2013L0053 — CS — 28.12.2013 — 000.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/53/EU

ze dne 20. listopadu 2013

o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 354 28.12.2013, s. 90)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 297, 13.11.2015, s.  9 (2013/53/EU)
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/53/EU

ze dne 20. listopadu 2013

o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ( 1 ),

v souladu s řádným legislativním postupem ( 2 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel ( 3 ) byla přijata v souvislosti s vytvářením jednotného trhu za účelem harmonizace bezpečnostních charakteristik rekreačních plavidel ve všech členských státech a odstranění překážek obchodu s rekreačními plavidly mezi členskými státy.

(2)

Směrnice 94/25/ES se původně vztahovala pouze na rekreační plavidla s minimální délkou trupu 2,5 m a maximální délkou trupu 24 m. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/44/ES ze dne 16. června 2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES ( 4 ), rozšířila oblast působnosti směrnice 94/25/ES na vodní skútry a zahrnula do této pozměněné směrnice požadavky ochrany životního prostředí přijetím mezních hodnot výfukových emisí (CO, HC, NOx a částice) a mezních hodnot hluku pro hnací motory, a to pro vznětové i zážehové motory.

(3)

Směrnice 94/25/ES je založena na zásadách nového přístupu, které byly stanoveny v usnesení Rady ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normám ( 5 ). Stanoví proto pouze základní požadavky vztahující se na rekreační plavidla, zatímco technické podrobnosti přijímá Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (Cenelec) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti ( 6 ). Shoda s takto stanovenými harmonizovanými normami, na něž byl zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie, vede k předpokladu shody s požadavky směrnice 94/25/ES. Zkušenosti ukazují, že tyto základní zásady fungují v tomto odvětví dobře a měly by být zachovány a dále prosazovány.

(4)

Technologický vývoj na trhu však vyvolává nové problémy, pokud jde o požadavky směrnice 94/25/ES týkající se ochrany životního prostředí. Za účelem zohlednění tohoto vývoje a objasnění právního rámce pro uvádění výrobků, jichž se týká tato směrnice, na trh je nutno některé aspekty směrnice 94/25/ES revidovat a posílit a v zájmu jasnosti by uvedená směrnice měla být zrušena a nahrazena touto směrnicí.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh ( 7 ), obsahuje horizontální ustanovení o akreditaci subjektů posuzování shody, označení CE a o rámci pro dozor nad trhem Unie pro výrobky, které vstupují na trh Unie, a o jejich kontrolách, která se vztahují rovněž na výrobky, jichž se týká tato směrnice.

(6)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh ( 8 ) obsahuje společné zásady a referenční ustanovení pro účely právních předpisů založených na zásadách nového přístupu. V zájmu zajištění souladu s ostatními odvětvovými právními předpisy týkajícími se konkrétních výrobků je vhodné uvést určitá ustanovení této směrnice do souladu se zmíněným rozhodnutím, pokud zvláštnosti daného odvětví nevyžadují jiné řešení. Některé definice, obecné povinnosti hospodářských subjektů, předpoklad shody, pravidla týkající se označení CE, požadavky na subjekty posuzování shody a postupy oznamování a ustanovení týkající se postupů pro nakládání s výrobky představujícími riziko by proto měly být uvedeny do souladu s uvedeným rozhodnutím. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci ( 9 ) stanoví postup pro námitky proti harmonizovaným normám, pokud tyto normy zcela nesplňují požadavky této směrnice.

(7)

V zájmu usnadnění pochopení a jednotného uplatňování této směrnice hospodářskými subjekty a vnitrostátními orgány je nutno objasnit oblast působnosti směrnice 94/25/ES a definice v ní obsažené. Zejména je třeba ujasnit, že z oblasti působnosti této směrnice jsou vyloučena obojživelná plavidla. Rovněž je nezbytné upřesnit, který druh kánoí a kajaků je z oblasti působnosti této směrnice vyloučen, a objasnit, že se tato směrnice vztahuje pouze na vodní skútry určené pro sportovní a rekreační účely.

(8)

Je rovněž vhodné uvést definici „plavidla vyrobeného pro vlastní potřebu“, „délky trupu“ a „soukromého dovozce“, které jsou pro toto odvětví specifické, s cílem usnadnit pochopení a jednotné provádění této směrnice. Je nutné rozšířit stávající definici „hnacího motoru“, aby zahrnovala rovněž inovativní řešení pohonu.

(9)

Výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice a které jsou uváděny na trh Unie nebo do provozu, by měly splňovat příslušné právní předpisy Unie a odpovědnost za shodu výrobku by měly nést hospodářské subjekty podle své úlohy v dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpečnost, a ochrana spotřebitele a životního prostředí a zaručena spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.

(10)

Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly přijmout vhodná opatření s cílem zajistit, aby výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice, neohrožovaly zdraví a bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, jsou-li správně vyrobeny a udržovány, a aby na trh dodávaly pouze výrobky, které splňují příslušné právní předpisy Unie. Tato směrnice by měla stanovit jasné a přiměřené rozdělení povinností odpovídající úloze každého subjektu v dodavatelském a distribučním řetězci.

(11)

Jelikož některé úkoly může provádět pouze výrobce, je nezbytné jasně rozlišovat mezi výrobcem a subjekty, které následují v distribučním řetězci. Je rovněž nezbytné jasně rozlišovat mezi dovozcem a distributorem vzhledem k tomu, že dovozce uvádí na trh Unie výrobky ze třetích zemí. Dovozce by proto měl zajistit, aby tyto výrobky byly v souladu s platnými požadavky Unie.

(12)

Výrobce může díky svým podrobným znalostem procesu navrhování a výroby nejlépe provést celkový postup posouzení shody. Posuzování shody by proto mělo zůstat pouze povinností výrobce.

(13)

Je nezbytné zajistit, aby výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice a které vstupují na trh Unie ze třetích zemí, splňovaly všechny platné požadavky Unie, a zejména aby je jejich výrobci podrobili řádným postupům posuzování shody. Mělo by být proto stanoveno, že dovozci mají zajistit, aby výrobky, které uvádějí na trh, byly v souladu s platnými požadavky a aby na trh neuváděli výrobky, které s těmito požadavky v souladu nejsou či představují riziko. Ze stejného důvodu by mělo být stanoveno, že dovozci mají zajistit, aby byly provedeny postupy posuzování shody a aby označení CE a dokumentace vypracovaná výrobci byly k dispozici ke kontrole prováděné orgány dozoru nad trhem.

(14)

Jestliže distributor dodává výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, na trh poté, co jej na trh uvedl výrobce nebo dovozce, měl by jednat s náležitou péčí, aby zajistil, že jeho nakládání s daným výrobkem nepříznivě neovlivní jeho soulad s touto směrnicí. Očekává se, že dovozci i distributoři budou při uvádění nebo dodávání výrobků na trh jednat s náležitou péčí ve vztahu k platným požadavkům.

(15)

Při uvedení výrobku, na nějž se vztahuje tato směrnice, na trh, by na něm dovozci měli uvést své jméno a adresu, na níž je lze kontaktovat. Pokud to velikost nebo povaha součásti neumožňuje, měly by být možné výjimky.

(16)

Každý hospodářský subjekt, který buď uvede výrobek na trh pod svým vlastním jménem nebo ochrannou známkou, nebo jej upraví tak, že to může ovlivnit shodu s platnými požadavky, by měl být považován za výrobce a měl by převzít povinnosti výrobce.

(17)

Jelikož jsou distributoři a dovozci blízko trhu, měli by být zapojeni do úkolů dozoru nad trhem, které provádějí příslušné vnitrostátní orgány, a měli by být připraveni aktivně se zúčastnit a poskytovat těmto orgánům všechny nezbytné informace týkající se dotčeného výrobku.

(18)

Zvláštním znakem tohoto odvětví je dovoz rekreačních plavidel a vodních skútrů ze třetích zemí do Unie fyzickými nebo právnickými osobami usazenými v Unii. Směrnice 94/25/ES však obsahuje jen málo ustanovení, jež se týkají soukromých dovozců s ohledem na provádění posouzení shody (posouzení po zhotovení) nebo u nichž by se mohlo mít za to, že se těchto dovozců týkají. Je proto nutno objasnit ostatní povinnosti soukromých dovozců, které by měly být v zásadě harmonizovány s povinnostmi výrobce, s určitými výjimkami, jež souvisejí s neobchodní povahou jejich činnosti.

(19)

Zajištění zpětné vysledovatelnosti výrobku v celém dodavatelském řetězci napomáhá zjednodušení a zvýšení účinnosti dozoru nad trhem. Účinný systém zpětné vysledovatelnosti usnadňuje orgánům dozoru nad trhem jejich úkol vysledovat hospodářské subjekty, které dodaly na trh nevyhovující výrobek.

(20)

Z důvodu jasnosti a souladu s ostatními směrnicemi nového přístupu je nutné výslovně uvést, že výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice, lze uvádět na trh nebo do provozu pouze tehdy, splňují-li obecný požadavek, aby neohrožovaly zdraví a bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, a pouze tehdy, splňují-li základní požadavky stanovené v této směrnici.

(21)

Pro motory upravené pro použití na moři jakožto hnací motory, u nichž je typ zdrojového motoru již schválen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje ( 10 ) nebo s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel ( 11 ), by osoby provádějící úpravu motorů měly mít možnost používat potvrzení o shodě vystavené původním výrobcem motoru, pokud tyto úpravy nezměnily vlastnosti týkající se výfukových emisí.

(22)

Možnosti dalšího snížení mezních hodnot výfukových emisí motorů rekreačních plavidel pro použití na moři byly posouzeny ve zprávě o možnostech dalšího zlepšení environmentálních charakteristik motorů rekreačních plavidel, předložené podle článku 2 směrnice 2003/44/ES. V této zprávě byl vyvozen závěr, že je vhodné stanovit přísnější mezní hodnoty, než jsou hodnoty stanovené ve směrnici 2003/44/ES. Tyto mezní hodnoty by měly být stanoveny na úrovni, která odráží technický vývoj čistších technologií motorů pro použití na moři a která umožňuje pokrok směrem k harmonizaci mezních hodnot výfukových emisí na celosvětové úrovni. Je však nutno zvýšit mezní hodnoty emisí CO, aby bylo možno dosáhnout významného snížení množství ostatních látek znečišťujících ovzduší, zohlednit technologickou uskutečnitelnost a dosáhnout co nejrychlejšího provádění, a současně zajistit, aby sociálně-ekonomické dopady na toto hospodářské odvětví byly přijatelné.

(23)

V závislosti na kategorii paliva a výkonu by měly být použity zkušební cykly pro motory pro použití na moři, které jsou popsány v příslušné harmonizované normě, a dokud tyto nejsou k dispozici, pak zkušební cykly popsané v příslušné normě ISO, s přihlédnutím k hodnotám stanoveným v bodě 2.3 části B přílohy I. Měly by být vytvořeny zkušební cykly pro všechny spalovací motory, jež jsou součástí pohonného systému, včetně hybridních pohonných zařízení.

(24)

Zkušební paliva použitá při posuzování shody plavidla s mezními hodnotami výfukových emisí by měla odrážet skladbu paliv používaných na relevantním trhu, a proto by se při schvalování typu v Unii měla používat evropská zkušební paliva. Jelikož však výrobci ze třetích zemí nemusí mít přístup k evropským referenčním palivům, je nutné povolit, aby schvalující orgány mohly akceptovat zkoušky motorů provedené s jinými referenčními palivy. Výběr referenčních paliv by však měl být omezen na specifikace stanovené v příslušné normě ISO, aby byla zajištěna kvalita a srovnatelnost výsledků zkoušek.

(25)

S cílem přispět k ochraně mořského prostředí je vhodné přijmout požadavek, který ukládá povinnou instalaci fekálních nádrží na plavidlech vybavených toaletami.

(26)

Statistiky nehod prokazují, že riziko převrácení obytných vícetrupových rekreačních plavidel je nízké. Ačkoli je uvedené riziko nízké, je vhodné předpokládat, že toto riziko převrácení obytných vícetrupových rekreačních plavidel existuje, a pokud jsou tato plavidla k převrácení náchylná, měla by v převrácené poloze setrvat na hladině a z praktického hlediska by mělo být možné z plavidla uniknout.

(27)

V souladu se zásadou subsidiarity by ustanovení této směrnice neměla zasahovat do oprávnění členských států stanovovat pro plavbu v některých vodách takové požadavky na ochranu životního prostředí, a to i na jeho ochranu před znečištěním hlukem, strukturu vodních cest a zajištění bezpečnosti vodních cest, které považují za nezbytné, a to za předpokladu, že tyto předpisy nevyžadují úpravu plavidla, které je ve shodě s touto směrnicí, a že jsou odůvodněné a přiměřené cílům, jichž má být dosaženo.

(28)

Označení CE, jež označuje shodu výrobku, je viditelným výsledkem celého postupu zahrnujícího posouzení shody v širším smyslu. Obecné zásady, jimiž se označení CE řídí, jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 765/2008. V této směrnici by měla být stanovena pravidla, jimiž se řídí připojení označení CE k plavidlům, součástem a hnacím motorům. Je vhodné rozšířit povinnost týkající se připojení označení CE rovněž na všechny vestavěné motory a záďové motory bez zabudovaného výfukového systému, u nichž se předpokládá splnění základních požadavků stanovených v této směrnici.

(29)

Je důležité výrobcům, soukromým dovozcům i uživatelům ozřejmit, že připojením označení CE k výrobku výrobce prohlašuje, že výrobek je ve shodě se všemi platnými požadavky, a přebírá za to plnou odpovědnost.

(30)

Označení CE by mělo být jediným označením shody vypovídajícím o tom, že výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Unie. Měla by však být povolena i jiná označení, pokud přispívají ke zlepšení ochrany spotřebitele a nevztahují se na ně harmonizační právní předpisy Unie.

(31)

Aby bylo zajištěno plnění základních požadavků, je nutné stanovit vhodné postupy posuzování shody, které výrobce musí dodržovat. Tyto postupy by měly být stanoveny odkazem na moduly posuzování shody uvedené v rozhodnutí č. 768/2008/ES. Tyto postupy by měly být navrženy s ohledem na úroveň nebezpečí, kterou mohou vykazovat plavidla, motory a součásti. Z uvedených důvodů by měl pro každou kategorii shody existovat vhodný postup nebo možnost volby mezi několika rovnocennými postupy.

(32)

Zkušenosti ukazují, že je vhodné povolit širší škálu modulů posuzování shody pro součásti. Pokud jde o posouzení shody s požadavky týkajícími se výfukových emisí a emisí hluku, je třeba rozlišovat mezi případy, kdy byly použity harmonizované normy, a kdy nikoli, jelikož v posledně uvedených případech je odůvodněné vyžadovat přísnější postup posouzení shody. Mimoto by měla být jako nadbytečná zrušena možnost použít u zkoušek emisí hluku údaje pro referenční plavidlo, jelikož se v praxi nevyužívá.

(33)

V zájmu poskytnutí jasných informací o přijatelném prostředí pro provozování plavidel by měly být názvy kategorií plavidel založeny pouze na podmínkách prostředí, jež jsou pro navigaci podstatné, a to na síle větru a výšce vln. Pro účely návrhu jsou hodnoty síly větru a významné výšky vln rozděleny do čtyř rozmezí, označených jako kategorie A, B, C a D; tyto kategorie jsou pak doplněny vysvětlivkami.

(34)

Směrnice 94/25/ES obsahuje pravidla týkající se posouzení rekreačních plavidel po zhotovení, jež provádí fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí výrobek na trh nebo do provozu, a to v případech, kdy výrobce neplní povinnosti týkající se shody výrobku s touto směrnicí. V zájmu jednotnosti je vhodné rozšířit oblast působnosti tohoto postupu tak, aby se nevztahovala pouze na rekreační plavidla, nýbrž rovněž na vodní skútry. Z důvodu jasnosti je třeba uvést, ve kterých případech lze posouzení po zhotovení použít. Pokud jde o dovoz, jeho použití by mělo být navíc omezeno na dovoz soukromými dovozci pro neobchodní účely, aby se zamezilo zneužití posouzení po zhotovení k obchodním účelům. Je rovněž nutné rozšířit povinnost osoby, která žádá o posouzení po zhotovení, s ohledem na poskytnutí dokumentů oznámenému subjektu s cílem zajistit spolehlivé posouzení shody výrobku oznámeným subjektem.

(35)

Jelikož je nezbytné zajistit, aby úroveň posuzování shody výrobků, na něž se vztahuje tato směrnice, všemi subjekty, které je provádějí, byla v celé Unii stejně vysoká, a jelikož by všechny tyto subjekty měly své úkoly plnit na stejné úrovni a za podmínek rovné hospodářské soutěže, měly by být stanoveny závazné požadavky na subjekty posuzování shody, které si přejí být oznámeny za účelem poskytování služeb posuzování shody podle této směrnice.

(36)

V zájmu zajištění jednotné úrovně kvality při provádění posuzování shody výrobků, na něž se vztahuje tato směrnice, je nutné nejen konsolidovat požadavky, které musí splnit subjekty posuzování shody, které si přejí být oznámeny, nýbrž současně stanovit rovněž požadavky, které musí splňovat oznamující orgány a ostatní subjekty zapojené do posuzování, oznamování a kontroly oznámených subjektů.

(37)

Nařízení (ES) č. 765/2008 doplňuje a posiluje stávající rámec pro dozor nad trhem výrobků, na něž se vztahují harmonizační právní předpisy Unie, včetně výrobků, na něž se vztahuje tato směrnice. Členské státy by proto měly organizovat a vykonávat dozor nad trhem těchto výrobků v souladu s uvedeným nařízením a případně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků ( 12 ).

(38)

V zájmu zvýšení transparentnosti a zkrácení doby zpracování je nezbytné zdokonalit stávající ochranný postup, který Komisi umožňuje přezkoumat odůvodněnost opatření, které členský stát přijal proti výrobkům, jež považuje za nevyhovující, s cílem dosáhnout jeho větší účinnosti a využít odborných znalostí, které jsou v členských státech dostupné.

(39)

Stávající systém by měl být doplněn o postup umožňující, aby byly zúčastněné strany informovány o přijatých opatřeních, pokud jde o výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice a které představují riziko pro zdraví a bezpečnost osob nebo pro ochranu jiných veřejných zájmů. Měl by rovněž orgánům dozoru nad trhem umožňovat, aby ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty začaly jednat ve vztahu k těmto výrobkům co nejdříve.

(40)

Pokud se členské státy a Komise shodují, že opatření přijaté členským státem je odůvodněné, neměl by se vyžadovat žádný další zásah Komise.

(41)

Za účelem zohlednění pokroku v oblasti technických poznatků a nových vědeckých důkazů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty ►C1  v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny oddílu 2 bodů 2.3, 2.4 a 2.5 a oddílu 3 části B a oddílu 3 části C přílohy I, jakož i příloh V, VII a IX. ◄ V budoucnu tak Komise bude moci zahrnout zkušební cykly pro hybridní motory a zavést zkušební paliva s příměsí biopaliv do tabulky zkušebních paliv, jakmile budou tato zkušební paliva mezinárodně uznána. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(42)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení této směrnice by měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí ( 13 ).

(43)

Pro přijímání prováděcích aktů, jimiž se oznamující členský stát žádá, aby přijal nezbytná nápravná opatření vůči oznámeným subjektům, které nesplňují nebo přestaly splňovat požadavky pro své oznámení, by se měl používat poradní postup.

(44)

Pro přijímání prováděcích aktů zajišťujících jednotné provádění této směrnice, zejména co se týče dodatečných ustanovení vymezených v článku 24 o postupech posuzování shody a požadavků na kategorie plavidel, identifikaci plavidel, štítek výrobce, příručku uživatele, plynové soustavy, zabránění odtoku nečistot, dotazník pro předkládání zpráv a navigační světla, by se měl používat přezkumný postup.

(45)

Komise by měla prostřednictvím prováděcích aktů, vzhledem k jejich zvláštní povaze bez použití nařízení (EU) č. 182/2011, určovat, zda jsou opatření přijatá členskými státy ve vztahu k výrobku představujícímu riziko pro zdraví či bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí odůvodněná, či nikoli.

(46)

V řádně odůvodněných případech týkajících se posouzení shody, kategorií plavidel, navigačních světel, zabránění odtoku nečistot a plynových zařízení představujících riziko pro zdraví či bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí by měla Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud to vyžadují závažné naléhavé důvody.

(47)

V souladu se zavedenými postupy může výbor zřízený touto směrnicí užitečným způsobem přispívat k posuzování záležitostí týkajících se uplatňování této směrnice, na něž v souladu s jeho jednacím řádem upozorní předseda výboru nebo zástupce členského státu.

(48)

V zájmu prosazování sledování a účinnosti této směrnice by členské státy měly vyplnit dotazník o jejím uplatňování. Komise by poté měla vypracovat a zveřejnit zprávu o uplatňování této směrnice.

(49)

Členské státy by měly stanovit pravidla pro ukládání sankcí použitelná v případě porušení této směrnice a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(50)

Aby měli výrobci a další hospodářské subjekty dostatek času přizpůsobit se požadavkům stanoveným touto směrnicí, je nezbytné stanovit dostatečné přechodné období po vstupu této směrnice v platnost, během něhož bude možno nadále uvádět na trh výrobky, jež jsou v souladu se směrnicí 94/25/ES.

(51)

Aby tuto směrnici mohli snáze uplatňovat malí a střední výrobci přívěsných zážehových hnacích motorů s výkonem 15 kilowattů nebo nižším a aby měli možnost přizpůsobit se novým požadavkům, je vhodné pro tyto výrobce stanovit zvláštní přechodné období.

(52)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a bezpečnosti a ochrany životního prostředí při současném zaručení fungování vnitřního trhu stanovením harmonizovaných požadavků pro výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice, a minimálních požadavků týkajících se dozoru nad trhem, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(53)

Směrnice 94/25/ES by proto měla být zrušena,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví požadavky na návrh a zhotovení výrobků uvedených v čl. 2 odst. 1 a pravidla pro jejich volný pohyb v Unii.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Tato směrnice se vztahuje na tyto výrobky:

a) rekreační plavidla a částečně hotová rekreační plavidla;

b) vodní skútry a částečně hotové vodní skútry;

c) součásti uvedené v příloze II, jestliže jsou uváděny na trh Unie samostatně, na něž se dále odkazuje jako na „součásti“;

d) hnací motory, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci na plavidlech nebo uvnitř nich;

e) hnací motory instalované na plavidlech nebo uvnitř nich a podrobené větší úpravě motoru;

f) plavidla podrobená větší úpravě plavidla.

2.  Tato směrnice se nevztahuje na tyto výrobky:

a) s ohledem na požadavky na návrh a konstrukci stanovené v části A přílohy I:

i) plavidla určená výhradně pro závodění, včetně závodních veslic a tréninkových veslic, a jako taková výrobcem označená,

ii) kánoe a kajaky navržené tak, aby byly poháněny pouze lidskou silou, gondoly a šlapadla,

iii) surfy navržené tak, aby byly poháněny pouze větrem a ovládány osobou nebo osobami vestoje,

iv) surfy,

v) původní historická plavidla navržená před rokem 1950 a jejich jednotlivé repliky, vyrobené převážně z originálních materiálů a jako takové výrobcem označené,

vi) pokusná plavidla, nejsou-li uváděna na trh Unie,

vii) plavidla vyrobená pro vlastní potřebu za předpokladu, že nebudou v průběhu pěti let následujících od jejich uvedení do provozu uvedena na trh Unie,

viii) aniž je dotčen odstavec 3, plavidla s vlastní posádkou speciálně určená pro komerční dopravu cestujících, bez ohledu na počet cestujících,

ix) ponorná plavidla,

x) vznášedla,

xi) lodě s nosnými křídly,

xii) plavidla na parní pohon s vnějším spalovacím zařízením na uhlí, koks, dřevo, olej nebo plyn,

xiii) obojživelná vozidla, tedy motorová vozidla, kolová nebo pásová, jež mohou být provozována na vodě i na souši;

b) s ohledem na požadavky týkající se výfukových emisí stanovené v části B přílohy I:

i) hnací motory, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci:

 na plavidlech určených výhradně pro závodění a jako takových výrobcem označených,

 na pokusných plavidlech, nejsou-li uváděna na trh Unie,

 na plavidlech s vlastní posádkou speciálně určených pro komerční dopravu cestujících, aniž je dotčen odstavec 3, bez ohledu na počet cestujících,

 na ponorných plavidlech,

 na vznášedlech,

 na lodích s nosnými křídly,

 na obojživelných vozidlech, tedy motorových vozidlech, kolových nebo pásových, jež mohou být provozována na vodě i na souši,

ii) původní historické hnací motory a jejich jednotlivé repliky zhotovené podle návrhu z doby před rokem 1950, nevyráběné sériově a instalované na plavidlech podle písm. a) bodů v) nebo vii),

iii) hnací motory vyrobené pro vlastní potřebu za předpokladu, že následně nebudou v průběhu pěti let následujících od uvedení plavidla do provozu uvedeny na trh Unie;

c) s ohledem na požadavky týkající se emisí hluku uvedené v části C přílohy I:

i) všechna plavidla podle písmene b),

ii) plavidla vyrobená pro vlastní potřebu za předpokladu, že poté nebudou v průběhu pěti let následujících od jejich uvedení do provozu uvedena na trh Unie.

3.  Skutečnost, že plavidlo lze rovněž použít k pronájmu nebo pro sportovní a rekreační trénink, nebrání tomu, aby se na ně tato směrnice vztahovala, je-li uvedeno na trh Unie pro rekreační účely.

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1) „plavidlem“ jakékoli rekreační plavidlo nebo vodní skútr;

2) „rekreačním plavidlem“ plavidlo jakéhokoli druhu kromě vodních skútrů, jež je určeno pro sportovní a rekreační účely, o délce trupu od 2,5 m do 24 m, bez ohledu na druh pohonu;

3) „vodním skútrem“ plavidlo určené pro sportovní a rekreační trénink, o délce trupu menší než 4 m, používající jako hlavní zdroj pohonu hnací motor s hydroreaktivním systémem a navržené tak, aby bylo ovládáno osobou nebo osobami vsedě, vestoje nebo vkleče na trupu, nikoli uvnitř něho;

4) „plavidlem vyrobeným pro vlastní potřebu“ plavidlo z větší části zhotovené/vyrobené převážně budoucím uživatelem pro vlastní potřebu;

5) „hnacím motorem“ vznětový nebo zážehový spalovací motor používaný přímo nebo nepřímo k hnacím účelům;

6) „větší úpravou motoru“ úprava hnacího motoru, která by mohla způsobit, že motor překročí mezní hodnoty emisí uvedené v části B přílohy I, nebo zvyšuje jmenovitý výkon motoru o více než 15 %;

7) „větší úpravou plavidla“ úprava plavidla, která mění druh pohonu plavidla, zahrnuje větší úpravu motoru nebo mění plavidlo do té míry, že existuje možnost, že plavidlo již nebude splňovat příslušné zásadní požadavky bezpečnosti a ochrany životního prostředí stanovené v této směrnici;

8) „druhem pohonu“ způsob, kterým je plavidlo poháněno;

9) „skupinou motorů“ výrobcem stanovená skupina motorů, u kterých je možno s ohledem na jejich návrh předpokládat podobné vlastnosti, pokud se týká výfukových emisí nebo emisí hluku;

10) „délkou trupu“ délka trupu měřená v souladu s příslušnou harmonizovanou normou;

11) „dodáním na trh“ dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;

12) „uvedením na trh“ první dodání výrobku na trh Unie;

13) „uvedením do provozu“ první použití výrobku, na nějž se vztahuje tato směrnice, koncovým uživatelem v Unii;

14) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou výrobek, který vyrábí nebo který si nechává navrhnout nebo vyrobit;

15) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;

16) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvede na trh Unie výrobek ze třetí země;

17) „soukromým dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která v rámci neobchodní činnosti doveze do Unie výrobek ze třetí země za účelem jeho uvedení do provozu pro vlastní potřebu;

18) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, jiná než výrobce či dovozce, která výrobek dodává na trh;

19) „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce a distributor;

20) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012;

21) „akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č. 765/2008;

22) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 765/2008;

23) „posouzením shody“ postup prokazující, zda byly splněny požadavky této směrnice týkající se výrobku;

24) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a kontroly;

25) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení výrobku, který byl již zpřístupněn koncovému uživateli;

26) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl výrobek, který se nachází v dodavatelském řetězci, dodán na trh;

27) „dozorem nad trhem“ činnosti a opatření orgánů veřejné správy, které mají zajistit, aby byly výrobky v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie a aby neohrožovaly zdraví a bezpečnost osob nebo jiný veřejný zájem;

28) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že výrobek je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho připojování;

29) „harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní předpisy Unie harmonizující podmínky pro uvádění výrobků na trh.

Článek 4

Základní požadavky

1.  Výrobky uvedené v čl. 2 odst. 1 mohou být dodány na trh nebo uvedeny do provozu pouze v případě, že neohrožují zdraví a bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, jsou-li správně udržovány a používány v souladu s určeným účelem, a pouze pod podmínkou, že splňují platné základní požadavky stanovené v příloze I.

2.  Členské státy zajistí, aby výrobky uvedené v čl. 2 odst. 1 nebyly dodávány na trh nebo uváděny do provozu, pokud nesplňují požadavky stanovené v odstavci 1.

Článek 5

Vnitrostátní předpisy týkající se plavby

Tato směrnice nebrání členským státům v přijímání předpisů pro plavbu v určitých vodách za účelem ochrany životního prostředí, struktury vodních cest a zajištění bezpečnosti vodních cest, za předpokladu, že tyto předpisy nevyžadují úpravu plavidla, které je ve shodě s touto směrnicí, a že tyto předpisy jsou odůvodněné a přiměřené.

Článek 6

Volný pohyb

1.  Členské státy nebrání tomu, aby byla na jejich území dodávána na trh plavidla, která jsou v souladu s touto směrnicí, nebo aniž je dotčen článek 5, aby byla tato plavidla na jejich území uváděna do provozu.

2.  Členské státy nebrání dodávání částečně dokončených plavidel na trh, jestliže výrobce nebo dovozce v souladu přílohou III prohlásí, že jsou určena k dokončení jinými výrobci.

3.  Členské státy nebrání tomu, aby byly na trh dodávány součásti, které jsou v souladu s touto směrnicí a které jsou určeny k montáži do plavidel v souladu s prohlášením výrobce nebo dovozce podle článku 15, nebo aby byly tyto části uváděny do provozu.

4.  Členské státy nebrání dodávání na trh nebo uvádění do provozu v případě žádného z následujících hnacích motorů:

a) motory splňující požadavky této směrnice bez ohledu na to, zda jsou zabudovány do plavidla, či nikoli;

b) motory zabudované do plavidla, jejichž typ byl schválen podle směrnice 97/68/ES a jež jsou ve shodě s mezními hodnotami emisí etap IIIA, IIIB nebo IV pro vznětové motory používané k jinému účelu než k pohonu vnitrozemských plavidel, lokomotiv a motorových vozů podle bodu 4.1.2 přílohy I uvedené směrnice, jsou-li v souladu s touto směrnicí, s výjimkou požadavků na výfukové emise podle přílohy I části B;

c) motory zabudované do plavidla, jejichž typ byl schválen podle nařízení (ES) č. 595/2009, jsou-li v souladu s touto směrnicí, s výjimkou požadavků na výfukové emise podle přílohy I části B.

Písmena b) a c) prvního pododstavce se použijí za podmínky, že v případě motoru upravovaného pro instalaci na plavidle osoba provádějící danou úpravu zajistí, aby byla úprava provedena při plném zohlednění údajů a dalších informací dostupných od výrobce motoru, aby bylo zaručeno, že po instalaci provedené v souladu s návodem k instalaci poskytnutým osobou provádějící danou úpravu bude motor i nadále splňovat požadavky týkající se výfukových emisí, a to buď podle směrnice 97/68/ES, nebo podle nařízení (ES) č. 595/2009, v souladu s prohlášením výrobce. Osoba provádějící úpravu motoru prohlásí v souladu s článkem 15, že po instalaci provedené v souladu s návodem k instalaci poskytnutým osobou provádějící danou úpravu bude motor nadále splňovat požadavky týkající se výfukových emisí, a to buď podle směrnice 97/68/ES, nebo podle nařízení (ES) č. 595/2009, v souladu s prohlášením výrobce.

5.  Členské státy na veletrzích, výstavách, při předvádění a jiných podobných událostech nebrání předvádění výrobků podle čl. 2 odst. 1, které nevyhovují této směrnici, za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že tyto výrobky nevyhovují této směrnici a nesmí být dodány na trh nebo uvedeny do provozu v Unii, dokud nebude zajištěn jejich soulad se směrnicí.KAPITOLA II

POVINNOSTI HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ A SOUKROMÝCH DOVOZCŮ

Článek 7

Povinnosti výrobců

1.  Při uvádění výrobků na trh musí výrobci zajistit, aby tyto výrobky byly navrhovány a vyrobeny v souladu s požadavky stanovenými v čl. 4 odst. 1 a v příloze I.

2.  Výrobci vyhotoví technickou dokumentaci v souladu s článkem 25 a provedou nebo si nechají provést příslušný postup posouzení shody v souladu s články 19 až 22 a článkem 24.

Byl-li soulad výrobku s platnými požadavky takovým postupem prokázán, vypracují výrobci prohlášení podle článku 15 a výrobek označí a připojí označení CE podle článků 17 a 18.

3.  Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a kopii prohlášení podle článku 15 po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh.

4.  Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová výroba zůstane ve shodě. Je třeba patřičně přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů výrobku a změnám harmonizovaných norem, na jejichž základě se prohlašuje shoda výrobku.

Ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k rizikům, která výrobek představuje, provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků výrobků dodaných na trh, provádějí šetření a v případě nutnosti vedou knihy stížností, nevyhovujících výrobků a stažení výrobků z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolních činnostech informují distributory.

5.  Výrobci zajistí, aby bylo na jejich výrobcích uvedeno číslo typu, šarže nebo série nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha součástí neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku.

6.  Výrobci uvedou na výrobku, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku, své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat.

7.  Výrobci zajistí, aby byly k výrobku v příručce uživatele přiloženy pokyny a bezpečnostní informace v jazyce nebo jazycích, kterým spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé mohou snadno rozumět a které určí dotčený členský stát.

8.  Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení výrobku do shody nebo k jeho případnému stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výrobek představuje riziko, neprodleně o tom výrobci informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodávali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

9.  Výrobci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku v jazyce, kterému tento orgán může snadno rozumět. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná výrobky, které uvedli na trh.

Článek 8

Zplnomocnění zástupci

1.  Výrobce může písemným pověřením jmenovat zplnomocněného zástupce.

2.  Povinnosti stanovené v čl. 7 odst. 1 a vypracování technické dokumentace nesmí být součástí pověření zplnomocněného zástupce.

3.  Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v pověření, které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému zástupci umožnit alespoň:

a) uchovávat kopii prohlášení podle článku 15 a technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh;

b) poskytovat příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku;

c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich žádost na opatřeních k vyloučení rizika vyvolaného výrobky, na které se vztahuje jeho pověření.

Článek 9

Povinnosti dovozců

1.  Dovozci uvádějí na trh Unie pouze výrobky, které jsou v souladu s požadavky této směrnice.

2.  Před uvedením výrobku na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posouzení shody. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby výrobek nesl označení CE podle článku 17, aby k němu byly přiloženy požadované doklady podle článku 15 a bodu 2.5 části A přílohy I, bodu 4 části B přílohy I a bodu 2 části C přílohy I a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 7 odst. 5 a 6.

Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že výrobek není ve shodě s požadavky stanovenými v čl. 4 odst. 1 a v příloze I, nesmí uvést výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud výrobek představuje riziko, informuje o tom dovozce výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

3.  Dovozci uvedou na výrobku, nebo v případě součástí, kdy to není možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat.

4.  Dovozci zajistí, aby byly k výrobku v příručce uživatele přiloženy pokyny a bezpečnostní informace v jazyce nebo jazycích, kterým spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé mohou snadno rozumět a které určí dotčený členský stát.

5.  Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za výrobek odpovědnost, skladovací nebo přepravní podmínky neohrožovaly soulad výrobku s požadavky stanovenými v čl. 4 odst. 1 a v příloze I.

6.  Ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k rizikům, která výrobek představuje, provádějí dovozci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků výrobků dodaných na trh, provádějí šetření a v případě nutnosti vedou knihy stížností, nevyhovujících výrobků a stažení výrobků z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolních činnostech informují distributory.

7.  Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení výrobku do shody nebo k jeho případnému stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výrobek představuje riziko, neprodleně o tom dovozci informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodávali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

8.  Dovozci po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh uchovávají kopii prohlášení podle článku 15 pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zajistí, aby těmto orgánům mohla být na vyžádání předložena technická dokumentace.

9.  Dovozci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku v jazyce, kterému tento orgán může snadno rozumět. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná výrobky, které uvedli na trh.

Článek 10

Povinnosti distributorů

1.  Při dodávání výrobku na trh distributoři jednají s řádnou péčí, pokud jde o požadavky této směrnice.

2.  Distributoři před dodáním výrobku na trh ověří, zda nese označení CE podle článku 17, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady podle čl. 7 odst. 7, článku 15 a bodu 2.5 části A přílohy I, bodu 4 části B přílohy I a bodu 2 části C přílohy I a pokyny a bezpečnostní informace v jazyce nebo jazycích, kterým spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé v členském státě, v němž má být výrobek dodáván na trh, mohou snadno rozumět, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 7 odst. 5 a 6 a v čl. 9 odst. 3.

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že výrobek není ve shodě s požadavky stanovenými v čl. 4 odst. 1 a v příloze I, nesmí výrobek dodávat na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud výrobek představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

3.  Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za výrobek odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho soulad s požadavky stanovenými v čl. 4 odst. 1 a v příloze I.

4.  Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, který dodali na trh, není ve shodě s touto směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení výrobku do shody nebo k jeho případnému stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud výrobek představuje riziko, neprodleně o tom distributoři informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výrobek dodávali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

5.  Distributoři předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná výrobky, které dodali na trh.

Článek 11

Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a distributory

Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 7, pokud uvede výrobek na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví výrobek, jenž byl na trh již uveden, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s požadavky této směrnice.

Článek 12

Povinnosti soukromých dovozců

1.  Pokud výrobce neplní povinnosti týkající se shody výrobku s touto směrnicí, soukromý dovozce před uvedením výrobku do provozu zajistí, aby byl výrobek navržen a vyroben v souladu s požadavky čl. 4 odst. 1 a přílohy I a povinnosti výrobce stanovené v čl. 7 odst. 2, 3, 7 a 9 splní nebo nechá splnit.

2.  Není-li požadovaná technická dokumentace dostupná u výrobce, nechá ji soukromý dovozce vyhotovit s využitím příslušných odborných znalostí.

3.  Soukromý dovozce zajistí, aby byly na výrobku uvedeny název a adresa oznámeného subjektu, který provedl posouzení shody výrobku.

Článek 13

Identifikace hospodářských subjektů

1.  Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem identifikovat:

a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal výrobek;

b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly výrobek.

Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace uvedené v prvním pododstavci po dobu 10 let poté, co jim byl výrobek dodán, a po dobu 10 let poté, co dodaly výrobek.

2.  Soukromí dovozci na žádost orgánů dozoru nad trhem identifikují hospodářský subjekt, který jim výrobek dodal.

Soukromí dovozci musí být schopni poskytnout informace uvedené v prvním pododstavci po dobu 10 let poté, co jim byl výrobek dodán.KAPITOLA III

SHODA VÝROBKU

Článek 14

Předpoklad shody

Předpokládá se, že výrobky, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s požadavky, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují, stanovenými v čl. 4 odst. 1 a v příloze I.

Článek 15

EU prohlášení o shodě a prohlášení podle přílohy III

1.  EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění požadavků uvedených v čl. 4 odst. 1 a v příloze I nebo požadavků uvedených v čl. 6 odst. 4 písm. b) nebo c).

2.  EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze IV této směrnice, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze II rozhodnutí č. 768/2008/ES a v příloze V této směrnice a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se výrobek dodává na trh nebo uvádí do provozu.

3.  Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce, soukromý dovozce nebo osoba provádějící úpravu motoru podle čl. 6 odst. 4 písm. b) a c) odpovědnost za shodu výrobku.

4.  EU prohlášení o shodě podle odstavce 3 se při dodávání na trh nebo uvádění do provozu přikládá k těmto výrobkům:

a) plavidla;

b) součásti, jsou-li uváděny na trh samostatně;

c) hnací motory.

5.  Prohlášení výrobce nebo dovozce podle přílohy III týkající se částečně dokončeného plavidla obsahuje prvky uvedené v uvedené příloze a přikládá se k částečně dokončenému plavidlu. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se výrobek dodává na trh.

Článek 16

Obecné zásady označení CE

Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008.

Článek 17

Výrobky, které musí nést označení CE

1.  Označením CE musí být při dodání na trh nebo uvedení do provozu opatřeny tyto výrobky:

a) plavidla;

b) součásti;

c) hnací motory.

2.  Členské státy předpokládají, že výrobky uvedené v odstavci 1, které nesou označení CE, jsou v souladu s touto směrnicí.

Článek 18

Pravidla a podmínky připojování označení CE

1.  Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně připojí k výrobkům uvedeným v čl. 17 odst. 1. Pokud to v případě součástí není vzhledem k velikosti nebo povaze výrobku možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu a průvodním dokumentům. V případě plavidel se označení CE připojí ke štítku výrobce, jenž je připevněn odděleně od identifikačního čísla plavidla. V případě hnacích motorů se označení CE připojí k motoru.

2.  Označení CE se připojí před uvedením výrobku na trh nebo do provozu. Za označením CE a identifikačním číslem uvedeným v odstavci 3 může následovat piktogram nebo jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo použití.

3.  Za označením CE následuje identifikační číslo oznámeného subjektu, je-li tento subjekt zapojen do kontrolní fáze výroby nebo do posouzení po zhotovení.

Identifikační číslo oznámeného subjektu připojí sám subjekt nebo je připojí podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce či osoba uvedená v čl. 19 odst. 2, 3 nebo 4.KAPITOLA IV

POSUZOVÁNÍ SHODY

Článek 19

Použitelné postupy posouzení shody

1.  Výrobce použije před uvedením výrobků uvedených v čl. 2 odst. 1 na trh postupy stanovené v modulech uvedených v článcích 20, 21 a 22.

2.  Soukromý dovozce použije před uvedením výrobku uvedeného v čl. 2 odst. 1 do provozu postup stanovený v článku 23, pokud posouzení shody dotčeného výrobku neprovedl výrobce.

3.  Osoba, která uvádí hnací motor nebo plavidlo po větší úpravě na trh nebo do provozu, nebo osoba, která mění určený účel plavidla, na něž se nevztahuje tato směrnice, takovým způsobem, že plavidlo poté spadá do její působnosti, použije před uvedením výrobku na trh nebo do provozu postup stanovený v článku 23.

4.  Osoba, která uvádí na trh plavidlo vyrobené pro vlastní potřebu před uplynutím pětiletého období uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. a) bodě vii), použije před uvedením výrobku na trh postup stanovený v článku 23.

Článek 20

Návrh a konstrukce

1.  Pokud jde o návrh a konstrukci rekreačních plavidel, použijí se tyto postupy stanovené v příloze II rozhodnutí č. 768/2008/ES:

a) u kategorií A a B uvedených v bodě 1 části A přílohy I:

i) u rekreačních plavidel o délce trupu od 2,5 m do 12 m kterýkoli z těchto modulů:

 modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem),

 modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F,

 modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku),

 modul H (shoda založená na úplném zabezpečení jakosti),

ii) u rekreačních plavidel o délce trupu od 12 m do 24 m kterýkoli z těchto modulů:

 modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F,

 modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku),

 modul H (shoda založená na úplném zabezpečení jakosti);

b) u kategorie C uvedené v bodě 1 části A přílohy I:

i) u rekreačních plavidel o délce trupu od 2,5 m do 12 m kterýkoli z těchto modulů:

 jsou-li splněny harmonizované normy týkající se bodů 3.2 a 3.3 části A přílohy I: modul A (interní řízení výroby), modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem), modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F, modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo modul H (shoda založená na úplném zabezpečení jakosti),

 nejsou-li splněny harmonizované normy týkající se bodů 3.2 a 3.3 části A přílohy I: modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem), modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F, modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo modul H (shoda založená na úplném zabezpečení jakosti),

ii) u rekreačních plavidel o délce trupu od 12 m do 24 m kterýkoli z těchto modulů:

 modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F,

 modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku),

 modul H (shoda založená na úplném zabezpečení jakosti);

c) u kategorie D uvedené v bodě 1 části A přílohy I:

u rekreačních plavidel o délce trupu od 2,5 m do 24 m kterýkoli z těchto modulů:

 modul A (interní řízení výroby),

 modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem),

 modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F,

 modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku),

 modul H (shoda založená na úplném zabezpečení jakosti).

2.  Pokud jde o návrh a konstrukci vodních skútrů, použije se kterýkoli z těchto postupů stanovených v příloze II rozhodnutí č. 768/2008/ES:

a) modul A (interní řízení výroby);

b) modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem);

c) modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F;

d) modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku);

e) modul H (shoda založená na úplném zabezpečení jakosti).

3.  Pokud jde o návrh a konstrukci součástí, použije se kterýkoli z těchto postupů stanovených v příloze II rozhodnutí č. 768/2008/ES:

a) modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F;

b) modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku);

c) modul H (shoda založená na úplném zabezpečení jakosti).

Článek 21

Výfukové emise

Pokud jde o výfukové emise, u výrobků uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. d) a e) použije výrobce motoru tyto postupy stanovené v příloze II rozhodnutí č. 768/2008/ES:

a) provádějí-li se zkoušky podle harmonizované normy, kterýkoli z těchto modulů:

i) modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F,

ii) modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku),

iii) modul H (shoda založená na úplném zabezpečení jakosti);

b) provádějí-li se zkoušky bez použití harmonizované normy, kterýkoli z těchto modulů:

i) modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C1,

ii) modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku).

Článek 22

Emise hluku

1.  Pokud jde o emise hluku u rekreačních plavidel se záďovými hnacími motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými hnacími motory a u rekreačních plavidel se záďovými hnacími motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými hnacími motory, u nichž byla provedena větší úprava a které jsou následně uvedeny na trh do pěti let po této úpravě, použije výrobce tyto postupy stanovené v příloze II rozhodnutí č. 768/2008/ES:

a) provádějí-li se zkoušky podle harmonizované normy pro měření hluku, kterýkoli z těchto modulů:

i) modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem),

ii) modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku),

iii) modul H (shoda založená na úplném zabezpečení jakosti);

b) provádějí-li se zkoušky bez použití harmonizované normy pro měření hluku, modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku);

c) použije-li se k posouzení postup založený na Froudeho čísle a určení poměru výkon/výtlak, kterýkoli z těchto modulů:

i) modul A (interní řízení výroby),

ii) modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku),

iii) modul H (shoda založená na úplném zabezpečení jakosti).

2.  Pokud jde o emise hluku u vodních skútrů a přívěsných hnacích motorů a záďových hnacích motorů se zabudovaným výfukovým systémem, které jsou určeny k instalaci na rekreačních plavidlech, použije výrobce vodního skútru nebo motoru tyto postupy stanovené v příloze II rozhodnutí č. 768/2008/ES:

a) provádějí-li se zkoušky podle harmonizované normy pro měření hluku, kterýkoli z těchto modulů:

i) modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem),

ii) modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku),

iii) modul H (shoda založená na úplném zabezpečení jakosti);

b) provádějí-li se zkoušky bez použití harmonizované normy pro měření hluku, modul G (shoda založená na úplném zabezpečení jakosti).

Článek 23

Posuzování po zhotovení

Posuzování po zhotovení uvedené v čl. 19 odst. 2, 3 a 4 se provádí podle přílohy V.

Článek 24

Dodatečné požadavky

1.  Použije-li se modul B podle přílohy II rozhodnutí č. 768/2008/ES, provede se EU přezkoušení typu způsobem popsaným v druhé odrážce bodu 2 zmíněného modulu.

Výrobní typ uvedený v modulu B může zahrnovat více variant výrobku, pokud:

a) rozdíly mezi variantami neovlivňují úroveň bezpečnosti a ostatní požadavky týkající se způsobilosti výrobku a

b) varianty výrobku jsou uvedeny v odpovídajícím certifikátu EU přezkoušení typu, v případě potřeby i prostřednictvím změn původního certifikátu.

2.  Použije-li se modul A1 podle přílohy II rozhodnutí č. 768/2008/ES, provedou se zkoušky výrobku na jednom či více plavidlech představujících výrobu výrobce a použijí se dodatečné požadavky stanovené v příloze VI této směrnice.

3.  Možnost využít akreditovaných vnitropodnikových subjektů, jak je uvedeno v modulech A1 a C1 podle přílohy II rozhodnutí č. 768/2008/ES, není použitelná.

4.  Použije-li se modul F podle přílohy II rozhodnutí č. 768/2008/ES, použije se k posouzení shody s požadavky týkajícími se výfukových emisí postup popsaný v příloze VII této směrnice.

5.  Použije-li se modul C podle přílohy II rozhodnutí č. 768/2008/ES, pokud jde o posouzení shody s požadavky této směrnice týkajícími se výfukových emisí, a jestliže výrobce nepoužívá příslušný systém jakosti popsaný v modulu H podle přílohy II rozhodnutí č. 768/2008/ES, oznámený subjekt, jejž si výrobce zvolil, provede nebo nechá provést kontroly výrobku v náhodně zvolených intervalech stanovených tímto subjektem, aby se ověřila kvalita interní kontroly výrobku. Pokud se zdá, že úroveň kvality není uspokojivá nebo že je nutné ověřit platnost údajů poskytnutých výrobcem, použije se postup stanovený v příloze VIII této směrnice.

Článek 25

Technická dokumentace

1.  Technická dokumentace uvedená v čl. 7 odst. 2 obsahuje veškeré příslušné údaje a podrobnosti o prostředcích použitých výrobcem k zajištění toho, aby výrobek splňoval požadavky stanovené v čl. 4 odst. 1 a v příloze I. Obsahuje zejména příslušné dokumenty uvedené v příloze IX.

2.  Technická dokumentace zajišťuje, aby byly návrh, konstrukce, fungování a posouzení shody jasně srozumitelné.KAPITOLA V

OZNAMOVÁNÍ SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY

Článek 26

Oznámení

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty, které jsou oprávněné vykonávat jako třetí strany úkoly posuzování shody podle této směrnice.

Článek 27

Oznamující orgány

1.  Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a provádění nezbytných postupů posuzování a oznamování subjektů posuzování shody pro účely této směrnice a za kontrolu oznámených subjektů, včetně souladu s ustanoveními článku 32.

2.  Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a kontrolu uvedené v odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.

3.  Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování nebo kontrolu uvedené v odstavci 1 na subjekt, který není ústředním orgánem veřejné správy, nebo takový subjekt těmito úkoly jinak pověří, musí být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat požadavky stanovené v článku 28. Dále musí tento subjekt přijmout opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.

4.  Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.

Článek 28

Požadavky týkající se oznamujících orgánů

1.  Oznamující orgán je zřízen takovým způsobem, aby nedocházelo k žádnému střetu zájmů se subjekty posuzování shody.

2.  Oznamující orgán je organizován a funguje tak, aby zabezpečil objektivitu a nestrannost svých činností.

3.  Oznamující orgán je organizován takovým způsobem, aby každé rozhodnutí týkající se oznámení subjektu posuzování shody bylo přijato jinými příslušnými osobami než osobami, které provedly posouzení.

4.  Oznamující orgán nenabízí ani neposkytuje žádné činnosti, které provádějí subjekty posuzování shody, ani neposkytuje poradenské služby na komerčním či konkurenčním základě.

5.  Oznamující orgán zachovává důvěrnost informací, které obdržel.

6.  Oznamující orgán má k dispozici dostatečný počet odborně způsobilých pracovníků, aby mohl řádně vykonávat své úkoly.

Článek 29

Informační povinnost oznamujících orgánů

Členské státy informují Komisi o svých postupech pro posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.

Komise tyto informace zveřejní.

Článek 30

Požadavky týkající se oznámených subjektů

1.  Pro účely oznámení podle této směrnice musí subjekt posuzování shody splňovat požadavky stanovené v odstavcích 2 až 11.

2.  Subjekt posuzování shody je zřízen podle vnitrostátních právních předpisů a má právní subjektivitu.

3.  Subjekt posuzování shody je třetím subjektem nezávislým na organizaci nebo výrobku, které posuzuje.

Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují podniky zapojené do navrhování, výroby, dodávání, montáže, používání nebo údržby výrobků, které tento subjekt posuzuje, pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu zájmů.

4.  Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody nesmí být osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují, vlastní, používají nebo udržují výrobky, jež posuzují, ani zástupci jakékoli z těchto stran. To nevylučuje používání posuzovaných výrobků, které jsou nezbytné pro činnost subjektu posuzování shody, ani používání takových výrobků k osobním účelům.

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody se nesmějí přímo podílet na navrhování či výrobě, uvádění na trh, instalaci, používání nebo údržbě těchto výrobků ani nesmějí zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí vykonávat žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To platí zejména pro poradenské služby.

Subjekty posuzování shody zajistí, aby činnosti jejich dceřiných společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost, objektivitu nebo nestrannost jejich činností posuzování shody.

5.  Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci provádějí posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované odborné způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činností posuzování shody, zejména pokud jde o osoby nebo skupiny osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.

6.  Subjekt posuzování shody musí být schopen vykonávat úkoly posuzování shody, které tomuto subjektu ukládají články 19 až 24 a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly vykonává subjekt posuzování shody sám, nebo jsou vykonávány jeho jménem a na jeho odpovědnost.

Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup posuzování shody a každý druh nebo kategorii výrobků, pro něž byl oznámen, k dispozici potřebné:

a) pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;

b) popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno a jež zajišťují transparentnost těchto postupů a možnost jejich reprodukování.

Má zavedenu náležitou politiku a postupy pro rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a dalšími činnostmi;

c) postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu.

Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení.

7.  Pracovníci odpovědní za výkon činností posuzování shody musí mít:

a) dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody oznámen;

b) uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět;

c) náležité znalosti základních požadavků, příslušných harmonizovaných norem a příslušných harmonizačních právních předpisů Unie a příslušných vnitrostátních právních předpisů a musí jim rozumět;

d) schopnost vypracovávat certifikáty, protokoly a zprávy prokazující, že byla posouzení provedena.

8.  Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody, jeho nejvyššího vedení a pracovníků, kteří posuzování provádějí.

Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování shody, kteří provádějí posuzování, nezávisí na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto posouzení.

9.  Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal členský stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám členský stát.

10.  Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které obdrželi při plnění svých úkolů podle článků 19 až 24 nebo podle jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se provádějí, s výjimkou styku s příslušnými orgány členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Vlastnická práva jsou chráněna.

11.  Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny oznámeného subjektu zřízené podle článku 42 nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci, kteří provádějí posuzování, o těchto činnostech informováni, a jakožto všeobecné pokyny používají správní rozhodnutí a dokumenty, které jsou výsledkem práce této skupiny.

Článek 31

Předpoklad shody

Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v článku 30 v rozsahu, v němž se použitelné harmonizované normy na tyto požadavky vztahují.

Článek 32

Pobočky oznámených subjektů a zadávání subdodávek

1.  Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí, aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky stanovené v článku 30, a informuje o tom oznamující orgán.

2.  Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti usazeni.

3.  Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti pouze se souhlasem zákazníka.

4.  Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené subdodavatelem nebo dceřinou společností podle článků 19 až 24.

Článek 33

Žádost o oznámení

1.  Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.

2.  Součástí žádosti podle odstavce 1 je popis činností posuzování shody, modulu nebo modulů posuzování shody a výrobku nebo výrobků, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené v článku 30.

3.  Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého souladu s požadavky stanovenými v článku 30.

Článek 34

Postup oznamování

1.  Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování shody, které splňují požadavky stanovené v článku 30.

2.  Oznamující orgány oznamují Komisi a ostatním členským státům s použitím elektronického nástroje pro oznamování vyvinutého a spravovaného Komisí.

3.  Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování shody, dotčeném výrobku nebo výrobcích a příslušné potvrzení o způsobilosti.

4.  Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení o akreditaci uvedeném v čl. 33 odst. 2, poskytne oznamující orgán Komisi a ostatním členským státům podklady, které prokazují způsobilost subjektu posuzování shody, a informace o zavedených opatřeních k zajištění toho, aby byl subjekt pravidelně kontrolován a i v budoucnu splňoval požadavky stanovené v článku 30.

5.  Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného subjektu pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud se použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po oznámení, pokud se akreditace nepoužije.

Pouze takový subjekt se pro účely této směrnice považuje za oznámený subjekt.

6.  Komisi a ostatním členským státům je třeba oznámit jakékoli následné významné změny týkající se oznámení.

Článek 35

Identifikační čísla a seznamy oznámených subjektů

1.  Komise každému oznámenému subjektu přidělí identifikační číslo.

Přidělí mu jediné číslo i v případě, že je subjekt oznámen podle několika aktů Unie.

Oznámenému subjektu, jenž byl oznamujícím orgánem oprávněn k provádění posouzení shody po zhotovení, členské státy kromě toho přidělí identifikační kód.

2.  Komise zveřejní seznam subjektů oznámených podle této směrnice, včetně přidělených identifikačních čísel a případně kódů, a činností, pro něž byly oznámeny.

Komise zajistí, aby byl tento seznam průběžně aktualizován.

Článek 36

Změny v oznámeních

1.  Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 30 nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní členské státy.

2.  V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na vyžádání.

Článek 37

Zpochybnění způsobilosti oznámených subjektů

1.  Komise vyšetří všechny případy, v nichž má pochybnosti nebo je upozorněna na pochybnosti o způsobilosti oznámeného subjektu nebo o tom, zda oznámený subjekt nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou mu uloženy.

2.  Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se podkladů pro oznámení nebo zachování způsobilosti dotčeného subjektu.

3.  Komise zajistí, aby se se všemi citlivými informacemi získanými v průběhu tohoto šetření nakládalo jako s důvěrnými.

4.  Pokud Komise zjistí, že oznámený subjekt nesplňuje nebo přestal splňovat požadavky pro své oznámení, přijme prováděcí akt, jímž požádá oznamující členský stát, aby přijal nezbytná nápravná opatření, včetně případného zrušení oznámení.

Tento prováděcí akt se přijímá poradním postupem podle čl. 50 odst. 2.

Článek 38

Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů

1.  Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s postupy posuzování shody stanovenými v článcích 19 až 24.

2.  Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů a soukromých dovozců. Subjekty posuzování shody při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost a strukturu dotčeného podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu.

Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byl výrobek v souladu s touto směrnicí.

3.  Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce či soukromý dovozce nesplnili požadavky stanovené v čl. 4 odst. 1 a v příloze I nebo v odpovídajících harmonizovaných normách, vyžaduje, aby výrobce či soukromý dovozce přijali vhodná nápravná opatření, a nevydá certifikát shody.

4.  Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu oznámený subjekt zjistí, že výrobek již nesplňuje požadavky, vyžaduje, aby výrobce přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti platnost certifikátu pozastaví nebo certifikát odejme.

5.  Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo nemají požadovaný účinek, oznámený subjekt certifikáty omezí, pozastaví jejich platnost nebo je případně odejme.

Článek 39

Postup odvolání

Členské státy zajistí, aby bylo možné se proti rozhodnutím oznámených subjektů odvolat.

Článek 40

Informační povinnost oznámených subjektů

1.  Oznámené subjekty informují oznamující orgán:

a) o všech zamítnutích, omezeních, pozastaveních nebo odnětích certifikátu;

b) o všech okolnostech majících vliv na rozsah a podmínky oznámení;

c) o všech žádostech o informace o činnostech posuzování shody, které obdržely od orgánů dozoru nad trhem;

d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v rámci působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.

2.  Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným podle této směrnice, které provádějí obdobné činnosti posuzování shody týkající se stejných výrobků, příslušné informace o otázkách týkajících se negativních a na vyžádání i pozitivních výsledků posuzování shody.

Článek 41

Výměna zkušeností

Komise organizačně zabezpečuje výměnu zkušeností mezi orgány členských států, které jsou zodpovědné za politiku oznamování.

Článek 42

Koordinace oznámených subjektů

Komise zajistí zavedení a řádné provádění vhodné koordinace a spolupráce mezi subjekty oznámenými podle této směrnice ve formě odvětvové skupiny nebo skupin oznámených subjektů.

Členské státy zajistí, aby se jimi oznámené subjekty účastnily práce této skupiny nebo skupin, a to přímo nebo prostřednictvím určených zástupců.KAPITOLA VI

DOZOR NAD TRHEM UNIE, KONTROLA VÝROBKŮ VSTUPUJÍCÍCH NA TRH UNIE A OCHRANNÉ POSTUPY

Článek 43

Dozor nad trhem Unie a kontrola výrobků, které vstupují na trh Unie

Pro výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice, se použije čl. 15 odst. 3 a články 16 až 29 nařízení (ES) č. 765/2008.

Článek 44

Postup pro nakládání s výrobky představujícími riziko na vnitrostátní úrovni

1.  Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro zdraví či bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, provedou hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty nebo soukromý dovozce podle potřeby spolupracují s orgány dozoru nad trhem.

Pokud v případě hospodářského subjektu orgány dozoru nad trhem v průběhu tohoto hodnocení zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, vyžadují neprodleně, aby dotčený hospodářský subjekt přijal vhodná nápravná opatření k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky nebo aby výrobek stáhl z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

Pokud v případě soukromého dovozce orgány dozoru nad trhem v průběhu tohoto hodnocení zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, soukromý dovozce je neprodleně informován o vhodných nápravných opatřeních, která je třeba udělat k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo požádán, aby pozastavil uvádění výrobku do provozu nebo pozastavil jeho používání, a to způsobem přiměřeným povaze rizika.

Orgány dozoru nad trhem o tom informují příslušný oznámený subjekt.

Na opatření uvedená v druhém a třetím pododstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.

2.  Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má dotčený hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.

3.  Hospodářský subjekt zajistí, aby byla vhodná nápravná opatření přijata u všech dotčených výrobků, které dodával na trh v celé Unii.

Soukromý dovozce zajistí, aby byla vhodná nápravná opatření přijata u výrobku, který dovezl do Unie pro vlastní potřebu.

4.  Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě zmíněné v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání výrobku na trh daného členského státu nebo výrobek stáhnout z trhu či z oběhu.

Pokud soukromý dovozce nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření s cílem zakázat uvádění předmětného výrobku do provozu nebo zakázat či omezit jeho používání na území daného členského státu.

Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních informují neprodleně Komisi a ostatní členské státy.

5.  Součástí informací uvedených v odstavci 4 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje o původu výrobku, povaze uvedeného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání přijatých vnitrostátních opatření a argumenty dotčeného hospodářského subjektu nebo soukromého dovozce. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:

a) výrobek nesplňuje požadavky týkající se ochrany zdraví nebo bezpečnosti osob, ochrany majetku nebo životního prostředí stanovené v této směrnici; nebo

b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 14, které jsou základem pro předpoklad shody.

6.  Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech dostupných doplňujících údajích o nesouladu dotčeného výrobku a v případě nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním opatřením o svých námitkách.

7.  Pokud do tří měsíců od obdržení informací uvedených v odstavci 4 žádný členský stát ani Komise nevznese námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem, považuje se opatření za odůvodněné.

8.  Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným výrobkem neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je stažení výrobku z jejich trhu.

Článek 45

Ochranný postup Unie

1.  Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v čl. 44 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti opatření členského státu nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty či se soukromým dovozcem a provede hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise přijme prováděcí akt, jímž určí, zda je vnitrostátní opatření oprávněné, či nikoli.

Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně informuje členské státy a příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty či soukromého dovozce.

2.  Pokud je vnitrostátní opatření považováno za odůvodněné, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl nevyhovující výrobek stažen z jejich trhu, a informují o tom Komisi. Je-li vnitrostátní opatření považováno za neodůvodněné, dotčený členský stát toto opatření zruší.

3.  Pokud je vnitrostátní opatření považováno za odůvodněné a nesoulad výrobku je přisuzován nedostatkům v harmonizovaných normách, jak je uvedeno v čl. 44 odst. 5 písm. b) této směrnice, Komise použije postup podle článku 11 nařízení (EU) č. 1025/2012.

Článek 46

Formální nesoulad

1.  Aniž je dotčen článek 44, členský stát vyžaduje, aby příslušný hospodářský subjekt nebo soukromý dovozce odstranili nesoulad, pokud zjistí jeden z následujících nedostatků:

a) označení CE bylo připojeno v rozporu s články 16, 17 nebo 18;

b) označení CE podle článku 17 nebylo připojeno;

c) nebylo vypracováno EU prohlášení o shodě ani prohlášení podle přílohy III;

d) EU prohlášení o shodě nebo prohlášení podle přílohy III nebylo vypracováno správně;

e) technická dokumentace chybí nebo je neúplná;

f) informace podle čl. 7 odst. 6 nebo čl. 9 odst. 3 chybějí nebo jsou nepravdivé či neúplné;

g) není splněn jakýkoli jiný správní požadavek stanovený v článku 7 či 9.

2.  Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, dotčený členský stát přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže dodávání výrobku na trh nebo zajistí, aby byl výrobek stažen z oběhu nebo z trhu, nebo v případě výrobku dovezeného soukromým dovozcem pro vlastní potřebu, aby bylo zakázáno nebo omezeno jeho používání.KAPITOLA VII

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ AKTY

Článek 47

Přenesení pravomoci

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48 s cílem změnit:

a) v zájmu zohlednění pokroku v oblasti technických poznatků a nových vědeckých důkazů:

▼C1

i) oddíl 2 body 2.3, 2.4 a 2.5 a oddíl 3 části B a oddíl 3 části C přílohy I,

▼B

ii) přílohy VII a IX a

b) přílohu V v zájmu zohlednění pokroku v oblasti technických poznatků, patřičnosti zajištění rovnocenné shody a nových vědeckých důkazů.

Článek 48

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 47 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 17. ledna 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 47 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 47 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 49

Prováděcí akty

1.  V zájmu zohlednění pokroku v oblasti technických poznatků a za účelem zajištění jednotného uplatňování této směrnice může Komise přijmout prováděcí akty týkající se těchto oblastí:

a) podrobné postupy k provádění článku 24, při zohlednění konkrétních potřeb posuzování shody u výrobků, na něž se vztahuje tato směrnice;

b) podrobnosti k uplatňování kategorií plavidel podle bodu 1 části A přílohy I, včetně pokynů k používání meteorologické terminologie a měřicích stupnic, jež jsou v uvedeném bodu použity;

c) podrobné postupy identifikace plavidla podle bodu 2.1 části A přílohy I, včetně objasnění terminologie, a postupy přidělování a správy kódů výrobce udělených výrobcům usazeným mimo Unii;

d) informace uváděné na štítku výrobce podle bodu 2.2 části A přílohy I;

e) uplatňování předpisů o navigačních světlech uvedených v bodu 5.7 části A přílohy I;

f) opatření pro zabránění odtoku nečistot podle bodu 5.8 části A přílohy I, zejména pokud jde o nakládání s fekálními nádržemi;

g) instalace a testování plynových zařízení a trvale instalovaných plynových soustav na plavidle;

h) formát a obsah příručky uživatele plavidla;

i) formát a obsah dotazníku pro podávání zpráv, jejž mají členské státy vyplnit podle článku 51.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 50 odst. 3.

2.  V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, kdy určitý výrobek představuje závažné riziko pro zdraví a bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, přijme Komise s ohledem na odst. 1 písm. a), b), e), f) a g) okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 50 odst. 4.

Článek 50

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

5.  Výbor je Komisí konzultován v jakékoli záležitosti, v jejímž případě konzultaci odvětvových odborníků vyžaduje nařízení (EU) č. 1025/2012 nebo jakékoli jiné právní předpisy Unie.

6.  Výbor může mimoto přezkoumávat jakoukoli další otázku týkající se uplatňování této směrnice, kterou může v souladu s jeho jednacím řádem vznést předseda nebo zástupce některého členského státu.KAPITOLA VIII

ZVLÁŠTNÍ SPRÁVNÍ USTANOVENÍ

Článek 51

Podávání zpráv

Do 18. ledna 2021 a poté každých pět let vyplní členské státy dotazník vydaný Komisí ohledně uplatňování této směrnice.

Do 18. ledna 2022 a poté každých pět let Komise s ohledem na odpovědi členských států uvedené v dotazníku podle odstavce 1 vypracuje zprávu o provádění této směrnice a předloží ji Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 52

Přezkum

Do 18. ledna 2022 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o:

a) technické proveditelnosti dalšího snížení emisí hnacích motorů pro použití na moři a zavedení požadavků týkajících se emisí způsobených vypařováním a palivových nádrží ve vztahu k hnacím motorům a systémům, a to se zřetelem k nákladové účinnosti technologií a k potřebě dohodnout pro dané odvětví celosvětově harmonizované hodnoty, při zohlednění veškerých významných tržních iniciativ, a

b) dopadu kategorií plavidel uvedených v příloze I, založených na odolnosti vůči síle větru a významné výšce vln, na informace pro spotřebitele a na výrobce, zejména na malé a střední podniky, s přihlédnutím k vývoji v oblasti mezinárodní normalizace. Tato zpráva obsahuje hodnocení otázky, zda je třeba kategorie plavidel dále upřesnit nebo členit, a případně návrhy dalších podkategorií.

Zprávy podle prvního pododstavce písm. a) a b) jsou případně doplněny legislativními návrhy.

Článek 53

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí použitelná v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice, přičemž tyto sankce mohou zahrnovat trestní sankce za vážná porušení, a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování.

Stanovené sankce jsou účinné, přiměřené a odrazující a mohou být zvýšeny, pokud se příslušný hospodářský subjekt nebo soukromý dovozce již dříve dopustil podobného porušení této směrnice.KAPITOLA IX

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 54

Provedení

1.  Členské státy nejpozději do 18. ledna 2016 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Členské státy použijí tyto předpisy ode dne 18. ledna 2016. Tyto předpisy přijaté členskými státy obsahují odkaz na tuto směrnici nebo je takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 55

Přechodné období

1.  Členské státy nebrání tomu, aby výrobky, na něž se vztahuje směrnice 94/25/ES, byly dodávány na trh nebo byly uváděny do provozu, pokud jsou v souladu s uvedenou směrnicí a pokud byly uvedeny na trh nebo do provozu před 18. lednem 2017.

2.  Členské státy nebrání tomu, aby přívěsné zážehové hnací motory s výkonem 15 kW nebo nižším byly dodávány na trh nebo uváděny do provozu, pokud splňují mezní hodnoty výfukových emisí pro etapu I stanovené v bodě 2.1 části B přílohy I a byly vyrobeny malými a středními podniky vymezenými v doporučení Komise 2003/361/ES ( 14 ) a uvedeny na trh před 18. lednem 2020.

Článek 56

Zrušení

Směrnice 94/25/ES se zrušuje s účinkem ode dne 18. ledna 2016. Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici.

Článek 57

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 58

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

A.    Základní požadavky na návrh a konstrukci výrobků uvedených v čl. 2 odst. 1

1.   KATEGORIE PLAVIDELKategorie

Síla větru

(Beaufortova stupnice)

Významná výška vln

(H ⅓, m)

A

nad 8

nad 4

B

do 8 včetně

do 4 včetně

C

do 6 včetně

do 2 včetně

D

do 4 včetně

do 0,3 včetně

Vysvětlivky:

A. Rekreační plavidlo zařazené do kategorie A se považuje za plavidlo navržené pro vítr, jehož síla může překročit stupeň 8 (Beaufortova stupnice), a určující významnou výšku vln, která může překročit 4 m, avšak s vyloučením neobvyklých klimatických podmínek, jako jsou bouře, vichřice, hurikány, tornáda a mimořádné podmínky na moři nebo nebezpečné vlny.

B. Rekreační plavidlo zařazené do kategorie B se považuje za plavidlo navržené pro sílu větru dosahující stupně 8 včetně a určující významnou výšku vln do 4 m včetně.

C. Plavidlo zařazené do kategorie C se považuje za plavidlo navržené pro sílu větru dosahující stupně 6 včetně a určující významnou výšku vln do 2 m včetně.

D. Plavidlo zařazené do kategorie D se považuje za plavidlo navržené pro sílu větru dosahující stupně 4 včetně a určující významnou výšku vln do 0,3 m včetně, s příležitostnými vlnami výšky do 0,5 m.

Plavidla všech kategorií musí být navržena a konstruována tak, aby odolala těmto parametrům z hlediska stability, vztlaku a dalších obdobných základních požadavků podle této přílohy a měla dobré schopnosti manévrování.

2.   OBECNÉ POŽADAVKY

2.1    Identifikace plavidla

Každé plavidlo je označeno identifikačním číslem zahrnujícím následující informace:

1) kód země výrobce;

2) jedinečný kód výrobce přiřazený vnitrostátním orgánem členského státu;

3) jedinečné číslo série;

4) měsíc a rok výroby;

5) rok modelu.

Podrobné požadavky na identifikační číslo uvedené v prvním pododstavci jsou stanoveny v příslušné harmonizované normě.

2.2    Štítek výrobce plavidla

Na každém plavidle je trvale upevněn štítek výrobce, umístěný odděleně od identifikačního čísla plavidla, a na tomto štítku jsou uvedeny přinejmenším následující informace:

a) jméno výrobce, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa;

b) označení CE podle článku 18;

c) kategorie plavidla v souladu s oddílem 1;

d) nejvyšší dovolené zatížení doporučené výrobcem podle bodu 3.6, kromě údajů o hmotnosti obsahu pevných nádrží;

e) počet osob doporučený výrobcem, pro nějž je plavidlo navrženo.

V případě posouzení po zhotovení zahrnují kontaktní údaje a požadavky podle písmene a) údaje a požadavky oznámeného subjektu, který provedl posouzení shody.

2.3    Ochrana proti pádu přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na plavidlo

Plavidlo je navrženo tak, aby bylo na minimum sníženo nebezpečí přepadnutí přes palubu a usnadněno zpětné vstoupení na plavidlo. Prostředky pro zpětné vstoupení na plavidlo jsou přístupné nebo použitelné pro osobu ve vodě bez pomoci.

2.4    Rozhled z hlavního stanoviště řízení

U rekreačních plavidel poskytuje hlavní stanoviště řízení plavidla kormidelníkovi při obvyklých podmínkách použití (rychlost a náklad) dobrý všestranný rozhled.

2.5    Příručka uživatele

Každý výrobek je vybaven příručkou uživatele v souladu s čl. 7 odst. 7 a čl. 9 odst. 4. Tato příručka obsahuje veškeré informace, jež jsou nezbytné pro bezpečné používání daného výrobku, přičemž zvláštní pozornost je věnována nastavení, údržbě, řádnému provozu, předcházení rizikům a řízení rizik.

3.   POŽADAVKY NA KOMPAKTNOST A KONSTRUKCI

3.1    Konstrukce

Výběr a kombinace materiálů plavidla a jeho konstrukce zabezpečují, aby plavidlo bylo ve všech ohledech dostatečně pevné. Zvláštní pozornost je věnována kategorii v souladu s oddílem 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6.

3.2    Stabilita plavidla a volný bok

Plavidlo má dostatečnou stabilitu a volný bok odpovídající jeho kategorii v souladu s oddílem 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem v souladu s bodem 3.6.

3.3    Vztlak a plovatelnost

Plavidlo je konstruováno tak, aby byly zabezpečeny charakteristiky vztlaku odpovídající kategorii v souladu s oddílem 1 a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem v souladu s bodem 3.6. Všechna obytná vícetrupová rekreační plavidla, u nichž existuje riziko převrácení, mají dostatečný vztlak k setrvání na hladině v převrácené poloze.

Plavidla s délkou trupu pod 6 metrů, která jsou v závislosti na své kategorii náchylná k zaplavení, jsou vybavena vhodnými prostředky plovatelnosti, aby se při zaplavení nepotopila.

3.4    Otvory v trupu, palubě a nástavbě

Otvory v trupu, palubě (palubách) a nástavbě nenarušují kompaktnost konstrukce plavidla, a pokud jsou uzavřeny, zajišťují těsnost proti vnějšímu prostředí.

Okna, světlíky, dveře a poklopy průlezů odolají tlaku vody, kterému budou ve své zvláštní poloze pravděpodobně vystaveny, a rovněž místnímu zatížení způsobenému hmotností osob pohybujících se na palubě.

Armatury pro průtok vody dovnitř trupu nebo z trupu ven umístěné pod vodoryskou, která odpovídá nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6, jsou vybaveny snadno přístupnými uzávěry.

3.5    Zatopení

Všechna plavidla jsou navržena tak, aby nebezpečí potopení bylo sníženo na minimum.

Tam, kde je to potřebné, zvláštní pozornost je věnována:

a) kokpitům a jímkám, které by měly být samoodvodňovací nebo by měly mít další prostředky, které brání vniknutí vody do vnitřních prostor plavidla;

b) uzávěrům větracího zařízení;

c) odstraňování vody čerpadly nebo jinými prostředky.

3.6    Nejvyšší zatížení doporučené výrobcem

Nejvyšší zatížení doporučené výrobcem (palivo, voda, zásoby, různá výstroj a osoby (v kilogramech)), pro které je plavidlo navrženo, je určeno v souladu s kategorií (oddíl 1), stabilitou plavidla a volným bokem (bod 3.2) a vztlakem a plovatelností (bod 3.3).

3.7    Uložení záchranných vorů

Všechna rekreační plavidla kategorie A a B a rekreační plavidla kategorie C a D s délkou trupu nad 6 metrů mají jedno nebo více míst pro uložení záchranného voru či vorů, dostatečně velkých, aby unesly počet osob doporučený výrobcem, pro které je rekreační plavidlo navrženo. Tato místa pro uložení vorů jsou vždy snadno přístupná.

3.8    Úniková cesta

Všechna obytná vícetrupová rekreační plavidla, u nichž existuje riziko převrácení, mají pro případ převrácení možnosti snadného úniku. Jestliže existuje úniková cesta pro použití v převrácené poloze, není jí narušena konstrukce (bod 3.1), stabilita (bod 3.2) nebo vztlak (bod 3.3), a to bez ohledu na to, zda se rekreační plavidlo nachází v patřičné nebo v převrácené pozici.

Každé obytné rekreační plavidlo má možnosti snadného úniku v případě požáru.

3.9    Kotvení, uvazování a vlečení

Všechna plavidla, s přihlédnutím ke své kategorii a svým charakteristikám, mají jedno nebo více pevných míst nebo jiných prostředků schopných bezpečně vydržet síly působící při kotvení, uvázání a vlečení plavidla.

4.   MANÉVROVATELNOST

Výrobce zajistí, aby manévrovatelnost plavidla byla vyhovující při nejvýkonnějším hnacím motoru, pro který je plavidlo navrženo a konstruováno. U všech hnacích motorů je maximální jmenovitý výkon motoru uveden v příručce uživatele.

5.   POŽADAVKY NA INSTALACI

5.1    Motory a motorové prostory

5.1.1    Vestavěné motory

Všechny vestavěné motory jsou umístěny v uzavřeném prostoru odděleném od obytných prostorů a instalovány tak, aby bylo sníženo na minimum nebezpečí vzniku požáru nebo šíření požáru a také nebezpečí způsobené toxickými výpary, teplem, hlukem nebo vibracemi v obytných prostorech.

Součásti motoru a příslušenství, které vyžadují častou kontrolu nebo údržbu, jsou snadno přístupné.

Izolační materiály uvnitř motorového prostoru jsou nehořlavé.

5.1.2    Větrání

Motorový prostor musí být větrán. Vnikání vody vstupními větracími otvory do motorového prostoru musí být minimalizováno.

5.1.3    Nechráněné části

Pokud není motor chráněn krytem nebo umístěn ve vlastním uzavřeném prostoru, nechráněné pohybující se nebo horké části motoru, které mohou způsobit poranění osob, jsou účinně zakryty.

5.1.4    Start přívěsného hnacího motoru

Každý přívěsný hnací motor, jímž je jakékoli plavidlo vybaveno, disponuje zařízením pro ochranu proti startu zatíženého motoru, s výjimkou motoru:

a) se statickým tahem do 500 N;

b) vybaveného zařízením omezujícím při startu statický tah do 500 N.

5.1.5    Vodní skútry plovoucí bez řidiče

Vodní skútr je vybaven buď zařízením pro automatické zastavení hnacího motoru, nebo automatickým zařízením, které uvede skútr do pomalého krouživého dopředného pohybu, jestliže řidič úmyslně sestoupí nebo ze skútru spadne.

5.1.6

Přívěsné hnací motory ovládané kormidelní pákou musí být vybaveny nouzovým vypínacím zařízením, které lze spojit s kormidelníkem.

5.2    Palivová soustava

5.2.1    Obecně

Palivové soustavy a instalace pro plnění, skladování, odvětrávání a dodávání paliva jsou navrženy a instalovány tak, aby nebezpečí vzniku požáru a výbuchu bylo sníženo na minimum.

5.2.2    Palivové nádrže

Palivové nádrže, potrubí a hadice jsou upevněny a odděleny nebo chráněny před jakýmkoli zdrojem nadměrného tepla. Materiál, z něhož jsou nádrže vyrobeny, a technologie jejich výroby jsou v souladu s objemem nádrží a druhem paliva.

Prostory nádrží na benzin jsou větrány.

Nádrže na benzin nejsou součástí trupu a jsou:

a) chráněny před požárem z jakéhokoli motoru a všech ostatních zdrojů vznícení;

b) odděleny od obytných prostorů.

Nádrže na naftu mohou být součástí trupu.

5.3    Elektrický systém

Elektrické systémy jsou navrženy a instalovány tak, aby zabezpečovaly řádný provoz plavidla při běžných provozních podmínkách a aby minimalizovaly nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

Všechny elektrické obvody, s výjimkou obvodu startéru motoru napojeného na akumulátor, musí být bezpečné při přetížení.

Žádný obvod elektrického pohonu není v interakci s jiným obvodem tak, že by některý z nich přestal fungovat v souladu s daným účelem.

Pro zabránění shromažďování výbušných plynů, které se mohou uvolňovat z akumulátorů, je zajištěno větrání. Akumulátory jsou pevně uchyceny a chráněny proti vniknutí vody.

5.4    Kormidelní zařízení

5.4.1    Obecně

Kormidelní zařízení a systémy ovládání pohonu jsou navrženy, konstruovány, a instalovány tak, aby umožňovaly přenos sil k řízení za předvídatelných provozních podmínek.

5.4.2    Nouzové prostředky

Každé plachetní rekreační plavidlo a každé rekreační plavidlo bez plachet s jediným hnacím motorem, které je vybaveno dálkově ovládaným kormidelním zařízením, disponuje nouzovými prostředky k řízení rekreačního plavidla při snížené rychlosti.

5.5    Plynová soustava

Plynové soustavy pro obytné účely jsou typu s odvodem par a zplodin a jsou navrženy a instalovány tak, aby se zabránilo úniku plynu a nebezpečí výbuchu a aby bylo možno testovat jejich těsnost. Materiály a součásti jsou vhodné pro použitý druh plynu a odolné namáhání a vlivům vznikajícím v mořském prostředí.

Každý plynový spotřebič používaný podle určení výrobce musí být instalován v souladu s pokyny výrobce. Každý plynový spotřebič má samostatný přívod z rozvodné soustavy a každý spotřebič je ovládán samostatným uzavíracím zařízením. Musí být zajištěno odpovídající větrání pro zabránění vzniku nebezpečí způsobeného unikajícím plynem a zplodinami hoření.

Všechna plavidla s pevně instalovaným plynovým zařízením mají uzavřený prostor pro uložení všech lahví na plyn. Uzavřený prostor je oddělen od obytných prostorů, přístupný pouze zvenku a větrán ven, aby uniklý plyn byl vyveden mimo plavidlo.

Zejména každá pevně instalovaná plynová soustava je po instalaci testována.

5.6    Požární ochrana

5.6.1    Obecně

U druhu instalovaného vybavení a u uspořádání plavidla se bere v úvahu nebezpečí vzniku a šíření požáru. Zvláštní pozornost je věnována okolí zařízení s otevřeným plamenem, horkým plochám nebo motorům a pomocným strojům, přetokům oleje a paliva, nezakrytým potrubím pro olej a palivo a vedení elektrické kabeláže mimo tepelné zdroje a horké plochy.

5.6.2    Hasicí zařízení

Rekreační plavidlo musí být dodáno s protipožárním zařízením odpovídajícím druhu nebezpečí požáru nebo musí být uvedeno umístění a kapacita protipožárního zařízení odpovídajícího druhu nebezpečí požáru. Plavidlo nesmí být uvedeno do provozu, dokud není vybaveno vhodným protipožárním zařízením. Prostory s benzinovým motorem jsou chráněny hasicím systémem, díky němuž není nutno otevírat prostor motoru v případě požáru. Pokud je plavidlo vybaveno přenosnými hasicími přístroji, tyto přístroje jsou snadno přístupné a jeden z nich je umístěn tak, aby byl snadno dosažitelný z hlavního stanoviště řízení rekreačního plavidla.

5.7    Navigační světla, sestavy pro signalizaci a zvukové signály

Pokud jsou na plavidle instalována navigační světla, sestavy pro signalizaci a zvukové signály, splňují požadavky předpisů COLREG 1972 (Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři), případně CEVNI (Evropský předpis pro vnitrozemské vodní cesty).

5.8    Zabránění odtoku nečistot a zařízení usnadňující zneškodnění odpadu na břehu

Plavidlo je konstruováno tak, aby bylo zabráněno nechtěnému odtoku znečisťujících látek (olej, palivo apod.) mimo plavidlo.

Každá toaleta, jíž je rekreační plavidlo vybaveno, je napojena pouze k systému fekálních nádrží nebo k systému čištění vody.

Rekreační plavidlo s trvale instalovanými fekálními nádržemi je vybaveno normalizovanou potrubní přípojkou pro odpadní vody umožňující připojení potrubí sběrných zařízení k odpadnímu potrubí rekreačního plavidla.

Kromě toho je každé potrubí fekální soustavy procházející trupem vybaveno uzávěrem, který lze zajistit v uzavřené poloze.

B.    Základní požadavky na výfukové emise hnacích motorů

Hnací motory splňují základní požadavky na výfukové emise stanovené v této části.

1.   IDENTIFIKACE HNACÍHO MOTORU

1.1 Každý motor je zřetelně označen, přičemž v rámci tohoto označení jsou uvedeny následující informace:

a) jméno výrobce motoru, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa; v příslušném případě rovněž jméno a kontaktní adresa osoby provádějící úpravu motoru;

b) typ motoru, případně skupina motorů;

c) jedinečné sériové číslo motoru;

d) označení CE podle článku 18.

1.2 Označení uvedená v bodu 1.1 musí vydržet po obvyklou dobu životnosti motoru a jsou snadno čitelná a nesmazatelná. Jestliže se použijí nálepky nebo štítky, musí se připojit takovým způsobem, aby vydržely po obvyklou dobu životnosti motoru a nebylo možno je odstranit bez jejich zničení nebo poškození.

1.3 Uvedená označení jsou umístěna na části motoru, která je nezbytná pro běžný provoz motoru a která obvykle nevyžaduje výměnu v průběhu životnosti motoru.

1.4 Uvedená označení jsou umístěna tak, aby byla dobře viditelná, poté co byl motor smontován se všemi součástmi nutnými pro svůj provoz.

2.   POŽADAVKY NA VÝFUKOVÉ EMISE

Hnací motory jsou navrženy, konstruovány a smontovány tak, aby emise při správné instalaci a běžném použití nepřekračovaly mezní hodnoty uvedené v bodě 2.1, tabulce 1 a bodě 2.2, tabulkách 2 a 3:

2.1

Hodnoty platné pro účely čl. 55 odst. 2 a tabulky 2 v bodu 2.2:Tabulka 1

(g/kWh)

Typ

Oxid uhelnatý

image

Uhlovodíky

image

Oxidy dusíku

NOX

Částice

PT

 

A

B

n

A

B

n

 

 

Dvoutaktní zážehový

150,0

600,0

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

Nepoužije se

Čtyřtaktní zážehový

150,0

600,0

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

Nepoužije se

Vznětový

5,0

0

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

V tabulce jsou A, B a n konstanty, PN je jmenovitý výkon motoru v kW.

2.2

Hodnoty platné od 18. ledna 2016:Tabulka 2

Mezní hodnoty výfukových emisí pro vznětové motory (++)

Zdvihový objem

SV

(L/cyl)

Jmenovitý výkon motoru PN

(kW)

Částice

PT

(g/kWh)

Uhlovodíky + oxidy dusíku

image

(g/kWh)

image

image

Hodnoty uvedené v tabulce 1

image  (+)

0,30

4,7

image

0,15

5,8

image

image

0,14

5,8

image

0,12

5,8

image

0,12

5,8

image

0,11

5,8

+  Alternativně nepřekročí vznětové motory s jmenovitým výkonem 37 kW nebo vyšším a nižším než 75 kW a se zdvihovým objemem nižším než 0,9 l/válec mezní hodnotu emisí částic ve výši 0,20 g/kWh a společnou mezní hodnotu emisí

image

ve výši 5,8 g/kWh.

++  Žádný vznětový motor nepřekročí mezní hodnotu emisí oxidu uhelnatého (CO) ve výši 5,0 g/kWh.Tabulka 3

Mezní hodnoty výfukových emisí pro zážehové motory

Typ motoru

Jmenovitý výkon

motoru PN

(kW)

Oxid uhelnatý

CO

(g/kWh)

Uhlovodíky + oxidy dusíku

image

(g/kWh)

Záďové a vestavěné motory

image

75

5

image

350

16

image

350

22

Přívěsné motory a motory vodních skútrů

image

image

30

image

image

image

image

300

image

2.3

Zkušební cykly:

Zkušební cykly a váhové faktory, které se použijí:

Použijí se následující požadavky normy ISO 8178-4:2007, a to se zřetelem k hodnotám stanoveným v níže uvedené tabulce.

U vznětových motorů s proměnlivými otáčkami se použijí zkušební cykly E1 nebo E5, přičemž v případě výkonu vyššího než 130 kW se může použít rovněž zkušební cyklus E3. U zážehových motorů s proměnlivými otáčkami se použije zkušební cyklus E4.Cyklus E1, číslo režimu

1

2

3

4

5

Otáčky

Jmenovité otáčky

Mezilehlé otáčky

Volnoběžné otáčky

Točivý moment, %

100

75

75

50

0

Váhový faktor

0,08

0,11

0,19

0,32

0,3

Otáčky

Jmenovité otáčky

Mezilehlé otáčky

Volnoběžné otáčky

Cyklus E3, číslo režimu

1

2

3

4

 

Otáčky, %

100

91

80

63

 

Výkon, %

100

75

50

25

 

Váhový faktor

0,2

0,5

0,15

0,15

 

Cyklus E4, číslo režimu

1

2

3

4

5

Otáčky, %

100

80

60

40

Volnoběžné

Točivý moment, %

100

71,6

46,5

25,3

0

Váhový faktor

0,06

0,14

0,15

0,25

0,40

Cyklus E5, číslo režimu

1

2

3

4

5

Otáčky, %

100

91

80

63

Volnoběžné

Výkon, %

100

75

50

25

0

Váhový faktor

0,08

0,13

0,17

0,32

0,3

Oznámené subjekty mohou akceptovat zkoušky provedené na základě jiných zkušebních cyklů uvedených v harmonizované normě, jsou-li použitelné pro pracovní cyklus daného motoru.

2.4

Použití skupiny hnacích motorů a výběr základního hnacího motoru

Výrobce motorů odpovídá za určení motorů z jeho výrobního sortimentu, které mají být zahrnuty do skupiny motorů.

Základní motor se ze skupiny motorů vybere tak, aby jeho emisní vlastnosti byly reprezentativní pro všechny motory v dané skupině motorů. Jako základní motor skupiny by měl být obvykle vybrán motor s vlastnostmi, u nichž se předpokládá, že povedou k nejvyšším specifickým emisím (vyjádřeným v g/kWh) při měření pomocí použitelného zkušebního cyklu.

2.5

Zkušební paliva

Zkušební paliva použitá při zkoušce výfukových emisí mají tyto vlastnosti:Benzinová paliva

Vlastnost

RF-02-99

bezolovnatý

RF-02-03

bezolovnatý

 

min.

max.

min.

max.

Oktanové číslo určené výzkumnou metodou (RON)

95

95

Oktanové číslo určené motorovou metodou (MON)

85

85

Hustota při 15 °C (kg/m3)

748

762

740

754

Počáteční bod varu (°C)

24

40

24

40

Hmotnostní podíl obsahu síry (mg/kg)

100

10

Obsah olova (mg/l)

5

5

Tlak par (Reid) (kPa)

56

60

Tlak par (DVPE) (kPa)

56

60

Naftová paliva

Vlastnost

RF-06-99

RF-06-03

 

min.

max.

min.

max.

Cetanové číslo

52

54

52

54

Hustota při 15 °C (kg/m3)

833

837

833

837

Konečný bod varu (°C)

370

370

Bod vzplanutí (°C)

55

55

Hmotnostní podíl obsahu síry (mg/kg)

Bude uvedeno

300 (50)

10

Hmotnostní podíl obsahu popela (%)

Bude uvedeno

0,01

0,01

Oznámené subjekty mohou akceptovat zkoušky provedené na základě jiných zkušebních paliv uvedených v harmonizované normě.

3.   TRVANLIVOST

Výrobce motoru dodá návod k instalaci a údržbě, při jehož dodržení by měl motor při běžném použití trvale splňovat mezní hodnoty stanovené v bodech 2.1 a 2.2 po obvyklou dobu životnosti motoru za běžných podmínek použití.

Potřebné informace výrobce motoru získá na základě výsledků předem provedených zkoušek životnosti při běžných provozních cyklech a výpočtů únavy součástí tak, aby byl schopen vypracovat potřebný návod k údržbě a přiložit jej ke všem novým motorům při jejich prvním uvedení na trh.

Obvyklá doba životnosti motoru činí:

a) u vznětových motorů: 480 hodin nebo 10 let podle toho, co nastane dříve;

b) u zážehových vestavěných nebo záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem nebo bez něj:

i) u motorů v kategorii image : 480 hodin provozu nebo deset let podle toho, co nastane dříve,

ii) u motorů v kategorii image : 150 hodin provozu nebo tři roky podle toho, co nastane dříve,

iii) u motorů v kategorii image : 50 hodin provozu nebo jeden rok podle toho, co nastane dříve;

c) u motorů vodních skútrů: 350 hodin provozu nebo pět let podle toho, co nastane dříve;

d) u přívěsných motorů: 350 hodin provozu nebo 10 let podle toho, co nastane dříve.

4.   PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Ke každému motoru je dodána příručka uživatele v jazyce nebo v jazycích, kterým mohou spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé snadno rozumět a které určí členský stát, ve kterém se má motor uvádět na trh.

Příručka uživatele obsahuje:

a) návod k instalaci, použití a údržbě nutné k zajištění správné funkce motoru, aby splňoval požadavky podle oddílu 3 (Trvanlivost);

b) údaj o výkonu motoru měřeném podle harmonizované normy.

C.    Základní požadavky na emise hluku

Rekreační plavidla s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému, vodní skútry a přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem splňují základní požadavky na emise hluku stanovené v této části.

1.   HLADINY EMISÍ HLUKU

1.1 Rekreační plavidla s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému, vodní skútry a přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem jsou navrženy, zhotoveny a smontovány tak, aby emise hluku nepřekračovaly mezní hodnoty uvedené v následující tabulce:Jmenovitý výkon motoru

(jediný motor)

v kW

Maximální hladina akustického tlaku = LpASmax

v dB

image

67

image

72

image

75

V tabulce je PN jmenovitý výkon jediného motoru v kW při jmenovité rychlosti a LpASmax je maximální hladina akustického tlaku v dB.

U dvoumotorových a vícemotorových jednotek s motory všech typů může být použita tolerance 3 dB.

1.2 Alternativně k měření akustického tlaku se u rekreačních plavidel s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému předpokládá splnění požadavků na emise hluku stanovených v bodě 1.1, jestliže je jejich Froudeho číslo ≤ 1,1 a poměr výkon/výtlak je ≤ 40 a je-li motor a výfukový systém instalován podle specifikací výrobce motoru.

1.3 „Froudeho číslo“ Fn se vypočte dělením maximální rychlosti rekreačního plavidla V (m/s) druhou odmocninou součinu délky vodorysky lwl (m) a dané konstanty tíhového zrychlení g = 9,8 m/s2.

image

„Poměr výkon/výtlak“ se vypočte vydělením jmenovitého výkonu motoru PN (v kW) výtlakem rekreačního plavidla D (v tunách):

image

2.   PŘÍRUČKA UŽIVATELE

U rekreačních plavidel s vestavěnými nebo záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému a u vodních skútrů obsahuje příručka uživatele podle bodu 2.5 části A potřebné informace pro udržování rekreačního plavidla a výfukového systému v takovém stavu, aby byla v mezích možnosti zajištěna shoda se stanovenými mezními hodnotami hluku při běžném způsobu použití.

U přívěsných motorů a záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem obsahuje příručka uživatele podle oddílu 4 části B potřebné pokyny pro udržování motoru v takovém stavu, aby byla v mezích možnosti zajištěna shoda se stanovenými mezními hodnotami hluku při běžném způsobu použití.

3.   TRVANLIVOST

S ohledem na shodu s požadavky týkajícími se emisí hluku stanovenými v oddílu 1 této části se použijí obdobně ustanovení o trvanlivosti uvedená v oddílu 3 části B.
PŘÍLOHA II

SOUČÁSTI PLAVIDLA

1) Zařízení chránící vestavěné a záďové benzinové motory a palivové nádrže před nežádoucím vznícením.

2) Zařízení pro ochranu před startem přívěsného motoru se sepnutým řazením.

3) Kormidelní kola, kormidelní mechanismy a soustavy ovládacích lan.

4) Palivové nádrže určené k pevné instalaci a palivové hadice.

5) Prefabrikované průlezy a boční okna.
PŘÍLOHA III

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE NEBO DOVOZCE ČÁSTEČNĚ DOKONČENÝCH PLAVIDEL (ČLÁNEK 6 ODST. 2)

Prohlášení výrobce nebo dovozce usazeného v Unii podle čl. 6 odst. 2 obsahuje:

a) jméno a adresu výrobce;

b) jméno a adresu zástupce výrobce usazeného v Unii, případně osoby odpovědné za uvádění na trh;

c) popis částečně dokončeného plavidla;

d) prohlášení, že částečně dokončené plavidlo splňuje základní požadavky, které se vztahují na daný stav rozpracovanosti plavidla; prohlášení zahrnuje odkazy na příslušné použité harmonizované normy nebo odkazy na specifikace, na jejichž základě se prohlašuje shoda v daném stavu rozpracovanosti plavidla, a kromě toho se má za to, že bude doplněno jinými právnickými či fyzickými osobami v plném souladu s touto směrnicí.
PŘÍLOHA IV

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. xxxxx ( 15 )

1. Č. xxxxx (Výrobek: výrobek, série, typ nebo sériové číslo):

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce [zplnomocněný zástupce musí uvést rovněž obchodní název a adresu výrobce] nebo soukromého dovozce:

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce nebo soukromého dovozce nebo osoby uvedené v čl. 19 odst. 3 nebo 4 směrnice 2013/53/EU.

4. Předmět prohlášení (identifikace výrobku umožňující jej zpětně vysledovat; případně může zahrnovat fotografii):

5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

7. Případně: oznámený subjekt … (název, číslo) provedl … (popis zásahu) a vydal osvědčení:

8. Identifikace osoby zmocněné k podpisu jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:

9. Další informace:

EU prohlášení o shodě obsahuje prohlášení výrobce hnacího motoru a prohlášení osoby provádějící úpravu motoru podle čl. 6 odst. 4 písm. b) a c), podle nichž:

a) bude-li motor instalován na plavidle v souladu s návodem k instalaci dodaným spolu s motorem, bude motor splňovat:

i) požadavky této směrnice na výfukové emise,

ii) omezení směrnice 97/68/ES, pokud jde o motory, jejichž typ byl schválen podle směrnice 97/68/ES a které jsou v souladu s mezními hodnotami emisí etap IIIA, IIIB nebo IV pro vznětové motory určené k jinému účelu než k pohonu vnitrozemských plavidel, lokomotiv a motorových vozů podle bodu 4.1.2 přílohy I uvedené směrnice, nebo

iii) omezení nařízení (ES) č. 595/2009, pokud jde o motory, jejichž typ byl schválen podle tohoto nařízení.

Motor nesmí být uveden do provozu, dokud u plavidla, na němž má být instalován, nebude prohlášena shoda s příslušnými ustanoveními této směrnice, je-li požadována.

Pokud byl motor uveden na trh během dodatečného přechodného období stanoveného v čl. 55 odst. 2, obsahuje EU prohlášení o shodě příslušný údaj.

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum vydání)

(jméno, funkce) (podpis)
PŘÍLOHA V

ROVNOCENNÁ SHODA ZALOŽENÁ NA POSOUZENÍ PO ZHOTOVENÍ (MODUL POSOUZENÍ SHODY PO ZHOTOVENÍ)

1.

Shodou založenou na posouzení po zhotovení se rozumí postup k posouzení rovnocenné shody výrobku v případě, kdy výrobce neplní povinnosti týkající se shody výrobku podle této směrnice a kdy odpovědnost za rovnocennou shodu výrobku přebírá fyzická nebo právnická osoba uvedená v čl. 19 odst. 2, 3 nebo 4, která na vlastní odpovědnost uvádí výrobek na trh nebo do provozu. Tato osoba splňuje povinnosti stanovené v bodech 2 a 4 a zajistí a prohlásí na svou odpovědnost, že dotčený výrobek, jenž byl podroben postupu podle bodu 3, je ve shodě s platnými požadavky této směrnice.

2.

Osoba, která výrobek uvádí na trh nebo do provozu, podá u oznámeného subjektu žádost o posouzení výrobku po zhotovení a předá oznámenému subjektu dokumenty a technické podklady, které mu umožní posoudit shodu výrobku s požadavky této směrnice, a případné dostupné informace o používání výrobku po prvním uvedení do provozu.

Osoba, která výrobek uvádí na trh nebo do provozu, uchovává tyto dokumenty a informace pro potřebu příslušných vnitrostátních orgánů po dobu 10 let od posouzení výrobku s ohledem na rovnocennou shodu podle postupu posouzení po zhotovení.

3.

Oznámený subjekt přezkoumá jednotlivý výrobek a v nezbytné míře provede výpočty, zkoušky a další posouzení, aby bylo zajištěno prokázání rovnocenné shody výrobku s příslušnými požadavky této směrnice.

Oznámený subjekt vypracuje a vydá osvědčení a příslušnou zprávu o shodě týkající se provedeného posouzení a uchovává kopii osvědčení a příslušné zprávy o shodě pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu 10 let od vydání těchto dokumentů.

Oznámený subjekt na vlastní odpovědnost schválený výrobek opatří nebo nechá opatřit svým identifikačním číslem vedle označení CE.

Je-li posuzovaným výrobkem plavidlo, připojí oznámený subjekt na vlastní odpovědnost rovněž identifikační číslo plavidla podle bodu 2.1 části A přílohy I, přičemž se políčko pro kód země výrobce použije k uvedení země, v níž je oznámený subjekt usazen, a políčka pro jedinečný kód výrobce přiřazený vnitrostátním orgánem členského státu k uvedení identifikačního kódu posouzení po zhotovení, který byl přidělen oznámenému subjektu, za nímž následuje pořadové číslo osvědčení o posouzení shody po zhotovení. Políčka v identifikačním čísle plavidla pro uvedení měsíce a roku výroby a roku modelu se použijí k uvedení měsíce a roku posouzení po zhotovení.

4.

Označení CE a EU prohlášení o shodě

4.1 Osoba, která výrobek uvádí na trh nebo do provozu, připojí označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v oddílu 3 identifikační číslo tohoto subjektu na výrobek, který oznámený subjekt posoudil a osvědčil jeho rovnocennou shodu s příslušnými požadavky této směrnice.

4.2 Osoba, která výrobek uvádí na trh nebo do provozu, vypracuje EU prohlášení o shodě a uchovává je pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu 10 let ode dne vydání osvědčení o posouzení po zhotovení. V prohlášení o shodě je uveden výrobek, pro nějž bylo vypracováno.

Kopie EU prohlášení o shodě se na vyžádání poskytne příslušným orgánům.

4.3 Je-li posuzovaným výrobkem plavidlo, opatří osoba, která plavidlo uvádí na trh nebo do provozu, toto plavidlo štítkem výrobce popsaným v bodě 2.2 části A přílohy I, který obsahuje slova „posouzení po zhotovení“ a identifikační číslo plavidla popsané v bodě 2.1 části A přílohy I v souladu s ustanoveními uvedenými v oddílu 3.

5.

Oznámený subjekt uvědomí osobu, která výrobek uvádí na trh nebo do provozu, o jejích povinnostech na základě postupu posouzení shody po zhotovení.
PŘÍLOHA VI

DODATEČNÉ POŽADAVKY V PŘÍPADĚ, ŽE JE PROVEDENA INTERNÍ KONTROLA VÝROBKU SPOLU SE ZKOUŠENÍM POD DOHLEDEM PODLE MODULU A1 (ČL. 24 ODST. 2)

Konstrukční návrh a konstrukce

U jednoho nebo několika plavidel představujících produkci výrobce je výrobcem nebo jeho jménem provedena jedna nebo více níže uvedených zkoušek, rovnocenných výpočtů nebo kontrol:

a) zkouška stability v souladu s bodem 3.2 části A přílohy I;

b) zkouška charakteristik vztlaku v souladu s bodem 3.3 části A přílohy I.

Emise hluku

V případě rekreačních plavidel vybavených vestavěným nebo záďovým motorem bez zabudovaného výfukového systému a u vodních skútrů výrobce plavidel u jednoho nebo několika plavidel, která představují jeho produkci, provede nebo nechá provést zkoušky týkající se emisí hluku podle části C přílohy I na odpovědnost oznámeného subjektu zvoleného výrobcem.

V případě přívěsných motorů a záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem výrobce motorů u jednoho nebo několika motorů z každé skupiny motorů, které představují jeho produkci, provede nebo nechá provést zkoušky týkající se emisí hluku podle části C přílohy I na odpovědnost oznámeného subjektu zvoleného výrobcem.

Jestliže se zkouší více než jeden motor ze skupiny motorů, použije se k ověření shody zkoušeného vzorku statistická metoda popsaná v příloze VII.
PŘÍLOHA VII

POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBY S POŽADAVKY NA VÝFUKOVÉ EMISE A EMISE HLUKU

1. K ověření shody skupiny motorů se ze série odebere vzorek motorů. O velikosti vzorku (n) rozhodne výrobce po dohodě s oznámeným subjektem.

2. Pro každou regulovanou složku výfukových emisí a emisí hluku se z výsledků získaných na odebraném vzorku vypočte aritmetický průměr X. Shoda vyrobené série s požadavky se předpokládá („série vyhovuje“), je-li splněna tato podmínka:

image

S je směrodatná odchylka, pro niž platí:

image

X

=

aritmetický průměr výsledků získaných z odebraného vzorku

x

=

jednotlivé výsledky získané ze vzorku

L

=

příslušná mezní hodnota

n

=

počet motorů ve vzorku

k

=

statistický faktor závislý na n (viz tabulka níže)n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

Pokud n ≥ 20, platí, že

image

.
PŘÍLOHA VIII

DODATEČNÝ POSTUP, KTERÝ SE POUŽIJE PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY S TYPEM ZALOŽENÉ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY (MODUL C)

V případech uvedených v čl. 24 odst. 5, kdy se úroveň kvality jeví jako neuspokojivá, se použije tento postup:

Ze série se odebere motor a podrobí se zkoušce podle části B přílohy I. Zkoušené motory jsou částečně nebo kompletně zaběhnuté v souladu s údaji výrobce. Jestliže specifické výfukové emise motoru odebraného ze série překračují mezní hodnoty v souladu s částí B přílohy I, může výrobce požádat, aby byla provedena měření na vzorku motorů odebraných ze série a zahrnujících i původně odebraný motor. K ověření shody vzorku motorů s požadavky této směrnice se použije statistická metoda popsaná v příloze VII.
PŘÍLOHA IX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Technická dokumentace uvedená v čl. 7 odst. 2 a v článku 25 obsahuje v míře nezbytné pro posouzení:

a) celkový popis typu;

b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů a jiné důležité údaje;

c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování výrobku;

d) seznam norem podle článku 14, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených pro splnění základních požadavků, pokud nebyly použity normy podle článku 14;

e) výsledky výpočtů týkajících se návrhu, provedených kontrol a jiné důležité údaje;

f) protokoly o zkouškách nebo výpočty, týkající se zejména stability plavidla v souladu s bodem 3.2 části A přílohy I a vztlaku v souladu s bodem 3.3 části A přílohy I;

g) protokoly o zkouškách výfukových emisí prokazující shodu s oddílem 2 části B přílohy I;

h) protokoly o zkouškách emisí hluku prokazující shodu s oddílem 1 části C přílohy I.( 1 ) Úř. věst. C 43, 15.2.2012, s. 30.

( 2 ) Postoj Evropského parlamentu ze dne 9. října 2013 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2013.

( 3 ) Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 15.

( 4 ) Úř. věst. L 214, 26.8.2003, s. 18.

( 5 ) Úř. věst. C 136, 4.6.1985, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

( 7 ) Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

( 8 ) Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82.

( 9 ) Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

( 10 ) Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1.

( 11 ) Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1.

( 12 ) Úř. věst. L 11, 15.1.2002, p. 4.

( 13 ) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

( 14 ) Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

( 15 ) Přidělení čísla prohlášení o shodě je nepovinné.