02013R0148 — CS — 01.11.2017 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 148/2013

ze dne 19. prosince 2012,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 052 23.2.2013, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/104 ze dne 19. října 2016,

  L 17

1

21.1.2017
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 148/2013

ze dne 19. prosince 2012,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Údaje, které má obsahovat zpráva podle čl. 9 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 648/2012

1.  Zprávy pro registr obchodních údajů obsahují:

a) údaje uvedené v tabulce 1 přílohy, které obsahují informace o protistranách smlouvy;

b) informace uvedené v tabulce 2 přílohy, které obsahují údaje týkající se derivátové smlouvy uzavřené mezi dvěma protistranami.

▼M1

2.  Údaje a informace uvedené v odstavci 1 se vykazují v rámci jediné zprávy.

Odchylně od prvního pododstavce se údaje a informace uvedené v odstavci 1 vykazují v samostatných zprávách, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) derivátová smlouva je složena z kombinace derivátových smluv;

b) pole v tabulkách přílohy neumožňují účinně vykazovat údaje a informace týkající se derivátové smlouvy uvedené v písmenu a).

Protistrany derivátové smlouvy složené z kombinace derivátových smluv se před uplynutím termínu pro vykázání dohodnou na počtu samostatných zpráv, které mají být zaslány do registru obchodních údajů v souvislosti s uvedenou derivátovou smlouvou.

Vykazující protistrana musí samostatné zprávy uvést do souvislosti identifikačním kódem, který je na úrovni protistrany pro danou skupinu zpráv o transakcích specifický v souladu s polem 14 v tabulce 2 přílohy.

▼B

3.  Pokud je jménem obou protistran vypracována jedna zpráva, musí obsahovat informace uvedené v tabulce 1 přílohy vztahující se ke každé z protistran. Informace uvedené v tabulce 2 přílohy se předkládají pouze jednou.

4.  Pokud je jménem obou protistran vypracována jedna zpráva, potom je tato skutečnost ve zprávě uvedena, jak je stanoveno v poli 9 tabulky 1 v příloze.

5.  Pokud jedna protistrana vykazuje do registru obchodních údajů údaje o smlouvě jménem druhé protistrany nebo pokud třetí subjekt vykazuje smlouvu do registru obchodních údajů jménem jedné nebo obou protistran, vykazované údaje musí obsahovat úplný soubor údajů, který by byl vykázán, kdyby smlouvy byly do registru obchodních údajů vykázány každou protistranou samostatně.

6.  Pokud derivátová smlouva zahrnuje prvky typické pro více než jedno podkladové aktivum, jak je uvedeno v tabulce 2 přílohy, ve zprávě se uvede kategorie aktiva, na které se protistrany před odesláním zprávy do registru obchodních údajů shodnou, že se jí smlouva blíží nejvíce.

▼M1

Článek 2

Obchody, u nichž byl proveden clearing

1.  Pokud u derivátové smlouvy, jejíž údaje byly již vykázány podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012, následně provede ústřední protistrana clearing, vykáže se uvedená smlouva jako ukončená v poli 93 tabulky 2 s typem opatření „předčasné ukončení“ a vykážou se nové smlouvy vyplývající z clearingu.

2.  Pokud je smlouva uzavřena v obchodním systému a je u ní proveden clearing téhož dne, vykazují se pouze smlouvy vyplývající z clearingu.

Článek 3

Vykazování expozic

1.  Údaje o zajištění požadované podle tabulky 1 přílohy musí obsahovat veškerá poskytnutá i obdržená zajištění v souladu s poli 21 až 35 v tabulce 1 přílohy.

2.  Pokud protistrana neposkytuje zajištění na úrovni obchodu, protistrany vykáží do registru obchodních údajů zajištění poskytnuté a obdržené pro portfolio v souladu s poli 21 až 35 v tabulce 1 přílohy.

3.  Pokud se zajištění vztahující se ke smlouvě vykazuje pro portfolio, vykazující protistrana vykáže do registru obchodních údajů kód identifikující portfolio, které souvisí s vykazovanou smlouvou, v souladu s polem 23 v tabulce 1 přílohy.

4.  Jiné nefinanční protistrany, než které jsou uvedeny v článku 10 nařízení (EU) č. 648/2012, nejsou povinny u smluv uvedených v tabulce 1 přílohy tohoto nařízení vykazovat zajištění, tržní ocenění nebo ocenění podle modelu.

5.  U smluv, u nichž provedla clearing ústřední protistrana, vykáže protistrana ocenění smlouvy poskytnuté ústřední protistranou v souladu s poli 17 až 20 v tabulce 1 přílohy.

6.  U smluv, u nichž neprovedla clearing ústřední protistrana, vykáže protistrana v souladu s poli 17 až 20 v tabulce 1 přílohy tohoto nařízení ocenění smlouvy provedené v souladu s metodikou vymezenou v Mezinárodním standardu účetního výkaznictví 13 Ocenění reálnou hodnotou, který Unie přijala a na který se odkazuje v příloze nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ( 1 ).

▼M1

Článek 3a

Jmenovitá částka

1.  Jmenovitá částka derivátové smlouvy podle pole 20 v tabulce 2 přílohy se stanoví takto:

a) v případě swapů, futures a forwardů obchodovaných v měnových jednotkách se použije referenční částka, pomocí které se určují smluvní platby na trzích s deriváty;

b) v případě opcí se jmenovitá částka vypočte pomocí realizační ceny;

c) v případě finančních rozdílových smluv nebo derivátových smluv týkajících se komodit určených v jednotkách, jako jsou barely nebo tuny, se použije částka vyplývající z množství za cenu stanovenou ve smlouvě;

d) v případě derivátových smluv, kde se jmenovitá částka vypočte na základě ceny podkladového aktiva a tato cena je k dispozici pouze v okamžiku vypořádání, se použije cena podkladového aktiva z konce dne k datu uzavření smlouvy.

2.  Úvodní zpráva o derivátové smlouvě, jejíž jmenovitá částka se v průběhu času mění, uvede jmenovitou částku použitelnou v den uzavření derivátové smlouvy.

▼M1

Článek 4

Záznam vykazování

Změny údajů zaznamenaných v registrech obchodních údajů se uchovávají v záznamu identifikujícím osobu nebo osoby, které požádaly o změnu, včetně případně samotného registru obchodních údajů, důvod nebo důvody pro takové změny, datum a záznam času a jasný popis změn, včetně starého a nového obsahu relevantních údajů, jak je stanoveno v poli 93 v tabulce 2 přílohy.

▼B

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHA

Údaje, které se mají vykazovat do registrů obchodních údajůTabulka 1

Údaje o protistraně

 

Pole

Údaje, které se mají vykazovat

 

Smluvní strany

 

1

Časový záznam podání zprávy

Datum a čas podání zprávy do registru obchodních údajů.

2

Identifikace vykazující protistrany

Specifický kód k identifikaci vykazující protistrany smlouvy.

3

Typ identifikace druhé protistrany

Typ kódu použitého k identifikaci druhé protistrany.

4

Identifikace druhé protistrany

Specifický kód k identifikaci druhé protistrany smlouvy.

Toto pole se vyplní z pohledu vykazující protistrany. V případě soukromé fyzické osoby se konzistentně používá kód klienta.

5

Země druhé protistrany

Kód země, kde má druhá protistrana sídlo nebo bydliště v případě, že druhou protistranou je fyzická osoba.

6

Korporátní sektor vykazující protistrany

Povaha činnosti vykazující protistrany.

V případě, že vykazující protistrana je finanční protistranou, obsahuje toto pole veškeré nezbytné kódy zahrnuté do taxonomie finančních protistran a použitelné pro tuto protistranu.

V případě, že vykazující protistrana je nefinanční protistranou, obsahuje toto pole veškeré nezbytné kódy zahrnuté do taxonomie nefinančních protistran a použitelné pro tuto protistranu.

Pokud je vykazována více než jedna činnost, kódy musí být vyplněny v pořadí relativního významu odpovídajících činností.

7

Povaha vykazující protistrany

Uveďte, zda vykazující protistrana je ústřední protistrana, finanční protistrana, nefinanční protistrana nebo jiný typ protistrany podle čl. 1 odst. 5 nebo čl. 2 bodů 1, 8 a 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (1).

8

Identifikace makléře

V případě, že makléř vystupuje za vykazující protistranu jako zprostředkovatel, aniž by byl sám protistranou, vykazující protistrana identifikuje tohoto makléře specifickým kódem.

9

Identifikace subjektu předkládajícího zprávu

V případě, kdy vykazující protistrana pověřila vykazováním třetí stranu nebo druhou protistranu, musí být tento subjekt identifikován v tomto poli specifickým kódem.

Jinak se toto pole ponechá nevyplněné.

10

Identifikace člena clearingového systému

V případě, kdy u derivátové smlouvy je proveden clearing a vykazující protistrana není sama členem clearingového systému, identifikuje se v tomto poli člen clearingového systému, jehož prostřednictvím je u derivátové smlouvy proveden clearing, specifickým kódem.

11

Typ identifikace beneficiárního vlastníka

Typ kódu použitého k identifikaci beneficiárního vlastníka.

12

Identifikace beneficiárního vlastníka

Strana, na niž se vztahují práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Pokud je obchod prováděn prostřednictvím struktury, jako je trust nebo fond představující řadu beneficiárních vlastníků, měl by být beneficiární vlastník identifikován jako uvedená struktura.

Pokud beneficiární vlastník smlouvy není protistranou této smlouvy, vykazující protistrana musí tohoto beneficiárního vlastníka identifikovat specifickým kódem nebo, v případě soukromé fyzické osoby, konzistentně používaným kódem klienta přiděleným právnickou osobou, kterou si soukromá fyzická osoba zvolila.

13

Obchodní postavení

Označuje, zda vykazující protistrana uzavřela smlouvu v rámci hlavní činnosti na vlastní účet (na vlastní účet nebo jménem klienta), nebo jako zprostředkovatel na účet a jménem klienta.

14

Postavení protistrany

Označuje, zda vykazující protistrana je kupujícím, nebo prodávajícím.

15

Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním

Informace o tom, zda lze objektivně změřit přímou souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním vykazující protistrany, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012.

Toto pole se ponechá nevyplněné v případě, že vykazující protistrana je finanční smluvní stranou, jak je uvedena v čl. 2 bodu. 8 nařízení (EU) č. 648/2012.

16

Clearingová prahová hodnota

Informace o tom, zda vykazující protistrana překračuje clearingovou prahovou hodnotu, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012.

Toto pole se ponechá nevyplněné v případě, že vykazující protistrana je finanční smluvní stranou, jak je uvedena v čl. 2 bodu 8 nařízení (EU) č. 648/2012.

17

Hodnota smlouvy

Tržní ocenění smlouvy nebo případně ocenění pomocí modelu podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012. U obchodu, u něhož byl proveden clearing, se použije ocenění ústřední protistrany.

18

Měna, ve které je uvedena hodnota

Měna použitá pro ocenění smlouvy.

19

Časový záznam ocenění

Datum a čas posledního ocenění. V případě tržního ocenění se vykáže datum a čas zveřejnění referenčních cen.

20

Typ ocenění

Uveďte, zda bylo provedeno tržní ocenění, nebo ocenění pomocí modelu, nebo použito ocenění poskytnuté ústřední protistranou.

21

Zajištění

Uveďte, zda mezi protistranami existuje dohoda o zajištění.

22

Zajištění složené ve vztahu k portfoliu

Uveďte, zda zajištění bylo poskytnuto pro portfolio.

Portfoliem se rozumí zajištění vypočtené na základě čistých pozic vyplývajících z řady smluv, nikoli z jednoho obchodu.

23

Kód zajištění portfolia

Pokud se zajištění vykazuje pro portfolio, potom by portfolio mělo být identifikováno specifickým kódem určeným vykazující protistranou.

24

Poskytnutá počáteční marže

Hodnota počáteční marže, kterou poskytla vykazující protistrana druhé protistraně.

V případě, že je počáteční marže poskytnuta pro portfolio, by toto pole mělo obsahovat hodnotu celé počáteční marže poskytnuté pro portfolio.

25

Měna poskytnuté počáteční marže

Upřesněte měnu poskytnuté počáteční marže.

26

Poskytnutá variační marže

Hodnota variační marže, kterou poskytla vykazující protistrana druhé protistraně, včetně vypořádané hotovosti.

V případě, že je variační marže poskytnuta pro portfolio, by toto pole mělo obsahovat hodnotu celé variační marže poskytnuté pro portfolio.

27

Měna poskytnuté variační marže

Upřesněte měnu poskytnuté variační marže.

28

Obdržená počáteční marže

Hodnota počáteční marže, kterou obdržela vykazující protistrana od druhé protistrany.

V případě, že je počáteční marže obdržena pro portfolio, by toto pole mělo obsahovat hodnotu celé počáteční marže obdržené pro portfolio.

29

Měna obdržené počáteční marže

Upřesněte měnu obdržené počáteční marže.

30

Obdržená variační marže

Hodnota variační marže, kterou obdržela vykazující protistrana od druhé protistrany, včetně vypořádané hotovosti.

V případě, že je variační marže obdržena pro portfolio, by toto pole mělo obsahovat hodnotu celé variační marže obdržené pro portfolio.

31

Měna obdržené variační marže

Upřesněte měnu obdržené variační marže.

32

Poskytnuté nadměrné zajištění

Hodnota zajištění poskytnutého nad rámec požadovaného zajištění.

33

Měna poskytnutého nadměrného zajištění

Upřesněte měnu poskytnutého nadměrného zajištění.

34

Obdržené nadměrné zajištění

Hodnota zajištění obdrženého nad rámec požadovaného. zajištění.

35

Měna obdrženého nadměrného zajištění

Upřesněte měnu obdrženého nadměrného zajištění.

(1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.Tabulka 2

Společné údaje

 

Pole

Údaje, které se mají vykazovat

Příslušné druhy derivátových smluv

 

Oddíl 2a – Druh smlouvy

 

Všechny smlouvy

1

Druh smlouvy

Každá vykázaná smlouva se klasifikuje podle svého druhu.

 

2

Kategorie aktiv

Každá vykázaná smlouva se klasifikuje podle kategorie aktiv, na které je založena.

 

 

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

 

Všechny smlouvy

3

Druh klasifikace produktu

Druh relevantní klasifikace produktu.

 

4

Klasifikace produktu

U produktů identifikovaných mezinárodním identifikačním číslem cenného papíru (ISIN) nebo alternativním identifikačním kódem nástroje (AII) se uvede kód klasifikace finančních nástrojů (CFI).

U produktů, u nichž nejsou k dispozici ISIN ani AII, se uvede schválený specifický identifikační kód produktu (UPI). Do schválení UPI se tyto produkty klasifikují kódem CFI.

 

5

Druh identifikace produktu

Druh relevantní identifikace produktu.

 

6

Identifikace produktu

Produkt se identifikuje pomocí ISIN nebo AII. Jestliže je produkt obchodován v obchodním systému klasifikovaném jako AII v registru zveřejněném na internetových stránkách orgánu ESMA a zřízeném na základě informací poskytnutých příslušnými orgány podle čl. 13 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 (1), použije se AII.

AII se používá pouze do okamžiku vstupu v použitelnost aktu v přenesené pravomoci přijatého Komisí podle čl. 27 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (2).

 

7

Druh identifikace podkladového nástroje

Druh relevantního identifikačního kódu podkladového nástroje.

 

8

Identifikace podkladového nástroje

Přímý podkladový nástroj je identifikován specifickou identifikací pro tento podkladový nástroj na základě jeho druhu.

AII se používá pouze do okamžiku vstupu v použitelnost aktu v přenesené pravomoci přijatého Komisí podle čl. 27 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014.

U swapů úvěrového selhání by se měl uvést kód ISIN referenčního závazku.

V případě košů složených mimo jiné z finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému se specifikují pouze finanční nástroje obchodované v obchodním systému.

 

9

Jmenovitá měna 1

Měna, v níž je vyjádřena jmenovitá částka.

V případě úrokové nebo měnové derivátové smlouvy se bude jednat o jmenovitou měnu části 1.

 

10

Jmenovitá měna 2

Jiná měna, v níž je vyjádřena jmenovitá částka.

V případě úrokové nebo měnové derivátové smlouvy se bude jednat o jmenovitou měnu části 2.

 

11

Měna dodání

Měna, která má být dodána.

 

 

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

 

Všechny smlouvy

12

Identifikace obchodu

Dokud není k dispozici UTI, specifická identifikace obchodu dohodnutá s druhou protistranou.

 

13

Pořadové číslo zprávy

Specifické číslo pro skupinu zpráv, které se týkají téhož provádění určité derivátové smlouvy.

 

14

Identifikace složek komplexního obchodu

Identifikační kód, který je v rámci vykazujícího podniku interní, k identifikaci a propojení všech zpráv týkajících se stejné derivátové smlouvy složené z kombinace derivátových smluv. Tento kód musí být specifický na úrovni protistrany skupiny zpráv o obchodech vyplývajících z dané derivátové smlouvy.

Toto pole se použije pouze v případě, že podnik provádí derivátovou smlouvu složenou ze dvou nebo více derivátových smluv a tato smlouva nemůže být odpovídajícím způsobem vykázána do jediné zprávy.

 

15

Místo provedení

Místo provedení derivátové smlouvy je identifikováno specifickým kódem pro toto místo.

Pokud byla smlouva uzavřena OTC (přes přepážku) a předmětný nástroj je přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému, použije se kód MIC „XOFF“.

Pokud byla smlouva uzavřena OTC (přes přepážku) a předmětný nástroj není přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému, použije se kód MIC „XXXX“.

 

16

Komprese

Identifikujte, zda smlouva vyplývá z úkonu komprese ve smyslu definice v čl. 2 odst. 1 bodu 47 nařízení (EU) č. 600/2014.

 

17

Cena/sazba

Cena za derivát kromě případné provize a narostlého úroku.

 

18

Cenová notace

Způsob vyjádření ceny.

 

19

Měna ceny

Měna, ve které je cena/sazba denominována.

 

20

Jmenovitá částka

Referenční částka, podle níž jsou stanoveny smluvní platby. V případě částečného ukončení, umoření a v případě smluv, v nichž se jmenovitá částka v důsledku povahy smlouvy v průběhu času mění, musí zohledňovat zbývající jmenovitou částku po provedení změny.

 

21

Cenový multiplikátor

Počet jednotek finančního nástroje obsažených v obchodovaném balíku; například počet derivátů, které smlouva představuje.

 

22

Množství

Počet smluv zahrnutých do zprávy.

U sázek na spready je množství peněžní hodnota vsazená na bodový pohyb přímého podkladového finančního nástroje.

 

23

Platba předem

Výše veškerých plateb předem, které vykazující protistrana provedla nebo obdržela.

 

24

Druh dodání

Označuje, zda je smlouva vypořádána fyzicky nebo v hotovosti.

 

25

Časový záznam provedení

Datum a čas, kdy byla smlouva provedena.

 

26

Datum účinnosti

Datum, kdy povinnosti uvedené ve smlouvě vstupují v účinnost.

 

27

Datum splatnosti

Původní datum vypršení platnosti vykázané smlouvy.

V tomto poli se nevykazuje předčasné ukončení smlouvy.

 

28

Datum ukončení

Datum ukončení smlouvy v případě předčasného ukončení vykázané smlouvy.

 

29

Datum vypořádání

Datum vypořádání podkladového nástroje.

Pokud je jich více než jedno, mohou být použita další pole.

 

30

Typ rámcové dohody

Odkaz na případně existující rámcovou dohodu (např. rámcová dohoda ISDA; rámcová dohoda o nákupu a prodeji elektřiny; mezinárodní rámcová dohoda ForEx; evropská rámcová dohoda nebo jakékoli místní rámcové dohody).

 

31

Verze rámcové dohody

Odkaz na rok, ze kterého pochází verze rámcové dohody použité pro vykázaný obchod, je-li to možné (např. 1992, 2002, …).

 

 

Oddíl 2d – Zmírňování rizika/vykazování

 

Všechny smlouvy

32

Časový záznam potvrzení

Datum a čas potvrzení, jak je stanoveno v článku 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 (3);

 

33

Způsob potvrzení

Uveďte, zda smlouva byla potvrzena elektronicky, neelektronicky nebo zůstává nepotvrzena.

 

 

Oddíl 2e – Clearing

 

Všechny smlouvy

34

Clearingová povinnost

Uvádí, zda vykázaná smlouva náleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing, a obě protistrany smlouvy v době provedení smlouvy podléhají povinnosti provést clearing podle nařízení (EU) č. 648/2012.

 

35

Clearing proveden

Uvádí, zda ke clearingu došlo.

 

36

Časový záznam clearingu

Čas a datum, kdy ke clearingu došlo.

 

37

Ústřední protistrana

V případě smlouvy, u níž byl proveden clearing, specifický kód ústřední protistrany, jež provedla clearing smlouvy.

 

38

Uvnitř skupiny

Uvádí, zda smlouva byla uzavřena jako obchod uvnitř skupiny, definovaný v článku 3 nařízení (EU) č. 648/2012.

 

 

Oddíl 2f – Úrokové sazby

 

Úrokové deriváty

39

Pevná sazba části 1

Uvedení pevné sazby části 1, je-li použita.

 

40

Pevná sazba části 2

Uvedení pevné sazby části 2, je-li použita.

 

41

Počet dní pevné sazby části 1

Počet dní v příslušné pevné sazbě části 1 v období vypočítaném pro plátce, je-li to na místě.

 

42

Počet dní pevné sazby části 2

Počet dní v příslušné pevné sazbě části 2 v období vypočítaném pro plátce, je-li to na místě.

 

43

Četnost plateb pevné sazby části 1 – období

Období popisující četnost plateb pevné sazby části 1, je-li to na místě.

 

44

Četnost plateb pevné sazby části 1 – multiplikátor

Multiplikátor období popisující četnost plateb pevné sazby části 1, je-li to na místě.

 

45

Četnost plateb pevné sazby části 2 – období

Období popisující četnost plateb pevné sazby části 2, je-li to na místě.

 

46

Četnost plateb pevné sazby části 2 – multiplikátor

Multiplikátor období popisující četnost plateb pevné sazby části 2, je-li to na místě.

 

47

Četnost plateb pohyblivé sazby části 1 – období

Období popisující četnost plateb pohyblivé sazby části 1, je-li to na místě.

 

48

Četnost plateb pohyblivé sazby části 1 – multiplikátor

Multiplikátor období popisující četnost plateb pohyblivé sazby části 1, je-li to na místě.

 

49

Četnost plateb pohyblivé sazby části 2 – období

Období popisující četnost plateb pohyblivé sazby části 2, je-li to na místě.

 

50

Četnost plateb pohyblivé sazby části 2 – multiplikátor

Multiplikátor období popisující četnost plateb pohyblivé sazby části 2, je-li to na místě.

 

51

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 1 – období

Období popisující četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 1, je-li to na místě.

 

52

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 1 – multiplikátor

Multiplikátor období popisující četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 1, je-li to na místě.

 

53

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 2 – období

Období četnosti znovunastavení pohyblivé sazby části 2, je-li to na místě.

 

54

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 2 – multiplikátor

Multiplikátor období popisující četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 2, je-li to na místě.

 

55

Pohyblivá sazba části 1

Uvedení použitých úrokových sazeb, které se opětovně nastavují v předem stanovených intervalech ve vztahu k tržní referenční sazbě, je-li to možné.

 

56

Referenční období pohyblivé sazby části 1 – období

Období popisující referenční období pro pohyblivou sazbu části 1.

 

57

Referenční období pohyblivé sazby části 1 – multiplikátor

Multiplikátor období popisující referenční období pro pohyblivou sazbu části 1.

 

58

Pohyblivá sazba části 2

Uvedení použitých úrokových sazeb, které se opětovně nastavují v předem stanovených intervalech ve vztahu k tržní referenční sazbě, je-li to možné.

 

59

Referenční období pohyblivé sazby části 2 – období

Období popisující referenční období pro pohyblivou sazbu části 2.

 

60

Referenční období pohyblivé sazby části 2 – multiplikátor

Multiplikátor období popisující referenční období pro pohyblivou sazbu části 2.

 

 

Oddíl 2 g – Devizový trh

 

Měnové deriváty

61

Měna dodání 2

Křížová měna, pokud se liší od měny dodání.

 

62

Měnový kurz 1

Směnný kurz ke dni a času, kdy byla smlouva uzavřena. Vyjadřuje se jako cena základní měny v kótované měně.

 

63

Forwardový směnný kurz

Forwardový směnný kurz dohodnutý mezi protistranami v rámci smluvního ujednání. Vyjadřuje se jako cena základní měny v kótované měně.

 

64

Základ směnného kurzu

Uveďte základ směnného kurzu.

 

 

Oddíl 2h – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky

 

Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky

 

Obecné informace

 

 

65

Komodity

Označuje druh komodit, které jsou podkladem smlouvy.

 

66

Podrobnosti o komoditách

Podrobné údaje o určité komoditě nad rámec pole 65.

 

 

Energetické

Pole 67–77 se vztahují pouze na derivátové smlouvy týkající se zemního plynu a elektřiny dodávané v Unii.

 

67

Místo nebo oblast dodávek

Místo (místa) dodávek v oblasti (oblastech) trhu.

 

68

Propojovací bod

Identifikace hranice (hranic) nebo hraničního bodu (bodů) přepravní smlouvy.

 

69

Typ dodávky

Identifikace profilu dodávky.

 

 

Opakovatelný oddíl polí 70–77

 

 

70

Intervaly dodávky

Časový interval každého bloku nebo profilu.

 

71

Datum a čas zahájení dodávky

Datum a čas zahájení dodávky.

 

72

Datum a čas ukončení dodávky

Datum a čas ukončení dodávky.

 

73

Doba trvání

Délka období dodávky.

 

74

Dny v týdnu

Dny pro dodávku během týdne.

 

75

Kapacita dodávky

Kapacita dodávky pro každý interval dodávky uvedený v poli 70.

 

76

Jednotka množství

Denní nebo hodinové množství v MWh nebo kWh/d, které odpovídá podkladové komoditě.

 

77

Cena/množství za časový interval

Je-li použitelné, cena za množství dodané během jednoho časového intervalu.

 

 

Oddíl 2i – Opce

 

Smlouvy obsahující opce

78

Typ opce

Údaj, zda je derivátová smlouva kupní opce (právo na nákup konkrétního podkladového aktiva), nebo prodejní opce (právo na prodej konkrétního podkladového aktiva), nebo zda v době provedení derivátové smlouvy nelze určit, zda jde o prodejní, či kupní opci.

— V případě swapce půjde o:

— „prodejní“ v případě swapce příjemce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako příjemce s pevnou sazbou;

— „kupní“ v případě swapce plátce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako plátce s pevnou sazbou.

— V případě horních a spodních mezních hodnot („cap/floor“) půjde o:

— „prodejní“ v případě spodní mezní hodnoty,

— „kupní“ v případě horní mezní hodnoty,

 

79

Rozdělení opcí podle uplatnění

Uvádí, zda opce může být uplatněna pouze v pevně stanovené datum (evropské a asijské opce), v celé řadě předem stanovených dat (bermudské opce) nebo kdykoli během trvání smlouvy (americké opce).

 

80

Realizační cena (cap/floor sazba)

Realizační cena opce.

 

81

Notace realizační ceny

Způsob vyjádření realizační ceny.

 

82

Datum splatnosti podkladového nástroje

V případě swapce datum splatnosti podkladového swapu.

 

 

Oddíl 2j – Úvěrové deriváty

 

 

83

Seniorita

Informace týkající se seniority v případě indexové smlouvy nebo smlouvy na jediný subjekt.

 

84

Referenční subjekt

Identifikace podkladového referenčního subjektu.

 

85

Četnost plateb

Četnost plateb úrokové sazby nebo kuponu.

 

86

Základ pro výpočet

Základ pro výpočet úrokové sazby.

 

87

Série

Sériové číslo skladby indexu, je-li to na místě.

 

88

Verze

Nová verze série se vydává, pokud vypadne jedna ze složek indexu a je třeba index nově vyvážit s cílem zohlednit nové celkové množství složek v rámci indexu.

 

89

Indexový faktor

Tento faktor se použije na jmenovitou částku (pole 20) s cílem přizpůsobit ji všem předchozím úvěrovým událostem v této indexové sérii.

Číselná hodnota se pohybuje mezi 0 a 100.

 

90

Tranše

Údaj, zda je derivátová smlouva rozdělena do tranší.

 

91

Záchytný bod

Bod, v němž se ztráty souboru připojí ke konkrétní tranši.

 

92

Uvolňující bod

Bod, za nímž není ztrátami konkrétní tranše dotčena.

 

 

Oddíl 2k – Změny smlouvy

 

 

93

Druh činnosti

Pokud zpráva obsahuje:

— derivátovou smlouvu poprvé, označí se jako „nová“,

— změnu podmínek nebo údajů dříve vykázané derivátové smlouvy, avšak nikoli opravu zprávy, označí se jako „změna“. To zahrnuje aktualizaci předchozí zprávy, která vykazuje pozici, aby zohlednila nové obchody zahrnuté v uvedené pozici,

— zrušení chybně předložené celé zprávy v případě, že smlouva se nikdy neuskutečnila nebo nespadala do působnosti požadavků na vykazování podle nařízení (EU) č. 648/2012, ale byla vykázána do registru obchodních údajů omylem, označí se jako „chyba“,

— předčasné ukončení stávající smlouvy, označí se jako „předčasné ukončení“,

— dříve předložená zpráva obsahuje pole s nesprávnými údaji, v kterémžto případě se zpráva opravující pole s nesprávnými údaji z předchozí zprávy označí jako „oprava“,

— kompresi vykázané smlouvy, označí se jako „komprese“,

— aktualizaci smluvního ocenění nebo zajištění, označí se jako „aktualizace ocenění“,

— derivátovou smlouvu, která se vykazuje jako nový obchod a má být také obsažena v samostatném výkazu pozice téhož dne, označí se jako „složka pozice“. Tato hodnota bude ekvivalentní vykázání nového obchodu, po němž následovala aktualizace uvedené zprávy označující danou hodnotu jako výsledek komprese.

 

94

Úroveň

Údaj, zda je zpráva učiněna na úrovni obchodu, nebo na úrovni pozice.

Zprávu na úrovni pozice lze použít pouze jako doplněk vykazování na obchodní úrovni k vykázání poobchodních událostí a pouze tehdy, pokud byl každý jednotlivý obchod s volně zaměnitelnými produkty pozicí nahrazen.

 

(1)   Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1).

(2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 s ohledem na regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearingu, povinnosti clearingu, veřejného rejstříku, přístupu k obchodnímu systému, nefinančních smluvních stran a technik zmírňování rizika pro OTC derivátové smlouvy, u nichž ústřední protistrana neprovádí clearing (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 11).( 1 ) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).