02011D0172 — CS — 23.03.2017 — 007.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ RADY 2011/172/SZBP

ze dne 21. března 2011

o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

(Úř. věst. L 076 22.3.2011, s. 63)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ RADY 2012/159/SZBP ze dne 19. března 2012,

  L 80

18

20.3.2012

►M2

ROZHODNUTÍ RADY 2012/723/SZBP ze dne 26. listopadu 2012,

  L 327

44

27.11.2012

 M3

ROZHODNUTÍ RADY 2013/144/SZBP ze dne 21. března 2013,

  L 82

54

22.3.2013

 M4

ROZHODNUTÍ RADY 2014/153/SZBP ze dne 20. března 2014,

  L 85

9

21.3.2014

 M5

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/486 ze dne 20. března 2015,

  L 77

16

21.3.2015

 M6

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/411 ze dne 18. března 2016,

  L 74

40

19.3.2016

►M7

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/496 ze dne 21. března 2017,

  L 76

22

22.3.2017

►M8

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/498 ze dne 21. března 2017,

  L 76

33

22.3.2017


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s.  113 (2011/172/SZBP)
▼B

ROZHODNUTÍ RADY 2011/172/SZBP

ze dne 21. března 2011

o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v EgyptěČlánek 1

▼C1

1.  Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležejících osobám, jež byly určeny jako osoby odpovědné za zneužití egyptských státních prostředků, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům s nimi spojeným, jak jsou uvedeny v příloze, anebo těmito osobami, subjekty nebo orgány vlastněné, držené či ovládané.

▼B

2.  Žádné finanční prostředky a hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze ani v jejich prospěch.

3.  Příslušný orgán členského státu může za podmínek, které považuje za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodl, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických osob uvedených v příloze a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c) určené výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo

d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno.

Členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

▼M2

4.  Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán před zařazením fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v odstavci 1 na seznam uvedený v příloze, nebo předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotyčném členském státě, a to před tímto dnem nebo po něm;

b) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c) rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze a

d) uznání rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

▼B

5.  Odstavec 1 nebrání fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným na seznamu provést platbu vyplývající ze smlouvy, jež byla uzavřena přede dnem, kdy byla tato osoba, orgán nebo subjekt zařazeny do přílohy, za předpokladu, že dotčený členský stát určil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba, orgán nebo subjekt uvedené v odstavci 1.

▼M2

6.  Odstavec 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;

b) plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, kdy se tyto účty staly předmětem opatření podle odstavců 1 a 2, nebo

c) plateb splatných podle soudních a správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů vydaných v Unii nebo vykonatelných v dotčeném členském státě,

pokud se na takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření stanovená podle odstavce 1.

▼B

Článek 2

1.  Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku rozhoduje o sestavení a změně seznamu obsaženého v příloze.

2.  Rada rozhodnutí uvedené v odstavci 1 včetně odůvodnění pro zařazení na seznam sdělí dotčené fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím umožní této osobě, subjektu nebo orgánu se k záležitosti vyjádřit.

3.  Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada rozhodnutí uvedené v odstavci 1 přezkoumá a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti vyrozumí.

Článek 3

1.  Příloha obsahuje důvody pro zařazení fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v čl. 1 odst. 1 na seznam.

2.  V příloze jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 4

Pro dosažení co největšího účinku opatření uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 Unie vybízí třetí státy, aby přijaly omezující opatření podobná těm, která jsou stanovena v tomto rozhodnutí.

▼M1

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

▼M7

Toto rozhodnutí se použije do dne 22. března 2018.

▼M1

Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumávbáno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, bude odpovídajícím způsoem prodlouženo nebo změněno.

▼B
PŘÍLOHASeznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v článku 1

 

Jméno

(a případná další jména)

Identifikační informace

Odůvodnění

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Bývalý prezident Egyptské arabské republiky;

datum narození: 4.5.1928;

muž

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků

2.

Suzanne Saleh Thabetová

Manželka bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka;

datum narození: 28.2.1941;

žena

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Syn bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka;

datum narození: 26.11.1960;

muž

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekhová

Manželka Alaay Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka, syna bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky;

datum narození: 5.10.1971;

žena

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Syn bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka;

datum narození: 28.12.1963;

muž

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků

6.

Khadiga Mahmoud El Gammalová

Manželka Gamala Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka, syna bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky;

datum narození: 13.10.1982;

žena

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Bývalý člen parlamentu;

datum narození: 12.01.1959;

pohlaví: muž

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno ►C1  soudní řízení ◄ ze strany egyptských orgánů z důvodu zpronevěry veřejných finančních prostředků

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salamaová

Manželka Ahmeda Abdelazize Ezze;

datum narození: 31.1.1963;

žena

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno soudní řízení ze strany egyptských orgánů z důvodu zpronevěry veřejných finančních prostředků

▼B

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassinová

Manželka Ahmeda Abdelazize Ezze;

datum narození: 25.05.1959;

pohlaví: žena

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno ►C1  soudní řízení ◄ ze strany egyptských orgánů z důvodu zpronevěry veřejných finančních prostředků

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggarová

Manželka Ahmeda Abdelazize Ezze;

datum narození: 09.10.1969;

pohlaví: žena

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno ►C1  soudní řízení ◄ ze strany egyptských orgánů z důvodu zpronevěry veřejných finančních prostředků

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Bývalý ministr bydlení, veřejných služeb a rozvoje měst;

datum narození: 16.05.1945;

pohlaví: muž

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno ►C1  soudní řízení ◄ ze strany egyptských orgánů z důvodu zpronevěry veřejných finančních prostředků

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerlyová

Manželka Ahmeda Alaeldina Amina Abdelmaksouda Elmaghrabyho;

datum narození: 03.06.1956;

pohlaví: žena

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno ►C1  soudní řízení ◄ ze strany egyptských orgánů z důvodu zpronevěry veřejných finančních prostředků

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Bývalý ministr cestovního ruchu;

datum narození: 20.02.1959;

pohlaví: muž

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno ►C1  soudní řízení ◄ ze strany egyptských orgánů z důvodu zpronevěry veřejných finančních prostředků

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Bývalý ministr vnitra;

datum narození: 01.03.1938;

pohlaví: muž

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno ►C1  soudní řízení ◄ ze strany egyptských orgánů z důvodu zpronevěry veřejných finančních prostředků

19.

Elham Sayed Salem Sharsharová

Manželka Habiba Ibrahima Eladliho;

datum narození: 23.01.1963;

pohlaví: žena

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno ►C1  soudní řízení ◄ ze strany egyptských orgánů z důvodu zpronevěry veřejných finančních prostředků