02015R0534 — CS — 01.06.2020 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/534

ze dne 17. března 2015

o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13)

(Úř. věst. L 086 31.3.2015, s. 13)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/1538 ze dne 25. srpna 2017,

  L 240

1

19.9.2017

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/605 ze dne 9. dubna 2020,

  L 145

1

7.5.2020


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 065, 8.3.2018, s.  48 (2017/1538)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/534

ze dne 17. března 2015

o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13)HLAVA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

▼M1

Článek 1

Předmět a všeobecné zásady

1.  Toto nařízení vymezuje požadavky na vykazování finančních informací v oblasti dohledu, které mají vnitrostátním příslušným orgánům předkládat:

a) 

významné úvěrové instituce, které používají mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv v oblasti dohledu na konsolidovaném základě podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

b) 

významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v písm. a) a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na konsolidovaném základě na základě směrnice 86/635/EHS;

c) 

významné úvěrové instituce na individuálním základě a významné pobočky;

d) 

významné úvěrové instituce, pokud se týká dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo ve třetí zemi;

e) 

méně významné úvěrové instituce, které používají mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv v oblasti dohledu na konsolidovaném základě podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

f) 

méně významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v písm. e) a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na konsolidovaném základě na základě směrnice 86/635/EHS;

g) 

méně významné úvěrové instituce na individuálním základě a méně významné pobočky.

2.  Odchylně od článků 7 a 14 nemusí úvěrové instituce, kterým byla udělena výjimka z uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě v souladu s článkem 7 nebo 10 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazovat finanční informace v oblasti dohledu na individuálním základě v souladu s tímto nařízením. Pokud úvěrové instituce nevykazují finanční informace v oblasti dohledu na individuálním základě v souladu s tímto odstavcem, předkládají vnitrostátní příslušné orgány ECB šablonu podle přílohy III nebo IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, kterou v souvislosti s těmito úvěrovými institucemi shromažďují.

3.  Pokud příslušné orgány včetně ECB v souladu s čl. 11 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013 vyžadují, aby instituce plnily povinnosti vymezené v části druhé až čtvrté a v části šesté až osmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v hlavě VII směrnice 2013/36/EU na subkonsolidovaném základě, plní tyto instituce i na subkonsolidovaném základě požadavky, které jsou v tomto nařízení vymezeny na konsolidovaném základě.

3a.  Pokud mateřské instituce uplatňují postup individuální konsolidace v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, plní tyto instituce požadavky, které jsou vymezeny v tomto nařízení na individuálním základě, výhradně za použití postupu individuální konsolidace.

4.  Vnitrostátní příslušné orgány a/nebo národní centrální banky mohou údaje shromážděné podle tohoto nařízení použít pro jakékoli jiné úkoly.

5.  Tímto nařízením nejsou dotčeny účetní standardy, které dohlížené subjekty používají ve svých konsolidovaných účetních závěrkách nebo ročních účetních závěrkách, ani se jím nemění účetní standardy používané pro vykazování v oblasti dohledu. Vzhledem k tomu, že dohlížené subjekty používají různé účetní standardy, předávají se pouze informace týkající se pravidel oceňování, včetně metod pro odhad ztrát z důvodu úvěrového rizika, které existují podle příslušných účetních standardů a které příslušné dohlížené subjekty na individuálním nebo konsolidovaném základě uplatňují. Za tímto účelem jsou pro dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, stanoveny zvláštní šablony pro vykazování. Datové body v šablonách, které se v případě příslušných dohlížených subjektů neuplatní, se nemusí vykazovat.

6.  Významné a méně významné pobočky mohou informace, které musí poskytovat podle tohoto nařízení, relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu předkládat prostřednictvím úvěrové instituce, která je zřídila.

▼B

Článek 2

Definice

Není-li stanoveno jinak, použijí se pro účely tohoto nařízení definice obsažené v nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) spolu s těmito definicemi:

1. 

„IAS“ a „IFRS“ se rozumí „International Accounting Standards“ a „International Financial Reporting Standards“ ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 1606/2002;

2. 

„dceřiným podnikem“ se rozumí dceřiný podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 16 nařízení (EU) č. 575/2013, který je úvěrovou institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013;

▼M1 —————

▼B

4. 

„konsolidovaným základem“ se rozumí konsolidovaný základ ve smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 48 nařízení (EU) č. 575/2013;

5. 

„subkonsolidovaným základem“ se rozumí subkonsolidovaný základ ve smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 49 nařízení (EU) č. 575/2013;

▼M1

6. 

„významnou úvěrovou institucí“ se rozumí úvěrová instituce, která má postavení významného dohlíženého subjektu;

7. 

„méně významnou úvěrovou institucí“ se rozumí úvěrová instituce, která nemá postavení významného dohlíženého subjektu;

8. 

„významnou pobočkou“ se rozumí pobočka, která má postavení významného dohlíženého subjektu, jenž není součástí dohlížené skupiny, zřízená v zúčastněném členském státě úvěrovou institucí usazenou v nezúčastněném členském státě;

9. 

„méně významnou pobočkou“ se rozumí pobočka, která nemá postavení významného dohlíženého subjektu, jenž není součástí dohlížené skupiny, zřízená v zúčastněném členském státě úvěrovou institucí usazenou v nezúčastněném členském státě.

▼M1

Článek 3

Změna statusu dohlíženého subjektu

1.  Pro účely tohoto nařízení je dohlížený subjekt klasifikován jako významný po uplynutí 12 měsíců od okamžiku, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí podle čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17). Jako významný dohlížený subjekt vykáže informace v souladu s hlavou II tohoto nařízení v první referenční den vykazování, který nastane poté, co byl klasifikován jako významný.

2.  Pro účely tohoto nařízení je dohlížený subjekt klasifikován jako méně významný, jakmile mu bylo oznámeno rozhodnutí podle čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17). Od tohoto okamžiku začne vykazovat informace v souladu s hlavou III tohoto nařízení.HLAVA II

VYKAZOVÁNÍ ZE STRANY VÝZNAMNÝCH ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ NA KONSOLIDOVANÉM A INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ A VYKAZOVÁNÍ ZE STRANY VÝZNAMNÝCH POBOČEK NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚKAPITOLA I

Vykazování na konsolidovaném základě

Článek 4

Formát a periodicita vykazování na konsolidovaném základě a referenční data vykazování a dny pro zasílání zpráv pro významné úvěrové instituce, které používají IFRS pro vykazování v oblasti dohledu na konsolidovaném základě podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013

V souladu s čl. 99 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 významné úvěrové instituce, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv v oblasti dohledu na konsolidovaném základě podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují finanční informace v oblasti dohledu podle článků 2, 3 a 10 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 na konsolidovaném základě.

Článek 5

Formát a periodicita vykazování na konsolidovaném základě a referenční data vykazování a dny pro zasílání zpráv pro významné úvěrové instituce, které používají vnitrostátní účetní rámce na konsolidovaném základě na základě směrnice 86/635/EHS

V souladu s čl. 99 odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013 významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v článku 4 a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na konsolidovaném základě na základě směrnice 86/635/EHS, vykazují finanční informace v oblasti dohledu na konsolidovaném základě podle článků 2, 3 a 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.KAPITOLA II

Vykazování na individuálním základě

Článek 6

Formát a periodicita vykazování na individuálním základě pro úvěrové instituce, které nejsou součástí významné dohlížené skupiny, a pro významné pobočky

1.  Významné úvěrové instituce, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 buď z toho důvodu, že své roční účetní závěrky připravují v souladu s účetními standardy uvedenými v citovaném nařízení, nebo pro to, že tyto účetní standardy uplatňují pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, a které nejsou součástí významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na individuálním základě. To platí i pro významné pobočky.

2.  Vykazování finančních informací v oblasti dohledu ve smyslu odstavce 1 zahrnuje informace uvedené v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 včetně informací uvedených v šabloně 40.1 přílohy III uvedeného nařízení a uskutečňuje se s periodicitou vymezenou v uvedeném článku.

3.  Významné úvěrové instituce (kromě institucí uvedených v odstavci 1), které nejsou součástí významné dohlížené skupiny a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu. To platí i pro významné pobočky.

4.  Vykazování finančních informací v oblasti dohledu ve smyslu odstavce 3 zahrnuje informace uvedené v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 včetně informací uvedených v šabloně 40.1 přílohy IV uvedeného nařízení a uskutečňuje se s periodicitou vymezenou v uvedeném článku.

5.  Informace uvedené v odstavcích 2 a 4 zahrnují pouze informace, které se týkají:

a) 

aktiv, závazků, vlastního kapitálu, výnosu a nákladů, které dohlížený subjekt zachycuje podle použitelných účetních standardů;

b) 

podrozvahových expozic a činností, do nichž je dohlížený subjekt zapojen;

c) 

transakcí, které nejsou uvedeny v písmenu a) a b) a které provádí dohlížený subjekt;

d) 

pravidel oceňování, včetně metod pro odhad ztrát z důvodu úvěrového rizika, které existují podle použitelných účetních standardů a které dohlížený subjekt uplatňuje.

6.  Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat informace, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 2 a 4, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy zahrnuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.

7.  Odchylně od odstavců 2 a 4 významné úvěrové instituce, které nejsou součástí významné dohlížené skupiny, vykazují informace uvedené v šablonách 17.1, 17.2 a 17.3 v přílohách III a IV a informace uvedené v šabloně 40.2 v přílohách III a IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, jen pokud sestavují konsolidovanou účetní závěrku.

8.  Odchylně od odstavců 2 a 4 významné pobočky nemusí vykazovat informace uvedené v šablonách 17.1, 17.2 a 17.3 v přílohách III a IV a informace uvedené v šablonách 40.1 a 40.2 v přílohách III a IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

Článek 7

Formát a periodicita vykazování na individuálním základě pro úvěrové instituce, které jsou součástí významné dohlížené skupiny

1.  Významné úvěrové instituce, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 buď z toho důvodu, že své roční účetní závěrky připravují v souladu s účetními standardy uvedenými v citovaném nařízení, nebo pro to, že tyto účetní standardy uplatňují pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, a které jsou součástí významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na individuálním základě. Tyto úvěrové instituce vykazují finanční informace v oblasti dohledu s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, přičemž tyto informace zahrnují společné minimální informace uvedené v příloze I.

▼B

2.  Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečný vzor podle přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, který vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakémkoli takovém dodatečném vzoru, který zamýšlejí ECB předat.

▼M1

3.  Významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v odstavci 1, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS a které jsou součástí významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu.

▼B

4.  Finanční informace v oblasti dohledu podle odstavce 3 se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, přičemž tyto informace zahrnují společné minimální informace uvedené v příloze I.

5.  Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečný vzor podle přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, který vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakémkoli takovém dodatečném vzoru, který zamýšlejí ECB předat.

6.  Informace ve smyslu odstavců 1, 2, 4 a 5 se vykazují podle čl. 6 odst. 5 tohoto nařízení.

7.  Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat údaje, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 1, 2, 4 a 5, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy obsahuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.

▼M1

Článek 8

Referenční data vykazování a dny pro zasílání zpráv pro významné úvěrové instituce a významné pobočky

1.  Informace o významných úvěrových institucích a významných pobočkách uvedené v článcích 6 a 7 se předávají s těmito referenčními daty vykazování:

a) 

pro čtvrtletní vykazování: k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci;

b) 

pro pololetní vykazování: k 30. červnu a 31. prosinci;

c) 

pro roční vykazování: k 31. prosinci.

2.  Informace týkající se daného období se vykazují kumulativně od prvního dne kalendářního roku do referenčního data vykazování.

3.  Je-li významným úvěrovým institucím umožněno roční účetní závěrky vypracovávat na základě účetního roku, který se liší od kalendářního roku, mohou vnitrostátní příslušné orgány odchylně od odstavců 1 a 2 přizpůsobit referenční data vykazování konci účetního roku. Přizpůsobená referenční data vykazování jsou tři, šest, devět a dvanáct měsíců po počátku účetního roku. Informace týkající se daného období se vykazují kumulativně od prvního dne účetního roku do referenčního data vykazování.

4.  Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají informace o významných úvěrových institucích a významných pobočkách uvedené v článcích 6 a 7 do konce pracovní doby v následující dny pro zasílání zpráv:

a) 

v případě významných úvěrových institucí, které nejsou součástí významné dohlížené skupiny, a významných poboček, 10. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;

b) 

v případě významných úvěrových institucí, které jsou součástí významné dohlížené skupiny, 25. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

5.  Vnitrostátní příslušné orgány rozhodují o tom, kdy musí významné úvěrové instituce a významné pobočky vykazovat finanční informace v oblasti dohledu, aby dodržely tyto lhůty.KAPITOLA III

Vykazování ze strany významných úvěrových institucí, pokud se týká dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo třetí zemi

Článek 9

Formát a periodicita vykazování ze strany významných úvěrových institucí, pokud se týká dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo třetí zemi

1.  Finanční informace v oblasti dohledu, které se týkají dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo ve třetí zemi, se vykazují takto:

a) 

Významné úvěrové instituce, které používají IFRS na konsolidovaném základě v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002, včetně institucí, které tyto standardy používají pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, zajistí, aby finanční informace v oblasti dohledu uvedené v odstavci 1 přílohy II, které se týkají dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo ve třetí zemi, byly na individuálním základě předkládány relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu. Finanční informace v oblasti dohledu se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

b) 

Významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v písmeni a) a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na konsolidovaném základě na základě směrnice 86/635/EHS, zajistí, aby finanční informace v oblasti dohledu uvedené v odstavci 2 přílohy II, které se týkají dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo ve třetí zemi, byly na individuálním základě předkládány relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu. Finanční informace v oblasti dohledu se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

1a.  Pokud jedna nebo více úvěrových institucí v rámci dohlížené skupiny uplatňuje obezřetnostní požadavky na konsolidovaném základě, vztahuje se odstavec 1 jen na úvěrovou instituci usazenou v zúčastněném členském státě a na nejvyšší úrovni konsolidace.

2.  Odchylně od odstavce 1 se nevykazují finanční informace o dceřiných podnicích, jejichž celková hodnota aktiv nepřesahuje 3 miliardy EUR. Pro tyto účely se celková hodnota aktiv určuje na základě obezřetnostních výkazů v souladu s příslušnými právními předpisy. Nelze-li celkovou hodnotu aktiv určit na základě obezřetnostních výkazů, určí se na základě poslední auditované roční účetní závěrky, a pokud tato účetní závěrka není k dispozici, na základě roční účetní závěrky vypracované v souladu s příslušnými vnitrostátními účetními právními předpisy.

3.  Informace se vykazují v souladu s odstavcem 1 od příštího referenčního data pro čtvrtletní vykazování, pokud celková hodnota aktiv dceřiného podniku ke čtyřem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování přesáhne 3 miliardy EUR. Vykazování v souladu s odstavcem 1 se nevyžaduje od příštího referenčního data pro čtvrtletní vykazování, pokud celková hodnota aktiv dceřiného podniku ke třem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování nepřesáhne 3 miliardy EUR.

Článek 10

Referenční data vykazování a dny pro zasílání zpráv pro vykazování ze strany významných úvěrových institucí, pokud se týká dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo třetí zemi

1.  Informace uvedené v článku 9 jsou shromažďovány ke stejným referenčním datům vykazování jako finanční informace v oblasti dohledu, které se týkají přidružených významných úvěrových institucí, jež vykazují na konsolidovaném základě. Informace týkající se daného období se vykazují kumulativně od prvního dne účetního roku, který se používá pro vykazování finančních informací, do referenčního data vykazování.

2.  Vnitrostátní příslušné orgány předkládají ECB informace o dceřiných podnicích usazených v nezúčastněném členském státě nebo třetí zemi podle článku 9 do konce pracovní doby v 25. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

3.  Vnitrostátní příslušné orgány rozhodují o tom, kdy musí úvěrové instituce vykazovat finanční informace v oblasti dohledu, aby dodržely tuto lhůtu.HLAVA III

VYKAZOVÁNÍ ZE STRANY MÉNĚ VÝZNAMNÝCH ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ NA KONSOLIDOVANÉM A INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ A VYKAZOVÁNÍ ZE STRANY MÉNĚ VÝZNAMNÝCH POBOČEK NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚKAPITOLA I

Vykazování na konsolidovaném základě

Článek 11

Formát a periodicita vykazování na konsolidovaném základě v případě méně významných úvěrových institucí

1.  Méně významné úvěrové instituce, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 pro vykazování v oblasti dohledu na konsolidovaném základě podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na konsolidovaném základě.

2.  Vykazování finančních informací v oblasti dohledu podle odstavce 1 se uskutečňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a zahrnuje společné minimální informace uvedené v odstavci 1 přílohy I.

3.  Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečnou šablonu podle přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, kterou vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakékoli takové dodatečné šabloně, kterou zamýšlejí ECB předat.

4.  Méně významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v odstavci 1 a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na konsolidovaném základě na základě směrnice 86/635/EHS, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na konsolidovaném základě. Finanční informace v oblasti dohledu se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, přičemž tyto informace zahrnují společné minimální informace uvedené v odstavci 2 přílohy I.

5.  Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečnou šablonu podle přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, který vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakékoli takové dodatečné šabloně, kterou zamýšlejí ECB předat.

6.  Odchylně od odstavců 4 a 5 finanční vykazování v oblasti dohledu, které se týká méně významných úvěrových institucí, jejichž aktiva mají na konsolidovaném základě celkovou hodnotu ve výši maximálně 3 miliardy EUR, namísto informací uvedených v odstavci 4 tohoto článku zahrnuje informace uvedené v příloze III jako společné minimum. Pro tyto účely se celková hodnota aktiv úvěrových institucí na konsolidovaném základě určuje na základě obezřetnostních konsolidovaných výkazů v souladu s příslušnými právními předpisy. Nelze-li celkovou hodnotu aktiv určit na základě obezřetnostních konsolidovaných výkazů, určí se na základě poslední auditované konsolidované roční účetní závěrky, a pokud tato účetní závěrka není k dispozici, na základě konsolidované roční účetní závěrky vypracované v souladu s příslušnými vnitrostátními účetními právními předpisy.

7.  Méně významné úvěrové instituce začnou vykazovat informace v souladu s odstavci 4 a 5 od příštího referenčního data pro čtvrtletní vykazování, pokud celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce na konsolidovaném základě ke čtyřem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování přesáhne 3 miliardy EUR. Méně významné úvěrové instituce začnou vykazovat informace v souladu s odstavcem 6, pokud celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce na konsolidovaném základě ke třem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování nepřesáhne 3 miliardy EUR.

8.  Informace uvedené v odstavcích 2, 3, 4, 5 a 6 se vykazují podle čl. 6 odst. 5 tohoto nařízení.

9.  Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat informace, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 2, 3, 4, 5 a 6, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy zahrnuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.

Článek 12

Referenční data vykazování a dny pro zasílání zpráv pro méně významné úvěrové instituce

1.  Informace, které vykazují méně významné úvěrové instituce na konsolidovaném základě a které jsou uvedeny v článku 11, se předávají s těmito referenčními daty vykazování:

a) 

pro čtvrtletní vykazování: k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci;

b) 

pro pololetní vykazování: k 30. červnu a 31. prosinci;

c) 

pro roční vykazování: k 31. prosinci.

2.  Informace týkající se daného období se vykazují kumulativně od prvního dne kalendářního roku do referenčního data vykazování.

3.  Pokud vnitrostátní příslušné orgány méně významným úvěrovým institucím umožnily, aby finanční informace v oblasti dohledu vykazovaly na konsolidovaném základě na základě účetního roku, který se liší od kalendářního roku, mohou vnitrostátní příslušné orgány odchylně od odstavců 1 a 2 přizpůsobit referenční data vykazování konci účetního roku. Přizpůsobená referenční data vykazování jsou tři, šest, devět a dvanáct měsíců po počátku účetního roku. Informace týkající se daného období se vykazují kumulativně tak, že pokrývají období od prvního dne účetního roku do referenčního data vykazování.

4.  Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají informace uvedené v článku 11 do konce pracovní doby v následující dny pro zasílání zpráv:

a) 

v případě méně významných úvěrových institucí, které jsou usazeny v zúčastněném členském státě a které vykazují na nejvyšší úrovni konsolidace, 25. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;

b) 

v případě méně významných úvěrových institucí, které vykazují na konsolidovaném základě a které nejsou institucemi uvedenými v písmeni a), 35. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

5.  Vnitrostátní příslušné orgány rozhodují o tom, kdy musí úvěrové instituce vykazovat finanční informace v oblasti dohledu, aby dodržely tyto lhůty.KAPITOLA II

Vykazování na individuálním základě

Článek 13

Formát a periodicita vykazování na individuálním základě pro méně významné úvěrové instituce, které nejsou součástí dohlížené skupiny, a pro méně významné pobočky

1.  Méně významné úvěrové instituce, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 buď z toho důvodu, že své roční účetní závěrky připravují v souladu s účetními standardy uvedenými v citovaném nařízení, nebo pro to, že tyto účetní standardy uplatňují pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, a které nejsou součástí dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na individuálním základě. To platí i pro méně významné pobočky.

2.  Vykazování finančních informací v oblasti dohledu podle odstavce 1 se uskutečňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a zahrnuje společné minimální informace uvedené v odstavci 1 přílohy I.

3.  Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečnou šablonu podle přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, kterou vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakékoli takové dodatečné šabloně, kterou zamýšlejí ECB předat.

4.  Méně významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v odstavci 1, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS a které nejsou součástí dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu. To platí i pro méně významné pobočky.

5.  Vykazování finančních informací v oblasti dohledu podle odstavce 4 se uskutečňuje s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a zahrnuje společné minimální informace uvedené v odstavci 2 přílohy I.

6.  Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečnou šablonu podle přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, kterou vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakékoli takové dodatečné šabloně, kterou zamýšlejí ECB předat.

7.  Z ustanovení odstavců 2, 3, 5 a 6 jsou dány tyto výjimky:

a) 

finanční vykazování v oblasti dohledu, které se týká méně významných úvěrových institucí, jejichž aktiva mají celkovou hodnotu 3 miliardy EUR nebo nižší, namísto informací uvedených v odstavci 2, 3, 5 nebo 6 zahrnuje informace uvedené v příloze III jako společné minimum;

b) 

méně významná pobočka nevykazuje finanční informace v oblasti dohledu, pokud celková hodnota jejích aktiv nepřesahuje 3 miliardy EUR.

8.  Pro účely odstavce 7 se celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce a méně významné pobočky určuje na základě obezřetnostních výkazů v souladu s příslušnými právními předpisy. Nelze-li celkovou hodnotu aktiv méně významné úvěrové instituce určit na základě obezřetnostních výkazů, určí se na základě poslední auditované roční účetní závěrky, a pokud tato účetní závěrka není k dispozici, na základě roční účetní závěrky vypracované v souladu s příslušnými vnitrostátními účetními právními předpisy. Nelze-li celkovou hodnotu aktiv méně významné pobočky určit na základě obezřetnostních výkazů, určí se na základě statistických údajů vykázaných podle nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ( 1 ).

9.  Méně významné úvěrové instituce a méně významné pobočky začnou vykazovat informace v souladu s odstavci 2, 3, 5 a 6 od příštího referenčního data pro čtvrtletní vykazování, pokud celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce nebo méně významné pobočky ke čtyřem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování přesáhne 3 miliardy EUR. Méně významné úvěrové instituce a méně významné pobočky začnou vykazovat informace v souladu s odstavcem 7, pokud celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce nebo méně významné pobočky ke třem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování nepřesáhne 3 miliardy EUR.

10.  Informace ve smyslu odstavců 2, 3, 5, 6 a 7 se vykazují podle čl. 6 odst. 5 tohoto nařízení.

11.  Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat informace, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 2, 3, 5, 6 a 7, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy zahrnuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.

Článek 14

Formát a periodicita vykazování na individuálním základě pro úvěrové instituce, které jsou součástí méně významné dohlížené skupiny

1.  Méně významné úvěrové instituce, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 buď z toho důvodu, že své roční účetní závěrky připravují v souladu s účetními standardy uvedenými v citovaném nařízení, nebo pro to, že tyto účetní standardy uplatňují pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, a které jsou součástí méně významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na individuálním základě.

2.  Vykazování finančních informací v oblasti dohledu podle odstavce 1 se uskutečňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a zahrnuje společné minimální informace uvedené v příloze II.

3.  Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečnou šablonu podle přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, kterou vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakékoli takové dodatečné šabloně, kterou zamýšlejí ECB předat.

4.  Méně významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v odstavci 1, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS a které jsou součástí méně významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu.

5.  Vykazování finančních informací v oblasti dohledu podle odstavce 4 se uskutečňuje s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a zahrnuje společné minimální informace uvedené v příloze II.

6.  Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečnou šablonu podle přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, kterou vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakékoli takové dodatečné šabloně, kterou zamýšlejí ECB předat.

7.  Odchylně od odstavců 2, 3, 5 a 6 vykazování finančních informací v oblasti dohledu ze strany méně významných úvěrových institucí, jejichž aktiva mají celkovou hodnotu nejvýše 3 miliardy EUR, zahrnuje informace uvedené v příloze III. Pro tyto účely se celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce určuje na základě obezřetnostních výkazů v souladu s příslušnými právními předpisy. Nelze-li celkovou hodnotu aktiv méně významné úvěrové instituce určit na základě obezřetnostních výkazů, určí se na základě poslední auditované roční účetní závěrky, a pokud tato účetní závěrka není k dispozici, na základě roční účetní závěrky vypracované v souladu s příslušnými vnitrostátními účetními právními předpisy.

8.  Méně významné úvěrové instituce začnou vykazovat informace v souladu s odstavci 2, 3, 5 a 6 od příštího referenčního data pro čtvrtletní vykazování, pokud celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce ke čtyřem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování přesáhne 3 miliardy EUR. Méně významné úvěrové instituce začnou vykazovat informace v souladu s odstavcem 7, pokud celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce ke třem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování nepřesáhne 3 miliardy EUR.

9.  Informace ve smyslu odstavců 2, 3, 5, 6 a 7 se vykazují podle čl. 6 odst. 5 tohoto nařízení.

10.  Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat informace, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 2, 3, 5, 6 a 7, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy zahrnuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.

Článek 15

Referenční data vykazování a dny pro zasílání zpráv pro méně významné úvěrové instituce a méně významné pobočky

1.  Informace o méně významných úvěrových institucích a méně významných pobočkách uvedené v článcích 13 a 14 se předávají s těmito referenčními daty vykazování:

a) 

pro čtvrtletní vykazování: k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci;

b) 

pro pololetní vykazování: k 30. červnu a 31. prosinci;

c) 

pro roční vykazování: k 31. prosinci.

2.  Informace týkající se daného období se vykazují kumulativně od prvního dne kalendářního roku do referenčního data vykazování.

3.  Pokud vnitrostátní příslušné orgány méně významným úvěrovým institucím umožnily, aby své finanční informace v oblasti dohledu vykazovaly na základě účetního roku, který se liší od kalendářního roku, mohou vnitrostátní příslušné orgány odchylně od odstavců 1 a 2 přizpůsobit referenční data vykazování konci účetního roku. Přizpůsobená referenční data vykazování jsou tři, šest, devět a dvanáct měsíců po počátku účetního roku. Údaje týkající se daného období se vykazují kumulativně od prvního dne účetního roku do referenčního data vykazování.

4.  Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají finanční informace v oblasti dohledu týkající se méně významných úvěrových institucí a méně významných poboček, uvedené v článcích 13 a 14, do konce pracovní doby v následující dny pro zasílání zpráv:

a) 

v případě méně významných úvěrových institucí, které nejsou součástí dohlížené skupiny, a méně významných poboček, 25. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 680/2014;

b) 

v případě méně významných úvěrových institucí, které jsou součástí méně významné dohlížené skupiny, 35. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 680/2014.

5.  Vnitrostátní příslušné orgány rozhodují o tom, kdy musí méně významné úvěrové instituce a méně významné pobočky vykazovat finanční informace v oblasti dohledu, aby dodržely tyto lhůty.

▼BHLAVA IV

KVALITA ÚDAJŮ A JAZYK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Článek 16

Kontroly kvality údajů

Vnitrostátní příslušné orgány sledují a zajišťují kvalitu a spolehlivost informací předkládaných ECB. Pro tyto účely se vnitrostátní příslušné orgány řídí specifikacemi uvedenými v článcích 4 a 5 rozhodnutí ECB/2014/29.

▼M1

Článek 17

Jazyk informačních technologií pro přenos informací od vnitrostátních příslušných orgánů do ECB

S cílem poskytnout jednotný technický formát pro výměnu údajů předávají vnitrostátní příslušné orgány informace uvedené v tomto nařízení podle příslušné taxonomie „eXtensible Business Reporting Language“. Pro tyto účely se vnitrostátní příslušné orgány řídí specifikacemi uvedenými v článku 6 rozhodnutí ECB/2014/29.

▼BHLAVA V

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

▼M1 —————

▼M1

Článek 19

Přechodná ustanovení

1.  Pokud se méně významný dohlížený subjekt stane významným před 1. lednem 2018, bude klasifikován jako významný dohlížený subjekt pro účely tohoto nařízení po uplynutí 18 měsíců od okamžiku, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí podle čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

2.  Pokud celková hodnota aktiv méně významného dohlíženého subjektu na individuálním nebo konsolidovaném základě přesáhne 3 miliardy EUR před 1. lednem 2018, začne tento subjekt vykazovat v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení k prvnímu referenčnímu datu vykazování, jež nastane po uplynutí nejméně 18 měsíců po překročení uvedené prahové hodnoty.

3.  Pokud celková hodnota aktiv dceřiného podniku usazeného v nezúčastněném členském státě nebo ve třetí zemi přesáhne 3 miliardy EUR před 1. lednem 2018, vykazují se informace v souladu s čl. 9 odst. 1 k prvnímu referenčnímu datu vykazování, jež nastane po uplynutí nejméně 18 měsíců po překročení uvedené prahové hodnoty.

▼B

Článek 20

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
PŘÍLOHA I

Zjednodušené vykazování finančních informací v oblasti dohledu

1. Pro ►M1  ————— ◄ dohlížené subjekty, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002, jakož i pro dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, jež jsou slučitelné s IFRS, „zjednodušené vykazování finančních informací v oblasti dohledu“ zahrnuje vzory z přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 uvedené v tabulce 1.

2. Pro ►M1  ————— ◄ dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, jež nejsou uvedeny v odstavci 1, „zjednodušené vykazování finančních informací v oblasti dohledu“ zahrnuje vzory z přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 uvedené v tabulce 2.

▼M1

2a. Odchylně od odstavce 2 může každý vnitrostátní příslušný orgán rozhodnout, že subjekty uvedené v odstavci 2 a usazené v jeho členském státě mají vykazovat:

a) 

informace uvedené v šabloně 9.1 nebo informace uvedené v šabloně 9.1.1 v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;

b) 

informace uvedené v šabloně 11.1 nebo informace uvedené v šabloně 11.2 v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;

c) 

informace uvedené v šabloně 12.0 nebo informace uvedené v šabloně 12.1 v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a

d) 

informace uvedené v šabloně 16.3 nebo informace uvedené v šabloně 16.4 v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

▼B

3. Informace v odstavcích 1 a 2 se vykazují podle pokynů obsažených v příloze V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

▼M1

4. Šablony 17.1, 17.2 a 17.3 v tabulkách 1 a 2 jsou dány pouze pro úvěrové instituce vykazující na konsolidovaném základě. Šablona 40.1 v tabulkách 1 a 2 je dána pro úvěrové instituce vykazující na konsolidovaném základě a úvěrové instituce, které nejsou součástí skupiny a které vykazují na individuálním základě.

▼B

5. Pro účely výpočtu prahových hodnot uvedených v části 2 tabulek 1 a 2 v této příloze se uplatňuje čl. 5 písm. a) odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

▼M2Tabulka 1

Číslo šablony

Název šablony nebo skupiny šablon

 

ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ ČETNOST]

 

Rozvaha [Výkaz o finanční pozici]

1.1

Rozvaha: aktiva

1.2

Rozvaha: závazky

1.3

Rozvaha: vlastní kapitál

2

Výkaz zisku nebo ztráty

 

Struktura finančních aktiv podle nástroje a odvětví protistrany

4.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování

4.2.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.2.2

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.3.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku

4.4.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v naběhlé hodnotě

4.5

Podřízená finanční aktiva

5.1

Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

6.1

Struktura úvěrů a jiných pohledávek jiných než k obchodování poskytnutých nefinančním podnikům podle kódů NACE

 

Struktura finančních závazků

8.1

Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany

8.2

Podřízené finanční závazky

 

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.1.1

Podrozvahové expozice: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.2

Přijaté úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přísliby

10

Deriváty – obchodovatelné a ekonomické zajištění

 

Zajišťovací účetnictví

11.1

Deriváty - zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištění

 

Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika

12.1

Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika

 

Přijatý kolaterál a záruky

13.1

Struktura zajištění a záruk podle úvěrů a jiných pohledávek jiných než držených k obchodování

13.2.1

Zajištění získané převzetím během období [držené k referenčnímu datu]

13.3.1

Zajištění získané převzetím, kumulované

14

Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v reálné hodnotě

 

Struktura vybraných položek výkazu zisku nebo ztráty

16.1

Úrokové výnosy a náklady podle nástroje a odvětví protistrany

16.3

Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování a z obchodovatelných finančních aktiv a obchodovatelných finančních závazků podle jednotlivých nástrojů

 

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Rozvaha

17.1

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Aktiva

17.2

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Podrozvahové expozice – úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

17.3

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Závazky

 

Informace o výkonných a nevýkonných expozicích

18.0

Informace o výkonných a nevýkonných expozicích

18.1

Přítok a odtok nevýkonných expozic – úvěry a pohledávky podle odvětví protistrany

18.2

Úvěry na komerční nemovitosti a doplňující informace o úvěrech zajištěných nemovitostmi

19

Expozice s úlevou

 

ČÁST 2 [ČTVRTLETNÍ S PRAHOVOU HODNOTOU: ČTVRTLETNÍ ČETNOST NEBO NEVYKAZOVANÉ]

 

Geografická struktura

20.4

Geografická struktura aktiv podle sídla protistrany

20.5

Geografická struktura podrozvahových expozic podle sídla protistrany

20.6

Geografická struktura závazků podle sídla protistrany

 

ČÁST 4 [ROČNÍ]

 

Struktura skupiny

40.1

Struktura skupiny: „členové jednotlivě“Tabulka 2

Číslo šablony

Název šablony nebo skupiny šablon

 

ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ ČETNOST]

 

Rozvaha [Výkaz o finanční pozici]

1.1

Rozvaha: aktiva

1.2

Rozvaha: závazky

1.3

Rozvaha: vlastní kapitál

2

Výkaz zisku nebo ztráty

 

Struktura finančních aktiv podle nástroje a odvětví protistrany

4.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování

4.2.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.2.2

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.3.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku

4.4.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v naběhlé hodnotě

4.5

Podřízená finanční aktiva

4.6

Struktura finančních aktiv podle druhu nástroje a podle odvětví protistrany: obchodovatelná finanční aktiva

4.7

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.8

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do vlastního kapitálu

4.9

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva oceněná pořizovací cenou

4.10

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: ostatní neobchodní nederivátová finanční aktiva

5.1

Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

6.1

Struktura úvěrů a jiných pohledávek jiných než k obchodování poskytnutých nefinančním podnikům podle kódů NACE

 

Struktura finančních závazků

8.1

Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany

8.2

Podřízené finanční závazky

 

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.1

Podrozvahové expozice podle vnitrostátních GAAP: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.1.1

Podrozvahové expozice: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.2

Přijaté úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přísliby

10

Deriváty – obchodovatelné a ekonomické zajištění

 

Zajišťovací účetnictví

11.1

Deriváty - zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištění

11.2

Deriváty – zajišťovací účetnictví podle vnitrostátních GAAP: struktura podle typu rizika

 

Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika

12

Pohyby opravných položek na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika a znehodnocení kapitálových nástrojů podle vnitrostátních GAAP

12.1

Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika

 

Přijatý kolaterál a záruky

13.1

Struktura zajištění a záruk podle úvěrů a jiných pohledávek jiných než držených k obchodování

13.2.1

Zajištění získané převzetím během období [držené k referenčnímu datu]

13.3.1

Zajištění získané převzetím, kumulované

14

Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v reálné hodnotě

 

Struktura vybraných položek výkazu zisku nebo ztráty

16.1

Úrokové výnosy a náklady podle nástroje a odvětví protistrany

16.3

Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování a z obchodovatelných finančních aktiv a obchodovatelných finančních závazků podle jednotlivých nástrojů

16.4

Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování a z obchodovatelných finančních aktiv a obchodovatelných finančních závazků podle jednotlivých rizik

 

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Rozvaha

17.1

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Aktiva

17.2

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Podrozvahové expozice – úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

17.3

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Závazky

 

Informace o výkonných a nevýkonných expozicích

18.0

Informace o výkonných a nevýkonných expozicích

18.1

Přítok a odtok nevýkonných expozic – úvěry a pohledávky podle odvětví protistrany

18.2

Úvěry na komerční nemovitosti a doplňující informace o úvěrech zajištěných nemovitostmi

19

Expozice s úlevou

 

ČÁST 2 [ČTVRTLETNÍ S PRAHOVOU HODNOTOU: ČTVRTLETNÍ ČETNOST NEBO NEVYKAZOVANÉ]

 

Geografická struktura

20.4

Geografická struktura aktiv podle sídla protistrany

20.5

Geografická struktura podrozvahových expozic podle sídla protistrany

20.6

Geografická struktura závazků podle sídla protistrany

 

ČÁST 4 [ROČNÍ]

 

Struktura skupiny

40.1

Struktura skupiny: „členové jednotlivě“

▼B
PŘÍLOHA II

Maximálně zjednodušené vykazování finančních informací v oblasti dohledu

1. Pro dohlížené subjekty, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002, jakož i pro dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, jež jsou slučitelné s IFRS, „maximálně zjednodušené vykazování finančních informací v oblasti dohledu“ zahrnuje vzory z přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 uvedené v tabulce 3.

▼M2Tabulka 3

Číslo šablony

Název šablony nebo skupiny šablon

 

ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ ČETNOST]

 

Rozvaha [Výkaz o finanční pozici]

1.1

Rozvaha: aktiva

1.2

Rozvaha: závazky

1.3

Rozvaha: vlastní kapitál

2

Výkaz zisku nebo ztráty

 

Struktura finančních aktiv podle nástroje a odvětví protistrany

4.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování

4.2.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.2.2

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.3.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku

4.4.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v naběhlé hodnotě

4.5

Podřízená finanční aktiva

5.1

Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

 

Struktura finančních závazků

8.1

Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany

8.2

Podřízené finanční závazky

 

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.1.1

Podrozvahové expozice: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

10

Deriváty – obchodovatelné a ekonomické zajištění

 

Zajišťovací účetnictví

11.1

Deriváty - zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištění

 

Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika

12.1

Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika

14

Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v reálné hodnotě

 

Informace o výkonných a nevýkonných expozicích

18.0

Informace o výkonných a nevýkonných expozicích

18.1

Přítok a odtok nevýkonných expozic – úvěry a pohledávky podle odvětví protistrany

18.2

Úvěry na komerční nemovitosti a doplňující informace o úvěrech zajištěných nemovitostmi

19

Expozice s úlevou

▼B

2. Pro dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, jež nejsou uvedeny v odstavci 1, „maximálně zjednodušené vykazování finančních informací v oblasti dohledu“ zahrnuje vzory z přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 uvedené v tabulce 4.

▼M2Tabulka 4

Číslo šablony

Název šablony nebo skupiny šablon

 

ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ ČETNOST]

 

Rozvaha [Výkaz o finanční pozici]

1.1

Rozvaha: aktiva

1.2

Rozvaha: závazky

1.3

Rozvaha: vlastní kapitál

2

Výkaz zisku nebo ztráty

 

Struktura finančních aktiv podle nástroje a odvětví protistrany

4.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování

4.2.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.2.2

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.3.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku

4.4.1

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v naběhlé hodnotě

4.5

Podřízená finanční aktiva

4.6

Struktura finančních aktiv podle druhu nástroje a podle odvětví protistrany: obchodovatelná finanční aktiva

4.7

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.8

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do vlastního kapitálu

4.9

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva oceněná pořizovací cenou

4.10

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: ostatní neobchodní nederivátová finanční aktiva

5.1

Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

 

Struktura finančních závazků

8.1

Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany

8.2

Podřízené finanční závazky

 

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.1

Podrozvahové expozice podle vnitrostátních GAAP: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.1.1

Podrozvahové expozice: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

10

Deriváty – obchodovatelné a ekonomické zajištění

 

Zajišťovací účetnictví

11.1

Deriváty - zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištění

11.2

Deriváty – zajišťovací účetnictví podle vnitrostátních GAAP: struktura podle typu rizika

 

Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika

12

Pohyby opravných položek na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika a znehodnocení kapitálových nástrojů podle vnitrostátních GAAP

12.1

Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika

 

Informace o výkonných a nevýkonných expozicích

18.0

Informace o výkonných a nevýkonných expozicích

18.1

Přítok a odtok nevýkonných expozic – úvěry a pohledávky podle odvětví protistrany

18.2

Úvěry na komerční nemovitosti a doplňující informace o úvěrech zajištěných nemovitostmi

19

Expozice s úlevou

▼B

3. Informace v odstavcích 1 a 2 se vykazují podle pokynů obsažených v příloze V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

▼C1

4. Odchylně od odstavce 2 může každý vnitrostátní příslušný orgán rozhodnout, že subjekty uvedené v odstavci 2 a usazené v jeho členském státě mají vykazovat:

a) 

informace uvedené v šabloně 9.1 nebo informace uvedené v šabloně 9.1.1 v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;

b) 

informace uvedené v šabloně 11.1 nebo informace uvedené v šabloně 11.2 v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;

c) 

informace uvedené v šabloně 12.0 nebo informace uvedené v šabloně 12.1 v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

▼B
PŘÍLOHA III

Datové body pro vykazování finančních informací v oblasti dohledu

1. Pro dohlížené subjekty, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002, jakož i pro dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, jež jsou slučitelné s IFRS, „datové body pro vykazování finančních informací v oblasti dohledu“ zahrnují datové body z přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, které jsou identifikovány v příloze IV.

2. Pro dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, jež nejsou uvedeny v odstavci 1, „datové body pro vykazování finančních informací“ zahrnují datové body z přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, které jsou identifikovány v příloze V.

3. Informace v odstavcích 1 a 2 se vykazují podle pokynů obsažených v příloze V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

▼M2
PŘÍLOHA IVŠablony finrep pro IFRS

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony nebo skupiny šablon

 

 

ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ ČETNOST]

 

 

Rozvaha [výkaz o finanční pozici]

1.1

F 01.01

Rozvaha: aktiva

1.2

F 01.02

Rozvaha: závazky

1.3

F 01.03

Rozvaha: vlastní kapitál

2

F 02.00

Výkaz zisku nebo ztráty

5.1

F 05.01

Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

 

 

Struktura finančních závazků

8.1

F 08.01

Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany

8.2

F 08.02

Podřízené finanční závazky

10

F 10.00

Deriváty – obchodovatelné a ekonomické zajištění

 

 

Zajišťovací účetnictví

11.1

F 11.01

Deriváty – zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištění

 

 

Informace o výkonných a nevýkonných expozicích

18

F 18.00

Informace o výkonných a nevýkonných expozicích

19

F 19.00

Expozice s úlevou

BAREVNÝ KÓD ŠABLON 

Datový bod, který je třeba předložit

1.    Rozvaha [výkaz o finanční pozici]

1.1    Aktiva 

Odkazy

Struktura v tabulce

Účetní hodnota

Příloha V část 1 odst. 27

010

010

Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání

IAS 1 odst. 54 (i)

 

 

020

Pokladní hotovost

Příloha V část 2 odst. 1

 

 

030

Hotovost u centrálních bank

Příloha V část 2 odst. 2

 

 

040

Ostatní vklady na požádání

Příloha V část 2 odst. 3

5

 

050

Finanční aktiva k obchodování

IFRS 9. Dodatek A

 

 

060

Deriváty

IFRS 9. Dodatek A

10

 

070

Kapitálové nástroje

IAS 32 odst. 11

4

 

080

Dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 31

4

 

090

Úvěry a jiné pohledávky

Příloha V část 1 odst. 32

4

 

096

Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod ii); IFRS 9 odst. 4.1.4

4

 

097

Kapitálové nástroje

IAS 32 odst. 11

4

 

098

Dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 31

4

 

099

Úvěry a jiné pohledávky

Příloha V část 1 odst. 32

4

 

100

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.1.5

4

 

120

Dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 31

4

 

130

Úvěry a jiné pohledávky

Příloha V část 1 odst. 32

4

 

141

Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku

IFRS 7 odst. 8 písm. h); IFRS 9 odst. 4.1.2A

4

 

142

Kapitálové nástroje

IAS 32 odst. 11

4

 

143

Dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 31

4

 

144

Úvěry a jiné pohledávky

Příloha V část 1 odst. 32

4

 

181

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

IFRS 7 odst. 8 písm. f); IFRS 9 odst. 4.1.2

4

 

182

Dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 31

4

 

183

Úvěry a jiné pohledávky

Příloha V část 1 odst. 32

4

 

240

Deriváty – zajišťovací účetnictví

IFRS 9 odst. 6.2.1; Příloha V část 1 odst. 22

11

 

250

Změny reálné hodnoty zajišťovaných položek v portfoliu zajišťovacích nástrojů proti úrokovému riziku

IAS 39 odst. 89A písm. a); IFRS 9 odst. 6.5.8

 

 

260

Investice do dceřiných podniků, společných podniků a přidružených podniků

IAS 1 odst. 54 písm. e); příloha V část 1 odst. 21, část 2 odst. 4

40

 

270

Hmotná aktiva

 

 

 

280

Pozemky, budovy a zařízení

IAS 16 odst. 6; IAS 1 odst. 54 písm. a); IFRS 16 odst. 47 písm. a)

21, 42

 

290

Investiční nemovitý majetek

IAS 40 odst. 5; IAS 1 odst. 54 písm. b); IFRS 16 odst. 48

21, 42

 

300

Nehmotná aktiva

IAS 1 odst. 54 písm. c); čl. 4 odst. 1 bod 115 CRR

 

 

310

Goodwill

IFRS 3 odst. B67 písm. d); čl. 4 odst. 1 bod 113 CRR

 

 

320

Ostatní nehmotná aktiva

IAS 38 odst. 8, 118; IFRS 16 odst. 47 písm. a)

21, 42

 

330

Daňové pohledávky

IAS 1 odst. 54 písm. n–o)

 

 

340

Krátkodobé daňové pohledávky

IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5

 

 

350

Odložené daňové pohledávky

IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; čl. 4 odst. 1 bod 106 CRR

 

 

360

Ostatní aktiva

Příloha V část 2 odst. 5

 

 

370

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

IAS 1 odst. 54 písm. j); IFRS 5 odst. 38, příloha V část 2 odst. 7

 

 

380

AKTIVA CELKEM

IAS 1 odst. 9 písm. a) a odst. IG6

 

 

1.2    Závazky 

Odkazy

Struktura v tabulce

Účetní hodnota

Příloha V část 1 odst. 27

010

010

Finanční závazky k obchodování

IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod ii); IFRS 9 BA 6

8

 

020

Deriváty

IFRS 9. Dodatek A; IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. a); IFRS 9.BA.7 písm. a)

10

 

030

Krátké pozice

IFRS 9.BA7 písm. b)

8

 

040

Vklady

ECB/2013/33 příloha II část druhá odst. 9; Příloha V část 1 odst. 36

8

 

050

Vydané dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 37

8

 

060

Ostatní finanční závazky

Příloha V část 1 odst. 38-41

8

 

070

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i); IFRS 9 odst. 4.2.2

8

 

080

Vklady

ECB/2013/33 příloha II část druhá odst. 9; Příloha V část 1 odst. 36

8

 

090

Vydané dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 37

8

 

100

Ostatní finanční závazky

Příloha V část 1 odst. 38-41

8

 

110

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

IFRS 7 odst. 8 písm. g); IFRS 9 odst. 4.2.1

8

 

120

Vklady

ECB/2013/33 příloha II část druhá odst. 9; Příloha V část 1 odst. 36

8

 

130

Vydané dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 37

8

 

140

Ostatní finanční závazky

Příloha V část 1 odst. 38-41

8

 

150

Deriváty – zajišťovací účetnictví

IFRS 9 odst. 6.2.1; Příloha V část 1 odst. 26

11

 

160

Změny reálné hodnoty zajišťovaných položek v portfoliu zajišťovacích nástrojů proti úrokovému riziku

IAS 39 odst.89A písm. b), IFRS 9 odst. 6.5.8

 

 

170

Rezervy

IAS 37 odst. 10; IAS 1 odst. 54 písm. l)

43

 

180

Závazky z penzijních a jiných definovaných požitků po skončení pracovního poměru

IAS 19 odst. 63; IAS 1 odst. 78 písm. d); Příloha V část 2 odst. 9

43

 

190

Jiné dlouhodobé zaměstnanecké požitky

IAS 19 odst. 153; IAS 1 odst. 78 písm. d); Příloha V část 2 odst. 10

43

 

200

Restrukturalizace

IAS 37 odst. 71, odst. 84 písm. a)

43

 

210

Neuzavřené právní problémy a daňové spory

IAS 37 příloha C příklady 6 a 10

43

 

220

Poskytnuté přísliby a záruky

IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. c), d), IFRS 9 odst. 5.5, IFRS 9 odst. B2.5; IAS 37, IFRS 4, příloha V část 2 odst. 11

9

12

43

 

230

Další rezervy

IAS 37 odst. 14

43

 

240

Daňové závazky

IAS 1 odst. 54 písm. n–o)

 

 

250

Krátkodobé daňové závazky

IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5

 

 

260

Odložené daňové závazky

IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; čl. 4 odst. 1 bod 108 CRR

 

 

270

Základní kapitál splatný na požádání

IAS 32 odst. IE 33; IFRIC 2; příloha V část 2 odst. 12

 

 

280

Ostatní závazky

příloha V část 2 odst. 13

 

 

290

Závazky zahrnuté ve vyřazovaných skupinách k prodeji

IAS 1 odst. 54 písm. p); IFRS 5 odst. 38, příloha V část 2 odst. 14

 

 

300

ZÁVAZKY CELKEM

IAS 1 odst. 9 písm. b) a odst. IG 6

 

 

1.3    Vlastní kapitál 

Odkazy

Struktura v tabulce

Účetní hodnota

010

010

Kapitál

IAS 1 odst. 54 písm. r), článek 22 BAD

46

 

020

Splacený kapitál

IAS 1 odst. 78 písm. e)

 

 

030

Nesplacený kapitál, který byl vyžádán

Příloha V část 2 odst. 14

 

 

040

Emisní ážio

IAS 1 odst. 78 písm. e); čl. 4 odst. 1 bod 124 CRR

46

 

050

Vydané kapitálové nástroje jiné než kapitál

Příloha V část 2 odst. 18–19

46

 

060

Kapitálová složka složených finančních nástrojů

IAS 32 odst. 28–29; příloha V část 2 odst. 18

 

 

070

Jiné vydané kapitálové nástroje

Příloha V část 2 odst. 19

 

 

080

Jiný kapitál

IFRS 2 odst. 10; Příloha V část 2 odst. 20

 

 

090

Kumulovaný ostatní úplný výsledek

čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR

46

 

095

Položky, které nebudou přeřazeny do zisku nebo ztráty

IAS 1 odst. 82A písm. a)

 

 

100

Hmotná aktiva

IAS 16 odst. 39–41

 

 

110

Nehmotná aktiva

IAS 38 odst. 85–87

 

 

120

Aktuární zisky nebo (–) ztráty z penzijních plánů definovaných požitků

IAS 1 odst. 7, odst. IG6; IAS 19 odst. 120 písm. c);

 

 

122

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

IFRS 5 odst. 38 a odst. IG příklad 12

 

 

124

Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků

IAS 1odst. IG6; IAS 28 odst. 10

 

 

320

Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku

IAS 1 odst. 7 písm. d); IFRS 9 odst. 5.7.5, odst. B5.7.1; příloha V část 2 odst. 21

 

 

330

Neefektivnost zajištění při zajištění reálné hodnoty u kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku

IAS 1.7 písm. e); IFRS 9 odst.5.7.5; odst. 6.5.3; IFRS 7 odst. 24C; příloha V část 2 odst. 22

 

 

340

Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajištěná položka]

IFRS 9 odst. 5.7.5;.odst. 6.5.8 písm. b); příloha V část 2 odst. 22

 

 

350

Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajišťovací nástroj]

IAS 1.7 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.5; odst. 6.5.8 písm. a);příloha V část 2 odst. 57

 

 

360

Změny reálné hodnoty finančních závazků v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty započitatelné do změn v jejich úvěrovém riziku

IAS 1 odst. 7 písm. f); IFRS 9 odst. 5.7.7;příloha V část 2 odst. 23

 

 

128

Položky, které mohou být přeřazeny do zisku nebo ztráty

IAS 1 odst. 82Apísm. a) bod ii)

 

 

130

Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek [účinný podíl]

IFRS 9 odst.6.5.13 písm. a); IFRS 7 odst. 24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7 odst. 24C písm. b) body i) a iv), odst. 24E písm. a); příloha V část 2 odst. 24

 

 

140

Přepočet cizích měn

IAS 21 odst. 52 písm. b); IAS 21 odst. 32, 38–49

 

 

150

Zajišťovací deriváty. Rezerva k zajištění peněžních toků (účinný podíl)

IAS 1 odst. 7 písm. e); IFRS 7 odst. 24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. b); příloha V část 2 odst. 25

 

 

155

Změny reálné hodnoty dluhových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku

IAS 1 odst. 7 písm. da); IFRS 9 odst. 4.1.2A; odst. 5.7.10; příloha V část 2 odst. 26

 

 

165

Zajišťovací nástroje [nejsou určeny prvky]

IAS 1 odst. 7 písm. g) a h); IFRS 9 odst. 6.5.15, odst. 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c); příloha V část 2 odst. 60

 

 

170

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

IFRS 5 odst. 38 a odst. IG příklad 12

 

 

180

Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků

IAS 1odst. IG6; IAS 28 odst. 10

 

 

190

Nerozdělený zisk

čl. 4 odst. 1 bod 123 CRR

 

 

200

Rezervní fondy z přecenění

IFRS 1 odst. 30 a D5-D8; příloha V část 2 odst. 28

 

 

210

Ostatní rezervní fondy

IAS 1 odst. 54; IAS 1 odst. 78 písm. e)

 

 

220

Rezervní fondy nebo kumulované ztráty z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků účtované pomocí ekvivalenční metody

IAS 28 odst. 11; příloha V část 2 odst. 29

 

 

230

Ostatní

příloha V část 2 odst. 29

 

 

240

(–) Vlastní akcie

IAS 1 odst. 79 písm. a) bod vi); IAS 32 odst. 33–34, AG 14 a AG 36; příloha V část 2 odst. 30

46

 

250

Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřské společnosti

IAS 1 odst. 81B písm. b) bod ii)

2

 

260

(–) Zálohy na dividendy

IAS 32 odst. 35

 

 

270

Menšinové podíly (Nekontrolní podíly)

IAS 1 odst. 54 písm. q);

 

 

280

Kumulovaný ostatní úplný výsledek

čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR

46

 

290

Ostatní položky

 

46

 

300

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

IAS 1 odst. 9 písm. c) odst. IG6

46

 

310

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM

IAS 1 odst. IG6

 

 

2.    Výkaz zisku nebo ztráty 

Odkazy

Struktura v tabulce

Běžné období

010

010

Úrokové výnosy

IAS 1 odst. 97; příloha V část 2 odst. 31

16

 

020

Finanční aktiva k obchodování

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); příloha V část 2 odst. 33, 34

 

 

025

Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.1

 

 

030

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e)

 

 

041

Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku

IFRS 7 odst. 20 písm. b); IFRS 9 odst. 5.7.10–11; IFRS 9 odst. 4.1.2A

 

 

051

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

IFRS 7 odst. 20 písm. b); IFRS 9 odst. 4.1.2; IFRS 9 odst. 5.7.2

 

 

070

Deriváty – zajišťovací účetnictví, úrokové riziko

IFRS 9. Dodatek A; B6.6.16; příloha V část 2 odst. 35

 

 

080

Ostatní aktiva

příloha V část 2 odst. 36

 

 

085

Úrokové výnosy ze závazků

IFRS 9 odst. 5.7.1, příloha V část 2 odst. 37

 

 

090

(Úrokové náklady)

IAS 1 odst. 97; příloha V část 2 odst. 31

16

 

100

(Finanční závazky k obchodování)

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); příloha V část 2 odst. 33, 34

 

 

110

(Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty)

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e)

 

 

120

(Finanční závazky v naběhlé hodnotě)

IFRS 7 odst. 20 písm. b); IFRS 9 odst. 5.7.2

 

 

130

(Deriváty – zajišťovací účetnictví, úrokové riziko)

IAS 39 odst. 9; příloha V část 2 odst. 35

 

 

140

(Ostatní závazky)

příloha V část 2 odst. 38

 

 

145

(Úrokové náklady na aktiva)

IFRS 9 odst. 5.7.1, příloha V část 2 odst. 39

 

 

150

(Náklady na základní kapitál splatný na požádání)

IFRIC 2 odst. 11

 

 

160

Výnosy z dividend

Příloha V část 2 odst. 40

31

 

170

Finanční aktiva k obchodování

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); Příloha V část 2 odst. 40

 

 

175

Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.1A Příloha V část 2 odst. 40

 

 

191

Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod ii); IFRS 9 odst. 4.1.2A; IFRS 9 odst. 5.7.1A; příloha V část 2 odst. 41

 

 

192

Investice do dceřiných, společných a přidružených podniků účtované za použití jiné než ekvivalenční metody

Příloha V část 2 odst. 42

 

 

200

Výnosy z poplatků a provizí

IFRS 7 odst. 20 písm. c)

22

 

210

(Náklady na poplatky a provize)

IFRS 7 odst. 20 písm. c)

22

 

220

Zisky nebo (–) ztráty z odúčtování finančních aktiv a závazků neoceňovaných v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

Příloha V část 2 odst. 45

16

 

231

Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku

IFRS 9 odst. 4.12A; IFRS 9 odst. 5.7.10–11

 

 

241

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod v); IFRS 9 odst. 4.1.2; IFRS 9 odst. 5.7.2

 

 

260

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod v); IFRS 9 odst. 5.7.2

 

 

270

Ostatní

 

 

 

280

Čisté zisky nebo (–) ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 43, 46

16

 

287

Čisté zisky nebo (-) ztráty z neobchodních finančních aktiv povinně oceňovaných v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 46

 

 

290

Čisté zisky nebo (–) ztráty z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 44

16, 45

 

300

Čisté zisky nebo (–) ztráty ze zajišťovacího účetnictví

Příloha V část 2 odst. 47

16

 

310

Čisté kurzové rozdíly [zisk nebo (–) ztráta]

IAS 21 odst. 28, odst. 52 písm. a)

 

 

330

Čisté zisky nebo (–) ztráty z odúčtování nefinančních aktiv

IAS 1 odst. 34; příloha V část 2 odst. 48

45

 

340

Ostatní provozní výnosy

Příloha V část 2 odst. 314-316

45

 

350

(Jiné provozní náklady)

Příloha V část 2 odst. 314-316

45

 

355

CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY (ČISTÉ)

 

 

 

360

(Správní náklady)

 

 

 

370

(Náklady na zaměstnance)

IAS 19 odst. 7; IAS 1 odst. 102, IG 6

44

 

380

(Ostatní správní náklady)

 

16

 

385

(Hotovostní příspěvky do fondů pro řešení krizí a systémů pojištění vkladů)

Příloha V část 2 odst. 48i

 

 

390

(Odpisy hmotných aktiv)

IAS 1 odst. 102, 104

 

 

400

(Pozemky, budovy a zařízení)

IAS 1 odst. 104; IAS 16 odst. 73 písm. e) bod vii)

 

 

410

(Investiční nemovitý majetek)

IAS 1 odst. 104; IAS 40 odst. 79 písm. d) bod iv)

 

 

420

(Ostatní nehmotná aktiva)

IAS 1 odst. 104; IAS 38 odst. 118 písm. e) bod vi)

 

 

425

Čisté zisky nebo (-) ztráty z úpravy

IFRS 9 odst. 5.4.3, IFRS 9 dodatek A; příloha V část 2 odst. 49

 

 

426

Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku

IFRS 7 odst. 35J

 

 

427

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

IFRS 7 odst. 35J

 

 

430

(Rezervy nebo (–) reverzování rezerv)

IAS 37 odst. 59 a 84; IAS 1 odst. 98 písm. b), f) a g)

9

12

43

 

435

(Závazky plateb do fondů pro řešení krizí a systémů pojištění vkladů)

Příloha V část 2 odst. 48i

 

 

440

(Poskytnuté přísliby a záruky)

IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. c), d), IFRS 9 odst. B2.5; IAS 37, IFRS 4, příloha V část 2 odst. 50

 

 

450

(Další rezervy)

 

 

 

460

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) reverzování znehodnocení u finančních aktiv neoceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty)

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod viii); IFRS 9 odst. 5.4.4; příloha V část 2 odst. 51, 53

12

 

481

(Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku)

IFRS 9 odst. 5.4.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.8

12

 

491

(Finanční aktiva v naběhlé hodnotě)

IFRS 9 odst. 5.4.4, 5.5.1, 5.5.8

12

 

510

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) reverzování znehodnocení u investic do dceřiných, společných a přidružených podniků)

IAS 28 odst. 40–43

16

 

520

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) reverzování znehodnocení u nefinančních aktiv)

IAS 36 odst. 126 písm. a) a b)

16

 

530

(Pozemky, budovy a zařízení)

IAS 16 odst. 73 písm. e) body v–vi)

 

 

540

(Investiční nemovitý majetek)

IAS 40 odst. 79 písm. d) bod v)

 

 

550

(Goodwill)

IFRS 3 dodatek B67 písm. d) bod v); IAS 36 odst. 124

 

 

560

(Ostatní nehmotná aktiva)

IAS 38 odst. 118 písm. e) bod iv)(v)

 

 

570

(Ostatní)

IAS 36 odst. 126 písm. a) a b)

 

 

580

Záporný goodwill vykazovaný do zisku nebo ztráty

IFRS 3 dodatek B64 písm. n) bod i)

 

 

590

Podíl na zisku nebo (-) ztrátě z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků účtovaných pomocí ekvivalenční metody

Příloha V část 2 odst. 54

 

 

600

Zisk nebo (–) ztráta z dlouhodobých aktiv a vyřazovaných skupin určených k prodeji, které nesplňují podmínky pro ukončované činnosti

IFRS 5 odst. 37; Příloha V část 2 odst. 55

 

 

610

ZISK NEBO (–) ZTRÁTA PŘED ZDANĚNÍM Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ

IAS 1 odst. 102 a odst. IG 6; IFRS 5 odst. 33 A

 

 

620

(Daňové náklady nebo (–) výnosy související se ziskem nebo ztrátou z pokračujících činností)

IAS 1 odst. 82 písm. d); IAS 12 odst. 77

 

 

630

ZISK NEBO (–) ZTRÁTA PO ZDANĚNÍ Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ

IAS 1 odst. IG 6

 

 

640

Zisk nebo (–) ztráta po zdanění z ukončovaných činností

IAS 1 odst. 82 písm. ea); IFRS 5 odst. 33 písm. a) a odst. 33A; příloha V část 2 odst. 56

 

 

650

Zisk nebo (–) ztráta před zdaněním z ukončovaných činností

IFRS 5 odst. 33 písm. b) bod i)

 

 

660

(Daňový náklad nebo (–) výnos v souvislosti s ukončovanými činnostmi)

IFRS 5 odst. 33 písm. b) bod ii), bod iv)

 

 

670

ZISK NEBO (–) ZTRÁTA ZA ROK

IAS 1 odst. 81A písm. a)

 

 

680

Přiřaditelné menšinovým podílům [nekontrolním podílům]

IAS 1 odst. 81B písm. b) bod i)

 

 

690

Připadající na vlastníky mateřské společnosti

IAS 1 odst. 81B písm. b) bod ii)

 

 

5.    Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

5.1    Úvěry a jiné pohledávky jiné než k obchodování a obchodovatelná aktiva podle produktu 

 

Odkazy

Hrubá účetní hodnota

Účetní hodnota Příloha V část 1 odst. 27

Centrální banky

Vládní instituce

Úvěrové instituce

Jiné finanční podniky

Nefinanční podniky

Domácnosti

Příloha V část 1 odst. 34

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)

005

010

020

030

040

050

060

Podle produktu

010

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou lhůtou [běžný účet]

Příloha V část 2 odst. 85 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Pohledávky z kreditních karet

Příloha V část 2 odst. 85 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Obchodní pohledávky

Příloha V část 2 odst. 85 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Finanční leasing

Příloha V část 2 odst. 85 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Reverzní repo operace

Příloha V část 2 odst. 85 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Ostatní termínované úvěry

Příloha V část 2 odst. 85 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Pohledávky jiné než úvěry

Příloha V část 2 odst. 85 písm. g)

 

 

 

 

 

 

 

080

ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY

Příloha V část 1 odst. 32, odst. 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

Podle kolaterálu

090

z toho: Úvěry zajištěné nemovitým majetkem

Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87

 

 

 

 

 

 

 

100

z toho: ostatní zajištěné úvěry

Příloha V část 2 odst. 86 písm. b), odst. 87

 

 

 

 

 

 

 

Podle účelu

110

z toho: spotřebitelské úvěry

Příloha V část 2 odst. 88 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

120

z toho: úvěry na bydlení

Příloha V část 2 odst. 88 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

Podle podřízenosti

130

z toho: úvěry na projektové financování

Příloha V část 2 odst. 89; čl. 147 odst. 8 CRR

 

 

 

 

 

 

 

8.    Struktura finančních závazků

8.1    Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany 

 

Účetní hodnota Příloha V část 1 odst. 27

Kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika

K obchodování

Vykázáno v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

Naběhlá hodnota

Zajišťovací účetnictví

Odkaz na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS

IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod ii); IFRS 9 dodatek A, IFRS 9 odst. BA.6-BA.7, IFRS 9 odst. 6.7

IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i); IFRS 9 odst. 4.2.2, IFRS 9 odst. 4.3.5

IFRS 7 odst. 8 písm. g); IFRS 9 odst. 4.2.1

IFRS 7 odst. 24A odst. a); IFRS 9 odst. 6

Čl. 33 odst. 1 písm. b) a c) CRR; Příloha V část 2 odst. 101

010

020

030

037

040

010

Deriváty

IFRS 9.BA.7 písm. a)

 

 

 

 

 

020

Krátké pozice

IFRS 9 odst. BA.7 písm. b)

 

 

 

 

 

030

Kapitálové nástroje

IAS 32 odst. 11

 

 

 

 

 

040

Dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 31

 

 

 

 

 

050

Vklady

ECB/2013/33 příloha II část druhá odst. 9; příloha V část 1 odst. 36

 

 

 

 

 

060

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a), odst. 44 písm. c)

 

 

 

 

 

070

Běžné účty / jednodenní vklady

Příloha II část druhá čl. 9.1 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

080

Vklady s dohodnutou splatností

Příloha II část druhá odst. 9.2 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

090

Vklady s výpovědní lhůtou

Příloha II část druhá odst. 9.3 ECB/2013/33; příloha V část 2 odst. 97

 

 

 

 

 

100

Dohody o zpětném odkupu

Příloha II část druhá čl. 9.4 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

110

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b), odst. 44 písm. c)

 

 

 

 

 

120

Běžné účty / jednodenní vklady

Příloha II část druhá čl. 9.1 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

130

Vklady s dohodnutou splatností

Příloha II část druhá odst. 9.2 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

140

Vklady s výpovědní lhůtou

Příloha II část druhá odst. 9.3 ECB/2013/33; příloha V část 2 odst. 97

 

 

 

 

 

150

Dohody o zpětném odkupu

Příloha II část druhá čl. 9.4 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

160

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c), odst. 44 písm. c)

 

 

 

 

 

170

Běžné účty / jednodenní vklady

Příloha II část druhá čl. 9.1 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

180

Vklady s dohodnutou splatností

Příloha II část druhá odst. 9.2 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

190

Vklady s výpovědní lhůtou

Příloha II část druhá odst. 9.3 ECB/2013/33; příloha V část 2 odst. 97

 

 

 

 

 

200

Dohody o zpětném odkupu

Příloha II část druhá čl. 9.4 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

210

Ostatní finanční instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d), odst. 44 písm. c)

 

 

 

 

 

220

Běžné účty / jednodenní vklady

Příloha II část druhá čl. 9.1 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

230

Vklady s dohodnutou splatností

Příloha II část druhá odst. 9.2 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

240

Vklady s výpovědní lhůtou

Příloha II část druhá odst. 9.3 ECB/2013/33; příloha V část 2 odst. 97

 

 

 

 

 

250

Dohody o zpětném odkupu

Příloha II část druhá čl. 9.4 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

260

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e), odst. 44 písm. c)

 

 

 

 

 

270

Běžné účty / jednodenní vklady

Příloha II část druhá čl. 9.1 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

280

Vklady s dohodnutou splatností

Příloha II část druhá odst. 9.2 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

290

Vklady s výpovědní lhůtou

Příloha II část druhá odst. 9.3 ECB/2013/33; příloha V část 2 odst. 97

 

 

 

 

 

300

Dohody o zpětném odkupu

Příloha II část druhá čl. 9.4 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

310

Domácnosti

Příloha V část 1 odst. 42 písm. f), odst. 44 písm. c)

 

 

 

 

 

320

Běžné účty / jednodenní vklady

Příloha II část druhá čl. 9.1 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

330

Vklady s dohodnutou splatností

Příloha II část druhá odst. 9.2 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

340

Vklady s výpovědní lhůtou

Příloha II část druhá odst. 9.3 ECB/2013/33; příloha V část 2 odst. 97

 

 

 

 

 

350

Dohody o zpětném odkupu

Příloha II část druhá čl. 9.4 ECB/2013/33

 

 

 

 

 

360

Vydané dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 37, část 2 odst. 98

 

 

 

 

 

370

Vkladové certifikáty

Příloha V část 2 odst. 98 písm. a)

 

 

 

 

 

380

Cenné papíry zajištěné aktivy

čl. 4 odst. 1 bod 61 CRR

 

 

 

 

 

390

Kryté dluhopisy

článek 129 CRR

 

 

 

 

 

400

Hybridní kontrakty

Příloha V část 2 odst. 98 písm. d)

 

 

 

 

 

410

Ostatní vydané dluhové cenné papíry

Příloha V část 2 odst. 98 písm. e)

 

 

 

 

 

420

Konvertibilní složené finanční nástroje

IAS 32 odst. AG 31

 

 

 

 

 

430

Nekonvertibilní

 

 

 

 

 

 

440

Ostatní finanční závazky

Příloha V část 1 odst. 38-41

 

 

 

 

 

445

Z toho: závazky z leasingu

IFRS 16 odst. 22, 26-28, odst. 47 písm. b)

 

 

 

 

 

450

FINANČNÍ ZÁVAZKY

 

 

 

 

 

 

8.2    Podřízené finanční závazky 

Odkazy

Účetní hodnota

Vykázáno v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

V naběhlé hodnotě

IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i); IFRS 9 odst. 4.2.2, IFRS 9 odst. 4.3.5

IFRS 7 odst. 8 písm. g); IFRS 9 odst. 4.2.1

010

020

010

Vklady

ECB/2013/33 příloha II část druhá odst. 9; příloha V část 1 odst. 36

 

 

020

Vydané dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 37

 

 

030

PODŘÍZENÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY

Příloha V část 2 odst. 99–100

 

 

10.    Deriváty – obchodování a ekonomické zajištěníPodle typu rizika / podle produktu nebo podle typu trhu

Odkazy

Účetní hodnota

Pomyslná hodnota

Finanční aktiva k obchodování a obchodovatelná

Finanční závazky k obchodování a obchodovatelné

K obchodování celkem

z toho: prodáno

Příloha V část 2 odst. 120, 131

IFRS 9 odst. BA.7 písm. a); příloha V část 2 odst. 120, 131

příloha V část 2 odst. 133–135

příloha V část 2 odst. 133–135

010

020

030

040

010

Úroková sazba

Příloha V část 2 odst. 129 písm. a)

 

 

 

 

020

z toho: ekonomické zajištění

příloha V část 2 odst. 137–139

 

 

 

 

030

OTC opce

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

040

OTC ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

050

Opce na organizovaném trhu

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

060

Organizovaný trh ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

070

Akcie

Příloha V část 2 odst. 129 písm. b)

 

 

 

 

080

z toho: ekonomické zajištění

příloha V část 2 odst. 137–139

 

 

 

 

090

OTC opce

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

100

OTC ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

110

Opce na organizovaném trhu

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

120

Organizovaný trh ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

130

Cizí měny a zlato

Příloha V část 2 odst. 129 písm. c)

 

 

 

 

140

z toho: ekonomické zajištění

příloha V část 2 odst. 137–139

 

 

 

 

150

OTC opce

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

160

OTC ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

170

Opce na organizovaném trhu

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

180

Organizovaný trh ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

190

Úvěry

Příloha V část 2 odst. 129 písm. d)

 

 

 

 

195

z toho: ekonomické zajištění s využitím možnosti oceňování reálnou hodnotou

IFRS 9 odst. 6.7.1; příloha V část 2 odst. 140

 

 

 

 

201

z toho: ostatní ekonomické zajištění

příloha V část 2 odst. 137-140

 

 

 

 

210

Swapy úvěrového selhání

 

 

 

 

 

220

Opce úvěrového rozpětí

 

 

 

 

 

230

Swapy veškerých výnosů

 

 

 

 

 

240

Ostatní

 

 

 

 

 

250

Komodity

Příloha V část 2 odst. 129 písm. e)

 

 

 

 

260

z toho: ekonomické zajištění

příloha V část 2 odst. 137–139

 

 

 

 

270

Ostatní

Příloha V část 2 odst. 129 písm. f)

 

 

 

 

280

z toho: ekonomické zajištění

příloha V část 2 odst. 137–139

 

 

 

 

290

DERIVÁTY

IFRS 9. Dodatek A

 

 

 

 

300

z toho: OTC – úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c), odst. 44 písm. e), část 2 odst. 141 písm. a), odst. 142

 

 

 

 

310

z toho: OTC – ostatní finanční instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d), odst. 44 písm. e), část 2 odst. 141 písm. b)

 

 

 

 

320

z toho: OTC – ostatní

Příloha V část 1 odst. 44 písm. e), část 2 odst. 141 písm. c)

 

 

 

 

11.    Zajišťovací účetnictví

11.1    Deriváty – zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištěníPodle produktu nebo typu trhu

 

Účetní hodnota

Pomyslná hodnota

Aktiva

Závazky

Zajištění celkem

z toho: prodáno

Odkazy

IFRS 7 odst. 24A; příloha V část 2 odst. 120, 131

IFRS 7 odst. 24A; příloha V část 2 odst. 120, 131

příloha V část 2 odst. 133–135

příloha V část 2 odst. 133–135

010

020

030

040

010

Úroková sazba

Příloha V část 2 odst. 129 písm. a)

 

 

 

 

020

OTC opce

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

030

OTC ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

040

Opce na organizovaném trhu

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

050

Organizovaný trh ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

060

Akcie

Příloha V část 2 odst. 129 písm. b)

 

 

 

 

070

OTC opce

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

080

OTC ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

090

Opce na organizovaném trhu

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

100

Organizovaný trh ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

110

Cizí měny a zlato

Příloha V část 2 odst. 129 písm. c)

 

 

 

 

120

OTC opce

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

130

OTC ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

140

Opce na organizovaném trhu

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

150

Organizovaný trh ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

160

Úvěry

Příloha V část 2 odst. 129 písm. d)

 

 

 

 

170

Swapy úvěrového selhání

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

180

Opce úvěrového rozpětí

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

190

Swapy veškerých výnosů

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

200

Ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

210

Komodity

Příloha V část 2 odst. 129 písm. e)

 

 

 

 

220

Ostatní

Příloha V část 2 odst. 129 písm. f)

 

 

 

 

230

ZAJIŠTĚNÍ REÁLNÉ HODNOTY

IFRS 7 odst. 24A; IAS 39 odst. 86 písm. a); IFRS 9 odst. 6.5.2 písm. a)

 

 

 

 

240

Úroková sazba

Příloha V část 2 odst. 129 písm. a)

 

 

 

 

250

OTC opce

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

260

OTC ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

270

Opce na organizovaném trhu

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

280

Organizovaný trh ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

290

Akcie

Příloha V část 2 odst. 129 písm. b)

 

 

 

 

300

OTC opce

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

310

OTC ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

320

Opce na organizovaném trhu

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

330

Organizovaný trh ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

340

Cizí měny a zlato

Příloha V část 2 odst. 129 písm. c)

 

 

 

 

350

OTC opce

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

360

OTC ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

370

Opce na organizovaném trhu

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

380

Organizovaný trh ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

390

Úvěry

Příloha V část 2 odst. 129 písm. d)

 

 

 

 

400

Swapy úvěrového selhání

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

410

Opce úvěrového rozpětí

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

420

Swapy veškerých výnosů

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

430

Ostatní

Příloha V část 2 odst. 136

 

 

 

 

440

Komodity

Příloha V část 2 odst. 129 písm. e)

 

 

 

 

450

Ostatní

Příloha V část 2 odst. 129 písm. f)

 

 

 

 

460

ZAJIŠTĚNÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ

IFRS 7 odst. 24A; IAS 39 odst. 86 písm. b); IFRS 9 odst. 6.5.2 písm. b)

 

 

 

 

470

ZAJIŠTĚNÍ ČISTÝCH INVESTIC DO ZAHRANIČNÍ JEDNOTKY

IFRS 7 odst. 24A; IAS 39 odst. 86 písm. c); IFRS 9 odst. 6.5.2 písm. c)

 

 

 

 

480

ZAJIŠTĚNÍ ÚROKOVÉHO RIZIKA REÁLNÉ HODNOTY PORTFOLIA

IAS 39 odst. 71, 81A, 89A, AG 114–132

 

 

 

 

490

ZAJIŠTĚNÍ ÚROKOVÉHO RIZIKA PENĚŽNÍCH TOKŮ PORTFOLIA

IAS 39 odst. 71

 

 

 

 

500

DERIVÁTY – ZAJIŠŤOVACÍ ÚČETNICTVÍ

IFRS 7 odst. 24A; IAS 39 odst. 9; IFRS 9 odst. 6.1

 

 

 

 

510

z toho: OTC – úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c), odst. 44 písm. e), část 2 odst. 141 písm. a), odst. 142

 

 

 

 

520

z toho: OTC – ostatní finanční instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d), odst. 44 písm. e), část 2 odst. 141 písm. b)

 

 

 

 

530

z toho: OTC – ostatní

Příloha V část 1 odst. 44 písm. e), část 2 odst. 141 písm. c)

 

 

 

 

18.    Informace o výkonných a nevýkonných expozicích

18.0    Informace o výkonných a nevýkonných expozicích 

Odkazy

Hrubá účetní hodnota /Jmenovitá hodnota

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulované negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezerv

Maximální akceptovatelná výše kolaterálu nebo záruky Příloha V část 2 odst. 119

 

Výkonné

Nevýkonné

 

Výkonné expozice – Kumulované ztráty ze znehodnocení a rezervy

Nevýkonné expozice – Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulované negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezerv

Přijatý kolaterál a přijaté finanční záruky

 

Ne po splatnosti nebo po splatnosti <= 30 dnů

Po splatnosti > 30 dnů <= 90 dnů

z toho: Nástroje bez podstatného zvýšení úvěrového rizika od prvotního zaúčtování (stupeň 1)

z toho: Nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2)

 

Zřejmě nebudou uhrazeny, ale nejsou po splatnosti, nebo jsou po splatnosti <= 90 dnů

Po splatnosti > 90 dnů <= 180 dnů

Po splatnosti > 180 dnů <= 1 rok

Po splatnosti > 1 rok <= 2 roky

Po splatnosti > 2 roky <= 5 let

Po splatnosti > 5 let <= 7 let

Po splatnosti > 7 let

z toho: Nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2)

z toho: V selhání

z toho: Úvěrově znehodnocené nástroje (stupeň 3)

 

z toho: Nástroje bez podstatného zvýšení úvěrového rizika od prvotního zaúčtování (stupeň 1)

z toho: Nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2)

 

Zřejmě nebudou uhrazeny, ale nejsou po splatnosti, nebo jsou po splatnosti <= 90 dnů

Po splatnosti > 90 dnů <= 180 dnů

Po splatnosti > 180 dnů <= 1 rok

Po splatnosti > 1 rok <= 2 roky

Po splatnosti > 2 roky <= 5 let

Po splatnosti > 5 let <= 7 let

Po splatnosti > 7 let

z toho: Nástroje s podstatným zvýšením úvěrového rizika od prvotního zaúčtování, které však nejsou úvěrově znehodnoceny (stupeň 2)

z toho: Úvěrově znehodnocené nástroje (stupeň 3)

Kolaterál přijatý k výkonným expozicím

Kolaterál přijatý k nevýkonným expozicím

Finanční záruky přijaté k výkonným expozicím

Finanční záruky přijaté k nevýkonným expozicím

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Příloha V část 1 odst. 34, část 2 odst. 118, odst. 221

Příloha V část 2 odst. 213-216, 223-239

Příloha V část 2 odst. 222, 235

Příloha V část 2 odst. 222, 235

IFRS 9 odst. 5.5.5; IFRS 7 odst. 35M písm. a); Příloha V část 2 odst. 237 písm. d)

IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7 odst. 35M písm. b) bod i); Příloha V část 2 odst. 237 písm. c)

Příloha V část 2 odst. 213-216, 223-239

Příloha V část 2 odst. 222, 235-236

Příloha V část 2 odst. 222, 235-236

Příloha V část 2 odst. 222, 235-236

Příloha V část 2 odst. 222, 235-236

Příloha V část 2 odst. 222, 235-236

Příloha V část 2 odst. 222, 235-236

Příloha V část 2 odst. 222, 235-236

IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7 odst. 35M písm. b) bod i); příloha V část 2 odst. 237 písm. c)

Článek 178 CRR; příloha V část 2 odst. 237 písm. b)

IFRS 9 odst. 5.5.1; IFRS 9. Dodatek A; Příloha V část 2 odst. 237 písm. a)

příloha V část 2 238

Příloha V část 2 238

IFRS 9 odst. 5.5.5; IFRS 7 odst. 35M písm. a); příloha V část 2 odst. 237 písm. d)

IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7 odst. 35M písm. b) bod i); příloha V část 2 odst. 237 písm. c)

příloha V část 2 238

Příloha V část 2 236, 238

Příloha V část 2 236, 238

Příloha V část 2 236, 238

Příloha V část 2 236, 238

Příloha V část 2 236, 238

Příloha V část 2 236, 238

Příloha V část 2 236, 238

IFRS 9 odst. 5.5.3; IFRS 7 odst. 35M písm. b) bod i); příloha V část 2 odst. 237 písm. c)

IFRS 9 odst. 5.5.1; IFRS 9. Dodatek A; Příloha V část 2 odst. 237 písm. a)

příloha V část 2 239

příloha V část 2 239

příloha V část 2 239

příloha V část 2 239

005

Hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání

Příloha V část 2 odst. 2 a 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 31, odst. 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ostatní finanční instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Úvěry a jiné pohledávky

Příloha V část 1 odst. 32, odst. 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ostatní finanční instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Z toho: malé a střední podniky

článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Z toho: úvěry zajištěné komerčními nemovitostmi

Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Domácnosti

Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Z toho: úvěry zajištěné obytnými nemovitostmi

Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Z toho: spotřebitelské úvěry

Příloha V část 2 odst. 88 písm. a), odst. 234i písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DLUHOVÉ NÁSTROJE V POŘIZOVACÍ CENĚ NEBO V NABĚHLÉ HODNOTĚ

Příloha V část 2 odst. 233 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 31, odst. 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Jiné finanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Úvěry a jiné pohledávky

Příloha V část 1 odst. 32, odst. 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Jiné finanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Z toho: malé a střední podniky

článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Z toho: úvěry zajištěné komerčními nemovitostmi

Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Domácnosti

Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Z toho: úvěry zajištěné obytnými nemovitostmi

Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

z toho: spotřebitelské úvěry

Příloha V část 2 odst. 88 písm. a), odst. 234i písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

DLUHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU DO OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM VLASTNÍHO KAPITÁLU A PODLÉHAJÍCÍ ZNEHODNOCENÍ

Příloha V část 2 odst. 233 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 31, odst. 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Jiné finanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Úvěry a jiné pohledávky

Příloha V část 1 odst. 32, odst. 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Jiné finanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Z toho: malé a střední podniky

článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Z toho: úvěry zajištěné komerčními nemovitostmi

Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Domácnosti

Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Z toho: úvěry zajištěné obytnými nemovitostmi

Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

z toho: spotřebitelské úvěry

Příloha V část 2 odst. 88 písm. a), odst. 234i písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

DLUHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ STRIKTNĚ LOCOM DO ZISKU NEBO ZTRÁTY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM VLASTNÍHO KAPITÁLU A NEPODLÉHAJÍCÍ ZNEHODNOCENÍ

Příloha V část 2 odst. 233 písm. c), odst. 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

DLUHOVÉ NÁSTROJE JINÉ NEŽ K OBCHODOVÁNÍ NEBO OBCHODOVATELNÉ

Příloha V část 2 odst. 217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

DLUHOVÉ NÁSTROJE K PRODEJI

Příloha V část 2 odst. 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Poskytnuté úvěrové přísliby

Příloha I CRR; příloha V část 1 odst. 44 písm. g), část 2 odst. 102–105, 113, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Ostatní finanční instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Domácnosti

Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Poskytnuté finanční záruky

IFRS 4 příloha A; Příloha I CRR; příloha V část 1 odst. 44 písm. f), část 2 odst. 102–105, 114, 116, 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Ostatní finanční instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Domácnosti

Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Ostatní poskytnuté přísliby

příloha I CRR; příloha V část 1 odst. 44 písm. g), část 2 odst. 102–105, 115, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Ostatní finanční instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Domácnosti

Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

PODROZVAHOVÉ EXPOZICE

Příloha V část 2 odst. 217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Informace o expozicích s úlevou 

Odkazy

Hrubá účetní hodnota / jmenovitá hodnota expozic s opatřeními týkajícími se úlevy

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulované negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezerv

Maximální akceptovatelná výše kolaterálu nebo záruky Příloha V část 2 odst. 119

 

Výkonné expozice s opatřeními týkajícími se úlevy

Nevýkonné expozice s opatřeními týkajícími se úlevy

 

Výkonné expozice s opatřeními týkajícími se úlevy – Kumulované ztráty ze znehodnocení a rezerv

Nevýkonné expozice s opatřeními týkajícími se úlevy – Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulované negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezerv

Přijatý kolaterál a přijaté finanční záruky

 

Nástroje s úpravami svých podmínek

Refinancování

Z toho: Výkonné expozice s úlevou ve zkušební době reklasifikované z nevýkonných

 

Nástroje s úpravami svých podmínek

Refinancování

Z toho: V selhání

Z toho: Se znehodnocením

Z toho: Úleva týkající se expozic, jež byly před uplatněním úlevy nevýkonné

 

Nástroje s úpravami svých podmínek

Refinancování

Přijatý kolaterál k expozicím s opatřeními týkajícími se úlevy

Přijaté finanční záruky k expozicím s opatřeními týkajícími se úlevy

 

z toho: Přijatý kolaterál k nevýkonným expozicím s opatřeními týkajícími se úlevy

 

z toho: Přijaté finanční záruky k nevýkonným expozicím s opatřeními týkajícími se úlevy

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

175

180

185

Příloha V část 1 odst. 34, část 2 odst. 118, 240-245, 251-258

Příloha V část 2 odst. 256, 259-262

Příloha V část 2 odst. 241 písm. a), odst. 266

Příloha V část 2 odst. 241 písm. b), 265-266

Příloha V část 2 odst. 256 písm. b), 261

Příloha V část 2 odst. 259-263

Příloha V část 2 odst. 241 písm. a), odst. 266

Příloha V část 2 odst. 241 písm. b), 265-266

článek 178 CRR; příloha V část 2 odst. 264 písm. b)

IFRS 9 odst. 5.5.1; IFRS 9. Dodatek A; příloha V část 2 odst. 264 písm. a)

Příloha V část 2 odst. 231, 252 písm. a), 263

Příloha V část 2 odst. 267

Příloha V část 2 odst. 207

Příloha V část 2 odst. 207

Příloha V část 2 odst. 241 písm. a), odst. 267

Příloha V část 2 odst. 241 písm. b), 267

Příloha V část 2 odst. 268

Příloha V část 2 odst. 268

Příloha V část 2 odst. 268

Příloha V část 2 odst. 268

005

Hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání

Příloha V část 2 odst. 2 a 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 31, odst. 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ostatní finanční instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Úvěry a jiné pohledávky

Příloha V část 1 odst. 32, odst. 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ostatní finanční instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Z toho: malé a střední podniky

článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Z toho: úvěry zajištěné komerčními nemovitostmi

Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Domácnosti

Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Z toho: úvěry zajištěné obytnými nemovitostmi

Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

z toho: spotřebitelské úvěry

Příloha V část 2 odst. 88 písm. a), odst. 234i písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DLUHOVÉ NÁSTROJE V POŘIZOVACÍ CENĚ NEBO V NABĚHLÉ HODNOTĚ

Příloha V část 2 odst. 249 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 31, odst. 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Jiné finanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Úvěry a jiné pohledávky

Příloha V část 1 odst. 32, odst. 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Jiné finanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Z toho: malé a střední podniky

článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Z toho: úvěry zajištěné komerčními nemovitostmi

Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Domácnosti

Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Z toho: úvěry zajištěné obytnými nemovitostmi

Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

z toho: spotřebitelské úvěry

Příloha V část 2 odst. 88 písm. a), odst. 234i písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

DLUHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU DO OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM VLASTNÍHO KAPITÁLU A PODLÉHAJÍCÍ ZNEHODNOCENÍ

Příloha V část 2 odst. 249 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 31, odst. 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Jiné finanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Úvěry a jiné pohledávky

Příloha V část 1 odst. 32, odst. 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Centrální banky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Vládní instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Úvěrové instituce

Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Jiné finanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Nefinanční podniky

Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Z toho: malé a střední podniky

článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP