02013R0812 — CS — 26.04.2018 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 812/2013

ze dne 18. února 2013,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 239 6.9.2013, s. 83)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 518/2014 ze dne 5. března 2014

  L 147

1

17.5.2014

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/254 ze dne 30. listopadu 2016,

  L 38

1

15.2.2017

 M3

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/543 ze dne 23. ledna 2018,

  L 90

63

6.4.2018


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 328, 12.12.2017, s.  142 (518/2014)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 812/2013

ze dne 18. února 2013,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanovuje požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a poskytování doplňkových informací o výrobku u ohřívačů vody o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 70 kW, zásobníků teplé vody s užitným objemem ≤ 500 litrů a souprav sestávajících z ohřívače vody ≤ 70 kW a solárního zařízení.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na:

a) ohřívače vody konkrétně navržené pro využití plynných nebo kapalných paliv vyrobených převážně z biomasy;

b) ohřívače vody využívající pevná paliva;

c) ohřívače vody v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ( 1 );

d) kombinované ohřívače, jak je definuje článek 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 ( 2 )

e) ohřívače vody, které nedosahují alespoň zátěžového profilu s nejmenší referenční energií uvedeného v tabulce 3 přílohy VII;

f) ohřívače vody navržené pouze pro výrobu teplých nápojů nebo potravin.

Článek 2

Definice

Kromě definic stanovených v článku 2 směrnice 2010/30/ES se pro účely tohoto nařízení použijí tyto definice:

1) „ohřívačem vody“ se rozumí zařízení, které

a) je připojeno na vnější přívod pitné nebo užitkové vody;

b) vyrábí a předává teplo pro dodávku teplé pitné nebo užitkové vody o dané teplotě a v daném množství a průtoku ve stanoveném časovém období; a

c) je vybaveno jedním nebo více zdroji tepla;

2) „zdrojem tepla“ se rozumí ta část ohřívače vody, která vyrábí teplo za využití jednoho nebo více z následujících procesů:

a) spalování fosilních paliv nebo paliv z biomasy;

b) využití Jouleova jevu v prvcích elektrického odporového ohřevu;

c) zachycování tepla okolního prostředí ze vzdušného, vodního nebo zemního zdroje nebo tepla odpadního;

3) „jmenovitým tepelným výkonem“ se rozumí deklarovaný tepelný výkon ohřívače vody během procesu ohřívání vody za standardních jmenovitých podmínek vyjádřený v kW;

4) „užitným objemem“ (V) se rozumí jmenovitý objem zásobníku teplé vody vyjádřený v litrech;

5) „standardními jmenovitými podmínkami“ se rozumí provozní podmínky ohřívačů vody využívané při stanovení jmenovitého tepelného výkonu, energetické účinnosti ohřevu vody, hladiny akustického výkonu a emisí oxidu dusíku a u zásobníků teplé vody při stanovení statických ztrát;

6) „biomasou“ se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících odvětví, včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslového a obecního odpadu;

7) „palivem z biomasy“ se rozumí plynné nebo kapalné palivo vyrobené z biomasy;

8) „fosilním palivem“ se rozumí plynné nebo kapalné palivo fosilního původu;

9) „zásobníkem teplé vody“ se rozumí nádoba pro uchovávání teplé vody za účelem ohřevu vody nebo vytápění vnitřních prostorů, včetně jakýchkoli přídatných látek, která není vybavena žádným vlastním zdrojem tepla, s možnou výjimkou jednoho nebo více záložních ponorných ohřívačů;

10) „záložním ponorným ohřívačem“ se rozumí elektrický odporový ohřívač pracující na bázi Jouleova jevu, který je součástí zásobníku teplé vody a vyrábí teplo, pouze když je vnější zdroj tepla přerušen (a to i v době údržby) nebo je mimo provoz; nebo je součástí solárního zásobníku teplé vody a poskytuje teplo, když solární zdroj tepla není dostačující pro dosažení požadované úrovně tepelné pohody;

11) „solárním zařízením“ se rozumí výhradně solární systém, solární kolektor, solární zásobník teplé vody nebo čerpadlo v kolektorovém okruhu, které jsou uváděny na trh samostatně;

12) „výhradně solárním systémem“ se rozumí zařízení, které je vybaveno jedním nebo více solárními kolektory a solárními zásobníky teplé vody, popřípadě čerpadly v kolektorovém okruhu a jinými částmi a které je uváděno na trh jako jedna jednotka a není vybaveno žádným zdrojem tepla s možnou výjimkou jednoho nebo více záložních ponorných ohřívačů;

13) „soupravou sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení“ se rozumí souprava nabízená koncovému uživateli a obsahující jeden nebo více ohřívačů vody a jedno nebo více solárních zařízení;

14) „energetickou účinností ohřevu vody“ (ηwh ) se rozumí poměr mezi užitečnou energií poskytovanou ohřívačem vody a energií potřebnou pro její výrobu vyjádřený v %;

15) „hladinou akustického výkonu“ (LWA ) se rozumí hladina akustického výkonu vážená váhovou funkcí A ve vnitřním nebo venkovním prostředí, vyjádřená v dB;

16) „statickou ztrátou“(S) se rozumí topný výkon, který unikne ze zásobníku teplé vody za daných teplot vody a okolního prostředí, vyjádřený ve W;

17) „ohřívačem vody s tepelným čerpadlem“ se rozumí ohřívač vody, který k výrobě tepla využívá teplo okolního prostředí ze vzdušného, vodního nebo zemního zdroje nebo odpadní teplo.

Pro účely příloh II až IX jsou další definice uvedeny v příloze I.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů a časový harmonogram

1.  Od 26. září 2015 dodavatelé uvádějící na trh nebo do provozu ohřívače vody, včetně ohřívačů vody integrovaných do souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení, zajistí, aby:

a) každý ohřívač vody, který vyhovuje třídám energetické účinnosti ohřevu vody stanoveným v bodě 1 přílohy II, byl opatřen tištěným energetickým štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 1.1 přílohy III; ohřívače vody s tepelným čerpadlem byly opatřeny tištěným štítkem alespoň v balení zdroje tepla a ohřívače vody určené pro použití v soupravách sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení byly na každém ohřívači vody opatřeny druhým štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 3 přílohy III;

b) ke každému ohřívači vody byl poskytnut informační list výrobku stanovený v bodě 1 přílohy IV, přičemž: u ohřívačů vody s tepelným čerpadlem se poskytuje informační list výrobku alespoň pro zdroj tepla; u ohřívačů vody určených pro použití v soupravách sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení se poskytuje druhý informační list stanovený v bodě 4 přílohy IV;

c) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v bodě 1 přílohy V;

d) každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem ohřívače vody a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

e) každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu ohřívače vody a popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

▼C1

f) pro každý model ohřívače vody byl obchodníkům dán k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 1.1 přílohy III podle tříd energetické účinnosti ohřevu vody uvedených v bodě 1 přílohy II;

▼M1

g) pro každý model ohřívače vody byl obchodníkům dán k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v bodě 1 přílohy IV, přičemž u modelů ohřívačů vody s tepelným čerpadlem musí být elektronický informační list výrobku dán obchodníkům k dispozici alespoň pro zdroj tepla.

▼B

Od 26. září 2017 každý ohřívač vody, který vyhovuje třídám energetické účinnosti ohřevu vody stanoveným v bodě 1 přílohy II, musí být opatřen tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 1.2 přílohy III, přičemž: ohřívače vody s tepelným čerpadlem musí být opatřeny tištěným štítkem alespoň na obalu zdroje tepla.

▼M1

Od 26. září 2017 musí být pro každý model ohřívače vody dán obchodníkům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 1.2 přílohy III podle tříd energetické účinnosti ohřevu vody stanovených v bodě 1 přílohy II.

▼B

2.  Od 26. září 2015 dodavatelé uvádějící na trh nebo do provozu zásobníky teplé vody zajistí, aby:

a) každý zásobník teplé vody, který vyhovuje třídám energetické účinnosti stanoveným v bodě 2 přílohy II, byl opatřen tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 2.1 přílohy III;

b) byl poskytnut informační list výrobku stanovený v bodě 2 přílohy IV;

c) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v bodě 2 přílohy V;

d) každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem zásobníku teplé vody a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti tohoto modelu;

e) každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu zásobníku teplé vody a popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti tohoto modelu;

▼M1

f) pro každý model zásobníku teplé vody byl obchodníkům dán k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 2.1 přílohy III podle tříd energetické účinnosti uvedených v bodě 2 přílohy II;

g) pro každý model zásobníku teplé vody byl obchodníkům dán k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v bodě 2 přílohy IV.

▼B

Od 26. září 2017 každý zásobník teplé vody, který vyhovuje třídám energetické účinnosti stanoveným v bodě 2 přílohy II, musí být opatřen tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 2.2 přílohy III.

▼M1

Od 26. září 2017 musí být pro každý model zásobníku teplé vody dán obchodníkům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 2.2 přílohy III podle tříd energetické účinnosti uvedených v bodě 2 přílohy II.

▼B

3.  Od 26. září 2015 dodavatelé uvádějící na trh nebo do provozu solární zařízení zajistí, aby:

a) byl poskytnut informační list výrobku stanovený v bodě 3 přílohy IV;

b) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v bodě 3 přílohy V;

▼M1

c) pro každý model solárního zařízení byl obchodníkům dán k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v bodě 3 přílohy IV.

▼B

4.  Od 26. září 2015 dodavatelé uvádějící na trh nebo do provozu soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení zajistí, aby:

a) každá souprava sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení, která vyhovuje třídám energetické účinnosti ohřevu vody stanoveným v bodě 1 přílohy II, byla opatřena tištěným energetickým štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 3 přílohy III;

b) ke každé soupravě sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení byl poskytnut informační list výrobku stanovený v bodě 4 přílohy IV;

c) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání poskytnuta technická dokumentace stanovená v bodě 4 přílohy V;

d) každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

e) každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení a popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

▼M1

f) pro každý model soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení byl obchodníkům dán k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v bodě 3 přílohy III podle tříd energetické účinnosti ohřevu vody uvedených v bodě 1 přílohy II;

g) pro každý model soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení byl obchodníkům dán k dispozici elektronický informační list výrobku podle bodu 4 přílohy IV.

▼B

Článek 4

Povinnosti obchodníků

1.  Obchodníci s ohřívači vody zajistí, aby:

a) každý ohřívač vody byl v místě prodeje opatřen energetickým štítkem stanoveným v bodě 1 přílohy III, poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1 a umístěný na vnější straně přední části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný;

▼M1

b) ohřívače vody nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že koncový uživatel uvidí vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavatelem v souladu s bodem 1 přílohy VI, s výjimkou případů, že jsou výrobky nabízeny prostřednictvím internetu, kdy se použijí ustanovení přílohy X;

▼B

c) každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem ohřívače vody a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

d) každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu ohřívače vody a popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek.

2.  Obchodníci se zásobníky teplé vody zajistí, aby:

a) každý zásobník teplé vody byl v místě prodeje opatřen energetickým štítkem stanoveným v bodě 2 přílohy III, poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 2 a umístěným na vnější straně přední části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný;

▼M1

b) zásobníky teplé vody nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že koncový uživatel uvidí vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavatelem v souladu bodem 2 přílohy VI, s výjimkou případů, že jsou výrobky nabízeny prostřednictvím internetu, kdy se použijí ustanovení přílohy X;

▼B

c) každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem zásobníku teplé vody a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti tohoto modelu;

d) každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu zásobníku teplé vody a popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti tohoto modelu.

3.  Obchodníci se soupravami sestávajícími z ohřívače vody a solárního zařízení zajistí na základě energetických štítků a informačních listů poskytnutých dodavateli v souladu s čl. 3 odst. 1, 3 a 4, aby:

a) každá nabídka konkrétní soupravy obsahovala informaci o energetické účinnosti ohřevu vody a třídě energetické účinnosti ohřevu vody této soupravy za průměrných, chladnějších nebo teplejších klimatických podmínek, podle vhodnosti, a to tak, že vystaví soupravu se štítkem stanoveným v bodě 3 přílohy III a poskytnou informační list stanovený v bodě 4 přílohy IV, náležitě vyplněný v souladu s vlastnostmi dané soupravy;

▼M1

b) soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že koncový uživatel uvidí vystavenou soupravu, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými v souladu s bodem 3 přílohy VI, s výjimkou případů, že jsou soupravy nabízeny prostřednictvím internetu, kdy se použijí ustanovení přílohy X;

▼B

c) každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

d) každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení a popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek.

Článek 5

Metody měření a výpočtů

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají za použití spolehlivých, přesných a opakovatelných metod měření a výpočtů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů stanovené v příloze VII a příloze VIII.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Při posuzování shody s deklarovanou třídou energetické účinnosti ohřevu vody, energetickou účinností ohřevu vody, roční spotřebou energie a hladinou akustického výkonu ohřívačů vody a deklarovanou třídou energetické účinnosti a statickými ztrátami zásobníků teplé vody uplatní členské státy postup stanovený v příloze IX.

Článek 7

Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději pět let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. Přezkum posoudí zejména veškeré významné změny v podílech různých druhů spotřebičů na trhu a vhodnost informačních listů a energetických štítků souprav stanovených v bodě 3 přílohy III a v bodě 4 přílohy IV.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Definice použitelné pro přílohy II-IX

Pro účely příloh II až IX se použijí tyto definice:

1) „konvenčním ohřívačem vody“ se rozumí ohřívač vody, který vyrábí teplo za využití spalování fosilních paliv nebo paliv z biomasy nebo Jouleova jevu v prvcích elektrického odporového ohřevu;

2) „solárním ohřívačem vody“ se rozumí ohřívač vody vybavený jedním nebo více solárními kolektory, solárními zásobníky teplé vody, zdroji tepla, popřípadě čerpadly v kolektorovém okruhu a jinými částmi; solární ohřívač vody je uváděn na trh jako jedna jednotka;

3) „zátěžovým profilem“ se rozumí daný sled odběrů vody, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII; každý ohřívač vody splňuje alespoň jeden zátěžový profil;

4) „odběrem vody“ se rozumí daná kombinace užitečného průtoku vody, užitečné teploty vody, množství užitečné energie a špičkové teploty, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII;

5) „užitečným průtokem vody“ (f) se rozumí minimální průtok vyjádřený v litrech za minutu, při němž teplá voda přispívá k referenční energii, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII;

6) „užitečnou teplotou vody“ (Tm ) se rozumí teplota vody vyjádřená ve stupních Celsia, při níž teplá voda začíná přispívat k referenční energii, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII;

7) „užitečným energetickým obsahem“ (Qtap ) se rozumí energetický obsah teplé vody (vyjádřený v kWh) dodávané o teplotě stejné nebo vyšší, než je užitečná teplota vody, a při průtoku vody stejném nebo vyšším, než je užitečný průtok vody, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII;

8) „energetickým obsahem teplé vody“ se rozumí součin měrné tepelné kapacity vody, průměrného rozdílu teplot teplé vody na výstupu a studené vody na vstupu a celkové hmotnosti přiváděné teplé vody;

9) „špičkovou teplotou“ (Tp ) se rozumí minimální teplota vody vyjádřená ve stupních Celsia, které má být dosaženo během odběru vody, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII;

10) „referenční energií“ (Qref ) se rozumí součet užitečného energetického obsahu odběrů vody, vyjádřený v kWh, při konkrétním zátěžovém profilu, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII;

11) „maximálním zátěžovým profilem“ se rozumí zátěžový profil s největší referenční energií, kterou je ohřívač vody schopen poskytnout při splnění podmínek teploty a průtoku tohoto zátěžového profilu;

12) „deklarovaným zátěžovým profilem“ se rozumí zátěžový profil uplatněný pro určení energetické účinnosti ohřevu vody;

13) „převodním koeficientem“ (CC) se rozumí koeficient vyjadřující odhadovanou 40 % průměrnou účinnost při výrobě energie v EU uvedenou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ( 3 ); hodnota převodního koeficientu je CC = 2,5;

14) „denní spotřebou elektrické energie“ (Qelec ) se rozumí spotřeba elektrické energie během 24 po sobě jdoucích hodin při deklarovaném zátěžovém profilu a za daných klimatických podmínek vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh;

15) „denní spotřebou paliva“ (Qfuel ) se rozumí spotřeba paliva během 24 po sobě jdoucích hodin při deklarovaném zátěžovém profilu a za daných klimatických podmínek, vyjádřená množstvím spalného tepla v kWh a pro účely bodu 4 přílohy VIII vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ;

16) „spalným teplem“ (GCV) se rozumí celkové množství tepla uvolněného jednotkovým množstvím paliva za předpokladu, že je plně spáleno za přítomnosti kyslíku a produkty spalování jsou ochlazeny na teplotu okolního prostředí; toto množství zahrnuje kondenzační teplo jakýchkoli vodních par obsažených v palivu a vodních par vzniklých spálením veškerého vodíku obsaženého v palivu;

17) „inteligentním ovládáním“ se rozumí zařízení, které automaticky přizpůsobuje proces ohřívání vody podmínkám individuálního použití s cílem omezit spotřebu energie;

18) „shodou v oblasti inteligentního ovládání“ (smart) se rozumí měření, zda ohřívač vody vybavený inteligentními ovládacími prvky splňuje kritérium stanovené v bodě 5 přílohy VIII;

19) „faktorem inteligentního ovládání“ se rozumí zisk energetické účinnosti ohřívače vody v důsledku inteligentního ovládání za podmínek stanovených v bodě 3 přílohy VII;

20) „týdenní spotřebou elektrické energie s inteligentním ovládáním“ (Qelec,week,smart ) se rozumí týdenní spotřeba elektrické energie ohřívače vody se zapnutou funkcí inteligentního ovládání měřená za podmínek stanovených v bodě 3 přílohy III, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh;

21) „týdenní spotřebou paliva s inteligentním ovládáním“ (Qfuel,week,smart ) se rozumí týdenní spotřeba paliva ohřívače vody se zapnutou funkcí inteligentního ovládání vyjádřená množstvím spalného tepla v kWh;

22) „týdenní spotřebou elektrické energie bez inteligentního ovládání“ (Qelec,week ) se rozumí týdenní spotřeba elektrické energie ohřívače vody s vypnutou funkcí inteligentního ovládání vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh;

23) „týdenní spotřebou paliva bez inteligentního ovládání“ (Qfuel,week ) se rozumí týdenní spotřeba paliva ohřívače vody s vypnutou funkcí inteligentního ovládání vyjádřená množstvím spalného tepla v kWh;

24) „roční spotřebou elektrické energie“ (AEC) se rozumí roční spotřeba elektrické energie ohřívače vody při deklarovaném zátěžovém profilu a za daných klimatických podmínek vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh;

25) „roční spotřebou paliva“ (AFC) se rozumí roční spotřeba fosilních paliv nebo paliv z biomasy ohřívače vody při deklarovaném zátěžovém profilu a za daných klimatických podmínek vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ;

26) „korekčním faktorem okolního prostředí“ (Qcor ) se rozumí faktor vyjádřený v kWh, který zohledňuje skutečnost, že místo, kde je instalován ohřívač vody, není izotermické;

27) „tepelnou ztrátou v pohotovostním režimu“ (Pstby ) se rozumí tepelná ztráta tepelného čerpadla v provozních režimech bez poptávky po teple vyjádřená v kW;

28) „průměrnými klimatickými podmínkami“, „chladnějšími klimatickými podmínkami“ a „teplejšími klimatickými podmínkami“ se rozumí teplotní podmínky a podmínky globálního solárního ozáření typické pro město Štrasburk v případě průměrných podmínek, pro Helsinky v případě chladnějších a pro Atény v případě teplejších klimatických podmínek;

29) „roční spotřebou energie“ (Qtota ) se rozumí roční spotřeba energie solárního ohřívače vody vyjádřená množstvím spotřebované primární energie v kWh nebo množstvím spalného tepla v kWh;

30) „ročním nesolárním tepelným přínosem“ (Qnonsol ) se rozumí roční přínos elektrické energie (vyjádřený množstvím primární energie v kWh) nebo paliva (vyjádřený množstvím spalného tepla v kWh) k užitečnému tepelnému výkonu solárního ohřívače vody nebo soupravy sestávající z ohřívače vody a solárních zařízení s ohledem na roční množství tepla zachycené solárním kolektorem a tepelné ztráty solárního zásobníku teplé vody;

31) „solárním kolektorem“ se rozumí zařízení navržené za účelem absorpce toku slunečního záření dopadajícího na Zemi a přenosu takto vyrobené tepelné energie na kapalinu, která jím protéká; zařízení charakterizují plocha apertury kolektoru, účinnost při nulové ztrátě, koeficient prvního řádu, koeficient druhého řádu a modifikátor úhlu dopadu;

32) „globálním solárním ozářením“ se rozumí množství celkové sluneční energie, jak přímé, tak difuzní, dopadající na plochu kolektoru o náklonu 45 stupňů orientovanou na zemském povrchu jižním směrem, vyjádřené ve W/m2;

33) „plochou apertury kolektoru“ (Asol ) se rozumí největší plocha průmětu apertury, kterou nesoustředěné solární záření vstupuje do kolektoru, vyjádřená v m2;

34) „účinností při nulové ztrátě“ (η0 ) se rozumí účinnost solárního kolektoru, když střední teplota kapaliny v solárním kolektoru je rovna teplotě okolního prostředí;

35) „koeficientem prvního řádu“ (a1 ) se rozumí koeficient tepelné ztráty solárního kolektoru vyjádřený ve W/(m2 K);

36) „koeficientem druhého řádu“ (a2 ) se rozumí koeficient měřící závislost koeficientu prvního řádu na teplotě, vyjádřený ve W/(m2 K2);

37) „modifikátorem úhlu dopadu“ (IAM) se rozumí poměr užitečného tepelného výkonu solárního kolektoru při daném úhlu dopadu a jeho užitečného tepelného výkonu při úhlu dopadu 0 stupňů;

38) „úhlem dopadu“ se rozumí úhel mezi směrem slunečních paprsků a směrem kolmým k ploše apertury kolektoru;

39) „solárním zásobníkem teplé vody“ se rozumí zásobník teplé vody, který ukládá tepelnou energii vyrobenou jedním nebo více solárními kolektory;

40) „energetickou účinností tepelného zdroje při ohřevu vody“ (ηwh,nonsol ) se rozumí energetická účinnost ohřevu vody tepelným zdrojem, který je součástí solárního ohřívače vody, vyjádřená v %, stanovená za průměrných klimatických podmínek a bez využití solárního tepelného příkonu;

41) „spotřebou pomocné elektrické energie“ (Qaux ), pro účely obrázku 1 v příloze IV uvedenou jako „pomocná energetická energie“ se rozumí roční spotřeba elektrické energie solárního ohřívače vody nebo výhradně solárního systému, která je výsledkem energetické spotřeby čerpadla a spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh;

42) „energetickou spotřebou čerpadla“ (solpump) se rozumí jmenovitá spotřeba elektrické energie čerpadla v kolektorovém okruhu solárního ohřívače vody nebo výhradně solárního systému, vyjádřená ve W;

43) „spotřebou elektrické energie v pohotovostním režimu“ (solstandby) se rozumí jmenovitá spotřeba elektrické energie solárního ohřívače nebo výhradně solárního systému, když čerpadlo a zdroj tepla nepracují, vyjádřená ve W;

44) „identifikační značkou modelu“ se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model ohřívače vody, zásobníku teplé vody, solárního zařízení nebo soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou, stejným názvem dodavatele nebo obchodníka.
PŘÍLOHA II

Třídy energetické účinnosti

1.   TŘÍDY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI OHŘÍVAČŮ VODY PŘI OHŘEVU VODY

Třída energetické účinnosti ohřívače vody při ohřevu vody se stanoví na základě jeho energetické účinnosti při ohřevu vody stanovené v tabulce 1.

Energetická účinnost ohřívače vody při ohřevu vody se vypočte podle bodu 3 přílohy VIII, pro solární ohřívače vody a ohřívače vody s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek.Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti ohřívačů vody při ohřevu vody, uspořádané podle deklarovaných zátěžových profilů, ηwh v %

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

2.   TŘÍDY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI ZÁSOBNÍKŮ TEPLÉ VODY

Třída energetické účinnosti zásobníku teplé vody se stanoví na základě její statické ztráty uvedené v tabulce 2.Tabulka 2

Třídy energetické účinnosti zásobníků teplé vody

Třída energetické účinnosti

Statická ztráta S ve wattech při užitném objemu V v litrech

A+

image

A

image

B

image

C

image

D

image

E

image

F

image

G

image
PŘÍLOHA III

Energetické štítky

1.   OHŘÍVAČE VODY

1.1    Energetický štítek 1

1.1.1    Konvenční ohřívače vody ve třídách energetické účinnosti ohřevu vody A až G

image

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

III. funkce ohřevu vody včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 3 přílohy VII;

IV. třída energetické účinnosti ohřevu vody stanovená v souladu s bodem 1 přílohy II; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti ohřívače vody při ohřevu vody je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V. roční spotřeba elektrické energie vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh nebo roční spotřeba paliva vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 4 přílohy VIII;

VI. hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostření v dB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

VII. u konvenčních ohřívačů vody schopných pracovat pouze v době mimo špičku může být doplněn piktogram uvedený v bodě 4 písm. d) odst. 10 této přílohy.

b) Provedení energetického štítku konvenčních ohřívačů vody musí být v souladu s bodem 4 této přílohy.

1.1.2    Solární ohřívače vody ve třídách energetické účinnosti ohřevu vody A až G

image

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

III. funkce ohřevu vody včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 3 přílohy VII;

IV. třída energetické účinnosti ohřevu vody za průměrných klimatických podmínek stanovená v souladu s bodem 1 přílohy II; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti ohřívače vody při ohřevu vody je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V. roční spotřeba elektrické energie vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh nebo roční spotřeba paliva vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ za průměrných, chladnějších a teplejších klimatických podmínek, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 4 přílohy VIII;

VI. solární mapa Evropy zobrazující tři orientační zóny globálního solárního ozáření;

VII. hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostředí v dB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

b) Provedení energetického štítku solárních ohřívačů vody musí být v souladu s bodem 5 této přílohy.

1.1.3    Ohřívače vody s tepelným čerpadlem ve třídách energetické účinnosti ohřevu vody A až G

image

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

III. funkce ohřevu vody včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 3 přílohy VII;

IV. třída energetické účinnosti ohřevu vody za průměrných klimatických podmínek stanovená v souladu s bodem 1 přílohy II; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti ohřívače vody při ohřevu vody je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V. roční spotřeba elektrické energie vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh nebo roční spotřeba paliva vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ za průměrných, chladnějších a teplejších klimatických podmínek, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 4 přílohy VIII;

VI. teplotní mapa Evropy zobrazující tři orientační teplotní zóny;

VII. hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostředí (pokud je to použitelné) a venkovním prostředí v dB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

VIII. u ohřívačů vody s tepelným čerpadlem schopných pracovat pouze v době mimo špičku může být doplněn piktogram uvedený v bodě 6 písm. d) odst. 11 této přílohy.

b) Provedení energetického štítku ohřívačů vody s tepelným čerpadlem musí být v souladu s bodem 6 této přílohy. Ve výjimečných případech, když byla určitému modelu udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ( 4 ), může zde být uvedena kopie ekoznačky EU.

1.2    Energetický štítek 2

1.2.1    Konvenční ohřívače vody v třídách energetické účinnosti ohřevu vody A+ až F

image

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.1.1 písm. a) této přílohy.

b) Provedení energetického štítku konvenčních ohřívačů vody musí být v souladu s bodem 4 této přílohy.

1.2.2    Solární ohřívače vody v třídách energetické účinnosti ohřevu vody A+ až F

image

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.1.2 písm. a) této přílohy.

b) Provedení energetického štítku solárních ohřívačů vody musí být v souladu s bodem 5 této přílohy.

1.2.3    Ohřívače vody s tepelnými čerpadly v třídách energetické účinnosti ohřevu vody A+ až F

image

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.1.3 písm. a) této přílohy.

b) Provedení energetického štítku ohřívačů vody v systémech s tepelnými čerpadly musí být v souladu s bodem 6 této přílohy.

2.   ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

2.1    Energetický štítek 1 zásobníků teplé vody v třídách energetické účinnosti A až G

image

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele;

III. funkce zásobníku vody;

IV. třída energetické účinnosti stanovená v souladu s přílohou II bodem 2; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti zásobníku teplé vody je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V. stálé ztráty ve W zaokrouhlené na nejbližší celé číslo;

VI. objem zásobníku teplé vody v litrech zaokrouhlený na nejbližší celé číslo.

b) Provedení energetického štítku zásobníků teplé vody musí být v souladu s bodem 7 této přílohy.

2.2    Energetický štítek 2 zásobníků teplé vody v třídách energetické účinnosti A+ až F

image

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 2.1 písm. a) této přílohy.

b) Provedení energetického štítku zásobníků teplé vody musí být v souladu s bodem 7 této přílohy.

3.   SOUPRAVY SESTÁVAJÍCÍ Z OHŘÍVAČE VODY A SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Energetický štítek souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení v třídách energetické účinnosti ohřevu vody A+++ až G

image

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka obchodníka a/nebo dodavatele;

II. identifikační značka modelu (modelů) obchodníka a/nebo dodavatele;

III. funkce ohřevu vody včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 3 přílohy VII;

IV. třída energetické účinnosti ohřívače vody při ohřevu vody stanovená v souladu s přílohou II bodem 1;

V. informace o tom, zda solární kolektor a zásobník teplé vody mohou být zahrnuty do soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení;

VI. třída energetické účinnosti soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení při ohřevu vody stanovená v souladu s přílohou IV bodem 4; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení při ohřevu vody je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti.

b) Provedení energetického štítku souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení musí být v souladu s bodem 8 této přílohy. U souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení v třídách energetické účinnosti pro ohřev vody A+++ až D mohou být poslední třídy E až G na stupnici A+++ až G vynechány.

4.

Provedení energetického štítku konvenčního ohřívače vody musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

image

Přičemž:

a) Energetický štítek musí být nejméně 105 mm široký a 200 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b) Pozadí je bílé.

c) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d) Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

image   Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 4 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

image   Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image   Energetický štítek: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 86 mm, výška: 17 mm.

image   Ohraničení pod logy: 1 bod, barva: kyan 100 %, délka: 86 mm.

image   Funkce ohřevu vody:

  Piktogram podle vyobrazení včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 3 přílohy VII: Calibri bold 16 bodů, 100 % černá.

image   Stupnice A–G nebo A+–F:

  Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1 mm, barvy:

 

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00.

  Text: Calibri bold 16 bodů, verzálky, bílá; symbol „+“: horní index.

image   Třída energetické účinnosti ohřevu vody:

  Šipka: šířka: 22 mm, výška: 12 mm, 100 % černá,

  Text: Calibri bold 24 bodů, verzálky, bílá; symbol „+“: horní index.

image   Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru:

  Piktogram podle vyobrazení,

  Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm,

  Hodnota „YZ“: Calibri bold 15 bodů, 100 % černá,

  Text „dB“: Calibri regular 10 bodů, 100 % černá.

image   Roční spotřeba energie v kWh/rok nebo GJ/rok:

  Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm,

  Hodnota „WXYZ“ nebo „YZ“: Calibri bold nejméně 20 bodů, 100 % černá,

  Text „kWh/rok“ nebo „GJ/rok“: Calibri bold nejméně 15 bodů, 100 % černá.

image   Kapacita mimo špičku, připadá-li v úvahu:

  Piktogram podle vyobrazení,

  Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

image   Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení:

  Text: Calibri bold 10 bodů.

image   Název nebo ochranná známka dodavatele.

image   Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 86 × 12 mm.

5.

Provedení energetického štítku solárního ohřívače vody musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

image

Přičemž:

a) Energetický štítek musí být nejméně 105 mm široký a 200 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b) Pozadí je bílé.

c) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d) Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

image   Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 4 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

image   Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image   Energetický štítek: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 86 mm, výška: 17 mm.

image   Ohraničení pod logy: 1 bod, barva: kyan 100 %, délka: 86 mm.

image   Funkce ohřevu vody:

  Piktogram podle vyobrazení včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 3 přílohy VII: Calibri bold 16 bodů, 100 % černá.

image   Stupnice A–G nebo A+–F:

  Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1 mm, barvy:

 

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00.

  Text: Calibri bold 16 bodů, verzálky, bílá; symbol „+“: horní index.

image   Třída energetické účinnosti ohřevu vody:

  Šipka: šířka: 22 mm, výška: 12 mm, 100 % černá,

  Text: Calibri bold 24 bodů, verzálky, bílá; symbol „+“: horní index.

image   Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru:

  Piktogram podle vyobrazení,

  Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm,

  Hodnota „YZ“: Calibri bold 15 bodů, 100 % černá,

  Text „dB“: Calibri regular 10 bodů, 100 % černá.

image   Roční spotřeba energie v kWh/rok nebo GJ/rok:

  Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm,

  Hodnoty „WXYZ“ nebo „YZ“: Calibri nejméně 13 bodů, 100 % černá

  Text „kWh/rok“ nebo „GJ/rok“: Calibri regular nejméně 11 bodů, 100 % černá.

image   Solární mapa Evropy a barevné čtverce:

  Piktogram podle vyobrazení,

  barvy: tmavomodrá: 86-51-00-00,

 středně modrá: 53-08-00-00,

 světle modrá: 25-00-02-00.

image   Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení:

  Text: Calibri bold 10 bodů.

image   Název nebo ochranná známka dodavatele.

image   Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 86 × 12 mm.

6.

Provedení energetického štítku ohřívačů vody v systémech s tepelnými čerpadly musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

image

Přičemž:

a) Energetický štítek musí být nejméně 105 mm široký a 200 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b) Pozadí je bílé.

c) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d) Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

image   Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 4 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

image   Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image   Energetický štítek: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 86 mm, výška: 17 mm.

image   Ohraničení pod logy: 1 bod, barva: kyan 100 %, délka: 86 mm.

image   Funkce ohřevu vody:

  Piktogram podle vyobrazení včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 3 přílohy VII: Calibri bold 16 bodů, 100 % černá.

image   Stupnice A–G nebo A+–F:

  Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1 mm, barvy:

 

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00.

  Text: Calibri bold 16 bodů, verzálky, bílá; symbol „+“: horní index.

image   Třída energetické účinnosti ohřevu vody:

  Šipka: šířka: 22 mm, výška: 12 mm, 100 % černá.

  Text: Calibri bold 24 bodů, verzálky, bílá; symbol „+“: horní index.

image   Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru (připadá-li v úvahu) a venkovním prostoru:

  Piktogram podle vyobrazení

  Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm

  Hodnota „YZ“: Calibri bold 15 bodů, 100 % černá

  Text „dB“: Calibri regular 10 bodů, 100 % černá.

image   Roční spotřeba energie v kWh/rok nebo GJ/rok:

  Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm

  Hodnoty „WXYZ“ nebo „YZ“: Calibri nejméně 13 bodů, 100 % černá

  Text „kWh/rok“ nebo „GJ/rok“: Calibri regular nejméně 11 bodů, 100 % černá

image   Teplotní mapa Evropy a barevné čtverce:

  Piktogram podle vyobrazení

  Barvy: tmavomodrá: 86-51-00-00,

 středně modrá: 53-08-00-00,

 světle modrá: 25-00-02-00.

image   Kapacita mimo špičku, připadá-li v úvahu:

  Piktogram podle vyobrazení

  Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

image   Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení:

  Text: Calibri bold 10 bodů.

image   Název nebo ochranná známka dodavatele

image   Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 86 × 12 mm.

7.

Provedení energetického štítku zásobníků teplé vody musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

image

Přičemž:

a) Energetický štítek musí být nejméně 105 mm široký a 200 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b) Pozadí je bílé.

c) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d) Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

image   Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 4 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

image   Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image   Energetický štítek: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 86 mm, výška: 17 mm.

image   Ohraničení pod logy: 1 bod, barva: kyan 100 %, délka: 86 mm.

image   Funkce zásobníku:

  Piktogram podle vyobrazení.

image   Stupnice A–G nebo A+–F:

  Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1 mm, barvy:

 

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00.

  Text: Calibri bold 16 bodů, verzálky, bílá; symbol „+“: horní index.

image   Třída energetické účinnosti:

  Šipka: šířka: 22 mm, výška: 12 mm, 100 % černá.

  Text: Calibri bold 24 bodů, verzálky, bílá; symbol „+“: horní index.

image   Stálé ztráty:

  Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm

  Hodnota „YZ“: Calibri bold 45 bodů, 100 % černá.

  Text „W“: Calibri regular 30 bodů, 100 % černá.

image   Objem zásobníku:

  Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm

  Hodnota „XYZ“: Calibri bold 45 bodů, 100 % černá.

  Text „L“: Calibri regular 30 bodů, 100 % černá.

image   Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení:

  Text: Calibri bold 10 bodů.

image   Název nebo ochranná známka dodavatele

image   Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 86 × 12 mm.

8.

Provedení energetického štítku souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

image

Přičemž:

a) Energetický štítek musí být nejméně 210 mm široký a 297 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b) Pozadí je bílé.

c) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d) Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

image   Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 6 bodů, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

image   Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

image   Energetický štítek: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 191 mm, výška: 37 mm.

image   Ohraničení pod logy: 2 body, barva: kyan 100 %, délka: 191 mm.

image   Funkce ohřevu vody:

  Piktogram podle vyobrazení včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 3 přílohy VII: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

image   Ohřívač vody:

  Piktogram podle vyobrazení.

  Třída energetické účinnosti ohřívače vody při ohřevu vody:

 

Šipka: šířka: 24 mm, výška: 14 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 28 bodů, verzálky, bílá;

  Ohraničení: 3 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

image   Souprava se solárním kolektorem a/nebo zásobníkem teplé vody:

  Piktogramy podle vyobrazení,

  symbol „+“: Calibri bold 50 bodů, kyan 100 %.

  Políčka: šířka: 12 mm, výška: 12 mm, ohraničení: 4 body, kyan 100 %

  Ohraničení: 3 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

image   Stupnice A+++–G s ohraničením:

  Šipka: výška: 15 mm, mezera: 3 mm, barvy:

 

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

sedmá třída: 00-X-X-00

připadají-li v úvahu, poslední třídy: 00-X-X-00.

  Text: Calibri bold 30 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

  Ohraničení: 3 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

image   Třída energetické účinnosti soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení při ohřevu vody:

  Šipka: šířka: 33 mm, výška: 19 mm, 100 % černá.

  Text: Calibri bold 40 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

image   Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení:

  Text: Calibri bold 12 bodů.

image   Název nebo ochranná známka obchodníka a/nebo dodavatele.

image   Identifikační značka modelu používaná obchodníkem a/nebo dodavatelem:

Název nebo ochranná známka obchodníka a/nebo dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 191 × 19 mm.
PŘÍLOHA IV

Informační list výrobku

1.   OHŘÍVAČE VODY

1.1 Informace v informačním listu ohřívače vody musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a) název nebo ochranná známka dodavatele;

b) identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

c) deklarovaný zátěžový profil vyjádřený příslušným písmenem a typickým použitím podle tabulky 3 přílohy VII;

d) třída energetické účinnosti modelu při ohřevu vody stanovená v souladu s bodem 1 přílohy II, přičemž: u solárních ohřívačů vody a ohřívačů vody s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek;

e) energetická účinnost ohřevu vody v % zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 3 přílohy VIII, přičemž: u solárních ohřívačů vody a ohřívačů vody s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek;

f) roční spotřeba elektrické energie vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh nebo roční spotřeba paliva vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 4 přílohy VIII, přičemž: u solárních ohřívačů vody a ohřívačů vody s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek;

g) je-li to proveditelné, jiné zátěžové profily, při nichž je vhodné daný ohřívač vody používat, a jim odpovídající energetická účinnost ohřevu vody a roční spotřeba elektrické energie, jak je stanoveno v bodech e) a f);

h) nastavení teploty termostatu ohřívače vody od dodavatele při jeho uvedení na trh;

i) hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostředí v dB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo (u ohřívačů vody s tepelným čerpadlem, je-li proveditelné);

j) je-li proveditelné, údaj o tom, že ohřívač vody je schopen pracovat pouze v době mimo špičku;

k) jakákoli konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě ohřívače vody;

l) pokud je deklarovaná hodnota smart„1“, sdělení, že informace o energetické účinnosti ohřevu vody a roční spotřebě elektrické energie a/nebo paliva se vztahuje pouze na nastavení se zapnutým inteligentním ovládáním;

u solárních ohřívačů vody a ohřívačů vody s tepelným čerpadlem k tomu navíc:

m) energetická účinnost ohřevu vody v % za chladnějších a teplejších klimatických podmínek zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 3 přílohy VIII;

n) roční spotřeba elektrické energie vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh a/nebo roční spotřeba paliva vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ za chladnějších a teplejších klimatických podmínek, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 4 přílohy VIII;

u solárních ohřívačů vody k tomu navíc:

o) plocha apertury kolektoru v m2 zaokrouhlená na dvě desetinná místa;

p) účinnost při nulové ztrátě zaokrouhlená na tři desetinná místa;

q) koeficient prvního řádu ve W/(m2 K) zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

r) koeficient druhého řádu ve W/(m2 K2) zaokrouhlený na tři desetinná místa;

s) modifikátor úhlu dopadu zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

t) užitný objem v litrech zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

u) spotřeba elektrické energie čerpadla ve W zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

v) spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu ve W zaokrouhlená na dvě desetinná místa;

u ohřívačů vody s tepelným čerpadlem k tomu navíc:

w) hladina akustického výkonu LWA ve venkovním prostředí v dB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

1.2 Jeden informační list se může vztahovat na několik modelů ohřívačů vody dodávaných stejným dodavatelem.

1.3 Informace obsažené v informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V tomto případě se uvedou také ty z informací vyjmenovaných v bodě 1.1, které na štítku nejsou uvedeny.

2.   ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

2.1 Informace v informačním listu zásobníky teplé vody musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a) název nebo ochranná známka dodavatele;

b) identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

c) třída energetické účinnosti modelu stanovená v souladu s bodem 2 přílohy II;

d) statická ztráta ve W zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

e) užitný objem v litrech zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

2.2 Jeden informační list se může vztahovat na několik modelů zásobníků teplé vody dodávaných stejným dodavatelem.

2.3 Informace obsažené v informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V tomto případě se uvedou také ty z informací vyjmenovaných v bodě 2.1, které na štítku nejsou uvedeny.

3.   SOLÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

3.1 Informace v informačním listu solárního zařízení musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem (případně u čerpadel v kolektorovém okruhu):

a) název nebo ochranná známka dodavatele;

b) identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

c) plocha apertury kolektoru v m2, zaokrouhlená na dvě desetinná místa;

d) účinnost při nulové ztrátě zaokrouhlená na tři desetinná místa;

e) koeficient prvního řádu v W/(m2 K) zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

f) koeficient druhého řádu v W/(m2 K2) zaokrouhlený na tři desetinná místa;

g) modifikátor úhlu dopadu zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

h) užitný objem v litrech zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

i) roční nesolární tepelný přínos Qnonsol vyjádřený množstvím primární energie v kWh pro elektrickou energii nebo množstvím spalného tepla v kWh pro paliva, při zátěžových profilech M, L, XL a XXL za průměrných klimatických podmínek, zaokrouhlený na jedno desetinné místo;

j) spotřeba elektrické energie čerpadla ve W zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

k) spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu ve W zaokrouhlená na dvě desetinná místa;

l) roční spotřeba pomocné elektrické energie Qaux vyjádřená v konečném množství spotřebované energie v kWh a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

3.2 Jeden informační list se může vztahovat na několik modelů solárních zařízení dodávaných stejným dodavatelem.

4.   SOUPRAVY SESTÁVAJÍCÍ Z OHŘÍVAČE VODY A SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Informační list souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení musí obsahovat prvky stanovené na obrázku 1 pro hodnocení energetické účinnosti souprav sestávajících z ohřívače vody a solárních zařízení při ohřevu vody a musí v něm být uvedeny tyto informace:

 I: hodnota energetické účinnosti ohřívače vody při ohřevu vody vyjádřená v %;

 II: hodnota matematického výrazu
image , kde hodnota Qref je převzata z tabulky 3 v příloze VII a hodnota Qnonsol z informačního listu solárního zařízení při deklarovaném zátěžovém profilu M, L, XL nebo XXL ohřívače vody;

 III: hodnota matematického výrazu
image , vyjádřená v %, kde hodnota Qaux je převzata z informačního listu solárního zařízení a hodnota Qref z tabulky 3 v příloze VII při deklarovaném zátěžovém profilu M, L, XL nebo XXL.

Obrázek 1

Informační list soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení s vyznačením energetické účinnosti nabízené soupravy při ohřevu vody

image
PŘÍLOHA V

Technická dokumentace

1.   OHŘÍVAČE VODY

Technická dokumentace k ohřívačům vody podle čl. 3 odst. 1 písm. c) musí obsahovat:

a) název a adresu dodavatele;

b) dostatečně podrobný popis modelu ohřívače vody umožňující jeho jednoznačné určení;

c) případně odkazy na použité harmonizované normy;

d) v příslušných případech jiné použité normy a technické specifikace;

e) jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f) výsledky měření technických parametrů stanovených v bodě 7 přílohy VII;

g) výsledky výpočtů technických parametrů stanovených v bodě 2 přílohy VIII;

h) jakákoli konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě ohřívače vody.

2.   ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

Technická dokumentace k zásobníkům teplé vody podle čl. 3 odst. 2 písm. c) musí obsahovat:

a) název a adresu dodavatele;

b) dostatečně podrobný popis modelu zásobníku teplé vody umožňující jeho jednoznačné určení;

c) případně odkazy na použité harmonizované normy;

d) v příslušných případech jiné použité normy a technické specifikace;

e) jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f) výsledky měření technických parametrů stanovených v bodě 8 přílohy VII;

g) jakákoli konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě zásobníku teplé vody.

3.   SOLÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

Technická dokumentace k solárním zařízením podle čl. 3 odst. 3 písm. b) musí obsahovat:

a) název a adresu dodavatele;

b) dostatečně podrobný popis modelu solárního zařízení umožňující jeho jednoznačné určení;

c) případně odkazy na použité harmonizované normy;

d) v příslušných případech jiné použité normy a technické specifikace;

e) jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f) výsledky měření technických parametrů stanovených v bodě 9 přílohy VII;

g) jakákoli konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě solárního zařízení.

4.   SOUPRAVY SESTÁVAJÍCÍ Z OHŘÍVAČE VODY A SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Technická dokumentace k soupravám sestávajícím z ohřívače vody a solárního zařízení podle čl. 3 odst. 4 písm. c) musí obsahovat:

a) název a adresu dodavatele;

b) dostatečně podrobný popis modelu soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení umožňující jeho jednoznačné určení;

c) případně odkazy na použité harmonizované normy;

d) v příslušných případech jiné použité technické normy a specifikace;

e) jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f) technické parametry:

 energetická účinnost při ohřevu vody v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo,

 technické parametry stanovené v bodech 1, 2 a 3 této přílohy;

g) jakákoli konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení.
PŘÍLOHA VI

▼M1

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek jinde než na internetu

▼B

1.   OHŘÍVAČE VODY

1.1 Informace uvedené podle čl. 4 odst. 1 písm. b) se poskytnou v tomto pořadí:

a) deklarovaný zátěžový profil vyjádřený vhodným písmenem a typickým použitím v souladu s tabulkou 3 přílohy VII;

b) třída energetické účinnosti modelu při ohřevu vody za průměrných klimatických podmínek v souladu s bodem 1 přílohy II;

c) energetická účinnost ohřevu vody v % za průměrných klimatických podmínek zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s bodem 3 přílohy VIII;

d) roční spotřeba elektrické energie vyjádřená koncovým množstvím spotřebované energie v kWh nebo roční spotřeba paliva vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ za průměrných klimatických podmínek, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s bodem 4 přílohy VIII;

e) hladina akustického výkonu ve vnitřním prostředí v dB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo (u ohřívačů vody s tepelným čerpadlem, je-li proveditelné);

u solárních ohřívačů vody a ohřívačů vody s tepelným čerpadlem k tomu navíc:

f) energetická účinnost ohřevu vody v % za chladnějších a teplejších klimatických podmínek zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 3 přílohy VIII;

g) roční spotřeba elektrické energie vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh nebo roční spotřeba paliva vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ za chladnějších a teplejších klimatických podmínek, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s bodem 4 přílohy VIII;

u solárních ohřívačů vody k tomu navíc:

h) plocha apertury kolektoru v m2 zaokrouhlená na dvě desetinná místa;

i) užitný objem v litrech zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

u ohřívačů vody s tepelným čerpadlem k tomu navíc:

j) hladina akustického výkonu ve venkovním prostředí v dB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

1.2 Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu výrobku, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených v bodě 1 přílohy IV.

1.3 Všechny informace uvedené v bodech 1.1 a 1.2 musí být vytištěny nebo znázorněny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.

2.   ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

2.1 Informace uvedené podle čl. 4 odst. 2 písm. b) se poskytnou v tomto pořadí:

a) třída energetické účinnosti modelu stanovená v souladu s bodem 2 přílohy II;

b) statická ztráta ve W zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

c) užitný objem v litrech zaokrouhlený na nejbližší celé číslo.

2.2 Všechny informace uvedené v bodě 2.1 musí být vytištěny nebo znázorněny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.

3.   SOUPRAVY SESTÁVAJÍCÍ Z OHŘÍVAČE VODY A SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

3.1 Informace uvedené podle čl. 4 odst. 3 písm. b) se poskytnou v tomto pořadí:

a) třída energetické účinnosti modelu při ohřevu vody stanovená v souladu s bodem 1 přílohy II;

b) energetická účinnost při ohřevu vody v % zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

c) prvky stanovené v obrázku 1 přílohy IV.

3.2 Všechny informace uvedené v bodě 3.1 musí být vytištěny nebo znázorněny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.
PŘÍLOHA VII

Měření

1.

Pro účely souladu s požadavky tohoto nařízení a jeho ověřování se k měřením použijí harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiné spolehlivé, přesné a opakovatelné metody měření, které zohledňují obecně uznávaný současný stav vývoje metod měření. Musí splňovat podmínky a technické parametry stanovené v bodech 2–9.

2.

Obecné podmínky pro zkoušení ohřívačů vody:

a) měření je nutno provádět s použitím zátěžových profilů stanovených v tabulce 3;

b) měření je nutno provádět ve 24hodinovém cyklu měření takto:

 00:00 až 06:59: žádný odběr vody,

 od 07:00: odběr vody podle deklarovaného zátěžového profilu,

 od ukončení posledního odběru vody až do 24:00: žádný odběr vody;

c) deklarovaným zátěžovým profilem musí být maximální zátěžový profil nebo zátěžový profil o jednu pozici níže než maximální zátěžový profil.Tabulka 3

Zátěžové profily ohřívačů vody

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100Tabulka 3 (pokračování)

Zátěžové profily ohřívačů vody

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

11,655

19,07Tabulka 3 (pokračování)

Zátěžové profily ohřívačů vody

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

07:05

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

07:26

0,105

3

25

 

07:30

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

10:00

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

15:00

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

16:00

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

17:00

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

21:00

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

21:30

6,24

16

10

40

21:35

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

Qref

24,53

3.

Podmínky pro zkoušení shody v oblasti inteligentního ovládání (smart) ohřívačů vody

Pokud výrobce považuje za vhodné deklarovat hodnotu smart„1“, měření týdenní spotřeby elektrické energie nebo paliva s inteligentním ovládáním a týdenní spotřeby elektrické energie nebo paliva bez inteligentního ovládání je nutno provádět v dvoutýdenním cyklu měření takto:

 ve dnech 1 až 5: nahodilý sled zátěžových profilů zvolených z deklarovaného zátěžového profilu a ze zátěžového profilu o jednu pozici níže než deklarovaný zátěžový profil, s vypnutým inteligentním ovládáním,

 ve dnech 6 a 7: žádný odběr vody, inteligentní ovládání vypnuto,

 ve dnech 8 až 12: opakování stejného sledu použitého ve dnech 1 až 5, se zapnutým inteligentním ovládáním,

 ve dnech 13 a 14: žádný odběr vody, inteligentní ovládání zapnuto,

 rozdíl mezi obsahem užitečné energie měřeným ve dnech 1 až 7 a obsahem užitečné energie měřeným ve dnech 8 až 14 nesmí přesahovat 2 % Qref deklarovaného zátěžového profilu.

4.

Podmínky pro zkoušení solárních ohřívačů vody

Solární kolektor, solární zásobník teplé vody, čerpadlo v kolektorovém okruhu (pokud je to proveditelné) a zdroj tepla je nutno zkoušet odděleně. Pokud solární kolektor a solární zásobník teplé vody není možno zkoušet odděleně, je nutno je zkoušet v kombinaci. Zdroj tepla je nutno zkoušet za podmínek stanovených v bodě 2 této přílohy.

Výsledky se použijí pro výpočty stanovené v bodě 3 písm. b) přílohy VIII za podmínek stanovených v tabulkách 4 a 5. Pro účely stanovení Qtota se předpokládá, že účinnost zdroje tepla, který využívá Jouleův jev v prvcích elektrického odporového ohřevu, je 100/CC, vyjádřeno v %.

5.

Podmínky pro zkoušení ohřívačů vody s tepelným čerpadlem

 ohřívače vody s tepelným čerpadlem je nutno zkoušet za podmínek stanovených v tabulce 6,

 ohřívače vody s tepelným čerpadlem, které využívají jako zdroj tepla odpadní vzduch z ventilace, je nutno zkoušet za podmínek stanovených v tabulce 7.

6.

Podmínky pro zkoušení solárních zařízení

Solární kolektor, solární zásobník teplé vody a čerpadlo v kolektorovém okruhu (pokud je to proveditelné) je nutno zkoušet odděleně. Pokud solární kolektor a solární zásobník teplé vody není možno zkoušet odděleně, je nutno je zkoušet v kombinaci.

Výsledky se použijí pro výpočet Qnonsol při zátěžových profilech M, L, XL a XXL za průměrných klimatických podmínek stanovených v tabulkách 4 a 5 a pro výpočet Qaux .Tabulka 4

Průměrná denní teplota [°C]

 

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Průměrné klimatické podmínky

+ 2,8

+ 2,6

+ 7,4

+ 12,2

+ 16,3

+ 19,8

+ 21,0

+ 22,0

+ 17,0

+ 11,9

+ 5,6

+ 3,2

Chladnější klimatické podmínky

– 3,8

– 4,1

– 0,6

+ 5,2

+ 11,0

+ 16,5

+ 19,3

+ 18,4

+ 12,8

+ 6,7

+ 1,2

– 3,5

Teplejší klimatické podmínky

+ 9,5

+ 10,1

+ 11,6

+ 15,3

+ 21,4

+ 26,5

+ 28,8

+ 27,9

+ 23,6

+ 19,0

+ 14,5

+ 10,4Tabulka 5

Průměrné globální solární ozáření [W/m2]

 

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Průměrné klimatické podmínky

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Chladnější klimatické podmínky

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

Teplejší klimatické podmínky

128

137

182

227

248

268

268

263

243

175

126

109Tabulka 6

Standardní jmenovité podmínky pro ohřívače vody s tepelným čerpadlem, teploty jsou teplotami vzduchu udávanými suchým teploměrem (teplota vzduchu udávaná vlhkým teploměrem uvedena v závorce)

Zdroj tepla

Venkovní vzduch

Vnitřní vzduch

Odpadní vzduch

Solanka

Voda

Klimatické podmínky

Průměrné klimatické podmínky

Chladnější klimatické podmínky

Teplejší klimatické podmínky

nepoužije se

Za všech klimatických podmínek

Teplota

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 2 °C (+ 1 °C)

+ 14 °C (+ 13 °C)

+ 20 °C (maximální + 15 °C)

+ 20 °C (+ 12 °C)

0 °C (vstup) / – 3 °C (výstup)

+ 10 °C (vstup) / + 7 °C (výstup)Tabulka 7

Maximální množství dostupného odpadního vzduchu z ventilace [m3/h] za teploty + 20 °C a při vlhkosti 5,5 g/m3

Deklarovaný zátěžový profil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Maximální množství dostupného odpadního vzduchu z ventilace

109

128

128

159

190

870

1 021

7.

Technické parametry ohřívačů vody

Pro ohřívače vody je nutno stanovit tyto parametry:

a) denní spotřeba elektrické energie Qelec v kWh zaokrouhlená na tři desetinná místa;

b) deklarovaný zátěžový profil vyjádřený příslušným písmenem podle tabulky 3 této přílohy;

c) hladina akustického výkonu ve vnitřním prostředí v dB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo (u ohřívačů vody s tepelným čerpadlem, je-li proveditelné);

pro ohřívače vody využívající fosilní paliva nebo paliva z biomasy k tomu navíc:

d) denní spotřeba paliva Qfuel vyjádřená množstvím spalného tepla v kWh, zaokrouhlená na tři desetinná místa;

pro ohřívače vody, u nichž je deklarovaná hodnota smart„1“, k tomu navíc:

e) týdenní spotřeba paliva s inteligentním ovládáním Qfuel,week,smart vyjádřená množstvím spalného tepla v kWh, zaokrouhlená na tři desetinná místa;

f) týdenní spotřeba elektrické energie s inteligentním ovládáním Qelec,week,smart v kWh zaokrouhlená na tři desetinná místa;

g) týdenní spotřeba paliva bez inteligentního ovládání Qfuel,week vyjádřená množstvím spalného tepla v kWh, zaokrouhlená na tři desetinná místa;

h) týdenní spotřeba elektrické energie bez inteligentního ovládání Qelec,week v kWh zaokrouhlená na tři desetinná místa;

pro solární ohřívače vody k tomu navíc:

i) plocha apertury kolektoru Asol v m2 zaokrouhlená na dvě desetinná místa;

j) účinnost při nulové ztrátě η0 zaokrouhlená na tři desetinná místa;

k) koeficient prvního řádu a1 v W/(m2 K) zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

l) koeficient druhého řádu a2 v W/(m2 K2) zaokrouhlený na tři desetinná místa;

m) modifikátor úhlu dopadu IAM zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

n) energetická spotřeba čerpadla solpump ve W zaokrouhlená na dvě desetinná místa;

o) spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu solstandby ve W zaokrouhlená na dvě desetinná místa;

u ohřívačů vody s tepelným čerpadlem k tomu navíc:

p) hladina akustického výkonu LWA ve venkovním prostředí vyjádřená v dB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

8.

Technické parametry zásobníků teplé vody

Pro zásobníky teplé vody je nutno stanovit tyto parametry:

a) užitný objem V v litrech zaokrouhlený na jedno desetinné místo;

b) statická ztráta S ve W zaokrouhlená na jedno desetinné místo.

9.

Technické parametry solárních zařízení

Pro ohřívače vody je nutno stanovit tyto parametry:

a) plocha apertury kolektoru Asol v m2 zaokrouhlená na dvě desetinná místa;

b) účinnost při nulové ztrátě η0 zaokrouhlená na tři desetinná místa;

c) koeficient prvního řádu a1 v W/(m2 K) zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

d) koeficient druhého řádu a2 v W/(m2 K2) zaokrouhlený na tři desetinná místa;

e) modifikátor úhlu dopadu IAM zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

f) energetická spotřeba čerpadla solpump ve W zaokrouhlená na dvě desetinná místa;

g) spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu solstandby ve W zaokrouhlená na dvě desetinná místa.
PŘÍLOHA VIII

Metoda výpočtu energetické účinnosti ohřívačů vody při ohřevu vody

1.

Pro účely shody a ověření shody s požadavky tohoto nařízení se pro výpočty použijí harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiné vhodné metody výpočtu, které zohledňují obecně uznávané nejnovější výpočetní metody. Musí splňovat technické parametry a výpočty stanovené v bodech 2 až 6.

Technické parametry používané pro výpočty musí být měřeny v souladu s přílohou VII.

2.

Technické parametry ohřívačů vody

Pro ohřívače vody je nutno vypočítat tyto parametry za průměrných klimatických podmínek:

a) energetická účinnost ohřevu vody ηwh v % zaokrouhlená na jedno desetinné místo;

b) roční spotřeba elektrické energie AEC vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

pro solární ohřívače vody využívající paliva za průměrných klimatických podmínek k tomu navíc:

c) roční spotřeba paliva AFC vyjádřená množstvím spalného tepla v kWh, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

pro solární ohřívače vody za průměrných klimatických podmínek k tomu navíc:

d) energetická účinnost zdroje tepla při ohřevu vody ηwh,nonsol v % zaokrouhlená na jedno desetinné místo;

e) roční spotřeba pomocné elektrické energie Qaux vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

pro solární ohřívače vody a ohřívače vody s tepelným čerpadlem za chladnějších a teplejších podmínek k tomu navíc:

f) parametry stanovené v písmenech a) až c);

pro solární ohřívače vody za průměrných, chladnějších a teplejších klimatických podmínek k tomu navíc:

g) roční nesolární tepelný přínos Qnonsol vyjádřený spotřebou primární energie v kWh při využití elektrické energie nebo spalným teplem v kWh při využití paliv, zaokrouhlený na jedno desetinné místo.

3.

Výpočet energetické účinnosti ohřevu vody ηwh

a) Konvenční ohřívače vody a ohřívače vody s tepelným čerpadlem:

Energetická účinnost ohřevu vody se vypočte takto:

image

Pro ohřívače vody s tepelným čerpadlem voda-/solanka-voda je nutno vzít v úvahu spotřebu elektrické energie jednoho nebo více zemních vodních čerpadel.

b) Solární ohřívače vody:

Energetická účinnost ohřevu vody se vypočte takto:

image

kde:

image

4.

Výpočet roční spotřeby elektrické energie AEC a roční spotřeby paliva AFC

a) Konvenční ohřívače vody a ohřívače vody s tepelným čerpadlem:

Roční spotřeba elektrické energie AEC vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh se vypočte takto:

image

Roční spotřeba paliva AFC vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ se vypočte takto:

image

b) Solární ohřívače vody:

Roční spotřeba elektrické energie AEC vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh se vypočte takto:

image

Roční spotřeba paliva AFC vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ se vypočte takto:

image

5.

Stanovení faktoru inteligentního ovládání SCF a shody v oblasti inteligentního ovládání smart

a) Faktor inteligentního ovládání se vypočte takto:

image

b) Je-li SCF ≥ 0,07, hodnota smart je 1. Ve všech ostatních případech hodnota smart je 0.

6.

Stanovení korekčního faktoru okolního prostředí Qcor

Korekční faktor okolního prostředí se vypočte takto:

a) pro konvenční ohřívače vody využívající elektrickou energii:

image

b) pro konvenční ohřívače vody využívající paliva:

image

c) pro ohřívače vody s tepelným čerpadlem:

image

kde:

hodnoty k pro každý zátěžový profil jsou uvedeny v tabulce 8.Tabulka 8

Hodnoty k

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

▼M2
PŘÍLOHA IX

Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem

Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.

Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:

1) Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.

2) Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:

a) hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a

b) hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a

c) při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 9.

3) Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny ostatní rovnocenné modely ohřívačů vody, zásobníků teplé vody, solárních zařízení nebo souprav ohřívače vody a solárního zařízení nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.

4) Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých rovnocenných modelů.

5) Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi, tak jak jsou stanoveny v tabulce 9.

6) Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny ostatní rovnocenné modely ohřívačů vody, zásobníků teplé vody, solárních zařízení nebo souprav ohřívače vody a solárního zařízení nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.

7) Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.

Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v přílohách VII a VIII.

U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 9 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.Tabulka 9

Tolerance pro ověřování

Parametry

Tolerance pro ověřování

Denní spotřeba elektrické energie (Qelec )

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.

Hladina akustického výkonu (LWA ) ve vnitřním a/nebo venkovním prostředí

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 2 dB.

Denní spotřeba paliva (Qfuel )

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.

Týdenní spotřeba paliva s inteligentním ovládáním (Qfuel,week,smart )

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.

Týdenní spotřeba elektrické energie s inteligentním ovládáním (Qelec,week,smart )

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.

Týdenní spotřeba paliva bez inteligentního ovládání (Qfuel,week )

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.

Týdenní spotřeba elektrické energie bez inteligentního ovládání (Qelec,week )

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.

Užitný objem (V)

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 2 %.

Plocha apertury kolektoru (Asol )

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 2 %.

Energetická spotřeba čerpadla (solpump)

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 3 %.

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (solstandby)

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.

Statická ztráta (S)

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.

▼M1
PŘÍLOHA X

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupi na splátky prostřednictvím internetu

1) Pro účely bodů 2 až 5 této přílohy se použijí následující definice:

a) „zobrazovacím mechanismem“ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b) „vnořeným zobrazením“ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c) „dotykovým displejem“ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu „slate“ nebo chytrého telefonu;

d) „alternativním textem“ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2) Pomocí zobrazovacího mechanismu a v souladu s časovým plánem daným v článku 3 se v blízkosti ceny produktu nebo sestavy zobrazí štítek dodaný výrobcem v souladu s článkem 3, u sestav případně pečlivě vyplněný podle štítku a produktového listu dodaného výrobcem v souladu s článkem 3. Pokud se zobrazí produkt i sestava, ale cena je uvedena jen pro sestavu, zobrazí se jen štítek náležející k soupravě. Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v příloze III. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3) Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a) má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku nebo sestavy na štítku;

b) v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena, uvedena třída energetické účinnosti výrobku; a

c) obrázek má jeden z těchto dvou formátů:

image

4) V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a) pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku nebo sestavy zobrazí obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy;

b) obrázek odkazuje na štítek;

c) štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji;

d) štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e) pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;

f) zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g) alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku nebo sestavy uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena.

5) Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu nebo sestavy zobrazí příslušný informační list výrobku poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3. Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uvádět text „Informační list výrobku“. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykovém displeji.( 1 ) Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.

( 2 ) Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

( 3 ) Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.