02010R1031 — CS — 08.11.2017 — 006.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1031/2010

ze dne 12. listopadu 2010

o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 302 18.11.2010, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1210/2011 ze dne 23. listopadu 2011,

  L 308

2

24.11.2011

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 784/2012 ze dne 30. srpna 2012,

  L 234

4

31.8.2012

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1042/2012 ze dne 7. listopadu 2012,

  L 310

19

9.11.2012

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1143/2013 ze dne 13. listopadu 2013,

  L 303

10

14.11.2013

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 176/2014 ze dne 25. února 2014,

  L 56

11

26.2.2014

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1902 ze dne 18. října 2017,

  L 269

13

19.10.2017
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1031/2010

ze dne 12. listopadu 2010

o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro harmonogram, správu a jiné aspekty dražeb povolenek v souladu se směrnicí 2003/87/ES.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na přidělování povolenek prostřednictvím dražeb podle kapitoly II (letectví) směrnice 2003/87/ES a na přidělování povolenek prostřednictvím dražeb podle kapitoly III (stacionární zařízení) uvedené směrnice, které mohou být vyřazeny v obchodovacích obdobích od 1. ledna 2013.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „futures“ povolenky dražené jako finanční nástroje v souladu s čl. 38 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ( 1 ) k dodání, jež se má uskutečnit ke sjednanému budoucímu datu za dražební zúčtovací cenu určenou v souladu s čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení a po němž jsou výzvy k úhradě variační marže odrážející pohyby cen splatné v hotovosti;

2) „forwardy“ povolenky dražené jako finanční nástroje v souladu s čl. 38 odst. 3 nařízení (ES) č. 1287/2006 k dodání, jež se má uskutečnit ke sjednanému budoucímu datu za dražební zúčtovací cenu určenou v souladu s čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení a po němž lze výzvy k úhradě variační marže odrážející pohyby cen zajistit buď nehotovostním zajištěním, nebo prostřednictvím sjednané státní záruky, a to dle uvážení ústřední protistrany;

3) „dvoudenním spotem“ povolenky dražené k dodání, jež se má uskutečnit ke sjednanému datu, které připadne nejpozději na druhý obchodovací den ode dne konání dražby, v souladu s čl. 38 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1287/2006;

4) „pětidenními futures“ povolenky dražené jako finanční nástroje v souladu s čl. 38 odst. 3 nařízení (ES) č. 1287/2006 k dodání, jež se má uskutečnit ke sjednanému datu, které připadne nejpozději na pátý obchodovací den ode dne konání dražby;

5) „nabídkou“ nabídka při dražbě k získání daného objemu povolenek za určitou cenu;

6) „nabídkovým oknem“ období, během kterého lze předkládat nabídky;

7) „obchodovacím dnem“ každý den, kdy jsou dražební platforma a k ní připojený systém zúčtování nebo systém vypořádání otevřeny pro obchodování;

8) „investičním podnikem“ investiční podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES;

9) „úvěrovou institucí“ úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ( 2 );

10) „finančním nástrojem“ finanční nástroj podle čl. 4 odst. 1 bodu 17 směrnice 2004/39/ES, není-li v tomto nařízení uvedeno jinak;

11) „sekundárním trhem“ trh, na kterém osoby kupují nebo prodávají povolenky před jejich přidělením nebo po jejich přidělení bezplatně nebo prostřednictvím dražby;

12) „mateřským podnikem“ mateřský podnik podle článků 1 a 2 směrnice Rady 83/349/EHS ( 3 );

13) „dceřiným podnikem“ dceřiný podnik podle článků 1 a 2 směrnice 83/349/EHS;

14) „přidruženým podnikem“ podnik, který je k mateřskému nebo dceřinému podniku vázán vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS;

15) „kontrolou“ kontrola podle čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ( 4 ), jak je uplatněna v konsolidovaném sdělení Komise k otázkám příslušnosti ( 5 ). 22. bod odůvodnění uvedeného nařízení a body 52 a 53 uvedeného sdělení se použijí pro vymezení pojmu kontroly v případě státních podniků;

16) „dražebním procesem“ proces zahrnující vytvoření kalendáře dražeb, postupů získání povolení k podávání nabídek, postupů podávání nabídek, konání dražby, výpočet a oznámení výsledků dražby, ujednání o úhradě splatné ceny, dodání povolenek a správu zajištění potřebného ke krytí transakčních rizik, jakož i dohled nad řádným konáním dražeb dražební platformou a jeho sledování;

17) „praním peněz“ praní peněz podle čl. 1 odst. 2 směrnice 2005/60/ES s ohledem na čl. 1 odst. 3 a 5 uvedené směrnice;

18) „financováním terorismu“ financování terorismu podle čl. 1 odst. 4 směrnice 2005/60/ES s ohledem na čl. 1 odst. 5 uvedené směrnice;

19) „trestnou činností“ trestná činnost podle čl. 3 odst. 4 směrnice 2005/60/ES;

20) „dražitelem“ veřejný nebo soukromý subjekt jmenovaný členským státem pro dražbu povolenek jeho jménem;

21) „jmenovaným vkladním účtem“ jeden nebo více typů vkladního účtu stanovených v platném nařízení Komise, které bylo přijato podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/87/ES pro účely účasti v dražebním procesu nebo pro účely jeho pořádání včetně držení povolenek v úschově až do jejich dodání podle tohoto nařízení;

22) „jmenovaným bankovním účtem“ bankovní účet určený dražitelem, nabízejícím nebo jeho právním nástupcem pro příjem plateb podle tohoto nařízení;

23) „hloubkovou kontrolou klienta“ hloubková kontrola klienta podle čl. 8 odst. 1 směrnice 2005/60/ES s ohledem na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice;

24) „skutečným vlastníkem“ skutečný vlastník podle čl. 3 odst. 6 směrnice 2005/60/ES;

25) „řádně ověřenou kopií“ ověřená kopie původního dokumentu, u níž kvalifikovaný právník, účetní, státní notář nebo podobný odborník, který je podle vnitrostátního práva příslušného členského státu oprávněn k úřednímu ověřování toho, zda je kopie skutečně věrnou kopií svého originálu, potvrdí, že se jedná o věrnou kopii originálu;

26) „politicky exponovanými osobami“ politicky exponované osoby podle čl. 3 odst. 8 směrnice 2005/60/ES;

27) „zneužitím trhu“ buď obchodování zasvěcených osob definované v bodu 28 tohoto článku či zakázané v článku 38, nebo manipulace s trhem definovaná v bodu 30 tohoto článku či v čl. 37 písm. b) anebo obojí;

28) „obchodováním zasvěcených osob“ použití důvěrné informace, které je zakázáno v souladu s články 2, 3 a 4 směrnice 2003/6/ES, ve vztahu k finančnímu nástroji ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice 2003/6/ES podle článku 9 uvedené směrnice, není-li v tomto nařízení uvedeno jinak;

29) „důvěrnou informací“ důvěrná informace podle čl. 1 odst. 1 směrnice 2003/6/ES ve vztahu k finančnímu nástroji ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice 2003/6/ES podle článku 9 uvedené směrnice, není-li v tomto nařízení uvedeno jinak;

30) „manipulací s trhem“ manipulace s trhem podle čl. 1 odst. 2 směrnice 2003/6/ES ve vztahu k finančnímu nástroji ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice 2003/6/ES podle článku 9 uvedené směrnice, není-li v tomto nařízení uvedeno jinak;

31) „systémem zúčtování“ jedna nebo více infrastruktur připojených k dražební platformě, které mohou poskytovat služby zúčtování, dozajištění, vzájemného započtení, správy zajištění, vypořádání a dodání a jakékoli jiné služby, které provádí ústřední protistrana, s přímým přístupem nebo s nepřímým přístupem prostřednictvím členů ústřední protistrany, kteří jednají jako zprostředkovatelé mezi svými klienty a ústřední protistranou;

32) „zúčtováním“ všechny procesy před otevřením nabídkového okna, během otevření nabídkového okna a po uzavření nabídkového okna až do vypořádání, které zahrnují řízení rizik, jež v tomto období vzniknou, včetně dozajištění, vzájemného započtení či novace, nebo jakékoli jiné služby, jež mohou být provedeny systémem zúčtování nebo vypořádání;

33) „dozajištěním“ proces, při kterém má dražitel nebo nabízející, případně jeden či více zprostředkovatelů jednajících jejich jménem zastavit zajištění ke krytí dané finanční pozice, který zahrnuje celý proces měření, výpočtu a správy zajištění předloženého ke krytí těchto finančních pozic a který má zajistit, aby všechny platební závazky nabízejícího a všechny závazky týkající se dodání a připadající na dražitele nebo jednoho či více zprostředkovatelů jednajících jeho jménem mohly být splněny ve velmi krátké době;

34) „vypořádáním“ uhrazení částky za povolenky úspěšným nabízejícím nebo jeho právním nástupcem nebo ústřední protistranou nebo zúčtovatelem, které mají být tomuto nabízejícímu, jeho právnímu nástupci nebo ústřední protistraně nebo zúčtovateli dodány, a dodání povolenek úspěšnému nabízejícímu nebo jeho právnímu nástupci nebo ústřední protistraně nebo zúčtovateli;

35) „ústřední protistranou“ subjekt, který je prostředníkem buď přímo mezi dražitelem a nabízejícím či jeho právním nástupcem, nebo mezi zprostředkovateli, kteří je zastupují, a který jedná jako jejich výlučná protistrana, jež zaručuje úhradu výnosů z dražeb dražiteli nebo zprostředkovateli, který ho zastupuje, nebo dodání vydražených povolenek nabízejícímu nebo zprostředkovateli, který ho zastupuje, v souladu s článkem 48;

36) „systémem vypořádání“ jakákoli infrastruktura připojená nebo nepřipojená k dražební platformě, jež může poskytovat služby vypořádání, mezi které mohou patřit služby zúčtování, vzájemného započtení, správy zajištění nebo jakékoli jiné služby, které v konečném důsledku umožňují dodání povolenek jménem dražitele úspěšnému nabízejícímu nebo jeho právnímu nástupci a úhradu dlužné částky úspěšným nabízejícím nebo jeho právním nástupcem dražiteli, jež se provádí jedním z těchto způsobů:

a) prostřednictvím bankovního systému a registru Unie;

b) prostřednictvím jednoho nebo více zúčtovatelů jednajících jménem dražitele a nabízejícího nebo jeho právního nástupce, s přístupem k zúčtovateli buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím členů zúčtovatelů, kteří jednají jako zprostředkovatelé mezi svými klienty a zúčtovatelem;

37) „zúčtovatelem“ subjekt jednající jako zástupce poskytující účty dražební platformě, pomocí kterých jsou bezpečně prováděny účetní pokyny k převodu dražených povolenek poskytnutých dražitelem nebo zprostředkovatelem, který ho zastupuje, a k úhradě dražební zúčtovací ceny úspěšným nabízejícím, jeho právním nástupcem nebo zprostředkovatelem, který je zastupuje, a to současně nebo téměř současně zajištěným způsobem;

38) „zajištěním“ formy zajištění (kolaterálu) uvedené v čl. 2 písm. m) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ( 6 ), včetně povolenek, které jsou přijaty jako zástava systémem zúčtování nebo systémem vypořádání;

39) „regulovaným trhem“ regulovaný trh podle čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES;

40) „malými a středními podniky“ provozovatelé a provozovatelé letadel, kteří jsou malými a středními podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES ( 7 );

41) „malými producenty emisí“ provozovatelé nebo provozovatelé letadel, kteří na základě svých ověřených emisí vyprodukovali emise v průměrné výši 25 000 nebo méně tun ekvivalentu oxidu uhličitého za tři kalendářní roky předcházející roku, kdy se účastní dražby;

42) „organizátorem trhu“ organizátor trhu podle čl. 4 odst. 1 bodu 13 směrnice 2004/39/ES;

43) „usazením“ se rozumí:

a) místo bydliště nebo trvalá adresa v rámci Unie pro účely čl. 6 odst. 3 třetího pododstavce;

b) totéž, co v čl. 4 odst. 1 bodu 20 písm. a) směrnice 2004/39/ES s ohledem na požadavky čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice pro účely čl. 18 odst. 2 tohoto nařízení;

c) totéž, co v čl. 4 odst. 1 bodu 20 písm. a) směrnice 2004/39/ES s ohledem na požadavky čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice pro účely čl. 18 odst. 3 tohoto nařízení v případě osob uvedených v čl. 18 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení;

d) totéž, co v čl. 4 odst. 7 směrnice 2006/48/ES pro účely čl. 18 odst. 3 tohoto nařízení v případě osob uvedených v čl. 18 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení;

e) totéž, co v čl. 4 odst. 1 bodu 20 písm. a) směrnice 2004/39/ES pro účely čl. 19 odst. 2 tohoto nařízení v případě obchodního seskupení uvedeného v čl. 18 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení;

▼M1

f) totéž, co v čl. 4 odst. 1 bodu 20 písm. b) směrnice 2004/39/ES pro účely čl. 28 odst. 4 a 5, čl. 35 odst. 4, 5 a 6 a čl. 42 odst. 1 tohoto nařízení;

▼M2

44) „výstupní strategií“ jeden nebo více dokumentů určených v souladu se smlouvami o jmenování subjektu sledujícího dražby nebo příslušné dražební platformy, kterými se stanoví podrobná opatření plánovaná k zajištění:

a) převodu všeho hmotného a nehmotného majetku nezbytného pro nepřerušené pokračování dražeb a hladké fungování dražebního procesu nástupcem dražební platformy;

b) poskytování zadavatelům nebo subjektu sledujícímu dražby nebo oběma subjektům všech informací souvisejících s dražebním procesem, jež jsou nezbytné k zadávacímu řízení pro jmenování nástupce dražební platformy;

c) poskytování zadavatelům nebo subjektu sledujícímu dražby nebo nástupci dražební platformy nebo jakékoli kombinaci těchto subjektů technickou pomoc, díky níž zadavatelé nebo subjekt sledující dražby nebo nástupce dražební platformy nebo jakákoli kombinace těchto subjektů porozumí příslušným informacím poskytnutým podle písmen a) a b), získá k nim přístup či je využije.

▼BKAPITOLA II

ZPŮSOB POŘÁDÁNÍ DRAŽEB

Článek 4

Dražené produkty

▼M4

1.  Povolenky jsou nabízeny k prodeji na dražební platformě prostřednictvím standardizovaných elektronických smluv („dražený produkt“).

▼M1

2.  Každý členský stát draží povolenky v podobě dvoudenního spotu nebo pětidenních futures.

▼M1 —————

▼B

Článek 5

Formát dražby

Dražby se provádějí v takovém formátu, kdy nabízející v průběhu jednoho nabídkového okna podávají své nabídky, aniž by viděli nabídky předložené ostatními nabízejícími. Každý úspěšný nabízející zaplatí za každou povolenku stejnou dražební zúčtovací cenu jak je uvedena v článku 7 bez ohledu na cenovou nabídku.

Článek 6

Podání a stažení nabídky

1.  Minimální objem nabídky na dražené produkty je jeden lot.

▼M1

Jeden lot dražený dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 je 500 povolenek.

Jeden lot dražený dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 2 nebo čl. 30 odst. 2 je 500 nebo 1 000 povolenek.

▼B

2.  V každé nabídce je uvedeno následující:

a) totožnost nabízejícího a zda nabízející podává nabídku na svůj vlastní účet nebo jménem klienta;

b) pokud nabízející podává nabídku jménem klienta, totožnost klienta;

c) objem nabídky jakožto počet povolenek v celočíselných násobcích lotů po 500 nebo 1 000 povolenkách;

d) cenovou nabídku v eurech za každou povolenku zaokrouhlenou na dvě desetinná místa.

3.  Každou nabídku lze podat, upravit nebo stáhnout pouze v průběhu příslušného nabídkového okna.

Podané nabídky lze upravit nebo stáhnout do stanoveného termínu před uzavřením nabídkového okna. Termín stanoví příslušná dražební platforma a zveřejní jej na své internetové stránce alespoň pět obchodovacích dnů před otevřením nabídkového okna.

Pouze fyzická osoba usazená v Unii, jmenovaná v souladu s podmínkami čl. 19 odst. 2 písm. d) a oprávněná zavázat nabízejícího pro všechny účely týkající se dražeb včetně podání nabídky („zástupce nabízejícího“) je oprávněna k podání, úpravě nebo stažení nabídky.

Každá nabídka je závazná, jakmile je podána, pokud není stažena nebo upravena v souladu s tímto odstavcem nebo stažena v souladu s odstavcem 4.

4.  Pokud je dotyčná dražební platforma přesvědčena, že při podání nabídky došlo skutečně k chybě, může v případě, že o to požádá zástupce nabízejícího, považovat chybně podanou nabídku za staženou po uzavření nabídkového okna, ale před určením dražební zúčtovací ceny.

5.  Přijetí, předání nebo podání nabídky investičním podnikem nebo úvěrovou institucí na jakékoli dražební platformě se považuje za investiční službu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2004/39/ES, je-li dražený produkt finančním nástrojem.

Článek 7

Dražební zúčtovací cena a rozhodování vyrovnaných nabídek

1.  Dražební zúčtovací cena se stanoví po uzavření nabídkového okna.

2.  Dražební platforma seřadí podané nabídky podle nabídkové ceny. Pokud je cena několika nabídek stejná, seřadí se tyto nabídky namátkovým výběrem podle algoritmu, který dražební platforma určí před dražbou.

Objemy nabídek se sečtou počínaje nabídkou s nejvyšší cenou. Cena nabídky, u které se součet objemů nabídek shoduje s objemem dražených povolenek nebo jej převyšuje, je dražební zúčtovací cena.

3.  Všechny nabídky, které tvoří součet objemů nabídek určených podle odstavce 2, se přidělí za dražební zúčtovací cenu.

4.  Pokud celkový objem úspěšných nabídek určených podle odstavce 2 překročí objem dražených povolenek, zbývající objem dražených povolenek se přidělí tomu, kdo předložil poslední nabídku, která tvoří součet objemů nabídek.

5.  Pokud celkový objem nabídek seřazených podle odstavce 2 nedosahuje objemu dražených povolenek, dražební platforma dražbu zruší.

6.  Pokud je dražební zúčtovací cena výrazně nižší než cena na sekundárním trhu, která převládá v době otevření a bezprostředně před otevřením nabídkového okna s přihlédnutím ke krátkodobému kolísání ceny povolenek za vymezené období předcházející dražbě, dražební platforma dražbu zruší.

▼M4

7.  Před zahájením dražby určí dražební platforma metodiku pro použití odstavce 6 po konzultaci se subjektem sledujícím dražby, byl-li jmenován, a poté, co uvědomí příslušné vnitrostátní orgány uvedené v článku 56.

Mezi dvěma nabídkovými okny na téže dražební platformě může příslušná dražební platforma metodiku změnit. O této změně neprodleně uvědomí subjekt sledující dražby, byl-li jmenován, a příslušné vnitrostátní orgány uvedené v článku 56.

Příslušná dražební platforma v co nejvyšší míře přihlédne ke stanovisku subjektu sledujícího dražby, je-li poskytnuto.

8.  Pokud jsou jedna nebo více dražeb následně zrušeny podle odstavců 5 nebo 6, kombinovaný objem povolenek z těchto dražeb se rovnoměrně rozdělí mezi následující dražby plánované na stejné dražební platformě.

Pokud se na povolenky vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES, počet dražeb, mezi něž musí být kombinovaný dražený objem rozdělen, čtyřnásobně převyšuje počet dražeb, které byly zrušeny.

Pokud se na povolenky vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, počet dražeb, mezi něž musí být kombinovaný dražený objem rozdělen, dvojnásobně převyšuje počet dražeb, které byly zrušeny.

▼BKAPITOLA III

KALENDÁŘ DRAŽEB

Článek 8

Harmonogram a četnost

1.  Dražební platforma organizuje dražby samostatně prostřednictvím svého pravidelně se opakujícího nabídkového okna. Nabídkové okno se otevírá a uzavírá ve stejný obchodovací den. Nabídkové okno zůstává otevřeno nejméně dvě hodiny. Nabídková okna dvou nebo více dražebních platforem se nesmějí překrývat a mezi dvěma po sobě jdoucími nabídkovými okny musí být nejméně dvouhodinový odstup.

2.  Dražební platforma určí data a časy dražeb s ohledem na státní svátky, které ovlivňují mezinárodní finanční trhy, a jakékoli jiné události nebo okolnosti, které by podle názoru dražební platformy mohly ovlivnit řádné konání dražeb a vyžádat si změny. Každoročně se během dvoutýdenního období Vánoc a Nového roku nekonají žádné dražby.

▼M4

3.  Za výjimečných okolností může dražební platforma po konzultaci se subjektem sledujícím dražby, byl-li jmenován, změnit časy nabídkového okna tak, že uvědomí všechny osoby, jež by touto změnou mohly být dotčeny. Příslušná dražební platforma ke stanovisku subjektu sledujícího dražby, je-li poskytnuto, v co nejvyšší míře přihlédne.

▼M1

4.  Počínaje šestou dražbou nebo dříve, provádí dražební platforma jmenovaná ve smyslu čl. 26 odst. 1 nebo 2 dražby povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES, alespoň každý týden a dražby povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, alespoň jednou za dva měsíce, s výjimkou roku 2012, v jehož průběhu uvedené dražební platformy provádějí dražby povolenek, na které se vztahuje kapitola III uvedené směrnice, alespoň každý měsíc.

▼B

Nanejvýše dva dny týdně, ve kterých dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 koná dražbu, nekoná dražbu žádná jiná dražební platforma. Pokud dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 koná dražby více než dva dny týdně, určí a zveřejní, ve které dva dny se žádné další dražby konat nesmějí. Učiní tak nejpozději v okamžiku určení a zveřejnění podle čl. 11 odst. 1.

▼M4

5.  Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES, určený k dražbě na dražební platformě jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 se rovnoměrně rozdělí mezi dražby konané v daném roce s tou výjimkou, že objem dražený v dražbách pořádaných v srpnu každého roku je poloviční ve srovnání s objemem draženým v dražbách pořádaných v ostatních měsících roku.

Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, určený k dražbě na dražební platformě jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 se v zásadě rovnoměrně rozdělí mezi dražby konané v daném roce s tou výjimkou, že objem dražený v srpnu každého roku je poloviční ve srovnání s objemem draženým v dražbách pořádaných v ostatních měsících roku.

▼B

6.  Další ustanovení o harmonogramu a četnosti dražeb pořádaných jinou dražební platformou než dražebními platformami jmenovanými podle čl. 26 odst. 1 a 2 jsou uvedena v článku 32.

▼M4

Článek 9

Okolnosti bránící konání dražeb

Aniž je dotčeno případné uplatnění pravidel uvedených v článku 58, může dražební platforma dražbu zrušit, pokud je řádné konání dané dražby narušeno nebo je její narušení pravděpodobné. Pokud jsou jedna nebo více dražeb následně zrušeny, kombinovaný objem povolenek z těchto dražeb se rovnoměrně rozdělí mezi následující dražby plánované na stejné dražební platformě.

Pokud se na povolenky vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES, počet dražeb, mezi něž musí být rozdělen kombinovaný dražený objem, čtyřnásobně převyšuje počet dražeb, které byly následně zrušeny.

Pokud se na povolenky vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, počet dražeb, mezi něž musí být rozdělen kombinovaný dražený objem, dvojnásobně převyšuje počet dražeb, které byly následně zrušeny.

▼B

Článek 10

Roční objemy dražených povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES

▼M1

1.  V příloze I tohoto nařízení je pro každý členský stát uveden objem všech povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v roce 2012.

▼M6

2.  Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v letech 2013 a 2014, odpovídá množství povolenek určenému podle článků 9 a 9a uvedené směrnice pro příslušný kalendářní rok po odečtení bezplatně přidělených povolenek stanovených v čl. 10a odst. 7 a čl. 11 odst. 2 uvedené směrnice a po odečtení poloviny celkového objemu povolenek dražených v roce 2012.

Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v každém kalendářním roce v období 2015–2018, odpovídá množství povolenek určenému podle článků 9 a 9a uvedené směrnice pro příslušný kalendářní rok po odečtení bezplatně přidělených povolenek stanovených v čl. 10a odst. 7 a čl. 11 odst. 2 uvedené směrnice.

▼M5

Objem povolenek, které mají být draženy v daném roce, určený podle prvního nebo druhého pododstavce tohoto odstavce v letech 2014–2016 se sníží o množství povolenek pro daný rok uvedené v druhém sloupci tabulky v příloze IV tohoto nařízení.

Jestliže snížení v rozsahu stanoveném v příloze IV nelze v roce 2014 rozložit do období delšího než 9 měsíců, sníží se o 100 milionů povolenek a poté o stejné množství pro každé čtvrtletí daného roku. Rozsah snížení pro roky 2015 a 2016 se v takovém případě odpovídajícím způsobem upraví o rovnoměrné počty.

▼M6

Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy od roku 2019, odpovídá množství povolenek stanovenému v souladu s čl. 10 odst. 1 a 1a uvedené směrnice.

▼M5

Pokud jde o členské státy, které uplatňují článek 10c směrnice, a aniž by byl dotčen čl. 10c odst. 2 první věta směrnice, nebude celkové množství povolenek, které mají být po úpravě podle druhého sloupce tabulky v příloze IV tohoto nařízení draženy v daném roce, nižší než množství povolenek, které mají být v témže roce přechodně bezplatně přiděleny zařízením na výrobu elektrické energie.

Pokud to bude nutné, zvýší se odpovídajícím způsobem celkové množství povolenek, které mají být členským státem uplatňujícím článek 10c směrnice draženy v daném roce v letech 2014–2016. Pokud dojde ke zvýšení celkového množství povolenek, které mají být draženy, podle předchozí věty, sníží se následně tak, aby bylo dodrženo rozložení podle prvního pododstavce tohoto odstavce. Objemy povolenek, které mají být draženy, uvedené v druhém a třetím sloupci tabulky v příloze IV tohoto nařízení se upraví tak, aby bylo toto případné zvýšení a snížení zohledněno.

▼B

Veškeré množství povolenek, které se má dražit podle článku 24 směrnice 2003/87/ES, se připočítá k objemu povolenek, které mají být draženy v daném kalendářním roce podle prvního nebo druhého pododstavce tohoto odstavce.

▼M6

Aniž je dotčeno rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ( 8 ), při určování objemu povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v posledním roce každého obchodovacího období, se zohlední ukončení provozu zařízení podle čl. 10a odst. 19 uvedené směrnice, úprava množství bezplatných povolenek podle čl. 10a odst. 20 uvedené směrnice a povolenky v rezervě pro nové účastníky na trhu stanovené v čl. 10a odst. 7 uvedené směrnice.

3.  Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v každém kalendářním roce počínaje rokem 2013, vychází z přílohy I a z určení předpokládaného množství povolenek, které mají být draženy, a ze zveřejnění tohoto množství Komisí podle čl. 10 odst. 1 uvedené směrnice nebo z poslední změny původního předpokladu Komise zveřejněného do 31. ledna předchozího roku, přičemž se případně zohlední rozhodnutí (EU) 2015/1814 a v co největší míře veškeré přechodně přidělené bezplatné povolenky odečtené nebo určené k odečtení podle čl. 10c odst. 2 směrnice 2003/87/ES od množství povolenek, které by jinak daný členský stát vydražil podle čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice, jakož i jakákoliv úprava podle článků 24 a 27 uvedené směrnice.

Aniž je dotčeno rozhodnutí (EU) 2015/1814, veškeré následné změny objemu povolenek, které mají být draženy v daném kalendářním roce, se zohlední v objemu povolenek, které mají být draženy v následujícím kalendářním roce.

4.  Aniž je dotčen čl. 10a odst. 7 směrnice 2003/87/ES, odpovídá podíl povolenek každého členského státu, které mají být draženy a na které se vztahuje kapitola III uvedené směrnice, na daný kalendářní rok podílu určenému v souladu s čl. 10 odst. 2 téže směrnice, přičemž se zohlední jakékoliv bezplatné povolenky přechodně přidělené daným členským státem v daném kalendářním roce podle článku 10c směrnice 2003/87/ES a jakékoliv povolenky, které má daný členský stát dražit v témže kalendářním roce podle článku 24 uvedené směrnice, jakož i povolenky, které se mají umístit do rezervy tržní stability nebo z této rezervy uvolnit podle čl. 1 odst. 5 druhého pododstavce a čl. 1 odst. 8 rozhodnutí (EU) 2015/1814.

▼B

Článek 11

Kalendář jednotlivých dražeb povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které jsou draženy dražebními platformami jmenovanými podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení

▼M6

1.  Dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení určují a zveřejňují nabídková okna, jednotlivé objemy, data dražeb, jakož i dražený produkt, data platby a dodání povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v jednotlivých dražbách plánovaných na každý kalendářní rok, do 30. června předchozího roku nebo co nejdříve po tomto datu, a to po předchozí poradě s Komisí a získání jejího stanoviska. Příslušné dražební platformy ke stanovisku Komise v co nejvyšší míře přihlédnou.

▼M1

2.  Dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení určují a zveřejňují informace podle odstavce 1 tohoto článku v souladu s přílohou I a podle určení předpokládaného množství povolenek, které mají být draženy, a zveřejnění tohoto množství Komisí nebo podle poslední změny původního předpokladu Komise, včetně veškerých úprav, podle čl. 10 odst. 3 směrnice 2003/87/ES.

▼B

3.  Nabídková okna, jednotlivé objemy a data dražeb povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v jednotlivých dražbách plánovaných na poslední rok každého obchodovacího období, mohou být dražební platformou upraveny s ohledem na ukončení provozu zařízení ve smyslu čl. 10a odst. 19 uvedené směrnice, úpravu množství bezplatných povolenek podle čl. 10a odst. 20 uvedené směrnice nebo povolenky v rezervě pro nové účastníky na trhu stanovené v čl. 10a odst. 7 uvedené směrnice.

▼M4

4.  Kalendář jednotlivých dražeb povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES, jež jsou pořádány jinou dražební platformou než dražebními platformami jmenovanými podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, je určen a zveřejněn v souladu s článkem 32 tohoto nařízení.

Článek 32 se rovněž použije na dražby pořádané podle čl. 30 odst. 7 druhého pododstavce dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo 2.

Článek 12

Roční objemy dražených povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES

1.  Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy každý rok, činí 15 % předpokládaného objemu povolenek, které budou daný rok v oběhu. V případě, že je objem povolenek dražený v daném roce vyšší nebo nižší než 15 % objemu skutečně uvedeného do oběhu, objem určený k dražbě pro následující rok se upraví s ohledem na tento rozdíl. Všechny povolenky, které se nevydražily v posledním roce obchodovacího období, se draží v prvních čtyřech měsících následujícího roku.

Při určování objemu povolenek, které mají být draženy v posledním roce každého obchodovacího období, se zohlední povolenky ve zvláštní rezervě podle článku 3f směrnice 2003/87/ES.

2.  Podíl povolenek každého členského státu, které mají být draženy a na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, na každý kalendářní rok v daném obchodovacím období se určí v souladu s čl. 3d odst. 3 uvedené směrnice.

▼B

Článek 13

Kalendář jednotlivých dražeb povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES a které jsou draženy dražebními platformami jmenovanými podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení

1.  Dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení určí a zveřejní nabídková okna, jednotlivé objemy a data dražeb povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v jednotlivých dražbách plánovaných na rok 2012, do 30. září 2011 nebo co nejdříve po tomto datu, a to po předchozí poradě s Komisí a získání jejího stanoviska. Příslušné dražební platformy v co nejvyšší míře ke stanovisku Komise přihlédnou.

▼M4

2.  Počínaje rokem 2013 dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení v zásadě určují a zveřejňují nabídková okna, jednotlivé objemy, data dražeb, jakož i dražený produkt, data platby a dodání povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v jednotlivých dražbách plánovaných na každý kalendářní rok, do 30. září předchozího roku nebo co nejdříve po tomto datu, a to po předchozí poradě s Komisí a získání jejího stanoviska v dané věci. Příslušné dražební platformy ke stanovisku Komise v co nejvyšší míře přihlédnou.

▼B

Nabídková okna, jednotlivé objemy, data dražeb, jakož i dražený produkt, data platby a dodání povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v jednotlivých dražbách plánovaných na poslední rok každého obchodovacího období, mohou být příslušnou dražební platformou upraveny s ohledem na povolenky ve zvláštní rezervě podle článku 3f uvedené směrnice.

3.  Určení a zveřejnění dražebních platforem jmenovaných podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení učiněná podle odstavců 1 a 2 vychází z rozhodnutí Komise přijatého podle čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES.

4.  Ustanovení o kalendáři jednotlivých dražeb povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, jež jsou pořádány jinou dražební platformou než dražebními platformami jmenovanými podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, jsou určena a zveřejněna podle článku 32 tohoto nařízení.

▼M4

Článek 32 se rovněž použije na dražby pořádané podle čl. 30 odst. 7 druhého pododstavce dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo 2.

▼B

Článek 14

Úpravy kalendáře dražeb

1.  Určení a zveřejnění ročních objemů, které mají být draženy, a nabídkových oken, objemů, dat, draženého produktu a dat platby a dodání v souvislosti s jednotlivými dražbami podle článků 10 až 13 a čl. 32 odst. 4 nelze měnit; výjimku představují úpravy z těchto důvodů:

a) zrušení dražby podle čl. 7 odst. 5 a 6, článku 9 a čl. 32 odst. 5;

b) pozastavení činnosti jiné dražební platformy než dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení stanovené nařízením Komise přijatým podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/87/ES;

c) rozhodnutí členského státu přijaté podle čl. 30 odst. 8;

d) nevypořádání podle čl. 45 odst. 5;

e) povolenky ve zvláštní rezervě podle článku 3f směrnice 2003/87/ES;

f) ukončení provozu zařízení podle čl. 10a odst. 19 směrnice 2003/87/ES, úprava množství bezplatných povolenek podle čl. 10a odst. 20 uvedené směrnice nebo povolenky v rezervě pro nové účastníky na trhu stanovené v čl. 10a odst. 7 uvedené směrnice;

g) jednostranné zahrnutí dodatečných činností a plynů podle článku 24 směrnice 2003/87/ES;

h) opatření přijatá podle článku 29a směrnice 2003/87/ES;

i) vstup změn tohoto nařízení nebo směrnice 2003/87/ES v platnost;

▼M1

j) nezařazení povolenek do dražeb podle čl. 22 odst. 5 nebo čl. 24 odst. 1 druhého pododstavce;

▼M6

k) potřeba, aby dražební platforma zabránila dražbě, která je v rozporu s tímto nařízením nebo směrnicí 2003/87/ES;

▼M6

l) potřebné úpravy podle rozhodnutí (EU) 2015/1814, které se určí a zveřejní do 15. července daného roku nebo co nejdříve po tomto datu.

▼B

2.  Pokud způsob provedení změny není v tomto nařízení stanoven, příslušná dražební platforma tuto změnu neprovede, dokud ji dříve nekonzultuje s Komisí a nezíská k ní její stanovisko. Příslušná dražební platforma v co nejvyšší míře ke stanovisku Komise přihlédne.KAPITOLA IV

PŘÍSTUP K DRAŽBÁM

Článek 15

Osoby, které mohou při dražbě podávat nabídky přímo

Aniž je dotčen čl. 28 odst. 3, může při dražbě podávat nabídky přímo pouze osoba, která je způsobilá k žádosti o povolení k podávání nabídek podle článku 18 a která povolení k podávání nabídek získá podle článků 19 a 20.

Článek 16

Přístupové prostředky

1.  Dražební platforma zajistí prostředky pro nediskriminační přístup ke svým dražbám.

▼M4

1a.  Povolení k dražbám nesmí záviset na členství nebo účastnictví na sekundárním trhu organizovaném dražební platformou nebo jakémkoli jiném obchodním místě provozovaném dražební platformou nebo jakoukoli třetí stranou.

▼M1

2.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 zajistí vzdálený přístup ke svým dražbám prostřednictvím elektronického rozhraní, které je bezpečně a spolehlivě přístupné přes Internet.

Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 dále umožní nabízejícím přístup ke svým dražbám prostřednictvím vyhrazeného připojení k elektronickému rozhraní.

▼M4

3.  Dražební platforma může nabídnout a členské státy pro ni mohou stanovit povinnost nabízet jeden nebo více alternativních prostředků pro přístup ke svým dražbám, pokud je z nějakého důvodu hlavní přístupový prostředek nepřístupný, za předpokladu, že tyto alternativní přístupové prostředky jsou bezpečné a spolehlivé a že jejich používání nevede k diskriminaci nabízejících.

▼M1

Článek 17

Školení a poradenská linka

Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 nabídne k dražebnímu procesu, který pořádá, praktický internetový školicí modul včetně pokynů pro vyplnění a podávání formulářů a simulace podávání nabídek při dražbě. Dále zajistí poradenskou linku přístupnou prostřednictvím telefonu, faxu a elektronické pošty, která bude v provozu alespoň v provozních hodinách každého obchodovacího dne.

▼B

Článek 18

Osoby způsobilé k žádosti o povolení k podávání nabídek

1.  Následující osoby jsou způsobilé k žádosti o povolení k přímému podávání nabídek při dražbách:

▼M4

a) provozovatel nebo provozovatel letadel s vkladním účtem provozovatele nebo vkladním účtem provozovatele letadel, který podává nabídky na vlastní účet, včetně mateřského podniku, dceřiného podniku nebo přidruženého podniku, jež jsou součástí stejné skupiny podniků jako provozovatel nebo provozovatel letadel;

▼B

b) investiční podniky, které získaly povolení podle směrnice 2004/39/ES a které podávají nabídky na svůj vlastní účet nebo jménem svých klientů;

c) úvěrové instituce, které získaly povolení podle směrnice 2006/48/ES a které podávají nabídky na svůj vlastní účet nebo jménem svých klientů;

d) obchodní seskupení osob uvedených v písmenu a), které podávají nabídky na svůj vlastní účet a jednají jako zástupci jménem svých členů;

e) veřejné subjekty nebo státem vlastněné subjekty členských států, jež kontrolují osoby uvedené v písmenu a).

2.  Aniž je dotčena výjimka uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. i) směrnice 2004/39/ES, jsou k žádosti o povolení k přímému podávání nabídek při dražbách buď na svůj vlastní účet, nebo jménem klientů své hlavní činnosti způsobilé osoby, na něž se tato výjimka vztahuje a které jsou oprávněné podle článku 59 tohoto nařízení, pokud členský stát, kde jsou usazeny, zavedl právní předpisy, jež příslušnému vnitrostátnímu orgánu v uvedeném členském státě tyto osoby umožňují k podávání nabídek na svůj vlastní účet nebo jménem klientů své hlavní činnosti oprávnit.

▼M1

3.  Osoby uvedené v odst. 1 písm. b) nebo c) jsou způsobilé k přímému podávání nabídek při dražbách jménem svých klientů, podávají-li nabídky pro dražené produkty, které nejsou finančními nástroji, a zavedl-li členský stát, ve kterém jsou usazeny, právní předpisy, jež umožňují příslušnému vnitrostátnímu orgánu v uvedeném členském státě tyto osoby k podávání nabídek jménem svých klientů oprávnit.

▼B

4.  Pokud osoby uvedené v odst. 1 písm. b) a c) a odstavci 2 podávají nabídky jménem svých klientů, zajistí, aby i sami tito klienti byli způsobilí k žádosti o přímé podávání nabídek podle odstavců 1 nebo 2.

Pokud klienti osob uvedených v prvním pododstavci sami podávají nabídky jménem svých vlastních klientů, zajistí, aby i tito klienti byli způsobilí k žádosti o přímé podávání nabídek podle odstavců 1 nebo 2. Stejné podmínky platí pro všechny další klienty v řetězci, kteří při dražbách podávají nabídky nepřímo.

5.  Následující osoby nejsou způsobilé k žádosti o povolení k přímému podávání nabídek při dražbách a ani se nesmějí dražeb účastnit prostřednictvím jedné nebo více osob, které získaly povolení k podávání nabídek podle článků 19 a 20, ať už na svůj vlastní účet nebo jménem jiné osoby, jestliže ve vztahu k příslušným dražbám plní svou úlohu jakožto:

a) dražitel;

b) dražební platforma včetně systému zúčtování a systému vypořádání, který je k ní připojen;

c) osoby, které mohou díky svému postavení vykonávat přímo nebo nepřímo významný vliv na řízení osob uvedených v písmenech a) a b);

d) osoby vykonávající práci pro osoby uvedené v písmenech a) a b).

6.  Subjekt sledující dražby se nesmí účastnit dražby přímo ani nepřímo prostřednictvím jedné nebo více osob, které získaly povolení k podávání nabídek podle článku 19 a 20, ať už na svůj vlastní účet nebo jménem jiné osoby.

Osoby, které mohou díky svému postavení vykonávat přímo nebo nepřímo významný vliv na řízení subjektu sledujícího dražby, se nesmějí účastnit žádné dražby přímo ani nepřímo prostřednictvím jedné nebo více osob, které získaly povolení k podávání nabídek podle článku 19 a 20, ať už na svůj vlastní účet nebo jménem jiné osoby.

Osoby vykonávající pro subjekt sledující dražby práci v souvislosti s dražbami se nesmějí účastnit žádné dražby přímo ani nepřímo prostřednictvím jedné nebo více osob, které získaly povolení k podávání nabídek podle článku 19 a 20, ať už na svůj vlastní účet nebo jménem jiné osoby.

7.  Možnost stanovená v článcích 44 až 50, na jejímž základě dražební platforma včetně k ní připojeného systému zúčtování nebo systému vypořádání přijímá od právního nástupce úspěšného nabízejícího platbu, dodává mu povolenky a přijímá od něj zajištění nesmí narušovat použití článků 17 až 20.

Článek 19

Požadavky pro udělení povolení k podávání nabídek

▼M6

1.  Členové nebo účastníci sekundárního trhu organizovaného dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1, kteří jsou způsobilými osobami podle čl. 18 odst. 1 nebo 2, získají povolení k přímému podávání nabídek při dražbách, které uvedená dražební platforma koná, bez dalších požadavků, jež se na získání povolení vztahují, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) požadavky pro udělení povolení členovi nebo účastníkovi k obchodování povolenek na sekundárním trhu, jenž je organizován dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1, nejsou méně přísné než požadavky uvedené v odstavci 2 tohoto článku;

b) dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 obdrží všechny dodatečné informace potřebné k ověření toho, zda byly splněny požadavky uvedené v odstavci 2 tohoto článku, jež doposud ověřeny nebyly.

▼M1

2.  Osoby, které nejsou členy ani účastníky sekundárního trhu organizovaného dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 a které jsou způsobilými osobami podle čl. 18 odst. 1 nebo 2, získají povolení k přímému podávání nabídek při dražbách konaných uvedenou dražební platformou, pokud:

a) jsou usazeny v Unii a jsou provozovateli nebo provozovateli letadel;

b) jsou držiteli jmenovaného vkladního účtu;

c) jsou držiteli jmenovaného bankovního účtu;

d) jmenují alespoň jednoho zástupce nabízejícího, definovaného v čl. 6 odst. 3 třetím pododstavci;

e) na základě platné hloubkové kontroly klienta ujistí příslušnou dražební platformu o své totožnosti, totožnosti svých skutečných vlastníků, bezúhonnosti, podnikovém a obchodním profilu s ohledem na způsoby vytváření vztahu s nabízejícím, typu nabízejícího, povaze draženého produktu, velikosti budoucích nabídek a prostředcích platby a dodání;

f) ujistí příslušnou dražební platformu o svém finančním postavení, zejména zda jsou schopny plnit své finanční závazky a běžné závazky ve lhůtě jejich splatnosti;

g) mají zavedeny nebo jsou v případě požádání schopny zavést vnitřní procesy, postupy a smluvní dohody nezbytné k uskutečnění maximální velikosti nabídky, již ukládá článek 57;

h) splňují požadavky čl. 49 odst. 1.

▼M6 —————

▼B

3.  Osoby, které spadají do oblasti působnosti čl. 18 odst. 1 písm. b) a c) nebo čl. 18 odst. 2 a které podávají nabídky jménem svých klientů, jsou odpovědné za zajištění toho, aby byly splněny všechny tyto podmínky:

a) jejich klienty jsou způsobilé osoby ve smyslu čl. 18 odst. 1 nebo 2;

b) mají nebo s dostatečným předstihem před otevřením nabídkového okna budou mít příslušné vnitřní procesy, postupy a smluvní dohody, které:

i) jim umožní zpracovávat nabídky od svých klientů včetně podávání nabídek, vybírání plateb a převodu povolenek,

ii) zabrání úniku důvěrných informací z té části své činnosti, která odpovídá za příjem, přípravu a podávání nabídek jménem jejich klientů, do té části své činnosti, které odpovídá za přípravu a podávání nabídek na jejich vlastní účet,

iii) zajistí, aby jejich klienti, kteří sami jednají jménem klientů podávajících nabídky při dražbách, uplatňovali požadavky stanovené v odstavci 2 tohoto článku a v tomto odstavci a aby totéž vyžadovali i od svých klientů a klientů jejich klientů ve smyslu čl. 18 odst. 4.

Příslušná dražební platforma se může spolehnout na spolehlivé kontroly prováděné osobami uvedenými v prvním pododstavci tohoto odstavce, jejich klienty nebo klienty jejich klientů ve smyslu čl. 18 odst. 4.

Osoby uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce jsou odpovědné za zajištění toho, aby byly schopny prokázat dražební platformě, kdykoliv je o to tato dražební platforma požádá v souladu s čl. 20 odst. 5 písm. d), že podmínky uvedené v prvním pododstavci písmenech a) a b) tohoto odstavce jsou splněny.

Článek 20

Podávání a zpracovávání žádostí o povolení k podávání nabídek

▼M1

1.  Před podáním své první nabídky přímo prostřednictvím některé dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 požádají osoby způsobilé podle čl. 18 odst. 1 nebo 2 příslušnou dražební platformu o povolení k podávání nabídek.

▼M6

Členové nebo účastníci sekundárního trhu organizovaného příslušnou dražební platformou, kteří splňují požadavky čl. 19 odst. 1, získají povolení k podávání nabídek, aniž by o ně museli žádat podle prvního pododstavce tohoto odstavce.

▼M4

2.  Žádost o povolení k podávání nabídek podle odstavce 1 se podává předložením vyplněného formuláře žádosti dražební platformě. Formulář žádosti a jeho zpřístupnění na internetu zajistí a spravuje příslušná dražební platforma.

▼B

3.  Žádost o povolení k podávání nabídek se doplní řádně ověřenými kopiemi všech podpůrných dokumentů, jež si dražební platforma vyžádá k prokázání toho, že žadatel vyhovuje požadavkům čl. 19 odst. 2 a 3. Žádost o povolení k podávání nabídek obsahuje alespoň náležitosti uvedené v příloze II.

4.  Žádost o povolení k podávání nabídek a veškeré podpůrné dokumenty se na vyžádání zpřístupňují ke kontrole subjektu sledujícímu dražby, příslušným donucovacím orgánům členského státu, jež vedou vyšetřování podle čl. 62 odst. 3 písm. e), a příslušným orgánům Unie, které se podílejí na vyšetřování vedeném na přeshraničním základě.

▼M1

5.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 může povolení k podávání nabídek na svých dražbách odmítnout, pokud žadatel odmítne:

a) vyhovět žádostem dražební platformy o doplňující informace nebo objasnění či zdůvodnění poskytnutých informací;

b) přijmout výzvu dražební platformy k účasti na pohovoru s kterýmkoliv pracovníkem žadatele v jejích obchodních prostorách nebo jinde;

c) povolit vyšetřování nebo ověření požadované dražební platformou, které zahrnuje návštěvy nebo kontroly na místě v obchodních prostorách žadatele;

d) vyhovět žádostem dražební platformy o informace požadované od žadatele, klientů žadatele nebo klientů jejich klientů ve smyslu čl. 18 odst. 4 k ověření souladu s požadavky čl. 19 odst. 3;

e) vyhovět žádostem dražební platformy o informace nutné ke kontrole souladu s požadavky čl. 19 odst. 2.

6.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 uplatňuje opatření stanovená v čl. 13 odst. 4 směrnice 2005/60/ES, pokud jde o její transakce nebo obchodní vztahy s politicky exponovanými osobami, a to bez ohledu na zemi jejich trvalého pobytu.

7.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 od žadatele požaduje, aby žádal o povolení k podávání nabídek při jejích dražbách s cílem zajistit, že klienti žadatele vyhoví veškerým žádostem podle odstavce 5 a že jim vyhoví i klienti klientů žadatele ve smyslu čl. 18 odst. 4.

▼B

8.  Žádost o povolení se považuje za staženou, pokud žadatel nepředloží informace požadované dražební platformou v přiměřené lhůtě stanovené v žádosti příslušné dražební platformy o informace podle odst. 5 písm. a), d) nebo e), která nesmí být kratší než pět obchodovacích dnů od data žádosti o informace, nebo pokud neodpoví na výzvu k pohovoru nebo vyšetřování či ověřování podle odst. 5 písm. b) nebo c), nesvolí k nim nebo při nich nespolupracuje.

▼M1

9.  Žadatel nesmí dražební platformě jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 poskytnout žádné nepravdivé ani zavádějící informace. Žadatel příslušnou dražební platformu v úplnosti, pravdivě a neprodleně informuje o veškerých změnách svých okolností, které by mohly ovlivnit jeho žádost o povolení k podávání nabídek při dražbách, jež uvedená dražební platforma koná, nebo povolení k podávání nabídek, které mu již bylo uděleno.

10.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 o podané žádosti rozhodne a své rozhodnutí žadateli oznámí.

Příslušná dražební platforma může:

a) udělit nepodmíněné povolení k účasti v dražbách na dobu, která nepřekračuje období jejího jmenování, včetně prodloužení nebo obnovení tohoto období;

b) udělit podmíněné povolení k účasti v dražbách na dobu, která nepřekračuje období jejího jmenování, s výhradou splnění stanovených podmínek do určitého data, které příslušná dražební platforma řádně ověří;

c) odmítnout udělit povolení.

▼B

Článek 21

Odmítnutí, zrušení nebo pozastavení povolení

▼M1

1.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 odmítne udělit povolení k podávání nabídek ve svých dražbách nebo již udělené povolení k podávání nabídek zruší či pozastaví každé osobě, která:

a) není nebo již není způsobilá k žádosti o podávání nabídek podle čl. 18 odst. 1 nebo 2;

b) nesplňuje nebo již nesplňuje požadavky článků 18, 19 a 20;

c) vědomě nebo opakovaně porušuje toto nařízení, podmínky svého povolení k podávání nabídek v dražbách konaných příslušnou dražební platformou nebo jiné související pokyny či dohody.

2.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 odmítne udělit povolení k podávání nabídek ve svých dražbách nebo již udělené povolení k podávání nabídek zruší či pozastaví, má-li v souvislosti s žadatelem podezření na praní peněz, financování terorismu, trestnou činnost nebo zneužití trhu, pokud toto odmítnutí, zrušení nebo pozastavení nevede ke zmaření úsilí příslušných vnitrostátních orgánů o stíhání nebo zadržení pachatelů těchto činností.

V takovém případě příslušná dražební platforma podá zprávu finanční zpravodajské jednotce uvedené v článku 21 směrnice 2005/60/ES v souladu s ustanoveními čl. 55 odst. 2 tohoto nařízení.

3.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 může odmítnout udělit povolení k podávání nabídek ve svých dražbách nebo již udělené povolení k podávání nabídek zrušit či pozastavit každé osobě, která:

a) z nedbalosti porušuje toto nařízení, podmínky svého povolení k podávání nabídek v dražbách konaných příslušnou dražební platformou nebo jiné související pokyny či dohody;

b) se jinak chovala způsobem, který poškozuje řádné nebo účinné konání dražby;

c) je uvedena v čl. 18 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo v čl. 18 odst. 2 a v průběhu předchozích 220 obchodovacích dnů nepodala nabídku v žádné dražbě.

▼B

4.  Osobám uvedeným v odstavci 3 se odmítnutí udělit povolení nebo zrušení či pozastavení povolení oznámí a poskytne se jim přiměřená lhůta k písemné odpovědi, stanovená v rozhodnutí o odmítnutí povolení nebo zrušení či pozastavení povolení.

Po posouzení písemné odpovědi osoby příslušná dražební platforma v odůvodněném případě:

a) udělí nebo obnoví povolení s účinností od určitého data;

b) udělí podmíněné povolení nebo podmíněné obnovení s výhradou splnění stanovených podmínek do určitého data, které příslušná dražební platforma řádně ověří;

c) potvrdí odmítnutí udělit povolení nebo zrušení či pozastavení povolení s účinností od určitého data.

Dražební platforma oznámí své rozhodnutí příslušné osobě.

5.  Osoby, jejichž povolení k podávání nabídek je zrušeno či pozastaveno podle odstavců 1, 2 nebo 3, podniknou přiměřené kroky, aby jejich vyřazení z dražeb:

a) proběhlo řádně;

b) nepoškodilo zájmy jejich klientů ani nenarušilo účinný průběh dražeb;

c) neovlivnilo jejich povinnosti plnit ustanovení o platbách, podmínky jejich povolení k podávání nabídek v dražbách ani jiné související pokyny či dohody;

d) neohrozilo jejich povinnosti týkající se ochrany důvěrných informací podle čl. 19 odst. 3 písm. b) bodu ii), které zůstanou v platnosti po dobu 20 let od jejich vyřazení z dražeb.

V odmítnutí udělit povolení nebo ve zrušení či pozastavení povolení podle odstavců 1, 2 a 3 jsou uvedena opatření nutná k dodržení tohoto odstavce a dražební platforma ověří, zda tato opatření byla dodržena.KAPITOLA V

JMENOVÁNÍ DRAŽITELE A JEHO FUNKCE

Článek 22

Jmenování dražitele

1.  Každý členský stát jmenuje dražitele. Žádný členský stát nedraží povolenky, aniž by jmenoval dražitele. Stejného dražitele může jmenovat více členských států.

2.  Dražitele jmenuje jmenující členský stát s dostatečným předstihem před zahájením dražeb tak, aby se jmenovanou dražební platformou nebo s dražební platformou, již se chystá jmenovat, včetně k ní připojeného systému zúčtování a systému vypořádání uzavřel a provedl potřebná ujednání, která dražiteli umožní dražit povolenky jménem jmenujícího členského státu na základě vzájemně dohodnutých podmínek.

▼M4

3.  V případě členských států, které se neúčastní společných postupů podle čl. 26 odst. 1 a 2, dražitele jmenuje jmenující členský stát tak, aby s dražebními platformami jmenovanými podle čl. 26 odst. 1 a 2, včetně k nim připojeného systému zúčtování a systému vypořádání, uzavřel a provedl potřebná ujednání, která dražiteli umožní na těchto dražebních platformách dražit povolenky jménem jmenujícího členského státu na základě vzájemně dohodnutých podmínek v souladu s čl. 30 odst. 7 druhým pododstavcem a čl. 30 odst. 8 prvním pododstavcem.

4.  Členské státy se vyvarují sdělování důvěrných informací osobám, které pro dražitele vykonávají práci, pokud toto sdělení neprovede osoba vykonávající práci nebo jednající ve prospěch členského státu v souladu se zásadou potřeby vědět při běžném výkonu jejího zaměstnání, povolání nebo jejích povinností a pokud se dotčený členský neujistil, že dražitel má kromě opatření stanovených v čl. 42 odst. 1 a 2 k dispozici vhodná opatření, aby zamezil obchodování zasvěcených osob ze strany osob vykonávajících práci pro dražitele ve smyslu čl. 3 odst. 28 nebo činností zakázaných podle článku 38.

▼M1

5.  Povolenky, které mají být draženy jménem členského státu, se do dražeb nezařadí v případě, že tento členský stát nemá řádně jmenovaného dražitele nebo nejsou uzavřena či platná ujednání uvedená v odstavci 2.

▼B

6.  Ustanovením odstavce 5 nejsou dotčeny žádné právní následky plynoucí podle práva Unie z toho, že členský stát nesplní své povinnosti podle odstavců 1 až 4.

7.  Členské státy oznámí Komisi totožnost dražitele a jeho kontaktní údaje.

Totožnost a kontaktní údaje dražitele se zveřejní na internetové stránce Komise.

Článek 23

Funkce dražitele

Dražitel:

a) draží objem povolenek, jež mají být draženy každým členským státem, který jej jmenoval;

b) získává výnosy z dražeb náležející každému členskému státu, který jej jmenoval;

c) vyplácí výnosy z dražeb náležející každému členskému státu, který jej jmenoval.KAPITOLA VI

JMENOVÁNÍ SUBJEKTU SLEDUJÍCÍHO DRAŽBY A JEHO FUNKCE

Článek 24

Subjekt sledující dražby

1.  Všechny dražební procesy jsou sledovány tímtéž subjektem sledujícím dražby.

▼M1

Aniž je dotčen třetí pododstavec, povolenky, které mají být draženy jménem členského státu, se do dražeb nezařadí v případě, že tento členský stát nemá řádně jmenovaný subjekt sledující dražby nebo nejsou uzavřena či platná smluvní ujednání se subjektem sledujícím dražby.

▼M4

Zabrání-li vyšší moc subjektu sledujícímu dražby zcela nebo částečně ve výkonu úkolů týkajících se dané dražby, může se příslušná dražební platforma rozhodnout tuto dražbu pořádat za předpokladu, že přijme vhodná opatření k zajištění adekvátního sledování dražby ze své strany. Předcházející ustanovení platí také do okamžiku, kdy první subjekt sledující dražby jmenovaný podle odstavce 2 zahájí sledování příslušných dražeb, jak je konkrétněji specifikováno ve smlouvě o jmenování subjektu sledujícího dražby.

▼B

2.  Všechny členské státy jmenují subjekt sledující dražby na základě společného zadávacího řízení mezi Komisí a členskými státy provedeného v souladu s čl. 91 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkem 125c nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002.

3.  Jmenovací období subjektu sledujícího dražby nepřesáhne pět let.

Nejméně tři měsíce před uplynutím jmenovacího období nebo před ukončením jmenování subjektu sledujícího dražby je jmenován jeho nástupce podle odstavce 2.

4.  Totožnost a kontaktní údaje subjektu sledujícího dražby se zveřejní na internetové stránce Komise.

▼M1

5.  Členský stát, který se připojí ke společnému postupu uvedenému v odstavci 2 po vstupu dohody o společném zadávacím řízení uzavřené mezi členskými státy a Komisí v platnost, přijme podmínky sjednané členskými státy a Komisí v dohodě o společném zadávacím řízení a veškerá rozhodnutí, která byla podle uvedené dohody již přijata.

Po vstupu dohody o společném zadávacím řízení v platnost a dokud se členský stát nepřipojí ke společnému postupu uvedenému v odstavci 2, může mu být na základě podmínek sjednaných mezi členskými státy a Komisí v dohodě o společném zadávacím řízení udělen status pozorovatele s výhradou platných pravidel zadávání veřejných zakázek.

▼B

Článek 25

Funkce subjektu sledujícího dražby

1.  Subjekt sledující dražby sleduje každou dražbu a podává Komisi jménem příslušných členských států a příslušným členským státům ve lhůtě stanovené v čl. 10 odst. 4 čtvrtém pododstavci směrnice 2003/87/ES zprávu týkající se řádného provedení dražeb konaných předcházející měsíc v souladu s uvedeným pododstavcem, zejména pokud jde o:

a) spravedlivý a otevřený přístup;

b) transparentnost;

c) tvorbu cen;

d) technické a organizační stránky.

2.  Subjekt sledující dražby předloží členským státům a Komisi výroční souhrnnou zprávu obsahující:

a) záležitosti uvedené v odstavci 1 jednak ve vztahu ke každé jednotlivé dražbě, jednak souhrnně za každou dražební platformu;

b) případy nedodržení smlouvy o jmenování dražební platformy;

▼M3

c) důkaz protisoutěžního chování, zneužití trhu, praní peněz, financování terorismu nebo trestné činnosti;

▼B

d) případný vliv dražeb na postavení dražebních platforem na sekundárním trhu;

e) informace o vztahu mezi dražebními procesy uvedenými v souhrnné zprávě a mezi nimi a fungováním sekundárního trhu podle čl. 10 odst. 5 směrnice 2003/87/ES;

▼M3

f) informace o počtu, povaze a stavu stížností podaných podle čl. 59 odst. 4 nebo čl. 64 odst. 1, jakož i stížností podaných vůči dražební platformě příslušným vnitrostátním orgánům vykonávajícím dohled nad uvedenou dražební platformou, soudům nebo příslušným správním orgánům uvedeným ve vnitrostátních opatřeních, jimiž se provádí čl. 52 odst. 2 směrnice 2004/39/ES;

▼B

g) informace o opatřeních přijatých v návaznosti na zprávy subjektu sledujícího dražby předložené podle odstavců 3, 4 a 5;

h) doporučení považovaná za vhodná pro zlepšení některého z dražebních procesů nebo pro přezkoumání:

i) tohoto nařízení včetně přezkumu uvedeného v článku 33,

ii) nařízení Komise přijatého podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/87/ES,

iii) směrnice 2003/87/ES včetně přezkumu fungování trhu s uhlíkem podle čl. 10 odst. 5 a čl. 12 odst. 1a uvedené směrnice.

3.  Subjekt sledující dražby může na žádost Komise a jednoho nebo více členských států nebo v souladu s požadavkem odstavce 5 občas podat zprávu o konkrétním problému týkajícím se některého z dražebních procesů, je-li dotyčný problém nutno nadnést před předložením zpráv, na které se vztahuje odstavec 1 nebo 2. V opačném případě může subjekt sledující dražby o tomto problému informovat ve zprávách stanovených v odstavci 1 nebo 2.

▼M1

4.  Členský stát, který se neúčastní společného postupu podle čl. 26 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, avšak rozhodne se jmenovat svou vlastní dražební platformu podle čl. 30 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, může požádat subjekt sledující dražby, aby členským státům, Komisi a příslušné dražební platformě poskytl technickou zprávu o schopnosti dražební platformy, již navrhuje nebo hodlá navrhnout, pořádat dražební proces v souladu s požadavky tohoto nařízení a v souladu s cíli stanovenými v čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES.

▼B

V těchto zprávách subjekt sledující dražby jasně uvede, v jakém ohledu dražební proces splňuje požadavky prvního pododstavce a v jakém ohledu tomu tak není. Zprávy obsahují přesná doporučení týkající se dalšího vývoje a zlepšení dražebního procesu v oblastech, ve kterých je to vhodné, a návrhy konkrétních lhůt pro jejich provedení.

5.  V případě, že v rámci dražebního procesu pořádaného dražební platformou dojde k porušení tohoto nařízení nebo k nesouladu s cíli čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES, nebo vyžádá-li si to Komise v případě, že má na toto porušení podezření, subjekt sledující dražby neprodleně podá zprávu členským státům, Komisi a příslušné dražební platformě.

Ve zprávě musí být jasně uvedena povaha porušení nebo nesouladu. Zpráva obsahuje přesná doporučení k nápravě situace a návrhy konkrétních lhůt pro jejich provedení. Případně může doporučit pozastavení činnosti příslušné dražební platformy. Subjekt sledující dražby svou zprávu podle tohoto odstavce podrobuje soustavnému přezkumu a poskytuje členským státům, Komisi a příslušné dražební platformě její čtvrtletní aktualizace.

▼M4

6.  Subjekt sledující dražby poskytne stanoviska podle čl. 7 odst. 7, čl. 8 odst. 3, čl. 27 odst. 3 a čl. 31 odst. 1, v souladu s přílohou III. Stanoviska musí být poskytnuta v přiměřené lhůtě.

▼B

7.  Zprávy a stanoviska stanovené tímto článkem se vypracovávají ve srozumitelném, normalizovaném a snadno přístupném formátu, který je určen v souladu s ustanoveními smlouvy o jmenování subjektu sledujícího dražby.KAPITOLA VII

JMENOVÁNÍ DRAŽEBNÍ PLATFORMY ČLENSKÝMI STÁTY, KTERÉ SE ÚČASTNÍ SPOLEČNÉHO POSTUPU S KOMISÍ, A JEJÍ FUNKCE

Článek 26

Jmenování dražební platformy společným postupem členských států a Komise

▼M1

1.  Aniž je dotčen článek 30, členské státy jmenují na základě společného zadávacího řízení Komise a členských států, které se účastní společného postupu, podle tohoto článku dražební platformu pro dražbu povolenek podle článku 27.

2.  Aniž je dotčen článek 30, členské státy jmenují na základě společného zadávacího řízení Komise a členských států, které se účastní společného postupu, podle tohoto článku dražební platformu pro dražbu povolenek podle článku 28.

Dražební platforma jmenovaná podle prvního pododstavce tohoto odstavce draží povolenky podle článku 28 do té doby, než se zahájí dražby na dražební platformě jmenované podle odstavce 1.

▼B

3.  Společné zadávací řízení uvedené v odstavcích 1 a 2 se provádí v souladu s čl. 91 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkem 125c nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002.

4.  Jmenovací období dražebních platforem uvedených v odstavcích 1 a 2 nepřesáhne pět let.

5.  Totožnost a kontaktní údaje dražebních platforem uvedených v odstavcích 1 a 2 se zveřejní na internetové stránce Komise.

▼M1

6.  Členský stát, který se připojí ke společným postupům podle odstavců 1 a 2 po vstupu dohody o společném zadávacím řízení uzavřené mezi Komisí a členskými státy účastnícími se uvedeného postupu v platnost, přijme podmínky, jež Komise a členské státy připojené ke společnému postupu sjednaly před vstupem uvedené dohody v platnost, jakož i rozhodnutí, která byla podle uvedené dohody již přijata.

Členskému státu, který se v souladu s čl. 30 odst. 4 rozhodne společného postupu podle odstavců 1 a 2 neúčastnit, avšak jmenuje svou vlastní dražební platformu, může být udělen status pozorovatele na základě podmínek sjednaných v dohodě o společném zadávacím řízení mezi členskými státy účastnícími se společného postupu podle odstavců 1 a 2 a Komisí s výhradou platných pravidel zadávání veřejných zakázek.

▼B

Článek 27

Funkce dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1

1.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 poskytuje členským státům tyto služby, jež jsou konkrétněji vymezeny ve smlouvě o jejím jmenování:

a) poskytnutí přístupu k dražbám podle článků 15 až 21 včetně zajištění a správy potřebných internetových elektronických rozhraní a internetové stránky;

b) konání dražeb v souladu s články 4 až 7;

c) správu kalendáře dražeb v souladu s články 8 až 14;

d) vyhlašování a oznamování výsledků dražby podle článku 61;

e) poskytnutí náležitých systému zúčtování nebo systému vypořádání (nebo jejich zajištění ►M1  ————— ◄ ) potřebných pro:

i) zpracování plateb uhrazených úspěšnými nabízejícími nebo jejich právními nástupci a rozdělení výnosů z dražeb dražiteli podle článků 44 a 45,

ii) dodání vydražených povolenek úspěšným nabízejícím nebo jejich právním nástupcům podle článků 46, 47 a 48,

iii) správu zajištění, včetně dozajištění, které poskytuje dražitel nebo nabízející podle článků 49 a 50;

f) poskytnutí veškerých informací souvisejících s konáním dražeb, které jsou nutné k výkonu funkcí subjektu sledujícího dražby podle článku 53, subjektu sledujícímu dražby;

g)  ►M1  průzkum dražeb ◄ , oznamování podezření na praní peněz, financování terorismu, trestnou činnost nebo zneužití trhu a správu požadovaných nápravných opatření nebo sankcí, včetně zajištění mechanismu mimosoudního řešení sporů, podle ►M1  článků 54 ◄ až 59 a čl. 64 odst. 1.

2.  Dražební platforma se připojí alespoň k jednomu systému zúčtování nebo systému vypořádání nejméně 20 obchodovacích dnů před otevřením prvního nabídkového okna provozovaného dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1.

▼M4

3.  Do tří měsíců od data svého jmenování předloží dražební platforma svou podrobnou výstupní strategii Komisi, která ohledně této strategie konzultuje subjekt sledující dražby. Do dvou měsíců od obdržení stanoviska subjektu sledujícího dražby podle čl. 25 odst. 6 dražební platforma přezkoumá, a v případě potřeby pozmění svou výstupní strategii, přičemž k uvedenému stanovisku v nejvyšší možné míře přihlédne.

▼B

Článek 28

Funkce dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 2

1.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 2 poskytuje členským státům tyto služby:

a) poskytování přístupu k dražbám podle ujednání zavedených na sekundárním trhu organizovaném dražební platformou a upřesněných ve smlouvách o jejím jmenování;

b) konání dražeb v souladu s články 4 až 7;

c) správu kalendáře dražeb v souladu s články 8 až 14;

d) vyhlašování a oznamování výsledků dražby podle článku 61;

e) poskytnutí systému zúčtování nebo systému vypořádání – podle ujednání zavedených na sekundárním trhu organizovaném dražební platformou ►M1  aniž jsou dotčeny články 44 až 50 ◄ , a upřesněných ve smlouvách o jejím jmenování – potřebného pro:

i) zpracování plateb uhrazených nabízejícími nebo jejich právními nástupci a rozdělení výnosů z dražeb dražiteli,

ii) dodání vydražených povolenek úspěšným nabízejícím nebo jejich právním nástupcům,

iii) správu zajištění, včetně dozajištění, které poskytuje dražitel nebo nabízející;

f) poskytnutí veškerých informací souvisejících s konáním dražeb, které jsou nutné k výkonu funkcí subjektu sledujícího dražby podle článku 53, subjektu sledujícímu dražby;

g) průzkum dražeb, oznamování podezření na praní peněz, financování terorismu, trestnou činnost nebo zneužití trhu a správu požadovaných nápravných opatření nebo sankcí, včetně zajištění mechanismu mimosoudního řešení sporů, podle ujednání zavedených na sekundárním trhu organizovaném dražební platformou a upřesněných ve smlouvě o jejím jmenování.

2.  Příslušná dražební platforma se připojí alespoň k jednomu systému zúčtování nebo systému vypořádání nejméně 20 obchodovacích dnů před otevřením prvního nabídkového okna provozovaného dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 2.

▼M1

3.  Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, na dražby pořádané dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 2 nebo čl. 30 odst. 2 se nevztahují ustanovení čl. 16 odst. 2 a 3, článků 17, 19 až 21, 36 až 43 a 54 až 56, čl. 60 odst. 3, čl. 63 odst. 4 a článku 64.

4.  Odstavec 3 nevylučuje použití čl. 36 odst. 1, pokud jde o dražby povolenek v podobě dvoudenního spotu nebo pětidenních futures, které jsou finančním nástrojem ve smyslu čl. 1 bodu 3 směrnice 2003/6/ES, pořádané dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 2 nebo čl. 30 odst. 2, v případě, že členský stát, v němž je dražební platforma usazena, provedl čl. 36 odst. 1 tohoto nařízení nebo takové provedení není pro použití čl. 36 odst. 1 tohoto nařízení nezbytné.

5.  Odstavec 3 nevylučuje použití čl. 36 odst. 2 a článků 37 až 43, pokud jde o dražby povolenek v podobě dvoudenního spotu nebo pětidenních futures, které nejsou finančním nástrojem ve smyslu čl. 1 bodu 3 směrnice 2003/6/ES, pořádané dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 2 nebo čl. 30 odst. 2, v případě, že členský stát, v němž je dražební platforma usazena, provedl článek 43 tohoto nařízení nebo takové provedení není pro použití článku 43 tohoto nařízení nezbytné.

▼B

Článek 29

Služby poskytované Komisi dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo 2

Dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 poskytuje Komisi služby technické podpory pro práci Komise související s touto činností:

a) dokončení přílohy I a koordinace dražebního kalendáře pro přílohu III;

b) stanoviska poskytovaná Komisí podle tohoto nařízení;

c) stanoviska nebo zprávy poskytované subjektem sledujícím dražby ohledně fungování dražebních platforem jmenovaných podle čl. 26 odst. 1 nebo 2;

d) zprávy nebo návrhy vytvořené Komisí podle čl. 10 odst. 5 a čl. 12 odst. 1a směrnice 2003/87/ES;

▼M1 —————

▼B

f) přezkum tohoto nařízení, směrnice 2003/87/ES nebo nařízení Komise přijatého podle čl. 19 odst. 3 uvedené směrnice, který má vliv na fungování trhu s uhlíkem včetně provádění dražeb;

g) jakýkoli jiný společný postup související s fungováním trhu s uhlíkem včetně provádění dražeb, sjednaný mezi Komisí a členskými státy, které se společného postupu účastní.KAPITOLA VIII

JMENOVÁNÍ DRAŽEBNÍCH PLATFOREM ČLENSKÝMI STÁTY, KTERÉ SE ROZHODLY PRO VLASTNÍ DRAŽEBNÍ PLATFORMU, A JEJICH FUNKCE

Článek 30

Jmenování jiné dražební platformy než dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2

▼M1

1.  Každý členský stát, který se neúčastní společného postupu podle článku 26 odst. 1 a 2, může jmenovat svou vlastní dražební platformu pro dražbu svého podílu objemu povolenek, na které se vztahují kapitoly II a III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy podle čl. 31 odst. 1 tohoto nařízení.

2.  Každý členský stát, který se neúčastní společného postupu podle článku 26 odst. 1 a 2, může jmenovat svou vlastní dražební platformu pro dražbu svého podílu objemu povolenek, na které se vztahují kapitoly II a III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy podle čl. 31 odst. 2 tohoto nařízení.

3.  Členské státy, které se neúčastní společného postupu podle článku 26 odst. 1 a 2, mohou pro dražbu podle čl. 31 odst. 1 a 2 jmenovat tutéž dražební platformu nebo samostatné dražební platformy.

4.  Členský stát, který se neúčastní společného postupu podle článku 26 odst. 1 a 2, oznámí Komisi své rozhodnutí neúčastnit se společného postupu podle článku 26 odst. 1 a 2 a jmenovat svou vlastní dražební platformu podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, a to do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

5.  Členský stát, který se neúčastní společného postupu podle článku 26 odst. 1 a 2, si zvolí svou vlastní dražební platformu jmenovanou podle odstavců 1 a 2 tohoto článku na základě výběrového řízení, které je v souladu s unijním a vnitrostátním právem zadávání veřejných zakázek, jestliže si buď unijní, nebo vnitrostátní právo vyžádá postup zadávání veřejných zakázek. Výběrové řízení podléhá všem platným opravným prostředkům a donucovacím postupům podle unijního a vnitrostátního práva.

Jmenovací období dražební platformy uvedené v odstavcích 1 a 2 je nejvýše tři roky a lze je prodloužit nejvýše o další dva roky. Jmenovací období dražební platformy uvedené v odstavci 2 však vyprší buď tři měsíce od uvedení dražební platformy uvedené v odstavci 1 na seznam podle odstavce 7, čtyři měsíce od odmítnutí uvedení na seznam, nebo šest měsíců od zahájení dražeb na dražební platformě jmenované podle čl. 26 odst. 1, pokud členský stát neoznámil podle čl. 30 odst. 6 dražební platformu uvedenou v čl. 30 odst. 1 do dne zahájení dražeb na dražební platformě jmenované podle čl. 26 odst. 1, podle toho, co nastane dříve.

Jmenování dražebních platforem uvedených v odstavcích 1 a 2 je podmíněno uvedením příslušné dražební platformy na seznam v příloze III podle odstavce 7. Jmenování se neuskuteční dříve, než uvedení dražební platformy na seznam v příloze III podle ustanovení odstavce 7 vstoupí v platnost.

6.  Každý členský stát, který se neúčastní společného postupu podle čl. 26 odst. 1 a 2, avšak rozhodne se jmenovat svou vlastní dražební platformu podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, poskytne Komisi úplné oznámení obsahující všechny tyto informace:

a) totožnost dražební platformy, kterou navrhuje jmenovat;

▼M6

b) podrobná provozní pravidla, jimiž se má řídit dražební proces, který bude dražební platformou/dražebními platformami, již/jež navrhuje jmenovat, pořádán, včetně smluvních ustanovení o jmenování příslušné dražební platformy a včetně systému/systémů zúčtování nebo systému/systémů vypořádání k ní připojených s uvedením podmínek, jimiž se řídí struktura a výše poplatků, správa zajištění, platba a dodání;

▼M4

c) dražený produkt a jakékoliv další informace, které Komise potřebuje k posouzení toho, zda je navrhovaný kalendář dražeb slučitelný s aktuálním či navrhovaným kalendářem dražeb dražebních platforem jmenovaných podle čl. 26 odst. 1 nebo 2, jakož i s jinými kalendáři dražeb, jež navrhují jiné členské státy, které se neúčastní společného postupu stanoveného v článku 26, avšak rozhodly se jmenovat své vlastní dražební platformy;

▼M1

d) podrobná pravidla a podmínky týkající se průzkumu dražeb a dohledu nad nimi, kterými se jím navrhovaná dražební platforma řídí podle čl. 35 odst. 4, 5 a 6, jakož i podrobná pravidla zajišťující ochranu proti praní peněz, financování terorismu, trestné činnosti nebo zneužití trhu, včetně všech nápravných opatření nebo sankcí;

e) podrobná opatření zavedená za účelem dodržení čl. 22 odst. 4 a článku 34, pokud jde o jmenování dražitele.

▼B

7.  Jiné dražební platformy než dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2, jejich jmenující členské státy, jejich jmenovací období a všechny platné podmínky nebo povinnosti jsou stanoveny v příloze III, jsou-li splněny požadavky tohoto nařízení a cíle čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES. Komise a výbor stanovený v čl. 23 odst. 1 směrnice 2003/87/ES jednají výhradně na základě těchto požadavků a cílů a plně zohlední zprávy předložené subjektem sledujícím dražby podle čl. 25 odst. 4 tohoto nařízení.

▼M1

Pokud uvedení na seznamu stanovené v prvním pododstavci chybí, členský stát, který se neúčastní společného postupu podle čl. 26 odst. 1 a 2, avšak rozhodne se jmenovat svou vlastní dražební platformu podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, použije k dražbě svého podílu povolenek, který by byl jinak dražen na dražební platformě, jež má být jmenována podle odstavce 1 nebo 2 tohoto článku v období do tří měsíců od vstupu uvedení na seznamu stanoveného v prvním pododstavci v platnost, dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2.

Aniž je dotčen odstavec 8, členský stát, který se neúčastní společného postupu podle čl. 26 odst. 1 a 2, ale rozhodne se jmenovat svou vlastní dražební platformu podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, se však může společného postupu účastnit výhradně za tím účelem, aby mohl využívat dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 a 2, jak je stanoveno v druhém pododstavci. Taková účast probíhá v souladu s ustanoveními čl. 26 odst. 6 druhého pododstavce a podléhá podmínkám dohody o společném zadávacím řízení.

8.  Každý členský stát, který se neúčastní společného postupu podle čl. 26 odst. 1 a 2, avšak rozhodne se jmenovat svou vlastní dražební platformu podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, se může podle čl. 26 odst. 6 ke společnému postupu stanovenému v článku 26 kdykoliv připojit.

▼B

Objem povolenek, jejichž dražba byla plánována na jiné dražební platformě než na dražební platformě jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2, se rovnoměrně rozdělí do dražeb pořádaných příslušnou dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo 2.

Článek 31

Funkce jiných dražebních platforem než dražebních platforem jmenovaných podle čl. 26 odst. 1 nebo 2

▼M4

1.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 30 odst. 1 vykonává stejné funkce jako dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1, které stanoví článek 27.

Nicméně dražební platforma jmenovaná podle čl. 30 odst. 1 je vyňata z ustanovení čl. 27 odst. 1 písm. c) a předkládá výstupní strategii uvedenou v čl. 27 odst. 3 jmenujícímu členskému státu, který ji musí konzultovat se subjektem sledujícím dražby.

▼B

2.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 30 odst. 2 vykonává stejné funkce jako dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 2, které stanoví článek 28, s výjimkou čl. 28 odst. 1 písm. c) týkajícího se kalendáře dražeb, který se nepoužije.

3.  Na dražební platformy jmenované podle čl. 30 odst. 1 nebo 2 se vztahují ustanovení o kalendáři dražeb uvedená v čl. 8 odst. 1, 2 a 3, v článcích 9, 10, 12, 14 a 32.

Článek 32

Kalendář dražeb pro jiné dražební platformy než dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2

▼M6

1.  Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které se draží v jednotlivých dražbách pořádaných dražební platformou jmenovanou podle čl. 30 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, není větší než 20 milionů povolenek a menší než 3,5 milionu povolenek kromě případů, kdy celkový objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES, jenž má být vydražen jmenujícím členským státem, je v daném kalendářním roce menší než 3,5 milionu; v takovém případě se povolenky draží v jedné dražbě za kalendářní rok. Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které se draží v jednotlivých dražbách pořádaných uvedenými dražebními platformami, však nesmí být nižší 1,5 milionu povolenek v příslušných dvanáctiměsíčních obdobích, kdy se počet povolenek odečte od objemu povolenek určených k dražbě podle čl. 1 odst. 5 rozhodnutí (EU) 2015/1814.

▼B

2.  Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES a které se draží v jednotlivých dražbách pořádaných dražební platformou jmenovanou podle čl. 30 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, není větší než 5 milionů povolenek a menší než 2,5 milionů povolenek kromě případů, kdy celkový objem povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, jenž má být vydražen jmenujícím členským státem, je v daném kalendářním roce menší než 2,5 milionů; v takovém případě se povolenky draží v jedné dražbě za kalendářní rok.

3.  Celkový objem povolenek, na které se vztahují kapitoly II a III směrnice 2003/87/ES, jenž má být vydražen všemi dražebními platformami jmenovanými podle čl. 30 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, se rovnoměrně rozdělí do daného kalendářního roku s tím, že objem dražený v dražbách pořádaných v srpnu každého roku je poloviční ve srovnání s objemem draženým v jiných měsících roku. ►M1  Tyto požadavky se považují za splněné, pokud je splňuje každá jednotlivá dražební platforma jmenovaná podle čl. 30 odst. 1 nebo 2. V kalendářním roce 2012 se předcházející ustanovení použije po uplynutí jednoho měsíce od zahájení dražeb pořádaných jakoukoli z těchto dražebních platforem. ◄

▼M6

4.  Dražební platformy jmenované podle čl. 30 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení určují a zveřejňují nabídková okna, jednotlivé objemy, data dražeb, jakož i dražený produkt, data platby a dodání povolenek, které mají být draženy v jednotlivých dražbách v každém roce a na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, do 31. října předchozího roku nebo co nejdříve po tomto datu a povolenky, na které se vztahuje kapitola III uvedené směrnice, do 15. července předchozího roku nebo co nejdříve po tomto datu. Dotyčné dražební platformy určují a zveřejňují informace až poté, co určení a zveřejnění podle čl. 11 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení provedou dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, byly-li takové dražební platformy již jmenovány. Dotyčné dražební platformy určují a zveřejňují informace až poté, co konzultovaly Komisi a získaly její stanovisko. Příslušné dražební platformy ke stanovisku Komise v co nejvyšší míře přihlédnou.

▼B

Zveřejněné kalendáře uvedené v prvním pododstavci jsou v souladu s příslušnými podmínkami nebo povinnostmi uvedenými v příloze III.

▼M1

Dražební platformy jmenované podle čl. 30 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení určují a zveřejňují informace podle prvního pododstavce tohoto odstavce v souladu s objemy povolenek přidělenými členskému státu, který jmenuje dotyčnou dražební platformu, stanovenými v příloze I tohoto nařízení a podle posledního určení předpokládaného množství povolenek, které mají být draženy, a zveřejnění tohoto množství Komisí podle čl. 10 odst. 1 směrnice 2003/87/ES, přičemž v co největší míře zohlední veškeré přechodně přidělené bezplatné povolenky odečtené nebo určené k odečtení podle čl. 10c odst. 2 směrnice 2003/87/ES od množství povolenek, které by jinak daný členský stát vydražil podle čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice.

▼B

5.  Pokud je dražba pořádaná dražební platformou jmenovanou podle čl. 30 odst. 1 nebo 2 touto dražební platformou zrušena podle čl. 7 odst. 5 nebo 6 nebo podle článku 9, dražený objem se rovnoměrně rozdělí buď mezi příští čtyři dražby plánované na téže dražební platformě, nebo pokud příslušná dražební platforma pořádá v daném kalendářním roce méně než čtyři dražby, mezi příští dvě dražby plánované na téže dražební platformě.

Článek 33

Přezkum tohoto nařízení

▼M4

Poté, co subjekt sledující dražby dodá výroční souhrnné zprávy o dražbách, které se konaly v roce 2014, Komise přezkoumá ujednání stanovená tímto nařízením včetně fungování všech dražebních procesů.

▼B

Přezkum vyhodnotí zkušenosti získané s ohledem na interakci mezi dražebními platformami jmenovanými podle čl. 30 odst. 1 nebo 2 a dražebními platformami jmenovanými podle čl. 26 odst. 1 nebo 2, jakož i na interakci mezi dražbami a sekundárním trhem.

Přezkum bude proveden po konzultaci s členskými státy a zúčastněnými stranami.

S ohledem na výsledek přezkumu Komise může navrhnout opatření, která pokládá za nezbytná v souvislosti s narušením či nesprávným fungováním vnitřního trhu nebo trhu s uhlíkem, k němuž dojde v důsledku ujednání podle tohoto nařízení, tak, aby tato opatření vstoupila v platnost do 31. prosince 2016.KAPITOLA IX

POŽADAVKY NA JMENOVÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA DRAŽITELE, SUBJEKT SLEDUJÍCÍ DRAŽBY A DRAŽEBNÍ PLATFORMU

Článek 34

Požadavky na jmenování vztahující se na dražitele a subjekt sledující dražby

1.  Při jmenování dražitelů a subjektu sledujícího dražby členské státy zohlední míru, do jaké uchazeči:

a) představují nejmenší riziko střetu zájmů nebo zneužití trhu s ohledem na:

i) činnosti na sekundárním trhu,

ii) vnitřní procesy a postupy ke snížení rizika střetu zájmů nebo zneužití trhu;

b) jsou schopni plnit funkce dražitele nebo subjektu sledujícího dražby včas a v souladu s nejvyššími odbornými a kvalitativními normami.

2.  Jmenování dražitele je podmíněno tím, že dražitel uzavře s příslušnou dražební platformou ujednání podle čl. 22 odst. 2 a 3.

Článek 35

Požadavky na jmenování vztahující se na dražební platformu

▼M6

1.  Dražby se konají pouze na dražební platformě, která má povolení jakožto regulovaný trh, jehož organizátor organizuje sekundární trh s povolenkami nebo deriváty povolenek.

▼B

2.  Každé dražební platformě jmenované podle tohoto nařízení k dražbě dvoudenního spotu nebo pětidenních futures musí být umožněno bez dalších právních nebo správních požadavků ze strany členských států stanovit vhodná opatření k usnadnění přístupu nabízejících uvedených v čl. 18 odst. 1 a 2 k dražbám a jejich účasti na těchto dražbách.

3.  Při jmenování dražební platformy členské státy zohlední míru, do jaké uchazeči prokazují splnění všech těchto skutečností:

a) faktické i právní zajištění dodržování zásad nediskriminace;

b) plný, náležitý a spravedlivý přístup malých a středních podniků, na které se vztahuje systém Unie, k podávání nabídek v dražbách a přístup malých producentů emisí k podávání nabídek v dražbách;

c) zajištění efektivnosti nákladů a zamezení nepřiměřené administrativní zátěži;

d) silný dohled nad dražbami, oznamování podezření na praní peněz, financování terorismu, trestnou činnost nebo zneužití trhu, správa všech požadovaných nápravných opatření nebo sankcí včetně zajištění mechanismu mimosoudního řešení sporů;

e) zabránění narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu včetně trhu s uhlíkem;

f) zajištění správného fungování trhu s uhlíkem včetně provádění dražeb;

g) připojení k jednomu nebo více systému zúčtování nebo systému vypořádání;

h) zajištění vhodných opatření, na jejichž základě musí dražební platforma předat všechen hmotný a nehmotný majetek nezbytný ke konání dražeb jejím nástupcem.

▼M1

4.  Dražební platforma může být jmenována podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 až poté, co členský stát, ve kterém je vytvořen kandidátský regulovaný trh a usazen jeho organizátor, zajistí, aby se na dražbu dvoudenního spotu nebo pětidenních futures uplatňovala vnitrostátní opatření, jimiž se v přiměřené míře provádí hlava III směrnice 2004/39/ES.

Dražební platforma je jmenována podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 až poté, co členský stát, ve kterém je vytvořen kandidátský regulovaný trh a usazen jeho organizátor, zajistí, aby příslušné vnitrostátní orgány uvedeného členského státu mohly tomuto trhu a organizátorovi vydávat povolení a dohlížet na ně v souladu s vnitrostátními opatřeními, jimiž se v přiměřené míře provádí hlava IV směrnice 2004/39/ES.

▼B

Pokud kandidátský regulovaný trh není vytvořen a jeho organizátor usazen ve stejném členském státě, první a druhý pododstavec se použijí jak pro členský stát, v němž je vytvořen kandidátský regulovaný trh, tak pro členský stát, v němž je usazen jeho organizátor.

▼M1

5.  Příslušné vnitrostátní orgány členského státu uvedeného v odst. 4 druhém pododstavci tohoto článku, které jsou určeny podle čl. 48 odst. 1 směrnice 2004/39/ES, přijmou rozhodnutí o povolení regulovaného trhu, který byl nebo bude jmenován podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení, pokud regulovaný trh a jeho organizátor splňují ustanovení hlavy III směrnice 2004/39/ES provedená do vnitrostátního právního řádu členského státu jejich vytvoření a usazení podle odstavce 4 tohoto článku. Rozhodnutí o povolení se přijímá v souladu s hlavou IV směrnice 2004/39/ES provedenou do vnitrostátního právního řádu členského státu jejich vytvoření a usazení podle odstavce 4 tohoto článku.

▼B

6.  Příslušné vnitrostátní orgány členského státu uvedené v odstavci 5 tohoto článku trvale vykonávají účinný dohled nad trhem a přijímají opatření nezbytná k zajištění toho, aby požadavky podle uvedeného odstavce byly splněny. Za tímto účelem vykonávají přímo nebo s pomocí jiných příslušných vnitrostátních orgánů určených podle čl. 48 odst. 1 směrnice 2004/39/ES pravomoci stanovené ve vnitrostátních opatřeních, jimiž se provádí článek 50 uvedené směrnice, s ohledem na regulovaný trh a jeho organizátora uvedené v odstavci 4 tohoto článku.

Členský stát každého příslušného vnitrostátního orgánu uvedeného v odstavci 5 zajistí, aby se vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí články 51 a 52 směrnice 2004/39/ES, vztahovala na osoby odpovědné za nesplnění povinností podle hlavy III směrnice 2004/39/ES provedené do vnitrostátního právního řádu členského státu jejich usazení podle odstavce 4 tohoto článku.

Pro účely tohoto odstavce se vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí články 56 až 62 směrnice 2004/39/ES, vztahují na spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány různých členských států.KAPITOLA X

REŽIM ZNEUŽITÍ TRHU VZTAHUJÍCÍ SE NA DRAŽENÉ PRODUKTY

Článek 36

Režim zneužití trhu vztahující se na finanční nástroje ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice 2003/6/ES

1.  Pro účely tohoto nařízení platí, že je-li dvoudenním spotem nebo pětidenním futures finanční nástroj ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice 2003/6/ES, použije se uvedená směrnice na dražbu uvedených dražených produktů. ►M1  Tímto ustanovením není dotčeno uplatňování článků 38 až 40 tohoto nařízení na použití důvěrných informací ke stažení nabídky. ◄

2.  Pokud dvoudenním spotem nebo pětidenním futures není finanční nástroj ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice 2003/6/ES, použijí se ustanovení článků 37 až 43 tohoto nařízení.

Článek 37

Definice k režimu zneužití trhu vztahujícímu se na jiné dražené produkty než finanční nástroje ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice 2003/6/ES

Pro účely článků 38 až 43, které se vztahují na jiné dražené produkty než finanční nástroje ve smyslu čl. 1 odst. 3 směrnice 2003/6/ES, se použijí tyto definice:

a) „důvěrnou informací“ se rozumí informace přesné povahy, která nebyla uveřejněna, týká se přímo nebo nepřímo jednoho nebo více dražených produktů a která by v případě, že by byla uveřejněna, pravděpodobně měla významný dopad na ceny podaných nabídek.

U osob pověřených prováděním nabídek se důvěrnou informací rozumí též informace dodaná klientem a týkající se dosud nevyřízených nabídek klienta, která je přesné povahy, která se přímo nebo nepřímo týká jednoho nebo více dražených produktů a která by v případě, že by byla uveřejněna, pravděpodobně měla významný dopad na ceny podaných nabídek;

b) „manipulací s trhem“ se rozumí:

i) nabídky, transakce nebo příkazy na sekundárním trhu:

 které vydávají nebo jsou způsobilé vydávat nesprávné nebo zavádějící signály, pokud jde o poptávku nebo cenu dražených produktů, nebo

 které zajistí prostřednictvím osoby nebo osob jednajících ve shodě dražební zúčtovací cenu za dražené produkty v abnormální nebo umělé výši,

pokud osoba, která nabídku podala nebo která na sekundárním trhu provedla transakci či vydala příkaz, neprokáže, že její důvody pro toto jednání jsou oprávněné,

ii) nabídky, které využívají smyšlené prostředky nebo jakoukoli jinou formu klamání nebo lsti,

iii) šíření prostřednictvím sdělovacích prostředků, včetně internetu, nebo jakýmikoli jinými prostředky informací, které vydávají nebo jsou způsobilé vydávat nesprávné nebo zavádějící signály týkající se dražených produktů, včetně šíření pověstí a nepravdivých nebo zavádějících informací, pokud osoba, která tyto informace šíří, ví nebo by měla vědět, že tyto informace jsou nepravdivé nebo zavádějící. Pokud jde o novináře jednající v rámci výkonu povolání, mělo by se toto šíření informaci hodnotit s přihlédnutím k pravidlům, jimiž se řídí jejich povolání, pokud tyto osoby nezískávají přímo ani nepřímo výhodu nebo zisk ze šíření příslušných informací.

Ze základní definice podané v prvním podostavci písm. b) vyplývají zejména tyto příklady:

 chování osoby nebo osob jednajících ve shodě za účelem získání dominantního postavení, pokud jde o poptávku po draženém produktu, s důsledkem přímého nebo nepřímého stanovení dražebních zúčtovacích cen nebo vytvoření jiných nespravedlivých obchodních podmínek,

 nákup a prodej povolenek nebo souvisejících derivátů na sekundárním trhu před dražbou, jehož důsledkem je stanovení dražební zúčtovací ceny za dražené produkty v abnormální nebo umělé výši nebo oklamání nabízejících, kteří při dražbách podávají nabídky,

 využití příležitostného nebo pravidelného přístupu k tradičním nebo elektronickým sdělovacím prostředkům k vyslovení názoru na dražený produkt po předchozím podání nabídky na tento produkt a s následným těžením z dopadu vyslovených názorů na jiné ceny nabídnuté za tento produkt, aniž by byl tento střet zájmů současně odpovídajícím a účinným způsobem uveřejněn.

Článek 38

Zákaz obchodování zasvěcených osob

1.  Osoba uvedená ve druhém pododstavci, která drží důvěrnou informaci, tuto informaci nesmí použít, když podává, upravuje nebo stahuje nabídku na dražený produkt, jehož se tato informace týká, přímo nebo nepřímo na svůj vlastní účet nebo na účet třetí strany.

První pododstavec se vztahuje na každou osobu, která důvěrnou informaci drží:

a) z důvodu svého členství ve správním, řídícím nebo dozorčím orgánu dražební platformy, dražitele nebo subjektu sledujícího dražby, nebo

b) z důvodu svého podílu na základním kapitálu dražební platformy, dražitele nebo subjektu sledujícího dražby, nebo

c) z důvodu přístupu k informacím při výkonu svého zaměstnání, povolání nebo v souvislosti s plněním svých povinností, nebo

d) na základě své trestné činnosti.

2.  Je-li osoba uvedená v odstavci 1 právnickou osobou, vztahuje se zákaz stanovený v uvedeném odstavci rovněž na fyzické osoby, které se účastní rozhodování o podání, úpravě nebo stažení nabídky na účet příslušné právnické osoby.

3.  Tento článek se nevztahuje na podání, úpravu a stažení nabídky na dražený produkt provedené za účelem splnění náležité povinnosti, která vyplývá z dohody uzavřené předtím, než příslušná osoba získala důvěrnou informaci.

Článek 39

Jiné případy zakázaného použití důvěrné informace

Osoba podléhající zákazu stanovenému v článku 38 nesmí:

a) sdělovat důvěrnou informaci jiné osobě, pokud k tomuto sdělování nedochází při běžném výkonu jejího zaměstnání, povolání nebo jejích povinností;

b) na základě důvěrné informace doporučovat jiné osobě, aby předložila, upravila nebo stáhla nabídku na dražené produkty, jichž se tato informace týká, a ani ji k tomu navádět.

Článek 40

Jiné osoby, na které se vztahuje zákaz obchodování zasvěcených osob

Články 38 a 39 se vztahují též na jakoukoli osobu odlišnou od osob uvedených v těchto článcích, která drží důvěrnou informaci, a přitom ví, nebo by měla vědět, že jde o důvěrnou informaci.

Článek 41

Zákaz manipulace s trhem

Žádná osoba nesmí provádět manipulaci s trhem.

Článek 42

Zvláštní požadavky na zmírnění rizika zneužití trhu

1.  Dražební platforma, dražitel a subjekt sledující dražby jednotlivě vypracují seznam osob, které pro ně vykonávají práci na základě pracovní smlouvy nebo na jiném základě a které mají přístup k důvěrným informacím. Dražební platforma svůj seznam pravidelně aktualizuje a předává příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu, v němž je usazena, kdykoli si jej dotyčný příslušný vnitrostátní orgán vyžádá. Dražitel a subjekt sledující dražby svůj seznam jednotlivě pravidelně aktualizují a předávají příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu, v němž je usazena dražební platforma, a členskému státu usazení dražitele nebo subjektu sledujícího dražby, jak je stanoveno ve smlouvě o jejich jmenování, kdykoli si jej dotyčný příslušný vnitrostátní orgán vyžádá.

2.  Osoby s řídící odpovědností v rámci dražební platformy, dražitele nebo subjektu sledujícího dražby a případně osoby s nimi úzce propojené přinejmenším oznámí příslušnému vnitrostátnímu orgánu uvedenému v odstavci 1 existenci nabídek na dražené produkty nebo deriváty či jiné finanční nástroje s nimi spojené, jež byly podány, upraveny nebo staženy na jejich vlastní účet.

3.  Osoby, které vydávají či rozšiřují výzkumné práce týkající se dražených produktů nebo které vydávají či rozšiřují jiné informace, jež doporučují nebo navrhují investiční strategii a jsou určeny pro distribuční kanály nebo veřejnost, věnují přiměřenou péči tomu, aby tyto informace byly důkladně uváděny, a informují o svých zájmech nebo upozorňují na střet zájmů týkající se dražených produktů.

4.  Dražební platforma přijme strukturální opatření zaměřená na předcházení praktikám manipulace s trhem a na jejich odhalování.

5.  Každá osoba uvedená v čl. 59 odst. 1, která má důvodné podezření, že by určitá operace mohla představovat obchodování zasvěcených osob nebo manipulaci s trhem, neprodleně uvědomí příslušný vnitrostátní orgán členského státu, v němž je usazena.

Článek 43

Dohled a prosazování

1.  Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v článku 11 směrnice 2003/6/ES trvale vykonávají účinný dohled nad trhem a přijímají opatření nezbytná k zajištění toho, aby byla splněna ustanovení článků 37 až 42 tohoto nařízení.

2.  Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v odstavci 1 tohoto článku mají pravomoci stanovené ve vnitrostátních opatřeních, jimiž se provádí článek 12 směrnice 2003/6/ES.

3.  Členské státy zajistí, aby se vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí články 14 a 15 směrnice 2003/6/ES, vztahovala na osoby odpovědné za nesplnění článků 37 až 42 tohoto nařízení v souvislosti s dražbami konanými na jejich území nebo v zahraničí.

4.  Pro účely použití článků 37 až 42 tohoto nařízení a odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku se vnitrostátní opatření, jimiž se provádí článek 16 směrnice 2003/6/ES, vztahují na spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány uvedenými v odstavci 1 tohoto článku.KAPITOLA XI

PLATBA A PŘEVOD VÝNOSŮ Z DRAŽEB

Článek 44

Platba provedená úspěšnými nabízejícími a převod výnosů členským státům

1.  Každý úspěšný nabízející nebo jeho právní nástupce/nástupci, včetně zprostředkovatelů jednajících jejich jménem, uhradí splatnou částku oznámenou podle čl. 61 odst. 3 písm. c) za získané povolenky oznámené podle čl. 61 odst. 3 písm. a) převodem nebo zajištěním převodu splatné částky prostřednictvím systému zúčtování nebo systému vypořádání na jmenovaný bankovní účet dražitele ve zúčtovaných finančních prostředcích, a to buď před dodáním, nebo nejpozději ihned po dodání povolenek na jmenovaný vkladní účet nabízejícího nebo jmenovaný vkladní účet jeho právního nástupce.

▼M4

2.  Dražební platforma včetně k ní připojeného systému/připojených systémů zúčtování nebo vypořádání převede platby uskutečněné nabízejícími nebo jejich právními nástupci a pocházející z dražby povolenek, na které se vztahuje kapitola II a III směrnice 2003/87/ES, dražitelům, kteří příslušné povolenky vydražili, s výjimkou částek, jejichž úhradou ve prospěch subjektu sledujícího dražby je pověřena ze svého titulu platebního agenta.

▼B

3.  Platby dražitelům se provádějí v eurech nebo ve měně jmenujícího členského státu, není-li tento členský stát členem eurozóny, a to dle uvážení příslušného členského státu bez ohledu na to, v jaké měně platby provádějí nabízející, za předpokladu, že dotyčný systém zúčtování nebo systém vypořádání umí v příslušné národní měně pracovat.

Směnný kurz je kurz zveřejněný uznávanou službou finančního zpravodajství, která je uvedena ve smlouvě o jmenování příslušné dražební platformy, bezprostředně po uzavření nabídkového okna.

Článek 45

Důsledky opožděné platby nebo nezaplacení

1.  Úspěšnému nabízejícímu nebo jeho právním nástupcům jsou povolenky oznámené úspěšnému nabízejícímu podle čl. 61 odst. 3 písm. a) dodány pouze v případě, že celá splatná částka oznámená podle čl. 61 odst. 3 písm. c) je uhrazena dražiteli v souladu s čl. 44 odst. 1.

2.  Úspěšný nabízející nebo jeho právní nástupci, kteří v úplnosti nesplní povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku do data splatnosti oznámeného úspěšnému nabízejícímu podle čl. 61 odst. 3 písm. d), jsou v prodlení s placením.

3.  Nabízejícímu, který je v prodlení s placením, lze účtovat jedno nebo obojí z následujícího:

a) úroky za každý den počínaje datem, k němuž je platba splatná podle čl. 61 odst. 3 písm. d), a konče datem, kdy je platba uhrazena, s úrokovou mírou stanovenou ve smlouvě o jmenování příslušné dražební platformy a vypočítávanou na denním základě;

b) pokutu, která připadne dražiteli v podobě snížené o náklady odečtené systémem zúčtování nebo systémem vypořádání.

4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, platí, že je-li úspěšný nabízející v prodlení s placením, nastane jedna z těchto možností:

a) ústřední protistrana zakročí, aby převzala dodání povolenek a uhradila platbu splatné částky dražiteli;

b) zúčtovatel použije zajištění přijaté od nabízejícího na uhrazení splatné částky dražiteli.

5.  Nedojde-li k vypořádání, povolenky se draží při příštích dvou dražbách plánovaných na příslušné dražební platformě.KAPITOLA XII

DODÁNÍ VYDRAŽENÝCH POVOLENEK

Článek 46

Převod vydražených povolenek

▼M1

Registr Unie převede povolenky dražené jakoukoli dražební platformou před otevřením nabídkového okna do úschovy na jmenovaný vkladní účet držený systémem zúčtování nebo vypořádání jednajícím jako depozitář, dokud nebudou dodány úspěšným nabízejícím nebo jejich právním nástupcům na základě výsledků dražby, jak stanoví platné nařízení Komise přijaté podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/87/ES.

▼B

Článek 47

Dodání vydražených povolenek

1.  Systém zúčtování nebo systém vypořádávání přiděluje každou povolenku vydraženou členským státem úspěšnému nabízejícímu, dokud celkový objem přidělených povolenek nedosáhne objemu povolenek oznámeného nabízejícímu podle čl. 61 odst. 3 písm. a).

Nabízejícímu mohou být přiděleny povolenky z více členských států, které se účastní téže dražby, je-li to nezbytné k doplnění objemu povolenek oznámeného nabízejícímu podle čl. 61 odst. 3 písm. a).

2.  Po zaplacení splatné částky podle čl. 44 odst. 1 jsou každému úspěšnému nabízejícímu nebo jejich právním nástupcům dodány povolenky přidělené tomuto nabízejícímu, a to co nejdříve, v každém případě nejpozději do lhůty stanovené pro jejich dodání převodem všech povolenek oznámených nabízejícímu podle čl. 61 odst. 3 písm. a) nebo jejich části z úschovy na jmenovaném vkladním účtu drženém systémem zúčtování nebo systémem vypořádání jednajícím jako depozitář na jeden nebo více jmenovaných vkladních účtů držených úspěšným nabízejícím nebo jeho právními nástupci nebo do úschovy na jmenovaný vkladní účet držený systémem zúčtování nebo systémem vypořádání jednajícím jako depozitář ve prospěch úspěšného nabízejícího nebo jeho právní nástupce.

Článek 48

Opožděné dodání vydražených povolenek

1.  Pokud systém zúčtování nebo systém vypořádání nedodá všechny vydražené povolenky nebo jejich část v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit, systém zúčtování nebo systém vypořádání povolenky dodá při nejbližší příležitosti a úspěšní nabízející nebo jejich právní nástupci dodání povolenek v tomto pozdějším termínu přijmou.

2.  Opravný prostředek stanovený v odstavci 1 je výlučným opravným prostředkem, na který má úspěšný nabízející nebo jeho právní nástupci nárok v případě, že k nedodání vydražených povolenek dojde v důsledku okolností, které dotyčný systém zúčtování nebo systém vypořádání nemůže ovlivnit.KAPITOLA XIII

SPRÁVA ZAJIŠTĚNÍ

Článek 49

Zajištění poskytované nabízejícím

1.  Před otevřením nabídkového okna pro dražbu dvoudenního spotu nebo pětidenních futures, je po nabízejících nebo zprostředkovatelích jednajících jejich jménem požadováno poskytnutí zajištění.

2.  Je-li o to požádáno, nepoužité zajištění složené neúspěšným nabízejícím se spolu s úrokem vzniklým z hotovostního zajištění uvolní co nejdříve po uzavření nabídkového okna.

3.  Je-li o to požádáno, zajištění složené úspěšným nabízejícím, které nebylo použito k vypořádání, se spolu s úrokem vzniklým z hotovostního zajištění uvolní co nejdříve po vypořádání.

Článek 50

Zajištění poskytované dražitelem

1.  Před otevřením nabídkového okna pro dražbu dvoudenního spotu nebo pětidenních futures je po dražiteli jako zajištění vyžadováno pouze poskytnutí povolenek, jež systém zúčtování nebo systém vypořádání jednající jako depozitář podrží v úschově až do jejich dodání.

▼M1 —————

▼B

3.  Pokud se povolenky poskytnuté jako zajištění ►M1  podle odstavce 1 ◄ nepoužijí, systém zúčtování nebo systém vypořádání je může dle uvážení dražícího členského státu zadržet v úschově na jmenovaném vkladním účtu, který systém zúčtování nebo systém vypořádání jednající jako depozitář drží, až do jejich dodání.KAPITOLA XIV

POPLATKY A NÁKLADY

Článek 51

Struktura a výše poplatků

1.  Struktura a výše poplatků, jakož i související podmínky uplatňované dražební platformou a systémem/systémy zúčtování nebo systémem/systémy vypořádání nesmějí být méně příznivé než srovnatelné standardní poplatky a podmínky uplatňované na sekundárním trhu.

2.  Dražební platforma a systém/systémy zúčtování nebo systém/systémy vypořádání mohou uplatňovat pouze poplatky, srážky nebo podmínky výslovně stanovené ve smlouvě o jejich jmenování.

3.  Všechny poplatky a podmínky uplatňované podle odstavců 1 a 2 musí být jasně formulovány, snadno srozumitelné a zveřejněné. Musí být podrobně rozepsány s označením účtovaného poplatku za každý typ služby.

Článek 52

Náklady na dražební proces

▼M1

1.  Aniž je dotčen odstavec 2, náklady na služby stanovené v čl. 27 odst. 1, čl. 28 odst. 1 a článku 31 se uhradí z poplatků zaplacených nabízejícími s tou výjimkou, že náklady na ujednání mezi dražitelem a dražební platformou podle čl. 22 odst. 2 a 3, která dražiteli umožňují dražit povolenky jménem jmenujícího členského státu, nikoliv však náklady na systém zúčtování nebo systém vypořádání připojený k příslušné dražební platformě, nese dražící členský stát.

Náklady uvedené v prvním pododstavci se odečtou z výnosů z dražby splatných dražitelům podle čl. 44 odst. 2 a 3.

2.  Aniž je dotčen třetí pododstavec, podmínky dohody o společném zadávacím řízení uvedené v čl. 26 odst. 6 prvním pododstavci nebo smlouvy o jmenování dražební platformy podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 se mohou odchýlit od odstavce 1 tohoto článku tím, že mohou požadovat, aby členské státy, které podle čl. 30 odst. 4 oznámily Komisi své rozhodnutí neúčastnit se společného postupu podle čl. 26 odst. 1 a 2, ale později využívají dražební platformu jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo 2, uhradily příslušné dražební platformě, včetně k ní připojeného systému/připojených systémů zúčtování nebo vypořádání, náklady na služby stanovené v čl. 27 odst. 1 a čl. 28 odst. 1 v souvislosti s podílem povolenek, které daný členský stát draží ode dne, kdy zahájí dražbu prostřednictvím dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2, až do doby, kdy uvedené dražební platformě skončí nebo vyprší jmenovací období.

Předcházející ustanovení platí rovněž pro členské státy, které se ke společnému postupu podle čl. 26 odst. 1 a 2 nepřipojily do šesti měsíců od vstupu dohody o společném zadávacím řízení uvedené v čl. 26 odst. 6 prvním pododstavci v platnost.

První pododstavec se nepoužije, jestliže se členský stát připojí ke společnému postupu podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 po skončení jmenovacího období uvedeného v čl. 30 odst. 5 druhém pododstavci nebo pokud využívá dražební platformu jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 k dražbě svého podílu povolenek v případě, že dražební platforma, jež byla oznámena podle čl. 30 odst. 6, není uvedena na seznamu podle čl. 30 odst. 7.

▼B

Náklady, které nesou nabízející podle odstavce 1, se sníží o výši nákladů, které nese členský stát podle tohoto odstavce.

▼M1

3.  Podíl nákladů subjektu sledujícího dražby, který se liší podle počtu dražeb, jež jsou vymezeny ve smlouvě o jmenování subjektu sledujícího dražby, se rovnoměrně rozdělí podle počtu dražeb. Všechny ostatní náklady subjektu sledujícího dražby, jež jsou vymezeny ve smlouvě o jmenování subjektu sledujícího dražby, s výjimkou nákladů, které vznikly na základě služeb zadaných Komisí, a nákladů spojených se zprávou podle čl. 25 odst. 4 se rovnoměrně rozdělí podle počtu dražebních platforem, pokud smlouva o jmenování subjektu sledujícího dražby nestanoví jinak.

▼B

Podíl nákladů subjektu sledujícího dražby připadající na dražební platformu jmenovanou podle čl. 30 odst. 1 nebo 2, včetně nákladů na zprávu požadovanou podle čl. 25 odst. 4, nese jmenující členský stát.

Podíl nákladů subjektu sledujícího dražby připadající na dražební platformu jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 se rozdělí mezi členské státy, které se účastní společného postupu, podle jejich podílu na celkovém objemu povolenek, jež se na příslušných dražebních platformách draží.

Náklady na subjekt sledující dražby, které jednotlivé členské státy nesou, se odečtou z výnosů z dražeb splatných jednotlivými dražiteli jmenujícímu členskému státu podle čl. 23 písm. c).KAPITOLA XV

DOHLED NAD DRAŽBAMI, NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A SANKCE

Článek 53

Spolupráce se subjektem sledujícím dražby

1.  Dražitelé, dražební platformy a příslušné vnitrostátní orgány, které nad nimi vykonávají dohled, poskytnou na požádání subjektu sledujícímu dražby informace, jež mají v souvislosti s dražbami k dispozici, lze-li je rozumně požadovat k výkonu funkcí subjektu sledujícího dražby.

2.  Subjekt sledující dražby je oprávněn pozorovat průběh dražeb.

3.  Dražitelé, dražební platforma a příslušné vnitrostátní orgány, které nad nimi vykonávají dohled, jsou subjektu sledujícímu dražby nápomocny při plnění jeho funkcí tím, že s ním aktivně spolupracují, a to každý v rámci své působnosti.

4.  Příslušné vnitrostátní orgány, které vykonávají dohled nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, a příslušné vnitrostátní orgány, které vykonávají dohled nad osobami oprávněnými podávat nabídky jménem jiných osob podle čl. 18 odst. 2, jsou subjektu sledujícímu dražby nápomocny při plnění jeho funkcí tím, že s ním aktivně spolupracují v rámci svých pravomocí.

5.  V rámci povinností uložených příslušným vnitrostátním orgánům v odstavcích 1, 3 a 4 musí být zohledněna pravidla zachování služebního tajemství, jimž podléhají podle práva Unie.

▼M1

Článek 54

Sledování vztahu s nabízejícími

1.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 sleduje vztah s nabízejícími, kteří získali povolení k podávání nabídek při jejích dražbách, a to po celou dobu jeho trvání následujícím způsobem:

a) podrobným zkoumáním nabídek podaných v průběhu tohoto vztahu, aby zajistila soulad jednání nabízejících při podávání nabídek se znalostmi, které má dražební platforma o klientovi, jeho podnikatelském a rizikovém profilu a v případě nutnosti o zdrojích financování;

b) udržováním účinných opatření a postupů pro pravidelné sledování toho, zda osoby, které získaly povolení k podávání nabídek podle čl. 19 odst. 1, 2 a 3, dodržují její pravidla tržního chování;

c) sledováním transakcí provedených osobami, které získaly povolení k podávání nabídek podle čl. 19 odst. 1, 2 a 3 a čl. 20 odst. 6, pomocí svých systémů s cílem zjistit porušení pravidel uvedených v písmenu b) tohoto pododstavce, podmínky nespravedlivého průběhu či narušení průběhu dražeb nebo jednání, které by mohlo vést ke zneužití trhu.

Při podrobném zkoumání nabídek v souladu s prvním pododstavcem písm. a) se příslušná dražební platforma zaměří zejména na každou činnost, kterou podle její povahy považuje za činnost, u níž je zvláště pravděpodobné, že souvisí s praním peněz, financováním terorismu nebo trestnou činností.

2.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 zajistí, aby dokumenty, údaje nebo informace, jež má o nabízejícím, byly průběžně aktualizovány. Pro tento účel dražební platforma může:

a) požádat nabízejícího o sdělení informací podle čl. 19 odst. 2 a 3 a čl. 20 odst. 5, 6 a 7 pro účely sledování vztahu s tímto nabízejícím poté, co získal povolení k podávání nabídek při dražbách, a to po celou dobu trvání tohoto vztahu a po dobu pěti let od jeho ukončení;

b) požádat každou osobu, která získala povolení k podávání nabídek, o opakované předkládání žádosti o povolení k podávání nabídek v pravidelných intervalech;

c) požádat každou osobu, která získala povolení k podávání nabídek, aby příslušné dražební platformě neprodleně oznámila jakékoli změny informací, jež jí byly předloženy podle čl. 19 odst. 2 a 3 a čl. 20 odst. 5, 6 a 7.

3.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 si uchovává záznamy o:

a) žádostech o povolení k podávání nabídek podaných žadatelem podle čl. 19 odst. 2 a 3, včetně jejich změn;

b) kontrolách provedených:

i) při zpracování žádostí o povolení k podávání nabídek podle článků 19, 20 a 21,

ii) při podrobném zkoumání a sledování vztahu podle odst. 1 písm. a) a c) poté, co žadatel získal povolení k podávání nabídek;

c) všech informacích souvisejících s příslušnou nabídkou podanou příslušným nabízejícím při dražbě, včetně stažení nebo úpravy těchto nabídek podle čl. 6 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 6 odst. 4;

d) všech informacích souvisejících s konáním každé dražby, při které nabízející podal nabídku.

4.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 uchovává záznamy uvedené v odstavci 3 po dobu, kdy trvá povolení nabízejícího k podávání nabídek při jejích dražbách, a nejméně po dobu pěti let od ukončení vztahu s tímto nabízejícím.

▼B

Článek 55

Oznamování praní peněz, financování terorismu nebo trestné činnosti

▼M1

1.  Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v čl. 37 odst. 1 směrnice 2005/60/ES sledují soulad – a podniknou nezbytná opatření k zajištění souladu – dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 s požadavky na hloubkovou kontrolu klienta podle článku 19 a čl. 20 odst. 6 tohoto nařízení, s požadavky na sledování a uchovávání záznamů podle článku 54 tohoto nařízení a s požadavky na oznamování podle odstavce 2 a 3 tohoto článku.

Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v prvním pododstavci mají pravomoci stanovené ve vnitrostátních opatřeních, jimiž se provádí čl. 37 odst. 2 a 3 směrnice 2005/60/ES.

Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 může být činěna odpovědnou za porušení článku 19, čl. 20 odst. 6 a 7, čl. 21 odst. 1 a 2 a článku 54 tohoto nařízení a odstavce 2 a 3 tohoto článku. V tomto ohledu se použijí vnitrostátní opatření, jimiž se provádí článek 39 směrnice 2005/60/ES.

2.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1, její ředitelé a zaměstnanci plně spolupracují s finanční zpravodajskou jednotkou uvedenou v článku 21 směrnice 2005/60/ES tím, že neprodleně:

a) tuto jednotku z vlastního podnětu informují, jestliže vědí, mají podezření nebo mají rozumné důvody k podezření, že v dražbách dochází nebo došlo k praní peněz, financování terorismu nebo trestné činnosti či k pokusu o ně;

b) této jednotce poskytnou na její žádost všechny potřebné informace v souladu s postupy stanovenými platnými právními předpisy.

▼B

3.  Informace podle odstavce 2 se předávají finanční zpravodajské jednotce členského státu, na jehož území se příslušná dražební platforma nachází.

Vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí metody a postupy pro zajišťování kontroly dodržování příslušných předpisů a komunikaci podle čl. 34 odst. 1 směrnice 2005/60/ES, určí osobu nebo osoby odpovědné za předávání informací v souladu s tímto článkem.

▼M1

4.  Členský stát, na jehož území je umístěna dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1, zajistí, aby se na příslušnou dražební platformu vztahovala vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí články 26 až 29, článek 32, čl. 34 odst. 1 a článek 35 směrnice 2005/60/ES.

▼B

Článek 56

Oznamování zneužití trhu

▼M1

1.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 oznámí příslušným vnitrostátním orgánům jmenovaným podle čl. 43 odst. 2 směrnice 2004/39/ES, které jsou odpovědné za dohled nad příslušnou dražební platformou nebo za vyšetřování a trestní stíhání zneužití trhu, k němuž dochází v systémech nebo prostřednictvím systémů příslušné dražební platformy, své podezření na zneužití trhu v souvislosti s osobou, která získala povolení k podávání nabídek při dražbách, nebo s osobou, jejímž jménem osoba, která získala povolení k podávání nabídek při dražbách, jedná.

Použijí se vnitrostátní opatření, jimiž se provádí čl. 25 odst. 2 směrnice 2005/60/ES.

▼B

2.  Příslušná dražební platforma upozorní na skutečnost, že podala oznámení v souladu s odstavcem 1, subjekt sledující dražby a Komisi s uvedením toho, jaké nápravné opatření proti nezákonnému jednání uvedenému v odstavci 1 přijala nebo navrhuje přijmout.

Článek 57

Maximální velikost nabídky a jiná nápravná opatření

1.  Dražební platforma může po konzultaci s Komisí a získání jejího stanoviska uplatnit maximální velikost nabídky nebo jiná nápravná opatření nezbytná ke zmírnění skutečného nebo potenciálního zjevného rizika zneužití trhu, praní peněz, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti, jakož i protisoutěžního chování za předpokladu, že uplatnění maximální velikosti nabídky nebo jiných nápravných opatření příslušné riziko účinně zmírní. Komise může návrh příslušné dražební platformy konzultovat s příslušnými členskými státy a subjektem sledujícím dražby a získat k němu jejich stanovisko. Příslušná dražební platforma v co nejvyšší míře ke stanovisku Komise přihlédne.

2.  Maximální velikost nabídky je vyjádřena buď jako procentuální podíl celkového počtu dražených povolenek v dané dražbě, nebo jako procentuální podíl celkového počtu dražených povolenek v daném roce podle toho, který podíl je nejvhodnější ke zmírnění rizika zneužití trhu uvedeného v čl. 56 odst. 1.

3.  Pro účely tohoto článku se maximální velikostí nabídky rozumí maximální počet povolenek, na jaký mohou přímo, nebo nepřímo podat nabídku skupiny osob uvedených v čl. 18 odst. 1 nebo 2, které patří k některé z těchto kategorií:

a) k téže skupině podniků zahrnující mateřské podniky, jejich dceřiné podniky a přidružené podniky;

b) k témuž obchodnímu seskupení;

c) k odlišné hospodářské jednotce s nezávislou rozhodovací pravomocí, v níž jsou kontrolovány přímo nebo nepřímo veřejnými subjekty nebo státem vlastněnými subjekty.

▼M1

Článek 58

Pravidla tržního chování nebo jiná smluvní ujednání

Články 53 až 57 nejsou dotčena žádná jiná opatření, jež je dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 oprávněna přijmout v souladu se svými pravidly tržního chování či jinými přímými nebo nepřímými smluvními ujednáními s nabízejícími, kteří získali povolení k podávání nabídek při dražbách, a to za předpokladu, že tato opatření nejsou v rozporu s ustanoveními článků 53 až 57 a ani je nenarušují.

▼B

Článek 59

Pravidla jednání pro jiné osoby oprávněné k podávání nabídek jménem jiných osob v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 18 odst. 2

1.  Tento článek se vztahuje na:

a) osoby, které jsou oprávněny k podávání nabídek podle čl. 18 odst. 2;

b) investiční podniky a úvěrové instituce uvedené v čl. 18 odst. 1 písm. b) a c), které jsou oprávněny k podávání nabídek podle čl. 18 odst. 3.

2.  Osoby uvedené v odstavci 1 uplatňují ve vztahu se svými klienty tato pravidla jednání:

a) přijímají pokyny od svých klientů za srovnatelných podmínek;

b) mohou odmítnout podat nabídku jménem klienta, mají-li dostatečně důvodné podezření na praní peněz, financování terorismu, trestnou činnost nebo zneužití trhu s výhradou vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí články 24 a 28 směrnice 2005/60/ES;

c) mohou odmítnout podat nabídku jménem klienta, mají-li dostatečně důvodné podezření, že klient není schopen zaplatit za povolenky, o které chce v rámci nabídky usilovat;

d) uzavřou se svými klienty písemnou dohodu. Uzavřené dohody příslušnému klientovi neukládají žádné nespravedlivé podmínky ani omezení. Stanoví všechny podmínky týkající se nabízených služeb, zejména podmínky platby a dodání povolenek;

e) mohou požádat své klienty, aby složili vklad prostřednictvím zálohové platby za povolenky;

f) nesmí nevhodně omezovat počet nabídek, které klient může podat;

g) nesmí svým klientům bránit ani je omezovat ve využívání služeb jiných subjektů způsobilých k podávání nabídek jejich jménem při dražbách podle čl. 18 odst. 1 písm. b) až e) a čl. 18 odst. 2;

h) věnují patřičnou pozornost zájmům svých klientů, kteří požadují, aby jejich jménem podávali nabídky při dražbách;

i) zacházejí s klienty spravedlivě a nediskriminují je;

j) spravují vhodné interní systémy a postupy, které jim umožňují zpracovávat žádosti klientů o jejich zastupování při dražbách a účastnit se efektivně dražeb, zejména s ohledem na podávání nabídek jménem svých klientů, vybírat platby a zajištění od klientů, jejichž jménem jednají, a převádět jim povolenky;

k) zabraňují úniku důvěrných informací z té části své činnosti, která odpovídá za příjem, přípravu a podávání nabídek jménem jejich klientů, do té části své činnosti, která odpovídá za přípravu a podávání nabídek na jejich vlastní účet, nebo do té části své činnosti, která odpovídá za obchodování na jejich vlastní účet na sekundárním trhu;

l) ponechávají si záznamy informací získaných nebo vytvořených během svého působení jako zprostředkovatelé, kteří zpracovávají nabídky jménem svých klientů při dražbách, po dobu pěti let od data získání nebo vytvoření příslušných informací.

Výše vkladu uvedeného v písmenu e) se vypočítává na spravedlivém a přiměřeném základě.

Způsob výpočtu vkladu uvedeného v písmenu e) je stanoven ve smlouvách uzavřených podle písmena d).

Jakákoliv část vkladu uvedeného v písmenu e), která se nepoužije k uhrazení platby za povolenky, se vrací plátci v přiměřené lhůtě po dražbě, jež je stanovena ve smlouvách uzavřených podle písmena d).

3.  Osoby uvedené v odstavci 1 uplatňují při podávání nabídek na svůj vlastní účet nebo jménem svých klientů tato pravidla jednání:

a) poskytnou všechny informace, které si vyžádá dražební platforma, u níž získají povolení k podávání nabídek, nebo subjekt sledující dražby k plnění svých funkcí podle tohoto nařízení;

b) jednají bezúhonně, s patřičnou dovedností, péčí a svědomitostí.

4.  Příslušné vnitrostátní orgány určené členskými státy, ve kterých jsou usazeny osoby uvedené v odstavci 1, jsou odpovědné za to, že těmto osobám vydávají oprávnění k vykonávání činnosti podle uvedeného odstavce, a za sledování a prosazování souladu s pravidly jednání stanovenými v odstavcích 2 a 3, včetně vyřizování veškerých stížností na nedodržování těchto pravidel jednání.

5.  Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v odstavci 4 udělí oprávnění osobám uvedeným v odstavci 1, pouze pokud tyto osoby splňují všechny následující podmínky:

a) mají dostatečně dobrou pověst a dostatek zkušeností pro zajištění řádného dodržování pravidel jednání stanovených v odstavcích 2 a 3;

b) zavedly nezbytné procesy a kontroly, jež umožňují řídit střety zájmů a sloužit nejlepším zájmům jejich klientů;

c) splňují požadavky vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí směrnice 2005/60/ES do vnitrostátního práva;

d) dodržují veškerá jiná opatření pokládaná za nezbytná s ohledem na povahu nabízení služeb podávání nabídek a na úroveň náročnosti příslušných klientů z hlediska jejich investičního nebo obchodního profilu, jakož i na posouzení pravděpodobnosti praní peněz, financování terorismu nebo trestné činnosti na základě rizik.

6.  Příslušné vnitrostátní orgány členského státu, v němž osoby uvedené v odstavci 1 získaly oprávnění, sledují a prosazují podmínky uvedené v odstavci 5. Členské státy zajistí, aby:

a) jejich příslušné vnitrostátní orgány měly k dispozici nezbytné vyšetřovací pravomoci a sankce, které jsou účinné, přiměřené a odrazující;

b) byl vytvořen mechanismus řešení stížností a odebírání oprávnění v případě, kdy oprávněné osoby porušují své povinnosti, jež toto oprávnění stanoví;

c) jejich příslušné vnitrostátní orgány mohly oprávnění udělené podle odstavce 5 odebrat v případě, kdy osoba uvedená v odstavci 1 závažně a systematicky porušovala ustanovení odstavců 2 a 3.

▼M2

7.  Klienti nabízejících uvedení v odstavci 1 mohou podávat své případné stížnosti na dodržování pravidel jednání, jež stanoví odstavce 2 a 3, příslušným orgánům uvedeným v odstavci 4 v souladu s procesními pravidly stanovenými pro řešení takovýchto stížností v členském státě, v němž osoby uvedené v odstavci 1 podléhají dohledu.

▼B

8.  Osoby uvedené v odstavci 1, které získaly povolení k podávání nabídek na některé dražební platformě podle článků 18, 19 a 20, mohou bez dalších právních nebo správních požadavků ze strany členských států poskytovat služby podávání nabídek klientům uvedeným v čl. 19 odst. 3 písm. a).KAPITOLA XVI

TRANSPARENTNOST A DŮVĚRNOST

Článek 60

Zveřejnění

▼M6

1.  Všechny právní předpisy, návody, pokyny, formuláře, dokumenty a oznámení včetně kalendáře dražeb a veškerých jiných nedůvěrných informací souvisejících s dražbami na příslušné dražební platformě, včetně seznamu osob, které získaly povolení k podávání nabídek při dražbách, veškerá rozhodnutí včetně rozhodnutí podle článku 57, která ukládají maximální velikost nabídky a veškerá jiná nápravná opatření nezbytná ke zmírnění skutečného nebo potenciálního zjevného rizika praní peněz, financování terorismu, trestné činnosti nebo zneužití trhu na této dražební platformě, se zveřejňují na vyhrazené aktuální internetové stránce dražeb, kterou spravuje příslušná dražební platforma.

▼B

Informace, které již nejsou aktuální, se uchovávají v archivu. Tyto archivy jsou přístupné prostřednictvím téže internetové stránky dražeb.

2.  Nedůvěrné verze zpráv subjektu sledujícího dražby určené členským státům a Komisi podle čl. 25 odst. 1 a 2 se zveřejňují na internetové stránce Komise.

Zprávy, které již nejsou aktuální, se uchovávají v archivu. Tyto archivy jsou přístupné z internetové stránky Komise.

▼M1

3.  Seznam jmen, adres, telefonních a faxových čísel, e-mailových adres a internetových stránek všech osob, které získaly povolení k podávání nabídek jménem jiných osob při dražbách pořádaných dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1, se zveřejňuje na internetové stránce spravované příslušnou dražební platformou.

▼B

Článek 61

Vyhlašování a oznamování výsledků dražeb

1.  Dražební platforma vyhlašuje výsledky každé dražby, kterou uspořádá, jakmile je to proveditelné, nejpozději však 15 minut po uzavření nabídkového okna.

2.  Vyhlášení podle odstavce 1 zahrnuje přinejmenším tyto položky:

a) objem vydražených povolenek;

b) dražební zúčtovací cenu v eurech;

c) celkový objem podaných nabídek;

d) celkový počet nabízejících a počet úspěšných nabízejících;

e) dražby, do kterých se převede objem povolenek v případě, že je dražba zrušena;

f) celkový výnos z dražby;

g) rozdělení výnosu mezi členské státy, pokud byly dražební platformy jmenovány podle čl. 26 odst. 1 nebo 2.

3.  Zároveň s vyhlášením podle odstavce 1 dražební platforma oznámí každému úspěšnému nabízejícímu, který podává nabídku prostřednictvím jejích systémů:

a) celkový počet povolenek přidělených tomuto nabízejícímu;

b) které z jeho případných vyrovnaných nabídek byly namátkově vybrány;

c) splatnou částku buď v eurech, nebo v měně členského státu, který není členem eurozóny, dle volby nabízejícího, za předpokladu, že systém zúčtování nebo systém vypořádání umí v příslušné národní měně pracovat;

d) datum, dokdy se musí splatná částka uhradit zúčtovanými finančními prostředky na jmenovaný bankovní účet dražitele.

4.  Pokud měna vybraná nabízejícím není euro, dražební platforma oznámí úspěšnému nabízejícímu, který podává nabídku při dražbách, jež tato platforma pořádá, směnný kurz, který použila pro výpočet částky splatné v měně, již si úspěšný nabízející zvolil.

Směnný kurz je kurz zveřejněný uznávanou službou finančního zpravodajství, která je uvedena ve smlouvě o jmenování příslušné dražební platformy, bezprostředně po uzavření nabídkového okna.

5.  Dražební platforma oznámí k ní připojenému příslušnému systému zúčtování a systému vypořádání informace oznámené každému úspěšnému nabízejícímu podle odstavce 3.

Článek 62

Ochrana důvěrných informací

1.  Důvěrnými informacemi jsou tyto informace:

a) obsah nabídky;

b) obsah pokynů k podávání nabídek, i když není podána žádná nabídka;

c) informace, které sdělují nebo ze kterých lze odvodit totožnost příslušného nabízejícího a kterýkoliv z těchto údajů:

i) počet povolenek, které chce nabízející získat v dražbě,

ii) cenu, kterou je nabízející ochoten za tyto povolenky zaplatit;

d) informace týkající se nebo odvozené z jedné nebo více nabídek nebo pokynů k podávání nabídek, které by jednotlivě nebo souhrnně pravděpodobně mohly:

i) naznačit ještě před dražbou, jaká je poptávka po povolenkách,

ii) naznačit ještě před dražbou výši dražební zúčtovací ceny;

e) informace poskytnuté osobami v rámci vytvoření nebo udržování vztahu s nabízejícími nebo v rámci sledování tohoto vztahu podle článků 19, 20, 21 a 54;

f) zprávy a stanoviska subjektu sledujícího dražby podle čl. 25 odst. 1 až 6 s výjimkou částí obsažených v nedůvěrných verzích zpráv subjektu sledujícího dražby zveřejněných Komisí podle čl. 60 odst. 2;

g) obchodní tajemství sdělená osobami, které se účastní zadávacího řízení na základě hospodářské soutěže na jmenování dražební platformy nebo subjektu sledujícího dražby;

h) informace o algoritmu použitém k namátkovému výběru vyrovnaných nabídek podle čl. 7 odst. 2;

i) informace o metodice použité k vymezení toho, co je dražební zúčtovací cena výrazně nižší než cena na sekundárním trhu, která převládá před dražbou a během dražby, podle čl. 7 odst. 6.

2.  Osoba, která důvěrné informace získala, ať už přímo nebo nepřímo, nesmí tyto informace zveřejnit jiným způsobem než způsobem uvedeným v odstavci 3.

3.  Odstavec 2 nebrání zveřejnění důvěrných informací, které:

a) již byly v souladu se zákonem zpřístupněny veřejnosti;

b) jsou zveřejněny s písemným souhlasem nabízejícího, osoby, která získala povolení k podávání nabídek, nebo osoby, která o povolení k podávání nabídek žádá;

c) musí být sděleny nebo zpřístupněny veřejnosti na základě povinnosti plynoucí z práva Unie;

d) jsou zveřejněny na základě soudního příkazu;

e)  ►M1  jsou sděleny nebo zveřejněny ◄ pro účely trestního, správního nebo soudního vyšetřování či řízení prováděného v Unii;

f) jsou sděleny dražební platformou subjektu sledujícímu dražby s cílem umožnit mu výkon nebo mu pomoci při výkonu jeho funkcí nebo plnit jeho povinností v souvislosti s dražbami;

g) jsou před zveřejněním sloučeny nebo redigovány tak, že je nepravděpodobné, že lze rozpoznat informace týkající se těchto položek:

i) jednotlivých nabídek nebo pokynů k podávání nabídek,

ii) jednotlivých dražeb,

iii) jednotlivých nabízejících, budoucích nabízejících nebo osob žádajících o povolení k podávání nabídek,

iv) jednotlivých žádostí o povolení k podávání nabídek,

v) jednotlivých vztahů s nabízejícími;

h) jsou uvedeny v odst. 1 písm. f), jsou-li sděleny veřejnosti nediskriminačním a řádným způsobem příslušnými orgány členských států, pokud jde o informace, na něž se vztahuje čl. 25 odst. 2 písm. c), a Komisí, pokud jde o informace, na něž se vztahuje čl. 25 odst. 2;

i) jsou uvedeny v odst. 1 písm. g), jsou-li sděleny osobám pracujícím pro členské státy nebo Komisi a účastnícím se zadávacího řízení na základě hospodářské soutěže podle odst. 1 písm. g), které jsou samy vázány povinností zachování služebního tajemství v souladu s podmínkami svého pracovního poměru;

j) jsou zveřejněny po uplynutí období 30 měsíců od jednoho z těchto dat s výhradou stávajících povinností zachování služebního tajemství plynoucích z práva Unie:

i) data otevření nabídkového okna dražby, při níž jsou důvěrné informace poprvé zpřístupněny, pokud jde o důvěrné informace uvedené v odst. 1 písm. a) až d),

ii) data ukončení vztahu s nabízejícím, pokud jde o důvěrné informace uvedené v odst. 1 písm. e),

iii) data zprávy nebo stanoviska subjektu sledujícího dražby, pokud jde o důvěrné informace uvedené v odst. 1 písm. f),

iv) data předložení informací v zadávacím řízení na základě hospodářské soutěže, pokud jde o důvěrné informace uvedené v odst. 1 písm. g).

4.  Opatření nutná k zajištění toho, aby důvěrné informace nebyly neoprávněně sdělovány, a důsledky neoprávněného sdělení dražební platformou nebo subjektem sledujícím dražby včetně osob, které pro ně vykonávají práci na základě smlouvy, se stanoví ve smlouvách o jejich jmenování.

5.  Důvěrné informace získané dražební platformou nebo subjektem sledujícím dražby včetně osob, které pro ně vykonávají práci na základě smlouvy, se použijí výlučně pro účely plnění jejich povinností nebo výkonu jejich funkcí v souvislosti s dražbami.

6.  Odstavce 1 až 5 nebrání výměně důvěrných informací mezi dražební platformou a subjektem sledujícím dražby, ani mezi jedním z nich a:

a) příslušnými vnitrostátními orgány, které vykonávají dohled nad dražební platformou;

b) příslušnými vnitrostátními orgány, které jsou odpovědné za vyšetřování a trestní stíhání praní peněz, financování terorismu, trestné činnosti nebo zneužití trhu;

c) Komisí.

Důvěrné informace vyměňované podle tohoto odstavce se v rozporu s odstavcem 2 nesmí sdělovat jiným osobám než těm, které jsou uvedeny v písmenech a), b) a c).

7.  Osoba, která vykonává nebo vykonávala práci pro dražební platformu nebo subjekt sledující dražby a zúčastnila se dražeb, je vázána povinností zachování služebního tajemství a zajistí, aby důvěrné informace byly chráněny v souladu s tímto článkem.

Článek 63

Jazykový režim

1.  Písemné informace poskytované dražební platformou podle čl. 60 odst. 1 a 3 nebo subjektem sledujícím dražby podle čl. 60 odst. 2 nebo podle smlouvy o jejich jmenování, které nejsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

2.  Členský stát může na vlastní náklady zajistit překlad všech informací dražební platformy, na které se vztahuje odstavec 1, do svého úředního jazyka (úředních jazyků).

Pokud členský stát zajišťuje na vlastní náklady překlad všech informací na něž se vztahuje odstavec 1, poskytnutých dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1, členský stát, který jmenoval dražební platformu podle čl. 30 odst. 1, rovněž zajistí na vlastní náklady překlad do téhož jazyka/jazyků všech informací na něž se vztahuje odstavec 1, poskytnutých dražební platformou jmenovanou podle čl. 30 odst. 1.

3.  Žadatelé o povolení k podávání nabídek v dražbách a osoby, které získaly povolení k podávání nabídek, mohou následující položky předkládat v úředním jazyce Unie, který si zvolí podle odstavce 4, pokud se členský stát rozhodl zajistit překlad do tohoto jazyka podle odstavce 2:

a) své žádosti o povolení k podávání nabídek včetně podpůrných dokladů;

b) své nabídky včetně jejich stažení nebo úprav;

c) dotazy týkající se písmen a) nebo b).

Dražební platforma si může vyžádat ověřený překlad do jazyka obvyklého v oblasti mezinárodních financí.

4.  Žadatelé o povolení k podávání nabídek, osoby, které získaly povolení k podávání nabídek, a nabízející účastnící se dražby si zvolí kterýkoliv úřední jazyk Unie, ve kterém dostávají všechna oznámení vydaná podle čl. 8 odst. 3, čl. 20 odst. 10, čl. 21 odst. 4 a čl. 61 odst. 3.

Všechna jiná ústní nebo písemná sdělení dražební platformy žadatelům o povolení k podávání nabídek, osobám, které získaly povolení k podávání nabídek, a nabízejícím, kteří se účastní dražby, se podávají v jazyce zvoleném podle prvního pododstavce, aniž by příslušným žadatelům, osobám a nabízejícím vznikly další náklady, pokud se členský stát rozhodl zajistit překlad do tohoto jazyka v souladu s odstavcem 2.

Avšak i v případě, kdy se členský stát rozhodl podle odstavce 2 zajistit překlad do jazyka zvoleného podle prvního pododstavce tohoto odstavce, žadatel o povolení k podávání nabídek, osoba, která získala povolení k podávání nabídek, nebo nabízející účastnící se dražby se mohou vzdát svého práva podle druhého pododstavce tohoto odstavce, pokud dají předchozí písemný souhlas k tomu, aby příslušná dražební platforma používala pouze jazyk obvyklý v oblasti mezinárodních financí.

5.  Členské státy odpovídají za přesnost překladu vyhotoveného podle odstavce 2.

Osoby předkládající překlad dokumentu uvedený v odstavci 3 a dražební platforma oznamující přeložený dokument podle odstavce 4 nesou odpovědnost za to, že se jedná o přesný překladu originálu.KAPITOLA XVII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

▼M1

Článek 64

Právo na odvolání

1.  Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 zajistí zavedení mimosoudního mechanismu řešení stížností žadatelů o povolení k podávání nabídek, nabízejících, kteří získali povolení k podávání nabídek, nebo těch, jejichž povolení k podávání nabídek bylo zamítnuto, zrušeno či pozastaveno.

2.  Členské státy, ve kterých regulovaný trh jmenovaný jako dražební platforma podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 nebo jeho organizátor podléhají dohledu, zajistí, aby rozhodnutí přijatá mimosoudním mechanismem, který řeší stížnosti podle odstavce 1 tohoto článku, byla řádně odůvodněna a podléhala právu na podání opravného prostředku k soudům podle čl. 52 odst. 1 směrnice 2004/39/ES. Tímto právem nejsou dotčena žádná práva na odvolání přímo k soudům nebo příslušným správním orgánům stanovená ve vnitrostátních opatřeních, jimiž se provádí čl. 52 odst. 2 směrnice 2004/39/ES.

▼B

Článek 65

Oprava chyb

1.  Veškeré chyby v převodech plateb nebo povolenek uskutečněných a v zajištění nebo vkladech složených nebo uvolněných podle tohoto nařízení se oznamují systému zúčtování nebo systému vypořádání, jakmile je kdokoliv zjistí.

2.  Systém zúčtování nebo systém vypořádání podniknou veškerá opatření nezbytná k nápravě všech chyb v převodech plateb nebo povolenek uskutečněných a v zajištění nebo vkladech složených nebo uvolněných podle tohoto nařízení, na něž jsou upozorněny jakýmikoli prostředky.

3.  Osoba těžící z chyby podle odstavce 1, již nelze napravit podle odstavce 2 v důsledku kolize s právy třetí strany – kupujícího v dobré víře, která o chybě věděla nebo měla vědět a neoznámila ji systému zúčtování nebo systému vypořádání, je odpovědná za nápravu veškerých vzniklých škod.

Článek 66

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHA IPovolenky dražené v roce 2012 podle čl. 10 odst. 1

Členský stát

Objem

Belgie

2 979 000

Bulharsko

3 277 000

Česká republika

5 503 000

Dánsko

1 472 000

Německo

23 531 000

Estonsko

1 068 000

Irsko

1 100 000

Řecko

4 077 000

Španělsko

10 145 000

Francie

6 434 000

Itálie

11 324 000

Kypr

307 000

Lotyšsko

315 000

Litva

637 000

Lucembursko

141 000

Maďarsko

1 761 000

Malta

120 000

Nizozemsko

3 938 000

Rakousko

1 636 000

Polsko

14 698 000

Portugalsko

2 065 000

Rumunsko

5 878 000

Slovinsko

520 000

Slovensko

1 805 000

Finsko

1 965 000

Švédsko

1 046 000

Spojené království

12 258 000

Celkem

120 000 000

▼B
PŘÍLOHA II

Seznam náležitostí podle čl. 20 odst. 3

1.

Prokázání způsobilosti podle čl. 18 odst. 1 nebo 2.

2.

Jméno, adresa, telefonní a faxové číslo žadatele.

3.

Identifikátor jmenovaného vkladního účtu žadatele.

4.

Podrobné údaje jmenovaného bankovního účtu žadatele.

5.

Jméno, adresa, telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty jednoho nebo více zástupců nabízejícího definovaného v čl. 6 odst. 3 třetím pododstavci.

6.

U právnických osob:

a) prokázání zápisu do obchodního rejstříku s uvedením: právní formy žadatele; práva, kterým se řídí; zda žadatel je nebo není veřejnou společností kotovanou na jedné nebo více uznávaných burzách cenných papírů;

b) případně prokázání registračního čísla žadatele v příslušném rejstříku, ve kterém je žadatel zapsán; v opačném případě žadatel předloží memorandum, stanovy nebo jiný dokument potvrzující jeho zápis do obchodního rejstříku.

7.

U právnických osob a/nebo právních struktur informace nutné k identifikaci skutečného vlastníka a objasnění struktury vlastnictví a řízení této právnické osoby nebo struktury.

8.

U fyzických osob prokázání totožnosti na základě dokladu totožnosti, řidičského průkazu, pasu nebo podobného státními úřady vydaného dokladu obsahujícího celé jméno příslušného žadatele, jeho fotografii, datum narození a adresu trvalého bydliště v Unii, které lze v případě nutnosti doložit dalšími vhodnými podpůrnými dokumenty.

9.

U provozovatelů povolení podle článku 4 směrnice 2003/87/ES.

10.

U provozovatelů letadel prokázání toho, že jsou zařazeni na seznam podle čl. 18a odst. 3 směrnice 2003/87/ES, nebo plán pro monitorování předložený a schválený podle článku 3g uvedené směrnice.

11.

Informace nutné k provedení hloubkové kontroly klienta podle čl. 19 odst. 2 písm. e).

12.

Poslední auditovaná výroční zpráva a roční účetní uzávěrka žadatele včetně výsledovky a rozvahy, jsou-li k dispozici, jinak přiznání k DPH nebo další informace požadované k prokázání solventnosti a bonity žadatele.

13.

Registrační číslo pro účely DPH, je-li přiděleno; pokud žadatel není registrován k DPH, jiné prostředky identifikující žadatele u správce daně členského státu, kde je usazen nebo kde má daňové sídlo, nebo další informace požadované k prokázání finančního postavení žadatele v rámci Unie.

14.

Prohlášení, že podle žadatelova nejlepšího vědomí žadatel splňuje požadavky čl. 19 odst. 2 písm. f).

15.

Prokázání shody s požadavky čl. 19 odst. 2 písm. g).

16.

Prokázání toho, že žadatel splňuje požadavky čl. 19 odst. 3.

17.

Prohlášení, že žadatel má nezbytnou právní způsobilost a oprávnění podávat nabídky v dražbách na svůj vlastní účet nebo jménem jiných osob.

18.

Prohlášení, že podle žadatelova nejlepšího vědomí neexistují žádné právní, regulační, smluvní ani jiné překážky, které mu brání v plnění povinností podle tohoto nařízení.

19.

Prohlášení, zda žadatel navrhuje platit v eurech nebo v měně členského státu, který není součástí eurozóny, s uvedením zvolené měny.
PŘÍLOHA III

Jiné dražební platformy než platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2, jejich jmenující členské státy a platné podmínky nebo povinnosti podle čl. 30 odst. 7

▼M2Dražební platformy jmenované Německem

1

Dražební platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Jmenovací období

Nejdříve od 1. září 2012 minimálně do 31. března 2013 a nejpozději do 31. prosince 2013, aniž je dotčen čl. 30 odst. 5 druhý pododstavec.

 

Podmínky

Povolení k dražbám nesmí záviset na členství nebo účastnictví na sekundárním trhu organizovaném EEX nebo jakémkoli jiném obchodním místě provozovaném EEX nebo jakoukoli třetí stranou.

 

Povinnosti

Do dvou měsíců od 1. září 2012 EEX předloží Německu svou výstupní strategii ke konzultaci u subjektu sledujícího dražby.

Do dvou měsíců od obdržení stanoviska subjektu sledujícího dražby EEX přezkoumá svou výstupní strategii, přičemž v nejvyšší možné míře k uvedenému stanovisku přihlédne.

Německo oznámí Komisi všechny podstatné změny příslušných smluvních vztahů s EEX.

▼M4

 

Právní základ

Čl. 30 odst. 2

▼M3

Dražební platformy jmenované Spojeným královstvím

2

Dražební platforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Jmenovací období

Nejdříve od 10. listopadu 2012, nejpozději do 9. listopadu 2017, aniž by byl dotčen čl. 30 odst. 5 druhý pododstavec.

 

Definice

Pro účely podmínek a povinností vztahujících se na ICE se použijí tyto definice:

a)  „Burzovními pravidly ICE“ se rozumí předpisy ICE, včetně smluvních pravidel a postupů týkajících se ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT a ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

b)  „členem burzy“ se rozumí člen definovaný v oddíle A.1 burzovních pravidel ICE;

c)  „klientem“ se rozumí klient člena burzy, jakož i klienti jeho klientů v řetězci, který usnadňuje přístup osob k podávání nabídek a jedná jménem nabízejících.

 

Podmínky

Povolení k dražbám nesmí záviset na členství na burze nebo účastnictví na sekundárním trhu organizovaném ICE nebo jakýmkoli jiným obchodním místem provozovaným ICE nebo jakoukoli třetí stranou.

 

Povinnosti

1.  ICE vyžaduje, aby každé rozhodnutí, které se týká udělení povolení k podávání nabídek v dražbě, zrušení nebo pozastavení tohoto povolení a které přijal člen burzy ICE nebo jeho klient, oznámil člen burzy nebo jeho klient ICE tímto způsobem:

a)  v případě rozhodnutí o zamítnutí udělení povolení k podávání nabídky a rozhodnutí o zrušení či pozastavení přístupu na dražby – na individuálním základě bez prodlení;

b)  v případě jiných rozhodnutí – na požádání.

ICE zajistí, aby všechna taková rozhodnutí mohla přezkoumat, pokud jde o jejich soulad s povinnostmi uloženými dražební platformě tímto nařízením, a aby se členové burzy ICE nebo jejich klienti výsledkům tohoto přezkoumání ICE podrobili. Může se např. jednat o kterákoli platná burzovní pravidla ICE, včetně disciplinárních postupů, nebo případně o další opatření na usnadnění povolení k podávání nabídky na dražbách.

2.  ICE vypracuje a bude vést na svých internetových stránkách úplný a aktualizovaný seznam členů burzy nebo jejich klientů, kteří mohou usnadnit přístup malých a středních podniků a malých producentů emisí na dražby ICE ve Spojeném království, spolu se srozumitelnými praktickými pokyny pro malé a střední podniky a malé producenty emisí obsahujícími informace o tom, jak získat přístup na dražby prostřednictvím těchto členů burzy nebo jejich klientů.

3.  Do šesti měsíců po začátku dražby nebo dvou měsíců od jmenování subjektu sledujícího dražbu, podle toho, co nastane později, podá ICE zprávu subjektu sledujícímu dražbu o tom, do jaké míry splnila dané požadavky v rámci modelu spolupráce se členy burzy a jejich klienty, včetně hlediska geografického rozložení, a v nejvyšší míře při tom zohlední doporučení subjektu sledujícího dražby, aby se zajistilo splnění jejích povinností podle čl. 35 odst. 3 písm. a) a b) tohoto nařízení.

4.  Všechny poplatky a podmínky uplatňované ICE a jejím systémem zúčtování na osoby, které získaly povolení k podávání nabídek, nebo na nabízející musí být jasně formulovány, snadno srozumitelné a veřejně přístupné na internetových stránkách ICE, které musejí být průběžně aktualizovány.

ICE stanoví, že pokud člen burzy nebo jeho klient uplatňuje na povolení k podávání nabídky další poplatky a podmínky, musí být tyto poplatky a podmínky rovněž jasně formulovány, snadno srozumitelné a veřejně přístupné na internetových stránkách těch, kdo služby nabízejí, a na internetových stránkách ICE musí být na tyto stránky uvedeny přímé odkazy.

5.  Aniž jsou dotčeny jiné opravné prostředky, zajistí ICE dostupnost postupů pro řešení stížností (ICE Complaints Resolution Procedures), aby bylo možno rozhodnout o stížnostech, které se mohou objevit na základě rozhodnutí o udělení povolení k podávání nabídek na dražbách, odmítnutí udělit povolení k podávání nabídek na dražbách, zrušení nebo pozastavení povolení podávat nabídky na dražbách, která již byla udělena, jak je konkrétněji uvedeno v bodě 1, která přijali členové burzy ICE nebo jejich klienti.

6.  ICE pozmění svá burzovní pravidla, aby zajistila úplný soulad s podmínkami a povinnostmi souvisejícími s jejím uvedením na seznamu, které jsou stanoveny v této příloze. V pozměněných burzovních pravidlech ICE budou zejména uvedeny povinnosti stanovené v bodech 1, 2, 4 a 5.

7.  Do dvou měsíců od 10. listopadu 2012 ICE předloží Spojenému království svou podrobnou výstupní strategii za účelem konzultace se subjektem sledujícím dražby. Do dvou měsíců od obdržení stanoviska subjektu sledujícího dražby ICE přezkoumá svou výstupní strategii, přičemž v nejvyšší možné míře k uvedenému stanovisku přihlédne.

8.  Spojené království oznámí Komisi veškeré podstatné změny smluvních ujednání s ICE oznámených Komisi dne 30. dubna, 4. května a 14. června 2012 a sdělených Výboru pro změnu klimatu dne 15. května a 3. července 2012.

▼M4

 

Právní základ

Čl. 30 odst. 1

Dražební platformy jmenované Německem

3

Dražební platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Právní základ

Čl. 30 odst. 1

 

Jmenovací období

Nejdříve od 15. listopadu 2013 a nejpozději do 14. listopadu 2018, aniž je dotčen čl. 30 odst. 5 druhý pododstavec.

 

Podmínky

Povolení k dražbám nesmí záviset na členství nebo účastnictví na sekundárním trhu organizovaném EEX nebo jakémkoli jiném obchodním místě provozovaném EEX nebo jakoukoli třetí stranou.

 

Povinnosti

1.  Do dvou měsíců od 15. listopadu 2013 předloží EEX svou výstupní strategii Německu ke konzultaci se subjektem sledujícím dražby. Výstupní strategií nejsou dotčeny povinnosti EEX vyplývající ze smlouvy uzavřené s Komisí a členskými státy podle článku 26 a práva Komise a těchto členských států stanovená uvedenou smlouvou.

2.  EEX vypracuje a vede na svých internetových stránkách úplný a aktualizovaný seznam členů, kteří získali povolení k podávání nabídek jménem malých a středních podniků a malých producentů emisí, spolu se srozumitelnými praktickými pokyny pro malé a střední podniky a malé producenty emisí obsahujícími informace o tom, jak získat přístup na dražby prostřednictvím těchto členů.

3.  Do šesti měsíců od začátku dražby nebo do dvou měsíců od jmenování subjektu sledujícího dražbu, podle toho, co nastane později, podá EEX zprávu subjektu sledujícímu dražbu o tom, do jaké míry splnila dané požadavky, včetně hlediska geografického pokrytí, a v nejvyšší míře při tom zohlední doporučení subjektu sledujícího dražby, aby se zajistilo splnění jejích povinností podle čl. 35 odst. 3 písm. a) a b).

4.  Německo oznámí Komisi všechny podstatné změny příslušných smluvních vztahů s EEX oznámených Komisi dne 15. března 2013 a sdělených Výboru pro změnu klimatu dne 20. března 2013.

▼M6

Dražební platformy jmenované Spojeným královstvím

4

Dražební platforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Právní základ

Čl. 30 odst. 1

 

Jmenovací období

Nejdříve od 10. listopadu 2017 a nejpozději do 9. listopadu 2022, aniž je dotčen čl. 30 odst. 5 druhý pododstavec.

 

Definice

Pro účely podmínek a povinností vztahujících se na ICE se použijí tyto definice:

a)  „burzovními pravidly ICE“ se rozumí předpisy ICE (ICE Regulations), včetně smluvních pravidel a postupů týkajících se ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT a ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

b)  „členem burzy“ se rozumí člen definovaný v oddíle A.1 burzovních pravidel ICE;

c)  „klientem“ se rozumí klient člena burzy, jakož i klienti jeho klientů v řetězci, který usnadňuje přístup osob k podávání nabídek a jedná jménem nabízejících.

 

Podmínky

Povolení k dražbám nesmí záviset na členství na burze nebo účastnictví na sekundárním trhu organizovaném ICE nebo jakýmkoli jiným obchodním místem provozovaným ICE nebo jakoukoli třetí stranou.

 

Povinnosti

1.  ICE vyžaduje, aby každé rozhodnutí, které se týká udělení povolení k podávání nabídek v dražbách, zrušení nebo pozastavení tohoto povolení, bez ohledu na to, zda se toto rozhodnutí týká pouze povolení k podávání nabídek v dražbě nebo povolení k podávání nabídek v dražbách a také možnosti stát se členem nebo účastníkem sekundárního trhu, a které přijal člen burzy ICE nebo jeho klient, oznámil člen burzy nebo jeho klient ICE tímto způsobem:

a)  v případě rozhodnutí o zamítnutí udělení povolení k podávání nabídky a rozhodnutí o zrušení či pozastavení přístupu na dražby – na individuálním základě bez prodlení;

b)  v případě jiných rozhodnutí – na požádání.

ICE zajistí, aby všechna taková rozhodnutí mohla přezkoumat, pokud jde o jejich soulad s povinnostmi uloženými dražební platformě nařízením (EU) č. 1031/2010, a aby se členové burzy ICE nebo jejich klienti výsledkům tohoto přezkoumání ICE podrobili. Může se např. jednat o kterákoli platná burzovní pravidla ICE, včetně disciplinárních postupů, nebo případně o další opatření na usnadnění povolení k podávání nabídky v dražbách.

2.  ICE vypracuje a bude vést na svých internetových stránkách úplný a aktualizovaný seznam členů burzy nebo jejich klientů, kteří mohou usnadnit přístup k podávání nabídek v dražbách ICE ve Spojeném království, a tento seznam bude zahrnovat poskytovatele přístupu pouze na dražby, jak se stanoví v burzovních pravidlech ICE, a členy burzy nebo jejich klienty, kteří poskytují povolení k podávání nabídek v dražbách osobám, jež mohou být také členy nebo účastníky sekundárního trhu.

Kromě toho ICE vypracuje a bude vést na svých internetových stránkách srozumitelné praktické pokyny pro malé a střední podniky a malé producenty emisí, obsahující informace o tom, jak získat přístup na dražby prostřednictvím těchto členů burzy nebo jejich klientů.

3.  Všechny poplatky a podmínky uplatňované ICE a jejím systémem zúčtování na osoby, které získaly povolení k podávání nabídek, nebo na nabízející musí být jasně formulovány, snadno srozumitelné a veřejně přístupné na internetových stránkách ICE, které musí být průběžně aktualizovány.

ICE stanoví, že pokud člen burzy nebo jeho klient uplatňuje na povolení k podávání nabídky další poplatky a podmínky, musí být tyto poplatky a podmínky rovněž jasně formulovány, snadno srozumitelné a veřejně přístupné na internetových stránkách těch, kdo služby nabízejí, a na internetových stránkách ICE musí být na tyto stránky uvedeny přímé odkazy. Musí se přitom rozlišovat poplatky a podmínky, které jsou uplatňovány na osoby, jimž je povoleno podávat nabídky pouze v dražbách, pokud jsou k dispozici, od poplatků a podmínek, které jsou uplatňovány na osoby, kterým je povoleno podávat nabídky v dražbách a již jsou též členy nebo účastníky sekundárního trhu.

4.  Aniž jsou dotčeny jiné opravné prostředky, zajistí ICE dostupnost postupů pro řešení stížností (ICE Complaints Resolution Procedures), aby bylo možno rozhodnout o stížnostech, které se mohou objevit na základě rozhodnutí o udělení povolení k podávání nabídek v dražbách, odmítnutí udělit povolení k podávání nabídek v dražbách, zrušení nebo pozastavení povolení k podávání nabídek v dražbách, která již byla udělena, jak je konkrétněji uvedeno v bodě 1, a která přijali členové burzy ICE nebo jejich klienti, přičemž všechny tyto stížnosti jsou způsobilé pro účely postupů ICE pro řešení stížností.

5.  Do šesti měsíců po začátku dražby podá ICE zprávu subjektu sledujícímu dražby o tom, do jaké míry splnila dané požadavky v rámci modelu spolupráce se členy burzy a jejich klienty, včetně hlediska geografického rozložení. ICE přitom v nejvyšší míře zohlední doporučení subjektu sledujícího dražby, aby se zajistilo splnění jejích povinností podle čl. 35 odst. 3 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1031/2010.

6.  ICE zajistí úplný soulad s podmínkami a povinnostmi souvisejícími s jejím uvedením na seznamu, které jsou stanoveny v této příloze.

7.  Spojené království oznámí Komisi veškeré podstatné změny smluvních ujednání s ICE oznámených Komisi.

▼M6
PŘÍLOHA IV

Úpravy objemů povolenek (v milionech), které mají být draženy v období 2013–2020 podle čl. 10 odst. 2Rok

Objem snížení

2013

 

2014

400

2015

300

2016

200

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 ( 1 ) Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. C 95, 16.4.2008, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.

( 7 ) Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

( 8 ) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. věst. L 264, 9.10.2015, s. 1).