2012R0555 — CS — 01.07.2013 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 555/2012

ze dne 22. června 2012,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o aktualizaci požadavků na údaje a definic

(Úř. věst. L 166, 27.6.2012, p.22)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,

  L 158

74

10.6.2013


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s. 18  (519/2013)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 555/2012

ze dne 22. června 2012,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o aktualizaci požadavků na údaje a definicEVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic ( 1 ), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 184/2005 stanoví společný rámec pro systematickou tvorbu statistik Unie o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích.

(2)

S ohledem na hospodářské a technické změny je třeba aktualizovat požadavky na údaje a definice nařízení (ES) č. 184/2005, aby byly uvedeny v soulad s mezinárodními normami, které stanoví obecná pravidla pro sestavování statistik platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro platební bilanci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Přílohy nařízení (ES) č. 184/2005 se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA ITabulka 1

Měsíční platební bilance

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

1.  Běžný účet

Zboží

Geo 3

Geo 3

 

Služby

Geo 3

Geo 3

 

Prvotní důchody

Náhrady zaměstnancům

Geo 3

Geo 3

 

Důchody z investic

 
 
 

Přímé investice

 
 
 

Akcie a ostatní účasti

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Reinvestované zisky podle rezidentských sektorů (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dluhové nástroje

Geo 3

Geo 3

 

Portfoliové investice

 
 
 

Účasti a podíly v investičních fondech

Geo 3

Geo 1

 

Dluhové cenné papíry

Geo 3

Geo 1

 

Ostatní investice

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Úroky

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Rezervní aktiva

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Úroky

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Ostatní prvotní důchody

Geo 3

Geo 3

 

Druhotné důchody

Geo 3

Geo 3

 

2.  Kapitálový účet

Kapitálový účet

Geo 3

Geo 3

 
 

Čisté pořízení finančních aktiv

Čistá přírůstek závazků

Bilance

3.  Finanční účet

Přímé investice

Akcie a ostatní účasti podle rezidentských sektorů (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dluhové nástroje podle rezidentských sektorů (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Portfoliové investice

Účasti a podíly v investičních fondech

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 1)

Geo 2 (1)

 
 

Dluhové cenné papíry

 
 
 

Krátkodobé

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 1)

Geo 2 (1)

 
 

Dlouhodobé

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 1)

Geo 2 (1)

 
 

Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

 
 

Geo 2 (1)

Ostatní investice

Podle rezidentských sektorů (sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Z toho: Oběživo a vklady

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Rezervní aktiva

Měnové zlato

 
 
 

Zlato ve fyzické podobě

Geo 1 (1)

 
 

Účty pro nealokované zlato

Geo 1 (1)

 
 

Zvláštní práva čerpání (ZPČ)

Geo 1 (1)

 
 

Rezervní pozice u Mezinárodního měnového fondu (MMF)

Geo 1 (1)

 
 

Ostatní rezervní aktiva

 
 
 

Oběživo a vklady

 
 
 

Pohledávky za měnovými orgány, MMF a Bankou pro mezinárodní platby (BIS)

Geo 1 (1)

 
 

Pohledávky vůči jiným subjektům (bankám)

Geo 1 (1)

 
 

Cenné papíry

 
 
 

Dluhové cenné papíry

 
 
 

Krátkodobé

Geo 1 (1)

 
 

Dlouhodobé

Geo 1 (1)

 
 

Účasti a podíly v investičních fondech

Geo 1 (1)

 
 

Finanční deriváty (netto)

Geo 1 (1)

 
 

Ostatní pohledávky

Geo 1 (1)

 
 

(1)   Nepovinné pro členské státy, které se neúčastní měnové unie.

Tabulka 2

Čtvrtletní platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí

Periodicita : čtvrtletní

První sledované období : první čtvrtletí roku 2014

Lhůta pro předání : T+85 od roku 2014 do roku 2016; T+82 od roku 2017 do roku 2018  (1)  ; T+80 od roku 2019  (1)  

Příjmy

Výdaje

Saldo

A.  Běžný účet

Zboží

Geo 4

Geo 4

 

Všeobecné zboží v metodice platební bilance

Geo 3

Geo 3

 

Čistý vývoz zboží v rámci merchantingu

Geo 3

 
 

Pořízení zboží v rámci merchantingu (zachycené jako záporný příjem)

Geo 3

 
 

Prodej zboží v rámci merchantingu

Geo 3

 
 

Neměnové zlato

Geo 3

Geo 3

 

Očištění o branding – kvazitranzitní obchod

Geo 4

Geo 4

 

Služby

Geo 4

Geo 4

 

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů

Geo 4

Geo 4

 

Opravy a údržba jinde neuvedené (j.n.)

Geo 4

Geo 4

 

Doprava

Geo 4

Geo 4

 

Cestovní ruch

Geo 4

Geo 4

 

Stavební práce

Geo 4

Geo 4

 

Pojišťovací služby a penzijní financování

Geo 4

Geo 4

 

Finanční služby

Geo 4

Geo 4

 

Finanční služby přímo účtované a jiné finanční služby

Geo 3

Geo 3

 

Finanční zprostředkovatelské služby nepřímo měřené (FISIM)

Geo 3

Geo 3

 

Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

Geo 4

Geo 4

 

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

Geo 4

Geo 4

 

Ostatní podnikatelské služby

Geo 4

Geo 4

 

Výzkum a vývoj

Geo 3

Geo 3

 

Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

Geo 3

Geo 3

 

Technické služby, služby související s obchodem a ostatní podnikatelské služby

Geo 3

Geo 3

 

Osobní, kulturní a rekreační služby

Geo 4

Geo 4

 

Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené

Geo 4

Geo 4

 

Prvotní důchody

Náhrady zaměstnancům

Geo 4

Geo 4

 

Důchody z investic

Důchody z přímých investice

Akcie a ostatní účasti

Geo 4

Geo 4

 

Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací

 
 
 

V podnicích přímé investice

Geo 3

Geo 3

 

V přímém investorovi (zpětná investice)

Geo 3

Geo 3

 

Mezi sesterskými podniky

Geo 3

Geo 3

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Reinvestované zisky

Geo 4

Geo 4

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dluhové nástroje

Geo 4

Geo 4

 

V podnicích přímé investice

Geo 3

Geo 3

 

V přímém investorovi (zpětná investice)

Geo 3

Geo 3

 

Mezi sesterskými podniky

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Úroky

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Důchody z portfoliových investic

Účasti a podíly v investičních fondech

Geo 4

Geo 1

 

Majetkové cenné papíry

 
 
 

Dividendy

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Akcie a podíly v investičních fondech

 
 
 

Dividendy

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Reinvestované zisky

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Dluhové cenné papíry

 
 
 

Krátkodobé

Geo 4

Geo 1

 

Úroky

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Dlouhodobé

Geo 4

Geo 1

 

Úroky

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Ostatní důchody z investic

Geo 4

Geo 4

 

Čerpání z důchodu kvazikorporací

Geo 3

Geo 3

 

Úroky

Geo 3

Geo 3

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Z toho: Úroky ze zvláštních práv čerpání (ZPČ)

 

Geo 1

 

Z toho: Úroky před odlišením FISIM

Geo 3

Geo 3

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Důchody z investic přisuzované pojištěncům a účastníkům v penzijních programech a standardizovaných záručních programech

Geo 3

Geo 3

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Důchody z rezervních aktiv

Geo 3

 
 

Z toho: Úroky

Geo 3

 
 

Ostatní prvotní důchody

Geo 4

Geo 4

 

Vládní instituce

Geo 3

Geo 3

 

Daně z výroby a z dovozu

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Daně z produktů

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Ostatní daně z výroby

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Dotace

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Dotace na produkty

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Ostatní dotace na výrobu

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Renta

Geo 3

Geo 3

 

Ostatní sektory

Geo 3

Geo 3

 

Daně z výroby a z dovozu

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Daně z produktů

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Ostatní daně z výroby

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Dotace

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Dotace na produkty

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Ostatní dotace na výrobu

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Renta

Geo 3

Geo 3

 

Druhotné důchody

Geo 4

Geo 4

 

Vládní instituce

Geo 3

Geo 3

 

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné

Geo 3

Geo 3

 

Sociální příspěvky

Geo 3

Geo 3

 

Sociální dávky

Geo 3

Geo 3

 

Běžná mezinárodní spolupráce (D74)

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: ve vztahu k orgánům Unie (kromě ECB)

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Jiné běžné transfery (D75)

Geo 3

Geo 3

 

Vlastní zdroje Unie odvozené z daně z přidané hodnoty a hrubého národního důchodu (D76)

Orgány Unie

Orgány Unie

 

Ostatní sektory

Geo 3

Geo 3

 

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné

Geo 3

Geo 3

 

Sociální příspěvky

Geo 3

Geo 3

 

Sociální dávky

Geo 3

Geo 3

 

Čisté pojistné na neživotní pojištění

Geo 3

Geo 3

 

Náhrady z neživotního pojištění

Geo 3

Geo 3

 

Jiné běžné transfery (D75)

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Osobní transfery mezi rezidentskými a nerezidentskými domácnostmi

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Remitence pracovníků

Geo 4

Geo 4

 

Úpravy o změny penzijních nároků

Geo 3

Geo 3

 

B.  Kapitálový účet

Kapitálový účet

Geo 4

Geo 4

 

Hrubé pořízení či úbytky nevyráběných nefinančních aktiv

Geo 3

Geo 3

 

Kapitálové transfery

Geo 3

Geo 3

 

Vládní instituce

Geo 3

Geo 3

 

Kapitálové daně

Geo 3

Geo 3

 

Investiční dotace

Geo 3

Geo 3

 

Ostatní kapitálové transfery

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Prominutí dluhu

Geo 3

Geo 3

 

Ostatní sektory

Geo 3

Geo 3

 

Kapitálové daně

Geo 3

Geo 3

 

Investiční dotace

Geo 3

Geo 3

 

Ostatní kapitálové transfery

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Prominutí dluhu

Geo 3

Geo 3

  

Čistá změna aktiv

Čistá změna závazků

Bilance

C.  Finanční účet

Finanční účet

Geo 1

Geo 1

 

Přímé investice

Geo 4

Geo 4

 

Akcie a ostatní účasti

Geo 4

Geo 4

 

Účasti jiné než reinvestice zisků

 
 
 

V podnicích přímé investice

Geo 3

Geo 3

 

V přímém investorovi (zpětná investice)

Geo 3

Geo 3

 

Mezi sesterskými podniky

Geo 3

Geo 3

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Kotované

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Nekotované

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Ostatní (např. nemovitosti)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Reinvestice zisků

Geo 4

Geo 4

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dluhové nástroje

Geo 4

Geo 4

 

V podnicích přímé investice

Geo 3

Geo 3

 

V přímém investorovi (zpětná investice)

Geo 3

Geo 3

 

Mezi sesterskými podniky

Geo 3

Geo 3

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Portfoliové investice

Geo 4

Geo 1

 

Účasti a podíly v investičních fondech

Geo 4

Geo 1

 

Majetkové cenné papíry

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Kotované

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Nekotované

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 2)

 
 
 

Kotované

Geo 2 (1)

 
 

Nekotované

Geo 2 (1)

 
 

Akcie a podíly v investičních fondech

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Z toho: Reinvestice zisků

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Z toho: Reinvestice zisků

Geo 2 (1)

 
 

Dluhové cenné papíry

 
 
 

Krátkodobé

Geo 4

Geo 1

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Dlouhodobé

Geo 4

Geo 1

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

 
 

Geo 3

Ostatní investice

Geo 4

Geo 4

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 1)

Geo 4

Geo 4

 

Ostatní účasti

Geo 3

Geo 3

 

Oběživo a vklady

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

 
 
 

Krátkodobé

Geo 3

Geo 3

 

Dlouhodobé

Geo 3

Geo 3

 

Půjčky

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

 
 
 

Krátkodobé

Geo 3, MMF

Geo 3, MMF

 

Dlouhodobé

Geo 3, MMF

Geo 3, MMF

 

Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3

Geo 3

 

Obchodní úvěry a zálohy

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

 
 
 

Krátkodobé

Geo 3

Geo 3

 

Dlouhodobé

Geo 3

Geo 3

 

Jiné pohledávky/závazky

 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

 
 
 

Krátkodobé

Geo 3

Geo 3

 

Dlouhodobé

Geo 3

Geo 3

 

Zvláštní práva čerpání

 

Geo 1

 

Rezervní aktiva

Geo 3

 
 

D.  Vyrovnávací položky

Saldo zboží a služeb

 
 

Geo 4

Saldo běžného účtu

 
 

Geo 1

Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (–) (saldo běžného a kapitálového účtu)

 
 

Geo 1

Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (–) (z finančního účtu)

 
 

Geo 1

Čisté chyby a opomenutí

 
 

Geo 1 

Aktiva

Závazky

 

Pozice

Přecenění v důsledku změn směnných kurzů

Přecenění v důsledku jiných cenových změn

Pozice

Přecenění v důsledku změn směnných kurzů

Přecenění v důsledku jiných cenových změn

E.  Investiční pozice vůči zahraničí

Finanční účet

Geo 1

 
 

Geo 1

 
 

Přímé investice

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Akcie a ostatní účasti

Geo 4 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 4 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

V podnicích přímé investice

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

V přímém investorovi (zpětná investice)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Mezi sesterskými podniky

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Kotované

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Nekotované

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Ostatní (např. nemovitosti)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Dluhové nástroje

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

V podnicích přímé investice

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

V přímém investorovi (zpětná investice)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Mezi sesterskými podniky

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Portfoliové investice

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Účasti a podíly v investičních fondech

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Majetkové cenné papíry

 
 
 
 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3 (3)

 
 

Geo 1 (4)

 
 

Kotované

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Nekotované

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 2)

 
 
 
 
 
 

Kotované

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Nekotované

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Akcie investičních fondů

 
 
 
 
 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Dluhové cenné papíry

 
 
 
 
 
 

Krátkodobé

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (4)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Podle měny:

 
 
 
 
 
 

Euro

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Americký dolar

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Ostatní měny

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Dlouhodobé

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (4)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Se splatností 1 rok nebo méně

 
 
 

Geo 1 (1)

 
 

Se splatností delší než 1 rok

 
 
 

Geo 1 (1)

 
 

Podle sektorů partnerských emitentů (sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Se splatností 1 rok nebo méně

Geo 2 (1)

 
 
 
 
 

Se splatností delší než 1 rok

Geo 2 (1)

 
 
 
 
 

Podle měny

 
 
 
 
 
 

Euro

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Americký dolar

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Ostatní měny

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Ostatní investice

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 1)

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Ostatní účasti

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Oběživo a vklady

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

 
 
 
 
 
 

Krátkodobé

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Dlouhodobé

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Půjčky

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

 
 
 
 
 
 

Krátkodobé

Geo 3 (3), MMF

 
 

Geo 3 (3), MMF

 
 

Dlouhodobé

Geo 3 (3), MMF

 
 

Geo 3 (3), MMF

 
 

Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Obchodní úvěry a zálohy

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

 
 
 
 
 
 

Krátkodobé

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Dlouhodobé

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Jiné pohledávky/závazky

 

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 

Podle rezidentských sektorů (sektor 2)

 
 
 
 
 
 

Krátkodobé

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Dlouhodobé

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Zvláštní práva čerpání

 
 
 

Geo 1

Geo 1 (1)

 

(1)   Nepovinné pro členské státy, které se neúčastní měnové unie.

(2)   Přechod na T+82 a T+80 není povinný pro členské státy, které se neúčastní měnové unie.

(3)   Geografické členění je pro členské státy, které se neúčastní měnové unie, povinné od roku 2019.

(4)   Členění podle institucionálních sektorů úrovně 1 (sektor 1), a ne sektor 2, je povinné pro členské státy, které se neúčastní měnové unie.Tabulka 3

Mezinárodní obchod službami

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Náhrady zaměstnancům

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobní transfery

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Remitence pracovníků

Geo 5

Geo 5

Geo 5

SLUŽBY

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Opravy a údržba jinde neuvedené

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Námořní doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Námořní osobní doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Námořní nákladní doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Letecká doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Letecká osobní doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Letecká nákladní doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Jiné druhy dopravy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobní

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nákladní

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Rozšířená klasifikace ‚jiných druhů dopravy‘

Kosmická doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Železniční doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobní železniční doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nákladní železniční doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Silniční doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobní silniční doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nákladní silniční doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vnitrozemská vodní doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobní vnitrozemská vodní doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nákladní vnitrozemská vodní doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Potrubní doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přenos elektřiny

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní podpůrné a vedlejší služby v dopravě

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Poštovní a kurýrní služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Cestovní ruch

Pracovní cesty

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pořízení zboží a služeb příhraničními, sezónními a ostatními krátkodobými pracovníky

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní pracovní cesty

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Soukromé cesty

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výdaje na zdravotní pobyty

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výdaje na vzdělávací pobyty

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní soukromé cesty

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Stavební práce

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Stavební práce v zahraničí

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Stavební práce ve vykazujícím hospodářství

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pojišťovací služby a penzijní financování

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé pojištění

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Životní pojištění

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pojištění nákladu

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní přímé pojištění

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Zajištění

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pomocné služby při pojištění

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Penzijní financování a standardizované záruční služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Penzijní financování

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Standardizované záruční služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Finanční služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Finanční služby přímo účtované a jiné finanční služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Finanční zprostředkovatelské služby nepřímo měřené (FISIM)

Geo 3

Geo 3

Geo 3

Poplatky za využívání duševního vlastnictví j.n.

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Telekomunikační služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Služby v oblasti počítačů

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Informační služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní informační služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní podnikatelské služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výzkum a vývoj

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Systematicky prováděná práce zaměřená na zvyšování objemu poznatků

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Obstarávání zakázkového a nezakázkového výzkumu a vývoje

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Prodej vlastnických práv k výsledkům výzkumu a vývoje

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Právní služby, účetnické služby, poradenské služby v oblasti řízení a v oblasti vztahů s veřejností

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Právní služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Účetnické a auditorské služby a služby daňového poradenství

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Poradenské služby v oblasti podnikání a řízení a v oblasti vztahů s veřejností

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Reklamní služby, průzkum trhu a veřejného mínění

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Technické služby, služby související s obchodem a ostatní podnikatelské služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Architektonické, inženýrské, vědecké a ostatní technické služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Architektonické služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inženýrské služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vědecké a ostatní technické služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nakládání s odpady a sanační služby, služby v oblasti zemědělství a těžby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Nakládání s odpady a sanační služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Služby operativního leasingu

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Služby související s obchodem

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní podnikatelské služby jinde neuvedené

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobní, kulturní a rekreační služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Audiovizuální a související služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní osobní, kulturní a rekreační služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Zdravotní péče

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Služby v oblasti vzdělávání

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ochrana památek a rekreační služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní osobní služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výrobky a služby vládních institucí j.n.

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Velvyslanectví a konzuláty

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vojenské útvary a agentury

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatní výrobky a služby vládních institucí

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tabulka 4

Transakce přímých zahraničních investic (včetně důchodů)Tabulka 4.1  Finanční transakce přímých investic

 

Saldo

Čisté pořízení finančních aktiv

Čistý přírůstek závazků

VŠECHNY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

Přímé investice v zahraničí – Transakce

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti jiné než reinvestované zisky

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti jiné než reinvestované zisky (kromě účastí mezi sesterskými podniky)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti jiné než reinvestované zisky mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem ve vykazující zemi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Reinvestované zisky

Geo 5

Geo 5

 

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje (kromě dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem ve vykazující zemi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Transakce

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a ostatní účasti jiné než reinvestované zisky

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a ostatní účasti jiné než reinvestované zisky (kromě účastí mezi sesterskými podniky)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a ostatní účasti jiné než reinvestované zisky mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v jiné zemi eurozóny

Geo 5

 
 

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale mimo eurozónu

Geo 5

 
 

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU

Geo 5

 
 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Reinvestice zisku

Geo 5

 

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové nástroje

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové nástroje (kromě dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové nástroje mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v jiné zemi eurozóny

Geo 5

 
 

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale mimo eurozónu

Geo 5

 
 

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU

Geo 5

 
 

REZIDENTSKÉ JEDNOTKY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

Přímé investice v zahraničí – Transakce (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Transakce (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1)   Povinné od sledovaného roku 2015.Tabulka 4.2  Důchody z přímých investic

 

Saldo

Příjmy

Výdaje

VŠECHNY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

Přímé investice v zahraničí – Důchody

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Dividendy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Dividendy (kromě dividend mezi sesterskými podniky)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Dividendy mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem ve vykazující zemi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Reinvestované zisky

Geo 5

Geo 5

 

Přímé investice v zahraničí – Důchody z dluhových nástrojů

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Důchody z dluhových nástrojů (kromě důchodů z dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Důchody z dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem ve vykazující zemi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dividendy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dividendy (kromě dividend mezi sesterskými podniky)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dividendy mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v jiné zemi eurozóny

Geo 5

 
 

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale mimo eurozónu

Geo 5

 
 

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU

Geo 5

 
 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Reinvestované zisky

Geo 5

 

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody z dluhových nástrojů

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody z dluhových nástrojů (kromě důchodů z dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody z dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v jiné zemi eurozóny

Geo 5

 
 

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale mimo eurozónu

Geo 5

 
 

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU

Geo 5

 
 

REZIDENTSKÉ JEDNOTKY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

Přímé investice v zahraničí – Důchody (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1)   Povinné od sledovaného roku 2015.Tabulka 4.3 –  Členění podle činností a zeměpisné členění

 

Druh údajů

Zeměpisné členění

Členění podle činností

NACE REV. 2

VŠECHNY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

Přímé investice v zahraničí

Saldo

Geo 5

Úroveň 1

Geo 4

Úroveň 2

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství

Saldo

Geo 5

Úroveň 1

Geo 4

Úroveň 2

Důchody z přímých investic

Příjmy, výdaje, saldo

Geo 5

Úroveň 1

Geo 4

Úroveň 2

REZIDENTSKÉ JEDNOTKY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

Přímé investice v zahraničí (1)

Saldo

Geo 5

Úroveň 1

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství (1)

Saldo

Geo 5

Úroveň 1

Důchody z přímých investic (1)

Příjmy, výdaje, saldo

Geo 5

Úroveň 1

(1)   Povinné od sledovaného roku 2015.

Tabulka 5

Pozice přímých zahraničních investicTabulka 5.1 –  Pozice přímých investic

 

Saldo

Aktiva

Závazky

VŠECHNY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

Přímé investice v zahraničí

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti (kromě dividend mezi sesterskými podniky)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Akcie a účasti mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem ve vykazující zemi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje (kromě dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem ve vykazující zemi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a ostatní účasti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a ostatní účasti (kromě akcií a ostatních účastí mezi sesterskými podniky)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a ostatní účasti mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v jiné zemi eurozóny

Geo 5

 
 

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale mimo eurozónu

Geo 5

 
 

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU

Geo 5

 
 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové nástroje

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové nástroje (kromě dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové nástroje mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v jiné zemi eurozóny

Geo 5

 
 

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale mimo eurozónu

Geo 5

 
 

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU

Geo 5

 
 

REZIDENTSKÉ JEDNOTKY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

Přímé investice v zahraničí

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství

Geo 5

Geo 5

Geo 5Tabulka 5.2  Pozice přímých investic: Členění podle činností a zeměpisné členění

 

Druh údajů

Zeměpisné členění

Členění podle činností NACE REV. 2

VŠECHNY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

Přímé investice v zahraničí

Čisté pozice

Geo 5

Úroveň 1

Geo 4

Úroveň 2

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství

Čisté pozice

Geo 5

Úroveň 1

Geo 4

Úroveň 2

REZIDENTSKÉ JEDNOTKY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

Přímé investice v zahraničí

Čisté pozice

Geo 5

Úroveň 1

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství

Čisté pozice

Geo 5

Úroveň 1

Tabulka 6

▼C1

Úrovně geografického členěníGEO 1

GEO 2

GEO 3

NEREZIDENTI

NEREZIDENTI

NEREZIDENTI

 

V rámci eurozóny

V RÁMCI UNIE

 

Mimo eurozónu

MIMO UNII

 
 

V rámci eurozóny

 
 

Mimo eurozónuGEO 4

GEO 5

GEO 6

NEREZIDENTI

NEREZIDENTI

NEREZIDENTI

 

EVROPA

EVROPA

Členské státy Unie mimo eurozónu (1)

Belgie

Belgie

 

Bulharsko

Bulharsko

 

Česká republika

Česká republika

 

Dánsko

Dánsko

 

Německo

Německo

 

Estonsko

Estonsko

 

Irsko

Irsko

 

Řecko

Řecko

 

Španělsko

Španělsko

 

Francie

Francie

 

Chorvatsko

Chorvatsko

 

Itálie

Itálie

 

Kypr

Kypr

 

Lotyšsko

Lotyšsko

 

Litva

Litva

 

Lucembursko

Lucembursko

 

Maďarsko

Maďarsko

 

Malta

Malta

 

Nizozemsko

Nizozemsko

 

Rakousko

Rakousko

 

Polsko

Polsko

 

Portugalsko

Portugalsko

 

Rumunsko

Rumunsko

 

Slovinsko

Slovinsko

 

Slovensko

Slovensko

 

Finsko

Finsko

 

Švédsko

Švédsko

 

Spojené královstí

Spojené království

 

Island

Island

 

Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko

 

Norsko

Norsko

Švýcarsko

Švýcarsko

Švýcarsko

 

OSTATNÍ EVROPSKÉ ZEMĚ

OSTATNÍ EVROPSKÉ ZEMĚ

 
 

Albánie

 
 

Andora

 
 

Bělorusko

 
 

Bosna a Hercegovina

 
 

Faerské ostrovy

 
 

Gibraltar

 
 

Guernsey

 
 

Svatý stolec (Vatikánský městský stát)

 
 

Ostrov Man

 
 

Jersey

 
 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 
 

Moldavsko

 
 

Černá Hora

Rusko

Rusko

Rusko

 
 

Srbsko

 
 

San Marino

 

Turecko

Turecko

 
 

Ukrajina

 

AFRIKA

AFRIKA

 

SEVERNÍ AFRIKA

SEVERNÍ AFRIKA

 
 

Alžírsko

 

Egypt

Egypt

 
 

Libye

 

Maroko

Maroko

 
 

Tunisko

 

OSTATNÍ AFRICKÉ ZEMĚ

OSTATNÍ AFRICKÉ ZEMĚ

 
 

Angola

 
 

Benin

 
 

Botswana

 
 

Britské indickooceánské území

 
 

Burkina Faso

 
 

Burundi

 
 

Kamerun

 
 

Kapverdy

 
 

Středoafrická republika

 
 

Čad

 
 

Komory

 
 

Kongo

 
 

Pobřeží slonoviny

 
 

Demokratická republika Kongo

 
 

Džibutsko

 
 

Rovníková Guinea

 
 

Eritrea

 
 

Etiopie

 
 

Gabon

 
 

Gambie

 
 

Ghana

 
 

Guinea

 
 

Guinea-Bissau

 
 

Keňa

 
 

Lesotho

 
 

Libérie

 
 

Madagaskar

 
 

Malawi

 
 

Mali

 
 

Mauritánie

 
 

Mauricius

 
 

Mosambik

 
 

Namibie

 
 

Niger

 

Nigérie

Nigérie

 

Jižní Afrika

Jižní Afrika

 
 

Rwanda

 
 

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha

 
 

Svatý Tomáš a Princův ostrov

 
 

Senegal

 
 

Seychely

 
 

Sierra Leone

 
 

Somálsko

 
 

Súdán

 
 

Jižní Súdán

 
 

Svazijsko

 
 

Tanzanie

 
 

Togo

 
 

Uganda

 
 

Zambie

 
 

Zimbabwe

 

AMERIKA

AMERIKA

 

ZEMĚ SEVERNÍ AMERIKY

ZEMĚ SEVERNÍ AMERIKY

Kanada

Kanada

Kanada

 
 

Grónsko

Spojené státy

Spojené státy

Spojené státy

 

ZEMĚ STŘEDNÍ AMERIKY

ZEMĚ STŘEDNÍ AMERIKY

 
 

Anguilla

 
 

Antigua a Barbuda

 
 

Aruba

 
 

Bahamy

 
 

Barbados

 
 

Belize

 
 

Bermudy

 
 

Bonaire, St. Eustatius a Saba

 
 

Britské Panenské ostrovy

 
 

Kajmanské ostrovy

 
 

Kostarika

 
 

Kuba

 
 

Curaçao

 
 

Dominika

 
 

Dominikánská republika

 
 

Salvador

 
 

Grenada

 
 

Guatemala

 
 

Haiti

 
 

Honduras

 
 

Jamajka

 

Mexiko

Mexiko

 
 

Montserrat

 
 

Nikaragua

 
 

Panama

 
 

Svatý Kryštof a Nevis

 
 

Svatá Lucie

 
 

Sint Maarten

 
 

Svatý Vincenc a Grenadiny

 
 

Trinidad a Tobago

 
 

Ostrovy Turks a Caicos

 
 

Americké Panenské ostrovy

 

ZEMĚ JIŽNÍ AMERIKY

ZEMĚ JIŽNÍ AMERIKY

 

Argentina

Argentina

 
 

Bolívie

Brazílie

Brazílie

Brazílie

 

Chile

Chile

 
 

Kolumbie

 
 

Ekvádor

 
 

Falklandy

 
 

Guyana

 
 

Paraguay

 
 

Peru

 
 

Surinam

 

Uruguay

Uruguay

 

Venezuela

Venezuela

 

ASIE

ASIE

 

ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU

ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU

 

ARABSKÉ ZEMĚ PERSKÉHO ZÁLIVU

ARABSKÉ ZEMĚ PERSKÉHO ZÁLIVU

 
 

Bahrajn

 
 

Irák

 
 

Kuvajt

 
 

Omán

 
 

Katar

 
 

Saúdská Arábie

 
 

Spojené arabské emiráty

 
 

Jemen

 

OSTATNÍ ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU

OSTATNÍ ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU

 
 

Arménie

 
 

Ázerbájdžán

 
 

Gruzie

 
 

Izrael

 
 

Jordánsko

 
 

Libanon

 
 

Palestinská území

 
 

Sýrie

 

OSTATNÍ ASIJSKÉ ZEMĚ

OSTATNÍ ASIJSKÉ ZEMĚ

 
 

Afghánistán

 
 

Bangladéš

 
 

Bhútán

 
 

Brunej Darussalam

 
 

Barma/Myanmar

 
 

Kambodža

Čína

Čína

Čína

Hongkong

Hongkong

Hongkong

Indie

Indie

Indie

 

Indonésie

Indonésie

 
 

Írán

Japonsko

Japonsko

Japonsko

 
 

Kazachstán

 
 

Kyrgyzstán

 
 

Laos

 
 

Macao

 

Malajsie

Malajsie

 
 

Maledivy

 
 

Mongolsko

 
 

Nepál

 
 

Severní Korea

 
 

Pákistán

 

Filipíny

Filipíny

 

Singapur

Singapur

 

Jižní Korea

Jižní Korea

 
 

Srí Lanka

 

Tchaj-wan

Tchaj-wan

 
 

Tádžikistán

 

Thajsko

Thajsko

 
 

Východní Timor

 
 

Turkmenistán

 
 

Uzbekistán

 
 

Vietnam

 

OCEÁNIE A POLÁRNÍ OBLASTI

OCEÁNIE A POLÁRNÍ OBLASTI

 
 

Americká Samoa

 
 

Guam

 
 

Menší odlehlé ostrovy USA

 

Austrálie

Austrálie

 
 

Kokosové (Keelingovy) ostrovy

 
 

Vánoční ostrov

 
 

Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy

 
 

Ostrov Norfolk

 
 

Fidži

 
 

Francouzská Polynésie

 
 

Kiribati

 
 

Marshallovy ostrovy

 
 

Mikronésie

 
 

Nauru

 
 

Nová Kaledonie

 

Nový Zéland

Nový Zéland

 
 

Cookovy ostrovy

 
 

Niue

 
 

Tokelau

 
 

Ostrovy Severní Mariany

 
 

Palau

 
 

Papua Nová Guinea

 
 

Pitcairn

 
 

Antarktida

 
 

Bouvetův ostrov

 
 

Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy

 
 

Francouzská jižní a antarktická území

 
 

Šalamounovy ostrovy

 
 

Tonga

 
 

Tuvalu

 
 

Vanuatu

 
 

Samoa

 
 

Wallis a Futuna

V RÁMCI UNIE

V RÁMCI UNIE

V RÁMCI UNIE

MIMO UNII

MIMO UNII

MIMO UNII

V rámci eurozóny

V rámci eurozóny

V rámci eurozóny

Mimo eurozónu

Mimo eurozónu

Mimo eurozónu

Orgány Unie (kromě ECB)

Orgány Unie (kromě ECB)

Orgány Unie (kromě ECB)

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka

 

Evropská centrální banka (ECB)

Evropská centrální banka (ECB)

 

V RÁMCI UNIE NEZAŘAZENY

V RÁMCI UNIE NEZAŘAZENY

 

MIMO UNII NEZAŘAZENY

MIMO UNII NEZAŘAZENY

Offshore finanční centra

Offshore finanční centra

Offshore finanční centra

Mezinárodní organizace (kromě orgánů Unie)

Mezinárodní organizace (kromě orgánů Unie)

Mezinárodní organizace (kromě orgánů Unie)

Mezinárodní měnový fond (MMF)

Mezinárodní měnový fond (MMF)

Mezinárodní měnový fond (MMF)

▼B

(1)   Členské státy Unie mimo eurozónu: individuální členění podle země.Tabulka 7

Úrovně členění institucionálních sektorů

Sektor 1

Sektor 2

Centrální banka (S.121)

Centrální banka (S.121)

Ostatní měnové finanční instituce

Ostatní měnové finanční instituce

Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)

Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)

Fondy peněžního trhu (S.123)

Fondy peněžního trhu (S.123)

Vládní instituce (S.13)

Vládní instituce (S.13)

Ostatní sektory

Ostatní sektory

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129)

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.11+S.14+S.15)Tabulka 8

Úroveň členění podle ekonomické činnosti

Úroveň 1

Úroveň 2

NACE Rev. 2

 

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

sekce A

TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

sekce B

 

Těžba ropy, zemního plynu a podpůrné činnosti při těžbě

oddíl 06,09

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

sekce C

 

Potravinářské výrobky, nápoje a tabákové výrobky

oddíl 10, 11, 12

 

CELKEM textilní a dřevařské činnosti

oddíl 13, 14, 16, 17, 18

 

Textilie a oděvy

oddíl 13, 14

 

Dřevo, papír, tisk a rozmnožování

oddíl 16, 17, 18

Ropné, chemické, farmaceutické výrobky, pryžové a plastové výrobky

CELKEM ropné, chemické, farmaceutické výrobky, pryžové a plastové výrobky

oddíl 19, 20, 21, 22

 

Koks a rafinované ropné produkty

oddíl 19

 

Chemické látky a chemické přípravky

oddíl 20

 

Pryžové a plastové výrobky

oddíl 22

Počítače a elektronické a optické přístroje a zařízení

CELKEM kovové výrobky a stroje a zařízení

oddíl 24, 25, 26, 28

 

Základní kovy a kovové konstrukce a kovodělné výrobky

oddíl 24, 25

 

Počítače a elektronické a optické přístroje a zařízení

oddíl 26

 

Stroje a zařízení j.n.

oddíl 28

Vozidla, ostatní dopravní prostředky a zařízení

CELKEM vozidla a ostatní dopravní prostředky a zařízení

oddíl 29, 30

 

Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy

oddíl 29

 

Ostatní dopravní prostředky a zařízení

oddíl 30

 

CELKEM ostatní zpracovatelský průmysl

oddíl 15, 23, 27, 31, 32, 33

DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

sekce D

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

sekce E

 

Shromažďování, úprava a rozvod vody

oddíl 36

 

Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

oddíl 37, 38, 39

STAVEBNICTVÍ

STAVEBNICTVÍ

sekce F

CELKEM SLUŽBY

CELKEM SLUŽBY

sekce G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

sekce G

 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

oddíl 45

 

Velkoobchod, kromě s motorovými vozidly

oddíl 46

 

Maloobchod, kromě motorových vozidel

oddíl 47

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

sekce H

 

CELKEM doprava a skladování

oddíl 49, 50, 51, 52

 

Pozemní a potrubní doprava

oddíl 49

 

Vodní doprava

oddíl 50

 

Letecká doprava

oddíl 51

 

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

oddíl 52

 

Poštovní a kurýrní činnosti

oddíl 53

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

sekce I

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

sekce J

 

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů a jiné zábavní činnosti

oddíl 59, 60

 

Telekomunikační činnosti

oddíl 61

 

Ostatní informační a komunikační činnosti

oddíl 58, 62, 63

PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

sekce K

 

Finanční činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

oddíl 64

 

Činnosti holdingových společností

skupina 64.2

 

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

oddíl 65

 

Pomocné činnosti související s peněžnictvím a pojišťovnictvím

oddíl 66

 

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

sekce L

ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

sekce M

 

Právní a účetnické činnosti

oddíl 69

 

Právní činnosti

skupina 69.1

 

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

skupina 69.2

 

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

oddíl 70

 

Činnosti vedení podniků

skupina 70.1

 

Poradenství v oblasti řízení

skupina 70.2

 

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

oddíl 71

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

oddíl 72

 

Reklama a průzkum trhu

oddíl 73

 

Reklamní činnosti

skupina 73.1

 

Průzkum trhu a veřejného mínění

skupina 73.2

 

Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti, veterinární činnosti

oddíl 74, 75

 

ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

sekce N

 

Činnosti v oblasti pronájmu a leasingu

oddíl 77

 

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti

oddíl 78, 79, 80, 81, 82

 

VZDĚLÁVÁNÍ

sekce P

 

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

sekce Q

KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI

KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI

sekce R

 

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

oddíl 90

 

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

oddíl 91

 

Sportovní a jiné rekreační činnosti; činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

oddíl 92, 93

 

OSTATNÍ ČINNOSTI

sekce S

 

Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

oddíl 94

 

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost; poskytování ostatních osobních služeb

oddíl 95, 96

 

Nezařazeno

 
 

Soukromý nákup a prodej nemovitostí

 

ČINNOST CELKEM

ČINNOST CELKEM

 
PŘÍLOHA II

DEFINICE uvedené v článku 10

Následující definice vycházejí z šestého vydání manuálu MMF o platební bilanci a investiční pozici vůči zahraničí (IMF Balance of Payments and International Investment Positions Manual, Sixth Edition – BPM6), evropského systému účtů, příručky o statistice mezinárodního obchodu službami 2010 (Manual on Statistics on International Trade in Services 2010) a srovnávacích definic přímých zahraničních investic podle OECD (OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment – BD4).

A.   BĚŽNÝ ÚČET

Na běžném účtu se zachycují toky zboží, služeb, prvotních a druhotných důchodů mezi rezidenty a nerezidenty.

1.    ZBOŽÍ

Tato složka zahrnuje movité věci, u nichž dochází ke změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

1.1    Všeobecné zboží v metodice platební bilance

Všeobecné zboží v metodice platební bilance zahrnuje zboží, u něhož dochází ke změně ekonomického vlastnictví mezi rezidentem a nerezidentem a které není zahrnuto do jiné zvláštní kategorie, například zboží v rámci merchantingu (viz 1.2) a neměnové zlato (viz 1.3), nebo není součástí služeb. Všeobecné zboží by se mělo oceňovat tržní hodnotou a cenami FOB (free on board). Dovoz a vývoz zboží v rámci kvazitranzitního obchodu se zahrnuje do podílů zemí na souhrnných ukazatelích Unie, a pokud jde o obchod v rámci Unie, partnerská země by měla být definována podle zásady země odeslání.

1.2    Čistý vývoz zboží v rámci merchantingu

Merchanting je definován jako nákup zboží rezidentem (ve vykazujícím hospodářství) od nerezidenta v kombinaci s následným prodejem téhož zboží jinému nerezidentovi, aniž by se zboží nacházelo ve vykazujícím hospodářství. Čistý vývoz zboží v rámci merchantingu představuje rozdíl mezi hodnotou prodeje a hodnotou nákupu zboží, které je předmětem merchantingu. Tato položka zahrnuje obchodní rozpětí obchodníků, zisky a ztráty z držby a změny stavu zásob zboží v rámci merchantingu.

1.2.1

Pořízení zboží v rámci merchantingu se vykazuje jako záporná hodnota na příjmové straně (vývoz) vykazujícího hospodářství.

1.2.2

Prodej zboží v rámci merchantingu se vykazuje jako kladná hodnota na příjmové straně (vývoz) vykazujícího hospodářství.

1.3    Neměnové zlato

Neměnové zlato zahrnuje veškeré zlato jiné než zlato měnové. Měnové zlato je ve vlastnictví měnových orgánů, které jej drží jako rezervní aktivum (viz 6.5.1). Neměnové zlato může mít podobu zlata ve fyzické podobě (tj. mincí, ingotů či prutů o ryzosti nejméně 995/1 000, včetně zlata drženého na účtech pro alokované zlato), zlatého prachu a zlata v nezpracované či v částečně opracované podobě.

1.4    Očištění o branding – kvazitranzitní obchod

Kvazitranzitní obchod je termín, který se používá pro definování zboží dovezeného do členského státu, celně propuštěného do volného oběhu v rámci Unie (s uhrazením dovozního cla) subjektem, který se nepovažuje za rezidentskou institucionální jednotku, a poté odeslaného do jiného členského státu. Branding je povinen zachycovat členský stát, kterého se ‚kvazitranzitní obchod‘ dotýká, za účelem hlášení rozdílu mezi hodnotou procleného všeobecného zboží při jeho dovozu ze třetí země a jeho hodnotou v okamžik následného odeslání do jiného členského státu. Geografické členění by se mělo provádět na základě země, jejímž rezidentem je mateřský podnik, který ovládá společnost vyřizující celní odbavení spojené s tímto zbožím ve vykazující zemi.

2.    SLUŽBY

Služby představují výsledek produkční činnosti, který mění poměry spotřebitelských jednotek anebo napomáhá směně produktů či finančních aktiv. Služby obecně nepředstavují samostatné položky, u nichž by bylo možné určit vlastnictví, a obecně nemohou být odděleny od svého poskytnutí.

2.1    Výrobní služby u cizích fyzických vstupů

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů zahrnují zpracování, montáž, označování, balení a tak podobně, prováděné podniky, které nejsou vlastníkem daného zboží. Tyto výrobní služby provádí subjekt, který (za to) od vlastníka zboží obdrží odměnu. Jelikož se nemění vlastnictví zboží, nezachycuje se mezi zpracovatelem a vlastníkem žádná transakce týkající se všeobecného zboží. Hodnota odměny účtovaná za výrobní služby u cizích fyzických vstupů nemusí být nutně stejná jako rozdíl mezi hodnotou zboží zaslaného ke zpracování a jeho hodnotou po zpracování. Vyloučeny jsou montáž prefabrikovaných konstrukcí (zahrnuje se do stavebních prací) a označování a balení v souvislosti s dopravou (zahrnuje se do dopravy).

2.2    Opravy a údržba jinde neuvedené

Opravy a údržba jinde neuvedené zahrnují údržbářskou a opravárenskou práci rezidentů na zboží, které je ve vlastnictví nerezidentů (a naopak). Opravy mohou probíhat v sídle opraváře nebo jinde. Hodnota údržby a oprav zahrnuje veškeré součástky a materiál dodané opravářem a zahrnuté do ceny. Součástky a materiál účtovaný samostatně by se měly zahrnovat do všeobecného zboží. V této položce nejsou zahrnuty opravy a údržba lodí, letadel a jiných dopravních prostředků. Vyloučen je úklid dopravních prostředků, který se zahrnuje do dopravních služeb. Vyloučeny jsou údržba a opravy staveb, které se zahrnují do stavebních prací. Vyloučeny jsou údržba a opravy počítačů, které se zahrnují do služeb v oblasti počítačů.

2.3    Doprava

Doprava představuje proces přemísťování osob a věcí z jednoho místa na druhé, jakož i s ním spojené podpůrné a vedlejší služby. Doprava zahrnuje rovněž poštovní a kurýrní služby. Dopravní služby se v platební bilanci zachycují tehdy, jsou-li poskytovány rezidenty jednoho hospodářství ve prospěch rezidentů jiného hospodářství. Dopravu lze klasifikovat podle:

a) druhu dopravy, konkrétně námořní, letecká nebo jiná. Druh ‚Jiná‘ lze dále členit na železniční, silniční, vnitrozemskou vodní, potrubní a kosmickou dopravu a přenos elektřiny;

b) toho, co se přepravuje, konkrétně osoby nebo náklad nebo ostatní (která zahrnuje podpůrné a vedlejší služby, jako je nakládka a vykládka kontejnerů, skladování a skladové hospodářství, balení a přebalování, čištění dopravního zařízení prováděné v přístavech a na letištích).

2.3.1    Námořní doprava

Zahrnuje všechny námořní dopravní služby. Vyžaduje se členění na osobní námořní dopravu, nákladní námořní dopravu a ostatní námořní dopravu.

2.3.2    Letecká doprava

Zahrnuje všechny letecké dopravní služby. Vyžaduje se členění na osobní leteckou dopravu, nákladní leteckou dopravu a ostatní leteckou dopravu.

2.3.3    Jiné druhy dopravy

Zahrnuje všechny dopravní služby neprováděné na moři či ve vzduchu. Vyžaduje se členění na osobní, nákladní a ostatní. Pro ostatní dopravu se požaduje tato rozšířená klasifikace:

2.3.3.1  Kosmická doprava zahrnuje vypouštění satelitů obchodními podniky pro vlastníky satelitů (například telekomunikační podniky) a jiné operace prováděné provozovateli kosmického zařízení, například doprava věcí a osob za účelem vědeckých pokusů. Rovněž je zahrnuta kosmická osobní doprava a platby hospodářství spojené s účastí jeho rezidentů na cestách kosmických dopravních prostředků jiného hospodářství.

2.3.3.2  Železniční doprava zahrnuje vlakovou dopravu. Požaduje se další členění na osobní železniční, nákladní železniční a ostatní dopravu.

2.3.3.3  Silniční doprava zahrnuje dopravu nákladními vozidly, těžkými nákladními automobily, autobusy a autokary. Požaduje se další členění na osobní silniční dopravu, nákladní silniční dopravu a ostatní silniční dopravu.

2.3.3.4  Vnitrozemská vodní doprava se týká mezinárodní přepravy na řekách, kanálech a jezerech. Zahrnuty jsou vodní cesty uvnitř jedné země i ty, o které se dělí dvě či více zemí. Požaduje se další členění na osobní vnitrozemskou vodní dopravu, nákladní vnitrozemskou vodní dopravu a ostatní vnitrozemskou vodní dopravu.

2.3.3.5  Potrubní doprava pokrývá mezinárodní přepravu věcí potrubím, jako je přeprava ropy a souvisejících produktů, vody a zemního plynu. Vyloučeny jsou distribuční služby, obvykle z rozvoden ke spotřebiteli (zahrnuté v položce ostatní podnikatelské služby j.n.) a hodnota přepravovaných věcí (zahrnutá v položce všeobecné zboží).

2.3.3.6  Přenos elektřiny zahrnuje služby přenosu elektrické energie pomocí vysokého napětí prostřednictvím propojené skupiny vedení a souvisejících zařízení mezi body dodávky a body, ve kterých se transformuje na nízké napětí pro dodávku spotřebitelům nebo dodávky do jiných elektrických systémů. Zahrnuty jsou poplatky za přenos elektřiny, pokud je oddělen od procesu výroby a distribuce. Dodávky elektřiny samotné jsou vyloučeny. Vyloučeny jsou rovněž distribuční služby týkající se elektřiny (zahrnuté v položkách ostatní podnikatelské služby, ostatní podnikatelské služby j.n.)

2.3.3.7  Ostatní podpůrné a vedlejší dopravní služby zahrnují všechny ostatní dopravní služby, které nelze zařadit do žádné z výše popsaných složek dopravních služeb.

2.3.4    Poštovní a kurýrní služby

Poštovní a kurýrní služby zahrnují vyzvednutí, přepravu a doručování listovních zásilek, novin, časopisů, brožur, ostatních tiskovin, balíků a balíčků, včetně služeb poštovních přepážek a pronájmu poštovních schránek.

2.4    Cestovní ruch

Příjmy z cestovního ruchu zahrnují zboží a služby určené k vlastnímu použití nebo dalšímu poskytnutí, které z hospodářství získávají nerezidenti během návštěv tohoto hospodářství. Na straně výdajů cestovní ruch zahrnuje zboží a služby určené k vlastnímu použití či dalšímu poskytnutí, které získávají z jiných hospodářství rezidenti během návštěvy těchto hospodářství. Cestovní ruch zahrnuje místní dopravu (tj. dopravu v rámci návštěvy daného hospodářství poskytovanou rezidentem daného hospodářství), je z něj však vyloučena mezinárodní doprava (která se zahrnuje do osobní dopravy). Vyloučeno je rovněž zboží nakoupené cestující osobou k dalšímu prodeji ve vlastním hospodářství nebo v jakémkoli jiném hospodářství. Cestovní ruch se člení na dvě hlavní složky: pracovní cesty a soukromé cesty.

2.4.1    Pracovní cesty

Pracovní cesty zahrnují pořízení zboží a služeb osobami na služební cestě. Rovněž zahrnují pořízení zboží a služeb pro osobní potřebu sezónními, příhraničními a ostatními pracovníky, kteří nejsou rezidenty v hospodářství, ve kterém jsou zaměstnáni. Pracovní cesty se dále rozdělují na položky pořízení zboží a služeb příhraničními, sezónními a ostatními krátkodobými pracovníky a ostatní pracovní cesty.

2.4.1.1

Pořízení zboží a služeb pro osobní potřebu sezónními, příhraničními a ostatními krátkodobými pracovníky zahrnuje pořízení zboží a služeb pro osobní potřebu sezónními, příhraničními a ostatními pracovníky, kteří nejsou rezidenty v hospodářství, ve kterém jsou zaměstnáni, a jejichž zaměstnavatel rezidentem tohoto hospodářství je.

2.4.1.2

Ostatní pracovní cesty zahrnují veškeré výdaje na pracovní cesty nerealizované příhraničními a sezónními nebo ostatními krátkodobými pracovníky.

2.4.2    Soukromé cesty

Soukromé cesty zahrnují zboží a služby pořízené osobami, které do zahraničí cestují za jiným než služebním účelem, například na dovolenou, za rekreační a kulturní činností, na návštěvu přátel a příbuzných, na poutní cesty a za vzdělávacími a zdravotními účely. Soukromé cesty se rozdělují na tři položky: výdaje na zdravotní pobyty, výdaje na vzdělávací pobyty a ostatní soukromé cesty.

2.4.2.1

Výdaje na zdravotní pobyty jsou vymezeny jako celkové výdaje osob cestujících z léčebných důvodů.

2.4.2.2

Výdaje na vzdělávací pobyty jsou vymezeny jako celkové výdaje studentů.

2.4.2.3

Ostatní soukromé cesty pokrývají všechny soukromé cesty nezahrnuté ve výdajích na zdravotní pobyty či výdajích na vzdělávací pobyty.

2.5    Stavební práce

Stavební práce zahrnují tvorbu, renovace, opravy nebo rozšiřování fixních aktiv v podobě budov, zlepšení půdy technického charakteru a další stavby inženýrského stavitelství (včetně silnic, mostů, přehrad atd.) Zahrnují s tím spojené instalační a montážní práce, přípravu stavenišť a všeobecnou výstavbu, specializované služby, jako jsou malířské a natěračské práce, instalatérské práce a demoliční práce, a řízení stavebních projektů. Smlouvy o výstavbě zahrnuté v mezinárodním obchodě se službami mají obecně krátkodobou povahu. Rozsáhlý stavební projekt smluvně zajišťovaný nerezidentským podnikem, jehož dokončení trvá rok nebo déle, má obvykle za následek vznik rezidentské pobočky.

Stavební práce lze dále rozdělit na stavební práce v zahraničí a stavební práce ve vykazujícím hospodářství.

2.5.1    Stavební práce v zahraničí

Stavební práce v zahraničí zahrnují stavební služby poskytované nerezidentům podniky, které jsou rezidenty ve vykazujícím hospodářství, (příjmy/vývoz) a zboží a služby nakupované těmito podniky v hostitelském hospodářství (výdaje/dovoz).

2.5.2    Stavební práce ve vykazujícím hospodářství

Stavební práce ve vykazujícím hospodářství zahrnují stavební služby poskytované rezidentům vykazujícího hospodářství nerezidentskými stavebními podniky (výdaje) a zboží a služby nakupované ve vykazujícím hospodářství těmito nerezidentskými podniky (příjmy).

2.6    Pojišťovací služby a penzijní financování

Pojišťovací služby a penzijní financování zahrnují: přímé pojištění, zajištění, pomocné služby při pojištění, penzijní financování a standardizované záruční služby. Přímé pojištění se dále člení na životní pojištění, pojištění nákladu a ostatní přímé pojištění. Penzijní financování a standardizované záruční služby se dále člení na penzijní financování a standardizované záruční služby. Tyto služby jsou odhadovány nebo oceňovány podle poplatků zahrnutých v celkovém pojistném, nikoli podle celkové hodnoty pojistného.

2.6.1    Životní pojištění

Pojištěnci životního pojištění provádějí pravidelné platby pojistiteli (může se jednat pouze o jedinou platbu), za což pojistitel zaručuje, že pojištěnci vyplatí k určitému datu nebo v případě úmrtí pojištěnce, pokud k němu dojde dříve, sjednanou minimální částku nebo anuitu. Rizikové životní pojištění, při kterém je plnění poskytnuto pouze v případě úmrtí, nikoli však za žádných jiných okolností, je z této položky vyloučeno a zahrnuto do ostatního přímého pojištění.

2.6.2    Pojištění nákladu

Pojištění nákladu se týká pojištění vyváženého nebo dováženého zboží na základě výpočtu podle FOB hodnoty zboží a nákladní dopravy.

2.6.3    Ostatní přímé pojištění

Ostatní přímé pojištění zahrnuje všechny ostatní formy neživotního pojištění. Zahrnuje rizikové životní pojištění; úrazové a zdravotní pojištění (pokud není poskytováno v rámci státního programu sociálního zabezpečení); námořní, letecké a jiné dopravní pojištění; pojištění proti požáru a jinému poškození majetku; pojištění finanční ztráty, pojištění odpovědnosti a jiné pojištění, jako cestovní pojištění a pojištění související s půjčkami a úvěrovými kartami.

2.6.4    Zajištění

Zajištění je proces dalšího smluvního krytí pojistného rizika, často smlouvou se specializovanými poskytovateli, výměnou za poměrný podíl na příjmu z pojistného. Zajišťovací vztahy se mohou týkat balíčků obsahujících několik druhů rizik.

2.6.5    Pomocné služby při pojištění

Zahrnují transakce, které jsou úzce spojeny s činností pojišťoven a penzijních fondů. Zahrnuty jsou odměny zástupců, služby pojišťovacích makléřů a zástupců, pojišťovací a penzijní poradenské služby, odhadní a likvidační služby, služby pojistných matematiků, služby krizového řízení a regulatorní a monitorovací služby pro odškodnění a náhrady.

2.6.6    Penzijní financování

Penzijní financování zahrnuje služby poskytované fondy zřízenými za účelem zajištění příjmu v důchodu a dávek v případě úmrtí nebo invalidity u specifických skupin zaměstnanců vládními institucemi nebo pojišťovnami jménem zaměstnanců.

2.6.7    Standardizované záruční služby

Standardizované záruční služby jsou služby související se standardizovanými záručními programy. Jedná se o ujednání, ve kterých se jedna strana (ručitel) zaváže, že uhradí ztráty věřiteli v případě selhání dlužníka. K příkladům patří záruky za vývozní úvěry a záruky za studentské půjčky.

2.7    Finanční služby

Finanční služby zahrnují služby finančního zprostředkování a doplňkové služby (kromě služeb pojišťoven a penzijních fondů), které obvykle poskytují banky nebo jiné finanční instituce.

2.7.1    Finanční služby přímo účtované a jiné finanční služby

V případě mnoha finančních služeb se přímo účtují poplatky a nevyžaduje se u nich žádný zvláštní výpočet. Zahrnují se sem poplatky z přijímání vkladů a z poskytování půjček, poplatky za jednorázové záruky, poplatky či pokuty za předčasné či opožděné splacení, poplatky spojené s vedením účtu, poplatky spojené s akreditivy, služby spojené s kreditními kartami, provize a poplatky související s finančním leasingem, faktoringem, poskytováním finančních záruk a zúčtováním plateb. Zahrnuty jsou rovněž služby finančního poradenství, úschova finančních aktiv nebo drahých kovů, řízení finančních aktiv, služby monitoringu, služby poskytování likvidity, služby převzetí rizik jiné než pojištění, služby spojené s fúzemi a akvizicemi, služby hodnocení úvěrového rizika, služby poskytované burzami a služby trustů. Obchodníci s finančními nástroji mohou účtovat poplatky za své služby v plné výši anebo zčásti nastavením rozdílných cen pro nákup a prodej nástrojů. Obchodní rozpětí z nákupních a prodejních transakcí se zahrnuje mezi finanční služby přímo účtované a jiné finanční služby.

2.7.2    Finanční zprostředkovatelské služby nepřímo měřené (FISIM)

Skutečně placené či přijaté úroky zahrnují prvek důchodu a poplatek za danou službu. Poskytovatelé úvěrů a příjemci vkladů fungují tak, že nabízejí svým vkladatelům úrokové sazby, které jsou nižší než sazby, které účtují svým dlužníkům. Výsledné úrokové rozpětí využívají finanční instituce k pokrytí svých výdajů a dosažení provozního přebytku. Na základě konvence se tyto nepřímé poplatky spojené s úroky uplatňují jen u půjček a vkladů a jen tehdy, jsou-li tyto půjčky poskytovány finančními institucemi anebo jsou-li tyto vklady ukládány u finančních institucí.

2.8    Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené zahrnují:

a) poplatky za využívání vlastnických práv (například patentů, obchodních známek, autorských práv, průmyslových postupů a vzorů včetně obchodního tajemství a franšíz). Tato práva mohou vznikat z výzkumu a vývoje, jakož i z marketingu; a

b) poplatky za licence k rozmnožování a šíření duševního vlastnictví vtěleného do vyrobených originálů a prototypů (například autorské právo ke knihám a rukopisům, počítačovým programům, kinematografickým dílům a zvukovým záznamům) a za související práva (například práva k živému vystoupení a televiznímu, kabelovému či satelitnímu vysílání).

2.9    Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

Služby v oblasti počítačů a telekomunikační služby se vymezují na základě povahy služby a ne na základě způsobu dodání.

2.9.1    Telekomunikační služby

Telekomunikační služby zahrnují přenos zvukových, obrazových či jiných informací telefonem, telexem, telegramem, rádiovým a televizním kabelem a vysíláním, pomocí satelitu, elektronickou poštou, faxem atd. včetně služeb sítí pro podnikatele, telekonferenčních a podpůrných služeb. Nezahrnují hodnotu přenášených informací. Zahrnuty jsou rovněž mobilní telekomunikace, služby internetové páteřní sítě a služby on-line přístupu včetně poskytování přístupu na internet. Vyloučeny jsou služby instalace zařízení telefonní sítě, které jsou zahrnuty ve stavebních pracích a databázové služby (zahrnuté v informačních službách).

2.9.2    Služby v oblasti počítačů

Služby v oblasti počítačů zahrnují služby týkající se hardwaru a/nebo softwaru a služby zpracování údajů. Zahrnuty jsou rovněž hardwarové a softwarové poradenství a zaváděcí služby; údržba a opravy počítačů a periferních zařízení; služby obnovy při haváriích, poskytování poradenství a pomoci ve věcech týkajících se správy počítačových zdrojů; analýza, navrhování a programování systémů připravených k použití (včetně vývoje a navrhování webových stránek), technické poradenství ohledně softwaru; licence pro používání individuálně nepřizpůsobeného softwaru; vývoj, výroba, dodávky a dokumentace individuálně přizpůsobeného softwaru včetně operačních systémů vyrobených na objednávku pro určitého uživatele; údržba systémů a jiné podpůrné služby, například školení poskytované v rámci poradenství; služby zpracování údajů, například zadávání údajů, tabelace a zpracování na principu sdílení času, služby pro umístění webové stránky (tj. poskytování prostoru serveru na internetu pro umístění webových stránek klientů); a správa počítačového vybavení. Vyloučeny jsou poplatky za licence k rozmnožování nebo šíření softwaru, které jsou zahrnuty v poplatcích za využívání duševního vlastnictví. Leasing počítačů bez provozovatele se zahrnuje do operativního leasingu.

2.9.3    Informační služby

Obsahují: služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur a ostatní informační služby.

2.9.3.1

Služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur zahrnují zajišťování zpráv, fotografií a článků pro sdělovací prostředky.

2.9.3.2

Ostatní informační služby zahrnují databázové služby (koncepce databáze, uchování údajů a šíření údajů a databází (včetně adresářů a seznamů adres) prostřednictvím on-line, magnetických, optických nebo tištěných médií; a webové vyhledávací portály (vyhledávací služby, které najdou internetové adresy pro klienty, kteří zadají dotaz v podobě klíčového slova). Zahrnují také přímé, nehromadné předplatné novin a periodik zasílaných poštou, elektronicky či jinak, ostatní služby poskytování obsahu online a služby knihoven a archívů. Hromadné předplatné novin a periodik je zahrnuto do všeobecného zboží. Stahovaný obsah, kromě softwaru (zahrnutého do služeb v oblasti počítačů) nebo audio a video (zahrnuté do audiovizuálních a souvisejících služeb), se zahrnuje do informačních služeb.

2.10    Ostatní podnikatelské služby

Tato kategorie zahrnuje: výzkum a vývoj, odborné a manažerské poradenství, technické služby, služby související s obchodem a ostatní podnikatelské služby.

2.10.1    Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj zahrnuje služby spojené se základním výzkumem, aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem nových výrobků a procesů. V zásadě tato kategorie pokrývá takové činnosti v oblasti přírodních věd, společenských věd a humanitních věd, včetně vývoje operačních systémů, které představují technologický pokrok. Zahrnut je rovněž komerční výzkum v oblasti elektroniky, léčiv a biotechnologií.

Tato kategorie zahrnuje: 1) systematicky prováděnou práci zaměřenou na zvyšování objemu poznatků a 2) ostatní výzkum a vývoj.

2.10.1.1

Systematicky prováděná práce zaměřená na zvyšování objemu poznatků zahrnuje: a) obstarávání zakázkového a nezakázkového výzkumu a vývoje a b) prodej vlastnických práv k výsledkům výzkumu a vývoje.

2.10.1.1.a  Obstarávání zakázkového a nezakázkového výzkumu a vývoje zahrnuje provádění výzkumu a vývoje na objednávku (na zakázku) a rozvoj nezakázkového výzkumu a vývoje, kromě prodeje vlastnických práv (zahrnutých v 2.10.1.1.b), a prodej souvisejících licencí na reprodukci nebo použití (zahrnutých v poplatcích za využívání duševního vlastnictví).

2.10.1.1.b  Prodej vlastnických práv k výsledkům výzkumu a vývoje zahrnuje patenty, autorská práva k výsledkům výzkumu a vývoje, průmyslové postupy a vzory (včetně obchodního tajemství).

2.10.1.2

Ostatní výzkum a vývoj zahrnuje ostatní činnosti související s vývojem produktů/postupů.

2.10.2    Odborné a manažerské poradenství

Odborné a manažerské poradenství zahrnuje: 1) právní služby, účetnictví, manažerské poradenství, manažerské služby a služby styku s veřejností; a 2) reklamní služby, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění.

2.10.2.1

Právní služby, účetnické služby, poradenské služby v oblasti řízení a v oblasti vztahů s veřejností zahrnují:

a) právní služby; b) účetnické a auditorské služby a služby daňového poradenství; c) poradenské služby v oblasti podnikání a řízení a v oblasti vztahů s veřejností.

2.10.2.1.a  Právní služby zahrnují právní poradenství a zastupování v právních jednáních, při soudních a správních řízeních; služby vypracování právní dokumentace a sepisování listin; poradenství ve věci ověřování a úschovy veřejných listin a služby rozhodce a smírčího soudce.

2.10.2.1.b  Účetnické a auditorské služby a služby daňového poradenství zahrnují zaznamenávání obchodních transakcí pro podniky a jiné subjekty; služby přezkoumání účetních záznamů a účetních závěrek; plánování a poradenství v daňové oblasti u podnikatelů; a přípravu daňových dokladů.

2.10.2.1.c  Poradenské služby v oblasti podnikání a řízení a v oblasti vztahů s veřejností zahrnují poradenské, pomocné a provozní asistenční služby poskytované podnikům pro podnikatelskou politiku a strategii a celkové plánování, strukturování a řízení organizace. Patří sem manažerské poplatky, manažerské audity; řízení trhu, lidské zdroje, řízení výroby a poradenství pro řízení projektů a poradenské, pomocné a provozní služby týkající se zlepšování postavení klientů a jejich vztahů s veřejností a jinými institucemi.

2.10.2.2

Reklamní služby, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění zahrnují navrhování, tvorbu a prodej reklamy reklamními agenturami; umisťování reklamy v médiích včetně nákupu a prodeje reklamního prostoru; výstavní služby poskytované ze strany obchodních veletrhů; propagaci produktů v zahraničí; průzkum trhu, telemarketing; a průzkum veřejného mínění ohledně různých otázek.

2.10.3    Technické služby, služby související s obchodem a ostatní podnikatelské služby

Tyto služby zahrnují: 1) architektonické, inženýrské, vědecké a ostatní technické služby, 2) zpracování odpadu a odstraňování znečištění, služby v oblasti zemědělství a těžby a dobývání, 3) služby operativního leasingu, 4) služby související s obchodem a 5) ostatní podnikatelské služby jinde neuvedené.

2.10.3.1    Architektonické, inženýrské, vědecké a ostatní technické služby

Zahrnují: a) architektonické služby, b) inženýrské služby, c) vědecké a ostatních technické služby.

2.10.3.1.a  Architektonické služby zahrnují transakce související s projektováním budov.

2.10.3.1.b  Inženýrské služby zahrnují projektování, vývoj a využití strojů, materiálů, nástrojů, konstrukcí, postupů a systémů. Služby tohoto typu zahrnují poskytování návrhů, plánů a studií souvisejících s inženýrskými projekty. Těžební inženýrství je vyloučeno (je zahrnuté ve službách souvisejících s těžbou a dobýváním a těžbou ropy a zemního plynu).

2.10.3.1.c  Vědecké a ostatní technické služby zahrnují zeměměřičské služby; kartografické služby; zkoušky a certifikace výrobků; a služby technické kontroly.

2.10.3.2    Nakládání s odpady a sanační služby, služby v oblasti zemědělství a těžby a dobývání

Zahrnují: a) nakládání s odpady a sanační služby, b) služby související se zemědělstvím, lesnictvím a rybolovem, c) služby související s těžbou a dobýváním a těžbou ropy a zemního plynu

2.10.3.2.a  Nakládání s odpady a sanační služby zahrnují sběr a likvidaci odpadu, sanace a další služby v oblasti ochrany životního prostředí. Rovněž zahrnují environmentální služby, jako je produkce kompenzací za emise uhlíku nebo ukládání uhlíku, které nejsou klasifikovány v žádné konkrétnější kategorii.

2.10.3.2.b  Služby související se zemědělstvím, lesnictvím a rybolovem zahrnují zemědělské služby, které souvisejí se zemědělstvím, jako je poskytování zemědělských strojů s obsluhou, sklizeň, ošetřování plodin, boj proti škůdcům, krmení zvířat, péče o zvířata a chov zvířat. Tato položka rovněž zahrnuje služby týkající se lovu, chytání zvěře, lesnictví a těžby dřeva a rybolovu a také veterinární služby.

2.10.3.2.c  Služby související s těžbou a dobýváním a těžbou ropy a zemního plynu zahrnují těžební služby poskytované při těžbě ropy a zemního plynu, včetně vrtání, stavby vrtných věží, oprav a demontáže a cementování pláště ropných a plynových vrtů. Tato položka rovněž zahrnuje služby související s průzkumem a těžbou nerostů, jakož i těžební inženýrství a geologické průzkumy.

2.10.3.3    Služby operativního leasingu

Operativní leasing je činnost pronájmu vyráběných aktiv za podmínek, na základě kterých nájemce může používat hmotná aktiva, ale nezahrnuje převod převážné většiny rizik a výhod vyplývajících z vlastnictví na nájemce. Operativní leasing se může nazývat pronájmem v případě položek, jako jsou budovy nebo zařízení. Služby operativního leasingu zahrnují leasing (pronájem) a charterový pronájem lodí, letadel nebo dopravního zařízení bez posádky. Rovněž jsou zahrnuty platby za provozní pronájem týkající se jiných typů zařízení bez obsluhy, včetně počítačů a telekomunikačního zařízení. Platby licenčních poplatků za právo použít nehmotná aktiva, jako je software, duševní vlastnictví atd. jsou zahrnuty do specifických položek (služby v oblasti počítačů, poplatky za využívání duševního vlastnictví j.n. atd.) a ne do operativního leasingu. Ze služeb operativního leasingu jsou vyloučeny služby za pronájem telekomunikačních linek nebo kapacity) zahrnuté v telekomunikačních službách); pronájem lodí a letadel s posádkou (zahrnutý v dopravních službách); a pronájmy související s cestovním ruchem (zahrnuté v cestovním ruchu).

2.10.3.4    Služby související s obchodem

Služby související s obchodem zahrnují provize za transakce se zbožím a službami splatné obchodníkům, komoditním makléřům, zprostředkovatelům, dražitelům a komisionářům. Ze služeb souvisejících s obchodem jsou vyloučeny franšízové poplatky (zahrnuté v poplatcích za využívání duševního vlastnictví j.n.); zprostředkování finančních nástrojů (zahrnuté ve finančních službách); pojišťovací makléřství (zahrnuté v pomocných službách při pojištění) a poplatky související s dopravou, jako jsou zprostředkovatelské provize (zahrnuté v dopravě).

2.10.3.5    Ostatní podnikatelské služby jinde neuvedené

Ostatní podnikatelské služby zahrnují distribuční služby týkající se rozvodu vody, páry, zemního plynu nebo ostatních ropných produktů a dodávání klimatizovaného vzduchu, pokud jsou identifikované odděleně od přenosu; zprostředkování zaměstnání, bezpečnostní a vyšetřovací služby; překlady a tlumočení; fotografické služby; vydavatelské služby; úklid budov; a služby v oblasti nemovitostí.

2.11    Osobní, kulturní a rekreační služby

Obsahují audiovizuální a související služby a ostatní osobní, kulturní a rekreační služby.

2.11.1    Audiovizuální a související služby

Audiovizuální a související služby lze dále členit na audiovizuální služby a umělecké související služby. Představují služby a s nimi související poplatky, které se týkají výroby filmů (na filmovém pásu nebo videokazetách), rozhlasových a televizních programů (živých nebo ze záznamu) a hudebních nahrávek. Zahrnut je pronájem audiovizuálních a souvisejících produktů a přístup ke kódovaným televizním kanálům (například kabelové nebo satelitní služby); hromadně vyráběné audiovizuální produkty kupované či prodávané pro opakované užití, které jsou dodávány elektronickou cestou (stažené); odměny vystupujících umělců (herců, hudebníků, tanečníků), autorů, skladatelů atd. Vyloučeny jsou poplatky nebo licence související s rozmnožováním a/nebo šířením audiovizuálních produktů (ty jsou zahrnuty v poplatcích za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedených).

2.11.2    Ostatní osobní, kulturní a rekreační služby

Zahrnují: a) služby v oblasti vzdělávání, b) služby v oblasti zdravotnictví, c) ochrana památek a rekreační služby a d) ostatní osobní služby.

2.11.2a  Služby v oblasti vzdělávání obsahují služby poskytované mezi rezidenty a nerezidenty týkající se vzdělávání, například korespondenční kurzy a vzdělávání pomocí televize nebo internetu i výuku pomocí učitelů, poskytujících služby přímo v hostitelských hospodářstvích.

2.11.2.b  Služby v oblasti zdravotnictví obsahují služby, které jsou poskytované lékaři, zdravotními sestrami a pomocným zdravotnickým a obdobným personálem, jakož i laboratorní a obdobné služby, dálkově či na místě. Vyloučeny jsou veškeré výdaje cestujících osob na vzdělávání a zdravotní péči (zahrnuté v cestovním ruchu).

2.11.2.c  Ochrana památek a rekreační služby zahrnují služby související s provozem muzeí a s jinými kulturními a sportovními činnostmi, hazardními hrami a rekreačními činnostmi, kromě činností, kdy jsou osoby mimo své rezidentské hospodářství, (zahrnutých v cestovním ruchu).

2.11.2.d  Ostatní osobní služby zahrnují sociální služby, služby v domácnostech atd.

2.12    Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené

Jedná se o zbytkovou kategorii zahrnující transakce vládních institucí (včetně transakcí mezinárodních organizací) s výrobky a službami, které nelze zařadit pod jinou položku. Zahrnuty jsou všechny transakce (s výrobky i službami) enkláv, jako jsou velvyslanectví, konzuláty, vojenské základny a mezinárodní organizace, s rezidenty hospodářství, v nichž jsou tyto enklávy umístěny. Vyloučeny jsou transakce těchto enkláv/jednotek s rezidenty jejich domácích hospodářství. V závislosti na jednotce vládních institucí, která provádí transakci, lze tuto položku dále členit na výrobky a služby, se kterými transakce provádějí velvyslanectví a konzuláty a ostatní výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené.

3.    PRVOTNÍ DŮCHODY

Prvotní důchody představují výnosy, které plynou institucionálním jednotkám za jejich příspěvek k výrobnímu procesu anebo za poskytnutí finančních aktiv či z pronájmu přírodních zdrojů jiným institucionálním jednotkám. Zahrnují náhrady zaměstnancům, důchody z investic a ostatní prvotní důchody.

3.1    Náhrady zaměstnancům (D1)

Náhrady zaměstnancům se zachycují, jsou-li zaměstnavatel (výrobní jednotka) a zaměstnanec rezidenty různých hospodářství. Pro hospodářství, ve kterém je zaměstnavatel (výrobní jednotka) rezidentem, představují náhrady zaměstnancům celkovou odměnu (včetně příspěvků placených zaměstnavatelem do programů sociálního zabezpečení nebo do soukromých pojistných či penzijních fondů) v penězích či v naturáliích, kterou hradí rezidentský podnik zaměstnancům nerezidentům za jejich práci vykonanou v průběhu daného účetního období. Pro hospodářství, ve kterém jsou tyto fyzické osoby rezidenty, představují náhrady celkovou odměnu v penězích či v naturáliích, která jim náleží od nerezidentského podniku za jejich práci vykonanou v průběhu daného účetního období. Je důležité zjistit, zda mezi stranami existuje vztah zaměstnavatel-zaměstnanec, v opačném případě představuje platba úhradu za nákup služeb.

3.2    Důchody z investic

Důchody z investic jsou důchody odvozené od rezidentova vlastnictví zahraničního finančního aktiva (příjmy) a symetricky důchody odvozené z nerezidentova vlastnictví domácího finančního aktiva (výdaje). Důchody z investic zahrnují důchody z akcií a ostatních účastí (dividendy, čerpání z důchodu kvazikorporací, reinvestované zisky) a z dluhových nástrojů (úroky) a důchody z investic přisuzované pojištěncům a účastníkům v penzijních programech a standardizovaných záručních programech.

V platební bilanci se důchody z investic rovněž klasifikují podle funkce, kterou plní podkladová investice, například přímé investice, portfoliové investice, ostatní investice či rezervní aktiva, a dále se podrobně dělí podle typů investic. Ohledně definování investic podle funkce viz finanční účet.

Jsou-li zisk a ztráty z držby (kapitálu) samostatně identifikovatelné, neklasifikují se jako důchody z investic, nýbrž jako změny v hodnotě investic způsobené vývojem tržních cen. Čisté toky spojené s úrokovými deriváty se zachycují výlučně pod finančními deriváty na finančním účtu.

3.2.1    Úroky (D41)

Úroky představují formu důchodů z investic, který náleží vlastníkům určitých druhů finančních aktiv, konkrétně vkladů (AF2), dluhových cenných papírů (AF3), půjček (AF4) a ostatních pohledávek (AF8) za to, že dají tato finanční aktiva k dispozici jiné institucionální jednotce. Důchody z držby zvláštních práv čerpání (ZPČ) a z přidělení zvláštních práv čerpání jsou rovněž úrokem. Na účtu prvotních důchodů se zachycují ‚čisté úroky‘ tím, že se eliminuje složka FISIM ze ‚skutečně placených či přijatých úroků‘. Důchody z úroků se zachycují na základě časového rozlišení.

3.2.2    Rozdělované důchody společností (D42)

3.2.2.1    Dividendy (D421)

Dividendy představují rozdělení zisku vlastníkům účastí a akcií (AF5) za to, že své finanční prostředky dali k dispozici společnosti. Dividendy se zachycují v okamžiku, kdy je možné poprvé akcie prodat bez ztráty nároku na výplatu oznámené dividendy (po tzv. dni ex-dividend).

3.2.2.2    Čerpání z důchodu kvazikorporací (D422)

Čerpání z důchodu kvazikorporací (podniky nezapsané v obchodním rejstříku, které se chovají, jako kdyby byly společnostmi, například pobočky, pomyslné rezidentské jednotky zavedené pro držbu půdy a jiných přírodních zdrojů nerezidentů, společné podniky, trusty atd.) představuje částky, které vlastníci kvazikorporací čerpají pro vlastní potřebu ze zisků realizovaných kvazikorporacemi, které jim patří. Čerpání z důchodu kvazikorporací se zachycuje v době, kdy k němu skutečně dochází.

3.2.3    Reinvestované zisky z přímých investic v zahraničí (D43)

Reinvestované zisky představují podíl přímého investora (odpovídající jím drženému podílu na základním kapitálu) na zisku, který zahraniční dceřiné společnosti, přidružené společnosti a pobočky nerozdělují jako dividendy. Definuje se jako rozdíl mezi podílem přímého investora na celkovém konsolidovaném zisku realizovaném podnikem, do něhož investor vložil svou přímou investici, v referenčním období (po odečtu daní, úroků a znehodnocení) a dividend splatných za toto referenční období, a to i tehdy pokud se tyto dividendy vztahují k zisku realizovanému v předchozích obdobích.

Reinvestované zisky se zachycují v těch obdobích, kdy jsou nerozdělené zisky vytvořeny.

3.2.4    Důchody z akcií investičních fondů (D443)

Důchody z investic přisuzované podílníkům fondů kolektivního investování, včetně investičních a podílových fondů, tvoří dvě samostatné položky: dividendy (D4431) a reinvestované zisky (D4432).

Na zisky z investičních fondů lze pohlížet, jako by se dále přenášely na akcionáře (či podílníky), neboť vznikají ve formě důchodu z investic do účastí a akcií. Investiční fondy vytvářejí důchod investováním peněz získaných od svých akcionářů. Důchody akcionářů z investičních fondů se vymezují jako důchody z investic v investičním portfoliu fondu po odečtu provozních nákladů. Čisté zisky z investičních fondů po odečtu provozních nákladů náležejí akcionářům. Je-li akcionářům vyplacena jako dividenda pouze část čistých zisků, s nerozdělenými zisky se nakládá jako by byly rozděleny akcionářům a poté považovány za reinvestované.

3.2.5    Důchod z vlastnictví přisuzovaný pojištěncům a účastníkům v penzijních programech a standardizovaných záručních programech

Tuto položku vymezujeme na základě jejích jednotlivých složek, jež nejsou součástí požadavku na údaje platební bilance.

3.2.5.1

Důchod z vlastnictví přisuzovaný pojištěncům (D441) odpovídá celkovému prvotnímu důchodu získanému z investování technických rezerv pojišťoven. Těmito rezervami se rozumí rezervy, u nichž pojišťovna uznává odpovídající závazek vůči pojištěncům.

3.2.5.2

Důchody z investic na základě penzijních nároků (D442)

Penzijní nároky vznikají buď z definovaných příspěvkových programů anebo z definovaných dávkových programů.

3.3    Ostatní prvotní důchody

Klasifikují se podle institucionálního sektoru vykazujícího hospodářství (vládní instituce nebo ostatní sektory) a zahrnují následující složky: daně z výroby a z dovozu, dotace a renta.

3.3.1    Daně z výroby a z dovozu (D2)

Zahrnují následující složky:

3.3.1.1  Daně z produktů (D21) se platí za jednotku určitých výrobků či služby, které jsou vyrobeny anebo prodány přes hranice. Příkladem je daň z přidané hodnoty, dovozní cla a spotřební daně a poplatky.

3.3.1.2  Ostatní daně z výroby (D29) zahrnují veškeré daně, které je podnik povinen hradit v důsledku svého zapojení do výroby, včetně plateb za povolení k podnikání a profesní licence.

3.3.2    Dotace (D3)

Zahrnují následující složky:

3.3.2.1  Dotace na produkty (D31) se poskytují na jednotku vyrobeného výrobku nebo poskytnuté služby.

3.3.2.2.  Ostatní dotace na výrobu (D39) tvoří jiné dotace než dotace na produkty, které výrobci-rezidentovi náležejí v důsledku jeho zapojení do výroby.

3.3.3    Renta (D45)

Renta (pachtovné) představuje pohledávku vzniklou za poskytnutí přírodního zdroje k dispozici nerezidentské institucionální jednotce. Příkladem jsou částky hrazené za využívání podzemních ložisek minerálů a jiných podzemních zdrojů, za rybolov, lesnictví či právo pastvy. Pravidelné platby hrazené nájemcem přírodních zdrojů, jako například za podzemní zdroje, se často označují jako licenční poplatek, klasifikují se však jako renta (pachtovné).

4.    DRUHOTNÉ DŮCHODY

Na účtu druhotných důchodů se vykazují běžné transfery mezi rezidenty a nerezidenty. Transferem se rozumí záznam, kterému odpovídá poskytnutí zboží, služby, finančního aktiva nebo jiného nevyráběného aktiva institucionální jednotkou jiné institucionální jednotce tam, kde nedochází k odpovídajícímu protiplnění ekonomické hodnoty. Běžné transfery zahrnují veškeré transfery jiné než kapitálové transfery.

Běžné transfery se klasifikují podle institucionálního sektoru, který je poskytovatelem nebo příjemcem takového transferu ve vykazujícím hospodářství (vládní instituce nebo ostatní sektory).

Běžné transfery vládních institucí zahrnují běžné daně z důchodů, jmění a jiné, sociální příspěvky, sociální dávky, běžnou mezinárodní spolupráci, jiné běžné transfery a vlastní zdroje EU odvozené z DPH a HND.

Běžné transfery ostatních sektorů zahrnují běžné daně z důchodů, jmění a jiné, sociální příspěvky, sociální dávky, jiné běžné transfery, čisté pojistné na neživotní pojištění, náhrady z neživotního pojištění a úpravy o změny penzijních nároků. Jiné běžné transfery (D75) zahrnují osobní transfery mezi rezidentskými a nerezidentskými domácnostmi (Z toho: remitence pracovníků).

4.1    Běžné daně z důchodů, kapitálu a jiné (D5)

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné na mezinárodních účtech zahrnují zejména daně vybírané z příjmů nerezidentů plynoucích z poskytnutí jejich pracovní síly či finančních aktiv. Zahrnuty jsou rovněž daně z kapitálových zisků vyplývajících z aktiv nerezidentů. Daně z důchodů a z kapitálových zisků z finančních aktiv jsou obvykle placené ostatními sektory (jednotlivci, korporacemi a neziskovými institucemi) a přijímané vládními institucemi.

4.2    Sociální příspěvky (D61)

Sociální příspěvky představují skutečné či imputované příspěvky domácností do programů sociálního pojištění s cílem zajistit vyplácení sociálních dávek.

4.3    Sociální dávky (D62+D63)

Sociální dávky zahrnují dávky vyplácené z programů sociálního zabezpečení a z penzijních programů. Zahrnují penzijní a nepenzijní dávky, které se vyplácejí v souvislosti s určitou událostí či okolností, například nemocí, nezaměstnaností, bydlením a vzděláváním, a mohou být vypláceny v penězích či v naturáliích.

4.4    Čisté pojistné na neživotní pojištění (D71)

Pojistné na neživotní pojištění zahrnuje jak hrubé pojistné placené pojištěnci na pojištění během účetního období (zasloužené pojistné), tak doplňkové pojistné placené z důchodů z investic přisuzovaných pojištěncům, po odečtení poplatků za služby pojišťoven organizujících pojištění. Poplatky za služby představují nákup služeb pojištěnci a zachycují se jako pojišťovací služby. Čisté pojistné na standardizované záruky se rovněž zahrnuje pod tuto položku.

4.5    Náhrady z neživotního pojištění (D72)

Náhrady z neživotního pojištění jsou částky placené v rámci vypořádání nároků, které se stanou splatnými v průběhu běžného účetního období. Nároky jsou splatné v okamžiku, kdy nastane okolnost, která dává vzniknout platnému nároku. Náhrady placené na základě standardizovaných záruk se zachycují pod touto položkou.

4.6    Běžná mezinárodní spolupráce (D74)

Běžná mezinárodní spolupráce zahrnuje běžné transfery peněžní nebo naturální mezi vládními institucemi různých zemí anebo mezi vládními institucemi a mezinárodními organizacemi. Součástí mezinárodní spolupráce jsou i transfery ve vztahu k orgánům Unie.

4.7    Jiné běžné transfery (D75)

Jiné běžné transfery peněžní nebo naturální zahrnují: běžné transfery pro neziskové instituce sloužící domácnostem (D751), běžné transfery mezi domácnostmi (D752), ostatní různé běžné transfery (D759) včetně pokut a sankcí, část plateb za losy a hazardní hry, výplaty náhrad a jiné.

4.7.1    Osobní transfery mezi rezidentskými a nerezidentskými domácnostmi

Osobní transfery mezi rezidentskými a nerezidentskými domácnostmi se skládají ze všech běžných peněžních nebo naturálních transferů poskytnutých rezidentskými domácnostmi jiným rezidentským nebo nerezidentským domácnostem nebo přijatých rezidentskými domácnostmi od těchto jiných domácností. Osobní transfery zahrnují položku ‚z toho‘remitence pracovníků.

4.7.1.1    Remitence pracovníků

Remitence pracovníků tvoří osobní transfery od migrantů, kteří jsou rezidenti a zaměstnaní v nových ekonomikách, nerezidentským domácnostem. Osoby, které pracují a pobývají v nových ekonomikách po dobu kratší než jeden rok, se považují za nerezidenty a jejich odměňování se zachycuje jako náhrady zaměstnancům.

4.8    Vlastní zdroje EU odvozené z DPH a HND (D76)

Třetí a čtvrtý vlastní zdroj Unie odvozené z DPH a HND představují běžné transfery placené vládními institucemi každého členského státu orgánům Unie.

4.9    Úpravy o změny penzijních nároků (D8)

Úpravy o změny penzijních nároků jsou nezbytné z důvodu sladění přístupu k penzím, které se zachycují jako běžné transfery, s přístupem k penzijním nárokům, které se zachycují jako finanční aktiva. Po úpravách je saldo běžného účtu stejné, jako kdyby sociální příspěvky a penzijní příjmy nebyly zachycovány jako běžné transfery.

B.   KAPITÁLOVÝ ÚČET

Kapitálový účet zahrnuje pořízení či úbytky nevyráběných nefinančních aktiv a kapitálové transfery.

5.1    Hrubé pořízení či úbytky nevyráběných nefinančních aktiv

Nevyráběná nefinanční aktiva se skládají z: a) přírodních zdrojů, b) smluv, pronájmů a licencí a c) marketingových aktiv (značek, ochranných známek) a goodwillu. Pořízení a úbytky nevyráběných nefinančních aktiv se zaznamenávají odděleně na hrubém základě a nezapočítávají se. V této položce kapitálového účtu se zaznamenává pouze nákup/prodej těchto aktiv, nikoli však jejich použití.

5.2    Kapitálové transfery (D9)

Kapitálové transfery se skládají z i) převodů vlastnictví fixních aktiv, ii) převodů finančních prostředků, které jsou spojeny s pořízením či úbytkem fixních aktiv nebo které jsou tímto pořízením či úbytkem podmíněny, a iii) zrušení závazků věřiteli bez jakéhokoli protiplnění. Kapitálové transfery mohou být peněžité nebo naturální (jako např. prominutí dluhu). Běžné a kapitálové transfery lze v praxi rozlišit podle způsobu použití transferu v přijímající zemi. Kapitálové transfery se klasifikují podle institucionálního sektoru, který je poskytovatelem nebo příjemcem takového transferu ve vykazujícím hospodářství (vládní instituce nebo ostatní sektory).

Kapitálové transfery zahrnují: kapitálové daně, investiční dotace a ostatní kapitálové transfery.

5.2.1    Kapitálové daně (D91)

Kapitálové daně se skládají z daní vybíraných zřídka a v nepravidelných intervalech z hodnoty aktiv nebo čistého jmění ve vlastnictví institucionálních jednotek nebo z hodnoty aktiv převáděných mezi institucionálními jednotkami. Patří mezi ně dědické daně a darovací daně z darů mezi osobami, které se vybírají z kapitálu příjemce.

5.2.2    Investiční dotace (D92)

Investiční dotace se skládají z peněžních nebo naturálních kapitálových převodů prováděných za účelem plného nebo částečného financování nákladů na pořízení fixních aktiv. Investiční dotace, které jim byly poskytnuty v penězích, jsou příjemci povinni použít pro účely tvorby hrubého fixního kapitálu; dotace jsou často vázány na konkrétní investiční projekty, jako například velké stavební projekty.

5.2.3    Ostatní kapitálové transfery (D99)

Ostatní kapitálové transfery zahrnují vysoké neopakující se platby odškodnění za rozsáhlé škody na majetku nebo za vážné újmy na zdraví, na které se nevztahují pojistné smlouvy, velké dary, dědictví a dary včetně těch pro neziskové instituce. Do této kategorie patří prominutí dluhu.

5.2.3.1    Prominutí dluhu

Prominutí dluhu je dobrovolné zrušení všech závazků dlužníka nebo jejich části na základě smluvního ujednání mezi věřitelem a dlužníkem.

C.   FINANČNÍ ÚČET A INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

V obecné rovině finanční účet zaznamenává transakce týkající se finančních aktiv a závazků, které se uskutečnily mezi rezidenty a nerezidenty. Finanční účet zachycuje transakce v čisté výši: čisté pořízení finančních aktiv odpovídá rozdílu mezi pořízením a úbytkem aktiv.

Investiční pozice vůči zahraničí ukazuje, jakou hodnotu mají ke konci každého čtvrtletí finanční aktiva rezidentů hospodářství, která jsou pohledávkami vůči nerezidentům, a závazky rezidentů hospodářství vůči nerezidentům, jakož i zlato ve fyzické podobě držené jako rezervní aktiva. Rozdíl mezi aktivy a závazky je čistá pozice v investiční pozici vůči zahraničí, která představuje buď čistou pohledávku nebo čistý závazek vůči nerezidentům.

Hodnota investiční pozice vůči zahraničí ke konci období vyplývá z pozic ke konci předcházejícího období, transakcí ve stávajícím období a jiných změn, ke kterým dojde z důvodů jiných než transakcí mezi rezidenty a nerezidenty a které lze připsat ostatním změnám objemu a přecenění (v důsledku změn směnných kurzů či cen).

Podle funkčního dělení se přeshraniční finanční transakce a pozice klasifikují na přímé investice, portfoliové investice, finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie, ostatní investice a rezervní aktiva. Přeshraniční finanční transakce a pozice se dále klasifikují podle druhu nástroje a institucionálního sektoru, jak je uvedeno v tabulce 7.

Základem pro ocenění transakcí a pozic jsou tržní ceny. Nominální oceňování se používá v případě pozic u neobchodovatelných nástrojů, zejména půjček, vkladů a ostatních pohledávek/závazků. Veškeré transakce s těmito nástroji se však oceňují v tržních cenách. S cílem zohlednit nesoulad mezi tržním oceněním transakcí a nominálním oceněním pozic zaznamenává prodávající přecenění v důsledku jiných cenových změn v období, kdy došlo k prodeji, které odpovídají rozdílu mezi nominální a transakční hodnotou, zatímco kupující zaznamenává opačnou částku jakožto přecenění v důsledku jiných cenových změn.

Finanční účet platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí obsahuje souvztažné položky pro časově rozlišené důchody z nástrojů klasifikovaných v příslušných funkčních kategoriích.

6.1    Přímé investice

Přímé investice jsou spojeny se situací, kdy rezident v jednom hospodářství (přímý investor) ovládá či má významný vliv na řízení podniku, který je rezidentem v jiném hospodářství (podnik přímé investice). Podle mezinárodních standardů je důkazem existence takového vztahu, pokud investor, který je rezidentem v jednom hospodářství, přímo či nepřímo vlastní nejméně 10 % podíl na hlasovacích právech podniku, který je rezidentem v jiném hospodářství. Podle tohoto kritéria může vztah přímé investice existovat mezi řadou spřízněných podniků bez ohledu na to, zda spojení zahrnuje jeden řetězec či několik řetězců. Může se rozšířit na dceřiné společnosti podniků přímé investice, dceřiné společnosti těchto společností a přidružené společnosti. Jakmile k přímé investici dojde, zaznamenávají se všechny následné finanční toky či pozice mezi spřízněnými podniky či vůči nim jako transakce či pozice přímých investic.

Vlastní kapitál zahrnuje účasti v pobočkách, jakož i všechny podíly v dceřiných a přidružených společnostech. Reinvestované zisky představují souvztažnou položku pro podíl přímého investora na zisku, který nebyl dceřinými nebo přidruženými společnostmi rozdělen ve formě dividend, a pro zisk poboček, který nebyl přímému investorovi vyplacen a který se vykazuje v položce důchody z investic (viz 3.2.3).

Účasti přímých investic a dluhové nástroje se dále dělí podle druhu vztahu mezi subjekty a podle směru investice. Lze rozlišit tři druhy vztahů z přímých investic:

a)  investice přímých investorů do podniků přímé investice. Tato kategorie zahrnuje investiční toky (a stavy) od přímého investora do podniků přímé investice (bez ohledu na to, zda podléhají přímé či nepřímé kontrole či vlivu);

b)  zpětná investice. Tento druh vztahu pokrývá investiční toky (a stavy) od podniků přímé investice k přímému investorovi;

c)  mezi sesterskými podniky. Tento druh vztahu pokrývá toky (a stavy) mezi podniky, které se vzájemně neovládají ani neovlivňují, ale které oba ovládá či ovlivňuje tentýž přímý investor.

6.2    Portfoliové investice

Portfoliové investice zahrnují transakce a pozice týkající se dluhových nebo majetkových cenných papírů, které nejsou obsaženy v přímé investici nebo rezervních aktivech. Portfoliové investice zahrnují akcie a ostatní účasti, akcie investičních fondů a dluhové cenné papíry, pokud nespadají pod přímé investice, nebo rezervní aktiva. Transakce ve formě dohod o zpětném odkupu a půjček cenných papírů se za portfoliové investice nepovažují.

6.2.1    Akcie a ostatní účasti (F51/AF51)

Akcie a ostatní účasti zahrnují všechny nástroje, které představují nárok na zbytkovou hodnotu korporace nebo kvazikorporace po uspokojení pohledávek všech věřitelů. Oproti dluhovým cenným papírům nezakládají obvykle akcie a ostatní účasti právo vlastníka na výplatu předem určené částky či částky určené podle pevně stanoveného vzorce. Akcie a ostatní účasti se skládají z kotovaných akcií a nekotovaných akcií.

Kotované akcie (F511/AF511) jsou kótované jsou akcie kotované na uznávané burze cenných papírů nebo jiné formě sekundárního trhu. Nekotované akcie (F512/AF512) jsou akcie, které nejsou kotovány na burze.

6.2.2    Akcie investičních fondů (F52/AF52)

Akcie investičních fondů vydávají investiční fondy. Jsou označovány jako ‚podílové listy‘, má-li fond formu svěřeneckého fondu (trustu). Investiční fondy jsou subjekty kolektivního investování, jejichž prostřednictvím investoři shromažďují finanční prostředky pro investování do finančních nebo nefinančních aktiv. Jako určitý druh kolektivní investice do jiných aktiv hrají akcie investičních fondů zvláštní roli ve finančním zprostředkování; jsou tedy ve vztahu k jiným majetkovým cenným papírům identifikovány samostatně. Jinak se zachází i s jejich důchody, neboť je třeba připsat reinvestované zisky.

6.2.3    Dluhové cenné papíry (F3/AF3)

Dluhové cenné papíry jsou převoditelné nástroje sloužící jako důkaz dluhu. Zahrnují pokladniční poukázky, obligace, směnky, dluhopisy, převoditelné vkladové certifikáty, komerční papíry, cenné papíry zajištěné aktivy, nástroje peněžního trhu a obdobné nástroje běžně obchodované na finančních trzích. Transakce a pozice dluhových cenných papírů se podle původní doby splatnosti dělí na krátkodobé a dlouhodobé.

6.2.3.1    Krátkodobé dluhové cenné papíry (F31/AF31)

Krátkodobé dluhové cenné papíry jsou splatné na požádání nebo jsou vydávány s původní dobou splatnosti 1 rok či méně. Obvykle zakládají svému držiteli bezpodmínečné právo na výplatu pevně stanovené částky peněžních prostředků v určitý den. Tyto nástroje jsou obvykle obchodovány s diskontem na organizovaných trzích; výše diskontu závisí na úrokové sazbě a době zbývající do splatnosti.

6.2.3.2    Dlouhodobé dluhové cenné papíry (F32/AF32)

Dlouhodobé dluhové cenné papíry jsou vydávány s původní dobou splatnosti přesahující jeden rok nebo bez uvedení splatnosti (s výjimkou splatnosti na požádání, která náleží do krátkodobých dluhových cenných papírů). Obvykle zakládají svému držiteli a) bezpodmínečné právo na pevný nebo smluvně stanovený proměnlivý peněžní výnos (platba úroku je nezávislá na příjmech dlužníka) a b) bezpodmínečné právo na výplatu pevně stanovené částky za účelem splacení jistiny v určitý den či dny.

Transakce se v platební bilanci zaznamenávají, jakmile věřitelé či dlužníci uvedou svou pohledávku či závazek ve svém účetnictví. Transakce se zaznamenávají v ceně skutečně přijaté nebo skutečně zaplacené, snížené o provize a náklady. Proto se u cenných papírů s kupony zahrnuje úrok naběhlý od poslední výplaty úroku a u cenných papírů vydaných s emisním disážiem se zahrnuje úrok naběhlý od emise. Zahrnutí časově rozlišeného úroku se vyžaduje jak u finančního účtu platební bilance, tak u investiční pozice vůči zahraničí; tyto záznamy musí mít souvztažný zápis na příslušném účtu důchodů.

6.3    Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7/AF7)

Finanční derivát je finanční nástroj vázané na jiný specifickým finanční nástroj nebo ukazatel nebo komoditu, přičemž jejich prostřednictvím je na finančních trzích možné samostatně obchodovat se specifická finančními riziky (jako např. úrokové riziko, kurzové riziko, riziko spojené s cenou akcií a komodit, úvěrové riziko atd.). Tato kategorie je uvedena odděleně od jiných kategorií, neboť se týká převodu rizika, a nikoli poskytování finančních prostředků či jiných zdrojů. Oproti jiným funkčním kategoriím nevzniká u finančních derivátů žádný prvotní důchod. Čisté toky spojené s úrokovými deriváty se zaznamenávají jako finanční deriváty, a nikoli jako důchod z investic. S transakcemi a pozicemi se u finančních derivátů nakládá nezávisle na hodnotách podkladových položek, s nimiž jsou spojeny. U opcí se zaznamenává plná prémie (tj. nákupní/prodejní cena opcí a související poplatek za služby). Platby vratné zálohy sestávají z hotovosti nebo jiného zajištění uloženého k zajištění protistrany vůči riziku selhání. Klasifikují se jako vklady v rámci ostatních investic (jsou-li závazky dlužníka zahrnuty v širokých penězích) nebo v rámci ostatních pohledávek/závazků. Platby nevratné zálohy (rovněž známé jako variační marže) snižují finanční závazek vytvořený na základě derivátu; klasifikují se tedy jako transakce s finančními deriváty.

Zaměstnanecké opce na akcie jsou opce na nákup akcií společnosti, které jsou zaměstnancům společnosti nabízeny jako forma odměny za práci. Pokud opce na akcie poskytovaná zaměstnancům může být obchodována bez omezení na finančních trzích, klasifikuje je jako finanční derivát.

6.4    Ostatní investice

Ostatní investice jsou zbytková kategorie, v níž jsou obsaženy pozice a transakce, které nejsou zahrnuty v přímých investicích, portfoliových investicích, finančních derivátech, zaměstnaneckých opcích na akcie ani rezervních aktivech. V rozsahu, v němž následující třídy finančních aktiv a závazků nepatří do přímých investic ani rezervních aktiv, ostatní investice zahrnují: a) ostatní účasti; b) oběživo a vklady; c) půjčky (včetně použití úvěrů a půjček od MMF); d) pojistné, penzijní a standardizované záruční programy; e) obchodní úvěry a zálohy; f) jiné pohledávky/závazky; a g) přidělení zvláštních práv čerpání (držba zvláštních práv čerpání je zahrnuta do rezervních aktiv).

Jsou-li půjčky, vklady a ostatní pohledávky/závazky prodávány s emisním disážiem, mohou se transakční hodnoty zaznamenané na finančním účtu odlišovat od nominálních hodnot zaznamenaných v investiční pozici vůči zahraničí. Tyto rozdíly se zaznamenávají jako přecenění v důsledku jiných cenových změn.

6.4.1    Ostatní účasti (F519/AF519)

Ostatní účasti zahrnují účasti, které nemají formu cenných papírů, a nejsou tedy zahrnuty do portfoliových investic. Účast na kapitálu některých mezinárodních organizací není ve formě cenných papírů, a klasifikuje se proto jako ostatní účasti.

6.4.2    Oběživo a vklady (F2/AF2)

Oběživo a vklady zahrnují hotovost v oběhu a vklady. Vklady jsou standardizované nepřevoditelné smlouvy obvykle nabízené institucemi přijímajícími vklady, které umožňují ukládání a pozdější výběr proměnné peněžní částky věřitelem. Vklady jsou obvykle spojeny se zárukou vrácení jistiny investorovi.

Rozlišení mezi položkou půjčky a položkou oběživo a vklady se zakládá na povaze dlužníka. To znamená, že na straně aktiv se poskytnutí peněžních prostředků rezidentským sektorem držby peněz nerezidentským bankám klasifikuje jako vklady a poskytnutí peněžních prostředků rezidentským sektorem držby peněz nerezidentským nebankovním subjektům (tj. institucionálním jednotkám jiným než banky) se klasifikuje jako půjčky. Na straně závazků se finanční prostředky přijaté rezidentskými nebankovními subjekty, tj. institucemi jinými než měnové finanční instituce, vždy klasifikují jako půjčky. Toto rozlišení znamená, že se všechny transakce, kterých se účastní rezidentské měnové finanční instituce a nerezidentské banky, klasifikují jako vklady.

6.4.3    Půjčky (F4/AF4)

Půjčky jsou finanční aktiva, která a) vznikají, když věřitel půjčí finanční prostředky přímo dlužníkovi, a b) jsou doloženy dokumenty, které nejsou převoditelné. Do této kategorie patří všechny půjčky včetně hypoték, finanční pronájem (finanční leasing) a operace typu repo. Všechny operace typu repo, tj. dohody o zpětném odkupu, operace typu ‚sell/buy-back‘ a půjčky cenných papírů (kdy dochází k výměně hotovosti jako zajištění) se považují za zajištěné půjčky, nikoli za přímé nákupy/prodeje cenných papírů a zaznamenávají se do položky ostatní investice v sektoru rezidenta, který operaci provádí. Tento postup, který je rovněž v souladu s účetními postupy bank a jiných finančních institucí, má přesněji odrážet ekonomické důvody pro existenci těchto finančních nástrojů.

6.4.4    Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy(F6/AF6)

Do této kategorie patří následující: a) technické rezervy neživotního pojištění (F61); b) životní pojištění a nároky na anuitu (F62); c) penzijní nároky, nároky penzijních fondů na penzijní správce a nároky na dávky jiné než penzijní (F63+F64+F65); a d) rezervy na uplatnění standardizovaných záruk (F66).

6.4.5    Obchodní úvěry a zálohy (F81/AF81)

Obchodní úvěry a zálohy jsou finanční pohledávky vznikající z přímého poskytnutí úvěru ze strany dodavatelů zboží a služeb zákazníkům a ze zálohových plateb za práci, která je rozpracovaná nebo má být teprve provedena, ve formě záloh zaplacených zákazníky za zboží a služby, které ještě nebyly dodány. Obchodní úvěr a zálohy vznikají, není-li platba za zboží nebo služby provedena v okamžiku, kdy dochází ke změně vlastnictví zboží nebo kdy je poskytnuta služba.

6.4.6    Jiné pohledávky/závazky (F89/AF89)

Tato kategorie zahrnuje pohledávky či závazky, které nepatří do obchodních úvěrů a záloh ani do jiných nástrojů. Patří sem finanční aktiva a závazky vytvořené jako protějšky k transakcím, existuje-li časový nesoulad mezi těmito transakcemi a odpovídajícími platbami. Do této kategorie patří daňové závazky, závazky z nákupu a prodeje cenných papírů, závazky z poplatků za půjčky cenných papírů a z poplatků za půjčky zlata, mzdové a platové závazky, závazky z dividend a sociálních příspěvků, které vznikly, ale nebyly dosud zaplaceny.

6.4.7    Přidělení zvláštních práv čerpání (ZPČ) (F12/AF12)

Přidělení zvláštních práv čerpání členům MMF se zachycuje jako závazek vzniklý příjemci v položce zvláštních práv čerpání v kategorii ostatních investic s odpovídajícím záznamem v položce zvláštních práv čerpání v kategorii rezervních aktiv.

6.5    Rezervní aktiva

Rezervní aktiva jsou vnější aktiva, která jsou za účelem splnění finanční potřeby platební bilance, intervence na devizových trzích v zájmu řízení devizového kurzu a za jinými souvisejícími účely (jako například udržování důvěry v měnu a ekonomiku nebo když slouží jako základ pro cizí výpůjčky) okamžitě k dispozici měnovým orgánům a která jsou těmito orgány kontrolována. Rezervními aktivy musí být devizová aktiva, pohledávky vůči nerezidentům a aktiva, která skutečně existují. Potenciální aktiva jsou vyloučena. Pro pojem rezervních aktiv jsou zásadní pojmy ‚kontrola‘ a ‚k dispozici k užití‘ ze strany měnových orgánů.

6.5.1    Měnové zlato (F11/AF11)

Měnovým zlatem je zlato, ke kterému mají vlastnické právo měnové orgány (nebo jiné subjekty pod účinnou kontrolou měnových orgánů) a které je drženo jako součást rezervních aktiv. Zahrnuje zlato ve fyzické podobě a účty pro nealokované zlato u nerezidentů, které dávají právo nárokovat dodání zlata.

6.5.1.1

Zlato ve fyzické podobě má podobu mincí, ingotů nebo prutů o ryzosti alespoň 995/1 000 včetně zlata drženého na účtech pro alokované zlato.

6.5.1.2

Účty pro nealokované zlato představují nárok na dodání zlata vůči správci účtu. U těchto účtů má poskytovatel účtu vlastnické právo k rezervní základně fyzicky alokovaného zlata a držitelům účtu vydává pohledávky denominované ve zlatě. Účty pro nealokované zlato, které není klasifikováno jako měnové zlato, se řadí do kategorie oběživo a vklady v rámci ostatních investic.

6.5.2    Zvláštní práva čerpání (F12/AF12)

Zvláštní práva čerpání (ZPČ) jsou mezinárodní rezervní aktiva vytvořená MMF a přidělovaná členům pro doplnění stávajících oficiálních rezerv. Zvláštní práva čerpání drží pouze měnové orgány členů MMF a omezený počet mezinárodních finančních institucí, které jsou oprávněnými držiteli.

6.5.3    Rezervní pozice u MMF

Jedná se o součet a) ‚rezervní tranše‘, tedy částek cizích měn (včetně ZPČ), které může členská země čerpat z MMF v krátké lhůtě; a b) jakéhokoliv dluhu MMF (na základě úvěrové smlouvy) v rámci Účtu všeobecných zdrojů, ke který je okamžitě k dispozici členské zemi.

6.5.4    Ostatní rezervní aktiva

Ostatní rezervní aktiva zahrnují: oběživo a vklady, cenné papíry, finanční deriváty a ostatní pohledávky. Vklady se rozumí vklady, které jsou k dispozici na vyžádání. Cenné papíry zahrnují likvidní a obchodovatelné majetkové a dluhové cenné papíry vydané nerezidenty včetně akcií či podílových listů investičních fondů. Finanční deriváty se zaznamenávají v rezervních aktivech, pouze pokud jsou deriváty týkající se správy rezervních aktiv nedílnou součástí ocenění těchto aktiv. Ostatní pohledávky zahrnují úvěry nerezidentským nebankovním subjektům, dlouhodobé úvěry svěřeneckému účtu MMF a ostatní finanční aktiva, která nebyla dříve zahrnuta, ale která splňují definici rezervních aktiv.“( 1 ) Úř. věst. L 5, 8.2.2005, s. 23.

( 2 ) Nepovinné pro členské státy, které se neúčastní měnové unie.

( 3 ) Přechod na T+82 a T+80 není povinný pro členské státy, které se neúčastní měnové unie.

( 4 ) Geografické členění je pro členské státy, které se neúčastní měnové unie, povinné od roku 2019.

( 5 ) Členění podle institucionálních sektorů úrovně 1 (sektor 1), a ne sektor 2, je povinné pro členské státy, které se neúčastní měnové unie.

( 6 ) Členské státy Unie mimo eurozónu: individuální členění podle země.