02014R0066 — CS — 09.01.2017 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 66/2014

ze dne 14. ledna 2014,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign trub, varných desek a sporákových odsavačů par pro domácnost

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 029 31.1.2014, s. 33)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2282 ze dne 30. listopadu 2016,

  L 346

51

20.12.2016
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 66/2014

ze dne 14. ledna 2014,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign trub, varných desek a sporákových odsavačů par pro domácnost

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign pro uvádění na trh a uvádění do provozu trub pro domácnost (též zabudovaných do sporáků), varných desek pro domácnost a elektrických sporákových odsavačů par pro domácnost, též pokud se prodávají za jiným účelem než pro využití v domácnosti.

2.  Toto nařízení se nepoužije na:

a) spotřebiče, které používají jiné zdroje energie než elektřinu nebo plyn;

b) spotřebiče, které nabízejí funkci „mikrovlnného ohřevu“;

c) malé trouby;

d) přenosné trouby;

e) trouby s akumulací tepla;

f) trouby ohřívané párou jako primární funkcí ohřevu;

g) zakryté plynové hořáky ve varných deskách;

h) kuchyňské spotřebiče pro venkovní použití;

i) spotřebiče určené k použití pouze s plyny „třetí skupiny“ (propanem a butanem);

j) grily.

Článek 2

Definice

Kromě definic stanovených v článku 2 směrnice 2009/125/EC se pro účely tohoto nařízení použijí tyto definice:

1) „troubou“ se rozumí spotřebič nebo část spotřebiče, který má jeden nebo více pečicích prostorů využívajících elektřinu a/nebo plyn, ve kterém se připravují pokrmy v režimu přirozené nebo nucené konvekce;

2) „pečicím prostorem“ se rozumí uzavřený prostor, v němž lze regulovat teplotu pro přípravu pokrmů;

3) „troubou s více pečicími prostory“ se rozumí trouba se dvěma nebo více pečicími prostory, přičemž každý z nich je ohříván samostatně;

4) „malou troubou“ se rozumí trouba, jejíž všechny pečicí prostory mají šířku a hloubku menší než 250 mm nebo výšku menší než 120 mm;

5) „přenosnou troubou“ se rozumí trouba o hmotnosti menší než 18 kg za předpokladu, že není určena k zabudování do jiných zařízení;

6) „mikrovlnným ohřevem“ se rozumí ohřev potravin pomocí elektromagnetické energie;

7) „režimem s přirozenou konvekcí“ se rozumí provozní režim trouby využívající pro oběh ohřátého vzduchu v pečicím prostoru trouby pouze přirozené konvekce;

8) „režimem s nucenou konvekcí“ se rozumí režim, kdy je oběhu ohřátého vzduchu v pečicím prostoru trouby dosaženo zabudovaným ventilátorem;

9) „cyklem“ se rozumí doba ohřevu normalizované náplně v pečicím prostoru trouby za stanovených podmínek;

10) „sporákem“ se rozumí spotřebič využívající plyn nebo elektřinu, který se skládá z trouby a varné desky;

11) „provozním režimem“ se rozumí stav trouby nebo varné desky během používání;

12) „zdrojem tepla“ se rozumí hlavní forma energie pro ohřev trouby nebo varné desky;

13) „elektrickou varnou deskou“ se rozumí spotřebič nebo část spotřebiče, které mají jednu nebo více varných zón a/nebo varných ploch, včetně řídicí jednotky, a jsou ohřívány elektrickou energií;

14) „plynovou varnou deskou“ se rozumí spotřebič nebo část spotřebiče, které mají jednu nebo více varných zón, včetně řídicí jednotky, a jsou ohřívány plynovými hořáky o minimálním výkonu 1,16 kW;

15) „varnou deskou“ se rozumí „elektrická varná deska“, „plynová varná deska“ nebo „kombinovaná varná deska“;

16) „zakrytými plynovými hořáky“ se rozumí uzavřené sporákové hořáky zakryté těžkou skleněnou nebo keramickou deskou, která vytváří hladký, souvislý varný povrch;

17) „kombinovanou varnou deskou“ se rozumí spotřebič s jednou nebo několika elektricky ohřívanými varnými zónami nebo plochami a jednou nebo několika varnými zónami ohřívanými plynovými hořáky;

18) „varnou zónou“ se rozumí část varné desky o průměru nejméně 100 mm, na kterou se pokládá nádobí a kde se ohřívá, přičemž najednou se může ohřívat nejvýše jeden kus nádobí; plocha varné zóny může být na povrchu varné desky viditelně vyznačena;

19) „varnou plochou“ se rozumí část prostoru elektrické varné desky ohřívaná indukovaným magnetickým polem, kam se pokládá ohřívané nádobí, kde není viditelně vyznačeno umístění nádobí a kde lze najednou používat více než jeden kus nádobí;

20) „sporákovým odsavačem par“ se rozumí spotřebič poháněný jím ovládaným motorem, který je určen k odsávání znečištěného vzduchu nad varnou deskou, nebo který obsahuje systém se spodním odtahem určený k montáži v blízkosti sporáků, varných desek a podobných varných výrobků, který odsává páry do vnitřního odsávacího potrubí;

21) „automatickým režimem při vaření“ se rozumí stav, při kterém je průtok vzduchu sporákovým odsavačem par po dobu vaření automaticky řízen pomocí čidla nebo čidel, včetně vlhkosti, teploty apod.;

22) „plně automatickým sporákovým odsavačem par“ se rozumí sporákový odsavač par, v němž jsou po dobu 24 hodin včetně doby vaření průtok vzduchu a/nebo další funkce automaticky řízeny pomocí čidla nebo čidel;

23) „bodem nejvyšší účinnosti“ (BEP) se rozumí provozní bod sporákového odsavače par s maximální účinností proudění tekutin (FDEhood);

24) „průměrným osvětlením“ (Emiddle) se rozumí průměrná hodnota osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem sporákového odsavače par měřená v luxech;

25) „vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je zařízení připojeno k síťovému zdroji napájení, ale nevykonává žádnou funkci, nebo pouze udává indikaci vypnutého stavu, nebo vykonává pouze funkce, které mají zabezpečit elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ( 1 );

26) „pohotovostním režimem“ se rozumí stav, v němž je zařízení připojeno k síťovému zdroji napájení, je závislé na příkonu ze síťového zdroje napájení, aby fungovalo určeným způsobem, a poskytuje pouze funkci opětovné aktivace, nebo funkci opětovné aktivace a pouze indikaci aktivované funkce opětovné aktivace a/nebo zobrazování informací nebo indikaci stavu; tento stav může trvat po neomezenou dobu;

27) „funkcí opětovné aktivace“ se rozumí funkce, která umožňuje aktivaci dalších režimů včetně aktivního režimu, a to pomocí dálkového spínače, včetně dálkového ovládání, vnitřního čidla nebo časového spínače, do stavu zajišťujícího další funkce včetně funkce hlavní;

28) „zobrazováním informací nebo indikací stavu“ se rozumí stálá funkce, která na displeji zobrazuje informace nebo indikuje stav zařízení, včetně hodin;

29) „konečným uživatelem“ se rozumí spotřebitel, který výrobek kupuje nebo u kterého se očekává, že jej koupí;

30) „ekvivalentním modelem“ se rozumí model uvedený na trh se stejnými technickými parametry jako jiný model uvedený na trh stejným výrobcem nebo dovozcem pod jiným obchodním kódovým číslem.

Článek 3

Požadavky na ekodesign a harmonogram

1.  Požadavky na ekodesign trub, varných desek a sporákových odsavačů par pro domácnost, včetně časových lhůt, jsou stanoveny v příloze I.

2.  Splnění požadavků na ekodesign se měří a vypočte v souladu s metodami stanovenými v příloze II.

Článek 4

Posuzování shody

1.  Postupem posuzování shody uvedeným v článku 8 směrnice 2009/125/ES je systém interní kontroly návrhu stanovený přílohou IV uvedené směrnice nebo systém řízení stanovený přílohou V uvedené směrnice.

2.  Pro účely posouzení shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES musí technická dokumentace obsahovat kopii výpočtů uvedených v příloze II tohoto nařízení.

3.  Jestliže informace uvedené v technické dokumentaci k některému modelu byly získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací údajů z jiných ekvivalentních spotřebičů, případně oběma těmito metodami, musí technická dokumentace obsahovat podrobnosti o těchto výpočtech nebo extrapolacích či obou těchto metodách a o zkouškách provedených výrobci za účelem ověření přesnosti provedených výpočtů. V takových případech musí technická dokumentace obsahovat také seznam všech dalších ekvivalentních modelů, u kterých byly informace uvedené v technické dokumentaci získány stejným způsobem.

4.  Jestliže výrobce nebo dovozce umístí na trh ekvivalentní modely, výrobce nebo dovozce musí přiložit seznam všech ostatních ekvivalentních modelů.

Článek 5

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Orgány členských států použijí za účelem splnění požadavků stanovených v příloze I tohoto nařízení při provádění kontrol v rámci dohledu nad trhem podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES postup ověřování popsaný v příloze III tohoto nařízení.

Článek 6

Orientační referenční hodnoty

Orientační referenční hodnoty pro spotřebiče s nejlepšími výkonnostními parametry dostupné na trhu v době vstupu toto nařízení v platnost jsou uvedeny v příloze IV.

Článek 7

Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení s ohledem na technický pokrok a výsledek tohoto přezkumu předloží konzultačnímu fóru nejpozději sedm let po vstupu tohoto nařízení v platnost. Přezkum mimo jiné posoudí proveditelnost: případných požadavků na zvýšení míry využití a recyklace spotřebičů, požadavků na trvanlivost a životnost, zahrnutí profesionálních a komerčních spotřebičů a požadavků na odstraňování kouře a zápachu.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

2.  Použije se po jednom roce od vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Požadavky na ekodesign

1.   POŽADAVKY NA ENERGETICKOU ÚČINNOST, PRŮTOK VZDUCHU A OSVĚTLENÍ

1.1    Trouby pro domácnost

Pečicí prostory trub pro domácnost (též zabudovaných do sporáků) musí splňovat maximální meze indexu energetické účinnosti podle tabulky 1.Tabulka 1

Mezní hodnoty indexu energetické účinnosti pečicích prostorů trub pro domácnost (EEIcavity)

 

Elektrické a plynové trouby pro domácnost

Po uplynutí jednoho roku od vstupu v platnost

EEIcavity < 146

Po uplynutí dvou let od vstupu v platnost

EEIcavity < 121

Po uplynutí pěti let od vstupu v platnost

EEIcavity < 96

Po uplynutí pěti let od vstupu v platnost musí u trub s více pečicími prostory (též zabudovaných do sporáků) alespoň jeden pečicí prostor splňovat maximální index energetické účinnosti podle tabulky 1 platný po uplynutí pěti let od vstupu v platnost, zatímco ostatní pečicí prostory musí splňovat maximální index energetické účinnosti podle tabulky 1 platný po uplynutí dvou let od vstupu v platnost.

1.2    Varné desky pro domácnost

Varné desky pro domácnost musí vykazovat maximální meze spotřeby energie elektrických varných desek (ECelectric hob) a minimální meze energetické účinnosti plynových varných desek (EEgas hob) podle tabulky 2.Tabulka 2

Mezní hodnoty energetické účinnosti varných desek pro domácnost (EC electric hob a EEgas hob)

 

Elektrická varná deska

(ECelectric hob ve Wh/kg.)

Plynová varná deska

(EE gas hob v %)

Po uplynutí jednoho roku od vstupu v platnost

ECelectric hob < 210

EEgas hob > 53

Po uplynutí tří let od vstupu v platnost

ECelectric hob < 200

EEgas hob > 54

Po uplynutí pěti let od vstupu v platnost

ECelectric hob < 195

EEgas hob > 55

1.3    Sporákové odsavače par pro domácnost

1.3.1    Index energetické účinnosti (EEIhood) a účinnost proudění tekutin (FDEhood)

Sporákové odsavače par pro domácnost musí vykazovat maximální meze indexu EEIhood a minimální meze indexu FDEhood podle tabulky 3.Tabulka 3

Index energetické účinnosti (EEIhood) a účinnost proudění tekutin (FDEhood) sporákových odsavačů par pro domácnost

 

EEIhood

FDEhood

Po uplynutí jednoho roku od vstupu v platnost

EEIhood < 120

FDEhood > 3

Po uplynutí tří let od vstupu v platnost

EEIhood < 110

FDEhood > 5

Po uplynutí pěti let od vstupu v platnost

EEIhood < 100

FDEhood > 8

1.3.2    Průtok vzduchu

Po uplynutí jednoho roku od vstupu v platnost se musí sporákové odsavače par pro domácnost s maximálním průtokem vzduchu v jakémkoli možném nastavení vyšším než 650 m3/h automaticky přepnout na průtok vzduchu nižší než 650 m3/h nebo rovný této hodnotě v čase tlimit podle definice v příloze II.

1.3.3    Režimy nízké spotřeby u sporákových odsavačů par pro domácnost

1) Po uplynutí 18 měsíců od vstupu v platnost:

 Spotřeba energie ve „vypnutém stavu“: spotřeba energie v jakémkoli vypnutém stavu nesmí překročit 1,00 W.

 Spotřeba energie v „pohotovostním režimu (pohotovostních režimech)“:

 

 Spotřeba energie v jakémkoli stavu zabezpečujícím pouze funkci opětovné aktivace nebo funkci opětovné aktivace a pouze indikaci aktivované funkce opětovné aktivace nesmí překročit 1,00 W.

 Spotřeba energie zařízení v jakémkoli stavu zabezpečujícím pouze zobrazování informací nebo indikaci stavu nebo zabezpečujícím pouze kombinaci funkce opětovné aktivace a zobrazování informací nebo indikaci stavu nesmí překročit 2,00 W.

 Dostupnost „vypnutého stavu“ a „pohotovostního režimu“: sporákové odsavače par pro domácnost musí poskytovat vypnutý stav a/nebo pohotovostní režim a/nebo jiný stav, u kterého nejsou překročeny příslušné požadavky na spotřebu energie platné pro vypnutý stav a/nebo pohotovostní režim, když je zařízení připojeno k síťovému zdroji.

2) Po uplynutí tří let a šesti měsíců od vstupu v platnost:

 Spotřeba energie ve „vypnutém stavu“: spotřeba energie v jakémkoli vypnutém stavu nesmí překročit 0,50 W.

 Spotřeba energie v „pohotovostním režimu (pohotovostních režimech)“: spotřeba energie v jakémkoli stavu zabezpečujícím pouze funkci opětovné aktivace nebo funkci opětovné aktivace a pouze indikaci aktivované funkce opětovné aktivace nesmí překročit 0,50 W.

 Spotřeba energie zařízení v jakémkoli stavu zabezpečujícím pouze zobrazování informací nebo indikaci stavu nebo zajišťujícího pouze kombinaci funkce opětovné aktivace a zobrazování informací nebo indikaci stavu nesmí překročit 1,00 W.

 Řízení spotřeby: když sporákové odsavače par pro domácnost neposkytují hlavní funkci nebo když jiný výrobek (výrobky), který spotřebovává energii, není na jeho funkcích závislý, musí zařízení, jestliže to není nevhodné pro zamýšlené použití, nabízet funkci řízení spotřeby nebo podobnou funkci, která ho po uplynutí co nejkratší doby přiměřené zamýšlenému použití zařízení automaticky přepne do:

 

 pohotovostního režimu nebo

 vypnutého stavu nebo

 jiného stavu, ve kterém nejsou překročeny příslušné požadavky na spotřebu energie pro vypnutý stav a/nebo pohotovostní režim, když je zařízení připojeno k síťovému zdroji.

 Funkce řízení spotřeby musí být aktivována před dodávkou.

 U sporákových odsavačů par s režimem automatické funkce během doby vaření a plně automatických sporákových odsavačů par musí být doba prodlení, po které se výrobek automaticky přepne do režimů a stavů uvedených v předešlém bodě, jedna minuta poté, co došlo k automatickému nebo ručnímu k vypnutí jak motoru, tak osvětlení.

1.3.4    Osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem

Po uplynutí jednoho roku od vstupu v platnost musí být u sporákových odsavačů par, které zajišťují osvětlení varného povrchu, průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem (Emiddle) vyšší než 40 luxů při měření za standardních podmínek.

2.   POŽADAVKY NA INFORMACE O VÝROBKU

Po uplynutí jednoho roku od vstupu v platnost musí být v technické dokumentaci výrobku, v návodu k použití a na volně přístupných internetových stránkách výrobců, jejich pověřených zástupců nebo dovozců trub, varných desek a sporákových odsavačů par pro domácnost uvedeny tyto informace o výrobku:

a) krátký název nebo odkaz na metody měření a výpočtu použité k ověření souladu s výše uvedenými požadavky;

b) informace pro uživatele za účelem snížení celkového dopadu procesu vaření na životní prostředí (např. využití energie).

Po uplynutí jednoho roku od vstupu v platnost musí technická dokumentace a část volně přístupných internetových stránek výrobců, jejich pověřených zástupců nebo dovozců pro profesionály obsahovat informace týkající se nedestruktivní demontáže pro účely údržby a informace týkající se demontáže, zejména případného motoru a všech baterií, recyklace, využití a likvidace výrobku na konci doby životnosti.

2.1    Trouby pro domácnostTabulka 4

Informace týkající se trub pro domácnost

 

Značka

Hodnota

Jednotka

Identifikace modelu

 

 

 

Typ trouby

 

 

 

Hmotnost spotřebiče

M

X,X

kg

Počet pečicích prostorů

 

X

 

Zdroj tepla jednotlivých pečicích prostorů (elektřina nebo plyn)

 

 

 

Objem jednotlivých pečicích prostorů

V

X

l

Spotřeba energie (elektřiny) potřebné k ohřátí normalizované náplně v jednotlivých pečicích prostorech elektricky ohřívané trouby během jednoho cyklu v režimu s přirozenou konvekcí (konečná elektrická energie)

ECelectric cavity

X,XX

kWh/cyklus

Spotřeba energie potřebné k ohřátí normalizované náplně v jednotlivých pečicích prostorech elektricky ohřívané trouby během jednoho cyklu v režimu s nucenou konvekcí (konečná elektrická energie)

ECelectric cavity

X,XX

kWh/cyklus

Spotřeba energie potřebné k ohřátí normalizované náplně v jednotlivých pečicích prostorech trouby ohřívané plynem během jednoho cyklu v režimu s přirozenou konvekcí (konečná energie plynu)

ECgas cavity

X,XX

X,XX

MJ/cyklus

kWh/cyklus (1)

Spotřeba energie potřebné k ohřátí normalizované náplně v jednotlivých pečicích prostorech trouby ohřívané plynem během jednoho cyklu v režimu s nucenou konvekcí (konečná energie plynu)

ECgas cavity

X,XX

X,XX

MJ/cyklus

kWh/cyklus

Index energetické účinnosti jednotlivých pečicích prostorů

EEIcavity

X,X

 

(1)   1 kWh/cyklus = 3,6 MJ/cyklus.

2.2    Varné desky pro domácnost

2.2.1    Elektrické varné desky pro domácnostTabulka 5a

Informace týkající se elektrických varných desek pro domácnost

 

Značka

Hodnota

Jednotka

Identifikace modelu

 

 

 

Typ varné desky

 

 

 

Počet varných zón a/nebo ploch

 

X

 

Technologie ohřevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plotny)

 

 

 

U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón zaokrouhlený na nejbližších 5 mm

Ø

X,X

cm

U nekruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón nebo ploch zaokrouhlené na nejbližších 5 mm

L

W

X,X

X,X

cm

Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg

ECelectric cooking

X,X

Wh/kg

Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg

ECelectric hob

X,X

Wh/kg

2.2.2    Plynové varné desky pro domácnostTabulka 5b

Informace týkající se plynových varných desek pro domácnost

 

Značka

Hodnota

Jednotka

Identifikace modelu

 

 

 

Typ varné desky

 

 

 

Počet plynových hořáků

 

X

 

Energetická účinnost jednotlivých plynových hořáků

EEgas burner

X,X

 

Energetická účinnost plynové varné desky

EEgas hob

X,X

 

2.2.3    Smíšené plynové a elektrické varné desky pro domácnostTabulka 5c

Informace týkající se smíšených varných desek pro domácnost

 

Značka

Hodnota

Jednotka

Identifikace modelu

 

 

 

Typ varné desky

 

 

 

Počet elektrických varných zón a/nebo ploch

 

X

 

Technologie ohřevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plotny) jednotlivých elektrických varných zón a/nebo oblastí

 

 

 

U kruhových elektrických varných zón: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón zaokrouhlený na nejbližších 5 mm

Ø

X,X

cm

U nekruhových elektrických varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón nebo ploch zaokrouhlené na nejbližších 5 mm

L

W

X,X

X.X

cm

Spotřeba energie na elektrickou varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg

ECelectric cooking

X

Wh/kg

Počet plynových hořáků

 

X

 

Energetická účinnost jednotlivých plynových hořáků

EEgas burner

X,X

 

2.3    Sporákové odsavače par pro domácnostTabulka 6

Informace týkající se sporákových odsavačů par pro domácnost

 

Značka

Hodnota

Jednotka

Identifikace modelu

 

 

 

Roční spotřeba energie

AEChood

X,X

kWh/rok

Koeficient zvýšení času

f

X,X

 

Účinnost proudění tekutin

FDEhood

X,X

 

Index energetické účinnosti

EEIhood

X,X

 

Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti

QBEP

X,X

m3/h

Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti

PBEP

X

Pa

Maximální průtok vzduchu

Qmax

X,X

m3/h

Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti

WBEP

X,X

W

Jmenovitý příkon osvětlovacího systému

WL

X,X

W

Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem

Emiddle

X

lux

Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu

Ps

X,XX

W

Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu

Po

X,XX

W

Hladina akustického výkonu

LWA

X

dB
PŘÍLOHA II

Měření a výpočty

Pro zajištění souladu a ověření souladu s požadavky tohoto nařízení se provedou měření a výpočty s využitím spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody, která zohledňuje obecně uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů včetně harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské Unie. Musí splňovat technické definice a podmínky a odpovídat rovnicím a parametrům stanoveným v této příloze.

1.   TROUBY PRO DOMÁCNOST

Spotřeba energie pečicího prostoru trouby pro domácnost se měří za jeden normalizovaný cyklus v režimu s přirozenou konvekcí a v režimu s nucenou konvekcí, pokud je k dispozici, a to ohřátím normalizované náplně nasáklé vodou. Ověří se, že teplota uvnitř pečicího prostoru trouby během trvání zkušebního cyklu dosahuje nastavení teploty na termostatu trouby a/nebo na řídícím displeji trouby. V následujících výpočtech se použije spotřeba energie na cyklus odpovídající režimu s nejlepší účinností (režim s přirozenou konvekcí nebo režim s nucenou konvekcí).

Pro každý pečicí prostor trouby pro domácnost se vypočte index energetické účinnosti (EEIcavity) podle těchto vzorců:

v případě elektrických trub pro domácnost:

image

image

(v kWh)

v případě plynových trub pro domácnost:

image

image

(v MJ)

kde:

EEIcavity = index energetické účinnosti pro každý pečicí prostor trouby pro domácnost zaokrouhlený na jedno desetinné místo,

SECelectric cavity = normalizovaná spotřeba energie (elektřiny) potřebná k ohřátí normalizované náplně v pečicím prostoru elektricky ohřívané trouby pro domácnost během jednoho cyklu vyjádřená v kWh a zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

SECgas cavity = normalizovaná spotřeba energie potřebná k ohřátí normalizované náplně v pečicím prostoru trouby pro domácnost ohřívané plynem během jednoho cyklu vyjádřená v MJ a zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

V = objem pečicího prostoru trouby pro domácnost v litrech (l) zaokrouhlený na nejbližší celé číslo,

ECelectric cavity = spotřeba energie potřebná k ohřátí normalizované náplně v pečicím prostoru elektricky ohřívané trouby pro domácnost během jednoho cyklu vyjádřená v kWh a zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

ECgas cavity = spotřeba energie potřebná k ohřátí normalizované náplně v pečicím prostoru trouby pro domácnost ohřívané plynem během jednoho cyklu vyjádřená v MJ a zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

2.   VARNÉ DESKY PRO DOMÁCNOST

2.1    Elektrické varné desky pro domácnost

Spotřeba energie elektrické varné desky pro domácnost (ECelectric hob) se měří ve Wh na kg vody ohřáté při normalizovaném měření (Wh/kg), přičemž se veškeré kusy nádobí uvažují za standardizovaných zkušebních podmínek, a zaokrouhlí se na jedno desetinné místo.

2.2    Plynové varné desky pro domácnost

Energetická účinnost plynových hořáků plynové varné desky pro domácnost se vypočte takto:

image

kde:

EEgas burner = energetická účinnost plynového hořáku v % zaokrouhlená na jedno desetinné místo,

Egas burner = energetický obsah plynu spotřebovaného na předepsaný ohřev v MJ zaokrouhlený na jedno desetinné místo,

Etheoretic = teoretické minimální množství energie potřebné pro odpovídající ohřev v MJ zaokrouhlené na jedno desetinné místo.

Energetická účinnost plynové varné desky (EEgas hob ) se vypočte jako průměr energetické účinnosti různých plynových hořáků (EEgas burner ) varné desky.

2.3    Kombinované elektrické a plynové varné desky pro domácnost

Kombinované elektrické a plynové varné desky pro domácnost se měří jako dva samostatné spotřebiče. Pro elektrické varné zóny a varné plochy kombinovaných varných desek pro domácnost platí ustanovení výše uvedeného bodu 2.1 a pro varné zóny ohřívané plynovými hořáky platí ustanovení výše uvedeného bodu 2.2.

3.   SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR PRO DOMÁCNOST

3.1    Výpočet indexu energetické účinnosti (EEIhood)

Index energetické účinnosti (EEIhood ) se vypočte takto:

image

a zaokrouhlí se na jedno desetinné místo,

kde:

SAEChood = normalizovaná roční spotřeba energie sporákového odsavače par pro domácnost v kWh/rok zaokrouhlená na jedno desetinné místo,

AEChood = roční spotřeba energie sporákového odsavače par pro domácnost v kWh/rok zaokrouhlená na jedno desetinné místo.

Normalizovaná roční spotřeba energie sporákového odsavače par pro domácnost (SAEChood ) se vypočte takto:

image

kde:

  WBEP je elektrický příkon sporákového odsavače par pro domácnost v bodě nejvyšší účinnosti ve wattech zaokrouhlený na jedno desetinné místo.

  WL je jmenovitý elektrický příkon osvětlovacího systému sporákového odsavače par pro domácnost osvětlujícího varný povrch ve wattech zaokrouhlený na jedno desetinné místo.

Roční spotřeba energie sporákového odsavače par pro domácnost (AEChood ) se vypočte takto:

i) u plně automatických sporákových odsavačů par pro domácnost:

image

ii) u všech ostatních sporákových odsavačů par pro domácnost:

image

kde:

  tL je průměrná doba svícení za den v minutách (tL = 120),

  tH je průměrná doba provozu sporákových odsavačů par pro domácnost za den v minutách (tH = 60),

  Po je elektrický příkon sporákového odsavače par pro domácnost ve vypnutém stavu ve wattech zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

  Ps je elektrický příkon sporákového odsavače par pro domácnost v pohotovostním režimu ve wattech zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

  f je koeficient zvýšení času vypočtený a zaokrouhlený na jedno desetinné místo takto:

 
image

3.2    Výpočet účinnosti proudění tekutin (FDEhood)

FDEhood v bodě nejvyšší účinnosti se vypočte pomocí následujícího vzorce a zaokrouhlí se na jedno desetinné místo:

image

kde:

  QBEP je průtok sporákového odsavače par pro domácnost v bodě nejvyšší účinnosti vyjádřený v m3/h zaokrouhlený na jedno desetinné místo,

  PBEP je rozdíl statického tlaku sporákového odsavače par pro domácnost v bodě nejvyšší účinnosti vyjádřený v Pa zaokrouhlený na nejbližší celé číslo,

  WBEP je elektrický příkon sporákového odsavače par pro domácnost v bodě nejvyšší účinnosti vyjádřený ve wattech zaokrouhlený na jedno desetinné místo.

3.3    Výpočet časového omezení podle objemu odsávaného vzduchu

3.3.1 Sporákové odsavače par pro domácnost s maximálním průtokem vzduchu v jakémkoli možném nastavení vyšším než 650 m3/h se musí automaticky přepnout na průtok vzduchu nižší než 650 m3/h nebo rovný této hodnotě v čase tlimit. Toto časové omezení představuje dobu potřebnou na odsátí vzduchu o objemu 100 m3 sporákovým odsavačem par pro domácnost pracujícím s průtokem vzduchu vyšším než 650 m3/h předtím, než se automaticky přepne na průtok vzduchu nižší než 650 m3/h nebo rovný této hodnotě. Vypočte se v minutách podle tohoto vzorce a zaokrouhlí na nejbližší celé číslo:

image  ( 2 )

kde:

 Qmax je maximální průtok vzduchu sporákového odsavače par pro domácnost, včetně intenzivního/zesíleného režimu, pokud je k dispozici, v m3/h zaokrouhlený na jedno desetinné místo.

Pouhá přítomnost manuálního přepínače nebo nastavení snižujícího průtok vzduchu spotřebičem na hodnotu nižší než 650 m3/h nebo jí rovnou se nepovažuje za splnění tohoto požadavku.

3.3.2 U sporákových odsavačů par pro domácnost s režimem automatické funkce během doby vaření:

 aktivace režimu automatické funkce musí být možná jedině pomocí manuálního zásahu uživatele buď na odsavači nebo jinde,

 režim automatické funkce se musí nejvýše po deseti minutách od okamžiku, kdy automatická funkce vypne motor, vrátit do režimu manuálního ovládání.

3.4    Osvětlení zajišťované osvětlovacím systémem (Emiddle)

Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem (Emiddle ) se měří za standardních podmínek v luxech a zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo.

3.5    Hluk

Hodnota hluku (v dB) se měří jako vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (vážená průměrná hodnota – LWA) sporákového odsavače par pro domácnost při nejvyšším nastavení pro běžné použití, s vyloučením intenzivního nebo zesíleného režimu, a zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo.

▼M1
PŘÍLOHA III

Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem

Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.

Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:

1) Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.

2) Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:

a) hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a

b) deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a

c) při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 7.

3) Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako ekvivalentní modely, nejsou v souladu s tímto nařízením.

4) Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní modely v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce.

5) Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 7.

6) Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako ekvivalentní modely, nejsou v souladu s tímto nařízením.

7) Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.

Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.

U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 7 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.Tabulka 7

Tolerance pro ověřování

Parametry

Tolerance pro ověřování

Hmotnost trouby pro domácnost (M)

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu M o více než 5 %.

Objem pečicího prostoru trouby pro domácnost (V)

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota V o více než 5 %.

EC electric cavity, EC gas cavity

Zjištěné hodnoty nesmí překročit deklarované hodnoty EC electric cavityEC gas cavity o více než 5 %.

ECelectric hob

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu EC electric hob o více než 5 %.

EEgas hob

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota EE gas hob o více než 5 %.

W BEP, W L

Zjištěné hodnoty nesmí překročit deklarované hodnoty W BEPW L o více než 5 %.

Q BEP, P BEP

Zjištěné hodnoty nesmí být nižší než deklarované hodnoty Q BEPP BEP o více než 5 %.

Qmax

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Q max o více než 8 %.

Emiddle

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota E middle o více než 5 %.

Hladina akustického výkonu (L WA)

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu L WA.

P o, P s

Zjištěné hodnoty spotřeby energie PoPs nesmí překročit deklarované hodnoty PoPs o více než 10 %. Zjištěné hodnoty spotřeby energie PoPs menší než 1,00 W nebo rovné této hodnotě nesmí překročit deklarované hodnoty PoPs o více než 0,10 W.

▼B
PŘÍLOHA IV

Orientační referenční hodnoty

V okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost byly zjištěny tyto trouby, varné desky a sporákové odsavače par pro domácnost s nejlepšími výkonnostními parametry z hlediska energetické účinnosti, které jsou dostupné na trhu:Trouby pro domácnost

Elektrické

EEIcavity = 70,7

Plynové

EEIcavity = 75,4

Varné desky pro domácnost

Elektrické

ECelectric cooking = 169,3

Plynové

EEgas burner = 63,5 %

Sporákové odsavače par pro domácnost

Průtok vzduchu

FDEhood = 22

Hluk

51dB při 550 m3/h; 51dB při 750 m3/h( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 24).

( 2 ) viz
image , což lze zjednodušit na
image

kde:

 Vmax je maximální objem vzduchu, který má být odsát, stanovený na 100 m3,

 Qmax je maximální průtok vzduchu sporákovým odsavačem par, včetně intenzivního/zesíleného režimu, pokud je k dispozici,

  t je čas vyjádřený v minutách zaokrouhlený na nejbližší celé číslo,

  dt je celková doba, která uplyne do dosažení objemu vzduchu 100 m3,

  tlimit je časové omezení pro odsátí objemu vzduchu 100 m3 vyjádřené v minutách zaokrouhlené na nejbližší celé číslo.