02009R1069 — CS — 14.12.2019 — 004.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009

ze dne 21. října 2009

o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

(Úř. věst. L 300 14.11.2009, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/63/EU Text s významem pro EHP ze dne 22. září 2010

  L 276

33

20.10.2010

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1385/2013 ze dne 17. prosince 2013,

  L 354

86

28.12.2013

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017

  L 95

1

7.4.2017

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019,

  L 170

1

25.6.2019


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 203, 1.8.2019, s.  10 (1069/2009)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009

ze dne 21. října 2009

o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍKAPITOLA I

Společná ustanoveníOddíl 1

Předmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví hygienická a veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty s cílem zabraňovat rizikům pro zdraví lidí a zvířat, která v souvislosti s těmito produkty vznikají, a snižovat je na minimum, a zejména chránit bezpečnost potravinového a krmivového řetězce.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se vztahuje:

a) na vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které podle právních předpisů Společenství nejsou určeny k lidské spotřebě, a

b) na následující produkty, které jsou na základě nevratného rozhodnutí provozovatele určeny k jiným účelům než k lidské spotřebě:

i) produkty živočišného původu, které mohou být na základě právních předpisů Společenství určeny k lidské spotřebě,

ii) suroviny pro výrobu produktů živočišného původu.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na tyto produkty živočišného původu:

a) celá těla volně žijících zvířat nebo jejich části, kromě volně žijící zvěře, u nichž neexistuje podezření na infekci ani postižení onemocněním přenosným na člověka nebo zvířata, s výjimkou vodních živočichů vylovených k obchodním účelům;

b) celá těla zvěře nebo jejich části, které nebyly po zabití sebrány v souladu se správnou mysliveckou praxí, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 853/2004;

c) vedlejší produkty živočišného původu z volně žijící zvěře a z masa volně žijící zvěře podle čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 853/2004;

d) oocyty, embrya a sperma určené pro plemenitbu;

e) syrové mléko, mlezivo a produkty z nich získané, které jsou vyrobeny, přechovávány, neškodně odstraněny nebo použity v hospodářství původu;

f) ulity měkkýšů a korýšů, z nichž byly odstraněny měkké tkáně a maso;

g) odpad ze stravovacích zařízení, s výjimkou odpadu:

i) pocházejícího z dopravních prostředků mezinárodní přepravy,

ii) určeného ke krmným účelům,

iii) určeného ke zpracování tlakovou sterilizací nebo ke zpracování metodami uvedenými v čl. 15 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) nebo k přeměně na bioplyn nebo ke kompostování;

h) aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství v oblasti životního prostředí, materiál z plavidel, která splňují nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, jenž vznikl během rybolovu a je neškodně odstraněn do moře, kromě materiálu získaného z ryb vykuchaných na palubě, které vykazují příznaky onemocnění (též parazitárního) přenosného na člověka;

i) syrová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu pocházející z maloobchodních prodejen, kde k bourání a skladování dochází pouze za účelem přímého prodeje spotřebiteli na místě;

j) syrová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu pocházející ze zvířat poražených v hospodářství původu k soukromé domácí spotřebě a na

k) výkaly a moč, s výjimkou hnoje a nemineralizovaného guána.

3.  Tímto nařízením nejsou dotčeny veterinární právní předpisy Společenství, jejichž cílem je tlumení a eradikace nákaz zvířat.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „vedlejšími produkty živočišného původu“ celá těla zvířat nebo jejich části, produkty živočišného původu nebo jiné produkty získané ze zvířat, které nejsou určeny k lidské spotřebě, včetně oocytů, embryí a spermatu;

2) „získanými produkty“ produkty získané z jednoho nebo více ošetření, přeměn nebo fází při zpracování vedlejších produktů živočišného původu;

3) „produkty živočišného původu“ produkty živočišného původu podle definice v bodě 8.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

4) „jatečně upraveným tělem“ jatečně upravené tělo podle definice v bodě 1.9 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

5) „zvířetem“ jakýkoli bezobratlý živočich či obratlovec;

6) „hospodářským zvířetem“:

a) jakékoli zvíře, které je drženo, vykrmováno nebo chováno lidmi a využíváno k produkci potravin, vlny, kožešiny, peří, kůží a kožek nebo jakýchkoli jiných produktů získaných ze zvířat nebo pro jiné hospodářské účely,

b) koňovití;

7) „volně žijícím zvířetem“ jakékoli zvíře, které není drženo lidmi;

8) „zvířetem v zájmovém chovu“ jakékoli zvíře, které náleží k druhům, které jsou běžně živeny a drženy lidmi pro jiné než hospodářské účely, nikoli však konzumovány;

9) „vodními živočichy“ vodní živočichové podle definice v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2006/88/ES;

▼M3

10) „příslušným orgánem“ příslušný orgán ve smyslu čl. 3 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady ►C1  (EU) 2017/625 ◄  ( 1 );

▼B

11) „provozovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, včetně přepravců, obchodníků a uživatelů, která má vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt pod svou skutečnou kontrolou;

12) „uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba používající vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty ke zvláštním krmným účelům, k výzkumu nebo jiným specifickým účelům;

13) „zařízením“ nebo „podnikem“ jakékoli místo, kde probíhá jakákoli činnost zahrnující manipulaci s vedlejšími produkty živočišného původu nebo se získanými produkty, kromě rybářských plavidel;

14) „uvedením na trh“ jakákoli činnost, jejímž účelem je prodávat vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty třetí osobě ve Společenství, nebo jakákoli jiná forma dodávky za úplatu nebo bezúplatně této třetí osobě nebo skladování za účelem dodávky této třetí osobě;

▼M3

15) „tranzitem“ tranzit ve smyslu čl. 3 bodu 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady ►C1  (EU) 2017/625 ◄ ;

▼B

16) „vývozem“ přemístění ze Společenství do třetí země;

17) „přenosnými spongiformními encefalopatiemi (TSE)“ veškeré přenosné spongiformní encefalopatie podle definice v čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001;

18) „specifikovaným rizikovým materiálem“ specifikovaný rizikový materiál podle definice v čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001;

19) „tlakovou sterilizací“ zpracování vedlejších produktů živočišného původu po snížení velikosti částic na 50 mm nebo méně, při teplotě jádra vyšší než 133 °C po dobu alespoň 20 minut bez přerušení za absolutního tlaku alespoň 3 bary;

20) „hnojem“ veškeré výkaly nebo moč hospodářských zvířat, kromě výkalů a moči farmových ryb, s podestýlkou i bez ní;

21) „povolenou skládkou“ skládka, pro kterou bylo vydáno povolení v souladu se směrnicí 1999/31/ES;

22) „organickým hnojivem“ a „ ►C2  pomocnou půdní látkou ◄ “ materiály živočišného původu používané k udržování nebo zlepšování výživy rostlin a fyzikálních a chemických vlastností a biologické aktivity půd, ať už samostatně nebo společně; mohou zahrnovat hnůj, nemineralizované guáno, obsah trávicího traktu, kompost a zbytky rozkladu;

23) „odlehlou oblastí“ oblast, jejíž živočišná populace je natolik malá a kde se zařízení nebo podniky pro neškodné odstraňování nacházejí v takové vzdálenosti, že opatření nezbytná ke sběru a přepravě vedlejších produktů živočišného původu by byla ve srovnání s neškodným odstraněním v místě nepřijatelně obtížná;

24) „potravinou“ potravina podle definice v článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002;

25) „krmivem“ krmivo podle definice v čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 178/2002;

26) „kalem z odstředivky a separátoru“ materiál získaný jako vedlejší produkt při čištění syrového mléka a oddělování nízkotučného mléka a smetany ze syrového mléka;

27) „odpadem“ odpad podle definice v čl. 3 bodě 1 směrnice 2008/98/ES.Oddíl 2

Povinnosti

Článek 4

Počáteční bod výrobního řetězce a povinnosti

1.  Jakmile provozovatelé vyprodukují vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, označí je a zajistí, že se s nimi bude zacházet v souladu s tímto nařízením (počáteční bod).

2.  Provozovatelé zajišťují, aby vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty splňovaly ve všech fázích sběru, přepravy, manipulace, ošetření, přeměny, zpracování, skladování, uvádění na trh, distribuce, používání a neškodného odstraňování v podnicích, které kontrolují, požadavky tohoto nařízení, které jsou relevantní pro jejich činnosti.

3.  Členské státy sledují a ověřují, zda provozovatelé plní příslušné požadavky tohoto nařízení v celém řetězci vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, jak je uvedeno v odstavci 2. Za tímto účelem zajišťují v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství systém úředních kontrol.

4.  Členské státy zajistí, aby byl na jejich území zaveden vyhovující systém, který zajistí, aby vedlejší produkty živočišného původu byly:

i) sbírány, označovány a přepravovány bez zbytečného prodlení a

ii) zpracovávány, používány nebo neškodně odstraňovány v souladu s tímto nařízením.

5.  Členské státy mohou své povinnosti stanovené v odstavci 4 plnit ve spolupráci s jinými členskými státy nebo třetími zeměmi.

Článek 5

Konečný bod výrobního řetězce

1.  Získané produkty uvedené v článku 33, které se dostaly do fáze výroby, jež se řídí právními předpisy Společenství uvedenými ve zmíněném článku, se považují za produkty, které dosáhly konečného bodu výrobního řetězce, po kterém se na ně už nevztahují požadavky tohoto nařízení.

Tyto získané produkty lze následně uvádět na trh bez omezení uvedených v tomto nařízení a již nepodléhají úředním kontrolám podle tohoto nařízení.

Konečný bod výrobního řetězce může být změněn:

a) u produktů uvedených v čl. 33 písm. a) až d) v případě rizika pro zdraví zvířat;

b) u produktů uvedených v čl. 33 písm. e) a f) v případě rizika pro zdraví lidí a zvířat.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 6.

▼M4

2.  V případě získaných produktů uvedených v článcích 32, 35 a 36, které již nepředstavují závažné riziko pro zdraví lidí nebo zvířat, lze stanovit konečný bod výrobního řetězce, po kterém se na ně již požadavky tohoto nařízení nevztahují.

Tyto získané produkty lze následně uvádět na trh bez omezení uvedených v tomto nařízení a již nepodléhají úředním kontrolám podle tohoto nařízení.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, kterými toto nařízení doplní stanovením konečného bodu výrobního řetězce, po němž se na získané produkty uvedené v tomto odstavci již požadavky tohoto nařízení nevztahují.

3.  V případě rizika pro zdraví lidí nebo zvířat se na získané produkty uvedené v článcích 32, 33 a 36 tohoto nařízení použijí obdobně články 53 a 54 nařízení (ES) č. 178/2002 týkající se mimořádných opatření na ochranu zdraví.

4.  Do šesti měsíců po dni 15. července 2019 zahájí Komise první posouzení získaných produktů uvedených v článku 32, které se již v Unii v široké míře používají jako organická hnojiva a pomocné půdní látky. Toto posouzení se týká alespoň těchto produktů: masová moučka, kostní moučka, masokostní moučka, krev zvířat, hydrolyzované bílkoviny z materiálů kategorie 3, zpracovaná mrva, kompost, zbytky rozkladu vznikající při přeměně na bioplyn, péřová moučka, glycerin a další produkty z materiálů kategorie 2 nebo 3 získané z výroby bionafty a obnovitelných paliv, jakož i krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, krmiva a žvýkací pamlsky pro psy, které byly zamítnuty z komerčních důvodů nebo kvůli technickým nedostatkům, a získané produkty ze zvířecí krve, z kůží a kožek, paznehtů a rohů, guána netopýrů a ptáků, vlny a chlupů, peří a chmýří a prasečích štětin. Pokud z posouzení vyplyne, že tyto získané produkty již nepředstavují závažné riziko pro zdraví lidí nebo zvířat, Komise bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději šest měsíců po dokončení posouzení stanoví konečný bod výrobního řetězce podle odstavce 2 tohoto článku.

▼BOddíl 3

Veterinární omezení

Článek 6

Obecná veterinární omezení

1.  Vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty z vnímavých živočišných druhů nesmějí být odesílány z hospodářství, zařízení, podniků nebo oblastí, které podléhají omezením:

a) podle veterinárních právních předpisů Společenství, nebo

b) z důvodu výskytu závažného přenosného onemocnění

i) uvedeného v příloze I směrnice 92/119/EHS, nebo

ii) stanoveného v souladu s druhým pododstavcem.

Opatření uvedená v prvním pododstavci písm. b) bodě ii), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

2.  Odstavec 1 se nepoužije, pokud jsou vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty odesílány za podmínek, které mají zabránit šíření onemocnění přenosných na člověka nebo zvířata.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 5.Oddíl 4

Kategorizace

Článek 7

Kategorizace vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů

1.  Vedlejší produkty živočišného původu se v souladu se seznamy stanovenými v článcích 8, 9 a 10 zařazují do specifických kategorií, které odpovídají úrovni rizika pro zdraví lidí a zvířat, které v souvislosti s těmito vedlejšími produkty živočišného původu vzniká.

2.  Získané produkty podléhají pravidlům specifické kategorie vedlejších produktů živočišného původu, z nichž byly získány, jestliže toto nařízení nebo opatření k provedení tohoto nařízení přijatá Komisí, jež mohou stanovit podmínky, za kterých se na získané produkty tato pravidla nevztahují, nestanoví jinak.

3.  Články 8, 9 a 10 mohou být změněny, aby se zohlednil vědecký pokrok, pokud jde o posuzování úrovně rizika, může-li být takový pokrok stanoven na základě posouzení rizik provedeného příslušnou vědeckou institucí. Žádné vedlejší produkty živočišného původu stanovené v uvedených článcích však nesmějí být z uvedených seznamů odstraněny; v seznamech lze pouze měnit kategorizaci či doplňovat produkty.

4.  Opatření uvedená v odstavcích 2 a 3, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

Článek 8

Materiál kategorie 1

Materiál kategorie 1 zahrnuje tyto vedlejší produkty živočišného původu:

a) celá těla a všechny jejich části, včetně kůží a kožek, těchto zvířat:

i) zvířat podezřelých z infekce TSE v souladu s nařízením (ES) č. 999/2001 nebo zvířat, u nichž byla přítomnost TSE úředně potvrzena,

ii) zvířat, která byla usmrcena v souvislosti s opatřeními k eradikaci TSE,

iii) jiných než hospodářských a volně žijících zvířat, zejména zvířat v zájmovém chovu a zvířat chovaných v zoologických zahradách a cirkusech,

▼M1

iv) zvířat používaných k jednomu nebo více postupům vymezeným v článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely ( 2 ) v případech, kdy příslušný orgán rozhodne, že tato zvířata nebo jakákoli část jejich těla mohou v důsledku těchto postupů představovat vážné zdravotní riziko pro lidi nebo jiná zvířata, aniž je dotčen čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003,

▼B

v) volně žijících zvířat, u nichž existuje podezření na infekci onemocněním přenosným na člověka nebo zvířata;

b) tento materiál:

i) specifikovaný rizikový materiál,

ii) celá těla mrtvých zvířat nebo jejich části, které v době neškodného odstranění obsahují specifikovaný rizikový materiál;

c) vedlejší produkty živočišného původu získané ze zvířat, která byla podrobena nezákonnému ošetření podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. d) směrnice 96/22/ES nebo čl. 2 písm. b) směrnice 96/23/ES;

d) vedlejší produkty živočišného původu obsahující rezidua jiných látek a látek znečišťujících životní prostředí uvedených ve skupině B(3) přílohy I směrnice 96/23/ES, pokud tato rezidua překračují povolenou přípustnou hodnotu stanovenou právními předpisy Společenství, nebo nejsou-li v těchto předpisech stanoveny, vnitrostátními právními předpisy;

e) vedlejší produkty živočišného původu sebrané během úpravy odpadních vod na základě prováděcích předpisů přijatých podle čl. 27 prvního pododstavce písm. c):

i) ze zařízení nebo podniků zpracovávajících materiál kategorie 1, nebo

ii) z jiných zařízení nebo podniků, v nichž se odstraňuje specifikovaný rizikový materiál;

f) odpad ze stravovacích zařízení vzniklý v dopravních prostředcích mezinárodní přepravy;

g) směsi materiálu kategorie 1 buď s materiálem kategorie 2, nebo s materiálem kategorie 3, nebo s materiálem obou kategorií.

Článek 9

Materiál kategorie 2

Materiál kategorie 2 zahrnuje tyto vedlejší produkty živočišného původu:

a) hnůj, nemineralizované guáno a obsah trávicího traktu;

b) vedlejší produkty živočišného původu sebrané během úpravy odpadních vod na základě prováděcích pravidel přijatých podle čl. 27 prvního pododstavce písm. c):

i) ze zařízení nebo podniků zpracovávajících materiál kategorie 2, nebo

ii) z jiných jatek než těch, na které se vztahuje čl. 8 písm. e);

c) vedlejší produkty živočišného původu, které obsahují rezidua povolených látek nebo kontaminantů přesahující přípustné úrovně podle čl. 15 odst. 3 směrnice 96/23/ES;

d) produkty živočišného původu, které byly z důvodu výskytu cizích těles v těchto produktech prohlášeny za nevhodné k lidské spotřebě;

e) produkty živočišného původu, kromě materiálů kategorie 1, které jsou:

i) dovezeny nebo propuštěny ze třetí země a nesplňují veterinární právní předpisy Společenství pro jejich dovoz nebo propuštění do Společenství, kromě případů, kdy právní předpisy Společenství umožňují jejich dovoz nebo propuštění za zvláštních omezení nebo za podmínky jejich návratu do třetí země, nebo

ii) odeslány do jiného členského státu a nesplňují požadavky stanovené nebo schválené právními předpisy Společenství, kromě případů, kdy jsou vráceny za povolení příslušného orgánu členského státu původu;

f) tato zvířata a jejich části, kromě zvířat a jejich částí uvedených v článku 8 nebo článku 10;

i) zvířata která uhynula jinak než porážkou nebo usmrcením k lidské spotřebě, včetně zvířat usmrcených za účelem tlumení nákazy,

ii) plody,

iii) oocyty, embrya a sperma, které nejsou určeny k chovným účelům, a

iv) drůbež odumřelá ve vejci;

g) směsi materiálu kategorie 2 s materiálem kategorie 3;

h) vedlejší produkty živočišného původu jiné než materiál kategorie 1 nebo materiál kategorie 3.

Článek 10

Materiál kategorie 3

Materiál kategorie 3 zahrnuje tyto vedlejší produkty živočišného původu:

a) těla poražených zvířat a jejich části, nebo v případě zvěře těla usmrcených zvířat nebo jejich části, které jsou podle právních předpisů Společenství vhodné k lidské spotřebě, avšak z obchodních důvodů nejsou k lidské spotřebě určeny;

b) jatečně upravená těla a níže uvedené části pocházející buď ze zvířat, která byla poražena na jatkách a po prohlídce před porážkou byla shledána jako způsobilá k porážce k lidské spotřebě, nebo těla a níže uvedené části zvěře usmrcené k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Společenství:

i) jatečně upravená těla nebo těla zvířat a jejich části, které byly v souladu s právními předpisy Společenství prohlášeny za nevhodné k lidské spotřebě, avšak nevykazovaly žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata,

ii) hlavy drůbeže,

iii) kůže a kožky, včetně jejich odřezků a plátků, rohy a končetiny, včetně článků prstů, zápěstních a záprstních kůstek, nártů a zánártí ze:

 zvířat jiných než přežvýkavců vyžadujících vyšetření na TSE a

 přežvýkavců, jejichž výsledek vyšetření podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001 byl negativní,

iv) prasečí štětiny,

v) peří;

c) vedlejší produkty živočišného původu z drůbeže a ze zajícovců poražených na farmě, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004, kteří nevykazovali příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;

d) krev pocházející z níže uvedených zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného krví na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která po prohlídce před porážkou byla shledána způsobilými k porážce k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Společenství:

i) zvířata jiná než přežvýkavci vyžadující vyšetření na TSE a

ii) přežvýkavci, jejichž výsledek vyšetření podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001 byl negativní;

e) vedlejší produkty živočišného původu, které vznikají při výrobě produktů určených k lidské spotřebě, včetně odtučněných kostí, škvarků a kalu z odstředivky a separátoru ze zpracování mléka;

f) produkty živočišného původu nebo potraviny obsahující produkty živočišného původu, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny k lidské spotřebě;

g) krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a krmiva živočišného původu nebo krmiva obsahující vedlejší produkty živočišného původu či získané produkty, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny ke krmení;

h) krev, placenta, vlna, peří, srst, rohy, odřezky paznehtů a syrové mléko pocházející ze živých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata;

i) vodní živočichové a jejich části, kromě mořských savců, kteří nevykazovali žádné příznaky onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata;

j) vedlejší produkty živočišného původu z vodních živočichů pocházející ze zařízení nebo podniků na výrobu produktů určených k lidské spotřebě;

k) níže uvedený materiál pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata:

i) ulity měkkýšů a korýšů s měkkými tkáněmi nebo masem,

ii) tento materiál pocházející se suchozemských zvířat:

 vedlejší produkty z líhní,

 vejce,

 vedlejší produkty z vajec, včetně vaječných skořápek,

iii) jednodenní kuřata usmrcená z obchodních důvodů;

l) vodní a suchozemští bezobratlí živočichové, kromě druhů patogenních pro člověka nebo zvířata;

m) zvířata z řádů hlodavců (Rodentia) a zajícovců (Lagomorpha) nebo jejich části, kromě materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. a) bodech iii), iv) a v) a materiálu kategorie 2 podle čl. 9 písm. a) až g);

n) kůže a kožky, paznehty, peří, vlna, rohy, srst a kožešiny, které pocházejí z mrtvých zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata, kromě těch uvedených v písmenu b) tohoto článku;

o) tuková tkáň pocházející ze zvířat, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění přenosného tímto materiálem na člověka nebo zvířata, která byla poražena na jatkách a která po prohlídce před porážkou byla shledána způsobilými k porážce k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Společenství;

p) odpady ze stravovacích zařízení, kromě odpadů uvedených v čl. 8 písm. f).KAPITOLA II

Neškodné odstranění a použití vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktůOddíl 1

Omezení použití

Článek 11

Omezení použití

1.  Zakázána jsou tato použití vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů:

a) krmení suchozemských zvířat určitého druhu, jiných než kožešinových zvířat, zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z těl zvířat stejného druhu nebo jejich částí;

b) krmení hospodářských zvířat jiných než kožešinových odpady ze stravovacích zařízení nebo krmnými surovinami obsahujícími tento odpad nebo z něj získanými;

c) krmení hospodářských zvířat rostlinným porostem, buď přímo jeho spásáním nebo krmením sekaným rostlinným porostem, z půdy, na níž byly použita organická hnojiva nebo ►C2  pomocné půdní látky ◄ , kromě hnoje, ledaže toto sekání nebo spásání následovalo po uplynutí ochranné lhůty, která zajistí přiměřené zvládání rizik pro zdraví lidí a zvířat a která činí nejméně 21 dní, a

d) krmení chovaných ryb zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z těl chovaných ryb stejného druhu nebo jejich částí.

2.  Mohou být stanovena opatření upravující:

a) provádění kontrol a inspekcí, které zajistí uplatňování zákazů uvedených v odstavci 1, včetně metod stanovení a vyšetření používaných ke zjištění materiálů pocházejících z určitých druhů a hraničních hodnot pro nevýznamná množství zpracovaných živočišných bílkovin uvedených v odst. 1 písm. a) a d), která jsou způsobena náhodnou a technicky nevyhnutelnou kontaminací,

b) podmínky pro krmení kožešinových zvířat zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z těl zvířat stejného druhu nebo jejich částí a

c) podmínky pro krmení hospodářských zvířat rostlinným porostem z půdy, na níž byla použita organická hnojiva nebo ►C2  pomocné půdní látky ◄ , zejména změna ochranné lhůty uvedené v odst. 1 písm. c).

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.Oddíl 2

Neškodné odstranění a použití

Článek 12

Neškodné odstranění a použití materiálu kategorie 1

Materiál kategorie 1 se:

a) neškodně odstraní jako odpad spálením

i) přímo bez předchozího zpracování, nebo

ii) po zpracování – tlakovou sterilizací, jestliže to vyžaduje příslušný orgán – a po trvalém označení výsledného materiálu;

b) využije nebo neškodně odstraní spoluspálením, pokud je materiál kategorie 1 odpadem,

i) přímo bez předchozího zpracování, nebo

ii) po zpracování – tlakovou sterilizací, jestliže to vyžaduje příslušný orgán – a po trvalém označení výsledného materiálu;

c) v případě materiálu kategorie 1 jiného než materiálu uvedeného v čl. 8 písm. a) bodech i) a ii) neškodně odstraní zpracováním tlakovou sterilizací; výsledný materiál se trvale označí a zahrabe na povolené skládce;

d) v případě materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. f) neškodně odstraní zahrabáním na povolené skládce;

e) použije jako palivo pro spalování pro energetické účely po předchozím zpracování nebo bez něj, nebo

f) použije k výrobě získaných produktů uvedených v článcích 33, 34 a 36 a uvede na trh v souladu s uvedenými články.

Článek 13

Neškodné odstranění a použití materiálu kategorie 2

Materiál kategorie 2 se:

a) neškodně odstraní jako odpad spálením

i) přímo bez předchozího zpracování, nebo

ii) po zpracování – tlakovou sterilizací, jestliže to vyžaduje příslušný orgán – a po trvalém označení výsledného materiálu;

b) využije nebo neškodně odstraní spoluspálením, pokud je materiál kategorie 2 odpadem,

i) přímo bez předchozího zpracování, nebo

ii) po zpracování – tlakovou sterilizací, jestliže to vyžaduje příslušný orgán – a po trvalém označení výsledného materiálu;

c) neškodně odstraní na povolené skládce po zpracování tlakovou sterilizací a trvalém označení výsledného materiálu;

d) využije k výrobě organických hnojiv nebo ►C2  pomocných půdních látek ◄ , které mají být po případném zpracování tlakovou sterilizací a trvalém označení výsledného materiálu uvedeny na trh v souladu s článkem 32;

e) zkompostuje nebo přemění na bioplyn

i) po zpracování tlakovou sterilizací a trvalém označení výsledného materiálu, nebo

ii) v případě hnoje, trávicího traktu a jeho obsahu, mléka, mléčných produktů, mleziva, vajec a vaječných produktů, které podle příslušného orgánu nepředstavují riziko šíření závažného přenosného onemocnění, po předchozím zpracování nebo bez něj;

f) bez zpracování aplikuje na půdu v případě hnoje, obsahu trávicího traktu vyjmutého z trávicího traktu, mléka, mléčných produktů a mleziva, které podle příslušného orgánu nepředstavují riziko šíření závažného přenosného onemocnění;

g) v případě materiálu pocházejícího z vodních živočichů zesilážuje, zkompostuje nebo přemění na bioplyn;

h) použije jako palivo pro spalování pro energetické účely po předchozím zpracování nebo bez něj, nebo

i) použije k výrobě získaných produktů uvedených v článcích 33, 34 a 36 a uvede na trh v souladu s uvedenými články.

Článek 14

Neškodné odstranění a použití materiálu kategorie 3

Materiál kategorie 3 se:

a) neškodně odstraní jako odpad spálením, po předchozím zpracování nebo bez něj;

b) využije nebo neškodně odstraní spoluspálením, pokud je materiál kategorie 3 odpadem, po předchozím zpracování nebo bez něj;

c) po zpracování neškodně odstraní na povolené skládce;

d) zpracuje, kromě materiálu kategorie 3, který se změnil rozkladem nebo znehodnocením, a představuje proto nepřijatelné riziko pro zdraví lidí a zvířat, a použije se:

i) k výrobě krmiv pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová, která se uvádějí na trh v souladu s článkem 31, kromě materiálu uvedeného v čl. 10 písm. n) o) a p),

ii) k výrobě krmiv pro kožešinová zvířata, která se uvádějí na trh v souladu s článkem 36,

iii) k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, která se uvádějí na trh v souladu s článkem 35, nebo

iv) k výrobě organických hnojiv nebo ►C2  pomocných půdních látek ◄ , které se uvádějí na trh v souladu s článkem 32;

e) použije k výrobě syrových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, která se uvádějí na trh v souladu s článkem 35;

f) zkompostuje nebo přemění na bioplyn;

g) v případě materiálu pocházejícího z vodních živočichů zesilážuje, zkompostuje nebo přemění na bioplyn;

h) v případě ulit měkkýšů a korýšů, kromě ulit uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. f), a v případě vaječných skořápek použije za podmínek stanovených příslušným orgánem, které zabraňují rizikům pro zdraví lidí a zvířat;

i) použije jako palivo pro spalování pro energetické účely po předchozím zpracování nebo bez něj;

j) použije k výrobě získaných produktů uvedených v článcích 33, 34 a 36 a uvede na trh v souladu s uvedenými články;

k) v případě odpadu ze stravovacích zařízení uvedeného v čl. 10 písm. p) zpracuje tlakovou sterilizací nebo metodami zpracování uvedenými v čl. 15 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) nebo se zkompostuje či přemění na bioplyn, nebo

l) bez zpracování aplikuje na půdu v případě syrového mléka, mleziva a produktů z nich vyrobených, které podle příslušného orgánu nepředstavují riziko šíření onemocnění přenosného tímto produktem na člověka nebo zvířata.

Článek 15

Prováděcí opatření

1.  Mohou být stanovena opatření k provedení tohoto oddílu upravující:

a) zvláštní podmínky týkající se manipulace na lodi s materiálem získaným z ryb vykuchaných na palubě, které vykazují příznaky onemocnění (též parazitárního) přenosného na člověka, a jeho neškodného odstraňování;

b) metody zpracování vedlejších produktů živočišného původu jiné než tlaková sterilizace, zejména co se týče parametrů, které se u těchto zpracovatelských metod musí použít, zvláště času, teploty, tlaku a velikosti částic;

c) parametry pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu, včetně odpadu ze stravovacích zařízení, na bioplyn nebo kompost;

d) podmínky spalování a spoluspalování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů;

e) podmínky spalování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pro energetické účely;

f) podmínky výroby vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 10 písm. c) a manipulaci s nimi;

g) zesilážování materiálu pocházejícího z vodních živočichů;

h) trvalé označování vedlejších produktů živočišného původu;

i) aplikaci některých vedlejších produktů živočišného původu, organických hnojiv a  ►C2  pomocných půdních látek ◄ na půdu;

j) používání některých vedlejších produktů živočišného původu ke krmení hospodářských zvířat a

k) úroveň rizika, které je v souvislosti s některými materiály považováno za nepřijatelné pro zdraví lidí a zvířat, jak uvádí čl. 14 písm. d).

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

2.  Do přijetí pravidel uvedených:

a) v odst. 1 prvním pododstavci písm. c), f) a g) mohou členské státy přijmout nebo zachovat vnitrostátní pravidla pro:

i) výrobu vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 10 písm. c) a manipulaci s nimi,

ii) přeměnu vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 10 písm. p) a

iii) zesilážování materiálu pocházejícího z vodních živočichů;

b) v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) lze vedlejší produkty živočišného původy zde uvedené neškodně odstranit na moři, aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství v oblasti životního prostředí.Oddíl 3

Odchylky

Článek 16

Odchylky

Odchylně od článků 12, 13 a 14 se vedlejší produkty živočišného původu smějí:

a) v případě vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 15 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) neškodně odstraňovat a smí se s nimi nakládat v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v souladu s uvedeným písmenem;

b) používat pro výzkum a další specifické účely v souladu s článkem 17;

c) v případě vedlejších produktů živočišného původu uvedených v článku 18 používat ke zvláštním krmným účelům v souladu s uvedeným článkem;

d) v případě vedlejších produktů živočišného původu uvedených v článku 19 neškodně odstraňovat v souladu s uvedeným článkem;

e) neškodně odstraňovat nebo používat v souladu s alternativními metodami povolenými podle článku 20 na základě parametrů, mezi něž může patřit tlaková sterilizace nebo další požadavky tohoto nařízení nebo prováděcích opatření k němu;

f) v případě materiálů kategorií 2 a 3, a pokud to povolí příslušný orgán, používat pro přípravu biodynamických přípravků podle čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 834/2007 a jejich aplikaci na půdu;

g) v případě materiálu kategorie 3, a pokud to povolí příslušný orgán, používat ke krmení zvířat v zájmovém chovu;

h) v případě vedlejších produktů živočišného původu, kromě materiálu kategorie 1, které vznikají v průběhu chirurgického zákroku na živých zvířatech nebo při narození zvířat v hospodářství, a pokud to povolí příslušný orgán, neškodně odstraňovat v tomto hospodářství.

Článek 17

Výzkum a další specifické účely

1.  Odchylně od článků 12, 13 a 14 může příslušný orgán povolit používání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů na výstavách, při umělecké činnosti a pro diagnostické, vzdělávací nebo výzkumné účely za podmínek, které zajistí zvládání rizik pro zdraví lidí a zvířat.

Tyto podmínky musí zahrnovat:

a) zákaz následného použit vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů pro jiné účely a

b) povinnost vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty bezpečně neškodně odstranit nebo je případně odeslat zpět do místa původu.

2.  V případě rizik pro zdraví lidí a zvířat, která vyžadují přijetí opatření pro celé území Společenství, zejména v případě nově vznikajících rizik, je možné stanovit harmonizované podmínky pro dovoz a používání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů uvedených v odstavci 1. Tyto podmínky mohou obsahovat požadavky na skladování, balení, identifikaci, přepravu a neškodné odstranění.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

Článek 18

Zvláštní krmné účely

1.  Odchylně od článků 13 a 14 může příslušný orgán povolit za podmínek, které zajistí zvládání rizik pro zdraví lidí a zvířat, sběr a používání materiálu kategorie 2 za předpokladu, že pochází ze zvířat, která nebyla usmrcena ani neuhynula v důsledku výskytu nebo podezření na výskyt onemocnění přenosného na člověka nebo zvířata a materiálu kategorie 3 ke krmení:

a) zvířat chovaných v zoologických zahradách,

b) zvířat chovaných v cirkusech,

c) plazů a dravých ptáků jiných než chovaných v zoologických zahradách a cirkusech,

d) kožešinových zvířat,

e) volně žijících zvířat,

f) psů z uznaných chovných stanic nebo smeček loveckých psů,

g) psů a koček v útulcích,

h) larev a červů pro rybí návnady.

2.  Odchylně od článku 12 a v souladu s podmínkami stanovenými podle odstavce 3 tohoto článku může příslušný orgán povolit:

a) krmení zvířat chovaných v zoologických zahradách materiálem kategorie 1 uvedeným v čl. 8 písm. b) bodě ii) a materiálem získaným ze zvířat chovaných v zoologických zahradách ke krmení a

b) krmení ohrožených nebo chráněných druhů mrchožravých ptáků a dalších druhů žijících ve svém přírodním stanovišti materiálem kategorie 1 uvedeným v čl. 8 písm. b) bodě ii) za účelem podpory biologické rozmanitosti.

3.  Mohou být stanovena opatření k provedení tohoto článku upravující:

a) podmínky, za nichž lze povolit sběr a použití podle odstavce 1, pokud jde o přemisťování, uskladnění a používání materiálu kategorie 2 a materiálu kategorie 3 ke krmení, včetně v případě nově vznikajících rizik, a

b) podmínky, za nichž lze v určitých případech povolit výjimkou z povinnosti stanovené v čl. 21 odst. 1 krmení materiálem kategorie 1 podle odstavce 2 tohoto článku, včetně:

i) ohrožených nebo chráněných druhů mrchožravých ptáků a dalších druhů, kteří mohou být takovým materiálem v některých členských státech krmeni,

ii) opatření zabraňujících vzniku rizika pro zdraví lidí a zvířat.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

Článek 19

Sběr, přeprava a neškodné odstraňování

1.  Příslušný orgán může odchylně od článků 12, 13, 14 a 21 povolit neškodné odstranění:

a) uhynulých zvířat v zájmovém chovu a koňovitých zahrabáním;

b) materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. a) bodě v) a písm. b) bodě ii) a materiálů kategorií 2 a 3 v odlehlých oblastech spálením nebo zahrabáním v místě nebo jinými způsoby pod úředním dozorem, kterými se zabraňuje přenosu rizik pro zdraví lidí a zvířat;

c) materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. b) bodě ii) a materiálů kategorií 2 a 3 v oblastech, k nimž není prakticky možný přístup nebo k nimž by tento přístup byl možný pouze za situace, která by z geografických nebo klimatických důvodů nebo z důvodu přírodní katastrofy představovala riziko pro zdraví a bezpečnost osob provádějících sběr, nebo do nichž by přístup vyžadoval použití neúměrných prostředků pro sběr, spálením nebo zahrabáním v místě nebo jinými způsoby pod úředním dozorem, kterými se zabraňuje přenosu rizik pro zdraví lidí a zvířat;

d) materiálů kategorií 2 a 3, jež nepředstavují riziko pro zdraví lidí a zvířat a jejichž množství není větší než určitý týdenní objem stanovený s ohledem na povahu prováděných činností a druhy zvířat, z nichž dotčené vedlejší produkty živočišného původu pocházejí, jinými prostředky než spálením nebo zahrabáním v místě pod úředním dozorem;

e) vedlejších produktů živočišného původu, kromě materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. a) bodě i), v případě ohniska nákazy povinné hlášení, jestliže by přeprava do nejbližšího podniku schváleného pro zpracování nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu zvýšila nebezpečí šíření zdravotních rizik nebo by v případě rozsáhlého vzplanutí epizootického onemocnění znamenala překročení kapacity těchto podniků, spálením nebo zahrabáním v místě za podmínek, které zabraňují přenosu rizik pro zdraví lidí a zvířat, a

f) včel a včelařských vedlejších produktů spálením nebo zahrabáním v místě za podmínek, které zabraňují přenosu rizik pro zdraví lidí a zvířat.

2.  Populace zvířat určitého druhu v odlehlých oblastech uvedených v odst. 1 písm. b) nesmí přesáhnout maximální procentní podíl populace zvířat tohoto druhu v daném členském státě.

3.  Členské státy zpřístupní Komisi informace:

a) o oblastech, které řadí do kategorie odlehlých oblastí pro účely použití odst. 1 písm. b), a důvodech k tomuto zařazení a aktualizované informace o každé změně tohoto zařazení a

b) o využití povolení stanovených v odst. 1 písm. c) a d) týkajících se materiálů kategorií 1 a 2.

4.  Mohou být stanovena opatření k provedení tohoto článku upravující:

a) podmínky, jejichž cílem je zajistit zvládání rizik pro zdraví lidí a zvířat v případě spálení a zahrabání v místě;

b) maximální procento populace zvířat uvedené v odstavci 2;

c) objem vedlejších produktů živočišného původu s ohledem na povahu činností a druhy zvířat, z nichž produkty pocházejí, podle odst. 1 písm. d) a

d) seznam onemocnění uvedený v odst. 1 písm. e).

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.Oddíl 4

Alternativní metody

Článek 20

Povolení alternativních metod

1.  Řízení o povolení alternativní metody pro použití nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů může zahájit buď Komise, nebo podáním žádosti členský stát nebo zainteresovaný subjekt, který může zastupovat více zainteresovaných subjektů.

2.  Zainteresovaný subjekt zašle žádost příslušnému orgánu členského státu, v němž hodlá alternativní metodu používat.

Příslušný orgán do dvou měsíců od obdržení úplné žádosti posoudí, zda odpovídá standardnímu formátu žádosti podle odstavce 10.

3.  Příslušný orgán zasílá Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti členských států a zainteresovaných subjektů spolu se zprávou o svém posouzení a informuje o nich Komisi.

4.  Jestliže řízení o povolení zahájí Komise, zašle úřadu zprávu o svém posouzení.

5.  Úřad do šesti měsíců od obdržení úplné žádosti zhodnotí, zda navrhovaná metoda zajišťuje, že rizika pro zdraví lidí a zvířat jsou:

a) omezena tak, aby se zabránilo jejich rozšíření před neškodným odstraněním vedlejších produktů živočišného původu v souladu s tímto nařízením či prováděcími opatřeními k němu, nebo

b) snížena na míru, která je u dotčené kategorie vedlejších produktů živočišného původu alespoň rovnocenná zpracovatelským metodám stanoveným podle čl. 15 odst. 1 prvního pododstavce písm. b).

Úřad vydá k podané žádosti stanovisko.

6.  V řádně odůvodněných případech, pokud úřad od žadatele požaduje dodatečné informace, lze lhůtu uvedenou v odstavci 5 prodloužit.

Po konzultaci s Komisí nebo se žadatelem rozhodne úřad o lhůtě, v níž mu mají být uvedené informace poskytnuty, a uvědomí Komisi nebo žadatele o potřebné dodatečné lhůtě.

7.  Přeje-li si žadatel poskytnout dodatečné informace z vlastního podnětu, zašle je přímo úřadu.

V takovém případě není lhůta stanovená v odstavci 5 prodloužena o dodatečnou dobu.

8.  Úřad předá své stanovisko Komisi, žadateli a příslušnému orgánu dotčeného členského státu.

9.  Do tří měsíců od obdržení stanoviska úřadu a s ohledem na ně oznámí Komise žadateli opatření, které navrhuje přijmout podle odstavce 11.

10.  Standardní formát žádosti pro alternativní metody se přijímá poradním postupem podle čl. 52 odst. 2.

11.  Po obdržení stanoviska úřadu se přijme:

a) buď opatření, kterým se alternativní metoda pro použití nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů povoluje;

b) nebo opatření, kterým se povolení takové alternativní metody odmítá.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.HLAVA II

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮKAPITOLA I

Obecné povinnostiOddíl 1

Sběr, přeprava a sledovatelnost

Článek 21

Sběr, identifikace kategorie a přeprava

1.  Provozovatelé sbírají, identifikují a přepravují vedlejší produkty živočišného původu bez zbytečného prodlení za podmínek, které zabraňují vzniku rizik pro zdraví lidí a zvířat.

2.  Provozovatelé zajišťují, aby byly vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty během přepravy doprovázeny obchodním dokladem nebo veterinárním osvědčením v případech, kdy to vyžaduje toto nařízení nebo opatření přijaté v souladu s odstavcem 6.

Odchylně od prvního pododstavce může příslušný orgán povolit přepravu hnoje mezi dvěma body umístěnými v jednom hospodářství nebo mezi hospodářstvími a uživateli hnoje v jednom členském státě bez obchodního dokladu nebo veterinárního osvědčení.

3.  Obchodní doklady a veterinární osvědčení, které doprovázejí vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty během přepravy, musí obsahovat alespoň informace o původu, místu určení a množství těchto produktů, jejich popis a jejich označení, jestliže je takové označení tímto nařízením vyžadováno.

V případě vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů přepravovaných uvnitř členského státu však může příslušný orgán dotyčného členského státu povolit předávání informací uvedených v prvním pododstavci alternativním systémem.

4.  Provozovatelé sbírají, přepravují a neškodně odstraňují odpad ze stravovacích zařízení, který je materiálem kategorie 3, v souladu s opatřeními jednotlivých členských států uvedenými v článku 13 směrnice 2008/98/ES.

5.  Regulativním postupem podle čl. 52 odst. 3 se přijímají:

a) vzory obchodních dokladů, které musí vedlejší produkty živočišného původu doprovázet během přepravy, a

b) vzory veterinárních osvědčení a podmínky, kterými se řídí způsob, jakým musí tato osvědčení během přepravy doprovázet vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty.

6.  Mohou být přijata opatření k provedení tohoto článku upravující:

a) případy, kdy je veterinární osvědčení vzhledem k úrovni rizika, které v souvislosti s některými získanými produkty vzniká pro zdraví lidí a zvířat, povinné;

b) případy, kdy odchylně od odst. 2 prvního pododstavce a s ohledem na nízkou úroveň rizika, které v souvislosti s některými vedlejšími produkty živočišného původu nebo získanými produkty vzniká pro zdraví lidí a zvířat, může přeprava získaných produktů proběhnout bez dokladů nebo osvědčení stanovených v uvedeném odstavci;

c) požadavky na identifikaci, včetně označování, a na oddělení různých kategorií vedlejších produktů živočišného původu během přepravy a

d) podmínky pro zabránění rizikům pro zdraví lidí a zvířat, která vznikají v souvislosti se sběrem a přepravou vedlejších produktů živočišného původu, včetně podmínek pro bezpečnou přepravu těchto produktů, pokud jde o nádoby, vozidla a obalové materiály.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

Článek 22

Sledovatelnost

1.  Provozovatelé, kteří zasílají, přepravují nebo přijímají vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, uchovávají záznamy o zásilkách a související obchodní doklady nebo veterinární osvědčení.

První pododstavec se však nepoužije, pokud bylo v souladu s čl. 21 odst. 2 druhým pododstavcem nebo s prováděcími opatřeními přijatými podle čl. 21 odst. 6 prvního podstavce písm. b) uděleno povolení přepravovat vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty bez obchodních dokladů nebo veterinárních osvědčení.

2.  Provozovatelé uvedení v odstavci 1 musí mít zavedeny systémy a postupy, které umožní zjistit:

a) ostatní provozovatele, kterým byly dodány jejich vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, a

b) provozovatele, kteří jim tyto produkty dodali.

Tyto informace zpřístupní na požádání příslušným orgánům.

3.  Regulativním postupem podle čl. 52 odst. 3 mohou být přijata opatření k provedení tohoto článku upravující zejména:

a) informace, které musí být zpřístupněny příslušným orgánům;

b) dobu, po kterou se musí tyto informace uchovávat.Oddíl 2

Registrace a schvalování

Článek 23

Registrace provozovatelů, zařízení a podniků

1.  Provozovatelé za účelem registrace:

a) před zahájením činnosti ohlásí příslušnému orgánu veškerá zařízení nebo podniky pod svou kontrolou, které působí v jakékoli fázi výroby, přepravy, manipulace, zpracování, skladování, uvádění na trh, distribuce, používání či neškodného odstraňování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů;

b) poskytují příslušnému orgánu informace:

i) o kategorii používaných vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, které podléhají jejich kontrole,

ii) o povaze vykonávaných činností, při nichž se vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty používají jako výchozí materiál.

2.  Provozovatelé poskytují příslušnému orgánu aktuální informace o všech zařízeních nebo podnicích pod svou kontrolou podle odst. 1 písm. a), včetně každé významné změny činnosti, jako například uzavření stávajícího zařízení nebo podniku.

3.  Podrobná pravidla registrace podle odstavce 1 mohou být přijata regulativním postupem podle čl. 52 odst. 3.

4.  Odchylně od odstavce 1 se za účelem registrace nevyžaduje žádné ohlášení činnosti zařízení vyrábějících vedlejší produkty živočišného původu, které již byly schváleny nebo registrovány v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004 nebo nařízením (ES) č. 853/2004, ani činnosti zařízení nebo podniků, které již byly schváleny v souladu s článkem 24 tohoto nařízení.

Stejná odchylka platí pro činnosti zahrnující vznik vedlejších produktů živočišného původu v hospodářstvích nebo v jiných prostorách, kde jsou zvířata pouze držena či chována nebo kde se o ně pečuje.

Článek 24

Schvalování zařízení a podniků

1.  Provozovatelé zajistí, aby byly zařízení nebo podniky pod jejich kontrolou schváleny příslušným orgánem, pokud se v nich vykonává alespoň jedna z těchto činností:

a) zpracování vedlejších produktů živočišného původu tlakovou sterilizací, zpracovatelskými metodami uvedenými v čl. 15 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) nebo alternativními metodami povolenými v souladu s článkem 20;

b) neškodné odstraňování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů spalováním jako odpadu, s výjimkou zařízení nebo podniků, které mají povolení k provozu podle směrnice 2000/76/ES;

c) neškodné odstraňování nebo využití vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů spoluspalováním, pokud představují odpad, s výjimkou zařízení nebo podniků, které mají povolení k provozu podle směrnice 2000/76/ES;

d) použití vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů ke spalování pro energetické účely;

e) výroba krmiv pro zvířata v zájmovém chovu;

f) výroba organických hnojiv a  ►C2  pomocných půdních látek ◄ ;

g) přeměna vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů na bioplyn či kompost;

h) manipulace s vedlejšími produkty živočišného původu po jejich sběru, jako je třídění, dělení, chlazení, mražení, solení, odstraňování kůže a kožek nebo specifikovaného rizikového materiálu;

i) skladování vedlejších produktů živočišného původu;

j) skladování získaných produktů, které mají být:

i) neškodně odstraněny na skládce nebo spálením nebo které mají být využity či neškodně odstraněny spoluspalováním,

ii) použity jako palivo pro spalování pro energetické účely,

iii) použity jako krmivo, kromě zařízení nebo podniků schválených nebo registrovaných v souladu s nařízením (ES) č. 183/2005,

iv) použity jako organické hnojivo nebo ►C2  pomocná půdní látka ◄ , kromě skladování v místě přímého použití.

2.  Ve schválení podle odstavce 1 se upřesní, zda je zařízení nebo podnik schválen pro činnosti s vedlejšími produkty živočišného původu anebo získanými produkty:

a) konkrétní kategorie uvedené v článku 8, 9 nebo 10, nebo

b) více než jedné z kategorií uvedených v článcích 8, 9 nebo 10, s uvedením, zda jsou tyto činnosti prováděny:

i) trvale v podmínkách přísného oddělení, které zabraňují vzniku jakýchkoliv rizik pro zdraví lidí a zvířat, nebo

ii) dočasně v podmínkách, které zabraňují kontaminaci, s cílem reagovat na nedostatečnou kapacitu pro tyto produkty, která vznikla v důsledku:

 rozsáhlého vzplanutí epizootického onemocnění nebo

 jiných výjimečných a nečekaných okolností.

Článek 25

Obecné hygienické podmínky

1.  Provozovatelé zajistí, aby zařízení nebo podniky pod jejich kontrolou, které vykonávají činnosti uvedené v čl. 24 odst. 1 písm. a) a h),

a) byly vybudovány tak, aby umožňovaly účinné čištění a dezinfekci, a je-li to nezbytné, aby konstrukce podlahy usnadňovala odtok tekutého materiálu;

b) poskytovaly přístup k vhodným zařízením osobní hygieny, jako jsou toalety, šatny a umyvadla pro zaměstnance;

c) byly vybaveny odpovídajícími prostředky ochrany proti škůdcům, jako jsou hmyz, hlodavci a ptáci;

d) udržovaly přístroje a vybavení v dobrém stavu a zajistily pravidelnou kalibraci měřicích přístrojů a

e) byly vybaveny odpovídajícím vybavením na čištění a dezinfekci nádob a vozidel s cílem zabránit riziku kontaminace.

2.  Všechny osoby pracující v zařízení nebo podniku uvedeném v odstavci 1 musí nosit vhodný, čistý, případně ochranný oděv.

Je-li to v konkrétních zařízeních nebo podnicích vhodné:

a) osoby pracující v nečisté části nevstupují do části čisté bez předchozí výměny nebo dezinfekce pracovního oděvu a obuvi;

b) vybavení a přístroje nejsou přemisťovány z nečisté části do části čisté bez předchozího vyčištění nebo vydezinfikování a

c) provozovatel zavede postup týkající se pohybu osob s cílem sledovat jejich pohyb a popsat správné používání brodítek a obdobných zařízení k desinfekci kol.

3.  V zařízeních nebo podnicích provozujících činnosti uvedené v čl. 24 odst. 1 písm. a):

a) se s vedlejšími produkty živočišného původu zachází tak, aby se zabránilo rizikům kontaminace;

b) vedlejší produkty živočišného původu se zpracovávají v co nejkratší době. Po zpracování se se získanými produkty zachází tak, aby se zabránilo rizikům kontaminace, a stejně jsou i skladovány;

c) v případě nutnosti je při zpracovávání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů každá jejich část vystavena po určitou dobu dané teplotě, přičemž se zabraňuje rizikům opakované kontaminace;

d) provozovatelé provádějí pravidelnou kontrolu příslušných parametrů (zejména teploty, tlaku, času, velikosti částic), je-li to vhodné, pomocí automatických přístrojů;

e) stanoví se a doloží průběh čištění všech částí zařízení nebo podniků.

Článek 26

Manipulace s vedlejšími produkty živočišného původu v potravinářských podnicích

1.  Ošetření, zpracování a skladování vedlejších produktů živočišného původu v zařízeních nebo podnicích schválených nebo registrovaných podle článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004 nebo podle článku 6 nařízení (ES) č. 852/2004 probíhá za podmínek, které brání křížové kontaminaci, případně ve vyhrazené části zařízení nebo podniku.

2.  Suroviny k výrobě želatiny a kolagenu, které nejsou určeny k lidské spotřebě, smějí být ošetřovány, skladovány a zpracovávány v zařízeních výslovně povolených v souladu s oddílem XIV kapitolou I bodem 5 a oddílem XV kapitolou I bodem 5 přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, pokud je riziku přenosu onemocnění zabráněno oddělením těchto surovin od surovin k výrobě produktů živočišného původu.

3.  Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny konkrétnější požadavky veterinárních právních předpisů Společenství.

Článek 27

Prováděcí opatření

Mohou být stanovena opatření k provedení tohoto oddílu a oddílu 1 této kapitoly upravující:

a) požadavky na infrastrukturu a vybavení platné v zařízeních nebo podnicích;

b) hygienické požadavky platné pro všechny druhy manipulace s vedlejšími produkty živočišného původu a se získanými produkty, včetně opatření upravujících hygienické požadavky na zařízení nebo podniky uvedené v čl. 25 odst. 1;

c) podmínky a technické požadavky na manipulaci, ošetřování, přeměnu, zpracovávání a skladování vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů a podmínky úpravy odpadních vod;

d) důkazy, které musí provozovatel předložit pro účely validace s ohledem na schopnost ošetření, přeměny nebo zpracování vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů zabraňovat rizikům pro zdraví lidí a zvířat;

e) podmínky pro manipulaci s vedlejšími produkty živočišného původu nebo se získanými produkty více než jedné z kategorií uvedených v článcích 8, 9 a 10 ve stejném zařízení nebo podniku,

i) kde tyto činnosti probíhají odděleně,

ii) kde tyto činnosti probíhají za určitých okolností dočasně;

f) podmínky předcházení křížové kontaminaci v případě, že jsou vedlejší produkty živočišného původu skladovány, ošetřovány nebo zpracovávány ve vyhrazené části zařízení nebo podniku uvedeného v článku 26;

g) standardní parametry pro přeměnu pro zařízení na výrobu bioplynu a kompostování;

h) požadavky platné pro spalování nebo spoluspalování v zařízeních s nízkou a vysokou kapacitou podle čl. 24 odst. 1 písm. b) a c) a

i) požadavky platné pro spalování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů uvedených v čl. 24 odst. 1 písm. d) pro energetické účely.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.Oddíl 3

Vlastní kontroly, analýza rizik a kritické kontrolní body

Článek 28

Vlastní kontroly

Provozovatelé zavedou, provádějí a udržují ve svých zařízeních nebo podnicích vlastní kontroly, jejichž účelem je sledovat dodržování tohoto nařízení. Zajišťují, aby zařízení nebo podnik neopustil žádný vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt, u kterého existuje podezření nebo se zjistí, že nesplňuje podmínky tohoto nařízení, ledaže je určen k neškodnému odstranění.

Článek 29

Analýza rizik a kritické kontrolní body

1.  Provozovatelé, kteří vykonávají jednu z následujících činností, zavedou, provádějí a zachovávají stálý písemný postup nebo postupy založené na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) týkající se:

a) zpracování vedlejších produktů živočišného původu;

b) přeměny vedlejších produktů živočišného původu na bioplyn a kompost;

c) skladování více než jedné kategorie vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů ve stejném zařízení nebo podniku a manipulace s nimi;

d) výroby krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.

2.  Provozovatelé uvedení v odstavci 1 zejména:

a) identifikují všechna rizika, kterým musí být předcházeno nebo která musí být vyloučena či omezena na přijatelnou úroveň;

b) identifikují kritické kontrolní body na úrovních, v nichž je kontrola nezbytná pro předcházení riziku, pro jeho vyloučení nebo pro jeho omezení na přijatelnou úroveň;

c) stanoví kritické limity v kritických kontrolních bodech, které s ohledem na předcházení identifikovanému riziku, jeho vyloučení nebo jeho omezení oddělují přijatelnost a nepřijatelnost;

d) stanoví a používají účinné monitorovací postupy v kritických kontrolních bodech;

e) stanoví nápravná opatření, jestliže z monitorování vyplývá, že kritický kontrolní bod není zvládán;

f) stanoví postupy k ověřování úplnosti a účinného fungování opatření uvedených v písmenech a) až e). Ověřovací postupy se provádějí pravidelně;

g) vytvářejí doklady a záznamy odpovídající typu a velikosti podniku, jejichž účelem je prokázat účinné používání opatření uvedených v písmenech a) až f).

3.  V případě provedení jakékoli změny produktu, postupu nebo jakékoli fáze výroby, zpracování, skladování a distribuce přezkoumají provozovatelé své postupy a provedou nezbytné změny.

4.  Opatření usnadňující provádění tohoto článku mohou být přijata regulativním postupem podle čl. 52 odst. 3.

Článek 30

Vnitrostátní pokyny pro správnou praxi

1.  Je-li to potřebné, podpoří příslušné orgány vypracování, šíření a dobrovolné využívání vnitrostátních pokynů pro správnou praxi, zejména pokud jde o uplatňování zásad HACCP, jak je uvedeno v článku 29. Provozovatelé mohou tyto pokyny využívat dobrovolně.

2.  Příslušný orgán posoudí vnitrostátní pokyny, aby zajistil, že:

a) byly vypracovány na základě konzultace se zástupci stran, jejichž zájmy mohou být významně ovlivněny, a že byly rozšířeny mezi provozovatele v jednotlivých odvětvích a

b) jejich obsah je proveditelný v odvětvích, kterých se týkají.KAPITOLA II

Uvádění na trhOddíl 1

Vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty určené ke krmení hospodářských zvířat jiných než kožešinových

Článek 31

Uvádění na trh

1.  Vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty určené ke krmení hospodářských zvířat jiných než kožešinových mohou být uvedeny na trh, pouze pokud:

a) patří mezi materiály kategorie 3 nebo jsou z nich získány, kromě materiálů uvedených v čl. 10 písm. n), o) a p);

b) byly sebrány nebo zpracovány, podle okolností, v souladu s podmínkami pro tlakovou sterilizaci nebo jinými podmínkami, které zabraňují rizikům pro zdraví lidí a zvířat, v souladu s opatřeními přijatými podle článku 15 a všemi opatřeními, která byla stanovena v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, a

c) pocházejí ze schválených nebo registrovaných zařízení nebo podniků, v závislosti na daném vedlejším produktu živočišného původu nebo získaném produktu.

2.  Mohou být stanovena opatření k provedení tohoto článku upravující hygienické a veterinární podmínky pro sběr, zpracovávání a ošetřování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů uvedených v odstavci 1.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.Oddíl 2

Organická hnojiva a  ►C2  pomocné půdní látky ◄

Článek 32

Uvádění na trh a používání

1.  Organická hnojiva a  ►C2  pomocné půdní látky ◄ mohou být uvedeny na trh a používány, pokud:

a) byly získány z materiálu kategorie 2 nebo materiálu kategorie 3;

b) byly vyrobeny v souladu s podmínkami pro tlakovou sterilizaci nebo jinými podmínkami, které zabraňují rizikům pro zdraví lidí a zvířat, v souladu s požadavky stanovenými podle článku 15 a všemi opatřeními, která byla stanovena v souladu s odstavcem 3 tohoto článku;

c) pocházejí ze schválených nebo registrovaných zařízení nebo podniků a

d) byly v případě masokostní moučky získané z materiálu kategorie 2 a zpracovaných živočišných bílkovin určených k použití jako organická hnojiva a  ►C2  pomocné půdní látky ◄ nebo jako jejich součást smíchány se složkou, která vylučuje následné použití směsi ke krmným účelům, a označeny, vyžadují-li to opatření přijatá podle odstavce 3.

Kromě toho mohou být zbytky rozkladu vznikající při přeměně na bioplyn či kompost uváděny na trh a používány jako organická hnojiva a  ►C2  pomocné půdní látky ◄ .

Členské státy mohou přijímat nebo zachovat vlastní pravidla, která ukládají doplňkové podmínky nebo omezení používání organických hnojiv a  ►C2  pomocných půdních látek ◄ , pokud jsou tato pravidla oprávněná z důvodu ochrany zdraví lidí a zvířat.

2.  Odchylně od odst. 1 písm. d) se smíchání u materiálů, jejichž použití ke krmným účelům je vzhledem k jejich složení nebo obalu vyloučeno, nevyžaduje.

3.  Mohou být stanovena opatření k provedení tohoto článku upravující:

a) hygienické a veterinární podmínky pro produkci a používání organických hnojiv a  ►C2  pomocných půdních látek ◄ ;

b) složky nebo látky pro označování organických hnojiv a  ►C2  pomocných půdních látek ◄ ;

c) složky, které se mají smíchat s organickými hnojivy nebo ►C2  pomocnými půdními látkami ◄ ;

d) doplňkové podmínky, jako například metody označení a minimální poměry, jež mají být při přípravě směsi dodrženy, aby se vyloučilo použití takových hnojiv nebo ►C2  pomocných půdních látek ◄ ke krmným účelům, a

e) případy, kdy složení nebo obal umožňuje, aby se na určitý materiál povinnost míšení nevztahovala.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.Oddíl 3

Získané produkty upravené některými jinými právními předpisy Společenství

Článek 33

Uvádění na trh

Provozovatelé mohou na trh uvádět tyto získané produkty:

a) kosmetické prostředky podle definice v čl. 1 odst. 1 směrnice 76/768/EHS;

b) aktivní implantabilní zdravotnické prostředky podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 90/385/EHS;

c) zdravotnické prostředky podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 93/42/EHS;

d) diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 98/79/ES;

e) veterinární léčivé přípravky podle definice v čl. 1 odst. 2 směrnice 2001/82/ES;

f) léčivé přípravky podle definice v čl. 1 odst. 2 směrnice 2001/83/ES.

Článek 34

Výroba

1.  Dovoz, sběr a přemisťování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů určených pro zařízení nebo podniky na výrobu získaných produktů uvedených v článku 33 a výroba uvedených získaných produktů musí probíhat v souladu s právními předpisy Společenství uvedenými ve zmíněném článku.

Nepoužitý materiál z těchto zařízení nebo podniků se neškodně odstraňuje v souladu s uvedenými právními předpisy.

2.  Pokud však právní předpisy Společenství uvedené v článku 33 nestanoví podmínky pro zvládání potenciálních rizik pro zdraví lidí a zvířat v souladu s cíli tohoto nařízení, použije se toto nařízení.Oddíl 4

Jiné získané produkty

Článek 35

Uvádění krmiv pro zvířata v zájmovém chovu na trh

Provozovatelé mohou uvádět krmiva pro zvířata v zájmovém chovu na trh za předpokladu, že:

a) tyto produkty byly získány:

i) z materiálu kategorie 3 jiného než uvedeného v čl. 10 písm. n), o) a p),

ii) v případě dovezených nebo z dovezených materiálů vyrobených krmiv pro zvířata v zájmovém chovu z materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. c) za podmínek stanovených podle čl. 40 prvního pododstavce písm. a), nebo

iii) v případě syrových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu z materiálu uvedeného v čl. 10 písm. a) a písm. b) bodech i) a ii), a

b) zajistí zvládání rizik pro zdraví lidí a zvířat na základě bezpečného ošetření v souladu s článkem 38, jestliže bezpečné získávání materiálů podle článku 37 nezajišťuje dostatečné zvládnutí.

Článek 36

Uvádění jiných získaných produktů na trh

Provozovatelé mohou uvádět na trh získané produkty jiné než produkty uvedené v článcích 31, 32, 33 a 35 za předpokladu, že:

a) uvedené produkty:

i) nejsou určeny ke krmení hospodářských zvířat ani k aplikaci na půdu, z níž jsou tato zvířata krmena, nebo

ii) jsou určeny ke krmení kožešinových zvířat, a

b) zajistí zvládání rizik pro zdraví lidí a zvířat pomocí:

i) bezpečného získávání materiálů v souladu s článkem 37,

ii) bezpečného ošetření v souladu s článkem 38, jestliže bezpečné získávání materiálů nezajišťuje dostatečné zvládnutí, nebo

iii) ověření, že produkty jsou využívány pouze pro bezpečné způsoby konečného použití v souladu s článkem 39, jestliže bezpečné ošetření nezajišťuje dostatečné zvládnutí.

Článek 37

Bezpečné získávání materiálů

1.  Bezpečné získávání materiálů zahrnuje používání materiálů:

a) které nepředstavují nepřijatelná rizika pro zdraví lidí a zvířat;

b) které byly sebrány a přepraveny z místa sběru do výrobního zařízení nebo podniku za podmínek, které vylučují rizika pro zdraví lidí a zvířat, nebo

c) které byly dovezeny do Společenství a přepraveny z místa prvního vstupu do výrobního zařízení nebo podniku za podmínek, které vylučují rizika pro zdraví lidí a zvířat.

2.  Pro účely bezpečného získávání materiálů poskytnou provozovatelé doklady k požadavkům odstavce 1, včetně, je-li to nutné, prokázání bezpečnosti opatření biologické ochrany přijatých s cílem vyloučit rizika vznikající pro zdraví lidí a zvířat v souvislosti s výchozím materiálem.

Tyto doklady jsou na žádost zpřístupněny příslušnému orgánu.

V případech uvedených v odst. 1 písm. c) musí být zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru přijatému regulativním postupem podle čl. 52 odst. 3.

Článek 38

Bezpečné ošetření

Bezpečné ošetření zahrnuje použití takového výrobního postupu na použitý materiál, který snižuje míru rizik pro zdraví lidí a zvířat, jež vznikají v souvislosti s použitým materiálem nebo dalšími látkami vznikajícími při výrobním postupu, na přijatelnou úroveň.

Zejména testováním konečného produktu se zajistí, aby získaný produkt nepředstavoval žádná nepřijatelná rizika pro zdraví lidí a zvířat.

Článek 39

Bezpečné způsoby konečného použití

Bezpečné způsoby konečného použití zahrnují použití získaných produktů:

a) za podmínek, které nepředstavují nepřijatelná rizika pro zdraví lidí a zvířat, nebo

b) které mohou představovat riziko pro zdraví lidí a zvířat, ke zvláštním účelům za předpokladu, že tento způsob použití je odůvodněn cíli stanovenými v právních předpisech Společenství, zejména s ohledem na ochranu zdraví lidí a zvířat.

Článek 40

Prováděcí opatření

Mohou být stanovena opatření k provedení tohoto oddílu upravující:

a) podmínky uvádění dovezených nebo z dovezených materiálů vyrobených krmiv pro zvířata v zájmovém chovu na trh, pokud jsou získána z materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 8 písm. c);

b) podmínky pro bezpečné získávání a přemisťování materiálu, který má být použit za podmínek, které vylučují rizika pro zdraví lidí a zvířat;

c) doklady podle čl. 37 odst. 2 prvního pododstavce;

d) parametry pro výrobní postup podle čl. 38 prvního pododstavce, zejména co se týče fyzikálního nebo chemického ošetření použitého materiálu;

e) požadavky na testování platné pro konečný produkt a

f) podmínky pro bezpečné používání získaných produktů, které představují riziko pro zdraví lidí a zvířat.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.KAPITOLA III

Dovoz, tranzit a vývoz

Článek 41

Dovoz a tranzit

1.  Vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty jsou dováženy do Společenství nebo přes něj přepravovány v souladu:

a) s příslušnými požadavky tohoto nařízení a prováděcími opatřeními k němu pro konkrétní vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt, které jsou alespoň stejně přísné jako požadavky vztahující se na produkci těchto vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů a jejich uvádění na trh ve Společenství;

b) s podmínkami, jež jsou uznány alespoň za rovnocenné požadavkům na produkci těchto vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů a jejich uvádění na trh podle právních předpisů Společenství, nebo

c) v případě vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů uvedených v článcích 33, 35 a 36, s požadavky stanovenými v uvedených článcích.

Opatření uvedená v prvním pododstavci písm. b), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

2.  Odchylně od odstavce 1 dovoz a tranzit:

a) specifikovaného rizikového materiálu probíhá pouze v souladu s nařízením (ES) č. 999/2001;

b) vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů smíchaných nebo kontaminovaných jakýmkoli odpadem uvedeným v rozhodnutí 2000/532/ES jako nebezpečný probíhá, pouze pokud jsou splněny požadavky nařízení (ES) č. 1013/2006.

c) materiálu kategorie 1, materiálu kategorie 2 a produktů z nich získaných, které nejsou určeny k výrobě získaných produktů uvedených v článcích 33, 35 a 36, probíhá pouze za předpokladu, že v souladu s čl. 42 odst. 2 prvním pododstavcem písm. a) byla přijata pravidla pro jejich dovoz;

d) vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů určených pro účely uvedené v čl. 17 odst. 1 probíhá do přijetí harmonizovaných podmínek uvedených v čl. 17 odst. 2 v souladu s vnitrostátními opatřeními, která zajišťují zvládání rizik pro zdraví lidí a zvířat.

3.  V případě dovozu a tranzitu materiálu kategorie 3 a produktů z něj získaných se přijmou příslušné požadavky uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a).

Uvedené požadavky mohou stanovit, že zásilky:

a) musí pocházet z třetí země nebo její části uvedené na seznamu podle odstavce 4;

b) musí pocházet ze zařízení nebo podniků schválených nebo registrovaných příslušným orgánem třetí země původu a musí být pro tento účel uvedeny na seznamu uvedeného orgánu, a

c) musí být v místě vstupu do Společenství, kde proběhnou veterinární kontroly, doprovázeny doklady, například obchodním dokladem nebo veterinárním osvědčením a případně prohlášením, které odpovídá vzoru stanovenému v souladu s čl. 42 odst. 2 prvním pododstavcem písm. d).

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

Do doby, než budou přijaty požadavky uvedené v druhém pododstavci písm. a) a c), stanoví členské státy tyto požadavky vnitrostátními opatřeními.

4.  Seznamy třetích zemí nebo jejich částí, z nichž mohou být vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty dováženy nebo přepravovány přes území Společenství, se sestavují regulativním postupem podle čl. 52 odst. 3, zejména s ohledem:

a) na právní předpisy dané třetí země;

b) na strukturu příslušného orgánu a jeho kontrolních útvarů v dané třetí zemi, pravomoci těchto útvarů, dozor, kterému podléhají, a na jejich oprávnění účinně sledovat uplatňování vlastních právních předpisů;

c) na skutečné hygienické podmínky uplatňované při produkci, výrobě, manipulaci, skladování a odesílání produktů živočišného původu určených pro Společenství;

d) na záruky souladu s příslušnými hygienickými podmínkami, které je daná třetí země schopna poskytnout;

e) na zkušenosti s uváděním produktů z dané třetí země na trh a výsledky kontrol provedených při dovozu;

f) na výsledky případných kontrol Společenství v dané třetí zemi;

g) na nákazový status hospodářských zvířat, dalších domácích zvířat a volně žijících zvířat v dané třetí zemi, přičemž zvláštní pozornost je věnována exotickým onemocněním zvířat a veškerým hlediskům obecné nákazové situace v této zemi, která by mohla představovat riziko pro zdraví lidí nebo zvířat ve Společenství;

h) na pravidelnost a rychlost, s jakou daná třetí země poskytuje informace o výskytu infekčních onemocnění zvířat na svém území, zejména pak onemocnění uvedených v Kodexu zdraví suchozemských živočichů a Kodexu zdraví vodních živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat;

i) na předpisy pro prevenci a tlumení infekčních onemocnění zvířat platné v dané třetí zemi, včetně pravidel dovozu z jiných třetích zemí, a na jejich uplatňování.

Seznamy zařízení nebo podniků uvedené v odst. 3 druhém pododstavci písm. b) musí být aktualizovány a zasílány Komisi a členským státům a musí být přístupné veřejnosti.

Článek 42

Prováděcí opatření

1.  Opatření k provedení článku 41, podle něhož lze vyloučit vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty vyrobené v určitých zařízeních nebo podnicích z dovozu nebo tranzitu za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat, se přijímají regulativním postupem podle čl. 52 odst. 3.

2.  Stanoví se další opatření k provedení článku 41 upravující:

a) podmínky pro dovoz a tranzit materiálů kategorií 1 a 2 a produktů z nich získaných;

b) omezení týkající se zdraví lidí a zvířat uplatňovaná na dovezený materiál kategorie 3 nebo produkty z něj získané, která mohou být stanovena odkazem na seznamy Společenství třetích zemí nebo jejich částí sestavené v souladu s čl. 41 odst. 4 nebo za jiným účelem v oblasti zdraví lidí nebo zvířat;

c) podmínky pro výrobu vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů v zařízeních nebo podnicích třetích zemí; tyto podmínky mohou zahrnovat způsoby kontrol těchto zařízení nebo podniků příslušným orgánem a mohou osvobodit některé druhy zařízení nebo podniků manipulujících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo získanými produkty od povinnosti získat schválení nebo registraci podle čl. 41 odst. 3 druhého pododstavce písm. b), a

d) vzory veterinárních osvědčení, obchodní doklady a prohlášení, která musí zásilky doprovázet a v nichž jsou uvedeny podmínky, za nichž lze prohlásit, že dané vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty byly sebrány nebo vyrobeny v souladu s požadavky tohoto nařízení.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

Článek 43

Vývoz

1.  Vývoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů určených ke spalování nebo uložení na skládku je zakázán.

2.  Vývoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do třetích zemí, které nejsou členy OECD, za účelem použití v bioplynových stanicích nebo kompostárnách je zakázán.

3.  Materiály kategorií 1 a 2 a produkty z nich získané lze vyvážet pouze za účelem jiným než uvedeným v odstavcích 1 a 2 za předpokladu, že byla stanovena pravidla jejich vývozu.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

4.  Článek 12 nařízení (ES) č. 178/2002, který se týká potravin a krmiv vyvážených ze Společenství, se obdobně použije na vývoz materiálu kategorie 3 nebo produktů z něj získaných v souladu s tímto nařízením.

5.  Odchylně od odstavců 3 a 4 vývoz:

a) specifikovaného rizikového materiálu probíhá pouze v souladu s nařízením (ES) č. 999/2001;

b) vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů smíchaných s jakýmkoli odpadem uvedeným v rozhodnutí 2000/532/ES jako nebezpečný nebo jím kontaminovaných probíhá, pouze pokud jsou splněny požadavky nařízení (ES) č. 1013/2006.HLAVA III

ÚŘEDNÍ KONTROLY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍKAPITOLA I

Úřední kontroly

Článek 44

Schvalovací řízení

1.  Příslušný orgán schválí zařízení nebo podniky pouze tehdy, pokud prohlídka na místě před zahájením jakékoli činnosti prokázala, že splňují příslušné požadavky stanovené v souladu s článkem 27.

2.  Příslušný orgán může udělit dočasné schválení, jestliže z prohlídky na místě vyplývá, že zařízení nebo podnik splňuje všechny požadavky na infrastrukturu a vybavení s cílem uplatňování provozních postupů podle tohoto nařízení. Příslušný orgán udělí časově neomezené schválení pouze tehdy, pokud z nové prohlídky na místě uskutečněné do tří měsíců od udělení dočasného schválení vyplývá, že zařízení nebo podnik splňuje ostatní požadavky podle odstavce 1. Jestliže bylo dosaženo očividného pokroku, avšak zařízení nebo podnik ještě nesplňuje všechny tyto požadavky, může příslušný orgán platnost dočasného schválení prodloužit. Platnost dočasného schválení však nepřesáhne celkovou dobu šesti měsíců.

3.  Provozovatelé zajistí, že zařízení nebo podnik ukončí činnost, pokud příslušný orgán odejme schválení nebo neprodlouží platnost dočasného schválení ani je nenahradí časově neomezeným schválením.

▼M3 —————

▼B

Článek 46

Pozastavení nebo odnětí schválení a zákaz činnosti

1.  Pokud příslušný orgán při úřední kontrole a dozoru zjistí, že jeden nebo více požadavků tohoto nařízení nejsou plněny, učiní odpovídající opatření.

S ohledem na povahu a závažnost nedostatků a na možná rizika pro zdraví lidí a zvířat příslušný orgán zejména:

a) pozastaví schválení zařízením nebo podnikům schváleným v souladu s tímto nařízením, pokud:

i) podmínky pro schválení nebo provozování zařízení nebo podniku přestaly být plněny,

ii) lze očekávat, že provozovatel nedostatky v přiměřené lhůtě napraví, a

iii) možná rizika pro zdraví lidí a zvířat nevyžadují opatření v souladu s písmenem b);

b) odejme schválení zařízením nebo podnikům schváleným v souladu s tímto nařízením, pokud:

i) podmínky pro schválení nebo provozování zařízení nebo podniku přestaly být plněny a

ii) nelze očekávat, že provozovatel nedostatky v přiměřené lhůtě napraví:

 z důvodů souvisejících s infrastrukturou zařízení nebo podniku,

 z důvodů souvisejících s osobní způsobilostí provozovatele nebo jemu podřízených pracovníků nebo

 kvůli závažným rizikům pro zdraví lidí a zvířat, která vyžadují provedení zásadních úprav činnosti zařízení nebo podniku, aby mohl provozovatel o schválení znovu zažádat;

c) uloží zařízením nebo podnikům zvláštní podmínky s cílem napravit stávající nedostatky.

2.  S ohledem na povahu a závažnost nedostatků a na možná rizika pro zdraví lidí a zvířat zakáže příslušný orgán dočasně nebo trvale provozovatelům uvedeným v čl. 23 odst. 1 a 3 a čl. 24 odst. 1 vykonávat činnosti podle tohoto nařízení, jestliže obdrží informace, z kterých vyplývá,

a) že požadavky právních předpisů Společenství nejsou plněny a

b) že v souvislosti s touto činností vznikají možná rizika pro zdraví lidí nebo zvířat.

Článek 47

Seznamy

1.  Každý členský stát sestaví seznam zařízení, podniků a provozovatelů, kteří jsou na jeho území schváleni nebo registrováni v souladu s tímto nařízením.

Dále přidělí každému schválenému nebo registrovanému zařízení, podniku nebo provozovateli úřední číslo, podle nějž je lze identifikovat, pokud jde o povahu jejich činností.

Členské státy případně uvedou úřední číslo, které bylo zařízení, podniku nebo provozovateli přiděleno podle jiných právních předpisů Společenství.

Členské státy zpřístupní seznamy schválených nebo registrovaných zařízení, podniků a provozovatelů Komisi a ostatním členským státům.

Členské státy seznamy schválených nebo registrovaných zařízení, podniků a provozovatelů aktualizují a zpřístupňují ostatním členským státům a veřejnosti.

2.  Regulativním postupem podle čl. 52 odst. 3 mohou být stanovena opatření k provedení tohoto článku upravující zejména:

a) formát seznamů uvedených v odstavci 1 a

b) postup pro zpřístupnění seznamů uvedených v odstavci 1.

Článek 48

Kontroly při odesílání do jiných členských států

1.  Jestliže provozovatel hodlá odeslat materiály kategorie 1 nebo 2 nebo masokostní moučku nebo živočišné tuky získané z materiálů kategorie 1 nebo 2 do jiného členského státu, uvědomí o tom příslušný orgán členského státu původu a příslušný orgán členského státu určení.

Příslušný orgán členského státu určení rozhodne na žádost provozovatele ve stanovené lhůtě o tom, zda:

a) zásilku odmítne přijmout;

b) zásilku přijme bezpodmínečně, nebo

c) zásilku přijme za těchto podmínek:

i) pokud získané produkty nebyly ošetřeny tlakovou sterilizací, musí tímto ošetřením projít, nebo

ii) vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty musí splňovat veškeré podmínky pro odeslání zásilky, které jsou oprávněné z důvodu ochrany zdraví lidí a zvířat, aby bylo zajištěno, že se s vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty zachází v souladu s tímto nařízením.

2.  Formát žádostí provozovatelů uvedených v odstavci 1 může být přijat regulativním postupem podle čl. 52 odst. 3.

3.  Příslušný orgán členského státu původu uvědomí prostřednictvím systému Traces v souladu s rozhodnutím 2004/292/ES příslušný orgán členského státu určení o odeslání každé zásilky zaslané do členského státu určení obsahující:

a) vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty uvedené v odstavci 1;

b) zpracované živočišné bílkoviny získané z materiálu kategorie 3.

Je-li příslušný orgán členského státu určení uvědomen o zásilce, uvědomí prostřednictvím systému Traces o obdržení každé zásilky příslušný orgán členského státu původu.

4.  Materiály kategorií 1 a 2, masokostní moučka a živočišné tuky uvedené v odstavci 1 se dopravují přímo do zařízení nebo podniku určení, které musí být registrováno nebo schváleno v souladu s články 23, 24 a 44 nebo, v případě hnoje, do hospodářství určení.

5.  Jestliže jsou vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty zasílány do jiných členských států přes území třetí země, musí být přepravovány v zásilkách, které byly v členském státě původu zapečetěny a které jsou doprovázeny veterinárním osvědčením.

Zapečetěné zásilky smějí znovu vstoupit na území Společenství pouze přes stanoviště hraniční kontroly v souladu s článkem 6 směrnice 89/662/EHS.

6.  Odchylně od odstavců 1 až 5 smějí být vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty uvedené ve zmíněných odstavcích, které byly smíchány s jakýmkoli odpadem uvedeným v rozhodnutí 2000/532/ES jako nebezpečný nebo jím kontaminovány, zasílány do jiných členských států, pouze pokud jsou splněny požadavky nařízení (ES) č. 1013/2006.

7.  Mohou být stanovena opatření k provedení tohoto článku upravující:

a) stanovenou lhůtu pro rozhodnutí příslušného orgánu uvedenou v odstavci 1;

b) doplňkové podmínky pro odesílání vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů uvedených v odstavci 4;

c) vzory veterinárních osvědčení, která musí doprovázet zaslané zásilky v souladu s odstavcem 5, a

d) podmínky, za nichž lze zasílat vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty určené k použití na výstavách, při umělecké činnosti a pro diagnostické, vzdělávací nebo výzkumné účely do jiného členského státu odchylně od odstavců 1 až 5 tohoto článku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

8.  Mohou být stanovena opatření k provedení tohoto článku upravující podmínky, za nichž může příslušný orgán odchylně od odstavců 1 až 4 povolit:

a) odesílání hnoje přepravovaného mezi dvěma body umístěnými v jednom hospodářství nebo mezi hospodářstvími, která se nacházejí v pohraničních oblastech členských států, které mají společnou hranici;

b) odesílání jiných vedlejších produktů živočišného původu dopravovaných mezi zařízeními nebo podniky, které se nacházejí v pohraničních oblastech členských států, které mají společnou hranici, a

c) přepravu mrtvých zvířat v zájmovém chovu ke spálení v zařízení nebo podniku, který se nachází v pohraniční oblasti jiného členského státu, se kterým má členský stát příslušného orgánu společnou hranicí.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 52 odst. 4.

▼M3 —————

▼BKAPITOLA II

Závěrečná ustanovení

Článek 51

Vnitrostátní předpisy

Členské státy sdělí Komisi znění veškerých vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblastech spadajících do jejich pravomoci a které se přímo týkají řádného uplatňování tohoto nařízení.

▼M4

Článek 51a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 15. července 2019. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ( 3 ).

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

▼B

Článek 52

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

5.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

6.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 53

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené sankce Komisi do 4. června 2011 a neprodleně jí oznámí všechny následné změny těchto ustanovení.

Článek 54

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1774/2002 se zrušuje s účinkem ode dne 4. března 2011.

Odkazy na nařízení (ES) č. 1774/2002 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze.

Článek 55

Přechodné opatření

Zařízení, podniky a uživatelé schválení nebo registrovaní v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 před 4. březnem 2011 jsou považováni za schválené nebo registrované v souladu s tímto nařízením.

▼M2

Článek 56

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 4. března 2011.

Článek 4 se však na Mayotte jakožto nejvzdálenější region ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU (dále jen „Mayotte“) použije ode dne 1. ledna 2021. Vedlejší produkty živočišného původu a výrobky z nich vyprodukované na Mayotte před 1. lednem 2021 se neškodně odstraní podle čl. 19 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼B
PŘÍLOHA

SROVNÁVACÍ TABULKANařízení (ES) č. 1774/2002

Toto nařízení

Článek 1

Články 1 a 2

Článek 2

Článek 3

Čl. 3 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 a 2

Čl. 3 odst. 2

Čl. 41 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 3 odst. 3

Čl. 4 odst. 3, 4 a 5

Čl. 4 odst. 1

Článek 8

Čl. 4 odst. 2

Články 12, 15 a 16

Čl. 4 odst. 3

Čl. 24 písm. h), i) a j)

Čl. 4 odst. 4

Čl. 41 odst. 2 písm. c) a čl. 43 odst. 3 a odst. 5 písm. a)

Čl. 5 odst. 1

Článek 9

Čl. 5 odst. 2

Články 13, 15 a 16

Čl. 5 odst. 3

Čl. 24 písm. h), i) a j)

Čl. 5 odst. 4

Čl. 41 odst. 2 písm. c) a čl. 43 odst. 3

Čl. 6 odst. 1

Článek 10

Čl. 6 odst. 2

Články 14, 15 a 16

Čl. 6 odst. 3

Čl. 24 písm. h), i) a j)

Článek 7

Článek 21

Článek 8

Článek 48

Článek 9

Článek 22

Články 10 až 15, 17 a 18

Články 23, 24, 27 a 44

Článek 16

Článek 6

Článek 19

Článek 31

Čl. 20 odst. 1

Články 35 a 36

Čl. 20 odst. 2

Článek 32

Čl. 20 odst. 3

Článek 36

Článek 21

Článek 22

Článek 11

Článek 23

Články 17 a 18

Článek 24

Článek 19

Článek 25

Články 28 a 29

Článek 26

Články 45, 46 a 47

Článek 27

Článek 49

Článek 28

Čl. 35 písm. a) bod ii) a čl. 38 odst. 1

Článek 29

Články 41 a 42

Článek 30

Čl. 41 odst. 1 písm. b)

Článek 31

Čl. 50 odst. 1

Článek 32

Článek 33

Článek 52

Článek 34

Článek 35

Čl. 15 odst. 2 a článek 51

Článek 36

Článek 37

Článek 54

Článek 38

Článek 56( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady ►C1  (EU) 2017/625 ◄ ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) ( ►C1  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1 ◄ ).

( 2 ) Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33.

( 3 ) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.