2014D0386 — CS — 30.07.2014 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

▼M1

ROZHODNUTÍ 2014/386/SZBP

ze dne 23. června 2014,

o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu

▼B

(Úř. věst. L 183, 24.6.2014, p.70)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ RADY 2014/507/SZBP ze dne 30. července 2014,

  L 226

20

30.7.2014
▼B

▼M1

ROZHODNUTÍ 2014/386/SZBP

ze dne 23. června 2014,

o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu

▼BRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlavy států a předsedové vlád členských států Unie dne 6. března 2014 důrazně odsoudili nevyprovokované porušení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruské federace.

(2)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP ( 1 ) o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

(3)

Na zasedání ve dnech 20. a 21. března 2014 Evropská rada důrazně odsoudila protiprávní anexi Autonomní republiky Krym (dále jen „Krym“) a města Sevastopolu (dále jen „Sevastopol“) k Ruské federaci a zdůraznila, že tuto anexi neuzná. Podle názoru Evropské rady by měla být navržena k rychlému provedení určitá hospodářská, obchodní a finanční omezující opatření související s Krymem.

(4)

Dne 27. března 2014 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů rezoluci 68/262 o územní celistvosti Ukrajiny, v níž potvrdilo své odhodlání zasazovat se o svrchovanost, politickou nezávislost, jednotu a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznávaných hranic, zdůraznilo neplatnost referenda, které se dne 16. března konalo na Krymu, a vyzvalo členské státy, aby neuznaly žádné změny statusu Krymu a Sevastopolu.

(5)

Za těchto okolností se Rada domnívá, že je třeba zakázat, aby bylo do Evropské unie dováženo zboží pocházející z Krymu nebo ze Sevastopolu, s výjimkou zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu, jemuž vláda Ukrajiny udělila osvědčení o původu.

(6)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených v tomto rozhodnutí, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení.

(7)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1

1.  Zakazuje se dovoz zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie.

2.  Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo finanční prostředky nebo finanční pomoc, jakož i pojištění a zajištění související s dovozem zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu.

Článek 2

Zákazy uvedené v článku 1 se nevtahují na zboží pocházející z Krymu nebo ze Sevastopolu, které bylo poskytnuto k posouzení ukrajinským orgánům a bylo jimi zkontrolováno a jemuž vláda Ukrajiny udělila osvědčení o původu.

Článek 3

Zákazy uvedenými v článku 1 není do dne 26. září 2014 dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 25. června 2014 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění uvedených smluv nezbytné a které budou uzavřeny a plněny nejpozději do dne 26. září 2014.

Článek 4

Zakazuje se podílet se vědomě a záměrně na činnostech, jejichž cílem je obcházení zákazů stanovených v článku 1.

▼M1

Článek 4a

1.  Zakazuje se prodej, dodávky nebo převod klíčového zařízení a technologií pro vytváření, pořizování nebo rozvoj infrastruktury na Krymu a v Sevastopolu státními příslušníky členských států nebo z území členských států, ať už z tohoto území pocházejí či nikoli, nebo za použití plavidel či letadel spadajících do pravomoci členských států, v těchto odvětvích:

a) doprava;

b) telekomunikace;

c) energetika.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má vztahovat tento odstavec.

2.  Podnikům na Krymu a v Sevastopolu zapojeným do vytváření, pořizování nebo rozvoje infrastruktury na Krymu a v Sevastopolu v odvětvích uvedených v odstavci 1 se zakazuje poskytovat:

a) technickou pomoc nebo odbornou přípravu a další služby související s klíčovým vybavením a technologiemi ve smyslu odstavce 1;

b) finanční prostředky nebo finanční pomoc za účelem prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu klíčového vybavení a technologií ve smyslu odstavce 1 nebo za účelem poskytnutí související technické pomoci nebo odborné přípravy.

3.  Zakazuje se podílet se vědomě nebo záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 4b

1.  Zakazuje se prodej, dodávky nebo převod klíčového zařízení a technologií pro využívání následujících přírodních zdrojů na Krymu a v Sevastopolu, státními příslušníky členských států nebo z území členských států, ať už z tohoto území pocházejí či nikoli, nebo za použití plavidel či letadel spadajících do pravomoci členských států:

a) ropa;

b) zemní plyn;

c) nerostné suroviny.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má vztahovat tento odstavec.

2.  Podnikům zapojeným do využívání přírodních zdrojů uvedených v odstavci 1 na Krymu a v Sevastopolu se zakazuje poskytovat:

a) technickou pomoc nebo odbornou přípravu a další služby související s klíčovým vybavením a technologiemi ve smyslu odstavce 1;

b) finanční prostředky nebo finanční pomoc za účelem prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu klíčového vybavení a technologií ve smyslu odstavce 1 nebo za účelem poskytnutí související technické pomoci nebo odborné přípravy.

3.  Zakazuje se podílet se vědomě nebo záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 4c

Zákazy uvedenými v článcích 4a a 4b není do dne 28. října 2014 dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 30. července 2014 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění uvedených smluv nezbytné a které budou uzavřeny a plněny nejpozději do dne 28. října 2014.

Článek 4d

Zakazuje se:

a) poskytovat podnikům finanční půjčky či úvěry na vytváření, pořizování nebo rozvoj infrastruktury v odvětvích uvedených v článku 4a;

b) nabývat nebo zvyšovat účast v podnicích usazených na Krymu a v Sevastopolu, které se podílejí na vytváření, pořizování nebo rozvoji infrastruktury v odvětvích uvedených v článku 4a, včetně úplného nabytí těchto podniků a nabývání akcií a jiných účastnických cenných papírů;

c) zřizovat společné podniky v souvislosti s vytvářením, pořizováním nebo rozvojem infrastruktury v odvětvích uvedených v článku 4a.

Článek 4e

Zakazuje se:

a) poskytovat podnikům finanční půjčky či úvěry na využívání přírodních zdrojů uvedených v článku 4b na Krymu a v Sevastopolu;

b) nabývat nebo zvyšovat účast v podnicích usazených na Krymu a v Sevastopolu, které se podílejí na využívání přírodních zdrojů uvedených v článku 4b na Krymu a v Sevastopolu, včetně úplného nabytí těchto podniků a nabývání akcií nebo jiných účastnických cenných papírů;

c) zřizovat společné podniky v souvislosti s využíváním přírodních zdrojů uvedených v článku 4b na Krymu a v Sevastopolu.

Článek 4f

Zákazy podle článků 4d a 4e:

a) není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod uzavřených přede dnem 30. července 2014;

b) nebrání zvýšení účasti, pokud toto zvýšení účasti představuje závazek podle dohody uzavřené přede dnem 30. července 2014.

Článek 4g

Zákazy podle článků 4b a 4e nejsou dotčeny operace související s údržbou stávající infrastruktury.

▼B

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto rozhodnutí se použije se do 23. června 2015.

Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může je podle potřeby prodloužit nebo změnit ►M1  Články 4a až 4g se přezkoumají nejpozději 31. prosince 2014. ◄( 1 ) Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.