02013R1387 — CS — 01.01.2022 — 016.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1387/2013

ze dne 17. prosince 2013

o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011

(Úř. věst. L 354, 28.12.2013, p.201)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (EU) 2021/2278 ze dne 20. prosince 2021,

L 466

1

29.12.2021

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1387-20210701