02011D0850 — CS — 17.12.2011 — 000.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. prosince 2011,

kterým se stanovují pravidla pro směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokud jde o vzájemnou výměnou informací a podávání zpráv o kvalitě vnějšího ovzduší

(oznámeno pod číslem K(2011) 9068)

(2011/850/EU)

(Úř. věst. L 335 17.12.2011, s. 86)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 156, 20.6.2017, s.  36 (2011/850/EU)
▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. prosince 2011,

kterým se stanovují pravidla pro směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokud jde o vzájemnou výměnou informací a podávání zpráv o kvalitě vnějšího ovzduší

(oznámeno pod číslem K(2011) 9068)

(2011/850/EU)KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví prováděcí pravidla směrnicím 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokud jde o:

a) povinnosti členských států podávat zprávy o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší;

b) vzájemnou výměnu informací mezi členskými státy týkajících se sítí a stanic, jakož i měření kvality ovzduší pořízených na těchto stanicích, které členské státy vyberou pro účely vzájemné výměny informací ze stávajících stanic.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí a společně s definicemi stanovenými v článku 2 směrnice 2004/107/ES, článku 3 směrnice 2007/2/ES a článku 2 přílohy VII směrnice 2008/50/ES se rozumí:

1) „stanicí“ místo, kde se provádějí měření nebo odebírají vzorky v jednom či více místech odběru ve stejné lokalitě o rozloze zhruba 100 m2;

2) „sítí“ organizační struktura provádějící posuzování kvality vnějšího ovzduší prostřednictvím měření v jedné nebo více stanicích;

3) „konfigurací měření“ technická zařízení používaná pro měření jedné znečišťující látky nebo jedné z jejích složek v určité stanici;

4) „naměřenými údaji“ informace o koncentraci nebo úrovni depozice konkrétní znečišťující látky získané měřeními;

5) „údaji z modelování“ informace o koncentraci nebo úrovni depozice konkrétní znečišťující látky získané matematickým modelováním fyzikálního stavu;

6) „údaji odborného odhadu“ informace o koncentraci nebo úrovni depozice konkrétní znečišťující látky získané na základě odborné analýzy; tyto údaje mohou zahrnovat použití statistických nástrojů;

7) „primárními údaji“ informace o koncentraci nebo úrovni depozice konkrétní znečišťující látky v nejvyšším časovém rozlišení předpokládaném v tomto rozhodnutí;

8) „primárními aktualizovanými údaji pro posouzení kvality vnějšího ovzduší“ primární údaje shromažďované s četností vhodnou pro každou metodu posouzení znečišťující látky a bezodkladně zpřístupňované veřejnosti;

9) „portálem kvality vnějšího ovzduší“ internetová stránka spravovaná Komisí za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím se poskytují informace související s prováděním tohoto rozhodnutí, včetně registru údajů;

10) „registrem údajů“ informační systém napojený na portál kvality vnějšího ovzduší a spravovaný Evropskou agenturou pro životní prostředí, který obsahuje informace a údaje o kvalitě ovzduší, které jsou zpřístupňovány prostřednictvím národních uzlů pro oznamování a výměnu informací, které spravují členské státy;

11) „datovým typem“ popisná charakteristika, pomocí níž se podobné údaje, které se mají použít pro různé účely, kategorizují, jak je stanoveno v příloze II části A tohoto rozhodnutí;

12) „environmentálním cílem“ cíl v oblasti kvality vnějšího ovzduší, kterého je třeba dosáhnout ve stanoveném období nebo případně za stanovené období či dlouhodobě, jak stanoví směrnice 2004/107/ES a 2008/50/ES.KAPITOLA II

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PROCESU PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KONTROLE KVALITY

Článek 3

Portál kvality vnějšího ovzduší a registr údajů

1.  Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí zřídí registr údajů a zpřístupní jej prostřednictvím portálu kvality vnějšího ovzduší (dále jen „portál“).

2.  Členské státy budou v registru údajů zpřístupňovat informace používané pro podávání zpráv a ke vzájemné výměně informací v souladu s článkem 5.

3.  Registr údajů spravuje Evropská agentura pro životní prostředí.

4.  Registr údajů je zdarma přístupný veřejnosti.

5.  Každý členský stát jmenuje pověřenou osobu nebo osoby, které jeho jménem vkládají do registru údajů informace obsažené v podávaných zprávách nebo informace, které jsou předmětem výměny informací. Zpřístupňování informací, které jsou předmětem zpráv nebo výměny informací, mohou provádět jen pověřené osoby.

6.  Každý členský stát Komisi sdělí jméno osoby nebo osob uvedených v odstavci 5.

Článek 4

Kódování informací

Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí na portálu pro členské státy uvede standardizovaný strojově čitelný popis, jak kódovat informace požadované tímto rozhodnutím.

Článek 5

Postup poskytování informací

1.  Členské státy zpřístupňují v registru údajů informace požadované tímto rozhodnutím v souladu s požadavky na údaje, které jsou stanoveny v části A přílohy I. Tyto informace se automaticky zpracovávají pomocí elektronické aplikace.

2.  Elektronická aplikace uvedená v odstavci 1 se použije k provádění následujících funkcí:

a) kontrole soudržnosti zpřístupňovaných informací;

b) kontrole primárních údajů zaměřené na konkrétní cíle kvality údajů uvedené v příloze IV směrnice 2004/107/ES a příloze I směrnice 2008/50/ES;

c) shromažďování primárních údajů v souladu s pravidly stanovenými v příloze I tohoto rozhodnutí a přílohách VII a XI směrnice 2008/50/ES.

3.  Pokud se v souladu s články 6 až 14 vyžaduje poskytnutí úhrnných údajů, tento úhrn se vytvoří za použití elektronické aplikace uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

4.  Komise potvrdí přijetí informací.

5.  Pokud chce členský stát informace aktualizovat, při poskytování aktualizovaných informací do registru údajů popíše rozdíly mezi aktualizovanými a původními informacemi a důvody aktualizace.

Komise potvrdí přijetí aktualizovaných informací. Po potvrzení se aktualizované informace považují za oficiální.KAPITOLA III

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ O KVALITĚ VNĚJŠÍHO OVZDUŠÍ

Článek 6

Zóny a aglomerace

1.  V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části B přílohy II tohoto rozhodnutí o vymezení a typu zón a aglomerací stanovených v souladu s článkem 3 směrnice 2004/107/ES a článkem 4 směrnice 2008/50/ES, v nichž se bude v následujícím kalendářním roce provádět posuzování a řízení kvality ovzduší.

V případě zón a aglomerací, na něž se v souladu s článkem 22 směrnice 2008/50/ES vztahuje výjimka nebo prodloužení lhůt, se tato skutečnost uvede ve zpřístupňovaných informacích.

2.  Členské státy Komisi zpřístupní informace uvedené v odstavci 1 nejpozději do 31. prosince každého kalendářního roku. Členské státy mohou uvést, že oproti předchozím zpřístupněným informacím nebyly provedeny žádné změny.

3.  Jestliže se změní vymezení a typ zón a aglomerací, členské státy o této skutečnosti informují Komisi nejpozději devět měsíců po skončení kalendářního roku, v němž ke změnám došlo.

Článek 7

Systém posuzování kvality vnějšího ovzduší

1.  V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části C přílohy II o systému posuzování kvality vnějšího ovzduší, který se použije v následujícím kalendářním roce pro každou znečišťující látku v jednotlivých zónách a aglomeracích v souladu s článkem 4 směrnice 2004/107/ES a články 5 a 9 směrnice 2008/50/ES.

2.  Členské státy Komisi zpřístupní informace uvedené v odstavci 1 nejpozději do 31. prosince každého kalendářního roku. Členské státy mohou uvést, že oproti předchozím zpřístupněným informacím nebyly provedeny žádné změny.

Článek 8

Metody prokazování překročení mezních hodnot, která lze připsat přírodním zdrojům nebo zimnímu posypu silnic pískem nebo solí, a odečítání takových překročení

1.  V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části D přílohy II o metodách prokazování a odečítání překročení mezních hodnot, která lze připsat přírodním zdrojům nebo zimnímu posypu silnic pískem nebo solí v jednotlivých zónách a aglomeracích v souladu s články 20 a 21 směrnice 2008/50/ES.

2.  Členské státy poskytnou Komisi informace uvedené v odstavci 1 za celý kalendářní rok nejpozději devět měsíců po skončení každého kalendářního roku.

Článek 9

Metody posuzování kvality vnějšího ovzduší

1.  V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části D přílohy II o kvalitě a zpětné vysledovatelnosti použitých metod posuzování.

2.  Členské státy zpřístupní Komisi informace uvedené v odstavci 1 za celý kalendářní rok nejpozději devět měsíců po skončení každého kalendářního roku.

3.  V případech, kdy je v určité zóně nebo aglomeraci povinné provádět stacionární měření v souladu s článkem 4 směrnice 2004/107/ES a články 6 a 9 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2008/50/ES, musí informace zahrnovat alespoň:

a) konfiguraci měření;

b) prokázání rovnocennosti nereferenčních metod, pokud se takové používají;

c) polohu, popis a klasifikaci místa odběru vzorků;

d) dokumentaci kvality údajů.

4.  V případech, kdy se v určité zóně nebo aglomeraci používá orientační měření v souladu s článkem 4 směrnice 2004/107/ES a články 6 a 9 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2008/50/ES, musí informace zahrnovat alespoň:

a) použitou metodu měření;

b) místa odběru vzorků a oblast pokrytí;

c) metodu ověření;

d) dokumentaci kvality údajů.

5.  V případech, kdy se v určité zóně nebo aglomeraci používají metody modelování v souladu s článkem 4 směrnice 2004/107/ES a články 6 a 9 směrnice 2008/50/ES, musí informace zahrnovat alespoň:

a) popis systému modelování a jeho vstupů;

b) ověření modelu pomocí měření;

c) oblast pokrytí;

d) dokumentaci kvality údajů.

6.  V případech, kdy se v určité zóně nebo aglomeraci používá odborný odhad v souladu s článkem 4 směrnice 2004/107/ES a články 6 a 9 směrnice 2008/50/ES, musí informace zahrnovat alespoň:

a) popis metody odhadu;

b) dokumentaci kvality údajů.

7.  Členské státy rovněž zpřístupní informace stanovené v části D přílohy II o kvalitě a zpětné vysledovatelnosti použitých metod posuzování pro sítě a stanice zvolené pro účely vzájemné výměny informací, jak je uvedeno v čl. 1 písm. b), pro znečišťující látky uvedené v části B přílohy I, případně pro další znečišťující látky uvedené v části C přílohy I a pro další znečišťující látky uvedené na portálu pro tento účel. Na vyměňované informace se uplatní odstavce 1 až 6 tohoto článku.

Článek 10

Primární ověřené údaje a primární aktualizované údaje pro posouzení kvality vnějšího ovzduší

1.  V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části E přílohy II o primárních ověřených údajích pro posouzení kvality vnějšího ovzduší za všechna místa odběru vzorků, kde se takové údaje sbírají, uvedená členskými státy v souladu s článkem 9 pro znečišťující látky uvedené v části B a C přílohy I.

V případech, kdy se v určité zóně nebo aglomeraci používají metody modelování, členské státy zpřístupní informace stanovené v části E přílohy II v nejvyšším dostupném časovém rozlišení.

2.  Primární ověřené údaje pro posouzení kvality vnějšího ovzduší se zpřístupní Komisi za celý kalendářní rok jako ucelená časová řada nejpozději devět měsíců po skončení každého kalendářního roku.

3.  V případě, že členské státy využijí možnosti uvedené v čl. 20 odst. 2 a čl. 21 odst. 3 směrnice 2008/50/ES, zpřístupní informace o kvantifikaci příspěvků z přírodních zdrojů v souladu s čl. 20 odst. 1 směrnice 2008/50/ES nebo zimního posypu silnic pískem nebo solí v souladu s čl. 21 odst. 1 a 2 směrnice 2008/50/ES.

Informace obsahují:

a) prostorový rozsah, na který se uplatní odečítání příspěvků z přírodních zdrojů nebo posypu silnic;

b) množství primárních ověřených údajů pro posouzení kvality vnějšího ovzduší zpřístupněných v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, které lze přisoudit přírodním zdrojům nebo zimnímu posypu silnic pískem nebo solí;

c) výsledky použití metod oznamovaných v souladu s článkem 8.

4.  Členské státy rovněž zpřístupní informace stanovené v části E přílohy II o primárních aktualizovaných údajích pro posouzení kvality vnějšího ovzduší pro jimi zvolené sítě a stanice za účelem zpřístupnění aktualizovaných informací mezi jimi zvolenými sítěmi a stanicemi pro účely vzájemné výměny informací, jak je uvedeno v čl. 1 písm. b), pro znečišťující látky uvedené v části B přílohy I, případně pro další znečišťující látky uvedené v části C přílohy I a pro další znečišťující látky uvedené na portálu pro tento účel.

5.  Členské státy rovněž zpřístupní informace stanovené v části E přílohy II o primárních ověřených údajích pro posouzení pro jimi zvolené sítě a stanice pro účely vzájemné výměny informací, jak je uvedeno v čl. 1 písm. b), pro znečišťující látky uvedené v části B přílohy I, případně pro další znečišťující látky uvedené v části C přílohy I a pro další znečišťující látky uvedené na portálu pro tento účel. Na vyměňované informace se uplatní odstavce 2 a 3 tohoto článku.

6.  Předběžné primární aktualizované údaje pro posouzení podle odstavce 4 se zpřístupní Komisi s četností, která je vhodná vzhledem k jednotlivým metodám posuzování znečišťujících látek, a v přiměřené lhůtě poté, co jsou data zpřístupněna veřejnosti v souladu s článkem 26 směrnice 2008/50/ES pro znečišťující látky stanovené pro tento účel v části B přílohy I tohoto rozhodnutí.

Informace obsahují:

a) úrovně posuzovaných koncentrací;

b) uvedení stavu kontroly kvality.

7.  Primární aktualizované informace zpřístupněné podle odst. 4 musejí být v souladu s informacemi zpřístupňovanými podle článků 6, 7 a 9.

8.  Členské státy mohou aktualizovat primární aktualizované údaje pro posouzení kvality vnějšího ovzduší, zpřístupněné podle odstavce 4 po provedení další kontroly kvality. Aktualizované informace nahradí původní informace a musí být jasně uveden jejich stav.

Článek 11

Úhrnné ověřené údaje pro posouzení kvality vnějšího ovzduší

1.  Pomocí elektronické aplikace uvedené v čl. 5 odst. 1 se z informací o primárních ověřených údajích pro posouzení kvality vnějšího ovzduší zpřístupněných členskými státy v souladu s článkem 10 získají informace stanovené v části F přílohy II o úhrnných ověřených údajích pro posouzení kvality vnějšího ovzduší.

2.  V případě znečišťujících látek, jejichž monitorování je povinné, se informace získané pomocí elektronické aplikace skládají z úhrnných úrovní naměřených koncentrací ze všech míst odběru vzorků, o nichž musejí členské státy zpřístupňovat informace v souladu s čl. 9 odst. 3 písm. c).

3.  V případě znečišťujících látek, pro něž byly stanoveny environmentální cíle, obsahují informace získané pomocí elektronické aplikace úroveň koncentrací vyjádřených jako míru plnění definovaného environmentálního cíle stanoveného v části B přílohy I a zahrnují:

a) roční průměr, pokud je stanoven cíl nebo mezní hodnota pro roční průměr;

b) celkový počet hodin překročení, pokud je stanovena hodinová mezní hodnota;

c) celkový počet dní překročení, pokud je stanovená denní mezní hodnota nebo percentil 90,4 pro PM10 v konkrétním případě, kdy se místo kontinuálního měření použije namátkové měření;

d) celkový počet dní překročení, pokud je stanoven cíl nebo mezní hodnota pro maximální denní osmihodinový průměr;

e) AOT40 v souladu s částí A přílohy VII směrnice 2008/50/ES v případě cílové hodnoty ozonu pro ochranu vegetace;

f) průměrný ukazatel expozice v případě cíle snížení expozice a maximální expoziční koncentrace PM2,5.

Článek 12

Dosažení environmentálních cílů

1.  V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části G přílohy II o dosažení environmentálních cílů, které stanovují směrnice 2004/107/ES a směrnice 2008/50/ES.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 musí být zpřístupněny Komisi za celý kalendářní rok nejpozději devět měsíců po skončení každého kalendářního roku.

Informace musí obsahovat:

a) prohlášení o splnění všech cílů v každé konkrétní zóně nebo aglomeraci, včetně informací o překročení jakékoli příslušné meze tolerance;

b) je-li to relevantní, prohlášení, že překročení v dané zóně lze připsat přírodním zdrojům;

c) je-li to relevantní, prohlášení, že překročení cíle kvality ovzduší PM10 v dané zóně nebo aglomeraci bylo způsobeno resuspenzí částic po zimním posypu silnic pískem nebo solí;

d) informace o splnění maximální expoziční koncentrace PM2,5.

3.  Pokud došlo k překročení, musí zpřístupňované informace zahrnovat také informace o zasažené oblasti, v níž k překročení došlo, a počtu zasažených obyvatel.

4.  Zpřístupňované informace musejí být v souladu s vymezením zóny zveřejněným podle článku 6 ve stejném kalendářním roce a úhrnnými ověřenými údaji pro posouzení poskytnutými podle článku 11.

Článek 13

Plány kvality ovzduší

1.  V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v částech H, I, J a K přílohy II tohoto rozhodnutí o plánech kvality ovzduší, které vyžaduje článku 23 směrnice 2008/50/ES, včetně:

a) povinných částí plánu kvality ovzduší, jak je uvedeno v článku 23 směrnice 2008/50/ES a v oddílu A přílohy XV směrnice 2008/50/ES;

b) odkazy, kde může veřejnost získat pravidelně aktualizované informace o provádění plánů kvality ovzduší.

2.  Tyto informace musejí být zpřístupněny Komisi bezodkladně, nejpozději dva roky po skončení kalendářního roku, kdy bylo zaznamenáno první překročení.

Článek 14

Opatření pro dosažení souladu s cílovými hodnotami směrnice 2004/107/ES

1.  V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části K přílohy II tohoto rozhodnutí o opatřeních pro dosažení souladu s cílovými hodnotami podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/107/ES.

2.  Tyto informace musejí být zpřístupněny Komisi nejpozději dva roky po skončení roku, kdy bylo zaznamenáno první překročení, na základě něhož bylo opatření uplatněno.KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Zrušení

Rozhodnutí 2004/224/ES a 2004/461/ES se zrušují s účinkem od 1. ledna 2014.

Článek 16

Použitelnost

1.  Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2014.

2.  Odchylně od odstavce 1 tohoto článku členské státy poprvé poskytnou informace v souladu s články 6 a 7 nejpozději do 31. prosince 2013.

Článek 17

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
PŘÍLOHA I

A)    Požadavky na údaje

1)    Záznamy o čase

Veškeré časové údaje se uvádějí v souladu s normou ISO 8601:2004(E) v rozšířeném formátu (RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm), který zahrnuje informace o odchylce od koordinovaného světového času (UTC).

Časové razítko se vztahuje ke konci doby měření.

2)    Počet číslic a zaokrouhlování

Údaje by měly být zveřejňovány s takovým počtem číslic, s jakým se použili v monitorovací síti.

Zaokrouhlení se provede jako poslední krok výpočtu, tj. bezprostředně před porovnáním výsledku s environmentálním cílem, a provádí se jen jednou. Systém případně zaokrouhluje zpřístupněné údaje automaticky běžným zaokrouhlením.

3)    Rovnocennost metod

Jestliže se v určité lokalitě používá více metod posuzování kvality vnějšího ovzduší, měly by být poskytnuty údaje za použití té metody, která v této lokalitě vykazuje nejnižší nejistotu.

4)    Standardizace

Vzájemná výměna informací se řídí ustanoveními uvedenými v části IV přílohy IV směrnice 2004/107/ES a části C přílohy VI směrnice 2008/50/ES.

5)    Ustanovení pro PM2,5

Mezní hodnoty a meze tolerance

Pro PM2,5 platí v souladu s částí E přílohy směrnice 2008/50/ES tento součet mezní hodnoty (LV) + meze tolerance (MOT) v níže uvedených příslušných letech:Rok

LV + MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Výpočet průměrného ukazatele expozice v souladu s částí A přílohy XIV směrnice 2008/50/ES

Výpočet se provádí za každý rok, přičemž se vypočítává roční průměr PM2,5 pro každé ze zvolených míst odběru vzorků. Výběr míst odběru vzorků musí být zjevný z příslušných předkládaných informací.

K získání ročního průměru se platné roční průměry splňující cíle kvality údajů zprůměrují pro všechna určená stanoviště průměrného ukazatele expozice členského státu.

Postup se opakuje pro každý rok z těchto tří let a poté se vypočítá průměrný ukazatel expozice jako průměr těchto tří ročních průměrů.

Průměrný ukazatel expozice se zveřejňuje každoročně jako klouzavý průměr za tři roky. V případě potřeby aktualizovat některé z údajů, které by mohly přímo nebo nepřímo (prostřednictvím výběru místa odběru vzorků) ovlivnit hodnotu průměrného ukazatele expozice, je nezbytné provést úplnou aktualizaci všech souvisejících informací.

B)    Environmentální cíle a vykazování plnění cílůZnečišťující látka

Cílová oblast ochrany

Typ environmentálního cíle (kód (1))

Doba průměrování pro posouzení kvality ovzduší

Vykazování plnění environmentálního cíle

Hodnoty environmentálního cíle

(povolený počet překročení)

Znečišťující látky, u nichž musejí být oznamovány aktuální a ověřené údaje

NO2

Zdraví

LV

Jedna hodina

Hodiny překročení za kalendářní rok

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

1 kalendářní rok

Roční průměr

40 μg/m3

LVMT

ALT

1 hodina

Tři po sobě následující hodiny překročení (na místech reprezentativních pro kvalitu ovzduší o rozloze minimálně 100 km2 nebo celé oblasti nebo aglomerace podle toho, co je menší)

400 μg/m3

NOx

Vegetace

CL

1 kalendářní rok

Roční průměr

30 μg/m3

PM10

Zdraví

LV

1 den

Dny překročení za kalendářní rok

50 μg/m3 (35)

Percentil 90,4

LV

1 kalendářní rok

Roční průměr

40 μg/m3

WSS (2)

1 den

Odečtené dny překročení za kalendářní rok

n.a.

1 kalendářní rok

Odečet ročního průměru

n.a.

NAT (2)

1 den

Odečtené dny překročení za kalendářní rok

n.a.

1 kalendářní rok

Odečet ročního průměru

n.a.

PM2,5

Zdraví

ECO

Tři po sobě následující kalendářní dny

Průměrný ukazatel expozice: (výpočet viz směrnice 2008/50/ES)

20 μg/m3

ERT

V souladu s přílohou XIV, část B směrnice 2008/50/ES

TV

1 kalendářní rok

Roční průměr

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

Zdraví

LV

1 hodina

Hodiny překročení za kalendářní rok

350 μg/m3 (24)

1 den

Dny překročení za kalendářní rok

125 μg/m3 (3)

ALT

1 hodina

Tři po sobě následující hodiny překročení (na místech reprezentativních pro kvalitu ovzduší o rozloze minimálně 100 km2 nebo celé oblasti nebo aglomerace podle toho, co je menší)

500 μg/m3

NAT (2)

1 hodina

Odečtené hodiny překročení za kalendářní rok

n.a.

1 den

Odečtené dny překročení za kalendářní rok

n.a.

Vegetace

CL

1 kalendářní rok

Roční průměr

20 μg/m3

Zimní období

Průměrná hodnota v zimních měsících, tj. 1. října roku x-1 až 31. března roku x

20 μg/m3

O3

Zdraví

TV

Maximální denní 8 hodinový průměr

Dny, kdy maximální denní 8hodinový průměr překročí cílovou hodnotu, vyjádřené jako průměr za tři roky

120 μg/m3 (25)

LTO

Maximální denní 8 hodinový průměr

Dny, kdy maximální denní 8hodinový průměr překročí dlouhodobý cíl v jednom kalendářním roce

120 μg/m3

INT

1 hodina

Hodiny překročení za kalendářní rok

180 μg/m3

ALT

1 hodina

Hodiny překročení za kalendářní rok

240 μg/m3

Vegetace

TV

1. května až 31. července

AOT40 (výpočet viz příloha VII směrnice 2008/50/ES)

18 000 μg/m3·h

LTO

1. května až 31. července

AOT40 (výpočet viz příloha VII směrnice 2008/50/ES)

6 000 μg/m3 ·h

CO

Zdraví

LV

Maximální denní 8hodinový průměr

Dny, kdy maximální denní 8 hodinový průměr překročil mezní hodnotu

10 mg/m3

Znečišťující látky, u nichž se oznamují pouze ověřené údaje

benzen

Zdraví

LV

1 kalendářní rok

Roční průměr

5 μg/m3

olovo

Zdraví

LV

1 kalendářní rok

Roční průměr

0,5 μg/m3

kadmium

Zdraví

TV

1 kalendářní rok

Roční průměr

5 ng/m3

arsen

Zdraví

TV

1 kalendářní rok

Roční průměr

6 ng/m3

▼C1

nikl

Zdraví

TV

1 kalendářní rok

Roční průměr

20 ng/m3

▼B

benzo(a)pyren

Zdraví

TV

1 kalendářní rok

Roční průměr

1 ng/m3

(1)   LV: mezní hodnota, LVMT: mezní hodnota a mez tolerance, TV: cílová hodnota, LTO: dlouhodobý cíl, INT: informativní prahová hodnota, ALT: varovná prahová hodnota, CL: kritická úroveň, NAT: posouzení příspěvků z přírodních zdrojů, WSS: posouzení zimního posypu silnic pískem nebo solí, ERT: cíl snížení expozice, ECO: maximální expoziční koncentrace

(2)   Nezpřístupňují se žádné aktualizované údaje

C)    Znečišťující látky, na něž se vztahují požadavky na monitorování

Seznam zahrnuje všechny znečišťující látky, na něž se vztahují požadavky na monitorování uvedené ve směrnicích 2004/107/ES a 2008/50/ES. Evropská agentura pro životní prostředí vede seznam zahrnující další znečišťující látky, o nichž si členské státy mají vzájemně vyměňovat údaje, jsou-li dostupné, a tento seznam je k dispozici na portálu.Kód databáze AirBase

Znečišťující látka

Název znečišťující látky

Jednotka

Plynné anorganické znečišťující látky

1

SO2

oxid siřičitý

μg/m3

8

NO2

oxid dusičitý

μg/m3

9

NOx (1)

oxidy dusíku

μg/m3

7

O3

ozon

μg/m3

10

CO

oxid uhelnatý

mg/m3

Částice (PM)

5

PM10

PM10

μg/m3

6001

PM2,5

PM2,5

μg/m3

PM2,5 složky

1047

SO4 2- v PM2,5

síranové ionty v PM2,5

μg/m3

1046

NO3 - v PM2,5

dusičnanové ionty v PM2,5

μg/m3

1045

NH4 + v PM2,5

amonné ionty v PM2,5

μg/m3

1771

elementární uhlík v PM2,5

elementární uhlík v PM2,5

μg/m3

1772

org. uhlík v PM2,5

organický uhlík v PM2,5

μg/m3

1629

Ca2 + v PM2,5

vápenaté ionty v PM2,5

μg/m3

1659

Mg2 + v PM2,5

hořečnaté ionty v PM2,5

μg/m3

1657

K + v PM2,5

draselné ionty v PM2,5

μg/m3

1668

Na + v PM2,5

sodné ionty v PM2,5

μg/m3

1631

Cl-v PM2,5

chloridové ionty v PM2,5

μg/m3

Těžké kovy

▼C1

5012

Pb v PM10

olovo v PM10

μg/m3

5014

Cd v PM10

kadmium v PM10

ng/m3

5018

As v PM10

arsen v PM10

ng/m3

5015

Ni v PM10

nikl v PM10

ng/m3

▼B

Depozice těžkých kovů

▼C1

7012

depozice Pb

mokrá/celková depozice Pb

μg/m2.den

7014

depozice Cd

mokrá/celková depozice Cd

μg/m2.den

7018

depozice As

mokrá/celková depozice As

μg/m2.den

7015

depozice Ni

mokrá/celková depozice Ni

μg/m2.den

▼B

7013

depozice Hg

mokrá/celková depozice Hg

μg/m2.den

Rtuť

4013

páry kovové rtuti

plynná elementární rtuť

ng/m3

4813

celková plynná rtuť

celková plynná rtuť

ng/m3

653

reaktivní plynná rtuť

reaktivní plynná rtuť

ng/m3

▼C1

5013

Hg v PM10

rtuť v PM10

ng/m3

▼B

Polycyklické aromatické uhlovodíky

5029

B(a)P

benzo(a)pyren v PM10

ng/m3

5610

benzo(a)antracen

benzo(a)antracen v PM10

ng/m3

5617

benzo(b)fluoranthen

benzo(b)fluoranthen v PM10

ng/m3

5759

benzo(j)fluoranthen

benzo(j)fluoranthen v PM10

ng/m3

5626

benzo(k)fluoranthen

benzo(k)fluoranthen v PM10

ng/m3

5655

indeno(1,2,3,-cd)pyren

indeno(1,2,3,-cd)pyren v PM10

ng/m3

5763

dibenzo(a,h)antracen

dibenzo(a,h)antracen v PM10

ng/m3

Depozice polycyklických aromatických uhlovodíků

7029

B(a)P

depozice benzo(a)pyrenu

μg/m2.den

611

benzo(a)antracen

depozice benzo(a)antracenu

μg/m2.den

618

benzo(b)fluoranthen

depozice benzo(b)fluoranthenu

μg/m2.den

760

benzo(j)fluoranthen

depozice benzo(j)fluoranthenu

μg/m2.den

627

benzo(k)fluoranthen

depozice benzo(k)fluoranthenu

μg/m2.den

656

indeno(1,2,3,-cd)pyren

depozice indeno(1,2,3,-cd)pyrenu

μg/m2.den

7419

dibenzo(a,h)antracen

depozice dibenzo(a,h)antracenu

μg/m2.den

Těkavé organické sloučeniny

20

C6H6

benzen

μg/m3

428

C2H6

ethan

μg/m3

430

C2H4

ethylen

μg/m3

432

HC≡CH

acetylen

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

propan

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

propen

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-butan

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-methylpropan (i-butan)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

but-1-en

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

trans-but-2-en

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

cis-but-2-en

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

buta-1,3-dien

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-pentan

μg/m3

▼C1

450

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-methylbutan (i-pentan)

μg/m3

▼B

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

pent-1-en

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

pent-2-en

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-methylbuta-1,3-dien (isopren)

μg/m3

443

C6H14

n-hexan

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-methylpentan (i-hexan)

μg/m3

441

C7H16

n-heptan

μg/m3

475

C8H18

n-oktan

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-trimethylpentan (i-oktan)

μg/m3

▼C1

21

C6H5-CH3

toluen

μg/m3

431

C6H5-C2H5

ethylbenzen

μg/m3

464

m,p-C6H4(CH3)2

m,p-xylen

μg/m3

482

o-C6H4(CH3)2

o-xylen

μg/m3

▼B

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-trimethylbenzen

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-trimethylbenzen

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-trimethylbenzen

μg/m3

32

THC(NM)

nemethanové uhlovodíky – celkem

μg/m3

25

HCHO

methanal (formaldehyd)

μg/m3

(1)   Je možné uvádět hodnoty NOx nebo součet NO a NO2 naměřené na stejném místě. Uvádí se v μg NO2/m3.
PŘÍLOHA II

A)    Společné datové typy

Kdykoliv je třeba zpřístupnit určitý datový typ v souladu s částmi B až K této přílohy, uvedou se všechny níže specifikované informace uvedené u příslušného datového typu.

1)    Datový typ „kontaktní údaje“

1. Název odpovědného orgánu, instituce nebo subjektu

2. Jméno pověřené osoby

3. Internetová adresa

4. Adresa

5. Telefonní číslo

6. E-mail

2)    Datový typ „případ překročení mezní hodnoty“

1. ID případu překročení

2. Překročený environmentální cíl

3. Oblast případu překročení (datový typ „prostorový rozsah“)

4. Klasifikace oblasti

5. Správní jednotky

6. Odhadovaná plocha povrchu, na níž úroveň látky vyšší než environmentální cíl

7. Odhadovaná délka silnice, na níž byla úroveň látky vyšší než environmentální cíle

8. Monitorovací stanice v oblasti, kde k překročení došlo (odkaz na D)

9. Modelované překročení (odkaz na D)

10. Odhad celkového počtu obyvatel žijících v oblasti, v níž k překročení došlo

11. Odhad plochy ekosystému/vegetace vystavené úrovni látky vyšší než environmentální cíl

12. Referenční rok

3)    Datový typ „environmentální cíl“

1. Typ cíle

2. Doba průměrování pro posouzení kvality vnějšího ovzduší

3. Cílová oblast ochrany

4)    Datový typ „prostorový rozsah“

1. Informace GIS poskytnuté ve formě souřadnic

5)    Datový typ „prostorové pozorování“

1. Údaje prostorového posouzení kvality vnějšího ovzduší

6)    Datový typ „publikace“

1. Publikace

2. Název

3. Autor/autoři

4. Datum zveřejnění

5. Vydavatel

6. Internetový odkaz

7)    Datový typ „dokumentace změny“

1. Změna

2. Popis změny

B)    Informace o zónách a aglomeracích (článek 6)

1. Poskytovatel (datový typ „kontaktní údaje“)

2. Dokumentace o změně (datový typ „dokumentace změny“)

3. Kód zóny

4. Název zóny

5. Typ zóny

6. Vymezení zóny (datový typ „prostorový rozsah“)

7. Historie zóny: datum, od kdy do kdy byla vymezena

8. Předchozí zóny a aglomerace (odkaz na B)

9. Trvale žijící obyvatelstvo

10. Referenční rok, ke kterému se vztahuje počet trvale žijících obyvatel

11. Kód určené znečišťující látky

12. Cílová oblast ochrany

13. Výjimka nebo prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot v souladu s článkem 22 směrnice 2008/50/ES

C)    Informace o systému posuzování kvality vnějšího ovzduší (článek 7)

1. Poskytovatel (datový typ „kontaktní údaje“)

2. Dokumentace změny (datový typ „dokumentace změny“)

3. Informace o zóně (odkaz na B)

4. Znečišťující látka

5. Environmentální cíl (datový typ „environmentální cíl“)

6. Dosažení meze pro posuzování úrovně znečištění ovzduší

7. Rok klasifikace meze pro posuzování úrovně znečištění ovzduší

8. Dokumentace klasifikace (odkaz na internetové stránky)

9. Typ posuzování

10. Typ posuzování: popis

11. Metadata jednotlivých posouzení, včetně ID stanice, informace o umístění (odkaz na položku D této přílohy)

12. Orgán odpovědný za posuzování kvality ovzduší (datový typ „kontaktní údaje“)

13. Orgán odpovědný za schvalování systémů měření (datový typ „kontaktní údaje“)

14. Orgán odpovědný za zajišťování přesnosti měření (datový typ „kontaktní údaje“)

15. Orgán odpovědný za analýzu metody posuzování kvality ovzduší (datový typ „kontaktní údaje“)

16. Orgán odpovědný za koordinaci zajištění kvality v celostátním měřítku (datový typ „kontaktní údaje“)

17. Orgán odpovědný za spolupráci s ostatními členskými státy a Komisí (datový typ „kontaktní údaje“)

D)    Informace o metodách posuzování kvality vnějšího ovzduší (články 8 a 9)

i)    Obecné: Informace pro všechny metody posuzování

1. Poskytovatel (datový typ „kontaktní údaje“)

2. Dokumentace změny (datový typ „dokumentace změny“)

3. Typ posouzení

4. Informace o zóně (odkaz na položku B této přílohy)

5. Znečišťující látka

ii)    Informace o stacionárním měření

1. ID konfigurace měření

2. ID evropské stanice

3. ID sítě

4. Kód vnitrostátní stanice

5. Název monitorovací stanice

6. Název obce

7. Datum zahájení a ukončení měření

8. Typ měření

9. Metoda měření/odběru/analýzy vzorků

10. Vybavení pro měření/odběr vzorků (je-li k dispozici)

11. Detekční limit (je-li k dispozici)

12. Prokázání rovnocennosti metod

13. Prokázání rovnocennosti: dokumentace (odkaz na internetové stránky)

14. Doba odběru vzorků

15. Interval odběru vzorků

16. Prostorový rozsah reprezentativní oblasti (datový typ „prostorový rozsah“) (je-li k dispozici)

17. Hodnocení reprezentativnosti (je-li k dispozici)

18. Dokumentace reprezentativnosti (odkaz na internetové stránky) (je-li k dispozici)

19. Poloha míst odběru vzorků: výška vstupního otvoru nad zemí

20. Poloha míst odběru vzorků: horizontální vzdálenost vstupního otvoru od vedlejší budovy (u dopravních stanic)

21. Poloha míst odběru vzorků: vzdálenost vstupního otvoru od nejbližší komunikace (u dopravních stanic)

22. Klasifikace stanice podle převládajících zdrojů emisí relevantní pro konfiguraci měření pro každou znečišťující látku

23. Hlavní zdroje znečištění vnějšího ovzduší (doprava, vytápění domácností, průmyslové zdroje nebo zdrojová oblast atd.) (jsou-li k dispozici)

24. Vzdálenost od převládajícího průmyslového zdroje nebo zdrojové oblasti znečištění vnějšího ovzduší (u průmyslových stanic)

25. Časové odkazy zaznamenané stanicí: datum zahájení a ukončení měření

26. Zeměpisné souřadnice: zeměpisná délka, zeměpisná šířka a nadmořská výška monitorovací stanice

27. Dokumentace obsahující informace o stanici, včetně map a fotografií (odkaz na internetové stránky) (je-li k dispozici)

28. Klasifikace oblasti

29. Vzdálenost stanice od velké křižovatky (u dopravních stanic)

30. Odhad hustoty provozu (u dopravních stanic)

31. Podíl těžkých nákladních vozidel na celkovém provozu (u dopravních stanic, je-li k dispozici)

32. Rychlost provozu (u dopravních stanic, je-li k dispozici)

33. Uliční kaňon – šířka ulice (u dopravních stanic, je-li k dispozici)

34. Uliční kaňon – průměrná výška průčelí budov (u dopravních stanic, je-li k dispozici)

35. Název sítě

36. Síť: datum zahájení a ukončení provozu

37. Subjekt odpovídající za správu sítě (datový typ „kontaktní údaje“)

38. Metoda posuzování vlivu zimního posypu silnic pískem nebo solí na překročení mezních hodnot kvality vnějšího ovzduší (pokud se uplatní článek 21 směrnice 2008/50/ES)

39. Metoda posuzování příspěvku přírodních zdrojů k překročení mezních hodnot kvality vnějšího ovzduší (pokud se uplatní článek 20 směrnice 2008/50/ES)

40. Cíle kvality údajů: časové pokrytí

41. Cíle kvality údajů: sběr údajů

42. Cíle kvality údajů: odhad nejistoty

43. Cíle kvality údajů: dokumentace možnosti zpětného vysledování a odhadu nejistoty

44. Cíle kvality údajů: dokumentace zajištění a kontroly kvality (QA/QC) (odkaz na internetové stránky)

iii)    Informace o orientačním měření

1. ID orientačního měření

2. Popis metody měření

3. Typ měření

4. Metoda měření

5. Vybavení pro měření/odběru vzorků (je-li k dispozici)

6. Detekční limit (je-li k dispozici)

7. Doba odběru vzorků

8. Interval odběru vzorků

9. Zeměpisné souřadnice: zeměpisná délka, zeměpisná šířka a nadmořská výška

10. Metoda posuzování vlivu zimního posypu silnic pískem nebo solí na překročení mezních hodnot kvality vnějšího ovzduší (pokud se uplatní článek 21 směrnice 2008/50/ES)

11. Metoda posuzování příspěvku přírodních zdrojů k překročení mezních hodnot kvality vnějšího ovzduší (pokud se uplatní článek 20 směrnice 2008/50/ES)

12. Cíle kvality údajů: časové pokrytí

13. Cíle kvality údajů: sběr údajů

14. Cíle kvality údajů: odhad nejistoty

15. Cíle kvality údajů: dokumentace možnosti zpětného vysledování a odhadu nejistoty

16. Cíle kvality údajů: dokumentace zajištění a kontroly kvality (QA/QC) (odkaz na internetovou stránku)

iv)    Informace o modelování

1. ID modelování

2. Environmentální cíl (datový typ „environmentální cíl“)

3. Metoda modelování: název

4. Metoda modelování: popis

5. Metoda modelování: dokumentace (odkaz na internetové stránky)

6. Metoda modelování: ověření pomocí měření

7. Metoda modelování: ověření pomocí měření na stanovištích neuváděných ve zprávách podávaných v souladu se směrnicí o kvalitě vnějšího ovzduší

8. Modelované období

9. Oblast modelování (datový typ „prostorový rozsah“)

10. Prostorové rozlišení

11. Metoda posuzování vlivu zimního posypu silnic pískem nebo solí na překročení mezních hodnot kvality vnějšího ovzduší (pokud se uplatní článek 21 směrnice 2008/50/ES)

12. Metoda posuzování příspěvku přírodních zdrojů k překročení mezních hodnot kvality vnějšího ovzduší (pokud se uplatní článek 20 směrnice 2008/50/ES)

13. Cíle kvality údajů: odhad nejistoty

14. Cíle kvality údajů: dokumentace zajištění a kontroly kvality (QA/QC) (odkaz na internetové stránky)

v)    Informace o odborném odhadu

1. ID odborného odhadu

2. Popis

3. Oblast, pro kterou byl použit odborný odhad (datový typ „prostorový rozsah“)

4. Cíle kvality údajů: odhad nejistoty

5. Cíle kvality údajů: dokumentace možnosti zpětného vysledování a odhadu nejistoty

6. Cíle kvality údajů: dokumentace zajištění a kontroly kvality (QA/QC) (odkaz na internetové stránky)

E)    Informace o primárních ověřených údajích pro posouzení a primárních aktualizovaných údajích pro posouzení (článek 10)

1. Poskytovatel (datový typ „kontaktní údaje“)

2. Dokumentace změny (datový typ „dokumentace změny“)

3. Číslo verze

4. Znečišťující látka

5. Jednotka měření znečišťující látky

6. Typ posuzování

7. Metoda posuzování (odkaz na D)

8. Datum zahájení a ukončení odběru vzorků

9. Časové jednotky a počet jednotek odběru vzorků

10. Naměřená hodnota (včetně hodnoty koncentrace znečišťujících látek přisuzovaných přírodním zdrojům a zimnímu posypu pískem a solí (pokud se uplatní články 20 a 21 směrnice 2008/50/ES))

11. Modelovaná hodnota (datový typ „prostorové pozorování“) (včetně hodnoty koncentrace znečišťujících látek přisuzovaných přírodním zdrojům a zimnímu posypu pískem a solí (pokud se uplatní články 20 a 21 směrnice 2008/50/ES))

12. Platnost

13. Stav ověření

F)    Informace o získaných úhrnných údajích (článek 11)

1. ID posouzení

2. Informace o zóně (odkaz na B)

3. Znečišťující látka

4. Jednotka měření znečišťující látky

5. Environmentální cíl v oblasti životního prostředí (datový typ „environmentální cíl“)

6. Typ posuzování

7. Metoda posuzování (odkaz na D)

8. Časová reference: datum zahájení a ukončení období, za něž se vytváří úhrn

9. Úhrnná naměřená hodnota

10. Úhrnná modelovaná hodnota (datový typ „prostorové pozorování“)

11. Cíl kvality údajů: trvání

12. Cíl kvality údajů: množství zaznamenaných údajů

13. Cíl kvality údajů: odhad nejistoty

14. Platnost

15. Stav ověření

G)    Informace o dosažení environmentálních cílů (článek 12)

Tyto informace musí pokrývat všechny zóny a aglomerace a být zcela v souladu s informacemi sestavenými podle části F této přílohy o úhrnných ověřených údajích pro posouzení znečišťujících látek, u nichž byly stanoveny cíle v oblasti životního prostředí.

1. Poskytovatel (datový typ „kontaktní údaje“)

2. Rok, na který se zpráva vztahuje

3. Dokumentace změny (datový typ „dokumentace změny“)

4. Informace o zóně (odkaz na B)

5. Případ překročení mezních hodnot (datový typ „případ překročení mezních hodnot“)

6. Znečišťující látka

7. Informace o posouzení (odkaz na D)

8. Překročení environmentálního cíle

9. Překročení environmentálního cíle plus meze tolerance

10. Překročení s přihlédnutím k příspěvku přírodním zdrojům

11. Překročení s přihlédnutím k vlivu zimního posypu silnic pískem nebo solí

12. Překročení, které zohledňuje příspěvek přírodních zdrojů a zimního posypu silnic pískem a solí (datový typ „případ překročení mezních hodnot“).

13. Celkový počet překročení (podle bodů 8 až 11)

H)    Informace o plánech kvality ovzduší (článek 13)

1. Poskytovatel (datový typ „kontaktní údaje“)

2. Dokumentace změny (datový typ „dokumentace změny“)

3. Plán kvality ovzduší: kód

4. Plán kvality ovzduší: název

5. Plán kvality ovzduší: referenční rok prvního překročení

6. Příslušný orgán (datový typ „kontaktní údaje“)

7. Plán kvality ovzduší: stav

8. Plán kvality ovzduší: znečišťující látky, na něž se plán vztahuje

9. Plán kvality ovzduší: datum oficiálního přijetí

10. Plán kvality ovzduší: harmonogram provádění

11. Odkaz na plán kvality ovzduší (odkaz na internetové stránky)

12. Odkaz na provádění plánu kvality ovzduší (odkaz na internetové stránky)

13. Příslušná publikace (datový typ „publikace“)

14. Kód odpovídajícího případu/případů překročení, (odkaz na G)

I)    Informace o přiřazení znečištění jednotlivým zdrojům (článek 13)

1. Kód případu/případů překročení (odkaz na G)

2. Referenční rok

3. Regionální pozadí: celkem

4. Regionální pozadí: v rámci členského státu

5. Regionální pozadí: přeshraniční

6. Regionální pozadí: přírodní

7. Městský pozaďový přírůstek: celkem

8. Městský pozaďový přírůstek: provoz

9. Městský pozaďový přírůstek: průmysl včetně výroby tepla a elektřiny

10. Městský pozaďový přírůstek: zemědělství

11. Městský pozaďový přírůstek: komerční a rezidenční

12. Městský pozaďový přírůstek: plavba

13. Městský pozaďový přírůstek: nesilniční pojízdné stroje

14. Městský pozaďový přírůstek: přírodní

15. Městský pozaďový přírůstek: přeshraniční

16. Místní přírůstek: celkem

17. Místní přírůstek: provoz

18. Místní přírůstek: průmysl včetně výroby tepla a elektřiny

19. Místní přírůstek: zemědělství

20. Místní přírůstek: komerční a rezidenční

21. Místní přírůstek: plavba

22. Místní přírůstek: nesilniční pojízdné stroje

23. Místní přírůstek: přírodní

24. Místní přírůstek: přeshraniční

J)    Informace o scénáři pro rok dosažení cíle (článek 13)

1. Kód případu překročení (odkaz na G)

2. Kód scénáře

3. Kód plánu kvality ovzduší (odkaz na H)

4. Referenční rok, za který se odhady vytvářejí

5. Referenční rok, který je počátečním rokem odhadů

6. Přiřazení znečištění jednotlivým zdrojům (odkaz na I)

7. Příslušná publikace (datový typ „publikace“)

8. Základní úroveň: popis scénáře emisí

9. Základní úroveň: celkové emise v příslušné prostorové jednotce

10. Základní úroveň: zahrnutá opatření (odkaz na K)

11. Základní úroveň: očekávané úrovně koncentrací v roce odhadu

12. Základní úroveň: očekávaný počet překročení v roce odhadu

13. Odhad: popis scénáře emisí

14. Odhad: celkové emise v příslušné prostorové jednotce

15. Odhad: zahrnutá opatření (odkaz na K)

16. Odhad: očekávané úrovně koncentrací v roce odhadu

17. Odhad: očekávaný počet překročení v roce odhadu

K)    Informace o opatření (články 13 a 14)

1. Kód případu/případů překročení (odkaz na G)

2. Kód plánu kvality ovzduší (odkaz na H)

3. Kód hodnotícího scénáře (odkaz na J)

4. Opatření: kód

5. Opatření: název

6. Opatření: popis

7. Opatření: třída

8. Opatření: typ

9. Opatření: správní úroveň

10. Opatření: harmonogram

11. Opatření: zdrojové odvětví, jehož se to týká

12. Opatření: prostorový rozsah

13. Odhadované náklady na provádění (jsou-li k dispozici)

14. Plánované provádění: datum zahájení a ukončení

15. Datum, kdy má podle plánu opatření nabýt plné účinnosti

16. Další důležitá data provádění plánu opatření

17. Ukazatel pro monitorování pokroku

18. Roční snížení emisí díky uplatňovanému opatření

19. Očekávaný dopad na úroveň koncentrací v roce, pro který je odhad proveden (je-li k dispozici)

20. Očekávaný dopad na počet překročení v roce, pro který je odhad proveden (je-li k dispozici)