02014R0833 — CS — 02.12.2017 — 004.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 833/2014

ze dne 31. července 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

(Úř. věst. L 229 31.7.2014, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014,

  L 271

3

12.9.2014

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1290/2014 ze dne 4. prosince 2014,

  L 349

20

5.12.2014

►M3

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1797 ze dne 7. října 2015,

  L 263

10

8.10.2015

►M4

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2212 ze dne 30. listopadu 2017,

  L 316

15

1.12.2017


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 246, 21.8.2014, s.  59 (833/2014)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 105, 21.4.2016, s.  24 (833/2014)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 833/2014

ze dne 31. července 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na UkrajiněČlánek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „zbožím a technologiemi dvojího užití“ položky uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009;

b) „příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze I;

c) „technickou pomocí“ jakákoliv technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít například formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

d) „zprostředkovatelskými službami“:

i) sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, mimo jiné ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo

ii) prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně těch, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

▼M1

e) „investičními službami“ tyto služby a činnosti:

i) přijímání a převody příkazů vztahujících se k jednomu či několika finančním nástrojům,

ii) provádění klientských příkazů,

iii) obchodování na vlastní účet,

iv) správa portfolií,

v) investiční poradenství,

vi) upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí,

vii) umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí,

viii) jakákoli služba v souvislosti s přijetím k obchodování na regulovaném trhu nebo obchodování v mnohostranném obchodním systému;

f) „převoditelnými cennými papíry“ tyto druhy cenných papírů, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních nástrojů:

i) akcie společností a další cenné papíry rovnocenné akciím společností, podílům v osobních společnostech či jiných subjektech, včetně cenných papírů nahrazujících akcie,

ii) dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů, včetně cenných papírů nahrazujících tyto cenné papíry,

iii) všechny ostatní cenné papíry, se kterými je spojeno právo nabývat nebo prodávat takové převoditelné cenné papíry;

▼B

g) „nástroji peněžního trhu“ takové druhy nástrojů, s nimiž se obvykle obchoduje na peněžním trhu, například státní pokladniční poukázky, vkladové certifikáty a směnky, s výjimkou platebních nástrojů;

h) „úvěrovou institucí“ podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet;

i) „územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1.  Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet, ať už přímo či nepřímo, zboží a technologie dvojího užití bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud uvedené položky jsou nebo by mohly být celé nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele.

▼C2

Jsou-li koncovým uživatelem ruské vojenské síly, považuje se veškeré jim dodávané zboží a technologie dvojího užití za zboží a technologie dvojího užití určené pro vojenské použití.

▼B

2.  Při rozhodování o žádosti o povolení podle nařízení Rady (ES) č. 428/2009 neudělí příslušné orgány povolení k vývozu žádné fyzické ani právnické osobě, žádnému subjektu ani orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že koncovým uživatelem by mohl být vojenský koncový uživatel nebo že by zboží mohlo být určeno ke koncovému vojenskému použití.

▼M2

Příslušné orgány však mohou udělit povolení, pokud se vývoz týká plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy uzavřené přede dnem 1. srpna 2014 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné.

▼B

Vývozci poskytnou příslušným orgánům ke svým žádostem o vývozní povolení veškeré nezbytné informace.

▼M1

Článek 2a

1.  Zakazuje se přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití zahrnutých do přílohy I nařízení (EU) č. 428/2009 bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Rusku uvedeným na seznamu v příloze IV tohoto nařízení.

2.  Zakazuje se:

a) poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, ať už přímo či nepřímo, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku uvedeným na seznamu v příloze IV;

b) poskytování financování nebo finanční pomoci souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb, ať už přímo či nepřímo, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku uvedeným na seznamu v příloze IV.

▼M2

3.  Zákazy stanovenými v odstavcích 1 a 2 není dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 12. září 2014 ani doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné, ani poskytování pomoci nezbytné pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii.

▼M1

4.  Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na prodej, dodávky, převod či vývoz zboží a technologií dvojího užití určených pro letecký a kosmický průmysl ani na související poskytování technické či finanční pomoci, pro nevojenské použití nebo pro nevojenské koncové uživatele, ani na údržbu a bezpečnost stávajících civilních jaderných kapacit v Unii, pro nevojenské použití nebo pro nevojenské koncové uživatele.

▼B

Článek 3

▼M2

1.  K prodeji, dodávkám, převodu nebo vývozu, ať už přímému či nepřímému, položek uvedených v příloze II bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu, nebo v jakémkoli jiném státě, pokud jsou tyto položky určeny pro použití v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu, je nutné získat povolení předem.

2.  V případě veškerého prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu, pro něž je podle tohoto článku vyžadováno povolení, udělí toto povolení příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen, v souladu s podrobnými pravidly stanovenými v článku 11 nařízení (ES) č. 428/2009. Povolení je platné v celé Unii.

3.  V příloze II jsou uvedeny určité položky, které jsou vhodné pro následující kategorie průzkumných a těžebních projektů v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu:

a) průzkum a těžbu ropy ve vodách hlubších než 150 metrů;

b) průzkum a těžbu ropy na moři severně od polárního kruhu; nebo

c) projekty, které mají potenciál produkovat ropu ze zdrojů obsažených v břidličných souvrstvích metodou hydraulického štěpení; nevztahuje se na průzkum a produkci skrze břidličná souvrství za účelem nalezení nebo těžby ropy z jiných než břidličných ložisek.

4.  Vývozci poskytnou příslušným orgánům ke svým žádostem o vývozní povolení veškeré nezbytné informace.

5.  Příslušné orgány neudělí žádné povolení k prodeji, dodávkám, převodu nebo vývozu položek uvedených v příloze II, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že daný prodej, dodávka, převod nebo vývoz takových položek je určen pro kteroukoli kategorii průzkumných a těžebních projektů uvedených v odstavci 3.

Příslušné orgány však mohou udělit povolení, pokud se prodej, dodávky, převod či vývoz týká plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy uzavřené přede dnem 1. srpna 2014 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné.

Příslušné orgány mohou také udělit povolení, pokud jsou prodej, dodávky, převod či vývoz položek nezbytné k naléhavému zabránění nebo zmírnění události s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí. V řádně odůvodněných naléhavých případech se mohou prodej, dodávky, převod či vývoz uskutečnit i bez předchozího povolení, pokud vývozce o prodeji, dodávkách, převodu či vývozu do pěti pracovních dnů uvědomí příslušný orgán, přičemž podrobně odůvodní daný prodej, dodávku, převod či vývoz bez předchozího povolení.

▼B

6.  Za podmínek uvedených v odstavci 5 mohou příslušné orgány zrušit, pozastavit platnost, změnit nebo zrušit vývozní povolení, která udělily.

7.  Jestliže příslušný orgán odmítne udělit povolení nebo zruší, pozastaví platnost, podstatně omezí nebo zruší povolení podle odstavce 5 nebo 6, uvědomí o tom dotčený členský stát ostatní členské státy a Komisi a poskytne jim nezbytné informace, přičemž dodrží ustanovení o důvěrnosti těchto informací podle nařízení Rady (ES) č. 515/97 ( 1 ).

8.  Předtím, než členský stát udělí povolení podle odstavce 5 pro operaci, která je v podstatě totožná s operací, pro niž bylo jiným členským státem či členskými státy povolení podle odstavce 6 a 7 odepřeno a toto odepření je stále v platnosti, konzultuje nejdříve členský stát nebo členské státy, které povolení odepřely. Jestliže po těchto konzultacích dotčený členský stát rozhodne, že povolení udělí, uvědomí o tom ostatní členské státy a Komisi a poskytne veškeré nezbytné informace pro vysvětlení svého rozhodnutí.

▼M1

Článek 3a

▼M2

1.  Zakazuje se poskytovat, ať už přímo či nepřímo, související služby nezbytné pro následné kategorie průzkumných a těžebních projektů v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu:

a) průzkum a těžbu ropy ve vodách hlubších než 150 metrů;

b) průzkum a těžbu ropy na moři severně od polárního kruhu; nebo

c) projekty, které mají potenciál produkovat ropu ze zdrojů obsažených v břidličných souvrstvích metodou hydraulického štěpení; nevztahuje se na průzkum a produkci skrze břidličná souvrství za účelem nalezení nebo těžby ropy z jiných než břidličných ložisek.

Pro účely tohoto odstavce se souvisejícími službami rozumí:

i) vrty;

ii) zkoušení vrtů;

iii) těžba dřeva a vystrojovací servis;

iv) dodávka specializovaných plavidel.

2.  Zákazy stanovenými v odstavci 1 není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo rámcových dohod uzavřených přede dnem 12. září 2014 nebo z doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

3.  Zákazy stanovené v odstavci 1 se nepoužijí, jsou-li dotčené služby nezbytné k naléhavému zabránění nebo zmírnění události s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí.

Poskytovatel služby uvědomí o každé činnosti podle tohoto odstavce do pěti pracovních dnů příslušný orgán příslušný orgán, přičemž podrobně odůvodní daný prodej, dodávku, převod či vývoz.

▼B

Článek 4

1.  Zakazuje se:

a) poskytovat, ať už přímo či nepřímo, technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu ( 2 ) nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

▼M1

b) poskytovat, ať už přímo či nepřímo, financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru nebo záruky za vývozní úvěr, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoli jejich prodej, dodávky, převod nebo vývoz nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

▼B

c) poskytovat, ať už přímo či nepřímo, technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím a technologiemi dvojího užití nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním takového zboží nebo technologií jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud jsou uvedené položky nebo by mohly být zcela nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele;

d) poskytovat, ať už přímo či nepřímo, financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi dvojího užití, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud jsou uvedené položky nebo by mohly být zcela nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele.

▼M2

2.  Zákazy stanovenými v odstavci 1 není dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 1. srpna 2014 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné, ani poskytování pomoci nezbytné pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii.

▼M3

2a.  Zákazy uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se nevztahují na poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, které souvisejí s těmito činnostmi:

a) prodej, dodávky, převod nebo vývoz a dovoz, nákup nebo přeprava hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší, týká-li se technická pomoc, financování nebo finanční pomoc objemu hydrazinu, vypočteného v souladu s vypuštěním nosné rakety nebo nosných raket nebo s družicemi, pro které je vyroben, který nepřekročí celkové množství 800 kg pro každé vypuštění nosné rakety nebo každou družici;

b) dovoz, nákup nebo přeprava nesymetrického dimethylhydrazinu (CAS 57-14-7);

c) prodej, dodávky, převod nebo vývoz a dovoz, nákup nebo přeprava monomethylhydrazinu (CAS 60-34-4), týká-li se technická pomoc, financování nebo finanční pomoc objemu monomethylhydrazinu, vypočteného v souladu s vypuštěním nosné rakety nebo nosných raket nebo s družicemi, pro které je vyroben,

pokud jsou látky uvedené v písmenech a), b) a c) tohoto odstavce určeny pro použití v nosných raketách provozovaných evropskými poskytovateli služeb v odvětví nosných raket, pro použití při vypouštění nosných raket v rámci evropských kosmických programů nebo pro účely dodávek paliva do družic jejich evropskými výrobci.

▼M4

2aa.  Zákazy uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se nevztahují na poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, které souvisejí s prodejem, dodávkou, převodem nebo vývozem a dovozem, nákupem nebo přepravou hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší, týká-li se technická pomoc, financování nebo finanční pomoc hydrazinu určeného pro:

a) testování a let modulu ExoMars Descent Module v rámci mise ExoMars 2020, v množství vypočteném podle potřeb každé fáze této mise, které nepřekročí 5 000  kg během celého trvání mise, nebo

b) let modulu ExoMars Carrier Module v rámci mise ExoMars 2020, v množství vypočteném podle potřeb letu, které nepřekročí 300 kg.

▼M4

2b.  Poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, související s operacemi uvedenými v odstavcích 2a a 2aa podléhá předchozímu povolení ze strany příslušných orgánů.

Žadatel o povolení poskytne příslušným orgánům všechny nezbytné informace.

Příslušné orgány uvědomí Komisi o všech udělených povoleních.

▼M2

3.  Povolení dotčeného příslušného orgánu podléhá poskytování:

a) technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících s položkami uvedenými v příloze II a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním těchto položek, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu, nebo pokud se taková pomoc týká položek pro použití v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v jakémkoli jiném státě;

b) financování nebo finanční pomoci souvisejících s položkami uvedenými v příloze II, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz těchto položek, nebo pro poskytování související technické pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu, nebo pokud se taková pomoc týká položek pro použití v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v jakémkoli jiném státě.

V řádně odůvodněných naléhavých případech uvedených v čl. 3 odst. 5 mohou být služby uvedené v tomto odstavci poskytnuty bez předchozího povolení pod podmínkou, že to poskytovatel oznámí příslušnému orgánu do pěti pracovních dní po poskytnutí daných služeb.

▼C1

4.  Je-li vyžadováno povolení podle odstavce 3 tohoto článku, článek 3, a zejména odst. 2 a 5 uvedeného článku, se použije obdobně.

▼M1

Článek 5

1.  Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů a nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu buď se splatností delší než 90 dnů vydané po dni 1. srpna 2014 a do 12. září 2014, nebo se splatností delší než 30 dnů vydané po dni 12. září 2014:

a) významnou úvěrovou institucí nebo jinou významnou institucí mající výslovný mandát podporovat konkurenceschopnost ruské ekonomiky, její diverzifikaci a podněcování investic, usazenou v Rusku, které jsou ke dni 1. srpna 2014 z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou a které jsou uvedeny na seznamu v příloze III; nebo

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným mimo Unii, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených na seznamu v příloze III; nebo

c) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu podle písmene b) tohoto odstavce nebo uvedeného na seznamu v příloze III.

2.  Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů a nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu se splatností delší než 30 dnů vydané po dni 12. září 2014:

a) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny v Rusku a zabývají se především koncipováním, výrobou, prodejem či vývozem vojenského vybavení nebo služeb uvedených na seznamu v příloze V a jsou v těchto oborech významně činné, s výjimkou právnických osob, subjektů nebo orgánů působících v kosmickém odvětví nebo v odvětví jaderné energetiky;

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny v Rusku, jsou pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví, výše jejichž odhadovaných celkových aktiv přesahuje 1 bilion ruských rublů a jejichž odhadované příjmy pocházejí nejméně z 50 % z prodeje nebo přepravy surové ropy nebo ropných produktů, jak jsou uvedeny na seznamu v příloze VI;

c) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným mimo Unii, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny subjektem podle písmene a) nebo b) tohoto odstavce; nebo

d) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu podle písmene a), b) nebo c) tohoto odstavce.

▼M2

3.  Zakazuje se přímo či nepřímo uzavírat jakékoli ujednání nebo se účastnit jakéhokoli ujednání s cílem poskytnout nové půjčky nebo úvěry se splatností delší než 30 dnů jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v odstavci 1 nebo 2 po dni 12. září 2014.

Tento zákaz se nevztahuje na:

a) půjčky nebo úvěry, jejichž specifickým a doloženým cílem je zajištění financování pro nezakázaný vývoz nebo dovoz zboží a nefinančních služeb mezi Unií a kterýmkoli třetím státem, včetně výdajů za zboží a služby z jiného třetího státu, které jsou pro plnění smluv o vývozu či dovozu nezbytné; nebo

b) půjčky, jejichž specifickým a doloženým cílem je poskytnout nouzové financování s cílem splnit kritéria solventnosti a likvidity v případě právnických osob usazených v Unii, kterou jsou z více než 50 % vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze III.

▼M2

4.  Zákaz stanovený v odstavci 3 se nevztahuje na čerpání či vyplácení prostředků podle smluv uzavřených přede dnem 12. září 2014, pokud:

a) všechny podmínky tohoto čerpání a vyplácení:

i) byly dohodnuty přede dnem 12. září 2014 a

ii) nebyly v tento den či později změněny; a

b) přede dnem 12. září 2014 bylo smluvně stanoveno datum splatnosti pro plné splacení veškerých poskytnutých částek a pro vypořádání veškerých závazků, práv a povinností vyplývajících z dané smlouvy.

Podmínky čerpání a vyplácení uvedené v písmenu a) zahrnují ustanovení o délce lhůty splatnosti pro každé čerpání či vyplacení, o použité úrokové sazbě nebo metodě výpočtu úrokové sazby a o maximální částce.

▼B

Článek 6

1.  Členské státy a Komise se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a) povoleních udělených podle článku 3;

b) porušování tohoto nařízení a problémech s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

2.  Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům a Komisi jakékoli další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 7

Komise je oprávněna měnit přílohu I na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 8

1.  Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.  Členské státy oznámí Komisi sankce podle odstavce 1 neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.

Článek 9

1.  Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a zveřejní je na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze I. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze I.

2.  Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli jejich pozdější změny.

3.  Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze I.

Článek 10

Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 11

1.  Nesmí být uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto rozhodnutím, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li uplatněn:

▼M1

a) subjekty uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo čl. 5 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo v příloze III, IV, V nebo VI;

▼B

b) jinými ruskými osobami, subjekty či orgány;

c) osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) či b) tohoto odstavce.

2.  Ve všech řízeních týkajících se nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba domáhající se tohoto nároku.

3.  Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum zákonnosti neplnění smluvních závazků podle tohoto nařízení.

▼M1

Článek 12

Zakazuje se vědomá a záměrná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v článcích 2, 2a, 3a, 4 nebo 5, včetně jednání jako zástupců subjektů uvedených v článku 5, nebo využívání výjimek uvedených v čl. 5 odst. 3 k financování subjektů uvedených v článku 5.

▼B

Článek 13

Toto nařízení se použije:

a) na území Unie;

b) na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do jurisdikce některého členského státu;

c) na všechny osoby nacházející se na území Unie nebo mimo něj, které jsou státními příslušníky některého členského státu;

d) na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo něj;

e) na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností, která je provozována zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 14

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech a adresou pro účely oznamování Evropské komisi

1. Informace o příslušných orgánech členských států

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2. Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
PŘÍLOHA II

▼M2

Seznam položek podle článku 3

▼BKód KN

Popis:

7304 11 00

Bezešvé trouby a trubky, používané pro ropovody a plynovody, z nerezavějící oceli

7304 19 10

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

7304 19 30

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

7304 19 90

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

7304 22 00

Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu

7304 23 00

Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo litiny)

7304 29 10

Pažnice a trubky, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (kromě výrobků z litiny)

7304 29 30

Pažnice a trubky, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (kromě výrobků z litiny)

7304 29 90

Pažnice a trubky, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm (kromě výrobků z litiny)

7305 11 00

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli, podélně obloukově svařované pod tavidlem

7305 12 00

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli, podélně obloukově svařované (kromě výrobků podélně obloukově svařovaných pod tavidlem)

7305 19 00

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (kromě výrobků podélně obloukově svařovaných)

7305 20 00

Pažnice používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli.

7306 11

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm

7306 19

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

7306 21 00

Pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm

7306 29 00

Trouby a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

8207 13 00

Nástroje na vrtání nebo sondáž při zemních pracích, vyměnitelné, s pracovní částí ze slinutých karbidů kovů nebo cermetů

8207 19 10

Nástroje na vrtání nebo sondáž při zemních pracích, vyměnitelné, s pracovní částí z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu

▼M2

ex 8413 50

Objemová čerpadla s kmitavým pohybem na kapaliny, poháněná motorem, s maximálním průtokem vyšším než 18 m3/h a maximálním tlakem na výstupu čerpadla vyšším než 40 barů, zvláště koncipovaná na čerpání výplachové kapaliny a/nebo cementu do ropných vrtů

ex 8413 60

Rotační objemová čerpadla na kapaliny, poháněná motorem, s maximálním průtokem vyšším než 18 m3/h a maximálním tlakem na výstupu čerpadla vyšším než 40 barů, zvláště koncipovaná na čerpání výplachové kapaliny a/nebo cementu do ropných vrtů

▼B

8413 82 00

Zdviže na kapaliny (kromě čerpadel)

8413 92 00

Části a součásti zdviží na kapaliny, j.n.

8430 49 00

Hloubicí nebo vrtací stroje pro zemní práce nebo těžbu nerostů nebo rud, nesamohybné a nehydraulické (kromě strojů pro ražení tunelů a ručních nástrojů)

▼M2

ex 8431 39 00

Části a součásti vhodné pro použití výlučně nebo především u strojů a zařízení pro průzkum ložisek ropy čísla 8428

ex 8431 43 00

Části a součásti vhodné pro použití výlučně nebo především u strojů a zařízení pro průzkum ložisek ropy položky 8430 41 nebo 8430 49

ex 8431 49

Části a součásti vhodné pro použití výlučně nebo především u strojů a zařízení pro průzkum ložisek ropy čísel 8426 , 8429 a 8430

▼B

8705 20 00

Pojízdné vrtné soupravy

8905 20 00

Plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny

8905 90 10

Majákové lodě, požární lodě, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností, pro námořní plavbu (kromě plovoucích bagrů, plovoucích nebo ponorných vrtných nebo těžebních plošin; rybářských plavidel a válečných lodí)
PŘÍLOHA III

Seznam institucí uvedených v čl. 5 písm. a)

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

▼M2
PŘÍLOHA IV

Seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů podle článku 2a

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

▼M1
PŘÍLOHA V

Seznam osob, subjektů a orgánů uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
PŘÍLOHA VI

Seznam osob, subjektů a orgánů uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT( 1 ) Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1).

( 2 ) Nejnovější znění je zveřejněno v Úř. věst. C 107, 9.4.2014, s. 1.