02013H0711 — CS — 03.10.2014 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 3. prosince 2013

o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách

(Text s významem pro EHP)

(2013/711/EU)

(Úř. věst. L 323 4.12.2013, s. 37)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 11. září 2014,

  L 272

17

13.9.2014
▼B

DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 3. prosince 2013

o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách

(Text s významem pro EHP)

(2013/711/EU)1. Členské státy by měly úměrně své produkci, využívání a spotřebě krmiv a potravin provádět namátkové monitorování přítomnosti dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu.

2. Kromě monitoringu uvedeného v bodě 1 by měly členské státy specificky monitorovat přítomnost dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v následujících produktech:

a) vejce nosnic ve volném výběhu a ekologická vejce;

b) ovčí a jehněčí játra;

c) krab říční, a to zejména:

i) svalovina z končetin (odděleně),

ii) hnědé maso (odděleně),

iii) celý výrobek (za použití výpočtu zohledňujícího hodnoty zjištěné ve svalovině z končetin a v hnědém mase a jejich vzájemný poměr);

d) sušené byliny (krmiva a potraviny);

e) jíly prodávané jako doplněk stravy.

3. V případech, kdy nejsou dodržena ustanovení směrnice 2002/32/ES a nařízení (ES) č. 1881/2006, a v případech, kdy jsou zjištěny hodnoty dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem přesahující intervenční prahové hodnoty stanovené v příloze tohoto doporučení, pokud jde o potraviny, a v příloze II směrnice 2002/32/ES, pokud jde o krmiva, členské státy ve spolupráci s hospodářskými subjekty:

a) zahájí šetření s cílem zjistit zdroj kontaminace;

b) přijmou opatření k omezení nebo odstranění zdroje kontaminace.

4. Členské státy by měly všechny údaje o výskytu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v krmivech a potravinách předložit Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Členské státy by měly informovat Komisi a ostatní členské státy o svých zjištěních, výsledcích šetření a opatřeních přijatých k omezení nebo odstranění zdroje kontaminace.

Tímto doporučením se nahrazuje doporučení 2011/516/EU.

▼M1
PŘÍLOHA

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) „dioxiny + furany (WHO-TEQ)“ suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v ekvivalentech toxicity Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktorů ekvivalentní toxicity);

b) „PCB s dioxinovým efektem (WHO-TEQ)“ suma polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v ekvivalentech toxicity WHO za použití WHO-TEF;

c) „WHO-TEF“ faktory toxické ekvivalence Světové zdravotnické organizace pro hodnocení nebezpečnosti pro člověka vycházející ze závěrů zasedání odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO) – Mezinárodní program chemické bezpečnosti (IPCS), které se konalo v Ženevě v červnu 2005 (Martin Van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).POTRAVINA

INTERVENČNÍ PRAHOVÁ HODNOTA PRO DIOXINY A FURANY (WHO-TEQ) (1)

INTERVENČNÍ PRAHOVÁ HODNOTA PRO PCB S DIOXINOVÝM EFEKTEM (WHO-TEQ) (1)

Maso a masné výrobky (kromě poživatelných drobů) (2) z těchto zvířat:

 

 

— skot a ovce

— drůbež

— prasata

Směsné tuky

1,75 pg/g tuku (3)

1,25 pg/g tuku (3)

0,75 pg/g tuku (3)

1,00 pg/g tuku (3)

1,75 pg/g tuku (3)

0,75 pg/g tuku (3)

0,50 pg/g tuku (3)

0,75 pg/g tuku (3)

Svalovina farmových ryb a produktů rybolovu z farmového chovu

1,50 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

2,50 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

Syrové mléko (2) a mléčné výrobky (2), včetně máselného tuku

1,75 pg/g tuku (3)

2,00 pg/g tuku (3)

Slepičí vejce a vaječné výrobky (2)

1,75 pg/g tuku (3)

1,75 pg/g tuku (3)

Jíly jako doplněk stravy

0,50 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

0,50 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

Obiloviny a olejniny

0,50 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

0,35 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

Ovoce a zelenina (včetně čerstvých bylin) (4)

0,30 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

0,10 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

(1)   Horní meze koncentrací: při výpočtu horních mezí koncentrací se vychází z předpokladu, že veškeré hodnoty různých kongenerů pod hranicí kvantifikace se rovnají hranici kvantifikace.

(2)   Potraviny uvedené v této kategorii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(3)   Intervenční prahové hodnoty se nevztahují na potraviny obsahující < 2 % tuku.

(4)   Na sušené ovoce a sušenou zeleninu (včetně sušených bylin) se použije článek 2 nařízení (ES) č. 1881/2006. V případě sušených bylin se uplatní faktor 7 koncentrace v důsledku sušení.