02012R0649 — CS — 01.04.2018 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 649/2012

ze dne 4. července 2012

o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 201 27.7.2012, s. 60)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1078/2014 ze dne 7. srpna 2014,

  L 297

1

15.10.2014

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2229 ze dne 29. září 2015,

  L 317

13

3.12.2015

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/172 ze dne 28. listopadu 2017,

  L 32

6

6.2.2018


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s.  185 (č. 1078/2014)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 649/2012

ze dne 4. července 2012

o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Cíle

1.  Cílem tohoto nařízení je:

a) provést Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (dále jen „úmluva“);

b) podporovat sdílenou odpovědnost a spolupráci v mezinárodní přepravě nebezpečných chemických látek s cílem ochrany zdraví člověka a životního prostředí před potenciálním narušením;

c) přispívat k používání nebezpečných chemických látek způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.

Cílů uvedených v prvním pododstavci se dosáhne usnadněním výměny informací o vlastnostech nebezpečných chemických látek, zavedením rozhodovacího procesu v rámci Unie o jejich dovozu a vývozu a rozšiřováním rozhodnutí podle potřeby smluvním stranám a jiným zemím.

2.  Kromě cílů uvedených v odstavci 1 zajišťuje toto nařízení, aby se ustanovení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení vztahovala na všechny chemické látky též při jejich vývozu z členských států do jiných smluvních stran nebo jiných zemí, pokud tato ustanovení nejsou v rozporu s některými zvláštními požadavky uvedených smluvních stran nebo jiných zemí.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se vztahuje na:

a) některé nebezpečné chemické látky, na které se vztahuje postup předchozího souhlasu v rámci úmluvy (dále jen „postup PIC“);

b) některé nebezpečné chemické látky, které jsou v Unii nebo v některém členském státě zakázány nebo přísně omezeny;

c) vyvážené chemické látky, pokud jde o jejich klasifikaci, označování a balení.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na:

a) omamné a psychotropní látky, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi ( 1 );

b) radioaktivní materiály a látky, na něž se vztahuje směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření ( 2 );

c) odpady, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech ( 3 );

d) chemické zbraně, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ( 4 );

e) potraviny a potravinářské přídatné látky, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat ( 5 );

f) krmiva, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin ( 6 ), včetně doplňkových látek, zpracovaná, částečně zpracovaná nebo nezpracovaná, určená ke krmení zvířat orální cestou;

g) geneticky modifikované organismy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí ( 7 );

h) s výjimkou látek uvedených v čl. 3 odst. 5) písm. b) tohoto nařízení, hromadně vyráběné léčivé přípravky a veterinární léčivé přípravky, na něž se vztahují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2011 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků ( 8 ) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2011 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků ( 9 ).

3.  Toto nařízení se nevztahuje na chemické látky vyvážené pro účely výzkumu nebo analýzy v množstvích, která pravděpodobně neovlivní zdraví člověka nebo životní prostředí a v každém případě nepřekračují 10 kg od každého vývozce do každé dovážející země za rok.

Aniž je dotčen první pododstavec, vývozci chemických látek zmínění v prvním pododstavci obdrží prostřednictvím databáze uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) zvláštní referenční identifikační číslo, které uvedou ve svém vývozním prohlášení.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „chemickou látkou“ látka jako taková nebo obsažená ve směsi nebo směs vyrobená nebo získaná z přírodních zdrojů, s výjimkou živých organismů, jež patří do některé z těchto kategorií:

a) pesticidy, včetně vysoce nebezpečných pesticidních přípravků;

b) průmyslové chemické látky;

2) „látkou“ jakýkoli chemický prvek a jeho sloučeniny podle definice v čl. 3 bodě 1 nařízení (ES) č. 1907/2006;

3) „směsí“ směs nebo roztok vymezený v čl. 2 bodě 8 nařízení (ES) č. 1272/2008;

4) „výrobkem“ konečný výrobek, který zahrnuje nebo obsahuje chemickou látku, jejíž použití bylo v tomto konkrétním výrobku zakázáno nebo přísně omezeno právními předpisy Unie, nespadá-li uvedený výrobek do působnosti bodů 2 nebo 3;

5) „pesticidy“ chemické látky v některé z těchto dvou podkategorií:

a) pesticidy používané jako přípravky na ochranu rostlin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh ( 10 );

b) jiné pesticidy, jako jsou:

i) biocidní přípravky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh ( 11 ) a

ii) desinfekční prostředky, insekticidy a paraziticidy podle směrnic 2001/82/ES a 2001/83/ES;

6) „průmyslovými chemickými látkami“ chemické látky v některé z těchto podkategorií:

a) chemické látky pro profesionální použití;

b) chemické látky pro použití veřejností;

7) „chemickou látkou, na kterou se vztahuje oznámení o vývozu“, každá chemická látka, která je v Unii zakázána nebo přísně omezena v jedné nebo více kategoriích nebo podkategoriích, a každá chemická látka, na kterou se vztahuje postup PIC, uvedená v části 1 přílohy I;

8) „chemickou látkou, která je způsobilá pro oznámení v rámci PIC“, každá chemická látka, která je v Unii nebo členském státě zakázána nebo přísně omezena v jedné nebo více kategoriích. Chemické látky, které jsou v Unii zakázány nebo přísně omezeny v jedné nebo více kategoriích, jsou uvedeny v části 2 přílohy I;

9) „chemickou látkou, na kterou se vztahuje postup PIC“, kterákoli chemická látka uvedená v příloze III úmluvy a v části 3 přílohy I tohoto nařízení;

10) „zakázanou chemickou látkou“ buď:

a) chemická látka, jejíž všechna použití v jedné nebo více kategoriích nebo podkategoriích jsou zakázána konečným regulačním opatřením Unie za účelem ochrany zdraví člověka nebo životního prostředí, nebo

b) chemická látka, jejíž první použití nebylo schváleno nebo kterou výrobci stáhli z trhu Unie nebo vyloučili z dalšího posuzování v rámci procesu oznamování, registrace nebo schvalování, pokud je prokázáno, že ohrožuje zdraví člověka nebo životní prostředí;

11) „přísně omezenou chemickou látkou“ buď:

a) chemická látka, jejíž prakticky všechna použití v jedné nebo více kategoriích nebo podkategoriích jsou zakázána konečným regulačním opatřením Unie za účelem ochrany zdraví člověka nebo životního prostředí, ale jejíž určitá zvláštní použití zůstávají povolena, nebo

b) chemická látka, jejíž prakticky všechna použití nebyla schválena nebo kterou výrobci stáhli z trhu Unie nebo vyloučili z dalšího posuzování v rámci procesu oznamování, registrace nebo schvalování, pokud je prokázáno, že ohrožuje zdraví člověka nebo životní prostředí;

12) „chemickou látkou, která je zakázána nebo přísně omezena členským státem“, každá chemická látka, která je zakázána nebo přísně omezena konečným vnitrostátním regulačním opatřením členského státu;

13) „konečným regulačním opatřením“ právně závazný akt, jehož účelem je zakázat nebo přísně omezit chemickou látku;

14) „vysoce nebezpečným pesticidním přípravkem“ chemická látka připravená pro použití jako pesticid, která za podmínek použití vyvolá vážné účinky na zdraví nebo na životní prostředí pozorovatelné krátce po jediné nebo opakované expozici;

15) „celním územím Unie“ území stanovené v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 12 );

16) „vývozem“:

a) trvalý nebo dočasný vývoz chemické látky, která splňuje podmínky čl. 28 odst. 2 Smlouvy o fungování EU;

b) zpětný vývoz chemické látky, která nesplňuje podmínky čl. 28 odst. 2 Smlouvy o fungování EU a na kterou se vztahuje jiný celní režim než režim vnějšího tranzitu Unie pro pohyb zboží přes celní území Unie;

17) „dovozem“ fyzické uvedení chemické látky, na kterou se vztahuje jiný celní režim než režim vnějšího tranzitu Unie pro pohyb zboží přes celní území Unie, na celní území Unie;

18) „vývozcem“ jakákoli z těchto fyzických nebo právnických osob:

a) osoba, jejímž jménem je vydáno vývozní prohlášení, tj. osoba, která má v době, kdy je přihlášení přijato, smlouvu s příjemcem ve smluvní straně nebo jiné zemi a je oprávněna rozhodnout o odeslání chemické látky mimo celní území Unie;

b) v případě, že nebyla uzavřena smlouva o vývozu, nebo v případě, že smluvní strana smlouvy o vývozu nejedná svým jménem, osoba, jež je oprávněna rozhodnout o odeslání chemické látky mimo celní území Unie;

c) v případě, že podle smlouvy, na které je vývoz založen, má právo nakládat s chemickou látkou osoba usazená mimo Unii, smluvní strana smlouvy o vývozu usazená v Unii;

19) „dovozcem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která je v době dovozu na celní území Unie příjemcem chemické látky;

20) „smluvní stranou úmluvy“ nebo „smluvní stranou“ stát nebo organizace regionální hospodářské integrace, které vyjádřily souhlas být vázány úmluvou a pro které je úmluva v platnosti;

21) „jinou zemí“ každá země, která není smluvní stranou;

22) „agenturou“ Evropská agentura pro chemické látky zřízená nařízením (ES) č. 1907/2006;

23) „sekretariátem“ sekretariát úmluvy, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

Článek 4

Určené vnitrostátní orgány členských států

Každý členský stát určí orgán nebo orgány (dále jen „určený vnitrostátní orgán“ nebo „určené vnitrostátní orgány“), které vykonávají správní funkce požadované tímto nařízením, pokud již tak neučinil před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Členský stát o takovém určení uvědomí Komisi nejpozději do 17. listopadu 2012, pokud jí tato informace nebyla poskytnuta již před vstupem tohoto nařízení v platnost, a rovněž uvědomí Komisi v případě jakékoli změny určeného vnitrostátního orgánu.

Článek 5

Účast Unie na činnostech vyplývajících z úmluvy

1.  Účast na činnostech vyplývajících z úmluvy spadá do společné odpovědnosti Komise a členských států, zejména pokud jde o technickou pomoc, výměnu informací a záležitosti týkající se urovnávání sporů, zastoupení v pomocných orgánech a hlasování.

2.  Komise jedná při vykonávání správních funkcí podle úmluvy v souvislosti s postupem PIC jako společný určený orgán jménem všech určených vnitrostátních orgánů v úzké spolupráci a za konzultací s určenými vnitrostátními orgány členských států.

Komise je zejména odpovědná za:

a) předávání oznámení Unie o vývozu smluvním stranám a jiným zemím podle článku 8;

b) předkládání oznámení o příslušných konečných regulačních opatřeních týkající se chemických látek, které jsou podle článku 11 způsobilé pro oznámení v rámci PIC, sekretariátu;

c) předání informací o jiných konečných regulačních opatřeních týkající se chemických látek, které nejsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC, v souladu s článkem 12;

d) příjem informací od sekretariátu obecně.

Komise rovněž poskytne sekretariátu odpovědi Unie o dovozu pro chemické látky, na které se vztahuje postup PIC podle článku 13.

Kromě toho Komise koordinuje příspěvky Unie ke všem technickým záležitostem souvisejícím s:

a) úmluvou;

b) přípravou konference smluvních stran zřízenou čl. 18 odst. 1 úmluvy;

c) Výborem pro přezkum chemických látek zřízeným v souladu s čl. 18 odst. 6 úmluvy (dále jen „Výbor pro přezkum chemických látek“);

d) ostatními pomocnými orgány konference stran.

3.  Komise a členské státy vyvinou nezbytnou iniciativu k zajištění přiměřeného zastoupení Unie v různých subjektech provádějících úmluvu.

Článek 6

Úkoly agentury

1.  Agentura plní kromě úkolů, které jsou jí přiděleny podle článků 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 a 25 tyto úkoly:

a) spravuje, dále rozvíjí a pravidelně aktualizuje databázi vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (dále jen „databáze“);

b) zveřejňuje databázi na svých internetových stránkách;

c) podle potřeby, se souhlasem Komise a po konzultaci s členskými státy poskytuje tomuto odvětví pomoc a technické a vědecké pokyny a nástroje, aby zajistila účinné uplatňování tohoto nařízení;

d) se souhlasem Komise poskytuje určeným vnitrostátním orgánům členských států pomoc a technické a vědecké pokyny, aby zajistila účinné uplatňování tohoto nařízení;

e) na žádost odborníků z členských států nebo Komise ve Výboru pro přezkum chemických látek zřízeném úmluvou a s využitím dostupných zdrojů poskytuje vstupní informace pro přípravu pokynů pro rozhodování uvedených v článku 7 úmluvy a dalších technických dokumentů týkajících se provádění úmluvy;

f) na požádání poskytuje Komisi technické a vědecké informace a pomoc, aby bylo zajištěno účinné provádění tohoto nařízení;

g) na požádání poskytuje Komisi technické a vědecké informace a pomoc při plnění její role společného určeného orgánu Unie.

2.  Úkoly přidělené agentuře tímto nařízením vykonává sekretariát agentury.

Článek 7

Chemické látky, na které se vztahuje oznámení o vývozu, chemické látky, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC, a chemické látky, na které se vztahuje postup PIC

1.  Chemické látky, na které se vztahuje oznámení o vývozu, chemické látky, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC a a chemické látky, na které se vztahuje postup PIC, jsou uvedeny v příloze I.

2.  Chemické látky uvedené na seznamu v příloze I jsou zařazeny do jedné nebo do několika ze tří skupin chemických látek, které jsou uvedeny jako část 1, 2 a 3 této přílohy.

Na chemické látky uvedené v části 1 přílohy I se vztahuje oznámení o vývozu podle článku 8, s uvedením podrobných informací o identitě látky, o kategorii nebo podkategorii použití, na které se vztahuje omezení, o druhu omezení a v případě potřeby doplňující informace, zejména o výjimkách z požadavků na oznámení o vývozu.

Chemické látky uvedené v části 2 přílohy I jsou kromě toho, že se na ně vztahuje oznámení o vývozu podle článku 8, způsobilé pro oznámení v rámci PIC podle článku 11, s uvedením podrobných informací o identitě látky a o kategorii použití.

Na chemické látky uvedené v části 3 přílohy I se vztahuje postup PIC, s uvedením kategorie použití a v případě potřeby doplňujících informací, zejména o požadavků na oznámení o vývozu.

3.  Seznamy uvedené v příloze I jsou veřejnosti zpřístupněny prostřednictvím databáze.

Článek 8

Oznámení o vývozu předaná smluvním stranám a jiným zemím

1.  V případě látek uvedených v části 1 přílohy I nebo směsí obsahujících tyto látky v koncentraci, v jejímž důsledku se uplatňují povinnosti označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 bez ohledu na přítomnost jakýchkoli jiných látek, se použijí odstavce 2 až 8 tohoto článku bez ohledu na předpokládané použití chemické látky v dovážející smluvní straně nebo v dovážející jiné zemi.

2.  Jestliže má vývozce vyvézt chemickou látku podle odstavce 1 z Unie do smluvní strany nebo do jiné země poprvé ode dne, kdy se na tuto látku začalo vztahovat toto nařízení, oznámí to určenému vnitrostátnímu orgánu členského státu, v němž je usazen (dále jen „členský stát vývozce“), a to nejpozději 35 dní před předpokládaným dnem vývozu. Následně vývozce oznámí tomuto vnitrostátnímu orgánu první vývoz chemické látky v každém kalendářním roce, a to nejpozději 35 dní před datem vývozu. Oznámení musí být v souladu s požadavky na informace stanovenými v příloze II a jsou zpřístupněna Komisi a členským státům prostřednictvím databáze.

Určený vnitrostátní orgán členského státu vývozce ověří soulad informací s přílohou II, a je-li oznámení úplné, předá jej nejpozději do 25 dní před předpokládaným vývozem agentuře.

Agentura jménem Komise předá oznámení určenému vnitrostátnímu orgánu dovážející smluvní strany nebo příslušnému orgánu dovážející jiné země a přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby tyto orgány uvedené oznámení obdržely nejpozději 15 dní před prvním zamýšleným vývozem chemické látky a poté do 15 dní před prvním vývozem v každém následujícím kalendářním roce.

Agentura zaregistruje každé oznámení o vývozu v databázi a přidělí mu referenční identifikační číslo. Agentura rovněž každý kalendářní rok prostřednictvím databáze zpřístupní veřejnosti a určeným vnitrostátním orgánům členských států podle potřeby aktualizovaný seznam příslušných chemických látek a dovážejících smluvních stran a jiných zemí.

3.  Jestliže agentura neobdrží od dovážející smluvní strany nebo jiné země potvrzení o přijetí oznámení o prvním vývozu uskutečněném po zařazení chemické látky do části 1 přílohy I do 30 dní po odeslání oznámení, zašle jménem Komise druhé oznámení. Agentura vyvine jménem Komise přiměřené úsilí, aby zajistila, že určený vnitrostátní orgán dovážející smluvní strany nebo příslušný orgán dovážející jiné země obdrží druhé oznámení.

4.  U vývozů, které se uskuteční poté, co vstoupí v platnost změny právních předpisů Unie týkajících se uvádění na trh, používání nebo označování dotčených látek, nebo kdykoli se složení příslušné směsi změní tak, že se v důsledku toho změní označení takové směsi, se vydá nové oznámení o vývozu v souladu s odstavcem 2. Nové oznámení musí být v souladu s požadavky na informace stanovenými v příloze II a uvede se v něm, že se jedná o revizi předchozího oznámení.

5.  Jestliže se vývoz látky uskutečňuje v souvislosti s mimořádnou situací, kdy každé zdržení může ohrozit veřejné zdraví nebo životní prostředí v dovážející smluvní straně nebo jiné zemi, může určený vnitrostátní orgán členského státu vývozce na odůvodněnou žádost vývozce nebo dovážející smluvní strany nebo jiné země po konzultaci s Komisí, jíž je nápomocna agentura, od požadavků udělit výjimku z povinnost uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 zcela nebo částečně. Pokud Komise do deseti dní od zaslání podrobností žádosti určeným vnitrostátním orgánem členského státu nevydá zamítavou odpověď, považuje se rozhodnutí o žádosti za přijaté, a to po konzultaci s Komisí.

6.  Aniž jsou dotčeny povinnosti stanovené v čl. 19 odst. 2, zanikají povinnosti stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku tehdy, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) na chemickou látku se začal vztahovat postup PIC;

b) dovážející země je smluvní stranou úmluvy a předala sekretariátu v souladu s čl. 10 odst. 2 úmluvy odpověď, zda souhlasí nebo nesouhlasí s dovozem dané chemické látky; a

c) sekretariát Komisi o odpovědi uvědomil a Komise ji předala členským státům a agentuře.

Bez ohledu na první pododstavec tohoto odstavce však povinnosti stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku nezanikají, pokud dovážející země je smluvní stranou úmluvy a výslovně požaduje, například ve svém rozhodnutí o dovozu nebo jinak, aby vyvážející smluvní strany i nadále poskytovaly oznámení o vývozu.

Aniž jsou dotčeny povinnosti stanovené v čl. 19 odst. 2, zanikají povinnosti stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku rovněž tehdy, pokud jsou splněny obě tyto podmínky:

a) určený vnitrostátní orgán dovážející smluvní strany nebo příslušný orgán dovážející jiné země upustil od požadavku oznamování vývozu chemické látky a

b) Komise tuto informaci obdržela od sekretariátu nebo od určeného vnitrostátního orgánu dovážející smluvní strany nebo od příslušného orgánu dovážející jiné země a předala ji členským státům a agentuře, která ji zpřístupnila prostřednictvím databáze.

7.  Komise, příslušné určené vnitrostátní orgány členských států, agentura a vývozci poskytnou na požádání dovážejícím smluvním stranám nebo jiným zemím dostupné doplňující informace o vyvážených chemických látkách.

8.  Členské státy mohou transparentním způsobem zavést systémy zavazující vývozce platit správní poplatek za každé oznámení o vývozu a za každou podanou žádost o výslovný souhlas ve výši odpovídající nákladům, které vynaloží na provádění postupů stanovených v odstavcích 2 a 4 tohoto článku a v čl. 14 odst. 6 a 7.

Článek 9

Oznámení o vývozu obdržená od smluvních stran a jiných zemí

1.  Oznámení o vývozu, které agentura obdrží od určeného vnitrostátního orgánu smluvní strany nebo příslušného orgánu jiné země o vývozu chemické látky do Unie, jejíž výroba, používání, spotřeba, přeprava, prodej nebo manipulace s ní je zakázána nebo přísně omezena právními předpisy uvedené smluvní strany nebo jiné země, jsou do 15 dní ode dne, kdy agentura obdržela toto oznámení, zpřístupněna prostřednictvím databáze.

Agentura potvrdí jménem Komise příjem oznámení o prvním vývozu, které obdrží pro každou chemickou látku od každé smluvní strany nebo jiné země.

Určený vnitrostátní orgán členského státu přijímajícího vývoz obdrží do 10 dní od obdržení kopii každého oznámení došlého agentuře spolu se všemi dostupnými informacemi. Ostatní členské státy mohou na požádání obdržet kopie.

2.  Jestliže Komise nebo určené vnitrostátní orgány členských států obdrží přímo nebo nepřímo od určených vnitrostátních orgánů smluvních stran nebo příslušných orgánů jiných zemí jakákoli oznámení o vývozu, neprodleně tato oznámení předají agentuře spolu se všemi dostupnými informacemi.

Článek 10

Informace o vývozu a dovozu chemických látek

1.  Každý vývozce jedné nebo více z následujících položek:

a) látek uvedených v příloze I;

b) směsi obsahující takové látky v koncentraci, v jejímž důsledku se uplatňují povinnosti označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 bez ohledu na přítomnost jakýchkoli jiných látek; nebo

c) výrobků obsahujících látky uvedené v části 2 nebo 3 přílohy I v nezreagované formě nebo směsí obsahujících takové látky v koncentraci, v jejímž důsledku se uplatňují povinnosti označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 bez ohledu na přítomnost jakýchkoli jiných látek,

informuje během prvního čtvrtletí každého roku určený vnitrostátní orgán členského státu vývozce o množství chemické látky (jako takové nebo obsažené ve směsích nebo ve výrobcích), kterou dodal do jakékoli smluvní strany nebo jiné země během předcházejícího roku. Spolu s těmito informacemi dodá seznam jmen a adres všech fyzických či právnických osob dovážejících chemickou látku do strany nebo jiné země, pro které se během uvedeného období uskutečnila dodávka. Tyto informace uvádějí samostatně vývozy uskutečněné podle čl. 14 odst. 7.

Každý dovozce v Unii poskytne rovnocenné informace o množstvích dovezených do Unie.

2.  Na žádost Komise, jíž je nápomocna agentura, nebo určeného vnitrostátního orgánu svého členského státu poskytne vývozce nebo dovozce veškeré doplňující informace o chemické látce, které jsou nezbytné pro provedení tohoto nařízení.

3.  Každý členský stát poskytne agentuře každoročně souhrnné informace v souladu s přílohou III. Agentura tyto informace shrne na úrovni Unie a informace, které nejsou důvěrné, zpřístupní prostřednictvím databáze.

Článek 11

Oznamování zakázaných nebo přísně omezených chemických látek v rámci úmluvy

1.  Komise písemně oznámí sekretariátu chemické látky, jejichž seznam je uveden v části 2 přílohy I, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC.

2.  Pokud jsou další chemické látky zařazeny do části 2 přílohy I podle druhého pododstavce čl. 23 odst. 2, oznámí Komise tyto chemické látky sekretariátu. Oznámení se podá co nejdříve po přijetí příslušného konečného regulačního opatření na úrovni Unie, kterým se chemická látka zakazuje nebo přísně omezuje, nejpozději 90 dní ode dne, kdy se má toto konečné regulační opatření použít.

3.  Oznámení v rámci PIC poskytne všechny příslušné informace požadované v příloze IV.

4.  Komise při určování priorit pro oznamování zohlední, zda je chemická látka již uvedena v části 3 přílohy I, dále rozsah, ve kterém je možno splnit požadavky na informace uvedené v příloze IV, a závažnost rizik představovaných chemickou látkou, zejména pro rozvojové země.

Pokud je chemická látka způsobilá pro oznámení v rámci PIC, ale informace nesplňují požadavky uvedené v příloze IV, zjištění vývozci nebo dovozci poskytnou na požádání Komise všechny příslušné informace, které jsou jim dostupné, včetně informací, které získají z jiných vnitrostátních nebo mezinárodních programů kontroly chemických látek, a to do 60 dní.

5.  Pokud se konečné regulační opatření oznámené podle odstavce 1 nebo 2 změní, Komise to co nejdříve po přijetí nového konečného regulačního opatření oznámí písemně sekretariátu, nejpozději však do 60 dní ode dne, kdy se má nové konečné regulační opatření použít.

Komise poskytne všechny příslušné informace, které nebyly k dispozici v době, kdy bylo podáno původní oznámení podle odstavce 1 nebo 2.

6.  Na žádost kterékoli smluvní strany nebo sekretariátu poskytne Komise doplňující informace o chemické látce nebo o konečném regulačním opatření, pokud je to možné.

Členské státy a agentura na požádání poskytují Komisi nezbytnou pomoc při shromažďování údajů.

7.  Komise neprodleně předá členským státům a agentuře informace, které obdrží od sekretariátu, o chemických látkách oznámených jinými smluvními stranami jako zakázané nebo přísně omezené.

Komise případně v úzké spolupráci s členskými státy a agenturou zhodnotí potřebu navrhnout na úrovni Unie opatření k prevenci veškerých nepřijatelných rizik pro zdraví člověka nebo životní prostředí v Unii.

8.  Pokud členský stát v souladu s platnými právními předpisy Unie přijme konečné vnitrostátní regulační opatření, kterým se zakazují nebo přísně omezují chemické látky, poskytne Komisi příslušné informace. Komise zpřístupní tyto informace členským státům. Členské státy mohou v průběhu čtyř týdnů od obdržení těchto informací zaslat Komisi a členskému státu, který oznámil konečné vnitrostátní regulační opatření, připomínky k možnému oznámení v rámci PIC, včetně zejména příslušných informací o svém vnitrostátním postoji k regulaci uvedené chemické látky. Předkládající členský stát po zvážení připomínek informuje Komisi, zda má Komise:

a) podat sekretariátu oznámení v rámci PIC podle tohoto článku nebo

b) poskytnout sekretariátu informace podle článku 12.

Článek 12

Informace poskytované sekretariátu o zakázaných nebo přísně omezených chemických látkách, které nejsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC

V případě chemických látek uvedených pouze v části 1 přílohy I nebo po obdržení informací od členského státu podle čl. 11 odst. 8 písm. b), poskytne Komise sekretariátu informace o příslušných konečných regulačních opatřeních, aby mohly být tyto informace podle potřeby předávány ostatním smluvním stranám úmluvy.

Článek 13

Povinnosti týkající se dovozu chemických látek

1.  Komise neprodleně předá členským státům a agentuře veškeré pokyny pro rozhodování, které obdrží od sekretariátu.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme rozhodnutí o dovozu formou konečné nebo prozatímní odpovědi o dovozu jménem Unie, týkající se budoucího dovozu dotčené chemické látky. Tento prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 27 odst. 2. Komise oznámí rozhodnutí sekretariátu co nejdříve, nejpozději však devět měsíců ode dne, kdy byly sekretariátem rozeslány pokyny pro rozhodování.

Pokud se na chemickou látku začnou vztahovat doplněná nebo pozměněná omezení podle právních předpisů Unie, přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů opravené rozhodnutí o dovozu. Tento prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 27 odst. 2. Komise oznámí opravené rozhodnutí o dovozu sekretariátu.

2.  V případě, že je chemická látka zakázána nebo přísně omezena jedním nebo několika členskými státy, Komise na základě písemné žádosti uvedených členských států zohlední tuto informaci ve svém rozhodnutí o dovozu.

3.  Rozhodnutí o dovozu podle odstavce 1 se vztahuje na kategorii nebo kategorie uvedené pro tuto chemickou látku v pokynech pro rozhodování.

4.  Komise při oznamování rozhodnutí o dovozu poskytne sekretariátu popis právních a správních opatření, na kterých je toto rozhodnutí založeno.

5.  Každý určený vnitrostátní orgán členského státu zpřístupní rozhodnutí o dovozu podle odstavce 1 dotčeným osobám, na které se vztahuje jeho rozhodovací pravomoc, v souladu se svými právními či správními opatřeními. Agentura zveřejní rozhodnutí o dovozu podle odstavce 1 prostřednictvím databáze.

6.  Komise v úzké spolupráci s členskými státy a agenturou případně zhodnotí potřebu navrhnout na úrovni Unie opatření k prevenci jakýchkoli nepřijatelných rizik pro zdraví člověka nebo životní prostředí v Unii, přičemž zohlední informace obsažené v pokynech pro rozhodnutí.

Článek 14

Jiné povinnosti týkající se vývozů chemických látek než jsou požadavky na oznámení o vývozu

1.  Komise neprodleně předá členským státům, agentuře a evropským průmyslovým svazům informace, které obdrží od sekretariátu například ve formě oběžníků a které se týkají chemických látek, na něž se vztahuje postup PIC, a rozhodnutí dovážejících smluvních stran o podmínkách dovozu těchto chemických látek. Neprodleně předá členským státům a agentuře rovněž informace o každém případu neposkytnutí odpovědi v souladu s čl. 10 odst. 2 úmluvy. Agentura přidělí každému rozhodnutí o dovozu referenční identifikační číslo a uchovává všechny informace týkající se takových rozhodnutí přístupné pro veřejnost prostřednictvím databáze, a na požádání tyto informace každému poskytne.

2.  Komise přiřadí každé chemické látce uvedené v příloze I klasifikační kód podle kombinované nomenklatury Evropské unie. Tyto klasifikační kódy se revidují podle potřeby na základě změn provedených v nomenklatuře harmonizovaného systému Světové celní organizace nebo v kombinované nomenklatuře Evropské unie týkající se příslušných chemických látek.

3.  Každý členský stát sdělí informace a rozhodnutí předané Komisí podle odstavce 1 dotčeným osobám, které jsou v jeho jurisdikci.

4.  Vývozci dosáhnou souladu s rozhodnutími o každé odpovědi o dovozu do šesti měsíců ode dne, kdy sekretariát poprvé informoval Komisi o takovém rozhodnutí podle odstavce 1.

5.  Komise, jíž je nápomocna agentura, a členské státy na požádání podle potřeby poskytují rady a pomáhají dovážejícím smluvním stranám získat další informace potřebné pro přípravu odpovědi určené sekretariátu o dovozu uvedené chemické látky.

6.  Látky uvedené v části 2 nebo 3 přílohy I nebo směsi obsahující tyto látky v koncentraci, v jejímž důsledku se uplatňují povinnosti označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 bez ohledu na přítomnost jakýchkoli jiných látek a na předpokládané použití těchto látek v dovážející smluvní straně nebo jiné zemi, je možno vyvážet, pouze pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

a) vývozce si vyžádal a obdržel výslovný souhlas s dovozem prostřednictvím určeného vnitrostátního orgánu členského státu vývozce po konzultaci s Komisí, jíž je nápomocna agentura, a s určeným vnitrostátním orgánem dovážející smluvní strany nebo příslušným orgánem dovážející jiné země;

b) v případě chemických látek uvedených v části 3 přílohy I se v posledním oběžníku vydaném sekretariátem podle odstavce 1 uvede, že dovážející smluvní strana dala souhlas k dovozu.

V případě chemických látek uvedených v části 2 přílohy I, které mají být vyvezeny do zemí OECD, smí určený vnitrostátní orgán členského státu vývozce na jeho žádost po konzultaci s Komisí a případ od případu rozhodnout, že se výslovný souhlas nepožaduje, pokud byla v době dovozu do dotyčné země OECD na chemickou látku vydána licence, chemická látka je registrována nebo povolena v této zemi OECD.

Byl-li podle písmene a) prvního pododstavce vyžádán výslovný souhlas a agentura neobdržela odpověď na žádost do 30 dní, zašle agentura jménem Komise upomínku, pokud odpověď neobdržela Komise nebo určený vnitrostátní orgán členského státu vývozce, které ji agentuře předaly. Pokud během dalších 30 dní stále není odpověď poskytnuta, může agentura podle potřeby zaslat další upomínky.

7.  V případě chemických látek uvedených v částech 2 a 3 přílohy I, smí určený vnitrostátní orgán členského státu vývozce po konzultaci s Komisí, jíž je nápomocna agentura, a případ od případu a na základě druhého pododstavce rozhodnout, že se vývoz může uskutečnit, pokud neexistují žádné důkazy z úředních zdrojů o tom, že dovážející smluvní strana nebo jiná země přijala konečné regulační opatření zakazující nebo přísně omezující použití dané chemické látky a pokud po vynaložení veškerého přiměřeného úsilí nebyla obdržena odpověď na žádost o výslovný souhlas podle odst. 6 písm. a) do 60 dní a pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

a) existují důkazy z úředních zdrojů dovážející smluvní strany nebo dovážející jiné země o tom, že na chemickou látku je vydána licence, je registrována nebo povolena; nebo

b) předpokládané použití uvedené v oznámení o vývozu a písemně potvrzené fyzickou či právnickou osobou dovážející chemickou látku do smluvní strany či jiné země není v kategorii, pro niž je chemická látka uvedena v částech 2 a 3 přílohy I a existují důkazy z úředních zdrojů o tom, že daná chemická látka byla v průběhu předcházejících pěti let používána v dovážející smluvní straně nebo jiné dotčené zemi nebo do ní dovážena.

V případě chemických látek uvedených v části 3 přílohy I, vývoz na základě splnění podmínek podle písmene b) se nemůže uskutečnit, byla-li chemická látka klasifikována v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní kategorie 1 A nebo 1B, mutagenní kategorie 1 A nebo 1B, nebo jako toxická pro reprodukci kategorie 1 A nebo 1B, nebo odpovídá-li chemická látka kritériím uvedeným v příloze XIII nařízení (ES) č. 1907/2006, která vymezují perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní látky.

Při rozhodování o vývozu chemických látek uvedených v části 3 přílohy I posoudí určený vnitrostátní orgán členského státu vývozce po konzultaci s Komisí, jíž je nápomocna agentura, možný dopad používání chemické látky v dovážející smluvní straně nebo jiné zemi na zdraví člověka a životní prostředí a předloží příslušnou dokumentaci agentuře, aby byla zveřejněna prostřednictvím databáze.

8.  Platnost každého výslovného souhlasu obdrženého podle odst. 6 písm. a) nebo rozhodnutí pokračovat s vývozem, pokud chybí výslovný souhlas podle odstavce 7 podléhá pravidelnému přezkumu Komise po konzultaci s dotčenými členskými státy takto:

a) v případě každého výslovného souhlasu obdrženého podle odst. 6 písm. a) se nový výslovný souhlas požaduje do konce třetího kalendářního roku poté, co byl souhlas udělen, pokud podmínky tohoto souhlasu nestanoví jinak;

b) pokud nebyla mezitím obdržena odpověď na žádost, rozhodnutí pokračovat s vývozem, pokud chybí výslovný souhlas podle odstavce 7 platí maximálně po dobu dvanácti měsíců a po jejím uplynutí se požaduje výslovný souhlas.

V případech uvedených v prvním pododstavci písm. a) smějí nicméně vývozy pokračovat i po uplynutí příslušného období do obdržení odpovědi na novou žádost o výslovný souhlas po dobu dodatečných dvanácti měsíců.

9.  Agentura registruje v databázi veškeré žádosti o výslovný souhlas, obdržené odpovědi a rozhodnutí pokračovat s vývozem, pokud chybí výslovný souhlas, včetně dokumentace uvedené v odst. 7 třetím pododstavci. Každému obdrženému výslovnému souhlasu nebo rozhodnutí pokračovat s vývozem, pokud chybí výslovný souhlas, se přidělí referenční identifikační číslo a zapíší se na seznam se všemi příslušnými informacemi o jakýchkoli dodatečných podmínkách, např. dobách platnosti. Informace, které nejsou důvěrné, se zpřístupní prostřednictvím databáze.

10.  Žádná chemická látka se nevyveze později než šest měsíců před datem ukončení své použitelnosti, pokud takové datum existuje nebo může být odvozeno z data výroby a pokud tomu nebrání vnitřní vlastnosti chemické látky. Zejména v případě pesticidů vývozci zajistí, aby byly rozměry a balení nádob na pesticidy optimalizovány s cílem snížit riziko vytváření zastaralých zásob.

11.  Při vývozu pesticidů vývozci zajistí, aby označení obsahovalo zvláštní informace o podmínkách skladování a stabilitě při skladování v klimatických podmínkách dovážející smluvní strany nebo jiné země. Kromě toho zajistí, aby byly vyvážené pesticidy v souladu s normami čistoty stanovenými v právních předpisech Unie.

Článek 15

Vývoz některých chemických látek a výrobků

1.  Na výrobky se vztahuje postup oznámení o vývozu podle článku 8, obsahují-li:

a) látky uvedené v části 2 nebo 3 přílohy I v nezreagované formě;

b) směsi obsahující takové látky v koncentraci, v jejímž důsledku se uplatňují povinnosti označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 bez ohledu na přítomnost jakýchkoli jiných látek.

2.  Chemické látky a výrobky, jejichž používání je v Unii zakázáno z důvodů ochrany zdraví člověka nebo životního prostředí, a jež jsou uvedeny v příloze V, se nesmějí vyvážet.

Článek 16

Informace o tranzitní přepravě

1.  Smluvní strany úmluvy, které požadují informace o tranzitní přepravě chemických látek, na které se vztahuje postup PIC, jsou spolu s informacemi požadovanými každou smluvní stranou prostřednictvím sekretariátu uvedeny v příloze VI.

2.  Jestliže je chemická látka uvedená v části 3 přílohy I přepravována přes území smluvní strany úmluvy uvedené v příloze VI, poskytne vývozce, pokud je to možné, určenému vnitrostátnímu orgánu členského státu vývozce informace požadované dotyčnou smluvní stranou úmluvy v souladu s přílohou VI nejpozději 30 dní před tím, než se uskuteční první tranzitní přeprava, a nejpozději osm dní před každou následující tranzitní přepravou.

3.  Určený vnitrostátní orgán členského státu vývozce předá Komisi a v kopii agentuře informace získané od vývozce podle odstavce 2, spolu se všemi dostupnými doplňujícími informacemi.

4.  Komise předá informace obdržené podle odstavce 3 určeným vnitrostátním orgánům smluvních stran úmluvy, které tyto informace požadovaly, spolu se všemi dostupnými doplňujícími informacemi nejpozději 15 dní před první tranzitní přepravou a před každou následující tranzitní přepravou.

Článek 17

Informace, které musí být přiloženy k vyváženým chemickým látkám

1.  Pro chemické látky, které jsou určeny pro vývoz, platí ustanovení pro balení a označování stanovené nebo uvedené v nařízení (ES) č. 1107/2009, ve směrnici 98/8/ES a v nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo v jakémkoli jiném příslušném právním předpisu Unie.

První pododstavec platí, pokud tato ustanovení nejsou v rozporu se zvláštními požadavky dovážející smluvní strany nebo jiné země.

2.  V případě potřeby se na štítku uvede datum ukončení použitelnosti a datum výroby chemických látek uvedených v odstavci 1 nebo v příloze I a případně se uvede datum ukončení použitelnosti pro různé klimatické oblasti.

3.  Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 se přikládá při vývozu chemických látek uvedených v odstavci 1. Vývozce zašle bezpečnostní list každé fyzické či právnické osobě dovážející chemickou látku do smluvní strany nebo jiné země.

4.  Informace na štítku a v bezpečnostním listu se uvádějí, pokud je to možné, v úředních jazycích nebo v jednom či více hlavních jazycích země určení nebo oblasti předpokládaného použití.

Článek 18

Povinnosti orgánů členských států při kontrole dovozu a vývozu

1.  Každý členský stát určí orgány, jako např. celní orgány odpovědné za kontrolu dovozu a vývozu chemických látek uvedených v příloze I, pokud tak již neučinil před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Komise, za podpory agentury, a členské státy postupují cíleně a koordinovaně při kontrole dodržování tohoto nařízení ze strany vývozců.

2.  Síť orgánů členských států odpovědných za prosazování tohoto nařízení koordinuje fórum pro výměnu informací o prosazování zřízené nařízením (ES) č. 1907/2006.

3.  Každý členský stát zahrne do svých pravidelných zpráv o fungování postupů podle čl. 22 odst. 1 podrobnosti o činnostech těchto svých orgánů v tomto ohledu.

Článek 19

Další povinnosti vývozců

1.  Vývozci chemických látek, na něž se vztahují povinnosti stanovené v čl. 8 odst. 2 a 4, uvedou příslušná referenční identifikační čísla ve svých vývozních prohlášeních (kolonka 44 jednotných správních dokladů nebo odpovídající údaj v elektronickém vývozním prohlášení) podle čl. 161 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

2.  Vývozci chemických látek osvobození podle čl. 8 odst. 5 od povinností stanovených v odstavcích 2 a 4 uvedeného článku nebo chemických látek, pro které tato povinnost přestala platit v souladu s čl. 8 odst. 6, obdrží prostřednictvím databáze zvláštní referenční identifikační číslo a toto číslo uvedou ve svém vývozním prohlášení.

3.  Pokud o to agentura požádá, využijí vývozci databázi pro předložení informací nezbytných pro plnění svých povinností v rámci tohoto nařízení prostřednictvím databáze agentury.

Článek 20

Výměna informací

1.  Komise, jíž je nápomocna agentura, a členské státy podle potřeby usnadní poskytování vědeckých, technických, ekonomických a právních informací o chemických látkách v oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně informací toxikologických, ekotoxikologických a bezpečnostních.

Komise s podporou členských států a agentury, pokud to je nezbytné, případně zajistí následující:

a) poskytování veřejně dostupných informací o regulačních opatřeních týkajících se cílů úmluvy;

b) poskytování informací smluvním stranám a jiným zemím, ať již přímo, nebo prostřednictvím sekretariátu, o takových opatřeních, která podstatně omezují jeden nebo více způsobů používání chemické látky.

2.  Komise, členské státy a agentura podle vzájemné dohody chrání veškeré důvěrné informace získané od smluvní strany nebo jiné země.

3.  Pokud jde o předávání informací podle tohoto nařízení a aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ( 13 ), nepovažují se za důvěrné alespoň tyto údaje:

a) informace uvedené v příloze II a příloze IV;

b) informace obsažené v bezpečnostních listech podle čl. 17 odst. 3;

c) datum ukončení použitelnosti chemické látky;

d) datum výroby chemické látky;

e) informace o preventivních opatřeních, včetně klasifikace nebezpečnosti, povahy rizika a příslušných bezpečnostních pokynů;

f) souhrn výsledků toxikologických a ekotoxikologických zkoušek;

g) informace o nakládání s obaly po odstranění chemických látek.

4.  Agentura připravuje každé dva roky shrnutí dodaných informací.

Článek 21

Technická pomoc

Komise, určené vnitrostátní orgány členských států a agentura, při zohlednění zejména potřeb rozvojových zemí a zemí v procesu hospodářské transformace, spolupracují na podpoře technické pomoci, včetně odborné přípravy, pro rozvoj infrastruktury, kapacit a odborných znalostí nezbytných pro správné nakládání s chemickými látkami během celé doby jejich životnosti.

Technická pomoc se zaměří, s cílem umožnit těmto zemím provádět úmluvu, zejména na poskytování technických informací o chemických látkách, na podporu výměny odborníků, na podporu zřizování a zachování určených vnitrostátních orgánů a na poskytování odborných technických znalostí nezbytných pro identifikaci nebezpečných pesticidních přípravků a pro přípravu oznámení pro sekretariát.

Komise a členské státy se aktivně podílí na mezinárodních činnostech vytváření kapacit v oblasti nakládání s chemickými látkami prostřednictvím poskytování informací o projektech, které podporují nebo financují, za účelem zlepšení nakládání s chemickými látkami v rozvojových zemích a zemích v procesu hospodářské transformace. Komise a členské státy zváží rovněž poskytování podpory nevládním organizacím.

Článek 22

Sledování a podávání zpráv

1.  Členské státy a agentura předkládají každé tři roky Komisi informace o fungování postupů uvedených v tomto nařízení, včetně případných celních kontrol, protiprávních jednání, sankcí a nápravných opatření. Komise přijme prováděcí akt, kterým předem stanoví společnou formu předkládaných zpráv. Tento prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 27 odst. 2.

2.  Komise zpracovává každé tři roky zprávu o provádění činností uvedených v tomto nařízení, za něž je odpovědná, a zahrne ji do souhrnné zprávy, do níž začlení informace poskytnuté členskými státy a agenturou podle odstavce 1. Stručný obsah zprávy, který se zveřejní na internetu, se předá Evropskému parlamentu a Radě.

3.  Pokud jde o informace poskytnuté podle odstavců 1 a 2, dodrží Komise, členské státy a agentura příslušné povinnosti týkající se ochrany důvěrnosti údajů a vlastnických práv k nim.

Článek 23

Aktualizace příloh

1.  Komise přezkoumá nejméně jednou za rok na základě vývoje právních předpisů Unie a úmluvy seznam chemických látek v příloze I.

2.  Při určování toho, zda konečné regulační opatření na úrovni Unie znamená zákaz nebo přísné omezení, se účinek opatření posuzuje na úrovni podkategorií v rámci kategorií „pesticidy“ a „průmyslové chemické látky“. Jestliže regulační opatření zakazuje nebo přísně omezuje chemickou látku ve kterékoli z těchto podkategorií, zahrne se do části 1 přílohy I.

Při určování toho, zda konečné regulační opatření na úrovni Unie znamená zákaz nebo přísné omezení, a tato chemická látka je tedy způsobilá pro oznámení v rámci PIC podle článku 11, se účinek opatření posuzuje na úrovni kategorií „pesticidy“ a „průmyslové chemické látky“. Jestliže regulační opatření zakazuje nebo přísně omezuje použití chemické látky v kterékoli z těchto kategorií, zahrne se rovněž do části 2 přílohy I.

3.  Rozhodnutí o zahrnutí chemických látek do přílohy I, případně o změně jejich záznamů bude přijato bez zbytečného odkladu.

4.  Za účelem přizpůsobení tohoto nařízení technickému pokroku je Komise oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 26 pro tato opatření:

a) zahrnutí chemické látky do části 1 nebo 2 přílohy I podle odstavce 2 tohoto článku po přijetí konečného regulačního opatření na úrovni Unie a jiných změn přílohy I, včetně změn stávajících záznamů;

b) zahrnutí chemické látky, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách ( 14 ), do části 1 přílohy V;

c) zahrnutí chemické látky, jež na úrovni Unie již podléhá zákazu vývozu, do části 2 přílohy V;

d) změny stávajících záznamů v příloze V;

e) změny příloh II, III, IV a VI.

Článek 24

Rozpočet agentury

1.  Pro účely tohoto nařízení sestávají příjmy agentury z:

a) dotace Unie ze souhrnného rozpočtu Evropské unie (oddíl Komise);

b) jakýchkoli dobrovolných příspěvků členských států.

2.  Příjmy a výdaje za činnosti v rámci tohoto nařízení a příjmy a výdaje za činnosti v rámci jiných nařízení jsou vedeny odděleně prostřednictvím různých oddílů rozpočtu agentury.

Příjmy agentury uvedené v odstavci 1 se použijí na provádění jejích úkolů v rámci tohoto nařízení.

3.  Komise do 1. března 2014 přezkoumá, zda je vhodné, aby agentura účtovala poplatky za služby poskytované vývozcům, a v případě nutnosti předloží příslušný návrh.

Článek 25

Formáty a programové vybavení pro předkládání informací agentuře

Agentura specifikuje formáty a programové vybavení pro předkládání informací agentuře a bezplatně je zpřístupní na svých internetových stránkách. Členské státy a ostatní smluvní strany, na něž se toto nařízení vztahuje, používají uvedené formáty a programové vybavení pro předkládání informací agentuře podle tohoto nařízení.

Článek 26

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 23 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 1. března 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 23 odst. 4 kdykoli zrušit. Toto rozhodnutí o zrušení ukončí přenesení pravomoci uvedené v tomto rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 23 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 27

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 28

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění správného provádění těchto ustanovení. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Pokud tak již neučinily před vstupem tohoto nařízení v platnost, oznámí členské státy tato ustanovení Komisi nejpozději do 1. března 2014 a sdělí jí neprodleně všechny následné změny, které se jich týkají.

Článek 29

Přechodné období pro klasifikaci, označování a balení chemických látek

Odkazy, které v tomto nařízení poukazují na nařízení (ES) č. 1272/2008 se podle potřeby chápou jako odkazy na právní předpisy Unie, které se uplatňují na základě článku 61 uvedeného nařízení a v souladu s časovým harmonogramem v něm stanoveným.

Článek 30

Zrušení

Nařízení (ES) č. 689/2008 se zrušuje s účinkem od 1. března 2014.

Odkazy na nařízení (ES) č. 689/2008 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze VII.

Článek 31

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. března 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

SEZNAM CHEMICKÝCH LÁTEK

(uvedený v článku 7)

ČÁST 1

Seznam chemických látek, na které se vztahuje postup oznámení o vývozu

(uvedený v článku 8)

Je třeba upozornit, že pokud se na chemickou látku uvedenou v této části přílohy vztahuje postup PIC, nepodléhá povinnosti oznámení o vývozu podle čl. 8 odst. 2, 3 a 4 za předpokladu, že byly splněny podmínky uvedené v čl. 8 odst. 6 prvním pododstavci písm. b) a c). Tyto chemické látky, které jsou v níže uvedeném seznamu označeny symbolem #, jsou pro usnadnění vyhledávání uvedeny rovněž v části 3 této přílohy.

Dále je třeba upozornit, že pokud jsou chemické látky uvedené v této části přílohy způsobilé pro oznámení v rámci PIC vzhledem k povaze konečného regulačního opatření Unie, jsou tyto chemické látky uvedeny rovněž v části 2 této přílohy. Tyto chemické látky jsou v níže uvedeném seznamu označeny symbolem +.Chemická látka

Č. CAS

Č. Einecs

►M2  Kód CN (3)  ◄

Podkategorie (1)

Omezení použití (2)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

▼M2

1,1-dichloroethen

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

▼B

1,1,1-trichlorethan

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

▼M2

1,1,2-trichlorethan

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-tetrachlorethan

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-tetrachlorethan

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

▼B

1,2-dibromethan (ethylen dibromid) ((#))

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

1,2-dichlorethan (ethylen dichlorid) ((#))

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

i(2)

b

(Z)-1,3-dichlorpropen ((1Z)-1,3-dichlorprop-1-en)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

1,3-dichloropropen (1) ((+))

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

b

 

Butan-2-amin

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-naftylamin (naftalen-2-amin) a jeho soli ((+))

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 a další

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 a další

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

2-naftyloxyoctová kyselina

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

b

 

2,4,5-T a jeho soli a estery ((#))

93-76-5 a další

202-273-3 a další

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

▼M3

3-decen-2-on ((+))

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

▼B

4-aminobifenyl (bifenyl-4-amin) a jeho soli ((+))

92-67-1, 2113-61-3 a další

202-177-1 a další

2921 49 80

i(1)

b

 

i(2)

b

4-nitrobifenyl ((+))

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

b

 

i(2)

b

▼M3

5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen ((+))

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) – i(2)

sr

 

▼B

Acetát ((+))

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Alachlor ((+))

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

Aldikarb ((+))

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

Ametryn

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitraz ((+))

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Antrachinon ((+))

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Arzen a sloučeniny arzenu

 

 

 

p(2)

sr

 

Azbestová vlákna ((+)):

1332-21-4 a další

 

 

 

 

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Krocidolit ((#))

12001-28-4

 

2524 10 00

i

b

 

Amosit ((#))

12172-73-5

 

2524 90 00

i

b

 

Antofyllit ((#))

77536-67-5

 

2524 90 00

i

b

 

Aktinolit ((#))

77536-66-4

 

2524 90 00

i

b

 

Tremolit ((#))

77536-68-6

 

2524 90 00

i

b

 

Chrysotil ((+))

12001-29-5 nebo 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

 

Atrazin ((+))

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

b

 

Azinfos-ethyl

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M1

Azinfos-methyl ((#))

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

▼M1

Azocyklotin ((+))

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

▼B

Benfurakarb ((+))

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Benzen (1) (3)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

Benzidin a jeho soli ((+))

Deriváty benzidinu ((+))

92-87-5, 36341-27-2 a další

202-199-1, 252-984-8 a další

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

 

 

 

 

 

 

 

▼M3

Benzyl-butyl-ftalát ((+))

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

▼B

Bifentrin

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

Binapakryl ((#))

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

i(2)

b

▼M1

Bitertanol ((+))

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

▼B

Butralin ((+))

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

b

 

Kadmium a jeho sloučeniny

7440-43-9 a další

231-152-8 a další

8107 3206 49 30 a další

i(1)

sr

 

Kadusafos ((+))

95465-99-9

nepoužije se

2930 90 85

p(1)

b

 

Kalciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

Kaptafol ((#))

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Karbaryl ((+))

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

▼M3

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

▼B

Karbofuran ((+))

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

Karbosulfan ((+))

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

Kartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Chinomethionát

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M1

Chlorečnan ((+))

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

a další

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b

 

▼B

Chlordimeform ((#))

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Chlorfenapyr ((+))

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

Chlorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Chlormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Chlorbenzilát ((#))

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Chloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

Chlorthal-dimethyl ((+))

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

Chlozolinát ((+))

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Cholekalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

▼M1

Cinidon-ethyl ((+))

142891-20-1

nepoužije se

2925 19 95

p(1)

b

 

▼B

Kumafuryl

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Kreosot a příbuzné látky

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

b

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Krimidin

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Kyanamid ((+))

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

Kyanazin

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M3

Cybutryn ((+))

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

▼M1

Cyklanilid ((+))

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Cyfluthrin

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

▼B

Cyhalothrin

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

▼M1

Cyhexatin ((+))

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

▼B

DBB (di-μ-oxo-di-n-butylcínhydroxyboran/2,2-dibutyl-1,3,2,4-dioxastannaboretan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

▼M3

Oxid arseničný ((+))

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) – i(2)

sr

 

▼B

Diazinon ((+))

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

▼M2

Sloučeniny dibutylcínu

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

a další

211-670-0

201-039-8

213-928-8

a další

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

▼B

Dichlobenil ((+))

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

Dikloran ((+))

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

Dichlorvos ((+))

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

Dikofol ((+))

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dikofol, který obsahuje < 78 % p,p′-dikofolu nebo 1 g/kg DDT a příbuzných sloučenin ((+))

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M1

Didecyldimethylamonium-chlorid

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

▼M3

Diisobutyl-ftalát ((+))

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

▼B

Dimethenamid ((+))

87674-68-8

nepoužije se

2934 99 90

p(1)

b

 

Dinikonazol-M ((+))

83657-18-5

nepoužije se

2933 99 80

p(1)

b

 

4,6-dinitro-o-kresol (DNOC) a jeho soli (jako amonná sůl, draselná sůl a sodná sůl) ((#))

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinoseb a jeho soli a estery ((#))

88-85-7 a další

201-861-7 a další

2908 91 00

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

b

Dinoterb ((+))

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M2

Sloučeniny dioktylcínu

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

a další

222-583-2

212-791-1

240-253-6

a další

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

▼B

Difenylamin

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

Přípravky ve formě popraše obsahující směs:

 

 

3808 99 90

 

 

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

benomylu (nejméně 7 %),

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

karbofuranu (nejméně 10 %)

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

a thiramu (nejméně 15 %) ((#))

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

▼M2 —————

▼B

Ethalfluralin ((+))

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

b

 

Ethion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M1

Ethoxysulfuron ((+))

126801-58-9

nepoužije se

2933 59 95

p(1)

b

 

▼B

Ethoxychin ((+))

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

Ethylenoxid (Oxiran) ((#))

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Fenarimol ((+))

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

b

 

▼M2

Fenbutatinoxid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

▼B

Fenitrothion ((+))

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

Fenpropathrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenthion ((+))

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

Fentinacetát ((+))

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentinhydroxid ((+))

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenvalerát

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fluoracetamid ((#))

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Flurprimidol ((+))

56425-91-3

nepoužije se

2933 59 95

p(1)

b

 

Furathiokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Guazatin ((+))

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Hexachlorethan

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Hexazinon

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoktadin

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Indolyloctová kyselina ((+))

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

b

 

Isoxathion

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

Malathion

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

b

 

a)  Maleinhydrazid a jeho soli, s výjimkou cholinové, draselné a sodné soli;

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

b)  Cholinové, draselné a sodné soli maleinhydrazidu, které obsahují více než 1 mg/kg volného hydrazinu vyjádřený jako ekvivalent kyseliny

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Sloučeniny rtuti, které zahrnují anorganické sloučeniny rtuti, alkylované, alkyloxyalkylované a arylované sloučeniny rtuti s výjimkou sloučenin rtuti uvedených v příloze V ((#))

62-38-4, 26545-49-3 a další

200-532-5, 247-783-7 a další

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Metam

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

b

 

137-42-8

205-239-0

▼M3

Methamidofos ((#))

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b

 

▼M3 —————

▼B

Methidathion

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Methomyl

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

b

 

Methylbromid ((+))

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Parathion-methyl ((+)) ((#))

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Metoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monokrotofos ((#))

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

Brom(brombenzyl) methylbenzen;

obchodní název: DBBT ((+))

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

Chlor(chlorbenzyl) methylbenzen;

obchodní název: Ugilec 121 nebo Ugilec 21 ((+))

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Dichlor(dichlor-2-methylbenzyl)benzen;

obchodní název: Ugilec 141 ((+))

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

Nikotin ((+))

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

b

 

Nitrofen ((+))

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonylfenoly C6H4(OH)C9H19 ((+))

25154-52-3 (nonylfenol),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15-3 (4-nonylfenol, větvený),

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (isononylfenol),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2 (nonylfenol, větvený), 1

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5(p-nonylfenol) a další

203-199-4 a další

 

 

 

 

Nonylfenol ethoxyláty (C2H4O)nC15H24((+))

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 a další

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

Oktabromdifenylether ((+))

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

▼M2

Sloučeniny olova

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

a další

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

a další

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

▼B

Omethoát

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M1

Oxadiargyl ((+))

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

▼B

Oxydemethon-methyl ((+))

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Parakvat ((+))

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Parathion ((#))

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Pebulát

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M2

Pentachlorethan

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

▼B

Pentachlorfenol a jeho soli a estery ((#))

87-86-5 a další

201-778-6 a další

2908 11 00

2908 19 00 a další

p(1)-p(2)

b-sr

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

▼M1

Perfluoroktansulfonáty

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů) ((+))((#))

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

a další

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr

 

▼B

Permethrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

Fosalon ((+))

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

Fosfamidon (rozpustné kapalné přípravky s více než 1 000 g účinné složky v 1 l) ((#))

13171-21-6 (směs (E) & (Z) isomerů)

23783-98-4 ((Z)-isomer)

297-99-4 ((E)-isomer)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Polybromované bifenyly (PBB) s výjimkou hexabrombi-fenylu ((#))

13654-09-6, 27858-07-7 a další

237-137-2, 248-696-7 a další

2903 69 90

i(1)

sr

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Polychlorované terfenyly (PCT) ((#))

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Procymidon ((+))

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

b

 

Propachlor ((+))

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

b

 

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

b

 

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

Propisochlor ((+))

86763-47-5

nepoužije se

2924 29 98

p(1)

b

 

Pyrazofos ((+))

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Kvintozen ((+))

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M1

Rotenon ((+))

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

▼B

Scillirosid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

Simazin ((+))

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Strychnin

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

Teknazen ((+))

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M3

Tepraloxydim ((+))

149979-41-9

nepoužije se

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

▼B

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Tetraethylolovo ((#))

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Tetramethylolovo ((#))

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Síran thallný

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Thiobenkarb ((+))

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

b

 

Thiocyklam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Thiodikarb ((+))

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Tolylfluanid ((+))

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

b

 

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Všechny sloučeniny tributylcínu, k nimž náleží:

 

 

2931 00 95

p(2)

b

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

tributylcínoxid

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

tributylfluorstannan

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

tributyl(methakryloyloxy)stannan

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

(benzoyloxy)tributystannan

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

tributylchlorstannan

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

tributyl(linolyloxy)stannan

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

tributyl(naftenyloxy)stannan ((#))

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

Trichlorfon ((+))

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M2

Trichlorobenzen

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr

 

▼M3

Triklosan ((+))

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

▼B

Tricyklazol ((+))

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

b

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M3

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

▼B

Trifluralin ((+))

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

b

 

Triorganylcíničité sloučeniny jiné než sloučeniny tributylcínu ((+))

2931 00 95 a další

p(2)

sr

 

i(2)

sr

▼M3

Tris (2-chlorethyl)-fosfát ((+))

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) – i(2)

sr

 

▼B

Tris(2,3-dibrompropyl)fosfát ((#))

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/

Triaziridin-1-ylfosfinoxid (1,1′,1″-fosforyltriaziridin) ((+))

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Vamidothion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinklozolin ((+))

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

▼M1

Warfarin

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b

 

▼B

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 nebo 3824 90 97

p(1)

b

 

(*1)   Podkategorie: p(1) – pesticidy ve skupině prostředků na ochranu rostlin, p(2) – jiné pesticidy včetně biocidů, i(1) – průmyslová chemická látka pro profesionální použití a i(2) – průmyslová chemická látka pro použití veřejností.

(*2)   Omezení použití: sr – přísné omezení, b – zákaz (pro příslušnou podkategorii nebo podkategorie) podle právních předpisů Unie.

(1)   Tato položka nemá vliv na stávající položku (Z)-1,3-dichlorpropen (č. CAS 10061-01-5).

(2)   Tato položka nemá vliv na stávající položku pro rozpustné kapalné přípravky látky methamidofos s více než 600 g účinné složky v 1 l.

(3)   S výjimkou motorových paliv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58).
Č. CAS = registrační číslo Chemical Abstracts Service.

(#)  Chemická látka, na kterou se vztahuje nebo částečně vztahuje postup PIC.

(+)  Chemická látka, která je způsobilá pro oznámení v rámci PIC.

(*3)   Předpona „ex“ před kódem znamená, že do této podpoložky mohou spadat rovněž jiné chemické látky než ty, které jsou uvedeny ve sloupci „Chemická látka“.

ČÁST 2

Seznam chemických látek, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC

(uvedený v článku 11)

Tento seznam zahrnuje látky, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC. Nezahrnuje chemické látky, na které se již vztahuje postup PIC, které jsou uvedeny v části 3 této přílohy.Chemická látka

Č. CAS

Č. Einecs

►M2  Kód KN (3)  ◄

Kategorie (1)

Omezení použití (2)

1,3-dichlorprop-1-en

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

b

2-naftylamin (naftalen-2-amin) a jeho soli

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 a další

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 a další

2921 45 00

i

b

▼M3

3-decen-2-on

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

▼B

4-aminobifenyl (bifenyl-4-amin) a jeho soli

92-67-1, 2113-61-3 a další

202-177-1 a další

2921 49 80

i

b

4-nitrobifenyl

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

▼M3

5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

▼B

Acefát

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

Alachlor

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Aldikarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

b

Antrachinon

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

b

Azbestová vlákna: Chrysotil

12001-29-5 nebo 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

Atrazin

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

b

▼M1 —————

▼C1

Azocyklotin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

b

▼B

Benfurakarb

82560-54-1

nepoužije se

2932 99 00

p

b

Benzidin a jeho soli

92-87-5, 36341-27-2 a další

202-199-1, 252-984-8 a další

2921 59 90

i

sr

Deriváty benzidinu

 

 

 

▼M3

Benzyl-butyl-ftalát

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

▼M1

Bitertanol

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

b

▼B

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

b

Kadusafos

95465-99-9

nepoužije se

2930 90 99

p

b

Karbaryl

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

Karbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

b

Karbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

▼M1

Chlorečnan

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

a další

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b

▼B

Chlorfenapyr

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

Chlorthal-dimethyl

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

Chlozolinát

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

b

▼M1

Cinidon-ethyl

142891-20-1

nepoužije se

2925 19 95

p

b

▼B

Kyanamid

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

▼M3

Cybutryn

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

▼M1

Cyklanilid

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

b

Cyhexatin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

b

▼M3

Oxid arseničný

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

▼B

Diazinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

sr

Dichlobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

Dikloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

Dichlorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

sr

Dikofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dikofol, který obsahuje < 78 % p,p′-dikofolu nebo 1 g/kg DDT a příbuzných sloučenin

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

▼M3

Diisobutyl-ftalát

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

▼B

Dimethenamid není k dispozici

87674-68-8

nepoužije se

2934 99 90

p

b

Dinikonazol-M

83657-18-5

nepoužije se

2933 99 80

p

b

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

Ethalfluralin

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

b

▼M1

Ethoxysulfuron

126801-58-9

nepoužije se

2933 59 95

p

b

▼B

Ethoxychin

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

b

▼M2

Fenbutatinoxid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b

▼B

Fenitrothion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

sr

Fenthion

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

Fentinacetát

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

Fentinhydroxid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

Flurprimidol

56425-91-3

nepoužije se

2933 59 95

p

b

Guazatin

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

b

Indolyloctová kyselina

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

b

▼M3 —————

▼B

Methylbromid

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

Parathion-methyl ((#))

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

Brom(brombenzyl) methylbenzen;

obchodní název: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

Chlor(chlorbenzyl) methylbenzen;

obchodní název: Ugilec 121 nebo Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

Dichlor(dichlor-2-methylbenzyl)benzen;

obchodní název: Ugilec141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

Nikotin

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

b

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

Nonylfenoly C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (nonylfenol),

246-672-0

2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (4-nonylfenol, větvený),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (isononylfenol),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2 (nonylfenol, větvený), 1

291-844-0

 

 

 

04-40-5(p-nonylfenol) a další

203-199-4 a další

 

 

 

Nonylfenol ethoxyláty (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 a další

 

3402 13 00

i

sr

p

b

Oktabromdifenylether

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

▼M1

Oxadiargyl

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

b

▼B

Oxydemethon-methyl

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Parakvat

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

b

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

▼M1

Deriváty perfluoroktansulfonátů (včetně polymerů), jiné než

perfluoroktansulfonová kyselina, perfluoroktansulfonáty, perfluoroktansulfonamidy, perfluoroktansulfonyly

57589-85-2

68081-83-4

a další

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr

▼B

Fosalon

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

Procymidon

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

b

Propachlor

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

b

Propisochlor

86763-47-5

nepoužije se

2924 29 98

p

b

Pyrazofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

Kvintozen

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

▼M1

Rotenon

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p

sr

▼B

Simazin

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

b

Teknazen

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

▼M3

Tepraloxydim

149979-41-9

nepoužije se

ex 2932 99 00

p

b

▼B

Thiobenkarb

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

b

Thiodikarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Tolylfluanid

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

sr

Trichlorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

▼M3

Triklosan

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

▼B

Tricyklazol

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b

Trifluralin

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b

Triorganylcíničité sloučeniny jiné než sloučeniny tributylcínu

2931 00 95 a další

p

sr

▼M3

Tris (2-chlorethyl)-fosfát

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr

▼B

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

b

(*1)   Kategorie: p – pesticidy, i – průmyslová chemická látka.

(*2)   Omezení použití: sr – přísné omezení, b – zákaz (pro příslušnou kategorii nebo kategorie).Č. CAS = registrační číslo Chemical Abstracts Service.

(#)  Chemická látka, na kterou se vztahuje nebo částečně vztahuje mezinárodní postup PIC.

(*3)   Předpona „ex“ před kódem znamená, že do této podpoložky mohou spadat rovněž jiné chemické látky než ty, které jsou uvedeny ve sloupci „Chemická látka“.

ČÁST 3

Seznam chemických látek, na které se vztahuje postup PIC

(uvedený v článcích 13 a 14)

(Kategorie jsou uvedeny podle úmluvy)Chemická látka

Příslušné číslo nebo čísla CAS

►M2  
Kód KN
Čistá látka (2)  ◄

►M2  
Kód KN
Směsi obsahující látku (2)  ◄

Kategorie

2,4,5-T a jeho soli a estery

93-76-5 ((#))

2918.91

3808.50

Pesticid

Aldrin (1)

309-00-2

2903.52

3808.50

Pesticid

▼M1

Azinfos-methyl

86-50-0

2933.99

3808.10

Pesticid

▼B

Binapakryl

485-31-4

2916.19

3808.50

Pesticid

Kaptafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Pesticid

Chlordan (1)

57-74-9

2903.52

3808.50

Pesticid

Chlordimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

Pesticid

Chlorbenzilát

510-15-6

2918.18

3808.50

Pesticid

DDT (1)

50-29-3

2903.62

3808.50

Pesticid

Dieldrin (1)

60-57-1

2910.40

3808.50

Pesticid

4,6-dinitro-o-kresol (DNOC) a jeho soli (jako amonná sůl, draselná sůl a sodná sůl)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Pesticid

Dinoseb a jeho soli a estery

88-85-7 ((#))

2908.91

3808.50

Pesticid

1,2-dibromethan (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Pesticid

1,2-dichlorethan (ethylendichlorid, EDC)

107-06-2

2903.15

3808.50

Pesticid

Ethylenoxid

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Pesticid

Fluoroacetamid

640-19-7

2924.12

3808.50

Pesticid

HCH (směs isomerů) (1)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pesticid

Heptachlor (1)

76-44-8

2903.52

3808.50

Pesticid

Hexachlorobenzen (1)

118-74-1

2903.62

3808.50

Pesticid

Lindan (1)

58-89-9

2903.51

3808.50

Pesticid

Sloučeniny rtuti, které zahrnují anorganické sloučeniny rtuti, alkylované, alkyloxyalkylované a arylované sloučeniny rtuti

10112-91-1, 21908-53-2 a další

Viz rovněž: http://www.pic.int

2852.00

3808.50

Pesticid

Monokrotofos

6923-22-4

2924.12

3808.50

Pesticid

▼M2

Komerční oktabromdifenylether, včetně

 

ex 3824.90

ex 3824.90

Průmyslová chemická látka

—  hexabromdifenyletheru

36483-60-0

—  heptabromdifenyletheru

68928-80-3

▼B

Parathion

56-38-2

2920.11

3808.50

Pesticid

▼M2

Komerční pentabromdifenylether, včetně

 

ex 3824.90

ex 3824.90

Průmyslová chemická látka

—  tetrabromdifenyletheru

40088-47-9

—  pentabromdifenyletheru

32534-81-9

▼B

Pentachlorfenol a jeho soli a estery

87-86-5 ((#))

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Pesticid

▼M1

Perfluoroktansulfonová kyselina, perfluoroktansulfonáty, perfluoroktansulfonamidy, perfluoroktansulfonyly

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

a další

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Průmyslová chemická látka

▼B

Toxaphene (1)

8001-35-2

3808.50

Pesticid

Přípravky ve formě popraše obsahující směs: benomylu (nejméně 7 %), karbofuranu (nejméně 10 %) a thiramu (nejméně 15 %)

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Vysoce nebezpečný pesticidní přípravek

▼M3

Methamidofos

10265-92-6

ex 2930.80

ex 3808.59

Pesticid

▼M3 —————

▼B

Parathion-methyl (emulgovatelné koncentráty (EC) s obsahem nejméně 19,5 % účinné složky a prášky s obsahem nejméně 1,5 % účinné složky)

298-00-0

2920.11

3808.50

Vysoce nebezpečný pesticidní přípravek

Fosfamidon (rozpustné kapalné přípravky s více než 1 000 g účinné složky v 1 l)

 

2924.12

3808.50

Vysoce nebezpečný pesticidní přípravek

Směs (E) & (Z) isomerů

13171-21-6

(Z)-isomer

23783-98-4

(E)-isomer

297-99-4

Azbestová vlákna:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Průmyslové

Krokydolit

12001-28-4

2524.10

 

 

Aktinolit

77536-66-4

2524.90

 

 

Antofyllit

77536-67-5

2524.90

 

 

Amosit

12172-73-5

2524.90

 

 

Tremolit

77536-68-6

2524.90

 

 

Polybromované bifenyly (PBB)

 

 

 

 

—  (hexa-) (1)

36355-01-8

3824.82

Průmyslové

—  (okta-)

27858-07-7

 

 

 

—  (deka-)

13654-09-6

 

 

 

Polychlorované bifenyly (PCB) (1)

1336-36-3

3824.82

Průmyslové

Polychlorované terfenyly (PCT)

61788-33-8

3824.82

Průmyslové

Tetraethylolovo

78-00-2

2931.00

3811.11

Průmyslové

Tetramethylolovo

75-74-1

2931.00

3811.11

Průmyslové

Všechny sloučeniny tributylcínu, k nimž náleží:

 

2931.00

3808.99

Pesticid

tributylcínoxid

56-35-9

2931.00

3808.99

tributylfluorstannan

1983-10-4

2931.00

3808.99

tributyl(methakryloyloxy)stannan

2155-70-6

2931.00

3808.99

(benzoyloxy)tributystannan

4342-36-3

2931.00

3808.99

tributylchlorstannan

1461-22-9

2931.00

3808.99

tributyl(linolyloxy)stannan

24124-25-2

2931.00

3808.99

tributyl(naftenyloxy)stannan

85409-17-2

2931.00

3808.99

Tris(2,3-dibrompropyl) fosfát

126-72-7

2919.10

3824.83

Průmyslové

(*1)   Na tyto látky se vztahuje zákaz vývozu v souladu s čl. 15 odst. 2 a přílohou V tohoto nařízení.

(#)  Uvedena jsou pouze čísla CAS mateřských sloučenin.

(*2)   Předpona „ex“ před kódem znamená, že do této podpoložky mohou spadat rovněž jiné chemické látky než ty, které jsou uvedeny ve sloupci „Chemická látka“.
PŘÍLOHA II

OZNÁMENÍ O VÝVOZU

Podle článku 8 jsou požadovány tyto informace:

1. Identita látky určené pro vývoz:

a) název podle nomenklatury Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii;

b) jiné názvy (např. název ISO, triviální názvy, obchodní názvy a zkratky);

c) číslo Einecs (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek) a číslo CAS (Chemical Abstracts Service);

d) číslo CUS (Evropského celního seznamu chemických látek) a kód kombinované nomenklatury;

e) hlavní nečistoty v látce, pokud jsou zvláště důležité.

2. Identita směsi určené pro vývoz:

a) obchodní název nebo označení směsi;

b) pro každou látku uvedenou v příloze I její procentní obsah a podrobnosti uvedené v bodu 1;

c) číslo CUS (Evropského celního seznamu chemických látek) a kód kombinované nomenklatury.

3. Identita výrobku určeného pro vývoz:

a) obchodní název nebo označení výrobku;

b) pro každou látku uvedenou v příloze I její procentní obsah a podrobnosti uvedené v bodu 1.

4. Informace o vývozu:

a) země určení;

b) země původu;

c) předpokládané datum prvního letošního vývozu;

d) odhadované množství chemické látky, jež má být letos vyvezeno do příslušné země;

e) určené použití v zemi určení, pokud je známo, včetně kategorie nebo kategorií, do nichž použití spadá podle úmluvy;

f) název, adresa a další důležité údaje o dovážející fyzické či právnické osobě nebo dovozní společnosti;

g) název, adresa a další důležité údaje o vývozci.

5. Určené vnitrostátní orgány:

a) název, adresa, číslo telefonu, telexu a faxu nebo e-mail určeného orgánu v Unii, od něhož je možno získat další informace;

b) název, adresa, číslo telefonu, telexu a faxu nebo e-mail určeného orgánu v dovážející zemi.

6. Informace o preventivních opatřeních, která je nutné učinit, včetně údajů o kategorii nebezpečnosti a rizika a bezpečnostních pokynech.

7. Souhrn fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností.

8. Použití chemické látky v Unii:

a) použití, kategorie podle úmluvy a podkategorie Unie, na něž se vztahují kontrolní opatření (zákaz nebo přísné omezení);

b) použití, pro která chemická látka není přísně omezena nebo zakázána (kategorie a podkategorie použití podle definic v příloze I tohoto nařízení);

c) odhad množství chemické látky, které se vyrábí, dováží, vyváží a používá (pokud je takový odhad k dispozici).

9. Informace o preventivních opatřeních ke snížení expozice dané látce a jejích emisí.

10. Souhrn regulačních omezení a jejich odůvodnění.

11. Souhrn informací uvedených v příloze IV bodě 2písm. a), c) a d).

12. Doplňující informace, které vyvážející smluvní strana považuje za významné, nebo další informace uvedené v příloze IV, pokud je požaduje dovážející smluvní strana.
PŘÍLOHA III

Informace, které mají poskytnout určené vnitrostátní orgány členského státu Komisi podle článku 10

1. Souhrn množství chemických látek (ve formě látek, směsí a výrobků) vyvezených během předcházejícího roku, na které se vztahuje příloha I.

a) Rok, v němž se uskutečnil vývoz

b) Tabulka, ve které jsou shrnuta množství vyvezených chemických látek (ve formě látek, směsí a výrobků), ve tvaru:Chemická látka

Dovážející země

Množství látky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seznam fyzických či právnických osob dovážejících chemické látky do smluvních stran či jiné zeměChemická látka

Dovážející země

Dovážející osoba

Adresa a další důležité údaje o dovážející osobě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PŘÍLOHA IV

Oznámení zakázaných nebo přísně omezených chemických látek sekretariátu úmluvy

INFORMACE POŽADOVANÉ PRO OZNÁMENÍ PODLE ČLÁNKU 11

Oznámení zahrnuje:

1. vlastnosti, identifikaci a použití

a) běžný název;

b) chemický název podle mezinárodně uznané nomenklatury (např. Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC)), pokud taková nomenklatura existuje;

c) obchodní názvy a názvy směsí;

d) kódová čísla: číslo Chemical Abstracts Service (CAS), harmonizovaný systém celního kodexu (Harmonized System Customs Code) a další čísla;

e) informace o klasifikaci nebezpečnosti, pokud se na chemickou látku vztahují požadavky na klasifikaci;

f) použití chemické látky:

 v Unii,

 jinde (pokud je známé);

g) fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti;

2. konečné regulační opatření

a) zvláštní informace pro konečné regulační opatření:

i) souhrn konečného regulačního opatření,

ii) odkaz na regulační dokument,

iii) datum vstupu konečného regulačního opatření v platnost,

iv) informace o tom, zda bylo konečné regulační opatření přijato na základě hodnocení rizika nebo nebezpečnosti a, pokud ano, informace o takovém hodnocení včetně odkazu na příslušnou dokumentaci,

v) důvody pro konečné regulační opatření týkající se ochrany zdraví člověka, včetně zdraví spotřebitelů a pracovníků, nebo životního prostředí,

vi) přehled nebezpečnosti a rizik představovaných chemickou látkou pro zdraví člověka, včetně zdraví spotřebitelů a pracovníků, nebo pro životní prostředí a očekávaný účinek konečného regulačního opatření;

b) kategorie, pro které bylo konečné regulační opatření přijato, a pro každou kategorii:

i) použití zakázaná konečným regulačním opatřením,

ii) použití, která jsou nadále povolena,

iii) odhad množství chemické látky, které se vyrábí, dováží, vyváží a používá (pokud je takový odhad k dispozici);

c) pokud možno informace o významu konečného regulačního opatření pro jiné státy a oblasti;

d) jiné důležité informace, jako jsou:

i) posouzení společensko-hospodářských důsledků konečného regulačního opatření,

ii) informace o náhradních látkách a jejich relativních rizicích, pokud jsou dostupné, např.

 strategie integrované ochrany proti škůdcům,

 průmyslová praxe a postupy, včetně čistších technologií.
PŘÍLOHA V

Chemické látky a výrobky, na které se vztahuje zákaz vývozu

(uvedený v článku 15)

ČÁST 1

Perzistentní organické znečisťující látky uvedené v přílohách A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečisťujících látkách ( 15 ) ve smyslu ustanovení této úmluvyPopis chemických látek/výrobku nebo výrobků, na které se vztahuje zákaz vývozu

Doplňující informace, pokud jsou důležité (např. název chemické látky, č. ES, č. CAS atd.)

 

Aldrin

č. ES 206-215-8,

č. CAS 309-00-2,

kód KN 2903 52 00 .

 

Chlordan

č. ES 200-349-0,

č. CAS 57-74-9,

kód KN 2903 52 00 .

 

Chlordekon

č. ES 205-601-3

č. CAS 143-50-0

kód KN 2914 70 00 .

 

Dieldrin

č. ES 200-484-5,

č. CAS 60-57-1,

kód KN 2910 40 00 .

 

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan)

č. ES 200-024-3,

č. CAS 50-29-3,

kód KN 2903 62 00 .

 

Endrin

č. ES 200-775-7,

č. CAS 72-20-8,

kód KN 2910 90 00 .

 

Heptabromdifenylether C12H3Br7O

č. ES 273-031-2

č. CAS 68928-80-3 a další

kód KN 2909 30 38 .

 

Heptachlor

č. ES 200-962-3,

č. CAS 76-44-8,

kód KN 2903 52 00 .

 

Hexabrombifenyl

č. ES 252-994-2

č. CAS 36355-01-8

kód KN 2903 69 90 .

▼M3

 

Hexabromcyklododekan

č. ES 247-148-4, 221-695-9

č. CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 a další

kód KN 2903 89 80

▼B

 

Hexabromdifenylether C12H4Br6O

č. ES 253-058-6

č. CAS 36483-60-0 a další

kód KN 2909 30 38 .

 

Hexachlorbenzen

č. ES 200-273-9,

č. CAS 118-74-1,

kód KN 2903 62 00 .

▼M3

 

Hexachlorbutadien

č. ES 201-765-5

č. CAS 87-68-3

kód KN 2903 29 00

▼B

 

Hexachlorcyklohexany, včetně lindanu

č. ES 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

č. CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

kód KN 2903 51 00 .

 

Mirex

č. ES 219-196-6,

č. CAS 2385-85-5,

kód KN 2903 59 80 .

 

Pentabromdifenylether C12H5Br5O

č. ES 251-084-2 a další

č. CAS 32534-81-9 a další

kód KN 2909 30 31 .

 

Pentachlorbenzen

č. ES 210-172-5

č. CAS 608-93-5

kód KN 2903 69 90 .

 

Polychlorované bifenyly (PCB)

č. ESC 215-648-1 a další, č.

CAS 1336-36-3 a další,

kód KN 2903 69 90 .

▼M3

 

Polychlorované naftaleny

č. ES 274-864-4

č. CAS 70776-03-3 a další

kód KN 3824 99 93

Výrobky obsahující koncentrace nejméně 0,1 % hmotnostních tetra-, penta-, hexa- nebo heptabromdifenyletheru, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití

Tetrabromdifenylether

č. ES 254-787-2 a další

č. CAS 40088-47-9 a další

kód KN 2909 30 38

Pentabromdifenylether

č. ES 251-084-2 a další

č. CAS 32534-81-9 a další

kód KN 2909 30 31

Hexabromdifenylether

č. ES 253-058-6 a další

č. CAS 36483-60-0 a další

kód KN 2909 30 38

Heptabromdifenylether

č. ES 273-031-2 a další

č. CAS 68928-80-3 a další

kód KN 2909 30 38

▼B

 

Tetrabromdifenylether C12H6Br4O

č. ES 254-787-2 a další

č. CAS 40088-47-9 a další

kód KN 2909 30 38 .

 

Toxafen (kamfechlor)

č. ES 232-283-3,

č. CAS 8001-35-2,

kód KN 3808 50 00 .

ČÁST 2

Chemické látky jiné než perzistentní organické znečisťující látky uvedené v přílohách A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečisťujících látkách ve smyslu ustanovení této úmluvy.Popis chemických látek/výrobku nebo výrobků, na které se vztahuje zákaz vývozu

Doplňující informace, pokud jsou důležité (např. název chemické látky, č. ES, č. CAS atd.)

Kosmetická mýdla obsahující rtuť

kódy KN 3401 11 00 , 3401 19 00 , 3401 20 10 , 3401 20 90 , 3401 30 00

Sloučeniny rtuti kromě sloučenin vyvážených pro výzkumné a vývojové, zdravotnické či analytické účely.

Cinabarit, (I) chlorid rtuťný (Hg2Cl2, č. CAS 10112-91-1) a (II) oxid rtuťnatý (HgO, č. CAS 21908-53-2); kód KN 2852 00 00 .

Kovová rtuť a směsi kovové rtuti s jinými látkami, včetně slitin rtuti, s koncentrací rtuti nejméně 95 % hmotnostních.

č. CAS 7439-97-6

kód KN 2805 40 .
PŘÍLOHA VISeznam smluvních stran úmluvy, které požadují informace o tranzitní přepravě chemických látek, na něž se vztahuje postup PIC

(uvedený v článku 16)

Země

Požadované informace

 

 

 

 
PŘÍLOHA VIISrovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 689/2008

Toto nařízení

Článek 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 2

Článek 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

Článek 6

Čl. 6 odst. 1

Čl. 6 odst. 2

Článek 7

Čl. 6 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 6 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl. 6 odst. 3

Čl. 7 odst. 3

Článek 8

Čl. 7 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Čl. 7 odst. 3

Čl. 8 odst. 3

Čl. 7 odst. 4

Čl. 8 odst. 4

Čl. 7 odst. 5

Čl. 8 odst. 5

Čl. 7 odst. 6

Čl. 8. odst. 6

Čl. 7 odst. 7

Čl. 8 odst. 7

Čl. 7 odst. 8

Čl. 8 odst. 8

Článek 9

Čl. 8 odst. 1

Čl.9. odst. 1

Čl. 8 odst. 2

Čl. 9 odst. 2

Článek 10

Čl. 9 odst. 1

Čl. 10 odst. 1

Čl. 9 odst. 2

Čl. 10 odst. 2

Čl. 9 odst. 3

Čl. 10 odst. 3

Článek 11

Čl. 10 odst. 1

Čl. 11 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

Čl. 11 odst. 2

Čl. 10 odst. 3

Čl. 11 odst. 3

Čl. 10 odst. 4

Čl. 11 odst. 4

Čl. 10 odst. 5

Čl. 11 odst. 5

Čl. 10 odst. 6

Čl. 11 odst. 6

Čl. 10 odst. 7

Čl. 11 odst. 7

Čl. 10 odst. 8

Čl. 11 odst. 8

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Čl. 12 odst. 1

Čl. 13 odst. 1

Čl. 12 odst. 2

Čl. 13 odst. 2

Čl. 12 odst. 3

Čl. 13 odst. 3

Čl. 12 odst. 4

Čl. 13 odst. 4

Čl. 12 odst. 5

Čl. 13 odst. 5

Čl. 12 odst. 6

Čl. 13 odst. 6

Článek 14

Čl. 13 odst. 1

Čl. 14 odst. 1

Čl. 13 odst. 2

Čl. 14 odst. 2

Čl. 13 odst. 3

Čl. 14 odst. 3

Čl. 13 odst. 4

Čl. 14 odst. 4

Čl. 13 odst. 5

Čl. 14 odst. 5

Čl. 13 odst. 6

Čl. 14 odst. 6

Čl. 13 odst. 7

Čl. 14 odst. 7

Čl. 13 odst. 8

Čl. 14 odst. 8

Čl. 13 odst. 9

Čl. 14 odst. 9

Čl. 13 odst. 10

Čl. 14 odst. 10

Čl. 13 odst. 11

Čl. 14 odst. 11

Článek 15

Čl. 14 odst. 1

Čl. 15 odst. 1

Čl. 14 odst. 2

Čl. 15 odst. 2

Článek 16

Čl. 15 odst. 1

Čl. 16 odst. 1

Čl. 15 odst. 2

Čl. 16 odst. 2

Čl. 15 odst. 3

Čl. 16 odst. 3

Čl. 15 odst. 4

Čl. 16 odst. 4

Článek 17

Čl. 16 odst. 1

Čl. 17 odst. 1

Čl. 16 odst. 2

Čl. 17 odst. 2

Čl. 16 odst. 3

Čl. 17 odst. 3

Čl. 16 odst. 4

Čl. 17 odst. 4

Článek 18

Čl. 17 odst. 1

Čl. 18 odst. 1

Čl. 18 odst. 2

Čl. 17 odst. 1

Čl. 18 odst. 3

Článek 19

Čl. 17 odst. 2

Čl. 19 odst. 1

Čl. 19 odst. 2

Čl. 19 odst. 3

Článek 20

Čl. 19 odst. 1

Čl. 20 odst. 1

Čl. 19 odst. 2

Čl. 20 odst. 2

Čl. 19 odst. 3

Čl. 20 odst. 3

Čl. 19 odst. 3

Čl. 20 odst. 4

Článek 20

Článek 21

Článek 22

Čl. 21 odst. 1

Čl. 22 odst. 1

Čl. 21 odst. 2

Čl. 22 odst. 2

Čl. 21 odst. 3

Čl. 22 odst. 3

Článek 23

Čl. 22 odst. 1

Čl. 23 odst. 1

Čl. 22 odst. 2

Čl. 23 odst. 2

Čl. 22 odst. 3

Čl. 23 odst. 3

Čl. 22 odst. 4

Čl. 23 odst. 4

Článek 24

Čl. 24 odst. 1

Čl. 24 odst. 2

Čl. 24 odst. 3

Článek 25

Článek 26

Čl. 26 odst. 1

Čl. 26 odst. 2

Čl. 26 odst. 3

Čl. 26 odst. 4

Čl. 26 odst. 5

Článek 27

Čl. 24 odst. 1

Čl. 27 odst. 1

Čl. 24 odst. 2

Čl. 27 odst. 2

Článek 18

Článek 28

Článek 29

Článek 25

Článek 30

Článek 26

Článek 31

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha IV

Příloha IV

Příloha V

Příloha V

Příloha VI

Příloha VI( 1 ) Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

( 4 ) Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 7 ) Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

( 8 ) Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.

( 9 ) Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.

( 10 ) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

( 11 ) Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

( 12 ) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

( 13 ) Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.

( 14 ) Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

( 15 ) Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 3.