2013R0577 — CS — 01.09.2016 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 577/2013

ze dne 28. června 2013

o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 178 28.6.2013, s. 109)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1219/2014 ze dne 13. listopadu 2014,

  L 329

23

14.11.2014

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/561 ze dne 11. dubna 2016,

  L 96

26

12.4.2016


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 351, 9.12.2014, s.  10 (577/2013)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 215, 10.8.2016, s.  37 (2016/561)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 577/2013

ze dne 28. června 2013

o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Požadavky na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení uvedených v článcích 7, 11 a 12 nařízení (EU) č. 576/2013

1.  Prohlášení uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. a) a čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 576/2013 se vyhotoví v souladu s formátem a grafickou úpravou stanovenými v části 1 přílohy I tohoto nařízení a musí splňovat jazykové požadavky stanovené v části 3 uvedené přílohy.

2.  Prohlášení uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 576/2013 se vyhotoví v souladu s formátem a grafickou úpravu stanovenými v části 2 přílohy I tohoto nařízení a musí splňovat jazykové požadavky stanovené v části 3 uvedené přílohy.

Článek 2

Seznamy území a třetích zemí uvedených v článku 13 nařízení (EU) č. 576/2013

1.  Seznam území a třetích zemí uvedených v čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013 je stanoven v části 1 přílohy II tohoto nařízení.

2.  Seznam území a třetích zemí uvedených v čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013 je stanoven v části 2 přílohy II tohoto nařízení.

Článek 3

Vzorový pas pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek

1.  Pas uvedený v čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013 se vyhotoví v souladu se vzorem stanoveným v části 1 přílohy III tohoto nařízení a musí splňovat doplňkové požadavky stanovené v části 2 uvedené přílohy.

2.  Odchylně od odstavce 1 se pasy vystavené podle čl. 27 písm. a) nařízení (EU) č. 576/2013 v některém z území nebo třetích zemí uvedených na seznamu v části 1 přílohy II tohoto nařízení vyhotoví v souladu se vzorem stanoveným v části 3 přílohy III tohoto nařízení a musí splňovat doplňkové požadavky stanovené v části 4 uvedené přílohy.

Článek 4

Veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek do Unie

Veterinární osvědčení uvedené v čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013 musí být:

a) vyhotoveno v souladu se vzorem stanoveným v části 1 přílohy IV tohoto nařízení;

b) řádně vyplněno a vystaveno podle vysvětlivek v části 2 uvedené přílohy;

c) doplněno o písemné prohlášení uvedené v čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) č. 576/2013, které je vyhotoveno v souladu se vzorem stanoveným v oddíle A části 3 uvedené přílohy a které splňuje doplňkové požadavky stanovené v oddíle B části 3 uvedené přílohy.

Článek 5

Zrušení předpisů

Rozhodnutí 2003/803/ES, 2004/839/ES a 2005/91/ES se zrušují.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 29. prosince 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Požadavky na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení uvedených v čl. 7 odst. 2

písm. a) a čl. 11 odst. 2 písm. a) a čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 576/2013

ČÁST 1

Formát a grafická úprava prohlášení uvedeného v čl. 7 odst. 2 písm. a) a čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 576/2013

image

ČÁST 2

Formát a grafická úprava prohlášení uvedeného v čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 576/2013

image

ČÁST 3

Požadavky na jazyky prohlášení uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. a) a čl. 11 odst. 2 písm. a) a čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 576/2013

Prohlášení musí být vyhotovena v úředním jazyce nebo jazycích členského státu určení/vstupu a v angličtině.

▼M1
PŘÍLOHA II

Seznam území a třetích zemí podle článku 13 nařízení (EU) č. 576/2013

ČÁST 1

Seznam území a třetích zemí podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013Kód ISO

Území nebo třetí země

AD

Andorra

CH

Švýcarsko

FO

Faerské ostrovy

GI

Gibraltar

GL

Grónsko

IS

Island

LI

Lichtenštejnsko

MC

Monako

NO

Norsko

SM

San Marino

VA

Vatikánský městský stát

ČÁST 2

Seznam území a třetích zemí podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013Kód ISO

Území nebo třetí země

Zahrnutá území

AC

Ostrov Ascension

 

AE

Spojené arabské emiráty

 

AG

Antigua a Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

 

AW

Aruba

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudy

 

BQ

Ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba

 

BY

Bělorusko

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandské ostrovy

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonsko

 

KN

Svatý Kryštof a Nevis

 

KY

Kajmanské ostrovy

 

LC

Svatá Lucie

 

MS

Montserrat

 

MK

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

MU

Mauricius

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajsie

 

NC

Nová Kaledonie

 

NZ

Nový Zéland

 

PF

Francouzská Polynésie

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

RU

Rusko

 

SG

Singapur

 

SH

Svatá Helena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad a Tobago

 

TW

Tchaj-wan

 

US

Spojené státy americké

AS – Americká Samoa

GU – Guam

MP – Ostrovy Severní Mariany

PR – Portoriko

VI – Americké Panenské ostrovy

VC

Svatý Vincenc a Grenadiny

 

VG

Britské Panenské ostrovy

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis a Futuna

 

▼B
PŘÍLOHA III

Vzorový pas pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek

▼C1

ČÁST 1

Vzorový pas vystavený v členském státě

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼B

ČÁST 2

Doplňkové požadavky na pas vystavený v členském státě

1. Formát pasu:

Rozměry pasu musejí být 100 × 152 mm.

2. Desky pasu:

a) přední strana:

i) barva: modrá (PANTONE® Reflex Blue) se žlutými hvězdami (PANTONE® Yellow) v horní čtvrtině v souladu s evropským znakem ( 1 ),

ii) slova „Evropská unie“ a název členského státu, kde byl pas vystaven, musejí být vytisknuta stejným typem písma,

iii) v dolní části musí být vytištěn kód ISO členského státu, kde byl pas vystaven, a jedinečný alfanumerický kód (ve vzorovém pase uvedeném v části 1 označený jako „číslo“);

b) vnitřní přední strana desek a vnitřní zadní strana desek: barva bílá;

c) zadní strana desek: barva modrá (PANTONE® Reflex Blue).

3. Pořadí oddílů a číslování stran pasu:

a) pořadí oddílů (římskými číslicemi) musí být přesně dodrženo;

b) stránky pasu musejí být číslovány v dolní části každé stránky ve formátu „x z n“, kde x je aktuální stránka a n je celkový počet stran pasu;

c) na každé stránce pasu musí být vytištěn kód ISO členského státu, kde byl pas vystaven, a jedinečný alfanumerický kód;

d) počet stránek a velikost a tvar kolonek ve vzorovém pase stanoveném v části 1 jsou orientační.

4. Jazyky:

Údaje musejí být uvedeny v úředním jazyce nebo úředních jazycích členského státu, kde byl pas vystaven, a v angličtině.

5. Bezpečnostní prvky:

a) poté, co byly do oddílu III pasu vloženy povinné údaje, se stránka zapečetí průhledným přilnavým laminátem;

b) pokud jsou údaje na některé stránce pasu ve formě nálepky a v případě, že při odstranění této nálepky nedojde k jejímu zničení, zapečetí se průhledným přilnavým laminátem.

▼C1

ČÁST 3

Vzorový pas vystavený na jednom z území nebo v jedné z třetích zemí uvedených na seznamu v části 1 přílohy II tohoto nařízení

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼B

ČÁST 4

Doplňkové požadavky na pas vystavený na jednom z území nebo v jedné ze třetích zemí uvedených na seznamu v části 1 přílohy II tohoto nařízení

1. Formát pasu:

Rozměry pasu musejí být 100 × 152 mm.

2. Desky pasu:

a) přední strana:

i) barva: PANTONE® monochrome a národní znak v horní čtvrtině,

ii) v dolní části musí být vytištěn kód ISO území nebo třetí země, kde byl pas vystaven, a jedinečný alfanumerický kód (ve vzorovém pase stanoveném v části 3 označený jako „číslo“);

b) vnitřní přední strana desek a vnitřní zadní strana desek: barva bílá;

c) zadní strana desek: barva PANTONE® monochrome.

3. Pořadí oddílů a číslování stran pasu:

a) pořadí oddílů (římskými číslicemi) musí být přesně dodrženo;

b) stránky pasu musejí být číslovány v dolní části každé stránky ve formátu „x z n“, kde x je aktuální stránka a n je celkový počet stran pasu;

c) na každé stránce pasu musí být vytištěn kód ISO území nebo třetí země, kde byl pas vystaven, a jedinečný alfanumerický kód;

d) čísla stránek a velikost a tvar kolonek ve vzorovém pase stanoveném v části 3 jsou orientační.

4. Jazyky:

Údaje musejí být uvedeny v úředním jazyce nebo úředních jazycích území nebo třetí země, kde byl pas vystaven, a v angličtině.

5. Bezpečnostní prvky:

a) poté, co byly do oddílu III pasu vloženy povinné údaje, se stránka zapečetí průhledným přilnavým laminátem;

b) pokud jsou údaje na některé stránce pasu ve formě nálepky a v případě, že při odstranění této nálepky nedojde k jejímu zničení, zapečetí se průhledným přilnavým laminátem.
PŘÍLOHA IV

▼M2

ČÁST 1

image

image

►(1) C2  

image

image

►(1) C2  

image

image

image

▼B

ČÁST 2

Vysvětlivky pro vyplnění veterinárních osvědčení

a) Pokud je v osvědčení uvedeno, že některé údaje mají být uvedeny podle situace, může úřední veterinární lékař údaje, které nejsou relevantní, přeškrtnout, označit iniciálami a orazítkovat, nebo je může z osvědčení úplně vymazat.

b) Originál každého osvědčení musí tvořit jediný list papíru, nebo v případě, že je zapotřebí uvést delší text, musí mít originál takovou formu, že všechny potřebné listy papíru tvoří jeden nerozdělitelný celek.

c) Osvědčení musí být vyhotoveno v úředním jazyce nebo jazycích členského státu vstupu a v angličtině. Musí být vyplněno hůlkovým písmem v úředním jazyce nebo jazycích členského státu vstupu a v angličtině.

d) Pokud jsou k osvědčení připojeny další listy papíru nebo podpůrné dokumenty, tyto listy papíru nebo dokumenty se rovněž považují za součást originálu osvědčení, pokud je každá stránka podepsána a orazítkována úředním veterinárním lékařem.

e) Pokud osvědčení, včetně doplňkových listů podle bodu d), tvoří více než jedna stránka, každá stránka se v dolní části očísluje (číslo stránky z celkového počtu stránek) a v horní části každé stránky se uvede číslo jednací osvědčení přidělené příslušným orgánem.

f) Originál osvědčení musí být vystaven úředním veterinárním lékařem území nebo třetí země, z nichž je zvíře odesíláno, nebo schváleným veterinárním lékařem a následně potvrzeno příslušným orgánem území nebo třetí země odeslání. Příslušný orgán území nebo třetí země odeslání zajistí, aby byly zásady a pravidla pro udělování osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve směrnici 96/93/ES.

Barva podpisu musí být odlišná od barvy tisku. Totéž pravidlo platí pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

g) Číslo jednací osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a musí být vystaveno příslušným orgánem území nebo třetí země odeslání.

ČÁST 3

Písemné prohlášení uvedené v čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) č 576/2013

Oddíl A

Vzor prohlášení

image

►(1) C1  

Oddíl B

Doplňkové požadavky na prohlášení

Prohlášení musí být vyhotoveno v úředním jazyce nebo jazycích členského státu vstupu a v angličtině a musí být vyplněno hůlkovým písmem.( 1 ) Grafický průvodce evropským znakem: http://publications.europa.eu/code/cs/cs-5000100.htm