2011R0408 — CS — 17.12.2014 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 408/2011

ze dne 27. dubna 2011,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 108, 28.4.2011, p.21)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1264/2014 ze dne 26. listopadu 2014,

  L 341

6

27.11.2014
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 408/2011

ze dne 27. dubna 2011,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů ( 1 ), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1185/2009 vytváří nový rámec pro vytváření srovnatelných evropských statistik o prodeji a používání pesticidů.

(2)

V souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1185/2009 předávají členské státy statistické údaje v elektronické podobě v příslušném technickém formátu, který stanoví Komise.

(3)

Z důvodu zajištění důvěrnosti bude do zasílaného souboru doplněna značka označující, zda informace, které jsou předávány o látce, chemické skupině, kategorii přípravku nebo hlavní skupině, jsou nebo nejsou důvěrné.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:▼M1

Článek 1

Členské státy předávají statistické údaje o pesticidech podle příloh I a II nařízení (ES) č. 1185/2009, přičemž použijí definice struktury dat SDMX. Členské státy tyto údaje poskytují Komisi (Eurostatu) prostřednictvím služeb jediného kontaktního místa nebo se údaje zpřístupní Komisi (Eurostatu) k vyhledávání v elektronické podobě.

Článek 2

Údaje o uvádění pesticidů na trh se Komisi (Eurostatu) předávají ve struktuře stanovené v příloze I.

Údaje o zemědělském použití pesticidů se Komisi (Eurostatu) předávají ve struktuře stanovené v příloze II.

▼B

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHA I

Struktura statistických údajů o uvádění pesticidů na trh

Předávané soubory mají tuto strukturu dat:Číslo

Pole

Poznámky

1

Země

např. Francie

2

Rok

referenční rok údajů (např. 2010)

3

Hlavní skupina

kódy uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1185/2009

4

Kategorie přípravků

 

5

Chemická skupina

 

6

Účinná látka

 

7

Hodnota pozorování (prodané množství)

v kilogramech látek

8

Pro pole číslo 3, 4, 5 a 6 označení důvěrnosti

označení
PŘÍLOHA II

Struktura statistických údajů o zemědělském použití pesticidů

Předávané soubory mají tuto strukturu dat:Číslo

Pole

Poznámky

1

Země

např. Francie

2

Rok

referenční rok pro údaje (např. 2010)

3

Plodiny

členění podle jednotlivých plodin

4

Účinná látka

kódy uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1185/2009

5

Hodnota pozorování: množství látky použité na plodinu

v kilogramech látek

6

Hodnota pozorování: plocha plodiny ošetřená touto látkou

v hektarech

7

Označení důvěrnosti

označení( 1 ) Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 1.