02009R0810 — CS — 02.02.2020 — 005.003


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

ze dne 13. července 2009

o kodexu Společenství o vízech

(vízový kodex)

(Úř. věst. L 243 15.9.2009, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 977/2011 ze dne 3. října 2011,

  L 258

9

4.10.2011

 M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 154/2012 ze dne 15. února 2012,

  L 58

3

29.2.2012

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 610/2013 ze dne 26. června 2013,

  L 182

1

29.6.2013

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016,

  L 77

1

23.3.2016

►M5

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1155 ze dne 20. června 2019,

  L 188

25

12.7.2019


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 154, 6.6.2013, s.  10 (810/2009)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s.  38 (810/2009)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 020, 24.1.2020, s.  25 (2019/1155)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

ze dne 13. července 2009

o kodexu Společenství o vízech

(vízový kodex)HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel a oblast působnosti

▼M5

1.  Toto nařízení stanoví postupy a podmínky udělování víz pro předpokládané pobyty na území členských států nepřesahující 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů.

▼B

2.  Ustanovení tohoto nařízení se použijí na každého státního příslušníka třetí země, který musí mít při překračování vnějších hranic členského státu vízum podle nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni ( 1 ), aniž jsou dotčena

a) 

práva volného pohybu, kterých požívají státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Unie,

b) 

rovnocenná práva, kterých požívají státní příslušníci třetích zemí a jejich rodinní příslušníci, kteří na základě dohod uzavřených mezi Společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a těmito třetími zeměmi na straně druhé požívají práva volného pohybu rovnocenná právům občanů Unie a jejich rodinných příslušníků.

3.  Toto nařízení rovněž uvádí třetí země, po jejichž státních příslušnících se jako výjimka ze zásady volného průjezdu, kterou stanoví příloha 9 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví, vyžaduje, aby měli letištní průjezdní vízum, a stanoví postupy a podmínky udělování víz pro účely průjezdu přes mezinárodní tranzitní prostory letišť členských států.

▼M5

4.  Při uplatňování tohoto nařízení jednají členské státy v plném souladu s právem Unie včetně Listiny základních práv Evropské unie. V souladu s obecnými zásadami práva Unie se rozhodnutí o žádostech podle tohoto nařízení přijímají na základě individuálního posouzení každého případu.

▼B

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) 

„státním příslušníkem třetí země“ jakákoli osoba, která není občanem Unie ve smyslu čl. 17 odst. 1 Smlouvy;

2) 

„vízem“ oprávnění udělené členským státem pro

▼M5

a) 

předpokládaný pobyt na území členských států nepřesahující 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů, nebo;

▼B

b) 

průjezd přes mezinárodní tranzitní prostory na letištích členských států;

3) 

„jednotným vízem“ vízum platné pro celé území členských států;

4) 

„vízem s omezenou územní platností“ vízum platné pro území jednoho nebo několika členských států, nikoli však všech;

5) 

„letištním průjezdním vízem“ vízum platné pro průjezd přes mezinárodní tranzitní prostory jednoho nebo více letišť členských států;

6) 

„vízovým štítkem“ jednotný vzor víz definovaný v nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz ( 2 );

▼M5

7) 

„uznávaným cestovním dokladem“ cestovní doklad uznávaný jedním nebo více členskými státy pro účely překročení vnějších hranic, do kterého lze vyznačit vízum v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1105/2011/EU ( 3 );

▼B

8) 

„samostatným formulářem pro připojení víza“ jednotný vzor formulářů pro připojení víza uděleného členskými státy držitelům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který formulář vydal, ve smyslu nařízení (ES) č. 333/2002 ze dne 18. února 2002 o jednotném vzoru formulářů pro připojení víza uděleného členskými státy držitelům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který formulář vydal ( 4 );

9) 

„konzulátem“ diplomatická mise členského státu nebo konzulární úřad členského státu oprávněný k udělování víz vedený konzulárním úředníkem z povolání, jak jej definuje Vídeňská úmluva o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963;

10) 

„žádostí“ žádost o udělení víza;

11) 

„obchodními zprostředkovateli“ soukromé zprostředkovatelské agentury, dopravní společnosti nebo cestovní kanceláře (tour operátoři nebo prodejci zájezdů);

▼M5

12) 

„námořníkem“ osoba, která je zaměstnána, najata či pracuje v jakékoli funkci na palubě námořní lodi nebo lodi plavící se po mezinárodních vnitrozemských vodách;

13) 

„elektronickým podpisem“ elektronický podpis ve smyslu čl. 3 bodu 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ( 5 ).

▼BHLAVA II

LETIŠTNÍ PRŮJEZDNÍ VÍZUM

Článek 3

Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou povinni mít letištní průjezdní vízum

1.  Státní příslušníci třetích zemí uvedených v příloze IV musí mít letištní průjezdní vízum pro průjezd přes tranzitní mezinárodní prostory letišť, která se nacházejí na území členských států.

2.  V naléhavých případech hromadného přílivu nelegálních přistěhovalců mohou jednotlivé členské státy od státních příslušníků třetích zemí, jiných než jsou třetí země uvedené v odstavci 1, požadovat, aby měli letištní průjezdní víza, pokud projíždějí mezinárodními tranzitními prostory letišť, která se nacházejí na území těchto členských států. Členské státy taková rozhodnutí oznámí Komisi před jejich vstupem v platnost; rovněž Komisi oznámí i zrušení těchto požadavků.

3.  V rámci výboru uvedeného v čl. 52 odst. 1 se oznámení každoročně přezkoumávají za účelem převodu dotyčné třetí země do seznamu uvedeného v příloze IV.

4.  Není-li třetí země převedena do přílohy IV, může dotyčný členský stát, pokud jsou splněny podmínky v uvedené v odstavci 2, požadavek na letištní průjezdní vízum zachovat, nebo ho zrušit.

5.  Z povinnosti mít letištní průjezdní vízum podle odstavců 1 a 2 jsou osvobozeny tyto kategorie osob:

a) 

držitelé platného jednotného víza, národního dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu uděleného některým členským státem;

▼M5

b) 

státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli platného povolení k pobytu uděleného členským státem, jenž se neúčastní přijímání tohoto nařízení, nebo členským státem, jenž ještě plně neuplatňuje ustanovení schengenského acquis, nebo státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli platných povolení k pobytu uvedených v příloze V, která udělila Andorra, Kanada, Japonsko, San Marino nebo Spojené státy americké a která zaručují zpětné přebírání držitele bez jakýchkoli podmínek, nebo kteří jsou držiteli platného povolení k pobytu v jedné či více zámořských zemích a územích Nizozemského království (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius a Saba);

▼C3

c) 

státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli platného víza do některého členského státu, jenž se neúčastní přijímání tohoto nařízení, nebo členského státu, jenž ještě plně neuplatňuje ustanovení schengenského acquis, nebo do Kanady, Japonska nebo Spojených států amerických, nebo kteří jsou držiteli platného víza do jedné či více zámořských zemí a území Nizozemského království (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius a Saba), při cestě do země, která toto vízum udělila, nebo do jakékoli jiné třetí země, nebo kteří se ze země, jež toto vízum udělila, po použití tohoto víza vracejí;

▼B

d) 

rodinní příslušníci občanů Unie podle čl. 1 odst. 2 písm. a);

e) 

držitelé diplomatických pasů;

f) 

členové posádek letadel, kteří jsou státními příslušníky smluvní strany Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví.HLAVA III

POSTUPY A PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ VÍZKAPITOLA I

Orgány oprávněné k vyřizování žádostí

Článek 4

Orgány oprávněné k vyřizování žádostí

1.  Žádosti posuzují a rozhodují o nich konzuláty.

▼M5

1a.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy rozhodnout, že žádosti posuzují a rozhodují o nich ústřední orgány. Členské státy zajistí, aby tyto orgány měly dostatečnou znalost místních podmínek v zemi, ve které je žádost podávána, s cílem posoudit migrační a bezpečnostní rizika, jakož i dostatečnou znalost jazyka potřebnou k analýze dokumentů, a aby byly konzuláty v případě potřeby zapojeny do dodatečného posuzování a pohovorů.

▼B

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou na vnějších hranicích členských států posuzovat žádosti a vydávat rozhodnutí orgány odpovědné za kontroly osob v souladu s články 35 a 36.

3.  Na zámořských územích členských států, která nenáleží k evropskému kontinentu, mohou žádosti posuzovat a rozhodnutí vydávat orgány určené dotyčnými členskými státy.

4.  Členský stát může požadovat, aby se posuzování žádostí a vydávání rozhodnutí účastnily jiné orgány, než jsou orgány určené v odstavcích 1 a 2.

5.  Členský stát může požadovat, aby byl konzultován nebo informován jiným členským státem v souladu s články 22 a 31.

Článek 5

Členský stát příslušný pro posouzení žádosti a vydání rozhodnutí

1.  Členským státem příslušným pro posouzení žádosti o jednotné vízum a pro vydání rozhodnutí je

a) 

členský stát, jehož území představuje jediný cíl návštěvy nebo návštěv;

▼M5

b) 

pokud návštěva zahrnuje více než jeden cíl nebo pokud se do dvou měsíců má uskutečnit několik samostatných návštěv, členský stát, jehož území tvoří hlavní cíl návštěvy nebo návštěv, pokud jde o délku pobytu, vyjádřenou počtem dní, nebo účel pobytu, nebo

▼B

c) 

pokud nelze určit hlavní cíl, členský stát, jehož vnější hranice zamýšlí žadatel překročit za účelem vstupu na území členských států.

2.  Členským státem příslušným pro posouzení žádosti o udělení jednotného víza za účelem průjezdu a příslušným pro vydání rozhodnutí je

a) 

v případě průjezdu pouze jedním členským státem dotyčný členský stát, nebo

b) 

v případě průjezdu přes několik členských států členský stát, jehož vnější hranici žadatel zamýšlí překročit s cílem zahájit průjezd.

3.  Členským státem příslušným pro posouzení žádosti o udělení letištního průjezdního víza a vydání rozhodnutí je

a) 

v případě jediného letištního průjezdu členský stát, na jehož území se nachází tranzitní letiště, nebo

b) 

v případě dvou nebo více letištních průjezdů členský stát, na jehož území se nachází první tranzitní letiště.

4.  Členské státy spolupracují s cílem zabránit situaci, kdy by žádost nemohla byt posouzena a nemohlo by být vydáno rozhodnutí, protože členský stát příslušný podle odstavců 1 až 3 nemá své zastoupení ani není zastoupen ve třetí zemi, v níž žadatel podává žádost v souladu s článkem 6.

Článek 6

Konzulární působnost

1.  Žádost posuzuje a rozhodnutí vydává konzulát příslušného členského státu, v jehož působnosti má žadatel povolen pobyt.

2.  Konzulát příslušného členského státu posoudí žádost podanou státním příslušníkem třetí země, který se v jeho působnosti oprávněně zdržuje, ale nemá v něm povolen pobyt, a vydá rozhodnutí, pokud žadatel podání žádosti na tomto konzulátu odůvodnil.

Článek 7

Příslušnost pro udělování víz státním příslušníkům třetích zemí, kteří se oprávněně zdržují na území členského státu

Státní příslušníci třetích zemí, kteří se oprávněně zdržují na území členského státu a od nichž se požaduje, aby měli vízum pro vstup na území jednoho nebo více členských států, požádají o vízum na konzulátu členského státu, který je příslušný podle čl. 5 odst. 1 nebo 2.

Článek 8

Ujednání o zastupování

▼M5

1.  Členský stát může souhlasit se zastupováním jiného členského státu, který je příslušný podle článku 5, pro účely posuzování žádostí a rozhodování o nich jménem tohoto členského státu. Členský stát může rovněž v omezeném rozsahu zastupovat jiný členský stát výlučně pro účely přijímání žádostí a vkládání biometrických identifikátorů.

▼M5 —————

▼M5

3.  Je-li zastupování prováděno v omezeném rozsahu v souladu s odstavcem 1 druhou větou, provádí se shromažďování údajů pro zastupovaný členský stát a jejich předávání tomuto členskému státu v souladu s příslušnými pravidly pro ochranu údajů a bezpečnostními pravidly.

4.  Zastupující a zastupovaný členský stát uzavřou dvoustranné ujednání. Toto ujednání:

a) 

upřesní dobu trvání takového zastupování, pokud je pouze dočasné, a způsoby jeho ukončení;

b) 

může, zejména pokud má zastupovaný členský stát v dotyčné třetí zemi konzulát, stanovit podmínky poskytnutí prostor, personálu a plateb zastupovaným členským státem.

▼B

5.  Členské státy, které nemají ve třetí zemi vlastní konzulát, budou usilovat o uzavření ujednání o zastupování s členskými státy, které konzulát v této zemi mají.

6.  Členské státy, které nemají v daném regionu či oblasti vlastní konzulát, se budou snažit o uzavření ujednání o zastupování s členskými státy, které konzulát v tomto regionu či oblasti mají, aby bylo zajištěno, že v důsledku slabé dopravní infrastruktury nebo velkých vzdáleností v konkrétním regionu či zeměpisné oblasti žadatelé nebudou muset vynaložit pro dosažení konzulátu nepřiměřené úsilí.

▼M5

7.  Zastupovaný členský stát oznámí Komisi ujednání o zastupování nebo vypovězení těchto ujednání nejpozději 20 kalendářních dnů před jejich vstupem v platnost nebo vypovězením, s výjimkou případů vyšší moci.

8.  Konzulát zastupujícího členského státu současně s oznámením uvedeným v odstavci 7 uvědomí konzuláty ostatních členských států a delegaci Unie v dané územní působnosti o ujednáních o zastupování či o vypovězení takových ujednání.

▼B

9.  Rozhodne-li se konzulát zastupujícího členského státu spolupracovat s externím poskytovatelem služeb v souladu s článkem 43 nebo s akreditovanými obchodními zprostředkovateli podle článku 45, musí taková spolupráce zahrnovat žádosti, na které se vztahují ujednání o zastupování. Ústřední orgány zastupovaného členského státu jsou o podrobnostech takové spolupráce předem informovány.

▼M5

10.  Jestliže členský stát nemá vlastní zastoupení ani není jinak zastoupen ve třetí zemi, v níž má žadatel podat žádost, usiluje v této třetí zemi o spolupráci s externím poskytovatelem služeb v souladu s článkem 43.

11.  Zaznamená-li konzulát některého členského státu v určitém místě déle trvající technické problémy způsobené vyšší mocí, požádá tento členský stát o dočasné zastupování jiným členským státem v tomto místě u všech nebo některých kategorií žadatelů.

▼BKAPITOLA II

Žádost

Článek 9

Praktické postupy pro podávání žádostí

▼M5

1.  Žádosti se podávají nejdříve šest měsíců, a v případě námořníků při plnění jejich povinností nejdříve devět měsíců, před zahájením předpokládané návštěvy a zpravidla nejpozději 15 kalendářních dnů před zahájením předpokládané návštěvy. V jednotlivých odůvodněných naléhavých případech mohou konzulát nebo ústřední orgány umožnit podání žádostí později než 15 kalendářních dnů před zahájením předpokládané návštěvy.

▼B

2.  Žadatel může být požádán, aby si k podání žádosti sjednal schůzku. Schůzka se zpravidla uskuteční do dvou týdnů od data, kdy o tuto schůzku bylo požádáno.

3.  V naléhavých případech, které jsou odůvodněné, může konzulát žadatelům umožnit podat žádost bez schůzky nebo se schůzka uskuteční neprodleně.

▼M5

4.  Aniž je dotčen článek 13, může žádosti podávat:

a) 

žadatel;

b) 

akreditovaný obchodní zprostředkovatel;

c) 

profesní, kulturní, sportovní nebo vzdělávací sdružení nebo instituce jménem svých členů.

▼M5

5.  Žadatel není povinen se za účelem podání žádosti osobně dostavit na více než jedno místo.

▼B

Článek 10

Obecná pravidla pro podávání žádosti

▼M5

1.  Při podávání žádosti se žadatel dostaví osobně k odběru otisků prstů v souladu s čl. 13 odst. 2 a 3 a odst. 7 písm. b). Aniž je dotčena první věta tohoto odstavce a článek 45, mohou žadatelé podat své žádosti elektronicky, je-li tato možnost k dispozici.

▼M5 —————

▼B

3.  Při podání žádosti žadatel

a) 

předloží formulář žádosti v souladu s článkem 11;

b) 

předloží cestovní doklad v souladu s článkem 12;

c) 

předloží fotografii v souladu s normami stanovenými v nařízení (ES) č. 1683/95 nebo, pokud je VIS zprovozněn podle článku 48 nařízení o VIS, v souladu s normami stanovenými v článku 13 tohoto nařízení;

d) 

umožní odebrání svých otisků prstů v souladu s článkem 13, pokud se na něj tato povinnost vztahuje;

e) 

zaplatí vízový poplatek v souladu s článkem 16;

f) 

předloží podpůrné doklady v souladu s článkem 14 a přílohou II;

g) 

předloží doklad o dostatečném a platném cestovním zdravotním pojištění v souladu s článkem 15, pokud se na něj tato povinnost vztahuje.

Článek 11

Formulář žádosti

►M5  1.  Každý žadatel předloží ručně nebo elektronicky vyplněný formulář žádosti uvedený v příloze I. Formulář žádosti musí být podepsán. Podpis lze učinit ručně, nebo elektronicky, je-li elektronický podpis uznáván členským státem příslušným pro posouzení žádosti a rozhodnutí o ní. ◄ Osoby, jež jsou uvedeny v cestovním dokladu žadatele, předloží samostatný formulář žádosti. Nezletilé osoby předloží formulář žádosti podepsaný osobou vykonávající trvale nebo dočasně rodičovskou odpovědnost nebo poručnictví či opatrovnictví.

▼M5

1a.  Podepíše-li žadatel formulář žádosti elektronicky, musí být tento elektronický podpis kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu čl. 3 bodu 12 nařízení (EU) č. 910/2014.

1b.  Obsah případné elektronické verze formuláře žádosti je uveden v příloze I.

▼B

2.  Konzuláty zajistí, aby formuláře žádosti byly žadatelům zdarma běžně k dispozici a snadno přístupné.

▼M5

3.  Formuláře žádosti musí být dostupné alespoň v těchto jazycích:

a) 

v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, o vízum do kterého se žádá, nebo zastupujícího členského státu, a

b) 

v úředním jazyce nebo jazycích hostitelské země.

Kromě jazyka nebo jazyků uvedených v písmeni a) může být formulář k dispozici v dalším úředním jazyce nebo jazycích orgánů Unie.

4.  Nejsou-li úřední jazyk nebo jazyky hostitelské země ve formuláři obsaženy, poskytne se žadatelům zvlášť překlad do tohoto jazyka nebo jazyků.

▼B

5.  Překlad formuláře žádosti do úředního jazyka nebo jazyků hostitelské země se vyhotoví v rámci místní schengenské spolupráce stanovené v článku 48.

6.  Konzulát informuje žadatele o jazyku nebo jazycích, které mohou k vyplnění formuláře žádosti použít.

Článek 12

Cestovní doklad

Žadatel předloží platný cestovní doklad splňující tato kritéria:

a) 

musí být platný nejméně tři měsíce po předpokládaném datu odjezdu z území příslušných členských států nebo, v případě několika návštěv, po posledním předpokládaném datu odjezdu z území příslušných členských států. V naléhavých případech, které jsou odůvodněné, je však možné od této povinnosti upustit;

b) 

obsahuje nejméně dvě prázdné stránky;

c) 

byl vydán v předchozích deseti letech.

Článek 13

Biometrické identifikátory

1.  Členské státy získají biometrické identifikátory žadatele, které tvoří jeho fotografie a otisky jeho deseti prstů, a to v souladu se zárukami stanovenými v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy, v Listině základních práv Evropské unie a v Úmluvě Organizace spojených národů o právech dítěte.

2.  Při podání první žádosti se požaduje, aby se žadatel dostavil osobně. Při té příležitosti se od žadatele odebírají tyto biometrické identifikátory:

— 
fotografie, naskenovaná nebo pořízená při podání žádosti a
— 
otisky deseti prstů, které byly odebrány na plocho a digitálně zaznamenány.

3.  Pokud byly otisky prstů odebrané žadateli v souvislosti s dřívější žádostí poprvé vloženy do VIS v době kratší než 59 měsíců před datem podání nové žádosti, zkopírují se do následující žádosti.

Avšak v případě odůvodněných pochybností o totožnosti žadatele odebere konzulát otisky prstů v době uvedené v prvním pododstavci.

Dále, není-li v době podání žádosti možné okamžitě potvrdit, že otisky prstů byly odebrány v době uvedené v prvním pododstavci, může žadatel požádat, aby mu byly otisky prstů odebrány.

▼C2

4.  V souladu s čl. 9 bodem 5 nařízení o VIS je do VIS vložena fotografie připojená ke každé žádosti. Žadatel se za tímto účelem nemusí dostavit osobně.

▼B

Technické požadavky na fotografii musí být v souladu s mezinárodními normami stanovenými v 6. vydání dokumentu ICAO č. 9303 v části 1.

5.  Otisky prstů se snímají v souladu s normami Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a s rozhodnutím Komise 2006/648/ES ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví technické specifikace k normám pro biometrické prvky v souvislosti s rozvojem Vízového informačního systému ( 6 ).

6.  Biometrické identifikátory odeberou kvalifikovaní a řádně pověření pracovníci příslušných orgánů podle čl. 4 odst. 1, 2 a 3. Pod dohledem konzulátů může biometrické identifikátory odebrat rovněž kvalifikovaný a řádně pověřený pracovník honorárního konzula uvedeného v článku 42 nebo externího poskytovatele služeb uvedeného v článku 43. Dotčený členský stát nebo dotčené členské státy umožní v případě pochybností ověření otisků prstů, které byly odebrány u externího poskytovatele služeb.

7.  Požadavek na odebrání otisků prstů se nevztahuje na tyto žadatele:

a) 

děti mladší 12 let;

b) 

osoby, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné. Pokud je možné získat otisky méně než deseti prstů, odebere se co největší počet otisků. Pokud je však tato nemožnost dočasná, žadatel je povinen poskytnout otisky prstů při následující žádosti. Příslušné orgány podle čl. 4 odst. 1, 2 a 3 jsou oprávněny požadovat další vysvětlení důvodů této dočasné nemožnosti. Členské státy zajistí, aby v případě potíží s odebíráním otisků prstů byly k dispozici vhodné postupy respektující důstojnost žadatele;

c) 

hlavy států nebo předsedové vlád a členové vlád jednotlivých států, včetně doprovázejících manželů/manželek a členů jejich oficiálních delegací, pokud byli pozváni vládami členských států nebo mezinárodními organizacemi za oficiálním účelem;

d) 

panovníci a další vysoce postavení členové královské rodiny, pokud byli pozváni vládami členských států nebo mezinárodními organizacemi za oficiálním účelem.

8.  V případech uvedených v odstavci 7 se do VIS vkládá údaj „nepoužije se“ v souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení o VIS.

Článek 14

Podpůrné doklady

1.  Při podání žádosti o udělení jednotného víza žadatel předloží

a) 

doklady uvádějící účel cesty;

b) 

doklady týkající se ubytování nebo důkaz dostatečných prostředků na ubytování;

c) 

doklady, které prokazují, že žadatel má dostatečné prostředky jak na obživu na dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do země původu nebo jeho bydliště nebo na průjezd do třetí země, ve které je zaručeno jeho přijetí, nebo že je schopen si tyto prostředky opatřit legálním způsobem, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 písm. c) a odst. 3 Schengenského hraničního kodexu;

d) 

informace, které umožňují posoudit záměr žadatele opustit území členských států před skončením platnosti víza, o něž žádá.

2.  Při podání žádosti o udělení letištního průjezdního víza žadatel předloží

a) 

doklady týkající se pokračování cesty do konečného cíle po předpokládaném letištním průjezdu;

b) 

informace, které umožňují posoudit záměr žadatele nevstoupit na území členských států.

▼M5

3.  Příkladmý seznam podpůrných dokladů, které mohou být požadovány od žadatele za účelem ověření, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, je uveden v příloze II.

4.  Členské státy mohou požadovat, aby žadatelé doložili převzetí finančních nákladů souvisejících s pobytem cizince nebo ubytování v soukromí, nebo obojí, vyplněním formuláře příslušného členského státu. Formulář obsahuje zejména tyto údaje:

a) 

zda se jedná o doklad o převzetí finančních nákladů souvisejících s pobytem cizince nebo o ubytování v soukromí, nebo o obojí;

b) 

zda je sponzorem či zvoucí osobou fyzická osoba, společnost, nebo organizace;

c) 

totožnost a kontaktní údaje sponzora či zvoucí osoby;

d) 

údaje o totožnosti žadatele nebo žadatelů (jméno a příjmení, datum narození, místo narození a státní příslušnost);

e) 

adresu místa ubytování;

f) 

délku a účel pobytu;

g) 

případné rodinné vazby ke sponzorovi či zvoucí osobě;

h) 

informace požadované podle čl. 37 odst. 1 nařízení o VIS.

Vedle úředního jazyka nebo jazyků členského státu se formulář vypracovává alespoň v jednom dalším úředním jazyce orgánů Unie. Vzor formuláře se zašle Komisi.

5.  Konzuláty v rámci místní schengenské spolupráce posuzují uplatňování podmínek stanovených v odstavci 1 za účelem zohlednění místních podmínek a migračních a bezpečnostních rizik.

▼M5

5a.  Je-li to nezbytné pro zohlednění místních podmínek, jak je uvedeno v článku 48, přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů harmonizovaný seznam podpůrných dokladů, které budou používány v každé územní působnosti. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 52 odst. 2.

▼M5

6.  Od požadavků uvedených v odstavci 1 tohoto článku lze upustit v případě žadatele, který je konzulátu nebo ústředním orgánům znám jako bezúhonná a spolehlivá osoba, zejména při využívání předchozích víz v souladu s právními předpisy, není-li pochyb o tom, že při překračování vnějších hranic členských států bude tento žadatel splňovat požadavky čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ( 7 ).

▼B

Článek 15

Cestovní zdravotní pojištění

1.  Žadatelé o jednotné vízum pro jeden nebo dva vstupy prokáží, že mají dostatečné a platné cestovní pojištění pokrývající veškeré náklady, které by mohly nastat během jejich pobytu nebo pobytů na území členských států v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím.

▼M5

2.  Osoby, které podávají žádost o vízum pro více vstupů, prokáží, že mají uzavřeno dostatečné a platné cestovní zdravotní pojištění na dobu první předpokládané návštěvy.

▼B

Tito žadatelé musí navíc na formuláři žádosti podepsat prohlášení, že si jsou vědomi povinnosti uzavřít cestovní zdravotní pojištění pro následující pobyty.

3.  Pojištění musí být platné na území členských států a vztahovat se na celou dobu předpokládaného pobytu nebo průjezdu žadatele. Minimální pojistné krytí musí činit 30 000  EUR.

Je-li vystaveno vízum s omezenou územní platností týkající se území více než jednoho členského státu, musí být pojistné krytí platné alespoň v daných členských státech.

4.  Žadatelé v zásadě uzavírají pojištění v zemi svého pobytu. Pokud to není možné, uzavřou pojištění v jakékoli jiné zemi.

Pokud pojištění uzavře jménem žadatele jiná osoba, platí podmínky stanovené v odstavci 3.

5.  Při posuzování, je-li pojištění dostatečné, konzuláty ověří, zda by nároky vůči pojišťovně byly vymahatelné v příslušném členském státě.

6.  Požadavek uzavřít pojištění lze považovat za splněný, pokud je prokázáno, že odpovídající výše pojištění vyplývá z profesních poměrů žadatele. Tato výjimka z předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění se může týkat zvláštních profesních skupin, jako jsou například námořníci, na které se již vztahuje cestovní zdravotní pojištění v důsledku výkonu jejich profesní činnosti.

7.  Požadavek na uzavření dostatečného a platného cestovního zdravotní pojištění se nevztahuje na držitele diplomatických pasů.

Článek 16

Vízový poplatek

▼M5

1.  Žadatelé uhradí vízový poplatek ve výši 80 EUR.

2.  Děti ve věku od šesti let a mladší dvanácti let uhradí vízový poplatek ve výši 40 EUR.

▼M5

2a.  Přijme-li Rada prováděcí rozhodnutí podle čl. 25a odst. 5 písm. b), uplatní se vízový poplatek ve výši 120 EUR nebo 160 EUR. Toto ustanovení se nevztahuje na děti mladší dvanácti let.

▼M5 —————

▼B

4.  Od vízového poplatku jsou osvobozeni žadatelé z těchto kategorií osob:

a) 

děti mladší 6 let;

b) 

žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo vzdělávacích kurzů;

▼M5

c) 

výzkumní pracovníci ve smyslu čl. 3 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ( 8 ), kteří cestují za účelem provádění vědeckého výzkumu nebo účasti na vědeckém semináři nebo konferenci;

▼B

d) 

zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

▼M5

5.  Od vízového poplatku mohou být osvobozeny:

a) 

děti ve věku od šesti let a mladší osmnácti let;

b) 

držitelé diplomatických a služebních pasů;

c) 

osoby do věku 25 let, které se účastní seminářů, konferencí nebo sportovních, kulturních nebo vzdělávacích akcí organizovaných neziskovými organizacemi.

6.  V jednotlivých případech lze od vybrání vízového poplatku upustit nebo jej snížit, pokud to pomůže podpoře kulturních či sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky či rozvojové politiky a jiných důležitých veřejných zájmů, anebo z humanitárních důvodů nebo z důvodu mezinárodních závazků.

▼B

7.  Vízový poplatek se hradí v eurech, v národní měně třetí země nebo v běžně užívané měně ve třetí zemi, kde se žádost podává, a je nevratný, kromě případů uvedených v čl. 18 odst. 2 a 19 odst. 3.

▼M5

Je-li vízový poplatek hrazen v jiné měně, než je euro, výše poplatku hrazená v této měně se stanoví a pravidelně přezkoumává za použití referenčního směnného kurzu eura stanoveného Evropskou centrální bankou. Hrazená částka může být zaokrouhlena a v rámci místní schengenské spolupráce se zajistí, aby byly účtovány podobné poplatky.

▼B

8.  Žadatel obdrží potvrzení o zaplacení vízového poplatku.

▼M5

9.  Komise jednou za tři roky posoudí, zda je třeba revidovat výši vízových poplatků stanovených v odstavcích 1, 2 a 2a tohoto článku, s přihlédnutím k objektivním kritériím, jako je obecná míra inflace v Unii zveřejňovaná Eurostatem a vážený průměr platů zaměstnanců ve veřejné službě členských států. Komise na základě uvedeného posouzení ve vhodných případech přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, kterými změní toto nařízení, pokud jde o výši vízových poplatků.

▼B

Článek 17

Poplatek za služby

►M5  1.  Externí poskytovatel služeb uvedený v článku 43 může vybírat poplatek za služby. ◄ Poplatek za služby musí být přiměřený nákladům, které externímu poskytovateli služeb vznikly při provádění jednoho nebo několika úkolů uvedených v čl. 43 odst. 6.

2.  Tento poplatek za služby musí být upřesněn v právním nástroji uvedeném v článku 43 odst. 2.

▼M5 —————

▼B

4.  Poplatek za služby nesmí být vyšší než polovina vízového poplatku stanoveného v čl. 16 odst. 1, a to bez ohledu na možné snížení poplatku nebo výjimky z poplatku podle čl. 16. odst. 2, 4, 5 a 6.

▼M5

4a.  Odchylně od odstavce 4 nesmí ve třetích zemích, v nichž příslušný členský stát nemá konzulát pro účely přijímání žádostí a není ani zastoupen jiným členským státem, výše poplatku za služby v zásadě překročit 80 EUR.

4b.  Za výjimečných okolností, kdy částka uvedená v odstavci 4a nestačí k poskytnutí všech služeb, může být vybrán vyšší poplatek za služby, až do výše 120 EUR. Dotčený členský stát v takovém případě oznámí Komisi svůj úmysl umožnit výběr vyššího poplatku za služby nejpozději tři měsíce před zahájením jeho uplatňování. V oznámení uvede důvody pro stanovení výše poplatku za služby, zejména podrobný rozpis nákladů vedoucích ke stanovení vyšší částky.

▼M5

5.  Dotčený členský stát může všem žadatelům i nadále umožňovat podávání žádostí přímo na svém konzulátu nebo na konzulátu členského státu, se kterým uzavřel ujednání o zastupování podle článku 8.

▼BKAPITOLA III

Posuzování žádosti a vydávání rozhodnutí

Článek 18

Ověření příslušnosti konzulátu

1.  Pokud byla podána žádost, konzulát ověří, zda je příslušný pro její posouzení a vydání rozhodnutí v souladu s články 5 a 6.

2.  Není-li konzulát příslušný, neprodleně vrátí formulář žádosti, veškeré doklady, které žadatel předložil, a vízový poplatek a uvede, který konzulát je příslušný.

Článek 19

Přípustnost

▼M5

1.  Příslušný konzulát nebo ústřední orgány příslušného členského státu ověří, zda:

▼B

— 
žádost byla podána ve lhůtě uvedené v čl. 9 odst. 1,
— 
žádost obsahuje náležitosti uvedené v čl. 10 odst. 3 písm. a) až c),
— 
byly odebrány biometrické údaje žadatele a
— 
byl uhrazen vízový poplatek.

▼M5

2.  Shledá-li příslušný konzulát nebo ústřední orgány příslušného členského státu, že podmínky uvedené v odstavci 1 byly splněny, je žádost přípustná a konzulát nebo ústřední orgány:

— 
se řídí postupy uvedenými v článku 8 nařízení o VIS a
— 
dále příslušnou žádost posuzují.

▼C2

Údaje do VIS vkládá pouze řádně pověřený konzulární pracovník v souladu s čl. 6 odst. 1, článkem 7 a čl. 9 body 5 a 6 nařízení o VIS.

▼M5

3.  Shledá-li příslušný konzulát nebo ústřední orgány příslušného členského státu, že podmínky uvedené v odstavci 1 splněny nebyly, je žádost nepřípustná a konzulát nebo ústřední orgány neprodleně:

— 
vrátí formulář žádosti a veškeré doklady, které žadatel předložil,
— 
znehodnotí odebrané biometrické údaje,
— 
vrátí vízový poplatek a
— 
příslušnou žádost neposuzují.

4.  Odchylně od odstavce 3 může být žádost, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, považována za přípustnou z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo z důvodu mezinárodních závazků.

▼B

Článek 20

Razítko označující přípustnost žádosti

1.  Je-li žádost přípustná, opatří příslušný konzulát cestovní doklad žadatele razítkem. Vzor razítka je uveden v příloze III a umístí se v souladu s touto přílohou.

2.  Diplomatické, služební/úřední a zvláštní pasy se nerazítkují.

3.  Ustanovení tohoto článku se použijí na konzuláty členských států, dokud nebude ve všech regionech plně zprovozněn vízový informační systém v souladu s článkem 48 nařízení o VIS.

Článek 21

Ověření podmínek vstupu a posouzení rizik

1.  Při posuzování žádosti o jednotné vízum se zjistí, zda žadatel splňuje podmínky pro vstup stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a), c), d) a e) Schengenského hraničního kodexu, a zejména se posoudí, zda žadatel nepředstavuje riziko nedovoleného přistěhovalectví nebo riziko pro bezpečnost členských států a zda zamýšlí opustit území členských států před uplynutím platnosti víza, o něž žádá.

2.  U každé žádosti musí být v souladu s čl. 8 odst. 2 a článkem 15 nařízení o VIS konzultován vízový informační systém. Členské státy zajistí, aby se plně využívala veškerá vyhledávací kritéria podle článku 15 nařízení o VIS s cílem zabránit případům neopodstatněného zamítnutí žádostí a nesprávné identifikace.

▼M5

3.  Během kontroly, zda žadatel splňuje podmínky pro vstup, konzulát nebo ústřední orgány ověří:

▼B

a) 

zda předložený cestovní doklad není padělaný, napodobený nebo pozměněný;

b) 

žadatelovo zdůvodnění účelu a podmínek zamýšleného pobytu, a že má dostatečné prostředky jak na obživu po dobu zamýšleného pobytu, tak na návrat do země původu nebo svého bydliště nebo na průjezd do třetí země, ve které je zaručeno jeho přijetí, nebo že je schopen si tyto prostředky opatřit legálním způsobem;

c) 

zda není žadatel osobou, na niž je v Schengenském informačním systému veden záznam pro účely odepření vstupu;

d) 

že žadatel není považován za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví ve smyslu čl. 2 bodu 19 Schengenského hraničního kodexu nebo pro mezinárodní vztahy kteréhokoli z členských států, zejména pokud na něj ve vnitrostátních databázích členských států není veden záznam pro účely odepření vstupu ze stejných důvodů;

▼M5

e) 

skutečnost, že žadatel uzavřel dostatečné a platné cestovní zdravotní pojištění, pokud se na něj tato povinnost vztahuje, pokrývající dobu předpokládaného pobytu nebo, žádá-li o vízum pro více vstupů, dobu první předpokládané návštěvy.

4.  Konzulát nebo ústřední orgány případně prověří délku předchozích a předpokládaných pobytů s cílem ověřit, zda žadatel nepřekročil maximální délku povoleného pobytu na území členských států, bez ohledu na možné pobyty povolené národním dlouhodobým vízem nebo povolením k pobytu.

▼B

5.  Prostředky k obživě během předpokládaného pobytu se posuzují v souladu s dobou trvání a účelem pobytu a porovnáním průměrných cen v dotyčném členském státu či státech, pokud jde o ubytování a stravu v rámci levného ubytování, vynásobených počtem pobytových dní na základě referenčních částek stanovených členskými státy v souladu s čl. 34 odst. 1 písm. c) Schengenského hraničního kodexu. Za důkaz dostatečných prostředků k obživě lze považovat též doklad o převzetí finančních nákladů nebo o ubytování v soukromí.

▼M5

6.  Při posuzování žádosti o letištní průjezdní vízum konzulát nebo ústřední orgány ověřují zejména:

▼B

a) 

zda předložený cestovní doklad není padělaný, napodobený nebo pozměněný;

b) 

místo odjezdu a cílová třetí země dotyčného státního příslušníka třetí země a ucelenost cestovního plánu a letištního průjezdu;

c) 

doklad prokazující pokračování cesty do konečného místa určení.

7.  Posouzení žádosti se zakládá zejména na pravosti a spolehlivosti předložených dokladů a pravdivosti a spolehlivosti prohlášení učiněných žadatelem.

▼M5

8.  Při posuzování žádosti mohou konzuláty nebo ústřední orgány v odůvodněných případech provést s žadatelem pohovor a požadovat dodatečné doklady.

▼B

9.  Předchozí zamítnutí žádosti o udělení víza nevede automaticky k zamítnutí nové žádosti. Nová žádost se posuzuje na základě všech informací, které jsou k dispozici.

Článek 22

Předchozí konzultace ústředních orgánů jiných členských států

▼M5

1.  Z důvodů hrozby pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy nebo veřejné zdraví může členský stát požadovat, aby ústřední orgány jiných členských států konzultovaly jeho ústřední orgány při posuzování žádostí podaných státními příslušníky určitých třetích zemí nebo určitými kategoriemi těchto státních příslušníků. Tyto konzultace se netýkají žádostí o udělení letištního průjezdního víza.

2.  Ústřední orgány, které byly konzultovány, zašlou konečnou odpověď co nejdříve, nejpozději však sedm kalendářních dnů po obdržení dotazu. Pokud odpověď v této lhůtě neposkytnou, má se za to, že proti udělení víza nemají námitky.

3.  Členské státy oznámí Komisi zavedení nebo zrušení požadavku na předchozí konzultaci zpravidla nejpozději 25 kalendářních dnů přede dnem použitelnosti uvedeného opatření. Tato informace se rovněž poskytne v rámci místní schengenské spolupráce v dané územní působnosti.

▼B

4.  Komise o takových oznámeních uvědomí členské státy.

▼M5 —————

▼B

Článek 23

Rozhodnutí o žádosti

1.  O žádosti musí být rozhodnuto do patnácti kalendářních dnů ode dne podání žádosti, která je přípustná podle článku 19.

▼M5

2.  Lhůta uvedená v odstavci 1 může být v jednotlivých případech prodloužena nejvýše na dobu 45 kalendářních dnů, zejména pokud je zapotřebí dalšího posouzení.

▼M5

2a.  V jednotlivých odůvodněných naléhavých případech se o žádostech rozhodne bezodkladně.

▼M5 —————

▼B

4.  Pokud nebyla žádost vzata zpět, rozhodne se o

a) 

udělení jednotného víza podle článku 24;

b) 

udělení víza s omezenou územní platností podle článku 25;

▼M5

ba) 

udělení letištního průjezdního víza podle článku 26 nebo

▼M5

c) 

zamítnutí žádosti o udělení víza podle článku 32.

▼M5 —————

▼B

Skutečnost, že získat otisky prstů je fyzicky nemožné ve smyslu čl. 13 odst. 7 písm. b), nesmí mít vliv na udělení či zamítnutí víza.KAPITOLA IV

Udělení víza

Článek 24

Udělení jednotného víza

1.  Doba platnosti víza a délka povoleného pobytu vychází z posouzení provedeného v souladu s článkem 21.

Vízum může být uděleno pro jeden, dva nebo více vstupů. Doba platnosti je nejvýše pět let.

▼M5 —————

▼M5

Aniž je dotčen čl. 12 písm. a), doba platnosti víza pro jeden vstup zahrnuje odkladnou lhůtu v délce 15 kalendářních dnů.

▼B

Členské státy mohou rozhodnout tuto odkladnou lhůtu neudělit z důvodu veřejného pořádku nebo vzhledem k mezinárodním vztahům kteréhokoli členského státu.

▼M5

2.  Za předpokladu, že žadatel splňuje podmínky pro vstup stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a), c), d) a e) nařízení (EU) 2016/399, se víza pro více vstupů s dlouhou platností udělují na následující doby platnosti, přičemž doba platnosti víza nesmí překročit dobu platnosti cestovního dokladu:

a) 

na jeden rok za předpokladu, že žadatel získal a využíval v souladu s právními předpisy tři víza v průběhu předchozích dvou let;

b) 

na dva roky za předpokladu, že žadatel získal a využíval v souladu s právními předpisy předchozí vízum pro více vstupů s jednoletou platností v průběhu předchozích dvou let;

c) 

na pět let za předpokladu, že žadatel získal a využíval v souladu s právními předpisy předchozí vízum pro více vstupů s dvouletou platností v průběhu předchozích tří let.

Víza s omezenou územní platností udělená podle čl. 25 odst. 1 a letištní průjezdní víza se pro účely udělování víz pro více vstupů nezohlední.

▼M5

2a.  Odchylně od odstavce 2 může být doba platnosti uděleného víza zkrácena v jednotlivých případech, kdy existují důvodné pochybnosti o tom, že podmínky vstupu budou plněny po celou dobu platnosti.

2b.  Odchylně od odstavce 2 konzuláty v rámci místní schengenské spolupráce posuzují, zda je nutné pravidla pro udělování víz pro více vstupů stanovená v odstavci 2 upravit tak, aby zohledňovala místní podmínky a migrační a bezpečnostní rizika za účelem přijetí příznivějších nebo restriktivnějších pravidel v souladu s odstavcem 2d.

2c.  Aniž je dotčen odstavec 2, vízum pro více vstupů platné až na pět let může být uděleno žadatelům, kteří prokáží potřebu nebo odůvodní záměr často nebo pravidelně cestovat, za předpokladu, že prokáží svou bezúhonnost a spolehlivost, zejména pak využití předchozích víz v souladu s právními předpisy, svou ekonomickou situaci v zemi původu a skutečný úmysl opustit území členských států před skončením platnosti víza, o něž žádají.

2d.  Je-li to na základě posouzení uvedeného v odstavci 2b tohoto článku nezbytné, přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů pravidla týkající se podmínek udělování víz pro více vstupů uvedená v odstavci 2 tohoto článku, která mají být uplatňována v jednotlivých územních působnostech, aby byly zohledněny místní podmínky, migrační a bezpečnostní rizika a celkové vztahy Unie s dotčenou třetí zemí. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 52 odst. 2.

▼B

3.  Údaje uvedené v čl. 10 odst. 1 nařízení o VIS jsou vloženy do vízového informačního systému, jakmile se o udělení takového víza rozhodne.

Článek 25

Udělení víza s omezenou územní platností

1.  Vízum s omezenou územní platností se uděluje výjimečně v těchto případech:

a) 

pokud členský stát považuje za nezbytné z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo vzhledem k mezinárodním závazkům

i) 

odchýlit se od zásady, že musí být splněny podmínky vstupu stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a), c), d) a e) Schengenského hraničního kodexu,

ii) 

udělit vízum, přestože má členský stát konzultovaný v souladu s článkem 22 proti udělení víza námitky, nebo

iii) 

z naléhavých důvodů vízum udělit, přestože nedošlo k předchozí konzultaci v souladu s článkem 22,

nebo

▼M3

b) 

pokud z důvodů, které konzulát považuje za opodstatněné, udělí nové vízum pro pobyt ve stejném období 180 dnů žadateli, který již v tomto období 180 dnů využil jednotné vízum nebo vízum s omezenou územní platností, jež mu umožňuje pobyt v délce 90 dnů.

▼B

2.  Vízum s omezenou územní platností je platné pro území členského státu, který je udělil. Ve výjimečných případech může být platné pro území více než jednoho členského státu, a to na základě souhlasu každého příslušného členského státu.

3.  Je-li žadatel držitelem cestovního dokladu, který není uznáván jedním nebo více členskými státy, nikoli však všemi členskými státy, udělí se vízum platné pro území členských států, které tento cestovní doklad uznávají. Pokud členský stát, který vízum udělil, cestovní doklad žadatele neuznává, udělené vízum platí pouze v tomto členském státě.

4.  Pokud bylo vízum s omezenou územní platností uděleno v případech uvedených v odst. 1 písm. a), ústřední orgány členského státu, který vízum uděluje, předají neprodleně příslušné informace ústředním orgánům ostatních členských států postupem podle čl. 16 odst. 3 nařízení o VIS.

5.  Údaje uvedené v čl. 10 odst. 1 nařízení o VIS jsou vloženy do vízového informačního systému, jakmile se o udělení takového víza rozhodne.

▼M5

Článek 25a

Spolupráce v oblasti zpětného přebírání osob

1.  V závislosti na úrovni spolupráce třetí země s členskými státy v oblasti zpětného přebírání neoprávněně pobývajících migrantů, posouzené na základě relevantních a objektivních údajů, se čl. 14 odst. 6, čl. 16 odst. 1 a odst. 5 písm. b), čl. 23 odst. 1 a čl. 24 odst. 2 a 2c nevztahují na žadatele nebo kategorie žadatelů, kteří jsou státními příslušníky třetí země, jež je ve smyslu tohoto článku považována za zemi, která nespolupracuje dostatečně.

2.  Komise pravidelně nejméně jednou ročně posuzuje spolupráci třetích zemí v oblasti zpětného přebírání osob, s přihlédnutím zejména k těmto ukazatelům:

a) 

počet rozhodnutí o navrácení vydaných osobám z dotčené třetí země neoprávněně pobývajícím na území členských států;

b) 

počet skutečných nucených návratů osob, kterým bylo vydáno rozhodnutí o navrácení, vyjádřený jako procento počtu rozhodnutí o navrácení vydaných státním příslušníkům dotčené třetí země, a případně, na základě unijních nebo dvoustranných dohod o zpětném přebírání osob, počet státních příslušníků třetích zemí, kteří projížděli přes území dotčené třetí země;

c) 

počet žádostí o zpětné převzetí rozdělený na jednotlivé členské státy, kterým třetí země vyhověla, vyjádřený jako procento z počtu takových žádostí podaných této třetí zemi;

d) 

úroveň praktické spolupráce, pokud jde o navracení v jednotlivých fázích řízení o navrácení, například:

i) 

asistence poskytovaná při určování totožnosti osob neoprávněně pobývajících na území členských států a při včasném vydávání cestovních dokladů;

ii) 

akceptování evropského cestovního dokladu pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí nebo cestovního průkazu totožnosti;

iii) 

akceptování zpětného přebírání osob, které mají být legálně navráceny do své země;

iv) 

akceptování návratových letů a operací.

Toto posouzení se zakládá na použití spolehlivých údajů poskytnutých členskými státy, jakož i orgány, institucemi a jinými subjekty Unie. Komise pravidelně, nejméně jednou ročně, předkládá zprávu o svém posouzení Radě.

3.  Členský stát může také Komisi oznámit skutečnost, že čelí závažným a přetrvávajícím praktickým potížím ve spolupráci se třetí zemí v oblasti zpětného přebírání neoprávněně pobývajících migrantů, na základě stejných ukazatelů, jaké jsou uvedeny v odstavci 2. Komise o tomto oznámení neprodleně uvědomí Evropský parlament a Radu.

4.  Komise přezkoumá každé oznámení podle odstavce 3 ve lhůtě jednoho měsíce. O výsledcích svého posouzení uvědomí Evropský parlament a Radu.

5.  Pokud Komise na základě analýzy uvedené v odstavcích 2 a 4 a s ohledem na kroky, které uskutečnila ke zlepšení úrovně spolupráce s dotčenou třetí zemí v oblasti zpětného přebírání osob, a na celkové vztahy Unie s touto dotčenou třetí zemí, včetně v oblasti migrace, shledá, že daná země nespolupracuje dostatečně a že je třeba přijmout opatření, nebo pokud do 12 měsíců prostá většina členských států učinila oznámení Komisi v souladu s odstavcem 3, Komise pokračuje ve svém úsilí o zlepšení spolupráce s dotčenou třetí zemí a zároveň předloží Radě návrh s cílem přijmout:

a) 

prováděcí rozhodnutí, kterým se dočasně pozastaví uplatňování na všechny státní příslušníky dotčené třetí země nebo na určité kategorie těchto státních příslušníků jednoho nebo více z těchto ustanovení: čl. 14 odst. 6, čl. 16 odst. 5 písm. b), čl. 23 odst. 1 a čl. 24 odst. 2 a 2c;

b) 

v případě, že jsou opatření uplatňovaná v souladu s prováděcím rozhodnutím podle písmene a) tohoto odstavce po posouzení Komise shledána neúčinnými, prováděcí rozhodnutí, kterým se postupně na všechny státní příslušníky dotčené třetí země nebo na určité kategorie těchto státních příslušníků uplatní jeden z vízových poplatků stanovených v čl. 16 odst. 2a.

6.  Komise na základě ukazatelů uvedených v odstavci 2 průběžně posuzuje a podává zprávu, zda lze konstatovat zásadní a trvalé zlepšení spolupráce s dotčenou třetí zemí v oblasti zpětného přebírání neoprávněně pobývajících migrantů, a při zohlednění celkových vztahů Unie s touto třetí zemí může Radě předložit návrh na zrušení nebo změnu prováděcích rozhodnutí uvedených v odstavci 5.

7.  Nejpozději šest měsíců po vstupu prováděcích rozhodnutí uvedených v odstavci 5 v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku dosaženém touto třetí zemí v oblasti spolupráce při zpětném přebírání osob.

8.  Pokud Komise na základě analýzy uvedené v odstavci 2 a s ohledem na celkové vztahy Unie s dotčenou třetí zemí, zejména v oblasti zpětného přebírání osob, shledá, že dotčená třetí země spolupracuje dostatečně, může Radě předložit návrh na přijetí prováděcího rozhodnutí týkajícího se žadatelů nebo kategorií žadatelů, kteří jsou státními příslušníky této třetí země a kteří žádají o vízum z území této třetí země, jimiž se stanoví jedno nebo více z těchto opatření:

a) 

snížení vízového poplatku uvedeného v čl. 16 odst. 1 na 60 EUR;

b) 

zkrácení lhůty, v níž má být rozhodnuto o žádosti uvedené v čl. 23 odst. 1, na deset dní;

c) 

prodloužení doby platnosti víz pro více vstupů uvedených v čl. 24 odst. 2.

Toto prováděcí rozhodnutí se použije nejvýše po dobu jednoho roku. Jeho platnost může být prodloužena.

▼B

Článek 26

Udělení letištního průjezdního víza

1.  Letištní průjezdní vízum platí pro průjezd přes mezinárodní tranzitní prostory letišť nacházejících se na území členských států.

2.  Aniž je dotčen čl. 12 písm. a), doba platnosti víza zahrnuje dodatečnou dobu platnosti v délce 15 dnů.

Členské státy mohou rozhodnout tuto dodatečnou dobu platnosti neudělit z důvodu veřejného pořádku nebo vzhledem k mezinárodním vztahům kteréhokoli členského státu.

3.  Aniž je dotčen čl. 12 písm. a), letištní průjezdní víza pro více vstupů mohou být udělena s dobou platnosti nejvýše šest měsíců.

4.  Při rozhodování o udělení letištního průjezdního víza pro více vstupů jsou důležitá zejména tato kritéria:

a) 

potřeba žadatele projíždět často nebo pravidelně a

b) 

bezúhonnost a spolehlivost žadatele, zejména využití předchozích jednotných víz, víz s omezenou územní platností nebo letištních průjezdních víz v souladu s právními předpisy, jeho ekonomická situace v zemi původu a skutečný úmysl pokračovat v cestě.

5.  Pokud je žadatel povinen mít letištní průjezdní vízum podle čl. 3 odst. 2, platí letištní průjezdní vízum pouze pro průjezd mezinárodními tranzitními prostory letišť, která se nacházejí na území dotčeného členského státu nebo dotčených členských států.

6.  Údaje uvedené v čl. 10 odst. 1 nařízení o VIS jsou vloženy do vízového informačního systému, jakmile se o udělení takového víza rozhodne.

Článek 27

Vyplňování vízového štítku

▼M5

1.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme pravidla pro vyplňování vízového štítku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 52 odst. 2.

2.  Členské státy mohou v oddíle „poznámky“ vízového štítku doplnit vnitrostátní údaje. Tyto údaje nesmějí opakovat povinné údaje stanovené postupem uvedeným v odstavci 1.

▼B

3.  Všechny údaje na vízovém štítku se provádějí tiskem a na vytištěném vízovém štítku nelze ručně provádět žádné změny.

▼M5

4.  Vízový štítek pro vízum pro jeden vstup lze vyplnit ručně pouze v případě technických problémů způsobených vyšší mocí. Na ručně vyplněném vízovém štítku nelze provádět žádné změny.

▼B

5.  Pokud byl štítek vyplněn ručně v souladu s odstavcem 4 tohoto článku, vloží se tato informace do vízového informačního systému v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. k) nařízení o VIS.

Článek 28

Zneplatnění vyplněných vízových štítků

1.  Je-li na vízovém štítku zjištěna chyba před jeho připojením do cestovního dokladu, štítek se zneplatní.

2.  Je-li chyba zjištěna po připojení štítku do cestovního dokladu, štítek se zneplatní přeškrtnutím křížem nesmazatelným inkoustem a na jinou stránku se vlepí nový štítek.

3.  Je-li chyba zjištěna poté, co byly příslušné údaje vloženy do vízového informačního systému podle čl. 10 odst. 1 nařízení o VIS, chyba se opraví v souladu s čl. 24 odst. 1 uvedeného nařízení.

Článek 29

Připojení vízových štítků

▼M5

1.  Vízový štítek se připojí do cestovního dokladu.

▼M5

1a.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme podrobná pravidla pro připojení vízového štítku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 52 odst. 2.

▼B

2.  Pokud členský stát, který vízum udělil, neuznává cestovní doklad žadatele, použije se pro připojení víza samostatný formulář pro připojení víza.

3.  Pokud byl vízový štítek připojen na samostatný formulář pro připojení víza, uvede se tato informace do vízového informačního systému v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. j) nařízení o VIS.

4.  Jednotlivá víza udělená osobám, které jsou uvedeny v cestovním dokladu žadatele, se připojí do tohoto cestovního dokladu.

5.  Pokud není cestovní doklad, ve kterém jsou uvedeny tyto osoby, uznáván vydávajícím členským státem, připojí se jednotlivá víza na samostatné formuláře pro připojení víza.

Článek 30

Práva vyplývající z uděleného víza

Pouhé držení jednotného víza nebo víza s omezenou územní platností neopravňuje automaticky ke vstupu.

Článek 31

Informování ústředních orgánů jiných členských států

▼M5

1.  Členský stát může požadovat, aby byly jeho ústřední orgány informovány o vízech, která udělily jiné členské státy státním příslušníkům určitých třetích zemí nebo určitým kategoriím takových státních příslušníků, s výjimkou letištních průjezdních víz.

2.  Členské státy oznámí Komisi zavedení nebo zrušení požadavku na poskytnutí takových informací nejpozději 25 kalendářních dnů přede dnem použitelnosti uvedeného opatření. Tato informace se rovněž poskytne v rámci místní schengenské spolupráce v dotčené územní působnosti.

▼B

3.  Komise o takových oznámeních uvědomí členské státy.

▼M5 —————

▼B

Článek 32

Zamítnutí žádosti o udělení víza

1.  Aniž je dotčen čl. 25 odst. 1, žádost o udělení víza se zamítne:

a) 

pokud žadatel

i) 

předloží cestovní doklad, který je padělaný, napodobený nebo pozměněný,

ii) 

nezdůvodní účel a podmínky předpokládaného pobytu,

▼M5

iia) 

nezdůvodní účel a podmínky předpokládaného letištního průjezdu,

▼B

iii) 

neprokáže dostatečné finanční prostředky jak na obživu po dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do země původu nebo jeho bydliště nebo na průjezd do třetí země, ve které je zaručeno jeho přijetí, nebo neprokáže, že je schopen si tyto prostředky opatřit legálním způsobem,

▼M3

iv) 

během stávajícího období 180 dnů již 90 dnů pobýval na území členských států na základě jednotného víza nebo víza s omezenou územní platností,

▼B

v) 

je osobou, na niž je v SIS veden záznam pro účely odepření vstupu,

vi) 

je považován za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví ve smyslu čl. 2 bodu 19 Schengenského hraničního kodexu nebo pro mezinárodní vztahy kteréhokoli z členských států, zejména pokud je na něj ve vnitrostátních databázích členských států veden záznam pro účely odepření vstupu ze stejných důvodů, nebo

vii) 

neprokáže, že má uzavřeno dostatečné a platné cestovní zdravotní pojištění, pokud se na něj tato povinnost vztahuje,

nebo

b) 

existují-li důvodné pochybnosti, pokud jde o pravost podpůrných dokladů předložených žadatelem nebo pokud jde o pravdivost jejich obsahu, o spolehlivost prohlášení učiněných žadatelem nebo pokud jde o jeho úmysl opustit území členských států před skončením platnosti víza, o které žádá.

▼M5

2.  Rozhodnutí o zamítnutí a důvody, na nichž se zakládá, se žadateli oznámí prostřednictvím standardního formuláře uvedeného v příloze VI v jazyce členského státu, který přijal konečné rozhodnutí o žádosti, a v dalším úředním jazyce orgánů Unie.

▼B

3.  Žadatelé, kterým byla žádost o udělení víza zamítnuta, mají právo na odvolání. Odvolání se podává proti členskému státu, který přijal konečné rozhodnutí o žádosti, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. Členské státy poskytnou žadatelům informace týkající se postupu, který je třeba při odvolání dodržet, jak je stanoveno v příloze VI.

▼M5 —————

▼B

5.  Informace o zamítnutých žádostech o udělení víza se zaznamenávají do vízového informačního systému v souladu s článkem 12 nařízení o VIS.KAPITOLA V

Změny uděleného víza

Článek 33

Prodloužení

1.  Doba platnosti nebo doba trvání povoleného pobytu v rámci uděleného víza se prodlouží, pokud má příslušný orgán členského státu za to, že držitel víza poskytl důkaz o vyšší moci nebo humanitárních důvodech bránících mu opustit území členského státu před skončením doby platnosti víza nebo doby trvání pobytu povoleného vízem. Takové prodloužení se provede bezplatně.

2.  Doba platnosti nebo doba trvání povoleného pobytu ►C1  v rámci uděleného víza může být prodloužena ◄ , pokud držitel víza poskytne doklad o vážných osobních důvodech, které odůvodňují prodloužení doby platnosti nebo trvání pobytu. Za takové prodloužení víza se hradí poplatek ve výši 30 EUR.

3.  Pokud nerozhodne orgán prodlužující dobu platnosti víza jinak, zůstane územní platnost prodlouženého víza stejná jako u víza původního.

4.  Orgány příslušnými pro prodloužení doby platnosti víza jsou orgány členského státu, na jehož území se státní příslušník třetí země v době podání žádosti o prodloužení zdržuje.

5.  Členské státy oznámí Komisi orgány, které jsou příslušné pro prodlužování doby platnosti víz.

6.  Prodloužení doby platnosti víza se provádí formou vízového štítku.

7.  Údaje o prodloužení víza se zaznamenávají do vízového informačního systému v souladu s článkem 14 nařízení o VIS.

Článek 34

Prohlášení víza za neplatné a zrušení víza

1.  Vízum se prohlásí za neplatné, pokud je zřejmé, že v době udělování víza nebyly splněny podmínky udělení víza, zejména pokud existují závažné důvody se domnívat, že vízum bylo získáno podvodným způsobem. Vízum v zásadě prohlašuje za neplatné příslušný orgán členského státu, který vízum udělil. Vízum může prohlásit za neplatné příslušný orgán jiného členského státu, v takovém případě jsou o tom informovány orgány členského státu, který vízum udělil.

2.  Vízum ze zruší, pokud je zřejmé, že podmínky udělení víza již nejsou nadále plněny. Vízum v zásadě zrušuje příslušný orgán členského státu, který vízum udělil. Vízum může zrušit příslušný orgán jiného členského státu, v takovém případě jsou o tom informovány orgány členského státu, který vízum udělil.

3.  Vízum může být zrušeno na žádost držitele víza. O takovém zrušení jsou informovány příslušné orgány členského státu, který vízum udělil.

4.  Nepředloží-li držitel víza na hranicích jeden nebo více podpůrných dokladů uvedených v čl. 14 odst. 3, nevede to automaticky k rozhodnutí o prohlášení víza za neplatné či k jeho zrušení.

5.  Je-li vízum prohlášeno za neplatné či zrušeno, je na něj umístěno razítko „NEPLATNÉ“ či „ZRUŠENO“ a zneplatní se opticky proměnlivý prvek vízového štítku, bezpečnostní prvek „sklopný efekt“ a rovněž výraz „vízum“ tím, že se přeškrtne.

6.  Rozhodnutí o prohlášení víza za neplatné či o jeho zrušení a důvody, na nichž se zakládá, se oznámí žadateli prostřednictvím standardního formuláře uvedeného v příloze VI.

7.  Držitel víza, jehož vízum bylo prohlášeno za neplatné či zrušeno, se může odvolat, pokud vízum nebylo zrušeno na jeho žádost podle odstavce 3. Odvolání se podává proti členskému státu, který přijal rozhodnutí o prohlášení víza za neplatné či o zrušení víza, a v souladu s vnitrostátními právními předpisy tohoto členského státu. Členské státy poskytnou žadatelům informace týkající se postupu, který je třeba při odvolání dodržet, jak je stanoveno v příloze VI.

8.  Informace o prohlášení víza za neplatné nebo o zrušení víza se zaznamenává do vízového informačního systému v souladu s článkem 13 nařízení o VIS.KAPITOLA VI

Víza udělená na vnějších hranicích

Článek 35

Víza, o jejichž udělení je zažádáno na vnějších hranicích

1.  Ve výjimečných případech lze víza udělit na hraničních přechodech na vnějších hranicích, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) 

žadatel splňuje podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a), c), d) a e) Schengenského hraničního kodexu;

b) 

žadatel neměl možnost požádat o vízum předem a případně předloží podpůrné doklady, kterými prokáže nepředvídatelné a naléhavé důvody ke vstupu, a

c) 

návrat žadatele do země původu nebo pobytu, nebo průjezd přes jiné státy, než jsou členské státy, které plně uplatňují schengenské acquis, je považován za jistý.

2.  Je-li žádost o udělení víza podána na vnějších hranicích, lze upustit od požadavku, aby měl žadatel uzavřené cestovní zdravotní pojištění, pokud nelze takové cestovní zdravotní pojištění sjednat na hraničním přechodu, nebo z humanitárních důvodů.

3.  Vízum udělené na vnější hranici je jednotné vízum, které opravňuje držitele k pobytu na maximální dobu 15 dnů v závislosti na účelu a podmínkách předpokládaného pobytu. V případě průjezdu odpovídá délka povoleného pobytu době nezbytné pro účely průjezdu.

4.  Nejsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a), c), d) a e) Schengenského hraničního kodexu, mohou orgány příslušné pro udělování víz na hranicích udělit vízum s omezenou územní platností v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení pouze pro území členského státu, který vízum uděluje.

5.  Státnímu příslušníku třetí země spadajícímu do kategorie osob, u kterých se vyžaduje předchozí konzultace podle článku 22, v zásadě nelze udělit vízum na vnějších hranicích.

Těmto osobám však lze ve výjimečných případech udělit na vnějších hranicích vízum s omezenou územní platností v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. a), a to pro území členského státu, který vízum uděluje.

6.  Kromě důvodů pro zamítnutí víza podle čl. 32 odst. 1 se vízum na hraničním přechodu zamítne, nejsou-li splněny podmínky uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku.

7.  Použijí se ustanovení o odůvodňování a oznamování rozhodnutí o zamítnutí a ustanovení týkající se práva na odvolání podle článku 32 odst. 3 a přílohy VI.

Článek 36

Víza udělovaná projíždějícím námořníkům na vnějších hranicích

1.  Námořníkovi, který musí mít při překračování vnějších hranic členských států vízum, může být na hranicích uděleno vízum pro účel průjezdu, pokud

a) 

splňuje podmínky stanovené v čl. 35 odst. 1 a

b) 

překračuje dotyčné hranice, aby nastoupil či znovu nastoupil na loď, na níž bude pracovat nebo pracoval jako námořník, nebo aby z ní vystoupil.

▼M5 —————

▼M5

2a.  Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů praktické pokyny pro udělování víz námořníkům na hranicích. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 52 odst. 2.

▼B

3.  Tento článek se použije, aniž je dotčen čl. 35 odst. 3, 4 a 5.HLAVA IV

SPRÁVA A ORGANIZACE

Článek 37

Organizace vízových oddělení

1.  Členské státy odpovídají za organizaci vízových oddělení svých konzulátů.

Aby se zabránilo snížení stupně pozornosti a aby byli pracovníci chráněni před tlakem na místní úrovni, vytvoří se tam, kde je to vhodné, systémy rotace pracovníků, kteří jsou v přímém styku s žadateli o vízum. Zvláštní pozornost se věnuje jasným strukturám práce a jednoznačnému přidělování/rozdělování povinností při přijímání konečných rozhodnutí o žádostech. Přístup do VIS a SIS a k dalším důvěrným informacím je vyhrazen omezenému počtu řádně oprávněných pracovníků. Aby nedocházelo k neoprávněnému přístupu do těchto databází, přijmou se vhodná opatření.

▼M5

2.  Uchovávání a používání vízových štítků podléhá vhodným bezpečnostním opatřením, aby se zabránilo podvodům nebo ztrátám. Každý konzulát vede záznamy o zásobách vízových štítků a eviduje, jak byly jednotlivé vízové štítky použity. Veškeré ztráty významného počtu prázdných vízových štítků se oznámí Komisi.

3.  Konzuláty nebo ústřední orgány archivují žádosti v papírové nebo elektronické formě. Každý jednotlivý spis obsahuje relevantní informace umožňující v případě potřeby rekonstrukci okolností, za kterých bylo o žádosti rozhodnuto.

Jednotlivé spisy žádostí se uchovávají nejméně jeden rok ode dne rozhodnutí o žádosti uvedeného v čl. 23 odst. 1, nebo v případě odvolání do konce odvolacího řízení, podle toho, které z těchto období je delší. Případné jednotlivé elektronické verze spisů žádostí se uchovávají po dobu platnosti uděleného víza.

▼B

Článek 38

▼M5

Zdroje pro posuzování žádostí o víza a kontrola postupů udělování víz

1.  Členské státy pověří dostatečný počet příslušných pracovníků konzulátů plněním úkolů souvisejících s posuzováním žádostí tak, aby byla zajištěna přiměřená a jednotná kvalita služeb veřejnosti.

▼M5

1a.  Členské státy zajistí, aby celý postup udělování víz na konzulátech, včetně podávání a vyřizování žádostí, tisku vízových štítků a praktické spolupráce s externími poskytovateli služeb, byl kontrolován vyslanými pracovníky s cílem zajistit integritu všech fází tohoto postupu.

▼B

2.  Prostory musí splňovat příslušné funkční požadavky a umožňovat příslušná bezpečnostní opatření.

▼M5

3.  Ústřední orgány členských států poskytnou jak vyslaným, tak v místě zaměstnaným pracovníkům vhodnou odbornou přípravu a odpovídají za poskytnutí úplných, přesných a aktuálních informací o příslušných unijních a vnitrostátních právních předpisech.

▼M5

3a.  Pokud žádosti posuzují a rozhodují o nich ústřední orgány podle čl. 4 odst. 1a, poskytnou členské státy jejich pracovníkům specifickou odbornou přípravu s cílem zajistit, aby měli dostatečné a aktuální znalosti místních socioekonomických podmínek a úplné, přesné a aktuální informace o příslušných unijních a vnitrostátních právních předpisech.

3b.  Členské státy rovněž zajistí, aby konzuláty disponovaly dostatečným počtem řádně vyškolených pracovníků, kteří jsou ústředním orgánům nápomocni při posuzování žádostí a rozhodování o nich, zejména prostřednictvím účasti na schůzkách v rámci místní schengenské spolupráce, výměny informací s dalšími konzuláty a místními orgány, shromažďování relevantních informací na místní úrovni o migračním riziku a podvodných praktikách a vedením pohovorů a prováděním dodatečného posuzování.

▼B

4.  Ústřední orgány členských států zajistí častou a dostatečnou kontrolu postupu posuzování žádostí a v případě zjištění odchylek od ustanovení tohoto nařízení přijmou nápravná opatření.

▼M5

5.  Členské státy zajistí, aby byl zaveden postup, který žadatelům umožní podávat stížnosti na:

a) 

chování pracovníků na konzulátech a případných externích poskytovatelů služeb, nebo

b) 

vyřizování žádosti.

Konzuláty nebo ústřední orgány vedou záznamy o stížnostech a přijatých návazných opatřeních.

Členské státy informace o postupu stanoveném v tomto odstavci zveřejní.

▼B

Článek 39

Chování příslušných pracovníků

1.  Konzuláty členských států zajistí, aby se se žadateli jednalo zdvořile.

▼M5

2.  Pracovníci konzulátů a ústředních orgánů při výkonu svých povinností plně respektují lidskou důstojnost. Jakákoli přijatá opatření musí být přiměřená cílům, které sledují.

3.  Při plnění svých úkolů nesmějí pracovníci konzulátů a ústředních orgánů diskriminovat žádné osoby na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání či přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Článek 40

Organizace konzulátů a konzulární spolupráce

1.  Organizace postupů spojených se žádostmi je v pravomoci každého členského státu.

2.  Členské státy:

a) 

opatří své konzuláty a orgány odpovědné za udělování víz na hranicích, jakož i kanceláře svých honorárních konzulů, pokud je využívají, potřebným vybavením pro odebírání biometrických identifikátorů k odebírání biometrických identifikátorů podle článku 42;

b) 

spolupracují s jedním nebo více dalšími členskými státy v rámci ujednání o zastupování nebo jiné formy konzulární spolupráce.

3.  Členský stát může rovněž spolupracovat s externím poskytovatelem služeb v souladu s článkem 43.

4.  Členské státy informují Komisi o své organizaci konzulátů a konzulární spolupráci v jednotlivých místech, kde se konzuláty nacházejí.

5.  V případě ukončení spolupráce s jinými členskými státy usilují členské státy o zajištění kontinuity všech služeb.

▼M5 —————

▼B

Článek 42

Pomoc honorárních konzulů

1.  Také honorární konzulové mohou být pověřeni k provedení některých nebo všech úkolů uvedených v čl. 43 odst. 6. V zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany údajů musí být přijata přiměřená opatření.

2.  Jestliže honorární konzul není státním zaměstnancem daného členského státu, plní tyto úkoly v souladu s požadavky uvedenými v příloze X, s výjimkou ustanovení v bodě D písm. c) uvedené přílohy.

3.  Jestliže je honorární konzul státním zaměstnancem členského státu, pak dotyčný členský stát zajistí, aby se uplatňovaly požadavky srovnatelné s požadavky, které by se uplatňovaly, kdyby tyto úkoly plnil jeho konzulát.

Článek 43

Spolupráce s externími poskytovateli služeb

1.  Každý členský stát se vynasnaží o spolupráci s externím poskytovatelem služeb společně s jedním nebo více členskými státy, aniž by byla dotčena pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek a hospodářské soutěže.

2.  Spolupráce s externím poskytovatelem služeb se zakládá na právním nástroji, který musí být v souladu s požadavky uvedenými v příloze X.

▼M5 —————

▼B

4.  Posouzení žádostí, případné osobní pohovory, rozhodování o žádostech a vytištění a připojení vízových štítků provádí pouze konzulát.

▼M5

5.  Externí poskytovatelé služeb nemají za žádných okolností přístup do VIS. Přístup do VIS je vyhrazen výlučně řádně pověřeným pracovníkům konzulátů nebo ústředních orgánů.

▼B

6.  Externí poskytovatel služeb může být pověřen plněním jednoho nebo několika z těchto úkolů:

▼M5

a) 

poskytování obecných informací o vízové povinnosti v souladu s čl. 47 odst. 1 písm. a) až c) a formulářů žádosti;

▼B

b) 

informování žadatele ohledně požadovaných podpůrných dokladů formou kontrolního seznamu;

▼M5

c) 

shromažďování údajů a žádostí, včetně odebírání biometrických identifikátorů, a předávání žádostí konzulátu nebo ústředním orgánům;

▼B

d) 

výběr vízových poplatků;

▼M5

e) 

organizace sjednávání případných schůzek pro žadatele na konzulátu nebo v prostorách externího poskytovatele služeb;

f) 

vyzvedávání cestovních dokladů, včetně případného sdělení o zamítnutí, na konzulátu nebo u ústředního orgánu a jejich vracení žadateli.

7.  Při výběru externího poskytovatele služeb posoudí dotčený členský stát důvěryhodnost a solventnost dané organizace nebo společnosti a zajistí, aby nedošlo ke střetu zájmů. Toto posouzení zahrnuje případně prověření potřebných povolení, zápisu v obchodním rejstříku, stanov společnosti a bankovních smluv.

▼B

8.  Dotčený členský stát nebo dotčené členské státy zajistí, aby vybraní externí poskytovatelé služeb splňovali podmínky, které jsou jim uloženy v právním nástroji uvedeném v odstavci 2.

▼M5

9.  Členské státy odpovídají za dodržování pravidel ochrany osobních údajů a zajistí, aby externího poskytovatele služeb monitorovaly dozorové úřady pro ochranu údajů podle čl. 51 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ( 9 ).

▼B

10.  Dotčený členský stát nebo dotčené členské státy vyškolí externího poskytovatele služeb na úroveň odpovídající znalostem nezbytným k poskytování odpovídajících služeb a dostatečných informací žadatelům.

11.  Dotčený členský stát nebo dotčené členské státy pečlivě kontrolují uplatňování právního nástroje uvedeného v odstavci 2, včetně

▼M5

a) 

obecných informací o kritériích, podmínkách a postupech vztahujících se k žádostem uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c) a o obsahu formulářů žádostí poskytovaných žadatelům externím poskytovatelem služeb;

b) 

veškerých technických a organizačních bezpečnostních opatření vyžadovaných na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení nebo náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění, zejména pokud spolupráce zahrnuje předávání spisů a údajů konzulátu nebo ústředním orgánům dotčeného členského státu nebo dotčených členských států, a proti všem dalším protiprávním formám zpracování osobních údajů;

▼B

c) 

odebírání a předávání biometrických identifikátorů;

d) 

opatření přijatých pro zajištění souladu s ustanoveními o ochraně údajů.

▼M5

Za tímto účelem konzulát či konzuláty nebo ústřední orgány dotčeného členského státu či dotčených členských států pravidelně a nejméně každých devět měsíců provádějí kontroly na místě v prostorách externího poskytovatele služeb. Členské státy se mohou dohodnout na sdílení zátěže související s těmito pravidelnými kontrolami.

▼M5

11a.  Do 1. února každého roku členské státy předloží Komisi zprávu o spolupráci s externími poskytovateli služeb po celém světě a o jejich kontrole, jak je uvedeno v příloze X bodě C.

▼B

12.  V případě ukončení spolupráce s externím poskytovatelem služeb zajistí členské státy nepřetržitost všech služeb.

13.  Členské státy poskytnou Komisi jedno vyhotovení právního nástroje uvedeného v odstavci 2.

▼M5

Článek 44

Šifrování a bezpečné předávání údajů

1.  V případě spolupráce mezi členskými státy, spolupráce s externím poskytovatelem služeb a využití honorárních konzulů zajistí dotčený členský stát nebo dotčené členské státy, aby údaje byly plně šifrovány, ať již jsou předávány elektronicky, nebo fyzicky na elektronickém paměťovém médiu.

2.  Ve třetích zemích, které zakazují elektronické předávání šifrovaných údajů, dotčený členský stát nebo dotčené členské státy elektronické předávání údajů nepovolí.

V takových případech dotčený členský stát nebo dotčené členské státy zajistí, aby elektronické údaje předával fyzicky v plně šifrované podobě na elektronickém paměťovém médiu konzulární úředník členského státu, nebo pokud by toto předání vyžadovalo nepřiměřená nebo neopodstatněná opatření, aby byly tyto údaje předány jiným bezpečným a zabezpečeným způsobem, například s využitím zavedených operátorů majících zkušenosti s přepravou citlivých dokumentů a údajů v příslušné třetí zemi.

3.  Ve všech případech musí být úroveň bezpečnosti předávání přizpůsobena důvěrné povaze údajů.

▼B

Článek 45

Spolupráce členských států s obchodními zprostředkovateli

1.  Členské státy mohou spolupracovat s obchodními zprostředkovateli, pokud jde o podávání žádostí, s výjimkou odebírání biometrických identifikátorů.

2.  Tato spolupráce je založena na udělení akreditace příslušnými orgány členských států. Akreditace vychází zejména z ověření těchto aspektů:

a) 

stávající status obchodního zprostředkovatele: platná licence, obchodní rejstřík, smlouvy s bankami;

b) 

stávající smlouvy s obchodními partnery se sídlem v členských státech, kteří nabízejí ubytování a ostatní komplexní turistické služby;

c) 

smlouvy s dopravními společnostmi, které musí zahrnovat cestu tam a zaručenou a pevně stanovenou zpáteční cestu.

▼M5

3.  Akreditovaní obchodní zprostředkovatelé jsou pravidelně podrobováni namátkovým kontrolám zahrnujícím osobní nebo telefonické pohovory se žadateli, ověřování zájezdů a ubytování, a pokud je to považováno za nezbytné, ověřování dokladů týkajících se skupinového návratu.

▼B

4.  V rámci místní schengenské spolupráce se vyměňují informace o působení akreditovaných obchodních zprostředkovatelů, pokud jde o zjištěné nesrovnalosti a zamítnutí žádostí podaných obchodními zprostředkovateli, o zjištěných formách podvodů týkajících se cestovních dokladů a o neuskutečnění plánovaných cest.

5.  V rámci místní schengenské spolupráce se vyměňují seznamy obchodních zprostředkovatelů, kterým každý konzulát udělil akreditaci a kterým byla akreditace odebrána, spolu s důvody každého takového odebrání.

▼M5

Každý konzulát a ústřední orgány zajistí, aby byla veřejnost v relevantních případech informována o seznamu akreditovaných obchodních zprostředkovatelů, se kterými spolupracují.

▼B

Článek 46

Sestavování statistik

Členské státy sestavují roční statistiky víz v souladu s tabulkou uvedenou v příloze XII. Tyto statistiky se předkládají do 1. března každého roku za předcházející kalendářní rok.

Článek 47

Informování veřejnosti

1.  Ústřední orgány členských států a konzuláty poskytují široké veřejnosti veškeré příslušné informace týkající se žádosti, zejména informace

a) 

o kritériích, podmínkách a postupech vztahujících se k žádostem;

▼M5

aa) 

o kritériích, která musí žádost splňovat, aby byla považována za přípustnou, stanovených v čl. 19 odst. 1;

ab) 

o skutečnosti, že biometrické údaje mají být v zásadě odebírány jednou za 59 měsíců počínaje dnem prvního odběru;

▼B

b) 

o případných způsobech sjednání schůzky;

▼M5

c) 

o místu, kde je možné žádost podat (příslušný konzulát nebo externí poskytovatel služeb);

▼B

d) 

o akreditovaných obchodních zprostředkovatelích;

e) 

o skutečnosti, že razítko uvedené v článku 20 nemá žádné právní důsledky;

f) 

o lhůtách pro posouzení žádostí stanovených v čl. 23 odst. 1, 2 a 3;

g) 

o třetích zemích, na jejichž státní příslušníky nebo zvláštní kategorie těchto státních příslušníků se vztahuje předchozí konzultace nebo informování;

h) 

o skutečnosti, že zamítavá rozhodnutí o žádostech musí být žadatelům oznámena, že taková rozhodnutí musí uvést důvody, na kterých se zakládají, a že žadatelé, jejichž žádost byla zamítnuta, mají právo na odvolání, spolu s informacemi o postupu, který je v případě odvolání třeba dodržet, včetně informace o příslušném orgánu a o lhůtách pro podání odvolání;

i) 

o skutečnosti, že pouhé udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu a že držitelé víza jsou na vnějších hranicích povinni prokázat, že splňují podmínky stanovené v odstavci 5 Schengenského hraničního kodexu;

▼M5

j) 

o postupu podání stížnosti podle čl. 38 odst. 5.

▼B

2.  Zastupující a zastoupený členský stát informují širokou veřejnost o ujednáních o zastupování podle článku 8 před vstupem těchto ujednání v platnost.HLAVA V

MÍSTNÍ SCHENGENSKÁ SPOLUPRÁCE

Článek 48

Místní schengenská spolupráce konzulátů členských států

▼M5

1.  Konzuláty a delegace Unie spolupracují v každé územní působnosti za účelem zajištění harmonizovaného uplatňování společné vízové politiky, přičemž berou v úvahu místní okolnosti.

Za tímto účelem vydá Komise v souladu s čl. 5 odst. 3 rozhodnutí Rady 2010/427/EU ( 10 ) pokyny pro delegace Unie k provádění příslušných koordinačních úkolů uvedených v tomto článku.

Jestliže žádosti podané v dané územní působnosti posuzují a rozhodují o nich ústřední orgány podle čl. 4 odst. 1a, zajistí členské státy jejich aktivní zapojení do místní schengenské spolupráce. Pracovníci přispívající k místní schengenské spolupráci musí být náležitě vyškoleni a být zapojeni do posuzování žádostí v dotčené územní působnosti.

▼M5

1a.  Členské státy a Komise spolupracují zejména za účelem:

a) 

přípravy harmonizovaného seznamu podpůrných dokladů, které mají žadatelé předložit, s přihlédnutím k článku 14;

b) 

přípravy místního provádění čl. 24 odst. 2, pokud jde o udělování víz pro více vstupů;

c) 

případného zajištění společného překladu formuláře žádosti;

d) 

vypracování seznamu cestovních dokladů vydávaných hostitelskou zemí a jeho pravidelné aktualizace;

e) 

vypracování společného informačního listu obsahujícího informace uvedené v čl. 47 odst. 1;

f) 

případného sledování provádění čl. 25a odst. 5 a 6.

▼M5 —————

▼M5

3.  Členské státy si v rámci místní schengenské spolupráce vyměňují následující informace:

a) 

čtvrtletní statistiky o jednotných vízech, vízech s omezenou územní platností a letištních průjezdních vízech, o jejichž udělení bylo požádáno, která byla udělena a která byla zamítnuta;

b) 

informace týkající se posouzení migračních a bezpečnostních rizik, zejména pak o:

i) 

socioekonomické struktuře hostitelské země;

ii) 

zdrojích informací na místní úrovni, včetně informací o sociálním zabezpečení, zdravotním pojištění, daňových rejstřících a evidenci vstupů a výstupů;

iii) 

používání padělaných, napodobených nebo pozměněných dokladů;

iv) 

trasách nedovoleného přistěhovalectví;

v) 

trendech podvodného jednání;

vi) 

trendech, pokud jde o zamítnutí;

c) 

informace o spolupráci s externími poskytovateli služeb a s dopravními společnostmi;

d) 

informace o pojišťovnách poskytujících dostatečné cestovní zdravotní pojištění, včetně ověření druhů pojistného krytí a možných nadlimitních částek.

▼B

4.  Pravidelně se pořádají schůzky mezi členskými státy a Komisí v rámci místní schengenské spolupráce o konkrétních otázkách týkajících se uplatňování společné vízové politiky. Tyto schůzky v rámci dané územní působnosti svolává Komise, pokud není na její žádost dohodnuto jinak.

V rámci místní schengenské spolupráce mohou být organizovány tematické schůzky a zřizovány pracovní skupiny zabývající se konkrétními otázkami.

5.  Ze schůzek konaných v rámci místní schengenské spolupráce se systematicky vypracovávají shrnující zprávy, které se rozesílají na místní úrovni. Komise může vypracováním zpráv pověřit některý členský stát. Konzuláty každého členského státu předají tyto zprávy svým ústředním orgánům.

▼M5 —————

▼B

6.  Zástupci konzulátů členských států, které neuplatňují acquis Společenství týkající se víz, nebo zástupci konzulátů třetích zemí mohou být ad hoc přizváni k účasti na schůzkách, aby mohlo dojít k výměně informací o otázkách týkajících se víz.

▼M5

7.  V každé územní působnosti se do 31. prosince každého roku vypracuje výroční zpráva. Na základě těchto zpráv vypracuje Komise výroční zprávu o stavu místní schengenské spolupráce a předloží ji Evropskému parlamentu a Radě.

▼BHLAVA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 49

Ustanovení o olympijských a paralympijských hrách

Členské státy, které hostí olympijské a paralympijské hry, uplatňují zvláštní postupy a podmínky usnadňující udělování víz uvedené v příloze XI.

▼M5 —————

▼M5

Článek 51

Pokyny k praktickému uplatňování tohoto nařízení

Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů pokyny k praktickému uplatňování ustanovení tohoto nařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 52 odst. 2.

▼M5

Článek 51a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 16 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 1. srpna 2019. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ( 11 ).

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16 odst. 9 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

▼M5

Článek 52

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor („Výbor pro víza“). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ( 12 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

▼B

Článek 53

Oznamování

1.  Členské státy oznámí Komisi

a) 

ujednání o zastoupení podle článku 8;

b) 

třetí země, u jejichž státních příslušníků členské státy požadují letištní průjezdní vízum při průjezdu mezinárodními tranzitními prostory letišť nacházejících se na jejich území, podle článku 3;

c) 

případně vnitrostátní formulář dokládající převzetí finančních nákladů nebo ubytování v soukromí podle čl. 14 odst. 4;

d) 

seznam třetích zemí, u kterých se požaduje předchozí konzultace podle čl. 22 odst. 1;

e) 

seznam třetích zemí, u kterých se požaduje informování podle čl. 31 odst. 1;

f) 

doplňující vnitrostátní údaje v oddíle „poznámky“ vízového štítku, jak je uvedeno v čl. 27 odst. 2;

g) 

orgány příslušné pro prodlužování víz podle čl. 33 odst. 5;

h) 

zvolené formy spolupráce podle článku 40;

i) 

statistiky sestavené podle článku 46 a přílohy XII.

2.  Komise poskytne informace oznámené podle odstavce 1 členským státům a veřejnosti prostřednictvím pravidelně aktualizované publikace v elektronické podobě.

Článek 54

Změny nařízení (ES) č. 767/2008

Nařízení (ES) č. 767/2008 se mění takto:

1) 

V článku 4 se odstavec 1 mění takto:

a) 

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a) 

„jednotné vízum“ vymezené v čl. 2 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) ( *1 );

b) 

písmeno b) se zrušuje;

c) 

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c) 

„letištní průjezdní vízum“, vymezené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 810/2009;“;

d) 

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d) 

„vízum s omezenou územní platností“, vymezené v čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 810/2009;“;

e) 

písmeno e) se zrušuje.

2) 

V čl. 8 odst. 1 se slova „Po přijetí žádosti“ nahrazují slovy:

„Pokud je žádost přípustná podle článku 19 nařízení (ES) č. 810/2009,“.

3) 

Článek 9 se mění takto:

a) 

nadpis se nahrazuje tímto:

„Údaje, které mají být uvedeny v žádosti“;

b) 

▼C2

bod 4 se mění takto:

▼B

i) 

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a) 

příjmení, rodné příjmení (dřívější příjmení), jméno (jména) (křestní jméno (jména)); datum narození, místo narození, země narození, pohlaví;“,

ii) 

písmeno e) se zrušuje,

iii) 

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g) 

členský stát (státy) určení a doba trvání předpokládaného pobytu nebo průjezdu;“,

iv) 

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h) 

hlavní účel(y) cesty;“,

v) 

písmeno i) se nahrazuje tímto:

„i) 

předpokládané datum příjezdu do schengenského prostoru a předpokládané datum odjezdu ze schengenského prostoru;“,

vi) 

písmeno j) se nahrazuje tímto:

„j) 

členský stát prvního vstupu;“,

vii) 

písmeno k) se nahrazuje tímto:

„k) 

adresa bydliště žadatele;“,

viii) 

v písmenu l) se slovo „školy“ nahrazuje slovy „vzdělávacího zařízení“,

ix) 

v písmenu m) se slova „otce a matky“ nahrazují slovy „rodičů nebo poručníka či opatrovníka“.

4) 

V čl. 10 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„k) 

případně informace, že vízový štítek byl vyplněn ručně.“

5) 

V článku 11 se návětí nahrazuje tímto:

„Pokud vízový orgán zastupující jiný členský stát přeruší posuzování žádosti, doplní do souboru žádosti tyto údaje:“.

6) 

Článek 12 se mění takto:

a) 

v odst. 1 písm. a) se doplňují slova:

„a 

zda jej uvedený orgán odmítl udělit jménem jiného členského státu“;

b) 

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.  Spis žádosti také obsahuje rovněž údaj o důvodu (důvodech) pro zamítnutí víza, přičemž se může jednat o jeden nebo více následujících důvodů:

a) 

žadatel

i) 

předloží cestovní doklad, který je padělaný, napodobený nebo pozměněný,

ii) 

nezdůvodní účel a podmínky předpokládaného pobytu,

iii) 

neprokáže dostatečné finanční prostředky jak na obživu na dobu trvání předpokládaného pobytu, tak na návrat do země původu nebo svého bydliště nebo na průjezd do třetí země, ve které je zaručeno jeho přijetí, nebo neprokáže, že je schopen si tyto prostředky opatřit legálním způsobem,

iv) 

během stávajícího šestiměsíčního období již tři měsíce pobýval na území členských států na základě jednotného víza nebo víza s omezenou územní platností,

v) 

je osobou, na niž je v Schengenském informačním systému (SIS) veden záznam pro účely odepření vstupu,

vi) 

je považován za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo veřejné zdraví, ve smyslu čl. 2 bodu 19 Schengenského hraničního kodexu nebo mezinárodní vztahy kteréhokoli z členských států, zejména pokud je na něj ve vnitrostátních databázích členských států veden záznam pro účely odepření vstupu ze stejných důvodů,

vii) 

neprokáže, že má uzavřeno dostatečné a platné cestovní zdravotní pojištění, pokud se na něj tato povinnost vztahuje;

b) 

informace předložené za účelem prokázání účelu a podmínek předpokládaného pobytu nebyly spolehlivé;

c) 

úmysl žadatele opustit území členských států před skončením platnosti víza nebylo možné prokázat;

d) 

při podání žádosti na hranicích nebylo dostatečně prokázáno, že žadatel neměl možnost požádat o vízum předem.“

7) 

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Údaje, které se doplňují v případě, že je vízum prohlášeno za neplatné nebo zrušeno

1.  Pokud bylo přijato rozhodnutí o prohlášení víza za neplatné nebo o jeho zrušení, doplní vízový orgán, který takto rozhodl, do spisu žádosti tyto údaje:

a) 

informaci o statusu uvádějící, že vízum bylo prohlášeno za neplatné nebo zrušeno;

b) 

orgán, který prohlásil vízum za neplatné nebo ho zrušil, včetně sídla tohoto orgánu;

c) 

místo a datum vydání rozhodnutí.

2.  Soubor žádosti také obsahuje údaj o důvodu nebo důvodech pro prohlášení víza za neplatné nebo jeho zrušení, kterými jsou

a) 

jeden nebo více důvodů uvedených v čl. 12 odst. 2;

b) 

žádost držitele víza o zrušení víza.“

8) 

Článek 14 se mění takto:

a) 

odstavec 1 se mění takto:

i) 

návětí se nahrazuje tímto:

„1.  Pokud bylo přijato rozhodnutí o prodloužení doby platnosti uděleného víza nebo doby trvání pobytu, na nějž je vízum uděleno, doplní vízový orgán, který platnost víza prodloužil, do souboru žádosti tyto údaje:“,

ii) 

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d) 

číslo vízového štítku prodlouženého víza;“,

iii) 

písmeno g) nahrazuje tímto:

„g) 

na území, na kterém je držitel víza oprávněn cestovat, pokud se územní platnost prodlouženého víza liší od územní platnosti původního víza;“;

b) 

v odstavci 2 se písmeno c) zrušuje.

9) 

V čl. 15 odst. 1 se slova „prodloužení nebo zkrácení jeho platnosti“ nahrazují slovy „nebo prodloužení jeho platnosti“.

10) 

Článek 17 se mění takto:

a) 

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4) 

členský stát prvního vstupu;“;

b) 

v bodu 6 se zrušují slova „požadovaného nebo“;

c) 

bod 11 se nahrazuje tímto:

„11) 

hlavní účel(y) cesty;“.

11) 

V čl. 18 odst. 4 písm. c), čl. 19 odst. 2 písm. c), čl. 20 odst. 2 písm. d), čl. 22 odst. 2 písm. d) se zrušují slova „či zkrácenou“.

12) 

V čl. 23 odst. 1 písm. d) se zrušují slova „anebo zkrácení“.

▼M4 —————

▼B

Článek 56

Zrušující ustanovení

1.  Články 9 až 17 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 se zrušují.

2.  Zrušují se:

a) 

rozhodnutí schengenského výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o konečném znění Společného manuálu a Společné konzulární instrukce (SCH/Com-ex (99) 13) (společná konzulární instrukce včetně příloh);

b) 

rozhodnutí schengenského výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o prodlužování jednotných víz (SCH/Com-ex (93) 21) a o společných zásadách pro prohlášení jednotných víz za neplatná od počátku, pro jejich zrušení nebo pro zkracování jejich doby platnosti (SCH/Com-ex (93)24), rozhodnutí schengenského výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o výměně statistických informací o udělování víz (SCH/Com-ex (94) 25), rozhodnutí schengenského výkonného výboru ze dne 21. dubna 1998 o výměně statistických informací o udělených vízech (SCH/Com-ex (98)12) a rozhodnutí schengenského výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o zavedení jednotného formuláře, kterým se prokazuje pozvání, závazek poskytnutí podpory nebo potvrzení o ubytování (SCH/Com-ex (98)57);

c) 

společná akce 96/197/SVV ze dne 4. března 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o letištním tranzitu ( 13 );

d) 

nařízení Rady (ES) č. 789/2001ze dne 24. dubna 2001, kterým se Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se posuzování žádostí o udělení víza ( 14 );

e) 

nařízení Rady (ES) č. 1091/2001 ze dne 28. května 2001 o volném pohybu s dlouhodobým vízem ( 15 );

f) 

nařízení Rady (ES) č. 415/2003 ze dne 27. února 2003 o udělování víz na hranicích včetně udělování takových víz projíždějícím námořníkům ( 16 );

g) 

článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 390/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se zavedením biometrických prvků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza ( 17 ).

3.  Odkazy na zrušené právní předpisy se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze XIII.

Článek 57

Monitorování a hodnocení

1.  Dva roky poté, co budou použitelná všechna ustanovení tohoto nařízení, vypracuje Komise hodnocení jeho uplatňování. Toto celkové hodnocení bude zahrnovat posouzení výsledků, kterých bylo dosaženo ve vztahu k cílům, a posouzení uplatňování ustanovení tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny zprávy uvedené v odstavci 3.

2.  Komise předá hodnocení uvedené v odstavci 1 Evropskému parlamentu a Radě. Na základě hodnocení Komise v případě potřeby předloží odpovídající návrhy na změnu tohoto nařízení.

3.  Komise předloží tři roky po zahájení provozu VIS a dále každé čtyři roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování článků 13, 17, 40 až 44 tohoto nařízení, která bude zahrnovat informace o odebírání a využití biometrických identifikátorů, vhodnosti zvoleného standardu ICAO, souladu s pravidly na ochranu údajů, zkušenostech s externími poskytovateli služeb se zvláštním zaměřením na odebírání biometrických údajů, uplatňování pravidla 59 měsíců pro odebrání otisků prstů a organizaci postupů spojených se žádostmi. Součástí této zprávy budou na základě čl. 17 bodů 12, 13 a 14 a čl. 50 odst. 4 nařízení o VIS rovněž případy, kdy otisky prstů nemohly být prakticky poskytnuty nebo kdy jejich poskytnutí nebylo z právních důvodů požadováno, v porovnání s počtem případů, kdy otisky prstů odebrány byly. Zpráva bude obsahovat informace o případech, kdy byla osobám, které z praktických důvodů nemohly poskytnout otisky prstů, zamítnuta žádost o udělení víza. V případě nutnosti budou ke zprávě přiloženy vhodné návrhy na změnu tohoto nařízení.

4.  První ze zpráv uvedených v odstavci 3 se bude týkat rovněž otázky dostatečné spolehlivosti pro účely identifikace a ověřování otisků prstů dětí mladších 12 let, zejména toho, jak se otisky prstů s věkem mění, a bude založena na výsledcích studie provedené na Komisí.

Článek 58

Vstup v platnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Použije se ode dne 5. dubna 2010.

3.  Článek 52 a čl. 53 odst. 1 písm. a) až h) a odst. 2 se použijí ode dne 5. října 2009.

4.  Pokud jde o Schengenskou konzultační síť (technické specifikace), čl. 56 odst. 2 písm. d) se použije ode dne uvedeného v článku 46 nařízení o VIS.

5.  Ustanovení čl. 32 odst. 2 a 3, čl. 34 odst. 6 a 7 a čl. 35 odst. 7 se použijí ode dne 5. dubna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

▼M5
PŘÍLOHA I

Jednotný formulář žádosti

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SCHENGENSKÉHO VÍZA

Tento formulář žádosti je zdarma

image ( 18 )

Rodinní příslušníci občanů EU, EHP a Švýcarska nevyplňují pole č. 21, 22, 30, 31 a 32 (označená *).

Pole 1–3 je třeba vyplnit v souladu s údaji v cestovním dokladu.1.  Příjmení:

ČÁST VYHRAZENÁ ÚŘADŮM

Datum podání žádosti:

Číslo žádosti:

2.  Rodné příjmení (dříve užívané(á) příjmení):

3.  Jméno (jména):

4.  Datum narození (den–měsíc–rok):

5.  Místo narození:

6.  Země narození:

7.  Současná státní příslušnost:

Státní příslušnost při narození, pokud se liší:

Další státní příslušnosti:

Místo podání žádosti:

□  velvyslanectví/konzulát

□  poskytovatel služeb

□  obchodní zprostředkovatel

8.  Pohlaví:

□muž □žena

9.  Rodinný stav:

□svobodný/svobodná □ženatý/vdaná □v registrovaném partnerství □žijící odděleně □rozvedený/rozvedená □vdovec/vdova □jiný (prosím upřesněte)

□  hranice (název):

□  jinde

10.  Vykonavatel rodičovské odpovědnosti (v případě nezletilých osob) / poručník nebo opatrovník (příjmení, jméno, adresa, pokud se liší od adresy žadatele, telefonní číslo, e-mailová adresa a státní příslušnost):

Spis zpracoval(a):

11.  Případně národní identifikační číslo:

Podpůrné doklady:

□  cestovní doklad

□  prostředky k obživě

□  pozvání

12.  Druh cestovního dokladu:

□běžný cestovní pas □diplomatický pas □služební pas □úřední pas □zvláštní pas

□jiný cestovní doklad (prosím upřesněte):

13.  Číslo cestovního dokladu:

14.  Datum vydání:

15.  Platnost do:

16.  Vydal(a) (země):

□  cestovní zdravotní pojištění (TMI)

□  dopravní prostředek

□  jiné:

Rozhodnutí o vízu:

□  zamítnuto

□  uděleno:

□  A

□  C

□  Vízum s omezenou územní platností

□  Platnost:

Od:

Do:

17.  V příslušných případech osobní údaje rodinného příslušníka, který je občanem EU, EHP nebo Švýcarska

Příjmení:

Jméno (jména):

Datum narození (den-měsíc-rok):

Státní příslušnost:

Číslo cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti:

18.  V příslušných případech příbuzenský vztah k občanu EU, EHP nebo Švýcarska:

□manžel(ka) □dítě □vnuk/vnučka □závislý předek v přímé linii

□registrovaný partner / registrovaná partnerka □jiné

19.  Adresa bydliště a e-mailová adresa žadatele:

Telefonní číslo:

20.  Bydliště v jiné zemi, než je země, jejímž je žadatel v současné době státním příslušníkem:

□Ne

□Ano. Povolení k pobytu nebo jiný odpovídající doklad … č. … Platnost do …

*21.  Současné zaměstnání:

Počet vstupů:

□1 □2 □více

Počet dnů:

*22.  Zaměstnavatel, jeho adresa a telefonní číslo. U studentů název a adresa vzdělávací instituce:

23.  Účel(y) cesty:

□turistika □obchod □návštěva rodiny nebo přátel □kultura □sport □oficiální návštěva □zdravotní důvody □studium □letištní průjezd □jiné (prosím upřesněte):

24.  Další informace týkající se účelu pobytu:

25.  Hlavní cílový členský stát (a případné další cílové členské státy):

26.  Členský stát prvního vstupu:

27.  Počet požadovaných vstupů:

□jeden vstup □dva vstupy □více vstupů

Předpokládané datum příjezdu do schengenského prostoru při prvním předpokládaném pobytu:

Předpokládané datum odjezdu ze schengenského prostoru po prvním předpokládaném pobytu:

28.  Dříve odebrané otisky prstů za účelem žádosti o udělení schengenského víza: □ Ne □ Ano

Datum, je-li známé … Číslo vízového štítku, je-li známé …

29.  Případné povolení ke vstupu do cílové země:

Udělil(a) … Doba platnosti od … do …

*30.  Příjmení a jméno zvoucí osoby (osob) v členském státě (státech). Pokud nejsou, uveďte jméno hotelu (hotelů) nebo adresu (adresy) dočasného ubytování v členském státě (státech):

Adresa a e-mailová adresa zvoucí osoby (osob) / hotelu (hotelů) / dočasného ubytování:

Telefonní číslo:

*31.  Název a adresa zvoucí společnosti/organizace:

Příjmení, jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa kontaktní osoby ve zvoucí společnosti/organizaci

Telefonní číslo společnosti/organizace:

*32.  Náklady spojené s cestou a s pobytem žadatele hradí:

□  žadatel sám

Prostředky podpory:

□  hotovost

□  cestovní šeky

□  kreditní karta

□  předplacené ubytování

□  předplacená doprava

□  jiné (prosím upřesněte):

□  sponzor (zvoucí osoba, společnost, organizace), prosím upřesněte:

… □ uvedený v poli 30 nebo 31

… □ jiný (upřesněte):

Prostředky podpory:

□  hotovost

□  poskytnutí ubytování

□  pokrytí všech nákladů během pobytu

□  předplacená doprava

□  jiné (prosím upřesněte):

 

Jsem si vědom(a), že vízový poplatek se v případě zamítnutí žádosti nevrací.

 

V případě žádosti o udělení víza pro více vstupů:

Jsem si vědom(a) nutnosti uzavřít na dobu svého prvního pobytu i následujících návštěv na území členských států dostatečné cestovní zdravotní pojištění.

 

Jsem si vědom(a) následující skutečnosti a jsem s ní srozuměn(a): shromažďování údajů požadovaných v tomto formuláři žádosti a pořízení mé fotografie, případně odebrání otisků prstů, jsou povinné pro posouzení žádosti; veškeré moje osobní údaje, které tato žádost obsahuje, jakož i otisky prstů a fotografie budou předány příslušným orgánům členských států a těmito orgány pro účely rozhodnutí o mé žádosti zpracovány.

Tyto údaje, jakož i údaje týkající se rozhodnutí o mé žádosti nebo rozhodnutí o prohlášení uděleného víza za neplatné, jeho zrušení nebo prodloužení se vloží do Vízového informačního systému (VIS), kde budou uloženy po dobu nejdéle pěti let, během nichž k nim budou mít přístup vízové orgány a orgány provádějící kontroly víz na vnějších hranicích a v členských státech, azylové a přistěhovalecké orgány v členských státech za účelem ověření, zda jsou splněny podmínky k povolení vstupu a pobytu na území členských států, za účelem odhalení osob, které tyto podmínky nesplňují nebo je přestaly splňovat, posouzení žádostí o azyl a určení, kdo je k takovému posouzení příslušný. Za určitých podmínek budou mít k těmto údajům přístup také určené orgány členských států a Europol za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a dalších závažných trestných činů. Orgán členského státu, který odpovídá za zpracovávání údajů: [(…)].

Je mi známo, že mám právo v jakémkoli členském státu získat informaci o údajích týkajících se mé osoby, které byly zaznamenány do VIS, a o členském státu, který údaje předal, a právo požadovat, aby údaje, jež se týkají mé osoby a jsou nesprávné, byly opraveny, a aby údaje, které se mne týkají a které byly zpracovány nezákonně, byly vymazány. Orgán, který moji žádost posuzuje, mne bude na mou výslovnou žádost informovat, jakým způsobem mohu vykonávat své právo na kontrolu osobních údajů, které se mne týkají, a jak je mohu podle právních předpisů dotčeného členského státu nechat opravit nebo vymazat, včetně práva na podání opravných prostředků. Stížnosti ve věci ochrany osobních údajů přijímá vnitrostátní dozorový úřad tohoto členského státu [kontaktní údaje: …].

Prohlašuji, že jsem všechny výše uvedené údaje poskytl(a) podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že jsou správné a úplné. Jsem si vědom(a) toho, že jakékoli nepravdivé prohlášení povede k zamítnutí mé žádosti nebo prohlášení již uděleného víza za neplatné a může vést také k trestnímu stíhání podle práva členského státu, ve kterém se moje žádost vyřizuje.

Zavazuji se, že opustím území členských států předtím, než skončí platnost víza, bylo-li mi uděleno. Byl(a) jsem informován(a) o tom, že samotné vízum je pouze jedním z předpokladů ke vstupu na evropské území členských států. Udělení víza samo o sobě neznamená, že mám právo na náhradu škody, pokud nesplním příslušná ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/399 (Schengenský hraniční kodex), a bude mi z tohoto důvodu odepřen vstup. Splnění podmínek ke vstupu bude znovu posouzeno při vstupu na evropské území členských států.

 

Místo a datum:

Podpis:

(u nezletilých podpis vykonavatele rodičovské odpovědnosti / zákonného zástupce, poručníka nebo opatrovníka):

▼B
PŘÍLOHA II

Příkladmý seznam podpůrných dokladů

Mezi podpůrné doklady uvedené v článku 14, které musí žadatelé o vízum předložit, patří:

A. 

DOKLADY TÝKAJÍCÍ SE ÚČELU CESTY

1) 

u služebních cest:

a) 

pozvání od podniku nebo úřadu k účasti na jednáních, konferencích nebo událostech týkajících se obchodu, podnikání nebo zaměstnání;

b) 

ostatní doklady, které prokazují existenci obchodních vztahů nebo vztahů pro pracovní účely;

c) 

případně vstupenky na veletrhy a kongresy;

d) 

doklady prokazující obchodní aktivity společnosti;

e) 

doklady o zaměstnání žadatele v dané společnosti;

2) 

u cest za účelem studia nebo jiného druhu školení:

a) 

potvrzení o zápisu u vzdělávací instituce pro účely účasti na praktických nebo teoretických kurzech v rámci základního nebo dalšího vzdělávání;

b) 

studijní průkazy nebo potvrzení o kurzech, které mají být navštěvovány;

3) 

u cest za účelem turistiky nebo ze soukromých důvodů:

a) 

doklady týkající se ubytování:

— 
pozvání od zvoucí osoby, pokud poskytuje žadateli ubytování,
— 
doklady z ubytovacího zařízení nebo jiné vhodné doklady o předpokládaném ubytování;
b) 

doklady týkající se plánu cesty:

— 
potvrzení rezervace organizovaného zájezdu, nebo jakékoli další vhodné doklady o předpokládaném plánu cesty,
— 
v případě průjezdu: vízum nebo jiné povolení ke vstupu do třetí země, která je cílovou zemí; jízdenky pro pokračování v cestě;
4) 

u cest uskutečňovaných v souvislosti s politickými, vědeckými, kulturními, sportovními nebo náboženskými událostmi nebo cest, které se konají z jiných důvodů:

— 
pozvání, vstupenky, přihlášky nebo programy uvádějící (pokud možno) název zvoucí organizace a délku pobytu nebo jakýkoli jiný vhodný doklad uvádějící účel cesty;
5) 

u cest členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání určené vládě dotyčné třetí země účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území některého členského státu:

— 
dopis orgánu v dotyčné třetí zemi, v němž se potvrzuje, že žadatel je členem oficiální delegace cestující do členského státu za účelem účasti na výše uvedených akcích, spolu s přiloženou kopií oficiálního pozvání;
6) 

u cest uskutečňovaných ze zdravotních důvodů:

— 
úřední doklad zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení a prokázání dostatečných finančních prostředků na úhradu daného lékařského ošetření.
B. 

DOKLADY UMOŽŇUJÍCÍ POSOUZENÍ ŽADATELOVA ZÁMĚRU OPUSTIT ÚZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ

1) 

rezervace jízdenky pro zpáteční nebo okružní cestu;

2) 

doklad o finančních prostředcích v zemi bydliště;

3) 

doklad o zaměstnání: výpisy z účtu;

4) 

doklad o vlastnictví nemovitosti;

5) 

doklad prokazující integraci v zemi pobytu: rodinné vazby; pracovní vztahy.

C. 

DOKLADY PROKAZUJÍCÍ RODINNÉ POMĚRY ŽADATELE

1) 

souhlas rodičů nebo poručníků či opatrovníků (pokud s nimi nezletilá osoba necestuje);

2) 

doklad prokazující rodinné vazby ke zvoucí osobě.
PŘÍLOHA III

JEDNOTNÝ VZOR A POUŽÍVÁNÍ RAZÍTKA OZNAČUJÍCÍHO PŘÍPUSTNOST ŽÁDOSTI… Vízum … (1)

 

xx/xx/xxxx (2)

… (3)

Například:

 

Vízum C FR

 

22.4.2009

Konzulární úřad Francie

Džibuti

 

(1)   Kód členského státu, který žádost posuzuje. Použijí se kódy uvedené v příloze VII bodě 1.1.

(2)   Datum podání žádosti (osm číslic: xx den, xx měsíc, xxxx rok).

(3)   Orgán, který žádost o vízum posuzuje.

Razítko se umístí na první volnou stránku cestovního dokladu, která neobsahuje žádné záznamy ani otisky razítek.
PŘÍLOHA IV

Společný seznam třetích zemí uvedený v příloze I nařízení (ES) č. 539/2001, jejichž státní příslušníci mají povinnost mít při průjezdu přes mezinárodní tranzitní prostory letišť na území členských států letištní průjezdní vízum

AFGHÁNISTÁN
BANGLADÉŠ
DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
ERITREA
ETIOPIE
GHANA
ÍRÁN
IRÁK
NIGÉRIE
PÁKISTÁN
SOMÁLSKO
SRÍ LANKA

▼M5
PŘÍLOHA V

SEZNAM POVOLENÍ K POBYTU, JEJICHŽ DRŽITELÉ JSOU OPRÁVNĚNI K PRŮJEZDU PŘES LETIŠTĚ ČLENSKÝCH STÁTŮ, ANIŽ BY MUSELI MÍT LETIŠTNÍ PRŮJEZDNÍ VÍZUM

ANDORRA:

— 
autorització temporal (dočasné přistěhovalecké povolení – zelené),
— 
autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (dočasné přistěhovalecké povolení pro zaměstnance zahraničních podniků – zelené),
— 
autorització residència i treball (povolení k pobytu a pracovní povolení – zelené),
— 
autorització residència i treball del personal d'ensenyament (povolení k pobytu a pracovní povolení pro učitele – zelené),
— 
autorització temporal per estudis o per recerca (dočasné přistěhovalecké povolení pro účely studia nebo výzkumu – zelené),
— 
autorització temporal en pràctiques formatives (dočasné přistěhovalecké povolení pro účely stáží a odborné přípravy – zelené),
— 
autorització residència (povolení k pobytu – zelené).

KANADA:

— 
permanent resident (PR) card (povolení k trvalému pobytu),
— 
Permanent Resident Travel Document (PRTD – cestovní doklad držitele povolení k trvalému pobytu).

JAPONSKO:

— 
pobytová karta.

SAN MARINO:

— 
permesso di soggiorno ordinario (platnost jeden rok s možností prodloužení po uplynutí platnosti),
— 
zvláštní povolení k pobytu z následujících důvodů (platnost jeden rok s možností prodloužení po uplynutí platnosti): univerzitní studium, sport, zdravotní péče, náboženské důvody, ošetřující personál ve veřejných nemocnicích, diplomatické funkce, společné soužití, povolení pro nezletilé, humanitární důvody, rodičovské povolení,
— 
sezonní a dočasné pracovní povolení (platnost 11 měsíců s možností prodloužení po uplynutí platnosti),
— 
průkaz totožnosti vydávaný osobám s úředním pobytem „residenza“ v San Marinu (platnost 5 let).

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ:

— 
platné přistěhovalecké vízum před uplynutím doby platnosti; může být opatřeno razítkem v přístavu vstupu na dobu jednoho roku jako dočasný důkaz pobytu, než bude vystaven doklad Form I-551,
— 
platný doklad Form I-551 (Permanent Resident Card) před uplynutím doby platnosti; může mít platnost na dva roky nebo deset let, v závislosti na třídě vstupu do země; není-li na dokladu vyznačeno datum konce platnosti, je tento doklad platný pro cestování,
— 
platný doklad Form I-327 (Re-entry Permit) před uplynutím doby platnosti,
— 
platný doklad Form I-571 (Refugee Travel Document s označením „Permanent Resident Alien“) před uplynutím doby platnosti.
PŘÍLOHA VI

image ( 19 )

JEDNOTNÝ FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ DŮVODŮ ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ VÍZA, PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ NEBO JEHO ZRUŠENÍ

ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ VÍZA / PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ / ZRUŠENÍ VÍZA

Vážená paní /vážený pane …,

 velvyslanectví / generální konzulát / konzulát / [jiný příslušný orgán] … v … [jménem (název zastoupeného členského státu)];

 [jiný příslušný orgán] (státu) …;

 orgány odpovědné za kontroly osob v …

posoudil/posoudilo/posoudily

 Vaši žádost;

 Vaše vízum, číslo: …, udělené … [den/měsíc/rok].□  Udělení víza se zamítá

□  Vízum se prohlašuje za neplatné

□  Vízum bylo zrušeno

Toto rozhodnutí se zakládá na tomto důvodu či těchto důvodech:

1. 
□ 

byl předložen napodobený/padělaný/pozměněný cestovní doklad

2. 
□ 

nebylo poskytnuto zdůvodnění účelu a podmínek předpokládaného pobytu

3. 
□ 

neprokázal(a) jste dostatečné finanční prostředky na obživu po dobu trvání předpokládaného pobytu nebo na návrat do země původu nebo bydliště nebo na průjezd do třetí země, ve které budete určitě přijat(a)

4. 
□ 

neprokázal(a) jste, že jste schopen (schopna) si legálním způsobem opatřit dostatečné finanční prostředky na obživu po dobu trvání předpokládaného pobytu nebo na návrat do země původu nebo bydliště nebo na průjezd do třetí země, ve které budete určitě přijat(a)

5. 
□ 

již jste na území členských států pobýval(a) 90 dnů během stávajícího období 180 dnů na základě jednotného víza nebo víza s omezenou územní platností

6. 
□ 

o Vaší osobě je v Schengenském informačním systému (SIS) veden záznam pro účely odepření vstupu vložený … (název členského státu)

7. 
□ 

jeden nebo více členských států Vás považuje za hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost

8. 
□ 

jeden nebo více členských států Vás považuje za hrozbu pro veřejné zdraví ve smyslu čl. 2 bodu 21 nařízení (EU) 2016/399 (Schengenský hraniční kodex)

9. 
□ 

jeden nebo více členských států Vás považuje za hrozbu pro své mezinárodní vztahy

10. 
□ 

informace předložené za účelem prokázání účelu a podmínek předpokládaného pobytu nebyly spolehlivé

11. 
□ 

existují důvodné pochybnost o spolehlivosti prohlášení učiněných ohledně … (prosím upřesněte)

12. 
□ 

existují důvodné pochybnosti o spolehlivosti, o pravosti předložených podpůrných dokladů nebo o pravdivosti jejich obsahu

13. 
□ 

existují důvodné pochybnosti o Vašem úmyslu opustit území členských států před skončením platnosti víza

14. 
□ 

nebyl předložen dostatečný důkaz o tom, že jste nebyl(a) schopen (schopna) požádat o vízum předem, jenž by odůvodňoval podání žádosti o udělení víza na hranicích

15. 
□ 

nebyl zdůvodněn účel a podmínky předpokládaného letištního průjezdu

16. 
□ 

nepředložil(a) jste důkaz o tom, že máte dostatečné a platné cestovní zdravotní pojištění

17. 
□ 

držitel víza požádal o zrušení víza ( 20 )

Další poznámky:

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení víza / prohlášení víza za neplatné / zrušení víza se můžete odvolat.

Pravidla pro odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení víza / prohlášení víza za neplatné / zrušení víza stanoví tyto právní předpisy (odkaz na vnitrostátní právní předpisy):

Příslušný orgán, u kterého může být podáno odvolání (kontaktní údaje):

Informace o náležitém odvolacím postupu jsou k dispozici zde (kontaktní údaje):

Odvolání musí být podáno do (uvede se lhůta):

Datum a razítko velvyslanectví / generálního konzulátu / konzulátu / orgánů odpovědných za kontroly osob / jiných příslušných orgánů:

Podpis dotyčné osoby ( 21 ): …

▼M5 —————

▼M5
PŘÍLOHA X

SEZNAM MINIMÁLNÍCH POŽADAVKŮ, KTERÉ MUSÍ BÝT OBSAŽENY V PRÁVNÍM NÁSTROJI V PŘÍPADĚ SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI POSKYTOVATELI SLUŽEB

A. 

Právní nástroj musí:

a) 

obsahovat seznam úkolů, které má vykonávat externí poskytovatel služeb v souladu s čl. 43 odst. 6 tohoto nařízení;

b) 

stanovit lokality, ve kterých má externí poskytovatel služeb působit, a konzulát, na který jednotlivé středisko pro podávání žádostí odkazuje;

c) 

obsahovat seznam služeb, na které se vztahuje povinný poplatek za služby;

d) 

instruovat externího poskytovatele služeb, aby jasně informoval veřejnost o tom, že na volitelné služby se vztahují další poplatky.

B. 

Pokud jde o ochranu údajů, musí externí poskytovatel služeb při výkonu své činnosti:

a) 

po celou dobu předcházet veškerému neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování nebo vymazávání údajů, zejména v průběhu jejich předávání konzulátu členského státu (států), který je odpovědný za vyřízení žádosti;

b) 

v souladu s pokyny dotčeného členského státu (států) předávat údaje:

— 
elektronicky v zašifrované podobě nebo
— 
fyzicky zabezpečeným způsobem;
c) 

předávat údaje co nejrychleji:

— 
v případě fyzicky předávaných údajů nejméně jednou týdně,
— 
v případě elektronicky předávaných zašifrovaných údajů nejpozději na konci dne, kdy byly shromážděny;
d) 

zajistit vhodné prostředky pro sledování jednotlivých spisů žádostí předávaných na konzulát a z něj;

e) 

vymazávat údaje nejpozději sedm dní po jejich předání a zajistit, aby do vrácení pasu žadateli byly uchovány pouze jméno a kontaktní údaje žadatele pro účely sjednání schůzky, jakož i číslo pasu, a aby byly vymazány pět dní poté;

f) 

zajišťovat veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření vyžadovaná za účelem ochrany osobních údajů proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení nebo náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění, zejména pokud spolupráce zahrnuje předávání spisů a údajů konzulátu dotčeného členského státu (států), a proti všem jiným protiprávním formám zpracování osobních údajů;

g) 

zpracovávat údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů žadatelů jménem dotčeného členského státu (států);

h) 

uplatňovat normy týkající se ochrany údajů, které jsou přinejmenším rovnocenné normám uvedeným v nařízení (EU) 2016/679;

i) 

poskytovat žadatelům informace požadované podle článku 37 nařízení o VIS.

C. 

Pokud jde o jednání jeho pracovníků, musí externí poskytovatel služeb při výkonu své činnosti:

a) 

zajistit, aby byli tito pracovníci řádně proškoleni;

b) 

zajistit, aby tito pracovníci při výkonu svých povinností:

— 
jednali se žadateli zdvořile,
— 
respektovali lidskou důstojnost a integritu žadatelů, nediskriminovali osoby na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a
— 
dodržovali pravidla pro zachování důvěrnosti; tato pravidla platí i po odchodu zaměstnanců ze zaměstnání nebo po pozastavení nebo ukončení platnosti právního nástroje;
c) 

kdykoliv poskytnout údaje o totožnosti pracovníků externího poskytovatele služeb;

d) 

prokázat, že jeho zaměstnanci nemají záznam v rejstříku trestů a mají požadovanou odbornou způsobilost.

D. 

Pokud jde o kontrolu výkonu jeho činnosti, musí externí poskytovatel služeb:

a) 

kdykoliv a bez předchozího oznámení umožnit zaměstnancům pověřeným dotčeným členským státem (státy) přístup do svých prostor, zejména pro účely kontroly;

b) 

zajistit možnost vzdáleného přístupu do systému pro sjednávání schůzek pro účely kontroly;

c) 

zajistit používání příslušných metod sledování (například testovacích žadatelů; webových kamer);

d) 

zajistit vnitrostátnímu dozorovému úřadu pro ochranu údajů daného členského státu přístup k dokladům prokazujícím soulad s pravidly o ochraně údajů, včetně oznamovací povinnosti, externích auditů a pravidelných kontrol na místě;

e) 

neprodleně písemně oznámit dotčenému členskému státu (státům) jakékoli narušení bezpečnosti nebo jakékoli stížnosti žadatelů týkající se zneužívání údajů nebo neoprávněného přístupu a spolupracovat s dotčeným členským státem (státy) s cílem nalézt řešení a rychle poskytnout stěžujícím si žadatelům vysvětlení.

E. 

Pokud jde o obecné požadavky, musí externí poskytovatel služeb:

a) 

jednat podle pokynů členského státu (států) pověřeného zpracováním žádosti;

b) 

přijmout vhodná protikorupční opatření (např. adekvátní platové ohodnocení zaměstnanců; spolupráce při výběru zaměstnanců pro výkon příslušného úkolu; tzv. pravidlo čtyř očí; zásada rotace);

c) 

plně dodržovat ustanovení právního nástroje, mezi nimiž je i doložka o pozastavení nebo ukončení, zejména v případě porušení stanovených pravidel, jakož i doložka o přezkumu, aby bylo zajištěno, že právní nástroj zohlední osvědčené postupy.

▼B
PŘÍLOHA XI

ZVLÁŠTNÍ POSTUPY A PODMÍNKY, KTERÉ ZJEDNODUŠUJÍ UDĚLOVÁNÍ VÍZ ČLENŮM OLYMPIJSKÉ RODINY ÚČASTNÍCÍM SE OLYMPIJSKÝCH A PARALYMPIJSKÝCH HERKAPITOLA I

Účel a definice

Článek 1

Účel

Tyto postupy a podmínky zjednodušují podávání žádostí a udělování víz členům olympijské rodiny na dobu trvání olympijských a paralympijských her organizovaných členským státem.

Kromě toho se použijí příslušná ustanovení acquis Společenství týkající se postupů pro podávání žádostí a udělování víz.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) 

„příslušnými organizacemi“ pro opatření k usnadnění postupů pro podávání žádostí a udělování víz členům olympijské rodiny, kteří se účastní olympijských nebo paralympijských her, oficiální organizace, které jsou v souladu s olympijskou chartou oprávněny předkládat organizačnímu výboru členského státu, který hostí olympijské a paralympijské hry, seznamy členů olympijské rodiny za účelem vystavení akreditačních karet na hry;

2) 

„členem olympijské rodiny“ všechny osoby, které jsou členy Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodního paralympijského výboru, mezinárodních svazů, národních olympijských a paralympijských výborů, organizačních výborů olympijských her a národních svazů, jako jsou sportovci, rozhodčí, trenéři a jiní sportovní odborníci, zdravotničtí pracovníci doprovázející družstva nebo jednotlivé sportovce a také akreditovaní zástupci sdělovacích prostředků, vyšší funkcionáři, sponzoři a dárci nebo jiní oficiální hosté, kteří se řídí olympijskou chartou, jsou podřízeni pravomoci a kontrole Mezinárodního olympijského výboru, jsou uvedeni v seznamech příslušných organizací a byli organizačním výborem členského státu, který hostí olympijské a paralympijské hry, akreditováni pro účast na olympijských nebo paralympijských hrách [rok];

3) 

„olympijskými akreditačními kartami“ vystavenými organizačním výborem členského státu, který hostí olympijské a paralympijské hry, v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy, jeden ze dvou dokladů opatřených bezpečnostními prvky, jeden pro olympijské hry a jeden pro paralympijské hry, přičemž oba jsou opatřeny fotografií držitele, které prokazují totožnost příslušného člena olympijské rodiny a které umožňují držiteli přístup na místa konání soutěží a jiných akcí po dobu trvání her;

4) 

„dobou trvání olympijských a paralympijských her“ doba, po kterou se konají olympijské a paralympijské hry;

5) 

„organizačním výborem členského státu, který hostí olympijské a paralympijské hry“ výbor zřízený hostícím členským státem podle jeho vnitrostátních právních předpisů za účelem organizace olympijských a paralympijských her, který rozhoduje o akreditaci členů olympijské rodiny, účastnících se těchto her;

6) 

„orgány příslušnými pro udělování víz“ orgány určené členským státem, který hostí olympijské a paralympijské hry, k posuzování žádostí a udělování víz členům olympijské rodiny.KAPITOLA II

Udělování víz

Článek 3

Podmínky

Vízum smí být na základě tohoto nařízení uděleno pouze tehdy, pokud daná osoba

a) 

byla určena jednou z příslušných organizací a akreditována organizačním výborem členského státu, který hostí olympijské a paralympijské hry, k účasti na olympijských nebo paralympijských hrách;

b) 

je držitelem platného cestovního dokladu, který umožňuje překračování vnějších hranic, jak je uvedeno v článku 5 Schengenského hraničního kodexu;

c) 

není vedena jako osoba, které má být odepřen vstup;

d) 

nepředstavuje hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo mezinárodní vztahy některého členského státu.

Článek 4

Podání žádosti o udělení víza

1.  Při vypracování seznamu osob vybraných pro účast na olympijských nebo paralympijských hrách může příslušná organizace společně se žádostí o vystavení olympijské akreditační karty pro vybrané osoby podat skupinovou žádost o udělení víza pro tyto vybrané osoby podléhající vízové povinnosti podle nařízení (ES) č. 539/2001, s výjimkou případů, kdy jsou tyto osoby držiteli povolení k pobytu vydaného členským státem nebo povolení k pobytu vydaného Spojeným královstvím nebo Irskem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států ( 22 ).

2.  Skupinová žádost o udělení víz pro dotčené osoby se předává současně se žádostmi o vystavení olympijské akreditační karty organizačnímu výboru členského státu, který hostí olympijské a paralympijské hry, v souladu s postupem stanoveným tímto organizačním výborem.

3.  Samostatné žádosti o udělení víza se podávají pro každou osobu účastnící se olympijských nebo paralympijských her.

4.  Organizační výbor členského státu, který hostí olympijské a paralympijské hry, předá co nejrychleji orgánům příslušným pro udělení víza skupinovou žádost o udělení víz společně s opisy žádostí o vystavení olympijské akreditační karty pro dotčené osoby, které obsahují úplné jméno, státní příslušnost, pohlaví, den a místo narození, číslo a druh cestovního dokladu s dobou platnosti.

Článek 5

Posuzování skupinové žádosti o udělení víz a druh udělených víz

1.  Vízum udělí orgány příslušné pro udělování víz, jakmile prověří, zda jsou splněny všechny podmínky stanovené v článku 3.

▼M3

2.  Udělené vízum je jednotné vízum pro několikanásobný vstup opravňující k pobytu v délce nejvýše 90 dnů po dobu trvání olympijských nebo paralympijských her.

▼B

3.  Jestliže některý člen olympijské rodiny nesplňuje podmínky stanovené v čl. 3 písm. c) nebo d), mohou orgány příslušné pro udělování víz udělit vízum s omezenou územní platností podle článku 25 tohoto nařízení.

Článek 6

Forma víza

1.  Vízum má formu dvou čísel zapsaných na olympijské akreditační kartě. První číslo je číslo víza. U jednotného víza sestává toto číslo ze sedmi (7) znaků obsahujících šest (6) číslic, před nimiž je uvedeno písmeno „C“. U víza s omezenou územní platností sestává toto číslo z osmi (8) znaků obsahujících šest (6) číslic, před nimiž jsou uvedena písmena „XX“ ( 23 ). Druhé číslo je číslo cestovního dokladu dotčené osoby.

2.  Orgány příslušné pro udělování víz předají organizačnímu výboru členského státu, který hostí olympijské a paralympijské hry, čísla víz za účelem vystavení olympijských akreditačních karet.

Článek 7

Bezplatné udělení víza

Za posouzení žádostí a udělení víza nevybírají orgány příslušné pro udělování víz žádné poplatky.KAPITOLA III

Obecná a závěrečná ustanovení

Článek 8

Zrušení víza

Jestliže dojde před začátkem her ke změně seznamu osob navržených k účasti na olympijských nebo paralympijských hrách, informují o tom příslušné organizace neprodleně organizační výbor členského státu, který hostí olympijské a paralympijské hry, aby mohly být zrušeny akreditační karty osob vyškrtnutých ze seznamu. Organizační výbor o tom informuje orgány příslušné k udělování víz a uvede čísla víz, o která se jedná.

Orgány příslušné k udělování víz zruší víza dotčených osob. Neprodleně o tom informují orgány hraniční kontroly, které tuto informaci opět neprodleně předají všem příslušným orgánům ostatních členských států.

Článek 9

Kontroly na vnějších hranicích

1.  Pokud členové olympijské rodiny, kterým byla udělena víza podle tohoto nařízení, překračují vnější hranice, omezí se jejich vstupní kontroly na ověření, zda jsou splněny podmínky stanovené v článku 3.

2.  Po dobu trvání olympijských nebo paralympijských her

a) 

se vstupní a výstupní razítko označí na první volnou stránku cestovního dokladu těch členů olympijské rodiny, u kterých je označení razítka povinné podle čl. 10 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu. Při prvním vstupu se na stejné straně také uvede číslo víza;

b) 

vstupní podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. c) Schengenského hraničního kodexu jsou považovány za splněné, jakmile je člen olympijské rodiny řádně akreditován.

3.  Odstavec 2 se použije na všechny členy olympijské rodiny, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, bez ohledu na to, zda se na ně vztahuje vízová povinnost podle nařízení (ES) č. 539/2001, či nikoli.
PŘÍLOHA XII

ROČNÍ STATISTIKY O JEDNOTNÝCH VÍZECH, VÍZECH S OMEZENOU ÚZEMNÍ PLATNOSTÍ A LETIŠTNÍCH PRŮJEZDNÍCH VÍZECH

Údaje, které je třeba za každé příslušné místo, kde jednotlivé členské státy udělují víza, předložit Komisi ve lhůtě stanovené v článku 46:

— 
celkový počet žádostí o udělení víz typu A (včetně víz typu A pro více vstupů),
— 
celkový počet udělených víz typu A (včetně víz typu A pro více vstupů),
— 
celkový počet udělených víz typu A pro více vstupů,
— 
celkový počet neudělených víz typu A (včetně víz typu A pro více vstupů),
— 
celkový počet žádostí o udělení víz typu C (včetně víz typu C pro více vstupů),
— 
celkový počet udělených víz typu C (včetně víz typu C pro více vstupů),
— 
celkový počet udělených víz typu C pro více vstupů,
— 
celkový počet neudělených víz typu C (včetně víz typu C pro více vstupů),
— 
celkový počet udělených víz s omezenou územní platností.

Obecná pravidla týkající se předkládání údajů:

— 
údaje za celý předchozí rok se shromáždí do jediného souboru,
— 
údaje se poskytují za využití společné šablony (poskytnuté Komisí),
— 
údaje jsou dostupné za jednotlivá místa, kde příslušný členský stát uděluje víza, rozdělují se podle jednotlivých třetích zemí,
— 
mezi údaji o „neudělených vízech“ jsou údaje o zamítnutých vízech a žádostech, jejichž posouzení bylo přerušeno (jak je stanoveno v čl. 8 odst. 2).

V případě, kdy údaj pro jednu konkrétní kategorii a některou třetí zemi není dostupný ani příslušný, nechají členské státy rubriku prázdnou (nebudou vyplňovat „0“ (nulu), „nepoužije se“ ani žádný jiný záznam).
PŘÍLOHA XIIISROVNÁVACÍ TABULKA

Ustanovení tohoto nařízení

Nahrazená ustanovení Schengenské úmluvy (CSA), Společné konzulární instrukce (SKI) nebo rozhodnutí schengenského výkonného výboru (SCH/Com-ex)

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel a oblast působnosti

SKI, část I.1 Oblast působnosti (CSA, články 9 a 10)

Článek 2

Definice

body 1 až 4

SKI: část I.2 Definice a druhy víz

SKI: část IV „Právní základ“

CSA: čl. 11 odst. 2, čl. 14 odst. 1, články 15 a 16

HLAVA II

LETIŠTNÍ PRŮJEZDNÍ VÍZUM

Článek 3

Státní příslušníci třetích zemí, kteří mají povinnost mít letištní průjezdní vízum

Společná akce 96/197/SSV, SKI část I.2.1.1

HLAVA III

POSTUPY A PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ VÍZ

KAPITOLA I

Orgány oprávněné k vyřizování žádosti

Článek 4

Orgány oprávněné k vyřizování žádosti

SKI, část II.4, CSA, čl. 12 odst. 1, nařízení (ES) č. 415/2003

Článek 5

Členský stát příslušný pro posouzení žádosti a vydání rozhodnutí

SKI, část II, 1.1 písm. a) a b), CSA, čl. 12 odst. 2

Článek 6

Územní konzulární příslušnost

SKI, část II, 1.1 a 3

Článek 7

Příslušnost pro udělování víz státním příslušníkům třetích zemí, kteří se oprávněně zdržují na území členského státu

Článek 8

Ujednání o zastupování

SKI, část II, 1.2

KAPITOLA II

Žádost

Článek 9

Praktické postupy pro podávání žádosti

SKI, příloha 13, poznámka (čl. 10 odst. 1)

Článek 10

Obecná pravidla pro podávání žádosti

Článek 11

Formulář žádosti

SKI, část III.1.1

Článek 12

Cestovní doklad

SKI, část III.2 písm. a), CSA, čl. 13 odst. 1 a 2

Článek 13

Biometrické identifikátory

SKI, část III.1.2 písm. a) a b)

Článek 14

Podpůrné doklady

SKI, část III.2 písm. b) a část V.1.4, Com-ex (98) 57

Článek 15

Cestovní zdravotní pojištění

SKI, část V, 1.4

Článek 16

Vízový poplatek

SKI, část VII.4 a příloha 12

Článek 17

Poplatek za služby

SKI, část VII, 1.7

KAPITOLA III

Posuzování žádosti a vydávání rozhodnutí

Článek 18

Ověření příslušnosti konzulátu

Článek 19

Přípustnost

Článek 20

Razítko označující přípustnost žádosti

SKI, část VIII, 2

Článek 21

Ověření podmínek vstupu a posouzení rizik

SKI, část III.4 a část V.1

Článek 22

Předchozí konzultace ústředních orgánů jiných členských států

SKI, část II, 2.3 a část V, 2.3 písm. a) až d)

Článek 23

Rozhodnutí o žádosti

SKI, část V, 2.1 (druhá odrážka) a 2.2

KAPITOLA IV

Udělení víza

Článek 24

Udělení jednotného víza

SKI, část V, 2.1

Článek 25

Udělení víza s omezenou územní platností

SKI, část V, 3, příloha 14, CSA, čl. 11 odst. 2, čl. 14 odst. 1 a článek 16

Článek 26

Udělení letištního průjezdního víza

SKI, část I, 2.1.1 – Společná akce 96/197/SVV

Článek 27

Vyplňování vízového štítku

SKI, část VI, 1, 2, 3, 4

Článek 28

Zneplatnění vyplněných vízových štítků

SKI, část VI, 5.2

Článek 29

Připojení vízových štítků

SKI, část VI, 5.3

Článek 30

Práva vyplývající z uděleného víza

SKI, část I, 2.1, poslední věta

Článek 31

Informování ústředních orgánů jiných členských států

Článek 32

Zamítnutí žádosti o udělení víza

KAPITOLA V

Změny uděleného víza

Článek 33

Prodloužení

Com-ex (93) 21

Článek 34

Prohlášení víza za neplatné a zrušení víza

Com-ex (93) 24 a příloha 14 k SKI

KAPITOLA VI

Víza udělená na vnějších hranicích

Článek 35

Víza, o jejichž udělení je zažádáno na vnějších hranicích

Nařízení (ES) č. 415/2003

Článek 36

Víza udělovaná projíždějícím námořníkům na vnějších hranicích

HLAVA IV

SPRÁVA A ORGANIZACE

Článek 37

Organizace vízových oddělení

SKI, část VII, 1, 2, 3

Článek 38

Zdroje pro posuzování žádostí o víza a kontrola konzulátů

 

SKI, část VII, 1A

Článek 39

Chování příslušných pracovníků

SKI, část III.5

Článek 40

Formy spolupráce

SKI, část VII, 1AA

Článek 41

Spolupráce mezi členskými státy

Článek 42

Pomoc honorárních konzulů

SKI, část VII, AB

Článek 43

Spolupráce s externími poskytovateli služeb

SKI, část VII, 1B

Článek 44

Šifrování a bezpečné předávání údajů

SKI, část II, 1.2, část VII, 1.6, šestý, sedmý, osmý a devátý pododstavec

Článek 45

Spolupráce členských států s obchodními zprostředkovateli

SKI, VIII, 5.2

Článek 46

Sestavování statistik

SCH Com-ex (94) 25 a (98) 12

Článek 47

Informování veřejnosti

HLAVA V

MÍSTNÍ SCHENGENSKÁ SPOLUPRÁCE

Článek 48

Místní schengenská spolupráce konzulátů členských států

SKI, VIII, 1, 3, 4

HLAVA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 49

Ustanovení o olympijských a paralympijských hrách

Článek 50

Změny příloh

Článek 51

Pokyny k praktickému uplatňování vízového kodexu

Článek 52

Postup projednávání ve výboru

Článek 53

Oznamování

Článek 54

Změny nařízení (ES) č. 767/2008

Článek 55

Změny nařízení (ES) č. 562/2006

Článek 56

Zrušující ustanovení

Článek 57

Monitorování a hodnocení

Článek 58

Vstup v platnost
PŘÍLOHYPříloha I

Jednotný formulář žádosti

SKI, příloha 16

Příloha II

Příkladmý seznam podpůrných dokladů

Částečně SKI, V, 1.4

Příloha III

Jednotný vzor a používání razítka označujícího přípustnost žádosti

SKI, VIII, 2

Příloha IV

Společný seznam třetích zemí uvedený v příloze I nařízení (ES) č. 539/2001, jejichž státní příslušníci mají povinnost mít při průjezdu přes tranzitní prostory mezinárodních letišť na území členských států letištní průjezdní vízum

SKI, příloha 3, část I

Příloha V

Seznam povolení k pobytu, jejichž držitelé jsou oprávněni k průjezdu přes letiště členských států, aniž by museli mít letištní průjezdní vízum

SKI, příloha 3, část III

Příloha VI

Jednotný formulář pro oznamování a odůvodňování zamítnutí žádosti o udělení víza, prohlášení víza za neplatné nebo jeho zrušení

Příloha VII

Vyplňování vízového štítku

SKI, část VI, oddíl 1–4, příloha 10

Příloha VIII

Připojení vízového štítku

SKI, část VI, 5.3

Příloha IX

Pravidla pro udělování víz na hranicích projíždějícím námořníkům, na které se vztahuje vízová povinnost

Nařízení (ES) č. 415/2003, příloha I a II

Příloha X

Seznam minimálních požadavků, které musí být obsaženy v právním nástroji v případě spolupráce s externími poskytovateli služeb

SKI, příloha 19

Příloha XI

Zvláštní postupy a podmínky, které zjednodušují udělování víz členům olympijské rodiny účastnícím se olympijských a paralympijských her

Příloha XII

Roční statistiky o jednotných vízech, vízech s omezenou územní platností a letištních průjezdních vízech( 1 ) Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1.

( 3 ) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1105/2011/EU ze dne 25. října 2011 o seznamu cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou být opatřeny vízem, a o zavedení mechanismu pro sestavování tohoto seznamu (Úř. věst. L 287, 4.11.2011, s. 9).

( 4 ) Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 4.

( 5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

( 6 ) Úř. věst. L 267, 27.9.2006, s. 41.

( 7 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).

( 8 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).

( 9 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

( 10 ) Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).

( 11 ) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 12 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

( *1 ) Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1.“;

( 13 ) Úř. věst. L 63, 13.3.1996, s. 8.

( 14 ) Úř. věst. L 116, 26.4.2001, s. 2.

( 15 ) Úř. věst. L 150, 6.6.2001, s. 4.

( 16 ) Úř. věst. L 64, 7.3.2003, s. 1.

( 17 ) Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 1.

( 18 ) U Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska se logo nevyžaduje.

( 19 ) U Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska se logo nevyžaduje.

( 20 ) Na zrušení víza z tohoto důvodu se nevztahuje právo na odvolání.

( 21 ) Je-li vyžadován vnitrostátním právem.

( 22 ) Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.

( 23 ) Odkaz na kód ISO pořádajícího členského státu.