02009R0428 — CS — 16.12.2017 — 007.002


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009

ze dne 5. května 2009,

kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

(přepracované znění)

(Úř. věst. L 134 29.5.2009, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1232/2011 ze dne 16. listopadu 2011,

  L 326

26

8.12.2011

 M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 388/2012 ze dne 19. dubna 2012

  L 129

12

16.5.2012

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 599/2014 ze dne 16. dubna 2014,

  L 173

79

12.6.2014

 M4

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1382/2014 ze dne 22. října 2014,

  L 371

1

30.12.2014

 M5

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2420 ze dne 12. října 2015,

  L 340

1

24.12.2015

 M6

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1969 ze dne 12. září 2016,

  L 307

1

15.11.2016

►M7

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2268 ze dne 26. září 2017,

  L 334

1

15.12.2017


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 224, 27.8.2009, s.  21 (428/2009)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 060, 5.3.2016, s.  93 (2015/2420)

 C3

Oprava, Úř. věst. L 025, 31.1.2017, s.  36 (2016/1969)

 C4

Oprava, Úř. věst. L 012, 17.1.2018, s.  62 (2017/2268)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009

ze dne 5. května 2009,

kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

(přepracované znění)KAPITOLA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY A DEFINICE

Článek 1

Tímto nařízením se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „zbožím dvojího užití“ zboží včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak i vojenské účely a které zahrnuje veškeré zboží, které může být použito jak pro nevýbušné účely, tak i pro jakoukoliv formu podpory výroby jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení;

2) „vývozem“:

i) režim vývozu ve smyslu článku 161 nařízení (EHS) č. 2913/92 (celní kodex Společenství),

ii) zpětný vývoz ve smyslu článku 182 uvedeného kodexu; nikoliv však včetně zboží v tranzitu, a

iii) přenos softwaru nebo technologií elektronickými prostředky, a to i faxem, telefonem, elektronickou poštou nebo jakýmikoliv jinými elektronickými prostředky do místa určení mimo Evropské společenství; to zahrnuje zpřístupnění takového softwaru a technologií v elektronické formě právnickým a fyzickým osobám a partnerství mimo Společenství. Ústní předávání technologií je vývozem rovněž v případě, že je technologie popisována do telefonu;

3) „vývozcem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství:

i) jejímž nebo jehož jménem je podáváno vývozní prohlášení, totiž osoba, která je v okamžiku přijetí prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem ve třetí zemi a která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Společenství. Nebyla-li uzavřena smlouva o vývozu nebo nejedná-li tato osoba svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Společenství,

ii) která nebo které rozhoduje o přenosu nebo zpřístupnění softwaru nebo technologií elektronickými prostředky, včetně faxu, telefonu, elektronické pošty nebo jakýmikoliv jinými elektronickými prostředky do místa určení mimo Společenství.

Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím dvojího užití osoba usazená mimo Společenství, považuje se vývozce za smluvní stranu usazenou ve Společenství;

4) „vývozním prohlášením“ právní úkon, kterým projevuje osoba předepsanou formou a způsobem svoji vůli propustit zboží dvojího užití do režimu vývozu;

5) „zprostředkovatelskými službami“:

 sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží dvojího užití ze třetí země do jakékoliv jiné třetí země nebo

 prodej nebo nákup zboží dvojího užití, které je umístěno ve třetích zemích za účelem jejich přepravy do jiné třetí země.

Pro účely tohoto nařízení je z této definice vyloučeno poskytování pouze doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění, obnova pojištění nebo obecně propagace a podpora;

6) „zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Společenství nebo v něm usazené, které poskytují služby uvedené v bodě 2 ze Společenství na území třetí země;

7) „tranzitem“ doprava zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství, které vstupuje do celního území Společenství a je přes něj přepravováno do místa určení mimo Společenství;

8) „individuálním vývozním povolením“ povolení udělené jednomu konkrétnímu vývozci pro jednoho konečného uživatele nebo příjemce ve třetí zemi a které se vztahuje na jeden nebo více druhů zboží dvojího užití;

▼M1

9) „všeobecným vývozním povolením Unie“ vývozní povolení pro vývozy do některých zemí určení, které je k dispozici všem vývozcům, kteří dodržují podmínky a požadavky pro použití uvedené v přílohách IIa až IIf;

▼B

10) „souhrnným vývozním povolením“ povolení udělené jednomu konkrétnímu vývozci pro typ nebo kategorii zboží dvojího užití, které může platit pro vývozy určené pro jednoho nebo více určených konečných uživatelů či v jedné nebo více určených třetích zemích;

11) „národním všeobecným vývozním povolením“ vývozní povolení udělené podle čl. 9 odst. 2 a definované vnitrostátními právními předpisy v souladu s článkem 9 a přílohou IIIc tohoto nařízení;

12) „celním územím Evropské unie“ území ve smyslu čl. 3 celního kodexu Společenství;

13) „zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství“ zboží, jež má status zboží, které není zbožím Společenství ve smyslu čl. 4 odst. 8 celního kodexu Společenství.KAPITOLA II

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 3

1.  Pro vývoz zboží dvojího užití uvedeného v příloze I je vyžadováno povolení.

2.  Podle článku 4 nebo článku 8 je možné rovněž vyžadovat povolení pro vývoz do všech nebo do některých míst určení u určitého zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I.

Článek 4

1.  Povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, je vyžadováno, jestliže byl vývozce informován příslušnými orgány členského státu, ve kterém je usazen, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k užití ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést.

2.  Povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, je rovněž vyžadováno, vztahuje-li se na kupující zemi nebo zemi určení zbrojní embargo, ►M1  uložené rozhodnutím nebo společným postojem ◄ přijatými Radou Evropské unie nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), nebo zbrojní embargo uložené závaznou rezolucí Rady bezpečnosti OSN a byl-li vývozce informován příslušnými orgány uvedenými v odstavci 1, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro vojenské konečné použití. Pro účely tohoto odstavce se „vojenským konečným použitím“ rozumí:

a) zařazení mezi zboží, které je uvedeno na seznamu vojenského materiálu, který vedou členské státy;

b) použití výrobního, zkušebního nebo analytického zařízení a jeho součástí k vývoji, výrobě nebo údržbě zboží uvedeného na výše zmíněném seznamu;

c) použití jakýchkoliv nehotových výrobků v závodě na výrobu vojenského materiálu uvedeného na výše zmíněném seznamu.

3.  Povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, je rovněž požadováno, byl-li vývozce informován orgány uvedenými v odstavci 1, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k použití jako díly nebo součásti zboží uvedeného na vnitrostátním seznamu vojenského materiálu, které bylo vyvezeno z území tohoto členského státu bez povolení nebo v rozporu s povolením, které vyžadují právní předpisy tohoto členského státu.

4.  Je-li si vývozce vědom toho, že zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I a které má v úmyslu vyvézt, je celé nebo z části určeno k jakémukoli použití uvedenému v odstavcích 1, 2 a 3, musí o tom uvědomit orgány uvedené v odstavci 1, které rozhodnou o tom, zda bude dotyčný vývoz podléhat povolení či nikoliv.

5.  Členský stát může přijmout nebo ponechat v platnosti právní předpisy, které požadují pro vývoz zboží dvojího užití, jež není uvedeno v příloze I, povolení, má-li vývozce důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno celé nebo z části k jakémukoliv použití uvedenému v odstavci 1.

6.  Členský stát, který podle odstavců 1 až 5 požaduje povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, o tom v případě potřeby informuje ostatní členské státy a Komisi. Ostatní členské státy tuto informaci náležitě zváží a uvědomí o ní své celní správy a ostatní příslušné vnitrostátní orgány.

7.  Ustanovení čl. 13 odst. 1, 2 a 5 až 7 se použijí na případy týkající se zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I.

8.  Tímto nařízením není dotčeno právo členských států přijímat vnitrostátní opatření podle článku 11 nařízení (EHS) č. 2603/69.

Článek 5

1.  Povolení je požadováno pro zprostředkovatelské služby u zboží dvojího užití uvedeného v příloze I, pokud byl zprostředkovatel informován příslušnými orgány členského státu, v němž má sídlo nebo v němž je usazen, že příslušné zboží je nebo může být celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1. Je-li si zprostředkovatel vědom toho, že zboží dvojího užití uvedené v příloze I, pro které má v úmyslu poskytnout zprostředkovatelské služby, je celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1, musí o tom uvědomit příslušné orgány, které rozhodnou o tom, zda budou dotyčné zprostředkovatelské služby podléhat povolení či nikoliv.

2.  Členský stát může rozšířit použití odstavce 1 na zboží dvojího užití neuvedené na seznamu, které je určeno k použití uvedenému v čl. 4 odst. 1, a na zboží dvojího užití k vojenskému konečnému užití a na místa určení uvedená v čl. 4 odst. 2.

3.  Členský stát může přijmout nebo zachovat vnitrostátní právní předpisy, na základě kterých zprostředkování zboží dvojího užití podléhá povolení, má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno celé nebo zčásti k jakémukoliv použití uvedenému v čl. 4 odst. 1.

4.  Ustanovení čl. 8 odst. 2, 3 a 4 se použije na vnitrostátní opatření uvedená v odstavci 2 a 3 tohoto článku.

Článek 6

1.  Tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství, uvedeného na seznamu v příloze I, může být zakázán příslušnými orgány členského státu, v němž se provádí tranzit, pokud zboží je nebo by mohlo být určeno celé nebo z části k použití uvedenému v čl. 4 odst. 1. Při rozhodování o takovém zákazu členské státy zohlední své povinnosti a závazky, s nimž souhlasily jako strany mezinárodních smluv nebo jako členové mezinárodních režimů nešíření.

2.  Před rozhodnutím, zda zakázat tranzit či nikoliv, může členský stát stanovit, že jeho příslušné orgány mohou v jednotlivých případech požadovat povolení pro konkrétní tranzit zboží dvojího užití uvedeného v příloze I, pokud toto zboží je nebo může být určeno celé nebo z části k použití uvedenému v čl. 7 odst. 1.

3.  Členský stát může rozšířit použití odstavce 1 na zboží dvojího užití, které není uvedeno v nařízení, určené k použití uvedenému v čl. 4 odst. 1a na zboží dvojího užití pro vojenské konečné užití a na místa určení uvedená v čl. 4 odst. 2.

4.  Ustanovení čl. 8 odst. 2, 3 a 4 se použijí na vnitrostátní opatření uvedená v odstavci 2 a 3 tohoto článku.

Článek 7

Toto nařízení se nevztahuje na dodávky služeb nebo na přenos technologií, jsou-li tyto dodávky nebo přenos spojeny s pohybem osob přes hranice.

Článek 8

1.  Členský stát může zakázat nebo požadovat pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, povolení z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

2.  Členské státy oznámí Komisi jakákoliv opatření přijatá podle odstavce 1 neprodleně po jejich přijetí s uvedením přesných důvodů těchto opatření.

3.  Členské státy rovněž neprodleně oznámí Komisi jakékoliv změny opatření přijatých podle odstavce 1.

4.  Komise zveřejní opatření, která jí byla oznámena podle odstavců 2 a 3, v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.KAPITOLA III

VÝVOZNÍ POVOLENÍ A POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVATELSKÝM SLUŽBÁM

Článek 9

▼M1

1.  Pro určité vývozy uvedené v přílohách IIa až IIf se tímto nařízením zavádí všeobecná vývozní povolení Unie.

Příslušné orgány členského státu, v němž je usazen vývozce, mohou vývozci používání těchto povolení zakázat, pokud existuje důvodné podezření, že nebude schopen dodržet podmínky tohoto povolení nebo ustanovení právních předpisů upravujících kontrolu vývozu.

Příslušné orgány členských států si předávají informace o vývozcích, kterým bylo odepřeno právo používat všeobecné vývozní povolení Unie, pokud nedojdou k závěru, že se vývozce nebude pokoušet o vývoz zboží dvojího užití prostřednictvím jiného členského státu. Pro tento účel se použije systém uvedený v čl. 19 odst. 4.

▼M3

Aby se zajistilo, že všeobecná vývozní povolení Unie uvedená v přílohách IIa až IIf se vztahují pouze na transakce s nízkým rizikem, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23a s cílem vyjmout místa určení z působnosti těchto všeobecných vývozních povolení Unie, pokud jsou na tato místa určení uvalena zbrojní embarga uvedená v čl. 4 odst. 2.

Pokud je v případě takových zbrojních embarg ze závažných naléhavých důvodů nutné vyjmout určitá místa určení z působnosti všeobecného vývozního povolení Unie, použije se na akty v přenesené pravomoci přijímané podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 23b.

▼B

2.  V případě všech ostatních vývozů podle tohoto nařízení, pro které je vyžadováno povolení, udělí toto povolení příslušné orgány členského státu, ve kterém je vývozce usazen. S výhradou omezení uvedených v odstavci 4 může mít povolení formu individuálního, souhrnného nebo všeobecného povolení.

Všechna povolení platí v celém Společenství.

Vývozci poskytují příslušným orgánům veškeré příslušné informace požadované k jejich žádostem o individuální nebo souhrnné vývozní povolení, aby měly příslušné vnitrostátní orgány úplné informace, zejména o konečném uživateli, zemi určení a konečném použití vyváženého zboží. Povolení může být případně podmíněno prohlášením o konečném použití.

3.  Členské státy vyřídí žádosti o individuální nebo souhrnné povolení ve lhůtě stanovené podle vnitrostátních právních předpisů nebo praxe.

4.  Národní všeobecná vývozní povolení:

▼M1

a) musí vyloučit z oblasti své působnosti zboží uvedené v příloze IIg;

▼B

b) jsou vymezena vnitrostátními právními předpisy nebo praxí. Mohou je používat všichni vývozci se sídlem nebo usazení v členském státě vydávajícím tato povolení, pokud splňují požadavky stanovené v tomto nařízení a v doplňujících vnitrostátních právních předpisech. Vydávají se v souladu s údaji uvedenými v příloze IIIc. Vydávají se v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí.

Členské státy o všech vydaných nebo pozměněných vnitrostátních všeobecných vývozních povoleních neprodleně informují Komisi. Komise tato oznámení zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie;

c) nemohou být použita, jestliže byl vývozce svými orgány informován, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a 3 nebo použití uvedených v čl. 4 odst. 2 v zemi, na níž se vztahuje zbrojní embargo, ►M1  uložené rozhodnutím nebo společným postojem ◄ přijatými Radou nebo rozhodnutím OBSE, nebo zbrojní embargo uložené závaznou rezolucí Rady bezpečnosti OSN, nebo jestliže si je vývozce vědom toho, že zboží je určeno k výše uvedeným použitím.

5.  Členské státy ve svých vnitrostátních právních předpisech ponechají v platnosti nebo zavedou možnost udělit souhrnné vývozní povolení.

6.  Členské státy poskytnou Komisi seznam orgánů oprávněných:

a) k udělování vývozních povolení pro zboží dvojího užití;

b) k rozhodování o zákazu tranzitu zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství podle tohoto nařízení.

Komise zveřejní seznam těchto orgánů v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 10

1.  Povolení pro zprostředkovatelské služby podle tohoto nařízení udělí příslušné orgány členského státu, v němž má zprostředkovatel sídlo nebo je usazen. Tato povolení jsou udělována pro určitá množství konkrétního zboží pohybujícího se mezi dvěma nebo více třetími zeměmi. Jasně musí být vymezeno umístění zboží ve třetí zemí původu, konečný uživatel a přesné umístění tohoto uživatele. Povolení je platné pro celé Společenství.

2.  Zprostředkovatelé poskytnou příslušným orgánům příslušné informace požadované pro jejich žádost o povolení podle tohoto nařízení pro zprostředkovatelské služby, zejména podrobnosti o umístění zboží dvojího užití třetích zemích původu, jasný popis zboží a jeho množství, třetí strany zahrnuté do transakce, třetí země místa určení, konečného uživatele v této zemi a jeho přesné umístění.

3.  Členské státy vyřídí žádosti o povolení pro zprostředkovatelské služby ve lhůtě stanovené podle vnitrostátních právních předpisů nebo praxe.

4.  Členské státy poskytnou Komisi seznam orgánů oprávněných k udělování povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb podle tohoto nařízení. Komise zveřejní seznam těchto orgánů v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 11

1.  Jestliže zboží dvojího užití, pro které bylo zažádáno o individuální vývozní povolení do místa určení neuvedeného v ►M1  přílohu IIa ◄ , nebo do jakéhokoliv místa určení v případě zboží dvojího užití uvedeného v příloze IV, je nebo bude umístěno v jednom nebo více členských státech, jiných než je ten, ve kterém byla žádost podána, uvede se tato skutečnost v žádosti. Příslušné orgány členského státu, u nichž byla žádost o povolení podána, neprodleně konzultují příslušné orgány dotyčného členského státu nebo států a poskytnou jim příslušné informace. Konzultovaný členský stát nebo státy oznámí ve lhůtě deseti pracovních dnů případné námitky k udělení takového povolení, jimiž je členský stát, ve kterém byla žádost podána, vázán.

Jestliže do deseti pracovních dnů nedojdou žádné námitky, má se za to, že, konzultovaný členský stát nebo státy nemají žádné námitky.

Ve výjimečných případech může jakýkoliv konzultovaný členský stát požadovat prodloužení desetidenní lhůty. Prodloužení však nesmí přesáhnout 30 pracovních dní.

2.  Jestliže by vývoz mohl porušit podstatné bezpečnostní zájmy členského státu, může tento členský stát požádat druhý členský stát, aby neudělil vývozní povolení, nebo jestliže již takové povolení bylo uděleno, žádat jeho zrušení, pozastavení, změnu nebo odvolání. Členský stát, který takovou žádost obdrží, zahájí neprodleně se žádajícím členským státem nezávazné konzultace, které musí být uzavřeny během deseti pracovních dnů. Rozhodne-li se dožádaný členský stát povolení udělit, mělo by to být oznámeno Komisi a ostatním členským státům za použití elektronického systému uvedeného v čl. 13 odst. 6.

Článek 12

1.  Při rozhodování o tom, zda udělit individuální či souhrnné vývozní povolení nebo udělit povolení pro poskytnutí zprostředkovatelských služeb podle tohoto nařízení či nikoliv, přihlížejí členské státy k veškerým významným skutečnostem, a zejména k:

a) závazkům a povinnostem, které každý členský stát přijal jako člen příslušných mezinárodních režimů nešíření a ujednání o kontrole vývozu nebo ratifikací příslušných mezinárodních smluv;

b) svým závazkům vyplývajícím ze sankcí uložených ►M1  rozhodnutím nebo společnou akcí ◄ přijatými Radou nebo rozhodnutím OBSE nebo závaznou rezolucí Rady bezpečnosti OSN;

c) aspektům národní zahraniční nebo bezpečnostní politiky, včetně těch, které jsou upraveny společným postojem Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu ( 1 );

d) aspektům zamýšleného konečného použití a nebezpečí zneužití.

2.  Při posuzování žádosti o souhrnné vývozní povolení berou členské státy kromě kritérií stanovených v odstavci 1 v úvahu i to, zda vývozce uplatňuje přiměřené a vhodné prostředky a postupy pro dosažení souladu s ustanoveními a cíli tohoto nařízení a s podmínkami povolení.

Článek 13

1.  Příslušné orgány členských států mohou v souladu s tímto nařízením zamítnout udělení vývozního povolení a mohou zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení, které již udělily. V případě, že zamítnou, zruší, pozastaví, podstatně omezí nebo odvolají vývozní povolení, nebo pokud stanoví, že zamýšlený vývoz nebude povolen, oznámí to příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi a sdělí jim nezbytné informace. Pozastavily-li příslušné orgány členského státu platnost vývozního povolení, oznámí na konci doby pozastavení platnosti povolení konečné posouzení členským státům a Komisi.

2.  Příslušné orgány členských států přezkoumají zamítavá rozhodnutí týkající se o povolení oznámená podle odstavce 1 do tří let od jejich oznámení a odvolají je, změní nebo prodlouží. Příslušné orgány členských států sdělí co nejdříve výsledky přezkumu příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi. Zamítavá rozhodnutí, která nejsou odvolána, zůstávají v platnosti.

3.  Příslušné orgány členských států neprodleně informují členské státy a Komisi o svých rozhodnutích zakázat tranzit zboží dvojího užití uvedeného v příloze I přijaté podle článku 6. Tato oznámení obsahují všechny důležité informace, včetně klasifikace, jeho technických parametrů, země určení a konečného uživatele.

4.  Odstavce 1 a 2 se rovněž vztahují na povolení zprostředkovatelských služeb.

5.  Dříve než příslušné orgány členského státu postupující podle tohoto nařízení udělí povolení pro vývoz nebo zprostředkovatelské služby nebo rozhodnou o tranzitu, přezkoumají všechna platná zamítavá rozhodnutí nebo rozhodnutí o zákazu tranzitu zboží dvojího užití uvedeného v příloze I přijaté podle tohoto nařízení s cílem ujistit se, zda nebyly udělení povolení nebo tranzit zamítnuty příslušnými orgány jiného členského státu nebo států pro v podstatě totožný obchod (tj. zboží s v podstatě totožnými parametry nebo technickými vlastnostmi pro stejného konečného uživatele či příjemce). Nejdříve konzultují příslušné orgány dotyčného členského státu nebo států, které vydaly toto zamítavé rozhodnutí nebo rozhodnutí o zákazu tranzitu, jak je stanoveno v odstavcích 1 a 3. Jestliže po této konzultaci příslušné orgány členského státu rozhodnou, že povolení udělí nebo že povolí tranzit, uvědomí o tom příslušné orgány ostatních členských států a Komisi a poskytnou veškeré nezbytné informace vysvětlující jejich rozhodnutí.

▼M1

6.  Veškerá oznámení požadovaná podle tohoto článku se provádějí bezpečnými elektronickými prostředky, včetně systému uvedeného v čl. 19 odst. 4.

▼B

7.  Veškeré informace sdílené v souladu s ustanoveními tohoto článku musí být v souladu s ustanoveními čl. 19 odst. 3, 4 a 6, jež se týkají důvěrnosti takových informací.

Článek 14

1.  Veškerá individuální a souhrnná vývozní povolení a povolení pro zprostředkovatelské služby se vydávají písemně nebo elektronickými prostředky na formulářích, které obsahují alespoň všechny údaje podle vzoru uvedeného v příloze III a rovněž v pořadí podle tohoto vzoru.

2.  Na žádost vývozce se souhrnná vývozní povolení, která obsahují množstevní omezení, rozdělují.KAPITOLA IV

AKTUALIZACE SEZNAMŮ ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ

Článek 15

1.  Seznam zboží dvojího užití uvedený v příloze I se aktualizuje v souladu s příslušnými závazky a povinnostmi, včetně jejich změn, které členské státy přijaly jako členové mezinárodních režimů nešíření a ujednání o kontrole vývozu nebo ratifikací příslušných mezinárodních smluv.

2.  Příloha IV, jež přebírá pouze část přílohy I, se aktualizuje s ohledem na článek 30 Smlouvy o založení Evropského Společenství, zejména pokud jde o veřejný pořádek či zájmy veřejné bezpečnosti členských států.

▼M3

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23a, pokud jde o aktualizaci seznamu zboží dvojího užití stanoveného v příloze I. Aktualizace přílohy I se provádí v rozsahu stanoveném v odstavci 1 tohoto článku. Pokud se aktualizace přílohy I týká zboží dvojího užití, které je rovněž uvedeno v přílohách IIa až IIg nebo v příloze IV, odpovídajícím způsobem se změní tyto přílohy.

▼BKAPITOLA V

CELNÍ ŘÍZENÍ

Článek 16

1.  Při plnění formalit pro vývoz zboží dvojího užití na celním úřadě, který je odpovědný za zpracování vývozního prohlášení, vývozce prokáže, že obdržel nezbytné vývozní povolení.

2.  Od vývozce může být požadován překlad všech dokumentů, které byly poskytnuty jako průkazní doklady, do úředního jazyka členského státu, ve kterém je vývozní prohlášení předkládáno.

3.  Aniž je dotčena jakákoli pravomoc členského státu, která mu byla svěřena podle celního kodexu Společenství a v souladu s ním, může též členský stát po dobu, která nepřesahuje lhůty uvedené v odstavci 4, pozastavit proces vývozu z jeho území nebo v případě nutnosti jiným způsobem zabránit, aby zboží dvojího užití uvedené v příloze I, na které se vztahuje platné vývozní povolení, opustilo Společenství přes jeho území, má-li důvodné podezření, že:

a) při udělení povolení nebyly vzaty v úvahu patřičné informace nebo

b) od doby, kdy bylo povolení uděleno, se značně změnily okolnosti.

4.  V případě uvedeném v odstavci 3 se neprodleně konzultují příslušné orgány členského státu, který udělil vývozní povolení, aby mohly podniknout opatření podle čl. 13 odst. 1. Jestliže tyto příslušné orgány rozhodnou, že povolení ponechají v platnosti, odpoví ve lhůtě deseti pracovních dní, která na jejich žádost může být za výjimečných okolností prodloužena na 30 pracovních dní. Po přijetí této odpovědi nebo nedojde-li odpověď do deseti nebo případně do 30 dnů, se zboží dvojího užití neprodleně uvolní. Členský stát, který udělil povolení, o této skutečnosti uvědomí ostatní členské státy a Komisi.

Článek 17

1.  Členské státy mohou stanovit, že celní formality pro vývoz zboží dvojího užití mohou být splněny pouze u celních úřadů k tomu oprávněných.

2.  Uplatní-li členské státy možnost uvedenou v odstavci 1, informují Komisi o těchto oprávněných celních úřadech. Komise zveřejní tuto informaci v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 18

Na omezení vývozu, zpětného vývozu a opuštění celního území u zboží dvojího užití, pro jehož vývoz je vyžadováno povolení podle tohoto nařízení, se vztahují ustanovení článků 843 a 912a až 912g nařízení (EHS) č. 2454/93.KAPITOLA VI

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 19

1.  Členské státy ve spolupráci s Komisí přijmou veškerá vhodná opatření, aby zavedly přímou spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány, zejména aby vyloučily nebezpečí, že by možné rozdílnosti při uplatňování kontrol vývozu zboží dvojího užití vedly k odklonu obchodu, který by mohl působit nesnáze jednomu nebo více členským státům.

2.  Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zavedly přímou spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány, aby se zvýšila účinnost režimu kontroly vývozu Společenství. Takové informace mohou zahrnovat:

a) podrobnosti o vývozcích zbavených vnitrostátními sankcemi práva na využití národních všeobecných vývozních povolení nebo ►M1  všeobecných vývozních povolení Unie ◄ ;

b) údaje o citlivých konečných uživatelích, aktérech podílejících se na podezřelých zakázkách, a jsou-li tyto údaje k dispozici, o zvolených trasách.

3.  Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů ( 2 ), a zejména ustanovení o důvěrnosti informací, se použijí přiměřeně, aniž je dotčen článek 23 tohoto nařízení.

▼M1

4.  Komise po konzultaci s Koordinační skupinou pro dvojí užití zřízenou podle článku 23 vytvoří bezpečný a zašifrovaný systém výměny informací mezi členskými státy a, je-li to vhodné, Komisí. Evropský parlament je informován o rozpočtu tohoto systému, jeho rozvoji, dočasné i konečné struktuře a fungování a o nákladech na provoz sítě.

▼B

5.  Pokyny vývozcům a zprostředkovatelům poskytují členské státy, v nichž mají tito vývozci a zprostředkovatelé sídlo nebo v nichž jsou usazeni. Komise a Rada mohou rovněž vydat pokyny nebo doporučení ohledně osvědčených postupů pro subjekty uvedené v tomto nařízení.

6.  Osobní údaje se zpracovávají v souladu s pravidly stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( 3 ) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů ( 4 ).KAPITOLA VII

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

Článek 20

1.  Vývozci zboží dvojího užití vedou v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo platnou praxí příslušných členských států podrobnou evidenci nebo záznamy o svých vývozech. Tato evidence nebo záznamy zahrnují zejména obchodní dokumenty, jako jsou faktury, nákladní listy a dopravní nebo jiné odesílací dokumenty obsahující dostatečné informace k identifikaci:

a) označení zboží dvojího užití;

b) množství zboží dvojího užití;

c) jména a adresy vývozce a příjemce;

d) konečného použití a konečného uživatele zboží dvojího užití, jsou-li známy.

2.  V souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo s platnou praxí příslušných členských států zprostředkovatelé povedou evidenci nebo záznamy o zprostředkovatelských službách, které spadají do oblasti působnosti čl. 5, aby byli na vyžádání schopni prokázat popis zboží dvojího užití, které bylo předmětem poskytnutí těchto služeb, dobu trvání, po kterou bylo zboží předmětem zprostředkovatelských služeb, místo určení a země, na něž se vztahují zprostředkovatelské služby.

3.  Evidence nebo záznamy a dokumenty uvedené v odstavcích 1 a 2 se uchovávají po dobu nejméně tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se vývoz uskutečnil nebo byly poskytnuty zprostředkovatelské služby. Předkládají se na žádost příslušných orgánů členského státu, ve kterém je vývozce usazen nebo ve kterém je zprostředkovatel usazen nebo má sídlo.

Článek 21

K zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení přijme každý členský stát nezbytná opatření umožňující jeho příslušným orgánům:

a) získávat informace o jakékoliv objednávce nebo operaci týkající se zboží dvojího užití;

b) zajistit správné uplatňování opatření pro kontrolu vývozu, což může zahrnovat zejména právo na vstup do obchodních prostor osob, které se na vývozu podílejí, nebo zprostředkovatelů podílejících se na poskytování zprostředkovatelských služeb za podmínek stanovených v článku 5.KAPITOLA VIII

DALŠÍ USTANOVENÍ

Článek 22

1.  Pro přepravu zboží dvojího užití uvnitř Společenství uvedeného v příloze IV se vyžaduje povolení. Pro zboží uvedené v části 2 přílohy IV nelze vydávat všeobecné povolení.

2.  Členský stát může rozhodnout o tom, že pro přepravu jiného zboží dvojího užití ze svého území do druhého členského státu je vyžadováno povolení v případech, kdy v době přepravy:

 je přepravující osobě známo, že konečné místo určení příslušného zboží je mimo Společenství,

 vývoz tohoto zboží do takového konečného místa určení je v členském státě, ze kterého má být toto zboží přepraveno, podmíněn povolením podle článků 3, 4 nebo 8 a takový vývoz přímo z jeho území není povolen na základě všeobecného nebo souhrnného povolení,

 zboží nebude v členském státě, do kterého má být přepraveno, zpracováno nebo opracováno ve smyslu článku 24 celního kodexu Společenství.

3.  Žádost o povolení k přepravě musí být podána v členském státě, ze kterého má být zboží dvojího užití přepraveno.

4.  V případech, kdy následný vývoz zboží dvojího užití již v rámci konzultačních řízení podle článku 11 schválil členský stát, ze kterého má být zboží přepraveno, povolení k přepravě se vydá přepravující osobě neprodleně, pokud se okolnosti podstatně nezměnily.

5.  Členský stát, který přijme právní předpisy, jež ukládají takový požadavek, informuje Komisi a ostatní členské státy o opatřeních, která přijal. Komise zveřejní tuto informaci v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

6.  Opatření podle odstavců 1 a 2 nezahrnují provádění vnitřních hraničních kontrol v rámci Společenství, ale pouze kontroly, které se provádějí jako součást běžných kontrolních postupů používaných nediskriminačním způsobem na celém území Společenství.

7.  Použití opatření podle odstavců 1 a 2 nesmí v žádném případě způsobit, že by přeprava z jednoho členského státu do druhého podléhala omezujícím podmínkám, které by byly přísnější než ty, které jsou stanoveny pro vývoz stejného zboží do třetích zemí.

8.  Dokumenty a záznamy o přepravě zboží dvojího užití, které je uvedeno v příloze I, uvnitř Společenství se uchovávají nejméně po dobu tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se přeprava uskutečnila, a na požádání se předkládají příslušným orgánům členského státu, ze kterého toto zboží bylo přepraveno.

9.  Členský stát může vnitrostátními právními předpisy požadovat, aby v případě jakékoli přepravy zboží, které je uvedeno v kategorii 5 kapitole 2 přílohy I a které není uvedeno v příloze IV, uvnitř Společenství z tohoto členského státu byly příslušným orgánům tohoto členského státu poskytnuty doplňkové informace týkající se tohoto zboží.

10.  V příslušných obchodních dokumentech týkajících se přepravy zboží dvojího užití, které je uvedeno v příloze I, uvnitř Společenství musí být zřetelně uvedeno, že toto zboží při vývozu ze Společenství podléhá kontrolám. Příslušnými obchodními dokumenty se rozumějí zejména kupní smlouvy, potvrzení objednávky, faktura nebo odesílací list.

Článek 23

1.  Zřizuje se Koordinační skupina pro dvojí užití, které předsedá zástupce Komise. Každý členský stát jmenuje do této skupiny jednoho zástupce.

Tato skupina posoudí jakoukoliv otázku týkající se používání tohoto nařízení, kterou může vznést buď předseda nebo zástupce některého členského státu.

2.  Předseda Koordinační skupiny pro dvojí užití nebo koordinační skupina konzultuje, kdykoli to považuje za nutné, vývozce, zprostředkovatele a ostatní příslušné zúčastněné subjekty, jichž se toto nařízení týká.

▼M1

3.  Komise každoročně předkládá Evropskému parlamentu zprávu o činnosti, šetřeních a konzultacích Koordinační skupiny pro dvojí užití, přičemž se na tyto zprávy vztahuje článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ( 5 ).

▼M3

Článek 23a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 2. července 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 23b

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky v souladu s postupem uvedeným v čl. 23a odst. 5. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

▼B

Článek 24

Každý členský stát přijme příslušná opatření k zajištění řádného provádění všech ustanovení tohoto nařízení. Zejména stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení nebo ustanovení, která byla přijata k jeho provedení. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

▼M1

Článek 25

1.  Každý členský stát uvědomí Komisi o právních a správních předpisech přijatých k provedení tohoto nařízení, včetně opatření uvedených v článku 24. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

2.  Každé tři roky Komise přezkoumává provádění tohoto nařízení a předkládá Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o jeho uplatňování a o hodnocení jeho dopadu, která může zahrnovat návrhy na jeho změnu. Členské státy poskytnou Komisi veškeré příslušné informace pro vypracování zprávy.

3.  Zvláštní oddíly zprávy pojednávají o:

a) Koordinační skupině pro dvojí užití a její činnosti. Informace, které Komise poskytuje o šetřeních a konzultacích Koordinační skupiny pro dvojí užití, se považují za důvěrné ve smyslu článku 4 nařízení (ES) č. 1049/2001. Informace se v každém případě považují za důvěrné, pokud by jejich zveřejnění mohlo mít závažné nepříznivé důsledky pro osobu, která je poskytla nebo která je zdrojem těchto informací;

b) uplatňování čl. 19 odst. 4 a informují o fázi, jíž bylo dosaženo při vytváření bezpečného a zašifrovaného systému výměny informací mezi členskými státy a Komisí;

c) uplatňování čl. 15 odst. 1;

d) uplatňování čl. 15 odst. 2;

e) úplných informacích o opatřeních, která členské státy přijaly podle článku 24 a oznámily Komisi podle odstavce 1 tohoto článku.

4.  Komise nejpozději do 31. prosince 2013 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž zhodnotí uplatňování tohoto nařízení a zejména se zaměří na uplatňování přílohy IIb (všeobecného vývozního povolení Unie č. EU002) a k této zprávě případně připojí legislativní návrh na změnu tohoto nařízení, zejména pokud jde o zásilky nízké hodnoty.

▼M1

Článek 25a

Aniž jsou dotčena ustanovení týkající se dohod o vzájemné správní pomoci nebo protokolů o celních záležitostech uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi, může Rada pověřit Komisi, aby sjednala dohody se třetími zeměmi, které stanoví vzájemné uznávání vývozních kontrol zboží dvojího užití, na něž se vztahuje toto nařízení, a zejména aby zrušila požadavky na povolení v případě zpětného vývozu v rámci Unie. Tato jednání jsou vedena v souladu s postupy stanovenými v čl. 207 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a případně Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

▼B

Článek 26

Tímto nařízením není dotčeno:

 použití článku 296 Smlouvy o založení Evropského společenství,

 použití Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Článek 27

Nařízení (ES) č. 1334/2000 se zrušuje s účinkem ode dne 27. srpna 2009.

Na žádosti o udělení vývozního povolení podané před 27. srpnem 2009 se však i nadále použijí příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1334/2000.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 28

Toto nařízení vstupuje v platnost 90 dní po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M7
PŘÍLOHA I

Seznam podle článku 3 tohoto nařízení

SEZNAM ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ

Tento seznam provádí mezinárodně dohodnuté kontroly dvojího užití, zahrnující Wassenaarské ujednání, Režim kontroly raketových technologií, Skupinu jaderných dodavatelů, Australskou skupinu a Úmluvu o zákazu chemických zbraní.

OBSAH

Poznámky

Zkratková slova a zkratky

Definice

Kategorie 0

Jaderné materiály, zařízení a příslušenství

Kategorie 1

Zvláštní materiály a související příslušenství

Kategorie 2

Zpracování materiálů

Kategorie 3

Elektronika

Kategorie 4

Počítače

Kategorie 5

Telekomunikace a „bezpečnost informací“

Kategorie 6

Snímače a lasery

Kategorie 7

Navigace a letecká elektronika

Kategorie 8

Námořní technika

Kategorie 9

Letecká technika a pohonné systémy

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PŘÍLOZE I

1. V případě kontroly zboží, které je vyvinuto nebo upraveno pro vojenské účely, viz příslušný seznam (příslušné seznamy) vojenského materiálu, který vedou jednotlivé členské státy. Odkazy v této příloze, které znějí „VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU“, se vztahují na tyto seznamy.

2. Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být zmařen vývozem jakéhokoliv nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka nebo položky tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno odstraněna či použita pro jiné účely.

Pozn.   Při posuzování, zda kontrolovaná položka má být považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky podstatný prvek dodávaného zboží.

3. Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak i použité zboží.

4. V některých případech jsou chemické látky v seznamu uváděny podle názvu a čísla CAS. Seznam se vztahuje na chemické látky se shodným vzorcem složení (včetně hydrátů), bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako pomůcka při zjišťování konkrétní chemické látky nebo směsi, a to bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné identifikátory, neboť některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu mají odlišná čísla CAS, a rovněž u směsí obsahujících některou z uvedených látek může být číslo CAS odlišné.

POZNÁMKA K JADERNÉ TECHNOLOGII

(Týká se oddílu E kategorie 0.)

„Technologie“ přímo spojená s jakýmkoli zbožím kontrolovaným v kategorii 0 je kontrolována podle ustanovení kategorie 0.

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.

Schválení zboží k vývozu opravňuje též k vývozu minimální „technologie“, která je nezbytná pro instalaci, provoz, údržbu a opravy zboží témuž konečnému uživateli.

Kontrola převodu „technologie“ se nevztahuje na informace „veřejně dostupné“ nebo na informace pro „základní vědecký výzkum“.

VŠEOOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

(Týká se oddílu E kategorií 1 až 9)

Vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží kontrolovaného v kategoriích 1 až 9, je kontrolován podle ustanovení kategorií 1 až 9.

„Technologie“„požadovaná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.

Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen.

Pozn.   Nevztahuje se na „technologie“ vymezené v 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. a 8E002.b.

Kontroly převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K SOFTWARU

(Tato poznámka má přednost před kontrolami stanovenými v oddílu D kategorií 0 až 9.)

Kategorie 0 až 9 tohoto seznamu se nevztahují na kontrolu „softwaru“, který je:

a. běžně dostupný veřejnosti, přičemž:

1. je prodáván ze skladu v maloobchodě bez omezení prostřednictvím:

a. pultového prodeje;

b. zásilkového prodeje;

c. elektronického prodeje; nebo

d. telefonické objednávky; a

2. je určen k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele;

Pozn.   Položka a. všeobecné poznámky k softwaru se nevztahuje na „software“ uvedený v kategorii 5 – Část 2 („Ochrana informací“)

b. „veřejně dostupný“; nebo

c. minimálním nezbytným „objektovým kódem“ pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu zboží, jehož vývoz byl povolen.

Pozn.   Položka c. všeobecné poznámky k softwaru se nevztahuje na „software“ uvedený v kategorii 5 – Část 2 („Ochrana informací“).

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K „BEZPEČNOSTI INFORMACÍ“

Zboží nebo funkce zajišťující „bezpečnost informací“ je třeba posuzovat v kontextu ustanovení kategorie 5, části 2, a to i tehdy, pokud jsou součástmi, „softwarem“ nebo funkcemi jiného zboží.

REDAKČNÍ PRAXE ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU EVROPSKÉ UNIE

V souladu s pravidly uvedenými v bodě 6.5 na straně 108 Pravidel pro jednotnou úpravu dokumentů (2011) platí u textů v českém jazyce zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie tyto konvence:

 k oddělení celých čísel od desetinných se používá čárka,

 celá čísla se píší ve skupinách po třech a jednotlivé skupiny jsou odděleny úzkou mezerou. Pro text uvedený v této příloze platí výše uvedené konvence.

ZKRATKOVÁ SLOVA A ZKRATKY POUŽITÉ V TÉTO PŘÍLOZE

Zkratková slova nebo zkratky použité jako definované termíny jsou uvedeny v části ‚Definice termínů používaných v této příloze‘.Zkratková slova a zkratky

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ADC

analogově číslicový převodník

AGMA

American Gear Manufacturers’ Association

AHRS

referenční systém polohy a kursu

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

epitaxe atomových vrstev

ALU

aritmeticko-logická jednotka

ANSI

American National Standards Institute

APP

nastavený nejvyšší výkon

APU

pomocná energetická jednotka

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

řízení letového provozu

BJT

bipolární plošné tranzistory

BPP

poloměr laserového svazku v krčku

BSC

kontrolér základní stanice

CAD

počítačem podporované konstruování

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

zařízení s vázanými náboji

CDU

řídicí a zobrazovací jednotka

CEP

střední kruhová odchylka

CMM

přístroj k měření souřadnic

CMOS

doplňující se kov-oxid-polovodič

CNTD

tepelný rozklad s řízenou tvorbou zárodku

CPLD

komplexní programovatelný logický obvod

CPU

centrální procesor

CVD

chemická depozice z plynné fáze

CW

chemická válka

CW (u laserů)

spojitá vlna

DAC

číslicově analogový převodník

DANL

průměrná prahová úroveň šumu

DBRN

datová referenční navigace

DDS

přímý digitální syntetizátor

DMA

dynamická mechanická analýza

DME

měřič vzdálenosti

DMOSFET

tranzistor řízený elektrickým polem s dvojitou difúzní strukturou kov-oxid-polovodič

DS

směrové tuhnutí

EB

odpalovací můstek

EB-PVD

fyzikální depozice z plynné fáze elektronovým svazkem

EBW

odpalovací můstkový drát

ECM

elektrochemické obrábění

EDM

elektrojiskrové obráběcí stroje

EEPROMS

elektricky mazatelná programovatelná paměť ROM

EFI

odpalovací fóliové rozbušky

EIRP

efektivní izotropicky vyzářený výkon

ERF

elektroreologické konečné úpravy

ERP

efektivní vyzářený výkon

ETO

tyristor vypínaný emitorem

ETT

elektricky spínaný tyristor

FADEC

číslicové řízení motoru s plnou autoritou

FFT

rychlá Fourierova transformace

FPGA

uživatelem programovatelné hradlové pole

FPIC

uživatelem programovatelný vnitřní spoj

FPLA

uživatelem programovatelné logické pole

FPO

operace v plovoucí řádové čárce

FWHM

plná šířka v polovině maxima

GSM

globální systém pro mobilní komunikaci

GLONASS

globální družicový navigační systém GLONASS

GPS

Globální polohový systém

GNSS

globální systém družicové navigace

GTO

tyristor vypínaný hradlem

HBT

heterobipolární tranzistory

HEMT

tranzistory s vysokou pohyblivostí elektronů

ICAO

Mezinárodní organizace pro civilní letectví

IEC

Mezinárodní elektrotechnická komise

IED

improvizované výbušné zařízení

IEEE

Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství

IFOV

okamžité zorné pole

IGBT

bipolární tranzistor s izolovaným hradlem

IGCT

tyristor spínaný integrovaným hradlem

IHO

Mezinárodní hydrografická organizace

ILS

systém přistávání podle přístrojů

IMU

inerciální měřicí jednotka

INS

inerciální navigační systém

IP

internetový protokol

IRS

inerciální referenční systém

IRU

inerciální referenční jednotka

ISA

mezinárodní standardní atmosféra

ISAR

radar s inverzní syntetickou aperturou

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

ITU

Mezinárodní telekomunikační unie

JT

Joule-Thomson

LIDAR

detekce a měření délky světla

LIDT

práh poškození laserem

LOA

největší délka

LRU

vyměnitelná jednotka

MLS

mikrovlnné přistávací systémy

MMIC

monolitický mikrovlnný integrovaný obvod

MOCVD

chemická depozice z plynné fáze za použití organokovových sloučenin

MOSFET

tranzistor řízený elektrickým polem s difúzní strukturou kov-oxid-polovodič

MPM

mikrovlnný zesilovací modul

MRAM

magnetická paměť s náhodným výběrem

MRF

magnetoreologické konečné úpravy

MRF

velikost nejmenšího rozlišitelného prvku

MRI

zobrazování magnetickou rezonancí

MTBF

střední doba provozu mezi poruchami

MTTF

střední doba provozu do poruchy

NA

číselná apertura

NDT

nedestruktivní zkouška

NEQ

čistá hmotnost výbušniny

OAM

provoz, správa nebo údržba

OSI

propojení otevřených systémů

PAI

poly(amidimidy)

PAR

přesný přibližovací radar

PCL

pasivní koherentní systém pro určování polohy

PIN

osobní identifikační číslo

PMR

neveřejná pohyblivá rádiová síť

PVD

fyzikální depozice z plynné fáze

ppm

počet dílů na milion, miliontina

QAM

kvadraturní amplitudová modulace

RAP

plasma reaktivních atomů

RF

rádiová frekvence

RNC

kontrolér rádiové sítě

S-FIL

tisková litografie metodou Step and Flash

SAR

radar se syntetickou aperturou

SAS

sonar se syntetickou aperturou

SC

monokrystal

SCR

křemíkový řízený usměrňovač

SFDR

dynamický rozsah bez parazitních složek

SHPL

laser se supervysokým výkonem

SLAR

radar s bočním vyzařováním

SOI

křemík na izolátoru

SPLD

jednoduchý programovatelný logický obvod

SQUID

supravodivé kvantové interferenční zařízení

SRA

vyměnitelný celek

SRAM

statická paměť s náhodným výběrem

SSB

jedno postranní pásmo

SSR

sekundární přehledový radar

SSS

boční sonar

TIR

celková výchylka měřicích hodin

TVR

vysílací citlivost napětí

UPR

jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy

UV

ultrafialový

UTS

pevnost v tahu

VJFET

vertikální tranzistor řízený elektrickým polem

VOR

rozsah velmi krátkých vln ve všech směrech

WLAN

bezdrátová místní síť

DEFINICE TERMÍNŮ POUŽÍVANÝCH V TÉTO PŘÍLOZE

Definice termínů uváděných v ‚jednoduchých uvozovkách‘ jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

Definice termínů ve „dvojitých uvozovkách“ jsou tyto:

Pozn.   Odkazy na kategorie jsou uvedeny v závorkách za definovanými termíny.

„Přesnost“ (2, 3, 6, 7, 8): (obvykle se měří ve formě nepřesnosti) maximální kladná nebo záporná odchylka udávané hodnoty od přijaté normy nebo skutečné hodnoty měřené veličiny.

„Aktivní systémy řízení letu“ (7): systémy, jejichž funkcí je bránit nežádoucím pohybům „letadla“ a střel nebo strukturálním zátěžím prostřednictvím autonomního zpracování výstupních signálů z více snímačů a následného poskytování nezbytných preventivních příkazů k zajištění automatického řízení.

„Aktivní pixel“ (6): nejmenší (jednotlivý) prvek pevné matrice, který má fotoelektrickou přenosovou funkci, je-li vystaven světelnému (elektromagnetickému) záření.

„Nastavený nejvyšší výkon“ (4): nastavená nejvyšší rychlost, při níž „digitální počítače“ provádějí 64bitové nebo větší sčítání a násobení s pohyblivou řádovou čárkou, vyjadřuje se ve vážených teraflopech (WT), v jednotkách 1012 nastavených operací s pohyblivou řádovou čárkou za sekundu.

Pozn.   Viz kategorie 4, technická poznámka.

„Letadlo“ (1, 6, 7, 9): letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, otočnými křídly, točivými křídly (helikoptéra), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.

Pozn.   Viz též „civilní letadlo“.

„Vzducholoď“ (9): poháněný vzdušný prostředek, který je ve vzduchu udržován pomocí plynového tělesa (obvykle helia, dříve vodíku) lehčího než vzduch.

„Všechny dostupné kompenzace“ (2): veškerá praktická opatření, která má výrobce k dispozici, aby na minimum snížil veškeré systematické chyby seřizování příslušného modelu obráběcího stroje nebo chyby měření konkrétního souřadnicového měřicího přístroje.

„Přiděleno podle ITU“ (3, 5): přidělení frekvenčních pásem podle platného vydání Rádiových předpisů ITU pro primární, povolené a sekundární služby.

Pozn.   Nejsou zahrnuta dodatečná a alternativní přidělení.

„Odchylka úhlové polohy“ (2): maximální rozdíl mezi úhlovou polohou a skutečnou, velmi přesně změřenou úhlovou polohou poté, co byl obrobek upnutý na stole vysunut ze své výchozí polohy.

„Úhlová náhodná cesta“ (7):postupně nakumulovaná úhlová chyba způsobená bílým šumem v úhlovém vychýlení. (IEEE STD 528–2001)

„APP“ (4) viz „nastavený nejvyšší výkon“.

„Asymetrický algoritmus“ (5): šifrovací algoritmus, který k šifrování a dešifrování používá různé matematicky závislé klíče.

Pozn.   „Asymetrický algoritmus“ se běžně používá ve správě klíčů.

„Autentizace“ (5): ověření identity uživatele, procesu nebo zařízení, často jako podmínka pro povolení přístupu ke zdrojům v infomačním systému. Patří sem ověření původu obsahu zprávy nebo jiné informace a všechny aspekty řízení přístupu tam, kde soubory nebo text nejsou šifrovány, kromě případů přímo souvisejících s ochranou hesel, osobních identifikačních čísel (PIN) nebo podobných dat za účelem zabránění neoprávněnému přístupu.

„Automatické sledování cíle“ (6): technický postup, který automaticky určuje a jako výstup poskytuje extrapolovanou hodnotu nejpravděpodobnější polohy cíle v reálném čase.

„Průměrný výstupní výkon“ (6): celková výstupní energie „laseru“ vyjádřená v joulech, vydělená dobou (v sekundách), během níž je vydávána řada po sobě jdoucích pulsů. V případě řady rovnoměrně rozložených pulsů se rovná celkové výstupní energii „laseru“ v jediném pulsu v joulech, vynásobené pulsovou frekvencí „laseru“ v hertzech.

„Doba zpoždění základního hradla“ (3): hodnota doby zpoždění, která odpovídá základnímu hradlu používanému v „monolitickém integrovaném obvodu“. V případě ‚řady‘„monolitických integrovaných obvodů“ může být specifikována buď jako doba zpoždění na typické hradlo v rámci dané ‚řady‘, nebo jako typická doba zpoždění na hradlo v rámci dané ‚řady‘.

Pozn. 1.   „Doba zpoždění základního hradla“ se nesmí zaměňovat se vstupním a výstupním zpožděním komplexního „monolitického integrovaného obvodu“.

Pozn. 2.   ‚Řada‘ se skládá ze všech integrovaných obvodů, u nichž platí jako výrobní metodika a specifikace, s výjimkou příslušných funkcí, toto:

a.   společná hardwarová a softwarová architektura;

b.   společná konstrukční a výrobní technologie; a

c.   společné základní charakteristiky.

„Základní vědecký výzkum“ (všeobecná poznámka k technologii, poznámka k jaderné technologii): experimentální a teoretická práce vynakládaná zásadně za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na specifický praktický záměr nebo cíl.

„Systematická chyba“ (měřiče zrychlení) (7): průměrná hodnota na výstupu měřiče zrychlení za daný časový interval, která byla naměřena za konkrétních provozních podmínek a která není v korelaci se vstupní hodnotou zrychlení nebo rotace. „Systematická chyba“ se vyjadřuje v g nebo v metrech za sekundu na druhou (g nebo m/s2). (IEEE STD 528-2001) (Mikro g se rovná 1 × 10–6 g.)

„Systematická chyba“ (gyroskop) (7): průměrná hodnota na výstupu gyroskopu za daný časový interval, která byla naměřena za konkrétních provozních podmínek a která není v korelaci se vstupní hodnotou rotace nebo zrychlení. „Systematická chyba“ se obvykle vyjadřuje ve stupních za hodinu (o/h). (IEEE STD 528-2001)

„Biologická agens“ (1): patogeny nebo toxiny vybrané nebo upravené (např. změnou čistoty, skladovatelnosti, virulence, schopností šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) k tomu, aby působily ztráty na lidech nebo zvířatech nebo poškozovaly techniku nebo úrodu či životní prostředí.

„Výstřednost“ (2): axiální posun při jedné otáčce hlavního vřetena měřený na rovině kolmé k čelu vřetena v bodě vedle obvodu čela vřetena (odkaz: ISO 230/1, 1986, bod 5.63).

„Polotovary z uhlíkových vláken“ (1): soustava vláken, s povlakem nebo bez něj, uspořádaná tak, že vytváří kostru součásti před tím, než je do ní vpravena „matrice“ k vytvoření „kompozitu“.

„Chemický laser“ (6): „laser“, ve kterém se vybuzená složka tvoří v důsledku energie uvolněné z chemické reakce.

„Směs chemických látek“ (1): látka v pevné, kapalné nebo plynné formě vyrobená ze dvou nebo více složek, které spolu za podmínek, za kterých je směs uchovávána, nereagují.

„Střední kruhová odchylka“ („CEP“) (7): při kruhové normální distribuci poloměr kruhu obsahujícího 50 % jednotlivě prováděných měření nebo poloměr kruhu, v němž je 50 % pravděpodobnost lokalizace.

„Protimomentové cirkulační systémy nebo cirkulační systémy směrového řízení“ (7): systémy, které používají vzduch hnaný přes aerodynamické povrchy pro zvýšení nebo řízení sil vyvozovaných těmito povrchy.

„Civilní letadlo“ (1, 3, 4, 7): „letadla“, která jsou pod svým vlastním označením uvedena na seznamech osvědčení letové způsobilosti, které zveřejňují úřady pro civilní letectví jednoho nebo více členských států EU nebo účastnických států Wassenaarského ujednání, jako „letadla“ určená k provozu na obchodních civilních vnitrostátních nebo zahraničních linkách nebo jako „letadla“ určená k zákonem povoleným civilním, soukromým nebo obchodním účelům.

Pozn.   Viz též „letadlo“.

„Směsný“ (1): materiál vzniklý promísením termoplastických vláken a vláken výztuže s cílem vytvořit směs vláknové výztuže s „matricí“ ve výsledné vláknité podobě.

„Rozmělňování“ (1): proces zpracování materiálu na částice drcením nebo mletím.

„Řadič komunikačního kanálu“ (4): fyzické rozhraní, které řídí tok synchronních nebo asynchronních číslicových informací. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.

„Vyrovnávací systémy“ (6) se skládají z primárního skalárního snímače, jednoho nebo více referenčních snímačů (např. vektorových magnetometrů) společně se softwarem, který umožňuje snížit šum rotace pevného tělesa plošiny.

„Kompozit“ (1, 2, 6, 8, 9): „matrice“ a přídavná složka nebo složky sestávající z částic, whiskerů, vláken nebo jakékoliv jejich kombinace, které jsou přítomny ke zvláštnímu účelu nebo účelům.

„Kombinovaný otočný stůl“ (2): stůl, který umožňuje otáčet a naklápět obrobek kolem dvou nerovnoběžných os, jež lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“.

„Sloučeniny typu III/V“ (3, 6): polykrystalické nebo binární nebo komplexní monokrystalické produkty sestávající z prvků skupin IIIA a VA Mendělejevovy periodické tabulky (např. arsenid galia, arsenid galito-hlinitý, fosfid india).

„Interpolace tvaru“ (2): dva nebo více „číslicově řízených“ pohybů pracujících v souladu s instrukcemi, které specifikují další požadovanou polohu a požadované rychlosti posuvu do této polohy. Tyto rychlosti posuvu se mění ve vzájemném vztahu tak, že se vytváří požadovaný obrys (viz ISO/DIS 2806-1980).

„Kritická teplota“ specifického „supravodivého“ materiálu (1, 3, 5) (někdy označovaná jako přechodová teplota): teplota, při které tento materiál ztrácí veškerý odpor proti průchodu stejnosměrného elektrického proudu.

„Aktivace šifrování“ (5): jakákoliv technika, kterou se aktivuje nebo zprovozňuje šifrovací schopnost zboží, prostřednictvím zabezpečeného mechanismu použitého výrobcem zboží, který se konkrétně váže k některé z těchto možností:

1. k jedinému případu zboží; nebo

2. u více případů zboží k jednomu zákazníkovi.

Technické poznámky:

1.   K „aktivaci šifrování“ se mohou použít techniky či mechanismy založené na hardwaru, „softwaru“, či „technologiích“.

2.   Mechanismy „aktivace šifrování“ mohou být např. licenční klíč vycházející ze sériového čísla nebo autentizační nástroj, kterým je např. certifikát digitálního podpisu.

„Šifrování“ (5): obor, který zahrnuje principy, prostředky a metody pro přeměnu dat za účelem skrytí jejich informačního obsahu, zabránění jejich nezjistitelné úpravě nebo neoprávněnému použití. „Šifrování“ se omezuje na přeměnu informací použitím jednoho nebo více ‚tajných parametrů‘ (např. šifrovacích proměnných) nebo příslušného klíče.

Pozn.:   „Šifrování“ nezahrnuje ‚pevně nastavené‘ datové komprese nebo kódovací techniky.

Technické poznámky:

1.   ‚Tajný parametr‘: konstanta nebo klíč utajovaný před jinými osobami nebo sdílený pouze ve skupině.

2.   ‚Pevně nastavený‘: kódovací nebo kompresní algoritmus, který nemůže přijímat externě dodávané parametry (např. šifrovací nebo klíčovací proměnné) a který uživatel nemůže modifikovat.

„CW laser (kontinuální laser)“ (6): „laser“, který poskytuje nominálně konstantní výstupní energii po dobu delší než 0,25 sekundy.

„Datové referenční navigační systémy“ („DBRN“) (7): systémy, které využívají různé zdroje dříve naměřených geomapujících údajů, jež jsou integrovány tak, aby za dynamických podmínek poskytovaly přesné navigační informace. Mezi tyto zdroje patří hloubkové mapy, hvězdné mapy, gravitační mapy, magnetické mapy nebo trojrozměrné digitální mapy terénu.

„Deformovatelná zrcadla“ (6): též adaptivní optická zrcadla jsou zrcadla, která mají:

a. jeden souvislý optický odrazný povrch, který je dynamicky deformován aplikací jednotlivých sil nebo silových dvojic tak, aby se vyrovnalo zkreslení optických vlnoploch dopadajících na zrcadlo; nebo

b. více opticky odrazných prvků, které mohou být jednotlivě a dynamicky přemísťovány aplikací sil nebo silových dvojic tak, aby se vyrovnalo zkreslení optických vlnoploch dopadajících na zrcadlo.

„Ochuzený uran“ (0): uran, u nějž je obsah izotopu 235 snížen pod úroveň vyskytující se v přírodě.

„Vývoj“ (Všeobecná poznámka k technologii, Všeobecná poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhová data, proces přeměny návrhových dat na výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava.

„Difuzní spojování“ (1, 2, 9): spojování nejméně dvou oddělených kusů kovu do jednoho kusu, probíhající v pevném skupenství, s pevností spoje, která odpovídá pevnosti nejméně pevného materiálu, přičemž hlavním mechanismem je vzájemná difuze atomů přes rozhraní.

„Digitální počítač“ (4, 5): zařízení, které je schopno ve formě jedné nebo více diskrétních proměnných provádět všechny tyto operace:

a. přijímat data;

b. ukládat data nebo instrukce na pevná nebo měnitelná (zápisu schopná) paměťová zařízení;

c. zpracovávat data prostřednictvím uloženého sledu instrukcí, který lze upravovat, a a

d. poskytovat výstup dat.

Pozn.   Úpravy uloženého sledu instrukcí zahrnují výměnu pevných paměťových zařízení, ale nikoli fyzickou změnu zapojení nebo vzájemného propojení.

„Číslicová přenosová rychlost“ (def): celková rychlost přenosu informací v bitech, jež se přímo přenášejí na libovolné médium.

Pozn.   Viz rovněž „celková číslicová přenosová rychlost“.

„Přímočinné hydraulické lisovaní“ (2): tvářecí proces využívající tekutinou naplněný pružný vak, který je v přímém kontaktu s obrobkem.

„Driftová rychlost“ (gyroskopu) (7): složka indikace gyroskopu, která je funkčně nezávislá na vstupní rotaci. Vyjadřuje se jako úhlová rychlost. (IEEE STD 528-2001)

„Efektivní gram“ (0, 1) „zvláštního štěpného materiálu“ znamená:

a. pro izotopy plutonia a uran 233 – hmotnost izotopů v gramech;

b. pro uran obohacený izotopem U-235 na 1 % nebo více – hmotnost prvku v gramech násobenou druhou mocninou jeho obohacení, vyjádřeným jako hmotnostní desetinný zlomek;

c. pro uran obohacený izotopem U-235 na méně než 1 % – hmotnost prvku v gramech násobenou 0,0001;

„Elektronická sestava“ (2, 3, 4): soubor elektronických součástek (tj. ‚obvodových prvků‘, ‚diskrétních součástek‘, integrovaných obvodů atd.) spojených dohromady tak, aby vykonávaly jednu nebo více specifických funkcí, vyměnitelný jako celek a běžně odmontovatelný;

Pozn. 1.   ‚Obvodový prvek‘: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

Pozn. 2.   ‚Diskrétní součástka‘: odděleně dodávaný ‚obvodový prvek‘ s vlastními vnějšími spoji.

„Elektronicky řiditelná sfázovaná anténní soustava“ (5, 6): anténa, která vytváří paprsek pomocí spřažení fází, tj. směr paprsku je řízen komplexem budicích součinitelů vyzařovacích prvků, přičemž směr tohoto paprsku jak pro vysílání, tak pro příjem je možné měnit v azimutu nebo v úhlu výšky nebo v obojím použitím elektrického signálu.

„Energetické materiály“ (1): látky nebo směsi, které prostřednictvím chemické reakce uvolňují energii potřebnou ke svému zamýšlenému použití. „Výbušniny“, „pyrotechnické slože“ a „pohonné látky“ jsou podtřídy energetických materiálů.

„Koncové efektory“ (2): upínače, ‚aktivní nástrojové jednotky‘ a jakékoli jiné nástroje, které jsou připevněny k upínací desce na konci ramene manipulátoru „robota“.

Pozn.   ‚Aktivní nástrojová jednotka‘: zařízení pro aplikaci hnací síly, energie procesu na obrobek nebo snímání obrobku.

„Ekvivalentní hustota“ (6): hmotnost optiky na jednotku optické plochy promítnuté na optický povrch.

„Výbušniny“ (1): látky v pevném, kapalném či plynném stavu nebo směsi látek potřebné k detonaci jakožto počinová, pomocná nebo hlavní nálož v hlavicích, při demolici a pro jiná použití.

„Systémy FADEC“ (9): číslicové systémy automatického řízení motoru s plnou autoritou – číslicový elektronický řídicí systém pro motory s plynovou turbínou, který je schopen nezávisle ovládat motor během celého provozního rozsahu od požadovaného spuštění motoru do požadovaného zastavení motoru, a to jak v běžných podmínkách, tak v poruchovém stavu.

„Vláknité materiály“ (0, 1, 8, 9) zahrnují:

a. souvislá „elementární vlákna“;

b. souvislé „příze“ a „přásty“;

c. „pásky“, tkaniny, plsti a šňůry;

d. sekaná vlákna, stříž a souvislá vláknitá rouna;

e. monokrystalické nebo polykrystalické whiskery libovolné délky;

f. vlákninu z aromatického polyamidu.

„Integrovaný obvod vrstvového typu“ (3): soustava ‚obvodových prvků‘ a kovových vnitřních spojů vytvořená napařováním silné nebo tenké vrstvičky na izolační „podložku“.

Pozn.   ‚Obvodový prvek‘: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

„Řízení letu polem optických snímačů“ (7): síť dislokovaných optických snímačů, která používá „laserové“ paprsky k poskytování řídicích dat o letu v reálném čase pro zpracování palubním počítačem.

„Optimalizace letové dráhy“ (7): postup, který minimalizuje odchylky od požadované čtyřrozměrné letové dráhy (v prostoru i čase) s cílem dosáhnout při plnění letového úkolu maximální výkonnosti nebo efektivnosti.

„Systém řízení letu s přenosem řídicích světelných signálů po optických vláknech (fly-by-light)“ (7): primární systém elektronického řízení letu, který k ovládání „letadla“ za letu používá zpětnou vazbu a který pro pokyny pro efektory/aktuátory používá optické signály.

„Systém řízení letu s přenosem řídicích elektronických signálů po vodičích (fly-by-wire)“ (7): primární systém elektronického řízení letu, který k ovládání „letadla“ za letu používá zpětnou vazbu a který pro pokyny pro efektory/aktuátory používá elektrické signály.

„Ohnisková pole“ (6, 8): lineární nebo dvourozměrné plošné vrstvy nebo kombinace plošných vrstev jednotlivých detektorových prvků, též s vyhodnocovací elektronikou, které pracují v ohniskové rovině.

Pozn.   Tato definice nezahrnuje sloupce jednotlivých detektorových prvků ani detektory se dvěma, třemi nebo čtyřmi prvky, není-li na úrovni každého prvku provedeno časové zpoždění a integrace.

„Frakční šířka pásma“ (3, 5): „okamžitá šířka pásma“ dělená středovou frekvencí a vyjádřená v procentech.

„Rychlá přeladitelnost“ (5, 6) (též frekvenční agilita nebo frekvenční skákání): forma „rozprostřeného spektra“, v níž je přenosová frekvence jednoho komunikačního kanálu měněna náhodným nebo pseudonáhodným sledem diskrétních kroků.

„Spouštěcí frekvence“ (3) pro „analyzátory signálů“ je mechanismus, jehož spouštěcí funkce je schopna zvolit kmitočtové pásmo, které se má spustit jako podmnožina akvizičního pásma, přičemž ignoruje jiné signály, které mohou být přítomny uvnitř téhož akvizičního pásma. „Spouštěcí frekvence“ může obsahovat více než jeden samostatný soubor mezních hodnot.

„Doba přepínání frekvence“ (3): doba (prodleva) potřebná pro přepnutí signálu z původně určené výstupní frekvence na jinou zvolenou výstupní frekvenci při odchylce maximálně:

a. ± 100 Hz od zvolené výstupní frekvence menší než 1 GHz; nebo

b. ± 0,1 ppm od zvolené výstupní frekvence rovné 1 GHz nebo větší.

„Frekvenční syntetizátor“ (3): jakýkoliv typ zdroje frekvence, který bez ohledu na použitou techniku poskytuje z jednoho nebo více výstupů několik současných nebo alternativních výstupních frekvencí řízených nebo uspořádaných menším počtem standardních (nebo základních) frekvencí nebo frekvencí od nich odvozených.

„Palivový článek“ (8): elektrochemické zařízení, které tím, že spotřebovává palivo z vnějšího zdroje, přeměňuje chemickou energii přímo na stejnosměrný proud

„Tavitelné“ (1): lze je síťovat nebo dále polymerovat (tvrdit) užitím tepla, záření, katalyzátorů apod., nebo mohou být taveny bez pyrolýzy (zuhelnatění).

„Plynová atomizace“ (1): proces rozprášení roztaveného proudu kovové směsi pomocí vysokotlakého proudu plynu na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.

„Geograficky rozptýlené“ (6): je-li každé umístění vzdáleno jedno od druhého více než 1 500 m v jakémkoli směru. Mobilní snímače jsou vždy považovány za „geograficky rozptýlené“.

„Naváděcí systém“ (7): systém, který integruje postup měření a výpočtu polohy a rychlosti (tj. navigaci) prostředků s postupem výpočtu a vysíláním povelů systémům řízení letu prostředků za účelem opravy jejich letové dráhy.

„Izostatické zhutňování za tepla“ (2): proces, při kterém je odlitek při teplotách vyšších než 375 K (102 °C) vystaven prostřednictvím různých médií (plyn, kapalina, pevné částice atd.) v uzavřené dutině tlaku tak, aby se ve všech směrech vytvořila stejná síla za účelem zmenšení nebo odstranění pórovitosti odlitku.

„Hybridní integrovaný obvod“ (3): jakákoliv kombinace integrovaných obvodů nebo integrovaného obvodu a ‚obvodových prvků‘ nebo ‚diskrétních součástek‘, které jsou spojeny dohromady za účelem uskutečňování jedné nebo více specifických funkcí, se všemi dále uvedenými charakteristickými znaky:

a. obsahuje alespoň jednu nezapouzdřenou součástku;

b. je propojen za použití typických výrobních metod integrovaných obvodů;

c. vyměnitelný jako celek; a

d. běžně jej nelze rozložit.

Pozn. 1.   ‚Obvodový prvek‘: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

Pozn. 2.   ‚Diskrétní součástka‘: odděleně dodávaný ‚obvodový prvek‘ s vlastními vnějšími spoji.

„Zlepšení obrazu“ (4): zpracování obrazů získaných z vnější nosné informace pomocí algoritmů, jako jsou např. časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace). Nepatří sem algoritmy, které používají pouze lineární nebo rotační transformaci jednoho obrazu, jako je posuv, extrakce charakteristických rysů, registrace nebo umělé vybarvení.

„Imunotoxin“ (1): konjugát jednobuněčné specifické monoklonální protilátky s „toxinem“ nebo „podjednotkou toxinu“, který výběrově zasahuje nakažené buňky.

„Veřejně dostupný“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, Všeobecná poznámka k softwaru): „technologie“ nebo „software“, které byly zpřístupněny, aniž by bylo omezeno jejich další šíření (omezení autorskými právy nebrání tomu, aby byly „technologie“ nebo „software“ označovány jako „veřejně dostupné“).

„Bezpečnost informací“ (Všeobecná poznámka k softwaru, Všeobecná poznámka k bezpečnosti informací, 5): veškeré prostředky a funkce, které zajišťují přístupnost, důvěrnost nebo integritu informací nebo komunikací, s výjimkou prostředků a funkcí, které jsou určeny k ochraně proti selhání funkcí. Patří sem „šifrování“, „aktivace šifrování“, ‚kryptoanalýza‘, ochrana proti nežádoucím únikům a bezpečnost počítačů.

Technická poznámka:

‚Kryptoanalýza‘: analýza šifrovacího systému nebo jeho vstupů a výstupů prováděná za účelem odvození utajovaných proměnných nebo citlivých dat, včetně srozumitelného textu.

„Okamžitá šířka pásma“ (3, 5, 7): šířka pásma, ve které výstupní výkon zůstává konstantní s odchylkou 3 dB, aniž by musely být přizpůsobovány jiné funkční parametry.

„Dosah přístrojů“ (6): dosah, ve kterém radar poskytuje jednoznačné zobrazení.

„Izolace“ (9): používá se na součásti raketového motoru, tj. na plášť, trysky, přívody, uzávěry pláště, a zahrnuje vulkanizované nebo polotvrzené kompozitní pryžové polotovary ve formě plátů, které obsahují izolační nebo žáruvzdorný materiál. Izolaci lze též použít na obložení či vložky pro odstranění vnitřního pnutí.

„Vnitřní mezivrstva“ (9): vhodné vazné rozhraní mezi tuhou pohonnou látkou a pláštěm nebo izolující vložkou. Obvykle je to disperze na bázi kapalného polymeru a žáruvzdorných nebo izolačních materiálů, např. polybutadienu (HTPB) plněného uhlíkem nebo jiného polymeru s přidanými vytvrzovacími činidly, nastříkaná nebo nanesená na vnitřní povrch pláště.

„Gradiometr s vlastní magnetizací“ (6): jednotlivý snímač snímající gradient magnetického pole a příslušná elektronika, jejíž výstup je mírou gradientu magnetického pole.

Pozn.   Viz též „magnetický gradiometr“.

„Intrusivní software“ (4): „software“ speciálně navržený nebo upravený tak, aby nebyl zjistitelný ‚monitorovacími prostředky‘ nebo který je schopen překonat ‚ochranná protiopatření‘ počítače nebo zařízení fungujícího uvnitř sítě a který plní některou z těchto funkcí:

a. extrakce dat nebo informací z počítače nebo zařízení fungujícího uvnitř sítě, nebo změna systémových nebo uživatelských dat; nebo

b. změna standardního fungování počítačového programu nebo procesu s cílem umožnit výkon externě poskytovaných pokynů.

Poznámky:

1.   „Intrusivní software“ nezahrnuje žádný z těchto prvků:

a.   hypervizory, ladicí programy, nebo prostředky reverzního softwarového inženýrství;

b.   „software“ pro správu digitálních práv; nebo

c.   „software“ určený k instalaci výrobcem, administrátory nebo uživateli pro účely sledování aktiv nebo jejich opětovného získání.

2.   Mezi síťová zařízení patří mobilní zařízení a inteligentní měřiče.

Technické poznámky:

1.   ‚Monitorovací nástroje‘: „softwarová“ nebo hardwarová zařízení, která monitorují chování systémů nebo procesů odehrávajících se na určitém zařízení. Mezi monitorovací nástroje patří antivirové programy, koncové bezpečnostní produkty, produkty související s personální bezpečností, systémy detekce narušení, systémy prevence narušení nebo brány typu firewall.

2.   ‚Ochranná protiopatření‘: techniky, které mají zajistit bezpečné spouštění kódů, např. prevence proti spuštění datovým kódem (DEP), nahodilé přidělování adresového prostoru (ASLR) nebo separace spustitelného programového kódu (sandboxing).

„Izolované živé kultury“ (1) zahrnují živé kultury ve stavu vegetačního klidu a v sušených preparátech.

„Izostatické lisy“ (2): zařízení schopná upravit prostřednictvím různých médií (plyn, kapalina, pevné částice atd.) v uzavřené dutině tlak tak, aby se ve všech směrech vytvořil stejný tlak působící na obrobek nebo materiál uvnitř dutiny.

„Laser“ (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9): zboží, které produkuje prostorově i časově koherentní světlo pomocí zesílení stimulovanou emisí záření.

Pozn.  

Viz také:

„chemický laser“;

„CW laser“;

„pulsní laser“;

„laser se supervysokým výkonem“;

„přenosový laser“.

„Knihovna“ (1) (parametrická technická databáze): sbírka odborných informací, s jejichž pomocí se může zvýšit výkon příslušných systémů, vybavení nebo součástí.

„Vzdušné prostředky lehčí než vzduch“ (9): balony a „vzducholodě“, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík.

„Linearita“ (2) (obvykle měřená jako -nelinearita): maximální kladná nebo záporná odchylka skutečné vlastnosti (průměr hodnot odečtených ve směru nahoru a dolů v rozsahu stupnice) od přímky položené tak, aby vyrovnávala a minimalizovala maximální odchylky.

„Lokální síť“ (4, 5): datový komunikační systém se všemi těmito vlastnostmi:

a. umožňuje libovolnému počtu nezávislých ‚datových zařízení‘ vzájemně přímo komunikovat; a

b. je geograficky omezen na menší oblast (např. kancelářskou budovu, závod, vysokoškolský areál, skladiště).

Pozn.   ‚Datové zařízení‘: zařízení, které je schopné vysílat nebo přijímat posloupnosti číslicových informací.

„Magnetické gradiometry“ (6): přístroje určené k detekci prostorových změn magnetických polí ze zdrojů nacházejících se mimo přístroj. Skládají se z více „magnetometrů“ a příslušné elektroniky, jejichž výstup je mírou gradientu magnetického pole.

Pozn.   Viz též „gradiometr s vlastní magnetizací“.

„Magnetometry“ (6): přístroje určené k detekci magnetických polí ze zdrojů, které jsou mimo přístroj. Skládají se z jednoho snímače snímajícího magnetické pole a příslušné elektroniky, jejíž výstup je mírou magnetického pole.

„Hlavní paměť“ (4): primární paměť pro data nebo instrukce, do které má základní jednotka rychlý přístup. Skládá se z vnitřní paměti „digitálního počítače“ a jakéhokoliv jejího hierarchického rozšíření, např. rychlé vyrovnávací paměti nebo rozšířené paměti s nesekvenčním přístupem.

„Materiály odolné vůči UF6“ (0) zahrnují měď, slitiny mědi, korozivzdornou ocel, hliník, oxid hlinitý, slitiny hliníku, nikl nebo slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu a fluorované uhlovodíkové polymery.

„Matrice“ (1, 2, 8, 9): spojitá pevná hmota, která vyplňuje prostor mezi částicemi, whiskery nebo vlákny.

„Nejistota měření“ (2): charakteristický parametr, který udává se statistickou jistotou 95 %, v jakém rozsahu kolem výstupní hodnoty leží správná hodnota měřené proměnné. Zahrnuje neopravitelné systematické odchylky, neopravitelnou vůli a náhodné odchylky (viz ISO 10360-2).

„Mechanické legování“ (1): proces legování spočívající ve spojování, drcení a opětovném spojování výchozích prášků a prášků legur mechanickým nárazem. Nekovové částice lze do slitiny vmíchat přidáním příslušných prášků.

„Extrakce z taveniny“ (1): proces ‚rychlého tuhnutí‘ a extrakce proužku slitinového produktu vložením krátkého segmentu chlazeného rotujícího bloku do lázně z roztavené kovové slitiny.

Pozn.   ‚Rychlé tuhnutí‘: tuhnutí roztaveného materiálu ochlazovací rychlostí přesahující 1 000 K/s.

„Zvlákňování z taveniny“ (1): proces ‚rychlého tuhnutí‘ roztaveného proudu kovu dopadajícího na otáčející se chlazený blok, při kterém se vytváří výrobek podobný vločkám, páskům nebo tyčím.

Pozn.   ‚Rychlé tuhnutí‘: tuhnutí roztaveného materiálu ochlazovací rychlostí přesahující 1 000 K/s.

„Mikropočítačový mikroobvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „vícečipový integrovaný obvod“ obsahující aritmetickologickou jednotku (ALU), který je schopen provádět univerzální příkazy z vnitřní paměti o datech obsažených ve vnitřní paměti.

Pozn.   Vnitřní paměť lze rozšířit pomocí vnější paměti.

„Mikroprocesorový mikroobvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „vícečipový integrovaný obvod“ obsahující aritmetickou logickou jednotku (ALU), který je schopen provádět řady univerzálních instrukcí z vnější paměti.

Pozn. 1.   „Mikroprocesorový mikroobvod“ obvykle neobsahuje integrální paměť přístupnou uživateli, avšak paměť na čipu je možno použít pro výkon jeho logické funkce.

Pozn. 2.   Patří sem i soustavy čipů, které jsou konstruovány tak, aby při vzájemném spojení vykonávaly funkci „mikroprocesorového mikroobvodu“.

„Mikroorganismy“ (1, 2): bakterie, viry, mykoplasmata, rickettsie, chlamydie nebo houby ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo substrátu obsahujícího živý materiál, který byl záměrně naočkován nebo nakažen těmito kulturami.

„Střely“ (1, 3, 6, 7, 9): kompletní raketové systémy a vzdušné prostředky bez posádky schopné dopravit nejméně 500 kg užitečného nákladu na vzdálenost nejméně 300 km.

„Elementární vlákno“ (1): nejtenčí složka vlákna, obvykle o průměru několika mikrometrů.

„Monolitický integrovaný obvod“ (3): kombinace pasivních nebo aktivních ‚obvodových prvků‘ nebo obou těchto prvků, které:

a. jsou vytvářeny procesy difuze, implantace nebo nanášení uvnitř nebo na povrchu jednoho polovodičového elementu, tzv. ‚čipu‘;

b. lze je považovat za neoddělitelně sdružené; a

c. vykonávají jednu nebo více funkcí obvodu.

Pozn.   ‚Obvodový prvek‘: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

„Monolitický mikrovlnný integrovaný obvod“ („MMIC“) (3, 5): „monolitický integrovaný obvod“, který pracuje na mikrovlnné nebo milimetrové vlnové frekvenci.

„Jednospektrální zobrazovací snímače“ (6): snímače schopné získávat obrazová data z jednoho diskrétního spektrálního pásma.

„Vícečipový integrovaný obvod“ (3): dva nebo více „monolitických integrovaných obvodů“, které jsou připojeny do jedné společné „podložky“.

„Vícespektrální zobrazovací snímače“ (6): snímače schopné současně nebo postupně získávat obrazová data ze dvou nebo více diskrétních spektrálních pásem. Snímače, které mají více než dvacet diskrétních spektrálních pásem, se někdy označují jako hyperspektrální zobrazovací snímače.

„Přírodní uran“ (0): uran obsahující směs izotopů, která se vyskytuje v přírodě.

„Řadič přístupu do sítě“ (4): fyzické rozhraní pro distribuovanou přepojovací síť. Používá společné médium, které pracuje se stejnou „digitální přenosovou rychlostí“, a pro přenos používá rozhodování (např. rozlišující znak nebo detekci vysílání). Nezávisle na jakýchkoli jiných prostředcích volí pakety nebo skupiny dat (např. IEEE 802), které jsou mu adresovány. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.

„Neuronový počítač“ (4): zařízení pro zpracování dat, konstruované nebo přizpůsobené pro napodobování chování jednoho neuronu nebo souboru neuronů, tj. zařízení, pro které je charakteristická schopnost hardwaru modulovat na základě předchozích údajů váhy a počet propojení většího množství strojových součástí.

„Jaderný reaktor“ (0): kompletní reaktor, který je schopen pracovat tak, aby udržel řízenou štěpnou řetězovou reakci. Mezi „jaderné rektory“ patří všechny položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo jsou s ní přímo spojeny, zařízení pro řízení výkonu aktivní zóny a díly, které za běžných okolností obsahují chladicí médium primárního okruhu reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh.

„Číslicové řízení“ (2): automatické řízení nějakého procesu vykonávané zařízením, které používá číslicová data, jež jsou obvykle zadávána během provádění operace (viz ISO 2382 ).

„Objektový kód“ (GSN): strojem proveditelná forma vhodného vyjádření jednoho nebo více postupů „zdrojového kódu“ (zdrojového jazyka) sestaveného programovacím systémem.

„Provoz, správa nebo údržba“ („OAM“) (5): provádění jednoho či několika z následujících úkolů:

a. zřízení nebo správa některé z těchto možností:

1. uživatelských nebo administrátorských účtů nebo práv;

2. nastavení zboží; nebo

3. autentizační údaje související s podporou úkolů popsaných v bodech a.1. nebo a.2.;

b. sledování nebo správa provozního stavu nebo výkonu zboží; nebo

c. správa protokolů nebo kontrolních údajů souvisejících s podporou úkolů popsaných v bodech a. nebo b.

Pozn.:   „Provoz, správa nebo údržba“ nezahrnuje žádný z následujících úkolů ani souvisejících funkcí při správě klíčů:

a.   zajištění nebo vylepšení jakékoli šifrovací funkce, která přímo nesouvisí se zřízením nebo správou autentizačních údajů souvisejících s podporou úkolů popsaných výše v bodech a.1. nebo a.2.; nebo

b.   použití šifrovací funkce na úrovni předávání nebo údajů týkajících se daného zboží.

„Optický počítač“ (4): počítač konstruovaný nebo modifikovaný pro použití světla k prezentaci dat a jehož výpočetní logické prvky jsou založeny na přímém propojení optických zařízení.

„Optický integrovaný obvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „hybridní integrovaný obvod“, který obsahuje jednu nebo více součástí, které mají fungovat jako fotobuňka, světelný zářič nebo které mají vykonávat jednu či více optických nebo elektrooptických funkcí.

„Optické přepojování“ (5): směrování nebo přepojování signálů v optické formě bez přeměny na elektrické signály.

„Celková proudová hustota“ (3): celkový počet ampérzávitů v cívce (tj. počet závitů násobený maximálním proudem protékajícím každým závitem) dělený celkovým průřezem cívky (sestávající ze supravodivých vláken, kovové matrice, v níž jsou supravodivá vlákna zalita, zalévacího materiálu, chladicích kanálů atd.).

„Účastnický stát“ (7, 9): účastnický stát Wassenaarského ujednání. (viz www.wassenaar.org)

„Špičkový výkon“ (6): nejvyšší výkon dosažený během „doby trvání laserového pulsu“.

„Osobní síť“ (5): systém sdělování údajů se všemi těmito vlastnostmi:

a. umožňuje libovolnému počtu nezávislých či vzájemně propojených ‚datových zařízení‘ vzájemně přímo komunikovat; a

b. je omezen na komunikaci mezi zařízeními v bezprostřední blízkosti konkrétní osoby nebo správce zařízení (např. jedna místnost, kancelář či automobil, a jejich blízké okolní prostory).

Technická poznámka:

‚Datové zařízení‘: zařízení, které je schopné vysílat nebo přijímat posloupnosti číslicových informací.

„Plazmová atomizace“ (1): proces rozprášení roztaveného proudu kovu nebo pevného kovu pomocí plazmových hořáků v prostředí inertního plynu na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.

„Řízení výkonu“ (7): změna energie vysílaného signálu výškoměru tak, že přijímaná energie ve výšce „letadla“ je vždy na minimu nezbytném pro určení výšky.

„Předem separovaný“ (0, 1): upravený použitím jakéhokoliv procesu pro zvýšení koncentrace kontrolovaného izotopu.

„Primární řízení letu“ (7): řízení stability nebo manévru „letadla“, prostřednictvím generátorů síly nebo momentu, tj. aerodynamických řídicích ploch nebo směrování vektoru tahu motoru.

„Hlavní prvek“ (4): (jak je používán v kategorii 4) prvek, jehož hodnota při výměně je větší než 35 % celkové hodnoty systému, jehož je prvkem. Hodnota prvku je cena, kterou za prvek zaplatil výrobce systému nebo ten, kdo systém kompletuje. Celková hodnota je běžná světová prodejní cena pro zákazníky, kteří nejsou s výrobcem spojeni, v místě výroby nebo dodávky.

„Výroba“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): všechny fáze výroby jako např.: konstrukce, příprava výroby, výroba, dílčí a konečná montáž, kontrola, zkoušení a zajišťování jakosti.

„Výrobní zařízení“ (1, 7, 9): nástroje, šablony, přípravky, trny, formy, lisovací nástroje, upínací přípravky, seřizovací mechanismy, zkušební zařízení, a jiná strojní zařízení a součásti pro ně, avšak pouze ty, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro „vývoj“ nebo pro jednu nebo více fází „výroby“.

„Výrobní prostředky“ (7, 9): „výrobní zařízení“ a speciálně pro ně vyvinutý software začleněný do zařízení pro „vývoj“ nebo pro jednu či více fází „výroby“.

„Program“ (2, 6): sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do této formy převoditelný.

„Komprese impulsů“ (6): kódování a zpracování dlouhotrvajícího radarového signálového impulsu na krátkodobý impuls při zachování výhod vysoké impulsní energie.

„Doba trvání laserového pulsu“ (6): trvání „laserového“ pulsu, tj. doba mezi body polovičního výkonu na náběžné a na sestupné hraně jednotlivého pulsu.

„Pulsní laser“ (6): „laser“ s „dobou trvání laserového pulsu“ rovnající se 0,25 sekundy nebo kratší.

„Kvantová kryptografie“ (5): soubor postupů pro vytvoření sdíleného klíče pro „kryptografii“ měřením kvantově mechanických vlastností fyzikální soustavy (včetně fyzikálních vlastností, na něž se vztahují zákony kvantové optiky, teorie kvantového pole nebo kvantové elektrodynamiky).

„Rychlá přeladitelnost radaru“ (6): jakákoliv technika, která mění v pseudonahodilém sledu nosnou frekvenci impulsního radarového vysílače mezi dvěma impulsy nebo skupinami impulsů o hodnotu rovnající se šířce pásma impulsu nebo větší.

„Rozprostřené spektrum radaru“ (6): jakákoliv modulační technika pro rozprostření energie pocházející ze signálu s poměrně úzkým frekvenčním rozsahem přes mnohem širší pásmo frekvencí pomocí nahodilého nebo pseudonahodilého kódování.

„Radiantová citlivost“ (6): radiantová citlivost (Ma/W) = 0,807 × (vlnová délka v nm) × kvantová účinnost (QE).

Technická poznámka:

Kvantová účinnost se obvykle vyjadřuje jako procentní podíl; pro účely tohoto vzorce se však kvantová účinnost vyjadřuje desetinným číslem menším než 1, např. 78 % je 0,78.

„Šířka pásma v reálném čase“ (3) pro „analyzátory signálů“: nejširší frekvenční rozmezí, u něhož je analyzátor schopen průběžně převádět údaje týkající se časové oblasti zcela na výsledky frekvenční oblasti pomocí Fourierovy nebo jiné diskrétní časové transformace, která zpracovává každý příchozí časový bod bez snížení změřené amplitudy o více než 3 dB pod úroveň skutečné amplitudy způsobeného prodlevami nebo prolukami signálu, přičemž poskytuje nebo zobrazuje převedené údaje.

„Zpracování v reálném čase“ (6): zpracování dat počítačovým systémem na požadované uživatelské úrovni, které je závislé na dostupných zdrojích, splňuje garantovanou citlivost a které není závislé na zatížení systému způsobeném vnějšími vlivy.

„Opakovatelnost“ (7): blízkost shody mezi opakovanými měřeními stejné proměnné za stejných provozních podmínek, pokud mezi měřeními dojde ke změnám podmínek nebo zařízení po určitou dobu nepracuje. (Odkaz: IEEE STD 528–2001 (jedna standardní odchylka sigma)).

„Potřebný“ (Všeobecná poznámka k technologii, 5, 6, 7, 9) – v případě „technologie“ se týká pouze té části „technologie“, která bezprostředně způsobuje dosažení nebo překročení kontrolovaných výkonových úrovní, funkcí nebo vlastností. Tyto „potřebné“„technologie“ mohou být společné pro různé druhy zboží.

„Rozlišovací schopnost“ (2): nejmenší přírůstek údaje měřicího přístroje; na číslicových přístrojích poslední významový bit (viz ANSI B-89.1.12).

„Látky k potlačení nepokojů“ (1): látky, které za předpokládaných podmínek použití k potlačení nepokojů u lidí rychle vyvolávají smyslové podráždění nebo ochromující tělesné účinky, které mizí krátce po ukončení expozice.

Technická poznámka:

Slzné plyny jsou podskupinou „látek k potlačení nepokojů“.

„Robot“ (2, 8): manipulační mechanismus se spojitou nebo krokovou dráhou pohybu, může používat snímače a má všechny tyto charakteristiky:

a. je vícefunkční;

b. je schopen nastavovat polohu nebo orientovat materiál, díly, nástroje nebo speciální zařízení prostřednictvím proměnných pohybů v trojrozměrném prostoru;

c. má tři nebo více servopohonů v uzavřené nebo otevřené smyčce, které mohou mít krokové motory; a

d. je vybaven „uživatelskou programovatelností“ prostřednictvím metody nauč/přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, kterým může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu.

Pozn.   Výše uvedená definice nezahrnuje tato zařízení:

1.   Manipulační mechanismy, které lze ovládat pouze ručně nebo teleoperátorem;

2.   Manipulační mechanismy s pevnou posloupností, které se automaticky pohybují a pracují s mechanicky pevně naprogramovanými pohyby. Program je mechanicky vymezen pevnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volba dráhy nebo úhlů nejsou proměnné nebo měnitelné mechanickými, elektronickými nebo elektrickými prostředky;

3.   Mechanicky ovládané manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je mechanicky vymezen pevnými, ale nastavitelnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volbu dráhy nebo úhlů lze měnit v mezích pevně naprogramované předlohy. Změn nebo modifikací naprogramované předlohy (např. přestavení kolíků nebo výměna vaček) pro jednu nebo více os pohybu lze docílit pouze mechanickými operacemi;

4.   Manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností bez servořízení, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je proměnný, ale sled operací postupuje pouze podle binárních signálů z mechanicky pevně stanovených elektrických binárních přístrojů nebo seřiditelných zarážek;

5.   Stohovací jeřáby označované též jako souřadnicové manipulační systémy, které jsou vyráběny jako nedílná součást vertikálních sestav skladovacích zásobníků a konstruovány tak, aby měly při ukládání nebo vykládání přístup k obsahu těchto zásobníků.

„Rotační atomizace“ (1): proces rozprášení proudu nebo jímky roztaveného kovu odstředivou silou na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.

„Přást“ (1): svazek (obvykle 12 až 120) přibližně rovnoběžných ‚proužků‘.

Pozn.   ‚Svazek‘ je svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

„Radiální házení“ (2): radiální posun při jedné otáčce hlavního vřetena měřený v rovině kolmé k ose vřetena v bodě na testované externí nebo interní otočné rovině (odkaz: ISO 230/1, 1986, bod 5.61).

„Konstanta stupnice“ (7) gyroskopického přístroje nebo měřiče zrychlení: poměr změny výstupu ke změně vstupu, který má být změřen. Tato konstanta je obecně vyjádřena jako směrnice přímky, která může být upravena aplikací metody nejmenších čtverců na vstupní a výstupní data získaná cyklickými změnami vstupu v rámci jeho rozsahu.

„Doba ustálení“ (3): doba potřebná k tomu, aby výstup dosáhl při přepnutí mezi dvěma libovolnými úrovněmi převodníku své konečné hodnoty s tolerancí jednoho půlbitu.

„Analyzátory signálu“ (3): přístroje schopné měřit a zobrazovat základní vlastnosti jednofrekvenčních složek multifrekvenčních signálů.

„Zpracování signálů“ (3, 4, 5, 6): zpracování externě získaných signálů obsahujících informace pomocí algoritmů, jako jsou např. časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace).

„Software“ (Všeobecná poznámka k softwaru, všechny kategorie): soubor jednoho nebo více „programů“ nebo ‚mikroprogramů‘, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.

Pozn.   ‚Mikroprogram‘: sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.

„Zdrojový kód“ (nebo zdrojový jazyk) (6, 7, 9): vhodné vyjádření jednoho nebo více kroků, které mohou být převedeny programovacím systémem do formy proveditelné strojem („objektový kód“ (nebo výchozí jazyk)).

„Kosmická loď“ (9): aktivní nebo pasivní družice a kosmické sondy.

„Satelitní platforma“ (9): zařízení, které poskytuje podpůrnou infrastrukturu „kosmické lodi“ a které nese „užitečný náklad kosmické lodi“.

„Užitečný náklad kosmické lodi“ (9): zařízení připojené k „satelitní platformě“, sestrojené za účelem provedení vesmírné mise (např. komunikace, pozorování, věda).

„Vhodné pro kosmické aplikace“ (3, 6, 7): určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro činnost ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem.

Pozn.   Určení, že konkrétní položka je „vhodná pro kosmické aplikace“ na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou „vhodné pro kosmické aplikace“, nejsou-li jednotlivě testovány.

„Zvláštní štěpný materiál“ (0): plutonium-239, uran-233, „uran obohacený izotopy 235 nebo 233“ a veškerý materiál obsahující uvedené prvky.

„Měrný modul“ (0, 1, 9): Youngův modul v pascalech. rovnocenný N/m2 vydělenému měrnou tíhou v N/m3, měřený při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

„Měrná pevnost v tahu“ (0, 1, 9): mezní pevnost v tahu v pascalech, rovnocenná N/m2 vydělenému měrnou tíhou v N/m3, měřená při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

„Gyroskopy s rotujícím závažím“ (7): gyroskopy, které používají neustále rotující závaží pro snímání úhlového pohybu.

„Kalení na chlazenou kovovou desku“ (1): proces ‚rychlého tuhnutí‘ roztaveného proudu kovu dopadajícího na chlazený blok, při kterém se vytváří výrobek podobný vločkám.

Pozn.   ‚Rychlé tuhnutí‘ je tuhnutí roztaveného materiálu ochlazovací rychlostí přesahující 1 000 K/s.

„Rozprostřené spektrum“ (5): technika, při které se energie v poměrně úzkém -pásmu komunikačního kanálu rozprostírá přes mnohem širší energetické spektrum.

Radar s „rozprostřeným spektrem“ (6): viz „Rozprostřené spektrum radaru“.

„Stabilita“ (7): standardní odchylka (1 sigma) kolísání určitého parametru od jeho kalibrované hodnoty měřená za stabilních teplotních podmínek. Stabilitu lze vyjádřit jako funkci času.

„Státy, které jsou (nejsou) stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“ (1): státy, pro které Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení vstoupila (nevstoupila) v platnost. (viz www.opcw.org)

„Podložka“ (substrát) (3): deska základního materiálu s předlohami nebo bez předloh propojení, na které nebo do kterých mohou být umísťovány ‚diskrétní součástky‘ nebo integrované obvody nebo obojí.

Pozn. 1.   ‚Diskrétní součástka‘: odděleně dodávaný ‚obvodový prvek‘ s vlastními vnějšími spoji.

Pozn. 2.   ‚Obvodový prvek‘: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

„Substrátové polotovary“ (3, 6): monolitické slitky s rozměry vhodnými pro výrobu optických prvků, jako jsou zrcadla nebo optická okna.

„Podjednotka toxinu“ (1): strukturně a funkčně vydělitelná složka úplného „toxinu“.

„Vysoce legované slitiny“ (2, 9): slitiny na bázi niklu, kobaltu nebo železa, jejichž pevnost je vyšší než pevnost jakýchkoli slitin řady AISI 300 při teplotách vyšších než 922 K (649 °C) za tvrdých podmínek okolního prostředí a provozu.

„Supravodivý“ materiál (1, 3, 5, 6, 8): materiál, tj. kov, slitina nebo směs, který může ztratit veškerý elektrický odpor, tj. který může dosáhnout nekonečné elektrické vodivosti a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu.

Pozn.   „Supravodivý“ stav je u každého materiálu charakterizován „kritickou teplotou“, kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí jak magnetického pole, tak i teploty.

„Laser se supervysokým výkonem“ („SHPL“) (6): „laser“, který je schopen dodávat celou výstupní energii nebo její část překračující 1 kJ v průběhu 50 ms nebo který má střední výkon nebo výkon v režimu spojité vlny vyšší než 20 kW.

„Superplastické tváření“ (1, 2): proces tváření kovů za tepla vhodný pro kovy, pro které jsou při konvenční zkoušce tahem za pokojové teploty obvykle charakteristické nízkou hodnotou prodloužení na bodu lámavosti (méně než 20 %) a který umožňuje, aby se při zpracování dosáhlo nejméně dvojnásobku těchto hodnot.

„Symetrický algoritmus“ (5): šifrovací algoritmus, který používá stejný klíč pro šifrování i dešifrování.

Pozn.   „Symetrický algoritmus“ se obvykle používá k zajištění důvěrnosti dat.

„Systolický počítač“ (4): počítač, v jehož případě uživatel může dynamicky ovládat tok a modifikaci dat na úrovni matice logických hradel.

„Pásek“ (1): materiál sestávající ze souběžných nebo prostřídaných „elementárních vláken“, ‚proužků‘, „přástů“, „kabílků“ nebo „příze“ atd., obvykle předimpregnovaných pryskyřicí.

Pozn.   ‚Svazek‘ je svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

„Technologie“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží. Tyto informace mají formu ‚technických údajů‘ nebo ‚technické pomoci‘.

Pozn. 1.   ‚Technická pomoc‘ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb a může zahrnovat i přenos ‚technických údajů‘.

Pozn. 2.   ‚Technické údaje‘ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

„Trojrozměrný integrovaný obvod“ (3): soubor integrovaných polovodičových destiček nebo aktivních vrstev zařízení, které mají spojení spoji skrze polovodič zcela procházejícími vložkou, substrátem, destičkou nebo vrstvou, a vytvářejícími tak propojení mezi vrstvami zařízení. Vložkou se zde rozumí rozhraní umožňující elektrické spojení.

„Naklápěcí vřeteno“ (2): vřeteno určené k upnutí nástroje, které může při obrábění změnit úhlovou polohu své otočné osy vůči kterékoli jiné ose.

„Časová konstanta“ (6): doba, která uplyne od aplikace světelného stimulu do okamžiku, kdy přírůstek proudu dosáhne velikosti 1-1/e konečné hodnoty (tj. 63 % konečné hodnoty).

„Vrchní věnec“ (9): stacionární kruhový prvek (jednolitý nebo dělený) upevněný k vnitřnímu povrchu turbinové skříně motoru nebo konstrukční prvek na vnější hraně turbínové lopatky, který slouží především jako plynové těsnění mezi stacionárními a rotujícími částmi.

„Kompletní řízení letadla“ (7): automatické řízení proměnných týkajících se stavu „letadla“ a letové cesty v zájmu splnění cílů dané mise, které reaguje na změny, k nimž dochází v reálném čase a které se týkají cílů, rizik nebo jiných „letadel“.

„Celková číslicová přenosová rychlost“ (5): celkový počet bitů, včetně linkového kódování, doplňkových bitů apod., který za časovou jednotku projde příslušným zařízením v číslicovém přenosovém systému.

Pozn.   Viz též „číslicová přenosová rychlost“.

„Kabílek“ (1): svazek „elementárních vláken“, obvykle přibližně rovnoběžných.

„Toxiny“ (1, 2): jedy ve formě záměrně izolovaných preparátů nebo směsí, bez ohledu na způsob jejich výroby, jiné než jedy přítomné jako kontaminanty jiných materiálů, jako jsou patologické vzorky, plodiny, potraviny nebo mateřské kultury „mikroorganismů“.

„Přenosový laser“ (6): „laser“, ve kterém je generující složka vybuzena prostřednictvím srážky negenerujícího atomu nebo molekuly s generujícím atomem nebo molekulou.

„Laditelnost“ (6): schopnost „laseru“ vytvářet spojitý výstup všech vlnových délek v rozmezí několika „laserových“ přechodů. „Laser“ s volitelnou čarou produkuje diskrétní vlnové délky v jednom „laserovém“ přechodu a za „laditelný“ není považován.

„Jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ (2): menší z hodnot R↑ a R↓ (vpřed a zpět) jednotlivé osy obráběcího stroje, jak je stanoveno v bodě 3.21 normy ISO 230-2:2014 nebo v odpovídající národní normě.

„Bezpilotní vzdušný prostředek“ („UAV“) (9): jakékoli letadlo schopné vzletu a udržovaného kontrolovaného letu a navigace bez přítomnosti člověka na palubě.

„Uran obohacený izotopy 235 nebo 233“ (0): uran obsahující izotop 235 nebo 233 nebo oba tyto izotopy v takovém množství, že poměr celkového součtu těchto izotopů k izotopu 238 je větší než poměr izotopu 235 k izotopu 238 vyskytujícímu se v přírodě (izotopický poměr 0,71 procent).

„Užití“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba (kontrola), běžné a celkové opravy a obnova.

„Uživatelská programovatelnost“ (6): možnost přístupu, která uživateli umožňuje vkládat, měnit nebo nahrazovat „programy“ jiným způsobem než:

a. fyzickou změnou v zapojení nebo propojení; nebo

b. nastavením řídicích funkcí zahrnujících zavádění parametrů.

„Vakcína“ (1): lékařský výrobek ve formě farmaceutického přípravku, pro který příslušné orgány v zemi výroby nebo použití vydaly licenci, povolení k uvádění na trh nebo povolení k provádění klinických zkoušek a který je určen k vyvolání ochranné imunologické reakce u lidí nebo zvířat, aby se předešlo nemoci u těch, kterým je podáván.

„Vakuová atomizace“ (1): proces rozprášení proudu roztaveného kovu rychlým uvolněním rozpuštěného plynu pomocí vakua na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.

„Profil s měnitelnou geometrií“ (7): použití klapek v odtokových hranách nebo klapek v náběžných hranách nebo čepového mechanismu v přídi, jejichž polohu lze ovládat za letu.

„Příze“ (1): svazek zkroucených ‚proužků‘.

Pozn.   ‚Svazek‘ je svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

KATEGORIE 0 – JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

0ASystémy, zařízení a součásti

0A001„Jaderné reaktory“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:

a. „jaderné reaktory“;

b. kovové nádoby nebo jejich hlavní dílensky zhotovené části, včetně víka reaktorové tlakové nádoby, speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny „jaderného reaktoru“;

c. manipulační zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro zavážení „jaderného reaktoru“ palivem nebo pro vyjímání paliva z „jaderného reaktoru“;

d. regulační tyče speciálně konstruované nebo upravené pro řízení štěpného procesu v „jaderném reaktoru“, jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí;

e. tlakové trubky speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v „jaderném reaktoru“;

f. trubky (nebo sestavy trubek) ze zirkonia nebo zirkoniových slitin, speciálně konstruované nebo upravené k použití jako pouzdro palivových článků „jaderného reaktoru“, a v množství převyšujícím 10 kg;

Pozn.   Tlakové zirkoniové trubky viz položka 0A001.e. a tlakové kanály kalandrie viz 0A001.h.

g. chladicí čerpadla nebo oběhová čerpadla speciálně konstruovaná nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu „jaderného reaktoru“;

h. ‚vestavby jaderných reaktorů‘, speciálně konstruované nebo upravené pro užití v „jaderném reaktoru“, včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, palivových kanálů, tlakových kanálů kalandrie, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek;

Technická poznámka:

V položce 0A001.h. se ‚vestavbami jaderných reaktorů‘ rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více funkcí, jako jsou nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby a uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.

i. tepelné výměníky:

1. parogenerátory speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním nebo sekundárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;

2. Jiné tepelné výměníky speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;

Pozn.:   Položka 0A001.i. nezahrnuje tepelné výměníky pro podpůrné systémy reaktoru, jako je systém nouzového chlazení nebo chlazení zbytkového tepla.

j. neutronové detektory, speciálně konstruované nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny „jaderného reaktoru“;

k. ‚Vnější tepelná stínění‘ speciálně konstruovaná nebo upravená pro užití v „jaderném reaktoru“ ke snížení tepelných ztrát a také k ochraně reaktorové nádoby.

Technická poznámka:

V položce 0A001.k. se ‚vnějším tepelným stíněním‘ rozumí hlavní konstrukce umístěné nad reaktorovou nádobou, které snižují tepelné ztráty reaktoru a snižují teplotu uvnitř nádoby.

0BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení

0B001Provozní celky pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:

a. provozní celky speciálně konstruované pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“:

1. provozní celky pro separaci odstřeďováním plynů,

2. provozní celky pro separaci plynovou difuzí,

3. provozní celky pro aerodynamickou separaci,

4. provozní celky pro separaci chemickou výměnou,

5. provozní celky pro separaci iontovou výměnou,

6. provozní celky pro izotopickou separaci atomových par za použití „laseru“,

7. provozní celky pro izotopickou separaci molekul za použití „laseru“,

8. provozní celky pro plazmovou separaci,

9. provozní celky pro elektromagnetickou separaci;

b. plynové odstředivky a jejich sestavy a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace odstřeďováním plynů:

Technická poznámka:

V položce 0B001.b. se ‚materiálem s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘ rozumí kterýkoliv z těchto materiálů:

1.   vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím s mezí pevnosti v tahu 1,95 GPa nebo více;

2.   hliníkové slitiny s mezí pevnosti v tahu 0,46 GPa nebo více, nebo nebo

3.   „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ vyšším než 3,18 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ vyšší než 7,62 × 104 m;

1. plynové odstředivky;

2. kompletní montážní celky rotorů;

3. trubkové rotorové válce o tloušťce stěny 12 mm nebo menší, průměru 75 mm až 650 mm, vyrobené z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;

4. kroužky nebo manžety o tloušťce stěny 3 mm nebo menší a o průměru 75 mm až 650 mm, určené jako místní podpěra rotorového válce nebo umožňující spojení řady těchto válců dohromady, vyrobené z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;

5. přepážky o průměru 75 mm až 650 mm pro umístění uvnitř rotorového válce, vyrobené z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;

6. horní a dolní víka o průměru 75 mm až 650 mm pro uzavření konců rotorových válců, vyrobená z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;

7. magnetická závěsná ložiska:

a. ložiskové sestavy sestávající z prstencového magnetu zavěšeného v pouzdře vyrobeném z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněném, obsahující tlumicí médium a magnetickou spojku s pólovým nástavcem nebo s druhým magnetem připevněným k hornímu krytu rotoru;

b. aktivní magnetická ložiska, speciálně konstruovaná nebo upravená pro plynové odstředivky.

8. speciálně upravená ložiska obsahující sestavu patního čepu s miskou namontovanou na tlumiči;

9. molekulární vývěvy složené z válců, které mají vnitřně obrobené nebo tvářené šroubovicové drážky a vnitřně obrobené otvory;

10. kruhové motorové statory pro vícefázové hysterezní (nebo reluktanční) střídavé motory pro synchronní provoz ve vakuu při frekvenci 600 Hz nebo větší a výkonu 40 VA nebo větším;

11. tělesa plynových odstředivek pro uložení montážního celku rotoru tvořená pevným válcem o tloušťce stěn nejvýše 30 mm, s přesně opracovanými konci, které jsou vzájemně rovnoběžné a kolmé k podélné ose válců v rozmezí 0,05o nebo menší;

12. odběrní trubky, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro extrakci plynného UF6 z rotorového válce na principu Pitotovy trubice a které lze připevnit k hlavnímu systému odčerpávání plynu;

13. frekvenční měniče (konvertory nebo invertory), speciálně konstruované nebo upravené pro napájení motorových statorů pro obohacovací plynové odstředivky, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. vícefázová výstupní frekvence 600 Hz nebo větší; a

b. vysoká stabilita (s řízením frekvence lepším než 0,2 %);

14. uzavírací a regulační ventily takto:

a. uzavírací ventily speciálně konstruované nebo upravené tak, aby působily na nástřik, produkt nebo zbytky proudů plynů UF6 z jednotlivé plynové odstředivky;

b. vlnovcové ventily, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, o vnitřním průměru 10 mm až 160 mm, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v hlavních a pomocných systémech závodů, které při obohacování využívají plynových odstředivek;

c. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace plynovou difuzí:

1. plynové difuzní bariéry zhotovené z porézních kovových, polymerních nebo keramických „materiálů odolných vůči UF6“ s velikostí pórů od 10 nm do 100 nm, s tloušťkou 5 mm nebo menší a v případě bariér ve tvaru trubky o průměru 25 mm nebo méně;

2. tělesa plynových difuzérů zhotovená z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněná;

3. kompresory nebo plynová dmychadla se sacím objemem UF6 1 m3/min nebo více a s výstupním tlakem nejvýše 500 kPa a kompresním poměrem 10:1 nebo menším, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

4. hřídelová těsnění pro kompresory nebo plynová dmychadla uvedené v položce 0B001.c.3., konstruované pro rychlost průniku vyrovnávacího plynu dovnitř nižší než 1 000 cm3/min;

5. tepelné výměníky zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, konstruované pro rychlost úniku tlaku nižší než 10 Pa za hodinu při tlakové diferenci 100 kPa;

6. vlnovcové ventily, ruční nebo automatické, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné.

d. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces aerodynamické separace:

1. separační trysky sestávající ze zakřivených kanálů tvarovaných do štěrbiny s poloměrem zakřivení menším než 1 mm, odolné vůči UF6, které mají uvnitř umístěno nožové ostří rozdělující plyn proudící tryskou do dvou proudů;

2. cylindrické nebo kónické trubky (vírové trubky) zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a s jedním či více tangenciálními vstupy;

3. kompresory nebo plynová dmychadla vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a jejich hřídelová těsnění;

4. tepelné výměníky vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

5. skříně aerodynamických separačních prvků, určené pro instalaci vírových trubic nebo separačních trysek, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

6. vlnovcové ventily, ruční nebo automatické, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a o průměru 40 mm nebo větším.

7. zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (vodíku nebo helia) na obsah 1 ppm UF6 nebo méně zahrnující:

a. kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

b. kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

c. separační trysky nebo vírové trubice pro separaci UF6 z nosného plynu;

d. vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6;

e. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi chemické výměny:

1. pulsní kolony pro rychlou výměnu kapalina–kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorované uhlovodíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);

2. odstředivkové stykače pro rychlou výměnu kapalina-kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorované uhlovodíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);

3. elektrochemické redukční články pro redukci uranu z jednoho valenčního stavu do druhého, odolné vůči koncentrovaným roztokům kyseliny chlorovodíkové;

4. napájecí zařízení s elektrochemickými redukčními články pro získávání U+4 z organického toku, jehož části přicházející do styku s proudícím médiem jsou zhotoveny z vhodného materiálu (např. ze skla, fluorovaných uhlovodíkových polymerů, polyfenylsulfátu, polyethersulfonátu nebo pryskyřicí impregnovaného grafitu) nebo jím chráněné;

5. linky pro přípravu roztoku chloridu uranu vysoké čistoty postupem rozpouštění, extrakce z roztoku a/nebo se zařízením pro čištění na bázi iontové výměny a elektrolytickými články pro redukci U+6 nebo U+4 na U+3;

6. systémy pro oxidaci uranu pro oxidaci U+3 na U+4;

f. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi iontové výměny:

1. pryskyřičné měniče iontů s rychlou reakcí, blánovité nebo pórovité makrosíťované pryskyřice, v nichž jsou aktivní skupiny chemické výměny omezeny na povlak na povrchu neaktivní pórovité nosné látky, a jiné kompozitní látky ve vhodné podobě, včetně částic nebo vláken o průměru 0,2 mm nebo menším, odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové, konstruované pro poločas výměny nižší než 10 sekund a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C);

2. válcové kolony pro iontovou výměnu o průměru větším než 1 000 mm, vyrobené z materiálu odolného vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. titan nebo fluorouhlíkové plasty) a schopné pracovat při teplotách v rozmezí 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlaku vyšším než 0,7 MPa;

3. refluxní systémy iontové výměny (systémy pro chemickou nebo elektrochemickou oxidaci nebo redukci) pro regeneraci chemických redukčních nebo oxidačních činidel používaných v kaskádách pro proces obohacování na bázi iontové výměny;

g. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro procesy laserové separace na bázi izotopické separace atomových par za použití laseru:

1. systémy odpařování kovového uranu konstruované tak, aby při laserovém obohacování dosahovaly na cíli užitečného výkonu 1 kW nebo více;

2. systémy pro manipulaci s kapalným kovovým uranem nebo jeho parami, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s roztaveným uranem nebo roztavenými uranovými slitinami, nebo parami kovového uranu, pro použití při laserovém obohacování, a pro ně speciálně konstruované součásti;

Pozn.   VIZ TÉŽ 2A225.

3. systémy sběračů produktu a zbytků kovového uranu v kapalném nebo pevném skupenství, zhotovené z materiálů odolných vůči žáru a korozi parami nebo taveninou kovového uranu, jako například grafit povlečený yttriem nebo tantal, nebo takovými materiály chráněné;

4. skříně separačních jednotek (válcové nebo hranolové nádoby) pro uložení zdroje par kovového uranu, elektronového děla a sběrače produktu a zbytků;

5. „lasery“ nebo „laserové“ systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;

Pozn.   VIZ TÉŽ 6A005 A 6A205.

h. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro procesy laserové separace na bázi izotopické separace molekul za použití laseru:

1. nadzvukové expanzní trysky pro ochlazení směsi nosného plynu a UF6 na 150 K (– 123 °C) nebo méně, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“;

2. součásti sběrače produktu nebo zbytků konstrukčních částí nebo zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená ke sběru uranového materiálu nebo zbytků uranového materiálu po osvětlení laserovým světlem, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“;

3. kompresory vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, a jejich hřídelová těsnění;

4. zařízení pro fluoraci z UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);

5. zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (např. dusíku, argonu nebo jiného plynu) zahrnující:

a. kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

b. kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

c. vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6;

6. „lasery“ nebo „laserové“ systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;

Pozn.   VIZ TÉŽ 6A005 A 6A205.

i. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces plazmové separace:

1. mikrovlnné zdroje energie a antény k produkci nebo urychlování iontů s výstupní frekvencí větší než 30 GHz a průměrným výstupním výkonem větším než 50 kW;

2. vysokofrekvenční iontové budicí cívky pro frekvence vyšší než 100 kHz schopné pracovat s průměrným výkonem vyšším než 40 kW;

3. systémy pro tvorbu uranového plazmatu;

4. nevyužito;

5. systémy sběračů produktu a zbytků kovového uranu v pevném skupenství, zhotovené z materiálů odolných vůči žáru a korozi uranovými parami, jako například grafit povlečený yttriem nebo tantal, nebo takovými materiály chráněné;

6. skříně separačních jednotek (válcové) pro uložení zdroje uranového plazmatu, vysokofrekvenční cívky a sběračů produktu a zbytků, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli);

j. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces elektromagnetické separace:

1. iontové zdroje, jednotlivé nebo vícenásobné, sestávající ze zdroje par, ionizátoru a urychlovače, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu, korozivzdorné oceli nebo mědi) a schopné produkovat celkový proud paprsku iontů 50 mA nebo větší;

2. iontové deskové kolektory pro pohlcování paprsku iontů obohaceného nebo ochuzeného uranu, sestávající ze dvou nebo více štěrbin a kapes, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu nebo korozivzdorné oceli);

3. vakuové skříně pro separátory pro elektromagnetickou separaci uranu vyrobené z nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli) a konstruované pro pracovní tlak 0,1 Pa nebo nižší;

4. pólové nástavce magnetů o průměru větším než 2 m;

5. vysokonapěťové napáječe pro iontové zdroje se všemi těmito vlastnostmi:

a. schopné nepřetržitého provozu;

b. výstupní napětí 20 000 V nebo vyšší;

c. výstupní proud 1 A nebo větší; a

d. napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin;

Pozn.   VIZ TÉŽ 3A227.

6. zdroje pro napájení magnetů (vysoce výkonné, stejnosměrné) se všemi těmito vlastnostmi:

a. schopné nepřetržitého provozu při výstupním proudu 500 A nebo větším a napětí 100 V nebo vyšším; a

b. o proudové nebo napěťové stabilitě lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.

Pozn.   VIZ TÉŽ 3A226.

0B002Speciálně konstruované nebo upravené pomocné systémy, zařízení a součásti pro provozní celky pro izotopickou separaci uvedené v položce 0B001, které jsou vyrobeny z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo těmito materiály chráněné:

a. dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu;

b. desublimátory nebo vymrazovací odlučovače používané k oddělení UF6 z obohacovacího procesu pro následnou přeměnu zahřátím;

c. produktové a zbytkové stanice zajišťující přepravu UF6 do kontejnerů;

d. zkapalňovací nebo ztužovací stanice používané pro odvádění UF6 z obohacovacího procesu komprimací, ochlazováním a přeměnou plynného UF6 na kapalné nebo plynné skupenství;

e. potrubní systémy a systémy sběračů, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s UF6 v rámci plynové difuze, odstředivkových nebo aerodynamických kaskád;

f. vakuové systémy a vývěvy:

1. vakuové rozdělovače, vakuové sběrače nebo vakuové vývěvy se sacím výkonem 5 m3/min a více;

2. vakuové vývěvy, speciálně konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo těmito materiály chráněné; nebo

3. vakuové systémy sestávající z vakuových rozdělovačů, vakuových sběračů a vakuových vývěv, konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6;

g. hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6, včetně iontových zdrojů, pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, se všemi těmito vlastnostmi:

1. schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;

2. iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;

3. zdroje ionizace elektronovým ostřelováním; a

4. vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.

0B003Provozní celky pro konverzi uranu a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení:

a. systémy pro konverzi koncentrátu uranové rudy na UO3;

b. systémy pro konverzi UO3 na UF6.

c. systémy pro konverzi UO3 na UO2.

d. systémy pro konverzi UO2 na UF4.

e. systémy pro konverzi UF4 na UF6.

f. systémy pro konverzi UF4 na kovový uran;

g. systémy pro konverzi UF6 na UO2.

h. systémy pro konverzi UF6 na UF4.

i. systémy pro konverzi UO2 na UCl4.

0B004Provozní celky pro výrobu nebo koncentrování těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení nebo součásti:

a. provozní celky pro výrobu těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria:

1. provozní celky pro výměnu voda–sirovodík;

2. provozní celky pro výměnu čpavek–vodík;

b. zařízení a součásti:

1. patrové výměnné kolony voda–sirovodík o průměru nejméně 1,5 m, schopné provozu při tlaku 2 MPa nebo vyšším;

2. jednostupňová nízkotlaká (tj. 0,2 MPa) radiální odstředivá dmychadla nebo kompresory pro cirkulaci plynného sirovodíku (tj. plynu obsahujícího více než 70 % H2S) s průtokem 56 m3/s nebo vyšším při sacím tlaku 1,8 MPa nebo vyšším a opatřené ucpávkami pro provoz ve vlhkém H2S;

3. vysokotlaké výměnné kolony čpavek–vodík o výšce 35 m nebo větší a průměru od 1,5 m do 2,5 m, schopné provozu při tlaku větším než 15 MPa;

4. vnitřní vestavby kolon, včetně stupňovitých stykačů a stupňovitých recirkulačních čerpadel, včetně ponorných, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík;

5. čpavková štěpící zařízení konstruovaná pro tlak 3 MPa nebo vyšší, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík;

6. infračervené absorpční analyzátory schopné kontinuálně analyzovat poměr vodíku k deuteriu při koncentracích deuteria 90 % nebo vyšších;

7. katalytické hořáky pro konverzi obohaceného plynného deuteria na těžkou vodu procesem výměny čpavek–vodík;

8. kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody, které dosahují koncentrací deuteria potřebných pro použití v reaktoru.

9. Konvertory pro syntézu čpavku nebo jednotky pro syntézu, speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík.

0B005Provozní celky speciálně konstruované pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení.

Technická poznámka:

Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ zahrnují takové zařízení, které:

1.   běžně přichází do přímého styku s výrobním tokem jaderných materiálů nebo jej přímo zpracovává či řídí;

2.   utěsňuje jaderný materiál uvnitř ochranného obalu;

3.   kontroluje neporušenost ochranného obalu nebo těsnění;

4.   kontroluje konečnou úpravu tuhého paliva; nebo

5.   se používá k montáži částí reaktoru.

0B006Provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti.

Pozn.:   Položka 0B006 zahrnuje:

a.   provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“, včetně zařízení a součástí, které běžně přicházejí do přímého styku s vyhořelým palivem a zpracovatelským procesem základního jaderného materiálu a produktů štěpení a které tento proces přímo regulují;

b.   stroje na sekání nebo drcení palivových článků, tj. dálkově ovládaná zařízení pro řezání, sekání nebo stříhání ozářených palivových kazet, svazků nebo tyčí „jaderného reaktoru“;

c.   rozpouštěcí nádoby zabezpečené pro udržení podkritického stavu (např. nádoby o malém průměru, prstencové nebo deskové nádoby), které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro rozpouštění vyhořelého paliva „jaderného reaktoru“, schopné odolávat horkým vysoce korozivním kapalinám a které lze dálkově plnit a obsluhovat;

d.   rozpouštědlové extraktory, jako jsou náplňové nebo pulsační kolony, promíchávané sedimentační nádrže nebo odstředivkové stykače, odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v provozech na přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“;

e.   provozní a skladovací nádoby speciálně konstruované pro bezpečné udržení podkritického stavu a odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné;

Technická poznámka:

Provozní nebo skladovací nádoby mohou mít tyto parametry:

1.   stěny nebo vnitřní konstrukce mají hodnotu borového ekvivalentu (vypočtenou pro všechny prvky konstrukce podle definice uvedené v poznámce k položce 0C004) nejméně 2 %;

2.   maximální průměr válcových nádob 175 mm; nebo

3.   maximální šířka 75 mm pro deskovou nebo prstencovou nádobu.

f.   neutronové měřicí systémy speciálně konstruované nebo upravené pro integraci a použití se systémy řízení automatizovaných procesů v závodech na přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“.

0B007Závod pro konverzi plutonia a zařízení speciálně pro něj konstruovaná nebo upravená:

a. systémy pro konverzi dusičnanu plutonia na oxid;

b. systémy pro výrobu kovového plutonia.

0CMateriály

0C001„Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoliv jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek.

Pozn.:   Položka 0C001 nezahrnuje:

a.   čtyři gramy nebo méně „přírodního uranu“ nebo „ochuzeného uranu“, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů;

b.   „ochuzený uran“ speciálně připravený pro tyto civilní nejaderné aplikace:

1.   stínění;

2.   balení;

3.   přítěž o hmotnosti nejvýše 100 kg;

4.   protizávaží o hmotnosti nejvýše 100 kg;

c.   slitiny obsahující méně než 5 % thoria;

d.   keramické výrobky obsahující thorium, které byly vyrobeny pro nejaderné užití.

0C002„Zvláštní štěpné materiály“

Pozn.:   Položka 0C002 nezahrnuje čtyři „efektivní gramy“ nebo méně, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů.

0C003Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria a směsi a roztoky obsahující deuterium, v nichž je izotopický poměr deuteria k vodíku vyšší než 1:5 000.

0C004Grafit pro jaderné aplikace, o čistotě lepší než 5 částic na milion (ppm), vyjádřeno ‚borovým ekvivalentem‘ a o hustotě vyšší než 1,50 g/cm3 pro použití v „jaderném reaktoru“ v množství větším než 1 kg.

Pozn.   VIZ TÉŽ 1C107.

Poznámka 1:   Pro účely kontroly vývozu určí příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen, zda vývoz grafitu splňující výše uvedené podmínky je pro použití v „jaderném reaktoru“.

Poznámka 2:   V položce 0C004 je ‚borový ekvivalent‘ (BE) definován jako suma všech BEz pro nečistoty (s výjimkou BEuhlík, protože uhlík se nepovažuje za nečistotu) včetně boru takto:

BEZ (ppm) = CF × koncentrace prvku Z v ppm;

image

a σB a σZ jsou účinné průřezy záchytů tepelných neutronů přírodního boru a prvku Z (v jednotkách barn); a AB a AZ jsou atomové hmotnosti přírodního boru a prvku Z.

0C005Speciálně připravené sloučeniny nebo prášky pro výrobu plynových difuzních bariér, odolné vůči korozi v důsledku působení UF6 (např. nikl nebo slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu, oxid hlinitý a plně fluorované uhlovodíkové polymery), o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší a o velikosti částic menší než 10 μm, měřeno podle normy American Society for Testing and Materials (ASTM) B330 a s vysokým stupněm rovnoměrnosti velikosti částic.

0DSoftware

0D001„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.

0ETechnologie

0E001„Technologie“ podle Poznámky k jaderné technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.

KATEGORIE 1 – ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1ASystémy, zařízení a součásti

1A001Součásti vyrobené z fluorovaných sloučenin:

a. ucpávky, těsnění, těsnicí materiály nebo palivové vaky, speciálně konstruované pro „letadla“ nebo pro použití v letadlech nebo kosmonautice, vyrobené z více než 50 % hmotnostních z jakýchkoliv materiálů uvedených v položkách 1C009.b. nebo 1C009.c.;

b. nevyužito;

c. nevyužito.

1A002„Kompozitní“ struktury nebo lamináty, které mají cokoli z níže uvedeného:

Pozn.   Viz též 1A202, 9A010 a 9A110.

a. sestávají z organické „matrice“ a materiálů uvedených v položkách 1C010.c., 1C010.d. nebo 1C010.e.; nebo

b. sestávají z kovové nebo uhlíkové „matrice“ a čehokoliv z níže uvedeného:

1. uhlíkových „vláknitých materiálů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. „měrný modul“ větší než 10,15 × 106 m; a

b. „měrný modul“ větší než 17,7 × 104 m; nebo

2. materiálů uvedených v položce 1C010.c.

Poznámka 1:   Položka 1A002 nezahrnuje „kompozitní“ struktury nebo lamináty vyrobené z uhlíkových „vláknitých materiálů“ impregnovaných epoxidovými pryskyřicemi pro opravy konstrukcí nebo laminátů „civilních letadel“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.   povrch není větší než 1 m2;

b.   délka není větší než 2,5 m; a

c.   šířka je větší než 15 mm;

Poznámka 2:   Položka 1A002 nezahrnuje rozpracované výrobky, speciálně určené pro tato čistě civilní užití:

a.   sportovní potřeby;

b.   automobilový průmysl;

c.   průmysl obráběcích strojů;

d.   lékařské aplikace.

Poznámka 3:   Položka 1A002.b.1 nezahrnuje rozpracované výrobky, které obsahují maximálně dva rozměry propojených vláken a jsou speciálně určené pro tato užití:

a.   pece na tepelné zpracování kovů určené pro temperování kovů;

b.   zařízení na výrobu křemíkových hrušek.

Poznámka 4:   Položka 1A002 nezahrnuje dokončené výrobky speciálně určené pro zvláštní užití.

1A003Výrobky „netavitelných“ aromatických polyimidů ve formě fólií, desek, pásků nebo proužků, které mají některou z těchto vlastností:

a. tloušťku větší než 0,254 mm; nebo

b. jsou potažené nebo laminované uhlíkem, grafitem, kovy nebo magnetickými látkami.

Poznámka:   Položka 1A003 nezahrnuje výrobky potažené nebo laminované mědí a určené pro výrobu desek tištěných spojů pro elektroniku.

Pozn.   „Tavitelné“ aromatické polyimidy v jakékoli formě viz položka 1C008.a.3.

1A004Ochranné a detekční vybavení a součásti, které nejsou konstruovány speciálně pro vojenské použití:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU, 2B351 A 2B352.

a. celoobličejové masky, jejich filtry a dekontaminační zařízení, konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek a jejich speciálně konstruované součásti:

Poznámka:   1A004.a. zahrnuje poháněné respirátory s filtrací vzduchu (PAPR), které jsou určené nebo uzpůsobené pro ochranu před agens a materiály uvedenými v položce 1A004.a.

Technická poznámka:

Pro účely položky 1A004.a.:

1.   celoobličejové masky se rovněž označují jako plynové masky;

2.   filtry masek zahrnují i filtrační vložky.

1. „biologická agens“;

2. ‚radioaktivní materiály‘;

3. bojové chemické látky (CW); nebo

4. „látky k potlačení nepokojů“, včetně těchto:

a. α-brombenzenacetonitril, brombenzylkyanid (CA) (CAS 5798-79-8);

b. [(2-chlorfenyl)methylen]propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 2-chloro-1-fenylethanon, fenylacylchlorid (ω-chloracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);

e. 10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

f. N-nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9).

b. ochranné oděvy, rukavice a obuv, speciálně konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek:

1. „biologická agens“;

2. ‚radioaktivní materiály‘; nebo

3. bojové chemické látky (CW);

c. detekční systémy, speciálně konstruované nebo upravené pro detekci nebo identifikaci některé z následujících látek a jejich speciálně konstruované součásti:

1. „biologická agens“;

2. ‚radioaktivní materiály‘; nebo

3. bojové chemické látky (CW).

d. elektronické vybavení určené pro automatickou detekci nebo identifikaci přítomnosti zbytků „výbušnin“ a pro využití technik ‚stopové detekce‘ (např. povrchové akustické vlny, iontové mobilní spektrometrie, diferenční mobilní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie).

Technická poznámka:

‚Stopovou detekcí‘ se rozumí schopnost zaznamenat látku v množství menším než 1 ppm v plynném skupenství nebo 1 mg ve skupenství pevném či kapalném.

Poznámka 1:   Položka 1A004.d nezahrnuje vybavení speciálně určené pro laboratorní účely.

Poznámka 2:   Položka 1A004.d nezahrnuje bezpečnostní bezkontaktní průchozí brány.

Poznámka:   Položka 1A004 nezahrnuje:

a.   osobní dozimetry radioaktivního záření;

b.   prostředky pro ochranu zdraví nebo bezpečnosti, které jsou konstrukčně nebo funkčně omezené na ochranu proti rizikům, která jsou specifická pro bezpečnost domácností nebo civilního průmyslu, včetně:

1.   hornictví;

2.   těžby kamene;

3.   zemědělství;

4.   farmacie;

5.   lékařství;

6.   veterinářství;

7.   ochrany životního prostředí;

8.   nakládání s odpady;

9.   potravinářského průmyslu.

Technické poznámky:

1.   1A004 zahrnuje vybavení a součásti pro detekci ‚radioaktivních materiálů‘, „biologických agens“, bojových chemických látek, ‚simulantů‘ nebo „látek k potlačení nepokojů“ nebo za účelem ochrany proti nim, které byly určeny a které byly úspěšně zkoušeny podle národních norem nebo jejichž účinnost v tomto ohledu byla prokázána jiným způsobem, a to i v případech, kdy se u tohoto vybavení a součástí jedná o využití v civilním průmyslu, jako je hornictví, těžba kamene, zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství nebo potravinářský průmysl.

2.   ‚Simulant‘ je látka nebo materiál, který je používán jako náhrada toxických látek (biologických agens nebo chemických látek) při výcviku, výzkumu, zkoušení nebo hodnocení.

3.   Pro účely položky 1A004 jsou ‚radioaktivní materiály‘ ty, které byly vybrány nebo upraveny s cílem zvýšit účinnost při působení ztrát na lidech nebo zvířatech nebo poškozování techniky nebo úrody či životního prostředí.

1A005Ochranné obleky a jejich součásti:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. měkké ochranné obleky, které se nevyrábí podle vojenských norem nebo specifikací či srovnatelných norem a pro ně speciálně určené součásti;

b. pevné ochranné pláty pro obleky poskytující balistickou ochranu úrovně IIIA (NIJ 0101 .06, červenec 2008) nebo horší (nižší), případně ochranu srovnatelné úrovně podle vnitrostátních norem.

Pozn.   „Vláknité materiály“ používané při výrobě ochranných obleků viz 1C010.

Poznámka 1:   Položka 1A005 se na ochranné obleky nevztahuje, používá-li je uživatel pro svou vlastní ochranu.

Poznámka 2:   Položka 1A005 nezahrnuje ochranné obleky určené pouze pro poskytování čelní ochrany proti úlomkům a tlakovým účinkům nevojenských výbušných zařízení.

Poznámka 3:   Položka 1A005 nezahrnuje ochranné obleky, určené pouze k ochraně proti poranění nožem, bodcem, jehlou nebo tupým předmětem.

1A006Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená k odstraňování improvizovaných výbušných zařízení a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. dálkově řízené dopravní prostředky;

b. ‚disruptory‘.

Technická poznámka:

‚Disruptory‘ jsou zařízení speciálně konstruovaná k tomu, aby zabránila spuštění výbušného zařízení, a to použitím tekutého, pevného nebo zápalného projektilu.

Poznámka:   Položka 1A006 nezahrnuje zařízení, pokud doprovází osobu, která je obsluhuje (operátora).

1A007Zařízení a vybavení, speciálně konstruované ke spuštění náplní a vybavení s „energetickými materiály“ elektrickými prostředky, a to:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU, 3A229 a 3A232.

a. výbušné rozbuškové odpalovací systémy konstruované k aktivaci rozněcovačů uvedených v položce 1A007.b;

b. elektricky řízené rozněcovače:

1. odpalovací můstek (EB);

2. odpalovací můstkový drát (EBW);

3. nárazník;

4. odpalovací fóliové rozbušky (EFI).

Technické poznámky:

1.   Místo výrazu rozbuška se někdy používá výraz iniciátor.

2.   Rozbušky zahrnuté do položky 1A007.b používají drobné elektrické vodiče (můstky, můstkové dráty nebo fólie), které se explozivně odpařují, pokud jimi projde rychlý elektrický impuls o velkém proudu. V nenárazových typech nastartuje výbušný vodič chemickou detonaci dotykem s vysoce výbušnou látkou jako je PETN (pentaerytritol-tetranitrát). V nárazových rozbuškách přirazí výbušné odpařování elektrického vodiče nárazník přes mezeru a dopad nárazníku nastartuje chemickou detonaci. Nárazník je v některých typech spouštěn magnetickou silou. Výraz výbušná fólie může označovat jak odpalovací můstek (EB), tak i nárazovou rozbušku.

1A008Nálože, přístroje a součásti:

a. ‚usměrněné nálože‘, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. čistá hmotnost výbušniny (NEQ) větší než 90 g, a a

2. průměr vnějšího obalu 75 mm nebo více;

b. usměrněné táhlé nálože a jejich speciálně konstruované součástky, splňují všechny následující požadavky:

1. výbušná náplň větší než 40 g/m, a a

2. šířka 10 mm nebo více;

c. bleskovice s výbušným jádrem majícím plnění více než 64 g/m;

d. řezné nástroje, kromě řezných nástrojů určených v položce 1A008.b, a rozřezávací nástroje (na tzv. severing) s čistou hmotností výbušniny (NEQ) více než 3,5 kg.

Technická poznámka:

‚Usměrněné nálože‘ jsou náplně výbušniny tvarované tak, že soustředí účinky tlakové vlny výbuchu.

1A102Opětně sycené pyrolýzované součásti typu uhlík–uhlík konstruované pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104.

1A202Kompozitní struktury, jiné než uvedené v položce 1A002, ve formě trubek, s oběma těmito vlastnostmi:

Pozn.   VIZ TÉŽ 9A010 A 9A110.

a. vnitřní průměr 75 mm až 400 mm; a

b. jsou vyrobeny z některého „vláknitého materiálu“ uvedeného v položce 1C010.a. nebo b. nebo 1C210.a. nebo z uhlíkových prepregů uvedených v položce 1C210.c.;

1A225Platinované katalyzátory speciálně konstruované nebo upravené k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.

1A226Speciální náplně, které mohou být použity pro oddělování těžké vody od obyčejné s oběma těmito vlastnostmi:

a. jsou vyrobeny ze síťoviny z fosforového bronzu chemicky upravené ke zvýšení smáčivosti; a

b. jsou konstruovány pro použití ve vakuových destilačních kolonách.

1A227Okna s vysokou hustotou odstiňující radiaci (např. z olovnatého nebo podobného skla), včetně speciálně pro ně navržených konstrukcí, se všemi těmito vlastnostmi:

a. ‚studená strana‘ větší než 0,09 m2;

b. hustota větší než 3 g/cm3; a

c. tloušťka alespoň 100 mm nebo větší.

Technická poznámka:

V položce 1A227 se ‚studenou stranou‘ rozumí prohlížecí strana okna vystavená v navrženém použití nejnižší úrovni radiace.

1BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení

1B001Zařízení pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů uvedených v položce 1A002 nebo „vláknitých materiálů“ uvedených v položce 1C010 a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1B101 a 1B201.

a. stroje pro navíjení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více ‚primárních osách servořízení‘ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů, a to z „vláknitých materiálů“;

b. ‚stroje pro kladení pásků‘, jejichž pohyby určující položení pásků nebo fólií, jsou koordinovány a programovány v pěti nebo více ‚primárních osách servořízení‘, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo ‚střel‘;

Poznámka:   V položce 1B001.b. se ‚střelami‘ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků.

Technická poznámka:

Pro účely položky 1B001.b. jsou ‚stroje pro kladení pásků‘ schopny klást jedno nebo více ‚vláknitých pásem‘, omezených na šířky větší než 25,4 mm a menší než nebo rovné 304,8 mm, a během procesu kladení přerušovat a obnovovat dráhy jednotlivých ‚vláknitých pásem‘.

c. vícesměrové, vícerozměrové stavy nebo pletařské stavy, včetně adaptérů a modifikačních souprav pro tkaní, speciálně určené nebo upravené pro proplétání nebo oplétání vláken pro „kompozitní“ struktury;

Technická poznámka:

Pro účely položky 1B001.c. zahrnuje technika splétání též pletení.

d. zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu výztužných vláken:

1. zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových, bitumenových nebo polykarbosilanových) na uhlíková vlákna nebo vlákna z karbidu křemíku, včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

2. zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin z plynné fáze na zahřívané vláknité substráty za účelem výroby vláken z karbidu křemíku;

3. zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

4. zařízení na přeměnu prekurzorových vláken obsahujících hliník tepelným zpracováním na vlákna obsahující oxid hlinitý;

e. zařízení na výrobu impregnovaných vláken (prepregů) uvedených v položce 1C010.e. metodou horké taveniny;

f. zařízení pro nedestruktivní zkoušky, speciálně konstruované pro „kompozitní“ materiály, jak je uvedeno níže:

1. systémy rentgenové tomografie pro trojrozměrnou detekci vad;

2. číslicově řízené ultrazvukové zkušební stroje, u nichž jsou pohyby pro umístění vysílačů nebo přijímačů koordinovány a programovány současně ve čtyřech nebo více osách s cílem sledovat trojrozměrné obrysy kontrolované součásti;

g. ‚Stroje pro kladení kabílků‘, jejichž pohyby určující položení kabílků nebo fólií jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více ‚primárních osách servořízení‘ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo ‚střel‘.

Technická poznámka:

Pro účely položky 1B001.g. jsou ‚stroje pro kladení kabílků‘ schopny klást jedno nebo více ‚vláknitých pásem‘ o šířce menší nebo rovné 25,4 mm a během kladení přerušovat a obnovovat dráhy jednotlivých ‚vláknitých pásem‘.

Technické poznámky:

1.   Pro účely položky 1B001 ‚primární osy servořízení‘ ovládají v rámci počítačového programu polohu koncového efektoru (tedy hlavice) v prostoru ve vztahu k obrobku ve správné orientaci a směru pro dosažení kýženého procesu.

2.   Pro účely položky 1B001 je ‚vláknité pásmo‘ jediná souvislá šíře pásku, kabílku nebo vlákna, zcela nebo částečně impregnovaného pryskyřicí. Plně nebo částečně pryskyřicí impregnovaná ‚vláknitá pásma‘ zahrnují i ta, jež jsou potažena suchým, po zahřátí lepkavým prachem.

1B002Zařízení pro výrobu kovových slitin, kovových práškových slitin nebo legovaných materiálů, speciálně konstruované, aby zabránilo kontaminaci, a pro použití v jednom z procesů uvedených v položce 1C002.c.2.

Pozn.   VIZ TÉŽ 1B102.

1B003Nástroje, formy nebo přípravky pro „superplastické tváření“ nebo „difuzní spojování“ titanu, hliníku nebo jejich slitin, speciálně konstruované pro výrobu:

a. konstrukcí draků letadel nebo kosmických konstrukcí;

b. „leteckých“ nebo kosmických motorů; nebo

c. speciálně konstruovaných součástí pro konstrukce uvedené v položce 1B003.a. nebo pro motory uvedené v položce 1B003.b.

1B101Zařízení, jiná než uvedená v položce 1B001, pro „výrobu“ kompozitních struktur a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1B201.

Poznámka:   Součásti a příslušenství uvedené v položce 1B101 zahrnují formy, trny, raznice, upínací přípravky a nástroje pro lisování polotovarů, vytvrzování, odlévání, sintrování nebo lepení kompozitních struktur, laminátů a výrobků z nich.

a. stroje pro navíjení vláken nebo stroje pro kladení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více osách, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z vláknitých materiálů, a jejich koordinační a programovací orgány;

b. stroje pro kladení pásků, jejichž pohyby určující položení a vrstvení pásků nebo fólií mohou být koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur draků letadel a „střel“;

c. zařízení konstruovaná nebo upravená pro „výrobu“„vláknitých materiálů“:

1. zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových nebo polykarbosilanových), včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

2. zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin z plynné fáze na zahřáté vláknité substráty;

3. zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

d. zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro povrchovou úpravu vláken nebo pro výrobu prepregů a předlisků uvedených v položce 9C110.

Poznámka:   Položka 1B101.d. zahrnuje válce, napínací zařízení, zařízení pro nanášení povlaků, řezací zařízení a raznice.

1B102„Výrobní zařízení“ pro výrobu kovového prášku, jiná než v položce 1B002, a součásti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1B115.b.

a. „výrobní zařízení“ pro výrobu kovového prášku sloužící k „výrobě“ sférických nebo atomizovaných materiálů uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1, 1C111.a.2 nebo v Seznamu vojenského materiálu v kontrolovaném prostředí.

b. speciálně konstruované součásti pro „výrobní zařízení“ uvedená v položkách 1B002 nebo 1B102.a.

Poznámka:   Položka 1B102 zahrnuje:

a.   plazmové generátory (vysokofrekvenční obloukové trysky) sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon–voda;

b.   elektrovýbušná zařízení sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon – voda;

c.   zařízení sloužící k „výrobě“ sférických hliníkových prášků rozprašováním taveniny v inertním prostředí (např. dusík).

1B115Zařízení, jiná než uvedená v položkách 1B002 nebo 1B102, pro výrobu pohonných látek a jejich složek a speciálně pro ně konstruované součásti:

a. „výrobní zařízení“ pro „výrobu“, manipulaci nebo zkoušení při přejímání kapalných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu;

b. „výrobní zařízení“ pro „výrobu“, manipulaci, míchání, tvrzení, lití, lisování, obrábění, protlačování nebo zkoušení při přejímání pevných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položkách 1C011.a.,1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu.

Poznámka:   Položka 1B115.b. nezahrnuje dávkovací mísiče, kontinuální mísiče nebo fluidní elektrické mlýny. Pokud jde o kontrolu dávkovacích mísičů, kontinuálních mísičů a fluidních elektrických mlýnů, viz 1B117, 1B118 a 1B119.

Poznámka 1:   Pokud jde o zařízení speciálně konstruované pro výrobu vojenského zboží, viz Seznam vojenského materiálu.

Poznámka 2:   Položka 1B115 nezahrnuje zařízení pro „výrobu“, manipulaci a zkoušení při přejímání karbidu boru.

1B116Speciálně konstruované trysky pro výrobu pyrolyticky upravených materiálů vytvořených na formě, trnu nebo jiném substrátu z prekurzorových plynů, které se rozkládají v teplotním rozmezí 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) při tlaku 130 Pa až 20 kPa.

1B117Dávkovací mísiče, které jsou schopné míchat ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa a regulovat teplotu mísicí komory, a speciálně konstruované součásti pro tyto činnosti, se všemi těmito vlastnostmi:

a. celkový objem 110 litrů nebo více; a

b. nejméně jeden excentricky umístěný ‚mísicí/hnětací hřídel‘.

Poznámka:   V položce 1B117.b. se pojmem ‚mísicí/hnětací hřídel‘ nerozumí deaglomerátory nebo řezací vřetena.

1B118Kontinuální mísiče, které jsou schopné míchat ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa a regulovat teplotu mísicí komory a které mají cokoli z níže uvedeného, jakož i jejich speciálně konstruované součásti:

a. nejméně dva mísicí/hnětací hřídele; nebo

b. jednoduchý rotující hřídel, který osciluje a má hnětací ozubení/kolíky na hřídeli i uvnitř stěn mísící komory.

1B119Fluidní elektrické mlýny pro drcení nebo rozemílání materiálů uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu a jejich speciálně konstruované součásti.

1B201Stroje pro navíjení vláken, jiné než uvedené v položkách 1B001 nebo 1B101, a příslušné vybavení:

a. stroje pro navíjení vláken, se všemi těmito vlastnostmi:

1. pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách;

2. jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“; a

3. jsou schopné navíjet válcové roury s vnitřním průměrem 75 mm až 650 mm a délkou 300 mm nebo větší;

b. koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken, uvedené v položce 1B201.a.;

c. přesné trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v položce 1B201.a.

1B225Elektrolyzéry pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 250 g fluoru za hodinu.

1B226Elektromagnetické izotopové separátory konstruované tak, aby mohly být vybaveny jednoduchými nebo vícenásobnými iontovými zdroji schopnými poskytnout celkový proud iontového svazku 50 mA nebo větší, nebo vybavené takovými zdroji.

Poznámka:   Položka 1B226 zahrnuje separátory:

a.   schopné obohacovat stabilní izotopy;

b.   s iontovými zdroji a jímači v magnetickém poli a s iontovými zdroji a jímači mimo toto pole.

1B228Vodíkové kryogenní destilační kolony se všemi těmito vlastnostmi:

a. jsou konstruovány pro provoz při vnitřní teplotě 35 K (– 238 °C) nebo nižší;

b. jsou konstruovány pro provoz při vnitřním tlaku od 0,5 do 5 MPa;

c. jsou vyrobeny z:

1. korozivzdorné oceli řady 300 s nízkým obsahem síry, jejíž austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) je 5 nebo větší; nebo

2. ekvivalentních kryogenních a s vodíkem kompatibilních materiálů; a

d. vnitřní průměr je 30 cm nebo větší a ‚účinná délka‘ je 4 m nebo větší.

Technická poznámka:

V položce 1B228 se ‚účinnou délkou‘ rozumí aktivní výška náplně v případě náplňových kolon, nebo aktivní výška desek vnitřního stykače v případě deskových kolon.

1B229Výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík a pro ně určené ‚vnitřní stykače‘:

Pozn.   Pokud jde o kolony speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody, viz položka 0B004.

a. výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík se všemi těmito vlastnostmi:

1. jsou schopné provozu při tlacích 2 MPa nebo větších;

2. jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, která má austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) 5 nebo větší; a

3. průměr je 1,8 m nebo větší;

b. ‚vnitřní stykače‘ pro výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík uvedené v položce 1B229.a.

Technická poznámka:

‚Vnitřní stykače‘ kolon jsou segmentová patra s účinným souhrnným průměrem 1,8 m nebo větším, jsou konstruovány k usnadnění protiproudového styku a jsou zhotoveny z korozivzdorných ocelí s obsahem uhlíku 0,03 % nebo menším. Mohou to být např. sítová patra, klapková patra, kloboučková probublávací patra nebo turboroštová patra.

1B230Čerpadla pro oběh katalyzátorů na bázi zředěných či koncentrovaných roztoků amidu draselného v kapalném čpavku (KNH2/NH3), se všemi těmito vlastnostmi:

a. jsou vzduchotěsná (tj. hermeticky uzavřená);

b. výkon je větší než 8,5 m3/h; a

c. mají jednu z těchto vlastností:

1. pro koncentrované roztoky amidu draselného (1 % nebo více) je provozní tlak 1,5 až 60 MPa; nebo

2. pro zředěné roztoky amidu draselného (méně než 1 %) je provozní tlak 20 až 60 MPa.

1B231Provozní celky nebo zařízení pro výrobu tritia a jejich vybavení:

a. provozní celky nebo zařízení pro výrobu, zpětné získávání, extrakci, koncentraci tritia nebo manipulaci s ním;

b. vybavení provozních celků nebo zařízení pro výrobu tritia:

1. vodíkové nebo heliové chladicí jednotky, které jsou schopné dosáhnout ochlazení až na teplotu 23 K (– 250 °C) nebo nižší a které mají kapacitu odvodu tepla větší než 150 W;

2. jímací a čisticí systémy vodíkových izotopů používající jako jímací nebo čisticí prostředek hydridy kovů.

1B232Turboexpandéry nebo soustrojí turboexpandér – kompresor s oběma těmito vlastnostmi:

a. jsou konstruované pro provoz s výstupní teplotou 35 K (– 238 °C) nebo nižší; a

b. jsou konstruované pro průtok plynného vodíku 1 000 kg/h nebo větší.

1B233Provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia a jejich vybavení:

a. provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia;

b. vybavení pro oddělování izotopů lithia na základě amalgamace lithia a rtuti, takto:

1. náplňové výměnné kolony typu kapalina – kapalina, speciálně konstruované pro amalgamy lithia;

2. čerpadla rtuti nebo amalgamů lithia;

3. kyvety pro elektrolýzu amalgamů lithia;

4. odpařováky pro koncentrované roztoky hydroxidu lithného.

c. systémy iontové výměny speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti;

d. systémy chemické výměny (využívající korunkové ethery, kryptandy nebo lariat ethery) speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti.

1B234Nádoby na vysoce výbušné látky, komory, kontejnery a jiná podobná zádržná zařízení určená k testování vysoce výbušných látek nebo výbušných zařízení, s oběma těmito vlastnostmi:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. konstruované tak, aby zadržely explozi odpovídající 2 kg TNT nebo větší; a

b. s konstrukčními prvky nebo prvky umožňujícími předávat v reálném čase nebo opožděně diagnostické informace nebo informace o měření.

1CMateriály

Technická poznámka:

Kovy a slitiny:

Není-li stanoveno jinak, zahrnují výrazy ‚kovy‘ a ‚slitiny‘ v položkách 1C001 až 1C012 kovy a slitiny v níže uvedených surových a polotovarových formách:

Surové formy:

Anody, koule, tyče (včetně vrubových tyčí a předlitků pro válcování), sochory, bloky, předvalky, brikety, spečence, katody, krystaly, kostky, úlomky, zrna, granule, ingoty, hroudy, pelety, prášky, broky, housky, rondely, pláty, bramy, houby, špalky;

Polotovary (též povlakované, plátované, vrtané nebo děrované):

a.   tvářené nebo opracované materiály vyrobené válcováním, tažením, vytlačováním, kováním, zpětným protlačováním, lisováním, granulací, atomizací a broušením, tj. úhelníky, profilové nosníky, kotouče, disky, prach, vločky, fólie a plechy, výkovky, silné plechy, prášek, výlisky a lisované plechy, pásky, kroužky, tyče (včetně holých svařovacích drátů, válcovaných tyčí a válcovaného drátu), tvarová ocel, profily, tlusté plechy, pásy, potrubí, trubky (včetně kruhových, čtvercových a uzavřených průřezů), tažený nebo protlačovaný drát;

b.   litý materiál odlévaný do pískových, kovových nebo sádrových forem, kokil nebo jiných typů forem, včetně vysokotlakých odlitků, spékaných materiálů a materiálů zhotovených práškovou metalurgií.

Účel kontroly nesmí být zmařen vývozem nejmenovaných forem, které by byly prohlašovány za konečné výrobky, přičemž ve skutečnosti představují surové nebo polotovarové formy.

1C001Materiály speciálně konstruované pro použití jako absorbéry elektromagnetických vln nebo přirozeně vodivé polymery.

Pozn.   VIZ TÉŽ 1C101.

a. Materiály k absorpci frekvencí přesahujících 2 × 108 Hz, avšak menších než 3 × 1012 Hz;

Poznámka 1:   Položka 1C001.a. nezahrnuje:

a.   absorbéry vlasového typu zhotovené z přírodních nebo syntetických vláken, s nemagnetickou zátěží pro zajištění absorpce;

b.   absorbéry, které nemají žádnou magnetickou ztrátu a jejichž dopadový povrch nemá rovinný tvar (včetně jehlanů, kuželů, klínů a prolamovaných povrchů);

c.   rovinné absorbéry se všemi těmito vlastnostmi:

1.   jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.   plastové pěnové materiály (pružné nebo tuhé) obsahující uhlíkové plnivo nebo organické materiály, včetně pojiv, které ve srovnání s kovem vydávají o 5 % silnější ozvěnu v šířce pásma větší než ± 15 % střední frekvence dopadající energie a které nevydrží teploty vyšší než 450 K (177 °C); nebo

b.   keramické materiály, které ve srovnání s kovem vydávají o 20 % silnější ozvěnu v šířce pásma větší než ± 15 % střední frekvence dopadající energie a které nevydrží teploty vyšší než 800 K (527 °C);

Technická poznámka:

Absorpční zkušební vzorky týkající se poznámky 1.c.1 k položce 1C001.a. by měly být ve tvaru čtverce o straně nejméně 5 vlnových délek střední frekvence a měly by být umístěny v dálkovém poli vyzařujícího prvku.

2.   pevnost v tahu je menší než 7 × 106 N/m2; a

3.   pevnost v tahu je menší než 14 × 106 N/m2;

d.   rovinné absorbéry vyrobené ze spékaného feritu se všemi těmito vlastnostmi:

1.   měrnou hmotnost větší než 4,4; a

2.   maximální provozní teplotu 548 K (275 °C).

Poznámka 2:   Poznámka 1 k položce 1C001.a. v žádném případě neuvolňuje z kontrolního režimu magnetické materiály poskytující absorpci, pokud jsou obsaženy v nátěrových hmotách.

b. materiály k absorpci frekvencí přesahujících 1,5 × 1014 Hz, avšak menších než 3,7 × 1014 Hz, které nepropouštějí viditelné světlo;

Poznámka:   Položka 1C001.b. nezahrnuje materiály speciálně konstruované nebo složené pro jakékoli z těchto užití:

a.   „laserové“ označování polymerů; nebo

b.   „laserové“ svařování polymerů.

c. přirozeně vodivé polymerní materiály s ‚objemovou elektrickou vodivostí‘ větší než 10 000 S/m (Siemens na metr) nebo ‚povrchovou rezistivitou‘ nižší než 100 Ω/m2, na bázi těchto polymerů:

1. polyanilin;

2. polypyrrol;

3. polythiofen;

4. poly(fenylenvinylen); nebo

5. poly(thienylen-vinylen).

Poznámka:   Položka 1C001.c. nezahrnuje materiály v tekuté podobě.

Technická poznámka:

‚Objemová elektrická vodivost‘ a ‚povrchová rezistivita‘ se stanovují podle normy ASTM D-257 nebo podle odpovídajících národních norem.

1C002Slitiny kovů, práškové slitiny kovů a legované materiály:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1C202.

Poznámka:   Položka 1C002 nezahrnuje slitiny kovů, práškové slitiny kovů a legované materiály, speciálně složené pro účely nanášení povlaků.

Technické poznámky:

1.   Slitiny kovů uvedené v položce 1C002 jsou slitiny, ve kterých je obsah uvedeného kovu v procentech hmotnostních vyšší než obsah jakéhokoli jiného prvku.

2.   ‚Životnost na mezi pevnosti‘ při tečení se měří podle normy ASTM E-139 nebo podle odpovídajících národních norem.

3.   ‚Nízkocyklová únavová životnost‘ se měří podle normy ASTM E-606 ‚Doporučený postup pro zkoušení nízkocyklové únavové životnosti s konstantní amplitudou‘ nebo podle odpovídajících národních norem. Zkoušky by se měly provádět v axiálním směru s průměrným poměrem napětí rovným 1 a faktorem koncentrace napětí (Kt) rovným 1. Průměrné napětí je definováno jako maximální napětí minus minimální napětí, děleno maximálním napětím.

a. aluminidy:

1. aluminidy niklu obsahující nejméně 15 % hmotnostních hliníku a nejvýše 38 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

2. aluminidy titanu obsahující nejméně 10 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

b. slitiny kovů vyrobené z prášku nebo částic materiálů uvedených v položce 1C002.c.:

1. slitiny niklu s některou z těchto vlastností:

a. ‚životností na mezi pevnosti při tečení‘10 000 hodin nebo více při 923 K (650 °C) a napětí 676 MPa, nebo nebo

b. ‚nízkocyklovou únavovou životností‘10 000 cyklů nebo více při 823 K (550 °C) a maximálním napětí 1 095 MPa;

2. slitiny niobu s některou z těchto vlastností:

a. ‚životností na mezi pevnosti při tečení‘10 000 hodin nebo více při 1 073 K (800 °C) a napětí 400 MPa, nebo

b. ‚nízkocyklovou únavovou životností‘10 000 cyklů nebo více při 973 K (700 °C) a maximálním napětí 700 MPa;

3. slitiny titanu s některou z těchto vlastností:

a. ‚životností na mezi pevnosti při tečení‘10 000 hodin nebo více při 723 K (450 °C) a napětí 200 MPa, nebo

b. ‚nízkocyklovou únavovou životností‘10 000 cyklů nebo více při 723 K (450 °C) a maximálním napětí 400 MPa;

4. slitiny hliníku s některou z těchto vlastností:

a. pevností v tahu 240 MPa nebo více při 473 K (200 °C); nebo

b. pevností v tahu 415 MPa nebo více při 298 K (25 °C);

5. slitiny hořčíku se všemi těmito vlastnostmi:

a. pevností v tahu 345 MPa nebo více; a

b. rychlostí koroze menší než 1 mm/rok ve tříprocentním vodném roztoku chloridu sodného, měřenou podle normy ASTM G-31 nebo podle odpovídajících národních norem;

1C002 pokračování

c. slitiny kovů ve formě prášku nebo částic se všemi těmito vlastnostmi:

1. jsou vyrobeny z některého z těchto kompozitních systémů:

Technická poznámka:

X v následujícím textu nahrazuje jeden nebo více legujících prvků.

a. slitiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) schválené pro součásti nebo díly turbínových motorů, tj. s méně než třemi nekovovými částicemi (zavedenými během výrobního procesu), které jsou větší než 100 μm v 109 částic slitiny;

b. slitiny niobu (Nb-Al-X nebo Nb-X-Al, Nb-Si-X nebo Nb-X-Si, Nb-Ti-X nebo Nb-X-Ti);

c. slitiny titanu (Ti-Al-X nebo Ti-X-Al);

d. slitiny hliníku (Al-Mg-X nebo Al-X-Mg, Al-Zn-X nebo Al-X-Zn, Al-Fe-X nebo Al-X-Fe); nebo

e. slitiny hořčíku (Mg-Al-X nebo Mg-X-Al);

2. jsou vyrobeny v řízeném prostředí některým z těchto procesů:

a. „vakuová atomizace“;

b. „plynová atomizace“;

c. „rotační atomizace“;

d. „kalení na chlazenou kovovou desku“;

e. „zvlákňování z taveniny“ a „rozmělňování“;

f. „extrakce z taveniny“ a „rozmělňování“;

g. „mechanické legování“; nebo

h. „plazmová atomizace“; a

3. jsou schopné vytvořit materiály uvedené v položkách 1C002.a. nebo 1C002.b.

d. legované materiály, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jsou vyrobeny z některého z kompozitních systémů uvedených v položce 1C002.c.1;

2. jsou ve formě nerozmělněných vloček, proužků nebo tenkých tyčí; a

3. jsou vyrobeny v řízeném prostředí některým z těchto procesů:

a. „kalení na chlazenou kovovou desku“;

b. „zvlákňování z taveniny“; nebo

c. „extrakce z taveniny“.

1C003Magnetické kovy všech typů a v jakékoli formě, které mají některou z těchto vlastností:

a. počáteční relativní propustnost 120 000 nebo větší a tloušťku 0,05 mm nebo menší;

Technická poznámka:

Měření počáteční relativní propustnosti se musí provádět na plně vyžíhaných materiálech.

b. magnetostrikční slitiny, které mají některou z těchto vlastností:

1. magnetostrikční nasycení větší než 5 × 10–4 nebo nebo

2. magnetomechanický faktor vazby (k) větší než 0,8; nebo

c. pásy z amorfních nebo ‚nanokrystalických‘ slitin, které mají všechny tyto vlastnosti: složení:

1. minimálně 75 % hmotnostních železa, kobaltu nebo niklu;

2. nasycená magnetická indukce (Bs) 1,6 T nebo větší; a

3. mají některou z těchto vlastností:

a. tloušťka pásu 0,02 mm nebo menší; nebo

b. elektrická rezistivita 2 × 10-4 Ω cm nebo větší.

Technická poznámka:

‚Nanokrystalické‘ materiály uvedené v položce 1C003.c. jsou materiály, které mají velikost krystalického zrna stanovenou rentgenovou difrakcí 50 nm nebo nižší.

1C004Slitiny uranu s titanem nebo slitiny wolframu s „matricí“ na bázi železa, niklu nebo mědi, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. hustotu vyšší než 17,5 g/cm3;

b. mez pružnosti vyšší než 880 MPa;

c. mez pevnosti v tahu větší než 1 270 MPa; a

d. prodloužení větší než 8 %.

1C005„Supravodivé“„kompozitní“ vodiče o délce větší než 100 m nebo o hmotnosti vyšší než 100 g:

a. „supravodivé“„kompozitní“ vodiče obsahující jedno nebo více niob-titanových ‚vláken‘, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jsou zality v „matrici“ jiné než z mědi nebo směsi na bázi mědi; a

2. mají plochu průřezu menší než 0,28 × 10-4 mm2 (u kruhových ‚vláken‘ průměr 6 μm);

b. „supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“‚vláken‘, jiných než niob-titanových, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. „kritická teplota“ při nulové magnetické indukci vyšší než 9,85 K (– 263,31 °C); a

2. zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě 4,2 K (– 268,96 °C), jsou-li vystaveny magnetickému poli orientovanému v libovolném směru kolmému na podélnou osu vodiče a odpovídajícímu magnetické indukci 12 T, s kritickou hustotou proudu vyšší než 1 750 A/mm2 v celém průřezu vodiče;

c. „supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“‚vláken‘, které zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě vyšší než 115 K (– 158,16 °C).

Technická poznámka:

Pro účely bodu 1C005 mohou mít ‚vlákna‘ podobu drátu, válce, filmu, pásky nebo tkanice.

1C006Kapaliny a maziva:

a. nevyužito;

b. maziva obsahující jako hlavní přísady některé z těchto sloučenin nebo materiálů:

1. fenylenethery, alkylfenylenethery nebo thioethery nebo jejich směsi, které obsahují více než dvě etherové nebo thioetherové funkční skupiny nebo jejich směsi; nebo

2. fluorované silikonové oleje s kinematickou viskozitou, měřenou při teplotě 298 K (25 °C), nižší než 5 000 mm2/s (5 000 cS);

c. tlumicí nebo flotační kapaliny, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. čistotu vyšší než 99,8 %;

2. obsahují méně než 25 částic o velikosti nejméně 200 μm ve 100 ml; a

3. vyrobené alespoň z 85 % z některých těchto sloučenin nebo materiálů:

a. dibromtetrafluorethan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. polychlortrifluorethylen (pouze olejové a voskové modifikace); nebo

c. polybromtrifluorethylen;

d. fluorouhlíkaté chladicí kapaliny pro elektroniku, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. obsahují 85 % hmotnostních nebo více některých těchto látek nebo jejich směsí:

a. monomerní formy perfluorpolyalkylether-triazinů nebo perfluorovaných alifatických etherů;

b. perfluoroalkylaminy;

c. perfluorocykloalkany; nebo

d. perfluoroalkany;

2. hustota při 298 K (25 °C) 1,5 g/ml nebo vyšší;

3. kapalné skupenství při 273 K (0 °C); a

4. obsahují 60 % hmotnostních fluoru nebo více.

Poznámka:   Položka 1C006.d nezahrnuje materiály specifikované a balené jako léčivé přípravky.

1C007Keramické prášky, „kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“ a ‚prekurzorové materiály‘:

Pozn.:   VIZ TÉŽ 1C107.

a. keramické prášky z diboridu titanu (TiB2) (CAS 12045-63-5), které mají celkový obsah kovových nečistot, kromě nečistot přidávaných záměrně, menší než 5 000 ppm, průměrná velikost částic se rovná nebo je menší než 5 μm a které nemají více než 10 % částic větších než 10 μm;

b. nevyužito;

c. „kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“:

1. „kompozitní“ materiály typu keramika–keramika se skleněnou nebo oxidovou „matricí“ a vyztužené:

a. spojitými vlákny vyrobenými z některého z těchto materiálů:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); nebo

2. Si-C-N; nebo

Poznámka:   Položka 1C007.c.1.a. nezahrnuje „kompozity“ obsahující vlákna s pevností v tahu menší než 700 MPa při 1 273 K (1 000 °C) nebo odolností proti tečení vlákna v tahu větší než 1 % napětí na mezi tečení při zatížení 100 MPa a teplotě 1 273 K (1 000 °C) po dobu 100 hodin.

b. vlákny se všemi těmito vlastnostmi:

1. jsou vyrobena z některého z těchto materiálů:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N; nebo

d. Si-O-N; a

2. mají „měrnou pevnost v tahu“ větší než 12,7 × 103 m;

2. „kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“ tvořenou karbidy nebo nitridy křemíku, zirkonia nebo boru;

d. nevyužito;

e. ‚prekurzorové materiály‘ zvlášť vyvinuté k „výrobě“ materiálů uvedených v položce 1C007.c.:

1. polydiorganosilany;

2. polysilazany;

3. polykarbosilazany.

Technická poznámka:

Pro účely položky 1C007 jsou ‚prekurzorové materiály‘ polymerní nebo organokovové materiály pro zvláštní použití používané k „výrobě“ karbidu křemíku, nitridu křemíku nebo keramiky s křemíkem, uhlíkem a dusíkem.

f. nevyužito.

1C008Nefluorované polymerní látky:

a. Tyto imidy:

1. bismaleimidy;

2. aromatické poly(amidimidy) (PAI), u nichž je ‚teplota skelného přechodu (Tg)‘ vyšší než 563 K (290 °C);

3. aromatické poly(etherimidy), u nichž je ‚teplota skelného přechodu (Tg)‘ vyšší než 505 K (232 °C);

4. aromatické poly(etherimidy), u nichž je ‚teplota skelného přechodu (Tg)‘ vyšší než 563 K (290 °C);

Poznámka:   Položka 1C008.a. zahrnuje látky v kapalné nebo pevné „tavitelné“ formě, včetně pryskyřice, prášku, pelet, filmu, listu, pásky nebo tkanice.

Pozn.   „Netavitelné“ aromatické polyimidy ve formě fólií, desek, pásků nebo proužků viz položka 1A003.

b. nevyužito;

c. nevyužito;

d. poly(arylenketony);

e. poly(arylensulfidy), kde arylenovou skupinu tvoří bifenylen, trifenylen nebo jejich kombinace;

f. poly(bifenylenethersulfon), u něhož je ‚teplota skelného přechodu (Tg)‘ vyšší než 563 K (290 °C).

Technické poznámky:

1.   ‚Teplota skelného přechodu (Tg)‘ u termoplastických materiálů uvedených v položce 1C008.a.2. a u materiálů uvedených v položkách 1C008.a.4. a 1C008.f. se určuje metodou popsanou v normě ISO 11357-2:1999 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem.

2.   ‚Teplota skelného přechodu (Tg)‘ u materiálů uvedených v položce 1C008.a.2. termoplastických materiálů a 1C008.a.3. se určuje tříbodovou metodou popsanou v normě ASTM D 7028-07 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem. Zkouška se provede za použití suchého vzorku, který dosáhl alespoň 90 % stupně tvrzení, jak je stanoveno v normě ASTM E 2160-04 nebo odpovídající vnitrostátní normě, a byl vytvrzen kombinací standardních a následných postupů, jimiž byla získána nejvyšší Tg.

1C009Nezpracované fluorové sloučeniny:

a. nevyužito;

b. fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

c. fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru.

1C010„Vláknité materiály“:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1C210 A 9C110.

Technické poznámky:

1.   Pro účely výpočtu „měrné pevnosti v tahu“, „měrného modulu“ nebo měrné hmotnosti „vláknitých materiálů“ v položkách 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. nebo 1C010.e.1.b., se pevnost v tahu a modul stanoví podle metody A popsané v normě ISO 10618:2004 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem.

2.   Posouzení „měrné pevnosti v tahu“, „měrného modulu“ nebo měrné hmotnosti neprostřídaných „vláknitých materiálů“ (například tkaniny, plsti a šňůry) v položce 1C010 se zakládá na mechanických vlastnostech prostřídaných elementárních vláken (například elementární vlákna, příze, přásty nebo kabílky) před jejich zpracováním na neprostřídané „vláknité materiály“.

a. organické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. „měrný modul“ větší než 12,7 × 106 m; a

2. „měrná pevnost v tahu“ větší než 23,5 × 104 m;

Poznámka:   Položka 1C010.a. nezahrnuje polyethylen.

b. uhlíkové „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. „měrný modul“ větší než 14,65 × 106 m; a

2. „měrná pevnost v tahu“ větší než 26,82 × 104 m;

Poznámka:   Položka 1C010.b. nezahrnuje:

a.   „vláknité materiály“ pro opravy konstrukcí nebo laminátů „civilních letadel“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.   povrch není větší než 1 m2;

2.   délka není větší než 2,5 m; a

3.   šířka je větší než 15 mm;

b.   mechanicky sekané, mleté nebo řezané uhlíkové „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo kratší.

c. anorganické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. „měrný modul“ větší než 2,54 × 106 m; a

2. bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšší než 1 922 K (1 649 °C);

Poznámka:   Položka 1C010.c. nezahrnuje:

a.   nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna z oxidu hlinitého ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého s „měrným modulem“ menším než 10 × 106 m,

b.   molybdenová vlákna a vlákna ze slitin molybdenu;

c.   borová vlákna;

d.   nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertním prostředí je nižší než 2 043 K (1 770 °C).

d. „vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:

1. složené z některých těchto látek:

a. poly(etherimidy) uvedené v položce 1C008.a.; nebo

b. materiály uvedené v položkách 1C008.d. až 1C008.f.; nebo

2. skládající se z materiálů uvedených v položkách 1C010.d.1.a. nebo 1C010.d.1.b. a „smísených“ s jinými vlákny uvedenými v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c.;

e. „vláknité materiály“ zcela nebo částečně impregnované pryskyřicí nebo bitumenem (prepregy), „vláknité materiály“ potažené kovem nebo uhlíkem (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. mají některou z těchto vlastností:

a. anorganické „vláknité materiály“ uvedené v položce 1C010.c.; nebo

b. organické nebo uhlíkové „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. „měrný modul“ větší než 10,15 × 106 m; a

2. „měrná pevnost v tahu“ větší než 17,7 × 104 m; a

2. mají některou z těchto vlastností:

a. pryskyřici nebo bitumen uvedené v položce 1C008 nebo 1C009.b.;

b. ‚teplotu skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)‘ rovnající se 453 K (180 °C) nebo vyšší a fenolickou pryskyřici; nebo

c. ‚teplotu skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)‘ rovnající se 505 K (232 °C) nebo vyšší a pryskyřici nebo smolu neuvedené v položce 1C008 ani 1C009.b., které nejsou fenolickou pryskyřicí;

Poznámka 1:   Kovem nebo uhlíkem potažené „vláknité materiály“ (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“ neimpregnované pryskyřicí ani smolou jsou zahrnuty v termínu „vláknité materiály“ v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c.

Poznámka 2:   Položka 1C010.e. nezahrnuje:

a.   epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkových „vláknitých materiálů“ (prepregů) pro opravy konstrukcí nebo laminátů „civilních letadel“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.   povrch není větší než 1 m2;

2.   délka není větší než 2,5 m; a

3.   šířka je větší než 15 mm;

b.   úplně nebo zčásti pryskyřicí nebo smolou impregnované mechanicky nasekané, rozemleté nebo nařezané uhlíkové „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo méně, je-li použita pryskyřice nebo smola, které nejsou uvedené v položkách 1C008 nebo 1C009.b.

Technická poznámka:

‚Teplota skelného přechodu určená dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)‘ u materiálů uvedených v položce 1C010.e. používá metodu popsanou v normě ASTM D 7028-07 nebo v odpovídající vnitrostátní normě na suchém testovacím vzorku. V případě termosetových materiálů je stanoveno použití minimálně 90 % stupně tvrzení u suchého vzorku, jak je stanoveno v normě ASTM E 2160-04 nebo odpovídající vnitrostátní normě.

1C011Kovy a sloučeniny:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU a 1C111.

a. kovy, jejichž částice jsou menší než 60 μm, ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, vyrobené z materiálu sestávajícího z 99 % nebo více ze zirkonia, hořčíku nebo jejich slitin;

Technická poznámka:

Přirozený obsah hafnia v zirkoniu (obvykle 2 % až 7 %) je započítán k zirkoniu.

Poznámka:   Kovy nebo slitiny uvedené v položce 1C011.a. podléhají kontrole, i když jsou zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo berylliem.

b. bor nebo slitiny boru s velikostí částic 60 μm nebo méně:

1. bor s čistotou 85 % hmotnostního obsahu nebo vyšší;

2. slitiny boru s hmotnostním obsahem 85 % boru nebo vyšším.

Poznámka:   Kovy nebo slitiny uvedené v 1C011.b. podléhají kontrole, i když jsou zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo berylliem.

c. guanidin nitrát (CAS 506-93-4);

d. nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

Pozn.   Viz též seznam vojenského materiálu pro kovový prášek smíšený s jinými látkami za účelem vytvoření směsi se speciálním složením pro vojenské účely.

1C012Tyto materiály:

Technická poznámka:

Tyto materiály se obvykle používají pro jaderné tepelné zdroje.

a.  plutonium v jakékoliv formě s izotopickým obsahem plutonia-238 vyšším než 50 % hmotnostních;

Poznámka:   Položka 1C012.a. nezahrnuje:

a.   dodávky obsahující 1 g plutonia nebo méně;

b.   dodávky nejvýše tří „efektivních gramů“, jsou-li obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů.

b. „předem separované“ neptunium-237 v jakékoliv formě.

Poznámka:   Položka 1C012.b. nezahrnuje dodávky s obsahem neptunia-237 1 g nebo méně.

1C101Materiály a přístroje pro snížení rozpoznatelnosti, např. radarové odrazivosti, infračervené, ultrafialové a akustické rozpoznatelnosti, jiné než uvedené v položce 1C001, použitelné ve ‚střelách‘, v podsystémech „střel“ nebo v bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích specifikovaných v položce 9A012 nebo 9A112.a.

Poznámka 1:   Položka 1C101 zahrnuje:

a.   konstrukční materiály a povlaky speciálně konstruované pro snížení radarové odrazivosti;

b.   povlaky včetně nátěrových hmot, speciálně konstruované pro sníženou nebo záměrně pozměněnou odrazivost nebo vysílací schopnost v mikrovlnné, infračervené nebo ultrafialové oblasti elektromagnetického spektra.

Poznámka 2:   Položka 1C101 nezahrnuje povlaky speciálně použité pro tepelnou regulaci kosmických družic.

Technická poznámka:

V položce 1C101 se ‚střelou‘ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

1C102Resaturované, teplem štěpené materiály typu uhlík–uhlík konstruované pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104.

1C107Grafitové a keramické materiály, jiné než uvedené v položce 1C007:

a. jemnozrnný grafit s objemovou hmotností, měřenou při teplotě 288 K (15 °C), 1,72 g/cm3 nebo větší a s velikostí zrn 100 μm nebo menší, použitelný pro trysky raket a čelní štíty návratových modulů, jenž je možno opracovat na některý z těchto výrobků:

1. válce o průměru 120 mm nebo více a délce 50 mm nebo více;

2. trubky s vnitřním průměrem 65 mm nebo více, tloušťkou stěny 25 mm nebo více a délkou 50 mm nebo více; nebo

3. bloky o rozměrech 120 mm × 120 mm × 50 mm nebo větší;

Pozn.   Viz též položka 0C004.

b. pyrolytické nebo vlákny zesílené grafity použitelné pro trysky raket a čelní štíty prostředků pro návrat do atmosféry použitelné ve „střelách“, v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

Pozn.   Viz též položka 0C004.

c. keramické kompozitní materiály (permitivita menší než 6 při jakékoli frekvenci od 100 MHz do 100 GHz) pro použití v radarových anténách použitelných ve „střelách“, v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

d. zpracovaná nevypálená keramika vyztužená karbidem křemíku, použitelná pro čelní štíty použitelné ve „střelách“, v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

e. vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry a klapky trysek použitelné ve „střelách“, v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104.

f. zpracovatelné keramické kompozitní materiály sestávající z matrice z ‚ultravysokotepelné keramiky (UHTC)‘ s bodem tání 3 000 °C nebo vyšším a vyztužené vlákny, využitelné pro součásti střel (například čelní štíty, návratové moduly, náběžné strany, tryskové lopatky, řídící plochy, vložky hrdla raketového motoru) ve „střelách“, kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004, sondážních raketách uvedených v položce 9A104 nebo ‚střelách‘.

Poznámka:   Položka 1C107.f. nezahrnuje materiály z ‚ultravysokotepelné keramiky (UHTC)‘ v nekompozitní formě.

Technická poznámka 1:

V položce 1C107.f. se ‚střelou‘ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

Technická poznámka 2:

‚Ultravysokotepelná keramika (UHTC)‘ zahrnuje:

1.   diborid titanu (TiB2);

2.   diborid zirkonia (ZrB2);

3.   diborid niobu (NbB2);

4.   diborid hafnia (HfB2);

5.   diborid tantalu (TaB2);

6.   karbid titanu (TiC);

7.   karbid zirkonia (ZrC);

8.   karbid niobu (NbC);

9.   karbid hafnia (HfC);

10.   karbid tantalu (TaC).

1C111Pohonné látky a chemické složky pohonných látek, jiné než uvedené v položce 1C011:

a. pohonné látky:

1. sférický nebo globulární hliníkový prášek, jiný než uvedený v Seznamu vojenského materiálu, složený z částic o jednotném průměru menším než 200 μm a obsahující nejméně 97 % hmotnostních hliníku, jestliže alespoň 10 % celkové hmotnosti tvoří částice o průměru menším než 63 μm, podle normy ISO 2591-1:1988 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem;

Technická poznámka:

Velikost částic 63 μm (ISO R-565) odpovídá 250 mesh (Tyler) nebo 230 mesh (norma ASTM E-11).

2. kovové prášky, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu:

a. kovové prášky zirkonia, beryllia nebo hořčíku nebo slitiny těchto kovů, pokud alespoň 90 % celkového objemu nebo hmotnosti částic tvoří částice menší než 60 μm (určeno pomocí měřicích metod, jako například použití síta, laserové difrakce nebo optického snímání), ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, obsahující nejméně 97 % hmotnostních jednoho nebo více těchto prvků:

1. zirkonium;

2. beryllium; nebo

3. hořčík;

Technická poznámka:

Přirozený obsah hafnia v zirkoniu (obvykle 2 % až 7 %) je započítán k zirkoniu.

b. kovové prášky boru nebo slitin boru s obsahem boru 85 % hmotnostních nebo více, pokud alespoň 90 % celkového objemu nebo hmotnosti částic tvoří částice menší než 60 μm (určeno pomocí měřicích metod, jako například použití síta, laserové difrakce nebo optického snímání), ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy;

Poznámka:   Položky 1C111a.2.a. a 1C111a.2.b. se vztahují na práškové směsi s multimodální distribucí částic (například směsi různých velikostí zrn) v případě, že se kontrola vztahuje na jeden nebo více módů.

3. oxidační činidla použitelná v raketových motorech na kapalná paliva:

a. oxid dusitý (CAS 10544-73-7);

b. oxid dusičitý (CAS 10102-44-0)/(CAS 10544-72-6);

c. oxid dusičný (CAS 10102-03-1);

d. směsi oxidů dusíku (MON);

Technická poznámka:

Směsi oxidů dusíku (MON) jsou roztoky oxidu dusnatého (NO) v oxidu dusičitém (N2O4/NO2), které mohou být použity v systémech střel. Existuje řada sloučenin, které mohou být označeny jako MONi nebo MONij, kde i a j jsou celá čísla vyjadřující procentní obsah oxidu dusnatého ve směsi (např. MON3 obsahuje 3 % oxidu dusnatého, MON25 25 % oxidu dusnatého. Horní hranice je MON40, 40 % hmotnostních).

e. VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU – inhibovaná červená dýmavá kyselina dusičná (IRFNA);

f. VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU A 1C238 – sloučeniny složené z fluoru a jednoho nebo více ostatních halogenů, kyslíku nebo dusíku.

4. deriváty hydrazinu:

Pozn.:   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. Trimetyl-hydrazin (CAS 1741-01-1);

b. Tetrametyl-hydrazin (CAS 6415-12-9);

c. N,N diallylhydrazin (CAS 5164-11-4);

d. Allylhydrazin (CAS 7422-78-8);

e. Ethylen dihydrazin (CAS 6068-98-0);

f. Monomethylhydrazin dinitrát;

g. Nesymetrický dimetylhydrazin nitrát;

h. Hydrazinium azid (CAS 14546–44–2);

i. 1,1-dimethylhydrazinium azid (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimethylhydrazinium azid (CAS 299177-50-7);

j. Hydrazinium dinitrát (CAS 13464-98-7);

k. Diimido dihydrazin kyseliny oxalové (CAS 3457-37-2);

l. 2-hydroxyethylhydrazin nitrát (HEHN);

m. Viz Seznam vojenského materiálu pro hydrazinium perchlorát;

n. Hydrazinium diperchlorát (CAS 13812-39-0);

o. Methylhydrazin nitrát (MHN) (CAS 29674-96-2);

p. 1,1-diethylhydrazin nitrát (DEHN) / 1,2-diethylhydrazin nitrát (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q. 3,6-dihydrazin tetrazin nitrát (1,4-dihydrazin nitrát) (DHTN);

5. materiály s vysokou hustotou energie jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu, použitelné ve ‚střelách‘ nebo v bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích uvedených v položce 9A012 nebo 9A112.a.;

a. smíšené palivo skládající se z tuhého i tekutého paliva, jako je bórová kaše, jehož hmotnostní hustota energie je 40 × 106 J/kg nebo více;

b. další paliva a palivové přísady s vysokou hustotou energie (např. kuban, iontové roztoky, JP-10), jejichž objemová hustota energie je 37,5 × 109 J/m3 nebo více při teplotě 20 °C a tlaku jedné atmosféry (101,325 kPa);

Poznámka:   Položka 1C111.a.5.b. se nevztahuje na fosilní rafinovaná paliva a biopaliva vyrobená ze zeleniny, včetně motorových paliv s osvědčením pro užití v civilním letectví, pokud nejsou speciálně složená pro ‚střely‘ nebo bezpilotní vzdušné prostředky uvedené v položce 9A012. nebo 9A112.a.

Technická poznámka:

V položce 1C111.a.5. se ‚střelou‘ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

6. Paliva nahrazující hydrazin:

a. 2-dimethylaminoethylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b. polymerní látky:

1. polybutadien s koncovou karboxy skupinou (včetně polybutadienu s koncovou karboxylovou skupinou) (CTPB);

2. polybutadien s koncovou hydroxy skupinou (včetně polybutadienu s koncovou hydroxylovou skupinou) (HTPB) (CAS 69102-90-5), jiný než uvedený v Seznamu vojenského materiálu;

3. poly(butadien-kyselina akrylová) (PBAA);

4. poly(butadien-kyselina akrylová-akrylonitril) (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5. polytetrahydrofuran polyetylenglykol (TPEG);

Technická poznámka:

Polytetrahydrofuran polyethylenglykol (TPEG) je blokový kopolymer poly-1,4-butandiolu (CAS 110-63-4) a polyethylenglykolu (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. polyglycidylnitrát (PGN, poly-GLYN) (CAS 27814-48- 8).

c. jiné přísady a činidla do pohonných látek:

1. VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO karborany, dekaborany, pentaborany a jejich deriváty:

2. triethylenglykol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-nitrodifenylamin (CAS 119-75-5);

4. trimethylolethan-trinitrát (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. diethylenglykol-dinitrát (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. ferrocenové deriváty:

a. katocen viz Seznam vojenského materiálu;

b. ethyl ferrocen viz Seznam vojenského materiálu;

c. propyl ferrocen viz Seznam vojenského materiálu;

d. n-butyl ferrocen viz Seznam vojenského materiálu;

e. pentyl ferrocen viz Seznam vojenského materiálu;

f. dicyklopentyl ferrocen viz Seznam vojenského materiálu;

g. dicyklohexyl ferrocen viz Seznam vojenského materiálu;

h. diethyl ferrocen viz Seznam vojenského materiálu;

i. dipropyl ferrocen viz Seznam vojenského materiálu;

j. dibutyl ferrocen viz Seznam vojenského materiálu;

k. dihexyl ferrocen viz Seznam vojenského materiálu;

l. acetyl ferrocen / 1,1’-diacetyl ferrocen viz Seznam vojenského materiálu;

m. kyseliny karboxylo-ferrocenové Seznam vojenského materiálu;

n. butacen viz Seznam vojenského materiálu;

o. ostatní deriváty ferrocenu použitelné jako modifikátory koeficientu spotřeby raketového paliva, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu.

Poznámka:   Položka 1C111.c.6.o. se nevztahuje na ferrocenové deriváty, které obsahují funkční skupinu s šestiuhlíkovým aromatickým jádrem vázanou na molekulu ferrocenu.

7. 4,5 diazido-methyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), který není uveden v Seznamu vojenského materiálu.

d. ‚gelové pohonné látky‘, které nejsou uvedeny v Seznamu vojenského materiálu, speciálně složené pro použití ve ‚střelách‘.

Technické poznámky:

1.   V položce 1C111.d. se ‚gelovou pohonnou látkou‘ rozumí palivo nebo oxidační přípravek, ve kterém jsou jako gelující látka použity silikáty, kaolin (jíl), uhlík nebo jiná polymerní gelující látka.

2.   V položce 1C111.d. se ‚střelou‘ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

Poznámka:   Pokud jde o pohonné látky a chemické složky pohonných látek, které nejsou uvedeny v položce 1C111, viz Seznam vojenského materiálu.

1C116Vysokopevnostní oceli, použitelné ve ‚střelách‘, které mají všechny tyto vlastnosti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1C216.

a. mez pevnosti v tahu, měřenou při teplotě 293 K (20 °C), rovnající se nebo vyšší než:

1. 0,9 GPa ve fázi rozpouštění při žíhání; nebo

2. 1,5 GPa ve fázi vytvrzování při chlazení; a

b. některé z těchto forem:

1. plechy, desky nebo trubky s tloušťkou stěny nebo tabule nejvýše 5,0 mm;

2. válcovité formy se stěnou o tloušťce 50 mm nebo menší, s vnitřním průměrem rovným nebo větším než 270 mm.

Technická poznámka 1:

Vysokopevnostní oceli tvrzené stárnutím jsou železné slitiny:

1.   obecně charakterizované vysokým obsahem niklu, velmi nízkým obsahem uhlíku a použitím substitučních prvků nebo precipitačních složek k vyvolání zpevnění slitiny a jejího tvrzení stárnutím; a

2.   podrobené cyklům tepelného ošetření, aby se usnadnil martenzitický transformační proces (fáze žíhání v roztoku), a následně tvrzení stárnutím (fáze precipitačního tvrzení).

Technická poznámka 2:

V položce 1C116 se ‚střelou‘ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

1C117Materiály pro výrobu součástí ‚střel‘:

a. wolfram a slitiny v podobě částic s 97 % nebo vyšším hmotnostním obsahem wolframu a s velikostí částic 50 × 10–6 m (50 μm) nebo méně;

b. molybden a slitiny v podobě částic s 97 % nebo vyšším hmotnostním obsahem wolframu a s velikostí částic 50 × 10–6 m (50 μm) nebo méně;

c. wolframové materiály v pevném skupenství, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. některé z těchto složení:

a. wolfram a slitiny obsahující nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

b. wolfram infiltrovaný mědí obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu; nebo

c. wolfram infiltrovaný stříbrem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu; a

2. které lze opracovat na některý z těchto výrobků:

a. válce o průměru 120 mm nebo více a délce 50 mm nebo více;

b. trubky s vnitřním průměrem 65 mm nebo více, tloušťkou stěny 25 mm nebo více a délkou 50 mm nebo více; nebo

c. bloky o rozměrech 120 mm × 120 mm × 50 mm nebo větší.

Technická poznámka:

V položce 1C117 se ‚střelou‘ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

1C118Titanem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel (Ti-DSS), která má všechny tyto vlastnosti:

a. má všechny tyto vlastnosti:

1. obsah 17,0 – 23,0 % hmotnostních chromu a 4,5 – 7,0 % hmotnostních niklu;

2. obsah více než 0,10 % hmotnostních titanu, a a

3. feriticko-austenitická mikrostruktura (uváděná též jako dvoufázová mikrostruktura), kde nejméně 10 % objemu tvoří austenit (podle normy ASTM E-1181-87 nebo odpovídajících vnitrostátních norem); a

b. mají některou z těchto podob:

1. ingoty nebo tyče o velikosti nejméně 100 mm v každém rozměru;

2. plechy o šířce 600 mm nebo větší a tloušťce 3 mm nebo menší; nebo

3. trubky o vnějším průměru 600 mm nebo větším a o tloušťce stěny 3 mm nebo menší.

1C202Slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002.b.3. nebo b.4.:

a. slitiny hliníku s oběma těmito vlastnostmi:

1. ‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); a

2. ve formě trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm;

b. slitiny titanu s oběma těmito vlastnostmi:

1. ‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 900 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); a

2. ve tvaru trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm.

Technická poznámka:

Slitinami ‚schopnými dosáhnout‘ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C210‚Vláknité materiály‘ nebo prepregy, jiné než uvedené v položce 1C010.a., b. nebo e.:

a. uhlíkové nebo aramidové ‚vláknité materiály‘, které mají některou z dále uvedených vlastností:

1. „měrný modul“ 12,7 × 106 m nebo větší; nebo

2. „měrná pevnost v tahu“ 23,5 × 104 m nebo větší;

Poznámka:   Položka 1C210.a. nezahrnuje aramidové ‚vláknité materiály‘, které mají nejméně 0,25 % hmotnostních povrchových modifikátorů na bázi esterů;

b. skelné ‚vláknité materiály‘, které mají obě tyto vlastnosti:

1. „měrný modul“ 3,18 × 106 m nebo větší; a

2. „měrná pevnost v tahu“ 7,62 × 104 m nebo větší;

c. termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené z uhlíkových nebo skelných ‚vláknitých materiálů‘ uvedených v položce 1C210.a. nebo b.

Technická poznámka:

Matrici kompozitu tvoří pryskyřice.

Poznámka:   V položce 1C210 se ‚vláknitými materiály‘ rozumí pouze souvislá „elementární vlákna“, „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“.

1C216Vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím, jiná než uvedená v položce 1C116, ‚schopná dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu nejméně 1 950 MPa při teplotě 293 K (20 °C).

Poznámka:   Položka 1C216 nezahrnuje tvary, u kterých jsou všechny lineární rozměry 75 mm nebo menší.

Technická poznámka:

Výraz vysokopevnostní ocel ‚schopná dosáhnout‘ zahrnuje vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním i po něm.

1C225Bor, jehož obohacení izotopem boru-10 (10B) je vyšší než obohacení vyskytující se v přírodě, a to: elementární bor, sloučeniny, směsi obsahující bor, výrobky z nich a odpad nebo šrot z kteréhokoli z těchto materiálů.

Poznámka:   V položce 1C225 směsi obsahující bor zahrnují i borem dotované materiály.

Technická poznámka:

Přirozený výskyt izotopu boru 10 je přibližně 18,5 % hmotnostních (atomový poměr 20 %).

1C226Wolfram, karbid wolframu a slitiny obsahující více než 90 % hmotnostních wolframu, jiné než uvedené v položce 1C117, které mají obě tyto vlastnosti:

a. tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm; a

b. hmotnost větší než 20 kg.

Poznámka:   Položka 1C226 nezahrnuje výrobky speciálně konstruované jako závaží nebo kolimátory gama paprsků.

1C227Vápník, který má obě tyto vlastnosti:

a. obsahuje méně než 1 000 ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než hořčík; a

b. obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.

1C228Hořčík, který má obě tyto vlastnosti:

a. obsahuje méně než 200 ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než vápník; a

b. obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.

1C229Bismut, který má obě tyto vlastnosti:

a. čistota 99,99 % hmotnostních nebo vyšší, a a

b. obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních stříbra.

1C230Kovové beryllium, slitiny obsahující více než 50 % hmotnostních beryllia, sloučeniny beryllia nebo výrobky z nich a odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu.

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

Poznámka:   Položka 1C230 nezahrnuje:

a.   kovová okna pro rentgenové přístroje nebo pro měřicí přístroje do vrtných sond;

b.   oxidové útvary ve formě výrobků -nebo polotovarů speciálně určených pro díly elektronických součástek nebo jako substráty pro elektronické obvody;

c.   beryl (silikát beryllia a hliníku) ve formě smaragdů nebo akvamarinů.

1C231Kovové hafnium, slitiny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia, sloučeniny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia nebo výrobky z nich a odpad nebo šrot z některého z těchto materiálů.

1C232Helium-3 (3He), směsi obsahující helium-3 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Poznámka:   Položka 1C232 nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1 g helia-3.

1C233Lithium, jehož obohacení izotopem lithia-6 (6Li) je vyšší než obohacení vyskytující se v přírodě, a výrobky nebo přístroje obsahující obohacené lithium: elementární lithium, slitiny, sloučeniny, směsi obsahující lithium, výrobky z nich, odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů.

Poznámka:   Položka 1C233 nezahrnuje termoluminiscenční dozimetry.

Technická poznámka:

Přirozený výskyt izotopu lithium-6 je přibližně 6,5 % hmotnostních (atomový poměr 7,5 %).

1C234Zirkonium s hmotnostním obsahem hafnia menším než 1 díl hafnia k 500 dílům zirkonia: ve formě kovu, slitin obsahujících více než 50 % hmotnostních zirkonia, sloučenin, výrobků z nich, odpadu nebo šrotu z některého z těchto materiálů, jiných než uvedených v položce 0A001.f.

Poznámka:   1C234 nezahrnuje zirkonium ve formě fólie o tloušťce 0,10 mm nebo menší.

1C235Tritium, sloučeniny tritia, směsi obsahující tritium s atomovým poměrem tritia k vodíku vyšším než 1:1 000 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Poznámka:   Položka 1C235 nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritia.

1C236‚Radionuklidy‘ vhodné pro výrobu neutronových zdrojů na bázi alfa-n reakce, jiné než uvedené v položkách 0C001 a 1C012.a., v těchto formách:

a. prvek;

b. sloučeniny s celkovou aktivitou 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší;

c. směsi s celkovou aktivitou 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší;

d. výrobky nebo přístroje obsahující některou z výše uvedených látek.

Poznámka:   Poznámka 1C236 nezahrnuje výrobky nebo přístroje, jejichž aktivita je nižší než 3,7 GBq (100 mCi).

Technická poznámka:

V položce 1C236 se ‚radionuklidy‘ rozumí kterýkoli z těchto:

  aktinium-225 (Ac-225)

  aktinium-227 (Ac-227)

  kalifornium-253 (Cf-253)

  curium-240 (Cm-240)

  curium-241 (Cm-241)

  curium-242 (Cm-242)

  curium-243 (Cm-243)

  curium-244 (Cm-244)

  einsteinium-253 (Es-253)

  einsteinium-254 (Es-254)

  gadolinium-148 (Gd-148)

  plutonium-236 (Pu-236)

  plutonium-238 (Pu-238)

  polonium-208 (Po-208)

  polonium-209 (Po-209)

  polonium-210 (Po-210)

  radium-223 (Ra-223)

  thorium-227 (Th-227)

  thorium-228 (Th-228)

  uranium-230 (U-230)

  uranium-232 (U-232)

1C237Radium-226 (226Ra), slitiny radia-226, sloučeniny radia-226, směsi obsahující radium-226, výrobky z nich a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Poznámka:   Položka 1C237 nezahrnuje:

a.   lékařské aplikátory;

b.   výrobek nebo přístroj obsahující méně než 0,37 GBq (10 mCi) radia-226.

1C238Chlortrifluorid (ClF3).

1C239Vysoce účinné výbušniny, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu, nebo látky či směsi obsahující více než 2 % hmotnostní těchto výbušnin, které mají krystalickou hustotu vyšší než 1,8 g/cm3 a detonační rychlost vyšší než 8 000 m/s.

1C240Práškový nikl a porézní kovový nikl, jiný než uvedený v položce 0C005:

a. práškový nikl, který má obě tyto vlastnosti:

1. čistota niklu 99,0 % hmotnostních nebo větší; a

2. střední velikost částic, měřená podle normy ASTM B330, menší než 10 μm;

b. porézní kovový nikl vyrobený z materiálů uvedených v položce 1C240.a.

Poznámka:   Položka 1C240 nezahrnuje:

a.   vláknité práškové nikly;

b.   jednotlivé plechy z porézního niklu o ploše 1 000 cm2 nebo méně.

Technická poznámka:

Položka 1C240.b. se vztahuje na porézní kov zpracovaný lisováním a spékáním materiálů uvedených v položce 1C240.a. za účelem získání kovového materiálu s jemnými propojenými póry ve struktuře.

1C241Rhenium a slitiny obsahující 90 % hmotnostních rhenia nebo více; a slitiny rhenia a wolframu obsahující 90 % hmotnostních nebo více jakékoliv kombinace rhenia a wolframu, jiné než uvedené v položce 1C226, které mají obě tyto vlastnosti:

a. tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm; a

b. hmotnost větší než 20 kg.

1C350Chemické látky, které lze použít jako prekurzory pro toxické chemické látky, a „směsi chemických látek“, které obsahují jednu nebo více těchto látek:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU A 1C450.

1. thiodiglykol (111-48-8)

2. oxychlorid fosforečný (10025-87-3)

3. dimethyl-methylfosfonát (756-79-6)

4. methylfosfonoyldifluorid (676-99-3) – VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU

5. methylfosfonoyldichlorid (676-97-1)

6. dimethyl-fosfit (DMP) (868-85-9)

7. chlorid fosforitý (7719-12-2)

8. trimethyl-fosfit (TMP) (121-45-9)

9. thionylchlorid (7719-09-7)

10. 3-hydroxy-1-methylpiperidin (3554-74-3);

11. N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethylchlorid (96-79-7);

12. 2-(N,N-diisopropylamino)ethan – 1-thiol (5842-07-9),

13. chinuklidin-3-ol (1619-34-7)

14. fluorid draselný (7789-23-3)

15. 2-chlorethan-1-ol (107-07-3);

16. dimethylamin (124-40-3);

17. diethyl-ethylfosfonát (78-38-6)

18. diethyl-N,N-dimethylfosforamidát (2404-03-7)

19. diethyl-fosfit (762-04-9)

20. dimethylamin-hydrochlorid (506-59-2)

21. dichlorid kyseliny ethylfosfonité (1498-40-4)

22. ethylfosfonoyldichlorid (1066-50-8)

23. ethylfosfonoyldifluorid (753-98-0) – VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU

24. fluorovodík (7664-39-3)

25. methyl-difenyl(hydroxy)acetát (76-89-1)

26. dichlorid kyseliny methylfosfonité (676-83-5)

27. 2-(N,N-diisopropylamino)ethanol (96-80-0)

28. 3,3-dimethylbutan-2-ol (464-07-3)

29. O-ethyl O-2-N,N-diisopropylaminoethyl-methylfosfonit (57856-11-8) – VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU

30. triethylfosfit (122-52-1)

31. chlorid arsenitý (7784-34-1)

32. kyselina difenyl(hydroxy)octová (76-93-7)

33. diethyl-methylfosfonit (15715-41-0)

34. dimethyl-ethylfosfonát (6163-75-3)

35. difluorid kyseliny ethylfosfonité (430-78-4)

36. difluorid kyseliny methylfosfonité (753-59-3)

37. chinuklidin-3-on (3731-38-2)

38. chlorid fosforečný (10026-13-8)

39. 3,3-dimethylbutan-2-on (75-97-8)

40. kyanid draselný (151-50-8)

41. hydrogenfluorid draselný (7789-29-9)

42. hydrogenfluorid amonný (1341-49-7)

43. fluorid sodný (7681-49-4)

44. hydrogenfluorid sodný (1333-83-1)

45. kyanid sodný (143-33-9)

46. triethanolamin (102-71-6)

47. sulfid fosforečný (1314-80-3)

48. diisopropylamin (108-18-9)

49. 2-(diethylamino)ethan-1-ol (100-37-8)

50. sulfid sodný (1313-82-2)

51. chlorid sirný (10025-67-9)

52. chlorid sirnatý (10545-99-0)

53. triethanolamin hydrochlorid (637-39-8)

54. 2-N,N-diisopropyl-2-chlorethylamin hydrochlorid (4261-68-1)

55. kyselina methylfosfonová (993-13-5)

56. diethyl-methylfosfonát (683-08-9)

57. dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné (677-43-0)

58. triisopropylfosfit (116-17-6)

59. ethyldiethanolamin (139-87-7)

60. O,O-diethylester kyseliny thiofosforečné (2465-65-8)

61. O,O-diethylester kyseliny dithiofosforečné (298-06-6)

62. hexafluorokřemičitan sodný (16893-85-9)

63. methylfosfonothioyldichlorid (676-98-2)

64. diethylamin (109-89-7).

Poznámka 1:   Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 a .63, ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 10 % hmotnostních směsi.

Poznámka 2:   Pokud jde o vývoz do „států, které jsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 a .63, ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:   Položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350 .2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62 a .64, ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 4:   Položka 1C350 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

1C351Lidské a živočišné patogeny a „toxiny“:

a. viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. virus afrického moru koní;

2. virus afrického moru prasat;

3. virus Andes (ANDV);

4. virus influenzy ptáků:

a. necharakterizovaný; nebo

b. definovaný v příloze I bodě 2 směrnice 2005/94/ES (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16) jako virus s vysokou patogenitou:

1. viry typu A, které mají IVPI (index intravenózní patogenity) u šestitýdenních kuřat vyšší než 1,2; nebo

2. viry typu A, podtypu H5 nebo H7 s genovými sekvencemi, které kódují mnohočetné bazické aminokyseliny v oblasti štěpení hemaglutininu podobně jako u jiných virů vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI), což značí, že hemaglutinin může být štěpen hostitelskou buněčnou proteázou;

5. virus katarální horečky ovcí;

6. virus Chapare;

7. virus Chikungunya;

8. virus Choclo;

9. virus krymsko-konžské krvácivé horečky;

10. nevyužito;

11. virus Dobrava-Belgrade;

12. virus východní koňské encefalomyelitidy;

13. virus Ebola: všechny viry rodu Ebolavirus;

14. virus slintavky a kulhavky;

15. virus neštovic koz;

16. virus Guanarito;

17. virus Hantaan;

18. virus Hendra (Equine morbillivirus);

19. Suid herpesvirus 1 (virus Pseudorabies; Aujezskyho choroba);

20. virus klasického moru prasat;

21. virus japonské encefalitidy;

22. virus Junin;

23. virus choroby Kyasanurského lesa;

24. virus Laguna Negra;

25. virus Lassa;

26. virus vrtivky (Louping ill);

27. virus Lujo;

28. virus nodulární dermatitidy skotu;

29. virus lymfocytární choriomeningitidy;

30. virus Machupo;

31. virus Marburg: všechny viry rodu Marburgvirus;

32. virus opičích neštovic;

33. virus australské encefalitidy (Encefalitida Murray Valley);

34. virus newcastleské choroby;

35. virus Nipah;

36. virus omské hemoragické horečky;

37. virus Oropouche;

38. virus moru malých přežvýkavců;

39. virus vezikulární choroby prasat;

40. virus Powassan;

41. virus vztekliny a ostatních členů rodu lyssavirus;

42. virus horečky z Rift Valley;

43. virus moru skotu;

44. virus Rocio;

45. virus Sabia;

46. virus Seoul;

47. virus neštovic ovcí;

48. virus Sin Nombre;

49. virus encefalitidy St. Louis;

50. Teschovirus prasat;

51. virus klíšťové encefalitidy, virus ruské jaro-letní encefalitidy (dálněvýchodní podtyp);

52. virus pravých neštovic;

53. virus venezuelské koňské encefalomyelitidy;

54. virus vezikulární stomatitidy;

55. virus západní koňské encefalomyelitidy;

56. virus žluté zimnice;

57. koronavirus podobný těžkému akutnímu respiračnímu syndromu (koronavirus podobný SARS);

58. rekonstruovaný virus chřipky z roku 1918;

b. nevyužito;

c. bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7.  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8.  Clostridium argentinense (dříve známá jako Clostridium botulinum typu G), kmeny produkující botulinový neurotoxin;

9. Clostridium baratii, kmeny produkující botulinový neurotoxin;

10.  Clostridium botulinum;

11.  Clostridium butyricum, kmeny produkující botulinový neurotoxin;

12.  Clostridium perfringens produkující toxin epsilon;

13.  Coxiella burnetii;

14.  Francisella tularensis;

15.  Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (kmen F38);

16.  Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (malé kolonie);

17.  Rickettsia prowazekii;

18.  Salmonella enterica poddruh enterica sérovar Typhi (Salmonella typhi);

19.  Escherichia coli produkující shiga toxin (STEC), séroskupin O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, a jiné séroskupiny produkující shiga toxin;

Poznámka:   Escherichia coli produkující shiga toxin (STEC) zahrnuje mimo jiné enterohemoragickou E. coli (EHEC), E. coli produkující verotoxin (VTEC) nebo E. coli produkující verocytotoxin (VTEC).

20.  Shigella dysenteriae;

21.  Vibrio cholerae;

22.  Yersinia pestis;

d. „toxiny“ a „podjednotky toxinů“:

1. botulinové toxiny;

2. toxiny Clostridium perfringens alfa, beta 1, beta 2, epsilon a jota;

3. conotoxiny;

4. ricin;

5. saxitoxin;

6. shiga toxiny (toxiny podobné shiga toxinům, verotoxiny a verocytotoxiny);

7.  Staphylococcus aureus enterotoxiny, hemolysin alfa toxin, a toxin syndromu toxického šoku (dříve znám jako Staphylococcus enterotoxin F);

8. tetrodotoxin;

9. nevyužito;

10. microcystiny (cyanginosiny);

11. aflatoxiny;

12. abrin;

13. cholera toxin;

14. diacetoxyscirpenol;

15. T-2 toxin;

16. HT-2 toxin;

17. modeccin;

18. volkensin;

19. viscumin (Viscum Album Lectin 1);

Poznámka:   Položka 1C351.d nezahrnuje botulinové toxiny nebo conotoxiny ve výrobcích, které splňují všechna tato kritéria:

1.   jsou farmaceutickými výrobky určenými k podávání pacientům při poskytování zdravotní péče;

2.   jsou baleny pro distribuci jako léčivé přípravky;

3.   jsou schváleny státním orgánem k prodeji jako léčivé přípravky.

e. houby, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. Coccidioides immitis;

2. Coccidioides posadasii.

Poznámka:   Položka 1C351 nezahrnuje „vakcíny“ nebo „imunotoxiny“.

1C352Nevyužito.

1C353Genetické prvky a geneticky modifikované organismy:

a. geneticky modifikované organismy nebo genetické elementy, které obsahují řetězce nukleových kyselin souvisejících s patogenitou organismů uvedených v položkách 1C351.a., 1C351.c, 1C351.e. nebo 1C354;

b. geneticky modifikované organismy nebo genetické elementy, které obsahují řetězce nukleových kyselin kódujících některý z „toxinů“ nebo „podjednotek toxinů“ uvedených v položce 1C351.d.

Technické poznámky:

1.   Geneticky modifikované organismy zahrnují organismy, jejichž genetický materiál (řetězce nukleových kyselin) byl změněn způsobem, jehož se přirozenou cestou nedosáhne pářením a/nebo přirozenou rekombinací, a zahrnuje organismy vyprodukované zcela nebo zčásti uměle.

2.   Genetické prvky zahrnují mimo jiné chromozomy, genomy, plasmidy, transpozony a vektory, ať již geneticky modifikované nebo nikoliv, nebo chemicky syntetizované zcela nebo zčásti.

3.   Řetězce nukleové kyseliny související s patogenitou některého z „mikroorganismů“ uvedeného v položkách 1C351.a., 1C351.c., 1C351.e. nebo 1C354 označují jakýkoliv řetězec specifický pro stanovený „mikroorganismus“, který:

a.   sám o sobě nebo prostřednictvím svých transkripčních nebo translačních produktů představuje významné nebezpečí pro zdraví člověka, zvířat či rostlin; nebo

b.   je znám tím, že u specifikovaného „mikroorganismu“ nebo jakéhokoliv jiného organismu, do nějž může být vložen nebo jinak začleněn, zvyšuje jeho schopnost způsobovat vážné poškození zdraví člověka, zvířat či rostlin.

Poznámka:   Položka 1C353 nezahrnuje řetězce nukleové kyseliny související s patogenitou Enterohaemorrhagické Escherichia coli, sérotyp O157 a jiných kmenů produkujících verotoxiny, jiné než kódující verotoxiny nebo jejich podjednotky.

1C354Rostlinné patogeny:

a. viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. andský latentní tymovir bramboru,

2. viroid vřetenovitosti hlíz bramboru;

b. bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.  Xanthomonas albilineans,

2.  Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri],

3.  Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum nebo Corynebacterium sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum, odrůda 3, biovar 2;

c. houby, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.  Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae),

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae),

7. Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari),

8.  Sclerophthora rayssiae odr. zeae,

9.  Synchytrium endobioticium,

10.  Tilletia indica,

11.  Thecaphora solani.

1C450Toxické chemické látky, prekurzory a „směsi chemických látek“ obsahující některou z těchto látek:

Pozn.   VIZ ROVNĚŽ 1C350, 1C351.d. A SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. toxické chemické látky:

1. amiton: O,O-diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] fosforothioát (78-53-5) a odpovídající alkylované nebo protonované soli;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)prop-1-en (382-21-8);

3. VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO BZ: Chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (6581-06-2);

4. fosgen: karbonyldichlorid (75-44-5);

5. chlorkyan (506-77-4);

6. kyanovodík (74-90-8);

7. chlorpikrin: trichlornitromethan (76-06-2);

Poznámka 1:   Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.a.1 a .a.2., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 1 % hmotnostní směsi.

Poznámka 2:   Pokud jde o vývoz do „států, které jsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.a.1 a .a.2., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostní směsi.

Poznámka 3:   Položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položkách 1C450.a.4.,.a.5.,.a.6. a .a.7., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 4:   Položka 1C450 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

b. toxické chemické prekurzory:

1. chemické látky jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu nebo v položce 1C350, obsahující atom fosforu, na který je vázána jedna methylová, ethylová nebo n-propylová nebo iso-propylová skupina, avšak ne další atomy uhlíku;

Poznámka:   Položka 1C450.b.1 nezahrnuje fonofos: O-ethyl s-fenyl ethylfosfonothiolothionát (944-22-9);

2. N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] fosforamidové dihalogenidy, jiné než dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné;

Pozn.:   Dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné viz položka 1C350.57.;

3. dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] fosforamidáty, jiné než diethyl-N,N-dimethylfosforamidát uvedený v položce 1C350;

4. N,N-dialkyl [methyl, ethyl nebo propyl nebo isopropyl] aminoethyl-2-chloridy a odpovídající protonované soli, jiné než 2-N,N-diisopropyl-2-chlorethylamin nebo 2-N,N-diisopropyl-2-chlorethylamin hydrochlorid, které jsou uvedeny v položce 1C350;

5. N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethan-2-oly a odpovídající protonované soli jiné než N,N-(diisopropylamino)ethan-1-ol (96-80-0) a N,N-(diethylamino)ethan-1-ol (100-37-8) uvedené v položce 1C350;

Poznámka:   Položka 1C450.b.5. nezahrnuje:

a.   N,N-(dimethylamino)ethan-1-ol (108-01-0) a příslušné protonované soli;

b.   protonované soli N,N-(diethylamino)ethan-1-olu (100-37-8);

6. N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethan-2-thioly a příslušné protonované soli, jiné než 2-(N,N-diisopropylamino)ethan – 1-thiol uvedený v položce 1C350;

7. ethyldiethanolamin (139-87-7) viz položka 1C350;

8. methyldiethanolamin (105-59-9).

Poznámka 1:   Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. a .b.6., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 10 % hmotnostních směsi.

Poznámka 2:   Pokud jde o vývoz do „států, které jsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. a .b.6., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:   Položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložce 1C450.b.8., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 4:   Položka 1C450 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

1DSoftware

1D001„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položkách 1B001 až 1B003.

1D002„Software“ pro „vývoj“ laminátů nebo „kompozitů“ s organickou „matricí“, kovovou „matricí“ nebo uhlíkovou „matricí“.

1D003„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený tak, aby vybavení umožňovalo plnit funkce stanovené v položce 1A004.c. nebo 1A004.d.

1D101„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro provozování nebo údržbu zboží uvedeného v položkách 1B101 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 nebo 1B119.

1D103„Software“ speciálně konstruovaný pro analýzu snížené rozpoznatelnosti, např. radarové odrazivosti, ultrafialové, infračervené a akustické rozpoznatelnosti.

1D201„Software“ speciálně konstruovaný pro „užití“ zboží uvedeného v položce 1B201.

1ETechnologie

1E001„Technologie“ ve smyslu Všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v položkách 1A002 až 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B nebo 1C.

1E002Jiné „technologie“:

a. „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ polybenzothiazolů nebo polybenzoxazolů;

b. „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ fluoroelastomerových sloučenin obsahujících alespoň jeden vinyletherový monomer;

c. „technologie“ pro konstrukci nebo „výrobu“ těchto keramických prášků nebo „nekompozitních“ keramických materiálů:

1. keramické prášky, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. mají některé z těchto složení:

1. jednoduché nebo komplexní oxidy zirkonia a komplexní oxidy křemíku nebo hliníku;

2. jednoduché nitridy boru (krychlové krystalické formy);

3. jednoduché nebo komplexní karbidy křemíku nebo boru; nebo

4. jednoduché nebo komplexní nitridy křemíku;

b. mají kterýkoliv z těchto celkových obsahů kovových nečistot (kromě záměrných přísad):

1. nižší než 1 000 ppm u jednoduchých oxidů nebo karbidů; nebo

2. nižší než 5 000 ppm u komplexních sloučenin nebo jednoduchých nitridů; a

c. některý z těchto materiálů:

1. oxid zirkoničitý (CAS 1314-23-4), u nějž je průměrná velikost částic nejvýše 1 μm a který má nejvýše 10 % částic větších než 5 μm; nebo

2. jiné keramické prášky, u nichž je průměrná velikost částic nejvýše 5 μm a které mají nejvýše 10 % částic větších než 10 μm;

2. „nekompozitní“ keramické materiály složené z materiálů uvedených v položce 1E002.c.1;

Poznámka:   Položka 1E002.c.2. nezahrnuje „technologie“ pro brusiva.

d. nevyužito.

e. „technologie“ pro instalaci, údržbu nebo opravy materiálů uvedených v položce 1C001;

f. „technologie“ pro opravy „kompozitních“ struktur, laminátů nebo materiálů uvedených v položkách 1A002 nebo 1C007.c;

Poznámka:   Položka 1E002.f. nezahrnuje „technologii“ pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ za použití uhlíkových „vláknitých materiálů“ a epoxidových pryskyřic, uvedenou v příručkách výrobců „letadel“.

g. „Knihovny“ zvlášť navržené nebo upravené tak, aby umožňovaly plnit funkce vybavení uvedeného v položce 1A004.c. nebo 1A004.d.

1E101„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „použití“ zboží uvedeného v položkách 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 až 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 až 1C118, 1D101 nebo 1D103.

1E102„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“„softwaru“ uvedeného v položkách 1D001, 1D101 nebo 1D103.

1E103„Technologie“ pro regulaci teploty, tlaku nebo atmosféry v autoklávech nebo hydroklávech používaných pro „výrobu“„kompozitů“ nebo částečně zpracovaných „kompozitů“.

1E104„Technologie“ pro „výrobu“ odvozených pyrolytických materiálů vytvářených na formě, trnu nebo jiném substrátu z prekurzorových plynů, které se rozkládají v teplotním intervalu 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) při tlaku 130 Pa až 20 kPa.

Poznámka:   Položka 1E104 zahrnuje „technologii“ pro přípravu prekurzorových plynů a výrobní postupy a parametry pro řízení výrobních toků.

1E201„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zboží uvedeného v položkách 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 až 1A227, 1B201, 1B225 až 1B234, 1C002.b.3. nebo .b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 až 1C241 nebo 1D201.

1E202„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zboží uvedeného v položkách 1A007, 1A202 nebo 1A225 až 1A227.

1E203„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“„softwaru“ uvedeného v položce 1D201.

KATEGORIE 2 – ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

2ASystémy, zařízení a součásti

Pozn.   Pokud jde o bezhlučná ložiska, viz Seznam vojenského materiálu.

2A001Valivá ložiska a ložiskové systémy a jejich součásti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2A101.

Poznámka:   Položka 2A001 nezahrnuje kuličky s tolerancemi specifikovanými výrobcem v souladu s normou ISO 3290 jako stupeň 5 nebo horší.

a. kuličková ložiska a ložiska s plnými válečky, která podle specifikace výrobce mají všechny tolerance v souladu s normou ISO 492 jako třída 4 (nebo odpovídající národní normy) nebo lepší a která mají jak ‚kroužky‘, tak ‚valivé prvky‘, vyrobené z monelu nebo beryllia;

Poznámka:   Položka 2A001.a. nezahrnuje kuželíková ložiska.

Technické poznámky:

1.   ‚Kroužek‘ – prstencová část radiálního valivého ložiska, která má jednu nebo více oběžných drah (ISO 5593:1997)

2.   ‚Valivý prvek‘ – kulička nebo valivé těleso, které se valí mezi oběžnými drahami (ISO 5593:1997).

b. nevyužito;

c. aktivní magnetické ložiskové systémy využívající některý z těchto prvků:

1. materiály s magnetickou indukcí 2,0 T nebo větší a mezí průtažnosti větší než 414 MPa;

2. konstrukce s plně elektromagnetickou 3D homopolární předmagnetizací pro aktuátory; nebo

3. vysokoteplotní polohové snímače (450 K (177 °C) a vyšší).

2A101Radiální kuličková ložiska, jiná než uvedená v 2A001, která mají všechny tolerance v souladu s normou ISO 492 jako třída 2 (nebo AINSI/ABMA Std 20 třída tolerance ABEC-9 nebo jiné vnitrostátní normy) nebo lepší a která mají všechny tyto vlastnosti:

a. vnitřní průměr vrtu mezi 12 mm a 50 mm;

b. vnější průměr vnějšího obvodu od 25 mm do 100 mm; a

c. šířka mezi 10 mm a 20 mm.

2A225Kelímky vyrobené z materiálů odolných vůči roztaveným kovovým aktinidům:

a. kelímky, které mají obě tyto vlastnosti:

1. objem 150 cm3 až 8 000 cm3; a

2. jsou vyrobeny z některých níže uvedených materiálů nebo kombinace těchto materiálů, anebo jsou těmito materiály potažené, s celkovou úrovní nečistot nejvýše 2 % hmotnostních:

a. fluorid vápenatý (CaF2);

b. zirkoničitan vápenatý (CaZrO3);

c. sulfid ceritý (Ce2S3);

d. oxid erbitý (Er2O3);

e. oxid hafničitý (HfO2);

f. oxid hořečnatý (MgO);

g. nitridovaná slitina niobu, titanu a wolframu (přibližně 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. oxid yttritý (Y2O3); nebo

i. oxid zirkoničitý (ZrO2);

b. kelímky, které mají obě tyto vlastnosti:

1. objem 50 cm3 až 2 000 cm3; a

2. jsou vyrobeny z tantalu o čistotě nejméně 99,9 % hmotnostních nebo jsou tímto materiálem vyloženy;

c. kelímky, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. objem 50 cm3 až 2 000 cm3;

2. jsou vyrobeny z tantalu o čistotě nejméně 98 % hmotnostních nebo jsou tímto materiálem vyloženy; a

3. jsou potaženy karbidem tantalu, nitridem tantalu, boridem tantalu nebo jakoukoliv kombinací těchto tří látek.

2A226Ventily, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. ‚nominální rozměr‘ 5 mm nebo větší;

b. vlnovcové těsnění; a

c. jsou zcela vyrobeny z hliníku, hliníkových slitin, niklu nebo niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo jsou těmito materiály vyloženy.

Technická poznámka:

V případě ventilů s různými průměry vstupu a výstupu se ‚nominálním rozměrem‘ v položce 2A226 rozumí menší z uvedených průměrů.

2BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení

Technické poznámky:

1.   Druhotné rovnoběžné osy pro interpolaci tvaru (např. osa w u vodorovné vyvrtávačky nebo druhotná otočná osa, jejíž osa otáčení je rovnoběžná s osou otáčení hlavní otočné osy) se nepočítají do celkového počtu os pro interpolaci tvaru. Otočné osy se nemusí otáčet přes 360o. Otočná osa může být poháněna lineárním zařízením (např. šroubem nebo hřebenem a pastorkem).

2.   Pro účely odstavce 2B se počtem os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“, rozumí počet os, podél nichž a kolem nichž dochází během zpracování obrobku k současným a vzájemně souvisejícím pohybům mezi tímto obrobkem a nástrojem. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty žádné další osy, podél nichž nebo kolem nichž dochází ve stroji k jiným relativním pohybům, jako například:

a.   systémy orovnávání kotoučů u brusek;

b.   paralelní otočné osy určené k upevňování jednotlivých obrobků;

c.   kolineární otočné osy určené k manipulaci s týmž obrobkem upnutím jeho různých konců do kleštiny.

3.   Názvosloví os musí být v souladu s mezinárodní normou ISO 841 2001, Systémy průmyslové automatizace a integrace – Číslicové řízení strojů – Souřadnicový systém a terminologie pohybu.

4.   Pro účely položek 2B001 až 2B009 jsou „naklápěcí vřetena“ počítána jako otočné osy.

5.   Jako alternativa jednotlivých protokolů o zkouškách může být pro každý typ obráběcího stroje použita ‚uváděná „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“‘, která se určuje takto:

a.   vybere se pět strojů jednoho typu, které budou hodnoceny;

b.   změří se opakovatelnost lineární osy (R↑, R↓) podle normy ISO 230-2 2014 a vyhodnotí se „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ pro každou osu každého z těchto pěti strojů;

c.   určí se aritmetická střední hodnota hodnoty „jednosměrné opakovatelnosti nastavení polohy“ pro každou osu všech těchto pěti strojů společně. Tyto aritmetické střední hodnoty „jednosměrné opakovatelnosti nastavení polohy“ (
image ) jsou uváděnými hodnotami každé osy pro daný typ (
image ,
image , …);

d.   vzhledem k tomu, že seznam kategorie 2 se vztahuje na každou lineární osu, získá se tolik hodnot ‚uváděné „jednosměrné opakovatelnosti nastavení polohy“‘, kolik je lineárních os;

e.   pokud má kterákoli osa typu stroje, na který se nevztahují položky 2B001.a. až 2B001.c., ‚uváděnou „jednosměrnou opakovatelnost nastavení polohy“‘ rovnou nebo menší, než je specifikovaná „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ pro každý typ obráběcího stroje plus 0,7 μm, je výrobce povinen tuto hodnotu ověřovat každých osmnáct měsíců.

6.   Pro účely položek 2B001.a. až 2B001.c. se nejistota měření pro „jednosměrnou opakovatelnost nastavení polohy“ obráběcích strojů, jak je definováno v mezinárodní normě ISO 230-2 2014 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem, nebere v potaz.

7.   Měření os pro účely položek 2B001.a. až 2B001.c. se provede podle zkušebních postupů stanovených v bodě 5.3.2 normy ISO 230-2 2014. U os delších než 2 metry se zkouška provede na 2metrových segmentech. U os delších než 4 metry je nutné provést více zkoušek (např. u os délky větší než 4 m a nepřesahující 8 m dvě zkoušky, u os délky větší než 8 m a nepřesahující 12 m tři zkoušky), vždy po 2metrových segmentech, a rovnoměrně je rozložit po celé délce osy. Segmenty se rovnoměrně rozloží na celou délku osy a přebývající délka se rovnoměrně rozdělí na začátek, střed a konec segmentů, které jsou předmětem zkoušky. Ohlásí se nejnižší hodnota „jednosměrné opakovatelnosti nastavení polohy“ všech segmentů, které jsou předmětem zkoušky.

2B001Obráběcí stroje a jakákoliv jejich kombinace pro úběr (nebo řezání) kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technických specifikací výrobce vybaveny elektronickými přístroji pro „číslicové řízení“:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B201.

Poznámka 1:   Položka 2B001 nezahrnuje speciální obráběcí stroje určené pouze pro výrobu ozubených kol. Tyto stroje viz 2B003.

Poznámka 2:   Položka 2B001 nezahrnuje speciální obráběcí stroje určené pouze pro výrobu některého z těchto dílů:

a.   klikové hřídele nebo vačkové hřídele;

b.   nože nebo řezné nástroje;

c.   závitníky;

d.   ryté nebo do facet broušené části šperků; nebo

e.   zubní náhrady.

Poznámka 3:   Obráběcí stroj, který má alespoň dvě ze tří schopností – soustružení, frézování nebo broušení (např. soustruh s možností broušení), musí být hodnocen podle patřičné položky 2B001.a, b nebo c.

Pozn.   Pro stroje pro konečnou úpravu optických zařízení viz 2B002.

a. obráběcí stroje pro soustružení, které mají dvě nebo více os pohybu, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“, a které mají některou z těchto vlastností:

1. „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 0,9 μm; nebo

2. „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

Poznámka 1:   Položka 2B001.a. nezahrnuje stroje pro soustružení speciálně konstruované pro výrobu kontaktních čoček, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.   řídicí jednotka je omezena na používání oftalmologického softwaru pro část, která provádí programování zadávání dat; a

b.   není použito vakuové upínání.

Poznámka 2:   B001.a. nezahrnuje automatizované soustruhy (Swissturn) určené pouze k soustružení tyčového materiálu podávaného vřetenem, pokud maximální průměr soustružené tyče je roven nebo menší než 42 mm, bez možnosti upínání do sklíčidla. Stroje mohou také vrtat, případně frézovat soustružené části o průměru menším než 42 mm.

b. obráběcí stroje pro frézování, které mají některou z těchto vlastností:

1. tři lineární osy a jedna otočná osa, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“, které mají některou z těchto vlastností:

a. „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 0,9 μm; nebo

b. „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

2. pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

a. „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 0,9 μm;

b. „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1 m a menší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 1,4 μm; nebo

c. „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 6,0 μm;

d. nevyužito;

3. „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ pro souřadnicové vyvrtávačky podél jedné nebo více lineárních os rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm; nebo

4. okružovací frézy, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. „radiální házení“ hřídele a „výstřednost“ menší (lepší) než 0,0004 mm TIR; a

b. úhlová odchylka posuvného pohybu (vybočení, klonění, klopení) menší (lepší) než 2 úhlové vteřiny, TIR po dráze 300 mm;

c. Obráběcí stroje pro broušení, které mají některou z těchto vlastností:

1. mají všechny tyto vlastnosti:

a. „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm; a

b. tři nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“; nebo

2. pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“ a které mají některou z těchto vlastností:

a. „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1 m rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

b. „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1 m a menší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 1,4 μm; nebo

c. „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 6,0 μm;

Poznámka:   Položka 2B001.c. nezahrnuje tyto brusky:

a.   brusky pro broušení vnějších, vnitřních a obou válcových ploch, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.   jsou určeny pouze pro broušení válcových ploch; a

2.   maximální velikost obrobku na vnějším průměru nebo délce je 150 mm;

b.   stroje speciálně konstruované jako souřadnicové brusky, které nemají osu z nebo osu w, s „jednosměrnou opakovatelností nastavení polohy“ menší (lepší) než 1,1 μm;

c.   rovinné brusky;

d. elektrojiskrové obráběcí stroje (EDM) bezdrátového typu, které mají dvě nebo více otočných os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“;

e. obráběcí stroje pro úběr kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. ubírají materiál pomocí:

a. paprsků vody nebo jiné kapaliny, případně obsahující abrazivní přísady;

b. elektronového svazku; nebo

c. paprsku „laseru“; a

2. mají alespoň dvě otočné osy a všechny tyto vlastnosti:

a. mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“; a

b. „přesnost“ nastavení polohy menší (lepší) než 0,003o;

f. vrtačky na hluboké díry a soustružnické stroje upravené pro vrtání hlubokých děr, které mají schopnost maximální hloubky vrtání vyšší než 5 m, a jejich speciálně konstruované součásti.

2B002Číslicově řízené obráběcí stroje pro konečnou úpravu optických zařízení vybavené pro selektivní odstraňování materiálu k výrobě nekulových optických povrchů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. konečná úprava tvaru s odchylkou nižší (lepší) než 1,0 μm;

b. konečná úprava tvaru s drsností nižší (lepší) než 100 nm ve střední kvadratické hodnotě;

c. čtyři nebo více os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“; a

d. využívají kteréhokoliv z těchto procesů:

1. magnetoreologické konečné úpravy (‚MRF‘);

2. elektroreologické konečné úpravy (‚ERF‘);

3. ‚konečné úpravy paprskem energetických částic‘;

4. ‚konečné úpravy nafukovací membránou‘; nebo

5. ‚konečné úpravy tekutou tryskou‘.

Technické poznámky:

Pro účely položky 2B002:

1.   ‚MRF‘ je proces odstraňování materiálu použitím abrazivní magnetické kapaliny, jejíž viskozita je řízena magnetickým polem.

2.   ‚ERF‘ je proces odstraňování materiálu použitím abrazivní kapaliny, jejíž viskozita je řízena elektrickým polem.

3.   ‚Konečná úprava pomocí energetických částicových paprsků‘ využívá plasmy reaktivních atomů.

4.   ‚Konečná úprava nafukovací membránou‘ je proces využívající tlakovou membránu, která provádí deformaci tak, aby kontakt s obrobkem nastal na malé ploše.

5.   ‚Konečná úprava tekutou tryskou‘ využívá k odstranění materiálu proud tekutiny.

2B003„Číslicově řízené“ nebo ručně ovládané obráběcí stroje a jejich speciálně konstruované součásti, řídicí prvky a příslušenství, speciálně konstruované pro ševingování, superfinišování, broušení nebo honování kalených (Rc = 40 nebo více) čelních, šikmozubých nebo šípových ozubených kol s roztečným průměrem větším než 1 250 mm a šířkou kola nejméně 15 % roztečného průměru, dokončených na třídu jakosti AGMA 14 nebo lepší (odpovídající ISO 1328 třídě 3).

2B004Vytápěné „izostatické lisy“, jakož i jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství, které mají všechny tyto vlastnosti:

Pozn.   Viz též 2B104 a 2B204.

a. mají řízenou teplotu prostředí uvnitř uzavřené dutiny a vnitřní průměr komorové dutiny nejméně 406 mm; a

b. mají některou z těchto vlastností:

1. maximální pracovní tlak vyšší než 207 MPa;

2. řízenou teplotu prostředí vyšší než 1 773 K (1 500 °C), nebo nebo

3. zařízení pro uhlovodíkovou impregnaci a odstraňování vznikajících plynných produktů rozkladu.

Technická poznámka:

Rozměrem vnitřní komory se rozumí rozměr té komory, v níž je dosaženo jak pracovní teploty, tak pracovního tlaku, přičemž tento rozměr nezahrnuje upínací zařízení. Tento rozměr bude menší hodnotou buď vnitřního průměru tlakové komory, nebo vnitřního průměru izolované pecní komory v závislosti na tom, která z těchto komor je vložena do druhé.

Pozn.:   Pokud jde o speciálně konstruované matrice, formy a nářadí, viz 1B003, 9B009 a Seznam vojenského materiálu.

2B005Zařízení speciálně konstruovaná pro depozici, zpracování a regulaci anorganických krycích vrstev, povlaků a povrchových modifikací na podkladové substráty uvedené ve sloupci 2 pomocí postupů uvedených ve sloupci 1 tabulky za položkou 2E003.f. a jejich speciálně konstruované součásti pro automatické zpracování, nastavování polohy, manipulaci a ovládání:

a. výrobní zařízení pro chemickou depozici z plynné fáze (CVD), které má obě tyto vlastnosti:

Pozn.:   VIZ TÉŽ 2B105.

1. proces modifikovaný pro jeden z těchto postupů:

a. pulsační chemická depozice z plynné fáze;

b. řízená nukleační tepelná depozice (CNTD); nebo

c. plazmou prováděná nebo podporovaná chemická depozice z plynné fáze; a

2. mají některou z těchto vlastností:

a. vysokovakuová (0,01 Pa nebo méně) rotační těsnění; nebo

b. obsahuje řízení tloušťky povlaku in situ;

b. výrobní zařízení pro iontovou implantaci, které pracuje se svazkem proudů 5 mA nebo více;

c. výrobní zařízení pro fyzikální depozici z plynné fáze elektronovým svazkem (EB-PVD), s energetickými systémy se jmenovitou hodnotou výkonu vyšší než 80 kW a s některou z těchto vlastností:

1. „laserový“ systém řídící výšku hladiny v jímce, který přesně reguluje rychlost podávání ingotů; nebo

2. počítačově řízený monitor rychlosti, který pracuje na principu fotoluminiscence ionizovaných atomů v proudu odpařené látky, určený k řízení rychlosti depozice povlaků obsahujících dva nebo více prvků;

d. výrobní zařízení pro plazmové stříkání, které má některou z těchto vlastností:

1. pracuje s řízeným prostředím za sníženého tlaku (který činí nejvýše 10 kPa, měřeno přes a do 300 mm od výstupu trysky pistole) ve vakuové komoře, ve které je před procesem rozprašování možné snížit tlak na 0,01 Pa; nebo

2. obsahuje řízení tloušťky povlaku in situ;

e. výrobní zařízení pro depozici naprašováním, které je schopné dosáhnout proudových hustot 0,1 mA/mm2 nebo vyšších při nanášecích rychlostech 15 μm/h nebo vyšších;

f. výrobní zařízení pro depozici katodickým obloukem, které obsahuje mřížku elektromagnetů pro řízení obloukového bodu na katodě;

g. výrobní zařízení pro iontové pokovování, které je schopno měřit in situ některou z těchto veličin:

1. tloušťka povlaku na podkladovém materiálu a řízení rychlosti; nebo

2. optické vlastnosti.

Poznámka:   Položka 2B005 nezahrnuje zařízení pro chemickou depozici z plynné fáze, katodickým obloukem, naprašováním, iontové pokovování nebo iontovou implantaci, speciálně konstruované pro řezné nebo obráběcí nástroje.

2B006Systémy, zařízení a „elektronické sestavy“ pro měření nebo kontrolu rozměrů:

a. počítačově řízené nebo „číslicově řízené“ souřadnicové měřící stroje (CMM) s trojrozměrnou (volumetrickou) maximální povolenou chybou měření délky (E0,MPE) v jakémkoliv bodě měřicího rozsahu stroje (tj. podél celé délky měřených os) rovnou nebo lepší než (1,7 + L/1 000) μm (kde L je změřená délka v mm) podle normy ISO 10360-2 (2009);

Technická poznámka:

Maximální přípustná chyba (E0,MPE) nejpřesnější konfigurace souřadnicových měřicích strojů specifikovaná výrobcem (např. nejlepší z těchto položek: snímač, délka hrotu, parametry pohybu, prostředí), které mají „všechny dostupné kompenzace“, se srovnává s prahem 1,7+L/1 000 μm.

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B206.

b. přístroje pro měření lineární a úhlové změny polohy:

1. přístroje pro měření ‚lineární změny polohy‘, které mají některou z těchto vlastností:

Poznámka:   Interferometry a optické kódovací systémy pro měření změny polohy obsahující „laser“ jsou zahrnuty pouze v položkách 2B006.b.1.c. a 2B206.c.

Technická poznámka:

Pro účely položky 2B006.b.1. se ‚lineární změnou polohy‘ rozumí změna vzdálenosti mezi měřicí sondou a měřeným objektem.

a. bezdotykový měřicí systém s „rozlišovací schopností“ 0,2 μm nebo nižší (lepší) v měřicím rozsahu do 0,2 mm;

b. systémy s lineárním napěťovým diferenčním transformátorem, které mají obě tyto vlastnosti:

1. mají některou z těchto vlastností:

a. u lineárních napěťových diferenčních transformátorů s ‚plným provozním rozsahem‘ do ± 5 mm včetně je „linearita“ rovna nebo menší (lepší) než 0,1 %, měřeno od 0 po ‚plný provozní rozsah‘; nebo

b. u lineárních napěťových diferenčních transformátorů s ‚plným provozním rozsahem‘ větším než ± 5 mm je „linearita“ rovna nebo menší (lepší) než 0,1 %, měřeno od 0 do 5 mm; a

2. drift (posun) 0,1 % nebo menší (lepší) za den při standardní okolní teplotě zkušební místnosti ± 1 K;

Technická poznámka:

Pro účely položky 2B006.b.1.b. se ‚plným provozním rozsahem‘ rozumí polovina celkového možného lineárního posunu lineárního napěťového diferenčního transformátoru. Například lineární napěťové diferenční transformátory s ‚plným provozním rozsahem‘ do ± 5 mm mohou měřit celkový možný lineární posun 10 mm.

c.  měřicí systémy, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. obsahují „laser“;

2. „rozlišovací schopnost“ po celé stupnici 0,200 nm nebo menší (lepší); a

3. schopnost dosáhnout „nejistoty měření“ rovné nebo menší (lepší) než (1,6 + L/2 000) nm (kde L je změřená délka v mm) v jakémkoliv bodě měřicího rozsahu, pokud dochází ke kompenzaci indexu lomu vzduchu a při měření po dobu 30 s při teplotě 20 ± 0,01 °C; nebo

d. „elektronické sestavy“ speciálně konstruované k zajištění možnosti zpětné vazby v systémech specifikovaných v položce 2B006.b.1.c.;

Poznámka:   Položka 2B006.b.1. nezahrnuje měřicí interferometrové systémy, jež obsahují „laser“ pro měření odchylek pohybu saní obráběcích strojů, měřicích a kontrolních strojů nebo podobných zařízení a automatický řídicí systém zkonstruovaný tak, aby nepoužíval žádné postupy zpětné vazby.

2. přístroje pro měření úhlové polohy, které mají „odchylku úhlové polohy“ 0,00025o nebo menší (lepší);

Poznámka:   Položka 2B006.b.2. nezahrnuje optické přístroje, jako jsou například autokolimátory, které k detekci úhlové změny polohy zrcadla používají kolimované světlo (např. „laserové“ světlo).

c. zařízení pro měření drsnosti povrchu (včetně povrchových vad) prostřednictvím měření optického rozptylu s citlivostí 0,5 nm nebo menší (lepší).

Poznámka:   Položka 2B006 zahrnuje obráběcí stroje, jiné než uvedené v položce 2B001, které mohou být použity jako měřicí stroje, jestliže splňují nebo překračují kritéria stanovená pro funkci měřicího stroje.

2B007„Roboty“ se speciálně konstruovanými řídicími jednotkami a „koncovými efektory“ a s některou z těchto vlastností:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B207.

a. schopné v reálném čase zpracovat úplný trojrozměrný obraz nebo úplnou trojrozměrnou ‚analýzu scény‘ za účelem vytvoření nebo úpravy „programů“ nebo vytvoření či úpravy číslicových dat programů;

Technická poznámka:

Omezení ‚analýzy scény‘ nezahrnuje aproximaci třetího rozměru zobrazením pod daným úhlem ani omezený výklad stupnice šedi pro rozeznávání hloubky nebo textury pro schválené zadání (2 1/2 D).

b. speciálně konstruované tak, aby vyhověly vnitrostátním bezpečnostním předpisům týkajícím se manipulace s potenciálními výbušninami;

Poznámka:   Položka 2B007.b. nezahrnuje „roboty“ speciálně konstruované pro stříkací kabiny.

c. speciálně konstruované nebo hodnocené jako radiačně odolné tak, aby vydržely celkovou dávku radiace vyšší než 5 × 103 Gy (křemík), aniž by se snížila provozní způsobilost; nebo

Technická poznámka:

Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v joulech na kilogram, kterou spotřebuje nechráněný křemíkový vzorek vystavený ionizujícímu záření.

d. speciálně konstruované pro provoz ve výškách nad 30 000 m.

2B008Montážní celky nebo jednotky speciálně konstruované pro obráběcí stroje nebo pro zařízení pro měření nebo kontrolu rozměrů a zařízení:

a. zpětnovazebné jednotky lineární polohy, které mají celkovou „přesnost“ menší (lepší) než (800 + (600 × L/1 000)) nm (L se rovná efektivní délce v mm);

Pozn.   Pokud jde o „laserové“ systémy, viz též položky 2B006.b.1.c., 2B006.b.1.d. a 2B206.c.

b. zpětnovazebné jednotky úhlové polohy, které mají „přesnost“ menší (lepší) než 0,00025o;

Pozn.   Pokud jde o „laserové“ systémy, viz též poznámka k položce 2B006.b.2.

Poznámka:   Položky 2B008.a. a 2B008.b. zahrnují jednotky, které slouží k určení informací o poloze pro zpětnovazební regulaci, jako jsou zařízení indukčního typu, měřidla se stupnicí, infračervené systémy nebo „laserové“ systémy.

c. „kombinované otočné stoly“ a „naklápěcí vřetena“, pomocí kterých mohou být v souladu se specifikací výrobce obráběcí stroje modernizovány tak, že dosáhnou nebo překročí prahové hodnoty vymezené v 2B.

2B009Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření, které mohou být podle technické specifikace výrobce vybaveny jednotkami „číslicového řízení“ nebo řízeny počítačem a které mají všechny tyto vlastnosti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B109 a 2B209.

a. tři nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“; a

b. síla tvářecí kladky větší než 60 kN.

Technická poznámka:

Pro účely položky 2B009 se stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření považují za stroje pro kontinuální tváření.

2B104„Izostatické lisy“, jiné než uvedené v položce 2B004, které mají všechny tyto vlastnosti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B204.

a. maximální pracovní tlak 69 MPa nebo větší;

b. jsou konstruovány tak, aby byly schopné dosáhnout a udržet řízenou teplotu prostředí 873 K (600 °C) nebo větší; a

c. jsou vybaveny komorou o vnitřním průměru dutiny nejméně 254 mm.

2B105Pece pro chemickou depozici z plynné fáze (CVD), jiné než uvedené v položce 2B005.a., konstruované nebo upravené pro zhušťování kompozitů typu uhlík–uhlík.

2B109Stroje pro kontinuální tváření, jiné než uvedené v položce 2B009, a speciálně konstruované součásti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B209.

a. stroje pro kontinuální tváření, které mají obě tyto vlastnosti:

1. mohou být v souladu se specifikacemi výrobce vybaveny jednotkami pro „číslicové řízení“ nebo řízeny počítačem, i když těmito jednotkami původně vybaveny nebyly; a

2. mají více než dvě osy, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“.

b. speciálně konstruované součásti strojů pro kontinuální tváření uvedené v položkách 2B009 nebo 2B109.a.

Poznámka:   Položka 2B109 nezahrnuje stroje, které nejsou použitelné ve výrobě pohonných jednotek a příslušenství (např. motorových skříní a mezistupňů) pro systémy uvedené v položkách 9A005, 9A007.a. nebo 9A105.a.

Technická poznámka:

Stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření se pro účely položky 2B109 považují za stroje pro kontinuální tváření.

2B116Vibrační testovací systémy, jejich zařízení a součásti:

a. vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením rovnajícím se nebo větším než 10 g ve střední kvadratické hodnotě mezi 20 Hz a 2 kHz a zároveň vyvozující síly rovnající se nebo větší než 50 kN, měřené na ‚holém stole‘;

b. číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně konstruovaným softwarem pro vibrační testy, s ‚řídicí šířkou pásma v reálném čase‘ větší než 5 kHz, konstruované pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v položce 2B116.a.;

Technická poznámka:

V položce 2B116.b. se ‚řídicí šířkou pásma v reálném čase‘ rozumí maximální rychlost, kterou může řídicí jednotka vykonat kompletní cyklus odběru vzorků, zpracování dat a přenosu kontrolních signálů.

c. budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly rovnající se nebo větší než 50 kN, měřené na ‚holém stole‘ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v položce 2B116.a.;

d. upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu rovnající se nebo větší než 50 kN, měřenou na ‚holém stole‘, a použitelné ve vibračních systémech uvedených v položce 2B116.a.

Technická poznámka:

V položce 2B116 se ‚holým stolem‘ rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.

2B117Zařízení a řídicí systémy procesu, jiné než uvedené v položkách 2B004, 2B005.a., 2B104 nebo 2B105, konstruované nebo upravené pro zhušťování a pyrolýzu strukturních kompozitů raketových trysek a čelních štítů kosmických lodí pro návrat do atmosféry.

2B119Vyvažovací stroje a příslušné vybavení:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B219.

a. vyvažovací stroje, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. nejsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky o hmotnosti vyšší než 3 kg;

2. jsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky při rychlostech vyšších než 12 500 otáček za minutu;

3. jsou schopné vyvažovat ve dvou nebo více rovinách; a

4. jsou schopné vyvažovat až do zbytkového měrného nevývažku 0,2 g mm/kg hmotnosti rotoru;

Poznámka:   Položka 2B119.a. nezahrnuje vyvažovací stroje konstruované nebo upravené pro stomatologická nebo jiná lékařská zařízení.

b. indikační hlavice konstruované nebo upravené pro stroje uvedené v položce 2B119.a.

Technická poznámka:

Indikační hlavice jsou někdy též označovány jako vyvažovací přístroje.

2B120Simulátory pohybu nebo otočné stoly, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. dvě osy nebo více;

b. konstruované či upravené tak, aby jejich součástí byly sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení schopná přenášet elektrickou energii, informace signálu nebo obojí; a

c. mají některou z těchto vlastností:

1. pro každou jednotlivou osu všechny tyto vlastnosti:

a. schopnost otáčení 400o/s nebo větší nebo 30o/s nebo menší; a

b. stupeň rozlišení otáčení 6o/s nebo menší a přesnost 0,6o/s nebo menší;

2. nejmenší stabilitu rychlosti ± 0,05 % nebo lepší, zprůměrovanou v rozsahu 10o nebo více; nebo

3. „přesnost“ nastavení polohy 5 úhlových vteřin nebo méně (lepší).

Poznámka 1:   Položka 2B120 nezahrnuje otočné stoly konstruované nebo upravené pro obráběcí stroje nebo pro lékařská zařízení. Otočné stoly obráběcích strojů viz 2B008.

Poznámka 2:   Simulátory pohybu nebo otočné stoly uvedené v položce 2B120 jsou i nadále zahrnuty bez ohledu na to, zda jsou sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení namontována v době vývozu.

2B121Stoly pro nastavení polohy (zařízení pro přesné nastavení rotační polohy v kterékoli ose), jiné než uvedené v položce 2B120, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. dvě osy nebo více; a

b. „přesnost“ nastavení polohy 5 úhlových vteřin nebo méně (lepší).

Poznámka:   Položka 2B121 nezahrnuje otočné stoly konstruované nebo upravené pro obráběcí stroje nebo pro lékařská zařízení. Otočné stoly obráběcích strojů viz 2B008.

2B122Odstředivky, které jsou schopné zrychlení přes 100 g a jsou konstruovány či upraveny tak, aby jejich součástí byly sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení schopná přenášet elektrickou energii, informace signálů nebo obojí.

Poznámka:   Odstředivky uvedené v položce 2B122 jsou i nadále zahrnuty bez ohledu na to, zda jsou sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení namontována v době vývozu.

2B201Obráběcí stroje a jakékoliv jejich kombinace jiné než uvedené v položce 2B001, pro úběr nebo dělení kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technické specifikace výrobce vybaveny elektronickými zařízeními pro souvislou „interpolaci tvaru“ ve dvou nebo více osách:

Technická poznámka:

Namísto jednotlivých protokolů o zkouškách může být pro každý typ obráběcího stroje použita úroveň uváděné přesnosti nastavení polohy odvozená pomocí těchto postupů měření provedených podle normy ISO 230-2:1988 ( 6 )nebo odpovídajících národních norem za podmínky, že ji vnitrostátní orgány obdrží a přijmou. Určení uváděné přesnosti nastavení polohy:

a.   vybere se pět strojů jednoho typu, které budou hodnoceny;

b.   změří se přesnost lineární osy podle normy ISO 230-2:1988 (6) ;

c.   určí se hodnota přesnosti (A) pro každou osu každého stroje. Metoda výpočtu hodnoty přesnosti je popsána v normě ISO 230-2:1988 (6) ;

d.   určí se průměrná hodnota přesnosti každé osy. Tato průměrná hodnota je uváděná přesnost nastavení polohy každé osy pro daný typ (Âx Ây…);

e.   vzhledem k tomu, že položka 2B201 se vztahuje na každou lineární osu, získá se tolik hodnot uváděné přesnosti nastavení polohy, kolik je lineárních os;

f.   Pokud má kterákoli osa typu stroje, na který se nevztahují položky2B201.a., 2B201.b. nebo 2B201.c., uváděnou přesnost nastavení polohy podle normy ISO 230-2:1988 (6)  rovnou nebo menší (lepší) než 6 μm pro brusky a rovnou nebo menší (lepší) než 8 μm pro vrtačky na hluboké díry a soustružnické stroje, je výrobce povinen tuto hodnotu ověřovat každých osmnáct měsíců.

a. obráběcí stroje pro frézování, které mají některou z těchto vlastností:

1. přesnost nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při „všech dostupných kompenzacích“ rovnou nebo menší (lepší) než 6 μm podle normy ISO 230-2:1988 (6)  nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem;

2. dvě otočné osy nebo několik otočných os pro interpolaci tvaru; nebo

3. pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

Poznámka:   Položka 2B201.a. nezahrnuje frézovací stroje, které mají tyto vlastnosti:

a.   dráha pohybu v ose X je delší než 2 m; a

b.   celková přesnost nastavení polohy na ose x je větší (horší) než 30 μm.

b. obráběcí stroje pro broušení, které mají některou z těchto vlastností:

1. přesnost nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při „všech dostupných kompenzacích“ rovnou nebo menší (lepší) než 4 μm podle normy ISO 230-2:1988 (6)  nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem;

2. dvě otočné osy nebo několik otočných os pro interpolaci tvaru; nebo

3. pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

Poznámka:   Položka 2B201.b. nezahrnuje tyto brusky:

a.   brusky pro broušení vnějších, vnitřních a obou válcových ploch, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.   jsou určeny pouze pro obrobky o maximálním vnějším průměru nebo délce 150 mm; a

2.   mají pouze osy x, z a c;

b.   souřadnicové brusky, které nemají osy z nebo w s celkovou přesností nastavení polohy menší (lepší) než 4 μm v souladu s ISO 230-2:19881 nebo s odpovídajícími vnitrostátními normami;

c. soustružnické stroje, které mají přesnost nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy (celkové nastavení polohy) při „všech dostupných kompenzacích“ menší (lepší) než 6 μm podle normy ISO 230-2:1988 (6)  pro stroje schopné obrábění průměrů větších než 35 mm;

Poznámka:   Položka 2B201.c. nezahrnuje automatizované soustruhy (Swissturn) určené pouze k soustružení tyčového materiálu podávaného vřetenem, pokud maximální průměr soustružené tyče je roven nebo menší než 42 mm, bez možnosti upínání do sklíčidla. Stroje mohou také vrtat, případně frézovat soustružené části o průměru menším než 42 mm.

Poznámka 1:   Položka 2B201 nezahrnuje speciální obráběcí stroje určené pouze k výrobě některých z těchto dílů:

a.   ozubená kola,

b.   klikové hřídele nebo vačkové hřídele;

c.   nože nebo řezné nástroje;

d.   závitníky.

Poznámka 2:   Obráběcí stroj, který má alespoň dvě ze tří schopností – soustružení, frézování nebo broušení (např. soustruh s možností broušení), musí být hodnocen podle patřičné položky 2B201.a, b nebo c.

Poznámka 3:   Položky 2B201a.3. a 2B201b.3. zahrnují lineární jednotky založené na paralelní kinematické struktuře (např. hexapody) o pěti nebo více osách, z nichž ani jedna není otočná.

2B204„Izostatické lisy“, jiné než uvedené v položce 2B004 nebo 2B104, a související zařízení:

a. „izostatické lisy“, které mají obě tyto vlastnosti:

1. maximální pracovní tlak 69 MPa nebo vyšší; a

2. jsou vybaveny komorou o vnitřním průměru dutiny větším než 152 mm;

b. zápustky, formy a řídicí systémy speciálně konstruované pro „izostatické lisy“ uvedené v položce 2B204.a.

Technická poznámka:

V položce 2B204 se rozměrem vnitřní komory rozumí rozměr té komory, v níž je dosaženo jak pracovní teploty, tak pracovního tlaku, přičemž tento rozměr nezahrnuje upínací zařízení. Tento rozměr bude menší hodnotou buď vnitřního průměru tlakové komory, nebo vnitřního průměru izolované pecní komory v závislosti na tom, která z těchto komor je vložena do druhé.

2B206Stroje, nástroje nebo systémy pro kontrolu rozměrů, jiné než uvedené v položce 2B006:

a. souřadnicové měřicí stroje, počítačově řízené nebo číslicově řízené, které mají obě tyto vlastnosti:

1. mají pouze dvě osy a maximální přípustnou chybu měření délky na kterékoliv ose (jednorozměrné), určenou jako kteroukoli kombinaci E0x,MPE, E0y,MPE, nebo E0z,MPE, rovnou nebo menší (lepší) než (1,25 + L/1 000) μm (kde L je změřená délka v mm) v jakémkoliv bodě provozního rozsahu stroje (tedy v mezích délky osy), podle normy ISO 10360-2(2009); nebo

2. tři nebo více os a trojrozměrnou maximální přípustnou chybu měření délky (E0,MPE) rovnou nebo menší (lepší) než (1,7 + L/800) μm (kde L je změřená délka v mm) v jakémkoliv bodě provozního rozsahu stroje (tedy v mezích délky osy), podle normy ISO 10360-2(2009);

Technická poznámka:

Maximální přípustná chyba (E0,MPE) nejpřesnější konfigurace souřadnicových měřicích strojů specifikovaná výrobcem podle normy ISO 10360-2(2009) (např. nejlepší z těchto položek: snímač, délka hrotu, parametry pohybu, prostředí), které mají všechny dostupné kompenzace, se srovnává s prahem 1,7+L/800 μm.

b. systémy pro současnou délkovou a úhlovou kontrolu rozměrů polokoulí, které mají obě tyto vlastnosti:

1. „nejistota měření“ podél kterékoliv lineární osy 3,5 μm nebo menší (lepší) na délce 5 mm; a

2. „odchylka úhlové polohy“ 0,02° nebo menší;

c. systémy pro měření ‚lineární změny polohy‘, které mají všechny tyto vlastnosti:

Technická poznámka:

Pro účely položky 2B206.c. se ‚lineární změnou polohy‘ rozumí změna vzdálenosti mezi měřicí sondou a měřeným objektem.

1.   obsahují „laser“; a

2.   zachovávají po dobu nejméně 12 hodin v teplotním rozmezí ± 1 K kolem standardní teploty a při standardním tlaku všechny tyto vlastnosti:

a.   „rozlišovací schopnost“ po celé stupnici 0,1 μm nebo menší (lepší); a

b.   „nejistota měření“ rovna nebo lepší (menší) než (0,2 + L/2 000) μm (kde L je změřená délka v mm).

Poznámka:   Položka 2B206.c. nezahrnuje měřicí interferometrové systémy bez uzavřené nebo otevřené zpětné vazby obsahující laser pro měření odchylek pohybu saní obráběcích strojů, měřicích a kontrolních strojů nebo podobných zařízení.

Poznámka 1:   Obráběcí stroje, které mohou být použity jako měřicí stroje, jsou kontrolovány, jestliže splňují nebo překračují kritéria stanovená pro funkci obráběcího stroje nebo funkci měřicího stroje.

Poznámka 2:   Stroj popsaný v položce 2B206 je kontrolován, jestliže kdekoli ve svém pracovním rozsahu překračuje prahové hodnoty kontroly.

Technické poznámky:

Všechny hodnoty měřených parametrů uvedené v položce 2B206 představují kladné nebo záporné odchylky, které jsou povoleny od předepsané hodnoty, tj. nikoliv celé pásmo.

2B207„Roboty“, „koncové efektory“ a řídicí kontrolní jednotky, jiné než uvedené v položce 2B007:

a. „roboty“ nebo „koncové efektory“ speciálně konstruované tak, aby vyhověly vnitrostátním bezpečnostním předpisům pro manipulaci s vysoce výbušnými látkami (např. splňující podmínky elektrického kódu pro vysoce výbušné látky);

b. řídicí jednotky speciálně konstruované pro kterýkoli z „robotů“ nebo „koncových efektorů“ uvedených v položce 2B207.a.

2B209Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření schopné plnit funkci strojů pro kontinuální tváření jiné, než uvedené v položce 2B009 nebo 2B109, a tvářecí trny:

a. stroje, které mají obě tyto vlastnosti:

1. tři nebo více kladek (aktivních nebo vodicích); a

2. podle technické specifikace výrobce mohou být vybaveny jednotkami „číslicového řízení“ nebo řízeny počítačem;

b. trny pro tváření válcových rotorů o vnitřním průměru 75 mm až 400 mm.

Poznámka:   Položka 2B209.a. zahrnuje stroje, které mají pouze jednu kladku určenou pro tváření materiálu a dvě pomocné kladky pro oporu tvářecího trnu, které se však na procesu tváření přímo nepodílejí.

2B219Odstředivé vícerovinné vyvažovací stroje, pevné nebo přenosné, horizontální nebo vertikální:

a. odstředivé vyvažovací stroje konstruované pro vyvažování pružných rotorů o délce nejméně 600 mm, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. oběžný průměr nebo průměr ložiskového čepu větší než 75 mm;

2. hmotnostní kapacita od 0,9 do 23 kg; a

3. jsou schopné vyvažovat při rychlosti otáčení větší než 5 000 otáček za minutu;

b. odstředivé vyvažovací stroje konstruované pro vyvažování dutých válcových součástí rotorů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. průměr ložiskového čepu větší než 75 mm;

2. hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg;

3. minimální dosažitelný zbytkový měrný nevývažek roven nebo nižší 10 g mm/kg v jedné rovině; a

4. mají řemenový pohon.

2B225Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách a které mají některou z těchto vlastností:

a. schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,6 m (operace skrze stěnu); nebo

b. schopnost překlenout horní okraj stěny horké komory o tloušťce nejméně 0,6 m (operace přes stěnu).

Technická poznámka:

Dálkově ovládané manipulátory umožňují přenést činnost lidské osoby na dálkově manipulační rameno a koncové upínací prostředky. Mohou být typu ‚master/slave‘ nebo ovládané prostřednictvím joysticku nebo klávesnice.

2B226Indukční pece s řízenou atmosférou (vakuum nebo inertní plyn) jiné než uvedené v položce 9B001 a 3B001 a pro ně konstruované zdroje energie:

Pozn.   VIZ TÉŽ 3B001 A 9B001.

a. pece, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jsou schopné provozu při teplotě vyšší než 1 123 K (850 °C);

2. indukční cívky o průměru nejvýše 600 mm; a

3. jsou konstruovány pro příkon nejméně 5 kW;

b. zdroje energie s výkonem nejméně 5 kW, speciálně konstruované pro pece uvedené v položce 2B226.a.

Poznámka:   Položka 2B226.a. nezahrnuje pece konstruované pro zpracování polovodičových destiček.

2B227Metalurgické tavicí a licí pece, vakuové nebo s jinak řízenou atmosférou a související zařízení:

a. obloukové pece pro přetavování a lití, které mají obě tyto vlastnosti:

1. kapacita odtavných elektrod 1 000 cm3 až 20 000 cm3; a

2. schopné provozu při tavicích teplotách vyšších než 1 973 K (1 700 °C);

b. tavicí pece s elektronovým svazkem a plazmové atomizační a tavicí pece, které mají obě tyto vlastnosti:

1. příkon nejméně 50 kW; a

2. schopné provozu při tavicích teplotách vyšších než 1 473 K (1 200 °C);

c. počítačově řízené systémy a monitorovací systémy speciálně konfigurované pro některou z pecí uvedených v položce 2B227.a. nebo 2B227.b;

d. plazmové hořáky speciálně konstruované pro pece uvedené v položce 2B227.b, které mají obě tyto vlastnosti:

1. provoz při příkonu vyšším než 50 kW; a

2. schopné provozu při teplotě vyšší než 1 473 K (1 200 °C);

e. pistole s elektronovým svazkem speciálně konstruované pro pece uvedené v položce 2B227.b s příkonem vyšším než 50 kW.

2B228Zařízení pro výrobu nebo montáž rotorů, vyrovnávací zařízení rotorů, trny a formy pro tváření vlnovců:

a. montážní zařízení rotorů pro montáž sekcí, přepážek a koncových víček trubek rotorů pro plynové odstředivky;

Poznámka:   Položka 2B228.a. zahrnuje přesné trny, upínací přípravky a stroje pro uložení lisované za tepla.

b. vyrovnávací zařízení pro usměrňování sekcí trubek rotorů pro plynové odstředivky na společnou osu;

Technická poznámka:

V položce 2B228.b. se takové zařízení obvykle skládá z přesných měřicích sond spojených s počítačem, který na základě jejich údajů řídí činnost např. pneumatických otočných ramen používaných pro nasměrování sekcí trubek rotoru.

c. Trny pro tváření vlnovců a formy k výrobě vlnovců s jedním záhybem.

Technická poznámka:

Ve smyslu položky 2B228.c. mají vlnovce všechny tyto vlastnosti:

1.   vnitřní průměr 75 mm až 400 mm;

2.   délku nejméně 12,7 mm;

3.   hloubku jednoduchého záhybu větší než 2 mm; a

4.   jsou vyrobeny z vysokopevnostních hliníkových slitin, vysokopevnostní oceli tvrzené stárnutím nebo vysoce pevných „vláknitých materiálů“.

2B230Všechny typy ‚tlakových převodníků‘, které jsou schopné měřit absolutní tlak a mají všechny tyto vlastnosti:

a. snímače tlaku vyrobené z hliníku, slitin hliníku, oxidu hlinitého (alumina nebo safír), niklu, niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo zcela fluorovaných uhlovodíkových polymerů, nebo těmito materiály chráněné;

b. těsnění nezbytná k utěsnění snímače tlaku a která jsou v přímém kontaktu s procesním médiem, vyrobená z hliníku, slitin hliníku, oxidu hlinitého (alumina nebo safír), niklu, niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo zcela fluorovaných uhlovodíkových polymerů, nebo těmito materiály chráněná; a

c. mají některou z těchto vlastností:

1. celkový měřicí rozsah menší než 13 kPa a ‚přesnost‘ lepší než 1 % celkového měřicího rozsahu; nebo

2. celkový měřicí rozsah 13 kPa nebo větší a ‚přesnost‘ lepší než 130 Pa, měřeno při 13 kPa.

Technické poznámky:

1.   V položce 2B230 se ‚tlakovým převodníkem‘ rozumí zařízení, které převádí naměřený tlak na signál.

2.   Pro účely položky 2B230 zahrnuje výraz ‚přesnost‘ nelinearitu, hysterezi a opakovatelnost při okolní teplotě.

2B231Vakuové vývěvy, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. velikost vstupního hrdla nejméně 380 mm;

b. sací průtok nejméně 15 m3/s; a

c. jsou schopné dosahovat výsledného vakua lepšího než 13 mPa.

Technické poznámky:

1.   Sací průtok je určován v bodě měření s plynným dusíkem nebo vzduchem.

2.   Výsledné vakuum je určováno na vstupu do vývěvy při zablokování tohoto vstupu.

2B232Vysokorychlostní vystřelovací systémy (s pohonnou látkou, plynem, cívkové, elektromagnetické, elektrotermální nebo jiné pokročilé systémy) schopné urychlit projektily na rychlost 1,5 km/s nebo vyšší.

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

2B233Šnekové kompresory s vlnovcovým těsněním a šnekové vakuové vývěvy s vlnovcovým těsněním, se všemi těmito vlastnostmi:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B350.i.

a. umožňují vstupní průtok minimálně 50 m3/h;

b. pracují s kompresním poměrem 2:1 nebo větším; a

c. mají všechny povrchy, které přicházejí do styku s provozním plynem, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. hliník nebo slitina hliníku;

2. oxid hlinitý;

3. korozivzdorná ocel;

4. nikl nebo slitina niklu;

5. fosforový bronz; nebo

6. fluorované polymery;

2B350Zařízení, příslušenství a součásti pro chemickou výrobu:

a. reakční nádoby nebo reaktory, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), avšak menším než 20 m3 (20 000 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. ‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4. nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

5. tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu;

6. titan nebo ‚slitiny‘ titanu;

7. zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia; nebo

8. niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

b. míchadla konstruovaná k použití v reakčních nádobách nebo reaktorech uvedených v položce 2B350.a.; oběžná kola, lopatky nebo hřídele navržené pro taková míchadla, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. ‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4. nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

5. tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu;

6. titan nebo ‚slitiny‘ titanu;

7. zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia; nebo

8. niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

c. skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. ‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4. nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

5. tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu;

6. titan nebo ‚slitiny‘ titanu;

7. zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia; nebo

8. niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

d. výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,15 m2, avšak menší než 20 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky (cívky) konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. ‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4. grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

5. nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6. tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu;

7. titan nebo ‚slitiny‘ titanu;

8. zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia;

9. karbid křemíku;

10. karbid titanu; nebo

11. niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

e. destilační nebo absorpční kolony o vnitřním průměru větším než 0,1 m; a rozdělovače kapaliny, rozdělovače par nebo sběrače kapalin konstruované pro takové destilační nebo absorpční kolony, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. ‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4. grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

5. nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6. tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu;

7. titan nebo ‚slitiny‘ titanu;

8. zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia; nebo

9. niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

f. dálkově ovládaná plnicí zařízení, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. ‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu; nebo

2. nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

g. ventily a součásti:

1. Ventily, které mají obě tyto vlastnosti:

a. ‚nominální rozměr‘ větší než 10 mm (3/8″); a

b. mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku s vyráběnými, zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobené z ‚materiálů odolných proti korozi‘;

2. ventily, jiné než popsané v položce 2B350.g.1., které mají všechny tyto vlastnosti:

a. ‚nominální rozměr‘ 25,4 mm nebo větší (1″) a zároveň rovný nebo menší než 101,6 mm (4″);

b. pouzdra (kostry ventilů) nebo předlisované podložky plášťů;

c. uzavírací prvek konstruovaný tak, aby byl ve své funkci vzájemně zaměnitelný; a

d. mají veškeré povrchy pouzdra (kostry ventilů) nebo předlisované podložky pláště, které přicházejí do přímého styku s vyráběnými, zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobené z ‚materiálů odolných proti korozi‘;

3. Součásti, konstruované pro ventily popsané v položce 2B350.g.1 nebo 2B350.g.2, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku s vyráběnými, zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z ‚materiálů odolných proti korozi‘:

a. pouzdra (kostry ventilů);

b. předlisované podložky plášťů;

Technické poznámky:

1.   Pro účely položky 2B350.g. se ‚materiály odolnými proti korozi‘ rozumí některý z těchto materiálů:

a.   nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

b.   slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

c.   fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

d.   sklo nebo skleněné obložení (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu);

e.   tantal nebo slitiny tantalu;

f.   titan nebo slitiny titanu;

g.   zirkonium nebo slitiny zirkonia;

h.   niob (kolumbium) nebo slitiny niobu; nebo

i.   tyto keramické materiály:

1.   karbid křemíku o čistotě 80 či více procent hmotnostních;

2.   oxid hlinitý (alumina) o čistotě 99,9 či více procent hmotnostních;

3.   oxid zirkoničitý (zirkonia);

2.   ‚Nominální rozměr‘ je definován jako menší z průměrů vstupního a výstupního otvoru.

h. vícevrstvé chráněné potrubí vybavené vývodem pro detekci úniku, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. ‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4. grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

5. nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6. tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu;

7. titan nebo ‚slitiny‘ titanu;

8. zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia; nebo

9. niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

i. vícenásobně těsněná čerpadla a čerpadla bez těsnění s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h nebo vakuové vývěvy s maximálním výrobcem udávaným průtokem vyšším než 5 m3/h (za standardních podmínek (teplota (273 K (0 °C) a tlak 101,3 kPa)), jiné než uvedené v položce 2B233; dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. ‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. keramika;

3. fersilit (křemíková litina, slitiny železa s vysokým obsahem křemíku);

4. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

5. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

6. grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

7. nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

8. tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu;

9. titan nebo ‚slitiny‘ titanu;

10. zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia; nebo

11. niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

Technická poznámka:

V položce 2B350.i. se výrazem těsnění odkazuje pouze ta těsnění, která přicházejí do přímého kontaktu se zpracovávanými chemickými látkami (nebo jsou pro takový kontakt konstruována) a plní funkci těsnění v místě, kde rotační nebo pístové hnací hřídele procházející kostrou vývěvy.

j. spalovací pece pro likvidaci chemických látek uvedených v položce 1C350 se speciálně konstruovanými systémy přísunu odpadů, speciálními manipulačními systémy a průměrnou teplotou ve spalovací komoře vyšší než 1 273 K (1 000 °C), jež mají všechny povrchy systému přívodu odpadů, které přicházejí do přímého styku s odpadními produkty, vyrobeny z některého z těchto materiálů nebo jsou těmito materiály obloženy:

1. ‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. keramika; nebo

3. nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

Poznámka:   Pro účely položky 2B350 se status kontroly neurčuje podle materiálů použitých na plochá těsnění, jiná těsnění, uzávěry, šrouby, podložky nebo jiné materiály, které plní funkci těsnění, za předpokladu, že jsou tyto součásti konstruovány tak, aby byly vzájemně zaměnitelné.

Technické poznámky:

1.   ‚Uhlíkový grafit‘ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.

2.   U materiálů ve výše uvedených položkách se termínem ‚slitiny‘ – pokud není uvedena konkrétní elementární koncentrace – rozumí slitiny, jejichž identifikovaný kov je přítomen ve vyšší hmotnostní míře než jakýkoli jiný prvek.

2B351Systémy pro monitorování toxických plynů a související detekční součásti, jiné než uvedené v položce 1A004; a detektory; senzorová zařízení; a vyměnitelné senzorové zásobníky pro ně:

a. konstruované pro nepřetržitý provoz a použitelné pro detekci bojových chemických látek nebo chemických látek uvedených v položce 1C350 při koncentracích nižších než 0,3 mg/m3; nebo

b. konstruované pro detekci inhibičního působení na cholinesterasu.

2B352Zařízení použitelná k nakládání s biologickými materiály:

a. Zařízení pro uzavřené nakládání (kontejnment) a související vybavení:

1. kompletní zařízení pro kontejnment, která splňují kritéria P3 nebo P4 (BL3, BL4, L3, L4) uvedená ve WHO Laboratory Biosafety Manual (3. vydání, Ženeva, 2004);

2. vybavení navržené k trvalé montáži v zařízeních pro kontejnment uvedených v položce 2B352.a.:

a. dvoudveřové průchozí dekontaminační autoklávy;

b. dekontaminační sprchy pro ventilované ochranné obleky;

c. průchozí dveře s mechanickým nebo nafukovacím těsněním;

b. fermentory a součásti:

1. fermentory vhodné pro kultivaci „mikroorganismů“ či živých buněk k produkci virů nebo toxinů, bez úniku aerosolů, jejichž celková kapacita je 20 litrů nebo větší;

2. konstrukční části určené pro fermentory uvedené v položce 2B352.b.1:

a. kultivační komory určené ke sterilizaci nebo dezinfekce in situ;

b. držáky kultivačních komor;

c. provozní řídicí jednotky schopné současně sledovat nebo řídit dva nebo více parametrů fermentačního systému (například teplotu, pH, živiny, rozmíchání, rozpuštěný kyslík, průtok vzduchu, tvorbu pěny);

Technická poznámka:

Pro účely položky 2B352.b. fermentory zahrnují bioreaktory, jednorázové bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.

c. odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. průtoková rychlost vyšší než 100 litrů za hodinu;

2. součásti jsou z leštěné korozivzdorné oceli nebo titanu;

3. jeden nebo více těsnicích uzávěrů v parním prostoru kontejnmentu; a

4. schopné sterilizace parou in situ v uzavřeném stavu;

Technická poznámka:

Odstředivé separátory zahrnují též dekantační přístroje.

d. zařízení a prvky pro filtraci metodou příčného (tangenciálního) průtoku:

1. zařízení pro filtraci metodou příčného (tangenciálního) průtoku schopná separovat „mikroorganismy“, viry, toxiny nebo buněčné kultury a mající všechny tyto vlastnosti:

a. celková filtrační plocha je nejméně 1 m2; a

b. mají některou z těchto vlastností:

1. jsou schopny sterilizace nebo dezinfekce in situ; nebo

2. užívají jednoúčelové nebo jednorázové prvky pro filtraci;

Technická poznámka:

V položce 2B352.d.1.b. se sterilizací rozumí zničení všech živých mikrobů v zařízení použitím buď fyzikálních (např. pára) nebo chemických činidel. Dezinfekce označuje zničení možné mikrobiální infekce v zařízení použitím chemických činidel s germicidním účinkem. Dezinfekce a sterilizace se liší od sanitace, což je čisticí postup mající snížit mikrobiální obsah v zařízení, aniž by se nutně dosáhlo zničení veškeré mikrobiální infekce nebo existence.

Poznámka:   Položka 2B352.d. nezahrnuje zařízení pro reverzní osmózu a hemodialýzu, jak uvádí výrobce.

2. prvky pro filtraci metodou příčného (tangenciálního) průtoku (např. moduly, elementy, kazety, náboje, jednotky nebo desky) s filtrační plochou nejméně 0,2 m2 pro každý prvek a určené pro použití v zařízení pro filtraci metodou příčného (tangenciálního) průtoku uvedeném v položce 2B352.d.;

e. parou nebo plynem sterilizovatelné zařízení pro vymrazování s kapacitou kondenzátoru 10 kg ledu za 24 hodin nebo větší a menší než 1 000 kg ledu za 24 hodin;

f. ochranná zařízení a zařízení pro kontejnment:

1. částečné nebo úplné ochranné obleky nebo kápě závislé na vnějším přívodu vzduchu a pracující při přetlaku;

Poznámka:   2B352.f.1. nezahrnuje obleky navrhované k nošení se zabudovaným dýchacím přístrojem.

2. komory pro uzavřené nakládání s biologickými původci, izolátory nebo skříně biologické bezpečnosti, které mají za normálního provozu všechny tyto vlastnosti:

a. zcela uzavřený pracovní prostor, kde je pracovník oddělen od práce fyzickou bariérou;

b. provozuschopné při podtlaku;

c. prostředky pro bezpečnou manipulaci s předměty v pracovním prostoru;

d. přívod vzduchu do pracovního prostoru a jeho odvod z něj jsou opatřeny HEPA filtrem;

Poznámka 1:   Položka 2B352.f.2. zahrnuje kabinety biologické bezpečnosti třídy III popsané v posledním vydání příručky Světové zdravotnické organizace WHO Laboratory Biosafety Manual nebo konstruované v souladu s vnitrostátními normami, předpisy nebo pokyny.

Poznámka 2:   Položka 2B352.f.2. nezahrnuje izolátory speciálně konstruované pro bariérovou ošetřovatelskou péči nebo přepravu infikovaných pacientů.

g. zařízení pro inhalaci aerosolu určená k aerosolovým imunologickým testům s „mikroorganismy“, viry nebo „toxiny“:

1. komory pro celotělovou expozici o kapacitě 1 m3 nebo větší;

2. zařízení pro nazální expozici používající usměrněný tok aerosolu o expoziční kapacitě:

a. 12 nebo více hlodavců; nebo

b. 2 nebo více jiných zvířat než hlodavců;

3. uzavřené tubusy omezující pohyb zvířat určené pro použití se zařízením pro nazální expozici pomocí usměrněného toku aerosolu;

h. zařízení pro sprejové sušení schopné sušit toxiny nebo patogenní „mikroorganismy“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. kapacita odpařování vody ≥ 0,4 kg/h a ≤ 400 kg/h;

2. schopnost vytvořit výslednou střední velikost částic ≤ 10 μm při zachování nastavení nebo jen minimální úpravou sprejového vysoušeče s rozprašovacími tryskami umožňujícími dosáhnout požadované velikosti částic; a

3. lze je sterilizovat nebo dezinfikovat in situ.

2CMateriály

Žádné.

2DSoftware

2D001„Software“, jiný než uvedený v položce 2D002:

a. „software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení uvedených v 2A001 nebo 2B001.

b. „software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v 2A001.c, 2B001 nebo 2B003 až 2B009.

Poznámka:   Položka 2D001 nezahrnuje „software“ k programování součástí, který vytváří kódy „číslicového řízení“ pro obrábění součástí.

2D002„Software“ pro elektronická zařízení, též je-li součástí elektronického zařízení nebo systému, umožňující elektronickému zařízení nebo systému vykonávat funkce jednotky „číslicového řízení“, schopný koordinovat současně více než čtyři osy za účelem „interpolace tvaru“.

Poznámka 1:   Položka 2D002 nezahrnuje „software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro činnost položek, které nejsou uvedeny v kategorii 2.

Poznámka 2:   Položka 2D002 nezahrnuje „software“ pro položky uvedené v 2B002. „Software“ pro položky uvedené v 2B002 viz 2D001 a 2D003.

Poznámka 3:   Položka 2D002 nezahrnuje „software“, který je vyvážen, a minimum nezbytné k činnosti, položek neuvedených v kategorii 2.

2D003„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro činnost zařízení uvedených v položce 2B002, který za účelem dosažení kýženého tvaru obrobku převádí funkce optického návrhu, rozměření obrobku a odstraňování materiálu na pokyny „číslicového řízení“.

2D101„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v položkách 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 nebo 2B119 až 2B122.

Pozn.   VIZ TÉŽ 9D004.

2D201„Software“ speciálně vyvinutý pro „užití“ zařízení uvedeného v položce 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 nebo 2B227.

2D202„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položce 2B201.

Poznámka:   Položka 2D202 nezahrnuje „software“ k programování součástí, který vytváří kódy „číslicového řízení“, avšak neumožňuje přímé použití zařízení pro obrábění různých součástí.

2D351„Software“, jiný než uvedený v položce 1D003, speciálně vyvinutý pro „užití“ zařízení uvedeného v položce 2B351.

2ETechnologie

2E001„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ zařízení nebo „softwaru“ uvedeného v položkách 2A, 2B nebo 2D.

Poznámka:   Položka 2E001 zahrnuje „technologii“ pro integraci sondážních systémů do strojů pro souřadnicové měření uvedených v položce 2B006.a.

2E002„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“ zařízení uvedených v položkách 2A nebo 2B.

2E003Jiné „technologie“:

a. „technologie“ pro „vývoj“ interaktivní grafiky jako nedílné součásti jednotek „číslicového řízení“ pro přípravu nebo úpravu součástkových programů;

b. „technologie“ pro kovozpracující výrobní procesy:

1. „technologie“ pro navrhování nářadí, lisovacích nástrojů nebo upínacích přípravků speciálně určených pro některý z těchto procesů:

a. „superplastické tváření“;

b. „difuzní spojování“; nebo

c. „přímočinné hydraulické lisování“;

2. technická data obsahující technologické postupy nebo níže uvedené parametry, kterými se řídí:

a. „superplastické tváření“ slitin hliníku, slitin titanu nebo „vysoce legovaných slitin“:

1. příprava povrchu;

2. rychlost deformace;

3. teplota;

4. tlak;

b. „difuzní spojování“„vysoce legovaných slitin“ nebo slitin titanu:

1. příprava povrchu;

2. teplota;

3. tlak;

c. „přímočinné hydraulické lisování“ slitin hliníku nebo titanu:

1. tlak;

2. doba cyklu;

d. „izostatické zhutňování za tepla“ slitin titanu, slitin hliníku nebo „vysoce legovaných slitin“:

1. teplota;

2. tlak;

3. doba cyklu;

c. „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ hydraulických přetahovacích strojů a jejich forem pro výrobu konstrukcí draků letadel;

d. „technologie“ pro „vývoj“ zařízení pro generování strojních obráběcích instrukcí (tj. součástkových programů) z konstrukčních dat uložených v jednotkách „číslicového řízení“;

e. „technologie“ pro „vývoj“ integračního „softwaru“ pro začlenění expertních systémů pro vyspělou podporu rozhodování o dílenských operacích do jednotek „číslicového řízení“;

f. „technologie“ depozice anorganických krycích povlaků nebo povlaků pro úpravu anorganického povrchu (uvedené ve sloupci 3 následující tabulky) na podkladové substráty, jiné než elektronické, (uvedené ve sloupci 2 následující tabulky) prostřednictvím procesů uvedených ve sloupci 1 následující tabulky a definovaných v technické poznámce.

Poznámka:   Tabulka a technická poznámka jsou uvedeny za položkou 2E301.

Pozn.   Tuto tabulku je třeba vykládat tak, že v ní je stanovena „technologie“ konkrétního procesu nanášení pouze v případě, že se výsledný povlak uvedený ve sloupci 3 nachází v odstavci umístěném na stejné úrovni, jako odpovídající substrát uvedený ve sloupci 2. Například technické údaje týkající se procesu nanášení chemické depozice z plynné fáze (CVD) se vztahují k použití silicidů na substráty z „kompozitů“ uhlík–uhlík, keramických „kompozitů“ a „kompozitů“ s kovovou „matricí“, avšak nikoli k použití silicidů na substráty z ‚cementovaného karbidu wolframu‘ (16) a ‚karbidu křemíku‘ (18). V druhém případě výsledný povlak není uveden v odstavci sloupce 3 na stejné úrovni jako odstavec sloupce 2 obsahujícímu ‚cementovaný karbid wolframu‘ (16) a ‚karbid křemíku‘ (18).

2E101„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 až 2B122 nebo 2D101.

2E201„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 až 2B233, 2D201 nebo 2D202.

2E301„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zboží uvedeného v položkách 2B350 až 2B352.Tabulka

Techniky depozice

1.  Proces nanášení (1) (1)

2.  Substrát

3.  Výsledný povlak

A.  Chemická depozice z plynné fáze (CVD)

„Vysoce legované slitiny“

Aluminidy pro vnitřní průchody

 

Keramika (19) a skla s nízkou roztažností (14)

Silicidy

Karbidy

Dielektrické vrstvy (15)

Diamant

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

 

„Kompozity“ uhlík–uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Silicidy

Karbidy

Žáruvzdorné kovy

jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Aluminidy

Legované aluminidy (2)

Nitrid boru

 

Cementovaný karbid wolframu (16), Karbid křemíku (18)

Karbidy

Wolfram

jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

 

Molybden a slitiny molybdenu

Dielektrické vrstvy (15)

 

Beryllium a slitiny beryllia

Dielektrické vrstvy (15)

Diamant

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

 

Materiály pro okénka snímačů (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamant

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

Fyzikální depozice z plynné fáze s tepelným odpařováním (TE-PVD)

 

 

B.1.  Fyzikální depozice z plynné fáze (PVD): Elektronový svazek (EB-PVD)

„Vysoce legované slitiny“

Legované silicidy

Legované aluminidy (2)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Silicidy

Aluminidy

jejich směsi (4)

 

Keramika (19) a skla s nízkou roztažností (14)

Dielektrické vrstvy (15)

 

Korozivzdorná ocel (7)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

jejich směsi (4)

 

„Kompozity“ uhlík–uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Silicidy

Karbidy

Žáruvzdorné kovy

jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Nitrid boru

 

Cementovaný karbid wolframu (16), Karbid křemíku (18)

Karbidy

Wolfram

jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

 

Molybden a slitiny molybdenu

Dielektrické vrstvy (15)

 

Beryllium a slitiny beryllia

Dielektrické vrstvy (15)

Boridy

Beryllium

 

Materiály pro okénka snímačů (9)

Dielektrické vrstvy (15)

 

Slitiny titanu (13)

Boridy

Nitridy

B.2.  Fyzikální depozice z plynné fáze s odporovým ohřevem za podpory iontů (PVD) (iontové pokovování)

Keramika (19) a skla s nízkou roztažností (14)

Dielektrické vrstvy (15)

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

 

„Kompozity“ uhlík–uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Dielektrické vrstvy (15)

 

Cementovaný karbid wolframu (16), Karbid křemíku

Dielektrické vrstvy (15)

 

Molybden a slitiny molybdenu

Dielektrické vrstvy (15)

 

Beryllium a slitiny beryllia

Dielektrické vrstvy (15)

 

Materiály pro okénka snímačů (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

B.3.  Fyzikální depozice z plynné fáze (PVD): odpařování „laserem“

Keramika (19) a skla s nízkou roztažností (14)

Silicidy

Dielektrické vrstvy (15)

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

 

„Kompozity“ uhlík–uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Dielektrické vrstvy (15)

 

Cementovaný karbid wolframu (16), Karbid křemíku

Dielektrické vrstvy (15)

 

Molybden a slitiny molybdenu

Dielektrické vrstvy (15)

 

Beryllium a slitiny beryllia

Dielektrické vrstvy (15)

 

Materiály pro okénka snímačů (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Uhlík s vlastnostmi diamantu

B.4.  Fyzikální depozice z plynné fáze (PVD): katodickým obloukovým výbojem

„Vysoce legované slitiny“

Legované silicidy

Legované aluminidy (2)

MCrAlX (5)

 

Polymery (11) a „kompozity“ s organickou „matricí“

Boridy

Karbidy

Nitridy

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

C.  Cementování v prášku (viz A výše, kde je cementování neprováděné v prášku) (10)

„Kompozity“ uhlík–uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Silicidy

Karbidy

jejich směsi (4)

 

Slitiny titanu (13)

Silicidy

Aluminidy

Legované aluminidy (2)

 

Žáruvzdorné kovy a slitiny (8)

Silicidy

Oxidy

D.  Plazmové stříkání

„Vysoce legované slitiny“

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

jejich směsi (4)

Obrusný nikl-grafit

Obrusné materiály obsahující Ni-Cr-Al

Obrusný Al-Si-polyester

Legované aluminidy (2)

 

Slitiny hliníku (6)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Silicidy

jejich směsi (4)

 

Žáruvzdorné kovy a slitiny (8)

Aluminidy

Silicidy

Karbidy

 

Korozivzdorná ocel (7)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

jejich směsi (4)

 

Slitiny titanu (13)

Karbidy

Aluminidy

Silicidy

Legované aluminidy (2)

Obrusný nikl-grafit

Obrusné materiály obsahující Ni-Cr-Al

Obrusný Al-Si-polyester

E.  Depozice řídké kaše

Žáruvzdorné kovy a slitiny (8)

Tavené silicidy

Tavené aluminidy s výjimkou aluminidů pro odporové topné prvky

 

„Kompozity“ uhlík–uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Silicidy

Karbidy

jejich směsi (4)

F.  Depozice naprašováním

„Vysoce legované slitiny“

Legované silicidy

Legované aluminidy (2)

Aluminidy modifikované ušlechtilými kovy (3)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Platina

jejich směsi (4)

 

Keramika (19) a skla s nízkou roztažností (14)

Silicidy

Platina

jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

 

Slitiny titanu (13)

Boridy

Nitridy

Oxidy

Silicidy

Aluminidy

Legované aluminidy (2)

Karbidy

 

„Kompozity“ uhlík–uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Silicidy

Karbidy

Žáruvzdorné kovy

jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Nitrid boru

 

Cementovaný karbid wolframu (16), Karbid křemíku (18)

Karbidy

Wolfram

jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Nitrid boru

 

Molybden a slitiny molybdenu

Dielektrické vrstvy (15)

 

Beryllium a slitiny beryllia

Boridy

Dielektrické vrstvy (15)

Beryllium

 

Materiály pro okénka snímačů (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

 

Žáruvzdorné kovy a slitiny (8)

Aluminidy

Silicidy

Oxidy

Karbidy

G.  Iontová implantace

Ocele pro vysokoteplotní ložiska

Přídavky chromu tantalu nebo niobu (kolumbia)

 

Slitiny titanu (13)

Boridy

Nitridy

 

Beryllium a slitiny beryllia

Boridy

 

Cementovaný karbid wolframu (16)

Karbidy

Nitridy

(*1)   Číslo v závorkách odkazuje na poznámky uvedené za touto tabulkou.

POZNÁMKY K TABULCE – TECHNIKY DEPOZICE

1. ‚Procesem depozice‘ se rozumí jak oprava a obnova povlaků, tak i nové povlaky.

2. Povlaky z ‚legovaných aluminidů‘ se rozumí povlaky připravené v jednom nebo více krocích, při nichž se před depozicí aluminidového povlaku nebo po něm nanáší jeden nebo více prvků, a to i v případě, že jsou tyto prvky nanášeny jiným procesem. Nezahrnují však vícenásobné použití procesů cementování v prášku v jediném kroku pro získání legovaných aluminidů.

3. Povlaky z ‚aluminidů modifikovaných ušlechtilými kovy‘ se rozumí povlaky připravené ve více krocích, při nichž se se ušlechtilý kov nebo ušlechtilé kovy nanášejí před nanesením aluminidového povlaku jiným procesem depozice.

4. ‚Jejich směsmi‘ se rozumí infiltrovaný materiál, odstupňované kompozice, současně nanášené povlaky a vícevrstvé povlaky, které se získávají jedním nebo více procesy nanášení, jež jsou uvedeny v tabulce.

5. Výrazem ‚MCrAlX‘ se rozumí povlaková slitina, kde M je kobalt, železo, nikl nebo jejich kombinace a X je hafnium, yttrium, křemík, tantal v jakémkoli množství nebo jiné záměrné přísady o obsahu vyšším než 0,01 % hmotnostních v různých podílech a kombinacích, kromě:

a. povlaků CoCrAlY, které obsahují méně než 22 % hmotnostních chromu, méně než 7 % hmotnostních hliníku a méně než 2 % hmotnostní yttria;

b. povlaků CoCrAlY, které obsahují 22 až 24 % hmotnostních chromu, 10 až 12 % hmotnostních hliníku a 0,5 až 0,7 % hmotnostních yttria; nebo

c. povlaků NiCrAlY, které obsahují 21 až 23 % hmotnostních chromu, 10 až 12 % hmotnostních hliníku a 0,9 až 1,1 % hmotnostních yttria.

6. ‚Hliníkovými slitinami‘ se rozumějí slitiny, jejichž mez pevnosti v tahu měřená při 293 K (20 °C) je nejméně 190 MPa.

7. ‚Korozivzdornou ocelí‘ se rozumí ocel řady 300 podle AISI (American Iron and Steel Institut) nebo ocel vyhovující odpovídajícím vnitrostátním normám.

8. ‚Žáruvzdorné materiály a slitiny‘ zahrnují tyto kovy a jejich slitiny: niob (kolumbium), molybden, wolfram a tantal.

9. ‚Materiály pro okénka snímačů‘: oxid hlinitý, křemík, germanium, sulfid zinečnatý, selenid zinečnatý, arsenid galia, diamant, fosfid galia, safír a tyto halogenidy kovů: materiály pro okénka snímačů o průměru větším než 40 mm v případě fluoridu zirkonia a fluoridu hafnia.

10. Kategorie 2 nezahrnuje „technologii“ pro jednostupňové cementování prášků u pevných profilů křídel.

11. ‚Polymery‘: polyimid, polyester, polysulfid, polykarbonáty a polyuretany.

12. Výrazem ‚modifikovaný oxid zirkoničitý‘ se rozumí oxid zirkoničitý, k němuž byly přidány oxidy jiných kovů (např. vápník, hořčík, yttrium, hafnium, oxidy vzácných zemin) za účelem stabilizace některých krystalografických fází a fázových skladeb. Povlaky, které slouží jako tepelná bariéra a které jsou vyrobeny z oxidu zirkoničitého modifikovaného vápníkem nebo hořčíkem mísením nebo tavením, nejsou zahrnuty.

13. ‚Slitinami titanu‘ se rozumějí pouze slitiny pro letectví a kosmonautiku, jejichž mez pevnosti v tahu, měřená při 293 K (20 °C), je 900 MPa nebo větší.

14. ‚Skly s nízkou roztažností‘ se rozumějí skla, jejichž koeficient tepelné roztažnosti, měřený při 293 K (20 °C), je 1 × 10–7 K-1 nebo menší.

15. ‚Dielektrickými vrstvami‘ se rozumějí povlaky vytvořené z více vrstev izolačních materiálů, v nichž se pro odraz, prostup nebo absorpci různých vlnových pásem využívají interferenční vlastnosti systému složeného z materiálů o různém indexu lomu. Dielektrickými vrstvami se zde rozumějí více než čtyři dielektrické vrstvy nebo vrstvy dielektrického/kovového „kompozitu“.

16. ‚Cementovaný karbid wolframu‘ nezahrnuje materiály pro řezné a tvářecí nástroje z karbidu wolframu/(kobaltu, niklu), karbidu titanu/(kobaltu, niklu), karbidu chromu/nikl-chromu a karbidu chromu/niklu.

17. „Technologie“ pro nanášení uhlíku s vlastnostmi diamantu na některý z níže uvedených předmětů není zahrnuta:

magnetické disky a hlavy, zařízení pro výrobu předmětů sloužících k jednorázovému použití, ventily pro kohoutky, akustické membrány pro reproduktory, součásti automobilových motorů, řezné nástroje, nástroje pro lisování a děrování, zařízení pro automatizaci kancelářských prací, mikrofony nebo lékařské přístroje nebo licí formy nebo formy pro plasty, vyrobené ze slitin obsahujících méně než 5 % beryllia.

18. ‚Karbid křemíku‘ nezahrnuje materiály pro řezné a tvarovací nástroje.

19. Keramickými substráty se ve smyslu této kategorie nerozumějí keramické materiály obsahující nejméně 5 % hmotnostních jílu nebo cementu, ať již samostatně nebo v kombinaci.

TECHNICKÁ POZNÁMKA K TABULCE – TECHNIKY DEPOZICE

Procesy uvedené ve sloupci 1 tabulky jsou definovány takto:

a. chemická depozice z plynné fáze (CVD) je proces nanášení povlaku nebo vytvoření povlaku modifikací povrchu, při kterém se na zahřátý substrát usazuje kov, slitina, „kompozit“, dielektrikum nebo keramika. Plynné reaktanty se rozkládají nebo slučují v blízkosti substrátu, čímž dochází k nanesení žádaného materiálu ve formě prvku, slitiny nebo sloučeniny na substrát. Energii pro tento proces rozkladu nebo chemické reakce lze získat teplem substrátu, plazmou doutnavého výboje nebo „laserovým“ ozářením;

Pozn. 1   Mezi chemické depozice z plynné fáze (CVD) patří tyto procesy: depozice směrovaným proudem plynu mimo obal, pulsační chemická depozice z plynné fáze, řízená nukleační tepelná depozice (CNTD), plazmochemická depozice z plynné fáze.

Pozn. 2   Obalem se rozumí substrát ponořený do práškové směsi.

Pozn. 3   Plynné reaktanty používané v procesu mimo obal se získávají za použití stejných základních reakcí a parametrů jako v procesu cementování v prášku, avšak potahovaný substrát není v kontaktu s práškovou směsí.

b. fyzikální depozice z plynné fáze s tepelným odpařováním (TE-PVD) je proces nanášení povlaku ve vakuu při tlaku nižším než 0,1 Pa, při kterém je zdroj tepelné energie použit k odpařování nanášeného materiálu. Výsledkem tohoto procesu je kondenzace nebo ukládání odpařené látky na vhodně umístěné substráty.

Přidávání plynu do vakuové komory během procesu depozice za účelem syntézy sloučených vrstev je obvyklou variantou této techniky.

Běžnou variantou této techniky je též použití svazku iontových nebo elektronových svazků nebo plazmy za účelem vyvolání nebo podpory nanášení povlaku. Charakteristickým rysem těchto postupů může být použití monitorů pro účely provozního měření optických charakteristik a tloušťky povlaků.

Specifickými TE-PVD procesy jsou:

1. fyzikální depozice z plynné fáze elektronovým svazkem využívající k ohřevu a odpařování materiálu, který tvoří povlak, elektronový svazek;

2. fyzikální depozice z plynné fáze s odporovým ohřevem za podpory iontů využívající k vytváření řízeného a jednotného toku odpařených povlakových materiálů elektrické odporové topné zdroje v kombinaci se soustředěnými iontovými paprsky;

3. „laserové“ odpařování využívající k odpařování materiálu, který tvoří povlak, buď pulsní „laserové“ paprsky, nebo „laserové“ paprsky se spojitou vlnou;

4. depozice katodickým obloukem využívající spotřebovatelnou katodu z materiálu, který tvoří povlak a má obloukový výboj vytvořený na povrchu mžikovým sepnutím uzemněného spouštěče. Řízeným pohybem hoření oblouku se eroduje povrch katody, čímž vzniká vysoce ionizované plazma. Anodou může být buď kužel uchycený přes izolátor na obvodu katody, nebo komora. Pro nanášení mimo osu přímé viditelnosti se používá předpětí substrátu;

Pozn.   Tato definice nezahrnuje nanášení neřízeným katodickým obloukem na substráty bez předpětí.

5. iontové pokovování je speciální modifikace obecného procesu TE-PVD, ve kterém se pro ionizaci nanášených látek používá plazma nebo jiný zdroj iontů, přičemž se na substrát přikládá záporné předpětí usnadňující vyloučení látek z plazmy. Zavádění reaktivních látek, odpařování tuhých látek v provozní komoře a použití monitorů pro provozní měření optických vlastností a tloušťky povlaků jsou obvyklými modifikacemi tohoto procesu;

c. cementování v prášku je proces vytvoření povlaku modifikací povrchu nebo proces nanášení povlaku, při kterém je substrát ponořován do práškové směsi (obalu) skládající se z těchto složek:

1. nanášené kovové prášky (obvykle hliník, chrom, křemík nebo jejich kombinace);

2. aktivátor (obvykle halogenidová sůl); a

3. inertní prášek, nejčastěji oxid hlinitý.

Substrát a prášková směs jsou uloženy v retortě, která je po dobu dostatečnou pro vytvoření povlaku vyhřívána na teplotu 1 030 K (757 °C) až 1 375 K (1 102 °C);

d. plazmové stříkání je proces nanášení povlaku, při němž plazmový hořák (stříkací pistole), který tvoří a reguluje plazmu, přijímá povlakový materiál ve formě prášku nebo drátu, taví a vrhá jej na substrát, na kterém se tak vytváří celistvě spojený povlak. Plazmovým stříkáním se rozumí buď nízkotlaké plazmové stříkání, nebo vysokorychlostní plazmové stříkání;

Pozn. 1   Výrazem nízkotlaký se rozumí, že tlak je nižší než okolní atmosférický tlak.

Pozn. 2   Výrazem vysokorychlostní se rozumí, že rychlost plynu na výstupu z trysky je při 293 K (20 °C) a 0,1 MPa vyšší než 750 m/s.s

e. nanášení řídké kaše je proces vytvoření povlaku modifikací povrchu nebo nanášení povlaku, při němž kovový nebo keramický prášek s organickým pojivem suspenduje v kapalině a nanáší se na substrát buď stříkáním, ponořením nebo natíráním. Poté se suší na vzduchu nebo v peci a tepelně zpracovává tak, aby se docílilo požadovaného povlaku;

f. naprašování je proces vytvoření povlaku založený na přenosu pohybové energie, při němž se v elektrickém poli urychlují kladné ionty směrem k povrchu terče (povlakový materiál). Kinetická energie dopadajících iontů způsobuje, že se z povrchu terče uvolňují atomy, které se ukládají na vhodně nastavený substrát;

Pozn. 1   Tabulka se vztahuje pouze na proces triodového, magnetronového nebo reaktivního naprašování, které se používá pro zvýšení přilnavosti povlaku a rychlosti nanášení a na vysokofrekvenční (RF) naprašování používané za účelem odpařování nekovových povlakových materiálů.

Pozn. 2   Pro aktivaci nanášení lze používat iontové paprsky o nízké energii (méně než 5 keV).

g. iontová implantace je proces vytvoření povlaku modifikací povrchu, při němž se prvek, který se má legovat, ionizuje, urychluje gradientem napětí a implantuje do povrchové vrstvy substrátu. Patří sem procesy, ve kterých se iontová implantace provádí fyzikální depozicí z plynné fáze elektronovým svazkem nebo naprašováním.

KATEGORIE 3 – ELEKTRONIKA

3ASystémy, zařízení a součásti

Poznámka 1:   Kontrolní status zařízení a součástí popsaných v položkách 3A001 nebo 3A002, jiných než popsaných v položkách 3A001.a.3. až 3A001.a.10., 3A001.a.12. nebo 3A001.a.14, které jsou speciálně konstruované nebo které mají totožné funkční vlastnosti jako jiná zařízení, je určen kontrolním statusem těchto jiných zařízení.

Poznámka 2:   Status integrovaných obvodů popsaných v položkách 3A001.a.3. až 3A001.a.9., 3A001.a.12. nebo 3A001.a.14, které jsou pevně naprogramovány nebo konstruovány pro specifickou funkci v jiných zařízeních, je určen statusem těchto jiných zařízení.

Pozn.   Pokud výrobce nebo žadatel nemůže určit status jiného zařízení, řídí se status integrovaných obvodů položkami 3A001.a.3. až 3A001.a.9., 3A001.a.12 a 3A001.a.14.

3A001Elektronické zboží:

a. integrované obvody pro všeobecné použití:

Poznámka 1:   Kontrolní status polovodičových destiček (dokončených nebo nedokončených) s určenou funkcí se hodnotí podle parametrů uvedených v položce 3A001.a.

Poznámka 2:   Do integrovaných obvodů patří tyto typy:

  „monolitické integrované obvody“,

  „hybridní integrované obvody“,

  „vícečipové integrované obvody“,

  „integrované obvody vrstvového typu“, včetně křemíkových obvodů na safírové podložce,

  „optické integrované obvody“,

  „trojrozměrné integrované obvody“,

  „monolitické mikrovlnné integrované obvody“ („MMIC“).

1. integrované obvody konstruované nebo klasifikované jako radiačně odolné, které vydrží:

a. celkovou dávku radiace 5 × 103 Gy (křemík) nebo vyšší;

b. rychlost dávky 5 × 106 Gy (křemík)/s nebo vyšší; nebo

c. hustota (integrovaný tok) neutronů (ekvivalent 1 MeV) 5 × 1013 n/cm2 nebo vyšší na křemíkové podložce nebo jeho ekvivalent pro jiné materiály;

Poznámka:   Položka 3A001.a.1.c. nezahrnuje kov-izolant-polovodiče (MIS).

2. „mikroprocesorové mikroobvody“, „mikropočítačové mikroobvody“, mikroregulátorové mikroobvody, paměťové integrované obvody vyrobené ze složených polovodičů, analogově-číslicové převodníky, integrované obvody obsahující analogově-číslicové převodníky a uchovávající nebo zpracovávající digitalizovaná data, číslicově-analogové převodníky, elektro-optické nebo „optické integrované obvody“ pro „zpracování signálů“, uživatelem programovatelná logická pole, zákaznické integrované obvody, pro které buď není známa funkce, nebo není znám status zařízení, ve kterém bude integrovaný obvod použit, procesory pro rychlou Fourierovu transformaci (FFT), elektricky vymazatelné programovatelné permanentní paměti (EEPROM), vyrovnávací paměti flash, statické paměti s náhodným přístupem (SRAM) nebo magnetické paměti s náhodným přístupem (MRAM), které mají některou z těchto vlastností:

a. jsou určeny pro provoz při okolní teplotě vyšší než 398 K (125 °C);

b. jsou určeny pro provoz při okolní teplotě nižší 218 K (–55 °C); nebo

c. jsou určeny pro provoz v celém intervalu okolních teplot od 218 K (–55 °C) do 398 K (125 °C);

Poznámka:   Položka 3A001.a.2. nezahrnuje integrované obvody pro civilní automobily nebo pro železniční vlaky.

3. „mikroprocesorové mikroobvody“, „mikropočítačové mikroobvody“ a mikroregulátorové mikroobvody vyrobené ze složených polovodičů a pracující při hodinových frekvencích vyšších než 40 MHz;

Poznámka:   Položka 3A001.a.3. zahrnuje číslicové signální procesory, číslicové maticové procesory a číslicové koprocesory.

4. nevyužito;

5. integrované obvody analogově-číslicových (ADC) a číslicově-analogových převodníků (DAC):

a. analogově-číslicové převodníky (ADC), které mají některou z těchto vlastností:

Pozn.   VIZ TÉŽ 3A101.

1. rozlišení nejméně 8 bitů, avšak menší než 10 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 1,3 gigavzorků za sekundu (GSPS);

2. rozlišení nejméně 10 bitů, avšak menší než 12 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 600 megavzorků za sekundu (GSPS);

3. rozlišení nejméně 12 bitů, avšak menší než 14 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 400 megavzorků za sekundu (MSPS);

4. rozlišení nejméně 14 bitů, avšak menší než 16 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 250 megavzorků za sekundu (MSPS); nebo

5. rozlišení nejméně 16 bitů s výstupní rychlostí vyšší než 65 megavzorků za sekundu (MSPS);

Pozn.   Integrované obvody obsahující analogově-číslicové převodníky a ukládající nebo zpracovávající digitalizovaná data, viz položka 3A001.a.14.

Technické poznámky:

1.   Rozlišení n bitu odpovídá kvantizaci 2n stavu.

2.   Počet bitů ve výstupním slově je roven rozlišení analogově-číslicového převodníku (ADC).

3.   Výstupní rychlost je maximální výstupní rychlost převodníku, bez ohledu na architekturu nebo nadměrné vzorkování.

4.   U ‚vícekanálových ADC‘ nejsou výstupy sčítány a výstupní rychlostí je maximální výstupní rychlost každého kanálu.

5.   U ‚prokládaných ADC‘ nebo u ‚vícekanálových ADC‘, u nichž je stanoven prokládaný operační mód, se výstupy sčítají a rychlost výstupu je celková společná rychlost výstupu všech výstupů.

6.   Prodejci mohou označovat výstupní rychlost i výrazy vzorkovací rychlost, rychlost konverze nebo rychlost propustnosti. Často se uvádí v megahertzích (MHz), megaslovech za sekundu nebo megavzorcích za sekundu (MSPS).

7.   Pro účely měření výstupní rychlosti odpovídá jeden vzorek za sekundu 1 Hz nebo jednomu výstupnímu slovu za sekundu.

8.   ‚Vícekanálová ADC‘: zařízení, která obsahují více než jeden ADC, navržená tak, aby měl každý ADC svůj vlastní analogový vstup.

9.   ‚Prokládaná ADC‘: zařízení, která mají více jednotek ADC, které odebírají vzorky z totožného analogového vstupu v rozdílný časový okamžik tak, aby při sečtení výstupů byl analogový vstup účinně navzorkován a převeden vyšší vzorkovací rychlostí.

b. číslicově-analogové převodníky (DAC), které mají některou z těchto vlastností:

1. rozlišení 10 bitů nebo vyšší s ‚nastavenou rychlostí aktualizace‘ vyšší než 3 500 MSPS; nebo

2. rozlišení 12 bitů nebo vyšší s ‚nastavenou rychlostí aktualizace‘ vyšší než 1 250 MSPS, které mají některou z těchto vlastností:

a. doba ustálení na 0,024 % z plného rozkmitu při úplném kroku je kratší než 9 ns; nebo nebo

b. ‚dynamický rozsah bez parazitních složek‘ (SDFR) větší než 68 dBc (přenos) při syntetizaci plného rozkmitu analogového signálu 100 MHz nebo nejvyšší plné frekvence specifikovaného analogového signálu nižšího než 100 MHz.

Technické poznámky:

1.   ‚Dynamický rozsah bez parazitních složek‘ (SFDR): poměr hodnoty RMS přenosové frekvence (nejsilnější složka signálu) u vstupu DAC k hodnotě RMS druhého nejsilnějšího zvuku nebo složky harmonického zkreslení u výstupu.

2.   SFDR se určuje přímo podle specifikační tabulky nebo z charakterizačních přehledů SFDR ve srovnání s frekvencemi.

3.   Signálem s plným rozkmitem se rozumí signál, jehož amplituda je větší než –3 dBfs.

4.   ‚Nastavená rychlost aktualizace‘ u DAC:

a.   u běžných DAC (bez převzorkování) je ‚nastavená rychlost aktualizace‘ rychlostí, kterou je digitální signál převeden do analogového signálu a analogové hodnoty výstupu jsou změněny pomocí DAC. DAC, u kterého lze obejít převzorkování (hodnota převzorkování 1), by měl být považován za běžný DAC (bez převzorkování);

b.   u DAC s převzorkováním se ‚nastavenou rychlostí aktualizace‘ rozumí rychlost aktualizace DAC dělená nejmenším interpolačním faktorem. U DAC s převzorkováním se ‚nastavená rychlost aktualizace‘ může vyjádřit různě, včetně těchto hodnot:

  rychlostí vstupních dat

  rychlostí vstupních slov

  rychlostí vstupních vzorků

  maximální celkovou rychlostí vstupní sběrnice

  maximální rychlostí hodin DAC pro hodinový vstup DAC.

6. elektrooptické a „optické integrované obvody“ pro „zpracování signálů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. jedna nebo více vnitřních „laserových“ diod;

b. jeden nebo více vnitřních prvků pro detekci světla; a

c. optické vlnovody;

7. uživatelem programovatelná logická zařízení, která mají některou z těchto vlastností:

a. maximální počet jednokoncových číselných vstupů/výstupů větší než 700; nebo

b. ‚agregovanou špičkovou jednosměrnou rychlost sériového přenosu dat‘ 500 Gb/s nebo vyšší;

Poznámka:   Položka 3A001.a.7. zahrnuje:

  jednoduchá programovatelná logická zařízení (SPLD),

  složitá programovatelná logická zařízení (CPLD),

  uživatelem programovatelná hradlová pole (FPGA),

  uživatelem programovatelná logická pole (FPLA),

  uživatelem programovatelné vnitřní spoje (FPIC).

Pozn.   Integrované obvody s uživatelem programovatelnými logickými obvody kombinované s analogově-číslicovým převodníkem, viz položka 3A001.a.14.

Technické poznámky:

1.   Maximální počet číslicových vstupů/výstupů uvedený v položce 3A001.a.7.a. se rovněž uvádí jako maximální vstupy/výstupy uživatele či maximální dostupné vstupy/výstupy bez ohledu na to, je-li integrovaný obvod v pouzdru, či nezapouzdřený.

2.   ‚Agregovaná špičková jednosměrná rychlost sériového přenosu dat‘ je součinem špičkové jednosměrné rychlosti sériového přenosu dat násobené počtem přijímačů-vysílačů na FPGA.

8. nevyužito;

9. integrované obvody pro neuronové sítě;

10. zákaznické integrované obvody, u nichž výrobci buď není známa funkce nebo není znám kontrolní status zařízení, ve kterém bude integrovaný obvod použit a které mají některou z těchto vlastností:

a. více než 1 500 vývodů;

b. typická „doba zpoždění základního hradla“ menší než 0,02 ns; nebo

c. pracovní frekvence větší než 3 GHz;

11. číslicové integrované obvody, jiné než popsané v položkách 3A001.a.3. až 3A001.a.10. a 3A001.a.12., které jsou založeny na jakémkoli složeném polovodiči a které mají některou z těchto vlastností:

a. ekvivalentní počet hradel větší než 3 000 (dvouvstupová hradla); nebo

b. překlápěcí frekvence vyšší než 1,2 GHz;

12. procesory pro rychlou Fourierovu transformaci (FFT), jejichž jmenovitá doba provádění pro N-bodovou komplexní FFT činí méně než (N log2 N)/20 480 ms, kde N je počet bodů;

Technická poznámka:

Rovná-li se N 1 024 bodům, činí doba provádění podle vzorce uvedeného v položce 3A001.a.12. 500 μs.

13. integrované obvody přímých digitálních syntetizátorů (DDS), které mají některou z těchto vlastností:

a. hodinovou frekvenci číslicově–analogového převodníku (DAC) 3,5 GHz nebo vyšší a rozlišení DAC 10 bitů nebo větší, avšak menší než 12 bitů; nebo

b. hodinovou frekvenci DAC 1,25 GHz nebo vyšší a rozlišení DAC 12 bitů nebo větší;

Technická poznámka:

Hodinovou frekvenci číslicově-analogového převodníku (DAC) je možno specifikovat jako hlavní hodinovou frekvenci nebo vstupní hodinovou frekvenci.

14. Integrované obvody, které vykonávají vše níže uvedené:

a. analogově-číslicové převody mající některou z těchto vlastností:

1. rozlišení nejméně 8 bitů, avšak menší než 10 bitů, s rychlostí vstupních vzorků vyšší než 1,3 gigavzorků za sekundu (GSPS);

2. rozlišení nejméně 10 bitů, avšak menší než 12 bitů, s rychlostí vstupních vzorků vyšší než 1,0 gigavzorků za sekundu (GSPS);

3. rozlišení nejméně 12 bitů, avšak menší než 14 bitů, s rychlostí vstupních vzorků vyšší než 1,0 gigavzorků za sekundu (GSPS);

4. rozlišení nejméně 14 bitů, avšak menší než 16 bitů, s rychlostí vstupních vzorků vyšší než 400 megavzorků za sekundu (MSPS); nebo

5. rozlišení nejméně 16 bitů, s rychlostí vstupních vzorků vyšší než 180 megavzorků za sekundu (MSPS); a

b. mající některou z těchto vlastností:

1. uchovávání digitalizovaných dat; nebo

2. zpracování digitalizovaných dat;

Pozn. 1.   Integrované obvody s analogově-číslicovým převodníkem viz 3A001.a.5.a.

Pozn. 2.   Uživatelem programovatelné logické obvody viz 3A001.a.7.

b. mikrovlnná zařízení nebo zařízení pracující s milimetrovými vlnami:

Technické poznámky:

1.   Pro účely položky 3A001.b. platí, že parametr nasycený špičkový výstupní výkon může být na výrobních listech uveden rovněž jako výkon, nasycený výstupní výkon, maximální výstupní výkon, špičkový výstupní výkon nebo špičkový obálkový výkon.

2.   Pro účely položky 3A001.b.1 se ‚vakuovými elektronickými součástkami‘ rozumí elektronické součástky založené na interakci elektronového paprsku s elektromagnetickou vlnou šířící se ve vakuovém okruhu nebo interagující s radiofrekvenčními vakuovými dutinovými rezonátory. ‚Vakuové elektronické součástky‘ zahrnují klystrony, permaktrony a jejich odvozeniny.

1. ‚vakuové elektronické součástky‘ a katody:

Poznámka 1:   Položka 3A001.b.1. nezahrnuje ‚vakuové elektronické součástky‘ konstruované nebo určené pro provoz v jakémkoliv frekvenčním pásmu se všemi těmito vlastnostmi:

a.   nepřesahuje 31,8 GHz; a

b.   je „přiděleno podle ITU“ pro radiokomunikační služby, nikoliv však pro navigační rádiové služby.

Poznámka 2:   Položka 3A001.b.1. nezahrnuje ‚vakuové elektronické součástky‘, které nejsou „vhodné pro kosmické aplikace“ a které mají všechny tyto vlastnosti:

a.   průměrný výstupní výkon 50 W nebo menší; a

b.   jsou konstruovány nebo určeny pro činnost v kterémkoliv frekvenčním pásmu se všemi těmito vlastnostmi:

1.   více než 31,8 GHz, avšak nejvýše 43,5 GHz; a

2.   je „přiděleno podle ITU“ pro radiokomunikační služby, nikoliv však pro navigační rádiové služby.

a. ‚vakuové elektronické součástky‘ s postupnou vlnou pulzní nebo průběžnou:

1. součástky pracující při frekvencích vyšších než 31,8 GHz;

2. součástky s ohřívačem katody s dobou náběhu na jmenovitý RF výkon menší než 3 s;

3. součástky se spojenou dutinou nebo jejich odvozeniny, s „frakční šířkou pásma“ větší než 7 % nebo špičkovým výkonem vyšším než 2,5 kW;

4. součástky založené na šroubovicovém, složeném vlnovodu nebo na serpentinových vlnovodových obvodech nebo jejich odvozeniny, které mají některou z těchto vlastností:

a. „okamžitá šířka pásma“ větší než 1 oktáva a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 0,5;

b. „okamžitá šířka pásma“ nejvýše 1 oktáva a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 1;

c. jsou „vhodné pro kosmické aplikace“; nebo

d. mají elektronové dělo se síťkou;

5. součástky s „frakční šířkou pásma“ větší nebo rovnou 10 % s některou z těchto vlastností:

a. prstencový elektronový paprsek;

b. neaxisymetrický elektronový paprsek; nebo

c. několik elektronových paprsků;

b. zesilovací ‚vakuové elektronické součástky‘ se zkříženými poli o zisku větším než 17 dB;

c. termionické katody konstruované pro ‚vakuové elektronické součástky‘ produkující emisní proudovou hustotu při jmenovitých pracovních podmínkách vyšší než 5 A/cm2 nebo pulzní (neprůběžnou) proudovou hustotu při jmenovitých pracovních podmínkách vyšší než 10 A/cm2;

d. ‚vakuové elektronické součástky‘ schopné provozu v ‚duálním režimu‘.

Technická poznámka:

‚Duálním režimem‘ se rozumí, že paprskový proud z ‚vakuové elektronické součástky‘ lze pomocí síťky úmyslně měnit z průběžné vlny na pulzní režim a že produkuje špičkový pulzní výstupní výkon vyšší než výstupní výkon průběžné vlny.

2. zesilovače s „monolitickými integrovanými obvody“ (MMIC), které mají některou z těchto vlastností:

Pozn.   Zesilovače s „MMIC“, které mají integrovaný fázový posun, viz položka 3A001.b.12.

a. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 2,7 GHz až do 6,8 GHz včetně s „frakční šířkou pásma“ větší než 15 %, a mají některou z těchto vlastností:

1. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 75 W (48,75 dBm) při frekvencích přesahujících 2,7 GHz až do 2,9 GHz včetně;

2. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 55 W (47,4 dBm) při frekvencích přesahujících 2,9 GHz až do 3,2 GHz včetně;

3. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 40 W (46 dBm) při frekvencích přesahujících 3,2 GHz až do 3,7 GHz včetně; nebo

4. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 20 W (43 dBm) při frekvencích přesahujících 3,7 GHz až do 6,8 GHz včetně;

b. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 6,8 GHz až do 16 GHz včetně s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %, a mají některou z těchto vlastností:

1. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 10 W (40 dBm) při frekvencích přesahujících 6,8 GHz až do 8,5 GHz včetně; nebo

2. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 5 W (37 dBm) při frekvencích přesahujících 8,5 GHz až do 16 GHz včetně;

c. jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 3 W (34,77 dBm) při frekvencích přesahujících 16 GHz až do 31,8 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

d. jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 0,1 nW (– 70 dBm) při frekvencích přesahujících 31,8 GHz až do 37 GHz včetně;

e. jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 1 W (30 dBm) při frekvencích přesahujících 37 GHz až do 43,5 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

f. jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 31,62 mW (15 dBm) při frekvencích přesahujících 43,5 GHz až do 75 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

g. jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 10 mW (10 dBm) při frekvencích přesahujících 75 GHz až do 90 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 5 %; nebo

h. jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 0,1 nW (-70 dBm) při frekvencích přesahujících 90 GHz;

Poznámka 1:   nevyužito.

Poznámka 2:   Kontrolní status MMIC, jejíž jmenovitá provozní frekvence zahrnuje frekvence uvedené ve více než jednom frekvenčním pásmu podle položek 3A001.b.2.a až 3A001.b.2.h, je určen nejnižším prahem špičkového nasyceného výstupního výkonu.

Poznámka 3:   Poznámky 1 a 2 ke kategorii 3A znamenají, že 3A001.b.2 nezahrnuje MMIC, jsou-li speciálně vyrobené pro jiné použití, např. telekomunikace, radary, automobily.

3. Diskrétní mikrovlnné transistory, které jsou charakterizovány některou z těchto vlastností:

a. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 2,7 GHz až do 6,8 GHz včetně a mají některou z těchto vlastností:

1. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 400 W (56 dBm) při frekvencích přesahujících 2,7 GHz až do 2,9 GHz včetně;

2. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 205 W (53,12 dBm) při frekvencích přesahujících 2,9 GHz až do 3,2 GHz včetně;

3. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 115 W (50,61 dBm) při frekvencích přesahujících 3,2 GHz až do 3,7 GHz včetně; nebo

4. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 60 W (47,78 dBm) při frekvencích přesahujících 3,7 GHz až do 6,8 GHz včetně;

b. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 6,8 GHz až do 31,8 GHz včetně a mají některou z těchto vlastností:

1. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 50 W (47 dBm) při frekvencích přesahujících 6,8 GHz až do 8,5 GHz včetně;

2. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 15 W (41,76 dBm) při frekvencích přesahujících 8,5 GHz až do 12 GHz včetně;

3. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 40 W (46 dBm) při frekvencích přesahujících 12 GHz až do 16 GHz včetně; nebo

4. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 7 W (38,45 dBm) při frekvencích přesahujících 16 GHz až do 31,8 GHz včetně;

c. jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 0,5 W (27 dBm) při frekvencích přesahujících 31,8 GHz až do 37 GHz včetně;

d. jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 1 W (30 dBm) při frekvencích přesahujících 37 GHz až do 43,5 GHz včetně;

e. jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 0,1 nW (-70 dBm) při frekvencích přesahujících 43,5 GHz;

Poznámka 1:   Kontrolní status tranzistoru, jehož jmenovitá provozní frekvence zahrnuje frekvence uvedené ve více než jednom frekvenčním pásmu podle 3A001.b.3.a až 3A001.b.3.e. je určen nejnižším prahem saturovaného výstupního výkonu.

Poznámka 2:   Položka 3A001.b.3. zahrnuje nezapouzdřené destičky, destičky upevněné na nosičích, nebo v pouzdrech. Některé samostatné tranzistory mohou být také označovány jako zesilovače výkonu, ale status těchto samostatných tranzistorů se určuje podle 3A001.b.3.

4. mikrovlnné zesilovače v pevné fázi a mikrovlnné sestavy/moduly obsahující mikrovlnné zesilovače v pevné fázi, které mají některou z těchto vlastností:

a. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 2,7 GHz až do 6,8 GHz včetně s „frakční šířkou pásma“ větší než 15 %, a mají některou z těchto vlastností:

1. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 500 W (57 dBm) při frekvencích přesahujících 2,7 GHz až do 2,9 GHz včetně;

2. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 270 W (54,3 dBm) při frekvencích přesahujících 2,9 GHz až do 3,2 GHz včetně;

3. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 200 W (53 dBm) při frekvencích přesahujících 3,2 GHz až do 3,7 GHz včetně; nebo

4. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 90 W (49,54 dBm) při frekvencích přesahujících 3,7 GHz až do 6,8 GHz včetně;

b. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 6,8 GHz až do 31,8 GHz včetně s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %, a mají některou z těchto vlastností:

1. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 70 W (48,54 dBm) při frekvencích přesahujících 6,8 GHz až do 8,5 GHz včetně;

2. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 50 W (47 dBm) při frekvencích přesahujících 8,5 GHz až do 12 GHz včetně;

3. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 30 W (44,77 dBm) při frekvencích přesahujících 12 GHz až do 16 GHz včetně; nebo

4. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 20 W (43 dBm) při frekvencích přesahujících 16 GHz až do 31,8 GHz včetně;

c. jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 0,5 W (27 dBm) při frekvencích přesahujících 31,8 GHz až do 37 GHz včetně;

d. jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 2 W (33 dBm) při frekvencích přesahujících 37 GHz až do 43,5 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

e. jsou určeny pro činnost při frekvencích vyšších než 43,5 GHz a mají některou z těchto vlastností:

1. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 0,2 W (23 dBm) při frekvencích přesahujících 43,5 GHz až do 75 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

2. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 20 mW (13 dBm) při frekvencích přesahujících 75 GHz až do 90 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 5 %; nebo

3. špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 0,1 nW (–70 dBm) při frekvencích přesahujících 90 GHz; nebo

f. nevyužito.

Pozn. 1.   Zesilovače s MMIC, viz položka 3A001.b.2.

Pozn. 2   ‚Přenosové/přijímací moduly‘ a ‚přenosové moduly‘, viz položka 3A001.b.12.

Poznámka 1:   Nevyužito.

Poznámka 2:   Kontrolní status položky, jejíž jmenovitá provozní frekvence zahrnuje frekvence uvedené ve více než jednom frekvenčním pásmu podle 3A001.b.4.a až 3A001.b.4.e, je určen nejnižším prahem špičkového nasyceného výstupního výkonu.

5. elektronicky nebo magneticky laditelné pásmové propusti nebo pásmové zdrže, které mají více než 5 laditelných rezonátorů s možností ladění 1,5:1 přes frekvenční pásmo (fmax/fmin) za méně než 10 μs a které mají některou z těchto vlastností:

a. šířka pásma propusti větší než 0,5 % středové frekvence; nebo

b. šířka pásma zdrže menší než 0,5 % středové frekvence;

6. nevyužito;

7. konvertory a harmonické směšovače, které mají některou z těchto vlastností:

a. konstruované pro rozšíření frekvenčního rozsahu „analyzátorů signálů“ nad 90 GHz;

b. konstruované pro rozšíření provozního rozsahu generátorů signálů:

1. nad 90 GHz;

2. na výstupní výkon vyšší než 100 mW (20 dBm) kdekoli v rámci frekvenčního rozsahu vyššího než 43,5 GHz, avšak nepřesahujícího 90 GHz;

c. konstruované pro rozšíření provozního rozsahu síťových analyzátorů:

1. nad 110 GHz;

2. na výstupní výkon vyšší než 31,62 mW (15 dBm) kdekoli v rámci frekvenčního rozsahu vyššího než 43,5 GHz, avšak nepřesahujícího 90 GHz;

3. na výstupní výkon vyšší než 1 mW (0 dBm) kdekoli v rámci frekvenčního rozsahu vyššího než 90 GHz, avšak nepřesahujícího 110 GHz; nebo

d. konstruované pro rozšíření frekvenčního rozsahu mikrovlnných zkušebních přijímačů nad 110 GHz;

8. mikrovlnné zesilovače výkonu obsahující ‚vakuové elektronické součástky‘ uvedené v položce 3A001.b.1., které mají všechny tyto vlastnosti:

a. pracovní frekvence vyšší než 3 GHz;

b. poměr průměrného výstupního výkonu k hmotnosti vyšší než 80 W/kg; a

c. objem menší než 400 cm3;

Poznámka:   Položka 3A001.b.8. nezahrnuje zařízení konstruovaná nebo určená pro provoz v kterémkoliv frekvenčním pásmu, které je „přiděleno podle ITU“ pro radiokomunikační služby, nikoliv však pro navigační rádiové služby.

9. mikrovlnné výkonové moduly (MPM), sestávající nejméně z ‚vakuové elektronické součástky‘ s postupnou vlnou, „monolitického mikrovlnného integrovaného obvodu“ („MMIC“) a integrovaného elektronického regulátoru napětí, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. ‚čas zapnutí‘ z vypnutého stavu do plně provozního stavu kratší než 10 sekund;

b. objem menší než je maximální jmenovitý výkon ve wattech násobený 10 cm3/W; a

c. „okamžitá šířka pásma“ větší než 1 oktáva (fmax > 2fmin) a s některou z těchto vlastností:

1. pro frekvence rovné nebo nižší než 18 GHz, vysokofrekvenční (RF) výstupní výkon vyšší než 100 W; nebo

2. frekvenci vyšší než 18 GHz.

Technické poznámky:

1.   Pro výpočet objemu v položce 3A001.b.9.b. je poskytnut tento příklad: pro maximální jmenovitý výkon 20 W by objem činil: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.   ‚Čas zapnutí‘ v položce 3A001.b.9.a. znamená dobu od plně vypnutého stavu do plně provozního stavu; tzn. tento čas zahrnuje dobu zahřátí MPM.

10. oscilátory nebo sestavy oscilátorů, které mají fungovat s fázovým šumem s jedním postranním pásmem (SSB) v dBc/Hz nižším (lepším) než - (126 + 20log10F – 20log10f) kdekoli v rozpětí 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz;

Technická poznámka:

V položce 3A001.b.10. je F odchylka pracovní frekvence v Hz a f je pracovní frekvence v MHz.

11. „Elektronické sestavy“„frekvenčních syntetizátorů“, které mají „dobu přepínání frekvence“ podle kteréhokoli z těchto pravidel:

a. kratší než 143 ps;

b. kratší než 100 μs pro každou změnu frekvence přesahující 2,2 GHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 4,8 GHz, avšak nepřesahujícího 31,8 GHz;

c. nevyužito;

d. kratší než 500 μs pro každou změnu frekvence přesahující 550 MHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 31,8 GHz, avšak nepřesahujícího 37 GHz;

e. kratší než 100 μs pro každou změnu frekvence přesahující 2,2 GHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 37 GHz, avšak nepřesahujícího 90 GHz;

f. nevyužito; nebo

g. kratší než 1 ms v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 90 GHz.

Pozn.:   Pokud jde o „analyzátory signálů“ pro obecné účely, viz položka 3A002.c., generátory signálů viz položka 3A002.d., síťové analyzátory viz položka 3A002.e. a mikrovlnné zkušební přijímače viz položka 3A002.f.

12. ‚Přenosové/přijímací moduly‘, ‚přenosové/příjímací MMIC‘, ‚přenosové moduly‘ a ‚přenosové MMIC‘ určené pro provoz při frekvencích vyšších než 2,7 GHz a mající všechny tyto vlastnosti:

a. špičkový nasycený výstupní výkon (ve wattech) Psat je větší než 505,62 děleno druhou mocninou maximální provozní frekvence (v GHz) [Psat > 505,62 W*GHz2/fGHz 2] pro kterýkoli kanál;

b. „frakční šířka pásma“ 5 % nebo více pro kterýkoli kanál;

c. kterákoli planární strana o délce d (v cm) rovna či menší 15 děleno nejnižší provozní frekvencí v GHz [d ≤ 15cm*GHz*N/fGHz], kde N je počet přenosových nebo přenosových/přijímacích kanálů; a

d. elektronicky měnitelný fázový posun u každého kanálu.

Technické poznámky:

1.   ‚Přenosový/přijímací modul‘: je multifunkční „elektronická sestava“, která umožňuje dvousměrné ovládání amplitudy a fáze pro přenos a příjem signálů.

2.   ‚Přenosový modul‘: je „elektronická sestava“, která umožňuje ovládání amplitudy a fáze pro přenos signálů.

3.   ‚Přenosový/přijímací MMIC‘: je multifunkční „MMIC“, který umožňuje dvousměrné ovládání amplitudy a fáze pro přenos a příjem signálů.

4.   ‚Přenosový MMIC‘: je „MMIC“, který umožňuje ovládání amplitudy a fáze pro přenos signálů.

5.   2,7 GHz by mělo být použito jako nejnižší provozní frekvence (fGHz) ve vzorci uvedeném v položce 3A001.b.12.c pro přenosové/přijímací moduly se jmenovitým provozním rozsahem 2,7 GHz a nižším [d ≤ 15 cm*GHz*N/2,7 GHz].

6.   Položka 3A001.b.12 se vztahuje na ‚přenosové/vysílací moduly‘ nebo ‚přenosové moduly‘ s jímačem tepla nebo bez něj. Hodnota d v položce 3A001.b.12.c nezahrnuje žádnou část ‚přenosového/vysílacího modulu‘ nebo ‚přenosového modulu‘, která slouží jako jímač tepla.

7.   ‚Přenosové/přijímací moduly‘ nebo ‚přenosové moduly‘ nebo ‚přenosové/přijímací MMIC‘ nebo ‚přenosové MMIC‘ mohou, ale nemusí mít N integrovaných rozbíhajících se antétnních prvků, kde N je počet přenosových nebo přenosových/přijímacích kanálů.

c. zařízení s akustickou vlnou a speciálně pro ně konstruované součásti:

1. zařízení s povrchovou akustickou vlnou a s podpovrchovou akustickou vlnou, která mají některou z těchto vlastností:

a. nosná frekvence vyšší než 6 GHz;

b. nosná frekvence vyšší než 1 GHz, avšak nejvýše 6 GHz, a některá z těchto vlastností:

1. ‚potlačení postranních laloků frekvence‘ větší než 65 dB;

2. součin maximální doby zpoždění a šířky pásma (doba v μs a šířka pásma v MHz) větší než 100;

3. šířka pásma větší než 250 MHz; nebo

4. disperzní zpoždění větší než 10 μs; nebo

c. nosná frekvence nejvýše 1 GHz a některá z těchto vlastností:

1. součin maximální doby zpoždění a šířky pásma (doba v μs a šířka pásma v MHz) větší než 100;

2. disperzní zpoždění větší než 10 μs; nebo

3. ‚potlačení postranních laloků frekvence‘ větší než 65 dB a šířka pásma větší než 100 MHz;

Technická poznámka:

‚Potlačení postranních laloků frekvence‘ je maximální hodnota potlačení uvedená na bezpečnostním listu.

2. zařízení s prostorovou akustickou vlnou, jež umožňují přímé zpracování signálů při frekvencích větších než 6 GHz;

3. akusticko-optická zařízení na „zpracování signálů“, která využívají interakci mezi akustickými vlnami (prostorovými nebo povrchovými) a světelnými vlnami a umožňují přímé zpracování signálů nebo obrazů, včetně spektrální analýzy, korelace nebo konvoluce;

Poznámka:   Položka 3A001.c. se nevztahuje na zařízení s akustickou vlnou, která se omezují na použití jako jednopásmová propust, dolní propust, horní propust nebo pásmová zádrž, nebo na funkci rezonátoru.

d. elektronické součástky a obvody, které obsahují součástky vyrobené ze „supravodivých“ materiálů speciálně konstruovaných pro činnost při teplotách pod „kritickou teplotou“ alespoň jedné ze „supravodivých“ složek a které mají některou z těchto vlastností:

1. spínání proudu pro číslicové obvody využívající „supravodivá“ hradla se součinem doby zpoždění na jedno hradlo (v sekundách) a ztráty výkonu na jedno hradlo (ve wattech) menším než 10–14 J; nebo

2. frekvenční selekce při všech frekvencích využívajících rezonanční obvody s hodnotami jakosti Q vyššími než 10 000 ;

e. vysokoenergetická zařízení:

1. ‚články‘:

a. ‚primární články‘, které mají ‚hustotu energie‘ vyšší než 550 Wh/kg při 20 °C;

b. ‚sekundární články‘, které mají ‚hustotu energie‘ vyšší než 350 Wh/kg při 20 °C;

Technické poznámky:

1.   Pro účely položky 3A001.e.1. se ‚hustota energie‘ (Wh/kg) vypočte z jmenovitého napětí vynásobeného jmenovitou kapacitou v ampérhodinách (Ah) děleno hmotností v kilogramech. Pokud jmenovitá kapacita není uvedena, vypočítá se hustota energie z čtverce jmenovitého napětí vynásobeného poté dobou vybíjení v hodinách děleno vybíjecí zátěží v ohmech a hmotností v kilogramech.

2.   Pro účely položky 3A001.e.1. se ‚článkem‘ rozumí elektrochemické zařízení, které má kladné i záporné elektrody, a elektrolyt, a je zdrojem elektrické energie. Jedná se o základní stavební prvek baterie.

3.   Pro účely položky 3A001.e.1.a. se ‚primárním článkem‘ rozumí ‚článek‘, který není určen k tomu, aby byl nabíjen jiným zdrojem.

4.   Pro účely položky 3A001.e.1.b. se ‚sekundárním článkem‘ rozumí ‚článek‘, který je určen k tomu, aby byl nabíjen vnějším elektrickým zdrojem.

Poznámka:   Položka 3A001.e.1. nezahrnuje baterie, včetně jednočlánkových.

2. vysokoenergetické akumulační kondenzátory:

Pozn.   VIZ TÉŽ 3A201.a. a Seznam vojenského materiálu.

a. kondenzátory s opakovací frekvencí méně než 10 Hz (jednorázové akumulační kondenzátory), které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jmenovité napětí rovnající se nebo větší než 5 kV;

2. hustota energie rovnající se nebo větší než 250 J/kg; a

3. celková energie rovnající se nebo větší než 25 kJ;

b. kondenzátory s opakovací frekvencí nejméně 10 Hz, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jmenovité napětí rovnající se nebo větší než 5 kV;

2. hustota energie rovnající se nebo větší než 50 J/kg;

3. celková energie rovnající se nebo větší než 100 J; a

4. životnost rovnající se nebo větší než 10 000 cyklů nabití/vybití;

3. „supravodivé“ elektromagnety a solenoidy, speciálně konstruované k plnému nabití nebo vybití za méně než jednu sekundu, které mají všechny tyto vlastnosti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 3A201.b.

Poznámka:   Položka 3A001.e.3 nezahrnuje „supravodivé“ elektromagnety nebo solenoidy speciálně konstruované pro lékařské přístroje k zobrazování na principu magnetické rezonance (MRI).

a. energie dodaná při vybití vyšší než 10 kJ během první sekundy;

b. vnitřní průměr vinutí vedoucích proud větší než 250 mm; a

c. jsou určeny pro magnetickou indukci větší než 8 T nebo „celkovou proudovou hustotu“ ve vinutí větší než 300 A/mm2;

4. solární články, sestavy propojených článků s krycím sklem (CIC), solární panely a solární pole, které jsou „vhodné pro kosmické aplikace“, a jejichž minimální průměrná účinnost při provozní teplotě 301 K (28 °C) za simulovaného osvětlení ‚AM0‘ s intenzitou ozáření 1 367 wattů na metr čtvereční (W/m2) je vyšší než 20 %;

Technická poznámka:

Pojmem ‚AM0‘ nebo ‚Air Mass Zero‘ se rozumí spektrální intenzita záření slunečního světla ve vnější atmosféře Země, je-li vzdálenost Země od Slunce jedna astronomická jednotka (AU).

f. snímače absolutní polohy se vstupem z otočného hřídele, které mají „přesnost“ rovnou nebo menší (lepší) než 1,0 úhlové vteřiny a které jsou k tomu vybaveny speciálně konstruovanými kódovacími prstenci, kotouči nebo miskami;

g. polovodičová pulsní výkonová spínací tyristorová zařízení a ‚tyristorové moduly‘ využívající buď elektricky, opticky řízených metod spínání nebo metod spínání řízených elektronovým zářením, a které mají kteroukoliv z těchto vlastností:

1. maximální rychlost růstu proudu při zapnutí (di/dt) vyšší než 30 000 A/μs a napětí ve vypnutém stavu vyšší než 1 100 V; nebo

2. maximální rychlost růstu proudu při zapnutí (di/dt) vyšší než 2 000 A/μs a všechny tyto vlastnosti:

a. špičkové napětí při vypnutém stavu rovno nebo vyšší než 3 000 V; a

b. špičkový (rázový) proud rovný nebo vyšší než 3 000 A.

Poznámka 1:   Položka 3A001.g. zahrnuje:

  křemíkově řízené usměrňovače (SCR)

  elektricky spínané tyristory (ETT)

  světlem spínané tyristory (LTT)

  integrované hradlem komutované tyristory (IGCT)

  hradlem vypínané tyristory (GTO)

  tyristory řízené MOS (MCT)

  solidtrony

Poznámka 2:   Položka 3A001.g. nezahrnuje řídicí tyristorová zařízení a ‚tyristorové moduly‘ zahrnuté do vybavení určeného pro aplikace na civilních železnicích nebo v „civilních letadlech“.

Technická poznámka:

Pro účely položky 3A001.g. obsahuje ‚tyristorový modul‘ jedno nebo více tyristorových zařízení.

h. polovodičové výkonové spínače a diody na regulaci výkonu či ‚moduly‘, které mají tyto vlastnosti:

1. jsou určeny pro maximální pracovní spojovací teplotu vyšší než 488 K (215 °C);

2. opakovatelné vrcholové napětí v nevodivém stavu (blokovací napětí) větší než 300 V; a

3. stejnosměrný proud větší než 1 A.

Poznámka 1:   Opakovatelné vrcholové napětí v nevodivém stavu uvedené v položce 3A001.h. zahrnuje napětí mezi vývodem a zdrojem, kolektorem a emitorem, opakovatelné špičkové závěrné napětí a opakovatelné špičkové blokovací napětí v nevodivém stavu.

Poznámka 2:   Položka 3A001.h. zahrnuje:

  tranzistory s přechodovým hradlem (JFET)

  vertikální tranzistory s přechodovým hradlem (VJFET)

  výkonové tranzistory typu MOSFET

  tranzistory řízené pólem s dvojitou difúzní strukturou kov-oxid-polovodič (DMOSFET)

  bipolární tranzistory s izolovaným hradlem (IGBT)

  tranzistory s vysokou pohyblivostí elektronů (HEMT)

  bipolární plošné tranzistory (BJT)

  tyristory a řízené křemíkové usměrňovače (SCR)

  vypínací tyristory GTO

  tyristory vypínané emitorem (ETO)

  diody PIN

  Schottkyho diody

Poznámka 3:   Položka 3A001.h. nezahrnuje spínače, diody či ‚moduly‘ zakomponované do vybavení určeného pro použití v civilních automobilech, civilních železničních vlacích a „civilních letadlech“.

Technická poznámka:

Pro účely položky 3A001.h. obsahují ‚moduly‘ jeden nebo více polovodičových výkonových spínačů či diod k regulaci výkonu.

3A002Univerzální „elektronické sestavy“,

a. záznamová zařízení a osciloskopy:

1. nevyužito;

2. nevyužito;

3. nevyužito;

4. nevyužito;

5. nevyužito;

6. záznamníky digitálních dat, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. trvalý ‚spojitý přenos dat‘ více než 6,4 Gbit/s na disk nebo do paměti SSD jednotky; a

b. procesor, který analyzuje data radiofrekvenčního signálu při jejich nahrávání;

Technické poznámky:

1.   Pro záznamová zařízení s architekturou paralelních sběrnic je rychlost ‚spojitého přenosu dat‘ definována jako součin nejvyšší rychlosti přenosu slov násobená počtem bitů ve slově.

2.   ‚Spojitý přenos dat‘ je nejvyšší rychlost přenosu dat, při níž je přístroj schopen zaznamenávat data na disk nebo do paměti SSD jednotky bez ztráty jakékoli informace a při zachování vstupní rychlosti číslicových dat nebo převodní rychlosti digitalizátoru.

7. Osciloskopy pracující v reálném čase s šumovým napětím o střední kvadratické hodnotě nižším než 2 % plné stupnice při vertikálním nastavení stupnice, které poskytuje nejnižší hodnotu šumu pro veškeré vstupy s poklesem o 3 dB v pásmu 60 GHz nebo větším na každý kanál;

Poznámka:   Položka 3A002.a.7. nezahrnuje osciloskopy pro vzorkování v ekvivalentním čase.

b. nevyužito;

c. „analyzátory signálů“:

1. „analyzátory signálů“, které mají šířku pásma rozlišení (RBW) 3 dB přesahující 10 MHz kdekoli v rámci frekvenčního rozsahu vyššího než 31,8 GHz, avšak nepřesahujícího 37 GHz;

2. „analyzátory signálů“, které mají průměrnou prahovou úroveň šumu (DANL) menší (lepší než) – 150 dBm/Hz kdekoli ve frekvenčním pásmu od 43,5 GHz do 90 GHz;

3. „analyzátory signálů“ s frekvencí vyšší než 90 GHz;

4. „analyzátory signálů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. „šířka pásma v reálném čase“ vyšší než 170 MHz; a

b. mají některou z těchto vlastností:

1. 100 % pravděpodobnost odhalení s méně než 3dB snížením z plné amplitudy v důsledku prodlev nebo proluk signálů trvajících 15 μs nebo méně; nebo

2. funkci „spouštěče podle frekvenční masky“ se 100 % pravděpodobností spuštění (zachycení) signálů trvajících 15 μs nebo méně;

Technické poznámky:

1.   Pravděpodobnost odhalení v položce 3A002.c.4.b.1. se rovněž označuje jako pravděpodobnost zachycení.

2.   Pro účely položky 3A002.c.4.b.1. se doba 100 % pravděpodobnosti odhalení rovná minimální době trvání signálu, která je nutná pro specifikovanou úroveň nejistoty měření.

Poznámka:   Položka 3A002.c.4. nezahrnuje takové „analyzátory signálů“, které používají pouze pásmové filtry s konstantním procentem (známé též jako oktávové filtry nebo filtry se zlomky oktáv).

5. nevyužito;

d. generátory signálů, které mají některou z těchto vlastností:

1. určené ke generování impulsem modulovaných signálů, které mají všechny níže uvedené vlastnosti, kdekoliv v rámci frekvenčního rozsahu vyššího než 31,8 GHz, avšak nepřesahujícího 37 GHz:

a. ‚doba trvání pulsu‘ menší než 25 ns; a

b. poměr vypnuto/zapnuto rovnající se nebo větší než 65 dB;

2. výstupní výkon vyšší než 100 mW (20 dBm) kdekoli v rámci frekvenčního rozsahu vyššího než 43,5 GHz, avšak nepřesahujícího 90 GHz;

3. „doba přepínání frekvence“ určená podle kteréhokoli z těchto pravidel:

a. nevyužito;

b. kratší než 100 μs pro každou změnu frekvence přesahující 2,2 GHz v rámci frekvenčního rozsahu přesahujícího 4,8 GHz, avšak nepřesahujícího 31,8 GHz;

c. nevyužito;

d. kratší než 500 μs pro každou změnu frekvence přesahující 550 MHz v rámci frekvenčního rozsahu přesahujícího 31,8 GHz, avšak nepřesahujícího 37 GHz; nebo

e. kratší než 100 μs pro každou změnu frekvence přesahující 2,2 GHz v rámci frekvenčního rozsahu přesahujícího 37 GHz, avšak nepřesahujícího 90 GHz;

f. nevyužito;

4. fázový šum s jedním postranním pásmem (SSB) v dBc/Hz vymezen tak, že má některou z těchto vlastností:

a. menší (lepší) než – (126 + 20log10F – 20log 10 f) kdekoli v rozmezí 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz kdekoli v rámci frekvenčního rozsahu přesahujícího 3,2 GHz, avšak nepřesahujícího 90 GHz; nebo

b. menší (lepší) než – (206 – 20log10f) kdekoli v rozmezí 10 kHz < F ≤ 100 kHz kdekoli v rámci frekvenčního rozsahu přesahujícího 3,2 GHz, avšak nepřesahujícího 90 GHz; nebo

Technická poznámka:

V položce 3A002.d.4. je F posun od pracovní frekvence v Hz a f je pracovní frekvence v MHz;

5. maximální frekvence vyšší než 90 GHz;

Poznámka 1:   Pro účely položky 3A002.d. zahrnují generátory signálů generátory s libovolným tvarem vlny a libovolnou funkcí.

Poznámka 2:   Položka 3A002.d. nezahrnuje zařízení, v nichž je výstupní frekvence produkována buď sečtením nebo odečtením dvou nebo více krystalem řízených oscilačních frekvencí, nebo sečtením či odečtením s následným vynásobením výsledku.

Technické poznámky:

1.   Maximální frekvence generátoru s libovolným tvarem vlny nebo libovolnou funkcí se vypočte tak, že se vzorkovací frekvence uvedená ve vzorcích za sekundu vydělí koeficientem 2,5.

2.   Pro účely položky 3A002.d.1.a. se ‚trváním impulsu‘ rozumí časový interval mezi okamžikem, kdy čelní okraj impulsu dosahuje 90 % vrcholné hodnoty a okamžikem, kdy zadní okraj impulsu dosahuje 10 % vrcholné hodnoty.

e. síťové (obvodové) analyzátory s některou z těchto vlastností:

1. výstupní výkon vyšší než 31,62 mW (15 dBm) kdekoli v rozsahu provozní frekvence vyšší než 43,5 GHz, avšak nepřesahující 90 GHz;

2. výstupní výkon vyšší než 1 mW (0 dBm) kdekoli v rozsahu provozní frekvence vyšší než 90 GHz, avšak nepřesahující 110 GHz;

3. ‚funkci nelineárního měření vektoru‘ při frekvencích vyšších než 50 GHz, avšak nepřesahujících 110 GHz; nebo

Technická poznámka:

‚Funkce nelineárního měření vektoru‘ je schopnost přístroje analyzovat výsledky zkoušek zařízení vybuzených do oblasti velkého signálu nebo do rozsahu nelineárního zkreslení.

4. maximální provozní frekvence vyšší než 110 GHz;

f. mikrovlnné zkušební přijímače, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. maximální provozní frekvence vyšší než 110 GHz; a

2. schopnost měřit současně amplitudu i fázi;

g. atomové frekvenční normály, které mají některou z těchto vlastností:

1. jsou „vhodné pro kosmické aplikace“;

2. bez rubidia a s dlouhodobou stabilitou menší (lepší) než 1 × 10-11/měsíc; nebo

3. nejsou „vhodné pro kosmické aplikace“ a mají všechny tyto vlastnosti:

a. rubidiové normály;

b. dlouhodobá stabilita menší (lepší) než 1 × 10-11/měsíc; a

c. celková spotřeba energie menší než 1 W.

h. „Elektronické sestavy“, moduly nebo zařízení konstruované k provádění všech těchto operací:

1. analogově číslicové převody mající některou z těchto vlastností:

a. rozlišení nejméně 8 bitů, avšak menší než 10 bitů, s rychlostí vstupních vzorků vyšší než 1 300 milionů vzorků za sekundu;

b. rozlišení nejméně 10 bitů, avšak menší než 12 bitů, s rychlostí vstupních vzorků vyšší než 1 000 milionů vzorků za sekundu;

c. rozlišení nejméně 12 bitů, avšak menší než 14 bit bitů, s rychlostí vstupních vzorků vyšší než 1 000 milionů vzorků za sekundu;

d. rozlišení nejméně 14 bit bitů, avšak menší než 16 bitů, s rychlostí vstupních vzorků vyšší než 400 milionů vzorků za sekundu; nebo

e. rozlišení nejméně 16 bitů, s rychlostí vstupních vzorků vyšší než 180 milionů vzorků za sekundu; a

2. mající některou z těchto vlastností:

a. výstup digitalizovaných dat;

b. uchovávání digitalizovaných dat; nebo

c. zpracování digitalizovaných dat;

Pozn.   Záznamníky digitálních dat, osciloskopy, „analyzátory signálů“, generátory signálů, síťové analyzátory a mikrovlnné zkušební přijímače jsou uvedeny v položkách 3A002.a.6., 3A002.a.7., 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. a 3A002.f.

Technická poznámka:

Kontrolní status vícekanálových „elektronických sestav“ nebo modulů je určen nejvyšším určeným jednokanálovým výkonem.

Poznámka:   Položka 3A002.h. zahrnuje ADC karty, digitalizátory vlnových průběhů, karty pro sběr dat, desky pro sběr signálu a záznamníky přechodových dějů.

3A003Chladicí a rozprašovací tepelné řídicí systémy využívající zařízení, které ovládá a upravuje oběh uzavřené tekutiny v utěsněném prostředí, přičemž dielektrická tekutina je rozprášená na elektronické součástky s použitím speciálně vyrobeného rozstřikovače, který udržuje v rámci operačního rozpětí teplotu elektronických součástek a zvlášť pro tento účel vyrobených součástí.

3A101Elektronická zařízení, přístroje a součásti, jiné než uvedené v položce 3A001:

a. analogově-číslicové převodníky použitelné ve „střelách“, konstruované tak, aby splňovaly vojenské specifikace pro zodolněné zařízení;

b. urychlovače schopné dodávat elektromagnetické záření produkované brzdným zářením z urychlených elektronů 2 MeV nebo více a systémy obsahující tyto urychlovače.

Poznámka:   Položka 3A101.b. nezahrnuje zařízení speciálně konstruovaná pro lékařské účely.

3A102‚Tepelné baterie‘ konstruované nebo upravené pro ‚střely‘.

Technické poznámky:

1.   V položce 3A102 se ‚tepelnými bateriemi‘ rozumí baterie na jedno použití, které obsahují jako elektrolyt pevnou nevodivou anorganickou sůl. Tyto baterie zahrnují pyrolytický materiál, který po zapálení roztaví elektrolyt a aktivuje baterii.

2.   V položce 3A102 se ‚střelou‘ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

3A201Elektronické součásti, jiné než uvedené v položce 3A001:

a. kondenzátory, které mají jednu z těchto kombinací charakteristik:

1.

 

a. pracovní napětí větší než 1,4 kV;

b. uchovaná energie větší než 10 J;

c. kapacita větší než 0,5 μF; a

d. sériová induktance menší než 50 nH; nebo

2.

 

a. pracovní napětí větší než 750 V;

b. kapacita větší než 0,25 μF; a

c. sériová induktance menší než 10 nH;

b. supravodivé solenoidní elektromagnety, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. schopné vytvořit magnetické pole větší než 2 T;

2. poměr délky k vnitřnímu průměru větší než 2;

3. vnitřní průměr větší než 300 mm; a

4. rovnoměrnost magnetického pole lepší než 1 % na středových 50 % vnitřního objemu;

Poznámka:   Položka 3A201.b. nezahrnuje magnety speciálně konstruované a vyvážené ‚jako součásti‘ lékařských systémů k zobrazování na principu nukleární magnetické rezonance (NMR). Výraz ‚jako součásti‘ nemusí nutně znamenat fyzickou součást v rámci stejné dodávky; oddělené dodávky z různých zdrojů jsou povoleny za předpokladu, že příslušná vývozní dokumentace jasně vymezuje vztah těchto dodávek ‚jako součásti‘ zobrazovacího systému.

c. zábleskové rentgenové generátory nebo pulsní elektronové urychlovače, které mají některou z těchto kombinací charakteristik:

1.

 

a. urychlovače s maximální energií elektronů nejméně 500 keV, avšak menší než 25 MeV; a

b. ‚účinnost‘ (K) 0,25 nebo vyšší; nebo

2.

 

a. urychlovač s maximální energií elektronů nejméně 25 MeV; a

b. ‚špičkový výkon‘ větší než 50 MW.

Poznámka:   Položka 3A201.c. nezahrnuje urychlovače, které jsou součástmi přístrojů vyvinutých pro jiné účely než pro elektronové nebo rentgenové ozařování (např. elektronová mikroskopie) nebo přístrojů vyvinutých pro lékařské účely.

Technické poznámky:

1.   ‚Účinnost‘ K je definována jako:

K = 1,7 × 103V2,65Q

V je maximální energie elektronů v milionech elektronvoltů.

Jestliže doba trvání pulsu paprsku urychlovače je menší nebo rovna 1 μs, pak Q je celkový urychlený náboj v coulombech. Je-li doba trvání pulsu paprsku urychlovače větší než 1 μs, pak Q je maximální urychlený náboj v 1 μs.

Q je rovno integrálu i podle t pro dobu méně než 1 μs nebo dobu trvání pulsu (Q = ∫ idt), kde i je proud paprsku v ampérech a t je doba v sekundách.

2.   ‚Špičkový výkon‘ = (špičkové napětí ve voltech) × (špičkový proud paprsku v ampérech).

3.   Ve strojích založených na mikrovlnných urychlovacích dutinách je dobou trvání pulsu paprsku buď 1 μs, nebo doba trvání dávky svazku paprsků vyvolaných jedním pulsem mikrovlnného modulátoru, je-li menší než 1 μs.

4.   Ve strojích založených na mikrovlnných urychlovacích dutinách je špičkovým proudem paprsku průměrný proud po dobu trvání dávky svazku paprsků.

3A225Měniče frekvencí nebo generátory, jiné než uvedené v položce 0B001.b.13., použitelné jako pohon motoru s proměnnou či fixní frekvencí, které mají všechny tyto vlastnosti:

Pozn. 1.   „Software“ speciálně vyvinutý za účelem zvýšení nebo uvolnění výkonu frekvenčního měniče nebo generátoru tak, aby odpovídal vlastnostem v položce 3A225, je uveden v položce 3D225.

Pozn. 2.   „Technologie“ ve formě kódů nebo klíčů, která má zvýšit nebo uvolnit výkon měniče frekvencí nebo generátoru tak, aby odpovídal vlastnostem v položce 3A225, je uvedena v položce 3E225.

a. vícefázový výstup s výkonem 40 VA nebo větším;

b. pracují při frekvenci 600 Hz nebo více; a

c. řízení frekvence lepší (menší) než 0,2 %.

Poznámka:   Položka 3A225 se na měniče frekvencí nebo generátory nevztahuje, jestliže mají omezení hardwaru, „softwaru“ nebo „technologií“, která výkonnost snižují na úroveň nižší, než je uvedeno výše, za předpokladu, že splňují některou z těchto podmínek:

1.   k vylepšení výkonu nebo k odstranění omezení musí být vráceny původnímu výrobci;

2.   k vylepšení nebo uvolnění výkonu za účelem splnění vlastností uvedených v položce 3A225 potřebují „software“ uvedený v položce 3D225; nebo

3.   k vylepšení nebo uvolnění výkonu za účelem splnění vlastností uvedených v položce 3A225 potřebují „technologii“ ve formě klíčů nebo kódů uvedenou v položce 3E225.

Technické poznámky:

1.   Měniče frekvencí v položce 3A225 jsou též známy jako konvertory nebo invertory.

2.   Měniče frekvencí v položce 3A225 mohou být na trhu pod označením generátory, elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého proudu, pohony s proměnnými otáčkami motoru, pohony s proměnnými otáčkami (VSD), pohony s proměnlivým kmitočtem (VFD), pohony s nastavitelným kmitočtem (AFD), nebo pohony s nastavitelnou rychlostí (ASD).

3A226Zdroje stejnosměrného proudu s vysokým výkonem, jiné než uvedené v položce 0B001.j.6, které mají obě tyto vlastnosti:

a. schopnost nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 100 V nebo větší s výstupním proudem nejméně 500 A; a

b. stabilitu proudu nebo napětí po dobu 8 hodin lepší než 0,1 %.

3A227Zdroje stejnosměrného proudu s vysokým napětím, jiné než uvedené v položce 0B001.j.5, které mají obě tyto vlastnosti:

a. schopnost nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 20 kV nebo větší s výstupním proudem nejméně 1 A; a

b. stabilitu proudu nebo napětí po dobu 8 hodin lepší než 0,1 %.

3A228Níže uvedená spínací zařízení:

a. elektronky se studenou katodou, též plněné plynem, pracující podobně jako jiskřiště, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. obsahují tři nebo více elektrod;

2. jmenovité špičkové anodové napětí 2,5 kV nebo více;

3. jmenovitý špičkový anodový proud 100 A nebo více; a

4. anodové zpoždění nejvýše 10 μs;

Poznámka:   Položka 3A228 zahrnuje plynové krytronové elektronky a vakuové sprytronové elektronky.

b. spouštěcí jiskřiště, která mají obě tyto vlastnosti:

1. anodové zpoždění 15 μs nebo méně; a

2. jmenovitý špičkový proud 500 A nebo více;

c. moduly nebo sestavy s rychlou spínací funkcí, jiné než moduly nebo montážní celky stanovené v položce 3A001.g. nebo 3A001.h., které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jmenovité špičkové anodové napětí větší než 2 kV;

2. jmenovitý špičkový anodový proud 500 A nebo více; a

3. spínací čas nejvýše 1 μs.

3A229Vysokoproudé pulsní generátory:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. rozbuškové odpalovací sady (rozbuškové systémy, detonační sady) včetně odpalovacích sad odpalovaných elektronicky, výbuchem nebo opticky, jiných než uvedených v položce 1A007.a., konstruované k aktivaci vícenásobně řízených rozněcovačů uvedených v položce 1A007.b.;

b. modulární elektrické pulsní generátory (impulsové generátory), které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jsou konstruovány pro přenosné a mobilní užití nebo užití ve ztížených podmínkách;

2. jsou schopné předat energii v méně než 15 μs při zatížení menším než 40 Ω;

3. výstup větší než 100 A;

4. žádný rozměr nepřesahuje 30 cm;

5. hmotnost menší než 30 kg; a

6. jsou určeny k užití v rozšířeném teplotním rozmezí 223 K (– 50 °C) až 373 K (100 °C) nebo jsou svým určením vhodné pro letecké a kosmické užití.

Poznámka:   Položka 3A229.b. zahrnuje budiče pro xenonové výbojky.

c. mikrodetonační jednotky, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. žádný rozměr nepřesahuje 35 mm;

2. napětí rovnající se nebo větší než 1 kV; a

3. kapacita nejméně 100 nF.

3A230Vysokorychlostní pulsní generátory a jejich ‚pulsní hlavice‘, které mají obě tyto vlastnosti:

a. výstupní napětí větší než 6 V při odporovém zatížení menším než 55 Ω; a

b. ‚pulsní přechodový čas‘ menší než 500 ps.

Technické poznámky:

1.   V položce 3A230 je ‚pulsní přechodový čas‘ definován jako časový interval mezi 10 % a 90 % napěťové amplitudy.

2.   ‚Pulsní hlavice‘ jsou sítě vytvářející impulsy, které jsou navrženy tak, aby dokázaly pracovat s funkcí napěťových kroků a utvářet je do řady pulsních tvarů, které mohou být obdélníkového, trojúhelníkového, krokového, pulsového, exponenciálního nebo monocyklického typu. ‚Pulsní hlavice‘ mohou být nedílnou součástí generátoru impulsů, mohou být ve formě zásuvného modulu k zařízení, anebo mohou být připojeny externě.

3A231Systémy pro generování neutronů (včetně trubic), které mají obě tyto vlastnosti:

a. jsou konstruovány pro provoz bez vnějšího vakuového systému; a

b. využívají některou z těchto činností:

1. elektrostatické zrychlení k vyvolání tritium-deuteriové jaderné reakce; nebo

2. elektrostatické zrychlení k vyvolání deuterium-deuterium jaderné reakce a umožňující výkon 3 × 109 neutronů/s nebo vyššího.

3A232Vícebodové rozbuškové systémy jiné než systémy uvedené v položce 1A007:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

Pozn.   Rozněcovače viz položka 1A007.b.

a. nevyužito;

b. zařízení využívající jednoduché nebo násobné rozbušky, konstruované pro téměř současné odpálení výbušného povrchu o rozměru větším než 5 000 mm2 jedním signálem k odpálení s rozšířením přes celý povrch za méně než 2,5 μs.

Poznámka:   Položka 3A232 nezahrnuje rozbušky využívající pouze primární výbušniny, jako je azid olovnatý.

3A233Hmotnostní spektrometry, jiné než uvedené v položce 0B002.g., které jsou schopné měřit ionty o 230 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a které mají rozlišovací schopnost lepší než 2 částice z 230, a iontové zdroje pro tyto spektrometry:

a. plazmové hmotnostní spektrometry s induktivní vazbou (ICP/MS);

b. hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem (GDMS);

c. hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací (TIMS);

d. hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním, které mají obě tyto vlastnosti:

1. přívodový systém s molekulárním paprskem, který promítá kolimovaný paprsek molekul analytu do oblasti zdroje iontů, kde dochází k ionizaci molekul pomocí elektronového paprsku; a

2. jeden nebo více ‚vymrazovacích odlučovačů‘, které lze ochladit na teplotu 193 K (–80 °C);

e. nevyužito;

f. hmotnostní spektrometry vybavené mikrofluorizačním iontovým zdrojem, určené pro aktinidy nebo fluoridy aktinidů.

Technické poznámky:

1.   Hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním v položce 3A233.d. se rovněž označují jako hmotnostní spektrometry s elektronovou ionizací.

2.   V položce 3A233.d.2 se ‚vymrazovacím odlučovačem‘ rozumí zařízení, které odchytává molekuly plynu tím způsobem, že je zkondenzuje či zmrazí na studeném povrchu. Pro účely položky 3A233.d.2. se za kryogenní vývěvu s uzavřeným cyklem plynného helia nepovažuje ‚vymrazovací odlučovač‘.

3A234Šňůry s nízkou induktivní reaktancí k rozbuškám s těmito vlastnostmi:

a. pracovní napětí větší než 2 kV; a

b. induktivní reaktance menší než 20 nH;

3BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení

3B001Zařízení pro výrobu polovodičových součástek nebo materiálů a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B226.

a. zařízení pro epitaxiální růst:

1. zařízení konstruovaná nebo upravená tak, aby byla schopná produkovat vrstvu s rovnoměrností tloušťky méně než ± 2,5 % v rozsahu vzdálenosti 75 mm nebo více z jiného materiálu než je křemík;

Poznámka:   Položka 3B001.a.1. zahrnuje zařízení pro epitaxi atomových vrstev (ALE).

2. reaktory pro chemickou depozici z plynné fáze za použití organokovových sloučenin (MOCVD) konstruované pro epitaxiální růst složených polovodičových materiálů, které obsahují jeden nebo více z těchto prvků: hliník, galium, indium, arsen, fosfor, antimon nebo dusík;

3. zařízení pro epitaxiální růst s molekulárním svazkem při použití plynných nebo pevných zdrojů;

b. zařízení konstruovaná pro iontovou implantaci, která mají některou z těchto vlastností:

1. nevyužito;

2. jsou konstruovaná a optimalizovaná pro provoz při urychlovacím napětí 20 keV nebo více a proud ve svazku 10 mA nebo více pro implantování vodíku, deuteria nebo helia;

3. jsou schopná přímého zápisu;

4. urychlovací napětí 65 keV nebo více a proud ve svazku 45 mA nebo více pro implantování kyslíku s vysokou energií do zahřáté „podložky“ z polovodičového materiálu; nebo

5. jsou konstruovaná a optimalizovaná pro provoz při urychlovacím napětí 20 keV nebo více a proud ve svazku 10 mA nebo více pro implantování křemíku do „podložky“ z polovodičového materiálu zahřáté na 600 °C nebo více;

c. nevyužito;

d. nevyužito;

e. vícekomorové centrální manipulační systémy pro destičky polovodičů s automatickým vkládáním, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. prostředky pro vstup a výstup destiček, k nimž lze připojit více než dva funkčně odlišné ‚nástroje na zpracování polovodičů‘ uvedené v položkách 3B001.a.1., 3B001.a.2., 3B001.a.3 nebo 3B001.b., jsou konstruovány tak, aby byly propojeny; a

2. jsou konstruovány jako integrovaný systém ve vakuu pro ‚postupné vícenásobné zpracování destiček‘;

Poznámka:   Položka 3B001.e. nezahrnuje automatické robotizované manipulační systémy pro destičky polovodičů, které jsou speciálně konstruovány pro paralelní zpracování destiček.

Technické poznámky:

1.   Po účely položky 3B001.e. se ‚nástroji na zpracování polovodičů‘ rozumí modulové nástroje, které zajišťují fyzikální procesy při výrobě polovodičů, které jsou funkčně odlišné, jako je například depozice, implantace nebo tepelné zpracování.

2.   Pro účely položky 3B001.e. se ‚postupným vícenásobným zpracováním destiček‘ rozumí schopnost zpracovat každou destičku pomocí různých ‚nástrojů na zpracování polovodičů‘, např. přenosem jednotlivých destiček z jednoho nástroje do druhého a poté do třetího pomocí vícekomorových centrálních manipulačních systémů pro destičky polovodičů s automatickým vkládáním.

f. litografická zařízení:

1. nastavovací a krokovací nebo krokovací a snímací zařízení na zpracování destiček polovodičů za použití fotooptických nebo rentgenových metod, která mají některou z těchto vlastností:

a. vlnová délka světelného zdroje kratší než 193 nm; nebo

b. schopnost exponovat obrazce s ‚velikostí nejmenšího rozlišitelného prvku‘ (MRF) 45 nm nebo menší;

Technická poznámka:

‚Velikost nejmenšího rozlišitelného prvku‘ se vypočítá podle vzorce:

image

kde K faktor = 0,35

2. vybavení pro tiskovou litografii schopné vyrábět struktury o velikosti 45 nm nebo menší;

Poznámka:   Položka 3B001.f.2 zahrnuje:

  mikrokontaktní tiskové nástroje

  nástroje pro ražení za tepla

  nástroje pro nanotiskovou litografii

  nástroje pro tiskovou litografii technikou „Step and flash“ (S-FIL)

3. Zařízení speciálně konstruovaná pro výrobu masek, která mají všechny tyto vlastnosti:

a. využívají vychylovaného zaostřeného elektronového paprsku, iontového paprsku nebo „laserového“ paprsku; a

b. mají některou z těchto vlastností:

1. stopa paprsku o šířce v polovině maxima (full-width at half maximum (FWHM)) menší než 65 nm a umístění obrazu menší než 17 nm (střed + 3 sigma); nebo

2. nevyužito;

3. chyba překrytí masky druhou vrstvou menší než 23 nm (střed + 3 sigma);

4. zařízení konstruovaná pro zpracování součástek za použití metod přímého zápisu, která mají všechny tyto vlastnosti:

a. mají vychylovaný zaostřený elektronový paprsek a

b. mají některou z těchto vlastností:

1. minimální velikost paprsku nejvýše 15 nm; nebo

2. chyba překrytí menší než 27 nm (střední hodnota + 3 sigma);

g. masky a optické mřížky, konstruované pro integrované obvody uvedené v položce 3A001;

h. vícevrstvé masky s vrstvou fázového posuvu neuvedené v položce 3B001.g., které mají některou z těchto vlastností:

1. jsou na „substrátovém polotovaru“ skleněné masky, jejíž dvojlom je podle specifikace menší než 7 nm/cm; nebo

2. jsou konstruovány pro litografická zařízení, která mají vlnovou délku světelného zdroje kratší než 245 nm;

Poznámka:   Položka 3B001.h. nezahrnuje vícevrstvé masky s vrstvou fázového posuvu navržené pro výrobu paměťových přístrojů, na které se nevztahuje položka 3A001.

i. šablony pro tiskovou litografii určené pro integrované obvody stanovené v položce 3A001.

3B002Zkušební zařízení speciálně konstruovaná pro zkoušení zhotovených nebo rozpracovaných polovodičových součástek a speciálně pro ně konstruované součásti a příslušenství:

a. pro zkoušení S-parametrů tranzistorových součástek při frekvencích větších než 31,8 GHz;

b. nevyužito;

c. pro zkoušení mikrovlnných integrovaných obvodů uvedených v položce 3A001.b.2.

3CMateriály

3C001Heteroepitaxní materiály sestávající z „podložky“ složené z více na sobě uspořádaných epitaxně narostlých vrstev z:

a. křemíku (Si);

b. germania (Ge);

c. karbidu křemíku (SiC); nebo

d. „sloučenin galia nebo india typu III/V“.

Poznámka:   Položka 3C001.d. nezahrnuje „podložky“ mající jednu nebo více epitaxiálních vrstev typu P z GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP nebo InGaAlP, nezávisle na sekvenci prvků, vyjma případu, kdy se epitaxiální vrstva typu P nachází mezi vrstvami typu N.

3C002Rezistní materiály (rezisty) a „podložky“ potažené těmito rezisty:

a. rezisty pro polovodičovou litografii:

1. pozitivní rezisty upravené (optimalizované) pro použití při vlnových délkách kratších než 245 nm, avšak rovnajících se nebo delších než 15 nm;

2. pozitivní rezisty upravené (optimalizované) pro použití při vlnových délkách kratších než 15 nm, avšak delších než 1 nm;

b. veškeré rezisty konstruované pro použití s elektronovými nebo iontovými paprsky o citlivosti 0,01 μcoulomb/mm2 nebo lepší;

c. nevyužito;

d. veškeré rezisty optimalizované pro technologie zobrazování povrchu;

e. veškeré rezisty konstruované nebo optimalizované pro využití spolu se zařízením pro tiskovou litografii uvedené v položce 3B001.f.2., u kterých jsou používány tepelné procesy nebo procesy photo-curable;

3C003Organoanorganické sloučeniny:

a. organokovové sloučeniny hliníku, galia nebo india, které mají čistotu (čistotu kovu) lepší než 99,999 %;

b. organické sloučeniny arsenu, antimonu a fosforu, které mají čistotu (čistotu anorganické složky) lepší než 99,999 %.

Poznámka:   Položka 3C003 zahrnuje pouze ty sloučeniny, jejichž kovový, polokovový nebo nekovový prvek je přímo vázán na uhlík organické části molekuly.

3C004Hydridy fosforu, arsenu nebo antimonu, které mají čistotu lepší než 99,999 %, případně zředěné v inertních plynech nebo vodíku.

Poznámka:   Položka 3C004 nezahrnuje hydridy, které obsahují nejméně 20 % molárních inertních plynů nebo vodíku.

3C005„Substráty“ z karbidu křemíku (SiC), nitridu gallitého (GaN), nitridu hlinitého (AlN) nebo směsného nitridu hliníku a gallia (AlGaN) nebo ingoty, hrušky nebo jiné polotovary z těchto materiálů, jejichž odpor je při 20 °C vyšší než 10 000 ohm/cm.

3C006„Substráty“ uvedené v položce 3C005, které mají alespoň jednu epitaxiální vrstvu karbidu křemíku, nitridu gallitého, nitridu hlinitého nebo aluminium gallium nitridu.

3DSoftware

3D001„Software“ speciálně vyvinutý pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení uvedených v položkách 3A001.b. až 3A002.h. nebo 3B.

3D002„Software“ speciálně vyvinutý pro „užití“ v zařízení uvedených v položkách 3B001.a. až f., 3B002 nebo 3A225.

3D003„Software“‚založený na fyzikální‘ simulaci a speciálně navržený pro „vývoj“ litografických, leptacích anebo vylužovacích procesů sloužících k převodu maskovacích obrazců do speciálních topografických obrazců ve vodičích, dielektrikách nebo polovodičových materiálech.

Technická poznámka:

Výraz ‚založený na fyzikální‘ uvedený v položce 3D003 znamená používání výpočtů k určení souslednosti fyzikálních příčinných a účinných dějů na základě fyzikálních vlastností (např. teplotních, tlakových, difúzních veličin a vlastností polovodičových materiálů).

Poznámka:   Knihovny, atributy návrhů nebo související data pro návrh polovodičových součástek nebo integrovaných obvodů se považují za „technologii“.

3D004„Software“ speciálně vyvinutý pro „vývoj“ zařízení uvedených v položce 3A003.

3D101„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v položce 3A101.b.

3D225„Software“ speciálně vyvinutý za účelem zvýšení nebo uvolnění výkonu frekvenčního měniče nebo generátoru tak, aby odpovídal vlastnostem v položce 3A225.

3ETechnologie

3E001„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v položkách 3A, 3B nebo 3C;

Poznámka 1:   Položka 3E001 nezahrnuje „technologie“ pro zařízení nebo součásti uvedené v položce 3A003.

Poznámka 2:   Položka 3E001 nezahrnuje „technologie“ pro integrované obvody uvedené v položkách 3A001.a.3. až 3A001.a.12., které mají všechny tyto vlastnosti:

a.   využívají „technologii“ s rozlišením 0,130 μm nebo vyšším; a

b.   mají vícevrstvé struktury s nejvýše třemi kovovými vrstvami.

3E002„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii, jiné než uvedené v položce 3E001, pro „vývoj“ nebo „výrobu“„mikroprocesorového mikroobvodu“, „mikropočítačového mikroobvodu“ nebo jádra mikroregulátorového mikroobvodu, který má aritmeticko-logickou jednotku s šířkou přístupu 32 bitů nebo více a kterýkoliv z těchto rysů a vlastností:

a. ‚vektorová procesorová jednotka‘ určená k provádění více než dvou výpočtů vektorů s pohyblivou řádovou čárkou (jednorozměrová pole 32bitových nebo větších čísel) současně;

Technická poznámka:

‚Vektorová procesorová jednotka‘ je procesorový prvek se zabudovanými instrukcemi, které provádějí vícenásobné výpočty vektorů s pohyblivou řádovou čárkou (jednorozměrová pole 32bitových nebo větších čísel) současně, jenž má alespoň jednu vektorovou aritmeticko-logickou jednotku a vektorové registry, každý z nich o nejméně 32 prvcích.

b. určený k provádění více než dvou 64bitových nebo větších výsledků operací s pohyblivou řádovou čárkou na cyklus; nebo

c. určený k provádění více než osmi 16bitových výsledků násobení a akumulace s pevnou řádovou čárkou na cyklus (např. digitální zpracovávání analogových informací, které byly dříve převedeny do digitální formy, známých rovněž jako „zpracování digitálních signálů“).

Poznámka 1:   Položka 3E002 nezahrnuje „technologii“ pro multimediální doplňky.

Poznámka 2:   Položka 3E002 nezahrnuje „technologii“ pro mikroprocesorová jádra, která má všechny tyto vlastnosti:

a.   využívají „technologii“ s rozlišením 0,130 μm nebo vyšším; a

b.   má vícevrstvé struktury s nejvýše třemi kovovými vrstvami.

Poznámka 3:   Položka 3E002 zahrnuje „technologii“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ procesorů digitálních signálů a procesorů digitálních polí.

3E003Jiné „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“:

a. vakuových mikroelektronických součástek;

b. heterostrukturních polovodičových elektronických součástek, jako jsou tranzistory s vysokou pohyblivostí elektronů (HEMT), hetero-bipolární tranzistory (HBT), zařízení na bázi kvantových jam a supermřížek;

Poznámka:   Položka 3E003.b. nezahrnuje „technologie“ pro tranzistory s vysokou pohyblivostí elektronů (HEMT), které pracují při frekvencích nižších než je 31,8 GHz, a pro heteropřechodné bipolární tranzistory (HBT), které pracují při frekvencích nižších než 31,8 GHz.

c. „supravodivých“ elektronických součástek;

d. podložek z diamantových filmů pro elektronické součástky;

e. podložek z křemíku na izolátoru (SOI) pro integrované obvody, kde izolátorem je oxid křemičitý;

f. podložek z karbidu křemíku pro elektronické součástky;

g. ‚vakuových elektronických součástek‘ pracujících při frekvenci 31,8 GHz nebo vyšší.

3E101„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 3A001.a.1. nebo 2., 3A101, 3A102 nebo 3D101.

3E102„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“„softwaru“ uvedeného v položce 3D101.

3E201„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení uvedeného v položkách 3A001.e.2., 3A001.e.3., 3A001.g., 3A201, 3A225 až 3A234.

3E225„Technologie“ ve formě kódů nebo klíčů, která má zvýšit nebo uvolnit výkon měničů frekvencí nebo generátorů tak, aby odpovídal vlastnostem v položce 3A225.

KATEGORIE 4 – POČÍTAČE

Poznámka 1:   Počítače, jejich příslušenství a „software“ vykonávající telekomunikační funkce nebo funkce „místních sítí“ je též třeba hodnotit podle charakteristik výkonu vymezených v kategorii 5 části 1 (Telekomunikace).

Poznámka 2:   Řídicí jednotky, které přímo propojují sběrnice nebo kanály základních jednotek, řídicí jednotky „hlavní paměti“ nebo řídicí jednotky diskové paměti se nepovažují za telekomunikační zařízení popsaná v kategorii 5 části 1 (Telekomunikace).

Pozn.   Pokud jde o režim „softwaru“ speciálně vyvinutého pro přepojování paketů, viz 5D001.

4ASystémy, zařízení a součásti

4A001Elektronické počítače a jejich příslušenství, které mají některou z následujících vlastností, a „elektronické sestavy“ a speciálně pro ně konstruované součásti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 4A101.

a. speciálně konstruované tak, aby měly některou z těchto vlastností:

1. jsou určené pro práci při okolní teplotě nižší než 228 K (– 45 °C) nebo vyšší než 358 K (85 °C); nebo

Poznámka:   Položka 4A001.a.1nezahrnuje počítače konstruované speciálně pro použití v civilních automobilech, civilních železničních vlacích nebo „civilních letadlech“.

2. jsou radiačně odolné tak, že přesahují některý z těchto parametrů:a.

celková dávka

5 × 103 Gy (křemík);

b.

narušení při rychlosti dávky

5 × 106 Gy (křemík)/s; nebo

c.

narušení způsobené jednorázovým dějem

1 × 10–8 chyba/bit/den;

Poznámka:   Položka 4A001.a.2 nezahrnuje počítače konstruované speciálně pro použití v „civilních letadlech“.

b. nevyužito;

4A003„Digitální počítače“, „elektronické sestavy“, jejich příslušenství a speciálně pro ně konstruované součásti:

Poznámka 1:   Položka 4A003 zahrnuje:

  ‚vektorové procesory‘,

  procesorová pole,

  číslicové komunikační procesory,

  logické procesory,

  zařízení konstruovaná pro „zlepšení obrazu“.

Poznámka 2:   Kontrolní status „digitálních počítačů“ nebo jejich příslušenství popsaného v položce 4A003 je určen kontrolním statusem jiných zařízení nebo systémů za předpokladu, že:

a.   „digitální počítače“ nebo jejich příslušenství jsou nezbytně nutné pro provoz těchto jiných zařízení nebo systémů;

b.   „digitální počítače“ nebo jejich příslušenství nejsou „hlavním prvkem“ těchto jiných zařízení nebo systémů; a

Pozn. 1:   Status zařízení pro „zpracování signálů“ nebo „zlepšení obrazu“ speciálně konstruovaných pro jiná zařízení, jejichž funkce jsou omezeny pouze na fungování těchto jiných zařízení, je určen statusem těchto jiných zařízení, i když přesahuje kritérium „hlavního prvku“.

Pozn. 2:   Pokud jde o status „digitálních počítačů“ nebo jejich příslušenství pro telekomunikační zařízení, viz kategorie 5 část 1 (Telekomunikace).

c.   „technologie“ pro „digitální počítače“ a jejich příslušenství je uvedena v položce 4E.

a. nevyužito;

b. „digitální počítače“, které mají „nastavený nejvyšší výkon“ („APP“) přesahující 16 vážených teraflopů (WT);

c. „elektronické sestavy“ speciálně konstruované nebo upravené pro zvýšení výkonu agregací procesorů tak, aby „APP“ agregátu přesáhl mez uvedenou v položce 4A003.b.;

Poznámka 1:   Položka 4A003.c. zahrnuje pouze „elektronické sestavy“ a programovatelná propojení nepřesahující meze uvedené v položce 4A003.b., jsou-li dodávány jako nezabudované „elektronické sestavy“.

Poznámka 2:   Položka 4A003.c. nezahrnuje „elektronické sestavy“ speciálně konstruované pro nějaký výrobek nebo skupinu výrobků, jejichž maximální konfigurace nepřekračuje meze uvedené v položce 4A003.b.

d. nevyužito;

e. nevyužito;

f. nevyužito;

g. zařízení speciálně konstruovaná pro zvýšení výkonu „digitálních počítačů“ zajištěním externího propojení umožňujícího komunikaci při jednosměrné rychlosti dat vyšší než 2,0 GB/s na spoj.

Poznámka:   Položka 4A003.g. nezahrnuje vnitřní propojovací zařízení (např. propojovací desky), pasivní propojovací zařízení, „řadiče přístupu do sítě“ nebo „řadiče komunikačních kanálů“.

4A004Počítače a jejich speciálně konstruované příslušenství, „elektronické sestavy“ a součásti:

a. „systolické počítače“;

b. „neuronové počítače“;

c. „optické počítače“.

4A005Systémy, zařízení a jejich součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro vytváření, řízení a ovládání nebo šíření „intrusivního software“.

4A101Analogové počítače, „digitální počítače“ nebo číslicové diferenční analyzátory, jiné než uvedené v položce 4A001.a.1, určené pro práci ve ztížených podmínkách a konstruované nebo upravené pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104.

4A102„Hybridní počítače“ speciálně konstruované pro modelování, simulaci nebo návrhovou integraci kosmických nosných prostředků uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raket uvedených v položce 9A104.

Poznámka:   Tato kontrola se provádí pouze v případě, že zboží je dodáváno spolu se „softwarem“ uvedeným v položce 7D103 nebo 9D103.

4BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení

Žádné.

4CMateriály

Žádné.

4DSoftware

Poznámka:   Kontrolní status „softwaru“ pro zařízení popsaná v jiných kategoriích je vždy uveden v příslušné kategorii.

4D001„Software“:

a. „software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo „softwaru“ uvedeného v položce 4A001 až 4A004 nebo 4D.

b. „software“, jiný než uvedený v položce 4D001.a., speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“ nebo „výrobu“ těchto zařízení:

1. „digitální počítače“, které mají „nastavený nejvyšší výkon“ („APP“) přesahující 8,0 vážených teraflopů (WT);

2. „elektronické sestavy“ speciálně vyvinuté nebo upravené pro zvýšení výkonu agregací procesorů tak, aby „APP“ agregátu přesáhl mez uvedenou v položce 4D001.b.1.

4D002Nevyužito.

4D003Nevyužito.

4D004„software“ speciálně napsaný nebo upravený pro vytváření, řízení a ovládání nebo šíření „intrusivního software“.

4ETechnologie

4E001

a. „Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 4A nebo 4D;

b. „technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii jiné než uvedené v položce 4E001.a. k „vývoji“ nebo „výrobě“ těchto zařízení:

1. „digitální počítače“, které mají „nastavený nejvyšší výkon“ („APP“) přesahující 8,0 vážených teraflopů (WT);

2. „elektronické sestavy“ speciálně vyvinuté nebo upravené pro zvýšení výkonu agregací procesorů tak, aby „APP“ agregátu přesáhl mez uvedenou v položce 4E001.b.1.;

c. „technologie“ pro „vývoj“„intrusivního softwaru“.

TECHNICKÁ POZNÁMKA K „NASTAVENÉMU NEJVYŠŠÍMU VÝKONU“ („APP“)

„APP“ je nastavený nejvyšší výkon, při němž „digitální počítače“ provádějí 64bitové nebo větší sčítání a násobení s pohyblivou řádovou čárkou.

„APP“ se vyjadřuje ve vážených teraflopech (WT), v jednotkách 12 nastavených operací s pohyblivou řádovou čárkou za sekundu.

Zkratky používané v této technické poznámce

n

počet procesorů v „digitálním počítači“

i

počet procesorů (i,...n)

ti

doba cyklu procesoru (ti = 1/Fi)

Fi

frekvence procesoru

Ri

nejvyšší výpočetní rychlost s pohyblivou řádovou čárkou

Wi

faktor úpravy podle architektury

Shrnutí metod výpočtu „APP“

1. Pro každý procesor i stanovte nejvyšší počet 64bitových nebo větších operací s pohyblivou řádovou čárkou FPOi, provedených za cyklus u každého procesoru v „digitálním počítači“.

Poznámka   Při stanovování FPO zohledněte pouze 64bitové nebo větší sčítání a/nebo násobení s pohyblivou řádovou čárkou. Všechny operace s pohyblivou řádovou čárkou musí být vyjádřeny v operacích za cyklus procesoru; operace vyžadující vícenásobné cykly mohou být vyjádřeny v dílčích výsledcích za cyklus. U procesorů, jež nejsou schopné provádět výpočty s operandy s pohyblivou řádovou čárkou 64 bitů nebo vyšší je efektivní rychlost výpočtu R nula.

2. Vypočítejte rychlost s pohyblivou řádovou čárkou R pro každý procesor Ri = FPOi/ti.

3. Vypočítejte „APP“ jako „APP“ = W1 × R1 + W2 × R2 + … + Wn × Rn.

4. U ‚vektorových procesorů‘ Wi = 0,9. U ‚nevektorových procesorů‘ Wi = 0,3.

Poznámka 1:   U procesorů, které provádějí složené operace v cyklu, jako je sčítání a násobení, se počítá každá operace.

Poznámka 2:   U procesorů s postupným zpracováním toku dat (pipelined) je efektivní výpočetní rychlost R větší z těchto rychlostí: rychlost v režimu pipeline nebo rychlost v režimu non-pipeline.

Poznámka 3:   Výpočetní rychlost R každého přispívajícího procesoru se musí vypočítat podle jeho maximální hodnoty teoreticky možné před tím, než se odvodí kombinace „APP“. Uvádí-li výrobce počítače v manuálu nebo v brožuře k počítači existenci souběžných, paralelních, nebo současných operací nebo zpracování, předpokládá se existence současných operací.

Poznámka 4:   Procesory, které jsou omezeny pouze na funkce vstupu/výstupu a periferní funkce (např. řídicí jednotky disku, řadiče komunikačních a zobrazovacích jednotek) se do výpočtu „APP“ nezahrnují.

Poznámka 5:   Hodnoty „APP“ se nepočítají pro kombinace procesorů, které jsou propojeny nebo spojeny „lokálními sítěmi“ LAN, rozlehlými sítěmi WAN, sdílenými vstupními a výstupními spoji či zařízeními nebo řadiči vstupů/výstupů a jakýmkoli telekomunikačním spojením, které je uskutečňováno pomocí „softwaru“.

Poznámka 6:   Hodnoty „APP“ se musí počítat pro kombinace procesorů obsahující procesory speciálně zkonstruované ke zvýšení výkonu prostřednictvím agregace, jež pracují současně a sdílejí paměť;

Technická poznámka:

1.   Agregují se veškeré procesory a urychlovače, které pracují současně a jsou umístěny v témže pouzdru.

2.   Kombinace procesorů sdílejí paměť tak, že každý procesor má bez využití softwarového mechanismu přístup k jakémukoli místu paměti v systému pomocí hardwarového přenosu řádků nebo slov vyrovnávací paměti, čehož lze dosáhnout použitím „elektronických sestav“ uvedených v položce 4A003.c.

Poznámka 7:   ‚Vektorový procesor‘ je definován jako procesor s integrovanými pokyny, který provádí několik výpočtů vektorů s pohyblivou řádovou čárkou (jednorozměrná pole 64bitových nebo větších čísel) současně a jenž má alespoň 2 vektorové funkční jednotky a alespoň 8 vektorových registrů a každý z nich alespoň 64 prvků.

KATEGORIE 5 – TELEKOMUNIKACE A „BEZPEČNOST INFORMACÍ“

Část 1 – TELEKOMUNIKACE

Poznámka 1:   Kontrolní status součástí, zkušebních zařízení a zařízení pro „výrobu“ a jejich „softwaru“, které jsou speciálně vyvinuty pro telekomunikační zařízení nebo systémy, je stanoven v kategorii 5 části 1.

Pozn.   „Lasery“ speciálně konstruované pro telekomunikační zařízení nebo systémy viz položka 6A005.

Poznámka 2:   „Digitální počítače“, jejich příslušenství nebo „software“, pokud jsou nezbytné pro provoz a podporu telekomunikačních zařízení popsaných v této kategorii, se pokládají za speciálně konstruované součásti za předpokladu, že jde o standardní modely obvykle dodávané výrobcem. Toto zahrnuje i počítačové systémy pro provoz, správu, údržbu, řízení nebo účtování.

5A1Systémy, zařízení a součásti

5A001Telekomunikační systémy, zařízení, součásti a příslušenství:

a. jakýkoli typ telekomunikačních zařízení, která mají některou z těchto vlastností, funkcí nebo parametrů:

1. jsou speciálně konstruována tak, aby vydržela přechodové elektronické jevy nebo účinky elektromagnetických impulsů pocházejících z jaderného výbuchu;

2. mají zvýšenou odolnost vůči záření gama, neutronovému nebo iontovému záření; nebo

3. jsou speciálně konstruována tak, aby byla provozuschopná i mimo teplotní rozsah od 218 K (–55 °C) do 397 K (124 °C);

Poznámka:   Položka 5A001.a.3 se vztahuje pouze na elektronická zařízení.

Poznámka:   Položky 5A001.a.2. a 5A001.a.3. nezahrnují zařízení určená nebo upravená pro užití na palubách kosmických družic.

b. telekomunikační systémy a zařízení a speciálně pro ně konstruované součásti a příslušenství, které mají některou z těchto vlastností, funkcí nebo některý z těchto znaků:

1. neupevněné komunikační systémy pro užití pod vodou, které mají některou z těchto vlastností:

a. akustickou nosnou frekvenci mimo rozsah 20 kHz až 60 kHz;

b. používají elektromagnetickou nosnou frekvenci nižší než 30 kHz;

c. používají metody elektronického řízení paprsku; nebo

d. používají „lasery“ nebo světlo emitující diody (LED) s výstupní vlnovou délkou větší než 400 nm a menší než 700 nm, a to v „místní síti“;

2. rádiová zařízení pracující v pásmu 1,5 MHz až 87,5 MHz, která mají všechny tyto vlastnosti:

a. automaticky předpovídají a volí frekvence a „celkové číslicové přenosové rychlosti“ na jeden kanál tak, aby byla zajištěna optimalizace přenosu; a

b. obsahují konfiguraci lineárního výkonového zesilovače, který je schopen současně podporovat více signálů při výstupním výkonu nejméně 1 kW ve frekvenčním rozsahu 1,5 MHz až 30 MHz nebo nejméně 250 W ve frekvenčním rozsahu 30 MHz až 87,5 MHz, v „okamžité šířce pásma“ 1 oktávy nebo více a s výstupním obsahem harmonických frekvencí a zkreslení lepším než – 80 dB;

3. rádiová zařízení, která používají techniky „rozprostřeného spektra“, včetně techniky „rychlé přeladitelnosti“, jiná než specifikovaná v položce 5A001.b.4, a která mají některou z těchto vlastností:

a. kódy pro rozprostření jsou programovatelné uživatelem; nebo

b. celková šířka pásma přenosu je 100 nebo vícekrát větší než šířka pásma kteréhokoli informačního kanálu a přesahuje 50 kHz;

Poznámka:   Položka 5A001.b.3.b. nezahrnuje rádiová zařízení speciálně konstruovaná pro použití v:

a.   civilních celulárních radiokomunikačních systémech; nebo

b.   stacionárních nebo mobilních družicových pozemských stanicích pro komerční civilní telekomunikační služby.

Poznámka:   Položka 5A001.b.3. nezahrnuje zařízení konstruovaná pro provoz s výstupním výkonem rovným nebo nižším než 1 W.

4. rádiová zařízení, která používají metody modulace ultraširokého pásma s uživatelsky programovatelnými kódy, utajovacími kódy nebo kódy pro identifikaci sítě, jež mají některou z těchto vlastností:

a. šířku pásma větší než 500 MHz; nebo

b. „frakční šířku pásma“ 20 % nebo větší;

5. číslicově řízené radiopřijímače, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. více než 1 000 kanálů;

b. ‚dobu přepínání kanálů‘ kratší než 1 ms;

c. automatické prohledávání nebo projíždění části elektromagnetického spektra, a a

d. identifikace přijímaných signálů nebo typu vysílače, nebo nebo

Poznámka:   Položka 5A001.b.5. nezahrnuje zařízení speciálně konstruovaná pro užití v civilních celulárních radiokomunikačních systémech.

Technická poznámka:

‚Doba pro přepnutí kanálů‘ je doba (prodleva) potřebná k přechodu z jedné přijímací frekvence na druhou, aby se s povolenou odchylkou ± 0,05 % dospělo k finální specifikované přijímací frekvenci. U položek, které mají specifikovaný frekvenční rozsah menší než ± 0,05 % od své středové frekvence, se má za to, že u nich frekvence nelze přepínat.

6. zařízení, která pro zajištění ‚kódování hovoru‘ při rychlostech menších než 700 bitů/s používají funkce číslicového „zpracování signálů“;

Technické poznámky:

1.   U ‚kódování hovoru‘ s variabilní rychlostí se položka 5A001.b.6 týká výsledku ‚kódování hovoru‘ u plynulé řeči.

2.   Pro účely položky 5A001.b.6 je ‚kódování hovoru‘ definováno jako postup odebírání vzorků lidského hlasu a převedení těchto vzorků do digitálního signálu při zohlednění zvláštních vlastností lidské řeči.

c. optická vlákna o délce větší než 500 m, která jsou podle specifikace výrobce schopna vydržet při ‚ověřovací zkoušce‘ pevnosti v tahu nejméně 2 × 109 N/m2;

Pozn.   Kabely z optických vláken, které jsou určeny pro užití pod vodou, viz položka 8A002.a.3.

Technická poznámka:

‚Ověřovací zkouška‘: Provozní zkušební postup on-line nebo off-line, při němž se na vlákno o délce 0,5 m až 3 m, pohybující se rychlostí 2 až 5 m/s mezi dvěma navijáky o průměru asi 150 mm, dynamicky působí předepsaným tahovým napětím. Jmenovitá okolní teplota