2014R0692 — CS — 31.07.2014 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 692/2014

ze dne 23. června 2014

o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu

(Úř. věst. L 183, 24.6.2014, p.9)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 825/2014 ze dne 30. července 2014,

  L 226

2

30.7.2014


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 197, 4.7.2014, s. 87  (692/2014)
▼B

▼M1

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 692/2014

ze dne 23. června 2014

o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu

▼BRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP ( 1 ) o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada na svém zasedání ve dnech 20.–21. března 2014 důrazně odsoudila anexi Autonomní republiky Krym (dále jen „Krym“) a města Sevastopol dále jen „Sevastopol“) k Ruské federaci a zdůraznila, že tuto anexi neuzná. Evropská rada vyzvala Komisi, aby posoudila právní dopady uvedené anexea navrhla k rychlému provedení hospodářská, obchodní a finanční omezující opatření související s Krymem.

(2)

Valné shromáždění OSN ve své rezoluci ze dne 27. března 2014 potvrdilo svůj závazek týkající se svrchovanosti Ukrajiny, politické nezávislosti, jednoty a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic, čímž poukázalo na neplatnost referenda konaného dne 16. března na Krymu, a vyzvalo státy, aby změny ve statusu Krymu a Sevastopolu neuznaly.

(3)

Rada dne 23. června 2014 přijala rozhodnutí 2014/386/SZBP o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu a o přímém či nepřímém financování nebo poskytování finanční pomoci, jakož i pojištění a zajištění souvisejících s dovozem tohoto zboží v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu. Aby se minimalizoval účinek těchto omezujících opatření na hospodářské subjekty, je třeba stanovit výjimky a přechodná období, pokud jde o obchod se zbožím a související služby, v jejichž případě jsou operace vyžadovány obchodními nebo doplňkovými smlouvami, a to za podmínky oznámení předem.

(4)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(5)

Aby se zajistilo, že opatření stanovená v tomto nařízení jsou účinná, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se se rozumí:

a) „nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl před 25. červnem 2014 nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i) nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného,

ii) nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě,

iii) nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací,

iv) protinárok,

v) nárok na uznání nebo vykonání rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo jeho vydání či vynesení, včetně využití doložky vykonatelnosti;

b) „smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu, rozhodné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí zejména finanční záruky a protizáruky nebo úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané obchodní operace nebo s ní související;

c) „zbožím pocházejícím z Krymu nebo Sevastopolu“ zboží, které je zcela získáno na Krymu nebo v Sevastopolu nebo které zde podstoupilo poslední významné úpravy ve smyslu článků 23 a 24 nařízení (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 2 );

d) „územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

e) „příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze;

▼M1

f) „zprostředkovatelskými službami“:

i) sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo

ii) prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně těch, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

g) „technickou pomocí“ technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci.

▼B

Článek 2

Zakazuje se:

a) dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu;

b) přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc, jakož i pojištění a zajištění v souvislosti s dovozem zboží uvedeného v písmenu a).

▼M1

Článek 2a

1.  Zakazuje se:

a) poskytovat podnikům finanční půjčky či úvěry na vytváření, pořizování nebo rozvoj infrastruktury v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky na Krymu a v Sevastopolu;

b) nabývat nebo zvyšovat účast v podnicích usazených na Krymu a v Sevastopolu, které se podílejí na vytváření, pořizování nebo rozvoji infrastruktury v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky na Krymu a v Sevastopolu, včetně úplného nabytí těchto podniků a nabývání akcií a jiných účastnických cenných papírů;

c) zřizovat společné podniky v souvislosti s vytvářením, pořizováním nebo rozvojem infrastruktury v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky na Krymu a v Sevastopolu.

2.  Zakazuje se:

a) poskytovat podnikům finanční půjčky či úvěry na využívání ropy, zemního plynu a nerostných surovin na Krymu a v Sevastopolu;

b) nabývat nebo zvyšovat účast v podnicích usazených na Krymu a v Sevastopolu, které se podílejí na využívání ropy, zemního plynu a nerostných surovin na Krymu a v Sevastopolu, včetně úplného nabytí těchto podniků a nabývání akcií nebo jiných účastnických cenných papírů;

c) zřizovat společné podniky v souvislosti s využíváním ropy, zemního plynu a nerostných surovin na Krymu a v Sevastopolu.

3.  Pro účely tohoto článku a článku 2b se použijí tyto definice:

a) „nerostnými surovinami“ se rozumějí nerostné suroviny uvedené v příloze II tohoto nařízení;

b) „využíváním“ se rozumí průzkum, prospekce, těžba, rafinace a nakládání s ropou, zemním plynem a nerostnými surovinami a poskytování souvisejících geologických služeb, ale nezahrnuje údržbu stávající infrastruktury;

c) „rafinací“ se rozumí zpracovávání, úprava a příprava k prodeji.

Článek 2b

Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo technickou pomoc, zprostředkovatelské služby související s investičními činnostmi uvedenými v článku 2a.

Článek 2c

1.  Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět, vyvážet, ať už přímo či nepřímo, klíčová zařízení a technologie uvedené v příloze III fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům na Krymu nebo v Sevastopolu nebo pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

2.  V příloze III jsou uvedeny klíčová zařízení a technologie související s budováním, pořizováním nebo rozvojem infrastruktury v těchto odvětvích:

a) doprava;

b) telekomunikace;

c) energetika;

d) využívání ropy, zemního plynu a zásob nerostných surovin na Krymu a v Sevastopolu.

3.  Zakazuje se:

a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s klíčovými zařízeními a technologiemi uvedenými v příloze III nebo související s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním položek uvedených v příloze III pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány na Krymu nebo v Sevastopolu nebo pro jejich použití na Krymu nebo v Sevastopolu; a

b) přímo či nepřímo financovat nebo poskytovat finanční pomoc související s klíčovými zařízeními a technologiemi uvedenými v příloze III pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány na Krymu nebo v Sevastopolu nebo pro jejich použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

4.  Zakazuje se podílet se vědomě nebo záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v odstavcích 1 a 3.

5.  Zákazy podle odstavců 1 a 3 se nepoužijí do 28. října 2014 na uskutečnění operací vyžadovaných obchodní smlouvou uzavřenou přede dnem 30. července 2014, která se týká klíčových zařízení a technologií uvedených v příloze III, nebo vyžadovaných doplňkovými smlouvami, které jsou nezbytné pro plnění takových smluv, za předpokladu, že fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, který se v takových operacích hodlá angažovat, nejpozději 10 pracovních dnů předem takovou operaci nebo pomoc oznámí příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je usazen.

Článek 2d

Články 2a a 2b se nepoužijí na poskytování finanční půjčky nebo úvěru, na navýšení majetkové účasti ani na vytvoření společného podniku, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) operace je vyžadována dohodou nebo smlouvou uzavřenou přede dnem 30. července 2014 a

b) příslušný orgán byl o této dohodě nebo smlouvě informován alespoň 20 pracovních dnů předem.

▼B

Článek 3

Zákazy v článku 2 se nepoužijí:

a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem;

▼C1

b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ a pro nějž bylo vydáno osvědčení o původu v souladu s nařízením (EU) č. 978/2012 a nařízením (EU) č. 374/2014 ( 3 ) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

▼B

Článek 4

Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů stanovených v článku 2.

Článek 5

Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů pro ně nezakládá žádnou odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 6

1.  Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a) určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014;

b) jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenu a);

c) jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, bylo-li arbitrážním, soudním nebo správním rozhodnutí shledáno, že porušují zákazy stanovené v tomto rozhodnutí;

d) jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, pokud se nárok vztahuje na zboží, jehož dovoz je zakázán podle článku 2.

2.  Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán usilující o uspokojení tohoto nároku.

3.  Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkoumání legálnosti neplnění smluvních závazků s ohledem na toto nařízení.

Článek 7

1.  Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o jeho porušování, o problémech s jeho vymáháním a o rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.  Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům a Komisi veškeré další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 8

1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.  Členské státy oznámí Komisi pravidla uvedená v odstavci 1 neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.

Článek 9

1.  Členské státy určí příslušné orgány pro účely tohoto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze.

2.  Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.

3.  Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze.

Článek 10

Toto nařízení se použije:

a) na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b) na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého z členských států;

c) na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d) na všechny právnické osoby, subjekty či orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo něj;

e) na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
▼M1

PŘÍLOHA I

▼B

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Evropské komisi

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgie

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
PŘÍLOHA II

Nerostné suroviny podle článku 2a:Kód KN

Popis zboží

2501 00 10

Mořská voda a roztoky soli

2501 00 31

Sůl pro chemickou přeměnu separaci Na od Cl pro výrobu jiných výrobků

2501 00 51

Sůl, denaturovaná nebo pro jiné průmyslové účely, včetně rafinované (kromě soli pro chemickou přeměnu nebo na konzervaci nebo přípravu potravin určených k lidskému požívání nebo k výživě zvířat)

2501 00 99

Sůl a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost (kromě stolní soli, soli pro chemickou přeměnu „separaci Na od Cl“, denaturované soli a soli pro jiné průmyslové účely)

2502 00 00

Nepražený pyrit (kyz železný)

2503 00

Síra všech druhů, jiná než sublimovaná síra, srážená síra a koloidní síra

2504

Přírodní grafit (tuha)

2505

Přírodní písky všech druhů, též barvené, jiné než písky obsahující kovy kapitoly 26

2506

Křemen (jiný než přírodní písky); křemenec, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru

2507 00

Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované

2508

Ostatní jíly (kromě expandovaných jílů čísla 6806), andaluzit, kyanit a sillimanit, též kalcinované; mullit, šamotové nebo dinasové zeminy

2509 00 00

Křída

2510

Přírodní fosfáty vápenaté a přírodní fosfáty hlinitovápenaté, přírodní a fosfátová křída

2511

Přírodní síran barnatý (baryt, těživec); přírodní uhličitan barnatý (witherit), též kalcinovaný, kromě oxidu barnatého čísla 2816

2512 00 00

Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně

2513

Pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná

2514 00 00

Břidlice, též hrubě opracovaná nebo rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru

2515

Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o relativní hustotě 2,5 nebo vyšší, a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru

2516

Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru

2517

Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek, též tepelně zpracované; makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v první části tohoto čísla; dehtový makadam; granule, drť a prach z kamenů čísla 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované

2518

Dolomit, též kalcinovaný nebo spékaný, včetně dolomitu hrubě opracovaného nebo rozřezaného pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru; dolomitová dusací směs

2519 00 00

Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit); tavená magnézie (oxid hořečnatý); přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý), též obsahující malá množství jiných oxidů přidaných před slinováním; jiné oxidy hořčíku, též čisté

2520

Sádrovec; anhydrit; sádra (skládající se z kalcinovaného sádrovce nebo síranu vápenatého), též barvená nebo s malou přísadou urychlovače nebo zpomalovače

2521 00 00

Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny používané k výrobě vápna nebo cementu

2522

Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825

2523

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků

2524

Osinek (azbest)

2525

Slída, též štípaná do nepravidelných destiček („splitinek“); slídový odpad

2526

Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru; mastek

2528 00 00

Přírodní boritany a jejich koncentráty (též kalcinované), kromě boritanů získaných z přírodních solanek; přírodní kyselina boritá obsahující nejvýše 85 % H3BO3 v sušině

2529

Živec; leucit; nefelin a nefelinický syenit; kazivec

2530

Nerostné látky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

2601

Železné rudy a koncentráty, včetně kyzových výpražků (výpalků)

2602 00 00

Manganové rudy a koncentráty, včetně železonosných manganových rud a koncentrátů o obsahu manganu 20 % hmotnostních nebo více, počítáno v sušině

2603 00 00

Měděné rudy a koncentráty

2604 00 00

Niklové rudy a koncentráty

2605 00 00

Kobaltové rudy a koncentráty

2606 00 00

Hliníkové rudy a koncentráty

2607 00 00

Olovnaté rudy a koncentráty

2608 00 00

Zinkové rudy a koncentráty

2609 00 00

Cínové rudy a koncentráty

2610 00 00

Chromové rudy a koncentráty

2611 00 00

Wolframové rudy a koncentráty

2612

Uranové nebo thoriové rudy a koncentráty

2613

Molybdenové rudy a koncentráty

2614 00 00

Titanové rudy a koncentráty

2615

Niobové, tantalové, vanadové a zirkonové rudy a koncentráty

2616

Rudy drahých kovů a koncentráty

2617

Ostatní rudy a koncentráty

2618 00 00

Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli

2619 00

Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a jiné odpady z výroby železa nebo oceli

2620

Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli) obsahující kovy, arsen nebo jejich sloučeniny

2621

Ostatní strusky a popely, včetně popela z mořských chaluh (kelp); popel a zbytky ze spalování komunálního odpadu

2701

Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí

2702

Hnědé uhlí, též aglomerované, kromě gagátu (černého jantaru)

2703 00 00

Rašelina (včetně rašelinového steliva), též aglomerovaná

2704 00

Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí

2705 00 00

Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě ropných plynů a ostatních plynných uhlovodíků

2706 00 00

Černouhelný, hnědouhelný nebo rašelinový dehet a jiné minerální dehty, též dehydratované nebo částečně destilované, včetně rekonstituovaných dehtů

2707

Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek

2708

Smola a smolný koks z černouhelného dehtu nebo jiných minerálních dehtů

2709 00

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

2712

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

2714

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny

2715 00 00

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)

2716 00 00

Elektrická energie

2801

Fluor, chlor, brom a jod

2802 00 00

Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra

2803 00 00

Uhlík (uhlíkové saze a jiné formy uhlíku jinde neuvedené ani nezahrnuté)

2804

Vodík, vzácné plyny a ostatní nekovy

2805

Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně smíšené nebo vzájemně legované; rtuť

2806

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlorosírová

2807 00 00

Kyselina sírová; oleum

2808 00 00

Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)

2809

Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, chemicky definované i nedefinované

2810 00

Oxidy boru; kyseliny borité

2811

Ostatní anorganické kyseliny a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů

2812

Halogenidy a halogenid-oxidy nekovů

2813

Sulfidy (sirníky) nekovů; komerční sulfid fosforitý

2814

Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodném roztoku

2815

Hydroxid sodný (louh sodný); hydroxid draselný (louh draselný); peroxidy sodíku nebo draslíku

2816

Hydroxid a peroxid hořčíku; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo barya

2817 00 00

Oxid zinečnatý; peroxid zinku

2818

Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný; oxid hlinitý, hydroxid hlinitý

2819

Oxidy a hydroxidy chromu

2820

Oxidy manganu

2821

Oxidy a hydroxidy železa; barevné hlinky obsahující 70 % hmotnostních nebo více vázaného železa vyhodnoceného jako Fe2O3

2822 00 00

Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerční oxidy kobaltu

2823 00 00

Oxidy titanu

2824

Oxidy olova; suřík a oranžový suřík

2825

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli; ostatní anorganické zásady; ostatní oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů

2826

Fluoridy; fluorokřemičitany, fluorohlinitany a ostatní komplexní soli fluoru

2827

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy

2828

Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany

2829

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany

2830

Sulfidy (sirníky); polysulfidy, chemicky definované i nedefinované

2831

Dithioničitany a sulfoxyláty

2832

Siřičitany; thiosírany

2833

Sírany; kamence; peroxosírany (persírany)

2834

Dusitany; dusičnany

2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované

2836

Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný

2837

Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy

2839

Křemičitany (silikáty); komerční křemičitany alkalických kovů

2840

Boritany; peroxoboritany (perboritany)

2841

Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin

2842

Ostatní soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin (včetně hlinitokřemičitanů, chemicky definovaných i nedefinovaných), kromě azidů

2843

Drahé kovy v koloidním stavu; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, chemicky definované i nedefinované; amalgamy drahých kovů

2844

Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy (včetně štěpitelných nebo množivých (tzv. fertile) chemických prvků a izotopů) a jejich sloučeniny; směsi a odpady obsahující tyto produkty

2845

Izotopy, jiné než čísla 2844; jejich anorganické nebo organické sloučeniny, chemicky definované i nedefinované

2846

Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů

2847 00 00

Peroxid vodíku, též ztužený močovinou

2848 00 00

Fosfidy, chemicky definované i nedefinované, kromě ferofosforu

2849

Karbidy, chemicky definované i nedefinované

2850 00

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované, jiné než sloučeniny, které jsou též karbidy čísla 2849

2852

Anorganické nebo organické sloučeniny rtuti, též chemicky definované, kromě amalgamů

2853 00

Ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů

2901

Acyklické uhlovodíky

2902

Cyklické uhlovodíky

2903

Halogenderiváty uhlovodíků

2904

Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2906

Cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2907

Fenoly; fenolalkoholy

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů

2909

Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2910

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlenným kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2911 00 00

Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2912

Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty výrobků čísla 2912

2914

Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2916

Nenasycené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2917

Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2918

Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2919

Estery kyseliny fosforečné a jejich soli, včetně laktofosfátů; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2920

Estery ostatních anorganických kyselin nekovů (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2921

Sloučeniny s aminovou funkcí

2922

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí

2923

Kvarterní amoniové soli a hydroxidy; lecithiny a ostatní fosfoaminolipidy, chemicky definované i nedefinované

2924

Sloučeniny s karboxyamidovou funkcí; sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí

2925

Sloučeniny s karboxyimidovou funkcí (včetně sacharinu a jeho solí) a sloučeniny s iminovou funkcí

2926

Sloučeniny s nitrilovou funkcí

2927 00 00

Diazo-, azo- nebo azoxysloučeniny

2928 00

Organické deriváty hydrazinu nebo hydroxylaminu

2929

Sloučeniny s jinou dusíkatou funkcí

2930

Organické sloučeniny síry

2931

Ostatní organicko-anorganické sloučeniny

2932

Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny

2935 00

Sulfonamidy

7106

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7107 00 00

Obecné kovy plátované stříbrem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7108

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7109 00 00

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7110

Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7111 00 00

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7112

Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů

7201

Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách

7202

Feroslitiny

7203

Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách

7204

Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech

7205

Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli

7206

Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 7203)

7401 00 00

Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď)

7402 00 00

Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci

7403

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené (surové)

7404 00

Měděný odpad a šrot

7405 00 00

Předslitiny mědi

7406

Měděný prášek a šupiny (vločky)

7501

Niklový kamínek (lech), slinutý oxid nikelnatý a jiné meziprodukty metalurgie niklu

7502

Netvářený (surový) nikl

7503 00

Niklový odpad a šrot

7504 00 00

Niklový prášek a šupiny (vločky)

7601

Netvářený (surový) hliník

7602 00

Hliníkový odpad a šrot

7603

Hliníkový prášek a šupiny (vločky)

7801

Netvářené (surové) olovo

7802 00 00

Olověný odpad a šrot

ex78 04

Olověný prášek a šupiny (vločky)

7901

Netvářený (surový) zinek

7902 00 00

Zinkový odpad a šrot

7903

Zinkový prach, prášek a šupiny (vločky)

8001

Netvářený (surový) cín

8002 00 00

Cínový odpad a šrot

ex81 01

Wolfram, včetně odpadu a šrotu (s výjimkou polotovarů a konečných výrobků)

ex81 02

Molybden, včetně odpadu a šrotu (s výjimkou polotovarů a konečných výrobků)

ex81 03

Tantal a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu (s výjimkou polotovarů a konečných výrobků)

ex81 04

Hořčík, včetně odpadu a šrotu (s výjimkou polotovarů a konečných výrobků)

ex81 05

Kobalt, včetně odpadu a šrotu (s výjimkou polotovarů a konečných výrobků)

ex81 06 00

Bismut, včetně odpadu a šrotu (s výjimkou polotovarů a konečných výrobků)

ex81 07

Kadmium, včetně odpadu a šrotu (s výjimkou polotovarů a konečných výrobků)

ex81 08

Titan, včetně odpadu a šrotu (s výjimkou polotovarů a konečných výrobků)

ex81 09

Zirkonium, včetně odpadu a šrotu (s výjimkou polotovarů a konečných výrobků)

ex81 10

Antimon, včetně odpadu a šrotu (s výjimkou polotovarů a konečných výrobků)

ex81 11 00

Mangan, včetně odpadu a šrotu (s výjimkou polotovarů a konečných výrobků)

ex81 12

Berylium, chrom, germanium, vanad, gallium, hafnium, indium, niob, rhenium a thallium, včetně odpadu a šrotu (s výjimkou polotovarů a konečných výrobků)

ex81 13 00

Cermety, včetně odpadu a šrotu (s výjimkou polotovarů a konečných výrobků)
PŘÍLOHA III

Klíčová zařízení a technologie související s budováním, pořizováním nebo rozvojem infrastruktury na Krymu a v Sevastopolu podle článku 2c:Kód KN

Popis zboží

7304 11 00

TROUBY A TRUBKY POUŽÍVANÉ PRO ROPOVODY NEBO PLYNOVODY, BEZEŠVÉ, Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI

7304 19 10

TROUBY A TRUBKY POUŽÍVANÉ PRO ROPOVODY NEBO PLYNOVODY, BEZEŠVÉ, ZE ŽELEZA NEBO OCELI, S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM <= 168,3 MM (KROMĚ VÝROBKŮ NEREZAVĚJÍCÍ OCELI NEBO Z LITINY)

7304 19 30

TROUBY A TRUBKY POUŽÍVANÉ PRO ROPOVODY NEBO PLYNOVODY, BEZEŠVÉ, ZE ŽELEZA NEBO OCELI, S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM > 168,3 MM, AVŠAK <= 406,4 MM (KROMĚ VÝROBKŮ Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI NEBO Z LITINY)

7304 19 90

TROUBY A TRUBKY POUŽÍVANÉ PRO ROPOVODY NEBO PLYNOVODY, BEZEŠVÉ, ZE ŽELEZA NEBO OCELI, S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM > 406,4 MM (KROMĚ VÝROBKŮ Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI NEBO Z LITINY)

7304 22 00

VRTNÉ TRUBKY, BEZEŠVÉ, Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI, POUŽÍVANÉ PŘI VRTNÉ TĚŽBĚ ROPY NEBO PLYNU

7304 23 00

VRTNÉ TRUBKY, BEZEŠVÉ, POUŽÍVANÉ PŘI VRTNÉ TĚŽBĚ ROPY NEBO PLYNU, ZE ŽELEZA NEBO OCELI (KROMĚ VÝROBKŮ Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI NEBO LITINY)

7304 24 00

PAŽNICE A TRUBKY, BEZEŠVÉ, POUŽÍVANÉ PŘI VRTNÉ TĚŽBĚ ROPY NEBO PLYNU, Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI

7304 29 10

PAŽNICE A TRUBKY, POUŽÍVANÉ PŘI VRTNÉ TĚŽBĚ ROPY NEBO PLYNU, BEZEŠVÉ, ZE ŽELEZA NEBO OCELI, S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM <= 168,3 MM (KROMĚ VÝROBKŮ Z LITINY)

7304 29 30

PAŽNICE A TRUBKY, POUŽÍVANÉ PŘI VRTNÉ TĚŽBĚ ROPY NEBO PLYNU, BEZEŠVÉ, ZE ŽELEZA NEBO OCELI, S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM > 168,3 MM, AVŠAK <= 406,4 MM (KROMĚ VÝROBKŮ Z LITINY)

7304 29 90

PAŽNICE A TRUBKY, POUŽÍVANÉ PŘI VRTNÉ TĚŽBĚ ROPY NEBO PLYNU, BEZEŠVÉ, ZE ŽELEZA NEBO OCELI, S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM > 406,4 MM (KROMĚ VÝROBKŮ Z LITINY)

7305 11 00

TROUBY A TRUBKY POUŽÍVANÉ PRO ROPOVODY NEBO PLYNOVODY, S KRUHOVÝM PŘÍČNÝM PRŮŘEZEM A S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM > 406,4 MM, ZE ŽELEZA NEBO OCELI, PODÉLNĚ OBLOUKOVĚ SVAŘOVANÉ POD TAVIDLEM

7305 12 00

TROUBY A TRUBKY POUŽÍVANÉ PRO ROPOVODY NEBO PLYNOVODY, S KRUHOVÝM PŘÍČNÝM PRŮŘEZEM A S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM > 406,4 MM, ZE ŽELEZA NEBO OCELI, PODÉLNĚ OBLOUKOVĚ SVAŘOVANÉ (KROMĚ VÝROBKŮ PODÉLNĚ OBLOUKOVĚ SVAŘOVANÝCH POD TAVIDLEM)

7305 19 00

TROUBY A TRUBKY POUŽÍVANÉ PRO ROPOVODY NEBO PLYNOVODY, S KRUHOVÝM PŘÍČNÝM PRŮŘEZEM A S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM > 406,4 MM, Z PLOCHÝCH VÁLCOVANÝCH VÝROBKŮ ZE ŽELEZA NEBO OCELI (KROMĚ VÝROBKŮ PODÉLNĚ OBLOUKOVĚ SVAŘOVANÝCH)

7305 20 00

PAŽNICE POUŽÍVANÉ PŘI VRTNÉ TĚŽBĚ ROPY NEBO PLYNU, S KRUHOVÝM PŘÍČNÝM PRŮŘEZEM A S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM > 406,4 MM, Z PLOCHÝCH VÁLCOVANÝCH VÝROBKŮ ZE ŽELEZA NEBO OCELI

7306 11

TROUBY A TRUBKY POUŽÍVANÉ PRO ROPOVODY NEBO PLYNOVODY, SVAŘOVANÉ, Z PLOCHÝCH VÁLCOVANÝCH VÝROBKŮ Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI, S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM <= 406,4 MM

7306 19

TROUBY A TRUBKY POUŽÍVANÉ PRO ROPOVODY NEBO PLYNOVODY, SVAŘOVANÉ, Z PLOCHÝCH VÁLCOVANÝCH VÝROBKŮ ZE ŽELEZA NEBO OCELI, S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM <= 406,4 MM (KROMĚ VÝROBKŮ Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI NEBO Z LITINY)

7306 21

PAŽNICE A TRUBKY POUŽÍVANÉ PŘI VRTNÉ TĚŽBĚ ROPY NEBO PLYNU, SVAŘOVANÉ, Z PLOCHÝCH VÁLCOVANÝCH VÝROBKŮ Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI, S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM <= 406,4 MM

7306 29

PAŽNICE A TRUBKY POUŽÍVANÉ PŘI VRTNÉ TĚŽBĚ ROPY NEBO PLYNU, SVAŘOVANÉ, Z PLOCHÝCH VÁLCOVANÝCH VÝROBKŮ ZE ŽELEZA NEBO OCELI, S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM <= 406,4 MM (KROMĚ VÝROBKŮ Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI NEBO Z LITINY)

ex73 11 00

NÁDOBY, ZE ŽELEZA NEBO OCELI, NA STLAČENÝ NEBO ZKAPALNĚNÝ PLYN (KROMĚ NÁDOB SPECIÁLNĚ KONSTRUOVANÝCH NEBO VYBAVENÝCH PRO PŘEPRAVU JEDNÍM NEBO VÍCE DRUHY DOPRAVY)

8207 13 00

NÁSTROJE NA VRTÁNÍ NEBO SONDÁŽ PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH, VYMĚNITELNÉ, S PRACOVNÍ ČÁSTÍ ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ KOVŮ NEBO CERMETŮ

8207 19 10

NÁSTROJE NA VRTÁNÍ NEBO SONDÁŽ PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH, VYMĚNITELNÉ, S PRACOVNÍ ČÁSTÍ Z DIAMANTU NEBO Z AGLOMEROVANÉHO DIAMANTU

8413 50

OBJEMOVÁ ČERPADLA S KMITAVÝM POHYBEM NA KAPALINY, POHÁNĚNÁ MOTOREM (KROMĚ ČERPADEL POLOŽEK 8413 11 A 8413 19, ČERPADEL POHONNÝCH HMOT, MAZADEL NEBO CHLADICÍCH KAPALIN PRO PÍSTOVÉ MOTORY S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM A ČERPADEL NA BETON)

8413 60

ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA NA KAPALINY, POHÁNĚNÁ MOTOREM (KROMĚ ČERPADEL POLOŽEK 8413 11 A 8413 19, ČERPADEL POHONNÝCH HMOT, MAZADEL NEBO CHLADICÍCH KAPALIN PRO PÍSTOVÉ MOTORY S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM)

8413 82 00

ZDVIŽE NA KAPALINY (KROMĚ ČERPADEL)

8413 92 00

ČÁSTI A SOUČÁSTI ZDVIŽÍ NA KAPALINY, J.N.

8430 49 00

HLOUBICÍ NEBO VRTACÍ STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE NEBO TĚŽBU NEROSTŮ NEBO RUD, NESAMOHYBNÉ A NEHYDRAULICKÉ (KROMĚ STROJŮ PRO RAŽENÍ TUNELŮ A RUČNÍCH NÁSTROJŮ)

8431 39 00

ČÁSTI A SOUČÁSTI STROJŮ A ZAŘÍZENÍ ČÍSLA 8428, J.N.

8431 43 00

ČÁSTI A SOUČÁSTI HLOUBICÍCH NEBO VRTACÍCH STROJŮ POLOŽEK 8430 41 NEBO 8430 49, J.N.

8431 49

ČÁSTI A SOUČÁSTI STROJŮ A ZAŘÍZENÍ ČÍSEL 8426, 8429 A 8430, J.N.

8479 89 97

STROJE, PŘÍSTROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ, J.N.

8705 20 00

POJÍZDNÉ VRTNÉ SOUPRAVY

8905 20 00

PLOVOUCÍ NEBO PONORNÉ VRTNÉ NEBO TĚŽEBNÍ PLOŠINY

8905 90 10

MAJÁKOVÉ LODĚ, POŽÁRNÍ LODĚ, PLOVOUCÍ JEŘÁBY A JINÁ PLAVIDLA, U NICHŽ JE PLAVBA VE SROVNÁNÍ S JEJICH HLAVNÍ FUNKCÍ POUZE VEDLEJŠÍ ČINNOSTÍ, PRO NÁMOŘNÍ PLAVBU (KROMĚ PLOVOUCÍCH BAGRŮ, PLOVOUCÍCH NEBO PONORNÝCH VRTNÝCH NEBO TĚŽEBNÍCH PLOŠIN; RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL A VÁLEČNÝCH LODÍ)( 1 ) Rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP ze dne 23. června 2014 o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi (viz strana 70 v tomto čísle Úředního věstníku).

( 2 ) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1.