2010D0412 — CS — 13.07.2010 — 000.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. července 2010

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu

(2010/412/EU)

(Úř. věst. L 195, 27.7.2010, p.3)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 202, 4.8.2010, s. 16  (412/2010)
▼B

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. července 2010

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu

(2010/412/EU)RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím ze dne 11. května 2010 Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání, jménem Evropské unie, mezi Unií a Spojenými státy americkými o zpřístupnění údajů o finančních transakcích Ministerstvu financí Spojených států amerických za účelem předcházení terorismu a jeho financování a boje proti nim.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady 2010/411/EU ze dne 28. června 2010 ( 1 ) byla Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu podepsána dne 28. června 2010 s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(3)

Dohoda by měla být uzavřena.

(4)

Dohoda dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie, především právo na respektování soukromého a rodinného života uznané v článku 7 Listiny, právo na ochranu osobních údajů uznané v článku 8 Listiny a právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces uznané v článku 47 Listiny. Dohoda by měla být uplatňována v souladu s těmito právy a zásadami.

(5)

V souladu s článkem 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, Spojené království oznámilo, že si přeje účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Evropské unie ( 2 ).

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Komise se vyzývá, aby Evropskému parlamentu a Radě předložila nejpozději jeden rok ode dne vstupu dohody v platnost právní a technický rámec pro extrahování údajů na území EU.

Komise se vyzývá, aby do tří let od vstupu dohody v platnost předložila zprávu o pokroku ve vývoji rovnocenného systému EU podle článku 11 dohody.

Pokud pět let od vstupu dohody v platnost nebude vytvořen rovnocenný systém EU, Unie zváží obnovení platnosti dohody v souladu s čl. 21 odst. 2 dohody.

Článek 3

Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněnné jménem Evropské unie k provedení výměny listin o schválení podle článku 23 dohody zavazující Unii.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.( 1 ►C1  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku. ◄

( 2 ) Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát v Úředním věstníku Evropské unie.