02011R1178 — CS — 08.09.2021 — 016.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1178/2011

ze dne 3. listopadu 2011,

kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 311 25.11.2011, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 290/2012 ze dne 30. března 2012,

  L 100

1

5.4.2012

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 70/2014 ze dne 27. ledna 2014,

  L 23

25

28.1.2014

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 245/2014 ze dne 13. března 2014,

  L 74

33

14.3.2014

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/445 ze dne 17. března 2015,

  L 74

1

18.3.2015

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/539 ze dne 6. dubna 2016,

  L 91

1

7.4.2016

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1065 ze dne 27. července 2018,

  L 192

31

30.7.2018

►M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1119 ze dne 31. července 2018,

  L 204

13

13.8.2018

►M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1974 ze dne 14. prosince 2018,

  L 326

1

20.12.2018

►M9

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/27 ze dne 19. prosince 2018,

  L 8

1

10.1.2019

►M10

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/430 ze dne 18. března 2019,

  L 75

66

19.3.2019

►M11

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1747 ze dne 15. října 2019,

  L 268

23

22.10.2019

►M12

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/359 ze dne 4. března 2020,

  L 67

82

5.3.2020

►M13

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/723 ze dne 4. března 2020,

  L 170

1

2.6.2020

►M14

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2193, ze dne 16. prosince 2020,

  L 434

13

23.12.2020

 M15

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1310 ze dne 6. srpna 2021,

  L 284

15

9.8.2021


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 236, 14.9.2017, s.  28 (2015/445)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 267, 18.10.2017, s.  7 (č. 1178/2011)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 267, 18.10.2017, s.  7 (č. 245/2014)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1178/2011

ze dne 3. listopadu 2011,

kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)▼M12

Článek 1

Předmět

1.  

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro:

a) 

různé kvalifikace pro průkazy způsobilosti pilota, podmínky pro vydávání, zachování, změny, omezování, pozastavení nebo zrušení platnosti průkazů způsobilosti pilota, práva a povinnosti držitelů průkazů způsobilosti pilota, jakož i podmínky pro změnu stávajících vnitrostátních průkazů způsobilosti pilota a vnitrostátních průkazů způsobilosti palubního technika na průkaz způsobilosti pilota;

b) 

certifikaci osob, které jsou odpovědné za poskytování leteckého výcviku či výcviku letové simulace nebo za posuzování dovedností pilotů;

c) 

různá osvědčení zdravotní způsobilosti pro piloty, podmínky pro vydávání, zachování, změny, omezování, pozastavení nebo zrušení osvědčení zdravotní způsobilosti, práva a povinnosti držitelů osvědčení zdravotní způsobilosti, jakož i podmínky pro změnu stávajících vnitrostátních osvědčení zdravotní způsobilosti na vzájemně uznávaná osvědčení zdravotní způsobilosti;

d) 

certifikaci leteckých lékařů, jakož i podmínky, za nichž všeobecní lékaři mohou zastávat funkci leteckých lékařů;

e) 

periodické prohlídky palubních průvodčích prováděné leteckými lékaři, jakož i kvalifikace osob, které jsou za tyto prohlídky odpovědné;

f) 

podmínky pro vydávání osvědčení palubních průvodčích a pro zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení jejich platnosti, jakož i práva a povinnosti držitelů osvědčení palubních průvodčích;

g) 

podmínky pro vydání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení organizací pro výcvik pilotů a leteckých zdravotních středisek podílejících se na kvalifikaci a leteckolékařských prohlídkách posádek v civilním letectví;

h) 

požadavky na certifikaci zařízení pro výcvik pomocí letové simulace a osvědčování organizací, které tato zařízení provozují a používají;

i) 

požadavky na systémy správy a řízení, které musí splňovat členské státy, Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „EASA“) a organizace v souvislosti s pravidly uvedenými v písmenech a) až h).

2.  
Články 11b a 11c tohoto nařízení, jakož i příloha IV (část MED), příloha VI (část ARA), příloha VII (část ORA) a příloha VIII (část DTO) tohoto nařízení se použijí na průkazy způsobilosti pilotů balonů a kluzáků.

▼B

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení platí tyto definice:

1) 

„průkazy způsobilosti podle části FCL“ se rozumí průkazy způsobilosti letové posádky, jež jsou v souladu s požadavky přílohy I;

2) 

„JAR“ se rozumí společné letecké předpisy přijaté Sdruženými leteckými úřady a platné ke dni 30. června 2009;

3) 

„průkazem způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL)“ se rozumí průkaz způsobilosti pilota pro rekreační létání podle článku 7 nařízení (ES) č. 216/2008;

▼M11 —————

▼B

5) 

„průkazem způsobilosti, který není v souladu se společnými leteckými předpisy“ se rozumí průkaz způsobilosti pilota, který v souladu s vnitrostátními právním předpisy vydal či uznal členský stát, jenž v souvislosti s uvedenými společnými leteckými předpisy nebyl doporučen k vzájemnému uznání;

6) 

„zápočtem“ se rozumí uznání předcházející praxe či kvalifikace;

7) 

„hlášením o zápočtu“ se rozumí hlášení, na jehož základě lze uznat předchozí praxi či kvalifikace;

8) 

„hlášením o převodu“ se rozumí hlášení, na jehož základě lze převést průkaz způsobilosti na průkaz způsobilosti podle části FCL;

▼M11 —————

▼M1

11) 

„palubním průvodčím“ se rozumí řádně kvalifikovaný člen posádky, který není členem letové posádky ani členem technické posádky a který je provozovatelem pověřen vykonávat během provozu letadla úkoly spojené s bezpečností cestujících a letu;

12) 

„posádkou letadla“ se rozumí letová posádka a palubní průvodčí;

▼M11 —————

▼M7

14) 

„přijatelnými způsoby průkazu“ se rozumějí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazován soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly;

15) 

„alternativními způsoby průkazu“ se rozumějí způsoby, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu, nebo nové způsoby průkazu shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, pro něž agentura dosud nepřijala související přijatelné způsoby průkazu;

16) 

„schválenou organizací pro výcvik“ se rozumí organizace, která je oprávněna zajišťovat výcvik pro piloty na základě schválení vydaného v souladu s čl. 10a odst. 1 prvním pododstavcem;

17) 

„základním přístrojovým výcvikovým zařízením“ se rozumí pozemní výcvikové zařízení pro výcvik pilotů, které představuje stanoviště pilota-žáka pro určitou třídu letounů a které může být vybaveno panely přístrojů s obrazovkami a pružinami zatěžovaným řízením poskytujícím výcvikovou základnu minimálně pro nácvik postupů letu podle přístrojů;

18) 

„certifikačními specifikacemi“ se rozumí agenturou přijaté technické standardy uvádějící způsoby, které mají být použity organizací pro účely certifikace;

▼M12

19) 

„Letovým instruktorem“ se rozumí instruktor, který má práva zajišťovat výcvik na palubě letadla v souladu s hlavou J přílohy I (část FCL) tohoto nařízení, hlavou FI přílohy III (část BFCL) nařízení (EU) 2018/395 ( 1 ), nebo hlavou FI přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení (EU) 2018/1976 ( 2 );

▼M7

20) 

„zařízením pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)“ se rozumí zařízení pro výcvik pilotů, které je:

a) 

v případě letounů úplný letový simulátor (FFS), letové výcvikové zařízení (FTD), trenažér letových a navigačních postupů (FNPT) nebo základní přístrojové výcvikové zařízení (BITD);

b) 

v případě vrtulníků úplný letový simulátor (FFS), letové výcvikové zařízení (FTD) nebo trenažér letových a navigačních postupů (FNPT);

21) 

„způsobilostí FSTD“ se rozumí úroveň technické schopnosti FSTD, jak je uvedena v certifikačních specifikacích týkajících se dotyčného FSTD;

22) 

„hlavním místem obchodní činnosti“ organizace se rozumí ústředí nebo sídlo organizace, ve kterém tato organizace vykonává hlavní finanční funkce a provozní řízení činností uvedených v tomto nařízení;

▼M9

22a) 

zkratkou „ARO.RAMP“ se rozumí hlava RAMP přílohy II nařízení o leteckém provozu;

22b) 

„automaticky potvrzeným“ se rozumí přijetí bez dalších formalit smluvním státem ICAO uvedeným v příloze ICAO připojené k průkazu způsobilosti člena letové posádky vydaného členským státem v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy;

22c) 

„přílohou ICAO“ se rozumí příloha připojená k automaticky potvrzenému průkazu způsobilosti člena letové posádky vydanému v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, která je zmíněna v podbodu XIII průkazu způsobilosti člena letové posádky;

▼M7

23) 

„příručkou pro osvědčující zkoušku (QTG)“ se rozumí dokument, který má prokázat, že výkonnost a ovládací vlastnosti FSTD představují vlastnosti daného letadla, třídy letounu nebo typu vrtulníku, simulované v rámci předepsaných omezení, a že byly splněny všechny příslušné požadavky. Příručka QTG zahrnuje jak údaje o letadle, třídě letounu nebo typu vrtulníku, tak údaje o FSTD použité pro potvrzení platnosti osvědčení;

24) 

„ohlášenou organizací pro výcvik (DTO)“ se rozumí organizace, která je oprávněna zajišťovat výcvik pro piloty na základě prohlášení vypracovaného v souladu s čl. 10a odst. 1 druhým pododstavcem;

25) 

„výcvikovým programem DTO“ se rozumí dokument vyhotovený ohlášenou organizací pro výcvik, v němž je podrobně popsán výcvikový kurz zajišťovaný touto organizací.

▼M3

Článek 3

Vydávání průkazů způsobilosti pilota a osvědčení zdravotní způsobilosti

▼C3

1.  
Aniž je dotčen článek 8 tohoto nařízení, musí piloti letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 216/2008 splňovat technické požadavky a správní postupy uvedené v přílohách I a IV tohoto nařízení.

▼M3

2.  
Aniž jsou dotčena práva držitelů průkazů způsobilosti, jak stanoví příloha I tohoto nařízení, držitelé průkazů způsobilosti pilota vydaných v souladu s hlavou B nebo C přílohy I tohoto nařízení mohou provádět lety uvedené v čl. 6 odst. 4a nařízení (EU) č. 965/2012. Tím není dotčena povinnost splnit případné další požadavky pro přepravu cestujících nebo obchodní leteckou dopravu definované v hlavách B a C přílohy I tohoto nařízení.

▼B

Článek 4

Stávající vnitrostátní průkazy způsobilosti pilotů

▼M11 —————

▼B

2.  
Průkazy způsobilosti, které nejsou v souladu se společnými leteckými předpisy, včetně všech souvisejících zařazení, osvědčení, povolení a/nebo kvalifikace, které byly vydány či uznány členským státem před datem použitelnosti tohoto nařízení, budou změněny na průkazy způsobilosti podle části FCL členským státem, který průkaz způsobilosti vydal.
3.  

Průkazy způsobilosti, které nejsou v souladu se společnými leteckými předpisy, budou změněny na průkazy způsobilosti podle části FCL a související zařazení či osvědčení v souladu s:

a) 

ustanoveními přílohy II nebo

b) 

náležitostmi stanovenými v hlášení o převodu.

4.  

Hlášení o převodu:

a) 

je vypracováno členským státem, který vydal průkaz způsobilosti pilota v konzultaci s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“);

b) 

uvádí vnitrostátní požadavky, na jejichž základě byly vydány průkazy způsobilosti pilota;

c) 

uvede rozsah působnosti výsadních práv, které byly pilotům uděleny;

d) 

uvede, které požadavky přílohy I je třeba započíst;

e) 

uvede všechna omezení, která je třeba zařadit do průkazů způsobilosti podle části FCL, a všechny požadavky, které musí pilot dodržet, aby tato omezení byla odstraněna.

5.  
Hlášení o převodu obsahuje kopie všech dokladů nezbytných k prokázání náležitostí stanovených v odst. 4 písm. a) až e), včetně kopií příslušných vnitrostátních požadavků a postupů. Při vypracování hlášení o převodu usilují členské státy o to, aby pilotům bylo co možná nejvíce umožněno zachovat si současný rozsah činností.

▼M11

6.  
Bez ohledu na odstavec 3 se držitelům osvědčení instruktora pro třídní kvalifikaci či osvědčení examinátora, kteří mají výsadní práva pro jednopilotní složitá letadla s vysokým výkonem, tato výsadní práva změní na osvědčení instruktora pro typovou kvalifikaci či osvědčení examinátora pro jednopilotní letouny.

▼M10

7.  

Členský stát může pilotům-žákům ve výcvikovém kurzu pro získání průkazu LAPL povolit, aby požívali omezených výsadních práv bez dohledu do té doby, než splní všechny potřebné požadavky pro vydání průkazu LAPL, a to za těchto podmínek:

a) 

rozsah práv se musí zakládat na posouzení bezpečnostního rizika provedeného členským státem, přičemž se zohlední rozsah výcviku potřebného pro dosažení zamýšlené úrovně odborné způsobilosti pilota;

b) 

práva se omezí na:

i) 

celé státní území nebo část státního území členského státu, který uděluje povolení,

ii) 

letadlo registrované v členském státě, který uděluje povolení,

iii) 

letouny a vrtulníky jakožto jednomotorová pístová letadla s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 2 000  kg, kluzáky a balony;

c) 

za výcvik prováděný v rámci povolení musí držitel tohoto povolení, který žádá o vydání průkazu LAPL, obdržet zápočty stanovené členským státem na základě doporučení schválené organizace pro výcvik (ATO) nebo ohlášené organizace pro výcvik (DTO);

d) 

členský stát každé tři roky předkládá Komisi a agentuře pravidelné zprávy a posouzení bezpečnostního rizika;

e) 

členské státy sledují využívání povolení vydaných podle tohoto odstavce, aby zajistily přijatelnou úroveň bezpečnosti, a v případě zjištění zvýšeného bezpečnostního rizika nebo jakýchkoli jiných pochybností v oblasti bezpečnosti podniknou patřičné kroky.

▼M3

8.  

Až do ►M12  8. září 2021 ◄ může členský stát vydat pilotu povolení k využívání určených omezených práv pro lety v letounech podle pravidel pro let podle přístrojů dříve, než pilot splní všechny požadavky potřebné k vydání přístrojové kvalifikace v souladu s tímto nařízením, a to za těchto podmínek:

a) 

členský stát vydá povolení, pouze pokud to odůvodňuje specifická místní potřeba, kterou nelze splnit kvalifikacemi stanovenými tímto nařízením;

b) 

rozsah práv udělených povolením se zakládá na posouzení bezpečnostního rizika provedeného členským státem, přičemž se zohlední rozsah výcviku potřebného pro dosažení zamýšlené úrovně odborné způsobilosti pilota;

c) 

práva udělená povolením jsou omezena na vzdušný prostor nad státním územím členského státu nebo jeho části;

d) 

povolení se vydává žadatelům, kteří absolvovali příslušný výcvik s kvalifikovanými instruktory a prokázali požadovanou odbornou způsobilost před kvalifikovaným examinátorem, jak stanoví členský stát;

e) 

členský stát informuje Komisi, agenturu EASA a ostatní členské státy o specifikách tohoto povolení, včetně jeho odůvodnění a posouzení bezpečnostního rizika;

f) 

členský stát sleduje činnosti spojené s povolením, aby zajistil přijatelnou úroveň bezpečnosti, a v případě zjištění zvýšeného rizika nebo jakýchkoli pochybností v oblasti bezpečnosti podnikne patřičné kroky;

g) 

nejpozději do 8. dubna 2017 provede členský stát přezkum bezpečnostních aspektů provádění povolení a podá o něm zprávu Komisi.

▼M6

9.  
Pro průkazy způsobilosti vydané před 19. srpnem 2018 musí členské státy splnit požadavky stanovené v čl. ARA.FCL.200 písm. a) druhém pododstavci ve znění nařízení Komise (EU) 2018/1065 ( 3 ) nejpozději do 31. prosince 2022.

▼M5

Článek 4a

Práva udělená přístrojovou kvalifikací pro navigaci založenou na výkonnosti

1.  
Podle postupů navigace založené na výkonnosti (PBN) smějí piloti létat až poté, co získali práva pro PBN a tato práva byla začleněna do jejich přístrojové kvalifikace (IR).
2.  

Práva pro PBN pilot obdrží, když splní všechny tyto požadavky:

a) 

pilot úspěšně absolvoval kurz teoretických znalostí mj. z navigace PBN v souladu s článkem FCL.615 přílohy I (část FCL);

b) 

pilot úspěšně absolvoval letový výcvik mj. s navigací PBN v souladu s článkem FCL.615 přílohy I (část FCL);

c) 

pilot úspěšně absolvoval buď zkoušku dovedností v souladu s dodatkem 7 přílohy I (část FCL), nebo zkoušku dovedností, nebo přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 přílohy I (část FCL).

3.  
Požadavky uvedené v odst. 2 písm. a) a b) se považují za splněné, pokud příslušný orgán shledal, že znalosti získané buď výcvikem, nebo na základě seznámení s provozem podle PBN, jsou rovnocenné znalostem získaným v kurzu uvedeném v odst. 2 písm. a) a b) a pilot takto získané znalosti prokáže ke spokojenosti examinátora při přezkoušení odborné způsobilosti nebo zkoušce dovedností uvedených v odst. 2 písm. c).
4.  
Po absolvování přezkoušení odborné způsobilosti nebo zkoušky dovednosti uvedených v odst. 2 písm. c) se do zápisníku letů pilota nebo rovnocenného dokumentu zanese záznam o úspěšném prokázání znalostí PBN a examinátor, který zkoušku či přezkoušení vedl, jej potvrdí podpisem.
5.  
Piloti s přístrojovou kvalifikací bez práv pro PBN mohou provozovat lety a přiblížení na trasách, kde se nepožadují práva pro PBN a kde se pro obnovu jejich přístrojové kvalifikace nepožaduje žádný z prvků PBN, pouze do 25. srpna 2020. Po uplynutí tohoto data musí být práva pro PBN součástí každé přístrojové kvalifikace.

▼M8

Článek 4b

Výcvik týkající se prevence ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením

1.  

Výcvik týkající se prevence ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením se stává povinnou součástí výcvikového kurzu pro získání průkazu způsobilosti pilota ve vícečlenné posádce (MPL), integrovaného výcvikového kurzu pro piloty dopravních letounů (ATP(A)) a výcvikového kurzu pro získání průkazu způsobilosti obchodního pilota (CPL(A)) a výcvikových kurzů pro získání třídní nebo typové kvalifikace pro:

a) 

jednopilotní letouny pro činnost ve vícepilotním provozu;

b) 

jednopilotní složité letouny bez vysoké výkonnosti;

c) 

jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností nebo

d) 

vícepilotní letouny

v souladu s přílohou I (část FCL).

2.  

Pro výcvikové kurzy uvedené v odstavci 1, které byly zahájeny přede dnem 20. prosince 2019 u schválené organizace pro výcvik, není výcvik týkající se prevence ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením povinný za předpokladu, že:

a) 

výcvikový kurz CPL(A), ATP(A) nebo MPL je absolvován jiným způsobem v souladu s přílohou I (část FCL) a zkouška dovednosti musí být absolvována v souladu s body FCL.320 (CPL), FCL.620 (IR) nebo FCL.415.A (MPL) přílohy I (část FCL) nejpozději do dne 20. prosince 2021 nebo

b) 

výcvikový kurz pro získání třídní nebo typové kvalifikace pro letouny je absolvován jiným způsobem v souladu s přílohou I (část FCL) a zkouška dovednosti je absolvována v souladu s přílohou I (část FCL) bodem FCL.725 písm. c) druhým pododstavcem tohoto nařízení nejpozději do dne 20. prosince 2021.

Pro účely odstavce 1 může příslušný orgán na základě svého vlastního posouzení a na základě doporučení schválené organizace pro výcvik uznat zápočet za výcvik týkající se prevence ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením absolvovaný podle vnitrostátních požadavků na výcvik přede dnem 20. prosince 2019.

▼M12

Článek 4c

Přechodná opatření pro držitele traťové přístrojové kvalifikace

1.  

Až do 8. září 2022 včetně jsou držitelé traťové přístrojové kvalifikace (dále jen „kvalifikace EIR“) uvedené v článku FCL.825 přílohy I (část FCL) oprávněni:

a) 

nadále vykonávat práva vyplývající z jejich kvalifikace EIR;

b) 

získat prodloužení platnosti nebo obnovu své kvalifikace EIR v souladu s čl. FCL.825 písm. g) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ( 4 );

c) 

získat plný zápočet, pokud jde o požadavky na výcvik stanovené v čl. FCL.835 písm. c) bodě 2 podbodech i) a ii) přílohy I (část FCL), při podávání žádosti o vydání základní přístrojové kvalifikace (dále jen „kvalifikace BIR“) v souladu s článkem FCL.835 přílohy I (část FCL) a

d) 

získat plný zápočet, jak je stanoveno pro držitele kvalifikace EIR v příloze I (část FCL).

2.  
Od 8. září 2021 lze pokračovat ve výcvikovém kurzu pro získání kvalifikace EIR podle odstavce 1, který byl zahájen před tímto datem, přičemž takový výcvikový kurz se považuje za výcvikový kurz pro získání kvalifikace BIR. Schválená organizace pro výcvik odpovědná za výcvikový kurz pro získání kvalifikace BIR určí na základě hodnocení žadatele, jaká část výcviku pro získání kvalifikace EIR se započte pro účely vydání kvalifikace BIR.
3.  
Žadatelům o kvalifikaci BIR, kteří jsou držiteli kvalifikace EIR nebo složili zkoušku z teoretických znalostí pro získání kvalifikace EIR podle čl. FCL.825 písm. d) před 8. zářím 2021, se plně započte kvalifikace do požadavků na výuku teoretických znalostí a zkoušky z teoretických znalostí pro získání kvalifikace BIR.

▼M11 —————

▼B

Článek 6

Změna kvalifikace na zkušební lety

1.  
Pilotům, kteří před datem použitelnosti tohoto nařízení prováděli zkušební lety kategorií 1 a 2 podle přílohy nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ( 5 ) nebo kteří poskytovali výcvik pilotům zkušebních letů, se kvalifikace pro zkušební lety změní na kvalifikaci pro zkušební létání v souladu s přílohou I tohoto nařízení a případně na osvědčení instruktora pro zkušební lety, přičemž změnu provede členský stát, který kvalifikaci pro zkušební lety vydal.
2.  
Tato změna se provede v souladu s náležitostmi stanovenými v hlášení o převodu, které splňuje požadavky stanovené v čl. 4 odst. 4 a 5.

Článek 7

Stávající vnitrostátní průkazy způsobilosti palubních techniků

1.  
O změnu průkazů způsobilosti palubních techniků vydaných v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy na průkazy způsobilosti podle části FCL požádají jejich držitelé členský stát, který průkaz způsobilosti vydal.
2.  
Průkazy způsobilosti palubních techniků se změní na průkazy způsobilosti podle části FCL v souladu s hlášením o převodu, které splňuje požadavky stanovené v čl. 4 odst. 4 a 5.
3.  
U žádosti o průkaz způsobilosti dopravního pilota (ATPL) pro letouny je třeba dodržet ustanovení o zápočtu v čl. FCL.510.A písm. c) odst. 2) přílohy I.

▼M13 —————

▼B

Článek 9

Zápočet za výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení

▼M11

1.  
Pokud jde o vydávání průkazů způsobilosti podle části FCL v souladu s přílohou I, udělí se za výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení v souladu se společnými leteckými předpisy a postupy pod regulačním dohledem členského státu doporučeného v souvislosti s příslušnými společnými leteckými předpisy k vzájemnému uznání v rámci Sdružených leteckých úřadů plný zápočet za předpokladu, že výcvik a zkoušení byly dokončeny nejpozději do 8. dubna 2016 a průkaz způsobilosti podle části FCL by byl vydán nejpozději do 1. dubna 2020.

▼B

2.  
Výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy se započte pro účely vydání průkazu způsobilosti podle části FCL na základě hlášení o zápočtu vypracovaného členským státem v konzultaci s agenturou.
3.  
Hlášení o zápočtu popíše rozsah výcviku, uvede, které požadavky průkazů způsobilosti podle části FCL se započítávají a případně které požadavky musí žadatelé splňovat, aby jim byly vydány průkazy způsobilosti podle části FCL. Hlášení obsahuje kopie všech dokladů nezbytných k prokázání rozsahu výcviku a kopie všech vnitrostátních předpisů a postupů, podle nichž byl výcvik zahájen.

▼M2

Článek 9a

Výcvik pro získání typové kvalifikace a údaje provozní vhodnosti

1.  
Pokud přílohy tohoto nařízení odkazují na údaje provozní vhodnosti stanovené v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012 a tyto údaje nejsou pro příslušný typ letadla k dispozici, musí žadatel o výcvikový kurz pro získání typové kvalifikace splňovat pouze požadavky stanovené v přílohách nařízení (EU) č. 1178/2011.
2.  
Do výcvikových kurzů pro získání typové kvalifikace schválených před schválením minimální osnovy výcviku pro získání typové kvalifikace pilotů v rámci údajů provozní vhodnosti pro příslušný typ letadla v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012 musí být povinné prvky výcviku zahrnuty nejpozději do 18. prosince 2017 nebo do dvou let ode dne schválení zmíněných údajů provozní vhodnosti, podle toho, co nastane později.

▼B

Článek 10

Zápočet za průkazy způsobilosti pilota získané ve vojenské službě

1.  
O získání průkazů způsobilosti podle části FCL si držitelé vojenských průkazů způsobilosti letové posádky žádají u členského státu, v němž konali vojenskou službu.
2.  
Znalosti, praxe a dovednosti získané ve vojenské službě se započítávají pro účely příslušných požadavků přílohy I v souladu s náležitostmi hlášení o zápočtu vypracovaného členským státem v konzultaci s agenturou.
3.  

Hlášení o zápočtu:

a) 

uvede vnitrostátní požadavky, na jejichž základě byly vydány vojenské průkazy způsobilosti, zařazení, osvědčení, povolení a/nebo kvalifikace;

b) 

uvede rozsah působnosti výsadních práv, která byla pilotům udělena;

c) 

uvede, které požadavky přílohy I se započtou;

d) 

uvede všechna omezení, která je třeba zařadit do průkazů způsobilosti podle části FCL, a všechny požadavky, které musí piloti dodržet, aby tato omezení byla odstraněna;

e) 

zahrnuje kopie všech dokladů nezbytných k prokázání výše uvedených náležitostí i kopie příslušných vnitrostátních požadavků a postupů.

▼M1

Článek 10a

Organizace pro výcvik pilotů

▼M11

1.  

Organizace mají v souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1139 právo zajišťovat výcvik pro piloty zapojené do provozu letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) nařízení (EU) 2018/1139 pouze v případě, že obdržely od příslušného úřadu schválení potvrzující, že splňují základní požadavky stanovené v příloze IV nařízení (EU) 2018/1139 a požadavky stanovené v příloze VII tohoto nařízení.

Organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v členském státě, však mají s ohledem na čl. 24 odst. 6 nařízení (EU) 2018/1139 právo zajišťovat výcvik uvedený v článku DTO.GEN.110 přílohy VIII tohoto nařízení bez takového schválení na území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, pokud příslušnému úřadu předložily prohlášení v souladu s požadavky stanovenými v článku DTO.GEN.115 uvedené přílohy a pokud – požaduje-li to čl. DTO.GEN.230 písm. c) uvedené přílohy – příslušný úřad výcvikový program schválil.

▼M11 —————

▼M5

5.  
Organizace pro výcvik pilotů musí nejpozději do 25. srpna 2020 zajistit, aby jimi nabízené výcvikové kurzy zahrnovaly výcvik za účelem získání práv pro PBN v souladu s požadavky přílohy I (část FCL).

▼M1

Článek 10b

Zařízení pro výcvik pomocí letové simulace

1.  
Zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), používaná pro výcvik, zkoušení a přezkušování pilotů, s výjimkou vývojových zařízení pro výcvik, používaných pro výcvik zkušebních letů, splňují technické požadavky a správní postupy stanovené v přílohách VI a VII a jsou způsobilá k výcviku.

▼M11 —————

▼M1

Článek 10c

Letecká zdravotní střediska

1.  
Letecká zdravotní střediska splňují technické požadavky a správní postupy stanovené v přílohách VI a VII a mají osvědčení.

▼M11 —————

▼B

Článek 11

Zdravotní způsobilost palubních průvodčích

1.  
Palubní průvodčí zapojení do provozu letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008 splňují technické požadavky a správní postupy uvedené v příloze IV.

▼M11 —————

▼M1

Článek 11a

Kvalifikace palubních průvodčích a související osvědčení

1.  
Palubní průvodčí v obchodní letecké dopravě, kteří se podílejí na provozu letadla podle čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008, získávají kvalifikaci a stávají se držiteli odpovídajícího osvědčení v souladu s technickými požadavky a správními postupy stanovenými v přílohách V a VI.

▼M11 —————

▼M1

4.  

Palubní průvodčí podílející se na provozu vrtulníků v obchodní letecké dopravě se v den použitelnosti tohoto nařízení:

a) 

považují za splňující požadavky na vstupní výcvik podle přílohy V, pokud splňují příslušná ustanovení společných leteckých předpisů (JAR) pro obchodní leteckou dopravu prováděnou vrtulníky v oblasti výcviku, přezkoušení a rozlétanosti, nebo

b) 

pokud nesplňují odpovídající požadavky na příslušný výcvik, přezkoušení a rozlétanost JAR pro obchodní leteckou dopravu prováděnou vrtulníky, absolvují veškerý příslušný výcvik, s výjimkou vstupního výcvikového kurzu, a přezkoušení potřebné k provozu ve vrtulnících, než budou považováni za držitele osvědčení v souladu s tímto nařízením, nebo

c) 

pokud se nepodíleli na provozu vrtulníků v obchodní letecké dopravě po dobu delší než 5 let, absolvují vstupní výcvikový kurz a úspěšně vykonají související zkoušky v souladu s požadavky přílohy V, než budou považováni za držitele osvědčení v souladu s tímto nařízením.

5.  
Aniž jsou dotčena ustanovení článku 2, osvědčení palubních průvodčích, která odpovídají formátu stanovenému v příloze VI, budou vydána všem palubním průvodčím, kteří se podílejí na provozu vrtulníků v obchodní letecké dopravě, nejpozději do 8. dubna 2013.

Článek 11b

Způsobilost pro vykonávání dohledu

1.  
Členské státy určí jeden nebo více subjektů, které budou v tomto členském státě plnit funkci příslušného úřadu, jemuž jsou přiděleny potřebné pravomoci a odpovědnost za osvědčování osob a organizací, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcí pravidla, a vykonávání dohledu nad nimi.
2.  

Pokud členský stát určí jako příslušný úřad více než jeden subjekt:

a) 

jsou jednoznačně vymezeny pravomoci každého příslušného úřadu z hlediska odpovědností a zeměpisné působnosti;

b) 

činnost těchto subjektů je koordinována s cílem zajistit v rámci každé příslušné působnosti účinný dohled nad všemi organizacemi a osobami, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcí pravidla.

3.  
Členské státy zajistí, aby byly příslušné úřady způsobilé k zajištění dohledu nad všemi osobami a organizacemi, které jsou zahrnuty v jejich programu dohledu, včetně toho, aby měly dostatečné zdroje pro plnění požadavků vyplývajících z tohoto nařízení.
4.  
Členské státy zajistí, aby personál příslušného úřadu nevykonával činnosti spojené s dohledem, pokud existují důkazy o tom, že by tak mohlo přímo nebo nepřímo dojít ke střetu zájmů, zejména pokud jde o zájmy rodinné nebo finanční.
5.  

Personál pověřený příslušným úřadem prováděním úkolů spojených s osvědčováním a/nebo dohledem je zmocněn přinejmenším k vykonávání těchto úkolů:

a) 

zkoumat záznamy, údaje, postupy a jakýkoli další materiál významný z hlediska plnění úkolů spojených s osvědčováním a/nebo dohledem;

b) 

pořizovat kopie nebo výpisy z těchto záznamů, údajů, postupů a dalších materiálů;

c) 

požadovat ústní vysvětlení na místě;

d) 

vstupovat do veškerých dotčených objektů, provozních míst nebo dopravních prostředků;

e) 

provádět audity, šetření, hodnocení, kontroly, včetně prohlídek na odbavovací ploše a neohlášených kontrol, a

f) 

přijímat nebo iniciovat potřebná donucovací opatření.

6.  
Úkoly uvedené v odstavci 5 se plní v souladu s platnými právními předpisy příslušného členského státu.

▼M12

Článek 11c

Přechodná opatření

Členské státy:

a) 

nejpozději do 8. dubna 2021 převedou agentuře EASA veškeré záznamy související s dohledem nad organizacemi, které poskytují výcvik potřebný k získání průkazů způsobilosti pilota v souladu s nařízením (EU) 2018/395 a prováděcím nařízením (EU) 2018/1976 a pro které je EASA příslušným úřadem v souladu s článkem 78 nařízení Evropského parlamentu a Rady nařízení (EU) 2018/1139 ( 6 );

b) 

v koordinaci s agenturou EASA uzavřou procesy osvědčování zahájené před 8. dubna 2020 a vydají osvědčení, na jehož základě agentura EASA přebírá ve vztahu k organizacím, které jsou držiteli osvědčení, veškeré odpovědnosti příslušného úřadu.

▼B

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

1.  
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 8. dubna 2012.

▼M11 —————

▼M12 —————

▼M11 —————

▼M8

4.  
Odchylně od odstavce 1 se členské státy mohou rozhodnout, že až do dne ►M14  20. června 2022 ◄ nebudou uplatňovat ustanovení tohoto nařízení v případě pilotů, kteří jsou držiteli průkazů způsobilosti pilota a souvisejícího osvědčení zdravotní způsobilosti vydaných třetí zemí a kteří se podílejí na neobchodním provozu letadla, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodech i) nebo ii) nařízení (EU) 2018/1139. Tato rozhodnutí členské státy zpřístupní veřejnosti.

▼M11 —————

▼M11

7.  
Pokud členský stát využije požadavky odstavců 2a a 4, oznámí to Komisi a agentuře. V oznámení popíše důvody této odchylky, jakož i program provádění obsahující plánovaná opatření a jejich časový harmonogram.

▼M8

8.  
Odchylně od odstavce 1 se bod FCL.315.A, bod FCL.410.A druhá věta písm. a) a bod FCL.725.A písm. c) přílohy I (část FCL) použijí ode dne 20. prosince 2019.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA 1

[ČÁST FCL]

HLAVA A

OBECNÉ POŽADAVKY

FCL.001    Příslušný úřad

Pro účely této části se příslušným úřadem rozumí orgán určený členským státem, který daná osoba žádá o vydání průkazu způsobilosti pilota či souvisejících kvalifikací nebo osvědčení.

FCL.005    Oblast působnosti

V této části jsou stanoveny požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pilota a souvisejících kvalifikací a osvědčení a podmínky jejich platnosti a použití.

FCL.010    Definice

▼M8

Pro účely této přílohy (části FCL) platí tyto definice:

▼M8

„Dostupným“ se rozumí zařízení, které může použít:
— 
schválená organizace pro výcvik (ATO), s jejímž schválením probíhá výcvikový kurz pro třídní nebo typovou kvalifikaci, nebo
— 
examinátor provádějící hodnocení odborné způsobilosti, zkoušku dovednosti či přezkoušení odborné způsobilosti pro účely hodnocení, zkoušení a přezkušování.

▼M8

„Akrobatickým letem“ se rozumí úmyslný manévr zahrnující náhlou změnu polohy letadla, neobvyklou polohu nebo neobvyklé zrychlení, který není nutný pro normální let nebo není prováděn v rámci výcviku pro získání průkazů způsobilosti, osvědčení nebo kvalifikací, s výjimkou kvalifikace pro akrobatické lety.

▼B

„Letounem“ se rozumí motorové letadlo s nepohyblivými křídly, těžší než vzduch, které je schopno letu působením aerodynamických sil na jeho křídla.
„Letounem, který musí být provozován s druhým pilotem“ se rozumí typ letounu, který musí být provozován s druhým pilotem, jak je stanoveno v letové příručce nebo osvědčením leteckého provozovatele.

▼M8

„Výcvikem týkajícím se prevence ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením letounu (UPRT)“ se rozumí výcvik složený z:
— 
výcviku týkajícího se prevence ztráty kontroly nad řízením letounu: kombinace teoretických znalostí a letového výcviku s cílem poskytnout letové posádce požadované schopnosti pro prevenci ztráty kontroly nad řízením letounu a
— 
výcviku týkajícího se obnovování kontroly nad řízením letounu: kombinace teoretických znalostí a letového výcviku s cílem poskytnout letové posádce požadované schopnosti pro obnovování kontroly nad řízením letounu.

▼B

„Letadlem“ se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu.
„Pilotní dovedností“ se rozumí důsledné uplatňování dobrého úsudku, rozvinutých znalostí, dovedností a postojů k provádění letových úkolů.

▼M12

„Vzducholodí“ se rozumí letadlo lehčí než vzduch s pohonem, s výjimkou horkovzdušných vzducholodí, které se v souladu s čl. 2 bodem 7 nařízení Komise (EU) 2018/395 považují za balony.

▼M8

„Dostupným zařízením pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)“ se rozumí jakékoli zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), které je provozovateli FSTD nebo zákazníkovi k dispozici pro použití bez ohledu na časová hlediska.

▼M5

„Provozem s úhlovými odchylkami“ se rozumí přiblížení podle přístrojů, při němž je maximální přípustná chyba/odchylka od plánované tratě (úhlová odchylka) vyjádřena vychýlením ukazatele indikátoru traťové odchylky (CDI) nebo na rovnocenném zobrazení v pilotním prostoru.

▼M11

„Hodnocením odborné způsobilosti“ se rozumí prokázání dovedností, znalostí a postoje pro první vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení instruktora nebo examinátora.

▼B

„Balónem“ se rozumí letadlo lehčí než vzduch, které není poháněno motorem a které se udržuje v letu buď pomocí plynu, nebo palubního hořáku. Pro účely této části se za balón považuje i horkovzdušná vzducholoď, přestože je poháněna motorem.

▼M7 —————

▼B

„Kategorií letadel“ se rozumí kategorizace letadel podle specifikovaných základních charakteristik, například letoun, letadlo s pohonem vztlaku, vrtulník, vzducholoď, kluzák, volný balón.
„Třídou letounu“ se rozumí kategorizace jednopilotních letounů nevyžadující typovou kvalifikaci.

▼M12 —————

▼B

„Obchodní leteckou dopravou“ se rozumí přeprava osob, nákladu či pošty za úplatu nebo nájemné.
„Kvalifikovaností“ se rozumí kombinace dovedností, znalostí a postojů vyžadovaných pro provedení úkolu na předepsané úrovni.
„Prvkem kvalifikovanosti“ se rozumí jednání, které představuje soubor činností, který začíná a končí událostí vymezující její hranice a který má zjevný výsledek.
„Celkem kvalifikovanosti“ se rozumí samostatná úloha skládající se z několika prvků kvalifikovanosti.
„Druhým pilotem“ se rozumí další pilot – kromě velitele letadla – v letadle, pro které je požadován více než jeden pilot, avšak s výjimkou pilota, který je na palubě letadla výhradně pro účely získání letového výcviku pro průkaz způsobilosti nebo kvalifikace.
„Navigačním letem“ se rozumí let mezi místem odletu a místem příletu po předem naplánované trati pomocí standardních navigačních postupů.
„Druhým pilotem střídajícím při cestovním letu“ se rozumí pilot, který od druhého pilota přebírá povinnosti spojené s řízením během cestovní fáze letu ve vícepilotním provozu v letové hladině nad 200.
„Dobou výcviku ve dvojím řízení“ se rozumí doba letu nebo pozemní přístrojová doba, v jejímž průběhu se osobě poskytuje letový výcvik řádně oprávněným instruktorem.

▼M12

„Letem na trati podle IFR“ se rozumí fáze letu IFR, která následuje po ukončení postupu pro odlet podle IFR a končí při zahájení postupu pro přiblížení podle IFR.

▼B

„Chybou“ se rozumí činnost nebo nečinnost letové posádky, která vede k odchylkám od organizačních nebo letových záměrů nebo očekávání.
„Zvládáním chyb“ se rozumí proces odhalování a nápravy chyb pomocí protiopatření, která snižují nebo odstraňují následky chyb a snižují pravděpodobnost výskytu dalších chyb nebo pro letadlo nežádoucích stavů.
„Úplným letovým simulátorem (FFS)“ se rozumí replika pilotní kabiny provedená ve skutečné velikosti konkrétního typu nebo provedení, modelu a série, včetně sestavy úplného vybavení a počítačových programů nutných k předvádění letadla v pozemním a letovém provozu, systému vizuální orientace poskytujícího výhled z pilotní kabiny a pohybového systému.

▼M12

„Dobou letu“ se rozumí:
u letounů, turistických motorových kluzáků a letadel s pohonem vztlaku celková doba od okamžiku, kdy se dá letadlo poprvé do pohybu s cílem vzletět, do okamžiku, kdy naposledy zastaví na konci tohoto letu;
u vrtulníků celková doba od okamžiku, kdy se listy rotoru vrtulníku začnou otáčet, do okamžiku, kdy vrtulník naposledy zastaví na konci tohoto letu a listy rotoru se zastaví;
u vzducholodí celková doba od okamžiku, kdy je vzducholoď uvolněna od stožáru s cílem vzletět, do okamžiku, kdy naposledy zastaví na konci tohoto letu a je upevněna ke stožáru.

▼B

„Dobou letu podle pravidel pro let podle přístrojů (IFR)“ se rozumí celková doba letu, během které je letadlo provozováno podle pravidel pro let podle přístrojů.
„Letovým výcvikovým zařízením (FTD)“ se rozumí replika přístrojů konkrétního typu letadla, vybavení, panelů a řízení v otevřeném nebo uzavřeném prostoru pilotní kabiny provedená ve skutečné velikosti, včetně sestavy vybavení a softwarových programů nutných k předvádění letadla v pozemních a letových podmínkách v rozsahu systémů instalovaných v zařízení. Nevyžaduje pohybový systém ani systém vizuální orientace, s výjimkou FTD úrovně 2 a 3 pro vrtulníky, u kterých se systémy vizuální orientace vyžadují.
„Trenažérem letových a navigačních postupů (FNPT)“ se rozumí výcvikové zařízení představující prostředí pilotní kabiny nebo pilotního prostoru, včetně sestavy vybavení a počítačových programů nutných k předvádění typu nebo třídy letadla v letovém provozu v rozsahu odpovídajícímu tomu, jak systém funguje v letadle.

▼M11

„Letem s orientací výhradně podle přístrojů“ se rozumí to, že piloti řídí letadlo bez jakýchkoli vnějších vizuálních orientačních bodů v simulovaných nebo skutečných meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů.

▼M12 —————

▼B

„Vrtulníkem“ se rozumí letadlo těžší než vzduch, které je schopno letu převážně působením aerodynamických sil na jeden nebo více poháněných rotorů, jejichž osy jsou v podstatě svislé.
„Dobou letu podle přístrojů“ se rozumí doba, v jejímž průběhu pilot řídí letadlo za letu s orientací výhradně podle přístrojů.
„Pozemní přístrojovou dobou“ se rozumí doba, po kterou je pilotovi poskytován výcvik v simulovaném letu podle přístrojů na zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD).
„Přístrojovou dobou“ se rozumí doba letu podle přístrojů nebo pozemní přístrojová doba.

▼M12

„Letem podle přístrojů při omezeném počtu přístrojů“ se rozumí přístup k interpretaci letové polohy za pomoci záložních přístrojů v důsledku ztráty hlavního referenčního systému pro určování letové polohy a kurzu.

▼M5

„Provozem s lineárními odchylkami“ se rozumí přiblížení podle přístrojů, při němž je maximální přípustná chyba/odchylka od plánované tratě (stranová odchylka) vyjádřena v jednotkách délky, např. v námořních mílích.

▼M11

„Traťovým letem pod dozorem“ (LIFUS) se rozumí traťový let po schváleném výcvikovém kurzu pro získání typové kvalifikace s nulovou dobou letu nebo traťový let požadovaný ve zprávě o údajích o provozní vhodnosti.

▼M5

„LNAV“ se rozumí směrová navigace.
„LPV“ se rozumí výkonnost směrového majáku s vertikálním vedením.

▼B

„Vícepilotním provozem“ se rozumí:
u letounů provoz vyžadující u vícepilotních nebo jednopilotních letounů součinnost vícečlenné posádky složené alespoň ze dvou pilotů;
u vrtulníků provoz vyžadující u vícepilotních vrtulníků součinnost vícečlenné posádky složené alespoň ze dvou pilotů.
„Součinností vícečlenné posádky (MCC)“ se rozumí činnost letové posádky jako týmu spolupracujících členů vedeného velitelem letadla.
„Vícepilotním letadlem“ se rozumí:
u letounů letouny certifikované pro provoz s minimální posádkou nejméně dvou pilotů;
u vrtulníků, vzducholodí a letadel s pohonem vztlaku typ letadla, který musí být dle letové příručky nebo osvědčení leteckého provozovatele nebo jiného odpovídajícího dokumentu provozován s druhým pilotem.

▼M11

„nocí“ se rozumí doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný takový časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad.

▼M11

„Údaji o provozní vhodnosti“ (OSD) se rozumí údaje o provozní vhodnosti vypracované v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

▼M11

„jinými výcvikovými zařízeními (OTD)“ se rozumí výcvikové prostředky jiné, než jsou zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), které jsou prostředky výcviku tam, kde není nutné úplné prostředí pilotní kabiny.

▼M5

„Navigací založenou na výkonnosti (PBN)“ se rozumí prostorová navigace založená na výkonnostních požadavcích pro letadla provozovaná na tratích ATS, na postupech přiblížení podle přístrojů nebo ve stanoveném vzdušném prostoru.

▼B

„Kritérii výkonnosti“ se rozumí jednoduché hodnotící sdělení týkající se požadovaného výsledku prvku kvalifikovanosti, a pokud byla dosažena požadovaná úroveň výkonnosti, popis hodnotícího kritéria.
„Velitelem letadla (PIC)“ se rozumí pilot určený k velení a pověřený provedením bezpečného letu.
„Velitelem letadla pod dozorem (PICUS)“ se rozumí druhý pilot vykonávající pod dozorem velitele letadla povinnosti a činnosti velitele letadla.
„Letadlem s pohonem vztlaku“ se rozumí jakékoli letadlo vyvozující vertikální vztlak a pohon/vztlak za letu z proměnlivé geometrie rotorů nebo motorů/propulzních zařízení, které jsou připojeny k trupu či křídlům nebo jsou v nich zastavěny.

▼M12

„Motorovým kluzákem“ se rozumí kluzák vybavený jedním nebo více motory, který má s nepracujícím(i) motorem (motory) charakteristiky kluzáku.

▼B

„Soukromým pilotem“ se rozumí pilot, který je držitelem průkazu způsobilosti zakazujícího pilotování letadel při letech za úplatu, s výjimkou činností prováděných v rámci výcviku nebo zkoušek, jak je stanoveno v této části.

▼M11

„přezkoušením odborné způsobilosti“ se rozumí prokázání dovedností k prodloužení platnosti nebo k obnově kvalifikací či práv, včetně požadované ústní zkoušky.

▼B

„Obnovou“ (např. kvalifikace nebo osvědčení) se rozumí administrativní úkon, jehož účelem je obnovit po uplynutí doby platnosti kvalifikace nebo osvědčení práva plynoucí z kvalifikace nebo osvědčení pro další vymezené časové období po splnění stanovených požadavků.
„Prodloužením platnosti“ (např. kvalifikace nebo osvědčení) se rozumí administrativní úkon, který ještě v období platnosti kvalifikace nebo osvědčení umožňuje držiteli pokračovat ve vykonávání práv plynoucích z kvalifikace nebo osvědčení, po další stanovené časové období po splnění stanovených požadavků.

▼M5

„RNP APCH“ se rozumí specifikace PBN používaná pro přiblížení podle přístrojů.
„Provozem RNP APCH do minimálních výšek LNAV“ se rozumí 2D přiblížení podle přístrojů, u nějž se směrové vedení provádí na základě určení polohy systému GNSS.
„Provozem RNP APCH až do minim LNAV/VNAV“ se rozumí 3D přiblížení podle přístrojů, u nějž se směrové vedení provádí na základě určení polohy systémem GNSS a vertikální vedení buď pomocí funkce BARO-VNAV, nebo na základě určení polohy systémem GNSS, včetně SBAS.
„Provozem RNP APCH až do minim LPV“ se rozumí 3D přiblížení podle přístrojů, u nějž se směrové i vertikální vedení provádí na základě určení polohy systémem GNSS včetně rozšíření SBAS.
„RNP AR APCH“ se rozumí navigační specifikace používaná pro přiblížení podle přístrojů vyžadující specifické schválení.

▼B

„Úsekem trati“ se rozumí let zahrnující fáze vzletu, odletu, letu na trati ne kratšího než 15 minut, příletu, přiblížení a přistání.
„Kluzákem“ se rozumí letadlo těžší než vzduch, které je schopno letu působením aerodynamických sil na jeho nepohyblivé nosné plochy a jehož volný let není závislý na motoru.
„Jednopilotním letadlem“ se rozumí letadlo s osvědčením pro provoz s jedním pilotem.
„Zkouškou dovednosti“ se rozumí prokázání dovednosti pro vydání průkazu způsobilosti nebo kvalifikace, včetně požadované ústní zkoušky.
„Dobou samostatného letu“ se rozumí doba letu, v jejímž průběhu je pilot-žák jedinou osobou v letadle.
„Velitelem letadla-žákem (SPIC)“ se rozumí pilot-žák vykonávající činnost velitele letadla za letu s instruktorem, který pouze pozoruje pilota-žáka a nesmí ani ovlivňovat, ani řídit let letadla.
„Hrozbou“ se rozumí události nebo chyby, které nastanou bez přičinění letové posádky, zvyšují provozní obtížnost a které musí být zvládány tak, aby byla zachována záloha bezpečnosti.
„Zvládáním hrozeb“ se rozumí proces odhalování a nápravy hrozeb pomocí protiopatření, která sníží nebo odstraní následky hrozeb a sníží pravděpodobnost výskytu dalších hrozeb nebo pro letadlo nežádoucích stavů.

▼M5

„Trojrozměrným (3D) přiblížením podle přístrojů“ se rozumí přiblížení podle přístrojů s využitím směrového a vertikálního vedení.

▼M12

„Turistickým motorovým kluzákem (TMG)“ se rozumí zvláštní třída motorových kluzáků, která je vybavena pevně zastavěným motorem a vrtulí, které nelze zatahovat, není-li po procesu certifikace v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 stanoveno jinak. Musí být schopen vzletu a stoupání pomocí vlastního motorového pohonu v souladu se svou letovou příručkou.

▼M5

„Dvourozměrným (2D) přiblížením podle přístrojů“ se rozumí přiblížení podle přístrojů s využitím pouze směrového vedení.

▼B

„Typem letadla“ se rozumí kategorizace letadel, u nichž se vyžaduje typová kvalifikace v souladu s údaji o provozní způsobilosti letadla podle části 21 a která zahrnují všechna letadla stejné základní konstrukce, včetně všech modifikací, s výjimkou těch, které mají za následek změny v ovládacích nebo letových charakteristikách.

▼M11

„Seznamem zápisů typové kvalifikace a potvrzení průkazu způsobilosti“ se rozumí seznam zveřejněný agenturou, který vychází z výsledku hodnocení údajů o provozní vhodnosti a obsahuje třídy letounů a typy letadel pro účely udělování průkazů způsobilosti členům letové posádky.

▼M5

„VNAV“ se rozumí vertikální navigace.

▼M14

„Provozovatelem výcviku založeného na důkazech (EBT)“ se rozumí organizace, která je držitelem osvědčení leteckého provozovatele (AOC) v souladu s přílohou III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012 a která provádí program EBT schválený příslušným úřadem v souladu s ustanoveními uvedeného nařízení.
„Praktickým posouzením EBT“ se rozumí metoda posouzení výkonnosti, která slouží k ověření integrované výkonnosti kompetencí. Probíhá buď v simulovaném, nebo v provozním prostředí.
„Programem EBT“ se rozumí program posuzování a výcviku pilotů v souladu s článkem ORO.FC.231 přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012.
„Smíšeným programem EBT“ se rozumí provozovatelův program opakovacího výcviku a přezkoušení podle článku ORO.FC.230 přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012, jehož jedna část je určena k uplatňování EBT, který však nenahrazuje přezkoušení odborné způsobilosti podle dodatku 9 této přílohy.

▼M3

FCL.015    Žádost o vydání průkazů způsobilosti, kvalifikací a osvědčení a jejich vydání, prodloužení platnosti a obnova

▼M12

a)

Žádost o vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu průkazů způsobilosti pilota a souvisejících kvalifikací a osvědčení, jakož i o jakoukoli jejich změnu, se podávají příslušnému úřadu formou a způsobem, který tento úřad stanoví. K žádosti musí být přiloženy doklady potvrzující, že žadatel splňuje požadavky pro vydání, prodloužení platnosti či obnovu průkazu způsobilosti nebo osvědčení a souvisejících kvalifikací nebo doložek stanovených v této příloze (část FCL) a v příloze IV (část MED).

b)

Omezení nebo rozšíření práv udělených průkazem způsobilosti, kvalifikací nebo osvědčením musí být v průkazu způsobilosti nebo osvědčení potvrzeno příslušným úřadem, není-li v této příloze uvedeno jinak.

▼B

c)

Žádná osoba nesmí být zároveň držitelem více než jednoho průkazu způsobilosti pro určitou kategorii letadla vydaného v souladu s touto částí.

▼M12

d)

Držitel průkazu způsobilosti předkládá žádosti v souladu s písmenem a) příslušnému úřadu určenému členským státem, v němž byl vydán jeho průkaz způsobilosti v souladu s touto přílohou (část FCL), popřípadě přílohou III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395, nebo přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976.

▼M12

e)

Držitel průkazu způsobilosti, který byl vydán v souladu s touto přílohou (část FCL), může požádat příslušný úřad určený jiným členským státem o změnu příslušného úřadu pro všechny průkazy způsobilosti specifikované v písmenu d), jichž je držitelem.

f)

Žadatel požádá o vydání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení nejpozději do šesti měsíců poté, co úspěšně absolvoval zkoušku dovedností nebo prošel hodnocením odborné způsobilosti.

▼M14

g)

Výcvik absolvovaný v letadle nebo na zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) v souladu s přílohou III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012 se zohlední v případě požadavků na praxi a prodloužení platnosti stanovených v této příloze (část FCL).

▼M3

FCL.020    Pilot-žák

a) 

Pilot-žák nesmí létat samostatně, nemá-li k tomu souhlas letového instruktora, který nad ním vykonává dozor.

▼M12

b) 

Před prvním samostatným letem musí pilot-žák dosáhnout minimálního věku 16 let.

▼M3

FCL.025    Zkoušky z teoretických znalostí pro vydání průkazů způsobilosti a kvalifikací

▼B

a)    Povinnosti žadatele

▼M11

1) Žadatelé vykonávají celý soubor zkoušek z teoretických znalostí stanovených pro konkrétní průkaz způsobilosti nebo kvalifikaci v rámci odpovědnosti příslušného úřadu stejného členského státu.

▼M7

2) Žadatelé se zkoušky z teoretických znalostí účastní pouze na doporučení ohlášené organizace pro výcvik (DTO) nebo schválené organizace pro výcvik (ATO) odpovědné za jejich výcvik, které se vydává na základě uspokojivého dokončení příslušných částí výcvikového kurzu teoretických znalostí.

3) Doporučení ohlášené organizace pro výcvik nebo schválené organizace pro výcvik platí dvanáct měsíců. Pokud se během této doby platnosti žadatel nepokusí o vykonání alespoň jedné písemné zkoušky z teoretických znalostí, stanoví ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik na základě potřeb žadatele nutnost dalšího výcviku.

▼M11

b)    Kritéria úspěšnosti

1) 

V písemné zkoušce z teoretických znalostí uspěje žadatel, který za tuto zkoušku získá alespoň 75 % bodů. Neuplatňuje se systém trestných bodů.

2) 

Není-li v této části stanoveno jinak, žadatel úspěšně vykoná požadovanou zkoušku z teoretických znalostí pro vydání příslušného průkazu způsobilosti pilota nebo kvalifikace v případě, že uspěje u všech požadovaných písemných zkoušek z teoretických znalostí ve lhůtě osmnácti měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se pokusil o vykonání první zkoušky.

▼M14

3) 

Pokud žadatel o zkoušku z teoretických znalostí pro průkaz ATPL nebo o vydání průkazu způsobilosti obchodního pilota (CPL) nebo přístrojové kvalifikace (IR) neuspěje u některé písemné zkoušky z teoretických znalostí ani na čtvrtý pokus, nebo neuspěje u všech zkoušek buď ani na šestý pokus, nebo ve lhůtě stanovené v písm. b) bodě 2, musí celý soubor písemných zkoušek z teoretických znalostí vykonat znovu.

4) 

Pokud žadatelé o vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL) nebo průkazu způsobilosti soukromého pilota (PPL) neuspějí u některé písemné zkoušky z teoretických znalostí ani na čtvrtý pokus, nebo neuspějí u všech zkoušek ve lhůtě stanovené v písm. b) bodě 2, musí celý soubor písemných zkoušek z teoretických znalostí vykonat znovu.

▼M11

5) 

Dříve než se žadatelé zkoušek z teoretických znalostí opět zúčastní, musí podstoupit další výcvik v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Rozsah a náplň potřebného výcviku stanoví ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik na základě potřeb žadatelů.

▼B

c)    Doba platnosti

1) Úspěšné vykonání zkoušek z teoretických znalostí platí:

▼M12

i) 

v případě vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel nebo průkazu způsobilosti soukromého pilota po dobu 24 měsíců;

ii) 

v případě vydání průkazu způsobilosti obchodního pilota nebo přístrojové kvalifikace (IR) po dobu 36 měsíců;

iii) 

v případě vydání základní přístrojové kvalifikace (BIR) po neomezenou dobu.

Období uvedená v podbodech i) a ii) se počítají ode dne, kdy pilot úspěšně vykonal zkoušku z teoretických znalostí v souladu s písm. b) bodem 2.

▼B

2) Vykonání zkoušek z teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti dopravního pilota (ATPL) zůstává pro účely vydání ATPL v platnosti po dobu 7 let od posledního data platnosti:

i) 

zapsání přístrojové kvalifikace do průkazu způsobilosti nebo

ii) 

v případě vrtulníků od data zapsání typové kvalifikace vrtulníku do průkazu způsobilosti.

FCL.030    Zkouška praktické dovednosti

a)

Před zkouškou dovednosti pro vydání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení musí žadatel úspěšně vykonat požadovanou zkoušku z teoretických znalostí, s výjimkou žadatelů navštěvujících kurz integrovaného letového výcviku.

Před vykonáním zkoušek dovednosti musí být každopádně ukončena výuka teoretických znalostí.

b)

Až na případy, kdy se vydává průkaz způsobilosti dopravního pilota, musí být žadatel o zkoušku dovednosti k této zkoušce doporučen organizací/osobou odpovědnou za výcvik po dokončení výcviku. Examinátorovi jsou dány k dispozici záznamy o výcviku.

▼M12

c)

Pro účely vydání kvalifikace BIR musí žadatel o zkoušku dovedností nejprve absolvovat všechny moduly výcviku a musí být ke zkoušce dovedností doporučen schválenou organizací pro výcvik. Jeho záznamy o výcviku dá schválená organizace pro výcvik k dispozici examinátorovi.

▼B

FCL.035    Započtení doby letu a teoretických znalostí

a)    Započtení doby letu

▼M3

1) Není-li v této části stanoveno jinak, musí být doba letu, která má být započtena pro účely získání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, odlétána ve stejné kategorii letadel, pro kterou se průkaz způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení požaduje.

2) PIC nebo pilot ve výcviku.

▼B

i) 

Žadateli o průkaz způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení se do celkové doby letu požadované pro vydání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení započítává celá doba všech samostatných letů, doba výcviku ve dvojím řízení nebo doba letu ve funkci velitele letadla.

ii) 

Absolvent integrovaného výcvikového kurzu pro získání průkazu způsobilosti dopravního pilota má nárok na započtení až 50 hodin přístrojové doby velitele letadla-žáka do doby ve funkci velitele letadla požadované pro vydání průkazu způsobilosti dopravního pilota, průkazu způsobilosti obchodního pilota a kvalifikace pro vícemotorový typ nebo třídu.

iii) 

Absolvent integrovaného výcvikového kurzu pro získání průkazu způsobilosti/přístrojové kvalifikace obchodního pilota má nárok na započtení až 50 hodin přístrojové doby velitele letadla-žáka do doby ve funkci velitele letadla požadované pro vydání průkazu způsobilosti obchodního pilota a kvalifikace pro vícemotorový typ nebo třídu.

▼M3

3) Doba letu ve funkci druhého pilota nebo PICUS. Není-li v této části stanoveno jinak, má držitel průkazu způsobilosti pilota v případě, že vykonává funkci druhého pilota nebo PICUS, nárok na plné započtení doby ve funkci druhého pilota do celkové doby letu požadované pro vyšší stupeň průkazu způsobilosti pilota.

▼M14

4) Všechny hodiny letu v letounech nebo TMG, na které se vztahuje rozhodnutí členského státu přijaté v souladu s čl. 2 odst. 8 písm. a) nebo c) nařízení (EU) 2018/1139 nebo které spadají do oblasti působnosti přílohy I uvedeného nařízení, se plně započítávají do splnění požadavků na dobu letu podle čl. FCL.140.A písm. a) bodu 1 a čl. FCL.740.A písm. b) bodu 1 podbodu ii) této přílohy, jsou-li splněny tyto podmínky:

i) 

příslušný letoun nebo TMG patří do stejné kategorie a třídy jako letadla uvedená v části FCL, u kterých se hodiny letu mají započítat;

ii) 

v případě cvičných letů s instruktorem podléhá použitý letoun nebo TMG schvalování uvedenému v článku ORA.ATO.135 přílohy VII (část ORA) nebo v článku DTO.GEN.240 přílohy VIII (část DTO).

▼M12

b)   Započtení teoretických znalostí

1) 

Žadatelům, kteří složili příslušnou zkoušku z teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti dopravního pilota, se tyto teoretické znalosti započtou do požadavků na teoretické znalosti platných pro získání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel, průkazu způsobilosti soukromého pilota, průkazu způsobilosti obchodního pilota a – s výjimkou vrtulníků – přístrojové kvalifikace (IR) a základní přístrojové kvalifikace (BIR) pro stejnou kategorii letadla.

2) 

Žadatelům, kteří složili příslušnou zkoušku z teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti obchodního pilota, se tyto teoretické znalosti započtou do požadavků na teoretické znalosti:

i) 

platných pro získání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel ve stejné kategorii letadla;

ii) 

platných pro získání průkazu způsobilosti soukromého pilota ve stejné kategorii letadla a

iii) 

z předmětu „komunikace“ potřebné pro získání kvalifikace BIR. Tento zápočet zahrnuje část IFR předmětu „komunikace“ pouze tehdy, pokud byl tento předmět dokončen v souladu s článkem FCL.310, jak je použitelný od 20. prosince 2019.

3) 

Držitelům kvalifikace IR nebo žadatelům, kteří složili příslušnou zkoušku z teoretických znalostí přístrojů pro určitou kategorii letadla, se tato zkouška započte do požadavků na výuku teoretických znalostí a zkoušky z teoretických znalostí pro získání:

i) 

kvalifikace R pro jinou kategorii letadla a

ii) 

kvalifikace BIR.

4) 

Držitelům průkazu způsobilosti pilota se započte výuka teoretických znalostí a zkoušky z teoretických znalostí do požadavků na získání průkazu způsobilosti pro jinou kategorii letadla v souladu s dodatkem 1 k této části. Zápočet se rovněž vztahuje na žadatele o průkaz způsobilosti pilota, kteří již úspěšně složili zkoušky z teoretických znalostí pro vydání tohoto průkazu způsobilosti pro jinou kategorii letadla, pokud je zkouška z teoretických znalostí stále platná s ohledem na dobu platnosti stanovenou v čl. FCL.025 písm. c).

5) 

Odchylně od ustanovení písm. b) bodu 3 se držitelům kvalifikace IR(A), kteří absolvovali modulový kurz pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) založený na kvalifikovanosti, tento kurz plně započte do požadavků na výuku teoretických znalostí a zkoušky z teoretických znalostí pro získání IR pro jinou kategorii letadla pouze v případě, že absolvovali i výuku teoretických znalostí a zkoušku z teoretických znalostí v části IFR kurzu požadovaného v souladu s čl. FCL.720.A písm. b) bodem 2 podbodem i).

▼M11

FCL.040    Vykonávání práv udělených průkazem způsobilosti

Vykonávání práv udělených průkazem způsobilosti závisí na platnosti kvalifikací v něm uvedených a případně na platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti, jež odpovídá vykonávaným právům.

▼B

FCL.045    Povinnost mít u sebe doklady a předkládat je

a)

Pilot je po dobu výkonu práv udělených průkazem způsobilosti povinen mít u sebe platný průkaz způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti.

b)

Pilot musí mít u sebe rovněž doklad totožnosti se svou fotografií.

c)

Pilot nebo pilot-žák předloží neprodleně na požádání pověřeného zástupce příslušného úřadu ke kontrole své záznamy o době letu.

d)

Pilot-žák je všech samostatných navigačních letech povinen mít u sebe doklad o schválení v souladu s požadavkem čl. FCL.020 písm. a).

▼M6

e)

Pilot, který hodlá letět mimo území Unie na palubě letadla registrovaného v jiném členském státě, než je členský stát, který vydal průkaz způsobilosti člena letové posádky, musí mít u sebe v tištěné nebo elektronické podobě nejnovější vydání přílohy ICAO, která obsahuje odkaz na registrační číslo ICAO dohody, jež uznává automatické potvrzování platnosti průkazů způsobilosti, a seznam států, které jsou stranami této dohody.

▼B

FCL.050    Vedení záznamů o době letu

Pilot je povinen vést spolehlivé a podrobné záznamy o všech odlétaných letech, a to ve formě a způsobem, které stanoví příslušný úřad.

▼M11

FCL.055    Jazykové znalosti

a) 

Obecné. Piloti letounů, vrtulníků, letadel s pohonem vztlaku a vzducholodí, u nichž se vyžaduje, aby obsluhovali radiotelefonní zařízení, nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a kvalifikacemi, pokud nemají ve svém průkazu způsobilosti uvedenu jazykovou doložku buď v anglickém jazyce, nebo v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci příslušného letu. V doložce musí být uveden jazyk, úroveň způsobilosti a datum platnosti a tato doložka musí být získána v souladu s postupem zavedeným příslušným úřadem. Minimální přijatelná úroveň způsobilosti je provozní úroveň (úroveň 4) v souladu s dodatkem 2 této přílohy.

b) 

Žadatel o jazykovou doložku musí v souladu s dodatkem 2 k této příloze prokázat posuzovateli osvědčenému příslušným úřadem, případně orgánu pro jazykové zkoušky schválenému příslušným úřadem, alespoň provozní úroveň jazykových znalostí jak v používání frazeologie, tak v obecné řeči. Dále musí žadatel prokázat schopnost:

1) 

efektivně komunikovat pouze hlasem i při osobním styku;

2) 

přesně a jasně komunikovat o běžných a pracovních tématech;

3) 

používat vhodnou komunikační strategii pro výměnu zpráv a pro rozpoznání a odstraňování nedorozumění v obecném nebo pracovním kontextu;

4) 

úspěšně řešit jazykové problémy vznikající při komplikacích nebo neočekávaném vývoji událostí, k nimž dochází v běžných pracovních situacích nebo v rámci komunikačního úkolu, s nímž je jinak obeznámen, a

5) 

používat dialekt či přízvuk srozumitelný letecké veřejnosti.

c) 

S výjimkou pilotů, kteří prokázali jazykové znalosti na odborné úrovni (úroveň 6) podle dodatku 2 k této příloze, se přezkoušení znalostí pro získání jazykové doložky provádí:

1) 

každé čtyři roky, pokud byla prokázána provozní úroveň jazykových znalostí (úroveň 4), nebo

2) 

každých šest let, pokud byla prokázána rozšířená úroveň jazykových znalostí (úroveň 5).

▼M12

d) 

Specifické požadavky pro držitele přístrojové kvalifikace (IR). Odchylně od ustanovení předcházejících odstavců musí držitelé kvalifikace IR prokázat schopnost používat anglický jazyk na odpovídající úrovni způsobilosti podle definice uvedené v dodatku 2 k této příloze.

e) 

Prokázání jazykových znalostí a používání anglického jazyka u držitelů kvalifikace IR se provádí hodnotící metodou, kterou stanoví příslušný úřad.

▼B

FCL.060    Nedávná praxe

b)

▼M12

Letouny, vrtulníky, letadla s pohonem vztlaku a vzducholode. Pilot nesmí provozovat letadlo v obchodní letecké doprave ani provozovat letadlo k preprave cestujících:

▼B

1) 

jako velitel letadla ani jako druhý pilot, pokud za posledních 90 dnu neuskutecnil nejméne tri vzlety, priblížení a pristání v letadle stejného typu nebo trídy nebo na FFS predstavujícím stejný typ nebo trídu letadla. Tyto tri lety a pristání musí být provedeny bud ve vícepilotním, nebo v jednopilotním provozu podle práv, jichž je pilot držitelem, a

2) 

jako velitel letadla v noci, pokud:

i) 

za posledních 90 dnu neuskutecnil nejméne jeden vzlet, priblížení a pristání v noci ve funkci pilota letadla stejného typu nebo trídy nebo na FFS predstavujícím stejný typ nebo trídu letadla, nebo

ii) 

není držitelem prístrojové kvalifikace;

▼M3

3) 

jako druhý pilot strídající pri cestovním letu, pokud:

i) 

nesplnuje požadavky uvedené v písm. b) odst. 1) nebo

ii) 

za posledních 90 dnu neuskutecnil jako druhý pilot strídající pri cestovním letu nejméne tri úseky trati ve stejném typu nebo tríde letadla nebo

iii) 

neabsolvoval výcvik k udržení pilotních dovedností a rozlétanosti na FFS v intervalech nejvýše 90 dnu. Tento udržovací výcvik muže být kombinován s udržovacím výcvikem provozovatele predepsaným v príslušných požadavcích cásti ORO.

▼B

4) 

Pokud má pilot právo k provozování více než jednoho typu letounu s podobnými ovládacími a provozními charakteristikami, lze tri vzlety, priblížení a pristání požadované v odstavci 1) uskutecnit podle definice v údajích o provozní zpusobilosti stanovených v souladu s cástí 21.

5) 

Pokud má pilot právo k provozování více než jednoho typu nesložitých vrtulníku s podobnými ovládacími a provozními charakteristikami definovanými v údajích o provozní zpusobilosti stanovených v souladu s cástí 21, lze tri vzlety, priblížení a pristání požadované v odstavci 1) uskutecnit pouze v jednom z typu, jestliže pilot behem predchozích šesti mesícu uskutecnil alespon dve hodiny letu v každém z typu vrtulníku.

c)

Specifické požadavky pro obchodní leteckou dopravu

1) 

V případě obchodní letecké dopravy může být 90denní lhůta předepsaná v písm. b) odst. 1) a 2) výše prodloužena až na 120 dní, jestliže pilot podnikne traťový let pod dozorem instruktora nebo examinátora pro typovou kvalifikaci.

▼M11

2) 

Pokud pilot nesplňuje požadavek uvedený v odstavci 1, musí vykonat cvičný let s instruktorem kvalifikovaným v souladu s hlavou J k poskytování výcviku pro daný typ letadla. Cvičný let se vykoná v letadle nebo na FFS příslušného typu letadla, a to alespoň v rozsahu požadavků stanovených v písm. b) odst. 1) a 2) a před tím, než pilot vykoná svá práva.

▼M4

FCL.065    Omezení práv držitelů průkazu způsobilosti ve věku 60 let a více v obchodní letecké dopravě

a)

Věk 60–64 let. Letouny a vrtulníky. Držitel průkazu způsobilosti pilota, který dosáhl věku 60 let, nesmí vykonávat funkci pilota letadla v obchodní letecké dopravě, s výjimkou případu, kdy je členem vícepilotní posádky.

▼M12

b)

Věk 65 let. Držitelé průkazu způsobilosti pilota, kteří dosáhli věku 65 let, nesmí vykonávat funkci pilota letadla v obchodní letecké dopravě.

▼M12 —————

▼B

FCL.070    Zrušení, pozastavení a omezení platnosti průkazů způsobilosti, kvalifikací a osvědčení

a)

Platnost průkazů způsobilosti, kvalifikací a osvědčení vydaných v souladu s touto částí může příslušný úřad omezit, pozastavit nebo zrušit, pokud pilot nesplňuje požadavky této části, části Zdravotní způsobilost nebo platné provozní požadavky v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v části ARA.

b)

Pokud je platnost průkazu způsobilosti pilota pozastavena nebo zrušena, je pilot povinen okamžitě vrátit průkaz způsobilosti nebo osvědčení příslušnému orgánu.

HLAVA B

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI PILOTA LEHKÝCH LETADEL – LAPL

ODDÍL 1

Obecné požadavky

▼M12

FCL.100    LAPL – minimální věk

Žadatelům o průkaz LAPL pro letouny a vrtulníky musí být alespoň 17 let.

▼B

FCL.105    LAPL – práva a podmínky

a)

Obecné. Držitel průkazu LAPL má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla v neobchodním provozu v odpovídající kategorii letadel.

b)

Podmínky. Žadatel o průkaz LAPL musí splňovat požadavky pro příslušnou kategorii letadla a případně pro třídu a typ letadla použitého při zkoušce dovednosti.

FCL.110    LAPL – započtení za stejnou kategorii letadla

a)

Žadatelům o průkaz LAPL, kteří vlastní průkaz způsobilosti pro stejnou kategorii letadla, se tento průkaz plně započte do požadavků na získání průkazu LAPL v této kategorii letadel.

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení předchozího odstavce, pokud platnost průkazu způsobilosti už uplynula, musí žadatel vykonat pro vydání průkazu LAPL v příslušné kategorii letadel zkoušku dovednosti v souladu s článkem FCL.125.

▼M7

FCL.115    LAPL – výcvikový kurz

a) 

Žadatelé o průkaz LAPL podstoupí výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik.

b) 

Kurz zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový výcvik, jež odpovídají právům k LAPL, o jejichž udělení se žádá.

c) 

Výuku teoretických znalostí a letový výcvik lze absolvovat v jiné ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik jiné než v té, v níž žadatelé zahájili svůj výcvik.

▼M11

d) 

Pokud jde o výcvik za účelem získání třídního práva pro jednomotorové pístové vodní letouny, zohlední se prvky bodu 7 (Třídní kvalifikace – vodní letouny) oddílu B (Specifické požadavky pro kategorii letounů) dodatku 9 k této příloze.

▼M12

FCL.120    LAPL – zkouška z teoretických znalostí

Žadatelé o průkaz LAPL musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů:

a) 

obecné předměty:

— 
právní předpisy v oblasti letectví,
— 
lidská výkonnost,
— 
meteorologie,
— 
komunikace a
— 
navigace;
b) 

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

— 
letové zásady,
— 
provozní postupy,
— 
provedení a plánování letu a
— 
obecné znalosti o letadlech.

▼B

FCL.125    LAPL – zkouška dovednosti

a)

Žadatelé o průkaz LAPL musí vykonáním zkoušky dovednosti prokázat schopnost provádět příslušné postupy a manévry v příslušné kategorii letadel ve funkci velitele letadla s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům.

b)

Žadatelé o zkoušky dovednosti musí absolvovat letový výcvik ve stejné třídě nebo typu letadla, které má být použito při zkoušce dovednosti. Práva budou omezena na třídu nebo typ letadla použitý při zkoušce dovednosti, dokud nebudou do průkazu způsobilosti doplněna další rozšíření v souladu s touto hlavou.

c)

Požadované minimum

1) Zkouška dovednosti je rozdělena do různých oddílů, které představují všechny různé fáze letu odpovídající kategorii použitého letadla.

2) Pokud žadatel neuspěje v některé úloze určitého oddílu, neuspěje v celém oddílu. Pokud žadatel neuspěje pouze v jednom oddílu, opakuje zkoušku pouze z tohoto oddílu. Pokud žadatel neuspěje ve více než jednom oddílu, opakuje celou zkoušku.

3) Je-li zkoušku třeba v souladu s odstavcem 2) opakovat a pokud žadatel neuspěje v některém z oddílů, včetně těch, v nichž při předchozím pokusu uspěl, neuspěje u celé zkoušky.

4) Pokud žadatel neuspěje ve všech oddílech zkoušky na dva pokusy, musí podstoupit další praktický výcvik.

ODDÍL 2

Specifické požadavky na průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel pro letouny – LAPL(A)

▼M11

FCL.105.A    LAPL(A) – práva a podmínky

a) Práva

Držitel průkazu LAPL pro letouny má práva k výkonu funkce velitele letadla v jednomotorových pístových pozemních letounech (SEP(land)), jednomotorových pístových vodních letounech (SEP(sea)) nebo TMG s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2 000 kg nebo nižší, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nikdy nepřesáhne čtyři osoby.

b) Podmínky

1) 

Držitelé průkazu LAPL(A) mohou přepravovat cestující až poté, co po vydání průkazu způsobilosti absolvovali dobu letu odpovídající deseti hodinám ve funkci velitele letadla v letounech nebo TMG.

2) 

Držitelé průkazu LAPL(A), kteří předtím byli držiteli průkazu ATPL(A), MPL(A), CPL(A) nebo PPL(A), jsou osvobozeni od požadavku stanoveného v písm. b) odst. 1).

▼B

FCL.110.A    LAPL(A) – požadavky na praxi a započtení praxe

a)

Žadatelé o průkaz LAPL(A) musí absolvovat alespoň 30 hodin letového výcviku v letounech nebo TMG, včetně alespoň:

1) 

patnácti hodin letového výcviku ve dvojím řízení ve třídě letounu, ve kterém se bude provádět zkouška dovednosti;

2) 

šestihodinové doby samostatného letu pod dozorem, zahrnující dobu samostatného navigačního letu odpovídající alespoň třem hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce 150 km (80 NM) a je během něj provedeno jedno přistání s úplným zastavením na jiném letišti, než je letiště odletu.

▼M12

b)

Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu SPL vydaného v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, včetně práv pro lety s TMG. Žadatelé o průkaz LAPL(A), kteří jsou držiteli průkazu SPL s právy pro lety s TMG, musí po udělení práv pro TMG absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 21 hodinám v TMG a splňovat požadavky čl. FCL.135.A písm. a) o letounech.

▼M7

c)

Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž je praxe započtena, rozhodne ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1) 

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla;

2) 

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3) 

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2).

▼B

FCL.135.A    LAPL(A) – rozšíření práv na jinou třídu nebo verzi letounu

a)

Práva udělená průkazem LAPL(A) jsou omezena na třídu a verzi letounu nebo TMG, v níž byla vykonána zkouška dovednosti. Toto omezení může být odstraněno, pokud pilot splnil v jiné třídě níže uvedené požadavky:

1) 

tři hodiny letového výcviku, který zahrnuje:

i) 

deset vzletů a přistání ve dvojím řízení a

ii) 

deset samostatných vzletů a přistání pod dozorem.

2) 

zkoušku dovednosti, která prokáže odpovídající úroveň praktických dovedností v nové třídě. Během zkoušky dovednosti musí žadatel rovněž examinátorovi prokázat odpovídající úroveň teoretických znalostí pro tuto jinou třídu v těchto předmětech:

i) 

provozní postupy,

ii) 

provedení a plánování letu,

iii) 

obecné znalosti o letadle.

▼M11

b)

Pokud chce pilot rozšířit svá práva na jinou verzi v rámci jedné třídy, musí absolvovat rozdílový nebo seznamovací výcvik. Údaje o rozdílovém výcviku se zanesou do zápisníku letů pilota nebo rovnocenného dokumentu a instruktor je potvrdí podpisem.

▼M12

c)

Žadatelé o rozšíření práv udělených průkazem LAPL(A) na TMG, kteří jsou rovněž držiteli průkazu SPL v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, včetně práv pro lety s TMG, získají plný zápočet do požadavků uvedených v písmenu a).

▼M11

FCL.140.A    LAPL(A) – požadavky na rozlétanost

a) Držitelé průkazu LAPL(A) mohou vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti pouze za předpokladu, že během posledních dvou let splnili jako piloti letounů nebo TMG kterékoli z následujících podmínek:

1) 

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň dvanácti hodinám ve funkci velitele letadla nebo lety ve dvojím řízení nebo samostatné lety pod dozorem instruktora, a to včetně:

— 
dvanácti vzletů a přistání;
— 
udržovacího výcviku v délce alespoň jedné hodiny celkové doby letu s instruktorem;
2) 

prošli přezkoušením odborné způsobilosti pro vydání průkazu LAPL(A) s examinátorem. Program přezkoušení odborné způsobilosti je založen na zkoušce dovednosti pro vydání průkazu LAPL(A);

b) Pokud držitelé průkazu LAPL(A) disponují právem k provozování jednomotorových pístových pozemních letounů a jednomotorových pístových vodních letounů, mohou splňovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 1) v jedné z obou tříd nebo v jejich kombinaci, která platí pro obě práva. Za tímto účelem musí v každé třídě absolvovat požadovanou dobu letu odpovídající alespoň jedné hodině a šest z požadovaných dvanácti vzletů a přistání.

▼B

ODDÍL 3

Specifické požadavky na průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel pro vrtulníky – LAPL(H)

FCL.105.H    LAPL(H) – práva

Držitel průkazu LAPL pro vrtulníky má práva k výkonu funkce velitele letadla v jednomotorových vrtulnících s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2 000 kg nebo nižší, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nikdy nepřesáhne čtyři osoby.

FCL.110.H    LAPL(H) – požadavky na praxi a započtení praxe

a)

Žadatelé o vydání průkazu LAPL (H) musí absolvovat 40 hodin letového výcviku ve vrtulnících. Alespoň 35 hodin musí být nalétáno v typu vrtulníku, který bude použit při zkoušce dovednosti. Letový výcvik musí zahrnovat alespoň:

1) 

dvacet hodin letového výcviku ve dvojím řízení a

2) 

dobu samostatného letu pod dozorem odpovídající deseti hodinám, zahrnující dobu samostatného navigačního letu odpovídající pěti hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce 150 km (80 NM) a je během něj provedeno jedno přistání s úplným zastavením na jiném letišti, než je letiště odletu.

▼M7

b)

Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž bude praxe započtena, rozhodne ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1) 

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla;

2) 

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3) 

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2).

▼B

FCL.135.H    LAPL(H) – rozšíření práv na jinou třídu nebo verzi vrtulníku

a)

Práva udělená průkazem LAPL(H) jsou omezena na konkrétní typ a verzi vrtulníku, v níž byla vykonána zkouška dovednosti. Toto omezení může být odstraněno, pokud pilot vykoná:

1) 

pět hodin letového výcviku, který zahrnuje:

i) 

patnáct vzletů, přiblížení a přistání ve dvojím řízení,

ii) 

patnáct samostatných vzletů, přiblížení a přistání pod dozorem,

2) 

zkoušku dovednosti, která prokáže odpovídající úroveň praktických dovedností v novém typu. Během této zkoušky dovednosti musí žadatel rovněž examinátorovi prokázat odpovídající úroveň teoretických znalostí pro tento jiný typ v těchto předmětech:

— 
provozní postupy,
— 
provedení a plánování letu,
— 
obecné znalosti o letadle.

b)

Dříve než může držitel průkazu LAPL(H) vykonávat práva udělená tímto průkazem způsobilosti k jiné verzi vrtulníku, než jaká byla použita během zkoušky dovednosti, musí pilot podstoupit rozdílový nebo seznamovací výcvik, jak je uvedeno v údajích o provozní způsobilosti stanovených v souladu s částí 21. Údaje o rozdílovém výcviku se zanesou do zápisníku letů pilota nebo rovnocenného dokumentu a instruktor je potvrdí podpisem.

▼M11

FCL.140.H    LAPL(H) – požadavky na rozlétanost

Držitelé průkazu LAPL(H) smějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti v konkrétním typu pouze za předpokladu, že v uplynulých dvanácti měsících:

a) 

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň šesti hodinám ve funkci velitele letadla ve vrtulnících tohoto typu nebo lety ve dvojím řízení nebo samostatné lety pod dozorem instruktora, a to včetně šesti vzletů, přiblížení a přistání, a absolvovali udržovací výcvik v délce alespoň jedné hodiny celkové doby letu s instruktorem;

b) 

prošli přezkoušením odborné způsobilosti s examinátorem v konkrétním typu před obnovením výkonu práv udělených jejich průkazem způsobilosti. Tento program přezkoušení odborné způsobilosti je založen na zkoušce dovednosti pro vydání průkazu LAPL(H).

▼M12 —————

▼B

HLAVA C

▼M12

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA (PPL)

▼B

ODDÍL 1

Obecné požadavky

▼M12

FCL.200    Minimální věk

Žadatelé o průkaz PPL musí dosáhnout alespoň 17 let věku.

▼B

FCL.205    Podmínky

Žadatel o vydání průkazu PPL musí splňovat požadavky na třídní nebo typovou kvalifikaci pro letadlo použité při zkoušce dovednosti, jak je stanoveno v hlavě H.

▼M7

FCL.210    Výcvikový kurz

▼M12

a) 

Žadatelé o průkaz PPL podstoupí výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik.

b) 

Kurz zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový výcvik, jež odpovídají právům uděleným průkazem PPL, o která se žádá.

▼M7

c) 

Výuku teoretických znalostí a letový výcvik lze absolvovat v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik jiné než DTO nebo ATO, v níž žadatelé zahájili svůj výcvik.

▼M12

FCL.215    Zkouška z teoretických znalostí

Žadatelé o průkaz PPL musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům vykonáním zkoušky z těchto předmětů:

a) 

obecné předměty:

— 
právní předpisy v oblasti letectví,
— 
lidská výkonnost,
— 
meteorologie,
— 
komunikace a
— 
navigace;
b) 

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

— 
letové zásady,
— 
provozní postupy,
— 
provedení a plánování letu a
— 
obecné znalosti o letadlech.

▼B

FCL.235    Zkouška dovednosti

▼M14

a)

Žadatelé o průkaz PPL musí vykonáním zkoušky dovednosti prokázat svou schopnost provádět ve funkci velitele letadla v příslušné kategorii letadel příslušné postupy a manévry s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům.

▼M12

b)

Žadatelé o zkoušky dovednosti musí absolvovat letový výcvik ve stejné třídě nebo typu letadla, která se má použít při zkoušce dovednosti.

▼B

c)

Požadované minimum

1) Zkouška dovednosti je rozdělena do různých oddílů, které představují všechny různé fáze letu odpovídající kategorii použitého letadla.

▼M3

2) Pokud žadatel neuspěje v některé úloze určitého oddílu, neuspěje v celém oddílu. Pokud žadatel neuspěje pouze v jednom oddílu, opakuje zkoušku pouze z tohoto oddílu. Pokud žadatel neuspěje ve více než jednom oddílu, opakuje celou zkoušku.

▼B

3) Je-li zkoušku třeba opakovat v souladu s odstavcem 2) a pokud žadatel neuspěje v některém z oddílů, včetně těch, v nichž při předchozím pokusu uspěl, neuspěje u celé zkoušky.

4) Pokud žadatel neuspěje ve všech oddílech zkoušky na dva pokusy, musí podstoupit další výcvik.

ODDÍL 2

Specifické požadavky na průkaz způsobilosti soukromého pilota pro letouny – PPL(A)

FCL.205.A    PPL(A) – práva

▼M11

a)

Držitelé průkazu PPL(A) mají práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota v letounech nebo TMG v neobchodním provozu a k výkonu všech práv držitelů průkazu LAPL(A).

▼B

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení předchozího odstavce, může držitel průkazu PPL(A) s právy instruktora nebo examinátora obdržet úplatu za:

1) 

poskytování letového výcviku pro získání průkazu LAPL(A) nebo PPL(A);

2) 

provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro získání těchto průkazů způsobilosti;

▼M3

3) 

výcvik, zkoušky a přezkušování pro kvalifikace nebo osvědčení související s tímto průkazem způsobilosti.

▼B

FCL.210.A    PPL(A) – požadavky na praxi a započtení praxe

▼M4

a)

Žadatelé o průkaz PPL(A) musí absolvovat alespoň 45 hodin letového výcviku v letounech nebo na TMG, z nichž pět hodin může být vykonáno na FSTD, včetně alespoň:

1) 

25 hodin letového výcviku ve dvojím řízení a

2) 

doby samostatného letu pod dozorem odpovídající deseti hodinám, zahrnující dobu samostatného navigačního letu odpovídající alespoň pěti hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce alespoň 270 km (150 NM) a je během něj provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.

▼M7

b)

Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu LAPL(A). Žadatelé o průkaz PPL(A), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(A), musí od vydání průkazu způsobilosti LAPL(A) absolvovat dobu letu odpovídající alespoň patnácti hodinám v letounech, z nichž alespoň deset hodin musí tvořit letový výcvik absolvovaný v rámci výcvikového kurzu v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Tento výcvikový kurz musí zahrnovat dobu samostatného letu pod dozorem odpovídající alespoň čtyřem hodinám, včetně doby samostatného navigačního letu odpovídající alespoň dvěma hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce alespoň 270 km (150 NM) a je během něj provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.

c)

▼M12

Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu SPL vydaného v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, včetně práv pro lety s TMG. Žadatelé o průkaz PPL(A), kteří jsou držiteli průkazu SPL s právy pro lety s TMG, musí absolvovat:

1) 

dobu odletu odpovídající alespoň 24 hodinám v TMG po udělení práv pro TMG a

▼M7

2) 

alespoň 15 hodin letového výcviku v letounech v rámci výcvikového kurzu v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který splňuje alespoň požadavky písm. a) odst. 2).

▼B

d)

Započtení. Žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti pilota pro jinou kategorii letadla s výjimkou balónů, se započte 10 % jejich celkové doby letu ve funkci velitele letadla v tomto letadle až do výše deseti hodin. Započtená doba nesmí v žádném případě zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2).

ODDÍL 3

Specifické požadavky na průkaz způsobilosti soukromého pilota pro vrtulníky – PPL(H)

FCL.205.H    PPL(H) – práva

▼M11

a)

Držitel průkazu PPL(H) má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota ve vrtulnících v neobchodním provozu a k výkonu všech práv držitelů průkazu LAPL(H).

▼B

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení předchozího odstavce, může držitel průkazu PPL(H) s právy instruktora nebo examinátora obdržet úplatu za:

1) 

poskytování letového výcviku pro získání průkazu LAPL(H) nebo PPL(H);

2) 

provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro tyto průkazy způsobilosti;

▼M3

3) 

výcvik, zkoušky a přezkušování pro kvalifikace a osvědčení související s tímto průkazem způsobilosti.

▼B

FCL.210.H    PPL(H) – požadavky na praxi a započtení praxe

a)

Žadatelé o průkaz PPL(H) musí absolvovat alespoň 45 hodin letového výcviku ve vrtulnících, z nichž pět hodin může být vykonáno na FNPT nebo FFS, včetně alespoň:

1) 

25 hodin letového výcviku ve dvojím řízení a

2) 

doby samostatného letu pod dozorem odpovídající deseti hodinám, zahrnující dobu samostatného navigačního letu odpovídající alespoň pěti hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce alespoň 185 km (100 NM) a je během něj provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.

3) 

35 z těchto 45 hodin letového výcviku musí být absolvováno ve stejném typu vrtulníku, který byl použit při zkoušce dovednosti.

▼M7

b)

Specifické požadavky pro žadatele, který je držitelem průkazu LAPL(H). Žadatelé o průkaz způsobilosti PPL(H), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(H), musí absolvovat výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Tento výcvikový kurz musí zahrnovat alespoň pět hodin letového výcviku ve dvojím řízení a alespoň jeden samostatný navigační let pod dozorem v délce alespoň 185 km (100 NM), během něhož je provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.

▼B

c)

Žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti pilota pro jinou kategorii letadla s výjimkou balónů, se započte 10 % jejich celkové doby letu ve funkci velitele letadla v tomto letadle až do výše šesti hodin. Započtená doba nesmí v žádném případě zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2).

ODDÍL 4

Specifické požadavky na průkaz způsobilosti soukromého pilota pro vzducholodě – PPL(As)

FCL.205.As    PPL(As) – práva

a)

Držitel průkazu způsobilosti PPL(As) má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota na vzducholodích v neobchodním provozu.

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení předchozího odstavce, může držitel průkazu PPL(As) s právy instruktora nebo examinátora obdržet úplatu za:

1) 

poskytování letového výcviku pro získání průkazu PPL(As);

2) 

provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro tento průkaz způsobilosti;

▼M3

3) 

výcvik, zkoušky a přezkušování pro kvalifikace nebo osvědčení související s tímto průkazem způsobilosti.

▼B

FCL.210.As    PPL(As) – požadavky na praxi a započtení praxe

a)

Žadatelé o průkaz PPL(As) musí absolvovat alespoň 35 hodin letového výcviku ve vzducholodích, z nichž pět hodin můře být vykonáno na FSTD, včetně alespoň:

1) 

25 hodin letového výcviku ve dvojím řízení, který zahrnuje:

i) 

tři hodiny výcviku navigačního letu, včetně jednoho navigačního letu v délce alespoň 65 km (35 NM),

ii) 

tři hodiny přístrojového výcviku;

2) 

osmi vzletů a přistání na letišti, včetně postupů upevnění ke stožáru a odpoutání od stožáru;

3) 

doby samostatného letu pod dozorem odpovídající osmi hodinám.

▼M12

b)

Žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu BPL vydaného v souladu s přílohou III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a kteří jsou kvalifikováni pro horkovzdušné vzducholodě, se do praxe započte 10 % jejich celkové doby letu ve funkci velitele letadla na takových vzducholodích, a to až do výše pěti hodin.

▼M12 —————

▼B

HLAVA D

▼C2

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA – CPL

▼B

ODDÍL 1

Obecné požadavky

FCL.300    CPL – minimální věk

Žadatel o průkaz CPL musí dosáhnout věku alespoň 18 let.

FCL.305    CPL – práva a podmínky

a)

Práva. Držitel průkazu CPL má v rámci odpovídající kategorie letadel práva:

1) 

k výkonu všech práv držitele průkazu LAPL a PPL;

2) 

k výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota ve všech letadlech v jiné než obchodní letecké dopravě;

3) 

k výkonu funkce velitele letadla v obchodní letecké dopravě ve všech jednopilotních letadlech s výhradou omezení uvedených v článku FCL.060 a v této hlavě;

4) 

k výkonu funkce druhého pilota v obchodní letecké dopravě s výhradou omezení uvedených v článku FCL.060.

b)

Podmínky. Žadatel o průkaz CPL musí splňovat požadavky pro třídní nebo typovou kvalifikaci letadla použitého při zkoušce dovednosti.

FCL.310    CPL – zkoušky z teoretických znalostí

Žadatel o průkaz CPL musí prokázat úroveň znalostí odpovídající uděleným právům vykonáním zkoušky z těchto předmětů:

— 
právní předpisy v oblasti letectví,
— 
obecné znalosti o letadle – drak letadla/systémy/pohonná jednotka,
— 
obecné znalosti o letadle – přístroje,
— 
hmotnost a vyvážení,
— 
výkonnost,
— 
plánování a sledování letu,
— 
lidská výkonnost,
— 
meteorologie,
— 
obecná navigace,
— 
radiová navigace,
— 
provozní postupy,
— 
letové zásady,
— 
pravidla letu za viditelnosti (VFR) – komunikace.

FCL.315    CPL – výcvikový kurz

Žadatel o průkaz CPL musí absolvovat výuku teoretických znalostí a letový výcvik ve schválené organizaci pro výcvik v souladu s dodatkem 3 k této části.

FCL.320    CPL – zkouška dovednosti

Žadatel o průkaz CPL musí vykonat zkoušku dovednosti v souladu s dodatkem 4 k této části, a prokázat tak schopnost provádět příslušné postupy a manévry ve funkci velitele letadla odpovídající kategorie letadel s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům.

ODDÍL 2

Specifické požadavky na kategorii letounů – CPL(A)

▼M4

FCL.315.A    CPL – Výcvikový kurz

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik pro vydání průkazu CPL(A) zahrnuje prevenci ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením.

▼B

FCL.325.A    CPL(A) – specifické podmínky pro držitele průkazu MPL

Před výkonem práv udělených průkazem CPL(A) musí držitel průkazu MPL uskutečnit v letounech:

a) 

dobu letu odpovídající 70 hodinám:

1) 

ve funkci velitele letadla nebo

2) 

deset hodin ve funkci velitele letadla a dodatečnou dobu letu ve funkci velitele letadla pod dozorem (PICUS).

Z těchto 70 hodin musí být uskutečněna doba navigačního letu podle VFR odpovídající dvaceti hodinám ve funkci velitele letadla nebo doba navigačního letu odpovídající alespoň deseti hodinám ve funkci velitele letadla a doba navigačního letu odpovídající alespoň deseti hodinám ve funkci velitele letadla pod dozorem. Tato doba musí zahrnovat navigační let podle VFR v délce alespoň 540 km (300 NM), během kterého je ve funkci velitele letadla provedeno přistání s úplným zastavením na dvou odlišných letištích;

b) 

prvky modulového výcviku pro získání průkazu CPL(A) v souladu s bodem 10 písm. a) a bodem 11 části E dodatku 3 k této části a

c) 

zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(A) v souladu s článkem FCL.320.

HLAVA E

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI PILOTA VE VÍCEČLENNÉ POSÁDCE – MPL

FCL.400.A    MPL – minimální věk

Žadatel o průkaz MPL musí dosáhnout věku alespoň 18 let.

FCL.405.A    MPL – práva

a)

Držitel průkazu MPL má práva k výkonu funkce druhého pilota v letounu, který musí být provozován s druhým pilotem.

b)

Držitel průkazu MPL může získat dodatečná práva:

1) 

držitele průkazu PPL(A) za předpokladu, že jsou splněny požadavky pro udělení průkazu PPL(A) uvedené v hlavě C;

2) 

udělená průkazem CPL(A) za předpokladu, že jsou splněny požadavky uvedené v článku FCL.325.A.

c)

Držitel průkazu MPL má práva udělená jeho kvalifikací IR(A), jež jsou omezena na letouny, které musí být provozovány s druhým pilotem. Práva udělená kvalifikací IR(A) mohou být rozšířena na jednopilotní provoz v letounech za předpokladu, že držitel průkazu způsobilosti absolvoval výcvik potřebný k výkonu funkce velitele letadla v jednopilotním provozu s orientací výhradně podle přístrojů a že vykonal zkoušku dovednosti pro získání kvalifikace IR(A) pro jednopilotní provoz.

▼M8

FCL.410.A    MPL – výcvikový kurz a zkoušky z teoretických znalostí

a)   Kurz

Žadatelé o průkaz MPL musí absolvovat výcvikový kurz teoretických znalostí a letový výcvik ve schválené organizaci pro výcvik v souladu s dodatkem 5 k této příloze (část FCL).

b)   Zkouška

Žadatelé o průkaz MPL musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající úrovni držitele průkazu ATPL(A) v souladu s bodem FCL.515 a typové kvalifikaci pro vícepilotní provoz.

▼B

FCL.415.A    MPL – praktické dovednosti

a)

Žadatel o průkaz MPL musí prostřednictvím průběžného hodnocení prokázat dovednosti požadované ke splnění všech celků kvalifikovanosti uvedených v dodatku 5 k této části, a to jako pilot řídící i pilot neřídící ve vícemotorových vícepilotních letounech s turbínovým pohonem v rámci letu podle VFR a IFR.

b)

Po dokončení výcvikového kurzu musí žadatel vykonat zkoušku dovednosti v souladu s dodatkem 9 k této části, a prokázat tak schopnost provádět příslušné postupy a manévry s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům. Zkouška dovednosti musí být vykonána v typu letounu, který je použit v pokročilé fázi integrovaného výcvikového kurzu pro získání průkazu MPL nebo na FFS představujícím stejný typ.

HLAVA F

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVNÍHO PILOTA – ATPL

ODDÍL 1

Obecné požadavky

FCL.500    ATPL – minimální věk

Žadatelé o průkaz ATPL musí dosáhnout věku alespoň 21 let.

FCL.505    ATPL – práva

a)

Držitel průkazu ATPL má v rámci odpovídající kategorie letadel práva:

1) 

k výkonu všech práv držitele průkazu LAPL, PPL a CPL;

2) 

k výkonu funkce velitele letadla v obchodní letecké dopravě.

b)

Žadatelé o průkaz ATPL musí splňovat požadavky pro typovou kvalifikaci letadla použitého při zkoušce dovednosti.

FCL.515    ATPL – výcvikový kurz a zkoušky z teoretických znalostí

a)

Kurz. Žadatelé o průkazu ATPL musí absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz probíhá buď jako integrovaný výcvikový kurz nebo jako modulový kurz v souladu s dodatkem 3 k této části.

b)

Zkouška. Žadatelé o průkaz ATPL musí prokázat úroveň znalostí odpovídající uděleným právům vykonáním zkoušky z těchto předmětů:

— 
právní předpisy v oblasti letectví,
— 
obecné znalosti o letadle – drak letadla/systémy/pohonná jednotka,
— 
obecné znalosti o letadle – přístroje,
— 
hmotnost a vyvážení,
— 
výkonnost,
— 
plánování a sledování letu,
— 
lidská výkonnost,
— 
meteorologie,
— 
obecná navigace,
— 
radiová navigace,
— 
provozní postupy,
— 
letové zásady,
— 
pravidla letu za viditelnosti (VFR) – komunikace,
— 
pravidla pro let podle přístrojů (IFR) – komunikace.

ODDÍL 2

Specifické požadavky na kategorii letounů – ATPL(A)

FCL.505.A    ATPL(A) – omezení práv pilotů, kteří byli dříve držiteli průkazu MPL

Jestliže byl držitel průkazu ATPL(A) dříve pouze držitelem průkazu MPL, práva udělená průkazem způsobilosti jsou omezena na vícepilotní provoz, pokud držitel nesplňuje požadavky čl. FCL.405.A písm. b) odst. 2) a čl. FCL.405.A písm. c) pro jednopilotní provoz.

FCL.510.A    ATPL(A) – předpoklady, praxe a započtení

a)

Předpoklady. Žadatelé o průkaz ATPL(A) musí být držiteli:

1) 

průkazu MPL nebo

2) 

průkazu CPL(A) a přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny. V tomto případě musí žadatel rovněž absolvovat výcvik součinnosti vícečlenné posádky.

b)

Praxe. Žadatelé o průkaz ATPL(A) musí absolvovat dobu letu odpovídající nejméně 1 500 hodin v letounech, včetně alespoň:

1) 

500 hodin vícepilotního provozu v letounech;

2) 
i) 

500 hodin ve funkci velitele letadla pod dozorem nebo

ii) 

250 hodin ve funkci velitele letadla nebo

iii) 

250 hodin, zahrnujících alespoň 70 hodin ve funkci velitele letadla a zbývající dobu ve funkci velitele letadla pod dozorem;

3) 

doby navigačního letu odpovídající 200 hodin, z níž se alespoň 100 hodin uskuteční ve funkci velitele letadla nebo velitele letadla pod dozorem;

4) 

75 hodin přístrojové doby, z nichž nejvýše 30 hodin připadá na pozemní přístrojovou dobu; a

5) 

100 hodin letů v noci ve funkci velitele letadla nebo druhého pilota.

Z doby letu odpovídající 1 500 hodin může být doba letu odpovídající nejvýše 100 hodin uskutečněna na FFS a na FNPT. Z těchto 100 hodin smí být na trenažéru letových a navigačních postupů uskutečněno nejvýše 25 hodin.

c)

Započtení.

1) 

Držitelům průkazů způsobilosti pilota pro jiné kategorie letadel se započte doba letu až do výše:

i) 

v případě TMG nebo kluzáků 30 hodin ve funkci velitele letadla,

ii) 

v případě vrtulníků 50 % celkových požadavků na dobu letu uvedenou v písmeni b).

▼M3

2) 

Držitelům průkazu způsobilosti palubního inženýra vydaného v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy se započte 50 % doby ve funkci palubního inženýra až do výše 250 hodin. Těchto 250 hodin může být započteno do požadavku na 1 500 hodin uvedeného v písmenu b) a do požadavku na 500 hodin uvedeného v písm. b) odst. 1) za předpokladu, že celková doba započtená do požadavků uvedených v těchto písmenech nepřesahuje 250 hodin.

▼B

d)

Praxe požadovaná v písmeni b) musí být splněna před vykonáním zkoušky dovednosti pro získání průkazu ATPL(A).

FCL.520.A    ATPL(A) – zkouška dovednosti

Žadatelé o průkaz ATPL(A) musí vykonat zkoušku dovednosti v souladu s dodatkem 9 k této části a prokázat schopnost provádět příslušné postupy a manévry ve funkci velitele letadla ve vícepilotním letounu podle IFR s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům.

Zkouška dovednosti se provádí v letounu nebo na FFS představujícím stejný typ, který je pro tento účel náležitě kvalifikován.

ODDÍL 3

Specifické požadavky pro kategorii vrtulníků – ATPL(H)

FCL.510.H    ATPL(H) – předpoklady, praxe a započtení

Žadatelé o průkaz ATPL(H) musí:

a) 

být držiteli průkazu CPL(H) a typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulníky a absolvovat výcvik součinnosti vícečlenné posádky;

b) 

absolvovat ve funkci pilota vrtulníku dobu letu odpovídající nejméně 1 000 hodin včetně alespoň:

1) 

350 hodin ve vícepilotních vrtulnících;

2) 
i) 

250 hodin ve funkci velitele letadla nebo

ii) 

100 hodin ve funkci velitele letadla a 150 hodin ve funkci velitele letadla pod dozorem nebo

iii) 

250 hodin ve funkci velitele letadla pod dozorem provozu ve vícepilotních vrtulnících. V tomto případě jsou práva udělená průkazem ATPL(H) omezena pouze na vícepilotní provoz, dokud žadatel neabsolvuje 100 hodin ve funkci velitele letadla;

3) 

doby navigačního letu odpovídající 200 hodin, z níž se alespoň 100 hodin uskuteční ve funkci velitele letadla nebo velitele letadla pod dozorem;

4) 

30 hodin přístrojové doby, z nichž nejvýše deset hodin připadá na pozemní přístrojovou dobu, a

5) 

100 hodin letů v noci ve funkci velitele letadla nebo druhého pilota.

Z uvedených 1 000 hodin může být nejvýše 100 hodin absolvováno na FSTD, z nichž smí být nejvýše 25 hodin vykonáno na FNPT.

c) 

Doba letu v letounech se započte až do výše 50 % do požadavků na dobu letu uvedených v písmeni b).

d) 

Praxe požadovaná v písmeni b) musí být splněna před vykonáním zkoušky dovednosti pro získání průkazu ATPL(H).

FCL.520.H    ATPL(H) – zkouška dovednosti

Žadatel o průkaz ATPL(H) musí vykonat zkoušku dovednosti v souladu s dodatkem 9 k této části, a prokázat tak schopnost provádět příslušné postupy a manévry ve funkci velitele letadla ve vícepilotním vrtulníku s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům.

Zkouška dovednosti se provádí ve vrtulníku nebo na FFS představujícím stejný typ, který je pro tento účel náležitě kvalifikován.

HLAVA G

PŘÍSTROJOVÁ KVALIFIKACE – IR

ODDÍL 1

Obecné požadavky

▼M12

FCL.600    IR — Obecné

Vyjma situací stanovených v článku FCL.835 mohou provoz podle IFR v letounu, ve vrtulníku, na vzducholodi nebo v letadle s pohonem vztlaku vykonávat pouze držitelé průkazu PPL, CPL, MPL a ATPL s přístrojovou kvalifikací (IR) odpovídající kategorii letadla, nebo – pokud IR odpovídající kategorii letadla není k dispozici – pouze osoby podstupující zkoušku dovednosti nebo výcvik ve dvojím řízení.

▼B

FCL.605    IR – práva

▼M5

a)

Držitel přístrojové kvalifikace má práva k letu s letadlem podle IFR, včetně provozu podle PBN, s minimální relativní výškou rozhodnutí 60 m (200 stop).

▼B

b)

V případě přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny mohou být tato práva rozšířena na relativní výšku rozhodnutí nižší než 60 m (200 stop), pokud žadatel podstoupil specifický výcvik ve schválené organizaci pro výcvik a absolvoval oddíl 6 zkoušky dovednosti předepsané v dodatku 9 k této části ve vícepilotním letadle.

c)

Držitelé přístrojové kvalifikace mohou vykonávat svá práva v souladu s podmínkami stanovenými v dodatku 8 k této části.

d)

Pouze vrtulníky. Držitel přístrojové kvalifikace IR(H) může vykonávat práva ve funkci velitele letadla podle IFR ve vícepilotních vrtulnících, pokud absolvuje alespoň 70 hodin přístrojové doby, z nichž smí nejvýše 30 hodin připadnout na pozemní přístrojovou dobu.

FCL.610    IR – předpoklady a započtení

Žadatelé o přístrojovou kvalifikaci musí:

a) 

být držitelem:

1) 

alespoň průkazu PPL pro odpovídající kategorii letadla a:

▼M3

i) 

práv létat v noci v souladu s článkem FCL.810, budou-li práva přístrojové kvalifikace využívána v noci, nebo

▼B

ii) 

průkazu ATPL pro jinou kategorii letadla, nebo

2) 

průkazu CPL pro odpovídající kategorii letadla.

▼M3

b) 

absolvovat dobu navigačního letu odpovídající alespoň 50 hodinám ve funkci PIC v letounech, v TMG, ve vrtulnících nebo na vzducholodích, z nichž alespoň deset hodin – nebo v případě vzducholodí dvacet hodin – musí být nalétáno v příslušné kategorii letadla.

▼B

c) 

Pouze vrtulníky. Žadatelé, kteří absolvovali integrovaný výcvikový kurz pro získání průkazů ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR nebo CPL(H), jsou požadavku uvedeného v písmeni b) zproštěni.

FCL.615    IR – teoretické znalosti a letový výcvik

a)

Kurz. Žadatelé o přístrojovou kvalifikace musí absolvovat kurz teoretických znalostí a letového výcviku ve schválené organizaci pro výcvik. Tento kurz musí zahrnovat:

1) 

integrovaný výcvikový kurz, který zahrnuje výcvik pro získání přístrojové kvalifikace v souladu s dodatkem 3 k této části, nebo

2) 

modulový kurz v souladu s dodatkem 6 k této části.

▼M3

b)

Zkouška. Žadatelé musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům vykonáním zkoušky z těchto předmětů:

— 
právní předpisy v oblasti letectví,
— 
obecné znalosti o letadle – přístroje,
— 
plánování a sledování letu,
— 
lidská výkonnost,
— 
meteorologie,
— 
radiová navigace,
— 
pravidla pro let podle přístrojů (IFR) – komunikace.

▼B

FCL.620    IR – zkouška dovednosti

a)

Žadatelé o přístrojovou kvalifikaci musí vykonat zkoušku dovednosti v souladu s dodatkem 7 k této části a prokázat schopnost provádět příslušné postupy a manévry se stupněm kvalifikovanosti odpovídající uděleným právům.

b)

V případě přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny se zkouška dovednosti skládá ve vícemotorovém letadle. V případě přístrojové kvalifikace pro jednomotorové letouny se zkouška dovednosti skládá v jednomotorovém letadle. Vícemotorové letouny v tažně-tlačném uspořádání jsou pro účely tohoto odstavce považovány za letouny jednomotorové.

▼M12

c)

Žadatelům, kteří absolvovali zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny v jednopilotním vícemotorovém letounu, pro nějž se vyžaduje třídní kvalifikace, bude vydána i přístrojová kvalifikace pro jednomotorové letouny pro třídní nebo typové kvalifikace pro jednomotorové letouny, jichž jsou držiteli.

▼M11

FCL.625    IR – platnost, prodloužení platnosti a obnova

a) Platnost

Přístrojová kvalifikace platí jeden rok.

b) Prodloužení platnosti

1) 

Platnost přístrojové kvalifikace (IR) se prodlužuje do tří měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti při dodržení kritérií pro prodloužení platnosti pro příslušnou kategorii letadla.

2) 

Jestliže se žadatelé rozhodnou splnit požadavky na prodloužení platnosti dříve, než je stanoveno v odstavci 1), nová doba platnosti začne datem přezkoušení odborné způsobilosti.

3) 

Žadatelé, kteří neprojdou příslušným oddílem přezkoušení odborné způsobilosti pro získání přístrojové kvalifikace před skončením platnosti přístrojové kvalifikace, smějí vykonávat práva udělená přístrojovou kvalifikací pouze tehdy, pokud úspěšně projdou přezkoušením odborné způsobilosti pro získání přístrojové kvalifikace.

▼M14

4) 

Přezkoušení odborné způsobilosti požadované v této hlavě se žadatelům o prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR plně započítá po absolvování praktického posouzení EBT v souladu s dodatkem 10 souvisejícího s IR u provozovatele EBT.

▼M14

c) Obnova

Chtějí-li žadatelé obnovit svá práva po skončení platnosti přístrojové kvalifikace, musí splnit všechny tyto podmínky:

1) 

aby bylo možné určit, zda je udržovací výcvik nezbytný k tomu, aby žadatel dosáhl úrovně odborné způsobilosti nutné k absolvování přístrojové části zkoušky dovednosti v souladu s dodatkem 9, musí žadatelé podstoupit posouzení v některé z těchto organizací:

i) 

ve schválené organizaci pro výcvik;

ii) 

u provozovatele EBT, jenž je pro tento udržovací výcvik speciálně schválen;

2) 

musí absolvovat udržovací výcvik v organizaci, která zajišťuje posouzení v souladu s bodem 1, považuje-li jej tato organizace za nezbytný;

3) 

po splnění požadavků bodu 1 a případně bodu 2 musí projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 nebo absolvovat praktické posouzení EBT v souladu s dodatkem 10 v příslušné kategorii letadla. Toto praktické posouzení EBT lze kombinovat s udržovacím výcvikem uvedeným v bodě 2;

4) 

musí být držiteli příslušné třídní nebo typové kvalifikace, není-li v této příloze uvedeno jinak.

▼M11

d) Pokud platnost přístrojové kvalifikace nebyla prodloužena ani obnovena za posledních sedm let, musí žadatelé o tuto kvalifikaci opět vykonat zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace.

▼M14

e) Držitelé platné přístrojové kvalifikace uvedené na průkazu způsobilosti pilota vydaném třetí zemí v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy jsou při prodloužení doby platnosti práv udělených přístrojovou kvalifikací, jež jsou uvedena v průkazech způsobilosti vydaných v souladu s touto přílohou, zproštěni povinnosti splnit požadavky uvedené v písm. c) bodě 1, písm. c) bodě 2 a písm. d).

f) Přezkoušení odborné způsobilosti uvedené v písm. c) bodě 3 může být kombinováno s přezkoušením odborné způsobilosti provedeným pro účely obnovy příslušné třídní nebo typové kvalifikace.

▼B

ODDÍL 2

Specifické požadavky pro kategorii letounů

FCL.625.A    IR(A) – prodloužení platnosti

▼M11

a)

Prodloužení platnosti.

Chtějí-li žadatelé prodloužit platnost přístrojové kvalifikace IR(A), musí:

1) 

být držiteli třídní nebo typové kvalifikace, není-li prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s obnovou příslušné třídní nebo typové kvalifikace;

▼M14

2) 

projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 nebo absolvovat praktické posouzení EBT v souladu s dodatkem 10, pokud je prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s prodloužením platnosti třídní nebo typové kvalifikace;

▼M11

3) 

není-li prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s prodloužením platnosti třídní nebo typové kvalifikace:

i) 

u jednopilotních letounů absolvovat oddíl 3b a ty části oddílu 1, které odpovídají zamýšlenému letu v rámci přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze;

ii) 

u vícemotorových letounů absolvovat oddíl 6 přezkoušení odborné způsobilosti pro jednopilotní letouny v souladu s dodatkem 9 k této příloze výhradně podle přístrojů.

▼M14

4) 

Při prodloužení platnosti v souladu s bodem 3 mohou být použity FNPT II nebo FFS představující příslušnou třídu nebo typ letounu, pokud se alespoň každé druhé přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(A) provádí v letounu.

▼B

b)

Vzájemné zápočty se udělují v souladu s dodatkem 8 k této části.

ODDÍL 3

Specifické požadavky pro kategorii vrtulníků

▼M11

FCL.625.H    IR(H) – prodloužení platnosti

a) Chtějí-li žadatelé prodloužit platnost přístrojové kvalifikace IR(H), musí:

1) 

být držiteli typové kvalifikace, není-li prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s obnovou příslušné typové kvalifikace;

2) 

projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušný typ vrtulníku, pokud je prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s prodloužením platnosti typové kvalifikace;

3) 

pokud se prodloužení platnosti této kvalifikace nekombinuje s prodloužením platnosti typové kvalifikace, musí absolvovat oddíl 5 a příslušné části oddílu 1 přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušný typ vrtulníku.

b) Při přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s písm. a) odst. 3) mohou být použity FTD 2/3 nebo FFS představující příslušný typ vrtulníku, pokud se alespoň každé druhé přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(H) provádí ve vrtulníku.

c) Vzájemné zápočty se udělují v souladu s dodatkem 8 k této příloze.

▼B

FCL.630.H    IR(H) – rozšíření práv z jednomotorových na vícemotorové vrtulníky

Držitelé přístrojové kvalifikace IR(H) pro jednomotorové vrtulníky, kteří si chtějí poprvé rozšířit přístrojovou kvalifikaci IR(H) na vícemotorové vrtulníky, musí absolvovat:

a) 

výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik zahrnující alespoň pět hodin doby přístrojového výcviku ve dvojím řízení, z nichž lze tři hodiny vykonat na FFS nebo FTD 2/3 nebo FNPT II/III; a

b) 

oddíl 5 zkoušky dovednosti ve vícemotorových vrtulnících v souladu s dodatkem 9 k této části.

ODDÍL 4

Specifické požadavky pro kategorii vzducholodí

FCL.625.As    IR(As) – prodloužení platnosti

Žadatelé o prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(As):

a) 

v kombinaci s prodloužením platnosti typové kvalifikace musí absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části pro příslušný typ vzducholodě;

b) 

pokud se prodloužení platnosti této kvalifikace nekombinuje s prodloužením platnosti typové kvalifikace, musí absolvovat oddíl 5 a ty části oddílu 1 přezkoušení odborné způsobilosti pro vzducholodě stanoveného v dodatku 9 k této části, které odpovídají zamýšlenému letu. V tomto případě mohou být použity FTD 2/3 nebo FFS představující příslušný typ, avšak alespoň každé druhé přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(As) se za těchto okolností provádí na vzducholodi.

HLAVA H

TŘÍDNÍ A TYPOVÁ KVALIFIKACE

ODDÍL 1

Obecné požadavky

FCL.700    Okolnosti, za kterých se vyžaduje třídní nebo typová kvalifikace

▼M12

a)

Držitelé průkazu způsobilosti pilota smějí pracovat jako piloti letadla, pouze pokud mají platnou a odpovídající třídní nebo typovou kvalifikaci, ledaže by platila některá z těchto podmínek:

1) 

vykonávají práva udělená průkazem LAPL;

2) 

podstupují zkoušku dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti pro obnovu třídní nebo typové kvalifikace;

3) 

podstupují letový výcvik;

4) 

jsou držiteli kvalifikace pro zkušební létání vydané v souladu s článkem FCL.820.

▼B

b)

Aniž je dotčeno písmeno a), může příslušný úřad vydat pilotům v případě letů souvisejících se zavedením nebo změnou typu letadla zvláštní osvědčení, které je opravňují k provedení letu. Platnost tohoto oprávnění je omezena na konkrétní lety.

▼M5 —————

▼B

FCL.705    Práva držitele třídní nebo typové kvalifikace

Držitel třídní nebo typové kvalifikace má práva k výkonu funkce pilota letadla třídy nebo typu, které jsou uvedeny v kvalifikaci.

▼M11

FCL.710    Třídní a typová kvalifikace – verze

a) Pokud piloti chtějí rozšířit svá práva na jinou verzi letadla v rámci jedné třídní nebo typové kvalifikace, musí absolvovat rozdílový nebo seznamovací výcvik. V případě verzí v rámci třídní nebo typové kvalifikace musí rozdílový nebo seznamovací výcvik v relevantních případech zahrnovat příslušné prvky vymezené v údajích o provozní vhodnosti.

b) Rozdílový výcvik provádí kterýkoli z těchto subjektů:

1) 

schválená organizace pro výcvik;

2) 

ohlášená organizace pro výcvik v případě letadel uvedených v písm. a) odst. 1) písm. c) a písm. a) odst. 2) písm. c) článku DTO.GEN.110 přílohy VIII;

3) 

držitel osvědčení leteckého provozovatele (AOC), který má schválený program rozdílového výcviku pro příslušnou třídu nebo typ.

c) Bez ohledu na požadavek uvedený v písmenu b) může rozdílový výcvik pro TMG, jednomotorové pístové letouny (SEP), jednomotorové turbínové letouny (SET) a vícemotorové pístové letouny (MEP) provádět náležitě kvalifikovaný instruktor, pokud není v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak.

d) Pokud piloti nelétali v dané verzi během dvou let po výcviku uvedeném v písmenu b), musí absolvovat další rozdílový výcvik nebo přezkoušení odborné způsobilosti v této verzi, s výjimkou typů nebo verzí v rámci třídních kvalifikací SEP a TMG.

e) Údaje o rozdílovém výcviku nebo o přezkoušení odborné způsobilosti v této verzi se zanesou do zápisníku letů pilota nebo rovnocenného dokumentu a instruktor, případně examinátor, je potvrdí podpisem.

▼B

FCL.725    Požadavky na vydání třídní a typové kvalifikace

▼M7

a)

Výcvikový kurz. Žadatel o třídní nebo typovou kvalifikaci podstoupí výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Žadatel o třídní kvalifikaci pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti, třídní kvalifikaci pro TMG nebo typovou kvalifikaci pro vrtulníky s jednomotorovým pohonem uvedené v čl. DTO.GEN.110 písm. a) odst. 2) písm. c) přílohy VIII (část DTO) může absolvovat výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik. Výcvikový kurz pro získání typové kvalifikace musí obsahovat povinné prvky výcviku pro příslušný typ vymezené v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s přílohou I (část 21) nařízení Komise (EU) č. 748/2012.

▼B

b)

Zkouška z teoretických znalostí. Žadatel o třídní nebo typovou kvalifikaci musí vykonat zkoušku z teoretických znalostí, kterou uspořádá schválená organizace pro výcvik, a prokázat tak úroveň teoretických znalostí potřebnou pro bezpečný provoz příslušné třídy nebo typu letadla.

1) 

Pro vícepilotní letadla se vyžaduje písemná zkouška z teoretických znalostí, obsahující alespoň 100 otázek s možností výběru z několika odpovědí, které přiměřeně pokrývají hlavní předměty učebních osnov.

2) 

Pro jednopilotní vícemotorová letadla se vyžaduje písemná zkouška z teoretických znalostí, přičemž počet otázek s možností výběru z několika odpovědí závisí na složitosti letadla.

3) 

Pro jednomotorová letadla se teoretická zkouška skládá ústně a provádí ji examinátor během zkoušky dovednosti s cílem stanovit, zda je úroveň znalostí uspokojivá, či nikoli.

▼M3

4) 

Pro jednopilotní letouny klasifikované jako letouny s vysokou výkonností se vyžaduje písemná zkouška z teoretických znalostí obsahující alespoň 100 otázek s možností výběru z několika odpovědí, které přiměřeně pokrývají předměty učebních osnov.

▼M11

5) 

U jednopilotních jednomotorových a jednopilotních vícemotorových vodních letounů musí zkouška proběhnout písemnou formou a zahrnovat alespoň 30 otázek s výběrem odpovědí.

▼B

c)

Zkouška dovednosti. Žadatel o třídní nebo typovou kvalifikaci musí vykonat zkoušku dovednosti v souladu s přílohou 9 k této části, a prokázat tak dovednost potřebnou pro bezpečný provoz příslušné třídy nebo typu letadla.

Zkoušku dovednosti musí žadatel vykonat během šesti měsíců od zahájení výcvikového kurzu pro získání třídní nebo typové kvalifikace a během šesti měsíců předcházejících podání žádosti o vydání třídní nebo typové kvalifikace.

▼M8

d)

Pokud žadatel, který je držitelem typové kvalifikace pro určitý typ letadla s právem pro jednopilotní nebo vícepilotní provoz, žádá o dodatečné právo k jiné formě provozu na stejném typu letadla, má se za to, že splňuje požadavky na teoretické znalosti. Takový žadatel absolvuje další letový výcvik k jiné formě provozu ve schválené organizaci pro výcvik nebo u držitele AOC, kterého pro takový výcvik schválí příslušný úřad. Forma provozu se zapíše do průkazu způsobilosti.

▼B

e)

Aniž jsou dotčeny předchozí odstavce, piloti, kteří jsou držiteli kvalifikace pro zkušební létání vydané v souladu s článkem FCL.820 a kteří se podílejí na zkušebních letech v rámci vývoje, osvědčování nebo výroby určitého typu letadla a absolvovali buď celkovou dobu letu odpovídající 50 hodinám, nebo dobu letu odpovídající deseti hodinám ve funkci velitele letadla během zkušebních letů v uvedeném typu, mají právo požádat o vydání příslušné typové kvalifikace za předpokladu, že splňují požadavky na praxi a předpoklady pro vydání dané typové kvalifikace stanovené v této hlavě pro příslušnou kategorii letadla.

▼M12

f)

Žadatelé o třídní kvalifikaci pro TMG, kteří jsou rovněž držiteli průkazu SPL v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, včetně práv pro lety s TMG, získají plný zápočet do požadavků uvedených v písmenech a), b) a c).

▼M14

FCL.740    Platnost a obnova třídní a typové kvalifikace

a) 

Platnost

1) 

Třídní a typová kvalifikace platí jeden rok, s výjimkou třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové letouny, která platí dva roky, není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak. Jestliže se piloti rozhodnou splnit požadavky na prodloužení platnosti dříve, než je stanoveno v článcích FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL a FCL.740.As, nová doba platnosti začne datem přezkoušení odborné způsobilosti.

2) 

Přezkoušení odborné způsobilosti požadované v této hlavě se žadatelům o prodloužení platnosti třídní nebo typové kvalifikace plně započítá po absolvování praktického posouzení EBT v souladu s dodatkem 10 u provozovatele, který provádí program EBT pro příslušnou třídní nebo typovou kvalifikaci.

b) 

Obnova

Pro obnovu třídní nebo typové kvalifikace musí žadatelé splnit všechny tyto podmínky:

1) 

aby bylo možné určit, zda je udržovací výcvik nezbytný k tomu, aby žadatel dosáhl úrovně odborné způsobilosti potřebné k bezpečnému provozu letadla, musí žadatelé podstoupit posouzení v jedné z těchto organizací:

i) 

ve schválené organizaci pro výcvik;

ii) 

v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, pokud se skončená platnost týkala třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti, třídní kvalifikace pro TMG nebo typové kvalifikace pro vrtulníky s jednomotorovým pohonem uvedené v čl. DTO.GEN.110 písm. a) bodě 2) písm. c) přílohy VIII;

iii) 

v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik nebo s instruktorem, pokud platnost kvalifikace skončila nanejvýš před třemi lety a pokud se tato kvalifikace týkala třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti nebo třídní kvalifikace pro TMG;

iv) 

u provozovatele EBT, jenž je pro tento udržovací výcvik speciálně schválen;

2) 

musí absolvovat udržovací výcvik v organizaci nebo s instruktorem, kteří zajišťují posouzení podle bodu 1, považuje-li jej tato organizace nebo tento instruktor za nezbytný;

3) 

po splnění požadavků bodu 1 a případně bodu 2 musí projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 nebo absolvovat praktické posouzení EBT v souladu s dodatkem 10. Toto praktické posouzení EBT lze kombinovat s udržovacím výcvikem uvedeným v bodě 2.

Odchylně od písm. b) bodu 1), písm. b) bodu 2 a písm. b) bodu 3 piloti, kteří jsou držiteli kvalifikace pro zkušební létání vydané v souladu s článkem FCL.820 a kteří se podíleli na zkušebních letech v rámci vývoje, osvědčování nebo výroby určitého typu letadla a absolvovali buď celkovou dobu letu odpovídající 50 hodinám, nebo dobu letu odpovídající deseti hodinám ve funkci velitele letadla během zkušebních letů v uvedeném typu během roku před datem podání žádosti, mají právo požádat o prodloužení platnosti nebo obnovu příslušné typové kvalifikace.

Žadatelé jsou zproštěni povinnosti splnit požadavky uvedené v písm. b) bodě 1 a písm. b) bodě 2, pokud mají platnou kvalifikaci pro stejnou třídu nebo typ letadla uvedenou na průkazu způsobilosti pilota vydaném třetí zemí v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy a pokud jsou oprávněni k vykonávání práv vyplývajících z této kvalifikace.

c) 

Piloti, kteří opustí program EBT provozovatele, poté co neprokázali přijatelnou úroveň kvalifikovanosti v souladu s daným programem EBT, nesmějí vykonávat práva uvedené typové kvalifikace, dokud nesplní jednu z těchto podmínek:

1) 

absolvovali praktické posouzení EBT v souladu s dodatkem 10;

2) 

prošli přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.625 písm. c) bodem 3 nebo případně čl. FCL.740 písm. b) bodem 3. V tomto případě se nepoužijí čl. FCL.625 písm. b) bod 4 a čl. FCL.740 písm. a) bod 2.

▼B

ODDÍL 2

Specifické požadavky pro kategorii letounů

▼M8

FCL.720.A    Požadavky na praxi a předpoklady pro vydání třídní nebo typové kvalifikace – letouny

Není-li v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 (OSD) uvedeno jinak, musí žadatelé o třídní nebo typovou kvalifikaci splňovat následující požadavky na praxi a předpoklady pro vydání příslušné kvalifikace:

a)   Jednopilotní letouny

▼M14

Žadatelé o první vydání práv pro řízení jednopilotního letounu ve vícepilotním provozu musí buď při podání žádosti o vydání třídní nebo typové kvalifikace, nebo při rozšiřování práv třídní nebo typové kvalifikace, kterých již jsou držiteli, o vícepilotní provoz, splňovat požadavky písm. b) bodu 4 a před zahájením příslušného výcvikového kurzu písm. b) bodu 5.

▼M8

Kromě toho, pokud jde o:

1)   Jednopilotní vícemotorové letouny

Žadatelé o vydání první třídní nebo typové kvalifikace pro jednopilotní vícemotorový letoun musí absolvovat alespoň 70 hodin ve funkci velitele letadla (PIC) v letounech.

2)   Jednopilotní nesložité letouny s vysokou výkonností

Žadatelé o vydání první třídní nebo typové kvalifikace pro jednopilotní letoun klasifikovaný jako letoun s vysokou výkonností musí ještě před zahájením letového výcviku:

i) 

absolvovat alespoň 200 hodin celkové praxe v létání, z nichž 70 hodin absolvují ve funkci velitele letadla v letounech; a

ii) 

splňovat jeden z těchto požadavků:

A) 

mít osvědčení o úspěšném zakončení kurzu dodatečných teoretických znalostí ve schválené organizaci pro výcvik nebo

B) 

vykonat zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu ATPL(A) v souladu s touto přílohou (část FCL); nebo

C) 

mít kromě průkazu způsobilosti vydaného v souladu s touto přílohou (část FCL) i průkaz ATPL(A) nebo CPL(A)/IR se zápočtem teoretických znalostí pro průkaz ATPL(A) vydaný v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy.

▼M14

3)

Jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností

Žadatelé o vydání typové kvalifikace pro jednopilotní složitý letoun klasifikovaný jako letoun s vysokou výkonností musí kromě splnění požadavků uvedených v bodě 2 splnit všechny tyto podmínky:

i) 

být současnými nebo bývalými držiteli přístrojové kvalifikace IR(A) pro jednomotorové nebo případně vícemotorové letouny, jak je stanoveno v hlavě G;

ii) 

za účelem vydání první typové kvalifikace musí před zahájením výcvikového kurzu pro získání typové kvalifikace splňovat požadavky uvedené v písm. b) bodě 5.

▼M8

b)   Vícepilotní letouny

▼M14

Žadatelé o vydání první typové kvalifikace pro vícepilotní letoun musí být piloti-žáci, kteří právě podstupují výcvikový kurz pro získání průkazu MPL, nebo musí před zahájením výcvikového kurzu pro získání typové kvalifikace splňovat tyto požadavky:

▼M8

1) 

mít alespoň 70 hodin praxe v létání ve funkci velitelů letadla (PIC) v letounech;

2) 

být současnými nebo bývalými držiteli přístrojové kvalifikace IR(A) pro vícemotorové letouny;

3) 

vykonat zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu ATPL(A) v souladu s touto přílohou (část FCL);

4) 

s výjimkou případů, kdy je kurz pro získání typové kvalifikace kombinován s kurzem MCC:

i) 

být držiteli osvědčení o úspěšném zakončení kurzu MCC v letounech nebo

ii) 

být držiteli osvědčení o úspěšném zakončení kurzu MCC ve vrtulnících a mít více než 100 hodin praxe v létání ve funkci pilotů ve vícepilotních vrtulnících nebo

iii) 

mít nalétáno alespoň 500 hodin ve funkci pilotů ve vícepilotních vrtulnících nebo

iv) 

mít nalétáno alespoň 500 hodin ve funkci pilotů ve vícepilotním provozu v jednopilotních vícemotorových letounech v obchodní letecké dopravě v souladu s platnými požadavky v oblasti letového provozu a

▼M14

5) 

absolvovat výcvikový kurz stanovený v článku FCL.745.A, pokud nesplňují některou z těchto podmínek:

i) 

během předchozích tří let absolvovali výcvik a přezkoušení podle článků ORO.FC.220 a ORO.FC.230 přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012;

ii) 

absolvovali výcvik uvedený v čl. FCL.915 písm. e) bodě 1 podbodě ii).

▼M8

c)

Aniž je dotčeno písmeno b), může členský stát vydat pro vícepilotní letoun typovou klasifikaci s omezenými oprávněními, která svým držitelům umožňuje výkon funkce druhých pilotů střídajících při cestovním letu v letové hladině nad FL 200, za předpokladu, že další dva členové posádky mají typovou klasifikaci vydanou v souladu s písmenem b).

d)

Je-li tak uvedeno v OSD, může být výkon oprávnění udělených typovou kvalifikací zpočátku omezen na lety pod dozorem instruktora. Údaje o době letu pod dozorem se zanesou do zápisníku letů pilotů nebo rovnocenného dokumentu a instruktor je potvrdí podpisem. Omezení se odstraní, jakmile piloti prokážou, že absolvovali dobu letu pod dozorem, která je požadována v OSD.

FCL.725.A    Teoretické znalosti a letový výcvik pro vydání třídní a typové kvalifikace – letouny

Není-li v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 uvedeno jinak:

a) 

pro jednopilotní vícemotorové letouny:

1) 

kurz teoretických znalostí pro získání třídní kvalifikace pro jednopilotní vícemotorové letouny zahrnuje alespoň sedm hodin výcviku v provozu ve vícemotorovém letounu a

2) 

kurz letového výcviku pro získání třídní nebo typové kvalifikace pro jednopilotní vícemotorové letouny zahrnuje alespoň 2 hodiny a 30 minut letového výcviku ve dvojím řízení za normálních podmínek provozu vícemotorového letounu a nejméně 3 hodiny 30 minut letového výcviku ve dvojím řízení s nácvikem postupů při poruše motoru a technik asymetrického letu.

b) 

pro jednopilotní (vodní) letouny:

1) 

výcvikový kurz pro získání kvalifikace pro jednopilotní (vodní) letouny zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový výcvik a

2) 

letový výcvik pro získání třídní nebo typové kvalifikace pro jednopilotní vodní letouny zahrnuje alespoň osm hodin letového výcviku ve dvojím řízení, jestliže jsou žadatelé držiteli třídní nebo typové kvalifikace pro pozemní verzi příslušného letounu, nebo deset hodin, pokud žadatelé nejsou držiteli této kvalifikace, a

c) 

v případě jednopilotních složitých letounů bez vysoké výkonnosti, jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností a vícepilotních letounů zahrnuje výcvikový kurz UPRT teoretické znalosti a letový výcvik zaměřené na specifika příslušné třídy nebo typu.

▼B

FCL.730.A    Specifické požadavky pro piloty, kteří absolvují kurz pro získání typové kvalifikace s nulovou dobou letu (ZFTT) – letouny

a)

Pilot absolvující kurz ZFTT musí mít nalétáno na vícepilotním proudovém letounu s osvědčením podle standardů CS-25 nebo rovnocenného předpisu letové způsobilosti nebo na vícepilotním turbovrtulovém letounu s maximální certifikovanou vzletovou hmotností nejméně 10 tun nebo se schválenou konfigurací sedadel pro více než 19 cestujících alespoň:

1) 

dobu letu odpovídající 1 500 hodin nebo 250 traťových úseků, je-li v kurzu použit FFS kvalifikovaný pro úroveň CG, C nebo prozatímní C;

2) 

dobu letu odpovídající 500 hodin nebo 100 traťových úseků, je-li v kurzu použit FFS kvalifikovaný pro úroveň DG nebo D.

b)

Pokud pilot přechází z turbovrtulového na proudový letoun nebo z proudového na turbovrtulový letoun, musí absolvovat dodatečný výcvik na simulátoru.

FCL.735.A    Kurz součinnosti vícečlenné posádky (MCC) – letouny

a)

Výcvikový kurz MCC musí zahrnovat alespoň:

1) 

25 hodin výuky teoretických znalostí a úloh a

2) 

dvacet hodin praktického výcviku MCC nebo patnáct hodin, pokud pilot-žák navštěvuje integrovaný kurz pro získání průkazu ATP.

Použije se FNPT II MCC nebo FFS. Pokud je výcvik MCC kombinován s úvodním výcvikem pro získání typové kvalifikace, může se praktický výcvik MCC omezit nejméně na deset hodin, pokud je pro výcvik MCC i výcvik pro získání typové kvalifikace použit stejný FSS.

b)

Výcvikový kurz MCC musí být absolvován do šesti měsíců ve schválené organizaci pro výcvik.

c)

Pokud není kurz MCC kombinován s kurzem pro získání typové kvalifikace, obdrží žadatel po absolvování výcvikového kurzu MCC osvědčení o úspěšném zakončení kurzu.

d)

Žadatel, který absolvoval výcvik MCC pro některou jinou kategorii letadla, je požadavků uvedených v písm. a) odst. 1) zproštěn.

FCL.740.A    Prodloužení platnosti třídní a typové kvalifikace – letouny

a)

Prodloužení platnosti třídní kvalifikace a typové kvalifikace pro vícemotorové letouny. Za účelem prodloužení platnosti třídní kvalifikace a typové kvalifikace pro vícemotorové letouny musí žadatel:

▼M14

1) 

během tří měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 nebo absolvovat praktické posouzení EBT v souladu s dodatkem 10 v letounu příslušné třídy nebo typu nebo na FSTD představujícím danou třídu nebo typ a

▼B

2) 

v době platnosti kvalifikace vykonat alespoň:

i) 

deset traťových úseků ve funkci pilota příslušné třídy nebo typu letounu nebo

ii) 

jeden traťový úsek ve funkci pilota příslušné třídy nebo typu letounu nebo na FFS společně s examinátorem. Let na tomto traťovém úseku může být vykonán v rámci přezkoušení odborné způsobilosti.

3) 

Pilot pracující pro provozovatele obchodní letecké dopravy schváleného v souladu s platnými požadavky v oblasti letového provozu, který absolvoval přezkoušení odborné způsobilosti provozovatele společně s přezkoušením odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti třídní nebo typové kvalifikace, je povinnosti splnit požadavek uvedený v odstavci 2) zproštěn.

▼M12

4) 

Pokud je pilot držitelem kvalifikace BIR nebo kvalifikace IR(A), může být prodloužení její platnosti provedeno v kombinaci s přezkoušením odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti třídní nebo typové kvalifikace.

b)

▼C1

Prodloužení platnosti třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové letouny.

1) 

▼M12

Třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny a třídní kvalifikace pro TMG. Za účelem prodloužení platnosti třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové pístové letouny nebo třídní kvalifikace pro TMG musí žadatelé:

▼M4

i) 

do tří měsíců před datem skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v příslušné třídě v souladu s dodatkem 9 k této části s examinátorem nebo

ii) 

do dvanácti měsíců před datem skončení platnosti kvalifikace absolvovat dobu letu odpovídající dvanácti hodinám v příslušné třídě, přičemž tato doba musí zahrnovat:

— 
šest hodin ve funkci velitele letadla,
— 
dvanáct vzletů a dvanáct přistání a
— 
udržovací výcvik odpovídající alespoň jedné hodině z celkové doby letu s letovým instruktorem (FI) nebo instruktorem pro třídní kvalifikaci (CRI). Žadatelé jsou povinnosti absolvovat tento udržovací výcvik zproštěni, pokud prošli přezkoušením odborné způsobilosti pro získání třídní nebo typové kvalifikace, zkouškou dovednosti nebo hodnocením odborné způsobilosti ve kterékoli jiné třídě nebo typu letounu.
2) 

Jsou-li žadatelé držiteli třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové pozemní letouny i kvalifikace pro TMG, mohou splnit požadavky stanovené v odstavci 1 v jedné z těchto tříd nebo v jejich kombinaci a získat prodloužení platnosti pro obě kvalifikace.

3) 

Jednopilotní jednomotorové turbovrtulové letouny. Za účelem prodloužení platnosti třídní kvalifikace pro jednomotorové turbovrtulové letouny musí žadatelé do tří měsíců před datem skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v příslušné třídě v souladu s dodatkem 9 k této části s examinátorem.

4) 

Jsou-li žadatelé držiteli třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové pozemní letouny i kvalifikace pro jednomotorové pístové vodní letouny, mohou splnit požadavky stanovené v odst. 1 bodě ii) v jedné z těchto tříd nebo v jejich kombinaci a dosáhnout splnění těchto požadavků pro obě kvalifikace. Alespoň jednu hodinu z požadované doby ve funkci velitele letadla a šest z požadovaných dvanácti vzletů a přistání je nutno absolvovat v každé třídě.

▼M12

5) 

Přezkoušení odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové letouny může být provedeno v kombinaci s přezkoušením odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti kvalifikace BIR v souladu s bodem FCL.835 písm. g) bodem 8.

▼B

c)

Žadatelé, kteří před skončením platnosti třídní nebo typové kvalifikace úspěšně neprojdou všemi oddíly přezkoušení odborné způsobilosti, nesmějí vykonávat práva udělená touto kvalifikací, dokud přezkoušením odborné způsobilosti úspěšně neprojdou.

▼M8

FCL.745.A Pokročilý kurz UPRT – letouny

a) 

Pokročilý kurz UPRT musí být absolvován ve schválené organizaci pro výcvik a zahrnuje přinejmenším:

1) 

5 hodin výuky teoretických znalostí,

2) 

předletovou instruktáž a poletový rozbor letu a

3) 

3 hodiny letového výcviku s letovým instruktorem na letouny FI(A) kvalifikovaným v souladu s bodem FCL.915 písm. e), který sestává z pokročilého kurzu UPRT v letounu schváleném pro účely výcviku.

b) 

Schválená organizace pro výcvik vydá žadatelům po dokončení kurzu UPRT osvědčení o jeho absolvování.

▼B

ODDÍL 3

Specifické požadavky pro kategorii vrtulníků

FCL.720.H    Požadavky na praxi a předpoklady pro vydání třídní nebo typové kvalifikace – vrtulníky

Není-li v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s částí 21 uvedeno jinak, musí žadatel o vydání první typové kvalifikace pro vrtulníky splňovat následující požadavky na praxi a předpoklady pro vydání příslušné kvalifikace:

a) 

Vícepilotní vrtulníky. Žadatel o kurz pro získání první typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulník musí:

1) 

mít nalétáno alespoň 70 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících;

2) 

s výjimkou případů, kdy je kurz pro získání typové kvalifikace kombinován s kurzem MCC:

i) 

být držitelem osvědčení o úspěšném zakončení kurzu MCC ve vrtulnících, nebo

ii) 

mít nalétáno alespoň 500 hodin ve funkci pilota ve vícepilotních letounech, nebo

iii) 

mít nalétáno alespoň 500 hodin ve funkci pilota ve vícepilotním provozu ve vícemotorových vrtulnících;

3) 

vykonat zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu ATPL(H).

b) 

Žadateli o kurz pro získání první typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulníky, který absolvoval integrovaný kurz pro získání průkazu ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR nebo CPL(H) a který nesplňuje požadavek písm. a) odst. 1), je vydána typová kvalifikace s právy omezenými výhradně na výkon funkce druhého pilota. Toto omezení se odstraní, pokud pilot:

1) 

absolvuje 70 hodin ve funkci velitele letadla nebo ve funkci velitele letadla pod dozorem ve vrtulnících;

2) 

absolvuje vícepilotní zkoušku dovednosti v příslušném typu vrtulníku ve funkci velitele letadla.

c) 

Jednopilotní vícemotorové vrtulníky. Žadatel o vydání první typové kvalifikace pro jednopilotní vícemotorový vrtulník musí:

1) 

před zahájením letového výcviku:

i) 

vykonat zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu ATPL(H) nebo

ii) 

být držitelem osvědčení o úspěšném zakončení předvstupního kurzu pořádaného schválenou organizací pro výcvik. Kurz musí zahrnovat následující předměty kurzu teoretických znalostí pro získání průkazu ATPL(H):

— 
obecné znalosti o letadle: drak letadla/systémy/pohonná jednotka a přístroje/elektronika,
— 
provedení a plánování letu: hmotnost a vyvážení, výkonnost;
2) 

žadatelé, kteří neabsolvovali integrovaný výcvikový kurz pro získání průkazu ATP(H)/IR, ATP(H) nebo CPL(H)/IR, musí absolvovat alespoň 70 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících.

FCL.735.H    Kurz součinnosti vícečlenné posádky (MCC) – vrtulníky

a)

Výcvikový kurz MCC musí zahrnovat alespoň:

1) 

pro MCC/IR:

i) 

25 hodin výuky teoretických znalostí a úloh a

ii) 

dvacet hodin praktického výcviku MCC nebo patnáct hodin, pokud pilot-žák navštěvuje integrovaný kurz pro získání ATP(H)/IR. Pokud je výcvik MCC kombinován s úvodním výcvikem pro získání typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulník, může se praktický výcvik MCC omezit nejméně na deset hodin, pokud je pro MCC i pro získání typové kvalifikace použit stejný FSTD;

2) 

pro MCC/VFR:

i) 

25 hodin výuky teoretických znalostí a úloh a

ii) 

patnáct hodin praktického výcviku MCC nebo deset hodin, pokud pilot-žák navštěvuje integrovaný kurz pro získání průkazu ATP(H)/IR. Pokud je výcvik MCC kombinován s úvodním výcvikem pro získání typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulník, může se praktický výcvik MCC omezit nejméně na sedm hodin, pokud je pro MCC i pro získání typové kvalifikace použit stejný FSTD.

b)

Výcvikový kurz MCC musí být absolvován do šesti měsíců ve schválené organizaci pro výcvik.

Použije se FNPT II nebo III kvalifikovaný pro MCC, FTD 2/3 nebo FFS.

c)

Pokud není kurz MCC kombinován s kurzem pro získání typové kvalifikace pro vícepilotní provoz, obdrží žadatel po absolvování výcvikového kurzu MCC osvědčení o úspěšném zakončení kurzu.

d)

Žadatel, který absolvoval výcvik MCC pro některou jinou kategorii letadla, je požadavku uvedeného v písm. a) odst. 1) odst. i), případně písm. a) odst. 2) bodě i) zproštěn.

e)

Žadatel o výcvik MCC/IR, který absolvoval výcvik MCC/VFR, je požadavku uvedeného v písm. a) odst. 1) bodě i) zproštěn a musí absolvovat pět hodin praktického výcviku MCC/IR.

FCL.740.H    Prodloužení platnosti typové kvalifikace – vrtulníky

a)

Prodloužení platnosti. Za účelem prodloužení platnosti typové kvalifikace pro vrtulníky musí žadatel:

1) 

do třech měsíců bezprostředně před datem skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části v příslušném typu vrtulníku nebo na FSTD představujícím uvedený typ a

2) 

absolvovat v době platnosti kvalifikace alespoň dvě hodiny ve funkci pilota příslušného typu vrtulníku. Do těchto dvou hodin může být započtena doba přezkoušení odborné způsobilosti.

3) 

Pokud jsou žadatelé držiteli více než jedné typové kvalifikace pro jednomotorové pístové vrtulníky, může jim být prodloužena platnost všech příslušných typových kvalifikací na základě přezkoušení odborné způsobilosti pouze v jednom příslušném typu, k němuž mají kvalifikaci, pokud v době platnosti kvalifikace absolvují dobu letu odpovídající alespoň dvěma hodinám ve funkci velitele letadla na ostatních typech.

Přezkoušení odborné způsobilosti se provádí pokaždé v jiném typu.

4) 

Pokud jsou žadatelé držiteli více než jedné typové kvalifikace pro vrtulníky s jednomotorovým turbínovým pohonem s maximální certifikovanou vzletovou hmotností do 3 175 kg, může jim být prodloužena platnost všech příslušných typových kvalifikací na základě přezkoušení odborné způsobilosti pouze v jednom příslušném typu, k němuž mají kvalifikaci, pokud absolvují:

i) 

300 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících,

ii) 

patnáct hodin v každém z typů, k nimž mají kvalifikaci a

iii) 

dobu letu odpovídající alespoň dvěma hodinám ve funkci velitele letadla v každém z ostatních typů v době platnosti kvalifikace.

Přezkoušení odborné způsobilosti se provádí pokaždé v jiném typu.

5) 

Pilot, který úspěšně absolvuje zkoušku dovednosti pro vydání dodatečné typové kvalifikace, získá prodloužení platnosti příslušné typové kvalifikace ve společných skupinách v souladu s odstavci 3) a 4).

6) 

Pokud je pilot držitelem přístrojové kvalifikace IR(H), může být prodloužení její platnosti provedeno v kombinaci s přezkoušením odborné způsobilosti pro získání typové kvalifikace.

b)

Žadatel, který před skončením platnosti typové kvalifikace neprojde úspěšně všemi oddíly přezkoušení odborné způsobilosti, nesmí vykonávat práva udělená touto kvalifikací, dokud přezkoušením odborné způsobilosti úspěšně neprojde. V případech uvedených v písm. a) odst. 3) a 4) nesmí žadatel vykonávat svá práva v žádném z typů.

ODDÍL 4

Specifické požadavky pro kategorii letadel s pohonem vztlaku

FCL.720.PL    Požadavky na praxi a předpoklady pro vydání třídní nebo typové kvalifikace – letadla s pohonem vztlaku

Není-li v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s částí 21 uvedeno jinak, musí žadatel o vydání první typové kvalifikace pro letadla s pohonem vztlaku splňovat následující požadavky na praxi a předpoklady:

a) 

pro piloty letounů:

1) 

být držitelem průkazu CPL/IR(A) s teoretickými znalostmi pro průkaz ATPL nebo průkazu ATPL(A);

2) 

být držitelem osvědčení o zakončení kurzu MCC;

3) 

mít nalétáno více než 100 hodin ve funkci pilota ve vícepilotních letounech;

4) 

absolvovat 40 hodin letového výcviku ve vrtulnících;

b) 

pro piloty vrtulníků:

1) 

být držitelem průkazu CPL/IR(H) s teoretickými znalostmi pro průkaz způsobilosti ATPL nebo průkazu ATPL/IR(H);

2) 

být držitelem osvědčení o zakončení kurzu MCC;

3) 

mít nalétáno více než 100 hodin ve funkci pilota ve vícepilotních vrtulnících;

4) 

absolvovat 40 hodin letového výcviku v letounech;

c) 

pro piloty, kteří jsou kvalifikováni pro let jak v letounech, tak ve vrtulnících:

1) 

být alespoň držitelem průkazu CPL(H);

2) 

být držitelem přístrojové kvalifikace s teoretickými znalostmi pro průkaz ATPL nebo průkazu ATPL pro letouny nebo vrtulníky;

3) 

být držitelem osvědčení o úspěšném zakončení kurzu MCC buď ve vrtulnících, nebo v letounech;

4) 

mít nalétáno alespoň 100 hodin ve funkci pilota ve vícepilotních vrtulnících nebo letounech;

5) 

absolvovat 40 hodin letového výcviku v letounech, případně vrtulnících, pokud nemá pilot praxi jako dopravní pilot nebo ve vícepilotních letadlech.

FCL.725.PL    Letový výcvik pro vydání třídní nebo typové kvalifikace – letadla s pohonem vztlaku

Letový výcvik, který je součástí výcvikového kurzu pro získání kvalifikace pro letadla s pohonem vztlaku, se provádí jak v letadle, tak na FSTD představujícím daný typ letadla a dostatečně kvalifikovaným pro tento účel.

FCL.740.PL    Prodloužení platnosti typové kvalifikace – letadla s pohonem vztlaku

a)

Prodloužení platnosti. Za účelem prodloužení platnosti typové kvalifikace pro letadla s pohonem vztlaku musí žadatel:

1) 

do třech měsíců bezprostředně před datem skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části v příslušném typu letadla s pohonem vztlaku;

2) 

v době platnosti kvalifikace vykonat alespoň:

i) 

deset traťových úseků ve funkci pilota příslušného typu letadla s pohonem vztlaku, nebo

ii) 

jeden traťový úsek ve funkci pilota příslušného typu letadla s pohonem vztlaku nebo na FFS společně s examinátorem. Let na tomto traťovém úseku může být vykonán v rámci přezkoušení odborné způsobilosti.

3) 

Pilot pracující pro provozovatele obchodní letecké dopravy schváleného v souladu s platnými požadavky v oblasti letového provozu, který prošel přezkoušením odborné způsobilosti provozovatele společně s přezkoušením odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti typové kvalifikace, je povinnosti splnit požadavek uvedený v odstavci 2) zproštěn.

b)

Žadatel, který před skončením platnosti typové kvalifikace neprojde úspěšně všemi oddíly přezkoušení odborné způsobilosti, nesmí vykonávat práva udělená touto kvalifikací, dokud přezkoušením odborné způsobilosti úspěšně neprojde.

ODDÍL 5

Specifické požadavky pro kategorii vzducholodí

FCL.720.As    Požadavky na vydání typové kvalifikace – vzducholodě

Není-li v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s částí 21 uvedeno jinak, musí žadatel o vydání první typové kvalifikace pro vzducholodě splňovat následující požadavky na praxi a předpoklady:

a) 

pro vícepilotní vzducholodě:

1) 

absolvovat dobu letu odpovídající 70 hodinám ve funkci velitele letadla na vzducholodích;

2) 

být držitelem osvědčení o úspěšném zakončení kurzu MCC na vzducholodích.

3) 

Pokud žadatel nesplňuje požadavek v odstavci 2), je mu vydána typová kvalifikace s právy omezenými pouze na výkon funkce druhého pilota. Omezení se odstraní, jakmile pilot absolvuje na vzducholodích dobu letu odpovídající 100 hodin ve funkci velitele letadla nebo velitele letadla pod dozorem.

FCL.735.As    Kurz součinnosti vícečlenné posádky (MCC) – vzducholodě

▼M3

a)

Výcvikový kurz MCC musí zahrnovat alespoň:

1) 

dvanáct hodin výuky teoretických znalostí a úloh a

2) 

pět hodin praktického výcviku MCC;

použije se FNPT II nebo III kvalifikovaný pro MCC, FTD 2/3 nebo FFS.

▼B

b)

Výcvikový kurz MCC musí být absolvován do šesti měsíců ve schválené organizaci pro výcvik.

c)

Pokud není kurz MCC kombinován s kurzem pro získání typové kvalifikace pro vícepilotní provoz, obdrží žadatel po absolvování výcvikového kurzu MCC osvědčení o úspěšném zakončení kurzu.

d)

Žadatel, který absolvoval výcvik MCC pro jinou kategorii letadla, je požadavků uvedených v písmeni a) zproštěn.

FCL.740.As    Prodloužení platnosti typové kvalifikace – vzducholodě

a)

Prodloužení platnosti. Za účelem prodloužení platnosti typové kvalifikace pro vzducholodě musí žadatel:

1) 

do třech měsíců bezprostředně před datem skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části na příslušném typu vzducholodě a

2) 

absolvovat v době platnosti kvalifikace alespoň dvě hodiny ve funkci pilota příslušného typu vzducholodě. Do těchto dvou hodin může být započtena doba přezkoušení odborné způsobilosti.

3) 

Pokud je pilot držitelem přístrojové kvalifikace IR(As), může být prodloužení její platnosti provedeno v kombinaci s přezkoušením odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti třídní nebo typové kvalifikace.

b)

Žadatel, který před skončením platnosti typové kvalifikace neprojde úspěšně všemi oddíly přezkoušení odborné způsobilosti, nesmí vykonávat práva udělená touto kvalifikací, dokud přezkoušením odborné způsobilosti úspěšně neprojde.

HLAVA I

DODATEČNÉ KVALIFIKACE

FCL.800    Kvalifikace pro akrobatické lety

▼M12

a)

Držitelé průkazu způsobilosti pilota s právy pro lety s letouny nebo s TMG mohou provádět akrobatické lety pouze v případě, že jsou držiteli kvalifikace pro akrobatické lety v souladu s tímto článkem.

▼B

b)

Žadatelé o kvalifikaci pro akrobatické lety musí absolvovat:

▼M12

1) 

po vydání průkazu způsobilosti dobu letu odpovídající alespoň 30 hodinám ve funkci velitele letadla v letounech nebo v TMG;

2) 

▼M7

výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:

▼B

i) 

výuku teoretických znalostí odpovídající kvalifikaci,

▼M12

ii) 

alespoň pět hodin akrobatického výcviku v letounech nebo v TMG s motorovým pohonem.

c)

Práva udělená kvalifikací pro akrobatické lety jsou omezena na akrobatické lety buď v letounech, nebo v TMG s motorovým pohonem, a to v závislosti na tom, na jakém letadle byly splněny požadavky písm. b) bodu 1 a bodu 2 podbodu ii). Toto omezení se na žádost zruší, pokud pilot úspěšně absolvoval alespoň tři lety v rámci výcviku ve dvojím řízení v letounech nebo v TMG s motorovým pohonem zahrnující kompletní osnovu akrobatického výcviku.

▼M12

d)

Žadatelé o kvalifikaci pro akrobatické lety, kteří jsou rovněž držiteli třídní kvalifikace pro TMG, jakož i pokročilých práv pro akrobacii pro kluzáky s právy uvedenými v čl. SFCL.200 písm. d) přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976:

1) 

jsou zproštěni od povinného omezení jejich kvalifikace pro akrobatické lety na letouny, jak je stanoveno v písmenu c), pokud splňují požadavky písm. b) bodu 1 a bodu 2 podbodu ii) v letounech, nebo

2) 

získají plný zápočet pro účely požadavků uvedených v písmenu b) za účelem vydání kvalifikace pro akrobatické lety s omezením na TMG s motorovým pohonem. Toto omezení se na žádost zruší, pokud pilot absolvoval výcvik uvedený v písmenu c).

▼B

FCL.805    Kvalifikace pro vlečení kluzáků a transparentů

a)

Držitelé průkazů způsobilosti pilota s právy létat v letounech nebo TMG mohou vlekat kluzáky a transparenty pouze v případě, že jsou držiteli odpovídající kvalifikace pro vlečení kluzáků a transparentů.

b)

Žadatelé o kvalifikaci pro vlečení kluzáků musí absolvovat:

1) 

po vydání průkazu způsobilosti dobu letu odpovídající alespoň 30 hodinám ve funkci velitele letadla a 60 vzletů a přistání v letounech, pokud má být tato činnost prováděna v letounech, nebo v TMG, pokud má být tato činnost prováděna v TMG.

2) 

▼M7

výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:

▼B

i) 

výuku teoretických znalostí postupů a provozu při vlečení,

ii) 

alespoň deset výcvikových letů zahrnujících vlečení kluzáku, včetně alespoň pěti letů v rámci výcviku ve dvojím řízení, a

▼M12

iii) 

s výjimkou držitelů průkazu SPL v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, pět seznamovacích letů v kluzáku spuštěném pomocí letadla.

▼B

c)

Žadatelé o kvalifikaci pro vlečení transparentů musí absolvovat:

1) 

po vydání průkazu způsobilosti dobu letu odpovídající alespoň 100 hodin a 200 vzletů a přistání ve funkci velitele letadla v letounu nebo TMG. Nejméně 30 těchto hodin je třeba provést v letounech, pokud má být tato činnost prováděna v letounech, nebo v TMG, pokud má být tato činnost prováděna v TMG;

2) 

▼M7

výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:

▼B

i) 

výuku teoretických znalostí postupů a provozu při vlečení,

ii) 

alespoň deset výcvikových letů zahrnujících vlečení transparentu, včetně alespoň pěti letů ve dvojím řízení.

▼M11

d)

Práva udělená kvalifikací pro vlečení kluzáků a transparentů jsou omezena na letouny nebo TMG podle toho, ve kterém letadle byl proveden letový výcvik. Práva udělená pro vlečení transparentů jsou omezena na způsob vlečení používaný pro letový výcvik. Práva jsou rozšířena v případě, že pilot úspěšně absolvuje alespoň tři lety v rámci výcviku ve dvojím řízení obsahující kompletní osnovu výcviku buď ve vlečení pro příslušnou kategorii letadla nebo pro vlečení transparentů.

▼B

e)

Podmínkou pro výkon práv udělených kvalifikací pro vlečení kluzáků a transparentů je, že držitel kvalifikace musí za posledních 24 měsíců uskutečnit nejméně pět vlečení.

f)

Pokud pilot nesplňuje požadavek uvedený v písmeni e), musí za účelem opětovného výkonu svých práv uskutečnit chybějící počet vlečení pod dozorem instruktora nebo společně s ním.

▼M12

g)

Žadatelům o kvalifikaci pro vlečení kluzáků nebo transparentů s TMG v souladu s tímto článkem se plně započte kvalifikace do požadavků uvedených v písmenu b), nebo případně v písmenu c), pokud jsou držiteli kvalifikace pro vlečení kluzáků nebo transparentů v souladu s čl. SFCL.205 přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, nebo pokud splnili všechny požadavky pro vydání uvedené kvalifikace.

▼B

FCL.810    Kvalifikace pro let v noci

a)

Letouny, TMG, vzducholodě.

1) 

▼M12

Žadatelé musí absolvovat výcvikový kurz během nejvýše šesti měsíců v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, aby mohli vykonávat práva udělená průkazem LAPL nebo PPL pro letouny, TMG nebo vzducholodě podle VFR v noci. Kurz musí zahrnovat:

▼B

i) 

výuku teoretických znalostí,

▼M3

ii) 

dobu letu odpovídající alespoň pěti hodinám v příslušné kategorii letadla v noci, zahrnující alespoň tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu s nejméně jedním navigačním letem ve dvojím řízení v délce alespoň 50 km (27 NM) a pěti samostatnými vzlety a pěti samostatnými přistáními s úplným zastavením.

▼B

2) 

Před absolvováním výcviku v noci musí držitelé průkazu LAPL absolvovat základní výcvik v letu podle přístrojů požadovaný pro vydání průkazu PPL.

3) 

Jestliže jsou žadatelé držiteli třídní kvalifikace pro (pozemní) jednomotorové pístové letouny a třídní kvalifikace pro TMG, mohou splnit požadavky uvedené v odstavci 1) v jedné z obou tříd nebo v obou třídách.

▼M12

4) 

Žadatelům o kvalifikaci pro let letounem v noci nebo let s TGM v noci v souladu s tímto bodem se plně započte kvalifikace do požadavků uvedených v bodech 1 a 2, pokud jsou držiteli kvalifikace pro let s TGM v noci v souladu s článkem SFCL.210 přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976 nebo pokud splnili všechny požadavky pro vydání uvedené kvalifikace.

▼B

b)

Vrtulníky. Za účelem výkonu práv udělených průkazem PPL pro vrtulníky podle VFR v noci musí žadatel:

1) 

po vydání průkazu způsobilosti absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 100 hodin ve funkci pilota vrtulníku, včetně alespoň 60 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících a dvacet hodin navigačního letu;

2) 

▼M7

absolvovat výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz musí být absolvován během šesti měsíců a zahrnuje:

▼B

i) 

pět hodin výuky teoretických znalostí,

ii) 

deset hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení ve vrtulnících a

iii) 

dobu letu v noci odpovídající pěti hodinám, zahrnující alespoň tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných nočních okruhů. Každý okruh musí zahrnovat vzlet a přistání.

3) 

Uchazeči, který je nebo byl držitelem přístrojové kvalifikace pro letouny nebo TMG, se započte pět hodin do požadavků uvedených v odst. 2) bodě ii) výše.

▼M12 —————

▼B

FCL.815    Kvalifikace pro let v horském terénu

a)

▼M12

Práva. Držitel kvalifikace pro let v horském terénu má práva k provádění letů s letouny nebo TMG se vzletem z povrchu a přistáním na povrchu, který příslušné úřady určené členskými státy označily za povrch, jenž tuto kvalifikaci vyžaduje.

Držitelé průkazu LAPL nebo PPL s právy pro lety s letouny nebo s TMG mohou získat první kvalifikaci pro let v horském terénu buď pro:

▼B

1) 

kola s cílem udělit právo ke vzletu z povrchu nebo přistání na povrch, který není pokrytý sněhem, nebo

2) 

lyže s cílem udělit právo ke vzletu z povrchu nebo přistání na povrch, který je pokrytý sněhem.

3) 

Práva první kvalifikace mohou být rozšířena na práva buď pro kola, nebo pro lyže, jestliže pilot absolvuje s instruktorem pro let v horském terénu odpovídající dodatečný seznamovací kurz, včetně výuky teoretických znalostí a letového výcviku.

▼M7

b)

Výcvikový kurz. Žadatelé o kvalifikaci pro let v horském terénu musí během 24 měsíců absolvovat kurz výuky teoretických znalostí a letový výcvik v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Náplň kurzu musí odpovídat právům plynoucím z kvalifikace pro let v horském terénu, o jejichž získání žadatel usiluje.

▼B

c)

Zkouška dovednosti. Po skončení výcviku musí žadatel absolvovat zkoušku dovednosti s letovým examinátorem kvalifikovaným k tomuto účelu. Zkouška dovednosti musí obsahovat:

1) 

ústní zkoušku z teoretických znalostí;

2) 

šest přistání alespoň na dvou různých površích jiných než povrch odletu, označených za povrch, který vyžaduje kvalifikaci pro let v horském terénu.

d)

Platnost. Kvalifikace pro let v horském terénu je platná po dobu 24 měsíců.

▼M11

e)

Prodloužení platnosti

Chtějí-li žadatelé prodloužit platnost kvalifikace pro let v horském terénu, musí:

1) 

absolvovat v předcházejících dvou letech alespoň šest přistání na povrchu označeném za povrch, který vyžaduje kvalifikaci pro let v horském terénu;

2) 

projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s požadavky uvedenými v písmenu c).

▼B

f)

Obnova. Po skončení platnosti kvalifikace musí žadatel splňovat požadavek v písm. e) odst. 2).

FCL.820    Kvalifikace pro zkušební létání

a)

Držitelé průkazu způsobilosti pilota pro letouny nebo vrtulníky mohou létat ve funkci velitele letadla při zkušebních letech kategorie 1 nebo 2 definovaných v části 21, pokud jsou držiteli kvalifikace pro zkušební létání.

b)

Povinnost pilota být držitelem kvalifikace pro zkušební létání stanovená v písmeni a) se vztahuje pouze na zkušební lety prováděné:

1) 

ve vrtulnících s osvědčením – nebo vrtulnících, které mají získat osvědčení – v souladu se standardy CS-27 či CS-29 nebo rovnocennými předpisy letové způsobilosti; nebo

2) 

v letounech s osvědčením – nebo letounech, které mají získat osvědčení – v souladu se:

i) 

standardy CS-25 nebo rovnocennými předpisy letové způsobilosti nebo

ii) 

standardy CS-23 nebo rovnocennými předpisy letové způsobilosti, s výjimkou letounů s maximální vzletovou hmotností nižší než 2 000 kg.

c)

Držitel kvalifikace pro zkušební létání v rámci příslušné kategorie letadla má práva:

1) 

v případě kvalifikace pro zkušební létání kategorie 1 k provádění zkušebních letů všech kategorií definovaných v části 21 ve funkci velitele letadla nebo druhého pilota;

2) 

v případě kvalifikace pro zkušební létání kategorie 2:

i) 

k provádění zkušebních letů kategorie 1 definovaných v části 21:

— 
ve funkci druhého pilota nebo
— 
ve funkci velitele letadla v případě letounů uvedených v písm. b) odst. 2) bodě ii), s výjimkou letounů v kategorii sběrné dopravy, letounů s návrhovou rychlostí strmého letu větší než Mach 0,6 nebo s maximálním dostupem přes 25 000 stop,
ii) 

k provádění zkušebních letů všech ostatních kategorií definovaných v části 21 ve funkci velitele letadla nebo druhého pilota;

▼M5

3) 

provádět lety bez typové nebo třídní kvalifikace stanovené v hlavě H, vyjma případu, kdy kvalifikace pro zkušební létání nesmí být používána k provozu obchodní letecké dopravy.

▼B

d)

Žadatelé o vydání první kvalifikace pro zkušební létání musí:

1) 

být alespoň držiteli průkazu CPL a přístrojové kvalifikace v příslušné kategorii letadla;

2) 

absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 1 000 hodin v příslušné kategorii letadla, v jejímž rámci je alespoň 400 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla;

3) 

absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik odpovídající zamýšlenému letadlu a kategorii letů. Výcvik zahrnuje alespoň tyto předměty:

— 
výkonnost,
— 
stabilita a řízení / ovládací vlastnosti;
— 
systémy;
— 
řízení zkušebních letů;
— 
řízení rizik/bezpečnosti.

e)

Práva držitelů kvalifikace pro zkušební létání mohou být rozšířena na jinou kategorii zkušebních letů a jinou kategorii letadla poté, co absolvují dodatečný výcvikový kurz v některé schválené organizaci pro výcvik.

▼M12 —————

▼M12

FCL.835    Základní přístrojová kvalifikace (BIR)

a) 

Práva a podmínky

1) 

Držitel kvalifikace BIR má právo provádět lety podle IFR na jednopilotních letounech, pro které má třídní kvalifikaci, s výjimkou letounů s vysokou výkonností a variant letounů, pokud je podle údajů provozní vhodnosti požadována kvalifikace IR.

2) 

Práva udělená kvalifikací BIR smí být vykonávána pouze v souladu s článkem FCL.205.A.

3) 

Práva udělená kvalifikací BIR mohou být vykonána v noci pouze v případě, že pilot je držitelem kvalifikace pro let v noci v souladu s článkem FCL.810.

4) 

Práva udělená kvalifikací BIR pro vícemotorové letouny platí i pro jednomotorové letouny, pro něž je pilot držitelem platné třídní kvalifikace pro jednomotorové letouny.

5) 

Výkon práv udělených kvalifikací BIR podléhá všem těmto podmínkám:

i) 

výška rozhodnutí (DH) nebo minimální výška pro klesání (MDH) používané v rámci letištních provozních minim musí být nejméně o 200 ft vyšší než hodnota, která by jinak byla vypočtena podle článku „NCO.OP.110 Provozní minima letiště – letouny a vrtulníky“ a článku „NCO.OP.111 Provozní minima letiště – provoz NPA, APV, CAT I“ přílohy VII nařízení (EU) č. 965/2012, a

ii) 

dohlednost používaná v rámci letištních provozních minim nesmí být menší než 1 500 m;

iii) 

velitel letadla nezahájí let podle IFR ani nezahájí přechod z VFR na IFR, pokud:

A) 

na letišti odletu není dohlednost alespoň 1 500 m a výška základny nejnižší význačné oblačné vrstvy nečiní alespoň 600 ft, ani se nepoužije zveřejněný minimální práh pro přiblížení okruhem platný pro danou kategorii letounů, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, a

B) 

na letišti určení a na kterémkoli požadovaném náhradním letišti dostupné platné meteorologické informace nenaznačují, že v době počínající 1 hodinu před předpokládanou dobou příletu a končící 1 hodinu po předpokládané době příletu nebo v době od skutečného času odletu až po 1 hodinu po předpokládané době příletu, je-li tato doba kratší, bude dohlednost činit alespoň 1 500 m a výška základny nejnižší význačné oblačné vrstvy alespoň 600 ft, nebo se použije zveřejněný minimální práh pro přiblížení okruhem platný pro danou kategorii letounů, nebo hodnota DH/MDH zvýšená o 200 ft v souladu s podbodem i), podle toho, která hodnota je vyšší.

b) 

Předpoklady. Žadatelé o kvalifikaci BIR musí být držiteli alespoň průkazu PPL(A).

c) 

Výcvikový kurz. Žadatelé o kvalifikaci BIR musí ve schválené organizaci pro výcvik absolvovat:

1) 

výuku teoretických znalostí v souladu s čl. FCL.615 písm. a) a

2) 

letový výcvik, který je tvořen těmito moduly výcviku v letu podle přístrojů:

i) 

modul 1 – modul základního letového výcviku letových dovedností ovládání letu výhradně podle přístrojů;

ii) 

modul 2 – modul praktického letového výcviku postupů odletu, vyčkávání, 2D přiblížení a 3D přiblížení podle IFR;

iii) 

modul 3 – modul praktického letového výcviku postupů pro let na trati podle IFR a

iv) 

modul 4 – je-li žádáno o kvalifikaci BIR pro vícemotorové letouny, musí modul praktického letového výcviku pro let s jedním nepracujícím motorem zahrnovat postup přiblížení podle přístrojů s asymetrickým tahem a postup pro nezdařené přiblížení a

3) 

letový výcvik, který splňuje tyto požadavky:

i) 

Modul uvedený v písm. c) bodě 2 podbodě i) musí být absolvován jako první. Moduly uvedené v písm. c) bodě 2 podbodech ii) a iii) a případně v podbodě iv) mohou být absolvovány v pořadí zvoleném žadatelem.

ii) 

Moduly uvedené v písm. c) bodě 2 mohou být absolvovány v letounech, v zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), nebo kombinací obou způsobů. V každém případě musí žadatel absolvovat výcvik v letounu, který má být použit pro zkoušku dovednosti.

iii) 

Moduly uvedené v písm. c) bodě 2 podbodech i), ii) a iv) mohou být zahájeny mimo schválenou organizaci pro výcvik, avšak musí být ve schválené organizaci pro výcvik dokončeny. Modul uvedený v písm. c) bodě 2 podbodě iii) může být absolvován mimo schválenou organizaci pro výcvik.

iv) 

Před zahájením modulu uvedeného v písm. c) bodě 2 podbodě iv) musí pilot, který není držitelem třídní nebo typové kvalifikace pro vícemotorové letouny, absolvovat výcvik s vícemotorovým letounem uvedený v hlavě H této přílohy (část FCL).

d) 

Teoretické znalosti. Před vykonáním zkoušky dovednosti musí žadatelé prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům, a to prostřednictvím zkoušek z předmětů uvedených v čl. FCL.615 písm. b). Zkouška z teoretických znalostí se skládá z jedné písemné zkoušky za každý z modulů, které jsou uvedeny v písm. c) bodě 2 podbodech i), ii) a iii).

e) 

Zkouška dovednosti. Po skončení výcvikového kurzu uvedeného v písmenu c) musí žadatelé absolvovat zkoušku dovednosti v letounu v souladu s dodatkem 7 k této příloze. Pro získání kvalifikace BIR pro vícemotorové letouny musí být zkouška dovednosti absolvována ve vícemotorovém letounu. Pro získání kvalifikace BIR pro jednomotorové letouny musí být zkouška dovednosti absolvována v jednomotorovém letounu. Vícemotorové letouny v tažně-tlačném uspořádání se pro účely tohoto písmene považují za letouny jednomotorové.

f) 

Odchylně od písmene d) musí držitelé kvalifikace BIR pro jednomotorové letouny, kteří mají i třídní kvalifikaci pro vícemotorové letouny a usilují o získání první kvalifikace BIR pro vícemotorové letouny, absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik zahrnující výcvik uvedený v písm. c) bodě 2 podbodě iv) a složit zkoušku dovednosti uvedenou v písmenu e).

g) 

Platnost, prodloužení platnosti a obnova

1) 

Kvalifikace BIR platí jeden rok.

2) 

Žadatelé o prodloužení platnosti kvalifikace BIR musí:

i) 

během tří měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části nebo

ii) 

během doby platnosti kvalifikace BIR absolvovat 6 hodin letu podle IFR ve funkci PIC včetně tří postupů přiblížení podle přístrojů a cvičný let v trvání alespoň jedné hodiny s instruktorem, který je oprávněn poskytovat výcvik pro získání kvalifikace BIR.

3) 

Při každém druhém následujícím prodloužení platnosti musí držitel kvalifikace BIR absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s bodem 2 podbodem i) v letounu.

4) 

Jestliže se pilot rozhodne splnit požadavky na prodloužení platnosti uvedené v písm. g) bodě 2 podbodě i) dříve, než je ve zmíněném podbodě stanoveno, začne nová doba platnosti datem přezkoušení odborné způsobilosti.

5) 

Žadatelé, kteří před skončením platnosti kvalifikace BIR neprojdou příslušnými částmi přezkoušení odborné způsobilosti pro získání kvalifikace BIR, nesmějí vykonávat práva udělená kvalifikací BIR, dokud přezkoušením odborné způsobilosti úspěšně neprojdou.

6) 

Chtějí-li žadatelé obnovit svá práva po skončení platnosti kvalifikace BIR, musí:

i) 

je-li to nezbytné pro dosažení úrovně potřebné odborné způsobilosti, absolvovat udržovací výcvik, jejž poskytne schválená organizace pro výcvik, nebo – pokud platnost kvalifikace BIR skončila před třemi lety nebo méně než třemi lety – instruktor, který je oprávněn poskytovat výcvik pro získání kvalifikace BIR, a

ii) 

projít přezkoušením odborné způsobilosti v letounu.

7) 

V případě kvalifikace BIR pro vícemotorové letouny musí být přezkoušení odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti nebo obnovy a letový výcvik požadovaný v písm. g) bodě 2 podbodě ii) absolvovány ve vícemotorovém letounu.

8) 

Přezkoušení odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti nebo obnovy kvalifikace BIR může být provedeno v kombinaci s přezkoušením odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti nebo obnovy třídní kvalifikace pro jednopilotní letouny, na nichž lze vykonávat práva udělená kvalifikací BIR v souladu s čl. FCL.835 písm. a) bodem 1.

h) 

Žadatelům o kvalifikaci BIR, kteří jsou držiteli průkazů PPL nebo CPL vydaných v souladu s přílohou I (část FCL) a platné přístrojové kvalifikace IR(A) vydané třetí zemí v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, mohou být tyto průkazy a tato kvalifikace plně započteny do výcvikového kurzu uvedeného v písm. c) bodě 2. Aby byla žadateli vydána kvalifikace BIR, žadatel musí:

1) 

úspěšně absolvovat zkoušku dovednosti podle písmene e);

2) 

během ústní zkoušky dovednosti examinátorovi prokázat získanou přiměřenou úroveň teoretických znalostí právních předpisů v oblasti letectví, meteorologie a plánování a provedení letu a

3) 

mít praxi alespoň 25 hodin doby letu podle IFR ve funkci velitele letadla v letounech.

j) 

Držitel kvalifikace IR získá plný zápočet do požadavku uvedeného v písm. c) bodě 2.

▼B

HLAVA J

INSTRUKTOŘI

ODDÍL 1

Obecné požadavky

FCL.900    Osvědčení instruktora

a)

Obecné. Osoba může vykonávat:

1) 

letový výcvik v letadle, pouze pokud je držitelem:

i) 

průkazu způsobilosti pilota vydaného nebo přijímaného v souladu s tímto nařízením,

ii) 

osvědčení instruktora odpovídajícího poskytovanému výcviku a vydaného v souladu s touto hlavou;

2) 

výcvik syntetického létání nebo výcvik MCC, pouze pokud je držitelem osvědčení instruktora odpovídajícího poskytovanému výcviku a vydaného v souladu s touto hlavou.

b)

Zvláštní podmínky

▼M8

1) 

Příslušný úřad může vydat zvláštní osvědčení udělující oprávnění k letovému výcviku, jestliže není možné dosáhnout souladu s požadavky stanovenými v této hlavě v případě zavedení:

i) 

nového letadla do členského státu nebo letového parku provozovatele nebo

ii) 

nových výcvikových kurzů do této přílohy (část FCL).

Toto osvědčení musí být omezeno na výcvikové lety nutné k zavedení nového typu letadla nebo nového výcvikového kurzu a jeho platnost nesmí v žádném případě přesáhnout jeden rok.

▼B

2) 

Držitelé osvědčení vydaného v souladu s písm. b) odst. 1), kteří chtějí požádat o vydání osvědčení instruktora, musí splňovat předpoklady a požadavky na prodloužení platnosti stanovené pro danou kategorii instruktora. Aniž je dotčen čl. FCL.905.TRI písm. b), obsahuje osvědčení TRI vydané v souladu s tímto (pod)odstavcem právo k poskytování výcviku pro získání osvědčení TRI nebo SFI pro příslušný typ.

▼M11

c)

Výcvik poskytovaný mimo území členských států

1) 

Odchylně od písmene a) v případě letového výcviku poskytovaného během výcvikového kurzu schváleného v souladu s touto přílohou mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, příslušný úřad vydá osvědčení instruktora žadatelům, kteří:

i) 

mají průkaz způsobilosti pilota, který splňuje všechna tato kritéria:

A) 

je v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy;

B) 

jedná se přinejmenším o průkaz CPL v příslušné kategorii letadla s příslušnou kvalifikací či osvědčením;

ii) 

splňují požadavky stanovené v této hlavě pro vydání příslušného osvědčení instruktora;

iii) 

prokáží příslušnému úřadu odpovídající úroveň znalostí evropských předpisů v oblasti bezpečnosti letectví, které mu umožňují vykonávat práva na poskytování výcviku v souladu s touto přílohou.

2) 

Osvědčení je omezeno na poskytování letového výcviku během výcvikového kurzu schváleného v souladu s touto přílohou, který splňuje všechny tyto podmínky:

i) 

je poskytován mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy;

ii) 

je poskytován pilotům-žákům, kteří mají dostatečnou znalost jazyka letového výcviku.

▼M8

FCL.915    Obecné předpoklady a požadavky na instruktory

a)   Obecné

Žadatelé o vydání osvědčení instruktora musí dosáhnout alespoň 18 let věku.

b)   Dodatečné požadavky na instruktory poskytující letový výcvik v letadlech

Žadatelé o vydání osvědčení instruktora nebo držitelé tohoto osvědčení s oprávněními provádět letový výcvik v letadle musí:

1) 

při výcviku pro účely získání průkazu způsobilosti být držiteli alespoň průkazu způsobilosti, pro který se má výcvik poskytovat, nebo v případě bodu FCL.900 písm. c) rovnocenného průkazu způsobilosti,

2) 

při výcviku pro účely získání kvalifikační kategorie být držiteli příslušné kvalifikace, pro kterou se má výcvik poskytovat, nebo v případě bodu FCL.900 písm. c) rovnocenné kvalifikační kategorie;

3) 

s výjimkou instruktora pro letové zkoušky musí:

i) 

absolvovat alespoň patnáctihodinovou dobu letu ve funkci pilotů ve třídě nebo typu letadla, v němž má být poskytnut letový výcvik, z níž nanejvýš sedm hodin může být vykonáno na FSTD představujícím příslušnou třídu, případně typ letadla; nebo

ii) 

projít hodnocením odborné způsobilosti pro příslušnou kategorii instruktora v dané třídě nebo typu letadla a

4) 

být oprávněni pracovat během tohoto letového výcviku jako velitelé letadla.

▼M12

c)   Zápočet do dalších osvědčení instruktora a pro účely prodloužení platnosti

1) 

Pedagogické dovednosti mohou být plně započteny:

i) 

držitelům osvědčení instruktora, kteří žádají o další osvědčení instruktora, a

ii) 

žadatelům o osvědčení instruktora, kteří jsou již držiteli osvědčení instruktora vydaného v souladu s přílohou III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 nebo s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976.

▼M8

2) 

Nalétané hodiny ve funkci examinátora v rámci zkoušek dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti se plně započtou do požadavků na prodloužení platnosti pro všechna osvědčení instruktora, jichž je examinátor držitelem.

d)

Zápočet pro rozšíření na další typy musí zohledňovat příslušné prvky vymezené v údajích provozní vhodnosti letadla stanovených v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 (OSD).

e)

Další požadavky na poskytování výcviku ve výcvikovém kurzu v souladu s bodem FCL.745.A:

1) 

Před zahájením působení ve funkci instruktorů výcvikového kurzu podle bodu FCL.745.A musí kromě splnění požadavků písmene b) držitelé osvědčení instruktora:

i) 

absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 500 hodin ve funkci pilotů letounů, včetně alespoň 200 hodin letového výcviku;

ii) 

po splnění požadavků na praxi uvedených v písm. e) odst. 1 bodě i) absolvovat výcvikový kurz UPRT pro instruktory ve schválené organizaci pro výcvik, během něhož se průběžně posuzuje způsobilost žadatelů; a

iii) 

po absolvování kurzu obdržet od schválené organizace pro výcvik vystavené osvědčení o absolvování kurzu, přičemž vedoucí výcviku (HT) do deníku žadatelů zapíše oprávnění uvedená v písm. e) odst. 1.

2) 

Oprávnění uvedená v písm. e) odst. 1 se uplatňují pouze v případě, že instruktoři během posledního roku absolvovali udržovací výcvik ve schválené organizaci pro výcvik, během kterého se posuzovala způsobilost požadovaná pro výcvik v souladu s bodem FCL.745.A ke spokojenosti HT.

3) 

Instruktoři, kteří jsou držiteli oprávnění uvedených v písm. e) odst. 1 mohou působit jako instruktoři kurzu podle písm. e) odst. 1 bodu ii) za předpokladu, že:

i) 

mají 25 hodin praxe letového instruktora během výcviku podle bodu FCL.745.A;

ii) 

v souvislosti s tímto oprávněním absolvovali posouzení způsobilosti a

iii) 

splňují požadavky na rozlétanost uvedené v písm. e) odst. 2.

4) 

Tato oprávnění se zapíšou do deníku instruktorů a podepíše je examinátor.

▼B

FCL.920    Odborná způsobilost instruktora a hodnocení

Všichni instruktoři musí být vyškoleni tak, aby dosáhli této odborné způsobilosti:

— 
příprava materiálů,
— 
vytváření prostředí vhodného pro výuku,
— 
předávání znalostí,
— 
začlenění zvládání nebezpečí a chyb (TEM) a optimalizace činnosti posádky,
— 
organizace času s cílem dosáhnout cílů výcviku,
— 
postupy vedoucí k usnadnění učení,
— 
hodnocení výkonnosti účastníka výcviku,
— 
sledování a revize dosaženého pokroku,
— 
vyhodnocování výcvikových lekcí,
— 
podávání zpráv o výsledcích.

FCL.925    Dodatečné požadavky na instruktory pro průkaz MPL

a)

Instruktoři, kteří poskytují výcvik pro získání průkazu MPL, musí:

1) 

úspěšně absolvovat výcvikový kurz instruktora MPL ve schválené organizaci pro výcvik; a

2) 

navíc pro základní, středně pokročilou a pokročilou fázi integrovaného výcvikového kurzu pro získání průkazu MPL:

i) 

musí mít zkušenosti s vícepilotním provozem a

ii) 

musí absolvovat úvodní výcvik v optimalizaci činnosti posádky u provozovatele obchodní letecké dopravy schváleného v souladu s platnými požadavky v oblasti letového provozu.

b)

Výcvikový kurz instruktora MPL

1) Výcvikový kurz instruktora MPL musí zahrnovat alespoň čtrnáct hodin výcviku.

Po absolvování výcvikového kurzu podstoupí žadatel hodnocení odborné způsobilosti instruktora a znalostí přístupu na základě kvalifikovanosti.

2) Hodnocení spočívá v praktické ukázce letového výcviku v příslušné fázi výcvikového kurzu pro získání průkazu MPL. Toto hodnocení provádí examinátor kvalifikovaný v souladu s hlavou K.

3) Po úspěšném zakončení výcvikového kurzu pro získání průkazu MPL vydá schválená organizace pro výcvik žadateli osvědčení instruktora MPL.

c)

Za účelem zachování práv musí instruktor během předchozích dvanácti měsíců uskutečnit v rámci výcvikového kurzu pro získání průkazu MPL:

1) 

jednu lekci na simulátoru v délce alespoň tří hodin nebo

2) 

jednu letovou úlohu v délce alespoň jedné hodiny zahrnující alespoň dva vzlety a přistání.

d)

Pokud instruktor nesplnil požadavky písmena c), musí za účelem výkonu práv k provádění letového výcviku pro získání průkazu MPL:

1) 

podstoupit udržovací výcvik ve schválené organizaci pro výcvik k dosažení úrovně odborné způsobilosti nezbytné k tomu, aby prošel hodnocením odborné způsobilosti instruktora, a

2) 

projít hodnocením odborné způsobilosti instruktora v souladu s ustanoveními písm. b) odst. 2).

▼M7

FCL.930    Výcvikový kurz

a) 

Žadatel o osvědčení instruktora musí absolvovat kurz teoretických znalostí a letový výcvik ve schválené organizaci pro výcvik. Žadatelé o osvědčení instruktora vztahující se na kluzáky a balony mohou absolvovat kurz teoretických znalostí a letový výcvik v ohlášené organizaci pro výcvik.

b) 

Kromě specifických prvků stanovených v této příloze (část FCL) pro každou kategorii instruktora musí výcvikový kurz obsahovat prvky požadované v článku FCL.920.

▼B

FCL.935    Hodnocení odborné způsobilosti

▼M11

a)

S výjimkou instruktorů pro součinnost vícečlenné posádky (MCCI), instruktorů syntetického výcviku (STI), instruktorů pro kvalifikaci pro let v horském terénu (MI) a instruktorů pro zkušební lety (FTI) musí žadatel o osvědčení instruktora projít hodnocením odborné způsobilosti v příslušné kategorii letadel, v příslušné třídě či typu nebo na vhodném FSTD s cílem prokázat examinátorovi kvalifikovanému v souladu s hlavou K této přílohy schopnost vyučovat piloty-žáky na úrovni potřebné k vydání příslušného průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení.

▼B

b)

Toto hodnocení zahrnuje:

1) 

prokázání odborné způsobilosti popsané v článku FCL.920 během předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí;

2) 

ústní zkoušky z teoretických znalostí probíhající na zemi, předletovou a poletovou instruktáž, názorné ukázky za letu v příslušné třídě, typu nebo FSTD letadla;

3) 

úlohy potřebné k hodnocení odborné způsobilosti instruktora.

c)

Hodnocení se provádí ve stejné třídě, typu nebo FSTD letadla, které jsou použity při letovém výcviku.

d)

Jestliže se pro prodloužení platnosti osvědčení instruktora vyžaduje hodnocení odborné způsobilosti a žadateli se nepodaří toto hodnocení úspěšně absolvovat před skončením platnosti osvědčení instruktora, nesmí vykonávat práva udělená tímto osvědčením do doby, než hodnocení úspěšně absolvuje.

▼M11

FCL.940    Platnost osvědčení instruktora

S výjimkou MI, a aniž jsou dotčeny čl. FCL.900 písm. b) odst. 1) a čl. FCL.915 písm. e) odst. 2), je osvědčení instruktora platné tři roky.

▼M4

FCL.945    Povinnosti instruktora

Po absolvování cvičného letu za účelem obnovení platnosti třídní kvalifikace pro SEP nebo TMG v souladu s čl. FCL.740.A písm. b) odst. 1 a pouze v případě splnění všech ostatních kritérií pro obnovení platnosti požadovaných v čl. FCL.740.A písm. b) odst. 1 zaznamená instruktor do žadatelova průkazu způsobilosti nové datum skončení platnosti kvalifikace či osvědčení, je-li k tomu příslušným úřadem odpovědným za žadatelův průkaz způsobilosti zvláště pověřen.

▼B

ODDÍL 2

Specifické požadavky na letové instruktory – FI

▼M11

FCL.905.FI    FI – Práva a podmínky

Letový instruktor (FI) má práva k provádění letového výcviku pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu:

▼M12

a) 

průkazu PPL a LAPL příslušné kategorie letadla;

b) 

třídních a typových kvalifikací pro jednopilotní letadla, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností;

▼M11

c) 

třídních a typových kvalifikací pro jednopilotní letouny, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností, při vícepilotních letech, pokud letoví instruktoři splňují kterékoli z těchto podmínek:

1) 

jsou nebo byli držiteli osvědčení TRI pro vícepilotní letouny;

2) 

splnili všechny tyto podmínky:

i) 

nalétali alespoň 500 hodin jako piloti při vícepilotních letech v letounech;

ii) 

absolvovali výcvikový kurz instruktora MCCI v souladu s článkem FCL.930.MCCI;

d) 

typových kvalifikací pro jednopilotní nebo vícepilotní vzducholodě;

e) 

průkazu CPL v příslušné kategorii letadel, pokud letoví instruktoři absolvují alespoň 200 hodin letového výcviku v této kategorii;

f) 

kvalifikace pro let v noci, pokud letoví instruktoři splní všechny tyto podmínky:

1) 

jsou kvalifikováni pro let v noci v příslušné kategorii letadel;

2) 

prokázali schopnost poskytovat výcvik v noci letovému instruktorovi kvalifikovanému v souladu s písmenem j);

3) 

splní požadavek na praxi v letu v noci stanovený v čl. FCL.060 písm. b) odst. 2);

▼M12

g) 

kvalifikace pro vlečení nebo akrobatické lety za předpokladu, že tato práva instruktor FI má a že prokázal schopnost poskytovat výcvik pro uvedené kvalifikace instruktorovi FI kvalifikovanému v souladu s písmenem j);

h) 

kvalifikace BIR nebo IR pro příslušnou kategorii letadla za předpokladu, že instruktor FI splní tyto podmínky:

1) 

absolvoval jako pilot-žák výcvikový kurz IRI a prošel hodnocením odborné způsobilosti pro osvědčení IRI;

2) 

splňuje požadavky čl. FCL.915.CRI písm. a), FCL.930.CRI a FCL.935 v případě vícemotorových letounů a požadavky čl. FCL.910.TRI písm. c) bodu 1 a FCL.915.TRI písm. d) bodu 2 v případě vícemotorových vrtulníků;

Kromě podmínek bodů 1 a 2:

3) 

pokud během schváleného výcvikového kurzu ve schválené organizaci pro výcvik poskytuje instruktor FI výcvik v zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) nebo provádí dohled nad cvičnými lety velitele letadla-žáka, které probíhají podle pravidel IFR, musí mít instruktor FI absolvováno nejméně 50 hodin doby letu podle IFR po vydání kvalifikace BIR nebo IR, z nichž nejvýše 10 hodin může připadat na pozemní přístrojovou dobu na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II;

4) 

pokud instruktor FI poskytuje výcvik v letadle, musí mít absolvováno nejméně 200 hodin doby letu podle IFR, z nichž nejvýše 50 hodin může připadat na pozemní přístrojovou dobu na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II;

▼M11

i) 

třídních nebo typových kvalifikací pro jednopilotní vícemotorové letouny, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností, pokud splní tyto podmínky:

1) 

pokud jde o letouny, splní požadavky čl. FCL.915.CRI písm. a), FCL.930.CRI a FCL.935;

2) 

pokud jde o vrtulníky, splní požadavky čl. FCL.910.TRI písm. c) odst. 1) a čl. FCL.915.TRI písm. d) odst. 2);

j) 

osvědčení FI, IRI, CRI, STI nebo MI za předpokladu, že splní všechny tyto podmínky:

▼M12

1) 

absolvoval alespoň 500 hodin letového výcviku v příslušné kategorii letadla;

▼M11

2) 

prošli hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 v příslušné kategorii letadla s cílem prokázat před examinátorem letových instruktorů (FIE) schopnost poskytovat výcvik pro získání příslušného osvědčení;

k) 

průkazu MPL, pokud letoví instruktoři splní všechny tyto podmínky:

1) 

pro hlavní letovou fázi výcviku absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 500 hodinám ve funkci pilota letounu, včetně alespoň 200 hodin letového výcviku;

2) 

pro základní fázi výcviku:

i) 

jsou držiteli přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny a mají práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace;

ii) 

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 1 500 hodinám ve vícečlenném provozu;

3) 

v případě, že letový instruktor je již kvalifikován k poskytování výcviku v integrovaných kurzech pro získání průkazu ATP(A) nebo CPL(A)/IR, může být požadavek uvedený v odst. 2) bodě ii) nahrazen absolvováním strukturovaného výcvikového kurzu, který zahrnuje:

i) 

kvalifikaci MCC;

ii) 

účast na pěti lekcích letového výcviku ve fázi 3 kurzu pro získání průkazu MPL;

iii) 

účast na pěti lekcích letového výcviku ve fázi 4 kurzu pro získání průkazu MPL;

iv) 

účast na pěti opakovacích lekcích traťově orientovaného letového výcviku provozovatele;

v) 

náplň kurzu MCCI.

V tomto případě provedou letoví instruktoři svých prvních pět instruktorských lekcí pod dozorem instruktora TRI(A), MCCI(A) nebo SFI(A) kvalifikovaného pro letový výcvik pro získání průkazu MPL.

▼B

FCL.910.FI    FI – omezená práva

a)

▼M7

Práva instruktora FI jsou omezena na provádění letového výcviku pod dozorem instruktora FI pro stejnou kategorii letadla jmenovaného pro tento účel ohlášenou organizací pro výcvik nebo schválenou organizací pro výcvik, a to v těchto případech:

▼M12

1) 

pro vydání průkazu PPL a LAPL;

▼B

2) 

u všech integrovaných kurzů na úrovni PPL v případě letounů a vrtulníků;

▼M12

3) 

u třídních a typových kvalifikací pro jednopilotní jednomotorová letadla, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností;

▼B

4) 

kvalifikace pro lety v noci, vlečení a akrobatické lety.

b)

Při provádění výcviku pod dozorem v souladu s písmenem a) nemá instruktor FI právo povolit pilotům-žákům provedení prvního samostatného letu a prvního samostatného navigačního letu.

c)

Omezení uvedená v písmenech a) a b) se z osvědčení FI odstraní, jestliže instruktor FI uskuteční alespoň:

1) 

v případě instruktora FI(A) 100 hodin letového výcviku v letounech nebo TMG a dále dohled nad nejméně 25 samostatnými lety pilotů-žáků;

2) 

v případě instruktora FI(H) 100 hodin letového výcviku ve vrtulnících a dále dohled nad nejméně 25 samostatnými letovými úlohami pilotů-žáků;

▼M12

3) 

v případě instruktora FI(As) patnáct hodin nebo 50 vzletů v rámci letového výcviku zahrnujícího kompletní osnovu výcviku pro vydání průkazu PPL(As).

▼B

FCL.915.FI    FI – předpoklady

Žadatel o vydání osvědčení FI musí:

a) 

v případě instruktora FI(A) a FI(H):

1) 

absolvovat alespoň deset hodin letového výcviku podle přístrojů v příslušné kategorii letadla, z nichž smí nanejvýš pět hodin připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FSTD;

2) 

absolvovat dvacet hodin navigačního letu podle VFR v příslušné kategorii letadla ve funkci velitele letadla a

b) 

kromě toho v případě instruktora FI(A):

1) 

být držitelem alespoň průkazu CPL(A) nebo

2) 

být držitelem alespoň průkazu PPL(A) a:

▼M11

i) 

s výjimkou instruktora FI(A), který poskytuje pouze výcvik pro získání průkazu LAPL(A), projít zkouškou z teoretických znalostí pro získání průkazu CPL, kterou lze vykonat bez absolvování výcvikového kurzu teoretických znalostí pro získání průkazu CPL a která neplatí pro vydání průkazu CPL, a

▼B

ii) 

absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 200 hodin v letounech nebo TMG, z níž 150 hodin absolvuje ve funkci velitele letadla;

3) 

nalétat alespoň 30 hodin v jednomotorových pístových letounech, z nichž alespoň pět hodin musí být uskutečněno během posledních šesti měsíců před předvstupní letovou zkouškou stanovenou v čl. FCL.930.FI písm. a);

4) 

absolvovat jeden samostatný navigační let podle VFR ve funkci velitele letadla v délce alespoň 540 km (300 NM), během kterého je provedeno přistání s úplným zastavením na dvou různých letištích;

c) 

kromě toho v případě instruktora FI(H) absolvovat celkovou dobu letu odpovídající 250 hodinám ve funkci pilota vrtulníků, z nichž:

1) 

je alespoň 100 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla, pokud je žadatel držitelem alespoň průkazu CPL(H), nebo

▼M11

2) 

je alespoň 200 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla, pokud je žadatel držitelem alespoň průkazu PPL(H) a projde zkouškou z teoretických znalostí pro získání průkazu CPL, kterou lze vykonat bez absolvování výcvikového kurzu teoretických znalostí pro získání průkazu CPL a která neplatí pro vydání průkazu CPL;

▼B

d) 

v případě instruktora FI(As) absolvovat dobu letu odpovídající 500 hodin na vzducholodích ve funkci velitele letadla, z nichž 400 hodin musí být uskutečněno ve funkci velitele letadla, který je držitelem průkazu CPL(As);

▼M12 —————

▼B

FCL.930.FI    FI – výcvikový kurz

a)

Žadatelé o osvědčení FI musí během šesti měsíců před začátkem kurzu absolvovat zvláštní předvstupní letovou zkoušku s instruktorem FI kvalifikovaným v souladu s čl. FCL.905.FI písm. i), který má posoudit jejich schopnost kurz absolvovat. Tato předvstupní letová zkouška je založena na přezkoušení odborné způsobilosti pro třídní a typovou kvalifikaci, jak je stanoveno v dodatku 9 k této části.

b)

Výcvikový kurz FI se skládá z:

1) 

25 hodin pedagogické činnosti;

▼M12

2) 

alespoň 100 hodin výuky teoretických znalostí, včetně zkoušek pokroku;

▼B

3) 
i) 

v případě instruktora FI(A) a (H) alespoň 30 hodin letového výcviku, z nichž 25 hodin tvoří letový výcvik ve dvojím řízení, z nichž pět hodin může být vykonáno na FFS, FNPT I nebo II nebo na FTD 2/3,

▼M12

ii) 

v případě instruktora FI(As) alespoň dvacet hodin letového výcviku, z nichž patnáct hodin tvoří letový výcvik ve dvojím řízení.

▼M12 —————

▼M12

4) 

Žadatelům o osvědčení FI pro jinou kategorii letadla, kteří jsou nebo byli držiteli osvědčení FI(A), (H) nebo (As), se započte 55 hodin do požadavku uvedeného v písm. b) bodě 2.

▼M11

c)

Žadatelé o osvědčení FI, kteří jsou nebo byli držiteli jakéhokoli jiného osvědčení instruktora vydaného v souladu s touto přílohou, se považují za vyhovující požadavkům uvedeným v písm. b) odst. 1).

▼M11

FCL.940.FI    FI – Prodloužení platnosti a obnova

a) Prodloužení platnosti

1) 

Chtějí-li držitelé prodloužit platnost osvědčení FI, musí splnit alespoň dva ze tří následujících požadavků před skončením platnosti osvědčení FI:

i) 

absolvovat:

▼M12

A) 

v případě osvědčení FI(A) a FI(H) alespoň 50 hodin letového výcviku v příslušné kategorii letadel jako instruktor FI, TRI, CRI, IRI, MI nebo jako examinátor. Pokud mají být prodloužena práva k poskytování výcviku pro získání kvalifikace BIR a kvalifikace IR, musí deset z těchto 50 hodin tvořit letový výcvik pro získání kvalifikace BIR nebo IR a musí být absolvovány během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení FI;

▼M11

B) 

v případě FI(As) alespoň 20 hodin letového výcviku ve vzducholodích jako instruktoři FI či IRI nebo jako examinátoři. Pokud mají být prodloužena práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace, musí deset z těchto hodin tvořit letový výcvik pro získání přístrojové kvalifikace a musí být absolvovány během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení FI;

▼M12 —————

▼M11

ii) 

absolvovat udržovací výcvik instruktora jako letoví instruktoři ve schválené organizaci pro výcvik nebo u příslušného úřadu. Instruktoři FI(B) a FI(S) mohou tento udržovací výcvik instruktora absolvovat v ohlášené organizaci pro výcvik;

iii) 

projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení FI.

▼M12

2) 

Alespoň při každém druhém prodloužení platnosti osvědčení FI(A) nebo FI(H) nebo při každém třetím prodloužení platnosti osvědčení FI(As) musí držitel příslušného osvědčení FI projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

▼M11

b) Obnova.

Jestliže platnost osvědčení skončí, musí žadatelé během 12 měsíců před datem žádosti o obnovu absolvovat udržovací výcvik instruktora jako letoví instruktoři ve schválené organizaci pro výcvik nebo u příslušného úřadu nebo v případě FI(B) či FI(S) ve schválené organizaci pro výcvik, v ohlášené organizaci pro výcvik nebo v rámci příslušného úřadu a musí absolvovat hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

▼B

ODDÍL 4

Specifické požadavky na instruktory pro typovou kvalifikaci – TRI

▼M14

FCL.905.TRI   TRI – práva a podmínky

a) 

Instruktor pro typovou kvalifikaci (TRI) má práva k poskytování výcviku pro:

1) 

►M12  prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace IR, pokud je instruktor TRI držitelem platné přístrojové kvalifikace IR; ◄

2) 

vydávání osvědčení TRI nebo SFI, pokud držitel splňuje všechny tyto podmínky:

i) 

má praxi alespoň 50 hodin jako instruktor TRI nebo SFI v souladu s tímto nařízením nebo nařízením (EU) č. 965/2012;

ii) 

absolvoval osnovu letového výcviku příslušné části výcvikového kurzu instruktora TRI v souladu s čl. FCL.930.TRI písm. a) bodem 3 ke spokojenosti vedoucího výcviku ze schválené organizace pro výcvik;

3) 

v případě instruktora TRI pro jednopilotní letouny:

i) 

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností, pokud žadatel usiluje o práva pro řízení v jednopilotním provozu.

Práva instruktora TRI(SPA) mohou být rozšířena na letový výcvik pro typové kvalifikace pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností ve vícepilotním provozu, pokud instruktor TRI splňuje kteroukoli z těchto podmínek:

A) 

je nebo byl držitelem osvědčení TRI pro vícepilotní letouny;

B) 

nalétal alespoň 500 hodin v letounech ve vícepilotním provozu a absolvoval výcvikový kurz MCCI v souladu s článkem FCL.930.MCCI;

ii) 

kurz pro získání průkazu MPL v základní fázi, pokud jsou práva žadatele rozšířena na vícepilotní provoz a pokud žadatel je nebo byl držitelem osvědčení FI(A) nebo IRI(A);

4) 

v případě instruktora TRI pro vícepilotní letouny:

i) 

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro:

A) 

vícepilotní letouny;

B) 

jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností, pokud žadatel usiluje o práva pro řízení ve vícepilotním provozu;

ii) 

výcvik MCC;

iii) 

kurz pro získání průkazu MPL v základní, středně pokročilé a pokročilé fázi, přičemž pro základní fázi je podmínkou, že je nebo byl držitelem osvědčení FI(A) nebo IRI(A);

5) 

v případě instruktora TRI pro vrtulníky:

i) 

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro vrtulníky;

ii) 

výcvik MCC, pokud je držitelem typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulníky;

iii) 

rozšíření kvalifikace IR(H) pro jednomotorové vrtulníky na kvalifikaci IR(H) pro vícemotorové vrtulníky;

6) 

v případě instruktora TRI pro letadla s pohonem vztlaku:

i) 

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro letadla s pohonem vztlaku;

ii) 

výcvik MCC.

b) 

Práva instruktora TRI zahrnují práva k provádění praktického posouzení EBT u provozovatele EBT, pokud instruktor splňuje požadavky přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012 na standardizaci instruktora EBT u daného provozovatele EBT.

▼M11

FCL.910.TRI    TRI – Omezená práva

a) Obecné. Pokud je výcvik instruktora TRI prováděn pouze na FSTD, práva instruktora TRI jsou omezena na výcvik na FSTD. Toto omezení však zahrnuje následující práva provádět v letadlech:

1) 

LIFUS, pokud výcvikový kurz instruktora TRI zahrnuje výcvik uvedený v čl. FCL.930.TRI písm. a) odst. 4) bodě i);

2) 

výcvik přistání, pokud výcvikový kurz instruktora TRI zahrnuje výcvik uvedený v čl. FCL.930.TRI písm. a) odst. 4) bodě ii), nebo

3) 

cvičný let uvedený v čl. FCL.060 písm. c) odst. 2), pokud výcvikový kurz instruktora TRI zahrnuje výcvik uvedený v písm. a) odst. 1) a písm. a) odst. 2).

Omezení na FSTD se odstraní, pokud instruktoři TRI absolvují hodnocení odborné způsobilosti v letadle.

b) Instruktoři TRI pro letouny a letadla s pohonem vztlaku – TRI(A) a TRI(PL). Práva instruktora TRI jsou omezena na typ letounu nebo letadla s pohonem vztlaku, ve kterém byl prováděn výcvik a hodnocení odborné způsobilosti. Není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak, pak pokud instruktoři TRI chtějí svá práva rozšířit na další typy, musí:

1) 

absolvovat během dvanácti měsíců před podáním žádosti alespoň patnáct traťových úseků včetně vzletů a přistání na příslušném typu letadla, z nichž může být nejvýše sedm úseků absolvováno na FSTD;

2) 

absolvovat příslušné části technického výcviku a části letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI;

3) 

projít příslušnými oddíly hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 s cílem prokázat před examinátorem FIE nebo TRE kvalifikovaným v souladu s hlavou K této přílohy svou schopnost vyučovat piloty na úrovni potřebné k vydání typové kvalifikace, včetně předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí.

Pokud instruktoři TRI absolvují příslušné části technického výcviku a části letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI, jejich práva budou rozšířena na další verze v souladu s údaji o provozní vhodnosti.

c) Instruktoři TRI pro vrtulníky – TRI(H).

1) 

Práva instruktorů TRI(H) jsou omezena na typ vrtulníku, ve kterém bylo provedeno hodnocení odborné způsobilosti pro získání osvědčení TRI. Není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak, jsou práva instruktorů TRI rozšířena na další typy, pokud tito instruktoři:

i) 

absolvují příslušné části technického výcviku a části letového výcviku kurzu instruktora TRI;

ii) 

absolvují během dvanácti měsíců předcházejících podání žádosti alespoň 10 hodin na příslušném typu vrtulníku, z nichž může být nejvýše pět hodin absolvováno na FFS nebo FTD 2/3, a

iii) 

projdou příslušnými oddíly hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 s cílem prokázat před examinátorem FIE nebo TRE kvalifikovaným v souladu s hlavou K této přílohy svou schopnost vyučovat piloty na úrovni potřebné k vydání typové kvalifikace, včetně předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí.

Pokud instruktoři TRI absolvují příslušné části technického výcviku a části letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI, jejich práva budou rozšířena na další verze v souladu s údaji o provozní vhodnosti.

2) 

Za účelem rozšíření práv instruktora TRI(H) z jednopilotních na vícepilotní pro stejný typ vrtulníku musí držitel absolvovat na tomto typu vrtulníku alespoň 100 hodin ve vícepilotním provozu.

d) Aniž jsou dotčeny předchozí odstavce, držitelé osvědčení TRI, kteří získali typovou kvalifikaci v souladu s čl. FCL.725 písm. e), mají nárok na rozšíření svých práv instruktora TRI o tento nový typ letadla.

▼B

FCL.915.TRI    TRI – předpoklady

Žadatel o osvědčení TRI musí:

a) 

být držitelem průkazu způsobilosti pilota CPL, MPL nebo ATPL pro příslušnou kategorii letadla;

b) 

v případě osvědčení TRI(MPA):

1) 

absolvovat dobu letu odpovídající 1 500 hodin ve funkci pilota vícepilotních letounů a

2) 

absolvovat během dvanácti měsíců před podáním žádosti 30 traťových úseků, včetně vzletů a přistání, ve funkci velitele letadla nebo druhého pilota v příslušném typu letounu, z nichž patnáct úseků může být absolvováno na FFS představujícím daný typ;

c) 

▼M11

v případě osvědčení TRI(SPA):

1) 

absolvovat během dvanácti měsíců předcházejících podání žádosti alespoň 30 traťových úseků, včetně vzletů a přistání, ve funkci velitele letadla v příslušném typu letounu, z nichž nejvýše patnáct úseků může být absolvováno na FSTD představujícím daný typ, a

▼B

2) 
i) 

absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 500 hodin ve funkci pilota letounů, včetně 30 hodin ve funkci velitele letadla v příslušném typu letounu, nebo

ii) 

být současným nebo bývalým držitelem osvědčení FI pro vícemotorové letouny s právy přístrojové kvalifikace IR(A);

d) 

v případě osvědčení TRI(H):

1) 

v případě osvědčení TRI(H) pro jednopilotní jednomotorové vrtulníky absolvovat 250 hodin ve funkci pilota vrtulníků;

2) 

v případě osvědčení TRI(H) pro jednopilotní vícemotorové vrtulníky absolvovat 500 hodin ve funkci pilota vrtulníků, včetně 100 hodin ve funkci velitele letadla v jednopilotních vícemotorových vrtulnících;

3) 

v případě osvědčení TRI(H) pro vícepilotní vrtulníky absolvovat dobu letu odpovídající 1 000 hodin ve funkci pilota vrtulníků, které zahrnují:

i) 

350 hodin ve funkci pilota vícepilotních vrtulníků nebo

ii) 

u žadatelů, kteří jsou již držiteli osvědčení TRI(H) pro jednopilotní vícemotorové vrtulníky absolvovat 100 hodin ve funkci pilota tohoto typu ve vícepilotním provozu.

4) 

Držitelům osvědčení FI(H) se toto osvědčení započítá v plném rozsahu do požadavků odstavců 1) a 2) pro příslušný jednopilotní vrtulník;

e) 

v případě osvědčení TRI(PL):

1) 

absolvovat dobu letu odpovídající 1 500 hodin ve funkci pilota vícepilotních letounů, letadel s pohonem vztlaku nebo vícepilotních vrtulníků a

2) 

absolvovat během dvanácti měsíců před podáním žádosti 30 traťových úseků, včetně vzletů a přistání, ve funkci velitele letadla nebo druhého pilota v příslušném typu letadla s pohonem vztlaku, z nichž patnáct úseků může být absolvováno na FFS představujícím daný typ.

FCL.930.TRI    TRI – výcvikový kurz

a)

▼M11

Výcvikový kurz instruktora TRI musí být proveden v letadle pouze tehdy, pokud není k dispozici žádné FSTD, a musí zahrnovat:

▼B

1) 

25 hodin pedagogické činnosti;

2) 

deset hodin technického výcviku, včetně revize technických znalostí, přípravy učebních plánů a rozvoje schopností při poskytování výcviku v učebně nebo na simulátoru;

▼M11

3) 

pět hodin letového výcviku v příslušném letadle nebo na FSTD představujícím toto letadlo v případě jednopilotních letadel a deset hodin v případě vícepilotních letadel nebo FSTD představujícího toto letadlo;

▼M11

4) 

následující příslušný výcvik:

i) 

doplňkový zvláštní výcvik před provedením LIFUS;

ii) 

doplňkový zvláštní výcvik před provedením výcviku přistání. Tento výcvik na FSTD musí zahrnovat výcvik nouzových postupů souvisejících s daným letadlem.

▼B

b)

Žadatelům, kteří jsou nebo byli držiteli osvědčení instruktora, se toto osvědčení plně započte do požadavku uvedeného v písm. a) odst. 1).

c)

Žadateli o osvědčení TRI, který je držitelem osvědčení SFI pro příslušný typ, se toto osvědčení plně započte do požadavků uvedených v tomto odstavci za účelem vydání osvědčení TRI omezeného na poskytování letového výcviku na simulátorech.

▼M11

FCL.935.TRI    TRI – Hodnocení odborné způsobilosti

a) Hodnocení odborné způsobilosti pro TRI(MPA) a TRI(PL) musí být provedeno na FFS. Jestliže není k dispozici žádný FFS, použije se letadlo.

b) Hodnocení odborné způsobilosti pro instruktora TRI pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností a vrtulníky musí být provedeno jedním z těchto způsobů:

1) 

na FFS, který je k dispozici;

2) 

pokud není k dispozici žádný FFS, v kombinaci FSTD a letadla;

3) 

pokud není k dispozici žádné FSTD, v letadle.

FCL.940.TRI    TRI – Prodloužení platnosti a obnova

a) Prodloužení platnosti

1) 

Letouny

Za účelem prodloužení platnosti osvědčení TRI(A) musí žadatelé během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení splnit alespoň dva ze tří níže uvedených požadavků:

i) 

provést jednu z následujících částí kompletního kurzu pro získání typové kvalifikace nebo opakovacího výcvikového kurzu: lekci na simulátoru v délce alespoň tří hodin nebo jednu letovou úlohu v délce alespoň jedné hodiny zahrnující alespoň dva vzlety a přistání;

ii) 

absolvovat udržovací výcvik instruktora jako instruktor TRI(A) ve schválené organizaci pro výcvik;

iii) 

projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935. Žadatelé, kteří splňují čl. FCL.910.TRI písm. b) odst. 3), se považují za vyhovující tomuto požadavku.

2) 

Vrtulníky a letadla s pohonem vztlaku

Za účelem prodloužení platnosti osvědčení TRI(H) nebo TRI(PL) musí žadatelé v době platnosti osvědčení TRI splnit alespoň dva ze tří níže uvedených požadavků:

i) 

absolvovat alespoň 50 hodin letového výcviku v každém typu letadla, k němuž mají práva k poskytování výcviku, nebo na FSTD představujícím tyto typy, z nichž alespoň patnáct hodin musí být absolvováno během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení TRI. V případě osvědčení TRI(PL) musí být tyto hodiny absolvovány ve funkci instruktora (TRI) či examinátora typové kvalifikace (TRE) nebo instruktora (SFI) či examinátora syntetického létání (SFE). V případě osvědčení TRI(H) se pro tento účel zohlední čas nalétaný ve funkci instruktora FI, instruktora nástrojové kvalifikace (IRI), instruktora syntetického výcviku (STI) nebo jakéhokoli druhu examinátora;

ii) 

absolvovat udržovací výcvik instruktora jako instruktor TRI(H), případně TRI(PL), ve schválené organizaci pro výcvik;

iii) 

během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935, čl. FCL.910.TRI písm. b) odst. 3), případně čl. FCL.910.TRI písm. c) odst. 3).

3) 

Držitelé osvědčení TRI musí za účelem alespoň každého druhého prodloužení jeho platnosti projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

4) 

Pokud je instruktor TRI držitelem osvědčení pro více než jeden typ letadla v rámci téže kategorie, hodnocení odborné způsobilosti absolvované v jednom z těchto typů letadla prodlužuje platnost osvědčení TRI i pro ostatní typy v rámci téže kategorie letadla, není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak.

5) 

Zvláštní požadavky na prodloužení platnosti osvědčení TRI(H)

Instruktoři TRI(H), kteří jsou držiteli osvědčení FI(H) v příslušném typu, se považují za vyhovující požadavkům uvedeným v písmenu a). V tomto případě je osvědčení TRI(H) platné do skončení platnosti osvědčení FI(H).

b) Obnova

Za účelem obnovy platnosti osvědčení TRI, musí žadatelé během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 a absolvovat:

1) 

u letounů:

i) 

alespoň 30 traťových úseků včetně vzletů a přistání na příslušném typu letadla, z nichž může být nejvýše patnáct úseků absolvováno na FFS;

ii) 

udržovací výcvik instruktora jako instruktor TRI ve schválené organizaci pro výcvik, který musí obsahovat příslušné prvky výcvikového kurzu instruktora TRI.

2) 

u vrtulníků a letadel s pohonem vztlaku:

i) 

dobu letu odpovídající alespoň deseti hodinám včetně vzletů a přistání na příslušném typu letadla, z nichž může být nejvýše pět hodin absolvováno na FFS nebo FTD 2/3;

ii) 

udržovací výcvik instruktora jako instruktor TRI ve schválené organizaci pro výcvik, který musí obsahovat příslušné prvky výcvikového kurzu instruktora TRI.

3) 

Pokud jsou žadatelé držiteli osvědčení pro více než jeden typ letadla v rámci téže kategorie, hodnocení odborné způsobilosti absolvované v jednom z těchto typů letadla obnovuje osvědčení TRI i pro ostatní typy v rámci téže kategorie letadla, není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak.

▼B

ODDÍL 5

Specifické požadavky na instruktory pro třídní kvalifikaci – CRI

FCL.905.CRI    CRI – práva a podmínky

a)

Instruktor pro třídní kvalifikaci (CRI) má práva k poskytování výcviku pro:

▼M3

1) 

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu třídních nebo typových kvalifikací pro jednopilotní letouny, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností, pokud žadatel usiluje o získání práv k letu v jednopilotním provozu;

▼B

2) 

kvalifikaci pro vlečení nebo akrobatické lety v dané kategorii letounu za předpokladu, že instruktor CRI je držitelem příslušné kvalifikace a že prokázal schopnost poskytovat výcvik pro získání uvedené kvalifikace instruktorovi FI kvalifikovanému v souladu s čl. FCL.905.FI písm. i);

▼M4

3) 

rozšíření práv udělených průkazem LAPL(A) na jinou třídu nebo verzi letounu.

▼B

b)

Práva instruktora CRI jsou omezena na třídu nebo typ letounu, na kterém bylo provedeno hodnocení odborné způsobilosti instruktora. Práva instruktora CRI mohou být rozšířena na jiné třídy nebo typy, pokud instruktor CRI během posledních dvanácti měsících absolvoval:

1) 

dobu letu odpovídající patnácti hodinám ve funkci velitele letadla v letounech příslušné třídy nebo typu letounu;

2) 

jeden cvičný let provedený z pravého sedadla pod dozorem jiného instruktora CRI nebo FI kvalifikovaného pro uvedenou třídu nebo typ sedícího na sedadle druhého pilota.

▼M11

ba)

Instruktoři CRI mají práva k poskytování výcviku pro získání třídních a typových kvalifikací pro jednopilotní letouny, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností, při vícepilotních letech, pokud instruktoři CRI splňují kterékoli z těchto podmínek:

1) 

jsou nebo byli držiteli osvědčení TRI pro vícepilotní letouny;

2) 

nalétali alespoň 500 hodin v letounech při vícepilotních letech a absolvovali výcvikový kurz instruktora MCCI v souladu s článkem FCL.930.MCCI.

▼M3

c)

Žadatelé o osvědčení CRI pro vícemotorové letouny, kteří jsou držiteli osvědčení CRI pro jednomotorové letouny, musí splňovat předpoklady pro osvědčení CRI stanovené v čl. FCL.915.CRI písm. a) a požadavky čl. FCL.930.CRI písm. a) odst. 3) a článku FCL.935.

▼B

FCL.915.CRI    CRI – předpoklady

Žadatel o osvědčení CRI musí absolvovat alespoň:

a) 

pro vícemotorové letouny:

1) 

dobu letu odpovídající 500 hodin ve funkci pilota v letounech;

2) 

30 hodin ve funkci velitele letadla v příslušné třídě nebo typu letounu;

b) 

pro jednomotorové letouny:

1) 

dobu letu odpovídající 300 hodin ve funkci pilota v letounech;

2) 

30 hodin ve funkci velitele letadla v příslušné třídě nebo typu letounu.

FCL.930.CRI    CRI – výcvikový kurs

a)

Výcvikový kurz instruktora CRI musí zahrnovat alespoň:

1) 

25 hodin pedagogické činnosti;

2) 

deset hodin technického výcviku, včetně revize technických znalostí, přípravy učebních plánů a rozvoje schopností při poskytování výcviku v učebně nebo na simulátoru;

▼M11

3) 

pět hodin letového výcviku ve vícemotorových letounech či na FSTD představujícím danou třídu nebo typ letounu, a to včetně alespoň tří hodin v letounu, nebo alespoň tři hodiny letového výcviku v jednomotorových letounech poskytnuté instruktorem FI(A) kvalifikovaným v souladu s čl. FCL.905.FI písm. j).

▼B

b)

Žadatelům, kteří jsou nebo byli držiteli osvědčení instruktora, se toto osvědčení plně započte do požadavku uvedeného v písm. a) odst. 1).

▼M11

FCL.940.CRI    CRI – Prodloužení platnosti a obnova

a) Za účelem prodloužení platnosti osvědčení CRI musí žadatelé v době platnosti osvědčení CRI splnit alespoň dva ze tří níže uvedených požadavků:

1) 

nalétat alespoň deset hodin letového výcviku jako instruktor CRI. Pokud jsou žadatelé držiteli práv instruktora CRI pro jednomotorové i vícemotorové letouny, musí být těchto deset hodin letového výcviku rovnoměrně rozděleno mezi jednomotorové a vícemotorové letouny;

2) 

absolvovat udržovací výcvik jako instruktor CRI ve schválené organizaci pro výcvik nebo v rámci příslušného úřadu;

3) 

projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 pro vícemotorové, případně jednomotorové letouny.

b) Za účelem alespoň každého druhého prodloužení platnosti osvědčení CRI musí jeho držitelé splnit požadavek písm. a) odst. 3).

c) Obnova

V případě skončení platnosti osvědčení CRI bude tato platnost obnovena, pokud žadatelé během dvanácti měsíců před podáním žádosti o obnovu:

1) 

absolvují udržovací výcvik jako instruktoři CRI ve schválené organizaci pro výcvik nebo v rámci příslušného úřadu;

2) 

absolvují hodnocení odborné způsobilosti požadované článkem FCL.935.

▼B

ODDÍL 6

Specifické požadavky na instruktory pro přístrojovou kvalifikaci – IRI

FCL.905.IRI    IRI – práva a podmínky

▼M12

a)

Instruktoři pro přístrojovou kvalifikaci (IRI) mají práva k poskytování výcviku pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu kvalifikace BIR a kvalifikace IR pro příslušnou kategorii letadla.

▼B

b)

Specifické požadavky na kurz pro získání průkazu MPL. Pokud chce instruktor IRI(A) poskytovat výcvik pro základní fázi výcviku v kurzu pro získání průkazu MPL, musí:

1) 

být držitelem přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny a

2) 

uskutečnit dobu letu odpovídající alespoň 1 500 hodin ve vícečlenném provozu.

3) 

V případě instruktora IRI již kvalifikovaného k poskytování výcviku v integrovaných kurzech pro získání průkazu ATP(A) nebo CPL(A)/IR, může být požadavek uvedený v písm. b) odst. 2) nahrazen absolvováním kurzu stanoveného v čl. FCL.905.FI písm. j) odst. 3).

▼M12

FCL.915.IRI    IRI – předpoklady

Žadatelé o osvědčení IRI musí splnit tyto podmínky:

a) 

v případě osvědčení IRI(A):

1) 

aby mohli poskytovat výcvik na zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) během schváleného výcvikového kurzu ve schválené organizaci pro výcvik, musí absolvovat nejméně 200 hodin doby letu podle IFR po vydání kvalifikace BIR nebo IR, z nichž alespoň 50 hodin musí být absolvováno v letounech;

2) 

aby mohli poskytovat výcvik v letounu, musí absolvovat nejméně 800 hodin doby letu podle IFR, z nichž alespoň 400 hodin musí být absolvováno v letounech;

3) 

aby mohli žádat o osvědčení IRI(A) pro vícemotorové letouny, musí splňovat požadavky čl. FCL.915.CRI písm. a) a článků FCL.930.CRI a FCL.935;

b) 

v případě osvědčení IRI(H):

1) 

aby mohli poskytovat výcvik na zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) během schváleného výcvikového kurzu ve schválené organizaci pro výcvik, musí absolvovat nejméně 125 hodin doby letu podle IFR po vydání kvalifikace IR, z nichž alespoň 65 hodin musí připadnout na dobu letu podle přístrojů ve vrtulnících;

2) 

aby mohli poskytovat výcvik ve vrtulníku, musí absolvovat nejméně 500 hodin doby letu podle IFR, z nichž alespoň 250 hodin musí připadnout na dobu letu podle přístrojů ve vrtulnících, a

3) 

aby mohli žádat o osvědčení IR(H) pro vícemotorové vrtulníky, musí splňovat požadavky čl. FCL.905.FI písm. h) bodu 2;

c) 

žadatelé o osvědčení IRI(As) musí absolvovat nejméně 300 hodin doby letu podle IFR, z nichž alespoň 100 hodin musí připadnout na dobu letu podle přístrojů na vzducholodích.

▼B

FCL.930.IRI    IRI – výcvikový kurs

a)

Výcvikový kurz instruktora IRI musí zahrnovat alespoň:

1) 

25 hodin pedagogické činnosti;

2) 

deset hodin technického výcviku, včetně revize teoretických znalostí přístrojů, přípravy učebních plánů a rozvoje schopností při poskytování výcviku v učebně;

3) 
i) 

v případě instruktora IRI(A) alespoň deset hodin letového výcviku v letounu, na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II. V případě žadatelů, kteří jsou držiteli osvědčení FI(A), může být počet těchto hodin omezen na pět,

▼M11

ii) 

v případě instruktora IRI(H) alespoň deset hodin letového výcviku ve vrtulníku, na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II/III. V případě žadatelů, kteří jsou držiteli osvědčení FI(H), může být počet těchto hodin snížen na alespoň pět;

▼B

iii) 

v případě instruktora IRI(As) alespoň deset hodin letového výcviku na vzducholodi, FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II.

b)

Letový výcvik provádí instruktor FI kvalifikovaný v souladu s čl. FCL.905.FI písm. i).

c)

Žadatelům, kteří jsou nebo byli držiteli osvědčení instruktora, se toto osvědčení plně započte do požadavku uvedeného v písm. a) odst. 1).

FCL.940.IRI    IRI – prodloužení platnosti a obnova osvědčení

Za účelem prodloužení platnosti a obnovy osvědčení IRI musí žadatel splnit podmínky pro prodloužení platnosti a obnovu osvědčení FI v souladu s článkem FCL.940.FI.

ODDÍL 7

Specifické požadavky na instruktora syntetického létání – SFI

▼M11

FCL.905.SFI    SFI – Práva a podmínky

a) Instruktoři SFI mají práva k poskytování letového výcviku v rámci příslušné kategorie letadla pro:

1) 

prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace za předpokladu, že jsou nebo byli držiteli přístrojové kvalifikace v příslušné kategorii letadla;

2) 

vydávání přístrojové kvalifikace za předpokladu, že jsou nebo byli držiteli přístrojové kvalifikace v příslušné kategorii letadla a absolvovali výcvikový kurz instruktora IRI.

b) Instruktoři SFI pro jednopilotní letouny mají práva k poskytování výcviku syntetického létání pro:

1) 

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností, pokud žadatelé usilují o práva pro činnost v jednopilotním provozu.

Práva instruktorů SFI pro jednopilotní letouny mohou být rozšířena na letový výcvik pro typové kvalifikace pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností ve vícepilotním provozu, pokud tito instruktoři splňují kteroukoli z těchto podmínek:

i) 

jsou nebo byli držiteli osvědčení TRI pro vícepilotní letouny;

ii) 

nalétali alespoň 500 hodin v letounech při vícepilotních letech a absolvovali výcvikový kurz instruktora MCCI v souladu s článkem FCL.930.MCCI;

2) 

výcvikové kurzy pro získání průkazu MCC a MPL v základní fázi, pokud jsou práva instruktorů SFI(SPA) rozšířena na vícepilotní provoz v souladu s odstavcem 1).

c) Instruktoři SFI pro vícepilotní letouny mají práva k poskytování letového výcviku v rámci příslušné kategorie letadla pro:

1) 

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro vícepilotní letouny, a pokud žadatelé usilují o práva pro činnost ve vícepilotním provozu, pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností;

2) 

výcvikový kurz MCC;

3) 

kurz pro získání průkazu MPL v základní, středně pokročilé a pokročilé fázi, přičemž pro základní fázi je podmínkou, že žadatel je nebo byl držitelem osvědčení FI(A) nebo IRI(A).

d) Instruktoři SFI pro vrtulníky mají práva k poskytování výcviku syntetického létání pro:

1) 

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro vrtulníky;

2) 

výcvik MCC, pokud mají instruktoři SFI práva k poskytování výcviku pro vícepilotní vrtulníky.

▼M14

e) Práva instruktora SFI zahrnují práva k provádění praktického posouzení EBT u provozovatele EBT, pokud instruktor splňuje požadavky přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012 na standardizaci instruktora EBT u daného provozovatele EBT.

▼M11

FCL.910.    SFI – SFI Omezená práva

Práva instruktorů SFI jsou omezena na FTD 2/3 nebo FFS typu letadla, ve kterém byl prováděn výcvikový kurz instruktora SFI.

Práva mohou být rozšířena na jiná FSTD představující další typy stejné kategorie letadla, pokud držitelé osvědčení:

a) 

absolvovali simulátorovou náplň příslušného kurzu pro získání typové kvalifikace;

b) 

absolvovali příslušné části technického výcviku a náplň týkající se FSTD v rámci osnovy letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI;

c) 

provedli v rámci kompletního kurzu pro získání typové kvalifikace alespoň tři hodiny letového výcviku souvisejícího s povinnostmi instruktora SFI v odpovídajícím typu letadla, a to pod dozorem a ke spokojenosti examinátora TRE nebo SFE, který je k tomuto účelu kvalifikován.

Pokud instruktor SFI absolvuje příslušné části technického výcviku a náplň týkající se FSTD v rámci osnovy letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI pro daný typ, jeho práva se rozšíří na další verze v souladu s údaji o provozní vhodnosti.

▼B

FCL.915.SFI    SFI – předpoklady

Žadatel o osvědčení SFI musí:

a) 

být současným nebo bývalým držitelem průkazu CPL, MPL nebo ATPL pro příslušnou kategorii letadla;

b) 

absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti k vydávání typové kvalifikace pro konkrétní letadlo na FFS představujícím příslušný typ letadla během dvanácti měsíců před podáním žádosti a

c) 

kromě toho v případě instruktora SFI(A) pro vícepilotní letouny nebo instruktora SFI(PL) musí:

1) 

uskutečnit dobu letu odpovídající alespoň 1 500 hodin ve funkci pilota ve vícepilotních letounech nebo případně v letadlech s pohonem vztlaku;

2) 

absolvovat ve funkci pilota nebo pozorovatele během dvanácti měsíců před podáním žádosti alespoň:

i) 

tři traťové úseky v pilotní kabině příslušného typu letadla nebo

ii) 

dvě lekce traťově orientovaného letového výcviku na simulátoru vedeného kvalifikovanou letovou posádkou v pilotní kabině příslušného typu letadla. Tyto lekce na simulátoru musí zahrnovat dva lety, každý v délce alespoň dvou hodin mezi dvěma různými letišti, a s nimi spojené předletové plánování a poletový rozbor;

d) 

kromě toho v případě instruktora SFI(A) pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností musí:

1) 

uskutečnit dobu letu odpovídající 500 hodin ve funkci velitele letadla v jednopilotních letounech;

2) 

být současným nebo bývalým držitelem přístrojové kvalifikace IR(A) pro vícemotorové letouny a

3) 

splňovat požadavky uvedené v písm. c) odst. 2);

e) 

kromě toho v případě instruktora SFI(H) musí:

1) 

absolvovat ve funkci pilota nebo pozorovatele během dvanácti měsíců předcházejících podání žádosti dobu letu odpovídající alespoň jedné hodině v pilotní kabině příslušného typu a

2) 

v případě vícepilotních vrtulníků absolvovat alespoň 1 000 hodin praxe v létání ve funkci pilota vrtulníků, včetně alespoň 350 hodin ve funkci pilota vícepilotních vrtulníků;

3) 

v případě jednopilotních vícemotorových vrtulníků absolvovat 500 hodin ve funkci pilota vrtulníků, včetně 100 hodin ve funkci velitele letadla v jednopilotních vícemotorových vrtulnících;

4) 

v případě jednopilotních jednomotorových vrtulníků absolvovat 250 hodin ve funkci pilota vrtulníků.

FCL.930.SFI    SFI – výcvikový kurs

▼M14

a)

Výcvikový kurz instruktora SFI musí zahrnovat:

1) 

náplň týkající se FSTD v rámci příslušného kurzu pro získání typové kvalifikace;

2) 

příslušné části technického výcviku a náplň týkající se FSTD v rámci osnovy letového výcviku příslušného výcvikového kurzu instruktora TRI;

3) 

25 hodin pedagogické činnosti.

▼B

b)

Žadateli o osvědčení SFI, který je držitelem osvědčení TRI pro příslušný typ, se toto osvědčení plně započte do požadavků uvedených v tomto odstavci.

▼M11

FCL.940.SFI    SFI – Prodloužení platnosti a obnova

a) Prodloužení platnosti

Za účelem prodloužení platnosti osvědčení SFI musí žadatelé před skončením platnosti osvědčení SFI splnit alespoň dva ze tří níže uvedených požadavků:

1) 

absolvovat alespoň 50 hodin jako instruktoři nebo examinátoři na FSTD, z toho alespoň patnáct hodin během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení SFI;

2) 

absolvovat udržovací výcvik instruktora SFI ve schválené organizaci pro výcvik;

3) 

projít příslušnými oddíly hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

b) Kromě toho musí žadatelé absolvovat na FFS přezkoušení odborné způsobilosti k vydávání typové kvalifikace pro konkrétní typy letadla, na které se vztahují jeho práva.

c) Za účelem alespoň každého druhého prodloužení platnosti osvědčení SFI musí jeho držitelé splňovat požadavek písm. a) odst. 3).

d) Pokud je instruktor SFI držitelem osvědčení pro více než jeden typ letadla v rámci téže kategorie, hodnocení odborné způsobilosti absolvované v jednom z těchto typů prodlužuje platnost osvědčení SFI i pro ostatní typy v rámci téže kategorie letadla, není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak.

e) Obnova

Chtějí-li žadatelé obnovit osvědčení SFI, musí během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti o obnovu splnit všechny tyto podmínky:

1) 

absolvovat udržovací výcvik instruktora SFI ve schválené organizaci pro výcvik;

2) 

projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935;

3) 

absolvovat na FSTD zkoušku dovednosti pro vydávání typových kvalifikací pro konkrétní typy, pro něž mají být jejich práva obnovena.

▼B

ODDÍL 8

Specifické požadavky na instruktory součinnosti vícečlenné posádky – MCCI

FCL.905.MCCI    MCCI – práva a podmínky

a)

Instruktor součinnosti vícečlenné posádky (MCCI) má práva k poskytování letového výcviku během:

1) 

praktické části kurzů MCC, pokud nejsou kombinovány s výcvikem pro získání typové kvalifikace, a

2) 

v případě instruktora MCCI(A) základní fáze integrovaného výcvikového kurzu pro získání průkazu MPL za předpokladu, že je držitelem osvědčení FI(A) nebo IRI(A).

FCL.910.MCCI    MCCI – omezená práva

Práva držitele osvědčení MCCI jsou omezena na FNPT II/III MCC, FTD 2/3 nebo FFS, na kterém byl prováděn výcvikový kurz instruktora MCCI.

Práva mohou být rozšířena na jiná FSTD představující další typy letadla, pokud držitel absolvuje v rámci kurzu instruktora MCCI praktický výcvik na příslušnému typu FNPT II/III MCC, FTD 2/3 nebo FFS.

FCL.915.MCCI    MCCI – předpoklady

Žadatel o osvědčení MCCI musí:

a) 

být současným nebo bývalým držitelem průkazu CPL, MPL nebo ATPL pro příslušnou kategorii letadla;

b) 

absolvovat alespoň:

1) 

v případě letounů, vzducholodí a letadel s pohonem vztlaku 1 500 hodin praxe v létání ve funkci pilota ve vícepilotním provozu;

2) 

v případě vrtulníků 1 000 hodin praxe v létání ve funkci pilota ve vícečlenném provozu, z nichž je alespoň 350 hodin uskutečněno ve vícepilotních vrtulnících.

FCL.930.MCCI    MCCI – výcvikový kurs

a)

Výcvikový kurz instruktora MCCI musí zahrnovat alespoň:

1) 

25 hodin pedagogické činnosti;

2) 

technický výcvik související s typem FSTD, na kterém žadatel hodlá poskytovat výcvik;

3) 

tři hodiny praktického výcviku, které mohou být absolvovány jako letový výcvik nebo jako výcvik MCC na příslušném FNPT II/III MCC, FTD 2/3 nebo FFS pod dozorem instruktora TRI, SFI nebo MCCI, kterého pro tento účel určí schválená organizace pro výcvik. Tyto hodiny letového výcviku pod dozorem musí zahrnovat rovněž hodnocení odborné způsobilosti žadatele podle článku FCL.920.

b)

Žadatelům, kteří jsou nebo byli držiteli osvědčení FI, TRI, CRI, IRI nebo SFI, se toto osvědčení plně započte do požadavku písm. a) odst. 1).

FCL.940.MCCI    MCCI – prodloužení platnosti a obnova osvědčení

a)

Za účelem prodloužení platnosti osvědčení MCCI musí žadatel splnit požadavky uvedené v čl. FCL.930.MCCI písm. a) odst. 3) na příslušném typu FNPT II/III, FTD 2/3 nebo FFS během posledních dvanácti měsíců před skončením platnosti osvědčení MCCI.

b)

Obnova. Jestliže platnost osvědčení MCCI skončí, musí žadatel splnit požadavky uvedené v čl. FCL.930.MCCI odst. a) odst. 2) a 3) na příslušném typu FNPT II/III MCC, FTD 2/3 nebo FFS.

ODDÍL 9

Specifické požadavky na instruktora syntetického výcviku – STI

FCL.905.STI    STI – práva a podmínky

a)

Instruktor syntetického výcviku (STI) má práva k poskytování výcviku syntetického létání v příslušné kategorii letadla pro:

1) 

vydávání průkazu způsobilosti;

▼M12

2) 

vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu kvalifikace BIR a kvalifikace IR a třídní nebo typové kvalifikace pro jednopilotní letadla, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností.

▼B

b)

Dodatečná práva pro instruktora STI(A). Práva instruktora STI(A) zahrnují poskytování výcviku syntetického létání během výcviku v hlavních letových dovednostech integrovaného výcvikového kurzu pro získání průkazu MPL.

▼M11

FCL.910.STI    STI – Omezená práva

Práva instruktorů STI jsou omezena na FSTD, na kterém byl prováděn výcvikový kurz instruktora STI.

Práva mohou být rozšířena na jiná FSTD představující další typy letadel, pokud držitelé osvědčení během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti:

a) 

absolvovali náplň týkající se FSTD kurzu instruktora CRI nebo TRI ve třídě nebo typu letadla, pro které usilují o získání práv instruktora;

b) 

absolvovali na FSTD, na kterém se má výcvik provádět, příslušný oddíl přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušnou třídu nebo typ letadla.

V případě instruktorů STI(A), kteří provádějí výcvik výhradně na BITD, zahrnuje přezkoušení odborné způsobilosti pouze úlohy odpovídající zkoušce dovednosti pro vydání průkazu PPL(A);

c) 

provedli v rámci kurzu pro získání průkazu CPL, přístrojové kvalifikace, průkazu PPL nebo kurzu pro získání třídní nebo typové kvalifikace alespoň tři hodiny letového výcviku pod dozorem instruktora FI, CRI(A), IRI nebo TRI, kterého pro tento účel jmenuje schválená organizace pro výcvik, přičemž alespoň jedna hodina letového výcviku musí být vykonána pod dozorem examinátora FIE v příslušné kategorii letadel.

FCL.915.STI    STI – Předpoklady

a) Žadatelé o vydání osvědčení STI musí:

1) 

být v současnosti nebo během tří let před podáním žádosti držitelem průkazu způsobilosti pilota a práv k poskytování výcviku, jež odpovídají kurzům, v nichž má být výcvik poskytován;

2) 

absolvovat na FSTD příslušné přezkoušení odborné způsobilosti pro třídní nebo typovou kvalifikaci během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti.

Žadatelé o vydání osvědčení STI(A), kteří hodlají provádět výcvik výhradně na BITD, absolvují pouze úlohy odpovídající zkoušce dovednosti pro vydání průkazu PPL(A);

b) Kromě požadavků stanovených v písmenu a) žadatelé o vydání osvědčení STI(H) musí absolvovat dobu letu odpovídající alespoň jedné hodině ve funkci pozorovatele v pilotní kabině příslušného typu vrtulníku během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti.

▼B

FCL.930.STI    STI – výcvikový kurs

a)

Výcvikový kurz instruktora STI musí zahrnovat alespoň tři hodiny letového výcviku souvisejícího s povinnostmi instruktora STI na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II/III pod dozorem examinátora FIE. Tyto hodiny letového výcviku pod dozorem musí zahrnovat rovněž hodnocení odborné způsobilosti žadatele podle článku FCL.920.

Žadatelé o osvědčení STI(A), kteří chtějí poskytovat výcvik výhradně na BITD, absolvují letový výcvik na BITD.

b)

V případě žadatelů o osvědčení STI(H) musí kurz rovněž zahrnovat náplň týkající se FFS v rámci příslušného kurzu instruktora TRI.

▼M11

FCL.940.STI    STI – Prodloužení platnosti a obnova osvědčení STI

a) Prodloužení platnosti

Chtějí-li žadatelé prodloužit platnost osvědčení STI, musí během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení STI splnit všechny tyto podmínky:

1) 

provést alespoň tři hodiny letového výcviku na FSTD v rámci kompletního kurzu pro získání průkazu CPL, přístrojové kvalifikace, průkazu PPL nebo kurzu pro získání třídní nebo typové kvalifikace;

2) 

absolvovat na FSTD, na kterém se výcvik provádí, příslušné oddíly přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušnou třídu nebo typ letadla.

V případě instruktorů STI(A), kteří provádějí výcvik výhradně na BITD, zahrnuje přezkoušení odborné způsobilosti pouze úlohy odpovídající zkoušce dovednosti pro vydání průkazu PPL(A).

b) Obnova

Chtějí-li žadatelé obnovit osvědčení STI, musí během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o obnovu:

1) 

absolvovat udržovací výcvik jako instruktor STI ve schválené organizaci pro výcvik;

2) 

absolvovat na FSTD, na kterém se má výcvik provádět, příslušné oddíly přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušnou třídu nebo typ letadla.

V případě instruktora STI(A), který provádí výcvik výhradně na BITD, zahrnuje přezkoušení odborné způsobilosti pouze úlohy odpovídající zkoušce dovednosti pro vydání průkazu PPL(A);

3) 

provést v příslušné kategorii letadel v rámci kompletního kurzu pro získání průkazu CPL, přístrojové kvalifikace, průkazu PPL nebo kurzu pro získání třídní nebo typové kvalifikace alespoň tři hodiny letového výcviku pod dozorem instruktora FI, CRI, IRI nebo TRI, kterého pro tento účel jmenuje schválená organizace pro výcvik, přičemž alespoň jedna hodina letového výcviku musí být vykonána pod dozorem examinátora letových instruktorů (FIE).

▼B

ODDÍL 10

Instruktor pro let v horském terénu – MI

FCL.905.MI    MI – práva a podmínky

Instruktor pro let v horském terénu (MI) má práva k poskytování letového výcviku pro vydávání kvalifikace pro let v horském terénu.

FCL.915.MI    MI – předpoklady

Žadatel o osvědčení MI musí:

a) 

být držitelem osvědčení FI, CRI nebo TRI s právy pro jednopilotní letouny;

b) 

být držitelem kvalifikace pro let v horském terénu.

FCL.930.MI    MI – výcvikový kurs

a)

Výcvikový kurz instruktora MI musí zahrnovat hodnocení odborné způsobilosti žadatele popsané v článku FCL.920.

b)

Před zahájením účasti v kurzů musí žadatelé absolvovat předvstupní letovou zkoušku s instruktorem MI, který je držitelem osvědčení FI a který posoudí jejich praxi a schopnost výcvikový kurz podstoupit.

FCL.940.MI    Platnost osvědčení MI

Osvědčení MI je platné po dobu platnosti osvědčení FI, TRI nebo CRI.

ODDÍL 11

Specifické požadavky na instruktory pro zkušební lety – FTI

FCL.905.FTI    FTI – práva a podmínky

a)

Instruktor pro zkušební lety (FTI) má práva k poskytování výcviku v příslušné kategorii letadla pro:

1) 

vydávání kvalifikace pro zkušební lety kategorie 1 nebo 2, pokud je držitelem příslušné kategorie kvalifikace pro zkušební lety;

2) 

vydávání osvědčení FTI v rámci příslušné kategorie kvalifikace pro zkušební lety, pokud má instruktor alespoň dva roky praxe s poskytováním výcviku pro vydávání kvalifikací pro zkušební lety.

b)

Práva instruktora FTI, který je držitelem kvalifikace pro zkušební lety kategorie 1, zahrnují rovněž poskytování letového výcviku v souvislosti s kvalifikací pro zkušební lety kategorie 2.

FCL.915.FTI    FTI – předpoklady

Žadatel o osvědčení FTI musí:

a) 

být držitelem kvalifikace pro zkušební lety vydané v souladu s článkem FCL.820;

b) 

absolvovat alespoň 200 hodin zkušebních letů kategorie 1 nebo 2.

FCL.930.FTI    FTI – výcvikový kurz

a)

Výcvikový kurz instruktora FTI musí zahrnovat alespoň:

1) 

25 hodin pedagogické činnosti;

2) 

deset hodin technického výcviku, včetně revize technických znalostí, přípravy učebních plánů a rozvoje schopností při poskytování výcviku v učebně nebo na simulátoru;

3) 

pět hodin praktického letového výcviku pod dozorem instruktora FTI kvalifikovaného v souladu s čl. FCL.905.FTI písm. b). Tyto hodiny letového výcviku musí zahrnovat rovněž hodnocení odborné způsobilosti žadatele podle článku FCL.920.

b)

Započtení

1) 

Žadatelům, kteří jsou nebo byli držiteli osvědčení instruktora, se toto osvědčení plně započte do požadavku uvedeného v písm. a) odst. 1).

2) 

Kromě toho žadatelům, kteří jsou nebo byli držiteli osvědčení FI nebo TRI v příslušné kategorii, se toto osvědčení plně započítává do požadavku písm. a) odst. 2).

FCL.940.FTI    FTI – prodloužení platnosti a obnova osvědčení

a)

Prodloužení platnosti. Za účelem prodloužení platnosti osvědčení FTI musí žadatel v době platnosti osvědčení FTI splnit jeden z níže uvedených požadavků:

1) 

absolvovat alespoň:

i) 

50 hodin zkušebních letů, z nichž alespoň patnáct hodin musí být uskutečněno během dvanácti měsíců před skončením platnosti osvědčení FTI a

ii) 

pět hodin letového výcviku v provádění zkušebních letů během dvanácti měsíců před skončením platnosti osvědčení FTI, nebo

2) 

podstoupit udržovací výcvik instruktora FTI ve schválené organizaci pro výcvik. Udržovací letový výcvik je založen na praktických prvcích letového výcviku v rámci výcvikového kurzu instruktora FTI v souladu s čl. FCL.930.FTI písm. a) odst. 3) a zahrnuje alespoň jeden výcvikový let pod dozorem instruktora FTI kvalifikovaného v souladu s čl. FCL.905.FTI písm. b).

b)

Obnova. Jestliže platnost osvědčení FTI skončí, musí žadatel podstoupit udržovací výcvik instruktora FTI ve schválené organizaci pro výcvik. Udržovací výcvik musí splňovat alespoň požadavky čl. FCL.930.FTI písm. a) odst. 3).

HLAVA K

EXAMINÁTOŘI

ODDÍL 1

Obecné požadavky

▼M11

FCL.1000    Osvědčení examinátora

a) Obecné

Držitelé osvědčení examinátora musí:

1) 

není-li v této příloze stanoveno jinak, být držiteli průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení rovnocenného průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, pro které jsou oprávněni provádět zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, a mít právo k poskytování výcviku pro jejich získání;

2) 

být kvalifikovaní k výkonu funkce velitele letadla během zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti prováděných v letadle.

b) Zvláštní podmínky:

1) 

Příslušný úřad může vydat zvláštní osvědčení udílející práva k provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti, pokud není možné dosáhnout souladu s požadavky stanovenými v této hlavě v důsledku zavedení:

i) 

nového letadla do členského státu nebo letového parku provozovatele nebo

ii) 

nových výcvikových kurzů v této příloze.

Toto osvědčení je omezeno na zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti potřebná k zavedení nového typu letadla nebo nového výcvikového kurzu a jeho platnost nesmí v žádném případě přesáhnout dobu jednoho roku.

2) 

Držitelé osvědčení vydaných v souladu s písm. b) odst. 1), kteří chtějí požádat o vydání osvědčení examinátora, musí splňovat předpoklady a požadavky pro prodloužení platnosti stanovené pro danou kategorii osvědčení examinátora.

3) 

V případě, že kvalifikovaný examinátor není k dispozici, mohou příslušné úřady v jednotlivých případech inspektorům či examinátorům, kteří příslušné požadavky na instruktory a na třídní či typovou kvalifikaci stanovené v písmenu a) nesplňují, povolit provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti.

c) Zkouška provedená mimo území členských států:

1) 

Odchylně od písmene a) v případě zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti poskytovaných mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, příslušný úřad vydá osvědčení examinátora žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti pilota, jenž je v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, pokud tito žadatelé:

i) 

jsou držiteli průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení alespoň rovnocenného průkazu způsobilosti, kvalifikaci nebo osvědčení, pro které jsou oprávněni provádět zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, avšak přinejmenším průkazu CPL;

ii) 

jsou kvalifikovaní k výkonu funkce velitele letadla během zkoušky dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti prováděných v letadle;

iii) 

splňují požadavky stanovené v této hlavě pro vydání příslušného osvědčení examinátora a

iii) 

prokážou příslušnému úřadu odpovídající úroveň znalostí evropských předpisů v oblasti bezpečnosti letectví, aby mohl vykonávat examinátorská práva v souladu s touto přílohou.

2) 

Osvědčení uvedené v odstavci 1 je omezeno na provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti:

i) 

mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, a

ii) 

piloty, kteří mají dostatečnou znalost jazyka zkoušky/přezkoušení.

FCL.1005    Omezení práv v případě právně zaručených zájmů

Examinátoři nesmí provádět:

a) 

zkoušky dovednosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, kterým poskytli více než 25 % požadovaného letového výcviku pro získání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, kterých se daná zkouška dovednosti nebo hodnocení odborné způsobilosti týká, a

b) 

zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, pokud se domnívají, že by mohla být narušena jejich objektivita.

▼B

FCL.1010    Předpoklady pro examinátory

Žadatelé o osvědčení examinátora musí prokázat:

a) 

příslušné znalosti, průpravu a odpovídající praxi související s právy examinátora;

b) 

že vůči nim za poslední tři roky nebyly uplatněny žádné sankce, včetně pozastavení, omezení nebo zrušení platnosti jejich průkazů způsobilosti, kvalifikací nebo osvědčení vydaných v souladu s touto částí, pro porušení ustanovení základního nařízení a jeho prováděcích pravidel.

FCL.1015    Standardizace examinátorů

▼M14

a)

Žadatel o osvědčení examinátora musí absolvovat standardizační kurz, který je poskytován příslušným úřadem nebo který je poskytován schválenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem.

▼B

b)

Standardizační výcvik sestává z teoretické výuky a praktického výcviku a musí zahrnovat alespoň:

1) 

vykonání dvou zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti pro průkazy způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, pro něž žadatel hodlá získat právo k provádění zkoušek a přezkoušení;

2) 

výuku týkající se příslušných požadavků uvedených v této části a příslušné požadavky v oblasti letového provozu, provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti a jejich dokumentace a zprávy;

3) 

instruktáž v oblasti vnitrostátních správních postupů, požadavků na ochranu osobních údajů, odpovědnosti, úrazového pojištění a poplatků;

▼M3

4) 

instruktáž o nutnosti přezkoumat a použít položky v odstavci 3) při provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatele, jehož příslušný úřad není stejný jako příslušný úřad, který vydal osvědčení examinátora, a;

5) 

výuku týkající se způsobu, jak v případě potřeby získat přístup k těmto vnitrostátním postupům a požadavkům jiných příslušných úřadů.

▼M3

c)

Držitelé osvědčení examinátora nesmějí provádět zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatele, jehož příslušný úřad není stejný jako příslušný úřad, který vydal osvědčení examinátora, pokud nepřezkoumali nejnovější dostupné informace obsahující příslušné vnitrostátní postupy příslušného úřadu žadatele.

▼B

FCL.1020    Hodnocení odborné způsobilosti examinátorů

Žadatelé o osvědčení examinátora musí prokázat svou odbornou způsobilost před inspektorem příslušného úřadu nebo před služebně starším examinátorem, kterého za tímto účelem zvláště pověří příslušný úřad odpovědný za osvědčení examinátora, a to na základě zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti ve funkci examinátora, pro které usiluje o získání práv, včetně instruktáže, provedení zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti a hodnocení osoby, která zkoušku, přezkoušení nebo hodnocení podstupuje, poletový rozbor a zaznamenávání dokumentace.

▼M11

FCL.1025    Platnost, prodloužení platnosti a obnova osvědčení examinátora

a) Platnost

Osvědčení examinátora je platné po dobu tří let.

b) Prodloužení platnosti

Chtějí-li držitelé prodloužit platnost osvědčení examinátora, musí splnit všechny tyto podmínky:

▼M14

1) 

před skončením platnosti osvědčení absolvují alespoň šest zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti, posouzení kvalifikovanosti nebo hodnotících fází EBT během modulu EBT uvedeného v článku ORO.FC.231 přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012;

2) 

během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících datu skončení platnosti osvědčení absolvují udržovací kurz pro examinátory, který je pořádán příslušným úřadem nebo který je pořádán schválenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem;

3) 

jedna ze zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti, posouzení kvalifikovanosti nebo hodnotících fází EBT vykonaných v souladu s bodem 1 musí být provedena během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení examinátora a musí být:

▼M11

i) 

posouzena inspektorem příslušného úřadu nebo služebně starším examinátorem, kterého k tomu zvláště pověří příslušný úřad odpovědný za osvědčení examinátora, nebo

ii) 

v souladu s požadavky uvedenými v článku FCL.1020.

Jsou-li žadatelé o prodloužení platnosti držiteli práv pro více než jednu kategorii examinátora, může být prodloužena platnost všech práv examinátora, jestliže splňují požadavky uvedené v písm. b) odst. 1) a 2) a článku FCL.1020 pro jednu z kategorií osvědčení examinátora, jichž jsou držiteli, se souhlasem příslušného úřadu.

c) Obnova

Jestliže platnost osvědčení skončí, musí před obnovením výkonu práv žadatelé během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti o obnovu vyhovět požadavkům písm. b) odst. 2) a článku FCL.1020.

d) Platnost osvědčení examinátora může být prodloužena nebo obnovena pouze tehdy, prokážou-li žadatelé trvalý soulad s požadavky uvedenými v článcích FCL.1010 a FCL.1030.

▼B

FCL.1030    Provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti

a)

Při provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti examinátoři musí:

1) 

zajistit, aby byla se žadatelem navázána komunikace bez jazykových překážek;

2) 

ověřit, zda žadatel splňuje veškeré požadavky na kvalifikaci, výcvik a praxi stanovené touto částí pro účely vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, v souvislosti s nimiž žadatel zkoušku dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti vykonává;

3) 

uvědomit žadatele o důsledcích, které má poskytnutí neúplných, nepřesných nebo nesprávných informací týkajících se výcviku nebo praxe v létání.

b)

Po vykonání zkoušky dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti examinátor musí:

1) 

informovat žadatele o výsledku zkoušky. V případě částečného úspěchu nebo neúspěchu u zkoušky musí examinátor informovat žadatele, že nesmí vykonávat práva udělená kvalifikací až do doby, než absolvuje zkoušku v plném rozsahu. Examinátor musí podrobně uvést veškeré další požadavky na výcvik a seznámit žadatele s právem na odvolání;

2) 

v případě, že žadatel úspěšně absolvuje přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti pro účely prodloužení platnosti nebo obnovy, uvést do průkazu způsobilosti nebo osvědčení žadatele nové datum skončení platnosti kvalifikace nebo osvědčení, pokud je za tímto účelem zvláště oprávněn příslušným úřadem odpovědným za průkaz způsobilosti žadatele;

3) 

vydat žadateli podepsanou zprávu o zkoušce dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti a předat bezodkladně kopie této zprávy příslušnému úřadu odpovědnému za průkaz způsobilosti žadatele a příslušnému úřadu, který vydal osvědčení examinátora. Tato zpráva musí obsahovat:

i) 

prohlášení, že examinátor obdržel od žadatele informace týkající se jeho praxe a výcviku a že shledal, že tato praxe i výcvik odpovídají příslušným požadavkům této části,

ii) 

potvrzení o zvládnutí požadovaných manévrů a úloh, jakož i informace o ústní zkoušce z teoretických znalostí, pokud je požadována. Jestliže žadatel v některé úloze neuspěl, examinátor zaznamená důvody svého hodnocení,

iii) 

výsledek zkoušky, přezkoušení odborní způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti,

▼M3

iv) 

v případě, že příslušný úřad odpovědný za průkaz způsobilosti žadatele není stejný jako příslušný úřad, který vydal osvědčení examinátora, prohlášení, že examinátor přezkoumal a použil vnitrostátní postupy a požadavky příslušného úřadu žadatele,

v) 

v případě zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatele, jehož příslušný úřad není stejný jako příslušný úřad, který vydal osvědčení examinátora, kopii osvědčení examinátora uvádějící rozsah jeho práv jako examinátora.

▼B

c)

Examinátoři uchovávají záznamy s údaji o všech provedených zkouškách dovednosti, přezkoušeních odborné způsobilosti a hodnoceních odborné způsobilosti a o jejich výsledcích po dobu pěti let.

d)

Examinátoři jsou povinni na požádání příslušného úřadu odpovědného za osvědčení examinátora nebo příslušného úřadu odpovědného za průkaz způsobilosti žadatele předložit veškeré záznamy a zprávy, jakož i jakékoli další informace potřebné pro výkon dozoru.

ODDÍL 2

Specifické požadavky na letové examinátory – FE

FCL.1005.FE    FE – práva a podmínky

a)

FE(A). Examinátor FE pro letouny má práva k provádění:

1) 

zkoušek dovednosti pro vydání průkazu PPL(A) a zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro získání související třídní a typové kvalifikace pro jednopilotní letouny, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností, jestliže examinátor absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 1 000 hodin ve funkci pilota letounu nebo TMG, včetně alespoň 250 hodin letového výcviku;

2) 

zkoušek dovednosti pro vydání průkazu CPL(A) a zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro získání související třídní a typové kvalifikaci pro jednopilotní letouny, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností, jestliže examinátor absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 2 000 hodin ve funkci pilota letounu nebo TMG, včetně alespoň 250 hodin letového výcviku;

3) 

zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro vydání průkazu LAPL(A), jestliže examinátor absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 500 hodin ve funkci pilota letounu nebo TMG, včetně alespoň 100 hodin letového výcviku;

4) 

zkoušek dovednosti pro vydání kvalifikace pro let v horském terénu, jestliže examinátor absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 500 hodin ve funkci pilota letounu nebo TMG, včetně alespoň 500 vzletů a přistání v rámci letového výcviku pro získání kvalifikace pro let v horském terénu;

▼M3

5) 

přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti a obnovu traťových přístrojových kvalifikací, jestliže examinátor FE absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 1 500 hodinám ve funkci pilota letounu a splňuje požadavky čl. FCL.1010.IRE písm. a) odst. 2).

▼B

b)

FE(H). Examinátor FE pro vrtulníky má práva k provádění:

1) 

zkoušek dovednosti pro vydání průkazu PPL(H) a zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro získání typové kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové vrtulníky uvedené v průkazu PPL(H), jestliže examinátor absolvoval dobu letu odpovídající 1 000 hodin ve funkci pilota vrtulníků, včetně alespoň 250 hodin letového výcviku;

2) 

zkoušek dovednosti pro vydání průkazu CPL(H) a zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro získání typové kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové vrtulníky uvedené v průkazu CPL(H), jestliže examinátor absolvoval dobu letu odpovídající 2 000 hodin ve funkci pilota vrtulníků, včetně alespoň 250 hodin letového výcviku;

3) 

zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro získání typové kvalifikace pro jednopilotní vícemotorové vrtulníky uvedené v průkazu PPL(H) nebo CPL(H), jestliže examinátor splňuje požadavky odstavce 1), případně 2) a je držitelem průkazu CPL(H) nebo ATPL(H), případně IR(H);

4) 

zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro vydání průkazu LAPL(H), jestliže examinátor absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 500 hodin ve funkci pilota vrtulníků, včetně alespoň 150 hodin letového výcviku.

c)

FE(As). Examinátor FE pro vzducholodě má práva k provádění zkoušek dovednosti pro vydání průkazu PPL(As) a CPL(As) a zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro získání související typové kvalifikace pro vzducholodě, jestliže examinátor absolvoval dobu letu odpovídající 500 hodin ve funkci pilota vzducholodí, včetně 100 hodin letového výcviku.

▼M12 —————

▼B

FCL.1010.FE    FE – předpoklady

Žadatel o osvědčení FE musí být držitelem:

průkazu FI pro odpovídající kategorii letadla.

ODDÍL 3

Specifické požadavky na examinátory pro typovou kvalifikaci – TRE

FCL.1005.TRE    TRE – práva a podmínky

a)

TRE(A) a TRE(PL). Examinátor TRE pro letouny nebo letadla s pohonem vztlaku má práva k provádění:

1) 

zkoušek dovednosti pro první vydání typové kvalifikace pro letouny, resp. letadla s pohonem vztlaku;

▼M12

2) 

přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti nebo obnovu typových kvalifikací a kvalifikací IR;

▼B

3) 

zkoušek dovednosti pro vydání průkazu ATPL(A);

4) 

zkoušek dovednosti pro vydání průkazu MPL, jestliže examinátor splňuje požadavky článku FCL.925;

▼M11

5) 

hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení TRI nebo SFI pro příslušnou kategorii letadla, jestliže má examinátor alespoň tři roky praxe jako examinátor TRE a podstoupil zvláštní výcvik pro hodnocení odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.1015 písm. b).

▼B

b)

TRE(H). Examinátor TRE(H) má práva k provádění:

1) 

zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu typové kvalifikace pro vrtulníky;

2) 

přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti nebo obnovu přístrojových kvalifikací nebo rozšíření přístrojové kvalifikace IR(H) z jednomotorových vrtulníků na vícemotorové vrtulníky, jestliže je examinátor TRE(H) držitelem platné přístrojové kvalifikace IR(H);

3) 

zkoušek dovednosti pro vydání průkazu ATPL(H);

▼M11

4) 

hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení TRI(H) nebo SFI(H), jestliže examinátor završil alespoň tři roky praxe jako examinátor TRE a podstoupil zvláštní výcvik pro hodnocení odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.1015 písm. b).

▼B

FCL.1010.TRE    TRE – předpoklady

a)

TRE(A) a TRE(PL). Žadatelé o osvědčení TRE pro letouny nebo letadla s pohonem vztlaku musí:

1) 

v případě vícepilotních letounů nebo letadel s pohonem vztlaku absolvovat dobu letu odpovídající 1 500 hodin ve funkci pilota ve vícepilotních letounech, resp. v letadlech s pohonem vztlaku, z níž alespoň 500 hodin musí být uskutečněno ve funkci velitele letadla;

2) 

v případě jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností absolvovat dobu letu odpovídající 500 hodin ve funkci pilota v jednopilotních letounech, z níž alespoň 200 hodin musí být uskutečněno ve funkci velitele letadla;

3) 

být držitelem průkazu CPL nebo ATPL a osvědčení TRI pro příslušný typ;

4) 

pro první vydání osvědčení TRE absolvovat alespoň 50 hodin letového výcviku jako instruktor TRI, FI nebo SFI v příslušném typu letadla nebo na FSTD představujícím tento typ.

b)

TRE(H). Žadatelé o osvědčení pro TRE(H) vrtulníky musí:

1) 

být držiteli osvědčení TRI(H) nebo v případě jednopilotních jednomotorových vrtulníků platného osvědčení FI(H) pro příslušný typ;

2) 

pro první vydání osvědčení TRE absolvovat 50 hodin letového výcviku jako instruktor TRI, FI nebo SFI v příslušném typu letadla nebo na FSTD představujícím tento typ;

3) 

v případě vícepilotních vrtulníků být držitelem průkazu CPL(H) nebo ATPL(H) a absolvovat 1 500 hodinovou dobu letu ve funkci pilota ve vícepilotních vrtulnících, z níž alespoň 500 hodin musí být uskutečněno ve funkci velitele letadla;

4) 

v případě jednopilotních vícemotorových vrtulníků:

i) 

absolvovat 1 000 hodinovou dobu letu ve funkci pilota ve vrtulnících, z níž alespoň 500 hodin musí být uskutečněno ve funkci velitele letadla,

ii) 

být držitelem průkazu CPL(H) nebo ATPL(H) a případně platné přístrojové kvalifikace IR(H);

5) 

v případě jednopilotních jednomotorových vrtulníků:

i) 

absolvovat 750hodinovou dobu letu ve funkci pilota ve vrtulnících, z níž alespoň 500 hodin musí být uskutečněno ve funkci velitele letadla,

▼M3

ii) 

být držitelem průkazu CPL(H) nebo ATPL(H).

▼B

6) 

Za účelem rozšíření práv examinátora TRE(H) z jednopilotních vícemotorových práv na vícepilotní vícemotorová práva pro stejný typ vrtulníku musí držitel absolvovat v tomto typu vrtulníku alespoň 100 hodin ve vícepilotním provozu.

7) 

V případě žadatelů o první osvědčení TRE pro vícepilotní vícemotorové vrtulníky lze požadavek na 1 500 hodin praxe v létání ve vícepilotních vrtulnících stanovený v písm. b) odst. 3) považovat za splněný v případě, že žadatelé absolvují dobu letu odpovídající 500 hodin ve funkci velitele letadla ve vícepilotních vrtulnících stejného typu.

ODDÍL 4

Specifické požadavky na examinátory pro třídní kvalifikaci – CRE

FCL.1005.CRE    CRE – práva

Examinátor CRE má práva provádět u jednopilotních letounů, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností:

a) 

zkoušky dovednosti pro vydání třídní a typové kvalifikace;

▼M11

b) 

přezkoušení odborné způsobilosti pro:

1) 

prodloužení platnosti a obnovu třídní a typové kvalifikace;

2) 

prodloužení platnosti přístrojových kvalifikací, pokud absolvoval alespoň 1 500 hodin jako pilot letounu a dobu letu podle IFR odpovídající alespoň 450 hodinám;

3) 

obnovu přístrojových kvalifikací, pokud splňuje požadavky stanovené v čl. FCL.1010.IRE písm. a), a

▼M12

4) 

prodloužení platnosti a obnovu kvalifikací BIR, jestliže examinátor CRE absolvoval:

i) 

dobu letu odpovídající 1 500 hodinám ve funkci pilota letounů a

ii) 

dobu letu podle IFR odpovídající 450 hodinám a;

▼M4

c) 

zkoušky dovednosti pro rozšíření práv udělených průkazem LAPL(A) na jinou třídu nebo verzi letounu.

▼B

FCL.1010.CRE    CRE – předpoklady

Žadatelé o osvědčení CRE musí:

a) 

být současným nebo bývalým držitelem průkazu CPL(A), MPL(A) nebo ATPL(A) s právy pro jednopilotní provoz a být držitelem průkazu PPL(A);

▼M11

b) 

být držitelem osvědčení CRI nebo FI s právy na poskytování výcviku pro příslušnou třídu nebo typ;

▼B

c) 

absolvovat dobu letu odpovídající 500 hodin ve funkci pilota v letounech.

ODDÍL 5

Specifické požadavky na examinátory pro přístrojovou kvalifikaci – IRE

▼M12

FCL.1005.IRE    IRE – práva

Držitelé osvědčení examinátora pro přístrojovou kvalifikaci (osvědčení IRE) mají práva k provádění zkoušek dovednosti pro vydávání kvalifikací BIR a kvalifikací IR a přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti nebo obnovu kvalifikací BIR a kvalifikací IR.

▼M11

FCL.1010.IRE    IRE – Předpoklady

a) IRE(A)

Žadatelé o osvědčení IRE pro letouny musí být držiteli osvědčení IRI(A) nebo FI(A) s právem vést výcvik pro získání osvědčení IR(A) a musí absolvovat:

1) 

dobu letu odpovídající 2 000 hodinám ve funkci pilota letounů a

2) 

dobu letu podle IFR odpovídající 450 hodinám, z níž 250 hodin musí být uskutečněno ve funkci instruktora.

b) IRE(H)

Žadatelé o osvědčení IRE pro vrtulníky musí být držiteli osvědčení IRI(H) nebo FI(H) s právem vést výcvik pro získání osvědčení IR(H) a musí absolvovat:

1) 

dobu letu odpovídající 2 000 hodinám ve funkci pilota vrtulníků a

2) 

dobu letu podle přístrojů odpovídající 300 hodinám ve vrtulnících, z níž 200 hodin musí být uskutečněno ve funkci instruktora.

c) IRE(As)

Žadatelé o osvědčení IRE pro vzducholodě musí být držiteli osvědčení IRI(As) nebo FI(As) s právem vést výcvik pro získání osvědčení IR(As) a musí absolvovat:

1) 

dobu letu odpovídající 500 hodinám ve funkci pilota na vzducholodích a

2) 

dobu letu podle přístrojů odpovídající 100 hodinám na vzducholodích, z níž 50 hodin musí být uskutečněno ve funkci instruktora.

▼B

ODDÍL 6

Specifické požadavky na examinátory syntetického létání – SFE

▼M11

FCL.1005.SFE    SFE – Práva a podmínky

a) Osvědčení SFE pro letouny (SFE(A) a SFE pro letadla s pohonem vztlaku (SFE(PL))

Examinátoři SFE pro letouny nebo letadla s pohonem vztlaku mají práva provádět na FFS nebo v případě hodnocení uvedených v odstavci 5) na použitelném FSTD:

1) 

zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu typových kvalifikací pro letouny, případně letadla s pohonem vztlaku;

2) 

přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti nebo obnovu přístrojových kvalifikací, pokud se kombinují s prodloužením platnosti nebo obnovou typové kvalifikace, za předpokladu, že během posledního roku prošli přezkoušením odborné způsobilosti pro daný typ letadla, a to včetně přístrojové kvalifikace;

3) 

zkoušky dovednosti pro vydání průkazu ATPL(A);

4) 

zkoušky dovednosti pro vydání průkazu MPL, pokud splní požadavky stanovené v článku FCL.925, a

5) 

hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení SFI pro příslušnou kategorii letadla, jestliže má examinátor alespoň tři roky praxe jako examinátor SFE(A) a podstoupil zvláštní výcvik pro hodnocení odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.1015 písm. b).

b) Instruktor SFE pro vrtulníky (SFE(H))

Examinátoři SFE(H) mají práva provádět na FFS nebo v případě hodnocení uvedených v odstavci 4) na použitelném FSTD:

1) 

zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací;

2) 

přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojových kvalifikací, pokud se tato přezkoušení kombinují s prodloužením platnosti nebo obnovou typové kvalifikace, za předpokladu, že během posledního roku předcházejícího přezkoušení odborné způsobilosti examinátoři SFE prošli přezkoušením odborné způsobilosti pro daný typ letadla, a to včetně přístrojové kvalifikace;

3) 

zkoušky dovednosti pro vydání průkazu ATPL(H) a

4) 

hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení SFI(H), jestliže examinátor završil alespoň tři roky praxe jako examinátor SFE(H) a podstoupil zvláštní výcvik pro hodnocení odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.1015 písm. b).

FCL.1010.SFE    SFE – Předpoklady

▼M12

a) SFE(A)

Žadatelé o osvědčení SFE(A) musí splnit všechny tyto podmínky:

1) 

v případě vícepilotních letounů:

i) 

jsou nebo byli držiteli průkazu ATPL(A) a typové kvalifikace;

▼M14

ii) 

jsou držiteli osvědčení SFI(A) pro příslušný typ letounu a

▼M12

iii) 

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 1 500 hodinám ve funkci pilota vícepilotních letounů;

2) 

v případě jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností:

i) 

jsou nebo byli držiteli průkazu CPL(A) nebo ATPL(A) a typové kvalifikace;

▼M14

ii) 

jsou držiteli osvědčení SFI(A) pro příslušnou třídu nebo typ letounu a

▼M12

iii) 

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 500 hodinám ve funkci pilota jednopilotních letounů.

▼M11

3) 

pro první vydání osvědčení SFE absolvovali alespoň 50 hodin výcviku syntetického létání jako instruktor TRI(A) či SFI(A) na příslušném typu.

b) SFE(H)

Žadatelé o osvědčení SFE(H) musí splnit všechny tyto podmínky:

1) 

jsou nebo byli držiteli průkazu ATPL(H) a typové kvalifikace pro příslušný typ vrtulníku;

2) 

jsou držiteli osvědčení SFI(H) pro příslušný typ vrtulníku;

3) 

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 1 000 hodinám ve funkci pilota vícepilotních vrtulníků;

4) 

pro první vydání osvědčení SFE absolvovali alespoň 50 hodin výcviku syntetického létání jako instruktor TRI(H) či SFI(H) v příslušném typu.

▼B

ODDÍL 7

Specifické požadavky na examinátory letových instruktorů – FIE

FCL.1005.FIE    FIE – práva a podmínky

a)

FIE(A). Examinátor FIE v letounech má práva provádět hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení instruktorů FI(A), CRI(A), IRI(A) a TRI(A) pro jednopilotní letouny, jestliže je držitelem příslušného osvědčení instruktora.

b)

FIE(H). Examinátor FIE ve vrtulnících má práva provádět hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení instruktora FI(H), IRI(H) a TRI(H) pro jednopilotní vrtulníky, jestliže je držitelem příslušného osvědčení instruktora.

▼M12

c)

FIE(As). Examinátor FIE na vzducholodích má práva provádět hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení instruktora pro vzducholodě, jestliže je držitelem příslušného osvědčení instruktora.

▼B

FCL.1010.FIE    FIE – předpoklady

a)

FIE(A). Žadatelé o osvědčení FIE pro letouny musí:

v případě žadatelů, kteří chtějí provádět hodnocení odborné způsobilosti:

1) 

být případně držitelem příslušného osvědčení instruktora;

2) 

absolvovat dobu letu odpovídající 2 000 hodin ve funkci pilota letounů nebo TMG a

3) 

absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 100 hodin při výcviku žadatelů o osvědčení instruktora;

b)

FIE(H). Žadatelé o osvědčení FIE pro vrtulníky musí:

1) 

být případně držitelem příslušného osvědčení instruktora;

2) 

absolvovat dobu letu odpovídající 2 000 hodin ve funkci pilota vrtulníků;

3) 

absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 100 hodin při výcviku žadatelů o osvědčení instruktora;

c)

FIE(As). Žadatelé o vydání osvědčení FIE pro vzducholodě musí:

1) 

absolvovat dobu letu odpovídající 500 hodin ve funkci pilota vzducholodí;

2) 

absolvovat dobu letu odpovídající alespoň dvaceti hodinám při výcviku žadatelů o osvědčení FI(As);

3) 

být držitelem příslušného osvědčení instruktora.

▼M12 —————

▼B
Dodatek 1

Započtení teoretických znalostí

▼M4

A.   ZAPOČTENÍ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ ZA ÚČELEM VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI PILOTA — POŽADAVKY NA PŘEKLENOVACÍ VÝUKU A ZKOUŠKY

▼M12

1.    LAPL a PPL

1.1 Pro účely vydání průkazu LAPL se držiteli průkazu LAPL pro jinou kategorii letadla do požadavků na teoretické znalosti plně započtou teoretické znalosti z obecných předmětů stanovených v čl. FCL.120 písm. a).

1.2 Pro účely vydání průkazu LAPL nebo PPL se držitelům průkazu PPL, CPL nebo ATPL pro jinou kategorii letadla do požadavků na teoretické znalosti započtou teoretické znalosti z obecných předmětů stanovených v čl. FCL.215 písm. a). Tento zápočet platí i pro žadatele o průkaz LAPL nebo PPL, kteří jsou držiteli průkazu BPL vydaného v souladu s přílohou III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 nebo průkazu SPL vydaného v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, s výjimkou předmětu „navigace“, který se nezapočte.

▼M12 —————

▼M12

1.3 Pro účely vydání průkazu PPL se držiteli průkazu LAPL pro stejnou kategorii letadla plně započte výcvik do požadavků na výuku teoretických znalostí a zkoušky z teoretických znalostí.

1.4 Odchylně od bodu 1.2, držitel průkazu SPL vydaného v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení (EU) 2018/1976 s právy pro lety s TMG musí pro vydání průkazu LAPL(A) prokázat, že má odpovídající teoretické znalosti pro třídu jednomotorových pístových pozemních letounů v souladu s čl. FCL.135.A písm. a) bodem 2.

▼B

2.    CPL

2.1 Žadatel o vydání průkazu CPL, který je držitelem průkazu CPL pro jinou kategorii letadla, podstoupí překlenovací výuku teoretických znalostí v rámci schváleného kurzu v souladu s rozdíly zjištěnými mezi osnovami pro průkaz CPL pro odlišné kategorie letadla.

2.2 Žadatel složí zkoušky z teoretických znalostí stanovené v této části z těchto předmětů pro příslušnou kategorii letadla:

021 – obecné znalosti o letadle: drak letadla a systémy, elektrika, pohonná jednotka, nouzové vybavení,
022 – obecné znalosti o letadle: přístrojové vybavení,
032/034 – výkonnost letounů, resp. vrtulníků,
070 – provozní postupy a
080 – letové zásady.

2.3 Žadateli o průkaz CPL, který složil příslušné zkoušky z teoretických znalostí pro získání přístrojové kvalifikace pro stejnou kategorii letadla, se tyto zkoušky započtou do požadavků na teoretické znalosti z těchto předmětů:

— 
lidská výkonnost,
— 
meteorologie.

3.    ATPL

3.1 Žadatel o vydání průkazu ATPL, který je držitelem průkazu ATPL pro jinou kategorii letadla, podstoupí překlenovací výuku teoretických znalostí ve schválené organizaci pro výcvik v souladu s rozdíly zjištěnými mezi osnovami pro průkaz ATPL pro odlišné kategorie letadla.

▼M3

3.2 Žadatel složí zkoušky z teoretických znalostí stanovené v této části z těchto předmětů pro příslušnou kategorii letadla:

021 – obecné znalosti o letadle: drak letadla a systémy, elektrika, pohonná jednotka, nouzové vybavení,

022 – obecné znalosti o letadle: přístrojové vybavení,

032/034 – výkonnost letounů resp. vrtulníků,

070 – provozní postupy a

080 – letové zásady.

▼B

3.3 Žadateli o průkaz ATPL(A), který složil příslušnou zkoušku z teoretických znalostí pro získání průkazu CPL(A), se tyto zkoušky započtou do požadavků na teoretické znalosti z předmětu pravidla letu za viditelnosti (VFR) – komunikace.

3.4 Žadateli o průkaz ATPL(H), který složil příslušné zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu CPL(H), se tyto zkoušky započtou do požadavků na teoretické znalosti z těchto předmětů:

— 
právní předpisy v oblasti letectví,
— 
letové zásady (vrtulník),
— 
pravidla letu za viditelnosti (VFR) – komunikace.

3.5 Žadateli o průkaz ATPL(A), který složil příslušné zkoušky z teoretických znalostí pro získání přístrojové kvalifikace IR(A), se tyto zkoušky započtou do požadavků na teoretické znalosti z předmětu pravidla pro let podle přístrojů (IFR) – komunikace.

3.6 Žadateli o průkaz ATPL(H) s přístrojovou kvalifikací IR(H), který složil příslušné zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu CPL(H), se tyto zkoušky započtou do požadavků na teoretické znalosti z těchto předmětů:

— 
letové zásady (vrtulník),
— 
pravidla letu za viditelnosti (VFR) – komunikace.

4.    IR

▼M12

4.1 Žadateli o kvalifikaci IR nebo BIR, který složil příslušné zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu CPL pro stejnou kategorii letadla, se tyto zkoušky započtou do požadavků na teoretické znalosti z těchto předmětů:

— 
lidská výkonnost,
— 
meteorologie.

▼B

4.2 Žadatel o přístrojovou kvalifikaci IR(H), který složil příslušné zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu ATPL(H) VFR, musí složit zkoušky z teoretických znalostí z těchto předmětů:

— 
právní předpisy v oblasti letectví,
— 
plánování a sledování letu,
— 
radiová navigace,
— 
pravidla pro let podle přístrojů (IFR) – komunikace.
Dodatek 2Hodnotící stupnice jazykových znalostí – úroveň odborná, rozšířená a provozní

Úroveň

Výslovnost

Struktura

Slovní zásoba

Plynulost

Porozumění

Interakce

Odborná

(Úroveň 6)

Přestože výslovnost, přízvuk, rytmus a intonace mohou být ovlivněny rodným jazykem nebo regionálními varietami, téměř nikdy neovlivňují snadnost porozumění.

Soustavně dobře používá základní i složité gramatické struktury a větné vzorce.

Rozsah a přesnost slovní zásoby dostačuje k účinné komunikaci o široké škále známých či neznámých témat. Slovní zásoba je idiomatická, významově odstíněná a citlivá k rejstříku.

Je schopen obšírně hovořit přirozeně a bez námahy. Mění plynulost řeči za účelem navození stylistického účinku, např. pro zdůraznění určité myšlenky.

Spontánně používá vhodné diskursivní částice.

Porozumění je důsledně přesné téměř ve všech kontextech a zahrnuje porozumění jazykovým a kulturním nuancím.

Snadno reaguje téměř ve všech situacích. Vnímá verbální i neverbální podněty a vhodně na ně reaguje.

Rozšířená

(Úroveň 5)

Přestože jsou výslovnost, přízvuk, rytmus a intonace ovlivněny rodným jazykem nebo regionálními varietami, zřídkakdy ovlivňují snadnost porozumění.

Soustavně dobře používá základní gramatické struktury a větné vzorce. Pokouší se o složitější struktury, ale s chybami, které někdy ovlivňují význam.

Rozsah a přesnost slovní zásoby dostačuje k účinné komunikaci o běžných, konkrétních a pracovních tématech. Soustavně a bezchybně parafrázuje. Slovní zásoba je někdy idiomatická.

Je schopen obšírně hovořit poměrně snadno o známých tématech, ale nemění plynulost řeči za účelem navození stylistického účinku. Umí používat vhodné diskursivní částice.

Porozumění běžným, konkrétním a pracovním tématům je přesné a je téměř přesné, je-li mluvčí konfrontován s jazykovými či situačními komplikacemi či neočekávaným sledem událostí.

Je schopen porozumět řadě řečových variet (dialektů a/nebo akcentů) či rejstříků.

Reakce jsou pohotové, přiměřené a informativní. Vztah mluvčího a posluchače zvládá efektivně.

Provozní

(Úroveň 4)

Výslovnost, přízvuk, rytmus a intonace jsou ovlivněny rodným jazykem nebo regionálními varietami, ale pouze někdy ovlivňují snadnost porozumění.

Tvořivě a obvykle správně používá základní gramatické struktury a větné vzorce. Mohou se vyskytnout chyby, zejména v neobvyklých nebo neočekávaných situacích, ale jen zřídka ovlivňují význam.

Rozsah a přesnost slovní zásoby obvykle dostačuje k účinné komunikaci o běžných, konkrétních a pracovních tématech.

Je schopen často správně parafrázovat, postrádá-li slovní zásobu v neobvyklých nebo neočekávaných situacích.

Vytváří promluvy ve vhodném tempu.

Příležitostně může dojít ke ztrátě plynulosti při přechodu z nacvičené či formulační řeči do spontánní interakce, což však nebrání efektivní komunikaci. V omezené míře používá diskursivní částice. Výplně nepůsobí rušivě.

Porozumění běžným, konkrétním a pracovním tématům je většinou přesné, je-li použitý akcent nebo varieta srozumitelná mezinárodní komunitě uživatelů.

Je-li mluvčí konfrontován s jazykovými či situačními komplikacemi nebo s neočekávaným vývojem událostí, porozumění může být pomalejší nebo vyžaduje klasifikační strategie.

Reakce jsou obvykle pohotové, přiměřené a informativní.

Zahajuje a udržuje hovor, i když je konfrontován s neočekávaným vývojem událostí. Zjevná nedorozumění řeší přiměřeně ověřením, potvrzením nebo vyjasněním.

Poznámka: Původní znění dodatku 2 bylo převedeno do přijatelných způsobů průkazu (AMC); viz též vysvětlivku.
Dodatek 3

Výcvikové kurzy pro vydání průkazu CPL a ATPL

1. Tento dodatek popisuje požadavky pro různé typy výcvikových kurzů pro vydání průkazu CPL a ATPL s přístrojovou kvalifikací (IR) a bez přístrojové kvalifikace.

2. Žadatel, který chce být v průběhu výcvikového kurzu převeden k jiné schválené organizaci pro výcvik, musí požádat příslušný úřad o formální posouzení dalších požadovaných hodin výcviku.

A.    Integrovaný kurz ATP – letouny

OBECNÉ

1. Cílem integrovaného kurzu ATP(A) je poskytnout pilotům výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro výkon funkce druhého pilota ve vícepilotních vícemotorových letounech v obchodní letecké dopravě a získat průkaz CPL(A)/IR.

2. Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz ATP(A), musí absolvovat všechny výukové fáze v rámci jednoho souvislého výcvikového kurzu, který uspořádá schválená organizace pro výcvik.

3. Žadatel může být přijat do výcviku buď jako začínající účastník, nebo jako držitel průkazu PPL(A) nebo PPL(H) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy. Účastníkům, kteří jsou držiteli průkazu PPL(A) nebo PPL(H), se započte 50 % hodin nalétaných před zahájením kurzu až do výše 40 hodin praxe v létání, nebo 45 hodin v případě, že žadatel získal kvalifikaci pro let letounem v noci, z nichž nejvýše dvacet hodin může být započteno do požadavků na dobu letu v rámci výcviku ve dvojím řízení.

▼M8

4. Kurz musí zahrnovat:

a) 

výuku teoretických znalostí na úrovni znalostí pro získání průkazu ATPL(A);

b) 

výcvik v letu za viditelnosti a podle přístrojů;

c) 

výcvik MCC pro provoz vícepilotních letounů a

d) 

výcvik UPRT v souladu s bodem FCL.745.A, pokud žadatelé tento výcvikový kurz již neabsolvovali před zahájením integrovaného kurzu ATP.

5. Žadatelé, kteří celý kurz ATP(A) úspěšně neabsolvují nebo jej nedokončí, mohou požádat příslušný úřad o zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání průkazu způsobilosti s menším rozsahem práv nebo nižší přístrojovou kvalifikací, pokud jsou splněny příslušné požadavky;

▼B

TEORETICKÉ ZNALOSTI

6. Kurz teoretických znalostí ATP(A) musí obsahovat alespoň 750 hodin výuky.

►M8  7.1 ◄  Kurz MCC musí obsahovat alespoň 25 hodin výuky teoretických znalostí a úloh.

▼M8

7.2 Výuka teoretických znalostí pro UPRT se provádí v souladu s bodem FCL.754.A.

▼B

ZKOUŠKA Z TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

8. Žadatel musí prokázat úroveň znalostí odpovídající právům uděleným držiteli průkazu ATPL(A).

VÝCVIK V LÉTÁNÍ

▼M8

9. Výcvik v létání, který nezahrnuje výcvik pro získání typové kvalifikace, musí obsahovat alespoň 195 hodin, včetně všech zkoušek pokroku, z nichž nejvýše 55 hodin z celého kurzu může připadnout na pozemní přístrojovou dobu. Během těchto celkových 195 hodin musí žadatelé absolvovat alespoň:

a) 

95 hodin výcviku ve dvojím řízení, z nichž může nejvýše 55 hodin připadnout na pozemní přístrojovou dobu;

▼M11

b) 

70 hodin ve funkci velitele letadla, včetně doby letu podle VFR a podle přístrojů ve funkci velitele letadla-žáka (SPIC). Z doby letu podle přístrojů ve funkci velitele letadla-žáka se do doby letu ve funkci velitele letadla započte nejvýše dvacet hodin;

▼M8

c) 

50 hodin navigačního letu ve funkci velitele letadla, včetně navigačního letu podle VFR v délce alespoň 540 km (300 NM), během kterého jsou provedena dvě přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu, a

d) 

5 hodin letového provozu v noci, které zahrnují 3 hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň:

1) 

1 hodiny navigačního letu;

2) 

5 samostatných vzletů a

3) 

5 samostatných přistání s úplným zastavením;

e) 

letový výcvik UPRT v souladu s bodem FCL.745.A;

f) 

115 hodin doby letu podle přístrojů, který musí zahrnovat alespoň:

1) 

20 hodin ve funkci velitele letadla-žáka (SPIC);

2) 

15 hodin MCC, pro které může být použit FFS nebo FNPT II;

3) 

50 hodin výcviku v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše:

i) 

25 hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT I nebo

ii) 

40 hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT II, FTD 2 nebo FFS, z nichž nejvýše deset hodin může být provedeno na FNPT I.

▼M12

Žadatelům, kteří jsou držiteli kvalifikace BIR nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů, se započte nejvýše deset hodin do požadavků na dobu přístrojového výcviku. Hodiny absolvované na BITD se nezapočtou.

▼M8

g) 

5 hodin v letounu, který:

1) 

má osvědčení pro přepravu alespoň čtyř osob a

2) 

má stavitelnou vrtuli a zasunovací podvozek.

▼B

ZKOUŠKA DOVEDNOSTI

10. Po dokončení příslušného výcviku v létání žadatel vykoná zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(A) v jednomotorovém nebo vícemotorovém letounu a zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace ve vícemotorovém letounu.

B.    Modulový kurz ATP – letouny

1. Žadatelé o průkaz ATPL(A), kteří absolvují výuku teoretických znalostí v rámci modulového kurzu, musí:

a) 

být držiteli alespoň průkazu PPL(A) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy a

absolvovat alespoň tento počet hodin výuky teoretických znalostí:

1) 

v případě držitelů průkazu PPL(A): 650 hodin;

2) 

v případě držitelů průkazu CPL(A): 400 hodin;

3) 

v případě držitelů přístrojové kvalifikace IR(A): 500 hodin;

4) 

v případě držitelů průkazu CPL(A) a přístrojové kvalifikace IR(A): 250 hodin.

Výuka teoretických znalostí musí být absolvována dříve, než se přikročí ke zkoušce dovednosti pro získání průkazu ATPL(A).

C.    Integrovaný kurz pro získání průkazu CPL/IR – letouny

OBECNÉ

1. Cílem integrovaného kurzu pro získání průkazu CPL(A) a přístrojové kvalifikace IR(A) je poskytnout pilotům výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro provoz jednopilotních jednomotorových nebo vícemotorových letounů v obchodní letecké dopravě a získat průkaz CPL(A)/IR.

2. Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz pro získání průkazu CPL(A)/IR, musí absolvovat všechny výukové fáze v jednom souvislém výcvikovém kurzu, který uspořádá schválená organizace pro výcvik.

3. Žadatel může být přijat do výcviku buď jako začínající účastník, nebo jako držitel průkazu PPL(A) nebo PPL(H) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy. Účastníkům, kteří jsou držiteli průkazu PPL(A) nebo PPL(H), se započte 50 % hodin nalétaných před zahájením kurzu až do výše 40 hodin praxe v létání, nebo 45 hodin v případě, že žadatel získal kvalifikaci pro let letounem v noci, z nichž nejvýše dvacet hodin může být započteno do požadavků na dobu letu v rámci výcviku ve dvojím řízení.

4. Kurz musí zahrnovat:

a) 

výuku teoretických znalostí do úrovně znalostí pro získání průkazu CPL(A) a přístrojové kvalifikace a

b) 

výcvik v letu za viditelnosti a podle přístrojů.

5. Žadatel, který celý kurz pro získání průkazu CPL/IR(A) úspěšně neabsolvuje nebo jej nedokončí, může požádat příslušný úřad o zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání průkazu způsobilosti s menším rozsahem práv a nižší přístrojovou kvalifikací, pokud splňuje příslušné požadavky.

TEORETICKÉ ZNALOSTI

6. Kurz teoretických znalostí pro získání průkazu CPL(A)/IR musí obsahovat alespoň 500 hodin výuky.

ZKOUŠKA Z TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

7. Žadatel musí prokázat úroveň znalostí odpovídající právům uděleným držiteli průkazu CPL(A) a přístrojové kvalifikace.

VÝCVIK V LÉTÁNÍ

8. Výcvik v létání, který nezahrnuje výcvik pro získání typové kvalifikace, musí obsahovat celkem alespoň 180 hodin, včetně všech zkoušek pokroku, z nichž nejvýše 40 hodin z celého kurzu může připadnout na pozemní přístrojovou dobu. Během těchto celkových 180 hodin musí žadatelé absolvovat alespoň:

a) 

80 hodin výcviku ve dvojím řízení, z nichž může nejvýše 40 hodin připadnout na pozemní přístrojovou dobu;

▼M14

b) 

70 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž může být až 55 hodin ve funkci velitele letadla-žáka. Z doby letu podle přístrojů ve funkci velitele letadla-žáka se do doby letu ve funkci velitele letadla započte nejvýše dvacet hodin;

▼B

c) 

50 hodin navigačního letu ve funkci velitele letadla, včetně navigačního letu podle VFR v délce alespoň 540 km (300 NM), během kterého jsou provedena dvě přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu;

d) 

dobu letu v noci odpovídající pěti hodinám, která zahrnuje tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných vzletů a pěti samostatných přistání s úplným zastavením, a

e) 

100 hodin přístrojové doby, která musí obsahovat alespoň:

1) 

dvacet hodin ve funkci velitele letadla-žáka a

2) 

50 hodin výcviku v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše:

i) 

25 hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT I nebo

ii) 

40 hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT II, FTD 2 nebo FFS, z nichž nejvýše deset hodin může být provedeno na FNPT I.

▼M12

Žadatelům, kteří jsou držiteli kvalifikace BIR nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů, se započte nejvýše deset hodin do požadavků na dobu přístrojového výcviku. Hodiny absolvované na BITD se nezapočtou; a

▼B

f) 

pět hodin provedených v letounu se stavitelnou vrtulí a zasunovacím podvozkem, který má osvědčení pro přepravu alespoň čtyř osob.

ZKOUŠKY DOVEDNOSTI

9. Po dokončení příslušného výcviku v létání žadatel vykoná zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(A) a zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace ve vícemotorovém nebo jednomotorovém letounu.

D.    Integrovaný kurz pro získání průkazu CPL – letouny

OBECNÉ

1. Cílem integrovaného kurzu pro získání průkazu CPL(A) je poskytnout pilotům výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro vydání průkazu CPL(A).

2. Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz pro získání průkazu CPL(A), musí absolvovat všechny výukové fáze v jednom souvislém výcvikovém kurzu, který uspořádá schválená organizace pro výcvik.

3. Žadatel může být přijat do výcviku buď jako začínající účastník, nebo jako držitel průkazu PPL(A) nebo PPL(H) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy. Účastníkům, kteří jsou držiteli průkazu PPL(A) nebo PPL(H), se započte 50 % hodin nalétaných před zahájením kurzu až do výše 40 hodin praxe v létání, nebo 45 hodin v případě, že žadatel získal kvalifikaci pro let letounem v noci, z nichž nejvýše dvacet hodin může být započteno do požadavků na dobu letu v rámci výcviku ve dvojím řízení.

4. Kurz musí zahrnovat:

a) 

výuku teoretických znalostí na úrovni znalostí pro získání průkazu CPL(A) a

b) 

výcvik v letu za viditelnosti a podle přístrojů.

5. Žadatel, který celý kurz pro získání průkazu CPL(A) úspěšně neabsolvuje nebo jej nedokončí, může požádat příslušný úřad o zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání průkazu způsobilosti s menším rozsahem práv, pokud splňuje příslušné požadavky.

TEORETICKÉ ZNALOSTI

6. Kurz teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti CPL(A) musí obsahovat alespoň 350 hodin výuky.

ZKOUŠKA Z TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

7. Žadatel musí prokázat úroveň znalostí odpovídající právům uděleným držiteli průkazu CPL(A).

VÝCVIK V LÉTÁNÍ

8. Výcvik v létání, který nezahrnuje výcvik pro získání typové kvalifikace, musí obsahovat celkem alespoň 150 hodin, včetně všech zkoušek pokroku, z nichž nejvýše pět hodin z celého kurzu může připadnout na pozemní přístrojovou dobu. Během těchto celkových 150 hodin musí žadatelé absolvovat alespoň:

a) 

80 hodin výcviku ve dvojím řízení, z nichž může nejvýše pět hodin připadnout na pozemní přístrojovou dobu;

▼M11

b) 

70 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž může být až 55 hodin ve funkci velitele letadla-žáka;

▼B

c) 

dvacet hodin navigačního letu ve funkci velitele letadla, včetně navigačního letu podle VFR v délce alespoň 540 km (300 NM), během kterého jsou provedena dvě přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu;

d) 

dobu letu v noci odpovídající pěti hodinám, která zahrnuje tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných vzletů a pěti samostatných přistání s úplným zastavením;

▼M12

e) 

deset hodin výcviku v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše pět hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT I, FTD 2, FNPT II nebo FFS. Žadatelům, kteří jsou držiteli kvalifikace BIR nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů, se započte nejvýše deset hodin do požadavků na dobu přístrojového výcviku. Hodiny absolvované na BITD se nezapočtou;

▼B

f) 

pět hodin provedených v letounu se stavitelnou vrtulí a zasunovacím podvozkem, který má osvědčení pro přepravu alespoň čtyř osob.

ZKOUŠKA DOVEDNOSTI

9. Po dokončení výcviku v létání žadatel vykoná zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(A) v jednomotorovém nebo vícemotorovém letounu.

E.    Modulový kurz pro získání průkazu CPL – letouny

OBECNÉ

1. Cílem modulového kurzu pro získání průkazu CPL(A) je poskytnout držitelům průkazu PPL(A) výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro vydání průkazu CPL(A).

2. Modulový kurz pro získání průkazu CPL(A) může zahájit žadatel, který je držitelem průkazu PPL(A) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy.

3. Před zahájením letového výcviku musí žadatel:

▼M12

a) 

absolvovat dobu letu odpovídající 150 hodinám; včetně 50 hodin ve funkci velitele letadla v letounech, z nichž deset hodin musí připadnout na navigační let.

Kromě požadavku na 50 hodin ve funkci velitele letadla v letounech se mohou hodiny strávené ve funkci velitele letadla v jiných kategoriích letadel započíst jako doba letu odpovídající 150 hodinám v letounech v kterémkoli z těchto případů:

1) 

20 hodin ve vrtulnících, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(H);

2) 

50 hodin ve vrtulnících, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(H);

3) 

10 hodin v TMG nebo kluzácích;

4) 

20 hodin na vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(As);

5) 

50 hodin na vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(As).

▼B

b) 

splňovat předpoklady pro vydání třídní nebo typové kvalifikace pro vícemotorové letouny v souladu s hlavou H, jestliže má být pro zkoušku dovednosti použit vícemotorový letoun.

4. Žadatel, který chce podstoupit modulový kurz pro získání průkazu CPL(A), musí dokončit všechny fáze letového výcviku v rámci jednoho souvislého výcvikového kurzu, který uspořádá schválená organizace pro výcvik. Výuka teoretických znalostí může být zajištěna ve schválené organizaci pro výcvik, která provádí pouze výuku teoretických znalostí.

5. Kurz musí zahrnovat:

a) 

výuku teoretických znalostí na úrovni znalostí pro získání průkazu CPL(A) a

b) 

výcvik v letu za viditelnosti a podle přístrojů.

TEORETICKÉ ZNALOSTI

6. Schválený kurz teoretických znalostí pro získání průkazu CPL(A) musí obsahovat alespoň 250 hodin výuky.

ZKOUŠKA Z TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

7. Žadatel musí prokázat úroveň znalostí odpovídající právům uděleným držiteli průkazu CPL(A).

VÝCVIK V LÉTÁNÍ

8. Žadatelé, kteří nejsou držiteli přístrojové kvalifikace, absolvují alespoň 25 hodin letového výcviku ve dvojím řízení, zahrnujícího deset hodin výcviku v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše pět hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na BITD, FNPT I nebo II, FTD 2 nebo FFS.

▼M12

9. Žadatelům, kteří jsou držiteli platné přístrojové kvalifikace IR(A), se tato kvalifikace započte do požadavků na dobu přístrojového výcviku ve dvojím řízení. Žadatelům, kteří jsou držiteli platné přístrojové kvalifikace IR(H), se započte nejvýše pět hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení, přičemž přinejmenším pět hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení musí být absolvováno v letounu. Žadatelům, kteří jsou držiteli kvalifikace BIR nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů, se započte nejvýše deset hodin do požadavků na dobu přístrojového výcviku.

▼B

10.

 
a) 

Žadatelé s platnou přístrojovou kvalifikací absolvují alespoň patnáct hodin výcviku v letu za viditelnosti ve dvojím řízení.

b) 

Žadatelé, kteří nejsou držiteli kvalifikace pro let letounem v noci, absolvují navíc alespoň pět hodin výcviku v letu v noci, zahrnujícího tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných vzletů a pěti samostatných přistání s úplným zastavením.

11. Alespoň pět hodin letového výcviku musí být provedeno v letounu se stavitelnou vrtulí a zasunovacím podvozkem, který má osvědčení pro přepravu alespoň čtyř osob.

PRAXE

12. Žadatel o průkaz CPL(A) musí absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 200 hodin, která zahrnuje alespoň:

a) 

100 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž dvacet hodin připadá na navigační let ve funkci velitele letadla, včetně navigačního letu podle VFR v délce alespoň 540 km (300 NM), během kterého je provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu;

b) 

dobu letu v noci odpovídající pěti hodinám, která zahrnuje tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných vzletů a pěti samostatných přistání s úplným zastavením, a

▼M12

c) 

deset hodin výcviku v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše pět hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT I, FNPT II nebo FFS. Žadatelům, kteří jsou držiteli kvalifikace BIR nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů, se započte nejvýše deset hodin do požadavků na dobu přístrojového výcviku. Hodiny absolvované na BITD se nezapočtou;

▼M3

d) 

dobu letu odpovídající 6 hodinám ve vícemotorových letounech, pokud se při zkoušce dovednosti použije vícemotorový letoun.

▼B

e) 

Hodiny nalétané ve funkci velitele letadla v jiných kategoriích letadla lze započíst do doby letu odpovídající 200 hodin v těchto případech:

i) 

30 hodin ve vrtulnících, je-li žadatel držitelem průkazu PPL(H), nebo

ii) 

100 hodin ve vrtulnících, je-li žadatel držitelem průkazu CPL(H), nebo

iii) 

30 hodin v TMG nebo kluzácích, nebo

iv) 

30 hodin na vzducholodích, je-li žadatel držitelem průkazu PPL(As), nebo

v) 

60 hodin na vzducholodích, je-li žadatel držitelem průkazu CPL(As).

ZKOUŠKA DOVEDNOSTI

13. Po dokončení výcviku v létání a splnění příslušných požadavků na praxi žadatel vykoná zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(A) v jednomotorovém nebo vícemotorovém letounu.

F.    Integrovaný kurz ATP/IR – vrtulníky

OBECNÉ

1. Cílem integrovaného kurzu ATP(H)/IR je poskytnout pilotům výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro výkon funkce druhého pilota ve vícepilotních vícemotorových vrtulnících v obchodní letecké dopravě a získat průkaz CPL(H)/IR.

2. Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz ATP(H)/IR, musí absolvovat všechny výukové fáze v rámci jednoho souvislého výcvikového kurzu, který uspořádá schválená organizace pro výcvik.

3. Žadatel může být přijat do výcviku buď jako začínající účastník, nebo jako držitel průkazu PPL(H) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy. Účastníkovi, který je držitelem průkazu PPL(H), se započte 50 % hodin příslušné praxe až do výše:

a) 

40 hodin, z nichž smí nejvýše dvacet hodin připadnout na výcvik ve dvojím řízení, nebo

b) 

50 hodin, z nichž smí nejvýše 25 hodin připadnout na výcvik ve dvojím řízení, pokud získal kvalifikaci pro let vrtulníkem v noci.

4. Kurz musí zahrnovat:

a) 

výuku teoretických znalostí na úrovni znalostí pro získání průkazu ATPL(H) a přístrojové kvalifikace;

b) 

výcvik v letu za viditelnosti a podle přístrojů a

c) 

výcvik MCC pro provoz vícepilotních vrtulníků.

5. Žadatel, který celý kurz ATP(H)/IR úspěšně neabsolvuje nebo jej nedokončí, může požádat příslušný úřad o zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání průkazu způsobilosti s menším rozsahem práv nebo nižší přístrojovou kvalifikací, pokud splňuje příslušné požadavky.

TEORETICKÉ ZNALOSTI

6. Kurz teoretických znalostí ATP(H)/IR musí obsahovat alespoň 750 hodin výuky.

7. Kurz MCC musí obsahovat alespoň 25 hodin výuky teoretických znalostí a úloh.

ZKOUŠKA Z TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

8. Žadatel musí prokázat úroveň znalostí odpovídající právům uděleným držiteli průkazu ATPL(H) a přístrojové kvalifikace.

VÝCVIK V LÉTÁNÍ

9. Výcvik v létání musí obsahovat celkem alespoň 195 hodin, včetně všech zkoušek pokroku. Během těchto celkových 195 hodin musí žadatelé absolvovat alespoň:

a) 

140 hodin letového výcviku ve dvojím řízení, který zahrnuje:

1) 

75 hodin výcviku v letu za viditelnosti, jež mohou zahrnovat:

i) 

30 hodin na FFS pro vrtulníky, úroveň C/D, nebo

ii) 

25 hodin na FTD 2,3 nebo

iii) 

dvacet hodin na FNPT II/III pro vrtulníky nebo

iv) 

dvacet hodin v letounu nebo TMG;

2) 

50 hodin přístrojového výcviku, jež mohou zahrnovat:

i) 

až dvacet hodin na FFS nebo FTD 2,3 nebo FNPT II/III pro vrtulníky nebo

ii) 

deset hodin alespoň na FNPT 1 pro vrtulníky nebo v letounu;

3) 

patnáct hodin MCC, pro které může být použit FFS pro vrtulníky nebo FTD 2,3(MCC) nebo FNPT II/III(MCC) pro vrtulníky.

Jestliže je pro výcvik v létání použit jiný typ vrtulníku než FFS pro vrtulníky použitý pro výcvik v letu za viditelnosti, započte se maximálně tolik hodin, kolik je vyhrazeno pro FNPT II/III pro vrtulníky.

b) 

55 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž může být 40 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla-žáka. Musí být uskutečněno alespoň čtrnáct hodin samostatného letu ve dne a jedna hodina samostatného letu v noci.

c) 

50 hodin navigačního letu, zahrnujícího alespoň deset hodin navigačního letu ve funkci velitele letadla-žáka, včetně navigačního letu podle VFR v délce alespoň 185 km (100 NM), během kterého je provedeno přistání na jiných dvou letištích, než je letiště odletu;

d) 

dobu letu odpovídající pěti hodinám ve vrtulníku v noci, která zahrnuje alespoň tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných nočních okruhů. Každý okruh musí zahrnovat vzlet a přistání;

e) 

50 hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení, které tvoří:

i) 

deset hodin základního přístrojového výcviku a

ii) 

40 hodin výcviku pro získání přístrojové kvalifikace, z nichž je alespoň deset hodin uskutečněno ve vícemotorovém vrtulníku s osvědčením pro IFR.

ZKOUŠKY DOVEDNOSTI

10. Po dokončení příslušného výcviku v létání žadatel vykoná zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(H) ve vícemotorovém vrtulníku a zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace ve vícemotorovém vrtulníku s osvědčením pro IFR a splnit požadavky pro výcvik MCC.

G.    Integrovaný kurz ATP – vrtulníky

OBECNÉ

1. Cílem integrovaného kurzu ATP(H) je poskytnout pilotům výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro výkon funkce druhého pilota ve vícepilotních vícemotorových vrtulnících s omezením na práva VFR v obchodní letecké dopravě a získat průkaz CPL(H).

2. Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz ATP(H), musí absolvovat všechny výukové fáze v rámci jednoho souvislého výcvikového kurzu, který uspořádá schválená organizace pro výcvik.

3. Žadatel může být přijat do výcviku buď jako začínající účastník, nebo jako držitel průkazu PPL(H) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy. Účastníkovi, který je držitelem průkazu PPL(H), se započte 50 % hodin příslušné praxe až do výše:

a) 

40 hodin, z nichž smí nejvýše dvacet hodin připadnout na výcvik ve dvojím řízení, nebo

b) 

50 hodin, z nichž smí nejvýše 25 hodin připadnout na výcvik ve dvojím řízení, pokud získal kvalifikaci pro let vrtulníkem v noci.

4. Kurz musí zahrnovat:

a) 

výuku teoretických znalostí na úrovni znalostí pro získání průkazu ATPL(H);

b) 

výcvik v letu za viditelnosti a základní výcvik v letu podle přístrojů a

c) 

výcvik MCC pro provoz vícepilotních vrtulníků.

5. Žadatel, který celý kurz ATP(H) úspěšně neabsolvuje nebo jej nedokončí, může požádat příslušný úřad o zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání průkazu způsobilosti s menším rozsahem práv, pokud splňuje příslušné požadavky.

TEORETICKÉ ZNALOSTI

6. Kurz teoretických znalostí ATP(H) musí obsahovat alespoň 650 hodin výuky.

7. Kurz MCC musí obsahovat alespoň dvacet hodin výuky teoretických znalostí a úloh.

ZKOUŠKA Z TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

8. Žadatel musí prokázat úroveň znalostí odpovídající právům uděleným držiteli průkazu ATPL(H).

VÝCVIK V LÉTÁNÍ

9. Výcvik v létání musí obsahovat celkem alespoň 150 hodin, včetně všech zkoušek pokroku. Během těchto celkových 150 hodin musí žadatelé absolvovat alespoň:

a) 

95 hodin letového výcviku ve dvojím řízení, který zahrnuje:

i) 

75 hodin výcviku v letu za viditelnosti, jež mohou zahrnovat:

1) 

30 hodin na FFS pro vrtulníky, úroveň C/D, nebo

2) 

25 hodin na FTD 2,3 pro vrtulníky nebo

3) 

dvacet hodin na FNPT II/III pro vrtulníky nebo

4) 

dvacet hodin v letounu nebo TMG,

ii) 

deset hodin základního přístrojového výcviku může zahrnovat pět hodin alespoň na FNPT I pro vrtulníky nebo v letounu,

iii) 

deset hodin MCC, pro které může být použit vrtulník: FFS nebo FTD 2,3(MCC) nebo FNPT II/III(MCC) pro vrtulníky.

Jestliže je pro výcvik v létání použit jiný typ vrtulníku než FFS pro vrtulníky použitý pro výcvik v letu za viditelnosti, započte se maximálně tolik hodin, kolik je vyhrazeno pro FNPT II/III pro vrtulníky.

b) 

55 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž může být 40 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla-žáka. musí být uskutečněno alespoň čtrnáct hodin samostatného letu ve dne a jedna hodina samostatného letu v noci;

c) 

50 hodin navigačního letu, zahrnující alespoň deset hodin navigačního letu ve funkci velitele letadla-žáka, včetně navigačního letu podle VFR v délce alespoň 185 km (100 NM), během kterého je provedeno přistání na jiných dvou letištích, než je letiště odletu;

d) 

dobu letu odpovídající pěti hodinám ve vrtulníku v noci, která zahrnuje alespoň tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných nočních okruhů. Každý okruh musí zahrnovat vzlet a přistání.

ZKOUŠKY DOVEDNOSTI

10. Po dokončení příslušného výcviku v létání žadatel vykoná zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(H) ve vícemotorovém vrtulníku a splnit požadavky pro MCC.

H.    Modulový kurz ATP – vrtulníky

1. Žadatelé o průkaz ATPL(H), kteří absolvují výuku teoretických znalostí v rámci modulového kurzu, musí být alespoň držiteli průkazu PPL(H) a absolvovat během osmnácti měsíců alespoň tyto hodiny výcviku:

a) 

v případě žadatelů, kteří jsou držiteli průkazu PPL(H) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy: 550 hodin;

b) 

v případě žadatelů, kteří jsou držiteli průkazu CPL(H): 300 hodin.

2. Žadatelé o průkaz ATPL(H)/IR, kteří absolvují výuku teoretických znalostí v rámci modulového kurzu, musí být alespoň držiteli průkazu PPL(H) a absolvovat tyto hodiny výcviku:

a) 

v případě žadatelů, kteří jsou držiteli průkazu PPL(H): 650 hodin;

b) 

v případě žadatelů, kteří jsou držiteli průkazu CPL(H): 400 hodin;

c) 

v případě žadatelů, kteří jsou držiteli přístrojové kvalifikace IR(H): 500 hodin;

d) 

v případě žadatelů, kteří jsou držiteli průkazu CPL(H) a přístrojové kvalifikace IR(H): 250 hodin.

I.    Integrovaný kurz pro získání průkazu CPL/IR – vrtulníky

OBECNÉ

1. Cílem integrovaného kurzu pro získání průkazu CPL(H)/IR je poskytnout pilotům výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro provoz jednopilotních vícemotorových vrtulníků a získat průkaz CPL(H)/IR pro vícemotorové vrtulníky.

2. Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz pro získání průkazu CPL(H)/IR, musí absolvovat všechny výukové fáze v rámci jednoho souvislého výcvikového kurzu, který uspořádá schválená organizace pro výcvik.

3. Žadatel může být přijat do výcviku buď jako začínající účastník, nebo jako držitel průkazu PPL(H) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy. Účastníkovi, který je držitelem průkazu PPL(H), se započte 50 % hodin příslušné praxe až do výše:

a) 

40 hodin, z nichž smí nejvýše dvacet hodin připadnout na výcvik ve dvojím řízení, nebo

b) 

50 hodin, z nichž smí nejvýše 25 hodin připadnout na výcvik ve dvojím řízení, pokud získal kvalifikaci pro let vrtulníkem v noci.

4. Kurz musí zahrnovat:

a) 

výuku teoretických znalostí na úrovni znalostí pro získání průkazu CPL(H) a přístrojové kvalifikace a první typové kvalifikace pro vícemotorové vrtulníky a

b) 

výcvik v letu za viditelnosti a podle přístrojů.

5. Žadatel, který celý kurz pro získání průkazu CPL(H)/IR úspěšně neabsolvuje nebo jej nedokončí, může požádat příslušný úřad o zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání průkazu způsobilosti s menším rozsahem práv nebo nižší přístrojovou kvalifikací, pokud splňuje příslušné požadavky.

TEORETICKÉ ZNALOSTI

6. Kurz teoretických znalostí pro získání průkazu CPL(H)/IR musí obsahovat alespoň 500 hodin výuky.

ZKOUŠKA Z TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

7. Žadatel musí prokázat úroveň znalostí odpovídající právům uděleným držiteli průkazu CPL(H) a přístrojové kvalifikace IR.

VÝCVIK V LÉTÁNÍ

8. Výcvik v létání musí obsahovat celkem alespoň 180 hodin, včetně všech zkoušek pokroku. Během těchto 180 hodin musí žadatelé absolvovat alespoň:

a) 

125 hodin letového výcviku ve dvojím řízení, který zahrnuje:

i) 

75 hodin výcviku v letu za viditelnosti, jež mohou zahrnovat:

1) 

30 hodin na FFS pro vrtulníky, úroveň C/D, nebo

2) 

25 hodin na FTD 2,3 pro vrtulníky nebo

3) 

dvacet hodin na FNPT II/III pro vrtulníky nebo

4) 

dvacet hodin v letounu nebo TMG,

ii) 

50 hodin přístrojového výcviku, jež mohou zahrnovat:

1) 

až dvacet hodin na FFS nebo FTD 2,3 nebo FNPT II,III pro vrtulníky nebo

2) 

deset hodin alespoň na FNPT I pro vrtulníky nebo v letounu.

Jestliže je pro výcvik v létání použit jiný typ vrtulníku než FFS použitý pro výcvik v letu za viditelnosti, započte se maximálně tolik hodin, kolik je vyhrazeno pro FNPT II/III.

b) 

55 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž může být 40 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla-žáka. Musí být uskutečněno alespoň čtrnáct hodin samostatného letu ve dne a jedna hodina samostatného letu v noci;

c) 

deset hodin navigačního letu ve dvojím řízení;

d) 

deset hodin navigačního letu ve funkci velitele letadla, včetně navigačního letu podle VFR v délce alespoň 185 km (100 NM), během kterého je provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu;

e) 

dobu letu odpovídající pěti hodinám ve vrtulníku v noci, která zahrnuje alespoň tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných nočních okruhů. Každý okruh musí zahrnovat vzlet a přistání;

f) 

50 hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení, které tvoří:

i) 

deset hodin základního přístrojového výcviku a

ii) 

40 hodin výcviku pro získání přístrojové kvalifikace, z nichž je alespoň deset hodin uskutečněno ve vícemotorovém vrtulníku s osvědčením pro IFR.

ZKOUŠKA DOVEDNOSTI

9. Po dokončení příslušného výcviku v létání žadatel vykoná zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(H) ve vícemotorovém nebo jednomotorovém vrtulníku a zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace ve vícemotorovém vrtulníku s osvědčením pro IFR.

J.    Integrovaný kurz pro získání průkazu CPL – vrtulníky

OBECNÉ

1. Cílem integrovaného kurzu pro získání průkazu CPL(H) je poskytnout pilotům výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro vydání průkazu CPL(H).

2. Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz pro získání průkazu CPL(H), musí absolvovat všechny výukové fáze v rámci jednoho souvislého výcvikového kurzu, který uspořádá schválená organizace pro výcvik.

3. Žadatel může být přijat do výcviku buď jako začínající účastník, nebo jako držitel průkazu PPL(H) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy. Účastníkovi, který je držitelem průkazu PPL(H), se započte 50 % hodin příslušné praxe až do výše:

a) 

40 hodin, z nichž smí nejvýše dvacet hodin připadnout na výcvik ve dvojím řízení, nebo

b) 

50 hodin, z nichž smí nejvýše 25 hodin připadnout na výcvik ve dvojím řízení, pokud získal kvalifikaci pro let vrtulníkem v noci.

4. Kurz musí zahrnovat:

a) 

výuku teoretických znalostí na úrovni znalostí pro získání průkazu CPL(H) a

b) 

výcvik v letu za viditelnosti a podle přístrojů.

5. Žadatel, který celý kurz pro získání průkazu CPL(H) úspěšně neabsolvuje nebo jej nedokončí, může požádat příslušný úřad o zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání průkazu způsobilosti s menším rozsahem práv, pokud splňuje příslušné požadavky.

TEORETICKÉ ZNALOSTI

6. Schválený kurz teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti CPL(H) musí obsahovat alespoň 350 hodin výuky nebo 200 hodin, je-li žadatel držitelem průkazu PPL.

ZKOUŠKA Z TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

7. Žadatel musí prokázat úroveň znalostí odpovídající právům uděleným držiteli průkazu CPL(H).

VÝCVIK V LÉTÁNÍ

8. Výcvik v létání musí obsahovat alespoň 135 hodin, včetně všech zkoušek pokroku, z nichž nejvýše pět hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu. Během těchto celkových 135 hodin musí žadatelé absolvovat alespoň:

a) 

85 hodin výcviku ve dvojím řízení, který zahrnuje:

i) 

až 75 hodin výcviku v letu za viditelnosti, jež mohou zahrnovat:

1) 

30 hodin na FFS pro vrtulníky, úroveň C/D, nebo

2) 

25 hodin na FTD 2,3 pro vrtulníky nebo

3) 

dvacet hodin na FNPT II/III pro vrtulníky nebo

4) 

dvacet hodin v letounu nebo TMG,

ii) 

až deset hodin může tvořit přístrojový výcvik, z nichž pět hodin může být uskutečněno alespoň na FNPT I pro vrtulníky nebo v letounu.

Jestliže je pro výcvik v létání použit jiný typ vrtulníku než FFS použitý pro výcvik v letu za viditelnosti, započte se maximálně tolik hodin, kolik je vyhrazeno pro FNPT II/III.

b) 

50 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž může být 35 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla-žáka. Musí být uskutečněno alespoň čtrnáct hodin samostatného letu ve dne a jedna hodina samostatného letu v noci;

c) 

deset hodin navigačního letu ve dvojím řízení;

d) 

deset hodin navigačního letu ve funkci velitele letadla, včetně navigačního letu podle VFR v délce alespoň 185 km (100 NM), během kterého je provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu;

e) 

dobu letu odpovídající pěti hodinám ve vrtulníku v noci, z níž alespoň tři hodiny připadnou na výcvik ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných nočních okruhů. Každý okruh musí zahrnovat vzlet a přistání;

f) 

deset hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň pěti hodin ve vrtulníku.

ZKOUŠKA DOVEDNOSTI

9. Po dokončení příslušného výcviku v létání žadatel vykoná zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(H).

K.    Modulový kurz pro získání průkazu CPL – vrtulníky

OBECNÉ

1. Cílem modulového kurzu pro získání průkazu CPL(H) je poskytnout držitelům průkazu PPL(H) výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro vydání průkazu CPL(H).

2. Modulový kurz pro získání průkazu CPL(H) může zahájit žadatel, který je držitelem průkazu PPL(H) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy.

3. Před zahájením letového výcviku musí žadatel:

▼M11

a) 

absolvovat dobu letu odpovídající 155 hodinám, zahrnující alespoň 50 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících, z nichž deset hodin musí připadnout na navigační let.

Kromě požadavku na 50 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících se mohou hodiny strávené ve funkci velitele letadla v jiných kategoriích letadel započíst do doby letu odpovídající 155 hodinám ve vrtulnících v kterémkoli z těchto případů:

1) 

20 hodin v letounech, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(A);

2) 

50 hodin v letounech, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(A);

3) 

10 hodin v TMG nebo kluzácích;

4) 

20 hodin ve vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(As);

5) 

50 hodin ve vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(As);

▼B

b) 

pokud má být při zkoušce dovednosti použit vícemotorový vrtulník, splňovat požadavky článků FCL.725 a FCL.720.H.

4. Žadatel, který chce podstoupit modulový kurz pro získání průkazu CPL(H), musí dokončit všechny fáze letového výcviku v rámci jednoho souvislého výcvikového kurzu, který uspořádá schválená organizace pro výcvik. Výuka teoretických znalostí může být poskytnuta ve schválené organizaci pro výcvik, která provádí pouze výuku teoretických znalostí.

5. Kurz musí zahrnovat:

a) 

výuku teoretických znalostí na úrovni znalostí pro získání průkazu CPL(H) a

b) 

výcvik v letu za viditelnosti a podle přístrojů.

TEORETICKÉ ZNALOSTI

6. Schválený kurz teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti CPL(H) musí obsahovat alespoň 250 hodin výuky.

ZKOUŠKA Z TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

7. Žadatel musí prokázat úroveň znalostí odpovídající právům uděleným držiteli průkazu CPL(H).

VÝCVIK V LÉTÁNÍ

8. Žadatelé bez přístrojové kvalifikace absolvují alespoň 30 hodin letového výcviku ve dvojím řízení, z nichž připadne:

a) 

dvacet hodin na výcvik v letu za viditelnosti, které mohou zahrnovat pět hodin na FFS nebo FTD 2,3 nebo FNPT II,III pro vrtulníky, a

b) 

deset hodin na přístrojový výcvik, které mohou zahrnovat pět hodin alespoň na FTD 1 nebo FNPT I pro vrtulníky nebo v letounu.

9. Žadatelům, kteří jsou držiteli platné přístrojové kvalifikace IR(H), se tato kvalifikace plně započte do požadavků na dobu přístrojového výcviku ve dvojím řízení. Žadatelé, kteří jsou držiteli platné přístrojové kvalifikace IR(A), musí absolvovat alespoň pět hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení ve vrtulníku.

10. Žadatelé bez kvalifikace pro let vrtulníkem v noci absolvují navíc alespoň pět hodin letového výcviku v letu v noci, z nichž tři hodiny připadnou na výcvik ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných nočních okruhů. Každý okruh musí zahrnovat vzlet a přistání.

PRAXE

11. Žadatel o průkaz CPL(H) musí absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 185 hodinám, včetně 50 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž deset hodin musí připadnout na navigační let ve funkci velitele letadla, včetně navigačního letu podle VFR v délce alespoň 185 km (100 NM), během kterého je provedeno přistání na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.

Hodiny nalétané ve funkci velitele letadla v jiných kategoriích letadel lze do doby letu odpovídající 185 hodinám započíst v těchto případech:

a) 

dvacet hodin v letounech, je-li žadatel držitelem průkazu PPL(A), nebo

b) 

50 hodin v letounech, je-li žadatel držitelem průkazu CPL(A), nebo

c) 

deset hodin v TMG nebo kluzácích, nebo

d) 

dvacet hodin na vzducholodích, je-li žadatel držitelem průkazu PPL(As), nebo

e) 

50 hodin na vzducholodích, je-li žadatel držitelem průkazu CPL(As).

ZKOUŠKA DOVEDNOSTI

12. Po dokončení příslušného výcviku v létání a získání příslušné praxe žadatel vykoná zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(H).

L.    Integrovaný kurz pro získání průkazu CPL/IR – vzducholodě

OBECNÉ

1. Cílem integrovaného kurzu pro získání průkazu CPL(As)/IR je poskytnout pilotům výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro provoz vzducholodí a získat průkaz CPL(As)/IR.

2. Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz pro získání průkazu CPL(As)/IR, musí absolvovat všechny výukové fáze v rámci jednoho souvislého výcvikového kurzu, který uspořádá schválená organizace pro výcvik.

3. Žadatel může být přijat do výcviku buď jako začínající účastník, nebo jako držitel průkazu PPL(As), PPL(A) nebo PPL(H) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy. Účastníkovi, který je držitelem průkazu PPL(As), PPL(A) nebo PPL(H), se započte nejvýše:

a) 

deset hodin, z nichž smí nejvýše pět hodin připadnout na výcvik ve dvojím řízení, nebo

b) 

patnáct hodin, z nichž smí nejvýše sedm hodin připadnout na výcvik ve dvojím řízení, pokud získal kvalifikaci pro let vzducholodí v noci.

4. Kurz musí zahrnovat:

a) 

výuku teoretických znalostí na úrovni znalostí pro získání průkazu CPL(As), přístrojové kvalifikace a první typové kvalifikace pro vzducholodě a

b) 

výcvik v letu za viditelnosti a podle přístrojů.

5. Žadatel, který celý kurz pro získání průkazu CPL/IR(As) úspěšně neabsolvuje nebo jej nedokončí, může požádat příslušný úřad o zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání průkazu způsobilosti s menším rozsahem práv a nižší přístrojové kvalifikace, pokud splňuje příslušné požadavky.

TEORETICKÉ ZNALOSTI

6. Kurz teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti CPL(As)/IR musí obsahovat alespoň 500 hodin výuky.

ZKOUŠKA Z TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

7. Žadatel musí prokázat úroveň znalostí odpovídající právům uděleným držiteli průkazu CPL(As) a přístrojové kvalifikace.

VÝCVIK V LÉTÁNÍ

8. Výcvik v létání musí obsahovat celkem alespoň 80 hodin, včetně všech zkoušek pokroku. Během těchto 80 hodin musí žadatelé absolvovat alespoň:

a) 

60 hodin výcviku ve dvojím řízení, který zahrnuje:

i) 

30 hodin výcviku v letu za viditelnosti, jež mohou zahrnovat:

1) 

dvanáct hodin na FFS pro vzducholodě nebo

2) 

deset hodin na FTD pro vzducholodě nebo

3) 

osm hodin na FNPT II/III pro vzducholodě nebo

4) 

osm hodin v letounu, vrtulníku nebo TMG,

ii) 

30 hodin přístrojového výcviku, jež mohou zahrnovat:

1) 

až dvanáct hodin na FFS nebo FTD nebo FNPT II,III pro vzducholodě nebo

2) 

šest hodin alespoň na FTD 1 nebo FNPT 1 pro vzducholodě nebo v letounu.

Jestliže je pro výcvik v létání použit jiný typ vzducholodě než FFS použitý pro výcvik v letu za viditelnosti, započte se maximálně osm hodin.

b) 

dvacet hodin ve funkci velitele letadla, z nichž může být pět hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla-žáka. Musí být uskutečněno alespoň čtrnáct hodin samostatného letu ve dne a jedna hodina samostatného letu v noci;

c) 

pět hodin navigačního letu ve funkci velitele letadla, včetně navigačního letu podle VFR v délce alespoň 90 km (50 NM), během kterého jsou provedena dvě přistání s úplným zastavením na letišti určení;

d) 

dobu letu odpovídající pěti hodinám na vzducholodích v noci, zahrnující alespoň tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných nočních okruhů. Každý okruh musí zahrnovat vzlet a přistání;

e) 

30 hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení, jež tvoří:

i) 

deset hodin základního přístrojového výcviku a

ii) 

dvacet hodin výcviku pro získání přístrojové kvalifikace, které zahrnují alespoň deset hodin na vícemotorové vzducholodi s osvědčením pro IFR.

ZKOUŠKA DOVEDNOSTI

9. Po dokončení příslušného výcviku v létání žadatel vykoná zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(As) pro vícemotorové nebo jednomotorové vzducholodě a zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace pro vícemotorové vzducholodě s osvědčením pro IFR.

M.    Integrovaný kurz pro získání průkazu CPL – vzducholodě

OBECNÉ

1. Cílem integrovaného kurzu pro získání průkazu CPL(As) je poskytnout pilotům výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro vydání průkazu CPL(As).

2. Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz pro získání průkazu CPL(As), musí absolvovat všechny výukové fáze v rámci jednoho souvislého výcvikového kurzu, který uspořádá schválená organizace pro výcvik.

3. Žadatel může být přijat do výcviku buď jako začínající účastník, nebo jako držitel průkazu PPL(As), PPL(A) nebo PPL(H) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy. Účastníkovi, který je držitelem průkazu PPL(As), PPL(A) nebo PPL(H), se započte nejvýše:

a) 

deset hodin, z nichž smí nejvýše pět hodin připadnout na výcvik ve dvojím řízení, nebo

b) 

patnáct hodin, z nichž smí být nejvýše sedm hodin připadnout na výcvik ve dvojím řízení, pokud získal kvalifikaci pro let vzducholodí v noci.

4. Kurz musí zahrnovat:

a) 

výuku teoretických znalostí na úrovni znalostí pro získání průkazu CPL(As) a

b) 

výcvik v letu za viditelnosti a podle přístrojů.

5. Žadatel, který celý kurz pro získání průkazu CPL(As) úspěšně neabsolvuje nebo jej nedokončí, může požádat příslušný úřad o zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání průkazu způsobilosti s menším rozsahem práv, pokud splňuje příslušné požadavky.

TEORETICKÉ ZNALOSTI

6. Schválený kurz teoretických znalostí pro získání průkazu CPL(As) musí obsahovat alespoň 350 hodin výuky nebo 200 hodin, je-li žadatel držitelem průkazu PPL.

ZKOUŠKA Z TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

7. Žadatel musí prokázat úroveň znalostí odpovídající právům uděleným držiteli průkazu CPL(As).

VÝCVIK V LÉTÁNÍ

8. Výcvik v létání musí obsahovat alespoň 50 hodin, včetně všech zkoušek pokroku, z nichž nejvýše pět hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu. Během těchto celkových 50 hodin musí žadatelé absolvovat alespoň:

a) 

30 hodin výcviku ve dvojím řízení, z nichž může nejvýše pět hodin připadnout na pozemní přístrojovou dobu;

b) 

dvacet hodin ve funkci velitele letadla;

c) 

pět hodin navigačního létání ve dvojím řízení;

d) 

pět hodin navigačního letu ve funkci velitele letadla, včetně navigačního letu podle VFR v délce alespoň 90 km (50 NM), během kterého jsou provedena dvě přistání s úplným zastavením na letišti určení;

e) 

dobu letu odpovídající pěti hodinám na vzducholodích v noci, zahrnující alespoň tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných nočních okruhů. Každý okruh musí zahrnovat vzlet a přistání;

f) 

deset hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň pěti hodin na vzducholodi.

ZKOUŠKA DOVEDNOSTI

9. Po dokončení příslušného výcviku v létání žadatel vykoná zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(As).

N.    Modulový kurz pro získání průkazu CPL – vzducholodě

OBECNÉ

1. Cílem modulového kurzu pro získání průkazu CPL(As) je poskytnout držitelům průkazu PPL(As) výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro vydání průkazu CPL(As).

2. Před zahájením modulového kurzu pro získání průkazu CPL(As) musí žadatel:

a) 

být držitelem průkazu PPL(As) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy;

b) 

absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 200 hodin ve funkci pilota na vzducholodích, včetně 100 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž 50 hodin musí připadnout na navigační let.

3. Žadatel, který chce podstoupit modulový kurz pro získání průkazu CPL(As), musí dokončit všechny fáze letového výcviku v rámci jednoho souvislého kurzu výcviku, který uspořádá schválená organizace pro výcvik. Výuka teoretických znalostí může být poskytnuta ve schválené organizaci pro výcvik, která provádí pouze výuku teoretických znalostí.

4. Kurz musí zahrnovat:

a) 

výuku teoretických znalostí na úrovni znalostí pro získání průkazu CPL(As) a

b) 

výcvik v letu za viditelnosti a podle přístrojů.

TEORETICKÉ ZNALOSTI

5. Schválený kurz teoretických znalostí pro získání průkazu CPL(As) musí obsahovat alespoň 250 hodin výuky.

ZKOUŠKA Z TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

6. Žadatel musí prokázat úroveň znalostí odpovídající právům uděleným držiteli průkazu CPL(As).

VÝCVIK V LÉTÁNÍ

7. Žadatelé bez přístrojové kvalifikace absolvují alespoň dvacet hodin letového výcviku ve dvojím řízení, z nichž připadne:

deset hodin na výcvik v letu za viditelnosti, které mohou zahrnovat pět hodin na FFS nebo FTD 2,3 nebo FNPT II,III pro vzducholodě, a
deset hodin na přístrojový výcvik, které mohou zahrnovat pět hodin alespoň na FTD 1 nebo FNPT I pro vzducholodě nebo v letounu.

8. Žadatelům, kteří jsou držiteli platné přístrojové kvalifikace IR(As), se tato kvalifikace plně započte do požadavků na přístrojový výcvik ve dvojím řízení. Žadatelé, kteří jsou držiteli platné přístrojové kvalifikace pro jinou kategorii letadla, musí absolvovat alespoň pět hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení na vzducholodi.

9. Žadatelé, kteří nejsou držiteli kvalifikace pro let vzducholodí v noci, absolvují navíc alespoň pět hodin výcviku v letu v noci, zahrnující tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných nočních okruhů. Každý okruh musí zahrnovat vzlet a přistání.

PRAXE

10. Žadatel o průkaz CPL(As) musí absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 250 hodinám na vzducholodích, zahrnující 125 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž 50 hodin musí připadnout na navigační let ve funkci velitele letadla, včetně navigačního letu podle VFR v délce alespoň 90 km (50 NM), během kterého je provedeno přistání s úplným zastavením na letišti určení.

Hodiny nalétané ve funkci velitele letadla v jiných kategoriích letadla lze do doby letu odpovídající 185 hodinám započíst v těchto případech:

a) 

30 hodin v letounech nebo vrtulnících, je-li žadatel držitelem průkazu PPL(A), resp. PPL(H), nebo

b) 

60 hodin v letounech nebo vrtulnících, je-li žadatel držitelem průkazu CPL(A), resp. CPL(H), nebo

c) 

deset hodin v TMG nebo kluzácích nebo

d) 

deset hodin v balónech.

ZKOUŠKA DOVEDNOSTI

11. Po dokončení příslušného výcviku v létání a získání příslušné praxe žadatel vykoná zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(As).
Dodatek 4

Zkouška dovednosti pro vydání průkazu CPL

A.    Obecné

1. Žadatel o zkoušku dovednosti pro vydání průkazu CPL absolvuje výcvik ve stejné třídě nebo typu letadla, které má být při zkoušce použito.

2. Žadatel musí úspěšně zvládnout všechny příslušné oddíly zkoušky dovednosti. Pokud žadatel neuspěje v některé úloze určitého oddílu, neuspěje v celém oddílu. Pokud žadatel neuspěje ve více než jednom oddílu, musí opakovat celou zkoušku. Pokud žadatel neuspěje pouze v jednom oddílu, opakuje zkoušku pouze z tohoto oddílu. Jestliže žadatel při opakování zkoušky neuspěje v některém oddílu, včetně oddílů, v nichž uspěl při předchozím pokusu, musí opakovat celou zkoušku znovu. Všechny příslušné oddíly zkoušky dovednosti musí být absolvovány během šesti měsíců. Jestliže se žadateli nepodaří uspět ve všech příslušných oddílech zkoušky na dva pokusy, musí podstoupit další výcvik.

3. Po kterékoli neúspěšné zkoušce dovednosti lze požadovat další výcvik. Počet pokusů o složení zkoušky dovednosti není omezen.

PROVEDENÍ ZKOUŠKY

4. Jestliže se žadatel rozhodne ukončit zkoušku dovednosti z důvodů, které examinátor FE shledá nepřiměřenými, musí celou zkoušku dovednosti opakovat. Jestliže je zkouška ukončena z důvodů, které examinátor FE shledá přiměřenými, jsou při dalším letu přezkušovány pouze ty oddíly, které dosud nebyly absolvovány.

5. Jakýkoliv manévr nebo postup v rámci zkoušky může žadatel podle uvážení examinátora FE jednou opakovat. Examinátor FE může zkoušku zastavit v kterékoli fázi, jestliže usoudí, že žadatelem předváděné dovednosti v létání vyžadují opakování celé zkoušky.

6. Žadatel musí řídit letadlo z místa, kde lze vykonávat funkce velitele letadla, a tuto zkoušku provádět, jako by nebyl přítomen žádný jiný člen posádky. Zodpovědnost za let se stanoví v souladu s vnitrostátními předpisy.

7. Žadatel examinátorovi FE popíše prováděné kontroly a úlohy, včetně identifikace radiových zařízení. Kontroly se provádějí v souladu se seznamem kontrol povinných úkonů pro letadlo, v němž se zkouška koná. V předletové přípravě na zkoušku musí žadatel určit nastavení výkonu a rychlosti. Údaje o výkonnosti pro vzlet, přiblížení a přistání musí být žadatelem vypočteny v souladu s provozní příručkou nebo letovou příručkou k použitému letadlu.

8. Examinátor FE se nesmí podílet na provozu letadla kromě případů, kdy je zásah nezbytný v zájmu bezpečnosti nebo k zamezení nepřijatelnému zdržení ostatního provozu.

B.    Obsah zkoušky dovednosti pro vydání průkazu CPL – letouny

1. Letoun použitý při zkoušce dovednosti musí splňovat požadavky na zkušební letouny, musí mít osvědčení pro přepravu alespoň čtyř osob a musí být vybaven stavitelnou vrtulí a zasunovacím podvozkem.

2. Trať letu zvolí examinátor FE a místem určení musí být řízené letiště. Žadatel je odpovědný za naplánování letu a zajistí, aby na palubě bylo veškeré vybavení a dokumentace pro vykonání letu. Let trvá alespoň 90 minut.

3. Žadatel musí prokázat schopnost:

a) 

ovládat letoun v rámci jeho omezení;

b) 

provádět všechny manévry plynule a přesně;

c) 

uplatňovat dobrý úsudek a pilotní dovednost;

d) 

uplatňovat letecké znalosti a

e) 

nepřetržitě řídit letoun takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo manévru nevyvstaly nikdy vážné pochybnosti.

POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY

4. Uplatní se tato omezení, upravená s ohledem na odchylky pro podmínky turbulence, ovládacích vlastností a výkonnosti použitého letounu.

Výška

normální let

± 100 stop (± 30 m)

se simulovanou poruchou motoru

± 150 stop (± 45 m)

Let podle radiových prostředků

± 5°

Kurz

normální let

± 10°

se simulovanou poruchou motoru

± 15°

Rychlost

vzlet a přiblížení

± 5 uzlů (± 9 km/h)

všechny ostatní letové režimy

± 10 uzlů (± 18,5 km/h)

OBSAH ZKOUŠKY

5. Úlohy uvedené v oddílu 2 písm. c) a písm. e) bodu iv) a v celém oddílu 5 a 6 lze provést na FNPT II nebo na FFS.

Na všechny oddíly se vztahuje použití seznamu kontrol povinných úkonů pro letoun, pilotní dovednost, řízení letounu podle vnější vizuálních orientačních bodů, postupy ochrany proti námraze/odmrazování a zásady zvládání hrozeb a chyb.ODDÍL 1 —  PŘEDLETOVÉ POSTUPY A ODLET

a

Předletová příprava, včetně:

plánování letu, dokumentace, určení hmotnosti a vyvážení, rozboru počasí, NOTAMy

b

Prohlídka a ošetření letounu

c

Pojíždění a vzlet

d

Úvahy o výkonnosti a vyvážení

e

Provoz na letišti a v obrazcích

f

Postup pro odlet, nastavení výškoměru, zabránění srážce (sledování okolí)

g

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

ODDÍL 2 —  OBECNÉ OVLÁDÁNÍ LETADLA

a

Řízení letounu podle vnějších vizuálních orientačních bodů, včetně přímého, a letu v hladině, stoupání, klesání, sledování okolí

b

Let při kriticky nízké letové rychlosti, včetně rozpoznání a vybrání přetažení a pádů

c

Zatáčky, včetně zatáček v přistávací konfiguraci. Ostré zatáčky s náklonem 45°

d

Let při kriticky vysokých letových rychlostech, včetně rozpoznání a vybrání spirály

e

Let s orientací výhradně podle přístrojů, včetně:

i)  vodorovného letu, cestovní konfigurace, udržování kurzu, výšky a letové rychlosti

ii)  stoupavých a klesavých zatáček s náklonem 10°–30°

iii)  vybrání z nezvyklých letových poloh

iv)  simulovaného snížení počtu přístrojů na přístrojové desce

f

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

ODDÍL 3 —  TRAŤOVÉ POSTUPY

a

Řízení letounu podle vnějších vizuálních orientačních bodů včetně úvah o doletu/vytrvalosti při cestovní konfiguraci

b

Orientace, čtení mapy

c

Udržování nadmořské výšky, rychlosti, kurzu, sledování okolí

d

Nastavení výškoměru. Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

e

Sledování postupu letu, letového deníku, spotřeby paliva, vyhodnocování traťové odchylky a opětovné nalétnutí na správnou trať

f

Sledování meteorologických podmínek, vyhodnocování vývoje, plánování diverzí

g

Sledování tratě, určování poloh (NDB nebo VOR), identifikace prostředků (let podle přístrojů). Uskutečnění plánu diverze na náhradní letiště (let za viditelnosti).

ODDÍL 4 —  POSTUPY PRO PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ

a

Postupy pro přílet, nastavení výškoměru, kontroly, sledování okolí

b

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

c

Průlet z malé výšky

d

Normální přistání, přistání s bočním větrem (jsou-li vhodné podmínky)

e

Přistání na krátké dráze

f

Přiblížení a přistání na volnoběh (pouze jednomotorové letouny)

g

Přistání bez použití vztlakových klapek

h

Poletové činnosti

ODDÍL 5 —  MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY

Tento oddíl může být spojen s oddíly 1 až 4.

a

Simulovaná porucha motoru po vzletu (v bezpečné nadmořské výšce), postup v případě požáru

b

Nesprávná činnost vybavení

včetně nouzového vysunutí podvozku, závady elektrického vybavení a brzd

c

Vynucené přistání (simulované)

d

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

e

Ústní otázky

ODDÍL 6 —  SIMULOVANÝ LET S ASYMETRICKÝM TAHEM A ÚLOHY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ NEBO TYPU

Tento oddíl může být spojen s oddíly 1 až 5.

a

Simulovaná porucha motoru během vzletu (v bezpečné nadmořské výšce, neprovádí-li se na FFS)

b

Přiblížení s asymetrickým tahem a průlet

c

Přiblížení s asymetrickým tahem a přistání s úplným zastavením

d

Vysazení a opětovné spuštění motoru

e

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy, pilotní dovednost

f

Podle zadání examinátora FE jakékoli úlohy týkající se zkoušky dovednosti pro získání třídní nebo typové kvalifikace případně zahrnují:

i)  systémy letounu, včetně obsluhy autopilota

ii)  provoz přetlakového systému

iii)  použití systému odmrazování a ochrany proti námraze

g

Ústní otázky

C.    Obsah zkoušky dovednosti pro vydání průkazu CPL – vrtulníky

1. Vrtulník použitý při zkoušce dovednosti musí splňovat požadavky na zkušební vrtulníky.

2. Oblast a trať letu zvolí examinátor FE a veškeré činnosti v malé výšce a ve visení musí být prováděny na schváleném letišti/místě. Tratě používané pro oddíl 3 mohou končit na letišti odletu nebo na jiném letišti, přičemž jedním z míst určení musí být řízené letiště. Zkouška dovednosti smí být vykonána během dvou letů. Celková délka letu(ů) musí být alespoň 90 minut.

3. Žadatel musí prokázat schopnost:

a) 

ovládat vrtulník v rámci jeho omezení;

b) 

provádět všechny manévry plynule a přesně;

c) 

uplatňovat dobrý úsudek a pilotní dovednost;

d) 

uplatňovat letecké znalosti a

e) 

nepřetržitě vrtulník řídit takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo manévru nevyvstaly nikdy vážné pochybnosti.

POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY

4. Uplatní se tato omezení, upravená s ohledem na odchylky pro podmínky turbulence, ovládacích vlastností a výkonnosti použitého vrtulníku.

Výška

normální let

± 100 stop (± 30 m)

simulovaný stav nouze

± 150 stop (± 45 m)

Let podle radiových prostředků

± 10°

Kurz

normální let

± 10°

simulovaný stav nouze

± 15°

Rychlost

vzlet a přiblížení ve vícemotorovém vrtulníku

± 5 uzlů (± 9 km/h)

všechny ostatní letové režimy

± 10 uzlů (± 18,5 km/h)

Snášení při zemi

visení v konfiguraci pro vzlet s přízemním efektem

± 3 stopy (± 0,9 m)

přistání bez pohybů do boku nebo dozadu

OBSAH ZKOUŠKY

5. Úlohy uvedené v oddílu 4 mohou být vykonány na FNPT pro vrtulníky nebo na FFS pro vrtulníky. Na všechny oddíly se vztahuje použití seznamu kontrol povinných úkonů pro vrtulník, pilotní dovednost, řízení vrtulníku podle vnějších vizuálních orientačních bodů, postupy ochrany proti námraze/odmrazování a zásady zvládání hrozeb a chyb.ODDÍL 1 —  PŘEDLETOVÉ/POLETOVÉ KONTROLY A POSTUPY

a

Znalost vrtulníku (např. technické záznamy, palivo, hmotnost a vyvážení, výkonnost), plánování letu, dokumentace, NOTAMy, počasí

b

Předletová prohlídka/činnosti, umístění částí a účel

c

Prohlídka pilotního prostoru, postup spouštění motoru

d

Kontroly komunikačního a navigačního vybavení, výběr a nastavení kmitočtů

e

Předvzletové postupy, radiotelefonní (R/T) postupy, dodržování spojení s ATC

f

Parkování, zastavení a poletové postupy

ODDÍL 2 —  MANÉVRY VE VISENÍ, POKROČILÉ OVLÁDÁNÍ A OMEZENÉ PROSTORY

a

Vzlet a přistání (odpoutání a dotyk)

b

Pojíždění, vzdušné pojíždění

c

Visení na místě s čelním/bočním/zadním větrem

d

Zatáčení ve visení na místě, o 360° doleva a doprava (otáčení na místě)

e

Manévry ve visení s pohybem vpřed, do stran a vzad

f

Simulovaná porucha motoru ve visení

g

Rychlá zastavení proti větru a po větru

h

Přistání a vzlety ze svažitého terénu / neupravených ploch

i

Vzlety (různé profily)

j

Vzlet s bočním větrem, po větru (je-li proveditelný)

k

Vzlet s maximální vzletovou hmotností (skutečnou nebo simulovanou)

l

Přiblížení (různé profily)

m

Vzlet a přistání s omezeným výkonem

n

Autorotace (examinátor FE vybere dvě úlohy z následujících – základní, dolet, nízká rychlost, otáčení o 360°)

o

Přistání s autorotací

p

Nácvik vynuceného přistání s obnovením výkonu

q

Kontroly výkonu, technika průzkumu, technika přiblížení a odletu

ODDÍL 3 —  NAVIGACE — TRAŤOVÉ POSTUPY

a

Navigace a orientace v různých nadmořských výškách/výškách, čtení map

b

Udržování nadmořské výšky / výšky, rychlosti, kurzu, pozorování vzdušného prostoru, nastavení výškoměru

c

Sledování postupu letu, letového deníku, spotřeby paliva, vytrvalosti, předpokládaného času příletu (ETA), vyhodnocování traťové odchylky a opětovné nalétnutí na správnou trať, sledování přístrojů

d

Sledování meteorologických podmínek, plánování diverzí

e

Sledování tratě, určování poloh (NDB a/nebo VOR), identifikace zařízení

f

Spojení s ATC a dodržování předpisů atd.

ODDÍL 4 —  LETOVÉ POSTUPY A MANÉVRY S ORIENTACÍ VÝHRADNĚ PODLE PŘÍSTROJŮ

a

Vodorovný let, udržování kurzu, nadmořské výšky/výšky a rychlosti

b

Ploché zatáčky se standardní úhlovou rychlostí do určitých kurzů o 180° až 360° doleva a doprava

c

Stoupání a klesání, včetně zatáček se standardní úhlovou rychlostí do určitých kurzů

d

Vybrání z nezvyklých letových poloh

e

Zatáčky s náklonem 30°, zatáčení až o 90° doprava a doleva

ODDÍL 5 —  MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY (PŘÍPADNĚ SIMULOVANÉ)

Poznámka 1:  Pokud je zkouška prováděna ve vícemotorovém vrtulníku, musí být do zkoušky zahrnut nácvik simulované poruchy motoru, včetně jednomotorového přiblížení a přistání.

Poznámka 2:  Examinátor FE vybere čtyři z těchto úloh:

a

Nesprávná činnost motoru, včetně poruchy regulátoru, námraza na karburátoru/motoru, případně olejový systém

b

Nesprávná činnost palivového systému

c

Nesprávná činnost elektrického systému

d

Nesprávná činnost hydraulického systému, případně včetně přiblížení a přistání bez hydrauliky

e

Nesprávná činnost hlavního rotoru a/nebo systému vyvažování kroutícího momentu (FFS nebo pouze diskuze)

f

Postup v případě požáru, případně včetně kontroly a odstranění kouře

g

Další mimořádné a nouzové postupy popsané v příslušné letové příručce, včetně postupů pro vícemotorové vrtulníky:

Simulovaná porucha motoru při vzletu:

přerušený vzlet při nebo před TDP nebo bezpečné vynucené přistání při nebo před DPATO a krátce po TDP nebo DPATO.

Přistání se simulovanou poruchou motoru:

přistání nebo průlet po poruše motoru před LDP nebo DPBL,

po poruše motoru po LDP nebo bezpečné vynucené přistání po DPBL.

D.    Obsah zkoušky dovednosti pro vydání průkazu CPL – vzducholodě

1. Vzducholoď použitá při zkoušce dovednosti musí splňovat požadavky na zkušební vzducholodě.

2. Oblast a trať letu zvolí examinátor FE. Tratě používané pro oddíl 3 mohou končit na letišti odletu nebo na jiném letišti, přičemž jedním z míst určení musí být řízené letiště. Zkouška dovednosti smí být vykonána během dvou letů. Celková délka letu(ů) musí být alespoň 60 minut.

3. Žadatel musí prokázat schopnost:

a) 

řídit vzducholoď v rámci jejích omezení;

b) 

provádět všechny manévry plynule a přesně;

c) 

uplatňovat dobrý úsudek a pilotní dovednost;

d) 

uplatňovat letecké znalosti a

e) 

nepřetržitě vzducholoď řídit takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo manévru nevyvstaly nikdy vážné pochybnosti.

POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY

4. Uplatní se tato omezení, upravená s ohledem na odchylky pro podmínky turbulence, ovládacích vlastností a výkonnosti použité vzducholodě.

Výška

normální let

± 100 stop (± 30 m)

simulovaný stav nouze

± 150 stop (± 45 m)

Let podle radiových prostředků

± 10°

Kurz

normální let

± 10°

simulovaný stav nouze

± 15°

OBSAH ZKOUŠKY

5. Úlohy uvedené v oddílech 5 a 6 mohou být vykonány na FNPT pro vzducholodě nebo na FFS pro vzducholodě. Na všechny oddíly se vztahuje použití seznamu kontrol povinných úkonů pro vzducholoď, pilotní dovednost, řízení vzducholodě podle vnějších vizuálních orientačních bodů, postupy ochrany proti námraze/odmrazování a zásady zvládání hrozeb a chyb.ODDÍL 1 —  PŘEDLETOVÉ POSTUPY A ODLET

a

Předletová příprava, včetně:

plánování letu, dokumentace, určení hmotnosti a vyvážení, rozboru počasí, NOTAMy

b

Prohlídka a ošetření vzducholodě

c

Postupy při uvolnění od stožáru, manévry nad zemí a vzlet

d

Úvahy o výkonnosti a vyvážení

e

Provoz na letišti a v obrazcích

f

Postup pro odlet, nastavení výškoměru, zabránění srážce (sledování okolí)

g

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

ODDÍL 2 —  OBECNÉ OVLÁDÁNÍ LETADLA

a

Řízení vzducholodě podle vnějších vizuálních orientačních bodů, včetně přímého letu a letu v hladině, stoupání, klesání, sledování okolí

b

Let v tlakové výšce

c

Zatáčky

d

Prudké klesání a stoupání

e

Let s orientací výhradně podle přístrojů, včetně:

i)  vodorovného letu, udržování kurzu, nadmořské výšky a rychlosti letu

ii)  stoupavých a klesavých zatáček

iii)  vybrání z nezvyklých letových poloh

iv)  simulovaného snížení počtu přístrojů na přístrojové desce

f

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

ODDÍL 3 —  TRAŤOVÉ POSTUPY

a

Řízení vzducholodi podle vnějších vizuálních orientačních bodů včetně úvah o doletu/vytrvalosti

b

Orientace, čtení mapy

c

Udržování nadmořské výšky, rychlosti, kurzu, sledování okolí

d

Nastavení výškoměru, dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

e

Sledování postupu letu, letového deníku, spotřeby paliva, vyhodnocování traťové odchylky a opětovné nalétnutí na správnou trať

f

Sledování meteorologických podmínek, vyhodnocování vývoje, plánování diverzí

g

Sledování tratě, určování poloh (NDB nebo VOR), identifikace prostředků (let podle přístrojů). Uskutečnění plánu diverze na náhradní letiště (let za viditelnosti).

ODDÍL 4 —  POSTUPY PRO PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ

a

Postupy pro přílet, nastavení výškoměru, kontroly, sledování okolí

b

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

c

Průlet z malé výšky

d

Normální přistání

e

Přistání na krátké dráze

f

Přiblížení a přistání na volnoběh (pouze jednomotorové letouny)

g

Přistání bez použití vztlakových klapek

h

Poletové činnosti

ODDÍL 5 —  MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY

Tento oddíl může být spojen s oddíly 1 až 4.

a

Simulovaná porucha motoru po vzletu (v bezpečné nadmořské výšce), postup v případě požáru

b

Nesprávná činnost vybavení

c

Vynucené přistání (simulované)

d

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

e

Ústní otázky

ODDÍL 6 —  ÚLOHY ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDĚ NEBO TYPU

Tento oddíl může být spojen s oddíly 1 až 5.

a

Simulovaná porucha motoru během vzletu (v bezpečné nadmořské výšce, neprovádí-li se na FFS)

b

Přiblížení a opakování okruhu při poruše motoru(ů)

c

Přiblížení a přistání s úplným zastavením při poruše motoru(ů)

d

Nesprávná činnost tlakového systému obalu

e

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy, pilotní dovednost

f

Podle zadání examinátora FE jakékoli úlohy týkající se zkoušky dovednosti pro získání třídní nebo typové kvalifikace případně zahrnují:

i)  systémy vzducholodě

ii)  funkci tlakového systému obalu

g

Ústní otázky
Dodatek 5

Integrovaný výcvikový kurz pro získání průkazu MPL

OBECNÉ

1. Cílem integrovaného kurzu pro získání průkazu MPL je poskytnout pilotům výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné pro výkon funkce druhého pilota vícemotorových vícepilotních dopravních letounů s turbínovým pohonem v obchodní letecké dopravě podle VFR a IFR a získat průkaz MPL.

▼M5

2. Výcvikový kurz pro získání průkazu MPL může být schválen pouze schválené organizaci pro výcvik, jež je součástí provozovatele obchodní letecké dopravy, který má osvědčení v souladu s částí ORO nebo má s tímto provozovatelem uzavřenu zvláštní dohodu.

▼B

3. Žadatel, který chce podstoupit integrovaný kurz po získání průkazu MPL, musí absolvovat všechny výukové fáze v rámci jednoho souvislého výcvikového kurzu ve schválené organizaci pro výcvik. Výcvik je zaměřen na kvalifikovanost a je prováděn v prostředí vícečlenného provozu.

4. Do kurzu se přijímají pouze začínající žadatelé.

5. Kurz musí zahrnovat:

a) 

výuku teoretických znalostí na úrovni znalostí pro získání průkazu ATPL(A);

b) 

výcvik v letu za viditelnosti a podle přístrojů;

c) 

výcvik v MCC pro provoz vícepilotních letounů a

d) 

výcvik pro získání typové kvalifikace.

6. Žadatel, který celý kurz pro získání průkazu MPL úspěšně neabsolvuje nebo jej nedokončí, může požádat příslušný úřad o zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání průkazu způsobilosti s menším rozsahem práv a nižší přístrojovou kvalifikací, pokud splňuje příslušné požadavky.

TEORETICKÉ ZNALOSTI

▼M8

7. Schválený kurz teoretických znalostí pro získání průkazu MPL musí obsahovat alespoň 750 hodin výuky znalostí na úrovni potřebné pro získání průkazu způsobilosti ATPL(A) a hodiny požadované pro:

a) 

výuku teoretických znalostí pro získání příslušné typové kvalifikace v souladu s hlavou H a

b) 

výuku teoretických znalostí UPRT v souladu s bodem FCL.745.A.

▼B

VÝCVIK V LÉTÁNÍ

▼M8