „ ,jinak se nepoužije pravidlo 89“.

16b) V pravidle 93 odst. 3 se zrušují slova „a pravidla 88“.

▼B

17) V pravidle 112 se zrušuje odstavec 2.

▼C2

17a) V pravidle 115 odst. 6 se zrušuje odkaz na pravidlo 112 odst. 2.

17b) V pravidle 121 odst. 3 druhém pododstavci se zrušuje odkaz na pravidlo 112 odst. 2.

▼B

Článek 3

Nařízení (ES) č. 2869/95 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na nařízení (ES) č. 207/2009 v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze II.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. března 2016.

▼C3

V článku 1 se body 8, 18 s výjimkou čl. 17 odst. 5b nařízení (ES) č. 207/2009, 19, 20, 21, 22, 23, 24, bod 26 v rozsahu, v jakém se týká čl. 26 odst. 1 písm. d) a odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 29, bod 30 v rozsahu, v jakém se týká čl. 30 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 31 v rozsahu, v jakém se týká čl. 33 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 32 v rozsahu, v jakém se týká čl. 34 odst. 1a, 4 a 6 nařízení (ES) č. 207/2009, body 33 a 34, bod 35 v rozsahu, v jakém se týká čl. 37 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 37 v rozsahu, v jakém se týká čl. 39 odst. 1 druhé věty a odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 43 v rozsahu, v jakém se týká čl. 44 odst. 2, 3, 4a a 8 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 46 v rozsahu, v jakém se týká čl. 48 odst. 5 třetí věty nařízení (ES) č. 207/2009, bod 47 v rozsahu, v jakém se týká čl. 48a odst. 1 prvního pododstavce a odst. 2 až 5 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 48 v rozsahu, v jakém se týká čl. 49 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 49 v rozsahu, v jakém se týká čl. 50 odst. 2, 3 a 4 nařízení (ES) č. 207/2009, body 61, 62 a 63, bod 64 v rozsahu, v jakém se týká čl. 67odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 67 s výjimkou čl. 74b odst. 3, bod 68, bod 71 v rozsahu, v jakém se týká čl. 78 odst. 3 a 5 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 72 v rozsahu, v jakém se týká čl. 79 odst. 1 až 4 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 73, s výjimkou čl. 79b odst. 2 a čl. 79c odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 74 v rozsahu, v jakém se týká čl. 80 odst. 1, 2 a 4 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 75 v rozsahu, v jakém se týká čl. 82 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 76 v rozsahu, v jakém se týká čl. 82a odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 207/2009, body 77, 78 v rozsahu, v jakém se týká čl. 85 odst. 1, 6 a 7 nařízení (ES) č. 207/2009, bod, bod 80 v rozsahu, v jakém se týká čl. 87 odst. 2 písm. m) a odst. 3 písm. y) nařízení (ES) č. 207/2009, bod 84 v rozsahu, v jakém se týká čl. 89 odst. 1, 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 97 s výjimkou čl. 113 odst. 6 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 98, bod 102 v rozsahu, v jakém se týká čl. 119 odst. 5, 5a, 6, 8 a 9 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 103, bod 108 v rozsahu, v jakém se týká čl. 128 odst. 4 písm. o) nařízení (ES) č. 207/2009, bod 111 v rozsahu, v jakém se týká čl. 132 s výjimkou čl. 154a odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009, odst. 2 třetí věty nařízení (ES) č. 207/2009, body 113 a 125, bod 126 v rozsahu, v jakém se týká čl. 147 odst. 1 a odst. 3 až 8 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 127 v rozsahu, v jakém se týká čl. 148a odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 128 v rozsahu, v jakém se týká čl. 149 odst. 1, 3 a 4 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 129 v rozsahu, v jakém se týká článku 153 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 130 v rozsahu, v jakém se týká čl. 153a odst. 1 až 5 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 132 s výjimkou čl. 154a odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 135 v rozsahu, v jakém se týká čl. 158 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 136, bod 137 v rozsahu, v jakém se týká čl. 159 odst. 4 až 9 nařízení (ES) č. 207/2009, bod 138 v rozsahu, v jakém se týká čl. 161 odst. 3 až 5 nařízení (ES) č. 207/2009, a bod 139 použijí ode dne 1. října 2017.

▼C1

Článek 1 bod 108 tohoto nařízení v rozsahu, v jakém se týká čl. 124 odst. 1 písm. h) a čl. 124 odst. 4 písm. n) nařízení (ES) č. 207/2009, se použije ode dne vstupu rozhodnutí uvedeného v čl. 124 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 v platnost nebo ►C3  po uplynutí 12 měsíců ode dne uvedeného v prvním pododstavci tohoto článku ◄ podle toho, co nastane dříve. Až do uvedeného data vykonává pravomoci uvedené v čl. 124 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 207/2009 výkonný ředitel.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Vkládá se příloha, která zní:
„PŘÍLOHA -I

VÝŠE POPLATKŮ

A. Poplatky hrazené úřadu podle tohoto nařízení jsou stanoveny takto (v EUR):

1. základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky EU (čl. 26 odst. 2):

1 000 EUR;

2. základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky EU elektronickými prostředky (čl. 26 odst. 2):

850 EUR;

3. poplatek za druhou třídu výrobků a služeb pro individuální ochrannou známku EU (čl. 26 odst. 2):

50 EUR;

4. poplatek za každou další třídu výrobků a služeb převyšující dvě třídy pro individuální ochrannou známku EU (čl. 26 odst. 2):

150 EUR;

5. základní poplatek za přihlášku kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU (čl. 26 odst. 2 a čl. 66 odst. 3 nebo čl. 74a odst. 3):

1 800 EUR;

6. základní poplatek za přihlášku kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU elektronickými prostředky (čl. 26 odst. 2 a čl. 66 odst. 3 nebo čl. 74a odst. 3):

1 500 EUR;

7. poplatek za druhou třídu výrobků a služeb pro kolektivní ochrannou známku EU nebo certifikační ochrannou známku EU: (čl. 26 odst. 2 a čl. 66 odst. 3 nebo čl. 74a odst. 3):

50 EUR;

8. poplatek za každou další třídu výrobků a služeb převyšující dvě třídy pro kolektivní ochrannou známku EU nebo certifikační ochrannou známku EU (čl. 26 odst. 2 a čl. 66 odst. 3 nebo čl. 74a odst. 3):

150 EUR;

9. poplatek za rešerši přihlášky ochranné známky EU (čl. 38 odst. 2) nebo mezinárodního zápisu s vyznačením Unie (čl. 38 odst. 2 a čl. 155 odst. 2): 12 EUR, vynásobený počtem ústředních úřadů průmyslového vlastnictví uvedených v čl. 38 odst. 2; tuto částku a její následné změny úřad zveřejní v Úředním věstníku úřadu;

10. poplatek za podání námitek (čl. 41 odst. 3):

320 EUR;

11. základní poplatek za obnovu individuální ochranné známky EU (čl. 47 odst. 3):

1 000 EUR;

12. základní poplatek za obnovu individuální ochranné známky EU elektronickými prostředky (čl. 47 odst. 3):

850 EUR;

13. poplatek za obnovu druhé třídy výrobků a služeb pro individuální ochrannou známku EU (čl. 47 odst. 3):

50 EUR;

14. poplatek za obnovu každé další třídy výrobků a služeb převyšující dvě třídy pro individuální ochrannou známku EU (čl. 47 odst. 3):

150 EUR;

15. základní poplatek za obnovu kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU (čl. 47 odst. 3 a čl. 66 odst. 3 nebo čl. 74a odst. 3):

1 800 EUR;

16. základní poplatek za obnovu kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU elektronickými prostředky (čl. 47 odst. 3 a čl. 66 odst. 3 nebo čl. 74a odst. 3):

1 500 EUR;

17. poplatek za obnovu druhé třídy výrobků a služeb pro kolektivní ochrannou známku EU nebo certifikační ochrannou známku EU (čl. 47 odst. 3 a čl. 66 odst. 3 nebo čl. 74a odst. 3):

50 EUR;

18. poplatek za obnovu každé další třídy výrobků a služeb převyšující dvě třídy pro kolektivní ochrannou známku EU nebo certifikační ochrannou známku EU (čl. 47 odst. 3 a čl. 66 odst. 3 nebo čl. 74a odst. 3):

150 EUR;

19. příplatek za pozdní úhradu poplatku za obnovu zápisu či za pozdní podání žádosti o obnovu zápisu (čl. 47 odst. 3): 25 % ze zpožděného poplatku za obnovu, nejvýše však 1 500 EUR;

20. poplatek za návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti (čl. 56 odst. 2):

630 EUR;

21. poplatek za odvolání (čl. 60 odst. 1):

720 EUR;

22. poplatek za žádost o navrácení do původního stavu (čl. 81 odst. 3):

200 EUR;

23. poplatek za žádost o převod přihlášky ochranné známky EU nebo ochranné známky EU (čl. 113 odst. 1, rovněž ve spojení s čl. 159 odst. 1):

a) na přihlášku národní ochranné známky,

b) na vyznačení členských států podle Madridského protokolu:

200 EUR;

24. poplatek za pokračování v řízení (čl. 82 odst. 1):

400 EUR;

25. poplatek za žádost o rozdělení zapsané ochranné známky EU (čl. 49 odst. 4) nebo přihlášky ochranné známky EU (čl. 44 odst. 4):

250 EUR;

26. poplatek za žádost o zápis licence nebo jiného práva k zapsané ochranné známce EU (před 1. říjnem 2017, pravidlo 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 2868/95 a od tohoto dne čl. 22a odst. 2) nebo k přihlášce ochranné známky EU (před 1. říjnem 2017 pravidlo 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 2868/95 a od tohoto dne čl. 22a odst. 2):

a) udělení licence

b) převod licence

c) vznik věcného práva

d) převod věcného práva

e) nucený výkon práva

200 EUR za zápis, ale v případě podání několika žádostí v téže přihlášce nebo současně nesmí celková částka přesáhnout 1 000 EUR;

27. poplatek za výmaz zápisu licence nebo jiného práva (před 1. říjnem 2017 pravidlo 35 odst. 3 nařízení (ES) č. 2868/95 a od tohoto dne čl. 24a odst. 3): 200 EUR za výmaz, ale v případě podání několika žádostí v téže přihlášce nebo současně nesmí celková částka přesáhnout 1 000 EUR;

28. poplatek za změnu zapsané ochranné známky EU (čl. 48 odst. 4):

200 EUR;

29. poplatek za vyhotovení kopie přihlášky ochranné známky EU (čl. 88 odst. 7), kopie osvědčení o zápisu (čl. 45 odst. 2), či výpisu z rejstříku (čl. 87 odst. 7):

a) neověřená kopie či výpis:

10 EUR

b) ověřená kopie či výpis:

30 EUR;

30. poplatek za nahlédnutí do spisu (čl. 88 odst. 6):

30 EUR;

31. poplatek za vyhotovení kopie dokumentů ze spisu (čl. 88 odst. 7):

a) neověřená kopie:

10 EUR

b) ověřená kopie:

30 EUR

navíc za každou stránku nad deset stránek

1 EUR;

32. poplatek za sdělení údajů obsažených ve spisu (čl. 88 odst. 9):

10 EUR;

33. poplatek za prověření výše nákladů řízení, které mají být uhrazeny (před 1. říjnem 2017 čl. 94 odst. 4 nařízení (ES) č. 2868/95 a od tohoto data čl. 85 odst. 7):

100 EUR;

34. poplatek za podání mezinárodní přihlášky u úřadu (před 1. říjnem 2017 čl. 147 odst. 5 nařízení (ES) č. 2868/95 a od tohoto data čl. 147 odst. 4):

300 EUR;

B. Poplatky hrazené Mezinárodnímu úřadu

I.   Individuální poplatek za mezinárodní zápis s vyznačením Unie

1. Přihlašovatel mezinárodního zápisu s vyznačením Unie je povinen podle čl. 8 odst. 7 Madridského protokolu Mezinárodnímu úřadu uhradit individuální poplatek za vyznačení Unie.

2. Majitel mezinárodního zápisu, který po provedení mezinárodního zápisu podá žádost o územní rozšíření ochrany vyplývající ze zápisu s vyznačením Unie, je povinen podle čl. 8 odst. 7 Madridského protokolu Mezinárodnímu úřadu uhradit individuální poplatek za vyznačení Unie.

3. Výše poplatku uvedeného v části B oddílu B bodu 1 nebo 2 je ve švýcarských francích vyjádřený ekvivalent následujících částek stanovených generálním ředitelem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) podle pravidla 35 odst. 2 Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a Madridskému protokolu:

a) za individuální ochrannou známku: 820 EUR, případně plus 50 EUR za druhou třídu výrobků a služeb a 150 EUR za každou další třídu výrobků a služeb, převyšující dvě třídy, obsaženou v mezinárodním zápisu;

b) za kolektivní ochrannou známku nebo certifikační ochrannou známku: 1 400 EUR, případně plus 50 EUR za druhou třídu výrobků a služeb a 150 EUR za každou další třídu výrobků nebo služeb převyšující dvě třídy.

II.   Individuální poplatek za obnovu mezinárodního zápisu s vyznačením Unie

1. Majitel mezinárodního zápisu s vyznačením Unie je povinen podle čl. 8 odst. 7 Madridského protokolu Mezinárodnímu úřadu jako součást poplatků za obnovu mezinárodního zápisu uhradit individuální poplatek za vyznačení Unie.

2. Výše poplatku uvedeného v části B oddílu II bodu 1 je ve švýcarských francích vyjádřený ekvivalent následujících částek stanovených generálním ředitelem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) podle pravidla 35 odst. 2 společného prováděcího nařízení k Madridské dohodě a Madridskému protokolu:

a) pro individuální ochrannou známku: 820 EUR, případně plus 50 EUR za druhou třídu výrobků a služeb a 150 EUR za každou další třídu výrobků a služeb, převyšující dvě třídy, obsaženou v mezinárodním zápisu;

b) za kolektivní ochrannou známku nebo certifikační ochrannou známku: 1 400 EUR, případně plus 50 EUR za druhou třídu výrobků a služeb a 150 EUR za každou další třídu výrobků a služeb, převyšující dvě třídy, obsaženou v mezinárodním zápisu.“
PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKANařízení (ES) č. 2869/95

Nařízení (ES) č. 207/2009

Článek 1

Článek 2

Příloha -I, část A body 1 až 34

Článek 3

Čl.144 odst. 1

Článek 4

Čl.144 odst. 2

Čl. 5 odst. 1

Čl.144a odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl.144a odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 3

Čl.144a odst. 1 třetí pododstavec

Článek 6

Čl.144a odst. 1 čtvrtý pododstavec

Čl. 7 odst. 1

Čl.144a odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl.144a odst. 3

Článek 8

Článek 144b

Článek 9

Čl.144c odst. 1 a 2

Článek 10

Čl.144c odst. 4

Článek 11

Příloha -I, část B oddíl I body 1 až 3

Článek 12

Příloha -I, část B oddíl II body 1 a 2

Článek 13

Článek 14

Článek 15