02010R0605 — CS — 02.09.2018 — 007.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

►M6  NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 605/2010

ze dne 2. července 2010,

kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie ◄

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 175 10.7.2010, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 914/2011 ze dne 13. září 2011,

  L 237

1

14.9.2011

 M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 957/2012 ze dne 17. října 2012,

  L 287

5

18.10.2012

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 300/2013 ze dne 27. března 2013,

  L 90

71

28.3.2013

 M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 556/2013 ze dne 14. června 2013,

  L 164

13

18.6.2013

►M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 209/2014 ze dne 5. března 2014,

  L 66

11

6.3.2014

►M7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/83 ze dne 19. ledna 2018,

  L 16

6

20.1.2018

►M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1120 ze dne 10. srpna 2018,

  L 204

31

13.8.2018


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)
▼B

▼M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 605/2010

ze dne 2. července 2010,

kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie

▼B

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví:

▼M6

a) hygienické a veterinární podmínky a požadavky na osvědčení pro dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie;

▼B

b) seznam třetích zemí, z nichž je dovoz těchto zásilek do Evropské unie povolen.

▼M1

Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny konkrétní požadavky na osvědčení stanovené v jiných právních předpisech Unie nebo v dohodách Unie se třetími zeměmi.

▼M6

Článek 2

Dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci A na seznamu v příloze I

Členské státy povolí dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci A na seznamu v příloze I.

▼B

Článek 3

Dovoz určitých mléčných výrobků ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci B na seznamu v příloze I

Členské státy povolí dovoz zásilek mléčných výrobků ze syrového mléka krav, ovcí, koz či buvolích krav ze třetích zemí nebo jejich částí, kde neexistuje riziko slintavky a kulhavky, uvedených ve sloupci B na seznamu v příloze I, pokud tyto mléčné výrobky prošly pasterizačním ošetřením, nebo byly vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo tímto ošetřením s použitím jednoduchého tepelného ošetření:

a) s tepelným účinkem přinejmenším rovnocenným účinku, kterého se dosahuje při pasterizačním procesu zahřátím na teplotu nejméně 72 °C po dobu 15 sekund;

b) případně ošetření dostatečného k tomu, aby se zajistila negativní reakce při testu na alkalickou fosfatázu provedeném bezprostředně po tepelném ošetření.

Článek 4

Dovoz určitých mléčných výrobků ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci C na seznamu v příloze I

►M3

 

Členské státy povolí dovoz zásilek mléčných výrobků ze syrového mléka krav, ovcí, koz, buvolích krav nebo, na základě specifického povolení v příloze I, velbloudů druhu Camelus dromedarius ze třetích zemí nebo jejich částí, kde existuje riziko slintavky a kulhavky, uvedených ve sloupci C na seznamu v příloze I, pokud tyto mléčné výrobky prošly tepelným ošetřením, nebo byly vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo tímto ošetřením s použitím:

 ◄

a) sterilizačního procesu tak, aby byla dosažena hodnota F0 stejná nebo vyšší než tři;

b) ošetření ultravysokou teplotou (UHT) nejméně při 135 °C v kombinaci s přiměřenou dobou zdržení;

c)

 

i) krátkodobé vysokoteplotní pasterizace (HTST) při teplotě 72 °C po dobu 15 sekund použité dvakrát u mléka, jehož hodnota pH se rovná nebo je vyšší než 7,0, tak, aby bylo případně dosaženo negativní reakce při testu na alkalickou fosfatázu provedeném bezprostředně po tepelném ošetření; nebo

ii) ošetření s pasterizačním účinkem rovnocenným účinku uvedenému v bodu i) tak, aby bylo případně dosaženo negativní reakce při testu na alkalickou fosfatázu provedeném bezprostředně po tepelném ošetření;

d) ošetření HTST u mléka s hodnotou pH nižší než 7,0; nebo

e) ošetření HTST v kombinaci s jiným fyzikálním ošetřením buď:

i) snížením hodnoty pH pod 6 na jednu hodinu, nebo

ii) dodatečným zahřátím na teplotu 72 °C nebo vyšší v kombinaci s vysušením.

2.  Členské státy povolí dovoz zásilek mléčných výrobků ze syrového mléka zvířat jiných, než jsou zvířata uvedená v odstavci 1, ze třetích zemí nebo jejich částí, kde existuje riziko slintavky a kulhavky, uvedených ve sloupci C na seznamu v příloze I, pokud tyto mléčné výrobky prošly ošetřením, nebo byly vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo ošetřením s použitím:

a) sterilizačního procesu tak, aby byla dosažena hodnota F0 stejná nebo vyšší než tři; nebo

b) ošetření ultravysokou teplotou (UHT) nejméně při 135 °C v kombinaci s přiměřenou dobou zdržení.

Článek 5

Osvědčení

K zásilkám povoleným pro dovoz podle článků 2, 3 a 4 je připojeno veterinární osvědčení vyhotovené podle příslušného vzoru stanoveného v části 2 přílohy II pro dotčenou komoditu a vyplněné v souladu s vysvětlivkami v části 1 uvedené přílohy.

Požadavky stanovené v tomto článku však nevylučují použití elektronického osvědčení nebo jiných dohodnutých systémů harmonizovaných na úrovni Evropské unie.

▼M6

Článek 6

Podmínky pro tranzit a skladování

Dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva, které nejsou určeny pro dovoz do Evropské unie, ale do třetí země, a to buď bezprostředně, nebo po skladování na území Evropské unie v souladu s články 11, 12 nebo 13 směrnice Rady 97/78/ES, je do Evropské unie povolen pouze v případě, že zásilky splňují tyto podmínky:

a) pocházejí ze třetí země nebo její části, z níž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva nebo výrobků z mleziva do Evropské unie, a splňují příslušné podmínky, pokud jde o ošetření těchto zásilek, jak je stanoveno v článcích 2, 3 a 4;

b) splňují zvláštní veterinární podmínky pro dovoz dotčeného syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva nebo výrobků z mleziva do Evropské unie, jak je stanoveno v potvrzení o zdraví zvířat v části II.1 příslušného vzoru veterinárního osvědčení stanoveného v části 2 přílohy II;

c) je k nim připojeno veterinární osvědčení vyhotovené podle příslušného vzoru stanoveného v části 3 přílohy II pro dotčenou zásilku a vyplněné v souladu s vysvětlivkami v části 1 uvedené přílohy;

d) jsou na společném veterinárním vstupním dokladu uvedeném v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 136/2004 podepsaném úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly vstupu do Unie osvědčeny jako přijatelné pro tranzit, případně i pro skladování.

▼B

Článek 7

Odchylka týkající se podmínek pro tranzit a skladování

1.  Odchylně od článku 6 se povoluje tranzit zásilek pocházejících z Ruska a směřujících do Ruska, přímo nebo přes území jiné třetí země, po silnici nebo železnici přes území Evropské unie mezi určenými stanovišti hraniční kontroly v Lotyšsku, Litvě a Polsku uvedenými v rozhodnutí Komise 2009/821/ES ( 1 ), pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) zásilka je na stanovišti hraniční kontroly na vstupu do Evropské unie zaplombována veterinárním útvarem příslušného orgánu plombou s pořadovým číslem;

b) každá strana dokladů uvedených v článku 7 směrnice 97/78/ES, které doprovázejí zásilku, byla úředním veterinárním lékařem příslušného orgánu odpovědného za stanoviště hraniční kontroly na vstupu do Evropské unie opatřena razítkem s textem „POUZE PRO TRANZIT DO RUSKA PŘES ÚZEMÍ EU“;

c) jsou dodržena prováděcí pravidla stanovená v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d) zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu osvědčena úředním veterinárním lékařem stanoviště hraniční kontroly na vstupu do Evropské unie jako přijatelná pro tranzit.

2.  Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo podle článku 13 směrnice 97/78/ES na území Evropské unie se nepovoluje.

3.  Příslušný orgán provádí pravidelné kontroly, aby bylo zajištěno, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Evropské unie odpovídá jejich počtu a množství při vstupu na území Evropské unie.

▼M5

Článek 7a

Výjimka pro tranzit zásilek pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1.  Odchylně od článku 6 se pro zásilky pocházející z Bosny a Hercegoviny a směřující do třetích zemí povolí mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče přímý silniční tranzit přes Unii, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu zaplombována úředním veterinárním lékařem plombou s pořadovým číslem;

b) doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU“;

c) jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d) zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004, úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.

2.  Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Unie se nepovoluje.

3.  Příslušný orgán provádí pravidelné audity s cílem zajistit, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Unie vstoupily.

▼M6

Článek 8

Zvláštní ošetření

Zásilky mléčných výrobků a výrobků z mleziva povolené pro dovoz do Evropské unie v souladu s články 2, 3, 4, 6 nebo 7 ze třetích zemí nebo jejich částí, kde se během 12 měsíců před datem vystavení veterinárního osvědčení vyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky nebo kde se během uvedeného období provádělo očkování proti uvedené nákaze, se povolují pro dovoz do Evropské unie, pokud byly tyto výrobky ošetřeny jedním ze způsobů uvedených v článku 4.

▼B

Článek 9

Zrušení

Rozhodnutí 2004/438/ES se zrušuje.

Odkazy na rozhodnutí 2004/438/ES se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 10

Přechodná ustanovení

Na přechodné období do 30. listopadu 2010 smějí být zásilky syrového mléka a mléčných výrobků podle definice v rozhodnutí 2004/438/ES, pro něž byla vystavena příslušná veterinární osvědčení podle rozhodnutí 2004/438/ES, dále dováženy do Evropské unie.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M6
PŘÍLOHA ISeznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva (1) a výrobků z mleziva (1) do Evropské unie, s uvedením typu tepelného ošetření požadovaného pro tyto komodity

Kód ISO třetí země

Třetí země nebo její část

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

▼M7

AE

Emiráty Abú Dhabí a Dubaj Spojených arabských emirátů (1)

0

0

(2)

▼M6

AD

Andora

+

+

+

Al

Albánie

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Austrálie

+

+

+

BR

Brazílie

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Bělorusko

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

▼M8

BA

Bosna a Hercegovina

+

+

+

▼M6

CA

Kanada

+

+

+

CH

Švýcarsko (2)

+

+

+

CL

Čile

0

+

+

CN

Čína

0

0

+

CO

Kolumbie

0

0

+

CR

Kostarika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžírsko

0

0

+

ET

Etiopie

0

0

+

GL

Grónsko

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

Il

Izrael

0

0

+

V

Indie

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Keňa

0

0

+

MA

Maroko

0

0

+

▼M7

ME

Černá Hora

+

+

+

▼M6

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (3)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

0

+

+

MR

Mauritánie

0

0

+

MU

Mauricius

0

0

+

MX

Mexiko

0

0

+

NA

Namibie

0

0

+

NI

Nikaragua

0

0

+

NZ

Nový Zéland

+

+

+

PA

Nikaragua

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (4)

Srbsko

0

+

+

RU

Rusko

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

Salvador

0

0

+

SZ

Svazijsko

0

0

+

TH

Thajsko

0

0

+

TN

Tunisko

0

0

+

TR

Turecko

0

0

+

UA

Ukrajina

0

0

+

USA

Spojené státy americké

+

+

+

UY

Uruguay:

0

0

+

ZA

Jižní Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

(*1)   Mlezivo a výrobky z mleziva mohou být dováženy do Evropské unie ze zemí schválených ve sloupci A.

(*2)   Osvědčení v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(*3)   Bývalá jugoslávská republika Makedonie; konečný název země bude dohodnut po skončení jednání, která v současnosti probíhají na úrovni OSN.

(*4)   Nezahrnuje Kosovo, které je v současnosti pod mezinárodní správou na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(1)   Pouze mléčné výrobky vyrobené z mléka velbloudů druhu Camelus dromedarius.

(2)   Jsou povoleny pouze mléčné výrobky vyrobené z mléka velbloudů druhu Camelus dromedarius.

▼B
PŘÍLOHA II

▼M6

ČÁST 1

Vzory veterinárních osvědčení

„Mléko-RM“

:

veterinární osvědčení pro syrové mléko ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I, které je určené pro další zpracování v Evropské unii před jeho použitím pro lidskou spotřebu.

„Mléko-RMP“

:

veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě ze syrového mléka určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I.

„Mléko-HTB“

:

veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě z mléka krav, ovcí, koz a buvolích krav určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci B přílohy I.

„Mléko-HTC“

:

veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci C přílohy I.

„Mlezivo-C/CPB“

:

veterinární osvědčení pro mlezivo krav, ovcí, koz a buvolích krav a výrobky z mleziva těchto druhů ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci A na seznamu v příloze I k lidské spotřebě určené pro dovoz do Evropské unie.

„Mléko/mlezivo-T/S“

:

veterinární osvědčení pro syrové mléko, mlezivo, mléčné výrobky nebo výrobky z mleziva k lidské spotřebě pro tranzit přes území Evropské unie nebo skladování na území Evropské unie.

Vysvětlivky

a) Veterinární osvědčení vydává příslušný orgán třetí země původu na základě příslušného vzoru stanoveného v části 2 této přílohy podle uspořádání vzoru, které odpovídá dotčenému syrovému mléku, mlezivu, mléčným výrobkům nebo výrobkům z mleziva. Obsahují v číselném pořadí, které je uvedeno ve vzoru, potvrzení nutná pro každou třetí zemi, a případně doplňkové záruky požadované pro dotčenou vyvážející třetí zemi.

b) Originál veterinárního osvědčení musí sestávat z jednoho listu tištěného po obou stranách nebo v případě delšího textu tak, aby všechny strany tvořily nedělitelný celek.

c) Pro každou zásilku dotčené komodity vyváženou do stejného místa určení ze třetí země uvedené v příloze I a přepravovanou v tomtéž železničním vagónu, nákladním automobilu, letadle nebo lodi musí být předloženo jedno samostatné veterinární osvědčení.

d) Originál veterinárního osvědčení a štítky uvedené ve vzoru osvědčení jsou vyhotoveny alespoň v jednom úředním jazyce členského státu, na jehož území proběhne kontrola na hraničním stanovišti, a nejméně v jednom úředním jazyce členského státu určení. Tyto členské státy však mohou povolit, aby se místo jejich jazyka použil jiný jazyk Evropské unie, doplněný v případě potřeby úředním překladem.

e) Pokud jsou z důvodu identifikace komodit tvořících zásilku přiloženy k veterinárnímu osvědčení další listy, považují se za součást originálu osvědčení a každá strana je označena podpisem a razítkem osvědčujícího úředního veterinárního lékaře.

f) Pokud veterinární osvědčení obsahuje více než jednu stranu, každá strana se dole očísluje „– x (číslo strany) z y (celkového počtu stran) –“ a nahoře se uvede referenční číslo osvědčení, které mu bylo přiděleno příslušným orgánem.

g) Originál veterinárního osvědčení musí vyplnit a podepsat zástupce příslušného orgánu odpovědného za ověření a osvědčení toho, že syrové mléko, mlezivo, mléčné výrobky nebo výrobky z mleziva splňují hygienické požadavky stanovené v oddíle IX kapitole I přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 a ve směrnici 2002/99/ES.

h) Příslušné orgány vyvážející třetí země zajistí, aby byly dodrženy zásady pro udělování osvědčení rovnocenné zásadám, které jsou stanoveny ve směrnici 96/93/ES ( 2 ).

i) Podpis úředního veterinárního lékaře musí mít jinou barvu, než je barva tisku na veterinárním osvědčení. Tentýž požadavek se vztahuje na razítka jiná než reliéfní razítka nebo vodoznaky.

j) Originál veterinárního osvědčení musí doprovázet zásilku až na stanoviště hraniční kontroly vstupu na území Evropské unie.

k) Pokud je ve vzorovém osvědčení uvedeno, že některé údaje mají být uvedeny podle potřeby, může osvědčující úředník údaje, které nejsou relevantní, přeškrtnout, označit iniciálami a orazítkovat, nebo je může z osvědčení úplně vymazat.

▼M1

ČÁST 2

Vzor Mléko-RM

Veterinární osvědčení pro syrové mléko ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010, které je určené pro další zpracování v Evropské unii před jeho použitím pro lidskou spotřebu

image

image

image

Vzor Mléko-RMP

Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě ze syrového mléka určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010

image

image

image

Vzor Mléko-HTB

Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě z mléka krav, ovcí, koz a buvolích krav určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci B přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010

image

image

image

►(1) M3  

▼M3

Vzor Mléko-HTC

Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci C přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010

image

image

image

▼M6

image

image

image

▼M6

ČÁST 3

image

image

image( 1 ) Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.