02013D0065 — CS — 17.12.2016 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. prosince 2012

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů na Novém Zélandu

(oznámeno pod číslem C(2012) 9557)

(Text s významem pro EHP)

(2013/65/EU)

(Úř. věst. L 028 30.1.2013, s. 12)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2295 Text s významem pro EHP ze dne 16. prosince 2016,

  L 344

83

17.12.2016
▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. prosince 2012

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů na Novém Zélandu

(oznámeno pod číslem C(2012) 9557)

(Text s významem pro EHP)

(2013/65/EU)Článek 1

1.  Pro účely čl. 25 odst. 2 směrnice 95/46/ES se Nový Zéland považuje za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných z Evropské unie.

2.  Dozorčí orgán příslušný k uplatňování právních norem ochrany osobních údajů na Novém Zélandu je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

▼M1

Článek 2

Pokud příslušné orgány v členských státech uplatní pravomoci podle čl. 28 odst. 3 směrnice 95/46/ES a to povede k dočasnému nebo trvalému zákazu toku údajů na Nový Zéland za účelem ochrany fyzických osob s ohledem na zpracování jejich osobních údajů, oznámí dotčený členský stát tuto skutečnost bezodkladně Komisi, která tyto informace předá ostatním členským státům.

Článek 3

1.  Komise průběžně monitoruje vývoj novozélandského právního řádu, který by mohl ovlivnit fungování tohoto rozhodnutí, včetně vývoje v oblasti přístupu k osobním údajům ze strany orgánů veřejné moci, s cílem posoudit, zda Nový Zéland nadále zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

2.  Členské státy a Komise se rovněž vzájemně informují o případech, kdy opatření přijatá subjekty pověřenými zajišťováním souladu se standardem ochrany na Novém Zélandu nejsou dostatečná.

3.  Členské státy a Komise se vzájemně informují o jakýchkoli známkách toho, že zásahy novozélandských orgánů veřejné moci odpovědných za národní bezpečnost, prosazování práva nebo jiné veřejné zájmy do práva fyzických osob na ochranu jejich osobních údajů přesahují rámec toho, co je striktně nezbytné, nebo že proti takovým zásahům není účinné právní ochrany.

4.  Pokud z důkazů vyplývá, že odpovídající úroveň ochrany již není zajištěna, a to i v situacích uvedených v odstavci 2 a 3 tohoto článku, uvědomí o tom Komise příslušný orgán Nového Zélandu a, bude-li třeba, předloží návrh opatření postupem podle čl. 31 odst. 2 směrnice 95/46/ES s cílem zrušit toto rozhodnutí, pozastavit je nebo omezit jeho oblast působnosti.

▼B

Článek 4

Komise sleduje provádění tohoto rozhodnutí a relevantní poznatky sdělí výboru zřízenému podle článku 31 směrnice 95/46/ES, včetně důkazů, které by mohly mít vliv na hodnocení podle článku 1 tohoto rozhodnutí, tj. že ochrana na Novém Zélandu je odpovídající ve smyslu článku 25 směrnice 95/46/ES, a včetně důkazů, že se toto rozhodnutí provádí diskriminačním způsobem.

Článek 5

Členské státy přijmou veškerá opatření, která jsou nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím, do 20. března 2013.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
PŘÍLOHA

Příslušný orgán dozoru uvedený v čl. 1 odst. 2 tohoto rozhodnutí:

Privacy Commissioner

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

Nový Zéland

Tel.: +64 44747590

Kontaktní e-mailová adresa: enquiries@privacy.org.nz

Internetové stránky: http://privacy.org.nz/