02014D0512 — CS — 28.02.2022 — 019.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP

ze dne 31. července 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

(Úř. věst. L 229 31.7.2014, s. 13)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ RADY 2014/659/SZBP ze dne 8. září 2014,

  L 271

54

12.9.2014

►M2

ROZHODNUTÍ RADY 2014/872/SZBP ze dne 4. prosince 2014,

  L 349

58

5.12.2014

 M3

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/971 ze dne 22. června 2015,

  L 157

50

23.6.2015

►M4

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/1764 ze dne 1. října 2015,

  L 257

42

2.10.2015

 M5

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/2431 ze dne 21. prosince 2015,

  L 334

22

22.12.2015

 M6

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1071 ze dne 1. července 2016,

  L 178

21

2.7.2016

 M7

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2315 ze dne 19. prosince 2016,

  L 345

65

20.12.2016

 M8

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1148 ze dne 28. června 2017,

  L 166

35

29.6.2017

►M9

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2214 ze dne 30. listopadu 2017,

  L 316

20

1.12.2017

 M10

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2426 ze dne 21. prosince 2017,

  L 343

77

22.12.2017

 M11

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/964 ze dne 5. července 2018,

  L 172

3

9.7.2018

 M12

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/2078 ze dne 21. prosince 2018,

  L 331

224

28.12.2018

 M13

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/1108 ze dne 27. června 2019,

  L 175

38

28.6.2019

 M14

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/2192 ze dne 19. prosince 2019,

  L 330

71

20.12.2019

 M15

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/907 ze dne 29. června 2020,

  L 207

37

30.6.2020

 M16

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/2143, ze dne 17. prosince 2020,

  L 430

26

18.12.2020

 M17

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/1144 ze dne 12. července 2021,

  L 247

99

13.7.2021

 M18

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/52 ze dne 13. ledna 2022,

  L 9

43

14.1.2022

►M19

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/264 ze dne 23. února 2022,

  L 42I

95

23.2.2022

►M20

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/327 ze dne 25. února 2022,

  L 48

1

25.2.2022

►M21

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/335 ze dne 28. února 2022,

  L 57

4

28.2.2022
▼B

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP

ze dne 31. července 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině▼M20

Článek 1

1.  

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej dluhopisů, akcií či obdobných finančních nástrojů, přímé či nepřímé poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o takové nástroje buď se splatností delší než 90 dnů vydané po dni 1. srpna 2014 a do 12. září 2014, nebo se splatností delší než 30 dnů vydané po dni 12. září 2014 a do 12. dubna 2022 nebo o jakékoli převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané po dni 12. dubna 2022:

a) 

významnými úvěrovými institucemi nebo institucemi pro financování rozvoje usazenými v Rusku, které jsou ke dni 1. srpna 2014 z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou, jejichž seznam je uveden v příloze I;

b) 

jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazenými mimo Unii, které jsou z více než 50 % vlastněny některým subjektem uvedeným v příloze I; nebo

c) 

jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu v kategorii uvedené v písmeni b) tohoto odstavce nebo uvedené na seznamu v příloze I.

2.  

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů a nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané po dni 12. dubna 2022:

a) 

jakoukoli významnou úvěrovou institucí nebo jinou institucí, která je ke dni 26. února 2022 z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou, nebo jakoukoli jinou úvěrovou institucí, která má významnou úlohu při podpoře činností Ruska, jeho vlády a ruské centrální banky, které jsou usazeny v Rusku a jsou uvedeny na seznamu v příloze V;

b) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny mimo Unii a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených na seznamu v příloze V; nebo

c) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

3.  

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, přímé či nepřímé poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o takové nástroje buď se splatností delší než 30 dnů vydané po dni 12. září 2014 a do 12. dubna 2022 nebo o jakékoli převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané po dni 12. dubna 2022:

a) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny v Rusku a uvedeny na seznamu v příloze II a zabývají se především koncipováním, výrobou, prodejem či vývozem vojenského vybavení nebo služeb a jsou v těchto oborech významně činné, s výjimkou právnických osob, subjektů nebo orgánů působících v kosmickém odvětví a v odvětví jaderné energetiky;

b) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny v Rusku, jsou pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví, jež mají odhadovaná celková aktiva ve výši přesahující 1 bilion RUB a jejich odhadované příjmy pocházejí nejméně z 50 % z prodeje nebo přepravy surové ropy nebo ropných produktů, jak jsou uvedeny na seznamu v příloze III;

c) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny mimo Unii a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny subjektem uvedeným v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce; nebo

d) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmeni a), b) nebo c) tohoto odstavce.

4.  

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, přímé či nepřímé poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů a nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané po dni 12. dubna 2022:

a) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny v Rusku a jsou pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví, v nichž mají Rusko, jeho vláda či ruská centrální banka právo podílet se na zisku nebo s nimiž mají jiný významný hospodářský vztah a které jsou uvedeny na seznamu v příloze VI;

b) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny mimo Unii a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených na seznamu v příloze VI; nebo

c) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

5.  
Ode dne 12. dubna 2022 se zakazuje kotovat a poskytovat služby v obchodních systémech registrovaných nebo uznaných v Unii pro převoditelné cenné papíry jakékoli právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jsou usazeny v Rusku a jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví.
6.  

Zakazuje se přímo či nepřímo uzavírat jakékoli ujednání nebo se účastnit jakéhokoli ujednání s cílem poskytnout:

i) 

nové půjčky nebo úvěry se splatností delší než 30 dnů jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v odstavci 1 nebo 3 po dni 12. září 2014 do dne 26. února 2022; nebo

ii) 

jakékoli nové půjčky nebo úvěry jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v odstavci 1, 2, 3 nebo 4 po dni 26. února 2022.

Tento zákaz se nevztahuje na:

a) 

půjčky nebo úvěry, jejichž specifickým a doloženým cílem je zajištění financování pro nezakázaný vývoz nebo dovoz zboží a nefinančních služeb mezi Unií a kterýmkoli třetím státem, včetně výdajů za zboží a služby z jiného třetího státu, které jsou pro plnění smluv o vývozu či dovozu nezbytné, nebo

b) 

půjčky, jejichž specifickým a doloženým cílem je poskytnout nouzové financování s cílem splnit kritéria solventnosti a likvidity v případě právnických osob, které jsou usazeny v Unii a jsou z více než 50 % vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze I.

7.  

Zákaz stanovený v odstavci 6 se nevztahuje na čerpání či vyplácení prostředků na základě smlouvy uzavřené před 26. únorem 2022, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) 

všechny podmínky tohoto čerpání či vyplácení:

i) 

byly dohodnuty před 26. únorem 2022 a

ii) 

nebyly v uvedený den či později změněny a

b) 

před 26. únorem 2022 bylo smluvně stanoveno datum splatnosti pro plné splacení veškerých poskytnutých částek a pro vypořádání veškerých závazků, práv a povinností vyplývajících z dané smlouvy a

c) 

v době jejího uzavření nebyla smlouva v rozporu se zákazy stanovenými v tomto rozhodnutí.

Podmínky čerpání a vyplácení uvedené v písmenu a) zahrnují ustanovení o délce lhůty splatnosti pro každé čerpání či vyplacení, o použité úrokové sazbě nebo metodě výpočtu úrokové sazby a o maximální částce.

▼M19

Článek 1a

1.  

Přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, přímé či nepřímé poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů a nástrojů a jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o takové cenné papíry a nástroje vydané po 9. Března 2022:

a) 

Ruskem a jeho vládou;

b) 

ruskou centrální bankou; nebo

c) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu b),

se zakazují.

2.  
Zakazuje se přímo či nepřímo uzavírat jakékoli ujednání nebo se ho účastnit s cílem poskytnout jakékoli nové půjčky nebo úvěry jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v odstavci 1 po 23. února 2022. Tento zákaz se nepoužije na půjčky nebo úvěry, jejichž specifickým a doloženým cílem je zajištění financování pro nezakázaný dovoz nebo vývoz zboží a nefinančních služeb mezi Unií a kterýmkoli jiným třetím státem, včetně výdajů za zboží a služby z jiného třetího státu, které jsou nezbytné pro plnění daných smluv o vývozu či dovozu.
3.  

Zákaz stanovený v odstavci 2 se nevztahuje na čerpání či vyplácení prostředků podle smlouvy uzavřené před 23. února 2022, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) 

všechny podmínky tohoto čerpání či vyplácení prostředků:

i) 

byly dohodnuty před 23. února 2022 a

ii) 

nebyly v tento den či později změněny a

b) 

před 23. února 2022 bylo smluvně stanoveno datum splatnosti pro plné splacení veškerých poskytnutých částek a pro vypořádání veškerých závazků, práv a povinností vyplývajících z dané smlouvy.

Podmínky čerpání a vyplácení uvedené v písmenu a) zahrnují ustanovení o délce lhůty splatnosti pro každé čerpání či vyplacení, o použité úrokové sazbě nebo metodě výpočtu úrokové sazby a o maximální částce.

▼M21

4.  
Zakazují se transakce související se správou rezerv, jakož i aktiv centrální banky Ruska, včetně transakcí s jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn centrální banky Ruska.
5.  
Odchylně od odstavce 4 mohou příslušné orgány transakci povolit, pokud je to nezbytně nutné pro zajištění finanční stability Unie jako celku nebo dotčeného členského státu.
6.  
Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o svém záměru udělit povolení podle odstavce 5.

▼M20

Článek 1b

1.  
Zakazuje se přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku nebo od právnických osob, subjektů či orgánů usazených v Rusku, pokud celková hodnota vkladů fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu na úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR.
2.  
Odstavec 1 se nevztahuje na státní příslušníky některého členského státu nebo na fyzické osoby, které mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě.
3.  
Odstavec 1 se nevztahuje na vklady, které jsou nezbytné pro nezakázaný přeshraniční obchod se zbožím a službami mezi Unií a Ruskem.
4.  

Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, přijetí takového vkladu, pokud shledají, že přijetí takového vkladu je:

a) 

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v odstavci 1 a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) 

určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony nebo k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c) 

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud dotčený příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno, nebo

d) 

nezbytné pro oficiální účely diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace.

Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do dvou týdnů po jeho udělení.

5.  

Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, přijetí takového vkladu, pokud shledají, že přijetí takového vkladu je:

a) 

nezbytné pro humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, a to včetně zdravotnického vybavení a potravin, či přesun humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace, nebo

b) 

nezbytné pro činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Rusku.

Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 1c

1.  
Unijním centrálním depozitářům cenných papírů se zakazuje poskytovat jakékoli služby vymezené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ( *1 ) pro převoditelné cenné papíry vydané po 12. dubnu 2022 jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku.
2.  
Odstavec 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého členského státu nebo které mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě.

Článek 1d

1.  
Zakazuje se prodávat převoditelné cenné papíry denominované v eurech vydané po 12. dubnu 2022 nebo podílové jednotky subjektů kolektivního investování poskytující expozici vůči těmto cenným papírům jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku.
2.  
Odstavec 1 se nevztahuje na státní příslušníky některého členského státu nebo na fyzické osoby, které mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě.

▼B

Článek 2

1.  
Zakazuje se přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k nim, do Ruska státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států, bez ohledu na to, zda pocházejí z území členských států či nikoli.
2.  

Zakazuje se:

a) 

poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb souvisejících s vojenskými aktivitami a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k nim, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b) 

poskytování financování nebo pomoci při financování v souvislosti s vojenskými aktivitami, což zahrnuje zejména dotace, půjčky, pojištění vývozního úvěru nebo záruky za vývozní úvěr, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.  
Zakazuje se dovoz, nákup či přeprava zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k nim, z Ruska státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států.

▼M2

4.  
Zákazy uvedenými v odstavcích 1, 2 a 3 není dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 1. srpna 2014 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné, ani poskytování náhradních dílů a služeb nezbytných pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii.

▼M4

5.  

Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 3 se nepoužije na

a) 

prodej, dodávky, převod nebo vývoz a na dovoz, nákup nebo přepravu hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší;

b) 

dovoz, nákup nebo přepravu nesymetrického dimethylhydrazinu (CAS 57-14-7);

c) 

prodej, dodávky, převod nebo vývoz a na dovoz, nákup nebo přepravu monomethylhydrazinu (CAS 60-34-4),

pro použití u nosných raket provozovaných evropskými poskytovateli služeb nosných raket nebo pro použití u nosných raket v rámci evropských vesmírných programů, nebo pro poskytování paliv družicím evropskými výrobci družic.

Objem veškerého vývozu hydrazinu se vypočte v souladu s nosnou raketou nebo nosnými raketami nebo s družicemi, pro které je vyroben, a nepřekročí celkové množství 800 kg pro každou jednotlivou nosnou raketu nebo družici. Objem veškerého vývozu monomethylhydrazinu se vypočte v souladu s nosnou raketou nebo nosnými raketami nebo s družicemi, pro které je vyroben.

▼M9

5a.  

Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 3 se nepoužije na prodej, dodávky, převod nebo vývoz a na dovoz, nákup nebo přepravu hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší pro účely testování a letu modulu ExoMars Descent Module a letu modulu ExoMars Carrier Module v rámci mise ExoMars 2020, a to za těchto podmínek:

a) 

množství hydrazinu určeného k testování a letu modulu ExoMars Descent Module v rámci mise ExoMars 2020, vypočtené podle potřeb každé fáze této mise, nepřekročí celkovou hmotnost 5 000  kg během celého trvání mise;

b) 

množství hydrazinu určeného k letu modulu ExoMars Carrier Module v rámci mise ExoMars 2020 nepřekročí celkovou hmotnost 300 kg.

▼M9

6.  
Zákaz uvedený v odstavci 2 se nevztahuje na poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb ani na poskytování financování nebo pomoci při financování týkajících se operací uvedených v odstavcích 5 a 5a.
7.  
Operace uvedené v odstavcích 5, 5a a 6 podléhají předchozímu povolení příslušných orgánů členských států. Členské státy náležitě informují Radu o všech případech, kdy takové povolení udělí. Tyto informace zahrnují údaje o převedených množstvích a o konečném použití.

▼M20

Článek 3

1.  
Zakazuje se přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz veškerého zboží a technologií dvojího užití, jak je stanoveno v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ( *2 ), státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, bez ohledu na to, zda pocházejí z území členských států, či nikoli.
2.  

Zakazuje se:

a) 

aposkytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b) 

aposkytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.  

Aniž jsou dotčeny požadavky povolení podle nařízení (EU) 2021/821, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití ani na související poskytování technické a finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, jsou-li určeny pro:

a) 

humanitární účely, mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavé zabránění nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo pro reakci na přírodní katastrofy;

b) 

lékařské nebo farmaceutické účely;

c) 

dočasný vývoz položek pro potřeby zpravodajských médií;

d) 

aktualizace softwaru;

e) 

použití jako komunikační zařízení pro spotřebitele;

f) 

zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací fyzických osob a subjektů v Rusku s výjimkou jeho státní správy a podniků přímo či nepřímo ovládaných touto státní správou nebo

g) 

osobní potřebu fyzických osob cestujících do Ruska nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, a to pouze pokud jde o osobní věci, vybavení domácnosti, vozidla nebo pracovní nástroje, které jsou ve vlastnictví uvedených osob a nejsou určeny k prodeji.

S výjimkou písmen f) a g) tohoto odstavce vývozce v celním prohlášení uvede, že položky jsou vyváženy v rámci příslušné výjimky stanovené v tomto odstavci, a do 30 dnů ode dne prvního vývozu oznámí příslušnému orgánu členského státu, v němž má sídlo nebo je usazen, první použití příslušné výjimky.

4.  

Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku a aniž jsou dotčeny požadavky povolení podle nařízení (EU) 2021/821, mohou příslušné orgány povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, pokud shledaly, že toto zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc jsou:

a) 

určeny pro spolupráci mezi Unií, státními správami členských států a státní správou Ruska v čistě civilních záležitostech;

b) 

určeny pro mezivládní spolupráci v oblasti kosmických programů;

c) 

určeny pro provoz, údržbu, přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit, jakož i pro civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;

d) 

určeny pro námořní bezpečnost;

e) 

určeny pro civilní telekomunikační sítě, včetně poskytování internetových služeb;

f) 

určeny k výhradnímu použití subjekty vlastněnými nebo výhradně či společně ovládanými právnickou osobou, subjektem nebo orgánem založeným nebo zřízeným podle práva členského státu nebo partnerské země;

g) 

určeny pro diplomatická zastoupení Unie, členských států a partnerských zemí, včetně delegací, velvyslanectví a misí.

5.  
Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku a aniž jsou dotčeny požadavky povolení podle nařízení (EU) 2021/821, mohou příslušné orgány povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, pokud shledaly, že toto zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc mají být dodány nebo poskytnuty na základě smlouvy uzavřené před 26. únorem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou k plnění takové smlouvy nezbytné, pokud je o povolení požádáno před dnem 1. května 2022.
6.  
Veškerá povolení požadovaná podle tohoto článku udělí příslušné orgány v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení (EU) 2021/821, které se použije s nezbytnými úpravami. Povolení je platné v celé Unii.
7.  

Při rozhodování o žádosti o povolení v souladu s odstavci 4 a 5 tohoto článku neudělí příslušné orgány povolení, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že:

i) 

konečným uživatelem by mohl být vojenský konečný uživatel, fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jsou uvedeny na seznamu v příloze IV, nebo že by zboží mohlo být určeno k vojenskému konečnému použití; nebo

ii) 

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytování související technické nebo finanční pomoci jsou určeny pro letecký či kosmický průmysl.

8.  
Příslušné orgány členského státu mohou prohlásit za neplatné, pozastavit, změnit nebo zrušit povolení, které udělily podle odstavců 4 a 5, pokud se domnívají, že prohlášení za neplatné, pozastavení, změna nebo zrušení jsou nezbytné pro účinné provádění tohoto rozhodnutí.
9.  
Partnerské země uvedené v tomto článku a v čl. 3a odst. 4 písm. f) a g), které uplatňují v podstatě rovnocenná opatření pro kontrolu vývozu, jsou uvedené v příloze VII.

Článek 3a

1.  
Zakazuje se přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti, bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.
2.  

Zakazuje se:

a) 

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b) 

poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.  

Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 ani na související poskytování technické a finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, jsou-li určeny pro:

a) 

humanitární účely, mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavé zabránění nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo pro reakci na přírodní katastrofy;

b) 

lékařské nebo farmaceutické účely;

c) 

dočasný vývoz položek pro potřeby zpravodajských médií;

d) 

aktualizace softwaru;

e) 

použití jako komunikační zařízení pro spotřebitele;

f) 

zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů v Rusku s výjimkou jeho státní správy a podniků přímo či nepřímo ovládaných touto státní správou nebo

g) 

osobní potřebu fyzických osob cestujících do Ruska nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, a to pouze pokud jde o osobní věci, vybavení domácnosti, vozidla nebo pracovní nástroje, které jsou ve vlastnictví uvedených osob a nejsou určeny k prodeji.

S výjimkou písmen f) a g) tohoto odstavce vývozce v celním prohlášení uvede, že položky jsou vyváženy v rámci příslušné výjimky stanovené v tomto odstavci, a do 30 dnů ode dne prvního vývozu oznámí příslušnému orgánu členského státu, v němž má bydliště nebo je usazen, první použití příslušné výjimky.

4.  

Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, pokud shledaly, že toto zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc jsou:

a) 

určeny pro spolupráci mezi Unií, státními správami členských států a státní správou Ruska v čistě civilních záležitostech;

b) 

určeny pro mezivládní spolupráci v oblasti kosmických programů;

c) 

určeny pro provoz, údržbu, přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit, jakož i pro civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;

d) 

určeny pro námořní bezpečnost;

e) 

určeny pro civilní telekomunikační sítě, včetně poskytování internetových služeb;

f) 

určeny k výhradnímu použití subjekty vlastněnými nebo výhradně či společně ovládanými právnickou osobou, subjektem nebo orgánem založeným nebo zřízeným podle práva členského státu nebo partnerské země; nebo

g) 

určeny pro diplomatická zastoupení Unie, členských států a partnerských zemí, včetně delegací, velvyslanectví a misí.

5.  
Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, pokud shledaly, že toto zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc mají být dodány nebo poskytnuty na základě smlouvy uzavřené před 26. únorem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou k plnění takové smlouvy nezbytné, pokud je o povolení požádáno před 1. květnem 2022.
6.  
Veškerá povolení požadovaná podle tohoto článku udělí příslušné orgány v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení (EU) 2021/821, které se použije s nezbytnými úpravami. Povolení je platné v celé Unii.
7.  

Při rozhodování o žádosti o povolení podle odstavců 4 a 5 tohoto článku příslušné orgány povolení neudělí, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že:

i) 

konečným uživatelem by mohl být vojenský konečný uživatel, fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jsou uvedeny na seznamu v příloze IV, nebo že by zboží mohlo být určeno k vojenskému konečnému použití; nebo

ii) 

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 či související poskytování technické či finanční pomoci jsou určeny pro letecký či kosmický průmysl.

8.  
Příslušné orgány členského státu mohou prohlásit za neplatné, pozastavit, změnit nebo zrušit povolení, které udělily podle odstavců 4 a 5, pokud se domnívají, že prohlášení za neplatné, pozastavení, změna nebo zrušení jsou nezbytné pro účinné provádění tohoto rozhodnutí.
9.  
Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento článek vztahovat

▼M20

Článek 3b

1.  

Pokud jde o subjekty uvedené na seznamu v příloze IV, odchylně od článků 3 a 3a a aniž jsou dotčeny požadavky na povolení podle nařízení (EU) 2021/821, mohou příslušné orgány členského státu povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií uvedených v článku 3a nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pouze tehdy, pokud určí:

a) 

že takové zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc jsou nezbytné k naléhavému zabránění nebo zmírnění události s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo

b) 

že takové zboží nebo technologie nebo související technická či finanční pomoc mají být dodány podle smlouvy uzavřené před 26. únorem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné, pokud je o povolení požádáno před 1. květnem 2022.

2.  
Veškerá povolení požadovaná podle tohoto článku udělí příslušné orgány v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení (EU) 2021/821, které se použije s nezbytnými úpravami. Povolení je platné v celé Unii.
3.  
Příslušné orgány členského státu mohou prohlásit za neplatné, pozastavit, změnit nebo zrušit povolení, které udělily podle odstavců 4 a 1, pokud se domnívají, že prohlášení za neplatné, pozastavení, změna nebo zrušení jsou nezbytné pro účinné provádění tohoto rozhodnutí.

▼M2

Článek 4

1.  

Přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz určitého vybavení, které je vhodné pro následující kategorie projektů průzkumu a těžby v Rusku, včetně jeho výlučné hospodářské oblasti a kontinentálního šelfu, státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel spadajících do pravomoci členských států podléhají předchozímu povolení příslušným orgánem vyvážejícího členského státu:

a) 

průzkum a těžba ropy ve vodách hlubších než 150 metrů;

b) 

průzkum a těžba ropy v mořských vodách severně od polárního kruhu;

c) 

projekty, které mají potenciál produkovat ropu ze zdrojů obsažených v břidličných souvrstvích metodou hydraulického štěpení; nevztahuje se na průzkum a produkci skrze břidličná souvrství za účelem nalezení nebo těžby ropy z jiných než břidličných ložisek.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento odstavec vztahovat.

2.  

Předchozímu povolení příslušným orgánem vyvážejícího členského státu podléhá rovněž poskytování:

a) 

technické pomoci nebo jiných služeb v souvislosti s vybavením uvedeným v odstavci 1;

b) 

finančních prostředků nebo finanční pomoci za účelem prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu vybavení uvedeného v odstavci 1 nebo za účelem poskytnutí související technické pomoci nebo odborné přípravy.

3.  
Příslušné orgány členských států nepovolí prodej, dodávky, převod nebo vývoz vybavení nebo poskytnutí služeb uvedené v odstavcích 1 a 2, jestliže zjistí, že dotyčný prodej, dodávka, převod nebo vývoz nebo poskytnutí dotyčné služby jsou určeny pro jednu z kategorií průzkumu a těžby podle odstavce 1.
4.  
Odstavcem 3 není dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 1. srpna 2014 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.
5.  
Povolení lze udělit, pokud jsou prodej, dodávky, převod či vývoz položek nebo poskytnutí služeb uvedené v odstavcích 1 a 2 nezbytné k naléhavému zabránění nebo zmírnění události s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí. V řádně odůvodněných naléhavých případech se mohou prodej, dodávky, převod či vývoz nebo poskytnutí služeb uvedené v odstavcích 1 a 2 uskutečnit i bez předchozího povolení, pokud vývozce o prodeji, dodávkách, převodu či vývozu nebo poskytnutí služeb do pěti pracovních dnů uvědomí příslušný orgán, přičemž podrobně odůvodní daný prodej, dodávku, převod či vývoz nebo poskytnutí služeb bez předchozího povolení.

▼M1

Článek 4a

▼M2

1.  

Zakazuje se přímé či nepřímé poskytování souvisejících služeb nezbytných pro následující kategorie projektů průzkumu a těžby v Rusku, včetně jeho výlučné hospodářské oblasti a kontinentálního šelfu, státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel spadajících do pravomoci členských států:

a) 

průzkum a těžba ropy ve vodách hlubších než 150 metrů;

b) 

průzkum a těžba ropy v mořských vodách severně od polárního kruhu;

c) 

projekty, které mají potenciál produkovat ropu ze zdrojů obsažených v břidličných souvrstvích metodou hydraulického štěpení; nevztahuje se na průzkum a produkci skrze břidličná souvrství za účelem nalezení nebo těžby ropy z jiných než břidličných ložisek.

▼M1

2.  
Zákazem stanoveným v odstavci 1 není dotčeno plnění smluv nebo rámcových dohod uzavřených přede dnem 12. září 2014 nebo z doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.
3.  
Zákaz stanovený v odstavci 1 se nepoužije, jsou-li dotčené služby nezbytné k naléhavému zabránění nebo zmírnění události s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí.

▼M20

Článek 4b

1.  
Zakazuje se poskytovat veřejné financování nebo finanční pomoc pro obchod s Ruskem nebo investice v Rusku.
2.  

Zákaz v odstavci 1 se nevztahuje na:

a) 

závazky k poskytnutí financování nebo finanční pomoci přijaté před 26. únorem 2022;

b) 

poskytnutí veřejného financování nebo finanční pomoci do celkové hodnoty 10 000 000 EUR na projekt malým a středním podnikům usazeným v Unii; nebo

c) 

poskytnutí veřejného financování nebo finanční pomoci pro obchod s potravinami a pro zemědělské, zdravotnické nebo humanitární účely.

Článek 4c

1.  
Zakazuje se přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití k rafinaci ropy, bez ohledu na to, zda pochází z Unie, či nikoli, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům v Rusku nebo pro použití v této zemi.
2.  

Zakazuje se:

a) 

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b) 

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.  
Zákazy stanovenými v odstavcích 1 a 2 není do 27. května 2022 dotčeno plnění smluv uzavřených před 26. únorem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.
4.  
Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány členského státu za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že dotčené zboží nebo technologie nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro naléhavé předcházení nebo zmírnění události, která by mohla mít závažný a významný dopad na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí.

V řádně odůvodněných naléhavých případech se mohou prodej, dodávky, převod či vývoz uskutečnit i bez předchozího povolení, pokud vývozce o prodeji, dodávkách, převodu či vývozu do pěti pracovních dnů uvědomí příslušný orgán, přičemž podrobně odůvodní daný prodej, dodávku, převod či vývoz bez předchozího povolení.

5.  
Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento článek vztahovat.

Článek 4d

1.  
Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v letectví či kosmickém průmyslu, bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.
2.  
Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat pojištění a zajištění v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.
3.  
Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat některou z následujících činností nebo jakoukoli jejich kombinaci: generální opravu, opravu, prohlídku, výměnu, změnu nebo opravu závad letadla nebo letadlového celku, s výjimkou předletové prohlídky, týkající se zboží a technologií uvedených v odstavci 1 jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.
4.  

Zakazuje se:

a) 

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b) 

poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

5.  
Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 4 není do 28. března 2022 dotčeno plnění smluv uzavřených před 26. únorem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.
6.  
Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento článek vztahovat.

▼M21

Článek 4e

1.  
Členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a v souladu s mezinárodními právními předpisy, zejména příslušnými mezinárodními dohodami v oblasti civilního letectví, zamítnou veškerým letadlům provozovaným ruskými leteckými dopravci, a to včetně těch, kteří jsou marketingovými dopravci v rámci ujednání o společném označování linek nebo o nákupu vyhrazené kapacity, veškerým letadlům zapsaným do leteckého rejstříku Ruska a veškerým letadlům nezapsaným do leteckého rejstříku Ruska, ale vlastněným nebo pronajatým či jinak ovládaným jakoukoli ruskou fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem, povolení přistát na území Unie, vzlétnout z něj nebo přes ně přeletět.
2.  
Odstavec 1 se nepoužije v případě nouzového přistání nebo nouzového přeletu.
3.  
Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit, aby letadlo přistálo na území Unie, vzlétlo z něj nebo přes ně přeletělo, pokud příslušné orgány stanovily, že přistání, vzlet nebo přelet jsou nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli tohoto rozhodnutí.
4.  
Dotčený členský stát nebo členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 3 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 4f

1.  
Při zajišťování provádění a dodržování článku 4e pomáhá Komisi manažer struktury vzdušného prostoru jmenovaný Komisí podle prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/709. Manažer struktury vzdušného prostoru zamítne zejména všechny letové plány podané provozovateli letadel obsahující záměr provádět činnosti nad územím Unie, které představují porušení ustanovení tohoto rozhodnutí nebo jiných zavedených bezpečnostních a ochranných opatření, aby pilot nezískal povolení k letu.
2.  
Manažer struktury vzdušného prostoru předkládá Komisi a členským státům na základě analýzy letových plánů pravidelné zprávy o provádění článku 4e.

▼B

Článek 5

Pro dosažení co největšího účinku opatření stanovených v tomto rozhodnutí podporuje Unie třetí státy v přijímání omezujících opatření podobných těm, která jsou obsažena v tomto rozhodnutí.

Článek 6

Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto rozhodnutí.

▼M20

Článek 7

1.  

Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění je přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto rozhodnutím, a to včetně odškodnění nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a) 

právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v přílohách I, II, III, IV, V nebo VI nebo v čl. 1 odst. 1 písm. b) nebo c), v čl. 1 odst. 2 písm. b) nebo c), čl. 1 odst. 3 písm. c) nebo d), čl. 1 odst. 4 písm. b) nebo c) nebo v čl. 1a písm. a), b) nebo c);

b) 

jinými ruskými osobami, subjekty či orgány; nebo

c) 

osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenech a) nebo b) tohoto odstavce.

2.  
Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno podle odstavce 1, osoba uplatňující tento nárok.
3.  
Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum zákonnosti neplnění smluvních závazků podle tohoto rozhodnutí.

▼M21

Článek 8

Zakazuje se vědomá nebo záměrná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů stanovených v tomto rozhodnutí, včetně jednání jako zástupci fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů podléhajících těmto zákazům nebo jednání v jejich prospěch využíváním jakékoliv z výjimek stanovených v tomto rozhodnutí.

▼M20

Článek 8a

1.  
Rada a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise (dále jen „vysoký představitel“) mohou za účelem plnění svých úkolů podle tohoto rozhodnutí, zejména za účelem přípravy a provádění změn toho rozhodnutí a jeho příloh, zpracovávat osobní údaje.
2.  
Pro účely tohoto rozhodnutí jsou Rada a vysoký představitel určeni „správcem“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ( *3 ) pokud jde o činnosti zpracování nezbytné k plnění úkolů uvedených v odstavci 1.

▼M20

Článek 9

1.  
Toto rozhodnutí se použije do 31. července 2022.
2.  
Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Domnívá-li se Rada, že jeho cílů nebylo dosaženo, prodlouží jeho použitelnost nebo je případně změní.

▼B

Článek 10

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
▼M20

PŘÍLOHA I

Seznam právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 1 odst. 1 písm. a)

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK
▼M20

PŘÍLOHA II

Seznam právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 1 odst. 3 písm. a)

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M20

PŘÍLOHA III

Seznam právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 1 odst. 3 písm. b)

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M20
PŘÍLOHA IV

Seznam právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 3 odst. 7, čl. 3a odst. 7 a čl. 3b odst. 1

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Aleksandrovův vědecko-výzkumný technologický ústav NITI
Argut OOO
Komunikační centrum Ministerstva obrany
Federální výzkumné středisko Boreskovův ústav katalýzy
Federální státní rozpočtová organizace při úřadu prezidenta Ruska
Federální státní rozpočtová organizace Special Flight Unit Rossiya při úřadu prezidenta Ruska
Federální státní jednotný podnik Duchovův výzkumný ústav automatiky (VNIIA)
Zahraniční zpravodajská služba (SVR)
Forenzní středisko oblasti Nižní Novgorod při hlavním ředitelství Ministerstva vnitra
Mezinárodní centrum kvantové optiky a kvantových technologií (Ruské kvantové centrum)
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (loděnice Zaliv)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Ministerstvo obrany Ruské federace
Moskevský institut fyziky a technologie
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Krasnoye Sormovo Shipyard
Severnaya Shipyard
Shipyard Yantar
UralVagonZavod

▼M20
PŘÍLOHA V

Seznam právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 1 odst. 2 písm. a)

Alfa Bank
Bank Otkritie
Bank Rossiya
Promsvyazbank
PŘÍLOHA VI

Seznam právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 1 odst. 4 písm. a)

Almaz-Antey
Kamaz
Novorossiysk Commercial Sea Port
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Ruské železniční dráhy
JSC PO Sevmash
Sovcomflot
United Shipbuilding Corporation
PŘÍLOHA VII

Seznam partnerských zemí podle čl. 3 odst. 9

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ( *1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).

( *2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití (přepracované znění) (Úř. věst. L 206, 11.6.2021, s. 1)

( *3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39)