2010R1089 — CS — 31.12.2014 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1089/2010

ze dne 23. listopadu 2010,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat

(Úř. věst. L 323 8.12.2010, s. 11)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011,

  L 31

13

5.2.2011

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2013 ze dne 21. října 2013,

  L 331

1

10.12.2013

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1312/2014 ze dne 10. prosince 2014,

  L 354

8

11.12.2014
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1089/2010

ze dne 23. listopadu 2010,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových datEVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) ( 1 ), a zejména na článek 7 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2007/2/ES stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství. Členské státy musejí v rámci této infrastruktury zpřístupnit datové sady týkající se jedné nebo několika příloh směrnice 2007/2/ES a příslušné služby prostorových dat v souladu s technickými podmínkami pro interoperabilitu a tam kde jsou uplatnitelné, i pro harmonizaci sady prostorových dat a služby prostorových dat.

(2)

Technické podmínky přihlížejí k příslušným požadavkům uživatelů, které byly zjišťovány u zúčastněných subjektů na základě průzkumu požadavků uživatelů a analýzy předložených referenčních materiálů a příslušných politik Unie v oblasti životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí.

(3)

Komise analyzovala proveditelnost technických podmínek a jejich přiměřenost z hlediska pravděpodobných nákladů a přínosů na základě výsledků testů oznámených zúčastněnými subjekty a odpovědí členských států předložených prostřednictvím národních kontaktních míst na žádost o informace týkající se posouzení nákladů a přínosů a důkazů ze studií provedených členskými státy o nákladech a přínosech infrastruktur prostorových dat na regionální úrovni.

(4)

Zástupci členských států a další fyzické nebo právnické osoby zainteresované na prostorových datech, včetně uživatelů, výrobců, poskytovatelů služeb s přidanou hodnotou nebo jakéhokoli koordinačního orgánu, měli možnost zúčastnit se zpracování technických podmínek prostřednictvím navržených odborníků a vyhodnotit návrh prováděcích pravidel v konzultacích se zúčastněnými subjekty a za pomoci testování.

(5)

Za účelem dosažení interoperability a přínosu vyplývajícího z úsilí společenství uživatelů a výrobců jsou mezinárodní normy v případě potřeby začleněny do pojmů a definic prvků témat prostorových dat uvedených v příloze I, II nebo III směrnice 2007/2/ES.

(6)

Aby byla zajištěna interoperabilita a harmonizace všech témat prostorových dat, měly by členské státy splnit požadavky na společné datové typy, identifikaci prostorových objektů, metadata pro interoperabilitu, obecný síťový model a jiné modely a pravidla, která se vztahují na všechna témata prostorových dat.

(7)

S cílem zajistit interoperabilitu a harmonizaci v rámci jednoho tématu prostorových dat by členské státy měly používat klasifikace a definice prostorových objektů, jejich klíčové atributy a přidružené role, datové typy, domény hodnot a specifická pravidla, která se vztahují na jednotlivá témata prostorových dat.

(8)

Vzhledem k tomu, že hodnoty číselníků potřebné pro provádění tohoto nařízení nejsou v nařízení obsaženy, mělo by se toto nařízení začít používat teprve až budou uvedené hodnoty přijaty ve formě právního aktu. Je proto vhodné odložit použitelnost tohoto nařízení.

(9)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:▼M3

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví požadavky na technické podmínky pro interoperabilitu a případně pro harmonizaci sad prostorových dat a služeb prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze I, II a III směrnice 2007/2/ES.

2.  Toto nařízení se nepoužije na síťové služby spadající do oblasti působnosti nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ( 2 ).

▼B

Článek 2

Definice

▼M2

Pro účely tohoto nařízení se používají tyto definice a definice pro specifická témata uvedené v přílohách:

▼B

1. „abstraktním typem“ (abstract type) se rozumí typ, pro který nelze vytvořit instanci, ale který může mít atributy a přidružené role,

2. „přidruženou rolí“ (association role) se rozumí hodnota nebo objekt, k němuž má typ vztah, podle čl. 8 odst. 2 písm. b) směrnice 2007/2/ES,

3. „atributem“ (attribute) se rozumí charakteristika typu uvedená v čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice 2007/2/ES,

▼M2 —————

▼B

5. „číselníkem“ (code list) se rozumí otevřený výčet, který lze rozšířit,

6. „datovým typem“ (data type) se rozumí deskriptor sady hodnot, které nemají identitu, v souladu s ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ,

7. „výčtem“ (enumeration) se rozumí datový typ, jehož instance tvoří pevný seznam jmenovitě uvedených písmenných hodnot. Atributy výčtového typu mohou mít hodnoty pouze z tohoto seznamu,

8. „externím identifikátorem objektu“ (external object identifier) se rozumí jednoznačný identifikátor objektu publikovaný odpovědným orgánem, který lze použít v externích aplikacích pro odkaz na prostorový objekt,

9. „identifikátorem“ (identifier) se rozumí lingvisticky nezávislá posloupnost znaků schopných jednoznačně a trvale identifikovat entitu, k níž je přidružena, v souladu s ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ,

10. „vytvořením instance“ (instantiate) se rozumí vytvoření objektu, který odpovídá definici, atributům, přidruženým rolím a omezením specifikovaným pro typ vytvořené instance,

11. „vrstvou“ (layer) se rozumí základní jednotka geografické informace, kterou si lze vyžádat ze serveru jako mapu v souladu s ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ ,

12. „informacemi o životním cyklu“ (life-cycle information) se rozumí soubor vlastností prostorového objektu, který popisuje časové charakteristiky verze prostorového objektu nebo jejich změny mezi verzemi,

13. „prvkem metadat“ (metadata element) se rozumí diskrétní jednotka metadat v souladu s ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ ,

14. „skupinou“ (package) se rozumí univerzální mechanismus pro uspořádání prvků do skupin,

15. „registrem“ (register) se rozumí sada záznamů, která obsahuje identifikátory přiřazené položkám s popisy přidružených položek, v souladu s ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ,

16. „typem prostorového objektu“ (spatial object type) se rozumí klasifikace prostorových objektů,

17. „stylem“ (style) se rozumí přiřazení typů prostorových objektů a jejich vlastností a omezení parametrizovaným symbolům používaným při tvorbě map,

18. „podtypem“ (sub-type of) se rozumí vztah mezi specifičtějším typem prostorového objektu a obecnějším typem, přičemž specifičtější typ je plně v souladu s obecnějším typem a obsahuje další informace převzaté z ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ,

19. „typem“ (type) se rozumí typ prostorového objektu nebo datový typ,

20. „zrušitelným “ (voidable) se rozumí, že pro atribut nebo přidruženou roli lze hodnotu „void“ (zrušená) použít, pokud v sadách prostorových dat udržovaných členskými státy není obsažena žádná odpovídající hodnota, nebo odpovídající hodnotu není možné za přiměřené náklady odvodit z existujících hodnot. Nejsou-li atribut nebo přidružená role zrušitelné, buňka tabulky specifikující její zrušitelnost se ponechá prázdná,

▼M2

21. „vlastností“ (property) se rozumí atribut nebo přidružená role,

22. „typem sjednocení“ (union type) se rozumí typ sestávající z právě jedné z několika alternativ (vyjmenovaných jako atributy prvků) v souladu s ISO/TS 19103:2005,

23. „třídou přidružení“ (association class) se rozumí typ, který definuje další vlastnosti na základě vztahu mezi dvěma jinými typy,

24. „pokrytím“ (coverage) se rozumí prostorový objekt, který působí jako funkce k vracení hodnot ze svého oboru hodnot pro danou polohu ve své prostorové, časové nebo prostoročasové doméně v souladu s ISO 19123:2007,

25. „doménou“ (domain) se rozumí jednoznačně definovaná množina v souladu s ISO/TS 19103:2005,

26. „oborem hodnot“ (range) se rozumí množina hodnot atributů vzhledu jevu sdružená funkcí s prvky domény pokrytí v souladu s EN ISO 19123:2007,

27. „rektifikovanou souřadnicovou sítí“ (rectified grid) se rozumí souřadnicová síť, pro kterou existuje afinní transformace mezi souřadnicemi sítě a souřadnicemi souřadnicového referenčního systému, v souladu s EN ISO 19123:2007,

28. „souřadnicovou sítí s vyjádřitelnou referencí“ (referenceable grid) se rozumí souřadnicová síť sdružená s transformací, která může být použita k převodu hodnot souřadnic sítě na hodnoty souřadnic vztažené k externímu souřadnicovému referenčnímu systému, v souladu s EN ISO 19123:2007,

29. „mozaikováním“ (tessellation) se rozumí rozdělení prostoru na množinu navzájem hraničících podprostorů, které mají stejný rozměr jako dělený prostor. Mozaikování dvojrozměrného prostoru je složeno z množiny nepřekrývajících se polygonů, které zcela pokrývají oblast zájmu,

30. „užší hodnotou“ (narrower value) se rozumí hodnota, která má hierarchický vztah k obecnější nadřazené hodnotě,

▼M3

31. „koncovým bodem“ (end point) se rozumí internetová adresa, která slouží k přímému volání operace poskytované službou prostorových dat,

32. „přístupovým bodem“ (access point) se rozumí internetová adresa obsahující podrobný popis služby prostorových dat, včetně seznamu koncových bodů, které umožňují její spuštění,

33. „vyvolatelnou službou prostorových dat“ (invocable spatial data service) se rozumí všechny tyto služby:

a) služba prostorových dat s metadaty, která splňují požadavky nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ( 3 ),

b) služba prostorových dat s nejméně jedním lokátorem zdroje, který je přístupovým bodem,

c) služba prostorových dat, která splňuje dokumentovanou a veřejně přístupnou sadu technických specifikací, která poskytuje informace potřebné k jejímu spuštění,

34. „interoperabilní službou prostorových dat“ (interoperable spatial data service) se rozumí vyvolatelná služba prostorových dat, která splňuje požadavky přílohy VI,

35. „harmonizovanou službou prostorových dat“ (harmonized spatial data service) se rozumí interoperabilní služba prostorových dat, která splňuje požadavky přílohy VII,

36. „konformní sadou prostorových dat“ (conformant spatial data set) se rozumí sada prostorových dat, která splňuje požadavky tohoto nařízení,

37. „operací“ (operation) se rozumí akce podporovaná službou prostorových dat,

38. „rozhraním“ (interface) se rozumí pojmenovaná množina operací, které charakterizují chování entity, jak je definuje norma ISO 19119:2005.

▼B

Článek 3

Společné typy

Typy, které jsou společné pro několik témat uvedených v přílohách I, II a II směrnice 2007/2/ES, musí odpovídat definicím a omezením a zahrnovat atributy a přidružené role uvedené v příloze I.

Článek 4

Typy pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů

▼M2

1.  Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů z datových sad, které splňují podmínky stanovené v článku 4 směrnice 2007/2/ES, použijí členské státy typy prostorových objektů a přidružené datové typy, výčty a číselníky uvedené v přílohách II, III a IV pro témata, kterých se datové sady týkají.

▼B

2.  Typy prostorových objektů a datové typy musí odpovídat definicím a omezením a musí obsahovat atributy a přidružené role stanovené v ►M2  přílohách ◄ .

▼M1

3.  Výčty a číselníky používané v atributech nebo přidružených rolích typů prostorového objektu nebo datových typů musejí odpovídat definicím a musejí zahrnovat hodnoty stanovené v ►M2  přílohách ◄ . ►M2  Hodnoty výčtů a číselníků jsou jednoznačně identifikovány jazykově neutrálními mnemotechnickými počítačovými kódy. Tyto hodnoty mohou rovněž obsahovat jazykově specifický název, který se použije pro interakci s člověkem. ◄

▼M1 —————

▼B

Článek 5

Typy

1.  U všech typů definovaných v tomto nařízení je jazykově neutrální název pro počítače uveden v závorkách v nadpisu oddílu, který specifikuje požadavky na tento typ. Tento jazykově neutrální název se používá pro odkazování na příslušný typ v definici atributu nebo přidružené roli.

2.  Typy, které jsou podtypy jiného typu, zahrnují rovněž všechny atributy a přidružené role daného typu.

3.  Pro abstraktní typy se nevytváří instance.

▼M2 —————

▼M2

Článek 6

▼M3

Číselníky a výčty pro sady prostorových dat

▼M2

1.   ►M3  Číselníky jsou jedním z těchto typů specifikovaných v přílohách I až IV: ◄

a) číselníky, jejichž přípustné hodnoty zahrnují pouze hodnoty specifikované v tomto nařízení;

b) číselníky, jejichž přípustné hodnoty zahrnují hodnoty specifikované v tomto nařízení a užší hodnoty uvedené poskytovateli dat;

c) číselníky, jejichž přípustné hodnoty zahrnují hodnoty specifikované v tomto nařízení a další hodnoty na jakékoli úrovni uvedené poskytovateli dat;

d) číselníky, jejichž přípustné hodnoty zahrnují jakékoli hodnoty uvedené poskytovateli dat.

Pro účely písmen b), c) a d) mohou poskytovatelé dat kromě přípustných hodnot užívat hodnoty specifikované v příslušných technických pokynech INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance) dostupných na internetových stránkách INSPIRE vedených Společným výzkumným střediskem (JRC).

2.  Číselníky mohou být hierarchické. Hodnoty hierarchických číselníků mohou mít obecnější nadřazenou hodnotu. V případě, že jsou platné hodnoty hierarchického číselníku specifikovány v tabulce v tomto nařízení, jsou nadřazené hodnoty uvedeny v posledním sloupci.

3.  Pokud u atributů, jejichž typem je číselník podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), poskytovatel dat uvede hodnotu, která není specifikována v tomto nařízení, budou tato hodnota a její definice zpřístupněny v registru.

4.  Atributy nebo přidružené role typů prostorových objektů nebo datových typů, které mají typ číselníku, mohou nabývat pouze hodnot přípustných podle specifikace číselníku.

5.  Atributy nebo přidružené role typů prostorových objektů nebo datových typů, které mají typ výčtu, mohou nabývat pouze hodnot ze seznamů specifikovaných pro tento typ výčtu.

▼B

Článek 7

Kódování

1.  Každé pravidlo kódování používané ke kódování prostorových dat musí odpovídat normě EN ISO 19118. Musí zejména specifikovat pravidla konverze schématu pro všechny typy prostorových objektů a všechny atributy a přidružené role a používanou strukturu výstupních dat.

2.  Každé pravidlo kódování používané ke kódování prostorových dat musí být zpřístupněno.

Článek 8

Aktualizace

1.  Členské státy musí pravidelně zpřístupňovat aktualizace dat.

2.  Všechny aktualizace se provádějí nejpozději do šesti měsíců po použití změny ve zdrojové datové sadě, není-li v ►M2  přílohách ◄ pro konkrétní téma prostorových dat stanovena jiná lhůta.

▼M3

3.  Aktualizace dat se zpřístupní všem souvisejícím službám prostorových dat ve lhůtě uvedené v odstavci 2.

▼B

Článek 9

Správa identifikátorů

1.  Datový typ Identifikátor definovaný v oddíle 2.1. přílohy I se použije jako typ pro externí identifikátor objektu prostorového objektu.

2.  Externí identifikátor objektu pro jednoznačnou identifikaci prostorových objektů se během životního cyklu prostorového objektu nemění.

Článek 10

Životní cyklus prostorových objektů

1.  Různé verze téhož prostorového objektu jsou vždy instance stejného typu prostorového objektu.

2.  Atributy namespace a localId externího identifikátoru objektu zůstanou stejné pro různé verze prostorového objektu.

3.  Pokud se používají atributy beginLifespanVersion a endLifespanVersion, hodnota endLifespanVersion nesmí obsahovat starší datum než hodnota beginLifespanVersion.

Článek 11

Časové referenční systémy

1.  Používá se výchozí časový referenční systém uvedený v bodě 5 části B přílohy nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ( 4 ), nejsou-li v ►M2  přílohách ◄ pro konkrétní téma prostorových dat specifikovány jiné časové referenční systémy.

2.  V případě, že se používají jiné časové referenční systémy, musí být specifikovány v metadatech datových sad.

Článek 12

Jiné požadavky a pravidla

▼M2

1.  Doména hodnot prostorových vlastností definovaná v tomto nařízení je omezena na prostorové schéma Simple Feature uvedené v Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, není-li pro konkrétní téma nebo typ prostorových dat stanoveno jinak.

▼B

2.  Všechny hodnoty měření se vyjadřují s použitím ►M2  jednotek SI nebo jiných jednotek než SI, jejichž užití je v rámci Mezinárodní soustavy jednotek přípustné ◄ , není-li pro konkrétní téma nebo typ prostorových dat stanoveno jinak.

3.  Pokud se používají atributy validFrom a validTo, hodnota validTo nesmí obsahovat starší datum než hodnota validFrom.

4.  Kromě toho se používají všechny požadavky stanovené v příloze II, které jsou specifické pro dané téma.

Článek 13

Metadata nezbytná pro interoperabilitu

Metadata popisující sadu prostorových dat zahrnují tyto prvky metadat nezbytné pro interoperabilitu:

1.

Souřadnicový referenční systém : popis souřadnicového referenčního systému používaného (souřadnicových referenčních systémů používaných) v datové sadě.

2.

Časový referenční systém :

popis časového referenčního systému používaného (časových referenčních systémů používaných) v datové sadě.

Tento prvek je povinný, pouze pokud sada prostorových dat obsahuje časové informace, které se nevztahují na výchozí časový referenční systém.

3.

Kódování : popis konstrukce (konstrukcí) programovacího jazyka, který specifikuje reprezentaci datových objektů v záznamu, souboru, zprávě, paměťové jednotce nebo v přenosovém kanálu.

4.

Topologická správnost :

správnost jednoznačně kódovaných topologických charakteristik datové sady podle popisu v rozsahu.

Tento prvek je povinný, pouze pokud datová sada obsahuje typy z obecného síťového modelu (Generic Network Model) a nezajišťuje topologii osy (propojení os) pro síť.

5.

Kódování znaků :

kódování znaků používané v datové sadě.

Tento prvek je povinný, pouze když se používá kódování, které není založeno na UTF-8.

▼M2

6.

Typ prostorové reprezentace : Metoda používaná pro prostorovou reprezentaci geografické informace.

▼B

Článek 14

Znázornění

1.  Pro znázornění sad prostorových dat s použitím prohlížecích síťových služeb specifikovaných v nařízení Komise č. 976/2009 ( 5 ) musí být k dispozici:

a) vrstvy specifikované v příloze II pro téma nebo témata, ke kterým se datová sada vztahuje;

b) pro každou vrstvu alespoň výchozí styl znázornění, který minimálně obsahuje přidružený název a jednoznačný identifikátor.

2.  V příloze II jsou pro každou vrstvu stanoveny:

a) člověkem čitelný název vrstvy, který se použije pro znázornění v uživatelském rozhraní;

▼M2

b) typ(y) prostorových objektů nebo jejich podmnožina, které tvoří obsah vrstvy.

▼M2

3.  Pro typy prostorových objektů, jejichž objekty lze dále klasifikovat s využitím atributu hodnoty číselníků, lze definovat více vrstev. Každá tato vrstva musí zahrnovat prostorové objekty odpovídající jedné konkrétní hodnotě číselníku. Při definování těchto množin vrstev v přílohách II, III a IV musí být splněny všechny následující požadavky:

a) zástupný znak <CodeListValue> zastupuje hodnoty příslušného číselníku, uvádí se s prvním velkým písmenem;

b) zástupný znak <human-readable name> zastupuje člověkem čitelný název hodnoty číselníků;

c) typ prostorového objektu zahrnuje příslušný atribut a číselník v závorce;

d) musí být uveden jeden příklad vrstvy.

▼M3

Článek 14a

Požadavky na vyvolatelné služby prostorových dat

Nejpozději do 10. prosince 2015 členské státy poskytnou metadata vyvolatelných služeb prostorových dat v souladu s požadavky stanovenými v příloze V.

Článek 14b

Podmínky interoperability a požadavky na harmonizaci, pokud jde o vyvolatelné služby prostorových dat

Vyvolatelné služby prostorových dat, které se vztahují k datům obsaženým v alespoň jedné konformní sadě prostorových dat, musí splňovat požadavky na interoperabilitu stanovené v přílohách V a VII a případně požadavky na harmonizaci stanovené v příloze VII.

▼B

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost [dvacátým] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 15. prosince 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

▼M2

SPOLEČNÉ TYPY, DEFINICE A POŽADAVKY

1.   TYPY DEFINOVANÉ V EVROPSKÝCH A MEZINÁRODNÍCH NORMÁCH

Následující společné typy užívané v atributech nebo přidružených rolích typů prostorového objektu nebo datových typů jsou definovány takto:

1) Pro typy Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity a Volume se použijí definice uvedené v ISO/TS 19103:2005.

2) Pro typy DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface a GM_Tin se použijí definice uvedené v EN ISO 19107:2005.

3) Pro typy TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period a TM_Position se použijí definice uvedené v EN ISO 19108:2005/AC:2008.

4) Pro typ F_PropertyType se použijí definice uvedené v EN ISO 19109:2006.

5) Pro typy CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution a URL se použijí definice uvedené v EN ISO 19115:2005/AC:2008.

6) Pro typ CV_SequenceRule se použijí definice uvedené v EN ISO 19123:2007.

7) Pro typy AbstractFeature, Quantity a Sign se použijí definice uvedené v EN ISO 19136:2009.

8) Pro typy LocalisedCharacterString, PT_FreeText a URI se použijí definice uvedené v CEN ISO/TS 19139:2009.

9) Pro typ LC_LandCoverClassificationSystem se použijí definice uvedené v ISO 19144-2:2012.

10) Pro typy GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface a SF_SpatialSamplingFeature se použijí definice uvedené v ISO 19156:2011.

11) Pro typy Category, Quantity, QuantityRange a Time se použijí definice uvedené v Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.

12) Pro typy TimeValuePair a Timeseries se použijí definice uvedené v Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.

13) Pro typy CGI_LinearOrientation a CGI_PlanarOrientation se použijí definice uvedené v CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.

▼B

2.   SPOLEČNÉ DATOVÉ TYPY

2.1.    Identifikátor (Identifier)

Externí jednoznačný identifikátor objektu uveřejněný odpovědným orgánem, který lze použít v externích aplikacích pro odkaz na prostorový objekt.

Atributy datového typu IdentifierAtribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

localId

Místní identifikátor přidělený poskytovatelem dat. Místní identifikátor je v rámci jmenného prostoru jednoznačný, to znamená, že žádný jiný prostorový objekt nemá stejný jedinečný identifikátor.

CharacterString

 

namespace

Jmenný prostor, který jednoznačně identifikuje datový zdroj prostorového objektu.

CharacterString

 

versionId

Identifikátor konkrétní verze prostorového objektu o maximální délce 25 znaků. Pokud specifikace typu prostorového objektu s externím identifikátorem objektu obsahuje informaci o životním cyklu, k rozlišování mezi různými verzemi prostorového objektu se používá identifikátor verze. V souboru všech verzí prostorového objektu je identifikátor verze jedinečný.

CharacterString

zrušitelný

▼M2 —————

▼M2

2.2.    Spřízněná strana (RelatedParty)

Organizace nebo osoba, jejíž role má vztah ke zdroji.

Atributy datového typu RelatedPartyAtribut

Definice

Typ

Voidability

individualName

Jméno spřízněné osoby.

PT_FreeText

voidable

organisationName

Název spřízněné organizace.

PT_FreeText

voidable

positionName

Funkce této strany ve vztahu ke zdroji, např. vedoucí oddělení.

PT_FreeText

voidable

contact

Kontaktní informace spřízněné strany.

Contact

voidable

role

Role této strany ve vztahu ke zdroji, např. vlastník.

PartyRoleValue

voidable

Omezení datového typu RelatedParty

Je nutno uvést minimálně jméno jednotlivce nebo název organizace či funkce.

2.3.    Kontakt (Contact)

Komunikační kanály, jimiž je možné získat přístup k osobě nebo předmětu.

Atributy datového typu ContactAtribut

Definice

Typ

Voidability

address

Adresa uvedená jako volný text.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Doplňkové instrukce o způsobu nebo čase, kdy je možno jednotlivce nebo organizaci kontaktovat.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

Adresa elektronické poštovní schránky organizace nebo jednotlivce.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Časová období, kdy lze organizace nebo jednotlivce kontaktovat.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Číslo faxu organizace nebo jednotlivce.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Telefonní číslo organizace nebo jednotlivce.

CharacterString

voidable

website

Webové stránky organizace nebo jednotlivce.

URL

voidable

2.4.    Citace dokumentu (DocumentCitation)

Citace pro účely jednoznačného odkazu na dokument.

Atributy datového typu DocumentCitationAtribut

Definice

Typ

Voidability

name

Název dokumentu.

CharacterString

 

shortName

Zkrácený název nebo alternativní nadpis dokumentu.

CharacterString

voidable

date

Datum vytvoření, publikace nebo revize dokumentu.

CI_Date

voidable

link

Odkaz na online verzi dokumentu

URL

voidable

specificReference

Odkaz na konkrétní část dokumentu.

CharacterString

voidable

2.5.    Citace právních předpisů (LegislationCitation)

Citace pro účely jednoznačného odkazu na právní akt nebo konkrétní část právního aktu.

Tento typ je podtypem DocumentCitation.

Atributy datového typu LegislationCitationAtribut

Definice

Typ

Voidability

identificationNumber

Kód používaný k identifikaci legislativního nástroje

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Číslo úředního dokumentu užité k jednoznačné identifikaci legislativního nástroje.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Datum vstupu legislativního nástroje v platnost.

TM_Position

 

dateRepealed

Datum zrušení legislativního nástroje.

TM_Position

 

level

Úroveň, na níž je legislativní nástroj přijímán.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Citace úředního věstníku, v němž je právní předpis zveřejněn.

OfficialJournalInformation

 

Omezení datového typu LegislationCitation

Pokud je spojnice atributu void (zrušená), je třeba uvést citaci úředního věstníku.

2.6.    Informace v Úředním věstníku (OfficialJournalInformation)

Plná citace umístění legislativního nástroje v Úředním věstníku.

Atributy datového typu OfficialJournalInformationAtribut

Definice

Typ

Voidability

officialJournalIdentification

Odkaz na umístění v úředním věstníku, v němž byl legislativní nástroj zveřejněn. Tento odkaz se bude skládat ze tří částí:

— Název úředního věstníku

— Číslo svazku a/nebo řady

— Číslo strany (čísla stran)

CharacterString

 

ISSN

Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace (ISSN) je osmimístné číslo identifikující periodickou publikaci, v níž byl legislativní nástroj vydán.

CharacterString

 

ISBN

Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN) je devítimístné číslo, které jednoznačně identifikuje knihu, v níž byl legislativní nástroj vydán.

CharacterString

 

linkToJournal

Odkaz na online verzi úředního věstníku

URL

 

2.7.    Tematický identifikátor (ThematicIdentifier)

Tematický identifikátor, který jednoznačně identifikuje prostorový objekt.

Atributy datového typu ThematicIdentifierAtribut

Definice

Typ

Voidability

identifier

Jednoznačný identifikátor používaný k identifikaci prostorového objektu v rámci specifikovaného systému identifikace.

CharacterString

 

identifierScheme

Identifikátor vymezující systém používaný k přidělení identifikátoru.

CharacterString

 

▼B

3.   SPOLEČNÉ VÝČTY

3.1.    Svislá poloha (VerticalPositionValue)

Relativní svislá poloha prostorového objektu.Přípustné hodnoty pro výčet VerticalPositionValue

Hodnota

Definice

onGroundSurface

Prostorový objekt je na úrovni terénu.

suspendedOrElevated

Prostorový objekt je nad úrovní terénu.

underground

Prostorový objekt je pod úrovní terénu.

4.   SPOLEČNÉ ČÍSELNÍKY

▼M2

4.1.    Stav zařízení (ConditionOfFacilityValue)

Stav zařízení s ohledem na jeho dokončení a používání.

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují hodnoty uvedené v následující tabulce a užší hodnoty uvedené poskytovateli dat.

Hodnoty pro číselník ConditionOfFacilityValueHodnota

Název

Definice

functional

funkční

Zařízení je funkční.

projected

projektuje se

Zařízení se projektuje. Výstavba zatím nezačala.

underConstruction

ve výstavbě

Zařízení je ve výstavbě a doposud není funkční. To platí pouze v případě jeho počáteční výstavby, a nikoliv údržby.

disused

nepoužívá se

Zařízení již není využíváno, avšak není vyřazováno nebo nebylo vyřazeno z provozu.

decommissioned

vyřazeno z provozu

Zařízení již není využíváno a je vyřazováno nebo bylo vyřazeno z provozu.

▼B

4.2.    Kód země (CountryCode)

Kód země podle definice v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů uveřejněných Úřadem pro publikace Evropské unie.

▼M2 —————

▼M1

Přípustné hodnoty pro tento číselník jsou dvoumístné kódy země uvedené v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů, která vydal Úřad pro publikace Evropské unie.

▼M2

4.3.    Úroveň právních předpisů (LegislationLevelValue)

Úroveň, na které byl přijat právní úkon nebo úmluva.

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují jakékoli hodnoty uvedené poskytovateli dat.

Poskytovatelé dat mohou použít hodnoty specifikované v technických pokynech INSPIRE k obecnému konceptuálnímu modelu INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.4.    Role stran (PartyRoleValue)

Role stran, které jsou ve spojení se zdrojem nebo jsou za něj odpovědné.

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují hodnoty následujících číselníků nebo jiných číselníků uvedených poskytovateli dat:

 Kód role (CI_RoleCode): Funkce, které vykonává odpovědná osoba, specifikované v EN ISO 19115:2005/AC:2008.

 Role spřízněné strany (RelatedPartyRoleValue): Klasifikace rolí spřízněné strany uvedené v následující tabulce.

Hodnoty pro číselník RelatedPartyRoleValueHodnota

Název

Definice

authority

úřad

Strana zákonem pověřená dohledem nad zdrojem a/nebo nad stranou, která má vztah ke zdroji.

operator

provozovatel

Strana, která zdroj provozuje.

owner

vlastník

Strana, která zdroj vlastní, tj. které zdroj v právním slova smyslu náleží.

4.5.    Standardní názvy v oblasti klimatu a předpovědí (CFStandardNamesValue)

Definice jevů pozorovaných v meteorologii a oceánografii.

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují jakékoli hodnoty uvedené poskytovateli dat.

Poskytovatelé dat mohou použít hodnoty specifikované v technických pokynech INSPIRE k obecnému konceptuálnímu modelu INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.6.    Rod (GenderValue)

Rod osoby nebo skupiny osob.

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

Hodnoty pro číselník GenderValueHodnota

Název

Definice

female

žena

Osoba nebo skupina osob ženského rodu

male

muž

Osoba nebo skupina osob mužského rodu.

unknown

neznámý

Osoba nebo skupina osob neznámého rodu.

▼B

5.   OBECNÝ SÍŤOVÝ MODEL (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.    Typy prostorových objektů

5.1.1.    Křížový odkaz (CrossReference)

Představuje odkaz mezi dvěma prvky ve stejné síti.Přidružené role prostorového objektu typu CrossReference

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

element

Prvky křížového odkazu

NetworkElement

 

5.1.2.    Obecná spojnice (GeneralisedLink)

Abstraktní základní typ představující lineární prvek sítě, který lze použít jako cílový v lineárním referencování.

Tento typ je podtypem NetworkElement.

Tento typ je abstraktní.

5.1.3.    Mimoúrovňové křížení (GradeSeparatedCrossing)

Ukazatel určuje, který ze dvou nebo více křižujících se prvků je spodní a který je vrchní, použije se v případě, že souřadnice výšky nejsou uvedeny nebo je nelze uvést.

Tento typ je podtypem NetworkElement.Přidružené role prostorového objektu typu GradeSeparatedCrossing

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

element

Posloupnost spojnic křížení. Pořadí odráží jejich výškové uspořádání; první je uvedena spodní spojnice.

Link

 

5.1.4.    Spojnice (Link)

Prvek sítě ve tvaru křivky, který spojuje dvě polohy a představuje homogenní cestu v síti. Spojené polohy lze znázorňovat jako uzly.

Tento typ je podtypem GeneralisedLink.

Tento typ je abstraktní.Atributy prostorového objektu typu Link

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

centrelineGeometry

Geometrie, která představuje osu spojnice.

GM_Curve

 

fictitious

Ukazatel, že geometrie osy spojnice je přímka bez mezilehlých kontrolních bodů, pokud přímka náležitě nepředstavuje geografii v rozlišení datové sady.

Boolean

 Přidružené role prostorového objektu typu Link

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

endNode

Volitelný koncový uzel pro tuto spojnici. Koncový uzel může být stejná instance jako počáteční uzel.

Node

 

startNode

Volitelný počáteční uzel pro tuto spojnici.

Node

 

5.1.5.    Posloupnost spojnic (LinkSequence)

Prvek sítě, který představuje souvislou cestu v síti bez jakýchkoli odboček. Prvek má vymezený začátek a konec a polohu každého bodu v posloupnosti spojnic lze identifikovat jediným parametrem, např. délkou.

Tento typ je podtypem GeneralisedLink.

Tento typ je abstraktní.Atributy prostorového objektu typu LinkSequence

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

link

Uspořádaná množina orientovaných spojnic, které tvoří posloupnost spojnic.

DirectedLink

 

5.1.6.    Sada spojnic (LinkSet)

Množina posloupností spojnic a/nebo jednotlivých spojnic, které mají specifickou funkci nebo význam v síti.

Tento typ je podtypem NetworkElement.

Tento typ je abstraktní.Přidružené role prostorového objektu typu LinkSet

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

link

Množina spojnic a posloupností spojnic, které tvoří sadu spojnic.

GeneralisedLink

 

5.1.7.    Síť (Network)

Síť je množina prvků sítě.Atributy prostorového objektu typu Network

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geographicalName

Zeměpisný název pro tuto síť.

GeographicalName

ZrušitelnýPřidružené role prostorového objektu typu Network

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

elements

Množina prvků, která tvoří síť.

NetworkElement

 

5.1.8.    Oblast sítě (NetworkArea)

Dvojrozměrný prvek v síti.

Tento typ je podtypem NetworkElement.

Tento typ je abstraktní.Atributy prostorového objektu typu NetworkArea

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geometry

Představuje geometrické vlastnosti oblasti.

GM_Surface

 

5.1.9.    Síťové spojení (NetworkConnection)

Představuje logické spojení mezi dvěma nebo více síťovými prvky v různých sítích.

Tento typ je podtypem NetworkElement.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

type

Kategorizace síťového spojení.

ConnectionTypeValue

ZrušitelnýPřidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

element

Síťové prvky v různých sítích

NetworkElement

 

Všechny prvky musí být v různých sítích.

5.1.10.    Síťový prvek (NetworkElement)

Základní abstraktní typ, který představuje prvek v síti. Každý prvek v síti zajišťuje určitou funkci, která je předmětem zájmu v síti.

Tento typ je abstraktní.Atributy prostorového objektu typu NetworkElement

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu do sady prostorových dat vložena nebo v sadě prostorových dat změněna.

DateTime

Zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu v sadě prostorových dat nahrazena nebo z ní odstraněna.

DateTime

Zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 Přidružené role prostorového objektu typu NetworkElement

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

inNetwork

Sítě, v nichž je prvek sítě členem.

Network

Zrušitelný

5.1.11.    Vlastnost sítě (NetworkProperty)

Abstraktní základní typ, který představuje jevy nacházející se na síťovém prvku nebo podél něho. Tento základní typ stanovuje obecné vlastnosti pro přidružení jevů vztahujících se k síti (vlastnosti sítě) k síťovým prvkům.

Tento typ je abstraktní.Atributy prostorového objektu typu NetworkProperty

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu do sady prostorových dat vložena nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu v sadě prostorových dat nahrazena nebo z ní odstraněna.

DateTime

Zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor objektu prostorového objektu.

Identifier

 

networkRef

Prostorový odkaz vlastnosti vztahující se k síti.

NetworkReference

Zrušitelný

5.1.12.    Uzel (Node)

Představuje významný bod v síti, který se vždy vyskytuje na začátku nebo na konci spojnice.

Tento typ je podtypem NetworkElement.

Tento typ je abstraktní.Atributy prostorového objektu typu Node

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geometry

Umístění uzlu.

GM_Point

 Přidružené role prostorového objektu typu Node

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

spokeEnd

Spojnice, které vstupují do uzlu.

Link

Zrušitelný

spokeStart

Spojnice, které vystupují z uzlu.

Link

Zrušitelný

5.2.    Datové typy

5.2.1.    Orientovaná spojnice (DirectedLink)

Spojnice buď v jejím kladném, nebo záporném směru.Atributy datového typu DirectedLink

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

direction

Označuje, zda se orientovaná spojnice shoduje (kladná) nebo neshoduje (záporná) s kladným směrem spojnice.

Sign

 Přidružené role datového typu DirectedLink

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

link

Spojnice

Link

 

5.2.2.    Odkaz na spojnici (LinkReference)

Síťový odkaz na lineární prvek sítě.

Tento typ je podtypem NetworkReference.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

applicableDirection

Orientace obecné spojnice, na kterou se vztahuje odkaz. V případech, kdy se vlastnost nevztahuje na směr podél spojnice, ale představuje jev podél spojnice, se „inDirection“ vztahuje na pravou stranu ve směru spojnice.

LinkDirectionValue

Zrušitelný

Lineární referenční cíle musejí být lineární prvky sítě. To znamená, že když se používá lineární referencování nebo když je směr relevantní, cílem síťového odkazu je spojnice nebo posloupnost spojnic.

5.2.3.    Síťový odkaz (NetworkReference)

Odkaz na prvek sítě.Přidružené role datového typu NetworkReference

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

element

Odkaz na prvek sítě.

NetworkElement

 

5.2.4.    Jednoduchý lineární odkaz (SimpleLinearReference)

Síťový odkaz, který je omezen na část lineárního prvku lineární sítě. Tato část je součástí síťového prvku mezi fromPosition a toPosition.

Tento typ je podtypem LinkReference.Atributy datového typu SimpleLinearReference

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

fromPosition

Počáteční poloha lineárního prvku vyjádřená jako vzdálenost od počátku lineárního prvku sítě měřená podél křivky jeho geometrie.

Length

 

offset

Kolmá vzdálenost od geometrie osy obecné spojnice, je-li to vhodné; kladné vyrovnání je napravo ve směru spojnice, záporné vyrovnání je nalevo.

Length

Zrušitelný

toPosition

Koncová poloha lineárního prvku vyjádřená jako vzdálenost od počátku lineární prvku sítě měřená podél křivky jeho geometrie.

Length

 

5.2.5.    Jednoduchý odkaz na bod (SimplePointReference)

Síťový odkaz, který je omezen na bod na lineárním prvku sítě. Bod je místo na síťovém prvku v poloze atPosition podél sítě.

Tento typ je podtypem LinkReference.Atributy datového typu SimplePointReference

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

atPosition

Poloha bodu vyjádřená jako vzdálenost od počátku lineárního prvku sítě měřená podél křivky jeho geometrie.

Length

 

offset

Kolmá vzdálenost od geometrie osy obecné spojnice, je-li to vhodné; kladné vyrovnání je napravo ve směru spojnice, záporné vyrovnání je nalevo.

Length

Zrušitelný

5.3.    Číselníky

5.3.1.    Typ spojení (ConnectionTypeValue)

Typy spojení mezi různými sítěmi.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ ConnectionTypeValue

Hodnota

Definice

crossBorderConnected

Spojení mezi dvěma síťovými prvky v různých sítích stejného typu, ale v přilehlých oblastech. Odkazované síťové prvky představují různé, avšak prostorově spojené jevy reálného světa.

crossBorderIdentical

Spojení mezi dvěma síťovými prvky v různých sítích stejného typu, ale v přilehlých oblastech. Odkazované síťové prvky představují stejné jevy reálného světa.

intermodal

Spojení mezi dvěma síťovými prvky v různých dopravních sítích, které používají různé druhy dopravy. Spojení představuje pro přepravované náklady (osoby, zboží atd.) možnost změnit jeden druh dopravy za jiný.

▼B

5.3.2.    Orientace spojnice (LinkDirectionValue)

Seznam hodnot pro směry vztahující se ke spojnici.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ LinkDirectionValue

Hodnota

Definice

bothDirections

Oběma směry.

inDirection

Ve směru spojnice.

inOppositeDirection

Proti směru spojnice.

▼M2

6.   MODEL POKRYTÍ (COVERAGE MODEL)

Model pokrytí INSPIRE se skládá z následujících skupin:

 Pokrytí (Základní) (Coverages (Base))

 Pokrytí (Doména a obor hodnot) (Coverage (Domain And Range))

6.1.    Pokrytí (Základní)(Coverages (Base))

6.1.1.    Typy prostorového objektu

Skupina Pokrytí (Základní) obsahuje prostorový objekt typu Pokrytí.

6.1.1.1.   Pokrytí (Coverage)

Prostorový objekt, který působí jako funkce k vracení hodnot ze svého oboru hodnot pro každou přímou polohu ve své prostorové, časové nebo časoprostorové doméně.

Tento typ je abstraktní.Atribut

Definice

Typ

Voidability

metadata

Metadata pokrytí specifická pro aplikaci

Any

 

rangeType

Popis struktury oborových hodnot

RecordType

 

6.2.    Coverages (Domain And Range)

6.2.1.    Typy prostorového objektu

Skupina Pokrytí (Doména a obor hodnot) obsahuje tyto typy prostorového objektu:

 Pokrytí (Reprezentace domény a oboru hodnot) (Coverage (Domain and Range Representation))

 Pokrytí v rektifikované souřadnicové síti (Rectified Grid Coverage)

 Pokrytí v souřadnicové síti s vyjádřitelnou referencí (Referenceable Grid Coverage)

6.2.1.1.   Pokrytí (Reprezentace domény a oboru hodnot) (CoverageByDomainAndRange)

Pokrytí, které poskytuje doménu a obor hodnot jako oddělené vlastnosti.

Tento typ je podtypem Coverage.

Tento typ je abstraktní.Atribut

Definice

Typ

Voidability

coverageFunction

Popis, jak lze získat hodnoty oboru hodnot na umístěních v doméně pokrytí.

CoverageFunction

 

domainSet

Konfigurace domény pokrytí popsaná pomocí souřadnic.

Any

 

rangeSet

Množina oboru hodnot spojená funkcí s prvky domény pokrytí.

Any

 

Funkce souřadnicové sítě platí pouze pro domény, které sestávají ze souřadnicových sítí.

6.2.1.2.   Pokrytí v rektifikované souřadnicové síti (RectifiedGridCoverage)

Pokrytí, jehož doména sestává z rektifikované souřadnicové sítě.

Tento typ je podtypem CoverageByDomainAndRange.

Doména je rektifikovaná souřadnicová síť.

Body souřadnicové sítě RectifiedGridCoverage se shodují se středy buněk geografických souřadnicových sítí uvedených v oddílu 2.2 přílohy II na všech úrovních rozlišení.

6.2.1.3.   Pokrytí v souřadnicové síti s vyjádřitelnou referencí (ReferenceableGridCoverage)

Pokrytí, jehož doména sestává ze souřadnicové sítě s vyjádřitelnou referencí.

Tento typ je podtypem CoverageByDomainAndRange.

Doména je souřadnicová síť s vyjádřitelnou referencí.

6.2.2.    Datové typy

6.2.2.1.   Funkce pokrytí (CoverageFunction)

Popis, jak lze získat hodnoty oboru hodnot na umístěních v doméně pokrytí.

Tento typ je typem sjednocení.Atribut

Definice

Typ

Voidability

ruleDefinition

Formální nebo neformální popis funkce pokrytí jako text.

CharacterString

 

ruleReference

Formální nebo neformální popis funkce pokrytí jako odkaz.

URI

 

gridFunction

Pravidlo mapování geometrií souřadnicové sítě.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Funkce souřadnicové sítě (GridFunction)

Explicitní pravidlo mapování geometrií souřadnicové sítě.Atribut

Definice

Typ

Voidability

sequenceRule

Popis uspořádání bodů souřadnicové sítě pro za účelem přidružení k prvkům množiny oborů hodnot tohoto pokrytí.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Bod souřadnicové sítě, který má být přidružen k prvnímu záznamu v dané množině oborů hodnot pokrytí.

Integer

 

7.   MODEL POZOROVÁNÍ (OBSERVATIONS MODEL)

Model pozorování INSPIRE se skládá z následujících skupin:

 Odkazy na pozorování (Observation References)

 Procesy (Processes)

 Pozorovatelné vlastnosti (Observable Properties)

 Specializovaná pozorování (Specialised Observations)

7.1.    Odkazy na pozorování (Observation References)

7.1.1.    Typy prostorového objektu

Skupina Odkazy na pozorování obsahuje typ prostorového objektu Observation Set.

7.1.1.1.   Množina pozorování (ObservationSet)

Propojuje množinu pozorování.Atribut

Definice

Typ

Voidability

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

extent

Informace o prostorovém a časovém rozsahu.

EX_Extent

 Přidružená role

Definice

Typ

Voidability

member

Jeden člen ObservationSet.

OM_Observation

 

7.2.    Procesy (Processes)

7.2.1.    Typy prostorového objektu

Skupina Procesy obsahuje typ prostorového objektu Process.

7.2.1.1.   Proces (Process)

Popis procesu pozorování.

Tento typ je podtypem OM_Process.Atribut

Definice

Typ

Voidability

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

voidable

name

Název procesu.

CharacterString

voidable

type

Typ procesu.

CharacterString

voidable

documentation

Další informace spřažené (online)/nespřažené (offline) přidružené k procesu.

DocumentCitation

voidable

processParameter

Parametr určující použití procesu a následně i jeho výstup.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Jednotlivec nebo organizace, kterých se proces týká.

RelatedParty

voidable

7.2.2.    Datové typy

7.2.2.1.   Parametr procesu (ProcessParameter)

Popis daného parametruAtribut

Definice

Typ

Voidability

name

Název parametru procesu.

ProcessParameterNameValue

 

description

Popis parametru procesu.

CharacterString

 

7.2.3.    Číselníky

7.2.3.1.   Název parametru procesu (ProcessParameterNameValue)

Číselník názvů parametrů procesu.

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují jakékoli hodnoty uvedené poskytovateli dat.

7.3.    Pozorovatelné vlastnosti (Observable Properties)

7.3.1.    Datové typy

7.3.1.1.   Omezení (Constraint)

Omezení některé vlastnosti, např. vlnová délka = 200 nm.Atribut

Definice

Typ

Voidability

constrainedProperty

Vlastnost, která je omezována, např. „barva“, pokud omezení je „barva = modrá“.

PhenomenonTypeValue

 

label

Název omezení jako celku čitelný pro člověka.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Omezení kategorie (CategoryConstraint)

Omezení založené na určité určující kategorii, např. barva = „červená“.

Tento typ je podtypem Constraint.Atribut

Definice

Typ

Voidability

comparison

Operátor porovnání. V případě omezení kategorie by se měl rovnat „equalTo“ nebo „notEqualTo“.

ComparisonOperatorValue

 

value

Hodnota vlastnosti, která je omezena např. „modrá“ (pokud je omezenou vlastností barva).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Omezení oboru hodnot (RangeConstraint)

Omezení číselného oboru hodnot určité vlastnosti, např. vlnová délka ≥ 300 nm a vlnová délka ≤ 600 nm.

Tento typ je podtypem Constraint.Atribut

Definice

Typ

Voidability

value

Číselný obor hodnot vlastnosti, která je omezena.

RangeBounds

 

uom

Měrné jednotky použité pro stanovení omezení.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Ohraničení oboru hodnot (RangeBounds)

Počáteční a koncové hodnoty číselného oboru hodnot (např. počáteční ≥ 50, koncová ≤ 99).Atribut

Definice

Typ

Voidability

startComparison

Operátor porovnání užívaný pro dolní mez oboru hodnot (např. greaterThanOrEqualTo).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Dolní mez oboru hodnot.

Real

 

endComparison

Operátor porovnání užívaný pro horní mez oboru hodnot (např. lessThan).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Horní mez oboru hodnot.

Real

 

7.3.1.5.   Skalární omezení (ScalarConstraint)

Číselné skalární omezení některé vlastnosti, např. délka ≥ 1 m.

Tento typ je podtypem Constraint.Atribut

Definice

Typ

Voidability

value

Číselná hodnota vlastnosti, která je omezena.

Real

 

comparison

Operátor porovnání, který se užije pro omezení, např. greaterThan.

ComparisonOperatorValue

 

uom

Měrné jednotky užité pro omezení.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Jiné omezení (OtherConstraint)

Omezení, které není modelováno strukturovaně, ale lze je popsat s použitím atributu obsahujícího volný text „description“.

Tento typ je podtypem Constraint.Atribut

Definice

Typ

Voidability

description

Popis omezení.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Statistická měrná jednotka (StatisticalMeasure)

Popis určité statistické jednotky, např. „denní maximum“.Atribut

Definice

Typ

Voidability

label

Název statistické jednotky čitelný pro člověka.

CharacterString

 

statisticalFunction

Statistická funkce, např. průměr.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Časový obor hodnot, pro který se statistika počítá, např. den, hodina.

TM_Duration

 

aggregationLength

Jednorozměrný prostorový obor hodnot, pro který se statistika počítá, například 1 metr.

Length

 

aggregationArea

Dvojrozměrný prostorový obor hodnot, pro který se statistika počítá, například 1 metr čtvereční.

Area

 

aggregationVolume

Trojrozměrný prostorový obor hodnot, pro který se statistika počítá, například 1 metr krychlový.

Volume

 

otherAggregation

Jakýkoli jiný typ agregace.

Any

 Přidružená role

Definice

Typ

Voidability

derivedFrom

Jedna statistická jednotka může být odvozena od druhé, např. maximální měsíční teploty mohou být odvozeny od průměrných denních teplot.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.    Výčty

7.3.2.1.   Operátor porovnání (ComparisonOperatorValue)

Výčet operátorů porovnání (např. je větší než)Hodnota

Definice

equalTo

rovná se

notEqualTo

nerovná se

lessThan

je menší než

greaterThan

je větší než

lessThanOrEqualTo

je menší nebo rovno

greaterThanOrEqualTo

je větší nebo rovno

7.3.3.    Číselníky

7.3.3.1.   Typ jevu (PhenomenonTypeValue)

Číselník jevů (např. teplota, rychlost větru).

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují hodnoty následujících číselníků nebo jiných číselníků uvedených poskytovateli dat:

 Standardní názvy v oblasti klimatu a předpovědí (CFStandardNamesValue): Definice jevů pozorovaných v meteorologii a oceánografii, specifikované v oddílu 4.5 této přílohy.

 Název parametru prvku profilu (ProfileElementParameterNameValue): Pozorované vlastnosti, které charakterizují prvek profilu, specifikované v oddílu 3.3.8 přílohy IV.

 Název parametru odvozeného objektu půdy (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Vlastnosti vztahující se k půdě, které lze odvodit z údajů o půdě a z jiných údajů, specifikované v oddílu 3.3.9 přílohy IV.

 Název parametru půdního profilu (ProfileParameterNameValue): Pozorované vlastnosti, které charakterizují půdní profil, specifikované v oddílu 3.3.12 přílohy IV.

 Název parametru půdního stanoviště (SoilSiteParameterNameValue): Pozorované vlastnosti, které charakterizují půdní stanoviště, specifikované v oddílu 3.3.13 přílohy IV.

 Referenční složka EU v oblasti kvality ovzduší (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Definice jevů týkajících se kvality ovzduší v souvislosti s podáváním zpráv podle právních předpisů Unie, specifikované v oddílu 13.2.1.1 přílohy IV.

 Tabulka kódů GRIB a praporků 4.2 (GRIB_CodeTable4_2Value): Definice jevů pozorovaných v meteorologii, specifikované v oddílu 13.2.1.2 přílohy IV.

 Užití parametru BODC P01 (BODC_P01ParameterUsageValue): Definice jevů pozorovaných v oceánografii, specifikované v oddílu 14.2.1.1 přílohy IV.

7.3.3.2.   Typ statistické funkce (StatisticalFunctionTypeValue)

Číselník statistických funkcí (např. maximum, minimum, průměr).

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují jakékoli hodnoty uvedené poskytovateli dat.

7.4.    Specializovaná pozorování

7.4.1.    Typy prostorového objektu

Skupina Specializovaná pozorování obsahuje tyto typy prostorového objektu:

 Pozorování v souřadnicové síti

 Pozorování řady v souřadnicové síti

 Bodové pozorování

 Množina bodových pozorování

 Vícebodové pozorování

 Bodové pozorování v časové řadě

 Pozorování profilu

 Pozorování trajektorie

7.4.1.1.   Pozorování v souřadnicové síti (GridObservation)

Pozorování představující pole v souřadnicové síti v jediném okamžiku v čase.

Tento typ je podtypem SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingSolid nebo SF_SamplingSurface.

phenomenonTime je TM_Instant.

výsledkem je RectifiedGridCoverage nebo RefererencableGridCoverage.

7.4.1.2.   Pozorování řad v souřadnicové síti (GridSeriesObservation)

Pozorování představující vyvíjející se pole v souřadnicové síti v časové posloupnosti.

Tento typ je podtypem SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingSolid.

phenomenonTime je TM_Period.

výsledkem je RectifiedGridCoverage nebo ReferenceableGridCoverage.

7.4.1.3.   Bodové pozorování (PointObservation)

Pozorování, které představuje měření vlastnosti v jediném bodě v čase a v prostoru.

Tento typ je podtypem SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingPoint.

phenomenonTime je TM_Instant.

7.4.1.4.   Množina bodových pozorování (PointObservationCollection)

Množina bodových pozorování.

Tento typ je podtypem ObservationSet.

Každý člen je PointObservation.

7.4.1.5.   Vícebodové pozorování (MultiPointObservation)

Pozorování, které představuje množinu měření, která jsou provedena v přesně stejný čas, ale na různých místech.

Tento typ je podtypem SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface nebo SF_SamplingSolid.

phenomenonTime je TM_Instant

výsledkem je MultiPointCoverage.

7.4.1.6.   Bodové pozorování v časové řadě (PointTimeSeriesObservation)

Pozorování, které představuje časovou řadu bodů měření vlastnosti na daném místě v prostoru.

Tento typ je podtypem SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingPoint.

phenomenonTime je TM_Period.

výsledkem je Timeseries.

7.4.1.7.   Pozorování profilu (ProfileObservation)

Pozorování představující měření vlastnosti podél svislého profilu v prostoru v jediném okamžiku v čase.

Tento typ je podtypem SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingCurve.

phenomenonTime je TM_Instant.

výsledkem je ReferenceableGridCoverage nebo RectifiedGridCoverage.

Prostorová doména výsledku obsahuje jednu osu, která je svislá.

7.4.1.8.   Pozorování trajektorie (TrajectoryObservation)

Pozorování, které představuje měření vlastnosti podél meandrující křivky v čase a v prostoru.

Tento typ je podtypem SamplingCoverageObservation.

phenomenonTime je TM_Period.

výsledkem je Timeseries.

každý bod výsledku je TimeLocationValueTriple.

featureOfInterest je SF_Sampling Curve.

7.4.2.    Datové typy

7.4.2.1.   Množina trojic čas, místo a hodnota (TimeLocationValueTriple)

Množina trojic (měření) času, místa, hodnoty. Například v bodě podél trajektorie.

Tento typ je podtypem TimeValuePair.Atribut

Definice

Typ

Voidability

location

Geografické místo, kde platí hodnota.

GM_Position

 

7.5.    Požadavky na pozorování

Pokud je pro zpřístupnění dat použit typ OM_Observation, použijí se následující požadavky:

1) Typ Process se používá pro označení postupu užívaného pro OM_Observation.

2) Odkazuje-li se na EnvironmentalMonitoringFacility z OM_Observation, bude uveden atribut parameter, jehož atribut name je „relatedMonitoringFeature“ a atribut value je typu AbstractMonitoringFeature.

3) Pro všechna kódování, která se užívají pro celý výsledek OM_Observation nebo pro jeho část, musí být k dispozici veřejné rozhraní pro programování aplikací (API) pro čtení kódovaného souboru. Toto API bude schopno zpřístupnit informace nezbytné k realizaci prostorových objektů INSPIRE.

4) Pokud je ve vlastnosti procedure objektu OM_Observation přítomen atribut processParameter, musí být jeho hodnota (název) zahrnuta do atributu parameter objektu OM_Observation.

8.   MODEL KOMPLEXU ČINNOSTÍ

Model komplexu činností INSPIRE obsahuje skupinu Komplex činností (Activity Complex).

8.1.    Komplex činností (Activity Complex)

8.1.1.    Typy prostorového objektu

Skupina Komplex činností obsahuje typ prostorového objektu Komplex činností.

8.1.1.1.   Komplex činností (ActivityComplex)

Samostatná jednotka, která jak technicky, tak ekonomicky spadá do manažerského řízení právnické osoby (provozovatele) a která provozuje činnosti uvedené v klasifikaci Eurostatu NACE stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ( 6 ). Komplex činností musí reprezentovat celou oblast ve stejné nebo odlišné geografické poloze, spravovanou stejným provozovatelem, včetně veškeré infrastruktury, vybavení a materiálu.Atribut

Definice

Typ

Voidability

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

thematicId

Tematický identifikátor komplexu činností.

ThematicIdentifier

 

geometry

Geometrie, které se užívá pro definici rozsahu nebo umístění komplexu činností.

GM_Object

 

function

Činnosti, které provádí komplex činností. Funkce je popsána typem činnosti, případně doplněna informacemi o vstupech a výstupech, které jsou jejím výsledkem.

Function

 

name

Popisný název komplexu činností.

CharacterString

voidable

validFrom

Doba, kdy komplex činností v reálném světě vznikl.

DateTime

voidable

validTo

Doba, kdy komplex činností v reálném světě zanikne.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

voidable

8.1.2.    Datové typy

8.1.2.1.   Funkce (Function)

Funkce vyjádřená jako činnost s volitelným vyjádřením vstupu a/nebo výstupu.Atribut

Definice

Typ

Voidability

activity

Kategorizovaný popis individuální nebo organizované množiny technicky souvisejících procesů, které jsou prováděny pomocí ekonomické jednotky, soukromé nebo veřejné, ziskové nebo neziskové povahy.

EconomicActivityValue

 

input

Jakýkoli klasifikovaný nebo registrovaný materiál, který vstupuje do technické a ekonomické jednotky podle její funkce.

InputOutputValue

voidable

output

Jakýkoli klasifikovaný nebo registrovaný materiál, který opouští technickou a ekonomickou jednotku podle její funkce.

InputOutputValue

voidable

description

Podrobnější popis funkce.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Kapacita (Capacity)

Kvantifikace skutečné nebo potenciální schopnosti vykonávat činnost, která se obvykle nemění, nemění se často nebo se nemění významnou měrou.Atribut

Definice

Typ

Voidability

activity

Kategorizovaný popis individuální nebo organizované množiny technicky souvisejících procesů, které jsou prováděny pomocí ekonomické jednotky, soukromé nebo veřejné, ziskové nebo neziskové povahy.

EconomicActivityValue

 

input

Měřitelná informace o jakémkoli klasifikovaném nebo registrovaném materiálu, který vstupuje do technické a ekonomické jednotky podle její funkce.

InputOutputAmount

 

output

Měřitelná informace o jakémkoli klasifikovaném nebo registrovaném materiálu, který opouští technickou a ekonomickou jednotku podle její funkce.

InputOutputAmount

 

time

Délka doby, na kterou uvedená kapacita odkazuje, například 1 rok pro roční kapacitu.

TM_Duration

 

description

Popis kapacity.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Množství vstupů nebo výstupů (InputOutputAmount)

Typ a případně měřitelné množství klasifikovaného nebo registrovaného materiálu, který vstupuje do technické a ekonomické jednotky nebo ji opouští.Atribut

Definice

Typ

Voidability

inputOutput

Klasifikovaný nebo registrovaný materiál, který vstupuje do technické a ekonomické jednotky nebo ji opouští podle její funkce.

InputOutputValue

 

amount

Množství (jako je například objem nebo hmotnost) klasifikovaného nebo registrovaného materiálu, který vstupuje do technické a ekonomické jednotky nebo ji opouští.

Measure

voidable

8.1.2.4.   Povolení (Permission)

Oficiální rozhodnutí (formální souhlas) udělující oprávnění k provozování celého komplexu činností nebo jeho části za určitých podmínek, jež zaručují, že zařízení nebo části zařízení, které se nacházejí na stejném místě a jsou provozovány stejným provozovatelem, jsou v souladu s požadavky stanovenými příslušným orgánem. Povolení se může vztahovat na jednu nebo více funkcí a stanovit parametry kapacity. Tento termín by mohl být rozšířen na další druhy osvědčení nebo dokladů, které mají zvláštní význam v závislosti na rozsahu (např. ISO, EMAS, vnitrostátní standardy kvality atd.)Atribut

Definice

Typ

Voidability

id

Identifikující odkaz na povolení.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Strany spojené s povolením uděleným komplexu činností otevřené řadě různých rolí, například mimo jiné Příslušné orgány nebo Společnost.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Časová reference, která doplňuje definici povolení.

DateTime

voidable

dateFrom

Datum, od kterého se povolení uplatní a je platné.

DateTime

voidable

dateTo

Datum, do kterého se povolení uplatní a je platné.

DateTime

voidable

description

Popis povolení.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Funkce, na niž (něž) se povolení uděluje.

Function

voidable

permittedCapacity

Maximální množství vstupů a/nebo výstupů činnosti podle povolení.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Popis komplexu činností (ActivityComplexDescription)

Další informace o komplexu činností včetně jeho popisu, adresy, kontaktních údajů a spřízněných stran.Přidružená role

Definice

Typ

Voidability

description

Doplňující definice „Komplexu činností“ a jeho charakteristika.

PT_FreeText

voidable

address

Adresa komplexu činností, tj. adresa, kde činnosti probíhají.

AddressRepresentation

voidable

contact

Kontaktní informace komplexu činností.

Contact

voidable

relatedParty

Informace o stranách spřízněných s komplexem činností. Je otevřena pro mnoho různých rolí, jako jsou majitelé, provozovatelé nebo příslušné orgány.

RelatedParty

voidable

8.1.3.    Číselníky

8.1.3.1.   Ekonomická činnost (EconomicActivityValue)

Klasifikace ekonomických činností.

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují hodnoty následujících číselníků nebo jiných číselníků uvedených poskytovateli dat:

 Klasifikace ekonomických činností EU (EconomicActivityNACEValue): Ekonomické činnosti podle hodnot klasifikace Eurostat NACE specifikovaných v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ( 7 ).

 Klasifikace ekonomických činností statistiky odpadů EU (EconomicActivityWasteStatisticsValue): Klasifikace ekonomických činností podle oddílu 8 přílohy I nařízení (ES) č. 2150/2002 ( 8 ).

 Klasifikace způsobů využití a odstranění odpadu EU (WasteRecoveryDisposalValue): Klasifikace způsobů využití a odstranění odpadu podle přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ( 9 ).

8.1.3.2.   Vstup nebo výstup (InputOutputValue)

Klasifikace vstupů nebo výstupů.

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují hodnoty následujících číselníků nebo jiných číselníků specifikovaných poskytovateli dat.

 Klasifikace produkce EU (ProductCPAValue): Klasifikace produkce podle ekonomické činnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ( 10 ).

 Klasifikace odpadů EU (WasteValue): Klasifikace odpadů podle rozhodnutí 2000/532/ES ( 11 ).

8.2.    Požadavky na komplexy činností

Pokud poskytovatel dat užívá podtyp ActivityComplex ke zpřístupnění informací o stavu, fyzické kapacitě, oprávněních a/nebo dodatečných informací, budou užívány příslušné číselníky a datové typy (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) zahrnuté do skupiny Activity Complex.

▼B
PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT UVEDENÁ V PŘÍLOZE I SMĚRNICE 2007/2/ES

1.   SOUŘADNICOVÉ REFERENČNÍ SYSTÉMY

1.1.    Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 se používají tyto definice:

 „datem“ se rozumí parametr nebo soubor parametrů, který vymezuje polohu počátku, měřítko a orientaci souřadnicového systému, v souladu s EN ISO 19111,

 „geodetickým datem“ se rozumí datum popisující vztah souřadnicového systému k Zemi v souladu s EN ISO 19111,

 „souřadnicovým systémem“ se rozumí matematická pravidla pro stanovení, jak se mají souřadnice přidružit k bodům, v souladu s EN ISO 19111,

 „souřadnicovým referenčním systémem“ se rozumí souřadnicový systém, který je vztažen k reálnému světu datem, v souladu s EN ISO 19111. Tato definice zahrnuje souřadnicové systémy vycházející z geodetických nebo kartézských souřadnic a souřadnicové systémy vycházející z kartografických zobrazení,

 „kartografickým zobrazením“ se rozumí změna souřadnic založená na jednoznačném vztahu, od geodetického souřadnicového systému do roviny na základě stejného data v souladu s EN ISO 19111,

 „složeným souřadnicovým referenčním systémem“ se rozumí souřadnicový referenční systém, který pro popis polohy používá dva další nezávislé souřadnicové referenční systémy, jeden pro horizontální složku a jeden pro vertikální složku, v souladu s EN ISO 19111,

 „geodetickým souřadnicovým systémem“ se rozumí souřadnicový systém, ve kterém je poloha vymezena geodetickou šířkou, geodetickou délkou a (v trojrozměrném případě) elipsoidickou výškou v souladu s EN ISO 19111,

▼M2

 „střední hladinou moře“ (mean sea level, MSL) se rozumí průměrná výška hladiny moře na přílivové stanici během všech fází přílivu a odlivu za období 19 let, obvykle stanovená na základě hodinových odečtů výšek měřených z pevné předem určené referenční úrovně (referenční hydrografická plocha),

 „nejnižším astronomickým odlivem“ (lowest astronomical tide, LAT) se rozumí nejnižší hladina odlivu, jejíž výskyt lze předpovědět za běžných meteorologických podmínek a při jakékoliv kombinaci astronomických podmínek.

▼B

1.2.    Datum pro trojrozměrné a dvojrozměrné souřadnicové referenční systémy

V případě trojrozměrných a dvojrozměrných souřadnicových referenčních systémů a horizontální složky složených souřadnicových referenčních systémů používaných pro zpřístupnění sad prostorových dat je datem datum Evropského terestrického referenčního systému 1989 (ETRS89) v oblastech jeho zeměpisného rozsahu nebo datum Mezinárodního terestrického referenčního systému (ITRS) nebo jiné geodetické souřadnicové referenční systémy vyhovující ITRS v oblastech, které jsou mimo zeměpisný rozsah ETRS89. Vyhovujícím ITRS se rozumí, že definice systému vychází z definice ITRS a vztah mezi oběma systémy je důkladně zdokumentován v souladu s EN ISO 19111.

1.3.    Souřadnicové referenční systémy

Sady prostorových dat se zpřístupní s použitím nejméně jednoho ze souřadnicových referenčních systémů uvedených v oddílech 1.3.1., 1.3.2. a 1.3.3., pokud není dodržena jedna z podmínek uvedených v oddíle 1.3.4.

1.3.1.    Trojrozměrné souřadnicové referenční systémy

 Trojrozměrné kartézské souřadnice, které vycházejí z data uvedeného v oddíle 1.2. a používají parametry elipsoidu Geodetického referenčního systému 1980 (GRS80).

 Trojrozměrné geodetické souřadnice (zeměpisná šířka, zeměpisná délka a elipsoidická výška), které vycházejí z data uvedeného v oddíle 1.2. a používají parametry elipsoidu GRS80.

1.3.2.    Dvojrozměrné souřadnicové referenční systémy

 Dvojrozměrné geodetické souřadnice (zeměpisná šířka a délka), které vycházejí z data uvedeného v oddíle 1.2 a používají parametry elipsoidu GRS80.

 Rovinné souřadnice, které používají ETRS89 a Lambertův azimutální stejnoplochý souřadnicový referenční systém.

 Rovinné souřadnice, které používají ETRS89 a Lambertův konformní kuželový souřadnicový referenční systém.

 Rovinné souřadnice, které používají ETRS89 a příčný Mercatorův souřadnicový referenční systém.

1.3.3.    Složené souřadnicové referenční systémy

1. Pro horizontální složku složeného souřadnicového referenčního systému se používá jeden ze souřadnicových referenčních systémů uvedených v oddíle 1.3.2.

2. Pro vertikální složku se používá jeden z těchto souřadnicových referenčních systémů:

 Pro vertikální složku na zemi se používá Evropský vertikální referenční systém (EVRS) k vyjádření fyzikálních výšek v jeho zeměpisném rozsahu. Jiné vertikální referenční systémy týkající se tíhového pole Země se používají k vyjádření fyzikálních výšek v oblastech, které jsou mimo zeměpisný rozsah EVRS.

▼M2

 Pro vertikální složku ve volné atmosféře se používá barometrický tlak převedený na výšku s použitím mezinárodní normy ISO 2533:1975 odst. Standardní atmosféra nebo jiných lineárních nebo parametrických referenčních systémů. Jsou-li použity jiné parametrické referenční systémy, musí být popsány v dostupném odkazu s použitím normy EN ISO 19111-2:2012.

▼M2

 Pro vertikální složku v mořských oblastech, kde je patrné rozmezí odlivu a přílivu (přílivové vody) se jako referenční plocha použije nejnižší astronomický odliv (LAT).

 Pro vertikální složku v mořských oblastech, kde není patrné rozmezí odlivu a přílivu, na otevřeném moři a účinně i ve vodách hlubších než 200 metrů se jako referenční plocha použije střední hladina moře (MSL), nebo přesně definovaná referenční úroveň blížící se MSL.

▼B

1.3.4.    Jiné souřadnicové referenční systémy

Výjimky, kdy lze použít jiné souřadnicové referenční systémy než ty, které jsou uvedeny v oddíle 1.3.1., 1.3.2. nebo 1.3.3. jsou:

1. Pro konkrétní témata prostorových dat v této příloze mohou být specifikovány jiné souřadnicové referenční systémy.

2. Pro oblasti mimo kontinentální Evropu mohou členské státy definovat vhodné souřadnicové referenční systémy.

Geodetické kódy a parametry potřebné k popsání těchto souřadnicových referenčních systémů a k umožnění operací konverze a transformace musí být dokumentovány a musí být vytvořen identifikátor v souladu s EN ISO 19111 a ISO 19127.

1.4.    Souřadnicové referenční systémy používané v prohlížecí síťové službě

Pro znázornění sad prostorových dat prohlížecí síťovou službou specifikovanou v nařízení č. 976/2009 musejí být k dispozici nejméně souřadnicové referenční systémy pro dvojrozměrné geodetické souřadnice (zeměpisná šířka, zeměpisná délka).

1.5.    Identifikátory souřadnicových referenčních systémů

1. Parametry a identifikátory souřadnicových referenčních systémů jsou spravovány v jednom nebo několika společných registrech souřadnicových referenčních systémů.

2. Pro odkazy na souřadnicové referenční systémy uvedené v tomto oddíle se používají pouze identifikátory obsažené ve společném registru.

2.   SYSTÉMY GEOGRAFICKÝCH SOUŘADNICOVÝCH SÍTÍ

2.1.    Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 se používají tyto definice:

 „souřadnicovou sítí“ se rozumí síť složená ze dvou nebo více souborů křivek, v nichž členy každého souboru se algoritmicky kříží se členy jiných souborů,

 „buňkou souřadnicové sítě“ se rozumí buňka vymezená křivkami souřadnicové sítě,

 „bodem souřadnicové sítě“ se rozumí bod nacházející se na průsečíku dvou nebo více křivek v souřadnicové síti.

2.2.    Souřadnicové sítě

▼M2

Jako georeferencovaný rámec určený pro zpřístupnění dat v souřadnicové síti v systému INSPIRE se použije kterákoli souřadnicová síť s pevnými a jednoznačně vymezenými místy definovanými v oddílech 2.2.1 a 2.2.2, s výjimkou případů, kdy platí jedna z následujících podmínek:

1) Pro konkrétní témata prostorových dat v přílohách II–IV mohou být specifikovány jiné souřadnicové sítě. V tomto případě se při výměně údajů s použitím takové souřadnicové sítě specifické pro téma použijí normy, v nichž je definice souřadnicové sítě buď zahrnuta s daty, nebo je na ni odkaz.

2) Pro referencování souřadnicové sítě mimo kontinentální Evropu mohou členské státy definovat vlastní souřadnicovou síť na základě geodetického souřadnicového referenčního systému, který vyhovuje ITRS a Lambertovu azimutálnímu stejnoplochému zobrazení podle stejných zásad, jaké jsou stanoveny pro souřadnicovou síť specifikovanou v oddíle 2.2.1. V tomto případě se vytvoří identifikátor pro souřadnicový referenční systém.

▼B

2.2.1.    ►M2  Stejnoplochá souřadnicová síť  ◄

▼M2 —————

▼B

Souřadnicová síť je založena na ETRS89 a Lambertově azimutálním stejnoplochém souřadnicovém referenčním systému (ETRS89-LAEA) se středem zobrazení v bodu 52o severní šířky, 10o východní délky a posunem východních souřadnic: x0 = 4 321 000 m a posunem severních souřadnic: y0 = 3 210 000 m.

Počáteční bod souřadnicové sítě se shoduje se stanoveným počátkem odečtu souřadnic souřadnicového referenčního systému ETRS89-LAEA (x = 0, y = 0).

Souřadnicové body souřadnicových sítí založené na ETRS89-LAEA se shodují se souřadnicovými body souřadnicové sítě.

Souřadnicová síť je hierarchická s rozlišením 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m a 100 000 m.

Orientace souřadnicové sítě je jiho-severní, západo-východní.

Souřadnicová síť je označena jako Grid_ETRS89-LAEA. Pro identifikaci úrovně jednotlivého rozlišení se připojuje velkost buňky v metrech.

▼M2 —————

▼B

Pro jednoznačný odkaz na buňku souřadnicové sítě a pro její jednoznačnou identifikaci se používá kód buňky složený z velkosti buňky a souřadnic levého dolního rohu buňky v ETRS89-LAEA. Velkost buněk se uvádí v metrech („m“), když je velkost buněk do 100 m, nebo v kilometrech („km“), když je velkost buněk 1 000 m a víc. Hodnoty pro severní a východní souřadnice se dělí hodnotou 10n, kde n je číslo koncové nuly v hodnotě velkosti buňky.

▼M2

2.2.2.    Členěná geografická souřadnicová síť

1. Pokud jsou data v síti poskytována pomocí geodetických souřadnic specifikovaných v oddílu 1.3, lze jako georeferencovaný rámec užít souřadnicovou síť s víceúrovňovým rozlišením uvedenou v tomto oddíle.

2. Úrovně rozlišení jsou uvedeny v tabulce 1.

3. Souřadnicová síť je založena na geodetickém souřadnicovém referenčním systému ETRS89-GRS80.

4. Počáteční bod souřadnicové sítě se shoduje s průsečíkem rovníku s Greenwichským poledníkem (GRS80 zeměpisná šířka φ=0, GRS80 zeměpisná délka λ=0).

5. Orientace souřadnicové sítě je jiho-severní a západo-východní podle sítě definované poledníky a rovnoběžkami na elipsoidu GRS80.

6. Pro referencování souřadnicové sítě mimo kontinentální Evropu mohou poskytovatelé dat definovat vlastní souřadnicovou síť na základě geodetického souřadnicového referenčního systému, který vyhovuje ITRS podle stejných zásad, jaké jsou stanoveny pro celoevropskou síť Grid_ETRS89-GRS80zn. V takovém případě bude vytvořen identifikátor pro souřadnicový referenční systém a odpovídající identifikátor pro souřadnicovou síť.

7. Tato souřadnicová síť se dále dělí na zóny. Jiho-severní rozlišení souřadnicové sítě musí mít stejnou úhlovou vzdálenost. Západo-východní rozlišení souřadnicové sítě se stanoví jako součin úhlové vzdálenosti a faktoru zóny dle definice v tabulce 1.

8. Souřadnicová síť bude označena jako Grid_ETRS89-GRS80zn_res, kde n představuje číslo zóny a res velikost buňky v úhlových jednotkách, jak je uvedeno v tabulce 1.Tabulka 1

Běžná souřadnicová síť Grid_ETRS89-GRS80: Rozestupy zeměpisné šířky (úroveň rozlišení) a rozestupy zeměpisné délky pro každou zónu

Úrovně rozlišení

ROZESTUPY ZEMĚPISNÉ ŠÍŘKY

(v úhlových vteřinách)

ROZESTUPY ZEMĚPISNÉ DÉLKY (v úhlových vteřinách)

Velikost buňky

Zóna 1

(Lat. 0°–50°)

Zóna 2

(Lat. 50°–70°)

Zóna 3

(Lat. 70°–75°)

Zóna 4

(Lat. 75°–80°)

Zóna 5

(Lat. 80°–90°)

ÚROVEŇ 0

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

ÚROVEŇ 1

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

ÚROVEŇ 2

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

ÚROVEŇ 3

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

ÚROVEŇ 4

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

ÚROVEŇ 5

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

ÚROVEŇ 6

120

120

240

360

480

720

2 M

ÚROVEŇ 7

60

60

120

180

240

360

1 M

ÚROVEŇ 8

30

30

60

90

120

180

30 S

ÚROVEŇ 9

15

15

30

45

60

90

15 S

ÚROVEŇ 10

5

5

10

15

20

30

5 S

ÚROVEŇ 11

3

3

6

9

12

18

3 S

ÚROVEŇ 12

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

ÚROVEŇ 13

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

ÚROVEŇ 14

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

ÚROVEŇ 15

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

ÚROVEŇ 16

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

ÚROVEŇ 17

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

ÚROVEŇ 18

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

ÚROVEŇ 19

75

75

0,15

225

0,3

0,45

75 MS

ÚROVEŇ 20

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

ÚROVEŇ 21

15

15

0,03

45

0,06

0,09

15 MS

ÚROVEŇ 22

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

ÚROVEŇ 23

0,0075

0,0075

15

0,0225

0,03

45

7 500 MMS

ÚROVEŇ 24

3

3

6

9

12

18

3 000 MMS

FAKTOR

1

2

3

4

6

▼B

3.   ZEMĚPISNÉ NÁZVY A JMÉNA

3.1.    Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů z datových sad, které se týkají tématu prostorových dat Zeměpisné názvy a jména, se používají tyto typy prostorových objektů:

 Místní jméno

3.1.1.    Místní jméno (NamedPlace)

Každá entita reálného světa uvedená pod jedním nebo pod několika vlastními jmény.Atributy prostorového objektu typu NamedPlace

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie přidružená k místnímu jménu. Tato specifikace dat neomezuje typy geometrie.

GM_Object

 

inspireId

Externí identifikátor objektu prostorového objektu.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Rozlišení vyjádřené jako obrácená hodnota daného měřítka nebo topografická vzdálenost, nad kterou by se místní jméno a jeho přidružené jméno (přidružená jména) už neměl (neměly) znázorňovat v základní prohlížecí službě.

MD_Resolution

zrušitelný

localType

Popis druhu entity označené zeměpisným jménem (zeměpisnými jmény) určeným(i) poskytovatelem dat a uvedeným(i) v jednom z úředních jazyků Evropské unie.

LocalisedCharacterString

zrušitelný

mostDetailedViewingResolution

Rozlišení vyjádřené jako obrácená hodnota daného měřítka nebo topografická vzdálenost, pod kterou by se místní jméno a jeho přidružené jméno (přidružená jména) už nemělo (neměly) znázorňovat v základní prohlížecí službě.

MD_Resolution

zrušitelný

name

Místní název

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Identifikátor prostorového objektu, který představuje tutéž entitu, ale objevuje se v jiných tématech INSPIRE, pokud existuje.

Identifier

zrušitelný

type

Popis druhu entity označené zeměpisným jménem (zeměpisnými jmény).

NamedPlaceTypeValue

zrušitelný

3.2.    Typy dat

3.2.1.    Zeměpisné jméno (GeographicalName)

Vlastní jméno používané pro entitu reálného světa.Atributy datového typu GeographicalName

Atribut

Definice

Type

Zrušitelnost

grammaticalGender

Třídy jmen odražené v chování přidružených slov.

GrammaticalGenderValue

zrušitelný

grammaticalNumber

Gramatická kategorie jmen, která vyjadřuje rozdíly počitatelnosti.

GrammaticalNumberValue

zrušitelný

language

Jazyk jména uvedený jako třípísmenný kód v souladu s ISO 639-3 nebo ISO 639-5.

CharacterString

zrušitelný

nameStatus

Kvalitativní informace umožňující rozpoznat, jaké postavení by se mělo dát jménu s ohledem na jeho standardizaci a/nebo aktuálnost.

NameStatusValue

zrušitelný

nativeness

Informace umožňující potvrdit, že jméno je pojmenováním, které se používá/používalo v oblasti, kde se nachází prostorový objekt v okamžiku, kdy se jméno používá/používalo.

NativenessValue

zrušitelný

pronunciation

Náležitá, správná nebo obvyklá (obvyklá v rámci příslušného lingvistického společenství) výslovnost zeměpisného jména.

PronunciationOfName

zrušitelný

sourceOfName

Původní datový zdroj, z něhož je zeměpisné jméno převzato a začleněno do datové sady, která ho uvádí/uveřejňuje. V případě některých pojmenovaných prostorových objektů by mohlo znovu odkazovat na uveřejněnou sadu dat, není-li k dispozici jiná informace.

CharacterString

zrušitelný

spelling

Náležitý způsob psaní zeměpisného jména.

SpellingOfName

 

3.2.2.    Výslovnost jména (PronunciationOfName)

Náležitá, správná nebo obvyklá (obvyklá v rámci příslušného lingvistického společenství) výslovnost jména.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

pronunciationIPA

Náležitá, správná nebo obvyklá (obvyklá v rámci příslušného lingvistického společenství) výslovnost jména vyjádřeného v Mezinárodni fonetické abecedě (International Phonetic Alphabet – IPA).

CharacterString

zrušitelný

pronunciationSoundLink

Náležitá, správná nebo obvyklá (obvyklá v rámci příslušného lingvistického společenství) výslovnost jména vyjádřeného spojením s jakýmkoli zvukovým souborem.

URI

zrušitelný

Nejméně jeden ze dvou atributů pronunciationSoundLink a pronunciationIPA nesmí být zrušen.

3.2.3.    Hláskování jména (SpellingOfName)

Náležitý způsob psaní jména.Atributy datového typu SpellingOfName

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

script

Soubor grafických znaků (například abeceda) používaných při psaní jména vyjádřeného s použitím čtyřpísmenných kódů definovaných v ISO 15924, je-li to vhodné.

CharacterString

zrušitelný

text

Způsob, jakým se jméno píše.

CharacterString

 

transliterationScheme

Metoda používaná pro převádění jmen mezi různými typy písma.

CharacterString

zrušitelný

3.3.    Číselníky

3.3.1.    Gramatický rod (GrammaticalGenderValue)

Gramatický rod zeměpisného jména.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ GrammaticalGenderValue

Hodnota

Definice

common

„Společný“ gramatický rod (spojení „mužského“ a „ženského“ rodu).

feminine

Ženský gramatický rod.

masculine

Mužský gramatický rod.

neuter

Střední gramatický rod.

▼B

3.3.2.    Gramatické číslo (GrammaticalNumberValue)

Gramatické číslo zeměpisného jména.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ GrammaticalNumberValue

Hodnota

Definice

Dual

Dvojné gramatické číslo.

Plural

Množné gramatické číslo.

Singular

Jednotné gramatické číslo.

▼B

3.3.3.    Status jména (NameStatusValue)

Status zeměpisného jména, tj. informace umožňující rozpoznat, jaké postavení by se mělo dát jménu s ohledem na jeho standardizaci a/nebo aktuálnost.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ NameStatusValue

Hodnota

Definice

historical

Historické jméno, které se v současnosti nepoužívá.

official

Jméno, které se používá v současnosti a je úředně schválené či stanovené zákonem.

other

Současné, ale nikoliv oficiální ani schválené jméno.

standardised

Jméno používané v současnosti nebo doporučené orgánem s poradní funkcí a/nebo rozhodovací pravomocí ve věci pomístního názvosloví.

▼B

3.3.4.    Typ místního jména (NamedPlaceTypeValue)

Typ místního jména.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ NamedPlaceTypeValue

Hodnota

Definice

administrativeUnit

Správní jednotky oddělené správními hranicemi rozdělující území, kde členské státy mají nebo vykonávají svrchovaná práva pro účely místní, regionální a státní správy.

building

Zeměpisná poloha budov.

hydrography

Hydrografické prvky, včetně mořských oblastí a všech ostatních s nimi souvisejících vodních těles a prvků, včetně povodí a dílčích povodí.

landcover

Fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně přirozených oblastí, mokřadů.

landform

Geomorfologický terénní útvar.

other

Prostorový objekt, který není zahrnut mezi jiné typy daného číselníku.

populatedPlace

Lidmi obydlené místo.

protectedSite

Oblast určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních právních předpisů a právních předpisů Společenství a členských států pro dosažení konkrétních cílů ochrany.

transportNetwork

Silniční, železniční, letecké, vodní a lanové dopravní sítě a související infrastruktura. Zahrnují spojnice mezi různými sítěmi.

▼B

3.3.5.    Původ (NativenessValue)

Původ zeměpisného jména.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ NativenessValue

Hodnota

Definice

endonym

Jméno zeměpisného útvaru v úředním či používaném jazyce oblasti, kde se útvar nalézá.

exonym

Jméno používané v konkrétním jazyce pro zeměpisný útvar, který se nalézá mimo oblast, kde je tento jazyk rozšířen, a které se liší od příslušného endonyma (příslušných endonym) v oblasti, kde se zeměpisný útvar nalézá.

▼B

3.4.    VrstvyVrstva pro téma prostorových dat Zeměpisné názvy a jména

Jméno vrstvy

Název vrstvy

Typ prostorového objektu

GN.GeographicalNames

Zeměpisné názvy a jména

NamedPlace

▼M2

4.   ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY

4.1.    Struktura tématu prostorových dat Územní správní jednotky

Typy specifikované pro téma prostorových dat Územní správní jednotky jsou strukturovány v těchto skupinách:

 Územní správní jednotky (Administrative Units)

 Mořské jednotky (Maritime Units)

4.2.    Územní správní jednotky

4.2.1.    Typy prostorového objektu

Skupina Územní správní jednotky obsahuje tyto typy prostorového objektu:

 Správní hranice

 Správní jednotka

 Kondominium

4.2.1.1.   Správní hranice (AdministrativeBoundary)

Linie ohraničující územní správní jednotky.Atribut

Definice

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

voidable

country

Dvoumístný kód země podle Pravidel pro jednotnou úpravu dokumentů uveřejněných Úřadem pro publikace Evropské unie.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

voidable

geometry

Geometrická reprezentace hraniční čáry.

GM_Curve

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

legalStatus

Právní status této správní hranice.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Hierarchie úrovní všech přilehlých územních správních jednotek, jejichž součástí je tato hranice.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Technický stav správní hranice.

TechnicalStatusValue

voidablePřidružená role

Definice

Typ

Voidability

admUnit

Územní správní jednotky oddělené touto správní hranicí.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Územní správní jednotka (AdministrativeUnit)

Jednotka správy, kde členský stát má a/nebo vykonává svrchovaná práva, pro účely místní, regionální a státní správy.Atribut

Definice

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

voidable

country

Dvoumístný kód země podle Pravidel pro jednotnou úpravu dokumentů uveřejněných Úřadem pro publikace Evropské unie.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

voidable

geometry

Geometrická reprezentace prostorové oblasti pokryté touto územní správní jednotkou.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

name

Úřední vnitrostátní zeměpisné jméno územní správní jednotky, v případě potřeby uvedené v různých jazycích.

GeographicalName

 

nationalCode

Tematický identifikátor odpovídající kódům státní správy stanoveným v každé zemi.

CharacterString

 

nationalLevel

Úroveň v hierarchii státní správy, na které je územní správní jednotka zřízena.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Název úrovně v hierarchii státní správy, na které je územní správní jednotka zřízena.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Sídlo státní nebo místní správy.

ResidenceOfAuthority

voidablePřidružená role

Definice

Typ

Voidability

administeredBy

Územní správní jednotka zřízená na stejné úrovni hierarchie státní správy, která spravuje tuto územní správní jednotku.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Správní hranice mezi touto územní správní jednotkou a všemi přilehlými jednotkami.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Správní jednotka zřízená na stejné úrovni hierarchie státní správy, která je společně spravována touto územní správní jednotkou.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondominium spravované touto územní správní jednotkou.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Jednotky zřízené na nižší úrovni hierarchie státní správy, které jsou spravovány touto územní správní jednotkou.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Jednotka zřízená na vyšší úrovni hierarchie státní správy, která spravuje tuto územní správní jednotku.

AdministrativeUnit

voidable

Přidružená role kondominium se vztahuje pouze na územní správní jednotky, jejichž nationalLevel = „1st order“ (úroveň země).

K žádné jednotce na nejnižší úrovni nelze přidružit jednotky na nižší úrovni.

K žádné jednotce na nejvyšší úrovni nelze přidružit jednotky na vyšší úrovni.

4.2.1.3.   Kondominium (Condominium)

Správní oblast vytvořená nezávisle na jakémkoli dělení území státní správy a spravovaná dvěma nebo více zeměmi.Atribut

Definice

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

voidable

geometry

Geometrická reprezentace prostorové oblasti pokryté tímto kondominiem.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

name

Úřední zeměpisné jméno tohoto kondominia, v případě potřeby uvedené v různých jazycích.

GeographicalName

voidablePřidružená role

Definice

Typ

Voidability

admUnit

Územní správní jednotka, která spravuje kondominium.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.    Datové typy

4.2.2.1.   Sídlo orgánu (ResidenceOfAuthority)

Datový typ představující název a polohu sídla orgánu.Atribut

Definice

Typ

Voidability

geometry

Poloha sídla orgánu.

GM_Point

Voidable

name

Jméno sídla orgánu.

GeographicalName

 

4.2.3.    Výčty

4.2.3.1.   Právní status (LegalStatusValue)

Popis právního statusu správních hranic.Hodnota

Definice

agreed

Hranice s odpovídajícími si hranami byla dohodnuta mezi sousedními územními správními jednotkami a je stabilní.

notAgreed

Hranice s odpovídajícími si hranami nebyla mezi sousedními územními správními jednotkami ještě dohodnuta a mohla by se změnit.

4.2.3.2.   Technický stav (TechnicalStatusValue)

Popis technického stavu správních hranic.Hodnota

Definice

edgeMatched

Hranice sousedních územních správních jednotek mají tentýž soubor souřadnic.

notEdgeMatched

Hranice sousedních územních správních jednotek nemají tentýž soubor souřadnic.

4.2.4.    Číselníky

4.2.4.1.   Úroveň správní hierarchie (AdministrativeHierarchyLevel)

Úrovně správy v hierarchii státní správy. Tento číselník odráží úroveň v hierarchické pyramidě správních struktur, která je založena na geometrické agregaci území a nepopisuje nutně podřízenost mezi příslušnými správními orgány.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

4.3.    Mořské jednotky (Maritime Units)

4.3.1.    Typy prostorového objektu

Skupina Mořské jednotky obsahuje tyto typy prostorového objektu:

 Základní linie

 Mořská hranice

 Mořská zóna

4.3.1.1.   Základní linie (Baseline)

Linie, od které se měří vnější hranice pobřežního moře a některé další vnější hranice.Atribut

Definice

Typ

Voidability

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

voidablePřidružená role

Definice

Typ

Voidability

segment

Segment základní linie.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Mořská hranice (MaritimeBoundary)

Linie znázorňující oddělení jakéhokoli druhu námořní jurisdikce.Atribut

Definice

Typ

Voidability

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

geometry

Geometrická reprezentace mořské hranice.

GM_Curve

 

country

Země, k níž náleží mořská zóna určená touto hranicí.

CountryCode

 

legalStatus

Právní status této mořské hranice.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Technický stav mořské hranice.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Mořská zóna (MaritimeZone)

Mořské pásmo definované mezinárodními smlouvami a dohodami, v němž pobřežní stát vykonává svrchovaná práva.Atribut

Definice

Typ

Voidability

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

geometry

Geometrická reprezentace prostorové oblasti pokryté touto mořskou zónou.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Typ mořské zóny.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Země, jíž tato mořská zóna patří.

CountryCode

 

name

Jméno (jména) mořské zóny.

GeographicalName

voidable

beginLifeSpanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

voidable

endLifepanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

voidablePřidružená role

Definice

Typ

Voidability

baseline

Základní linie užitá nebo užité pro vymezení této mořské zóny.

Baseline

voidable

boundary

Hranice této mořské zóny.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.    Datové typy

4.3.2.1.   Segment základní linie (BaselineSegment)

Segment základní linie, od kterého se měří vnější hranice pobřežního moře a některé další vnější hranice.Atribut

Definice

Typ

Voidability

geometry

Geometrická reprezentace segmentu základní linie.

GM_Curve

 

segmentType

Typ základní linie užívaný pro tento segment.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.    Číselníky

4.3.3.1.   Typ segmentu základní linie (BaselineSegmentTypeValue)

Typy základních linií užívané pro měření šířky teritoriálního moře.

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.Hodnota

Název

Definice

normal

obvyklá

Obvyklou základní linií pro měření šíře teritoriálního moře je linie největšího odlivu podél pobřeží, jak je zakreslena na námořních mapách velkého měřítka, které jsou úředně uznány pobřežním státem.

straight

přímá

Základní linií pro měření šíře teritoriálního moře je přímá základní linie stanovená spojením příslušných bodů.

archipelagic

souostrovní

Základní linií pro měření šíře teritoriálního moře je přímá základní linie spojující nejzazší body nejzazších ostrovů a osýchajících útesů souostroví.

4.3.3.2.   Typ mořské zóny (MaritimeZoneTypeValue)

Typ mořské zóny.

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.Hodnota

Název

Definice

internalWaters

Vnitřní vody

Vody prostírající se směrem k pevnině od základní linie teritoriálního moře pobřežního státu.

territorialSea

Teritoriální moře

Pás moře definované šíře nepřesahující 12 námořních mil měřených od základních linií určených v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu.

contiguousZone

Přilehlá zóna

Pásmo přiléhající k teritoriálnímu moři pobřežního státu, které nesmí zasahovat více než 24 námořních mil od základních linií, od kterých se měří šíře teritoriálního moře.

exclusiveEconomicZone

Exkluzivní ekonomická zóna

Oblast nacházející se za teritoriálním mořem pobřežního státu a k němu přilehlá, která podléhá zvláštnímu právnímu režimu, podle něhož se právo a jurisdikce pobřežního státu a práva a svobody jiných států řídí podle příslušných ustanovení úmluvy Spojených národů o mořském právu.

continentalShelf

Kontinentální šelf

Mořská zóna nacházející se za teritoriálním mořem pobřežního státu a k němu přilehlá, jejíž vnější hranice je stanovena v souladu s článkem 76 úmluvy Spojených národů o mořském právu.

4.4.    Požadavky specifické pro téma

1. Každá instance prostorového objektu typu AdministrativeUnit kromě jednotky na úrovni země, která představuje členský stát a společně spravované jednotky, se vztahuje přímo na jednu jednotku na vyšší úrovni správní hierarchie. Tento vztah je vyjádřen přidruženou rolí upperLevelUnit prostorového objektu typu AdministrativeUnit.

2. Každá instance prostorového objektu typu AdministrativeUnit, mimo těch, které jsou na nejnižší úrovni, se vztahuje na jejich příslušné jednotky na nižší úrovni. Tato příslušnost se vyjadřuje přidruženou rolí lowerLevelUnit prostorového objektu typu AdministrativeUnit.

3. Pokud územní správní jednotku společně spravují dvě nebo více územních správních jednotek, použije se přidružená role administeredBy. Jednotky společně spravující tuto jednotku použijí obrácenou roli coAdminister.

4. Územní správní jednotky na stejné úrovni správní hierarchie koncepčně nesdílejí společné oblasti.

5. Instance typu prostorových objektů AdministrativeBoundary odpovídají hranám v topologické struktuře vyplněného grafu hranic (včetně všech úrovní).

6. Prostorový rozsah kondominia nemůže být součástí geometrie představující prostorový rozsah územní správní jednotky.

7. Kondominia mohou být spravována pouze územními správními jednotkami na úrovni země.

4.5.    Vrstvy

Vrstvy pro téma prostorových dat Územní správní jednotkyJméno vrstvy

Název vrstvy

Typ prostorového objektu

AU.AdministrativeUnit

Územní správní jednotka

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Správní hranice

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondominium

Condominium

AU.Baseline

Základní linie

Baseline

AU.<CodeListValue> (1)

Příklad: AU.ContiguousZone

<jméno čitelné pro člověka>

Příklad: Přilehlá zóna

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Mořská hranice

MaritimeBoundary

(1)   Pro každou hodnotu číselníků bude k dispozici jedna vrstva v souladu s čl. 14 odst. 3.

▼B

5.   ADRESY

5.1.    Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 se používají tyto definice:

 „adresovatelným objektem“ se rozumí prostorový objekt, ke kterému má význam přidružit adresy.

5.2.    Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů z datových sad, které se týkají tématu prostorových dat Adresy, se používají tyto typy prostorových objektů:

 Adresa

 Jméno oblasti adresy

 Komponenta adresy

 Jméno územní správní jednotky

 Poštovní deskriptor

 Jméno průjezdové komunikace

5.2.1.    Adresa (Address)

Identifikace pevného umístění nemovitosti za pomoci strukturované kompozice zeměpisných jmen a identifikátorů.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

alternativeIdentifier

Externí tematický identifikátor prostorového objektu adresy, který umožňuje interoperabilitu se stávajícími systémy nebo aplikacemi.

CharacterString

zrušitelný

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

locator

Označení nebo jméno čitelné pro člověka.

AddressLocator

 

position

Poloha charakteristického bodu, která představuje místo adresy podle určité specifikace, včetně informace o původu polohy.

GeographicPosition

 

status

Platnost adresy v životním cyklu (verzi) prostorového objektu adresy.

StatusValue

zrušitelný

validFrom

Datum a čas, kdy tato verze adresy byla nebo bude platná v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Datum a čas, kdy tato verze adresy přestala nebo přestane existovat v reálném světě.

DateTime

zrušitelnýPřidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

building

Budova, které je přidělena nebo přidružena adresa.

Typ, který je třeba specifikovat v tématu prostorových dat Budovy.

zrušitelný

component

Označuje, že komponenta adresy se zadává jako část adresy.

AddressComponent

 

parcel

Parcela katastru nemovitostí, které je přidělena nebo přidružena tato adresa.

CadastralParcel

zrušitelný

parentAddress

Hlavní (nadřazená) adresa, s níž je tato (pod) adresa pevně spojena.

Address

zrušitelný

Adresa má prostorový objekt adresové komponenty územní správní jednotky, jehož úroveň je 1 (země).

Adresa má přesně jednu standardní zeměpisnou polohu (implicitní atribut prostorového objektu GeographicPosition musí být „true“).

5.2.2.    Jméno oblasti adresy (AddressAreaName)

Komponenta adresy představující jméno zeměpisné oblasti nebo lokality, která tvoří skupinu čísel adresovatelných objektů pro účely adresování, aniž by byla územní správní jednotkou.

Tento typ je podtypem AddressComponent.Atributy prostorového objektu typu AddressAreaName

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

name

Vlastní jméno používané pro oblast adresy.

GeographicalName

 Přidružené role prostorového objektu typu AddressAreaName

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

namedPlace

Místní jméno, které představuje toto jméno oblasti adresy.

NamedPlace

zrušitelný

5.2.3.    Komponenta adresy (AddressComponent)

Identifikátor nebo zeměpisné jméno konkrétní zeměpisné oblasti, místa nebo jiného prostorového objektu, který vymezuje rozsah adresy.

Tento typ je abstraktní.Atributy prostorového objektu typu AddressComponent

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

alternativeIdentifier

Externí tematický identifikátor prostorového objektu komponenty adresy, který umožňuje interoperabilitu se stávajícími systémy nebo aplikacemi.

CharacterString

zrušitelný

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

status

Platnost komponenty adresy v životním cyklu (verzi) prostorového objektu komponenty adresy.

StatusValue

zrušitelný

validFrom

Datum a čas, kdy tato verze komponenty adresy byla nebo bude platná v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Datum a čas, kdy komponenta adresy přestala nebo přestane existovat v reálném světě.

DateTime

zrušitelnýPřidružené role prostorového objektu typu AddressComponent

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

situatedWithin

Jiná komponenta adresy, v rámci které se nachází prostorový objekt představovaný touto komponentou adresy.

AddressComponent

zrušitelný

5.2.4.    Jméno územní správní jednotky (AdminUnitName)

Komponenta adresy, která představuje jméno územní správní jednotky, kde členský stát má a/nebo vykonává svrchovaná práva, pro účely místní, regionální a státní správy.

Tento typ je podtypem AddressComponent.Atributy prostorového objektu typu AdminUnitName

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

level

Úrovně správy v hierarchii státní správy.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Úřední zeměpisné jméno územní správní jednotky, v případě potřeby uvedený v různých jazycích.

GeographicalName

 Přidružené role prostorového objektu typu AdminUnitName

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

adminUnit

Územní správní jednotka, která je zdrojem obsahu jména územní správní jednotky.

AdministrativeUnit

zrušitelný

5.2.5.    Poštovní deskriptor (PostalDescriptor)

Komponenta adresy, která představuje identifikaci členění adresy a body poštovního doručování v zemi, regionu nebo městě pro poštovní účely.

Tento typ je podtypem AddressComponent.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

postCode

Kód vytvořený a udržovaný pro poštovní účely s cílem identifikovat členění adres a míst poštovního doručování.

CharacterString

 

postName

Jeden nebo více jmen vytvořených a udržovaných pro poštovní účely s cílem identifikovat členění adres a míst poštovního doručování.

GeographicalName

 

Neexistuje-li žádné poštovní směrovací číslo, je nutné uvést poštovní jméno.

Neexistuje-li žádné poštovní jméno, je nutné uvést poštovní směrovací číslo.

5.2.6.    Jméno průjezdové komunikace (ThoroughfareName)

Komponenta adresy, která představuje jméno průjezdu nebo cesty z jednoho místa do druhého.

Tento typ je podtypem AddressComponent.Atributy prostorového objektu typu ThoroughfareName

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

name

Název průjezdové komunikace.

ThoroughfareNameValue

 Přidružené role prostorového objektu typu ThoroughfareName

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

transportLink

Jedna nebo několik spojnic dopravní sítě, kterými byl určen prostorový objekt jména průjezdové komunikace.

TransportLink

zrušitelný

5.3.    Datové typy

5.3.1.    Lokátor adresy (AddressLocator)

Označení nebo jméno čitelné pro člověka, které uživateli nebo aplikaci umožňuje odkazovat na adresu ze sousedních adres a rozlišovat adresu od sousedních adres v rámci jména průjezdové komunikace, jména oblasti adresy, jména územní správní jednotky nebo poštovního deskriptoru, v němž se adresa nachází.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Počet nebo posloupnost znaků, které jednoznačně identifikují lokátor v příslušném rámci (příslušných rámcích).

LocatorDesignator

 

level

Úroveň, na kterou se vztahuje lokátor.

LocatorLevelValue

 

name

Zeměpisné jméno nebo popisný text přidružený k nemovitosti identifikované lokátorem.

LocatorName

 Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

withinScopeOf

Komponenta adresy vymezující rozsah, v jehož rámci je přidružen adresový lokátor podle pravidel zajišťujících jednoznačnost.

AddressComponent

zrušitelný

Neexistuje-li žádné označení, je nutno uvést jméno.

Neexistuje-li žádné jméno, je nutno uvést označení.

5.3.2.    Reprezentace adresy (AddressRepresentation)

Reprezentace prostorového objektu adresy pro používání ve schématech externích aplikací, které musí obsahovat čitelné základní informace o adrese.Atributy datového typu AddressRepresentation

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

addressArea

Jméno nebo jména geografické oblasti nebo lokality, která tvoří skupinu čísel adresovatelných objektů pro účely adresování, aniž by byla územní správní jednotkou.

GeographicalName

zrušitelný

adminUnit

Jméno nebo jména územní správní jednotky, kde členský stát má a/nebo vykonává svrchovaná práva, pro účely místní, regionální a státní správy.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Počet nebo posloupnost znaků, které uživateli nebo aplikaci umožňují interpretovat, chápat a formátovat lokátor v příslušném rámci. Lokátor může obsahovat více označení lokátoru.

CharacterString

 

locatorName

Vlastní jméno používané (jména používaná) pro entitu reálného světa identifikovanou lokátorem.

GeographicalName

 

postCode

Kód vytvořený a udržovaný pro poštovní účely s cílem identifikovat členění adres a míst poštovního doručování.

CharacterString

zrušitelný

postName

Jedno nebo více jmen vytvořených a udržovaných pro poštovní účely s cílem identifikovat členění adres a míst poštovního doručování.

GeographicalName

zrušitelný

thoroughfare

Jméno nebo jména průjezdu nebo cesty z jednoho místa na druhé jako silnice nebo vodní cesta.

GeographicalName

zrušitelnýPřidružené role datového typu AddressRepresentation

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

addressFeature

Odkaz na prostorový objekt adresy.

Address

zrušitelný

5.3.3.    Geografická poloha (GeographicPosition)

Poloha charakteristického bodu, která představuje místo adresy podle určité specifikace, včetně informace o původu polohy.Atributy datového typu GeographicPosition

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

default

Specifikuje, zda by se tato poloha měla považovat za standardní a nebo ne.

Boolean

 

geometry

Poloha bodu vyjádřeného v souřadnicích ve zvoleném prostorovém referenčním systému.

GM_Point

 

method

Popis, jak a kdo vytvořil nebo odvodil geografickou polohu adresy.

GeometryMethodValue

zrušitelný

specification

Informace, která vymezuje specifikaci používanou k vytvoření nebo odvození geografické polohy adresy.

GeometrySpecificationValue

zrušitelný

5.3.4.    Označení lokátoru (LocatorDesignator)

Počet nebo posloupnost znaků, který jednoznačně identifikuje lokátor v příslušném rámci (příslušných rámcích). Úplná identifikace lokátoru by mohla zahrnovat jedno nebo více označení lokátoru.Atributy datového typu LocatorDesignator

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Identifikující část označení lokátoru složená z jednoho nebo více čísel nebo jiných znaků.

CharacterString

 

type

Typ hodnoty lokátoru, který umožňuje aplikaci interpretovat, chápat nebo ho formátovat v souladu s určitými pravidly.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.    Jméno lokátoru (LocatorName)

Vlastní jméno používané pro entitu reálného světa identifikovanou lokátorem.Atributy datového typu LocatorName

Atribut

Definice

type

Zrušitelnost

name

Identifikující část názvu lokátoru.

GeographicalName

 

type

Typ hodnoty lokátoru, který umožňuje aplikaci interpretovat, chápat nebo ho formátovat v souladu s určitými pravidly.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.    Část jména (PartOfName)

Část jména nebo celé jméno vyplývající z dílčího rozdělení jména průjezdové komunikace na oddělené sémantické části s použitím stejného jazyka a písma jako celé jméno průjezdové komunikace.Atributy datového typu PartOfName

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

part

Řetězec znaků, který vyjadřuje oddělenou část jména s použitím stejného jazyka a písma jako úplné jméno průjezdové komunikace.

CharacterString

 

type

Klasifikace části názvu podle jeho sémantiky (významu) v celém jménu průjezdové komunikace.

PartTypeValue

 

5.3.7.    Hodnota jména průjezdové komunikace (ThoroughfareNameValue)

Vlastní jméno volitelně používané pro průjezdovou komunikaci, včetně dílčího rozdělení jména na části.Atributy datového typu ThoroughfareNameValue

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

name

Vlastní jméno používané pro průjezdovou komunikaci.

GeographicalName

 

nameParts

Jedna nebo několik částí, na které lze dále rozdělit jméno průjezdové komunikace.

PartOfName

zrušitelný

5.4.    Číselníky

5.4.1.    Geometrická metoda (GeometryMethodValue)

Popis, jak a kdo vytvořil nebo odvodil tuto geografickou polohu adresy.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ GeometryMethodValue

Hodnota

Definice

byAdministrator

Hodnota, o níž rozhodl a ručně ji zaznamenal státní orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady.

byOtherParty

Hodnota, o níž rozhodla a ručně ji zaznamenala jiná strana.

fromFeature

Hodnota automaticky odvozená z jiného prostorového objektu Infrastruktury INSPIRE, která souvisí s danou adresou nebo prvkem adresy.

▼B

5.4.2.    Geometrická specifikace (GeometrySpecificationValue)

Informace vymezující specifikaci používanou k vytvoření nebo odvození této geografické polohy adresy.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ GeometrySpecificationValue

Hodnota

Definice

addressArea

Poloha odvozená ze související oblasti adresy.

adminUnit1stOrder

Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 1. pořadí.

adminUnit2ndOrder

Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 2. pořadí.

adminUnit3rdOrder

Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 3. pořadí.

adminUnit4thOrder

Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 4. pořadí.

adminUnit5thOrder

Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 5. pořadí.

adminUnit6thOrder

Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 6. pořadí.

building

Poloha označující příslušnou budovu.

entrance

Poloha označující vstupní dveře nebo bránu.

parcel

Poloha označující příslušnou parcelu.

postalDelivery

Poloha označující místo poštovního doručování.

postalDescriptor

Poloha odvozená z příslušné oblasti poštovního směrovacího čísla.

segment

Poloha odvozená z příslušného segmentu průjezdové komunikace.

thoroughfareAccess

Poloha označující přístupové místo z průjezdové komunikace.

utilityService

Poloha označující místo veřejných služeb.

▼B

5.4.3.    Typ označení lokátoru (LocatorDesignatorTypeValue)

Popis sémantiky označení lokátoru.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ LocatorDesignatorTypeValue

Hodnota

Definice

addressIdentifierGeneral

Identifikátor adresy složený z číslic a/nebo znaků.

addressNumber

Identifikátor adresy složený pouze z číslic.

addressNumber2ndExtension

Druhé rozšíření čísla adresy.

addressNumberExtension

Rozšíření čísla adresy.

buildingIdentifier

Identifikátor budovy složený z číslic a/nebo znaků.

buildingIdentifierPrefix

Předčíslí identifikátoru budovy.

cornerAddress1stIdentifier

Identifikátor adresy související se jménem hlavní průjezdové komunikace v nárožní adrese.

cornerAddress2ndIdentifier

Identifikátor adresy související se jménem vedlejší průjezdové komunikace v nárožní adrese.

entranceDoorIdentifier

Identifikátor vstupních dveří, vstupní brány nebo krytého vchodu.

floorIdentifier

Identifikátor podlaží či úrovně uvnitř budovy.

kilometrePoint

Značka na cestě, která číslem označuje stávající vzdálenost mezi místem začátku cesty, a danou značkou, měřenou podél této cesty.

postalDeliveryIdentifier

Identifikátor místa poštovního doručování.

staircaseIdentifier

Identifikátor schodiště, zpravidla uvnitř budovy.

unitIdentifier

Identifikátor dveří, bytu, apartmá nebo pokoje uvnitř budovy.

▼B

5.4.4.    Úroveň lokátoru (LocatorLevelValue)

Úroveň, na kterou se vztahuje lokátor.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ LocatorLevelValue

Hodnota

Definice

accessLevel

Lokátor označuje konkrétní přístup na pozemek, do budovy a podobně a používá k tomu číslo vchodu nebo podobný identifikátor.

postalDeliveryPoint

Lokátor označuje místo poštovního doručování.

siteLevel

Lokátor označuje konkrétní pozemek, budovu nebo podobnou nemovitost a používá k tomu adresní číslo, číslo budovy, jméno budovy nebo jméno nemovitosti.

unitLevel

Lokátor označuje konkrétní část budovy.

▼B

5.4.5.    Typ názvu lokátoru (LocatorNameTypeValue)

Popis sémantiky názvu lokátoru.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ LocatorNameTypeValue

Hodnota

Definice

buildingName

Jméno budovy nebo části budovy.

descriptiveLocator

Slovní, textový popis polohy nebo adresovatelného objektu.

roomName

Identifikátor bytu, apartmá nebo pokoje uvnitř budovy.

siteName

Jméno nemovitosti, komplexu budov nebo místa.

▼B

5.4.6.    Typ části (PartTypeValue)

Klasifikace části názvu podle jeho sémantiky v celém jménu průjezdové komunikace.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ PartTypeValue

Hodnota

Definice

name

Část jména, která představuje jádro nebo kořen názvu průjezdové komunikace.

namePrefix

Část jména používaná k oddělení spojovacích výrazů, které nemají význam pro třídění, od jádra jména průjezdové komunikace.

qualifier

Část jména, která určuje jméno průjezdové komunikace.

type

Část jména, která vyjadřuje kategorii nebo typ průjezdové komunikace.

▼B

5.4.7.    Status (StatusValue)

Aktuální platnost adresy reálného světa nebo komponenty adresy.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ StatusValue

Hodnota

Definice

alternative

Adresa nebo prvek adresy, který se běžně používá, ale liší se od hlavní adresy nebo prvku adresy, jež určil orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady.

current

Současná a platná adresa nebo prvek adresy, který odpovídá evidenci orgánu odpovědného za přidělování adres nebo který správce datové sady považuje za nejvhodnější, běžně užívanou adresu.

proposed

Adresa nebo prvek adresy, který čeká na schválení správcem datové sady nebo orgáem odpovědným za přidělování adres.

reserved

Adresa nebo prvek adresy, který schválil orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady, který však nebyl doposud zaveden.

retired

Adresa nebo prvek adresy, který se již běžně nepoužívá nebo který zrušil orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady.

▼B

5.5.    Požadavky specifické pro téma

5.5.1.    Poloha adresy

1. Poloha adresy je v datové sadě představována souřadnicemi skutečného místa s největší dosažitelnou přesností. Budou to nejpřesnější přímo snímané souřadnice, a pokud žádné neexistují, tak souřadnice odvozené z jedné z komponent adresy, přičemž přednost se dává komponentě, která umožňuje nejpřesnější určení polohy.

2. Má-li adresa více než jednu polohu, pro každou z nich se do atributu specification dosadí jiná hodnota.

5.5.2.    Přidružené role

1. Přidružená role withinScopeOf se dosadí pro všechny lokátory přidělené podle pravidel, které se snaží zajistit jednoznačnost ve specifické komponentě adresy (tj. jméno průjezdové komunikace, jméno oblasti adresy, poštovní kód nebo jméno územní správní jednotky).

2. Přidružená role parentAddress se dosadí pro všechny adresy, které jsou spojeny s nadřazenou (nebo hlavní) adresou.

3. Adresa se přidružuje ke jménu země, v níž se nachází. Dále musí mít adresa přidružení k doplňujícím komponentám adresy potřebným pro jednoznačnou identifikaci a umístění instance adresy.

5.6.    VrstvyVrstva pro téma prostorových dat Adresa

Jméno vrstvy

Název vrstvy

Typ prostorového objektu

AD.Address

Adresy

Address

6.   PARCELY KATASTRU NEMOVITOSTÍ

6.1.    Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů z datových sad, které se týkají tématu prostorových dat parcely katastru nemovitostí, se používají tyto typy prostorových objektů:

 Základní jednotka vlastnictví

 Hranice parcely katastru nemovitostí

 Parcela katastru nemovitostí

 Územní členění - katastrální území

Údaje o parcelách katastru nemovitostí musí být vždy přístupné.

Členské státy zpřístupní základní jednotky vlastnictví, jestliže jednoznačné odkazy v katastru nemovitostí jsou uvedeny pouze pro základní jednotky vlastnictví a nikoliv pro parcely.

Členské státy zpřístupní hranice parcel katastru nemovitostí, je-li pro hranici parcel katastru nemovitostí uvedena informace o absolutní polohové.

6.1.1.    Základní jednotka vlastnictví (BasicPropertyUnit)

Základní jednotka vlastnických práv, která je zaznamenána v pozemkových knihách, katastrech nemovitostí nebo v obdobném rejstříku. Je vymezena jednoznačným vlastnictvím a právy na homogenní nemovitý majetek a může se skládat z jedné nebo více sousedících nebo nesousedících parcel.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

areaValue

Výměra registrované oblasti, která udává součet výměr všech parcel katastru nemovitostí společně tvořících základní jednotku vlastnictví.

Area

zrušitelný

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Tematický identifikátor na národní úrovni, obecně úplný národní kód základní jednotky vlastnictví. Musí zajistit napojení na národní katastr nemovitostí nebo obdobný rejstřík.

CharacterString

 

validFrom

Úřední datum a čas, kdy byla/bude základní jednotka vlastnictví právně zřízena.

DateTime

zrušitelný

validTo

Datum a čas, kdy se základní jednotka vlastnictví právně přestala/přestane používat.

DateTime

zrušitelnýPřidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

administrativeUnit

Územní právní jednotka nejnižší správní úrovně obsahující tuto základní jednotku vlastnictví.

AdministrativeUnit

zrušitelný

Hodnota areaValue se uvádí v metrech čtverečních.

6.1.2.    Hranice parcely katastru nemovitostí (CadastralBoundary)

Část obrysu parcely katastru nemovitostí. Jednu hranici parcely katastru nemovitostí mohou sdílet dvě sousedící parcely katastru nemovitostí.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

estimatedAccuracy

Odhadnutá absolutní polohová přesnost hranice parcely katastru nemovitostí v používaném souřadnicovém referenčním systému INSPIRE. Absolutní polohová přesnost je střední hodnotou polohových nepřesností pro soubor poloh, kde polohovými nepřesnostmi je vzdálenost mezi měřenou polohou a tím, co se považuje za odpovídající skutečnou polohu.

Length

zrušitelný

geometry

Geometrie hranice parcely katastru nemovitostí.

GM_Curve

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

validFrom

Úřední datum a čas, kdy byla/bude hranice parcely katastru nemovitostí právně zřízena.

DateTime

zrušitelný

validTo

Datum a čas, kdy se hranice parcely katastru nemovitostí právně přestala/přestane používat.

DateTime

zrušitelnýPřidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

parcel

Parcela katastru nemovitostí vymezená (parcely katastru nemovitostí vymezené) touto hranicí parcely katastru nemovitostí. Hranice může vymezovat jednu nebo dvě parcely katastru nemovitostí.

CadastralParcel

zrušitelný

Hodnota estimatedAccuracy se uvádí v metrech.

6.1.3.    Parcela katastru nemovitostí (CadastralParcel)

Oblasti vymezené katastry nemovitostí nebo obdobnými rejstříky.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

areaValue

Výměra registrované oblasti, která uvádí kvantifikaci oblasti znázorňované na horizontální rovině parcely katastru nemovitostí.

Area

zrušitelný

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie parcely katastru nemovitostí.

GM_Object

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

label

Text obecně používaný pro znázornění identifikace parcely katastru nemovitostí.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Tematický identifikátor na národní úrovni, obecně úplný národní kód parcely katastru nemovitostí. Musí zajistit napojení na národní katastr nemovitostí nebo obdobný rejstřík.

CharacterString

 

referencePoint

Definiční bod v rámci parcely katastru nemovitostí.

GM_Point

zrušitelný

validFrom

Úřední datum a čas, kdy byla/bude parcela katastru nemovitostí právně zřízena.

DateTime

zrušitelný

validTo

Datum a čas, kdy se parcela katastru nemovitostí právně přestala/přestane používat.

DateTime

zrušitelnýPřidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

administrativeUnit

Územní správní jednotka nejnižší správní úrovně obsahující tuto parcelu katastru nemovitostí.

AdministrativeUnit

zrušitelný

basicPropertyUnit

Základní jednotka (jednotky) vlastnictví obsahující tuto parcelu katastru nemovitostí.

BasicPropertyUnit

zrušitelný

zoning

Katastrální území nejnižší úrovně, které obsahuje tuto parcelu katastru nemovitostí.

CadastralZoning

zrušitelný

Hodnota areaValue se uvádí v metrech čtverečních.

Typem geometrie je GM_Surface nebo GM_MultiSurface.

6.1.4.    Územní členění –katastrální území (CadastralZoning)

Mezilehlé oblasti používané za účelem rozdělení území státu na parcely katastru nemovitostí.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

estimatedAccuracy

Odhadnutá absolutní polohová přesnost parcel katastru nemovitostí v používaném souřadnicovém referenčním systému INSPIRE. Absolutní polohová přesnost je střední hodnotou polohových nepřesností pro soubor poloh, kde polohovými nepřesnostmi je vzdálenost mezi měřenou polohou a tím, co se považuje za odpovídající skutečnou polohu.

Length

zrušitelný

geometry

Geometrie katastrálního území.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

label

Text obecně používaný pro znázornění identifikace územního členění v rámci katastrálního území.

CharacterString

 

level

Úroveň územního členění podle hierarchie katastru nemovitostí.

CadastralZoningLevelValue

zrušitelný

levelName

Název úrovně územního členění podle hierarchie katastru nemovitostí nejméně v jednom z úředních jazyků Evropské unie.

LocalisedCharacterString

zrušitelný

name

Jméno katastrálního území.

GeographicalName

zrušitelný

nationalCadastalZoningReference

Tematický identifikátor na národní úrovni, obecně úplný národní kód katastrálního území.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Měřítkové číslo původní papírové mapy (pokud existuje), jejímuž rozsahu katastrálního území odpovídá.

Integer

zrušitelný

referencePoint

Definiční bod v rámci katastrálního území.

GM_Point

zrušitelný

validFrom

Úřední datum a čas, kdy bylo/bude katastrální území právně zřízeno.

DateTime

zrušitelný

validTo

Datum a čas, kdy se katastrální území právně přestalo/ přestane používat.

DateTime

zrušitelnýPřidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

upperLevelUnit

Nadřazená úroveň územního členění podle katastru nemovitostí obsahující toto katastrální území.

CadastralZoning

zrušitelný

Hodnota estimatedAccuracy se uvádí v metrech.

Území spadající v rámci katastru nemovitostí do nižší úrovně členění jsou součástí území vymezených v katastru nemovitostí ve vyšší úrovni územního členěn.

6.2.    Číselníky

6.2.1.    Úroveň územního členění – katastrální území (CadastralZoningLevelValue)

Úrovně hierarchie územního členění v rámci katastru nemovitostí.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ CadastralZoningLevelValue

Hodnota

Definice

1stOrder

Nejvyšší úroveň (největší oblast) hierarchie katastrálního členění, která odpovídá nebo se rovná obcím.

2ndOrder

Druhá úroveň hierarchie katastrálního členění.

3rdOrder

Třetí úroveň hierarchie katastrálního členění.

▼B

6.3.    Požadavky specifické pro téma

6.3.1.    Geometrická reprezentace

1. Doména hodnot prostorových vlastností definovaná v tomto oddíle není omezena na prostorové schéma Simple Feature vymezené v EN ISO 19125-1.

2. Jsou-li stanoveny hranice parcely katastru nemovitostí, pak hranice parcely katastru nemovitostí odpovídající obrysu parcely katastru nemovitostí tvoří uzavřený polygon (uzavřené polygony).

6.3.2.    Modelování odkazů na objekt

Všechny instance typu prostorových objektu CadastralParcel mají jako tematický identifikátor atribut nationalCadastralReference. Tento atribut musí uživatelům umožnit propojení s právy, vlastníky a jinými informacemi katastru nemovitostí v národních katastrech nemovitostí nebo obdobných rejstřících.

6.3.3.    Souřadnicové referenční systémy

Pokud data týkající se tématu prostorových dat Parcely katastru nemovitostí jsou zpřístupněna v rovinných souřadnicích s použitím Lambertova konformního kuželového zobrazení, zpřístupní se rovněž nejméně v jednom z dalších souřadnicových referenčních systémů specifikovaných v oddíle 1.3.1., 1.3.2. a 1.3.3.

6.4.    Pravidla zobrazení

6.4.1.    VrstvyVrstva pro téma prostorových dat Parcely katastru nemovitostí

Jméno vrstvy

Název vrstvy

Typ prostorového objektu

CP.CadastralParcel

Parcela katastru nemovitostí

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Území členění – katastrální území

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Hranice parcely katastru nemovitostí

CadastralBoundary

7.   DOPRAVNÍ SÍTĚ

7.1.    Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 se používají tyto definice:

 „vztažným bodem letiště“ se rozumí stanovená zeměpisná poloha letiště, která se nachází blízko původního nebo plánovaného geometrického středu letiště a obvykle zůstává tam, kde byla původně zřízena,

 „letištěm/heliportem“ se rozumí vymezená oblast na zemi nebo na vodě (včetně všech budov, vybavení a zařízení) určená k používání buď zcela, nebo zčásti pro přílet, odlet a pozemní pohyb letadel/vrtulníků,

 „trasou na volném moři“ se rozumí trasa v určené oblasti v rámci definovaných omezení, na které byl proveden přesný průzkum z hlediska vzdálenosti mořského dna a překážek pod vodou k minimální uvedené hloubce vody,

 „intermodálním spojením“ se rozumí spojení mezi dvěma prvky v různých dopravních sítích používajících různé druhy dopravy, které přepravovaným mediím (lidem, zboží atd.) poskytují možnost vyměnit jeden druh dopravy za jiný,

 „lineárním prvkem“ se rozumí jednorozměrný objekt sloužící jako osa, podél které se provádí lineární odkazování,

 „lineárním referencováním“ se rozumí specifikace místa vůči jednorozměrnému objektu jako měření podél (a volitelně i kolmá vzdálenost od) tohoto prvku,

 „navigačním zařízením“ se rozumí navigační zařízení umístěné na zemském povrchu jako VKV všesměrový radiomaják (Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR)), měřič vzdálenosti (Distance Measuring Equipment (DME)), kurzový maják ILS (LOC), taktický letecký navigační systém UHF (Tactical Air Navigation Beacon (TACAN)) atd., které pomáhá v bezpečném navádění leteckého provozu na existujících letových tratích,

 „referencováním objektu“ se rozumí určení prostorového rozsahu objektu odkazem na existující prostorový objekt nebo kolekci prostorových objektů,

 „nákladní kolejovou skupinou“ se rozumí oblast, kterou probíhá několik zpravidla vzájemně propojených paralelních kolejí (obvykle více než dvě), které se používají k zastavení vlaků za účelem naložení/vyložení nákladu bez přerušení provozu na hlavní dopravní koleji,

 „význačným bodem“ se rozumí stanovené zeměpisné místo používané k vyznačení tratě Air Traffic Service (ATS), dráhy letu letadla nebo pro jiné navigační účely/účely ATS,

▼M1

 „prostorovou navigací (RNAV)“ se rozumí způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let po jakékoliv požadované letové dráze v dosahu odpovídajícího navigačního zařízení nebo v rozsahu možnosti vlastního vybavení letadla nebo kombinací obojího,

 „navigačním systémem TACAN“ se rozumí způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let po jakékoliv požadované letové dráze v dosahu odpovídajícího navigačního zařízení, kterým je taktický letecký navigační systém UHF (Tactical Air Navigation Beacon (TACAN)).

▼B

7.2.    Struktura tématu prostorových dat Dopravní sítě

Typy specifikované pro téma prostorových dat dopravní sítě jsou strukturovány v těchto skupinách:

 Společné prvky dopravní infrastruktury

 Letecká dopravní síť

 Síť lanové dopravy

 Dopravní síť kolejové dráhy

 Silniční dopravní síť

 Síť vodní dopravy

7.3.    Společné prvky dopravní infrastruktury

7.3.1.    Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají společných prvků dopravní infrastruktury, se používají tyto typy prostorových objektů:

 Omezení přístupu

 Stav zařízení

 Orgán pro údržbu

 Kilometrovník

 Vlastnická organizace

 Omezení pro vozidla

 Směr toku dopravy

 Oblast dopravní infrastruktury

 Dopravní spojnice

 Posloupnost dopravních spojnic

 Sada dopravních spojnic

 Dopravní síť

 Dopravní uzel

 Dopravní objekt

 Dopravní bod

 Dopravní vlastnost

 Svislá poloha

7.3.1.1.   Omezení přístupu (AccessRestriction)

Omezení v přístupu k prvku dopravní infrastruktury.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atributy prostorového objektu typu AccessRestriction

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

restriction

Charakter omezení přístupu.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Stav zařízení (ConditionOfFacility)

Stav prvku dopravní sítě s ohledem na jeho dokončení a používání.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atributy prostorového objektu typu ConditionOfFacility

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

currentStatus

Hodnota aktuálního stavu prvku dopravní sítě s ohledem na jeho dokončení a používání.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Orgán pro údržbu (MaintenanceAuthority)

Organizace odpovědná za údržbu prvku dopravní infrastruktury.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atributy prostorového objektu typu MaintenanceAuthority

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

authority

Identifikace orgánu pro údržbu.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Kilometrovník (MarkerPost)

Referenční značka umístěna podél cesty v dopravní síti, většinou v pravidelných intervalech, která označuje vzdálenost od začátku cesty nebo od nějakého jiného referenčního bodu k bodu, kde je značka umístěna.

Tento typ je podtypem TransportPoint.Atributy prostorového objektu typu MarkerPost

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

location

Vzdálenost od začátku cesty nebo od nějakého jiného referenčního bodu k bodu, kde je kilometrovník umístěn.

Distance

 Přidružené role typu prostorového objektu MarkerPost

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

route

Cesta v dopravní síti, podél které je kilometrovník umístěn.

TransportLinkSet

zrušitelný

7.3.1.5.   Vlastnická organizace (OwnerAuthority)

Organizace, která vlastní prvek dopravní infrastruktury.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atributy prostorového objektu typu OwnerAuthority

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

authority

Identifikace vlastnické organizace.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Omezení pro vozidla (RestrictionForVehicles)

Omezení pro vozidla na prvku dopravní infrastruktury.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atributy prostorového objektu typu RestrictionForVehicles

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

measure

Opatření k omezení.

Measure

 

restrictionType

Druh omezení.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Směr toku dopravy (TrafficFlowDirection)

Označuje směr toku dopravního provozu ve vztahu ke směru vektoru dopravní spojnice.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

direction

Označuje směr toku dopravního provozu.

LinkDirectionValue

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu typu Link nebo LinkSequence.

7.3.1.8.   Oblast dopravní infrastruktury (TransportArea)

Plocha, která představuje prostorový rozsah prvku dopravní sítě.

Tento typ je podtypem NetworkArea.

Tento typ je podtypem TransportObject.

Tento typ je abstraktní.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

validFrom

Doba, kdy oblast dopravní infrastruktury vznikla v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy oblast dopravní infrastruktury zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Všechny oblasti dopravní infrastruktury mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.9.   Dopravní spojnice (TransportLink)

Lineární prostorový objekt, který popisuje geometrii a propojení dopravní sítě mezi dvěma body v síti.

Tento typ je podtypem Link.

Tento typ je podtypem TransportObject.

Tento typ je abstraktní.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

validFrom

Doba, kdy dopravní spojnice vznikla v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy dopravní spojnice zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Všechny dopravní spojnice mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.10.   Posloupnost dopravních spojnic (TransportLinkSequence)

Lineární prostorový objekt složený z uspořádané množiny dopravních spojnic, který představuje souvislou cestu v dopravní síti bez jakýchkoli odboček. Prvek má vymezený začátek a konec a polohu každého bodu v posloupnosti dopravních spojnic lze identifikovat jediným parametrem, např. délkou. Popisuje prvek dopravní sítě charakterizovaný jedním nebo více tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi.

Tento typ je podtypem LinkSequence.

Tento typ je podtypem TransportObject.

Tento typ je abstraktní.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

validFrom

Doba, kdy posloupnost dopravní spojnice vznikla v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy posloupnost dopravní spojnice zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Posloupnost dopravních spojnic se musí skládat z dopravních spojnic, které všechny patří do stejné dopravní sítě.

Všechny posloupnosti dopravních spojnic mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.11.   Sada dopravních spojnic(TransportLinkSet)

Množina posloupností dopravních spojnic a/nebo jednotlivých dopravních spojnic, které mají specifickou funkci nebo význam v dopravní síti.

Tento typ je podtypem LinkSet.

Tento typ je podtypem TransportObject.

Tento typ je abstraktní.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

validFrom

Doba, kdy dopravní spojnice vznikla v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy dopravní spojnice zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelnýPřidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

post

Kilometrovník podél cesty v dopravní síti.

MarkerPost

zrušitelný

Sada dopravních spojnic se musí skládat z dopravních spojnic a/nebo posloupností dopravních spojnic, které všechny patří do stejné dopravní sítě.

Všechny sady dopravních spojnic mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.12.   Dopravní síť (TransportNetwork)

Množina prvků sítě, které patří do jednoho druhu dopravní sítě.

Tento typ je podtypem Network.Atributy prostorového objektu typu TransportNetwork

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

typeOfTransport

Druh dopravní sítě vycházející z druhu infrastruktury, kterou síť používá.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Dopravní uzel (TransportNode)

Bodový prostorový objekt, který se používá pro propojení.

Tento typ je podtypem Node.

Tento typ je podtypem TransportObject.

Tento typ je abstraktní.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

validFrom

Doba, kdy dopravní uzel vzniknul v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy dopravní uzel zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Všechny dopravní uzly mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.14.   Dopravní objekt (TransportObject)

Identifikační základna pro objekty dopravní sítě v reálném světě.

Tento typ je abstraktní.Atributy prostorového objektu typu TransportObject

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geographicalName

Zeměpisný název používaný k identifikaci objektu dopravní sítě v reálném světě. Poskytuje „klíč“ pro implicitní přidružení různých reprezentací objektu.

GeographicalName

zrušitelný

7.3.1.15.   Dopravní bod (TransportPoint)

Bodový prostorový objekt, který není uzlem, a představuje polohu prvku dopravní sítě.

Tento typ je podtypem NetworkElement.

Tento typ je podtypem TransportObject.

Tento typ je abstraktní.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geometry

Umístění dopravního bodu.

GM_Point

 

validFrom

Doba, kdy dopravní bod vzniknul v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy dopravní bod zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Všechny dopravní body mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.16.   Dopravní vlastnost (TransportProperty)

Odkaz na vlastnost, která spadá pod síť. Tato vlastnost se může vztahovat na celý prvek sítě, ke kterému je přidružena, nebo – v případě lineárních prostorových objektů – může být popsána s použitím lineárního referencování.

Tento typ je podtypem NetworkProperty.

Tento typ je abstraktní.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

validFrom

Doba, kdy dopravní vlastnost vznikla v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy dopravní vlastnost zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Všechny dopravní vlastnosti mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.17.   Svislá poloha (VerticalPosition)

Svislá úroveň ve vztahu k jiným prvkům dopravní sítě.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atributy prostorového objektu typu VerticalPosition

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

verticalPosition

Relativní svislá poloha prvku dopravní infrastruktury.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.    Výčty

7.3.2.1.   Druh dopravy (TransportTypeValue)

Možné druhy dopravních sítí.Přípustné hodnoty pro výčet TransportTypeValue

Hodnota

Definice

air

Dopravní síť se skládá z letecké dopravy.

cable

Dopravní síť se skládá z lanové dopravy.

rail

Dopravní síť se skládá z kolejové dopravy.

road

Dopravní síť se skládá ze silniční dopravy.

water

Dopravní síť se skládá z vodní dopravy.

7.3.3.    Číselníky

7.3.3.1.   Omezení přístupu (AccessRestrictionValue)

Druhy omezení přístupu k prvku dopravní infrastruktury.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ AccessRestrictionValue

Hodnota

Definice

forbiddenLegally

Přístup k prvku dopravní infrastruktury je zakázán zákonem.

physicallyImpossible

Přístup k prvku dopravní infrastruktury je fyzicky znemožněn bariérami nebo jinými fyzickými překážkami.

private

Přístup k prvku dopravní infrastruktury je omezen, jelikož je v soukromém vlastnictví.

publicAccess

Prvek dopravní infrastruktury je veřejně přístupný.

seasonal

Přístup k prvku dopravní infrastruktury se mění podle ročních období.

toll

Přístup k prvku dopravní infrastruktury je zpoplatněn.

▼B

7.3.3.2.   Typ omezení (RestrictionTypeValue)

Možná omezení pro vozidla, která mohou mít přístup k prvku dopravní infrastruktury.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ RestrictionTypeValue

Hodnota

Definice

maximumDoubleAxleWeight

Maximální přípustné zatížení na dvě nápravy dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

maximumDraught

Maximální přípustný ponor dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

maximumFlightLevel

Maximální přípustná letová hladina pro dopravní prostředek prvku dopravní infrastruktury.

maximumHeight

Maximální výška dopravního prostředku, který může podjet jiný objekt.

maximumLength

Maximální přípustná délka dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

maximumSingleAxleWeight

Maximální přípustné zatížení na jednu nápravu dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

maximumTotalWeight

Maximální přípustná celková hmotnost dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

maximumTripleAxleWeight

Maximální přípustné zatížení na tři nápravy dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

maximumWidth

Maximální přípustná šířka dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

minimumFlightLevel

Minimální přípustná letová hladina pro dopravní prostředek prvku dopravní infrastruktury.

▼B

7.4.    Letecká dopravní síť

7.4.1.    Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají letecké dopravní sítě, se používají tyto typy prostorových objektů:

 Prostor letiště

 Kategorie letiště

 Uzel letiště

 Typ letiště

 Letecké spojení

 Posloupnost leteckých spojení

 Letecký uzel

 Letová trať

 Spojení letových tratí

 Oblast vzdušného prostoru

 Prostor odbavovací plochy

 Stav leteckého zařízení

 Určený bod

 Délka prvku

 Šířka prvku

 Postup pro přístrojové přiblížení

 Nadmořská výška letiště

 Spodní hranice nadmořské výšky

 Navigační zařízení

 Návaznost postupu

 Bod osy dráhy

 Prostor dráhy

 Standardní přístrojový přílet

 Standardní přístrojový odlet

 Složení povrchu

 Prostor pojezdové dráhy

 Prostor dosednutí a odpoutání

 Horní hranice nadmořské výšky

 Omezení v používání

7.4.1.1.   Prostor letiště (AerodromeArea)

Vymezená oblast na zemi nebo na vodě (včetně každé budovy, vybavení a zařízení) určená k používání buď zcela, nebo zčásti, pro přílet, odlet a pozemní pohyb letadel a/nebo vrtulníků.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.4.1.2.   Kategorie letiště (AerodromeCategory)

Kategorie letiště podle rozsahu a významu poskytovaných letových provozních služeb na tomto letišti.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

aerodromeCategory

Hodnota, která označuje kategorii letiště.

AerodromeCategoryValue

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je uzel letiště nebo oblast letiště.

7.4.1.3.   Uzel letiště (AerodromeNode)

Uzel nacházející se ve vztažném bodě letiště/heliportu, který se používá k jeho zjednodušené reprezentaci.

Tento typ je podtypem AirNode.Atributy prostorového objektu typu AerodromeNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designatorIATA

Třípísmenné označení letiště (letiště/heliportu) IATA.

CharacterString

zrušitelný

locationIndicatorICAO

Čtyřpísmenný identifikační kód letiště (letiště/heliportu) ICAO uvedený v DOC 7910 ICAO.

CharacterString

zrušitelnýPřidružené role prostorového objektu typu AerodromeNode

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

controlTowers

Komplex řídicích věží, které patří k letišti (letišti/heliportu).

Typ, který je třeba specifikovat v tématu prostorových dat Budovy (Buildings).

zrušitelný

7.4.1.4.   Typ letiště (AerodromeType)

Kód, který specifikuje typ letiště.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

aerodromeType

Typ letiště.

AerodromeTypeValue

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je uzel letiště nebo prostor letiště.

7.4.1.5.   Letecké spojení (AirLink)

Lineární prostorový objekt, který popisuje geometrii a propojení letecké dopravní sítě mezi dvěma body v síti.

Tento typ je podtypem TransportLink.

Tento typ je abstraktní.

7.4.1.6.   Posloupnost leteckých spojení (AirLinkSequence)

Lineární prostorový objekt složený z uspořádané množiny leteckých spojení, který představuje souvislou cestu v letecké síti bez jakýchkoli odboček.

Tento typ je podtypem TransportLinkSequence.

7.4.1.7.   Letecký uzel (AirNode)

Uzel, který se nachází v letecké síti.

Tento typ je podtypem TransportNode.

Tento typ je abstraktní.Atributy prostorového objektu typu AirNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

significantPoint

Atribut, který označuje, zda letecký uzel je význačným bodem nebo ne.

Boolean

 

7.4.1.8.   Letová trať(AirRoute)

Stanovená trať určená k usměrňování toku letového provozu podle potřeb poskytování služeb řízení letového provozu od ukončení fáze vzletu a počátečního stoupání do zahájení fáze přiblížení a přistání.

Tento typ je podtypem TransportLinkSet.Atributy prostorového objektu typu AirRoute

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

airRouteType

Klasifikace tratí.

AirRouteTypeValue

zrušitelný

designator

Kód nebo označení, které označuje letovou trať.

CharacterString

zrušitelný

7.4.1.9.   Spojení letových tratí (AirRouteLink)

Část prolétávané tratě obvykle bez mezipřistání vymezená dvěma po sobě jdoucími významnými body.

Tento typ je podtypem AirLink.Atributy prostorového objektu typu AirRouteLink

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

airRouteLinkClass

Třída nebo typ spojení letových tratí.

AirRouteLinkClassValue

zrušitelný

7.4.1.10.   Oblast vzdušného prostoru (AirspaceArea)

Vymezený vzdušný prostor charakterizovaný jako vodorovný průmět se svislými mezními hodnotami.

Tento typ je podtypem TransportArea.Atributy prostorového objektu typu AirspaceArea

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

AirspaceAreaType

Kód označující obecnou strukturu nebo charakteristiky konkrétního vzdušného prostoru.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Prostor odbavovací plochy (ApronArea)

Vymezená oblast na pozemním letišti/heliportu určená k umístění letadel/vrtulníků pro účely nastupování a vystupování cestujících a nakládání a vykládání pošty nebo nákladu a pro jejich plnění pohonnými hmotami, parkování nebo údržbu.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.4.1.12.   Stav leteckého zařízení (ConditionOfAirFacility)

Stav prvku letecké dopravní sítě s ohledem na její dokončení a používání.

Tento typ je podtypem ConditionOfFacility.

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je uzel letiště, prostor letiště nebo prostor dráhy.

7.4.1.13.   Označený bod (DesignatedPoint)

Zeměpisná poloha bez radionavigačního zařízení používaná k vymezení tratě ATS, dráhy letu letadla nebo pro jiné navigační účely/účely ATS.

Tento typ je podtypem AirNode.Atributy prostorového objektu typu DesignatedPoint

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Kódované označení bodu.

CharacterString

zrušitelný

7.4.1.14.   Délka prvku (ElementLength)

Fyzická délka prvku.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

length

Fyzická délka prvku.

Measure

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je prostor dráhy, prostor pojezdové dráhy nebo prostor dosednutí a odpoutání.

7.4.1.15.   Šířka prvku (ElementWidth)

Fyzická šířka prvku.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

width

Fyzická šířka prvku.

Measure

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je prostor dráhy, prostor pojezdové dráhy nebo prostor dosednutí a odpoutání.

7.4.1.16.   Nadmořská výška letiště (FieldElevation)

Nadmořská výška letiště jako svislá vzdálenost mezi nejvyšším bodem přistávacího prostoru letiště a střední hladinou moře.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

altitude

Hodnota nadmořské výšky letiště.

Measure

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je uzel letiště nebo prostor letiště.

7.4.1.17.   Postup pro přístrojové přiblížení (InstrumentApproachProcedure)

Řada předem stanovených letových manévrů podle letových přístrojů, které zajišťují výškovou ochranu od překážek při letu od fixu počátečního přiblížení, nebo je-li to vhodné, od počátku stanovené příletové tratě do bodu, z něhož lze provést přistání, nebo pokud není možné dokončit přistání, do polohy, v němž se aplikují kritéria bezpečných výšek nad překážkami pro vyčkávání nebo při letu na trati.

Tento typ je podtypem ProcedureLink.

7.4.1.18.   Spodní hranice nadmořské výšky (LowerAltitudeLimit)

Nadmořská výška, která vymezuje spodní hranici objektu letecké dopravní sítě.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

altitude

Spodní hranice nadmořské výšky.

Measure

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je spojení letových tratí nebo oblast vzdušného prostoru.

7.4.1.19.   Navigační zařízení (Navaid)

Jedno nebo více navigačních zařízení poskytující navigační služby.

Tento typ je podtypem AirNode.Atributy prostorového objektu typu Navaid

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Kódovaný identifikátor přidělený systému navigačních zařízení.

CharacterString

zrušitelný

navaidType

Typ služeb navigačních zařízení.

NavaidTypeValue

zrušitelný

7.4.1.20.   Návaznost postupu (ProcedureLink)

Řada předem určených letových manévrů se stanovenou ochranou nad překážkami.

Tento typ je podtypem AirLink.

7.4.1.21.   Prostor dráhy (RunwayArea)

Vymezená pravoúhlá oblast na pozemním letišti/heliportu upravená pro přistání a vzlet letadla.

Tento typ je podtypem TransportArea.Atributy prostorového objektu typu RunwayArea

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Úplné textové označení dráhy používané k její jednoznačné identifikaci na letišti/heliportu, které má více než jednu dráhu.

CharacterString

zrušitelný

runwayType

Typ dráhy, buď dráha pro letadla, nebo prostor konečného přiblížení a vzletu (FATO) pro vrtulníky.

RunwayTypeValue

zrušitelný

7.4.1.22.   Bod osy dráhy (RunwayCentrelinePoint)

Provozně důležitá poloha na ose směru dráhy.

Tento typ je podtypem AirNode.Atributy prostorového objektu typu RunwayCentrelinePoint

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

pointRole

Funkce bodu podél osy směru dráhy.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Standardní přístrojový přílet (StandardInstrumentArrival)

Stanovená příletová trať podle pravidel pro let podle přístrojů (IFR) spojující význačný bod, který je obvykle na trati ATS, s bodem, z něhož lze zahájit publikovaný postup pro přiblížení podle přístrojů.

Tento typ je podtypem ProcedureLink.Atributy prostorového objektu typu StandardInstrumentArrival

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Textové označení standardního přístrojového příletu.

CharacterString

zrušitelný

7.4.1.24.   Standardní přístrojový odlet (StandardInstrumentDeparture)

Stanovená odletová trať podle pravidel pro let podle přístrojů (IFR) spojující letiště nebo danou dráhu na letišti se stanoveným význačným bodem, obvykle na stanovené trati ATS, na němž začíná traťová fáze letu.

Tento typ je podtypem ProcedureLink.Atributy prostorového objektu typu StandardInstrumentDeparture

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Úplné textové označení standardního přístrojového odletu.

CharacterString

zrušitelný

7.4.1.25.   Složení povrchu (SurfaceComposition)

Složení povrchu příslušného letiště/heliportu.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

surfaceComposition

Kód udávající složení povrchu příslušného letiště/heliportu.

SurfaceCompositionValue

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je prostor dráhy, prostor pojezdové dráhy, prostor odbavovací plochy nebo prostor dosednutí a odpoutání.

7.4.1.26.   Prostor pojezdové dráhy (TaxiwayArea)

Vymezený pás na letišti/heliportu zřízený pro pojíždění letadel/vrtulníků a určený k propojení mezi dvěma částmi letiště.

Tento typ je podtypem TransportArea.Atributy prostorového objektu typu TaxiwayArea

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Textové označení pojezdové dráhy.

CharacterString

zrušitelný

7.4.1.27.   Prostor dosednutí a odpoutání (TouchDownLiftOff)

Nosná plocha, na které může vrtulník dosednout nebo se odpoutat.

Tento typ je podtypem AirNode.Atributy prostorového objektu typu TouchDownLiftOff

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Textové označení prostoru dosednutí a odpoutání.

CharacterString

zrušitelný

7.4.1.28.   Horní hranice nadmořské výšky (UpperAltitudeLimit)

nadmořská výška, která vymezuje horní hranici objektu letecké dopravní sítě.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

altitude

Horní hranice nadmořské výšky.

Measure

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je spojení letových tratí nebo oblast vzdušného prostoru.

7.4.1.29.   Omezení v používání (UseRestriction)

Omezení v používání týkající se objektu letecké dopravní sítě.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

restriction

Typ omezení v používání týkající se objektu letecké dopravní sítě.

AirUseRestrictionValue

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je letová trať, letecká spojení (nebo specializované letecké spojení), letecký uzel (nebo specializovaný letecký uzel) nebo prostor letiště.

7.4.2.    Číselníky

7.4.2.1.   Kategorie letiště (AerodromeCategoryValue)

Možné kategorie letiště týkající se rozsahu a důležitosti služeb leteckého provozu nabízených z tohoto letiště a na toto letiště.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ AerodromeCategoryValue

Hodnota

Definice

domesticNational

Letiště, které poskytuje vnitrostátní letové provozní služby.

domesticRegional

Letiště, které poskytuje vnitrostátní regionální letové provozní služby.

international

Letiště, které poskytuje mezinárodní letové provozní služby.

▼B

7.4.2.2.   Typ letiště (AerodromeTypeValue)

Kód, který určuje, zda se jedná o letiště nebo heliport.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ AerodromeTypeValue

Hodnota

Definice

aerodromeHeliport

Letiště s heliportem.

aerodromeOnly

Pouze letiště.

heliportOnly

Pouze heliport.

landingSite

Přistávací místo.

▼B

7.4.2.3.   Třída spojení letových tratí (AirRouteLinkClassValue)

Typ trati z hlediska navigace.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ AirRouteLinkClassValue

Hodnota

Definice

conventional

Konvenční navigační trať: Letová trať, která v rámci letové provozní služby nevyužívá prostorovou navigaci ani navigační systém TACAN.

RNAV

Prostorová navigační trať: Letová trať, která v rámci letové provozní služby využívá prostorovou navigaci (RNAV).

TACAN

Trať se systémem TACAN: Letová trať, která v rámci letové provozní služby využívá navigační systém TACAN.

▼B

7.4.2.4.   Typ letové tratě (AirRouteTypeValue)

Klasifikace tratě jako tratě ATS nebo severoatlantických tratí.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ AirRouteTypeValue

Hodnota

Definice

ATS

Trať ATS, jak je popsána v příloze 11 ICAO.

NAT

Severoatlantická trať (součást Systému organizovaných tratí).

▼B

7.4.2.5.   Omezení leteckého používání (AirUseRestrictionValue)

Omezení v používání týkající se objektu letecké dopravní sítě.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ AirUseRestrictionValue

Hodnota

Definice

reservedForMilitary

Objekt letecké dopravní sítě určený výhradně pro vojenské použití.

temporalRestrictions

Pro použití objektu letecké dopravní sítě platí dočasná omezení.

▼B

7.4.2.6.   Typ oblasti vzdušného prostoru (AirspaceAreaTypeValue)

Rozlišení typů vzdušného prostoru.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ AirspaceAreaTypeValue

Hodnota

Definice

ATZ

Letištní provozní zóna. Vymezený vzdušný prostor kolem letiště, který slouží k ochraně letového provozu.

CTA

Řízená oblast. Řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí.

CTR

Řízený okrsek. Řízený vzdušný prostor sahající od povrchu země do stanovené výšky.

D

Nebezpečný prostor. Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro let letadla.

FIR

Letová informační oblast. Vzdušný prostor vymezených rozměrů, v němž se poskytuje letová informační služba a pohotovostní služba. Lze použít například, pokud služby poskytuje více než jedna jednotka.

P

Zakázaný prostor. Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními prostory nebo nad teritoriálními vodami státu, ve kterém jsou lety letadel zakázány.

R

Omezený prostor. Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními prostory nebo nad teritoriálními vodami státu, ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami.

TMA

Koncová řízená oblast. Řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě ATS sbíhají v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť. Používá se zejména v Evropě v rámci konceptu Pružného využívání vzdušného prostoru.

UIR

Horní letová informační oblast. Horní vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se poskytuje informační služba a pohotovostní služba. Každý stát stanovuje vlastní definici horního vzdušného prostoru.

▼B

7.4.2.7.   Typ navigačního zařízení (NavaidTypeValue)

Typy navigačních zařízení.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ NavaidTypeValue

Hodnota

Definice

DME

Měřič vzdálenosti.

ILS

Systém pro přesné přiblížení a přistání.

ILS-DME

Systém pro přesné přiblížení a přistání spojený s měřičem vzdálenosti.

LOC

Kurzový maják ILS.

LOC-DME

Kurzový maják ILS spojený s měřičem vzdálenosti.

MKR

Polohové návěstidlo.

MLS

Mikrovlnný přistávací systém.

MLS-DME

Mikrovlnný přistávací systém spojený s měřičem vzdálenosti.

NDB

Nesměrový radiomaják.

NDB-DME

Nesměrový radiomaják spojený s měřičem vzdálenosti.

NDB-MKR

Nesměrový radiomaják a polohové návěstidlo maják.

TACAN

Maják taktického leteckého navigačního systému.

TLS

Přistávací systém s odpovídači.

VOR

VKV všesměrový radiomaják.

VOR-DME

VKV všesměrový radiomaják spojený s měřičem vzdálenosti.

VORTAC

VKV všesměrový radiomaják spojený s TACAN.

▼B

7.4.2.8.   Role bodu (PointRoleValue)

Funkce bodu osy dráhy.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ PointRoleValue

Hodnota

Definice

end

Fyzický konec směru dráhy.

mid

Střed dráhy.

start

Fyzický začátek směru dráhy.

threshold

Začátek té části dráhy, kterou lze použít pro přistání.

▼B

7.4.2.9.   Typ dráhy (RunwayTypeValue)

Kód, který rozlišuje dráhy pro letadla a FATO pro vrtulníky.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ RunwayTypeValue

Hodnota

Definice

FATO

Prostor konečného přiblížení a vzletu pro vrtulníky.

runway

Dráha pro letouny.

▼B

7.4.2.10.   Složení povrchu (SurfaceCompositionValue)

Kód, který označuje složení povrchu.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ SurfaceCompositionValue

Hodnota

Definice

asphalt

Asfaltový povrch.

concrete

Betonový povrch.

grass

Travnatý povrch.

▼B

7.5.    Síť lanové dopravy

7.5.1.    Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají sítě lanové dopravy, se používají tyto typy prostorových objektů:

 Spojnice lanové dráhy

 Posloupnost spojnic lanové dráhy

 Sada spojnic lanové dráhy

 Uzel lanové dráhy

7.5.1.1.   Spojnice lanové dráhy (CablewayLink)

Lineární prostorový objekt, který popisuje geometrii a propojení lanové sítě mezi dvěma body v síti lanové dopravy.

Tento typ je podtypem TransportLink.Atributy prostorového objektu typu CablewayLink

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

cablewayType

Typ lanové dopravy.

CablewayTypeValue

zrušitelný

7.5.1.2.   Posloupnost spojnic lanové dráhy (CablewayLinkSequence)

Uspořádaná množina spojnic lanové dráhy charakterizovaná jedním nebo více tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi.

Tento typ je podtypem TransportLinkSequence.

7.5.1.3.   Sada spojnic lanové dráhy (CablewayLinkSet)

Množina posloupností spojnic lanové dráhy a/nebo jednotlivých spojnic lanové dráhy, které mají specifickou funkci nebo význam v síti lanové dopravy.

Tento typ je podtypem TransportLinkSet.

7.5.1.4.   Uzel lanové dráhy (CablewayNode)

Prostorový objekt bodu, který se používá k reprezentaci propojení mezi dvěma po sobě jdoucími spojnicemi lanové dráhy.

Tento typ je podtypem TransportNode.

7.5.2.    Číselníky

7.5.2.1.   Typ lanové dráhy (CablewayTypeValue)

Možné druhy lanové dopravy.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ CablewayTypeValue

Hodnota

Definice

cabinCableCar

Lanová dráha skládající se ze zavěšené kabiny pro přepravu skupin lidí a/nebo zboží uvnitř kabiny z jednoho místa na druhé (kabinová lanovka).

chairLift

Lanová dráha skládající se ze zavěšených sedaček pro přepravu jednotlivců nebo skupin lidí z jednoho místa na druhé za použití ocelového lana nebo provazu, který je smyčkou upevněn ve dvou bodech (sedačková lanovka).

skiTow

Lyžařský vlek pro vytáhnutí lyžařů a snowboardistů do kopce.

▼B

7.6.    Dopravní síť kolejové dráhy

7.6.1.    Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají dopravní sítě kolejové dráhy, se používají tyto typy prostorových objektů:

 Konstrukční rychlost

 Nominální rozchod kolejí

 Počet kolejí

 Oblast kolejové dráhy

 Elektrizace kolejových drah

 Trať kolejové dráhy

 Spojnice kolejové dráhy

 Posloupnost spojnic kolejové dráhy

 Uzel kolejové dráhy

 Oblast stanice kolejové dráhy

 Kód stanice kolejové dráhy

 Uzel stanice kolejové dráhy

 Druh kolejové dráhy

 Užití kolejové dráhy

 Oblast nákladní kolejové skupiny

 Uzel nákladní kolejové skupiny

7.6.1.1.   Konstrukční rychlost (DesignSpeed)

Specifikace maximální rychlosti, pro kterou je kolejová dráha konstruována.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

speed

Specifikace maximální rychlosti, pro kterou je kolejová trať konstruována.

Velocity

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.2.   Nominální rozchod koleje (NominalTrackGauge)

Nominální vzdálenost mezi dvěma vnějšími kolejnicemi (rozchod) kolejové dráhy.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

nominalGauge

Jednotlivá hodnota, která udává rozchod kolejí.

Measure

zrušitelný

nominalGaugeCategory

Stanovení fuzzy kategorie rozchodu koleje s ohledem na evropský standardní nominální rozchod.

TrackGaugeCategoryValue

zrušitelný

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.3.   Počet kolejí (NumberOfTracks)

Počet kolejí tratě.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

minMaxNumberOfTracks

Označuje, zda se počet kolejí počítá jako minimální nebo maximální hodnota.

MinMaxTrackValue

zrušitelný

numberOfTracks

Počet existujících kolejí.

Integer

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.4.   Oblast kolejové dráhy (RailwayArea)

Plocha obsazená kolejovou dráhou, včetně kolejového lože.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.6.1.5.   Elektrizace kolejové dráhy (RailwayElectrification)

Označení, zda je kolejová dráha vybavena elektrizační soustavou k pohonu vozidel, které se na ní pohybují.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

electrified

Označuje, zda je kolejová dráha vybavena elektrizační soustavou k pohonu vozidel, které se na ní pohybují.

Boolean

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.6.   Trať kolejové dráhy (RailwayLine)

Množina posloupností spojnic kolejové dráhy a/nebo jednotlivých spojnic kolejové dráhy charakterizovaných jedním nebo více tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi.

Tento typ je podtypem TransportLinkSet.Atributy prostorového objektu typu RailwayLine

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

railwayLineCode

Kód přidělený trati kolejové dráhy, který je v členském státě jednoznačný.

CharacterString

zrušitelný

7.6.1.7.   Spojnice kolejové dráhy (RailwayLink)

Lineární prostorový objekt, který popisuje geometrii a propojení sítě kolejové dráhy mezi dvěma body v síti.

Tento typ je podtypem TransportLink.Atributy prostorového objektu typu RailwayLink

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

fictitious

Spojnice kolejové dráhy nepředstavuje reálný průběh trati, ale její obecnou trajektorii.

Boolean

zrušitelný

7.6.1.8.   Posloupnost spojnic kolejové dráhy (RailwayLinkSequence)

Lineární prostorový objekt složený z uspořádané množiny spojnic kolejové dráhy, který představuje souvislou cestu v síti kolejové dráhy bez jakýchkoli odboček. Prvek má vymezený začátek a konec a polohu každého bodu v posloupnosti spojnic kolejové dráhy lze identifikovat jediným parametrem, např. délkou. Popisuje prvek sítě kolejové dráhy charakterizovaný jedním nebo několika tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi.

Tento typ je podtypem TransportLinkSequence.

7.6.1.9.   Uzel kolejové dráhy (RailwayNode)

Bodový prostorový objekt, který představuje význačný bod podél sítě kolejové dráhy nebo definuje křížení tratí používaných k popisu jejich propojení.

Tento typ je podtypem TransportNode.Atributy prostorového objektu typu RailwayNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

formOfNode

Funkce uzlu kolejové dráhy v rámci sítě kolejové dráhy.

FormOfRailwayNodeValue

zrušitelný

7.6.1.10.   Oblast stanice kolejové dráhy (RailwayStationArea)

Oblast prostorového objektu, která se používá pro reprezentaci topografických hranic zařízení stanice kolejové dráhy (budovy, nákladní kolejové skupiny, instalace a vybavení) určených k provádění činností v této stanici.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.6.1.11.   Kód stanice kolejové dráhy (RailwayStationCode)

Jedinečný kód přidělený stanici kolejové dráhy.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

stationCode

Jedinečný kód přidělený stanici kolejové dráhy.

CharacterString

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.12.   Uzel stanice kolejové dráhy (RailwayStationNode)

Uzel kolejové dráhy, který představuje umístění stanice kolejové dráhy v síti.

Tento typ je podtypem RailwayNode.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

numberOfPlatforms

Hodnota udávající počet nástupišť, která jsou k dispozici na stanici kolejové dráhy.

Integer

zrušitelný

Pro uzel stanice kolejové dráhy je hodnota atributu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.

7.6.1.13.   Druh kolejové dráhy (RailwayType)

Druh konstrukčního systému kolejové dráhy.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

type

Druh konstrukčního systému kolejové dráhy.

RailwayTypeValue

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.14.   Užití kolejové dráhy (RailwayUse)

Aktuální užívání kolejové dráhy.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

use

Aktuální užívání kolejové dráhy.

RailwayUseValue

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.15.   Oblast nákladní kolejové skupiny (RailwayYardArea)

Prostorový objekt oblasti, který se používá k reprezentaci topografických hranic nákladní kolejové skupiny.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.6.1.16.   Uzel nákladní kolejové skupiny (RailwayYardNode)

Uzel nákladní kolejové skupiny, který se nachází v prostoru nákladní kolejové skupiny.

Tento typ je podtypem RailwayNode.

Pro uzel nákladní kolejové skupiny je hodnota atributu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.

7.6.2.    Výčty

7.6.2.1.   Minimální nebo maximální počet kolejí (MinMaxTrackValue)

Hodnoty, které udávají, zda se počet kolejí počítá jako maximální, minimální nebo průměrný počet.Přípustné hodnoty pro výčet MinMaxTrackValue

Hodnota

Definice

average

Počet kolejí je průměrná hodnota pro danou část sítě kolejové dráhy.

maximum

Počet kolejí je maximální hodnota pro danou část sítě kolejové dráhy.

minimum

Počet kolejí je minimální hodnota pro danou část sítě kolejové dráhy.

7.6.2.2.   Kategorie rozchodu koleje (TrackGaugeCategoryValue)

Možné kategorie kolejových drah týkající se jejich nominálního rozchodu koleje.Přípustné hodnoty pro výčet TrackGaugeCategoryValue

Hodnota

Definice

broad

Vlastnost nominálního rozchodu koleje je širší než standardní.

standard

Vlastnost nominálního rozchodu koleje je stejná jako evropská norma (1 435 milimetrů).

narrow

Vlastnost nominálního rozchodu koleje je užší než standardní.

notApplicable

Definice vlastnosti nominálního rozchodu koleje není použitelná pro daný druh nebo část kolejové dráhy.

7.6.3.    Číselníky

7.6.3.1.   Forma uzlu kolejové dráhy (FormOfRailwayNodeValue)

Možné funkce uzlu kolejové dráhy v rámci sítě kolejové dráhy.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ FormOfRailwayNodeValue

Hodnota

Definice

junction

Uzel kolejové dráhy, v němž se nalézá mechanismus sítě kolejové dráhy se dvěma pohyblivými kolejnicemi a nezbytnými spojkami, které dopravním prostředkům umožňují přecházet z jedné koleje na druhou (výhybka).

levelCrossing

Uzel kolejové dráhy, v němž síť kolejové dráhy na stejné úrovni křižuje silnice (úrovňové křížení).

pseudoNode

Uzel kolejové dráhy, který je místem, v němž jeden nebo více atributů spojnic kolejové dráhy, které jsou na tento uzel napojeny, mění svou hodnotu, nebo místo potřebné pro popis geometrie sítě.

railwayEnd

Místo v síti kolejové dráhy, v němž se na uzel kolejové dráhy napojuje pouze jediná spojnice této dráhy. Označuje konec spojnice kolejové dráhy (zarážedlo).

railwayStop

Místo v síti kolejové dráhy, v němž zastavují vlaky z důvodu nakládky/vykládky nákladu nebo umožnění nástupu a výstupu cestujících (tarifní bod).

▼B

7.6.3.2.   Druh kolejové dráhy (RailwayTypeValue)

Možné druhy kolejových drah.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ RailwayTypeValue

Hodnota

Definice

cogRailway

Kolejová dráha, která umožňuje provoz dopravních prostředků na velkých sklonech s využitím ozubnice, skládá se z ozubené tyče (obvykle umístěné mezi dvěma průběžnými kolejnicemi), přičemž dopravní prostředky jsou vybaveny jedním nebo více ozubenými koly či pastorky, které do ozubené tyče zapadají (ozubnicová dráha).

funicular

Kolejová dráha, která s využitím lana připevněného na dopravní prostředek pohybující se na kolejích pohybuje dopravním prostředkem nahoru a dolů po velmi velkém sklonu. Je-li to možné, stoupající a klesající dopravní prostředky se vzájemně vyvažují (pozemní lanovka).

magneticLevitation

Kolejová dráha s jednou kolejnicí, která funguje jako vodící drážka dopravního prostředku a využívající k nadnášení dopravních prostředků mechanismus magnetické levitace( magnetická dráha).

metro

Městský systém kolejové dráhy, který se využívá ve velkých městských oblastech a vede na trati oddělené od ostatních dopravních systémů, obvykle je poháněn elektrickou energií a v některých případech vede pod zemí (metro).

monorail

Kolejová dráha s jednou kolejnicí, která funguje současně k nesení i vedení dopravních prostředků.

suspendedRail

Kolejová dráha s jednou kolejnicí, která funguje současně k nesení i vedení dopravních prostředků, které jsou na ní zavěšené a pohybují se po této dráze (zavěšená kolej).

train

Kolejová dráha, která se obvykle skládá ze dvou paralelních kolejnic, po kterých se pohybuje samostatně poháněný dopravní prostředek nebo hnací vozidlo vlaku táhnoucí s ním spojenou řadu vozů tak, aby přepravil náklad nebo cestující z jednoho místa určení do druhého (vlak).

tramway

Kolejová dráha používaná v městských oblastech, která často vede na úrovni ulice a dělí se o silniční prostor s motorovými vozidly a chodci. Tramvaje jsou obvykle poháněny elektrickou energií (tramvaj).

▼B

7.6.3.3.   Užití kolejové dráhy (RailwayUseValue)

Možná užití kolejové dráhy.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ RailwayUseValue

Hodnota

Definice

cargo

Kolejová dráha se používá výhradně pro přepravu nákladu.

carShuttle

Kolejová dráha se používá výhradně pro kyvadlovou dopravu automobilů

mixed

Použití kolejové dráhy je smíšené. Používá se pro přepravu cestujících i nákladu.

passengers

Kolejová dráha se používá výhradně pro přepravu cestujících.

▼B

7.7.    Silniční dopravní síť

7.7.1.    Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají silniční dopravní sítě, se používají tyto typy prostorových objektů:

 Silnice E

 Dopravní využití cesty

 Funkční třída silnice

 Počet jízdních pruhů

 Silnice

 Koruna silnice

 Silniční spojnice

 Posloupnost silničních spojnic

 Název silnice

 Silniční uzel

 Oblast silniční služby

 Druh silniční služby

 Kategorie povrchu vozovky

 Šířka silnice

 Omezení rychlosti

 Oblast provozu vozidel

7.7.1.1.   Silnice E (ERoad)

Množina posloupností silničních spojnic a jednotlivých silničních spojnic představujících trasu, která je součástí sítě mezinárodních silnic E charakterizovaných evropským číslem dopravní cesty.

Tento typ je podtypem TransportLinkSet.Atributy prostorového objektu typu ERoad

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

europeanRouteNumber

Kód označující dopravní cestu v síti mezinárodních silnic E. Kód začíná vždy písmenem „E“, po němž následuje číslo o jedné, dvou nebo třech číslicích.

CharacterString

zrušitelný

7.7.1.2.   Dopravní využití cesty (FormOfWay)

Klasifikace založená na fyzických vlastnostech silniční spojnice.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

formOfWay

Dopravní využití cesty.

FormOfWayValue

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.3.   Funkční třída silnice (FunctionalRoadClass)

Klasifikace založená na důležitosti role, kterou má silnice v silniční síti.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

functionalClass

Funkční třída silniční spojnice v silniční síti.

FunctionalRoadClassValue

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.4.   Počet jízdních pruhů (NumberOfLanes)

Počet jízdních pruhů silničního prvku.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

direction

Označuje, pro jaký směr platí počet jízdních pruhů.

LinkDirectionValue

zrušitelný

minMaxNumberOfLanes

Označuje, zda se počet jízdních pruhů počítá jako minimální nebo maximální hodnota.

MinMaxLaneValue

zrušitelný

numberOfLanes

Počet jízdních pruhů.

Integer

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.5.   Silnice (Road)

Množina posloupností silničních spojnic a/nebo jednotlivých silničních spojnic charakterizovaných jedním nebo více tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi.

Tento typ je podtypem TransportLinkSet.Atributy prostorového objektu typu Road

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

localRoadCode

Identifikační kód, který silnici přidělil místní silniční orgán.

CharacterString

zrušitelný

nationalRoadCode

Národní číslo silnice.

CharacterString

zrušitelný

7.7.1.6.   Koruna silnice (RoadArea)

Plocha, která se rozprostírá k hranicím silnice, včetně pojízdných ploch a jiných částí silnice.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.7.1.7.   Silniční spojnice (RoadLink)

Lineární prostorový objekt, který popisuje geometrii a propojení silniční sítě mezi dvěma body v síti. Silniční spojnice mohou představovat silniční komunikace, cyklistické stezky, jednoproudové silniční komunikace, silniční komunikace s více jízdními pruhy a rovné fiktivní trajektorie napříč dopravními čtverci.

Tento typ je podtypem TransportLink.

7.7.1.8.   Posloupnost silničních spojnic(RoadLinkSequence)

Lineární prostorový objekt složený z uspořádané množiny silničních spojnic, který představuje souvislou cestu v silniční síti bez jakýchkoli odboček. Prvek má vymezený začátek a konec a polohu každého bodu v posloupnosti silničních spojnic lze identifikovat jediným parametrem, např. délkou. Popisuje prvek silniční sítě charakterizovaný jedním nebo více tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi.

Tento typ je podtypem TransportLinkSequence.

7.7.1.9.   Název silnice (RoadName)

Název silnice přidělený odpovědným orgánem.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

name

Název silnice.

GeographicalName

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.10.   Silniční uzel (RoadNode)

Prostorový objekt bodu používaný buď k reprezentaci propojení mezi dvěma silničními spojnicemi, nebo k reprezentaci důležitého prostorového objektu, například čerpací stanice nebo kruhového objezdu.

Tento typ je podtypem TransportNode.Atributy prostorového objektu typu RoadNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

formOfRoadNode

Popis funkce silničního uzlu v silniční dopravní síti.

FormOfRoadNodeValue

zrušitelný

7.7.1.11.   Oblast silniční služby (RoadServiceArea)

Plocha připojená k silnici a určená k poskytování konkrétních služeb pro ni.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.7.1.12.   Druh silniční služby (RoadServiceType)

Popis typu oblasti silniční služby a dostupných zařízení.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

availableFacility

Zařízení, které je k dispozici pro danou oblast silniční služby.

ServiceFacilityValue

 

type

Typ oblasti silniční služby.

RoadServiceTypeValue

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu typu RoadServiceArea nebo RoadNode (když formOfRoadNode = roadServiceArea).

7.7.1.13.   Kategorie povrchu vozovky (RoadSurfaceCategory)

Specifikace stavu povrchu přidruženého silničního prvku. Označuje, zda je silnice zpevněná nebo nezpevněná.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

surfaceCategory

Druh povrchu silnice.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.14.   Šířka silnice (RoadWidth)

Šířka silnice měřená jako průměrná hodnota.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

measuredRoadPart

Označuje, na kterou část silnice se vztahuje hodnota pro atribut „šířka“.

RoadPartValue

zrušitelný

width

Hodnota šířky silnice.

Measure

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.15.   Omezení rychlosti (SpeedLimit)

Omezení rychlosti vozidel na silnici.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

areaCondition

Omezení rychlosti závisí na okolnostech vnějšího prostředí.

AreaConditionValue

zrušitelný

direction

Označuje, pro jaký směr platí omezení rychlosti.

LinkDirectionValue

zrušitelný

laneExtension

Počet jízdních pruhů (včetně počátečního jízdního pruhu), pro který platí omezení rychlosti.

Integer

zrušitelný

speedLimitMinMaxType

Označuje, zda je omezení rychlosti maximální nebo minimální a zda se doporučuje.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Zdroj pro omezení rychlosti.

SpeedLimitSourceValue

zrušitelný

speedLimitValue

Hodnota pro omezení rychlosti.

Velocity

 

startLane

Index počátečního jízdního pruhu, pro který platí omezení rychlosti. V zemích s pravostranným provozem odkazuje index 1 na první jízdní pruh na pravé straně a zvyšuje se směrem doleva, v zemích s levostranným provozem odkazuje index 1 na první jízdní pruh na levé straně a zvyšuje se směrem doprava.

Integer

zrušitelný

validityPeriod

Doba, během které platí omezení rychlosti.

TM_Period

zrušitelný

vehicleType

Druh vozidel, která mají omezenou rychlost.

VehicleTypeValue

zrušitelný

weatherCondition

Povětrnostní podmínky, na nichž závisí omezení rychlosti.

WeatherConditionValue

zrušitelný

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.16.   Oblast provozu vozidel (VehicleTrafficArea)

Plocha, která představuje část silnice používané pro běžný provoz vozidel.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.7.2.    Výčty

7.7.2.1.   Funkční třída silnice (FunctionalRoadClassValue)

Hodnoty pro funkční klasifikaci silnic. Tato klasifikace je založena na důležitosti role, kterou silnice má v silniční síti.Přípustné hodnoty pro výčet FunctionalRoadClassValue

Hodnota

Definice

mainRoad

Nejdůležitější silnice v dané síti.

firstClass

Druhé nejdůležitější silnice v dané síti.

secondClass

Třetí nejdůležitější silnice v dané síti.

thirdClass

Čtvrté nejdůležitější silnice v dané síti.

fourthClass

Páté nejdůležitější silnice v dané síti.

fifthClass

Šesté nejdůležitější silnice v dané síti.

sixthClass

Sedmé nejdůležitější silnice v dané síti.

seventhClass

Osmé nejdůležitější silnice v dané síti.

eighthClass

Deváté nejdůležitější silnice v dané síti.

ninthClass

Nejméně důležité silnice v dané síti.

7.7.2.2.   Minimální nebo maximální počet jízdních pruhů (MinMaxLaneValue)

Hodnoty, které udávají, zda se počet jízdních pruhů počítá jako maximální, minimální nebo průměrný.Přípustné hodnoty pro výčet MinMaxLaneValue

Hodnota

Definice

maximum

Počet jízdních pruhů je maximální hodnota pro danou část silniční sítě.

minimum

Počet jízdních pruhů je minimální hodnota pro danou část silniční sítě.

average

Počet jízdních pruhů je průměrná hodnota pro danou část silniční sítě.

7.7.2.3.   Charakter omezení rychlosti (SpeedLimitMinMaxValue)

Možné hodnoty pro určení charakteru omezení rychlosti.Přípustné hodnoty pro výčet SpeedLimitMinMaxValue

Hodnota

Definice

maximum

Omezení rychlosti je maximální hodnota.

minimum

Omezení rychlosti je minimální hodnota.

recommendedMaximum

Omezení rychlosti je doporučená maximální hodnota.

recommendedMinimum

Omezení rychlosti je doporučená minimální hodnota.

7.7.3.    Číselníky

7.7.3.1.   Podmínky oblasti (AreaConditionValue)

Omezení rychlosti v závislosti na oblasti.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ AreaConditionValue

Hodnota

Definice

inNationalPark

Omezení rychlosti na území národního parku.

insideCities

Omezení rychlosti na území měst.

nearRailroadCrossing

Omezení rychlosti v blízkosti železničního přejezdu.

nearSchool

Omezení rychlosti v blízkosti školy.

outsideCities

Omezení rychlosti mimo území měst.

trafficCalmingArea

Omezení rychlosti v klidových zónách.

▼B

7.7.3.2.   Forma silničního uzlu (FormOfRoadNodeValue)

Funkce silničních uzlů.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ FormOfRoadNodeValue

Hodnota

Definice

enclosedTrafficArea

Silniční uzel se nalézá uvnitř a/nebo představuje uzavřenou dopravní oblast. Dopravní oblastí se rozumí oblast bez vnitřní struktury zákonem stanovených směrů jízdy. Na tuto oblast jsou napojeny nejméně dvě komunikace.

junction

Silniční uzel, v němž se stýkají tři nebo více silničních spojnic (křižovatka).

levelCrossing

Silniční uzel, kde silniční síť křižuje kolejová dráha na stejné úrovni (úrovňové křížení).

pseudoNode

Silniční uzel, v němž se napojují přesně dvě silniční spojnice.

roadEnd

Silniční uzel, v němž se napojuje pouze jediná silniční spojnice. Označuje konec komunikace.

roadServiceArea

Plocha připojená k silnici a určená k poskytování konkrétních služeb pro ni.

roundabout

Silniční uzel představuje kruhový objezd nebo je jeho součástí. Kruhový objezd je komunikace, která tvoří kruh, na kterém je povolen provoz pouze v jednom směru.

trafficSquare

Silniční uzel se nalézá uvnitř a/nebo představuje dopravní areál. Dopravní areál je oblast, která je (zčásti) uzavřená komunikacemi, používá se pro jiné než dopravní účely a zároveň není kruhovým objezdem.

▼B

7.7.3.3.   Dopravní využití cesty (FormOfWayValue)

Klasifikace založená na fyzických vlastnostech silniční spojnice.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ FormOfWayValue

Hodnota

Definice

bicycleRoad

Komunikace, po které se mohou pohybovat pouze jízdní kola (cyklostezka).

dualCarriageway

Komunikace s fyzicky oddělenými směrovými jízdními pásy, bez ohledu na počet jízdních pruhů, která není dálnicí ani rychlostní silnicí (směrově dělená komunikace).

enclosedTrafficArea

Oblast bez vnitřní struktury zákonem stanovených směrů jízdy. Na tuto oblast jsou napojeny nejméně dvě komunikace.

entranceOrExitCarPark

Komunikace projektovaná speciálně pro vjezd na parkoviště nebo výjezd z něj.

entranceOrExitService

Komunikace používaná pouze pro vjezd k silniční službě nebo výjezd z ní.

freeway

Komunikace bez úrovňového křížení s jinými komunikacemi.

motorway

Komunikace, pro kterou obvykle platí zvláštní pravidla přístupu a používání. Má dva nebo více jízdních pruhů, které jsou obvykle fyzicky odděleny, a nemá žádné úrovňové křížení.

pedestrianZone

Oblast, kde je silniční síť projektovaná zejména pro využití chodci (pěší zóna).

roundabout

Komunikace, která tvoří kruh, na kterém je povolen provoz pouze v jednom směru (kruhový objezd).

serviceRoad

Komunikace, která vede souběžně s komunikací s relativně vysokou propojovací funkcí a která je projektována k tomu, aby spojovala tuto komunikaci s komunikacemi s nižší propojovací funkcí.

singleCarriageway

Komunikace, kde provoz není oddělen žádným fyzickým objektem (směrově nedělená komunikace).

slipRoad

Komunikace projektovaná speciálně pro vjezd na jinou komunikaci nebo výjezd z ní.

tractorRoad

Komunikace určená pouze pro traktory (zemědělské či lesnické stroje) nebo terénní vozidla (vozidlo s vyšší světlou výškou, velkými koly a pohonem všech kol) (polní nebo lesní cesta).

trafficSquare

Oblast, která je (zčásti) uzavřená komunikacemi a používá se pro jiné než dopravní účely a zároveň není kruhovým objezdem.

walkway

Komunikace vyhrazená pro chodce a uzavřená fyzickou bariérou proti běžnému použití pro vozidla (chodník).

▼B

7.7.3.4.   Část silnice (RoadPartValue)

Označuje, na kterou část silnice se vztahuje hodnota měření.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ RoadPartValue

Hodnota

Definice

carriageway

Část komunikace, která je vyhrazena pro provoz (jízdní pás).

pavedSurface

Část komunikace, která má zpevněný povrch.

▼B

7.7.3.5.   Druh silniční služby (RoadServiceTypeValue)

Druhy oblastí silniční služby.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ RoadServiceTypeValue

Hodnota

Definice

busStation

Autobusová zastávka.

parking

Parkoviště.

restArea

Odpočívka.

toll

Oblast výběru mýtného jako například automaty na výdej lístků nebo služby pro úhradu mýtného.

▼B

7.7.3.6.   Kategorie povrchu vozovky (RoadSurfaceCategoryValue)

Hodnoty, které označují, zda je silnice zpevněná nebo nezpevněná.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ RoadSurfaceCategoryValue

Hodnota

Definice

paved

Komunikace má zpevněný povrch.

unpaved

Komunikace má nezpevněný povrch.

▼B

7.7.3.7.   Zařízení služeb (ServiceFacilityValue)

Možná zařízení služeb, které jsou k dispozici v oblasti silničních služeb.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ ServiceFacilityValue

Hodnota

Definice

drinks

Dostupnost nápojů.

food

Dostupnost potravin.

fuel

Dostupnost paliva.

picnicArea

Místo ke konzumaci občerstvení.

playground

Na místě se nachází hřiště.

shop

Na místě se nachází obchod.

toilets

Na místě se nachází toalety.

▼B

7.7.3.8.   Zdroj omezení rychlosti (SpeedLimitSourceValue)

Možné zdroje pro omezení rychlosti.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ SpeedLimitSourceValue

Hodnota

Definice

fixedTrafficSign

Pevné dopravní značení (úřední nařízení pro dané místo, výslovně stanovené omezení rychlosti).

regulation

Předpis (předpis s celonárodní platností, pravidlo nebo „nepřímé omezení rychlosti“).

variableTrafficSign

Proměnné dopravní značení.

▼B

7.7.3.9.   Druh vozidla (VehicleTypeValue)

Možné druhy vozidel.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ VehicleTypeValue

Hodnota

Definice

allVehicle

Všechny dopravní prostředky, vyjma chodců.

bicycle

Šlapací dvoukolový dopravní prostředek (jízdní kolo).

carWithTrailer

Osobní automobil s připojeným vozíkem.

deliveryTruck

Nákladní vozidlo relativně malé velikosti, jehož hlavním účelem je dovážet zboží a materiály.

emergencyVehicle

Vozidlo, které se podílí na poskytování rychlé pomoci, mimo jiné také policie, sanitka a požární vůz.

employeeVehicle

Vozidlo provozované zaměstnancem firmy, které se používá v souladu s postupy této firmy.

facilityVehicle

Vozidlo přidělené do vymezené oblasti na soukromé nemovitosti nebo nemovitosti s omezeným přístupem.

farmVehicle

Vozidlo obvykle spojované se zemědělskou činností.

highOccupancyVehicle

Vozidlo obsazené několika uživateli v počtu odpovídajícím stanovenému minimálnímu počtu cestujících (nebo jej převyšujícím).

lightRail

Dopravní vozidlo podobné vlaku a omezené na kolejovou síť uvnitř vymezené oblasti.

mailVehicle

Vozidlo, které vybírá, přepravuje či doručuje poštu.

militaryVehicle

Vozidlo s oprávněním od vojenské správy.

moped

Dvoukolové nebo tříkolové vozidlo vybavené motorem s vnitřním spalováním o obsahu méně než 50 ccm a nejvyšší rychlostí, která nepřekročí 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Dvoukolové nebo tříkolové vozidlo vybavené motorem s vnitřním spalováním o obsahu více než 50 ccm a nejvyšší rychlostí, která překračuje 45 km/h (28 mph) (motocykl).

passengerCar

Malé vozidlo určené pro soukromou přepravu osob (osobní automobil).

pedestrian

Osoba pohybující se pomocí chůze (chodec).

privateBus

Vozidlo určené pro přepravu velkých skupin osob, v osobním vlastnictví nebo pronájmu.

publicBus

Vozidlo určené pro přepravu velkých skupin osob, pro které jsou obvykle zveřejněny jízdní linky a řády (autobus MHD).

residentialVehicle

Vozidlo, jehož vlastník je místním obyvatelem (nebo hostem) v určité ulici či městské části.

schoolBus

Vozidlo provozované jménem školy pro přepravu studujících (školní autobus).

snowChainEquippedVehicle

Jakékoli vozidlo vybavené sněhovými řetězy.

tanker

Nákladní vozidlo s více než dvěma osami, používané pro hromadnou přepravu kapalného či plynného nákladu (cisterna).

taxi

Vozidlo, které si je podle vydané licence možné pronajmout a většinou je vybavené taxametrem (taxi).

transportTruck

Nákladní vozidlo pro dálkovou přepravu zboží.

trolleyBus

Dopravní vozidlo pro hromadnou přepravu podobné autobusu, které je poháněno připojením na elektrickou síť (trolejbus).

vehicleForDisabledPerson

Vozidlo se speciálním označením, které je určené pro přepravu osob se zdravotním postižením.

vehicleWithExplosiveLoad

Vozidlo přepravující výbušný náklad.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Vozidlo přepravující nebezpečný náklad, jiný než výbušniny či látky s rizikem znečištění vod.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vozidlo přepravující náklad s rizikem znečištění vod.

▼B

7.7.3.10.   Povětrnostní podmínky (WeatherConditionValue)

Hodnoty označující povětrnostní podmínky, které ovlivňují omezení rychlosti.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ WeatherConditionValue

Hodnota

Definice

fog

Rychlost platí za mlhy.

ice

Rychlost platí při náledí.

rain

Rychlost platí za deště.

smog

Rychlost platí při určitém množství smogu.

snow

Rychlost platí při sněhu.

▼B

7.8.    Síť vodní dopravy

7.8.1.    Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají sítě vodní dopravy, se používají tyto typy prostorových objektů:

 Maják

 Bóje

 Třída CEMT

 Stav vodního zařízení

 Oblast plavební dráhy

 Trajektová přeprava

 Používání trajektů

 Vnitrozemská vodní cesta

 Námořní cesta

 Oblast přístavu

 Přístavní uzel

 Omezení pro plavidla

 Systém rozdělení plavebního provozu

 Oblast systému rozdělení plavebního provozu

 Křížení systému rozdělení plavebního provozu

 Dráha systému rozdělení plavebního provozu

 Kruhový objezd systému rozdělení plavebního provozu

 Dělící pás systému rozdělení plavebního provozu

 Posloupnost spojnic vodní dopravy

 Vodní uzel

 Směr toku vodní dopravy

 Vodní cesta

 Spojnice vodní cesty

 Uzel vodní cesty

7.8.1.1.   Maják (Beacon)

Nápadný speciálně postavený objekt, který tvoří výraznou značku jako pevnou pomůcku pro plavbu nebo pro použití v hydrografickém průzkumu.

Tento typ je podtypem TransportPoint.

7.8.1.2.   Bóje (Buoy)

Plovoucí objekt připevněný ke dnu na konkrétním místě (zakresleném do mapy) jako pomůcka pro plavbu nebo pro jiné specifické účely.

Tento typ je podtypem TransportPoint.

7.8.1.3.   Třída CEMT (CEMTClass)

Klasifikace vnitrozemských vodních cest podle CEMT (Evropská konference ministrů dopravy).

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

CEMTClass

Hodnota označující klasifikaci vnitrozemské vodní cesty podle CEMT (Evropská konference ministrů dopravy).

CEMTClassValue

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí sítě vodní dopravy.

7.8.1.4.   Stav vodního zařízení (ConditionOfWaterFacility)

Stav prvku sítě vodní dopravy s ohledem na jeho dokončení a používání.

Tento typ je podtypem ConditionOfFacility.

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí sítě vodní dopravy.

7.8.1.5.   Oblast plavební dráhy (FairwayArea)

Hlavní část vodní cesty s plavebním provozem.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.8.1.6.   Trajektová přeprava (FerryCrossing)

Zvláštní vodní cesta zaměřená na podporu přepravy cestujících, vozidel nebo jiného nákladu/zboží přes vodní útvar, která se obvykle používá jako spojení propojující dva nebo více uzlů pozemní dopravní sítě.

Tento typ je podtypem Waterway.

7.8.1.7.   Používání trajektů (FerryUse)

Druh dopravy uskutečňovaný trajektovou přepravou.

Tento typ je podtypem TransportProperty.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

ferryUse

Hodnota označující druh dopravy uskutečňovaný trajektovou přepravou.

FerryUseValue

 

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí sítě vodní dopravy.

7.8.1.8.   Vnitrozemská vodní cesta (InlandWaterway)

Vodní cesta, která je vymezena ve vnitrozemských kontinentálních vodách.

Tento typ je podtypem Waterway.

7.8.1.9.   Námořní cesta (MarineWaterway)

Vodní cesta, která je vymezena v mořských vodách.

Tento typ je podtypem Waterway.Atributy prostorového objektu typu MarineWaterway

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

deepWaterRoute

Atribut, který označuje, zda námořní cesta je trasa na volném moři.

Boolean

zrušitelný

7.8.1.10.   Oblast přístavu (PortArea)

Prostorový objekt oblasti používaný k reprezentaci fyzických mezí všech zařízení, které tvoří pozemní zónu námořního nebo vnitrozemského přístavu.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.8.1.11.   Přístavní uzel (PortNode)

Bodový prostorový objekt, který se používá ke zjednodušené reprezentaci námořního nebo vnitrozemského přístavu a nachází se přibližně na břehu vodního útvaru, kde je umístěn přístav.

Tento typ je podtypem WaterNode.

7.8.1.12.   Omezení pro plavidla (RestrictionForWaterVehicles)

Omezení pro plavidla na prvku vodní dopravy.

Tento typ je podtypem RestrictionForVehicles.

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí sítě vodní dopravy.

7.8.1.13.   Systém rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationScheme)

Systém zaměřený na snížení rizika srážky v přetížených oblastech a/nebo ve sbíhajících se oblastech rozdělení plavebního provozu, který se pohybuje v opačných nebo téměř opačných směrech.

Tento typ je abstraktní.Přidružené role prostorového objektu typu TrafficSeparationScheme

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

component

Komponenta systému rozdělení plavebního provozu.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Množina námořních cest přidružených k systému rozdělení plavebního provozu.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Ukazatel tvořící část systému rozdělení plavebního provozu.

Beacon

 

markerBuoy

Ukazatel tvořící část systému rozdělení plavebního provozu.

Buoy

 

7.8.1.14.   Oblast systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeArea)

Prostorový objekt oblasti, který je součástí systému rozdělení plavebního provozu.

Tento typ je podtypem TransportArea.

Tento typ je abstraktní.

7.8.1.15.   Křížení systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Vymezená oblast, kde se křižují dráhy.

Tento typ je podtypem TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.16.   Dráha systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeLane)

Oblast v rámci určených mezí, v níž je zaveden jednosměrný tok dopravy.

Tento typ je podtypem TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.17.   Kruhový objezd systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Systém rozdělení plavebního provozu, v němž se doprava pohybuje proti směru hodinových ručiček kolem specifikovaného bodu nebo zóny.

Tento typ je podtypem TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.18.   Dělící pás systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Zóna oddělující dráhy, v nichž lodě plují v opačných nebo téměř opačných směrech; nebo oddělující dráhy určené pro konkrétní třídy lodí, které plují stejným směrem.

Tento typ je podtypem TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.19.   Posloupnost spojnic vodní dopravy (WaterLinkSequence)

Lineární prostorový objekt složený z uspořádané množiny spojnic vodní cesty a/nebo (v případě potřeby) vodních toků, který představuje souvislou cestu ve vodní síti bez jakýchkoli odboček.

Tento typ je podtypem TransportLinkSequence.

7.8.1.20.   Vodní uzel (WaterNode)

Bodový prostorový objekt, který se používá k reprezentaci propojení mezi dvěma různými spojnicemi vodních cest nebo mezi spojnicí vodních cest a spojnicí vodních toků v síti vodní dopravy.

Tento typ je podtypem TransportNode.

Tento typ je abstraktní.

7.8.1.21.   Směr toku vodní dopravy (WaterTrafficFlowDirection)

Označuje směr toku vodní dopravy ve vztahu ke směru vektoru spojnice vodní dopravy.

Tento typ je podtypem TrafficFlowDirection.

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí sítě vodní dopravy.

7.8.1.22.   Vodní cesta (Waterway)

Množina posloupností vodních spojnic a/nebo jednotlivých spojnic vodních cest a/nebo (v případě potřeby) vodních toků charakterizovaných jedním nebo více tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi, které tvoří trasu pro lodní dopravu v rámci vodního útvaru (oceány, moře, řeky, jezera, průplavy nebo kanály).

Tento typ je podtypem TransportLinkSet.

Tento typ je abstraktní.

7.8.1.23.   Spojnice vodní cesty (WaterwayLink)

Lineární prostorový objekt, který popisuje geometrii nebo propojení sítě vodní dopravy mezi dvěma po sobě jdoucími uzly vodní cesty nebo vodního toku. Představuje lineární úsek přes vodní útvar, který se používá pro plavbu.

Tento typ je podtypem TransportLink.

7.8.1.24.   Uzel vodní cesty (WaterwayNode)

Bodový prostorový objekt, který se používá k reprezentaci propojení mezi dvěma různými spojnicemi vodních cest nebo mezi spojnicí vodních cest a spojnicí vodních toků v síti vodní dopravy.

Tento typ je podtypem WaterNode.Atributy prostorového objektu typu WaterwayNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

formOfWaterwayNode

Popis funkce uzlu vodní cesty v síti vodní dopravy.

FormOfWaterwayNodeValue

zrušitelný

7.8.2.    Výčty

7.8.2.1.   Třída CEMT (CEMTClassValue)

Klasifikace vnitrozemských vodních cest podle rezoluce č. 92/2 CEMT (Evropská konference ministrů dopravy).Přípustné hodnoty pro výčet CEMTClassValue

Hodnota

Definice

I

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy I CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

II

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy II CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

III

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy III CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2– tabulka l.

IV

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy IV CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

Va

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy Va CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

Vb

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy Vb CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

VIa

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy VIa CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

VIb

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy VIb CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

VIc

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy VIc CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

VII

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy VII CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

7.8.3.    Číselníky

7.8.3.1.   Používání trajektů (FerryUseValue)

Druhy dopravy uskutečňované trajektem.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ FerryUseValue

Hodnota

Definice

cars

Trajekt převáží automobily.

other

Trajekt převáží jiný náklad než cestující, automobily, nákladní vozidla či vlaky.

passengers

Trajekt převáží cestující.

train

Trajekt převáží vlaky.

trucks

Trajekt převáží nákladní vozidla.

▼B

7.8.3.2.   Forma uzlu vodní cesty (FormOfWaterwayNodeValue)

Funkce uzlu vodní cesty v síti vodní dopravy.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ FormOfWaterwayNodeValue

Hodnota

Definice

junctionFork

Prvky infrastruktury, kde jeden tok dopravy plavidel křižuje jiný tok dopravy plavidel, nebo místa, kde se toky dopravy plavidel rozdělují či stýkají (vodní křižovatka).

lockComplex

Plavební komora nebo skupina plavebních komor určených pro zdvihnutí či spuštění lodí mezi vodními úseky různé výšky na říčních vodních cestách či kanálech.

movableBridge

Most, který lze zvednou nebo otočit tak, aby mohly proplout lodě (pohyblivý most).

shipLift

Zařízení pro přepravu lodí mezi vodními útvary ve dvou různých nadmořských výškách, který se používá jako alternativa k plavebním komorám (lodní výtah).

waterTerminal

Místo překladiště zboží.

turningBasin

Místo, kde se kanál nebo úzká vodní cesta rozšiřuje, aby se lodě mohly otočit (obratiště).

▼B

7.9.    Požadavky specifické pro téma

7.9.1.    Shoda mezi sadami prostorových dat

1. Reprezentace osy a uzlů dopravních sítí se musí vždy nacházet v rozsahu reprezentace oblasti téhož objektu.

2. Příslušné orgány musejí v členských státech zavést a udržovat propojení mezi dopravními sítěmi přes státní hranice a – je-li to vhodné – také přes regionální hranice (a datové sady) s použitím mechanizmů přeshraničního propojení zajišťovaných typem NetworkConnection.

7.9.2.    Modelování odkazů na objekt

1. Pokud se používá lineární referencování v datech dopravních sítí, poloha referencovaných vlastností na spojnicích a posloupnostech spojnic je vyjádřena jako vzdálenost měřená podél uvedené geometrie základního objektu (základních objektů) spojnice.

2. Intermodální spojení musí vždy odkazovat na dva prvky, které patří do různých sítí.

7.9.3.    Geometrická reprezentace

1. Konce dopravních spojnic musí být spojeny vždy, když existuje křížení mezi jevy reálného světa, které představují. Na křižujících se prvcích sítě, kde není možné přejít od jednoho prvku ke druhému, nemohou být vytvořena žádná spojení.

2. V datové sadě dopravních sítí, která obsahuje uzly, se tyto uzly mohou vyskytovat pouze v případě, že spojují nebo ukončují dopravní spojnice.

7.9.4.    Modelování odkazů na objekt

Sítě vodní dopravy se použijí znovu v případě, že existuje a je použitelná geometrie osy vodní sítě tématu Vodstvo. Odkazy na objekt se proto použijí za účelem spojení vodního dopravního toku s geometrií existující vodní sítě v tématu Vodstvo.

7.9.5.    Osy

Osy silničních objektů a objektů kolejové dráhy spadají do rozsahu fyzických objektů reálného světa, které představují, pokud není spojnice označena jako „fictitious“.

7.9.6.    Zajištění propojení sítě

1. Existuje-li kdekoli v dopravní síti nějaké spojení, všechny propojené konce spojnic a volitelný uzel, které se podílejí na tomto spojení, musejí být umístěny v menší vzdálenosti od sebe než je přípustná odchylka propojení.

2. Konce spojnic a uzly, které nejsou spojeny, musejí být vždy odděleny vzdáleností, která je větší než přípustná odchylka propojení.

3. V datových sadách, v nichž jsou jak dopravní spojnice, tak i uzly, musí relativní poloha uzlů a konců spojnic ve vztahu ke stanovené přípustné odchylce propojení odpovídat přidružením, která mezi nimi existují v datové sadě.

7.10.    VrstvyVrstva pro téma prostorových dat Dopravní sítě

Typ vrstvy

Název vrstvy

Typ (typy) prostorových objektů

TN.CommonTransportElements.TransportNode

Obecný dopravní uzel

TransportNode

TN.CommonTransportElements.TransportLink

Obecná dopravní spojnice

TransportLink

TN.CommonTransportElements.TransportArea

Obecná oblast dopravy

TransportArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

Silniční spojnice

RoadLink

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea

Oblast provozu vozidel

VehicleTrafficArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea

Oblast silniční služby

RoadServiceArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea

Koruna silnice

RoadArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink

Spojnice kolejové dráhy

RailwayLink

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea

Oblast stanice kolejové dráhy

RailwayStationArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea

Oblast nákladní kolejové skupiny

RailwayYardArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea

Oblast kolejové dráhy

RailwayArea

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink

Spojnice vodní cesty

WaterwayLink

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea

Oblast plavební dráhy

FairwayArea

TN.WaterTransportNetwork.PortArea

Oblast přístavu

PortArea

TN.AirTransportNetwork.AirLink

Letecké spojení

AirLink

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

Oblast letiště

AerodromeArea

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

Oblast dráhy

RunwayArea

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea

Oblast vzdušného prostoru

AirspaceArea

TN.AirTransportNetwork.ApronArea

Oblast odbavovací plochy

ApronArea

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

Oblast pojezdové dráhy

TaxiwayArea

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink

Spojnice lanové dráhy

CablewayLink

8.   VODSTVO

8.1.    Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 se používají tyto definice:

 „zvodní“ se rozumí podzemní vrstva nebo souvrství hornin nebo jiných geologických vrstev o dostatečné pórovitosti a propustnosti umožňující buď významné proudění podzemních vod, nebo odběr významných množství podzemních vod;

 „podzemními vodami“ se rozumí veškeré vody pod zemským povrchem v pásmu nasycení a v přímém kontaktu s horninovým prostředím nebo půdním podložím,

 „dílčím povodím“ se rozumí území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká systémem potoků, řek a případně i jezer do určitého místa vodního toku.

8.2.    Struktura tématu prostorových dat Vodstvo

Typy specifikované pro téma prostorových dat Vodstvo jsou strukturovány v těchto skupinách:

 Hydrografická základna

 Hydrografická síť

 Hydrografické fyzické vody

▼M2 —————

▼B

8.3.    Hydrografická základna

8.3.1.    Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají hydrografické základny, se používají tyto typy prostorových objektů:

 Hydrografický objekt

8.3.1.1.   Hydrografický objekt (HydroObject)

Základ identity pro hydrografické objekty (včetně vytvořených člověkem) v reálném světě.

Tento typ je abstraktní.Atributy prostorového objektu typu HydroObject

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geographicalName

Zeměpisné jméno používané k identifikaci hydrografického objektu v reálném světě. Poskytuje „klíč“ pro implicitní přidružení různých reprezentací objektu.

GeographicalName

zrušitelný

hydroId

Identifikátor používaný k identifikaci hydrografického objektu v reálném světě. Poskytuje „klíč“ pro implicitní přidružení různých reprezentací objektu.

HydroIdentifier

 Přidružené role prostorového objektu typu HydroObject

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

relatedHydroObject

Příslušný hydrografický objekt, který představuje tutéž entitu reálného světa.

HydroObject

zrušitelný

8.3.2.    Datové typy

8.3.2.1.   Hydrografický identifikátor (HydroIdentifier)

Hydrografický tematický identifikátor.Atributy datového typu HydroIdentifier

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

classificationScheme

Popis používaného systému identifikace (národní, evropský apod.).

CharacterString

 

localId

Místní identifikátor přidělený nějakým orgánem.

CharacterString

 

namespace

Identifikátor rozsahu pro místní identifikátor.

CharacterString

 

8.4.    Hydrografická síť

8.4.1.    Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají hydrografické sítě, se používají tyto typy prostorových objektů:

 Hydrografický uzel

 Segment vodních toků

 Posloupnost segmentů vodních toků

 Oddělené křížení vodních toků

8.4.1.1.   Hydrografický uzel (HydroNode)

Uzel v rámci hydrografické sítě.

Tento typ je podtypem Node.

Tento typ je podtypem HydroObject.Atributy prostorového objektu typu HydroNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

hydroNodeCategory

Charakter hydrografického uzlu.

HydroNodeCategoryValue

zrušitelný

8.4.1.2.   Segment vodních toků (WatercourseLink)

Segment vodního toku v rámci hydrografické sítě.

Tento typ je podtypem Link.

Tento typ je podtypem HydroObject.Atributy prostorového objektu typu WatercourseLink

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

flowDirection

Směr toku vody v segmentu ve vztahu k digitalizaci geometrie segmentu.

LinkDirectionValue

zrušitelný

length

Délka segmentu sítě.

Length

zrušitelný

8.4.1.3.   Posloupnost segmentů vodních toků (WatercourseLinkSequence)

Posloupnost segmentů vodních toků, která představuje neodbočující cestu přes hydrografickou síť.

Tento typ je podtypem LinkSequence.

Tento typ je podtypem HydroObject.

8.4.1.4.   Mimoúrovňové křížení vodních toků (WatercourseSeparatedCrossing)

Prvek v hydrografické síti používaný k označení vzájemně se neovlivňujících křížení spojnic vodních toků, které jsou odděleny úrovní.

Tento typ je podtypem GradeSeparatedCrossing.

Tento typ je podtypem HydroObject.

8.4.2.    Číselníky

8.4.2.1.   Kategorie hydrografického uzlu (HydroNodeCategoryValue)

Definuje kategorie různých typů hydrografických uzlů sítě.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ HydroNodeCategoryValue

Hodnota

Definice

boundary

Uzel využívaný k propojení různých sítí.

flowConstriction

Síťový uzel, který nesouvisí přímo s topologií sítě, ale je spojen s hydrografickým bodem zájmu či zařízením nebo umělým objektem, který ovlivňuje tok sítě.

flowRegulation

Síťový uzel, který nesouvisí přímo se samotnou topologií sítě, ale je spojen s hydrografickým bodem zájmu či zařízením nebo umělým objektem, který reguluje tok v síti.

junction

Uzel, v němž se stýkají tři nebo více spojnic.

outlet

Koncový uzel řady vzájemně propojených spojnic.

source

Počáteční uzel řady vzájemně propojených spojnic.

▼B

8.5.    Hydrografické fyzické vody

8.5.1.    Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají hydrografických fyzických vod, se používají tyto typy prostorových objektů:

 Křížení

 Přehrada nebo jez

 Dílčí povodí

 Pobřežní hráz

 Vodopád

 Říční bod

 Brod

 Hydrografický zájmový bod

▼M2 —————

▼B

 Hranice zátopy

 Plavební komora

 Objekt vytvořený člověkem

▼M2 —————

▼B

 Peřeje

 Povodí řeky

 Pobřeží

 Sestavení pobřežní čáry

 Jez

 Stojatá voda

 Povrchová voda

 Vodní tok

 Mokřad

8.5.1.1.   Křížení (Crossing)

Objekt vytvořený člověkem, který umožňuje průtok vody nad nebo pod překážkou.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.Atributy prostorového objektu typu Crossing

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

type

Typ fyzického křížení.

CrossingTypeValue

zrušitelný

8.5.1.2.   Přehrada nebo jez (DamOrWeir)

Trvalá překážka přes vodní tok používaná k zadržení vody přehrazením nebo k regulaci jejího toku.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

8.5.1.3.   Dílčí povodí (DrainageBasin)

Oblast, která má společné vyústění pro svůj povrchový odtok.

Tento typ je podtypem HydroObject.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

area

Velikost oblasti dílčího povodí.

Area

zrušitelný

basinOrder

Číslo (nebo kód) vyjadřující stupeň rozvětvení/rozdělení v systému dílčího povodí.

HydroOrderCode

zrušitelný

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie dílčího povodí v podobě plochy.

GM_Surface

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

origin

Počátek dílčího povodí.

OriginValue

zrušitelnýPřidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

outlet

Vyústění povrchové vody dílčího povodí.

SurfaceWater

zrušitelný

containsBasin

Menší dílčí povodí obsažené ve větším povodí.

DrainageBasin

zrušitelný

Povodí řeky nemůže být obsaženo v žádném jiném povodí.

8.5.1.4.   Pobřežní hráz (Embankment)

Těleso ze zemního nebo jiného materiálu vybudované člověkem podél pobřeží.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

▼M2 —————

▼B

8.5.1.5.   Vodopád (Falls)

Svisle tekoucí část vodního toku, kde padá z výšky.

Tento typ je podtypem FluvialPoint.Atributy prostorového objektu typu Falls

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

height

Vzdálenost měřená od nejnižšího bodu základny na úrovni země nebo na vodní hladině (na svažující se straně/straně po proudu) k nejvyššímu bodu prostorového objektu.

Length

zrušitelný

8.5.1.6.   Říční bod (FluvialPoint)

Hydrografický zájmový bod, který ovlivňuje proud vodního toku.

Tento typ je podtypem HydroPointOfInterest.

Tento typ je abstraktní.

8.5.1.7.   Brod (Ford)

Mělká část vodního toku používaná k přechodu přes vodní cestu.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

8.5.1.8.   Hydrografický zájmový bod (HydroPointOfInterest)

Přirozené místo, kde se voda objevuje, mizí nebo mění svůj tok.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Tento typ je abstraktní.Atributy prostorového objektu typu HydroPointOfInterest

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie hydrografického zájmového bodu v podobě bodu, křivky nebo plochy.

GM_Primitive

zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

levelOfDetail

Rozlišení vyjádřené jako obrácená hodnota daného měřítka nebo horizontálního vytyčování.

MD_Resolution

 

▼M2 —————

▼B

8.5.1.11.   Hranice zátopy (LandWaterBoundary)

Linie, kde je pevninský masív v kontaktu s vodním útvarem.Atributy prostorového objektu typu LandWaterBoundary

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie hranice zátopy v podobě křivky.

GM_Curve

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

origin

Začátek hranice zátopy.

OriginValue

zrušitelný

waterLevelCategory

Hladina vody vymezující hranici zátopy.

WaterLevelValue

zrušitelný

8.5.1.12.   Plavební komora (Lock)

Uzavřený objekt se dvěma nebo řadou vrat používaný k vyzdvižení nebo spuštění plavidel, když proplouvají z jedné hladiny vody na druhou.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

8.5.1.13.   Objekt vytvořený člověkem (ManMadeObject)

Umělý objekt, který leží uvnitř vodního útvaru a má jeden z těchto typů funkce: - zadržuje vodu; - reguluje množství vody; - mění tok vody; - umožňuje vzájemné křížení vodních toků.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Tento typ je abstraktní.Atributy prostorového objektu typu ManMadeObject

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

condition

Stav plánování, výstavby, opravy a/nebo údržby staveb a/nebo zařízení, které obsahuje vybavení a/nebo se jako celek nachází na místě.

ConditionOfFacilityValue

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie objektu vytvořeného člověkem, v podobě bodu, křivky nebo plochy.

GM_Primitive

zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

levelOfDetail

Rozlišení vyjádřené jako obrácená hodnota daného měřítka nebo horizontálního vytyčování.

MD_Resolution

 

▼M2 —————

▼B

8.5.1.17.   Peřeje (Rapids)

Část vodního toku se zrychleným proudem, kde rychle padá dolu ale bez přerušení ve svahu koryta dostatečného k vytvoření vodopádu.

Tento typ je podtypem FluvialPoint.

8.5.1.18.   Povodí řeky (RiverBasin)

Oblast země, z níž všechny povrchové odtékající toky tečou přes řadu vodních toků, řek a případně jezer do moře jediným ústím řeky, ramenem ústí řeky nebo deltou.

Tento typ je podtypem DrainageBasin.

8.5.1.19.   Pobřeží (Shore)

Úzký pruh země v bezprostředním styku s jakýmkoli vodním útvarem, včetně oblasti mezi vysokou a nízkou vodní hladinou.

Tento typ je podtypem HydroObject.

▼M2 —————

▼BAtributy prostorového objektu typu Shore

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

composition

Primární typ (typy) materiálu, který obsahuje prostorový objekt, kromě povrchu.

ShoreTypeValue

zrušitelný

delineationKnown

Označení, že vymezení (například: mezní hodnoty a informace) prostorového objektu je známo.

Boolean

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

▼M2

geometry

Geometrie pobřeží.

GM_MultiSurface

 

▼B

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

8.5.1.20.   Pobřežní stavba (ShorelineConstruction)

Umělá stavba umístěná na území, které hraničí s vodním útvarem, a upevněná na místě.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

8.5.1.21.   Jez (Sluice)

Otevřené, šikmé vedení vody vybavené vraty pro regulaci vodního proudu.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

8.5.1.22.   Stojatá voda (StandingWater)

Vodní útvar, který je úplně obklopen zemí.

Tento typ je podtypem SurfaceWater.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

elevation

Nadmořská výška nad střední hladinou moře.

Length

zrušitelný

meanDepth

Průměrná hloubka vodního útvaru.

Length

zrušitelný

surfaceArea

Povrchová plocha vodního útvaru.

Area

zrušitelný

Geometrie stojaté vody může být plocha nebo bod.

8.5.1.23.   Povrchová voda (SurfaceWater)

Každý známý útvar vnitrozemské vodní cesty.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Tento typ je abstraktní.Atributy prostorového objektu typu SurfaceWater

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie povrchové vody: - buď křivka, nebo plocha pro vodní tok; - nebo bod či plocha pro stojatou vodu.

GM_Primitive

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

levelOfDetail

Rozlišení vyjádřené jako obrácená hodnota orientačního měřítka nebo horizontálního vytyčování.

MD_Resolution

 

localType

Poskytuje „místní“ název pro typ povrchové vody.

LocalisedCharacterString

zrušitelný

origin

Původ povrchové vody.

OriginValue

zrušitelný

persistence

Stupeň perzistence vody.

HydrologicalPersistenceValue

zrušitelný

tidal

Označuje, zda je povrchová voda zasažena přílivovou vodou.

Boolean

zrušitelnýPřidružené role prostorového objektu typu SurfaceWater

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

bank

Břeh spojený (břehy spojené) s povrchovou vodou.

Shore

zrušitelný

drainsBasin

Povodí odvodňované povrchovou vodou.

DrainageBasin

zrušitelný

neighbour

Přidružení k jiné instanci stejné povrchové vody reálného světa v jiné datové sadě.

SurfaceWater

zrušitelný

8.5.1.24.   Vodní tok (Watercourse)

Přirozený nebo umělý tekoucí vodní tok nebo proud.

Tento typ je podtypem SurfaceWater.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

condition

Stav plánování, výstavby, opravy a/nebo údržby vodního toku.

ConditionOfFacilityValue

zrušitelný

delineationKnown

Označení, že vymezení (například: meze a informace) prostorového objektu je známo.

Boolean

zrušitelný

length

Délka vodního toku.

Length

zrušitelný

level

Svislé umístění vodního toku ve vztahu k zemi.

VerticalPositionValue

zrušitelný

streamOrder

Číslo (nebo kód) vyjadřující stupeň rozvětvení v soustavě vodního toku.

HydroOrderCode

zrušitelný

width

Šířka vodního toku (jako rozsah) podél jeho délky.

WidthRange

zrušitelný

▼M2

Břehy na obou stranách vodního toku musí být sestaveny (na základě vlastnosti bank) jako dva samostatné objekty Shore.

▼B

Geometrie vodního toku může být křivka nebo plocha.

Atribut stavu lze specifikovat pouze pro umělý vodní tok.

8.5.1.25.   Mokřad (Wetland)

Špatně odvodňovaná nebo pravidelně zaplavovaná oblast, kde je půda nasycena vodou a vegetace je podporována.

Tento typ je podtypem HydroObject.

▼M2 —————

▼BAtributy prostorového objektu typu Wetland

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie mokřadu v podobě plochy.

GM_Surface

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

localType

Uvádí „místní“ název pro typ mokřadu.

LocalisedCharacterString

zrušitelný

tidal

Označuje, zda je mokřad zasažen přílivovou vodou.

Boolean

zrušitelný

8.5.2.    Datové typy

8.5.2.1.   Hydrologický operační kód (HydroOrderCode)

Hydrologicky významný „operační kód“ pro uspořádání hierarchií vodních toků a povodí.Atributy datového typu HydroOrderCode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

order

Číslo (nebo kód) vyjadřující stupeň rozvětvení nebo rozdělení v soustavě vodního toku nebo povodí.

CharacterString

 

orderScheme

Popis koncepce uspořádání.

CharacterString

 

scope

Ukazatel rozsahu nebo původu operačního kódu (včetně uvedení, zda je národní, nadnárodní nebo evropský).

CharacterString

 

8.5.2.2.   Rozsah šířky (WidthRange)

Rozsah horizontální šířky vodního toku podél jeho délky.Atributy datového typu WidthRange

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

lower

Spodní hranice šířky.

Length

 

upper

Horní hranice šířky.

Length

 

8.5.3.    Výčty

8.5.3.1.   Původ (OriginValue)

Typ výčtu, který specifikuje soubor hydrografických kategorií „původu“ (přirozený, umělý) pro různé hydrografické objekty.Přípustné hodnoty pro výčet OriginValue

Hodnota

Definice

natural

Označení, že prostorový objekt je přirozený.

manMade

Označení, že prostorový objekt je umělý.

8.5.4.    Číselníky

8.5.4.1.   Typ křížení (CrossingTypeValue)

Umělé typy fyzických křížení vodních toků.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ CrossingTypeValue

Hodnota

Definice

aqueduct

Potrubí nebo umělý kanál, který je navržen k přepravě vody ze vzdáleného zdroje, obvykle pomocí zemské přitažlivosti, pro zajištění dodávek pitné vody a/nebo pro zemědělské a průmyslové použití (akvadukt).

bridge

Stavba, která spojuje dvě místa a zajišťuje přechod dopravní cesty přes překážku v terénu (most).

culvert

Uzavřený kanál pro převod vodního toku pod cestou (propustek).

siphon

Potrubí používané pro dopravu tekutiny z jedné úrovně na nižší úroveň, při využití diferenčního tlaku kapaliny, kterým je vodní sloupec vytlačen nahoru na vyšší úroveň předtím, než spadne do výpusti.

▼B

8.5.4.2.   Hydrologická persistence (HydrologicalPersistenceValue)

Kategorie hydrologické persistence vodního útvaru.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ HydrologicalPersistenceValue

Hodnota

Definice

dry

Zřídka naplněná a/nebo tekoucí, zpravidla pouze během a/nebo bezprostředně po silné dešťové srážce.

ephemeral

Naplněná a/nebo tekoucí během dešťové srážky a/nebo bezprostředně po ní.

intermittent

Naplněná a/nebo tekoucí po část roku.

perennial

Naplněná a/nebo tekoucí nepřetržitě po celý rok.

▼M2 —————

▼B

8.5.4.4.   Typ pobřeží (ShoreTypeValue)

Kategorie složení oblasti pobřeží.

▼M2 —————

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ ShoreTypeValue

Hodnota

Definice

boulders

Velké kameny omleté vodou nebo působením povětrnostních vlivů (balvany).

clay

Tuhá, houževnatá, jemnozrnná půda obsahující převážně hydratované aluminosilikáty, které se stávají poddanější po přidání vody a lze je tvarovat a sušit (jíl).

gravel

Malé kamínky omleté vodou nebo rozdrcené (oblázky, štěrk).

mud

Měkká, mokrá půda, písek, prach a/nebo jiná zemina (bláto).

rock

Kameny všech velikostí.

sand

Zrnitý materiál obsahující malé erodované úlomky (zejména křemičitých) kamenů, jemnější než štěrk a větší než hrubé naplaveniny (písek).

shingle

Malé, volné, kulaté kamínky omleté vodou, zejména ty, které se hromadí na mořském břehu (oblázky).

stone

Kusy skály nebo minerální látky (jiné než je kov) určité formy a velikosti, obvykle uměle tvarované a používané ke zvláštním účelům.

▼B

8.5.4.5.   Hladina vody (WaterLevelValue)

Přílivové datum/hladina vody, k nímž je vztažena hloubka a výška.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ WaterLevelValue

Hodnota

Definice

equinoctialSpringLowWater

Úroveň odlivu v době rovnodennosti.

higherHighWater

Nejvyšší z přílivových hladin (nebo jediná přílivová hladina) v kterýkoliv určený přílivový den, vyvolaná účinky deklinace A1 Měsíce a Slunce.

higherHighWaterLargeTide

Průměr z nejvyšších hladin přílivu, jeden z každého 19letého období sledování.

highestAstronomicalTide

Nejvyšší přílivová hladina, jejíž výskyt lze předpovědět za průměrných meteorologických podmínek a při jakékoliv kombinaci astronomických podmínek.

highestHighWater

Nejvyšší hladina přílivu, která byla v daném místě pozorována.

highWater

Nejvyšší hladina dosažená v daném místě u vodní hladiny v jednom přílivovém cyklu.

highWaterSprings

Libovolná hladina, která aproximuje střední hladinu skočného dmutí.

indianSpringHighWater

Údaj o přílivové oblasti, který aproximuje úroveň střední vyšší hladiny skočného dmutí.

indianSpringLowWater

Údaj o přílivové oblasti, který aproximuje úroveň střední nižší hladiny skočného dmutí.

localDatum

Libovolné datum, které stanoví úřad místního přístavu, na jehož základě tento úřad měří úroveň a výšku přílivu a odlivu.

lowerLowWater

Nejnižší z nízkých hladin (nebo jediná nízká hladina) v kterýkoliv určený odlivový den, vyvolaná účinky deklinace A1 Měsíce a Slunce.

lowerLowWaterLargeTide

Průměr nejnižší hladiny odlivu, jeden z každého 19letého období sledování.

lowestAstronomicalTide

Nejnižší hladina odlivu, jejíž výskyt lze předpovědět za běžných meteorologických podmínek a při jakékoliv kombinaci astronomických podmínek.

lowestLowWater

Libovolná hladina, která odpovídá největšímu odlivu zaznamenanému v daném místě, nebo trochu nižší.

lowestLowWaterSprings

Libovolná hladina, která odpovídá nejnižší hladině vody zaznamenané v daném místě při skočném dmutí v průběhu období kratšího než 19 let.

lowWater

Aproximace střední hodnoty odlivu, která se používá jako referenční úroveň pro omezený region, bez ohledu na pozdější přesnější stanovení.

lowWaterDatum

Aproximace střední hodnoty odlivu, která se používá jako standardní reference pro omezenou oblast.

lowWaterSprings

Úroveň, která aproximuje střední hodnotu skočného dmutí.

meanHigherHighWater

Průměrná výška vyššího přílivu v daném místě za 19leté období.

meanHigherHighWaterSprings

Průměrná výška vyššího skočného dmutí v daném místě.

meanHigherLowWater

Průměr vyšší výšky odlivu za každý odlivový den zaznamenaný po dobu národního období sledování údajů o přílivové oblasti.

meanHighWater

Průměrná výška veškerého přílivu v daném místě za 19leté období.

meanHighWaterNeaps

Průměrná výška vysokých hladin hluchého dmutí.

meanHighWaterSprings

Průměrná výška vysokých hladin skočného dmutí.

meanLowerHighWater

Průměr nižší výšky přílivu každý přílivový den zaznamenaný po dobu národního období sledování údajů o přílivové oblasti.

meanLowerLowWater

Průměrná výška nižšího odlivu v daném místě za období 19 let.

meanLowerLowWaterSprings

Průměrná výška nižších odlivových hladin skočného dmutí v daném místě.

meanLowWater

Průměrná výška veškerých hladin odlivu v daném místě za období 19 let.

meanLowWaterNeaps

Průměrná výška nízké hladiny hluchého dmutí.

meanLowWaterSprings

Průměrná výška nízké hladiny skočného dmutí.

meanSeaLevel

Průměrná výška moře na přílivové stanici měřená z pevné, předem určené referenční úrovně.

meanTideLevel

Aritmetický průměr střední hodnoty přílivu a střední hodnoty odlivu.

meanWaterLevel

Průměr všech hodinových úrovní vody za dobu, o které jsou dostupné záznamy.

nearlyHighestHighWater

Libovolná úroveň, která aproximuje nejvyšší hladinu vody zaznamenanou v daném místě, obvykle odpovídající vysoké hladině skočného dmutí.

nearlyLowestLowWater

Úroveň, která aproximuje nejnižší hladinu vody zaznamenanou v daném místě, obvykle odpovídající podzimnímu odlivu.

tropicHigherHighWater

Nejvyšší z vysokých hladin (nebo jediná vysoká hladina) přílivů, ke kterým dochází jednou za čtrnáct dní, kdy je vliv maximální deklinace Měsíce největší.

tropicLowerLowWater

Nejnižší z nízkých hladin (nebo jediná nízká hladina) z odlivů, ke kterým dochází jednou za čtrnáct dní, kdy je vliv maximální deklinace Měsíce největší.

▼M2 —————

▼B

8.7.    Požadavky specifické pro téma

8.7.1.    Shoda mezi sadami prostorových dat

1. Hydrografické segmenty, osy a uzly se musí vždy nacházet v rozsahu reprezentace oblasti téhož objektu.

2. Příslušné orgány musejí v členských státech zavést a udržovat propojení mezi hydrografickými sítěmi přes státní hranice a – je-li to vhodné – také přes regionální hranice (a datové sady) s použitím mechanismů přeshraničního propojení zajišťovaných typem NetworkConnection.

3. Všechny atributy objektů v tomto systému jsou stejné jako rovnocenná vlastnost objektu používaného pro povinnosti podávání zpráv podle směrnice 2000/60/ES.

8.7.2.    Řízení identifikátorů

1. Používá-li se zeměpisné jméno jako jednoznačný hydrologický identifikátor pro objekt v této specifikaci, odvodí se podle možnosti z celoevropského geografického rejstříku nebo z jiného hodnověrného celoevropského zdroje.

2. Atribut localId externího identifikátoru prostorového objektu je stejný jako identifikace používaná pro povinnosti podávání zpráv podle směrnice 2000/60/ES.

8.7.3.    Modelování odkazů na objekt

1. Pokud se tentýž objekt reálného světa v datové sadě vyměňuje s použitím prostorových objektů více než jednoho schématu hydrografické aplikace, musí mít tyto prostorové objekty buď stejný jednoznačný zeměpisný název nebo stejný hydrografický tematický identifikátor.

2. Pokud se používá lineární referencování v datech hydrografických sítí, poloha referencovaných vlastností na segmentech a posloupnostech segmentů je vyjádřena jako vzdálenost měřená podél uvedené geometrie základního objektu (základních objektů) segmentu.

8.7.4.    Geometrická reprezentace

1. Pokud jsou prostorové objekty sestaveny s různým prostorovým rozlišením, musí se prostorové rozlišení specifikovat pro každý prostorový objekt s použitím atributu levelOfDetail, je-li to vhodné.

2. Segmenty vodních toků se musí křížit vždy, když existuje propojení mezi jevy reálného světa, které představuje. Na křižujících se prvcích sítě, kde není možné, aby voda přetékala od jednoho prvku ke druhému, se nesmí vytvořit žádná křížení.

3. V datové sadě hydrografické sítě, která obsahuje uzly, se tyto uzly mohou vyskytovat pouze v případě, že spojují nebo ukončují spojnice vodních toků.

4. Geometrie je stejná jako ta, která se používá pro povinnosti podávání zpráv podle směrnice 2000/60/ES.

8.7.5.    Používání atributu DelineationKnown

1. Atribut delineationKnown se nepoužívá k označení, že přesnost/preciznost určité geometrie je nízká; toto označení by se mělo uvést s použitím příslušného prvku (příslušných prvků) kvality dat.

2. Atribut delineationKnown se nepoužívá k označení změny geometrie v průběhu času, když tato změna geometrie je známa.

8.7.6.    Osy

Osy objektů vodních toků spadají do rozsahu fyzických objektů reálného světa, které představují, pokud je segment vodních toků označen, že není „fictitious“.

8.7.7.    Zajištění propojení sítě

1. Existuje-li kdekoli v hydrografické síti spojení, všechny propojené konce segmentů a volitelný uzel, které se podílejí na tomto spojení, musejí být umístěny v menší vzdálenosti od sebe, než je přípustná odchylka propojení.

2. Konce segmentů a uzly, které nejsou spojeny, musejí být vždy odděleny na vzdálenost, která je větší než přípustná odchylka propojení.

3. V datových sadách, v nichž jsou jak dopravní spojnice, tak i uzly, musí relativní poloha uzlů a konců spojnic ve vztahu ke stanovené přípustné odchylce propojení odpovídat přidružením, která mezi nimi existují v datové sadě.

8.8.    VrstvyVrstvy pro téma prostorových dat Vodstvo

Typ vrstvy

Název vrstvy

Typ (typy) prostorových objektů

HY.Network

Hydrografická síť

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Vodní útvary

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Hranice zátopy

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Povodí

DrainageBasin, RiverBasin

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Hydrografické zájmové body

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Objekty vytvořené člověkem

Crossing, DamOrWeir, Embankment, Lock, Ford, ShorelineConstruction, Sluice

HY PhysicalWaters.Wetland

Mokřady

Wetland

HY. PhysicalWaters.Shore

Pobřeží

Shore

9.   CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

9.1.    Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů z datových sad, které se týkají tématu prostorových dat Chráněná území, se používají tyto typy prostorových objektů:

 Chráněné území

9.1.1.    Chráněné území (ProtectedSite)

Oblast určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních právních předpisů a právních předpisů Společenství a členských států pro dosažení konkrétních cílů jejich ochrany.Atributy prostorového objektu typu ProtectedSite

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geometry

Geometrie vymezující hranice chráněného území.

GM_Object

 

inspireID

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

legalFoundationDate

Datum vyhlášení statutární ochrany chráněného území. Je to datum, kdy bylo území právně zaregistrováno chráněným, nikoliv datum, kdy bylo poprvé prezentováno v informačním systému.

DateTime

zrušitelný

legalFoundationDocument

Internetová adresa (URL) odkazující na právní dokument, který je dokladem vyhlášení chráněného území, nebo citace tohoto dokumentu.

CI_Citation

zrušitelný

siteDesignation

Označení (typ) chráněného území.

DesignationType

zrušitelný

siteName

Název chráněného území.

GeographicalName

zrušitelný

siteProtectionClassification

Klasifikace chráněného území vycházející z účelu ochrany.

ProtectionClassificationValue

zrušitelný

9.2.    Datové typy

9.2.1.    Typ označení (DesignationType)

Datový typ určený k tomu, aby zahrnul označení pro chráněné území, včetně používaného schématu označení a hodnoty v rámci tohoto schématu.Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designation

Aktuální označení území.

DesignationValue

 

designationScheme

Schéma, z něhož pochází kód označení.

DesignationSchemeValue

 

percentageUnderDesignation

Procento území, které spadá pod označení. Používá se zejména v kategorizaci Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN). Není-li pro tento atribut poskytnuta hodnota, předpokládá se, že je 100 %.

Percentage

 

Území musí používat označení z příslušného schématu označení a hodnota kódu označení musí odpovídat schématu označení.

9.3.    Výčty

9.3.1.    Klasifikace ochrany (ProtectionClassificationValue)

Klasifikace chráněných území vycházející z účelu ochrany.Přípustné hodnoty pro výčet ProtectionClassificationValue

Hodnota

Definice

natureConservation

Chráněné území se chrání za účelem zachování biologické rozmanitosti.

archaeological

Chráněné území se chrání za účelem zachování archeologického dědictví.

cultural

Chráněné území se chrání za účelem zachování kulturního dědictví.

ecological

Chráněné území se chrání za účelem udržení ekologické stability.

landscape

Chráněné území se chrání za účelem zachování charakteristických znaků krajiny.

environment

Chráněné území se chrání za účelem udržení environmentální stability.

geological

Chráněné území se chrání za účelem zachování geologického dědictví.

9.4.    Číselníky

9.4.1.    Systém označování (DesignationSchemeValue)

Systém používaný k přidělení označení pro chráněná území.

Členské státy mohou číselník rozšířit.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ DesignationSchemeValue

Hodnota

Definice

emeraldNetwork

Chráněné území má označení v rámci Sítě Emerald.

IUCN

Chráněné území je klasifikováno podle systému klasifikace Mezinárodní unie pro ochranu přírody.

nationalMonumentsRecord

Chráněné území je klasifikováno podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

natura2000

Chráněné území má označení buď podle směrnice o stanovištích (92/43/EHS), nebo směrnice o ptácích (79/409/EHS).

Ramsar

Chráněné území má označení podle Ramsarské úmluvy.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Chráněné území má označení podle programu UNESCO „Člověk a biosféra“.

UNESCOWorldHeritage

Chráněné území má označení podle Úmluvy UNESCO o světovém dědictví.

▼B

9.4.2.    Označení (DesignationValue)

Abstraktní základní typ pro číselníky, které obsahují klasifikaci a typy označení podle různých systémů.

Tento typ je abstraktní.

9.4.3.    Označení IUCN (IUCNDesignationValue)

Číselník pro systém klasifikace Mezinárodní unie pro ochranu přírody.

Tento typ je podtypem DesignationValue.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ IUCNDesignationValue

Hodnota

Definice

habitatSpeciesManagementArea

Chráněné území je klasifikováno jako území určené k péči o biotopy a druhy podle systému klasifikace IUCN.

managedResourceProtectedArea

Chráněné území je klasifikováno jako řízené území ochrany přírodních zdrojů podle systému klasifikace IUCN.

nationalPark

Chráněné území je klasifikováno jako národní park podle systému klasifikace IUCN.

naturalMonument

Chráněné území je klasifikováno jako přírodní památka podle systému klasifikace IUCN.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Chráněné území je klasifikováno jako chráněná krajina nebo přímoří podle systému klasifikace IUCN.

strictNatureReserve

Chráněné území je klasifikováno jako přísná přírodní rezervace podle systému klasifikace IUCN.

wildernessArea

Chráněné území je klasifikováno jako území divočiny podle systému klasifikace IUCN.

▼B

9.4.4.    Označení záznamů o národních památkách (NationalMonumentsRecordDesignationValue)

Číselník pro systém klasifikace záznamů o národních památkách.

Tento typ je podtypem DesignationValue.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ NationalMonumentsRecordDesignationValue

Hodnota

Definice

agricultureAndSubsistence

Chráněné území je klasifikováno jako zemědělská památka či památka související s živobytím podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

civil

Chráněné území je klasifikováno jako občanská památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

commemorative

Chráněné území je klasifikováno jako památný objekt podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

commercial

Chráněné území je klasifikováno jako památka v oblasti obchodu podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

communications

Chráněné území je klasifikováno jako památka spojovacích prostředků podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

defence

Chráněné území je klasifikováno jako památka v oblasti obrany podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

domestic

Chráněné území je klasifikováno jako domácí památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

education

Chráněné území je klasifikováno jako památka v oblasti vzdělávání podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

gardensParksAndUrbanSpaces

Chráněné území je klasifikováno jako památka ve formě zahrady, parku nebo městského prostoru podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

healthAndWelfare

Chráněné území je klasifikováno jako památka ochrany zdraví a veřejného blaha podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

industrial

Chráněné území je klasifikováno jako průmyslová památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

maritime

Chráněné území je klasifikováno jako námořní památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

monument

Chráněné území je klasifikováno jako památka neurčité formy podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

recreational

Chráněné území je klasifikováno jako rekreační památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

religiousRitualAndFunerary

Chráněné území je klasifikováno jako náboženská, obřadní nebo pohřební památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

settlement

Chráněné území je klasifikováno jako sídliště podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

transport

Chráněné území je klasifikováno jako dopravní památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

waterSupplyAndDrainage

Chráněné území je klasifikováno jako vodohospodářská památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

▼B

9.4.5.    Označení Natura2000 (Natura2000DesignationValue)

Číselník pro systém označení Natura2000 v souladu se směrnicí rady 92/43/EHS ( 12 ) (směrnice o ochraně přírodních stanovišť).

Tento typ je podtypem DesignationValue.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ Natura2000DesignationValue

Hodnota

Definice

proposedSiteOfCommunityImportance

Chráněné území je navrženo jako lokalita významná pro Společenství (SCI) v rámci soustavy Natura2000.

proposedSpecialProtectionArea

Chráněné území bylo navrženo jako zvláště chráněná oblast (SPA, ptačí oblast) v rámci soustavy Natura2000.

siteOfCommunityImportance

Chráněné území je označeno jako lokalita významná pro Společenství (SCI) v rámci soustavy Natura2000.

specialAreaOfConservation

Chráněné území je označeno jako zvláštní oblast ochrany (SAC, evropsky významná lokalita) v rámci soustavy Natura2000.

specialProtectionArea

Chráněné území je označeno jako zvláště chráněná oblast (SPA, ptačí oblast) v rámci soustavy Natura2000.

▼B

9.4.6.    Označení Ramsar (RamsarDesignationValue)

Číselník pro schéma označení podle Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam (Ramsarská úmluva).

Tento typ je podtypem DesignationValue.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ RamsarDesignationValue

Hodnota

Definice

ramsar

Chráněné území je označeno podle Ramsarské úmluvy.

▼B

9.4.7.    Označení programu pro lidstvo a biosféru UNESCO (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)

Číselník pro systém klasifikace programu pro lidstvo a biosféru.

Tento typ je podtypem DesignationValue.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Hodnota

Definice

biosphereReserve

Chráněné území je označeno jako biosférická rezervace podle programu UNESCO „Člověk a biosféra“.

▼B

9.4.8.    Označení světového dědictví UNESCO (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)

Číselník pro systém označení světového dědictví.

Tento typ je podtypem DesignationValue.

▼M2

Přípustné hodnoty pro tento číselník zahrnují pouze hodnoty uvedené v následující tabulce.

▼M1►M2  Hodnoty pro číselník ◄ UNESCOWorldHeritageDesignationValue

Hodnota

Definice

cultural

Chráněné území je označeno jako památka světového kulturního dědictví.

mixed

Chráněné území je označeno jako památka světového smíšeného dědictví.

natural

Chráněné území je označeno jako památka světového přírodního dědictví.

▼B

9.5.    VrstvyVrstvy pro téma prostorových dat Chráněná území

Typ vrstvy

Název vrstvy

Typ (typy) prostorových objektů

PS.ProtectedSite

Chráněná území

ProtectedSite

▼M2
PŘÍLOHA III

POŽADAVKY NA TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT UVEDENÁ V PŘÍLOZE II SMĚRNICE 2007/2/ES

1.   NADMOŘSKÁ VÝŠKA (ELEVATION)

1.1.    Definice

Kromě definic uvedených v článku 2