2013R1368 — CS — 20.12.2013 — 000.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EURATOM) č. 1368/2013

ze dne 13. prosince 2013

o podpoře poskytované Unií na programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku a na Slovensku z provozu a o zrušení nařízení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010

(Úř. věst. L 346, 20.12.2013, p.1)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 008, 11.1.2014, s. 31  (1368/2013)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EURATOM) č. 1368/2013

ze dne 13. prosince 2013

o podpoře poskytované Unií na programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku a na Slovensku z provozu a o zrušení nařízení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 203 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 1 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle Protokolu o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie ( 2 ) se Bulharsko zavázalo k uzavření bloků 1 a 2 a bloků 3 a 4 jaderné elektrárny Kozloduj do 31. prosince 2002, resp. do 31. prosince 2006, a k následnému vyřazení těchto bloků z provozu. V souladu se svými závazky odstavilo Bulharsko všechny příslušné bloky ve stanovených lhůtách.

(2)

Podle Protokolu č. 9 o bloku 1 a bloku 2 jaderné elektrárny Bohunice V1 na Slovensku ( 3 ), který je přílohou aktu o přistoupení z roku 2003, se Slovensko zavázalo uzavřít blok 1 a blok 2 jaderné elektrárny Bohunice V1 do 31. prosince 2006, resp. do 31. prosince 2008, a k následnému vyřazení těchto bloků z provozu. V souladu se svými závazky odstavilo Slovensko všechny příslušné bloky ve stanovených lhůtách.

(3)

V souladu se svými závazky obsaženými ve smlouvě o přistoupení a s podporou Unie uzavřely Bulharsko a Slovensko jaderné elektrárny Kozloduj a Bohunice V1 a významně pokročily k jejich vyřazení z provozu. Je nutno provádět další práce, aby bylo možno pokračovat ve vlastní dekontaminaci, demontáži a nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem a provádět nezvratný postup s cílem konečného vyřazení z provozu v souladu s příslušnými plány vyřazování z provozu, a zároveň zajistit uplatnění nejvyšších bezpečnostních norem. Na základě odhadů, které jsou k dispozici, bude dokončení vyřazování z provozu vyžadovat dodatečné finanční prostředky.

(4)

Předčasné odstavení a následné vyřazení z provozu jaderné elektrárny Bohunice V1 se dvěma bloky typu WWER 440 V 230 o celkové kapacitě 880 MW způsobilo Slovensku, kromě sociálních a energetických důsledků, značnou finanční zátěž přímých i nepřímých nákladů.

(5)

Předčasné odstavení a následné vyřazení z provozu čtyř bloků typu WWER 440 V 230 jaderné elektrárny Kozloduj o celkové kapacitě 1 760 MW přineslo bulharským občanům značnou dlouhodobou zátěž s důsledky v oblasti energetiky, hospodářství, životního prostředí a v oblasti sociální.

(6)

Unie se zavázala k pomoci Bulharsku a Slovensku při řešení výjimečné finanční zátěže, která je důsledkem vyřazování z provozu. Od předvstupního období obdržely Bulharsko a Slovensko od Evropské unie výraznou finanční pomoc, a to především prostřednictvím programů Kozloduj a Bohunice vytvořených pro období 2007–2013. Finanční podpora Unie v rámci těchto programů bude ukončena v roce 2013.

(7)

Na základě žádosti Bulharska, Litvy a Slovenska o další finanční prostředky byla v návrhu Komise pro příští víceletý finanční rámec na období 2014–2020: „Rozpočet – Evropa 2020“ stanovena částka 700 milionů EUR ze souhrnného rozpočtu Unie pro zajištění jaderné bezpečnosti a vyřazování z provozu. ►C1  Z této částky se počítá s 860 miliony EUR v cenách roku 2011, což je asi 969 milionů EUR v běžných cenách, ◄ na nový program s cílem dále podpořit vyřazování z provozu bloků 1 a 2 jaderné elektrárny Bohunice V1 a bloků 1 a 2 jaderné elektrárny Ignalina a bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v období od roku 2014 až 2020.

(8)

Výši prostředků přidělených programům Kozloduj a Bohunice, jakož i programové období a rozdělení prostředků mezi programy Kozloduj, Bohunice a Ignalina je možno na základě výsledků hodnotící zprávy v polovině období a na základě závěrečné hodnotící zprávy přezkoumat.

(9)

Podpora podle tohoto nařízení by měla zajistit další plynulé vyřazování z provozu a měla by se zaměřit na opatření k provedení ničím nerušeného postupu ke konečnému vyřazení z provozu a současně zajistit uplatnění nejvyšších bezpečnostních norem, protože taková opatření přinesou nejvyšší přidanou hodnotu Unie, přičemž konečná odpovědnost za jadernou bezpečnost zůstává na dotčených členských státech. Tímto nařízením nejsou dotčeny výsledky budoucích postupů týkajících se státní podpory, které mohou být zahájeny v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(10)

Tímto nařízením nejsou dotčena práva a povinnosti dotyčných členských států vyplývající z přístupových smluv, zejména podle protokolů uvedených v 1. a 2. bodě odůvodnění.

(11)

Vyřazování jaderných elektráren z provozu, na něž se vztahuje toto nařízení, je třeba provádět s využitím nejlepších dostupných technických odborných znalostí a současně náležitě zohlednit charakter a technologické specifikace odstavovaných bloků, aby byla zajištěna nejvyšší možná účinnost, čímž se zohlední mezinárodní osvědčené postupy.

(12)

Činnosti spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení a jednotlivé operace, které podporují, by měly odpovídat platným právním předpisům Unie a jednotlivých států. Vyřazování jaderných elektráren z provozu, na něž se toto nařízení vztahuje, je třeba provádět v souladu s právními předpisy v oblasti jaderné bezpečnosti, totiž se směrnicí Rady 2009/71/Euratom ( 4 ), nakládání s odpadem, totiž se směrnicí 2011/70/Euratom ( 5 ), a životního prostředí, tedy zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ( 6 ) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ( 7 ).

(13)

Činnosti spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení a operace, které podporují, by měly vycházet z aktuálního plánu vyřazování z provozu, který zahrnuje činnosti vyřazování z provozu, připojený harmonogram těchto činností, náklady a požadované lidské zdroje. Náklady by měly být stanoveny podle mezinárodně uznávaných norem pro odhad finančních nákladů na vyřazení z provozu, jako například Mezinárodní struktura pro náklady spojené s vyřazováním z provozu, které společně zveřejnily Agentura pro jadernou energii, Mezinárodní agentura pro atomovou energii a Evropská komise.

(14)

Komise by měla zajistit účinnou kontrolu vývoje procesu vyřazování s cílem zajistit nejvyšší přidanou hodnotu Unie, co se týče finančních prostředků přidělovaných podle tohoto nařízení, i když konečnou odpovědnost za vyřazení z provozu nesou dotčené členské státy. Patří sem účinné měření výkonu a posouzení nápravných opatření v průběhu dotyčného programu.

(15)

Finanční zájmy Unie je třeba chránit prostřednictvím přiměřených opatření v celém výdajovém cyklu, včetně prevence, odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, vymáhání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých finančních prostředků a případných sankcí.

(16)

Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména pokud jde o zajištění odpovídajících finančních prostředků, aby bezpečné vyřazování z provozu mohlo pokračovat, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu či účinků činnosti může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(17)

Některá opatření v rámci programů Kozloduj a Bohunice mohou vyžadovat vysokou míru financování z Unie, které by mohlo v dobře zdůvodněných výjimečných případech dosáhnout plné částky financování. Mělo by být však vyvinuto veškeré úsilí, aby se pokračovalo v praxi spolufinancování v rámci předvstupní pomoci a pomoci poskytnuté v období let 2007 až 2013 na podporu úsilí Bulharska a Slovenska při vyřazování jaderných zařízení z provozu a aby se případně zajistilo spolufinancování z jiných zdrojů.

(18)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijímání ročních pracovních programů a podrobných prováděcích postupů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ( 8 ).

(19)

Nařízení Rady (Euratom) č. 549/2007 ( 9 ) a (Euratom) č. 647/2010 ( 10 ) by měla být zrušena.

(20)

Řádně byla zohledněna zvláštní zpráva Účetního dvora č. 16/2011 č. 16/2011 o finanční pomoci EU na vyřazování jaderných elektráren z provozu v Bulharsku, Litvě a na Slovensku, doporučení v ní uvedené a odpověď Komise,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zřizuje program pro provádění finanční podpory Unie pro opatření spojená s vyřazováním z provozu bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku (dále jen „program Kozloduj“) a bloků 1 a 2 jaderné elektrárny Bohunice V1 na Slovensku (dále jen „program Bohunice“) (společně dále jen „programy Kozloduj a Bohunice“).

Článek 2

Cíle

1.  Obecným cílem programů Kozloduj a Bohunice je pomoci dotčeným členským státům při provádění nezvratného postupu s cílem konečného vyřazení z provozu bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj V1 a bloků 1 a 2 jaderné elektrárny Bohunice V1 v souladu s jejich příslušnými plány na vyřazování z provozu při zachování nejvyššího stupně bezpečnosti.

2.  V rámci finančních období jsou hlavní specifické cíle programů Kozloduj a Bohunice tyto:

a) pro program Kozloduj:

i) provedení demontáže v turbínových halách bloků 1 až 4 a v pomocných budovách, které se měří podle počtu a typu demontovaných systémů;

ii) demontáž velkých součástí a zařízení v budovách reaktoru bloků 1 až 4, která se měří podle počtu a typu demontovaných systémů a zařízení,

iii) bezpečné nakládání s odpady při vyřazování z provozu v souladu s podrobným plánem nakládání s odpady, které se měří podle množství a typu bezpečně upraveného odpadu;

b) pro program Bohunice:

i) provedení demontáže reaktoru V1 v turbínové hale a v pomocných budovách, které se měří podle počtu a typu demontovaných systémů,

ii) demontáž velkých součástí a zařízení v budovách reaktoru V1, která se měří podle počtu a typu demontovaných systémů a zařízení,

iii) bezpečné nakládání s odpady při vyřazování z provozu v souladu s podrobným plánem nakládání s odpady, které se měří podle množství a typu upraveného odpadu.

3.  Programy Kozloduj a Bohunice mohou rovněž zahrnovat opatření k zachování vysoké úrovně bezpečnosti v blocích jaderné elektrárny vyřazovaných z provozu, včetně podpory ohledně pracovníků jaderné elektrárny.

Článek 3

Rozpočet

▼C1

1.  Finanční krytí k provádění programů Kozloduj a Bohunice v období 2014 až 2020 činí 518 442 000 EUR v běžných cenách. Uvedená částka se rozdělí mezi programy Kozloduj a Bohunice takto:

a) 293 032 000 EUR pro program Kozloduj na období 2014 až 2020;

b) 225 410 000 EUR pro program Bohunice na období 2014 až 2020.

▼B

Tímto nařízením nejsou nijak dotčeny finanční závazky podle budoucích víceletých finančních rámců.

2.  Komise přezkoumá účinnost programů Kozloduj a Bohunice a posoudí pokrok těchto programů srovnáním s milníky a lhůtami pro splnění cílů, které jsou uvedeny v článku 7, do konce roku 2017 v rámci hodnocení v polovině období uvedeného v článku 9. Na základě výsledků tohoto posouzení je možno přezkoumat výši prostředků přidělených na programy Kozloduj a Bohunice, jakož i programové období a rozdělení finančních prostředků mezi programy Kozloduj a Bohunice a program Ignalina zřízený nařízením Rady (Euratom) č. 1369/2013 ( 11 ), s cílem zohlednit pokrok dosažený při provádění těchto programů a zajistit, aby plánování a přidělení prostředků vycházelo ze skutečných platebních potřeb a absorpční schopnosti.

3.  Z finančního přídělu na programy Kozloduj a Bohunice lze rovněž hradit výdaje související s činnostmi v rámci přípravy, monitorování, kontroly, auditu a hodnocení, které jsou potřebné pro řízení každého programu a dosažení jejich cílů. Zejména je možno hradit výdaje na studie, jednání odborníků, informační a komunikační akce včetně sdělování priorit politiky Unie, pokud se týkají obecných cílů tohoto nařízení, výdaje spojené se sítěmi informačních technologií se zaměřením na zpracovávání a výměnu informací, společně se všemi ostatními výdaji na technickou a administrativní pomoc, které Komisi vznikly v souvislosti s řízením programů Kozloduj a Bohunice.

Přidělené finanční prostředky na programy Kozloduj a Bohunice mohou rovněž pokrýt výdaje na technickou a administrativní pomoc nezbytné k přechodu mezi těmito programy a opatřeními přijatými podle nařízení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010.

Článek 4

Předběžné podmínky

1.  Do 1. ledna 2014 přijme Bulharsko a Slovensko odpovídající opatření ke splnění těchto předběžných podmínek:

a) zajistit soulad s acquis daným Smlouvou o Euratomu v oblasti jaderné bezpečnosti, zejména pokud jde o provedení směrnic 2009/71/Euratom a 2011/70/Euratom do vnitrostátního práva;

b) ve vnitrostátním rámci vytvořit plán financování, který stanoví úplné náklady a předpokládané zdroje financování potřebné pro bezpečné dokončení vyřazení bloků jaderných reaktorů z provozu, včetně nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, v souladu s tímto nařízením;

c) předložit Komisi revidovaný podrobný plán na vyřazování z provozu rozpracovaný na úroveň činností vyřazování, včetně harmonogramu a odpovídající struktury nákladů založené na mezinárodně uznávaných normách pro odhad nákladů pro vyřazování z provozu.

2.  Bulharsko a Slovensko poskytnou Komisi nezbytné informace o plnění předběžných podmínek uvedených v odstavci 1, a to nejpozději do rozpočtového závazku v roce 2014.

3.  Komise posoudí informace podle odstavce 2 při přípravě ročního pracovního programu na rok 2014 uvedeného v čl. 6 odst. 1. Uvede-li Komise odůvodněné stanovisko ohledně porušení podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o nesplnění předběžných podmínek stanovených v odst. 1 písm. a), nebo pokud nejsou předběžné podmínky stanovené v odst. 1 písm. b) nebo c) splněny dostatečně, rozhodne se o pozastavení celé nebo části finanční pomoci Unie přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2. Takové rozhodnutí se zohlední při přijímání ročního pracovního programu na rok 2014. Výše pozastavené pomoci se stanoví na základě kritérií stanovených v prováděcím aktu uvedeném v článku 7.

Článek 5

Způsoby provádění

1.  Programy Kozloduj a Bohunice se provádí jedním nebo několika způsoby stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ( 12 ), zejména prostřednictvím grantů a zadávání veřejných zakázek.

2.  Komise může prováděním finanční pomoci Unie v rámci programů Kozloduj a Bohunice pověřit subjekty uvedené v čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

Článek 6

Roční pracovní programy

1.  Na začátku každého roku Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2 společný roční pracovní program pro programy Kozloduj a Bohunice, v němž pro každý program podrobně uvede cíle, očekávané výsledky, příslušné ukazatele výkonnosti a harmonogram pro využití finančních prostředků v rámci každého ročního finančního závazku.

2.  Na konci každého roku vypracuje Komise zprávu o pokroku v provádění prací vykonaných předchozí rok. Tato zpráva se předloží Evropskému parlamentu a Radě a je základem pro přijetí dalšího společného ročního pracovního programu.

Článek 7

Podrobné prováděcí postupy

Do 31. prosince 2014 přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2 podrobné prováděcí postupy pro celou dobu trvání programů Kozloduj a Bohunice. Tyto prováděcí akty určí pro každý z těchto programů cíle, očekávané výsledky, milníky, lhůty pro splnění cílů a odpovídající ukazatele výkonnosti. Zahrnou rovněž revidované podrobné plány vyřazování z provozu, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. c), které vytvoří základ pro monitorování pokroku a včasné dosažení očekávaných výsledků.

Článek 8

Ochrana finančních zájmu Unie

1.  Komise přijme vhodná opatření k zajištění toho, aby byly při provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím preventivních opatření proti podvodům, korupci a jiným nezákonným činnostem, účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek a případně účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi.

2.  Komise nebo její zástupci a Účetní dvůr mají pravomoc provádět na základě kontroly dokumentů i na místě audit u všech příjemců grantů, dodavatelů nebo poskytovatelů a subdodavatelů, kteří obdrželi finanční prostředky Unie.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) může provádět kontroly a inspekce na místě u hospodářských subjektů, jichž se financování Unií přímo nebo nepřímo týká, v souladu s postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ( 13 ) a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ( 14 ) s cílem zjistit, zda v souvislosti s grantovou dohodou, rozhodnutím o grantu nebo smlouvou o financování Unií nedošlo k podvodu, korupci nebo jiné protiprávní činnosti ohrožující finanční zájmy Unie.

3.  Aniž jsou odstavce 1 a 2, dohody o spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, grantové dohody, rozhodnutí o grantu a smlouvy vyplývající z provádění tohoto nařízení obsahují ustanovení výslovně zmocňující Komisi, Účetní dvůr a OLAF k provádění auditů, kontrol a inspekcí na místě podle uvedených odstavců v souladu s jejich pravomocemi.

Článek 9

Hodnocení v polovině období

1.  Do 31. prosince 2017 vypracuje Komise v úzké spolupráci s členskými státy hodnotící zprávu v polovině období o dosažených cílech u všech opatřeních týkajících se programů Kozloduj a Bohunice na úrovni výsledků a dopadů, účinnosti využívání zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie s cílem přijmout rozhodnutí o změně či zrušení těchto opatření. Hodnocení se rovněž zabývá možností změn specifických cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 a podrobných prováděcích postupů uvedených v článku 7.

2.  Hodnocení v polovině období zohlední pokrok srovnáním s ukazateli výkonnosti, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2.

3.  Komise sdělí závěry hodnocení uvedeného v odstavci 1 Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 10

Závěrečné hodnocení

1.  Komise provede v úzké spolupráci s členskými státy následné hodnocení účinnosti a účelnosti programů Kozloduj a Bohunice, jakož i účinnosti financovaných opatření, pokud jde o dopad, využití zdrojů a přidanou hodnotu pro Unii.

2.  Závěrečné hodnocení zohlední pokrok srovnáním s ukazateli výkonnosti, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2.

3.  Komise sdělí závěry hodnocení uvedeného v odstavci 1 Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 11

Výbor

1.  Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Má-li být stanovisko výboru získáno písemným postupem, je tento postup ukončen bez výsledku, pokud tak o tom ve lhůtě stanovené pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.

Článek 12

Přechodná ustanovení

Tímto nařízením nejsou dotčeny pokračování ani změny, včetně úplného nebo částečného zrušení dotčených projektů až do jejich ukončení nebo finanční pomoci udělené Komisí na základě nařízení (Euratom) č. 549/2007, (Euratom) č. 647/2010 nebo jiného právního předpisu, jenž se na tuto pomoc vztahuje ke dni 31. prosince 2013, jež se na dotyčná opatření použijí i nadále až do jejich ukončení.

Článek 13

Zrušení

Nařízení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010 se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2014.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Stanovisko ze dne 19. listopadu 2013 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 2 ) Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 29.

( 3 ) Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 954.

( 4 ) Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (Úř. věst. L 172, 2.7.2009, s.18).

( 5 ) Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 48.

( 6 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114).

( 7 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).

( 8 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

( 9 ) Nařízení Rady (Euratom) č. 549/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění Protokolu č. 9 o blocích 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice V1 na Slovensku připojeného k aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii (Úř. věst. L 131, 23.5.2007, s. 1).

( 10 ) Nařízení Rady (Euratom) č. 647/2010 ze dne 13. července 2010 o finanční pomoci Unie v souvislosti s vyřazováním z provozu bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku (Úř. věst. L 189, 22.7.2010, s. 9).

( 11 ) Nařízení Rady (Euratom) č. 1369/2013 ze dne 13. prosince 2013 o podpoře poskytované Unií na program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Litvě z provozu a o zrušení nařízení (Euratom) č. 1990/2006 (Viz strana 7 v tomto čísle Úředního věstníku).

( 12 ) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

( 13 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

( 14 ) Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).