02013D0519 — CS — 01.06.2017 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. října 2013,

kterým se stanoví seznam území a třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček a fretek, a vzorové zdravotní osvědčení pro tento dovoz

(oznámeno pod číslem C(2013) 6721)

(Text s významem pro EHP)

(2013/519/EU)

(Úř. věst. L 281 23.10.2013, s. 20)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/98 Text s významem pro EHP ze dne 18. ledna 2017,

  L 16

37

20.1.2017


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s.  165 (2013/519/EU)
▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. října 2013,

kterým se stanoví seznam území a třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček a fretek, a vzorové zdravotní osvědčení pro tento dovoz

(oznámeno pod číslem C(2013) 6721)

(Text s významem pro EHP)

(2013/519/EU)Článek 1

Seznam území nebo třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček a fretek v souladu se směrnicí 92/65/EHS

1.  Zásilky psů, koček nebo fretek, na které se vztahují ustanovení směrnice 92/65/EHS, se smí do Unie dovážet pouze v případě, že území nebo třetí země, ze kterých pocházejí, a všechna území nebo třetí země jejich tranzitu jsou uvedené na jednom ze seznamů stanovených v:

a) příloze I rozhodnutí 2004/211/ES;

b) části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010;

c) příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013.

2.  Odchylně od odstavce 1 se smí zásilky psů, koček nebo fretek určených pro organizace, instituty a střediska schválené v souladu se směrnicí 92/65/EHS dovážet do Unie, pouze pokud jsou území nebo třetí země, ze kterých pocházejí, a všechna území nebo třetí země jejich tranzitu uvedené na seznamu podle odst. 1 písm. c).

Článek 2

Veterinární osvědčení pro dovoz z území nebo třetích zemí

Členské státy povolí pouze dovoz psů, koček nebo fretek splňujících následující podmínky:

a) jsou provázeni veterinárním osvědčením vyhotoveným v souladu se vzorem stanoveným v části 1 přílohy a vyplněným a podepsaným úředním veterinárním lékařem podle vysvětlivek uvedených v části 2 přílohy;

b) splňují požadavky veterinárního osvědčení uvedeného v písmeně a) s ohledem na území nebo třetí země, ze kterých pocházejí, a všechna území nebo třetí země jejich tranzitu, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c).

Článek 3

Zrušení předpisů

Rozhodnutí 94/274/ES, 94/275/ES a 2005/64/ES se zrušují.

Článek 4

Přechodná ustanovení

Na přechodné období do 29. dubna 2015 povolí členské státy dovoz psů, koček nebo fretek do Unie, pokud jsou tato zvířata provázena veterinárním osvědčením vydaným nejpozději 28. prosince 2014 v souladu se vzory uvedenými v příloze rozhodnutí 2005/64/ES nebo v příloze I prováděcího rozhodnutí 2011/874/EU.

Článek 5

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije ode dne 29. prosince 2014.

Článek 6

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
PŘÍLOHA

▼M1

ČÁST 1

Vzorové veterinární osvědčení pro dovoz psů, koček a fretek do Unie

image

image

image

image

image

▼B

ČÁST 2

Vysvětlivky pro vyplnění veterinárních osvědčení

a) Pokud je v osvědčení uvedeno, že některé údaje mají být uvedeny podle situace, může úřední veterinární lékař údaje, které nejsou relevantní, přeškrtnout, označit iniciálami a orazítkovat, nebo je může z osvědčení úplně vymazat.

b) Originál každého osvědčení musí tvořit jediný list papíru, nebo v případě, že je zapotřebí uvést delší text, musí mít originál takovou formu, že všechny potřebné listy papíru tvoří jeden nerozdělitelný celek.

c) Osvědčení musí být vyhotoveno v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, v němž je umístěno stanoviště hraniční kontroly vstupu zásilky do Unie, a dále alespoň v jednom úředním jazyce členského státu určení. Tyto členské státy však mohou povolit vyhotovení osvědčení v úředním jazyce (úředních jazycích) jiného členského státu, k němuž se v případě potřeby přiloží úřední překlad.

d) Pokud jsou k osvědčení připojeny další listy nebo podpůrné doklady z důvodů identifikace různých položek zásilky (soupis v kolonce I.28 vzoru veterinárního osvědčení), považují se tyto listy nebo doklady rovněž za součást originálu osvědčení, pokud každou stranu podepíše a orazítkuje úřední veterinární lékař.

e) Pokud osvědčení, včetně doplňkových listů nebo dokladů podle písmene d), tvoří více než jedna stránka, každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky z celkového počtu stránek) – a nahoře se uvede číslo jednací osvědčení přidělené příslušným orgánem.

f) Originál osvědčení musí vyplnit a podepsat úřední veterinární lékař vyvážejícího území nebo třetí země. Příslušný orgán vyvážejícího území nebo třetí země zajistí, aby byly zásady a pravidla pro udělování osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve směrnici Rady 96/93/ES.

Barva podpisu musí být odlišná od barvy tisku. Totéž pravidlo platí pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

g) Číslo jednací osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a musí být přiděleno příslušným orgánem vyvážejícího území nebo třetí země.