02015R2120 — CS — 20.12.2018 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

►M1  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2120

ze dne 25. listopadu 2015,

kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci v rámci Unie a mění směrnice 2002/22/ES a nařízení (EU) č. 531/2012 ◄

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 310 26.11.2015, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018

  L 321

1

17.12.2018
▼B

▼M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2120

ze dne 25. listopadu 2015,

kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci v rámci Unie a mění směrnice 2002/22/ES a nařízení (EU) č. 531/2012

▼B

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví společná pravidla pro zajištění rovného a nediskriminačního nakládání s provozem při poskytování služeb přístupu k internetu a zajištění souvisejících práv koncových uživatelů.

2.  Tímto nařízením se zřizuje nový mechanismus tvorby maloobchodních cen za regulované roamingové služby na území Unie s cílem zrušit maloobchodní příplatky za roaming, aniž by došlo k narušení vnitrostátních a navštívených trhů.

▼M1

3.  Tímto nařízením se rovněž stanoví společná pravidla pro zajištění toho, aby spotřebitelům nebyly účtovány nepřiměřeně vysoké ceny za uskutečňování interpersonální komunikace založené na číslech, která je zahájena v členském státě spotřebitelova domovského poskytovatele a ukončena na jakémkoli čísle pevné či mobilní sítě v jiném členském státě.

▼B

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 směrnice 2002/21/ES.

Použijí se rovněž tyto definice:

1. „poskytovatelem služeb elektronických komunikací pro veřejnost“ se rozumí podnik, který poskytuje veřejné komunikační sítě nebo veřejně dostupné služby elektronických komunikací;

2. „službou přístupu k internetu“ se rozumí veřejně dostupná služba elektronických komunikací, která poskytuje přístup k internetu, a tím propojení s prakticky všemi koncovými body internetu, bez ohledu na použitou technologii sítě a použité koncové zařízení;

▼M1

3. „regulovanou komunikací v rámci Unie“ se rozumí jakákoli interpersonální komunikační služba založená na číslech, která je zahájena v členském státě spotřebitelova domovského poskytovatele a ukončena na jakémkoli čísle pevné či mobilní sítě z národního číslovacího plánu jiného členského státu a která je plně nebo částečně účtována na základě skutečné spotřeby;

4. „interpersonální komunikační službou založenou na číslech“ se rozumí interpersonální komunikační služba založená na číslech ve smyslu čl. 2 bodu 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ( 1 ).

▼B

Článek 3

Zajištění přístupu k otevřenému internetu

1.  Koncoví uživatelé mají právo na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu.

Tímto odstavcem není dotčeno právo Unie nebo vnitrostátní právo, které je v souladu s právem Unie, týkající se zákonnosti obsahu, aplikací či služeb.

2.  Dohody mezi poskytovateli služeb přístupu k internetu a koncovými uživateli o obchodních a technických podmínkách a vlastnostech služeb přístupu k internetu, jako je cena, objem dat nebo rychlost, a veškeré obchodní praktiky poskytovatelů služeb přístupu k internetu neomezují výkon práv koncových uživatelů stanovených v odstavci 1.

3.  Poskytovatelé služeb přístupu k internetu nakládají při poskytování služeb přístupu k internetu s veškerým provozem stejně, bez diskriminace, omezení nebo narušování a bez ohledu na odesílatele a příjemce, na obsah, ke kterému se přistupuje nebo který se šíří, na používané či poskytované aplikace nebo služby nebo na použité koncové zařízení.

První pododstavec nebrání poskytovatelům služeb přístupu k internetu v zavádění opatření přiměřeného řízení provozu. Aby mohla být tato opatření považována za přiměřená, musí být transparentní, nediskriminační a přiměřená, a nesmí být založena na obchodních cílech, nýbrž na objektivně odlišných požadavcích určitých kategorií provozu na technickou kvalitu služeb. Tato opatření nesmí sledovat konkrétní obsah a nesmí být uplatňována po dobu delší, než je nezbytné.

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu nesmějí provádět opatření řízení provozu, která jdou nad rámec opatření stanovených v druhém pododstavci, a zejména nesmějí blokovat, zpomalovat, měnit, omezovat, narušovat, zhoršovat nebo diskriminovat konkrétní obsah, aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní kategorie, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, a pouze na nezbytně nutnou dobu za účelem:

a) dodržení unijních legislativních aktů či vnitrostátních právních předpisů, které jsou v souladu s právem Unie, jež se vztahují na poskytovatele služeb přístupu k internetu, nebo opatření provádějících v souladu s právem Unie tyto unijní legislativní akty či vnitrostátní právní předpisy, včetně rozhodnutí soudů nebo veřejných orgánů s příslušnou pravomocí;

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě, služeb poskytovaných prostřednictvím této sítě a koncových zařízení koncových uživatelů;

c) zabránění hrozícímu přetížení sítě a zmírnění účinků výjimečného nebo dočasného přetížení sítě za předpokladu, že se s rovnocennými kategoriemi provozu nakládá stejně.

4.  Veškerá opatření řízení provozu mohou vést ke zpracování osobních údajů pouze tehdy, pokud je takové zpracování nezbytné a přiměřené pro dosažení cílů uvedených v odstavci 3. Toto zpracování se provádí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ( 2 ). Opatření řízení provozu musí být rovněž v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ( 3 ).

5.  Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost, včetně poskytovatelů služeb přístupu k internetu, a poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb mají svobodu nabízet jiné služby než služby přístupu k internetu, které jsou optimalizovány pro konkrétní obsah, aplikace nebo služby, případně jejich kombinaci, pokud je optimalizace nezbytná ke splnění požadavků na obsah, aplikace nebo služby pro určitou úroveň kvality.

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost, včetně poskytovatelů služeb přístupu k internetu, mohou nabízet nebo umožňovat takovéto služby pouze tehdy, pokud je kapacita sítě dostatečná k jejich poskytování jako doplnění k poskytovaným službám přístupu k internetu. Tyto služby nesmějí být používány ani nabízeny jako náhrada za služby přístupu k internetu a nesmějí být na úkor dostupnosti nebo obecné kvality služeb přístupu k internetu pro koncové uživatele.

Článek 4

Opatření ke zvýšení transparentnosti pro zajištění přístupu k otevřenému internetu

1.  Poskytovatelé služeb přístupu k internetu zajistí, aby smlouva, která zahrnuje služby přístupu k internetu, obsahovala alespoň:

a) údaje o tom, jaký dopad by mohla mít opatření řízení provozu uplatňovaná daným poskytovatelem na kvalitu služeb přístupu k internetu, soukromí koncových uživatelů a ochranu jejich osobních údajů;

b) jasné a srozumitelné vysvětlení toho, jaký praktický dopad mohou mít případná omezení objemu dat, rychlost či jiné parametry kvality služby na služby přístupu k internetu, a to zejména na využívání obsahu, aplikací a služeb;

c) jasné a srozumitelné vysvětlení toho, jaký praktický dopad by mohly mít služby uvedené v čl. 3 odst. 5, které si koncový uživatel objedná, na služby přístupu k internetu poskytované témuž koncovému uživateli;

d) jasné a srozumitelné vysvětlení toho, jaká je minimální, běžně dostupná, maximální a inzerovaná rychlost stahování a vkládání u služeb přístupu k internetu v případě pevných sítí, nebo jaká je odhadovaná maximální a inzerovaná rychlost stahování a vkládání u služeb přístupu k internetu v případě mobilních sítí, a toho, jaký dopad by mohly mít velké odchylky od inzerované rychlosti stahování nebo vkládání na výkon práv koncových uživatelů stanovených v čl. 3 odst. 1;

e) jasné a srozumitelné vysvětlení toho, jaké prostředky nápravy má spotřebitel k dispozici podle vnitrostátního práva v případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby přístupu k internetu, pokud jde o rychlost nebo jiné parametry kvality služby, od výkonu uvedeného podle písmen a) až d).

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu zveřejní informace uvedené v prvním pododstavci.

2.  Poskytovatelé služeb přístupu k internetu zavedou transparentní, jednoduché a účinné postupy pro vyřizování stížností koncových uživatelů týkajících se práv a povinností stanovených v článku 3 a v odstavci 1 tohoto článku.

3.  Požadavky stanovené v odstavcích 1 a 2 doplňují požadavky stanovené ve směrnici 2002/22/ES a nebrání členským státům v tom, aby zachovaly nebo zavedly další požadavky na sledování, informace a transparentnost, včetně požadavků na obsah, formu a úpravu informací, jež mají být zveřejňovány. Tyto požadavky musí být v souladu s tímto nařízením a příslušnými ustanoveními směrnic 2002/21/ES a 2002/22/ES.

4.  Za nedodržení výkonu pro účely aktivace prostředků nápravy, které má spotřebitel k dispozici podle vnitrostátního práva, se považuje jakákoli velká a trvající či pravidelně se opakující odchylka skutečného výkonu služby přístupu k internetu, pokud jde o rychlost nebo jiné parametry kvality služby, od výkonu, který poskytovatel služeb přístupu k internetu uvedl v souladu s odst. 1 písm. a) až d), pokud byly příslušné skutečnosti zjištěny za pomoci mechanismu sledování ověřeného vnitrostátním regulačním orgánem.

Tento odstavec se použije pouze na smlouvy, jež byly uzavřeny nebo jejichž platnost byla prodloužena ke dni 29. listopadu 2015.

Článek 5

Dohled a vymáhání

1.  Vnitrostátní regulační orgány podrobně sledují a zajišťují dodržování článků 3 a 4 a podporují neustálou dostupnost nediskriminačních služeb přístupu k internetu na úrovni kvality, která dostatečně odráží technický pokrok. Pro tyto účely mohou vnitrostátní regulační orgány stanovit požadavky na technické vlastnosti, minimální požadavky na kvalitu služeb a další vhodná a nezbytná opatření pro jednoho nebo více poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro veřejnost, včetně poskytovatelů služeb přístupu k internetu.

Vnitrostátní regulační orgány každý rok zveřejňují zprávy o výsledcích sledování a svá zjištění a poskytují je Komisi a sdružení BEREC.

2.  Poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost, včetně poskytovatelů služeb přístupu k internetu, zpřístupní vnitrostátnímu regulačnímu orgánu na jeho žádost příslušné informace týkající se povinností stanovených v článcích 3 a 4, zejména informace týkající se řízení provozu a kapacity jejich sítě, jakož i odůvodnění případných uplatňovaných opatření řízení provozu. Uvedení poskytovatelé poskytují vyžádané informace ve lhůtách a s úrovní podrobnosti údajů, jaké vnitrostátní regulační orgán požaduje.

3.  Do 30. srpna 2016 vydá sdružení BEREC, s cílem přispět k jednotnému uplatňování tohoto nařízení, po konzultaci se zúčastněnými stranami a v úzké spolupráci s Komisí pokyny pro provádění povinností vnitrostátních regulačních orgánů podle tohoto článku.

4.  Tímto článkem nejsou dotčeny úkoly svěřené členskými státy vnitrostátním regulačním orgánům nebo jiným příslušným orgánům v souladu s právem Unie.

▼M1

Článek 5a

Maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci v rámci Unie

1.  Ode dne 15. května 2019 žádné maloobchodní ceny (bez DPH) účtované spotřebitelům za regulovanou komunikaci v rámci Unie nepřekročí částku 0,19  EUR za minutu volání a 0,06  EUR za SMS zprávu.

2.  Bez ohledu na povinnosti stanovené odstavcem 1 mohou poskytovatelé regulované komunikace v rámci Unie kromě toho nabízet a spotřebitelé si mohou výslovně zvolit jiný tarif pro mezinárodní komunikaci včetně regulované komunikace v rámci Unie, než který je stanoven v souladu s odstavcem 1, na základě kterého spotřebitelé budou využívat jiný tarif pro regulovanou komunikaci v rámci Unie, než který by jim byl bez takové volby poskytnut. Než si spotřebitelé takový jiný tarif zvolí, poskytovatel regulované komunikace v rámci Unie je informuje o povaze výhod, o něž by tímto přišli.

3.  Pokud tarif pro regulovanou komunikaci v rámci Unie uvedený v odstavci 2 překračuje stropy stanovené v odstavci 1, jsou spotřebitelům, kteří do dvou měsíců ode dne 15. května 2019 nepotvrdí nebo nevyjádří volbu některého z tarifů uvedených v odstavci 2, automaticky poskytnuty tarify stanovené v odstavci 1.

4.  Spotřebitelé mohou do jednoho pracovního dne od obdržení žádosti poskytovatelem bezplatně přejít z tarifu stanoveného v odstavci 1 nebo na tento tarif a poskytovatelé zajistí, aby tento přechod nezahrnoval podmínky nebo omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy, než je regulovaná komunikace v rámci Unie.

5.  Pokud jsou maximální ceny uvedené v odstavci 1 vyjádřeny v jiné měně, než je euro, stanoví se počáteční limity v těchto měnách za použití průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů zveřejněných ve dnech 15. ledna, 15. února a 15. března 2019 Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie. Limity v jiných měnách, než je euro, se počínaje rokem 2020 každoročně upravují. Limity v těchto měnách, každoročně upravené za použití průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů zveřejněných ve dnech 15. ledna, 15. února a 15. března téhož roku, se použijí od 15. května.

6.  Vnitrostátní regulační orgány sledují vývoj trhu a cen, pokud jde o regulovanou komunikaci v rámci Unie, a podávají zprávy Komisi.

Pokud poskytovatel regulované komunikace v rámci Unie shledá, že vzhledem ke specifickým a výjimečným okolnostem, které jej odlišují od většiny ostatních poskytovatelů v Unii, by uplatňování stropů uvedených v odstavci 1 mělo značný dopad na jeho schopnost udržet své stávající ceny za vnitrostátní komunikaci, může mu vnitrostátní regulační orgán na jeho žádost udělit výjimku z odstavce 1, a to pouze v nezbytné míře a na období jednoho roku, které lze prodloužit. Posouzení udržitelnosti modelu pro stanovení vnitrostátních cen je založeno na relevantních objektivních faktorech specifických pro poskytovatele regulované komunikace v rámci Unie, jakož i na úrovni vnitrostátních cen a výnosů.

Pokud poskytovatel, který je žadatelem, splnil příslušnou důkazní povinnost, vnitrostátní regulační orgán stanoví maximální výši cen překračující strop či oba stropy stanovené v odstavci 1, která je nezbytná k zajištění udržitelnosti poskytovatelova modelu pro stanovení vnitrostátních cen. BEREC zveřejní pokyny ohledně parametrů, na něž mají vnitrostátní regulační orgány brát při svém posuzování zřetel.

▼B

Článek 6

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení článků 3, 4 a 5 a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy tyto sankce a opatření oznámí Komisi nejpozději do 30. dubna 2016 a neprodleně Komisi oznámí všechny jejich následné změny.

▼M1

Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení článku 5a a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi sankce a opatření stanovené za účelem uplatňování článku 5a nejpozději do 15. května 2019 a neprodleně Komisi oznámí všechny jejich následné změny.

▼B

Článek 7

Změny nařízení (EU) č. 531/2012

Nařízení (EU) č. 531/2012 se mění takto:

1) V článku 2 se odstavec 2 mění takto:

a) písmena i), l) a n) se zrušují;

b) doplňují se nová písmena, která znějí:

„r) „vnitrostátní maloobchodní cenou“ se rozumí vnitrostátní maloobchodní cena za jednotku stanovená poskytovatelem roamingu za uskutečněná volání a odeslané SMS zprávy (v obou případech zahájené a ukončené v různých veřejných komunikačních sítích v témž členském státě), a za data spotřebovaná zákazníkem; v případě, že neexistuje žádná konkrétní vnitrostátní maloobchodní cena za jednotku, považuje se za vnitrostátní maloobchodní cenu cena získaná stejným mechanismem stanovování poplatků, jaký se na zákazníka použije za uskutečněná volání a odeslané SMS zprávy (v obou případech zahájené a ukončené v různých veřejných komunikačních sítích v témž členském státě), a za data spotřebovaná v členském státě uvedeného zákazníka;

s) „odděleným prodejem regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb“ se rozumí poskytování regulovaných roamingových datových služeb roamingovým zákazníkům přímo v navštívené síti alternativním poskytovatelem roamingu.“

2) V článku 3 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.  Referenční nabídka uvedená v odstavci 5 je dostatečně podrobná a zahrnuje všechny nezbytné součásti velkoobchodního roamingového přístupu uvedené v odstavci 3, a zároveň poskytuje popis nabídek týkajících se přímého velkoobchodního roamingového přístupu a velkoobchodního roamingového přístupu za účelem dalšího prodeje a souvisejících podmínek. Uvedená referenční nabídka může zahrnovat podmínky mající zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu pravidelně cestujícím v rámci Unie. Vnitrostátní regulační orgány nařídí v případě potřeby změny referenčních nabídek, aby byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku.“

3) Článek 4 se mění takto:

a) název se nahrazuje tímto:

„Oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb.“;

b) v odstavci 1 se první pododstavec zrušuje;

c) odstavce 4 a 5 se zrušují.

4) Článek 5 se mění takto:

a) název se nahrazuje tímto:

„Provádění odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb.“;

b) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  Domovští poskytovatelé zavedou povinnost týkající se odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb podle článku 4, aby roamingoví zákazníci mohli oddělené regulované roamingové datové služby využívat. Domovští poskytovatelé splní všechny oprávněné žádosti o přístup k zařízením a souvisejícím podpůrným službám významným pro oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb. Přístup k těmto zařízením a podpůrným službám, které jsou nezbytné k tomu, aby byl umožněn oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb, včetně služeb ověření uživatele, je poskytován bezplatně a roamingovým zákazníkům za něj nejsou účtovány žádné přímé poplatky.“;

c) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Aby se zajistilo důsledné a souběžné provádění odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb v celé Unii, Komise prostřednictvím prováděcích aktů a po konzultaci sdružení BEREC přijme podrobná pravidla týkající se technického řešení pro zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 6 odst. 2.“;

d) v článku 3 se návětí nahrazuje tímto:

„3.  Technické řešení pro zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb splňuje tato kritéria:“.

5) Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 6a

Zrušení maloobchodních příplatků za roaming

S účinkem ode dne 15. června 2017, za předpokladu, že legislativní akt, který má být přijat na základě návrhu uvedeného v čl. 19 odst. 2 bude k tomuto dni použitelný, nesmí poskytovatelé roamingu účtovat roamingovým zákazníkům v žádném členském státě žádný příplatek k vnitrostátní maloobchodní ceně za uskutečněné nebo přijaté regulované roamingové volání, za odeslanou regulovanou roamingovou SMS zprávu a za využité regulované roamingové datové služby, včetně MMS zpráv, ani žádný obecný poplatek umožňující používat koncové zařízení nebo službu v zahraničí, s výhradou článků 6b a 6c.

Článek 6b

Přiměřené využívání

1.  Poskytovatelé roamingu mohou uplatňovat v souladu s tímto článkem a prováděcími akty uvedenými v článku 6d politiku přiměřeného využívání („fair use policy“), pokud jde o spotřebu regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných na příslušné úrovni vnitrostátních maloobchodních cen, s cílem zabránit zneužívání či nezvyklému využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb roamingovými zákazníky, jako je využívání těchto služeb roamingovými zákazníky v jiném členském státě, než je stát jejich domovského poskytovatele, pro jiné účely než pravidelné cesty.

Politika přiměřeného využívání umožní zákazníkům poskytovatele roamingu využívat takový objem regulovaných maloobchodních roamingových služeb za platné vnitrostátní maloobchodní ceny, jenž je v souladu s tarifními plány každého z nich.

2.  Článek 6e se použije na regulované maloobchodní roamingové služby spotřebované nad rámec objemu stanoveného politikou přiměřeného využívání.

Článek 6c

Udržitelnost zrušení maloobchodních příplatků za roaming

1.  Za zvláštních a výjimečných okolností, kdy poskytovatel roamingu není schopen pokrýt své celkové skutečné a předpokládané náklady na poskytování regulovaných roamingových služeb v souladu s články 6a a 6b ze svých celkových skutečných a předpokládaných příjmů z poskytování takových služeb, může poskytovatel roamingu požádat o povolení účtovat příplatek s cílem zajistit udržitelnost svého modelu pro stanovení vnitrostátních cen. Tento příplatek se účtuje pouze v míře nezbytné pro pokrytí nákladů na poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb, s ohledem na platné maximální velkoobchodní ceny.

2.  Pokud se poskytovatel roamingu rozhodne využít odstavce 1 tohoto článku, neprodleně podá u vnitrostátního regulačního orgánu příslušnou žádost a poskytne mu všechny nezbytné informace v souladu s prováděcími akty přijatými podle článku 6d. Poskytovatel roamingu poté každých 12 měsíců tyto informace aktualizuje a předloží je vnitrostátnímu regulačnímu orgánu.

3.  Po obdržení žádosti podle odstavce 2 vnitrostátní regulační orgán posoudí, zda poskytovatel roamingu prokázal, že není schopen pokrýt své náklady podle odstavce 1, čímž by mohla být narušena udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen. Posouzení udržitelnosti modelu pro stanovení vnitrostátních cen je založeno na příslušných objektivních faktorech specifických pro poskytovatele roamingu, včetně objektivních odlišností mezi poskytovateli roamingu v daném členském státě a úrovně vnitrostátních cen a příjmů. Vnitrostátní regulační orgán příplatek povolí, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 a v tomto odstavci.

4.  Není-li žádost zjevně neopodstatněná a poskytuje-li dostatečné informace, vnitrostátní regulační orgán příplatek povolí do jednoho měsíce od obdržení žádosti podle odstavce 2. Pokud má vnitrostátní regulační orgán za to, že žádost je zjevně neopodstatněná, nebo že poskytnuté informace jsou nedostatečné, přijme do dalších dvou měsíců poté, co dal poskytovateli roamingu možnost vyjádřit se, konečné rozhodnutí, kterým se účtování příplatku povoluje, mění nebo zamítá.

Článek 6d

Provádění politiky přiměřeného využívání a udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming

1.  Za účelem zajištění jednotného uplatňování článků 6b a 6c, přijme Komise po konzultaci sdružení BEREC do 15. prosince 2016 prováděcí akty, jimiž se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 6 odst. 2.

2.  Pokud jde o článek 6b, Komise při přijímání prováděcích aktů, kterými se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání, zohlední:

a) vývoj cen a struktury spotřeby v členských státech;

b) stupeň sbližování úrovně vnitrostátních cen v rámci Unie;

c) zvyklosti v cestování v Unii;

d) veškerá zřejmá nebezpečí narušení hospodářské soutěže a investičních pobídek na vnitrostátních a navštívených trzích.

3.  Pokud jde o článek 6c, bude Komise při přijímání prováděcích aktů, kterými se stanoví podrobná pravidla týkající se metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming, vycházet ze/z:

a) stanovení celkových skutečných a předpokládaných nákladů spojených s poskytováním regulovaných maloobchodních roamingových služeb odkazem na skutečné velkoobchodní ceny za roaming za nevyrovnanou bilanci provozu a přiměřený podíl společných a sdílených nákladů nezbytných k poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb;

b) stanovení celkových skutečných a předpokládaných příjmů z poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb;

c) spotřeby regulovaných maloobchodních roamingových služeb a vnitrostátní spotřeby vytvářené zákazníky poskytovatelů roamingu;

d) úrovně hospodářské soutěže, cen a příjmů na vnitrostátním trhu, a veškerého zřejmého nebezpečí, že by roaming poskytovaný za vnitrostátní maloobchodní ceny měl značný dopad na vývoj těchto cen.

4.  Komise bude pravidelně provádět přezkum prováděcích aktů přijatých podle odstavce 1 s ohledem na vývoj na trhu.

5.  Vnitrostátní regulační orgán striktně dohlíží na uplatňování politiky přiměřeného využívání a opatření týkající se udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming, s maximálním přihlédnutím k příslušným objektivním faktorům specifickým pro daný členský stát a k příslušným objektivním odlišnostem mezi poskytovateli roamingu. Aniž je dotčen postup stanovený v čl. 6c odst. 3, vnitrostátní regulační orgán vymáhá včas požadavky uvedené v článcích 6b a 6c a v prováděcích aktech přijatých podle odstavce 1 tohoto článku. Vnitrostátní regulační orgán může kdykoliv požádat poskytovatele roamingu o změnu nebo neúčtování příplatku, není-li v souladu s články 6b nebo 6c. Vnitrostátní regulační orgán každoročně informuje Komisi o uplatňování článků 6b a 6c a tohoto článku.

Článek 6e

Poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb

1.  Aniž je dotčen druhý pododstavec, uplatňuje-li poskytovatel roamingu příplatek za spotřebu regulovaných maloobchodních roamingových služeb nad rámec objemu stanoveného politikou přiměřeného využívání, musí splňovat tyto požadavky (bez DPH):

a) veškeré příplatky účtované za uskutečněná regulovaná roamingová volání, odeslané regulované roamingové SMS zprávy a regulované roamingové datové služby nesmí překročit příslušné maximální velkoobchodní ceny stanovené v čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 1 a čl. 12 odst. 1;

b) součet vnitrostátní maloobchodní ceny a příplatku účtovaného za uskutečněná regulovaná roamingová volání nesmí překročit 0,19 EUR za minutu, za odeslané regulované roamingové SMS zprávy 0,06 EUR za SMS zprávu a za regulované roamingové datové služby 0,20 EUR za spotřebovaný megabyte;

c) veškeré příplatky účtované za přijatá regulovaná roamingová volání nesmějí překročit vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii v souladu s odstavcem 2.

Poskytovatelé roamingu nesmí účtovat žádný příplatek za přijatou regulovanou roamingovou SMS zprávu nebo za přijatou roamingovou hlasovou zprávu. Tím nejsou dotčeny ostatní platné ceny, jako jsou například ceny za poslech těchto zpráv.

Poskytovatelé roamingu účtují uskutečněná a přijatá roamingová volání po sekundách. Poskytovatelé roamingu mohou na uskutečněná volání použít minimální počáteční účtovanou dobu nepřesahující 30 sekund. Poskytovatelé roamingu účtují svým zákazníkům za poskytování regulovaných roamingových datových služeb v tarifikaci po kilobytech, s výjimkou MMS zpráv, za které může být účtována cena za jednotku. V takovém případě maloobchodní cena, kterou smí poskytovatel roamingu účtovat svému roamingovému zákazníkovi za přenos či obdržení roamingové MMS zprávy, nesmí překročit maximální maloobchodní cenu za regulované roamingové datové služby stanovenou v prvním pododstavci.

Během období uvedeného v čl. 6f odst. 1 tento odstavec nevylučuje nabídky, které poskytují roamingovým zákazníkům, za denní nebo jiný pevný paušální poplatek, určitý objem pro spotřebu regulovaných roamingových služeb za podmínky, že při spotřebě celého uvedeného objemu vychází za uskutečněná regulovaná roamingová volání, přijatá volání, odeslané SMS zprávy a roamingové datové služby jednotková cena, která nepřevyšuje příslušnou vnitrostátní maloobchodní cenu a maximální výši příplatku, jak je uvedeno v prvním pododstavci tohoto odstavce.

2.  Komise do 31. prosince 2015 přijme po konzultaci sdružení BEREC a s výhradou druhého pododstavce tohoto odstavce prováděcí akty, jimiž se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilní síti uvedený v odst. 1 prvním pododstavci písm. c). Komise provede každoročně přezkum těchto prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 6 odst. 2.

Vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilní síti vychází z těchto kritérií:

a) maximální úrovně sazeb za ukončení volání v mobilní síti uložených na trhu pro ukončení velkoobchodního hlasového volání na jednotlivých mobilních sítích vnitrostátními regulačními orgány v souladu s články 7 a 16 rámcové směrnice a článkem 13 přístupové směrnice a

b) celkového počtu účastníků v členských státech.

3.  Poskytovatelé roamingu mohou nabízet a roamingoví zákazníci si mohou svobodně vybrat jiný roamingový tarif, než který je stanoven podle článků 6a, 6b a 6c a podle odstavce 1 tohoto článku, a díky čemuž roamingoví zákazníci využívají jiného tarifu pro regulované roamingové služby, než který by jim byl poskytnut, pokud by tento výběr nebyl možný. Poskytovatel roamingu tyto roamingové zákazníky upozorní na povahu roamingových výhod, o něž by tímto přišli.

Aniž je dotčen první pododstavec, poskytovatelé roamingu automaticky uplatní tarif stanovený podle článků 6a a 6b a v odstavci 1 tohoto článku pro všechny stávající i nové roamingové zákazníky.

Každý roamingový zákazník může kdykoli požádat o převedení na některý tarif stanovený podle článků 6a, 6b a 6c a podle odstavce 1 tohoto článku nebo z takového tarifu na jiný tarif. Zvolí-li roamingoví zákazníci svobodně převedení z tarifu stanoveného podle článků 6a, 6b a 6c a podle odstavce 1 tohoto článku nebo na tento tarif, toto převedení proběhne do jednoho pracovního dne od přijetí žádosti, je bezplatné a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani omezení týkající se jiných prvků účastnické smlouvy, než je roaming. Poskytovatelé roamingu mohou převedení pozdržet, dokud neuplyne minimální stanovené období, po něž musí být využíván předchozí roamingový tarif a které nesmí přesáhnout dva měsíce.

4.  Poskytovatelé roamingu zajistí, aby smlouva, která obsahuje jakýkoliv druh regulované maloobchodní roamingové služby, stanovila hlavní charakteristiky této poskytované regulované maloobchodní roamingové služby, včetně zejména:

a) konkrétního tarifního plánu nebo tarifních plánů, a pro každý takový tarifní plán druhy nabízených služeb včetně objemů komunikace;

b) veškerých omezení uložených na spotřebu regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných na úrovni příslušných maloobchodních vnitrostátních cen, zejména kvantifikovaných informací o tom, jak se politika přiměřeného využívání uplatňuje odkazem na hlavní cenu, objem nebo jiné parametry příslušné poskytované regulované maloobchodní roamingové služby.

Poskytovatelé roamingu informace uvedené v prvním pododstavci zveřejní.

Článek 6f

Přechodné maloobchodní příplatky za roaming

1.  Od 30. dubna 2016 do 14. června 2017 mohou poskytovatelé roamingu uplatňovat příplatek ke vnitrostátní maloobchodní ceně za poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb.

2.  Během období uvedeného v odstavci 1 tohoto článku se článek 6e použije obdobně.“

6) Články 8, 10 a 13 se zrušují.

7) Článek 14 se mění takto:

a) v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tyto základní personalizované informace o cenách musí být vyjádřeny v měně, ve které je vystavováno domovské vyúčtování domovským poskytovatelem zákazníka, a zahrnují informace o:

a) politice přiměřeného využívání, která se na roamingového zákazníka vztahuje v Unii, a o příplatcích účtovaných za spotřebu nad rámec objemu stanoveného touto politikou přiměřeného využívání; a

b) příplatcích účtovaných podle článku 6c.“

b) v odstavci 1 se šestý pododstavec nahrazuje tímto:

„První, druhý, čtvrtý a pátý pododstavec, s výjimkou odkazu na politiku přiměřeného využívání a na příplatky účtované podle článku 6c, se rovněž použije na hlasové a SMS roamingové služby využívané roamingovými zákazníky cestujícími mimo území Unie a poskytované poskytovatelem roamingu.“;

c) vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.  Poskytovatel roamingu zasílá roamingovému zákazníkovi oznámení v okamžiku, kdy je vyčerpán příslušný objem regulovaných roamingových hlasových služeb nebo regulovaných roamingových SMS služeb odpovídající přiměřenému využívání nebo je dosaženo určitého prahu využívání uplatňovaného podle článku 6c. V tomto oznámení se uvede příplatek účtovaný za veškerou další spotřebu regulovaných roamingových hlasových služeb nebo regulovaných roamingových SMS služeb roamingovým zákazníkem. Každý zákazník má právo požádat svého poskytovatele roamingu, aby odesílání těchto oznámení ukončil, a má právo kdykoliv a bezplatně požádat poskytovatele roamingu, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.“;

d) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  Poskytovatelé roamingu poskytují všem zákazníkům při uzavření účastnické smlouvy úplné informace o platných cenách za roaming. Neprodleně rovněž poskytují svým roamingovým zákazníkům aktuální informace o platných cenách za roaming pokaždé, kdy dojde ke změně těchto cen.

Poskytovatelé roamingu všem zákazníkům, kteří si zvolili jiný tarif, poté v přiměřených intervalech zasílají upozornění.“

8) Článek 15 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Poskytovatel roamingu pomocí automatické zprávy informuje roamingového zákazníka o tom, že používá regulované roamingové datové služby, a poskytuje základní personalizované tarifní informace o cenách vyjádřených v měně, ve které je vystavováno domovské vyúčtování domovským poskytovatelem zákazníka za poskytování regulovaných roamingových datových služeb tomuto roamingovému zákazníkovi v dotyčném členském státě, s výjimkou případu, kdy zákazník poskytovateli roamingu oznámí, že tyto informace nepožaduje.

Tyto základní personalizované tarifní informace zahrnují informace o:

a) politice přiměřeného využívání, která se na roamingového zákazníka v Unii vztahuje, a o příplatcích účtovaných za spotřebu nad rámec objemu stanoveného touto politikou přiměřeného využívání; a

b) příplatcích účtovaných podle článku 6c.

Tyto informace jsou doručeny na mobilní zařízení roamingového zákazníka, například prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na mobilním zařízení, pokaždé když roamingový zákazník vstoupí do jiného členského státu, než je stát jeho domovského poskytovatele, a poprvé v tomto členském státě spustí roamingovou datovou službu. Tyto informace jsou poskytovány bezplatně v okamžiku, kdy roamingový zákazník spustí regulovanou roamingovou datovou službu, a to vhodnými prostředky přizpůsobenými ke snadnému příjmu a porozumění.

Zákazník, který svému poskytovateli roamingu oznámil, že nepožaduje automatické zasílání tarifních informací, má právo kdykoli bezplatně požádat poskytovatele roamingu, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.“;

b) vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.  Poskytovatel roamingu zasílá oznámení v okamžiku, kdy je vyčerpán příslušný objem regulované roamingové datové služby odpovídající přiměřenému využívání nebo je dosaženo určitého prahu využívání uplatňovaného podle článku 6c. V tomto oznámení se uvede regulovaný roamingový příplatek účtovaný za veškerou další spotřebu regulovaných roamingových datových služeb roamingovým zákazníkem. Každý zákazník má právo požádat svého poskytovatele roamingu, aby odesílání těchto oznámení ukončil, a má právo kdykoliv a bezplatně požádat poskytovatele roamingu, aby mu tuto službu opět začal poskytovat.“;

c) v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3.  Každý poskytovatel roamingu poskytne všem svým roamingovým zákazníkům možnost zvolit si bezplatně nástroj, který včas poskytuje informace o celkové spotřebě vyjádřené v objemu nebo v měně, ve které jsou roamingovému zákazníkovi účtovány regulované roamingové datové služby, a který zaručuje, že, s výjimkou MMS zpráv účtovaných za jednotku, nepřekročí celkové výdaje za regulované roamingové datové služby ve stanoveném období bez výslovného souhlasu zákazníka určený finanční limit.“;

d) v odstavci 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„6.  Tento článek se s výjimkou odstavce 5, druhého pododstavce odstavce 2 a odstavce 2a a s výhradou druhého a třetího pododstavce tohoto odstavce použije rovněž na roamingové datové služby využívané roamingovými zákazníky cestujícími mimo území Unie a poskytované poskytovatelem roamingu.“

9) Článek 16 se mění takto:

a) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Vnitrostátní regulační orgány na svém území vykonávají striktní dohled nad poskytovateli roamingu využívajícími články 6b a 6c a čl. 6e odst. 3.“;

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Vnitrostátní regulační orgány zveřejňují aktuální informace o uplatňování tohoto nařízení, zejména článků 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 a 12, a to způsobem, který dotčeným stranám umožňuje k těmto informacím snadný přístup.“

10) Článek 19 se nahrazuje tímto:

„Článek 19

Přezkum

1.  Do 29. listopadu 2015 zahájí Komise přezkum velkoobchodního trhu s roamingem s cílem posoudit opatření nezbytná k tomu, aby se do 15. června 2017 mohly zrušit maloobchodní příplatky za roaming. Komise provede mimo jiné přezkum míry hospodářské soutěže na vnitrostátních velkoobchodních trzích, a zejména posoudí vzniklé velkoobchodní náklady a uplatňované velkoobchodní ceny, a rovněž postavení operátorů s omezeným zeměpisným rozsahem v hospodářské soutěži, včetně dopadu obchodních dohod na hospodářskou soutěž, jakož i schopnost operátorů využít úspor z rozsahu. Komise rovněž posoudí vývoj hospodářské soutěže na maloobchodních trzích s roamingem a veškerá zřejmá nebezpečí narušování hospodářské soutěže a investiční pobídky na vnitrostátních a navštívených trzích. Při posuzování opatření nezbytných k tomu, aby bylo možné zrušit maloobchodní příplatky za roaming, Komise zohlední potřebu zajistit, aby provozovatelé navštívených sítí mohli pokrýt veškeré náklady na poskytování regulovaných velkoobchodních roamingových služeb, včetně společných a sdílených nákladů. Komise rovněž zohlední potřebu zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu při pravidelných cestách v rámci Unie.

2.  Komise předloží do 15. června 2016 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích přezkumu uvedeného v odstavci 1.

Tato zpráva bude doplněna o odpovídající legislativní návrh, jemuž bude předcházet veřejná konzultace, s cílem změnit velkoobchodní ceny za regulované roamingové služby stanovené v tomto nařízení nebo poskytnout jiné řešení problémů zjištěných na velkoobchodní úrovni s cílem zrušit maloobchodní příplatky za roaming do 15. června 2017.

3.  Komise dále předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu, a to každé dva roky od předložení zprávy uvedené v odstavci 2. Každá zpráva obsahuje mimo jiné posouzení:

a) dostupnosti a kvality služeb včetně služeb, které představují alternativu regulovaných maloobchodních hlasových, SMS a datových roamingových služeb, zejména s ohledem na technologický vývoj;

b) míry hospodářské soutěže na maloobchodním i velkoobchodním trhu s roamingem, zejména pak postavení malých, nezávislých nebo začínajících operátorů v hospodářské soutěži, včetně účinků obchodních dohod a míry vzájemného propojení operátorů na hospodářskou soutěž;

c) míry, v níž provedení strukturálních opatření uvedených v článcích 3 a 4 přineslo výsledky s ohledem na rozvoj hospodářské soutěže na vnitřním trhu regulovaných roamingových služeb.

4.  Aby bylo možné posoudit vývoj hospodářské soutěže na trzích s roamingem na území Unie, sdružení BEREC pravidelně shromažďuje údaje od vnitrostátních regulačních orgánů o vývoji maloobchodních a velkoobchodních cen za regulované hlasové, SMS a datové roamingové služby. Tyto údaje jsou nejméně dvakrát ročně předávány Komisi. Komise je zveřejní.

Na základě shromážděných údajů sdružení BEREC rovněž pravidelně podává zprávu o vývoji cen a struktury spotřeby v členských státech, pokud jde o vnitrostátní i roamingové služby, a o vývoji skutečných velkoobchodních roamingových sazeb za nevyrovnanou bilanci provozu mezi poskytovateli roamingu.

Sdružení BEREC rovněž každoročně shromažďuje informace od vnitrostátních regulačních orgánů týkající se transparentnosti a srovnatelnosti různých tarifů nabízených operátory jejich zákazníkům. Komise tyto údaje a tato zjištění zveřejní.“

Článek 8

Změna směrnice 2002/22/ES

V článku 1 směrnice 2002/22/ES se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Vnitrostátní opatření týkající se přístupu koncových uživatelů ke službám a aplikacím nebo jejich využívání prostřednictvím sítí elektronických komunikací respektují základní práva a svobody fyzických osob, včetně práva na soukromí a práva na řádný proces, jak jsou vymezeny v článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.“

Článek 9

Ustanovení o přezkumu

Do 30. dubna 2019 a poté každé čtyři roky Komise provede přezkum článků 3, 4, 5 a 6 tohoto nařízení a podá o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě. A v případě potřeby předloží příslušné návrhy na změnu tohoto nařízení.

Článek 10

Vstup v platnost a přechodná ustanovení

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Použije se ode dne 30. dubna 2016, s výjimkou těchto případů:

a) Je-li legislativní akt přijatý na základě návrhu uvedeného v čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 ke dni 15. června 2017 použitelný, použijí se čl. 7 bod 5 tohoto nařízení, pokud jde o články 6a až 6d nařízení (EU) č. 531/2012, čl. 7 bod 7 písm. a) až c) tohoto nařízení a čl. 7 bod 8 písm. a), b) a d) tohoto nařízení, od uvedeného dne.

Není-li uvedený legislativní akt ke dni 15. června 2017 použitelný, použije se čl. 7 bod 5 tohoto nařízení, pokud jde o článek 6f nařízení (EU) č. 531/2012, a to do doby, než bude uvedený legislativní akt použitelný.

Bude-li uvedený legislativní akt použitelný po dni 15. červnu 2017, použijí se čl. 7 bod 5 tohoto nařízení, pokud jde o články 6a až 6d nařízení (EU) č. 531/2012, čl. 7 bod 7 písm. a) až c) a čl. 7 bod 8 písm. a), b) a d) tohoto nařízení, ode dne použitelnosti uvedeného legislativního aktu;

b) svěření prováděcích pravomocí Komisi podle čl. 7 bodu 4 písm. c) tohoto nařízení, a podle čl. 7 bodu 5 tohoto nařízení, pokud jde o článek 6d a čl. 6e odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012, se použije ode dne 29. listopadu 2015;

c) čl. 5 odst. 3 se použije ode dne 29. listopadu 2015;

d) čl. 7 bod 10 tohoto nařízení se použije ode dne 29. listopadu 2015.

3.  Členské státy mohou do 31. prosince 2016 ponechat v platnosti vnitrostátní opatření, včetně samoregulačních systémů zavedených před 29. listopadem 2015 jež nejsou v souladu s čl. 3 odst. 2 nebo 3. Dotčené členské státy tato opatření oznámí Komisi do 30. dubna 2016.

4.  Ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1203/2012 ( 4 ) týkající se technického řešení pro zavádění přístupu k místním roamingovým datovým službám v navštívené síti zůstanou v platnosti pro účely odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb do přijetí prováděcího aktu uvedeného v čl. 7 odst. 4 písm. c) tohoto nařízení.

▼M1

5.  Článek 5a pozbývá účinku dne 14. května 2024.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s 36).

( 2 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

( 3 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

( 4 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1203/2012 ze dne 14. prosince 2012 o odděleném prodeji regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii (Úř. věst. L 347, 15.12.2012, s. 1).