02015D0750 — CS — 30.04.2018 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

►M1  PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/750

ze dne 8. května 2015

o harmonizaci kmitočtového pásma 1 427 –1 517 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat služby elektronických komunikací v Unii ◄

(oznámeno pod číslem C(2015) 3061)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 119 12.5.2015, s. 27)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/661 Text s významem pro EHP ze dne 26. dubna 2018,

  L 110

127

30.4.2018
▼B

▼M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/750

ze dne 8. května 2015

o harmonizaci kmitočtového pásma 1 427 –1 517 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat služby elektronických komunikací v Unii

▼B

(oznámeno pod číslem C(2015) 3061)

(Text s významem pro EHP)▼M1

Článek 1

Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat podmínky pro dostupnost a účinné využívání kmitočtového pásma 1 427 –1 517 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii.

▼B

Článek 2

1.  Nejpozději šest měsíců po dni oznámení tohoto rozhodnutí členské státy určí a zpřístupní kmitočtové pásmo 1 452 –1 492 MHz na nevýhradním základě pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v souladu s parametry stanovenými v příloze.

▼M1

2.  Nejpozději do 1. října 2018 členské státy určí a zpřístupní kmitočtová pásma 1 427 –1 452 MHz a 1 492 –1 517 MHz nebo jejich část na nevýhradním základě pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací v souladu s parametry stanovenými v příloze.

3.  Pokud členské státy v souladu s odstavcem 2 určí a zpřístupní pouze část kmitočtového pásma 1 427 –1 452  MHz nebo 1 492 –1 517  MHz, pak:

a) zajistí, aby veškeré stávající využívání bylo zachováno pouze v nezbytně nutném rozsahu a s cílem postupně zpřístupnit tato pásma pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací;

b) zajistí, aby taková část spektra společně s kmitočtovým pásmem 1 452 –1 492 MHz přednostně tvořila celistvé kmitočtové pásmo;

c) mohou až do 1. ledna 2023, a pokud nebyla zjištěna žádná vnitrostátní poptávka po bezdrátových širokopásmových službách elektronických komunikací podle článků 3 a 6 rozhodnutí č. 243/2012/EU, pak i po tomto datu, povolit využívání části uvedených kmitočtových pásem pro pokračování provozu stávající bezdrátové zemské pevné služby nebo jiného stávajícího využití, které nemohou sdílet využívání těchto pásem s bezdrátovými širokopásmovými službami elektronických komunikací.

▼M1

4.  Členské státy zajistí, aby zemské systémy uvedené v tomto článku poskytovaly náležitou ochranu pro systémy v přilehlých pásmech.

5.  Členské státy usnadní uzavírání dohod o přeshraniční koordinaci s cílem umožnit provoz systémů uvedených v odstavcích 1, 2 a 3, a zohlední přitom stávající regulatorní postupy a práva, jakož i příslušné mezinárodní dohody.

Článek 2a

Členské státy jednou za dva roky přezkoumají uplatňování článku 2, aby byla zajištěna maximální dostupnost kmitočtového pásma 1 427 –1 517 MHz pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací.

▼B

Článek 3

Členské státy nejsou vázány povinnostmi podle článku 2 v zeměpisných oblastech, v nichž se z důvodu koordinace s třetími zeměmi musí odchýlit od parametrů stanovených v příloze. Členské státy usilují o minimalizaci doby trvání a zeměpisné působnosti takové odchylky.

▼M1

Článek 4

Členské státy sledují využívání kmitočtového pásma 1 427 –1 517 MHz a o svých zjištěních podávají Komisi na její žádost nebo z vlastního podnětu zprávu, aby umožnily včasný přezkum tohoto rozhodnutí, bude-li potřebný.

▼M1

Článek 4a

Nejpozději do 1. listopadu 2018 předloží členské státy Komisi zprávu o uplatňování tohoto rozhodnutí, včetně rozsahu dostupnosti kmitočtových pásem 1 427 –1 452 MHz a 1 492 –1 517 MHz.

▼B

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

▼M1
PŘÍLOHA

PARAMETRY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 A 2

A.   OBECNÉ PARAMETRY

1. Režim provozu v kmitočtovém pásmu 1 427 –1 517 MHz je omezen na vysílání základnové stanice (pouze downlink).

2. Velikosti bloků přidělovaných v kmitočtovém pásmu 1 427 –1 517 MHz musí být násobky 5 MHz. Nejnižší kmitočet z přiděleného bloku se musí shodovat s dolní hranou pásma o kmitočtu 1 427 MHz, nebo být od ní vzdálen o násobek 5 MHz.

3. Vysílání základnových stanic musí být v souladu s technickými podmínkami (spektrálními maskami hran bloku) stanovenými v této příloze.

B.   TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁKLADNOVÉ STANICE – SPEKTRÁLNÍ MASKA HRAN BLOKU

Následující technické parametry pro základnové stanice, nazývané spektrální maska hran bloku (BEM, block edge mask), se použijí k zajištění koexistence sousedících sítí v případech, kdy nejsou uzavřeny dvoustranné nebo vícestranné dohody mezi provozovateli takových sousedících sítí. Lze použít i méně přísné technické parametry, pokud se na nich dohodnou dotčení provozovatelé nebo dotčené správy, za předpokladu, že tyto parametry splňují technické podmínky použitelné pro ochranu jiných služeb nebo aplikací, též v přilehlých pásmech nebo v souladu s přeshraničními závazky.

BEM je maska vyzařování, která je definována jako funkce kmitočtu vztaženého k hraně bloku spektra, k němuž se provozovateli udělují práva k využívání. Skládá se z mezních hodnot výkonu ve vnitřní oblasti bloku a v oblasti vně bloku. Mezní hodnota výkonu ve vnitřní oblasti bloku platí pro blok vlastněný provozovatelem. Mezní hodnoty výkonu v oblasti vně bloku se použijí na spektrum používané pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací (WBB ECS) v kmitočtovém pásmu 1 427 –1 517 MHz ležící mimo blok přidělený provozovateli. Jsou stanoveny v tabulce 2. Mezní hodnoty výkonu v oblasti mimo pásmo se použijí na spektrum mimo tu část kmitočtového pásma 1 427 –1 517 MHz, která se používá pro služby WBB ECS na vnitrostátní úrovni.

Kromě toho jsou definovány koexistenční mezní hodnoty výkonu pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací (WBB ECS) v pásmu 1 427 –1 517 MHz, aby byla zajištěna slučitelnost těchto služeb s jinými rádiovými službami nebo aplikacemi, též v případech, kdy část kmitočtových pásem 1 427 –1 452 MHz a 1 492 –1 517 MHz není určena pro WBB ECS. Koexistenční mezní hodnoty výkonu, pokud jde o služby nebo aplikace v přilehlých pásmech (tj. mimo spektrum používané pro služby WBB ECS), jsou stanoveny v tabulkách 3, 4, a 5 a rovněž umožňují vnitrostátní flexibilitu v přidělování spektra pro služby WBB ECS v kmitočtovém pásmu 1 427 –1 517 MHz podle tohoto rozhodnutí.

K zajištění koexistence se službami a aplikacemi v přilehlých pásmech mohou být na vnitrostátní úrovni použita dodatečná technická nebo procedurální opatření ( 1 ) (nebo obojí).

Požadavky ve vnitřní oblasti bloku

Mezní hodnota ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu (EIRP) ve vnitřní oblasti bloku pro základnové stanice není závazná, s výjimkou kmitočtového bloku 1 512 –1 517 MHz, v němž mezní hodnotu stanoví tabulka 1. V kmitočtových blocích jiných než 1 512 –1 517 MHz mohou členské státy stanovit mezní hodnotu EIRP nepřesahující 68 dBm/5 MHz, která může být v konkrétních případech zvýšena, například pro agregované využívání rádiového spektra v pásmu 1 427 –1 512 MHz a spektra v nižších kmitočtových pásmech.Tabulka 1

Mezní hodnota EIRP uvnitř bloku pro základnové stanice WBB ECS provozované v kmitočtovém pásmu 1 512 –1 517 MHz, na buňku (1)

Kmitočtový blok

Maximální EIRP uvnitř bloku

Šířka pásma pro měření

1 512 –1 517 MHz

58 dBm

5 MHz

(1)   Na místech s více sektory hodnota „na buňku“ odpovídá hodnotě pro jeden ze sektorů.

Vysvětlivka k tabulce 1

Tyto požadavky mají za cíl zajistit slučitelnost služeb WBB ECS provozovaných v kmitočtovém bloku 1 512 –1 517  MHz s družicovými pohyblivými službami provozovanými v kmitočtovém pásmu 1 518 –1 525  MHz.

Požadavky v oblasti vně blokuTabulka 2

BEM pro základnové stanice – mezní hodnoty EIRP v oblasti vně bloku v kmitočtovém pásmu 1 427 –1 517 MHz, na anténu

Kmitočtový rozsah vyzařování vně bloku

Maximální střední EIRP vně bloku

Šířka pásma pro měření

– 10 až – 5 MHz od dolní hrany bloku

11 dBm

5 MHz

– 5 až 0 MHz od dolní hrany bloku

16,3 dBm

5 MHz

0 až + 5 MHz od horní hrany bloku

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 až + 10 MHz od horní hrany bloku

11 dBm

5 MHz

Kmitočty v pásmu 1 427 –1 517 MHz s odstupem více než 10 MHz od dolní nebo horní hrany bloku

9 dBm

5 MHz

Koexistenční požadavky v přilehlých pásmechTabulka 3

Mezní hodnoty výkonu nežádoucího vyzařování základnových stanic v kmitočtovém pásmu 1 400 –1 427 MHz pro základnové stanice provozované v kmitočtovém pásmu 1 427 –1 452  MHz

Kmitočtový rozsah vyzařování mimo pásmo

Maximální úroveň výkonu nežádoucího vyzařování (1)

Šířka pásma pro měření

1 400 –1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

(1)   Úrovní výkonu nežádoucího vyzařování se zde rozumí úroveň naměřená na anténním portu.

Vysvětlivka k tabulce 3

Tento požadavek má za cíl chránit radioastronomickou službu a pasivní službu družicového průzkumu Země v pasivním kmitočtovém pásmu 1 400 –1 427 MHz před službami WBB ECS provozovanými v kmitočtovém pásmu 1 427 –1 452 MHz, též v případech, kdy je pro WBB ECS přidělena jen část tohoto kmitočtového pásma. Ke zlepšení ochrany radioastronomických pozorování v pasivním kmitočtovém pásmu 1 400 –1 427 MHz před službami WBB ECS mohou být zapotřebí další vnitrostátní opatření.Tabulka 4

Mimopásmové mezní hodnoty EIRP základnových stanic v kmitočtovém pásmu 1 518 –1 559 MHz pro základnové stanice provozované v kmitočtovém pásmu 1 492 –1 517 MHz, na buňku (1)

Kmitočtový rozsah vyzařování mimo pásmo

Maximální EIRP mimo pásmo

Šířka pásma pro měření

1 518 –1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

(1)   Na místech s více sektory hodnota „na buňku“ odpovídá hodnotě pro jeden ze sektorů.

Vysvětlivka k tabulce 4

Tyto požadavky mají za cíl poskytnout náležitou ochranu pro družicové pohyblivé služby provozované v kmitočtovém pásmu 1 518 –1 559  MHz, zejména v námořních přístavech, na letištích a v pozemních pátracích a záchranných stanicích družicové pohyblivé služby, před službami WBB ECS provozovanými v kmitočtovém pásmu 1 492 –1 517  MHz, též v případech, kdy je pro WBB ECS přidělena jen část tohoto kmitočtového pásma. Ke zlepšení ochrany družicových pohyblivých služeb v kmitočtovém pásmu 1 518 –1 559  MHz mohou být zapotřebí další vnitrostátní opatření.Tabulka 5

Mimopásmové mezní hodnoty EIRP základnových stanic pod kmitočtem 1 452 MHz a nad kmitočtem 1 492 MHz pro základnové stanice provozované v pásmu 1 452 –1 492 MHz, na buňku

Kmitočtový rozsah vyzařování mimo pásmo

Maximální střední EIRP mimo pásmo

Šířka pásma pro měření

Pod 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

Nad 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Vysvětlivka k tabulce 5

Tyto požadavky platí, pokud služby WBB ECS nejsou provozovány pod kmitočtem 1 452 MHz a/nebo nad kmitočtem 1 492 MHz. Mají za cíl zajistit slučitelnost WBB ECS v kmitočtovém pásmu 1 452 –1 492 MHz s koordinovanými pevnými spoji, pohyblivými službami a službami letecké telemetrie omezenými na pozemní stanice, provozovanými v přilehlých kmitočtových pásmech pod 1 452 MHz nebo nad 1 492 MHz.

Pokud jsou služby WBB ECS provozovány v blocích bezprostředně pod kmitočtem 1 452 MHz, mezní hodnoty uvedené v tabulce 5 pro kmitočty pod 1 452 MHz se nepoužijí. Pokud jsou služby WBB ECS provozovány v blocích bezprostředně nad kmitočtem 1 492 MHz, mezní hodnoty uvedené v tabulce 5 pro kmitočty nad 1 492 MHz se nepoužijí. Tím nejsou dotčeny požadavky v oblasti mimo pásmo stanovené v tabulkách 3 a 4 a požadavky v oblasti vně bloku stanovené v tabulce 2.( 1 ) Například jeden nebo více z těchto prvků: koordinace plánování kmitočtů, koordinace lokalit, přísnější mezní hodnoty výkonu uvnitř pásma pro základnové stanice, přísnější mezní hodnoty ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu mimo pásmo pro základnové stanice, než stanoví tabulka 5.