2009R0669 — CS — 01.07.2011 — 004.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 669/2009

ze dne 24. července 2009,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 194, 25.7.2009, p.11)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

Nařízení Komise (EU) č. 212/2010 ze dne 12. března 2010,

  L 65

16

13.3.2010

 M2

Nařízení Komise (EU) č. 878/2010 ze dne 6. října 2010,

  L 264

1

7.10.2010

 M3

Nařízení Komise (EU) č. 1099/2010 ze dne 26. listopadu 2010,

  L 312

9

27.11.2010

 M4

Nařízení Komise (EU) č. 187/2011 ze dne 25. února 2011,

  L 53

45

26.2.2011

►M5

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 433/2011 ze dne 4. května 2011,

  L 115

5

5.5.2011


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 221, 24.8.2010, s. 15  (669/2009)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 221, 24.8.2010, s. 15  (212/2010)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 669/2009

ze dne 24. července 2009,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES

(Text s významem pro EHP)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat ( 1 ), a zejména na čl. 15 odst. 5 a čl. 63 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin ( 2 ), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví harmonizovaný rámec obecných pravidel pro organizaci úředních kontrol na úrovni Společenství včetně úředních kontrol vstupu potravin a krmiv ze třetích zemí. Kromě toho stanoví, že musí být vypracován seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu, které z důvodu známého nebo nově vznikajícího rizika podléhají zesíleným úředním kontrolám v místě vstupu na území uvedená v příloze I uvedeného nařízení (dále jen „seznam“). Tyto zesílené kontroly by měly umožnit účinnější boj proti známému nebo nově vznikajícímu riziku a zároveň sběr přesných monitorovacích údajů o výskytu a rozšíření nepříznivých výsledků laboratorních analýz.

(2)

Aby mohl být vypracován tento seznam, je třeba přihlédnout k některým kritériím, jež by umožnila zjištění známého nebo nově vznikajícího rizika souvisejícího se specifickými krmivy a potravinami jiného než živočišného původu.

(3)

Než bude přijata standardizovaná metodika a standardizovaná kritéria pro vytvoření seznamu, mělo by být pro účely vypracování a aktualizace seznamu přihlédnuto k údajům vyplývajícím z oznámení získaných prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ke zprávám Potravinového a veterinárního úřadu, zprávám získaným ze třetích zemí, výměně informací mezi Komisí, členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a k vědeckým hodnocením.

(4)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví, že pro účely organizování zesílených kontrol členské státy určí jednotlivá místa vstupu, ve kterých je přístup k vhodným kontrolním zařízením pro různé druhy krmiv a potravin. Je proto vhodné v tomto nařízení stanovit minimální požadavky na určená místa vstupu, aby byl zajištěn stupeň jednotnosti v účinnosti kontrol.

(5)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví, že pro účely organizování zesílených kontrol budou členské státy od provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků odpovědných za zásilky požadovat, aby předem oznámili příchod a druh těchto zásilek. Proto by měl být stanoven vzorový formulář společného vstupního dokladu pro dovoz krmiv a potravin jiného než živočišného původu, na které se vztahuje toto nařízení, aby byl zajištěn jednotný přístup v celém Společenství. Společný vstupní doklad by měl být předložen celním orgánům, když jsou zásilky deklarovány k propuštění do volného oběhu.

(6)

Aby byl zaručen určitý stupeň jednotnosti na úrovni Společenství, pokud jde o zesílené úřední kontroly, je kromě toho vhodné v tomto nařízení stanovit, aby uvedené kontroly zahrnovaly kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

(7)

Měly by být zpřístupněny přiměřené finanční zdroje pro organizaci zesílených úředních kontrol. Proto by členské státy měly vybírat poplatky nutné k pokrytí nákladů souvisejících s uvedenými kontrolami. Výpočet uvedených poplatků by měl být v souladu s kritérii stanovenými v příloze VI nařízení (ES) č. 882/2004.

(8)

Rozhodnutí Komise 2005/402/ES ze dne 23. května 2005 o mimořádných opatřeních týkajících se chilli papriček, výrobků z chilli papriček, kurkumy a palmového oleje ( 3 ) stanoví, že ke všem zásilkám těchto výrobků je přiložena analytická zpráva, která prokazuje, že výrobek neobsahuje žádnou z těchto látek: Sudan I (číslo CAS 842-07-9), Sudan II (číslo CAS 3118-97-6), Sudan III (číslo CAS 85-86-9) nebo Sudan IV (85-83-6). Od přijetí uvedených opatření se četnost oznámení do systému RASFF snížila, což naznačuje výrazné zlepšení situace, pokud jde o přítomnost barviv Sudan v příslušných výrobcích. Proto je vhodné zrušit požadavek na předkládání analytické zprávy pro každou zásilku dovezených výrobků, který je stanoven v rozhodnutí 2005/402/ES, a místo toho zavést jednotné a zesílené úřední kontroly uvedených zásilek v místě vstupu do Společenství. Rozhodnutí 2005/402/ES by proto mělo být zrušeno.

(9)

Rozhodnutí Komise 2006/504/ES ze dne 12. července 2006, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny ( 4 ), stanoví, aby byly kontroly na přítomnost aflatoxinů u podzemnice olejné pocházející z Brazílie prováděny častěji (u 50 % veškerých zásilek). Od přijetí uvedených opatření se četnost oznámení do systému RASFF, pokud jde o aflatoxiny v podzemnici olejné z Brazílie, snížila. Proto je vhodné zrušit opatření stanovená v rozhodnutí 2006/504/ES, pokud jde o tyto komodity, které by místo toho měly podléhat jednotným a zesíleným úředním kontrolám v místě vstupu do Společenství. Rozhodnutí 2006/504/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Uplatňování minimálních požadavků na určená místa vstupu může členským státům působit praktické obtíže. Proto by v tomto nařízení mělo být stanoveno přechodné období, během nějž by mohly být uvedené požadavky prováděny postupně. Během uvedeného přechodného období by tedy mělo být příslušným orgánům v členských státech umožněno provádět požadované kontroly totožnosti a fyzické kontroly na jiných kontrolních místech, než jsou určená místa vstupu. V těchto případech by mělo takové kontrolní místo splňovat minimální požadavky na určená místa vstupu stanovená tímto nařízením.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví na základě čl. 15 odst. 5 nařízení (ES) č. 882/2004 pravidla týkající se provádění zesílených úředních kontrol platná v místě vstupu na území zmíněná v příloze I uvedeného nařízení pro dovoz krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Aktualizace přílohy I

Aby mohl být seznam v příloze I zřízen a pravidelně aktualizován, je třeba přihlédnout přinejmenším k těmto zdrojům informací:

a) údaje vyplývající z oznámení získaných prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF);

b) zprávy a informace vyplývající z činnosti Potravinového a veterinárního úřadu;

c) zprávy a informace získané ze třetích zemí;

d) výměna informací mezi Komisí, členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin;

e) případně vědecká hodnocení.

Seznam v příloze I je pravidelně, alespoň každé čtvrtletí, přezkoumán.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a) „společným vstupním dokladem“ se rozumí doklad, jehož vzor je uveden v příloze II a jenž musí vyplnit provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce, jak je stanoveno v článku 6, a příslušný orgán, který potvrdí provedení úředních kontrol;

b) „určeným místem vstupu“ se rozumí místo vstupu na jedno z území uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004, jak je stanoveno v čl. 17 odst. 1 první odrážce uvedeného nařízení; pokud jde o zásilky dopravované po moři, které jsou vykládány za účelem nakládky na jiné plavidlo pro další přepravu do přístavu v jiném členském státě, je určeným místem vstupu uvedený přístav;

c) „zásilkou“ se rozumí množství jakýchkoli krmiv nebo potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I tohoto nařízení, které jsou zařazeny do stejné kategorie nebo odpovídají stejnému popisu, vztahuje se na ně tentýž doklad (doklady), byly dopraveny týmž dopravním prostředkem a pocházejí z téže třetí země nebo části této země.

Článek 4

Minimální požadavky na určená místa vstupu

Aniž je dotčen článek 19, mají určená místa vstupu k dispozici přinejmenším:

a) dostatečný počet pracovníků s vhodnou kvalifikací a zkušenostmi k provádění předepsaných kontrol u zásilek;

b) vhodné prostory pro příslušný orgán k provádění nezbytných kontrol;

c) podrobné pokyny týkající se odběru vzorků pro analýzu a zasílání těchto vzorků pro analýzu do laboratoře určené na základě čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 882/2004 (dále jen „určená laboratoř“);

d) prostory k případnému skladování zásilek (a zásilek přepravovaných v kontejnerech) ve vhodných podmínkách během doby zadržení, než obdrží výsledky analýzy uvedené v písmeni c), a dostatečný počet skladovacích prostor, včetně chladírenských skladů, pro případy, kdy povaha zásilky vyžaduje kontrolovanou teplotu;

e) vybavení pro vykládku a odpovídající vybavení pro odběr vzorků pro analýzu;

f) možnost provedení vykládky a odběru vzorků pro analýzu na zastřešeném místě, pokud je třeba;

g) určenou laboratoř, která může provést analýzu, jak je uvedeno v písmeni c), a která se nachází na místě, kam mohou být vzorky dopraveny během krátké doby.

Článek 5

Seznam určených míst vstupu

Členské státy vedou a zpřístupní na internetu aktualizovaný seznam určených míst vstupu pro každý výrobek uvedený v příloze I. Členské státy Komisi sdělí internetovou adresu těchto seznamů.

Komise pro informaci zveřejní na svých internetových stránkách odkazy členských států na uvedené seznamy.

Článek 6

Oznamování zásilek předem

Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci odpovídajícím způsobem předem oznámí předpokládané datum a čas fyzického příchodu zásilky na určené místo vstupu a druh zásilky.

Za tímto účelem vyplní část I společného vstupního dokladu a předají tento doklad příslušnému orgánu na určeném místě vstupu alespoň jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky.

Článek 7

Jazyk společných vstupních dokladů

Společné vstupní doklady jsou vypracovávány v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se nachází určené místo vstupu.

Členský stát však může povolit, aby byly společné vstupní doklady vypracovávány v jiném úředním jazyce Společenství.

Článek 8

Zesílené úřední kontroly na určených místech vstupu

1.  Příslušný orgán na určeném místě vstupu provádí bez prodlení:

a) kontroly dokladů všech zásilek do 2 pracovních dnů od jejich příchodu na určené místo vstupu, pokud nenastanou výjimečné a nevyhnutelné okolnosti;

b) kontroly totožnosti a fyzické kontroly, včetně laboratorní analýzy, jejichž četnost je stanovena v příloze I, a to takovým způsobem, aby provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci nemohli předvídat, zda určitá konkrétní zásilka bude těmto kontrolám podrobena; výsledky fyzických kontrol musí být k dispozici ihned, jakmile to bude z technického hlediska možné.

2.  Po dokončení kontrol stanovených v odstavci 1 příslušný orgán:

a) vyplní příslušný oddíl části II společného vstupního dokladu a odpovědný úředník příslušného orgánu orazítkuje a podepíše originál uvedeného dokladu;

b) pořídí a uchová kopii podepsaného a orazítkovaného společného vstupního dokladu.

Originál společného vstupního dokladu je přiložen k zásilce při její další přepravě, dokud se zásilka nedostane na místo určení uvedené ve společném vstupním dokladu.

Příslušný orgán na určeném místě vstupu může povolit další přepravu zásilky před tím, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol. Pokud bylo schválení uděleno, příslušný orgán na určeném místě vstupu o tom uvědomí příslušný orgán v místě určení a učiní se vhodná opatření k zajištění toho, aby zásilka zůstala pod stálým dohledem příslušných orgánů a nemohlo s ní být žádným způsobem manipulováno do doby, než budou k dispozici výsledky fyzických kontrol.

Pokud je zásilka přepravována dříve, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, vydá se pro tyto účely ověřená kopie originálu společného vstupního dokladu.

Článek 9

Zvláštní okolnosti

1.  Na žádost dotčeného členského státu může Komise příslušným orgánům určitých určených míst vstupu, které pracují za specifických zeměpisných omezení, povolit provádění fyzických kontrol v prostorách provozovatele krmivářského a potravinářského podniku, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) není nepříznivě ovlivněna účinnost kontrol prováděných na určeném místě vstupu;

b) prostory případně splňují požadavky uvedené v čl. 4 a jsou pro tento účel schváleny členským státem;

c) jsou zavedena vhodná opatření, která zaručují, že zásilka od okamžiku příjezdu na určené místo vstupu zůstane pod stálým dohledem příslušných orgánů určeného místa vstupu a během všech kontrol s ní nemůže být žádným způsobem manipulováno.

2.  Odchylně od čl. 8 odst. 1 může za výjimečných okolností rozhodnutí zařadit nový výrobek na seznam v příloze I stanovit, že příslušný orgán místa určení uvedeného ve společném vstupním dokladu může případně provádět kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek uvedeného nového výrobku v prostorách provozovatele krmivářského a potravinářského podniku, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 písm. b) a c) a pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) výrobek snadno podléhá zkáze nebo jeho balení má zvláštní vlastnosti, a proto by provádění odběru vzorků na určeném místě vstupu nevyhnutelně vedlo k vážnému riziku pro bezpečnost potravin nebo k poškození výrobku v nepřijatelném rozsahu;

b) jsou zavedena vhodná opatření pro spolupráci příslušných orgánů určeného místa vstupu a příslušných orgánů provádějících fyzické kontroly, aby bylo zajištěno, že:

i) se zásilkou nemůže být během všech kontrol žádným způsobem manipulováno,

ii) jsou zcela splněny požadavky týkající se podávání zpráv stanovené v článku 15.

Článek 10

Propuštění do volného oběhu

Propuštění zásilek do volného oběhu je podmíněno předložením společného vstupního dokladu řádně vyplněného příslušným orgánem, nebo jeho elektronické verze, ze strany provozovatele krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce celním orgánům, jakmile byly provedeny veškeré kontroly požadované na základě čl. 8 odst. 1 a jakmile jsou známy příznivé výsledky fyzických kontrol, pokud jsou tyto kontroly požadovány.

Článek 11

Povinnosti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků

Pokud to zvláštní vlastnosti zásilky umožňují, provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce poskytne příslušnému orgánu:

a) dostatečný počet pracovníků a logistiku pro vykládku zásilky, aby mohly být provedeny úřední kontroly;

b) odpovídající vybavení pro odběr vzorků pro analýzu, pokud jde o zvláštní způsoby přepravy a/nebo specifické způsoby balení, pokud reprezentativní odběr vzorků nelze provést pomocí obvyklého vybavení k odběru vzorků.

Článek 12

Rozdělení zásilek

Zásilky se nerozdělují, dokud nebyly dokončeny zesílené úřední kontroly a dokud příslušný orgán nevyplnil společný vstupní doklad, jak je stanoveno v článku 8.

V případě následného rozdělení zásilky se ke každé části zásilky připojí ověřená kopie společného vstupního dokladu, která zásilku doprovází, dokud není propuštěna do volného oběhu.

Článek 13

Nedodržení ustanovení

Pokud se na základě úředních kontrol zjistí, že ustanovení nebyla dodržena, vyplní odpovědný úředník příslušného orgánu část III společného vstupního dokladu a přijmou se opatření podle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.

Článek 14

Poplatky

1.  Členské státy zajistí výběr poplatků vzniklých v souvislosti se zesílenými úředními kontrolami stanovenými tímto nařízením v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 882/2004 a s kritérii stanovenými v příloze VI nařízení (ES) č. 882/2004.

2.  Poplatky uvedené v odstavci 1 platí provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků odpovědní za zásilku nebo jejich zástupci.

Článek 15

Podávání zpráv Komisi

1.  Členské státy podají Komisi zprávu o zásilkách za účelem soustavného hodnocení krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I.

Tato zpráva se předkládá do konce měsíce následujícího po každém čtvrtletí.

2.  Tato zpráva obsahuje tyto informace:

a) informace o každé zásilce, včetně:

i) velikosti vyjádřené uvedením čisté hmotnosti zásilky,

ii) země původu každé zásilky;

b) počet zásilek, u kterých byl proveden odběr vzorků pro analýzu;

c) výsledky kontrol stanovených v čl. 8 odst. 1.

3.  Komise zpracuje zaslané zprávy podle odstavce 2 a dá je k dispozici členským státům.

Článek 16

Změna rozhodnutí 2006/504/ES

Rozhodnutí 2006/504/ES se mění takto:

1) v čl. 1 písm. a) se zrušují body iii), iv) a v);

2) v čl. 5 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) každé zásilky potravin z Brazílie“;

3) v článku 7 se zrušuje odstavec 3.

Článek 17

Zrušení rozhodnutí 2005/402/ES

Rozhodnutí Komise 2005/402/ES se zrušuje.

Článek 18

Použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 25. ledna 2010.

▼M1

Článek 19

Přechodná ustanovení

1.  Pokud nemá určené místo vstupu požadované vybavení k provádění kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovených v čl. 8 odst. 1 písm. b), mohou být uvedené kontroly prováděny po dobu pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost na jiném kontrolním místě v tomtéž členském státě, jež k těmto účelům schválil příslušný orgán, předtím, než je zboží deklarováno k propuštění do volného oběhu, jestliže uvedené kontrolní místo splňuje minimální požadavky stanovené v článku 4.

2.  Členské státy zveřejní elektronickou cestou na svých internetových stránkách seznam kontrolních míst schválených na základě odstavce 1.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M5
PŘÍLOHA I

A)    Krmiva a potraviny jiného než živočišného původu podléhající zesíleným úředním kontrolám na určeném místě vstupuKrmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Země původu

Riziko

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%)

—  Podzemnice olejná ve skořápce

—  1202 10 90

Argentina

Aflatoxiny

10

—  Podzemnice olejná bez skořápky

—  1202 20 00

—  Arašídové máslo

—  2008 11 10

—  Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

—  Podzemnice olejná ve skořápce

—  1202 10 90

Brazílie

Aflatoxiny

10

—  Podzemnice olejná bez skořápky

—  1202 20 00

—  Arašídové máslo

—  2008 11 10

—  Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

Sušené nudle

ex19 02

Čína

Hliník

10

(Potraviny)

—  Fazole (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00; ex071022 00

Dominikánská republika

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (3)

50

—  Hořký meloun

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Kalebasa

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Paprika (Capsicum spp.)

—  0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

—  Lilek

—  0709 30 00; ex071080 95

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

 

—  Pomeranče (čerstvé nebo sušené)

—  0805 10 20; 0805 10 80

Egypt

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (7)

10

—  Broskve

—  0809 30 90

—  Granátová jablka

—  ex081090 95

—  Jahody

—  0810 10 00

—  Zelené fazole

—  ex070820 00

(Potraviny – čerstvé ovoce a zelenina)

 

—  Podzemnice olejná ve skořápce

—  1202 10 90

Ghana

Aflatoxiny

50

—  Podzemnice olejná bez skořápky

—  1202 20 00

—  Arašídové máslo

—  2008 11 10

(Krmiva a potraviny)

 

Listy curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex121190 85

Indie

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (5)

10

(Potraviny – čerstvé bylinky)

—  Chilli papričky (Capsicum annuum), vcelku

—  ex090420 10

Indie

Aflatoxiny

50

—  Chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté

—  ex090420 90

—  Výrobky z chilli papriček (curry)

—  0910 91 05

—  Muškátové oříšky (Myristica frangrans)

—  0908 10 00

—  Muškátový květ (Myristica frangrans)

—  0908 20 00

—  Zázvor (Zingiber officinale)

—  0910 10 00

—  Curcuma longa (kurkuma) (turmeric)

—  0910 30 00

(Potraviny – sušené koření)

 

—  Podzemnice olejná ve skořápce

—  1202 10 90

Indie

Aflatoxiny

20

—  Podzemnice olejná bez skořápky

—  1202 20 00

—  Arašídové máslo

—  2008 11 10

—  Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

Čerstvá okra

ex070990 90

Indie

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (2)

10

(Potraviny)

Melounová jádra (egusi, Citrullus lanatus) a produkty z nich vyrobené

ex120799 97; ex110630 90; ex200899 99;

Nigérie

Aflatoxiny

50

(Potraviny)

Rýže Basmati pro přímou lidskou spotřebu

ex10 06 30

Pákistán

Aflatoxiny

20

(Potraviny – omletá rýže)

—  Chilli papričky (Capsicum annuum), vcelku

—  ex090420 10

Peru

Aflatoxiny a ochratoxin A

10

—  Chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté

—  ex090420 90

(Potraviny – sušené koření)

 

—  Podzemnice olejná ve skořápce

—  1202 10 90

Jižní Afrika

Aflatoxiny

10

—  Podzemnice olejná bez skořápky

—  1202 20 00

—  Arašídové máslo

—  2008 11 10

—  Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

—  Čerstvé chilli papričky (Capsicum spp.)

ex070960 10, ex071080 51; ex070960 99, ex071080 59

Thajsko

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (9)

10

(Potraviny)

—  Listy koriandru

—  ex070990 90

Thajsko

Salmonela (6)

10

—  Bazalka (pravá)

—  ex121190 85

—  Máta

—  ex121190 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

—  Listy koriandru

—  ex070990 90

Thajsko

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (4)

20

—  Bazalka (pravá)

—  ex121190 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

—  Fazole

—  ex070820 00; ex071022 00

Thajsko

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (4)

50

—  Lilek

—  0709 30 00; ex071080 95

—  Zelenina rodu Brassica

—  0704; ex071080 95

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

 

—  Sladká paprika (Capsicum annuum)

—  0709 60 10; 0710 80 51

Turecko

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (8)

10

—  Rajčata

—  0702 00 00; 0710 80 70

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

 

Sušené hrozny (vinná réva)

0806 20

Uzbekistán

Ochratoxin A

50

(Potraviny)

—  Chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté

—  ex090420 90

Všechny třetí země

Barviva Sudan

10

—  Výrobky z chilli papriček (curry)

—  0910 91 05

—  Curcuma longa (kurkuma) (turmeric)

—  0910 30 00

(Potraviny – sušené koření)

 

—  Červený palmový olej

—  ex151110 90

(Potraviny)

 

(1)   V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“ (např. ex10 06 30: zahrnuje pouze rýži Basmati pro přímou lidskou spotřebu).

(2)   Zejména rezidua: acefátu, methamidofu, triazofu, endosulfanu a monokrotofu.

(3)   Zejména rezidua: amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlorfenapyru, chlorpyrifu, CS2 (dithiokarbamáty), diafenthiuronu, diazinonu, dichlorvu, dikofolu, dimethoátu, endosulfanu, fenamidonu, imidaklopridu, malathionu, methamidofu, methiokarbu, methomylu, monokrotofu, omethoátu, oxamylu, profenofu, propikonazolu, thiabendazolu a thiaklopridu.

(4)   Zejména rezidua: acefátu, karbarylu, karbendazimu, karbofuranu, chlorpyrifu, chlorpyrifos-methylu, dimethoátu, ethionu, malathionu, metalaxylu, methamidofu, methomylu, monokrotofu, omethoátu, profenofu, prothiofu, kvinalfu, triadimefonu, triazofu, dikrotofu, EPN a triforinu.

(5)   Zejména rezidua: triazofu, oxydemeton-methylu, chlorpyrifu, acetamipridu, thiamethoxamu, clothianidinu, methamidofu, acefátu, propargitu a monokrotofu.

(6)   Referenční metoda EN/ISO 6579 nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody, jak je uvedeno v článku 5 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).

(7)   Zejména rezidua: cyfluthrinu cyprodinilu, diazinonu, dimethoátu, ethionu, fenitrothionu, fenpropathrinu, fludioxonilu, hexaflumuronu, lambda-cyhalothrinu, methiocarbu, methomylu, omethoátu, oxamylu, fenthoátu a thiophanát-methylu.

(8)   Zejména rezidua: methomylu, oxamylu, karbendazimu, klofentezinu, diafenthiuronu, dimethoátu, formetanátu, malathionu, procymidonu, tetradifonu a thiophanát-methylu.

(9)   Zejména rezidua: karbofuranu, methomylu, omethoátu, dimethoátu, triazofu, malathionu, profenofu, prothiofu, ethionu, karbendazimu, triforinu, procymidonu a formetanátu.

B)    Definice

Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky:

i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9);

ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6);

iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9);

iv) šarlatová červeň; nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).

▼B
PŘÍLOHA II

SPOLEČNÝ VSTUPNÍ DOKLAD

image

image

►() C1  

►() C1  

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Společný vstupní doklad (SVD)

II.1. Referenční číslo společného vstupního dokladu

II.2. Odkaz na celní doklad:

II.3. Kontrola dokladů

Uspokojivá

Neuspokojivá

II.4. Zásilka vybraná pro fyzické kontroly

Ano

Ne

II.5. Vyhovující pro přesun

Kontrolní místo

Číslo jednotky kontrolního místa

II.6. NEPŘIJATELNÉ

1. Vrácení

2. Zničení

3. Přeměna

4. Použití pro jiný účel

II.7. Údaje o kontrolovaných místech určení (II.6)

Číslo schválení (pokud se použije):

Adresa

Poštovní kód

II.8. Úplná identifikace určeného místa vstupu a úřední razítko

Určené místo vstupu

Razítko:

Číslo jednotky určeného místa vstupu

II.9. Úřední inspektor

Já, níže podepsaný úřední inspektor určeného místa vstupu, potvrzuji, že kontroly zásilky byly provedeny v souladu s požadavky Společenství.

II.10.

II.11. Kontrola totožnosti:

Ano

Ne

Uspokojivá

Neuspokojivá

II.12. Fyzická kontrola:

Uspokojivá

Neuspokojivá

II.13. Laboratorní zkoušky:

Ano

Ne

Vyšetřeno na

Výsledky:

Uspokojivá

Neuspokojivá

II.14. VYHOVUJÍCÍ pro propuštění do volného oběhu

Lidská spotřeba

Další zpracování

Krmivo

Jiné

II.15.

II.16. NEPŘIJATELNOST

1. Vrácení

2. Zničení

3. Přeměna

4. Použití pro jiný účel

II.17. Důvody zamítnutí

1. Chybějící/neplatné osvědčení (podle potřeby)

2. Doklad totožnosti: neshoda s doklady

3. Nedostatečná hygiena

4. Chemická kontaminace

5. Mikrobiologická kontaminace

6. Jiné

II.18. Údaje o kontrolovaných místech určení (II.16)

Číslo schválení (pokud se použije):

Adresa

Poštovní kód

II.19. Zásilka opakovaně pečetěna:

Číslo nové pečeti:

II.20. Úplná identifikace určeného místa vstupu / kontrolního místa a úřední razítko

Razítko:

II.21. Úřední inspektor

Já, níže podepsaný úřední inspektor určeného místa vstupu / kontrolního místa, potvrzuji, že kontroly zásilky byly provedeny v souladu s požadavky Společenství.

Jméno - velkými písmeny:

Datum:

Podpis:

III.1. Údaje související s odesláním zpět:

Přepravní prostředek číslo:

Vagon

Letadlo

Plavidlo

Silniční vozidlo

Země určení:

+ Kód ISO

Datum:

III.2. Další postup

Místní jednotka příslušného orgánu

Příchod zásilky

Ano

Ne

Soulad zásilky

Ano

Ne

III.3. Úřední inspektor

Jméno - velkými písmeny:

Adresa

Datum:

Razítko:

Číslo jednotky

Podpis:

Část II: Rozhodnutí o zásilce

Část III: Kontrola

▼M1

Pokyny ke společnému vstupnímu dokladu

Obecně

:

Společný vstupní doklad vyplňte hůlkovým písmem. Pokyny se vztahují k příslušnému číslu kolonky.

Část I

Pokud není uvedeno jinak, tuto část vyplní provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce.

Kolonka I.1

Odesílatel: jméno a úplná adresa fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivářského a potravinářského podniku) odesílající zásilku. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.2

Tuto kolonku musí vyplnit příslušný orgán určeného místa vstupu.

Kolonka I.3

Příjemce: jméno a úplná adresa fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivářského a potravinářského podniku), pro kterou je zásilka určena. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.4

Osoba odpovědná za zásilku: osoba (provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce či osoba činící prohlášení jeho jménem), která je odpovědná za zásilku předloženou na určeném místě vstupu a která jménem dovozce činí potřebná prohlášení u příslušného orgánu na určeném místě vstupu. Uveďte jméno a úplnou adresu. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.5

Země původu: třetí země, ze které komodita pochází, kde byla vypěstována, sklizena nebo vyrobena.

Kolonka I.6

Země odeslání: třetí země, kde byla zásilka naložena na dopravní prostředek za účelem konečné přepravy do Unie.

Kolonka I.7

Dovozce: jméno a úplná adresa. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.8

Místo určení: adresa dodání v Unii. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.9

Příchod na určené místo vstupu: uveďte předpokládané datum příchodu zásilky na určené místo vstupu.

Kolonka I.10

Doklady: uveďte případně datum vydání a počet úředních dokladů, které jsou přiloženy k zásilce.

Kolonka I.11

Uveďte veškeré údaje o přivážejícím dopravním prostředku: u letadel číslo letu, u plavidel název lodi, u silničních vozidel poznávací značku, případně poznávací značku přívěsu, u železničních vozidel totožnost vlaku a číslo vagonu.

Odkazy na dokument: číslo leteckého nákladního listu, nákladního listu nebo obchodní číslo (u železničního nebo silničního vozidla).

Kolonka I.12

Popis komodity: podrobně popište komoditu (u krmiv i jejich druh).

Kolonka I.13

Komodita nebo kód HS harmonizovaného systému Světové celní organizace.

Kolonka I.14

Hrubá hmotnost: celková hmotnost v kg. Tím se rozumí souhrnná hmotnost produktů v bezprostředním balení se všemi obaly, avšak kromě přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení.

Čistá hmotnost: hmotnost vlastního produktu bez obalu v kg. Je vymezena jako hmotnost samotných produktů bez bezprostředních balení nebo jiných obalů.

Kolonka I.15

Počet balení.

Kolonka I.16

Teplota: označte odpovídající přepravní/skladovací teplotu.

Kolonka I.17

Druh balení: uveďte druh balení produktů.

Kolonka I.18

Komodita určená pro: označte odpovídající kolonku podle toho, zda je komodita určena k lidské spotřebě bez předchozího třídění nebo jiného fyzického ošetření (v tomto případě označte „lidská spotřeba“), nebo zda je určena k lidské spotřebě až po takovém ošetření (v tomto případě označte „další zpracování“), nebo zda je určena k použití jako „krmivo“ (v tomto případě označte „krmivo“).

Kolonka I.19

Uveďte případně všechna identifikační čísla plomb a kontejnerů.

Kolonka I.20

Přesun na kontrolní místo: během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1 označí určené místo vstupu tuto kolonku, aby se umožnila další přeprava na jiné kontrolní místo.

Kolonka I.21

Nepoužije se.

Kolonka I.22

Pro dovoz: tato kolonka se označí v případě, že zásilka je určena k dovozu do Unie (článek 8).

Kolonka I.23

Nepoužije se.

Kolonka I.24

Označte příslušný dopravní prostředek.

Část II

Tuto část vyplní příslušný orgán.

Kolonka II.1

Uveďte totéž referenční číslo jako v kolonce I.2.

Kolonka II.2

Tato kolonka může být v případě potřeby vyplněna celními orgány.

Kolonka II.3

Kontrola dokladů: vyplní se pro všechny zásilky.

Kolonka II.4

Příslušný orgán určeného místa vstupu uvede, zda byla zásilka vybrána pro fyzické kontroly, které mohou být během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1 prováděny na jiném kontrolním místě.

Kolonka II.5

Po uspokojivé kontrole dokladů uvede příslušný orgán určeného místa vstupu, do kterého kontrolního místa může být zásilka během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1 přesunuta ke kontrole totožnosti a fyzické kontrole.

Kolonka II.6

Popište jasně opatření, jež má být učiněno v případě odmítnutí zásilky z důvodu neuspokojivého výsledku kontrol dokladů. Adresa zařízení určení v případě „vrácení“, „zničení“, „přeměny“ a „použití pro jiný účel“ musí být uvedena v kolonce II.7.

Kolonka II.7

Uveďte případně číslo schválení a adresu (nebo název lodi a přístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola zásilky, například pro kolonku II.6 v případě „vrácení“, „zničení“, „přeměny“ a „použití pro jiný účel“.

Kolonka II.8

Zde otiskněte úřední razítko příslušného orgánu určeného místa vstupu.

Kolonka II.9

Podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu určeného místa vstupu.

Kolonka II.10

Nepoužije se.

Kolonka II.11

Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa výsledky kontrol totožnosti.

Kolonka II.12

Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa výsledky fyzických kontrol.

Kolonka II.13

Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa výsledky laboratorních zkoušek. V této kolonce vyplňte kategorii látky nebo patogenu, pro kterou se laboratorní zkouška provádí.

Kolonka II.14

Tato kolonka se použije pro všechny zásilky, jež mají být propuštěny do volného oběhu v Unii.

Kolonka II.15

Nepoužije se.

Kolonka II.16

Popište jasně opatření, jež má být učiněno v případě odmítnutí zásilky z důvodu neuspokojivého výsledku kontrol totožnosti a fyzických kontrol. Adresa zařízení určení v případě „vrácení“, „zničení“, „přeměny“ a „použití pro jiný účel“ musí být uvedena v kolonce II.18.

Kolonka II.17

Důvody zamítnutí: použijte v případě potřeby k uvedení příslušných informací. Zaškrtněte příslušnou kolonku.

Kolonka II.18

Uveďte případně číslo schválení a adresu (nebo název lodi a přístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola zásilky, například pro kolonku II.16 v případě „vrácení“, „zničení“, „přeměny“ a „použití pro jiný účel“.

Kolonka II.19

Tato kolonka se použije tehdy, je-li při otevření kontejneru zničena původní plomba připojená k zásilce. Je třeba vést souhrnný seznam všech plomb použitých k tomuto účelu.

Kolonka II.20

Zde otiskne příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa úřední razítko.

Kolonka II.21

Podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušného orgánu kontrolního místa.

Část III

Tuto část vyplní příslušný orgán.

Kolonka III.1

Údaje související s vrácením: příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa uvede použité dopravní prostředky, jejich identifikační údaje, zemi určení a datum vrácení, jakmile jsou tyto údaje k dispozici.

Kolonka III.2

Další postup: uveďte případně místní jednotku příslušného orgánu odpovědnou za dohled v případech „zničení“ zásilky, její „přeměny“ nebo „použití pro jiný účel“. Příslušný orgán uvede v této kolonce zprávu o výsledku příchodu zásilky a o její shodě.

Kolonka III.3

Podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, odpovědného úředníka kontrolního místa v případě „vrácení“. Podpis odpovědného úředníka místního příslušného orgánu v případech „zničení“ zásilky, její „přeměny“ nebo „použití pro jiný účel“.( 1 ) Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 3 ) Úř. věst. L 135, 28.5.2005, s. 34.

( 4 ) Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 21.