2009R0428 — CS — 02.07.2014 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009

ze dne 5. května 2009,

kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

(přepracované znění)

(Úř. věst. L 134, 29.5.2009, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1232/2011 ze dne 16. listopadu 2011,

  L 326

26

8.12.2011

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 388/2012 ze dne 19. dubna 2012

  L 129

12

16.5.2012

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 599/2014 ze dne 16. dubna 2014,

  L 173

79

12.6.2014


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 224, 27.8.2009, s. 21  (428/2009)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009

ze dne 5. května 2009,

kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

(přepracované znění)RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití ( 1 ), bylo několikrát podstatně změněno. Jelikož je třeba provést další změny, mělo by být proto z důvodu přehlednosti přepracováno.

(2)

Zboží dvojího užití (včetně softwaru a technologií) mělo při vývozu z Evropského společenství podléhat účinné kontrole.

(3)

Účinný společný systém kontrol vývozu zboží dvojího užití je nezbytný proto, aby byl zajištěn soulad s mezinárodními závazky a povinnostmi členských států, zejména pokud jde o nešíření, a Evropské unie (EU).

(4)

Existence společného systému kontrol a harmonizovaných politik prosazování a sledování ve všech členských státech je nezbytným předpokladem pro zavedení volného pohybu zboží dvojího užití uvnitř Společenství.

(5)

K rozhodování o individuálním, souhrnném nebo národním všeobecném vývozním povolení nebo o povolení pro zprostředkovatelské služby, o tranzitech zboží dvojího užití nebo o povolení k přepravě v rámci Společenství zboží dvojího užití uvedeného v příloze IV jsou příslušné vnitrostátní orgány. Vnitrostátní předpisy a rozhodnutí, které mají vliv na vývoz zboží dvojího užití, musí být přijímány v rámci společné obchodní politiky a zejména v rámci nařízení Rady (EHS) č. 2603/69 ze dne 20. prosince 1969, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz ( 2 ).

(6)

Rozhodnutí o aktualizaci společného seznamu zboží dvojího užití, které podléhá kontrolám vývozu, musí být v souladu se závazky a povinnostmi, které členské státy přijaly jako členové příslušných mezinárodních režimů nešíření a ujednání o kontrole vývozu nebo ratifikací příslušných mezinárodních smluv.

(7)

Společné seznamy zboží dvojího užití, míst určení a obecných zásad jsou podstatnými prvky účinného režimu kontrol vývozu.

(8)

Přenos softwaru a technologií elektronickými prostředky, faxem nebo telefonem do místa určení mimo Společenství by měl být rovněž kontrolován.

(9)

Zvláštní pozornost je nutno věnovat zpětnému vývozu a konečnému použití.

(10)

Dne 22. září 1998 podepsali zástupci členských států a Evropské komise dodatkové protokoly k příslušným zárukovým dohodám mezi členskými státy, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, které, kromě jiných opatření, zavazují členské státy k poskytování informací o přepravě vybraných zařízení a nejaderného materiálu.

(11)

Společenství přijalo soubor celních pravidel, která zahrnují nařízení Rady (ES) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 3 ) (dále jen celní kodex Společenství), a nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ( 4 ), kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92 a která mimo jiné obsahují ustanovení o vývozu a zpětném vývozu zboží. Toto nařízení neomezuje pravomoci přiznané podle platného celního kodexu Společenství a jeho prováděcích pravidel.

(12)

Podle článku 30 Smlouvy, v jeho mezích a v očekávání vyššího stupně harmonizace, si členské státy zachovají právo provádět kontroly převodů určitého zboží dvojího užití v rámci Společenství za účelem zabezpečení veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti. Pokud mají tyto kontroly vliv na účinnost kontrol vývozu ze Společenství, měla by je je Rada pravidelně přezkoumávat.

(13)

Za účelem zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení by měl každý členský stát přijmout opatření, kterými by příslušným orgánům svěřil nezbytné pravomoci.

(14)

Hlavy států a předsedové vlád členských států EU přijali v červnu roku 2003 akční plán o nešíření zbraní hromadného ničení (soluňský akční plán). Tento akční plán byl doplněn o strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení přijatou Evropskou radou v prosinci roku 2003. Podle kapitoly III uvedené strategie musí Evropská unie využít všech svých nástrojů k zabránění, odrazení, zastavení a pokud možno odstranění programů šíření, které celosvětově vyvolávají znepokojení. Bod 30.A 4) uvedené kapitoly konkrétně zmiňuje posílení politik a postupů kontrol vývozu.

(15)

V rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1540 přijaté dne 28. dubna 2004 se stanoví, že všechny státy přijmou a posílí účinná opatření k zavedení tuzemských kontrol k zabránění šíření jaderných, chemických nebo biologických zbraní a jejich nosičů, a to i zavedením vhodných kontrol souvisejících materiálů, a za tímto účelem mimo jiné zavedou kontroly tranzitu a zprostředkování. Souvisejícími materiály jsou materiály, vybavení a technologie, na něž se vztahují příslušné mnohostranné smlouvy a ujednání, nebo které jsou uvedeny na vnitrostátních kontrolních seznamech a které by mohly být použity ke konstrukci, vývoji, výrobě nebo použití jaderných, chemických a biologických zbraní a jejich nosičů.

(16)

Toto nařízení zahrnuje zboží, které je přes území Společenství pouze přepravováno, tj. takové zboží, kterému nebylo přiděleno jiné celně schválené určení, než režim vnějšího tranzitu, nebo které je pouze umístěno do svobodného celního pásma nebo do svobodného celního skladu, kde o něm nemusí být veden záznam ve schválené skladové evidenci. Proto by mělo být orgánům členských států umožněno zakázat v jednotlivých případech tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství, existují-li rozumné důvody k podezření, od zpravodajských či jiných zdrojů, že zboží má být nebo by mohlo být použito vcelku nebo zčásti k šíření zbraní hromadného ničení nebo jejich nosičů.

(17)

Měly by se rovněž zavést kontroly poskytování zprostředkovatelských služeb, pokud byl zprostředkovatel informován příslušnými vnitrostátními orgány nebo si je vědom toho, že takové poskytování služeb může vést k výrobě nebo dodávce zbraní hromadného ničení ve třetí zemi.

(18)

Je žádoucí dosáhnout jednotného a konzistentního uplatňování kontrol v celé EU s cílem podpořit EU a mezinárodní bezpečnost a zajistit rovné podmínky pro vývozce v EU. Proto je vhodné v souladu s doporučeními soluňského akčního plánu a s požadavky strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení rozšířit oblast konzultací mezi členskými státy dříve, než udělí vývozní povolení. Výhodami tohoto přístupu by bylo například zajištění toho, aby nebyly vývozem z určitého členského státu ohroženy základní bezpečnostní zájmy jiného členského státu. Větší sladění podmínek, za nichž se provádí vnitrostátní kontroly u zboží dvojího užití, které není uvedeno v tomto nařízení, a harmonizace podmínek použití různých typů povolení, která lze podle tohoto nařízení udělit, by mělo za následek jednotnější a harmonizovanější použití kontrol. Zlepšení definice nehmotných převodů technologií, aby zahrnovala zpřístupnění kontrolovaných technologií osobám nacházejícím se mimo EU, by napomohlo úsilí při podpoře bezpečnosti, stejně jako větší sladění způsobů výměny citlivých informací mezi členskými státy s postupy mezinárodních režimů pro kontrolu vývozu, zejména stanovením možnosti zřídit bezpečný elektronický systém pro sdílení informací mezi členskými státy.

(19)

Každý členský stát by měl stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:KAPITOLA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY A DEFINICE

Článek 1

Tímto nařízením se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „zbožím dvojího užití“ zboží včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak i vojenské účely a které zahrnuje veškeré zboží, které může být použito jak pro nevýbušné účely, tak i pro jakoukoliv formu podpory výroby jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení;

2) „vývozem“:

i) režim vývozu ve smyslu článku 161 nařízení (EHS) č. 2913/92 (celní kodex Společenství),

ii) zpětný vývoz ve smyslu článku 182 uvedeného kodexu; nikoliv však včetně zboží v tranzitu, a

iii) přenos softwaru nebo technologií elektronickými prostředky, a to i faxem, telefonem, elektronickou poštou nebo jakýmikoliv jinými elektronickými prostředky do místa určení mimo Evropské společenství; to zahrnuje zpřístupnění takového softwaru a technologií v elektronické formě právnickým a fyzickým osobám a partnerství mimo Společenství. Ústní předávání technologií je vývozem rovněž v případě, že je technologie popisována do telefonu;

3) „vývozcem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství:

i) jejímž nebo jehož jménem je podáváno vývozní prohlášení, totiž osoba, která je v okamžiku přijetí prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem ve třetí zemi a která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Společenství. Nebyla-li uzavřena smlouva o vývozu nebo nejedná-li tato osoba svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Společenství,

ii) která nebo které rozhoduje o přenosu nebo zpřístupnění softwaru nebo technologií elektronickými prostředky, včetně faxu, telefonu, elektronické pošty nebo jakýmikoliv jinými elektronickými prostředky do místa určení mimo Společenství.

Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím dvojího užití osoba usazená mimo Společenství, považuje se vývozce za smluvní stranu usazenou ve Společenství;

4) „vývozním prohlášením“ právní úkon, kterým projevuje osoba předepsanou formou a způsobem svoji vůli propustit zboží dvojího užití do režimu vývozu;

5) „zprostředkovatelskými službami“:

 sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží dvojího užití ze třetí země do jakékoliv jiné třetí země nebo

 prodej nebo nákup zboží dvojího užití, které je umístěno ve třetích zemích za účelem jejich přepravy do jiné třetí země.

Pro účely tohoto nařízení je z této definice vyloučeno poskytování pouze doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění, obnova pojištění nebo obecně propagace a podpora;

6) „zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Společenství nebo v něm usazené, které poskytují služby uvedené v bodě 2 ze Společenství na území třetí země;

7) „tranzitem“ doprava zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství, které vstupuje do celního území Společenství a je přes něj přepravováno do místa určení mimo Společenství;

8) „individuálním vývozním povolením“ povolení udělené jednomu konkrétnímu vývozci pro jednoho konečného uživatele nebo příjemce ve třetí zemi a které se vztahuje na jeden nebo více druhů zboží dvojího užití;

▼M1

9) „všeobecným vývozním povolením Unie“ vývozní povolení pro vývozy do některých zemí určení, které je k dispozici všem vývozcům, kteří dodržují podmínky a požadavky pro použití uvedené v přílohách IIa až IIf;

▼B

10) „souhrnným vývozním povolením“ povolení udělené jednomu konkrétnímu vývozci pro typ nebo kategorii zboží dvojího užití, které může platit pro vývozy určené pro jednoho nebo více určených konečných uživatelů či v jedné nebo více určených třetích zemích;

11) „národním všeobecným vývozním povolením“ vývozní povolení udělené podle čl. 9 odst. 2 a definované vnitrostátními právními předpisy v souladu s článkem 9 a přílohou IIIc tohoto nařízení;

12) „celním územím Evropské unie“ území ve smyslu čl. 3 celního kodexu Společenství;

13) „zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství“ zboží, jež má status zboží, které není zbožím Společenství ve smyslu čl. 4 odst. 8 celního kodexu Společenství.KAPITOLA II

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 3

1.  Pro vývoz zboží dvojího užití uvedeného v příloze I je vyžadováno povolení.

2.  Podle článku 4 nebo článku 8 je možné rovněž vyžadovat povolení pro vývoz do všech nebo do některých míst určení u určitého zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I.

Článek 4

1.  Povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, je vyžadováno, jestliže byl vývozce informován příslušnými orgány členského státu, ve kterém je usazen, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k užití ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést.

2.  Povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, je rovněž vyžadováno, vztahuje-li se na kupující zemi nebo zemi určení zbrojní embargo, ►M1  uložené rozhodnutím nebo společným postojem ◄ přijatými Radou Evropské unie nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), nebo zbrojní embargo uložené závaznou rezolucí Rady bezpečnosti OSN a byl-li vývozce informován příslušnými orgány uvedenými v odstavci 1, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno pro vojenské konečné použití. Pro účely tohoto odstavce se „vojenským konečným použitím“ rozumí:

a) zařazení mezi zboží, které je uvedeno na seznamu vojenského materiálu, který vedou členské státy;

b) použití výrobního, zkušebního nebo analytického zařízení a jeho součástí k vývoji, výrobě nebo údržbě zboží uvedeného na výše zmíněném seznamu;

c) použití jakýchkoliv nehotových výrobků v závodě na výrobu vojenského materiálu uvedeného na výše zmíněném seznamu.

3.  Povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, je rovněž požadováno, byl-li vývozce informován orgány uvedenými v odstavci 1, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k použití jako díly nebo součásti zboží uvedeného na vnitrostátním seznamu vojenského materiálu, které bylo vyvezeno z území tohoto členského státu bez povolení nebo v rozporu s povolením, které vyžadují právní předpisy tohoto členského státu.

4.  Je-li si vývozce vědom toho, že zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I a které má v úmyslu vyvézt, je celé nebo z části určeno k jakémukoli použití uvedenému v odstavcích 1, 2 a 3, musí o tom uvědomit orgány uvedené v odstavci 1, které rozhodnou o tom, zda bude dotyčný vývoz podléhat povolení či nikoliv.

5.  Členský stát může přijmout nebo ponechat v platnosti právní předpisy, které požadují pro vývoz zboží dvojího užití, jež není uvedeno v příloze I, povolení, má-li vývozce důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno celé nebo z části k jakémukoliv použití uvedenému v odstavci 1.

6.  Členský stát, který podle odstavců 1 až 5 požaduje povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, o tom v případě potřeby informuje ostatní členské státy a Komisi. Ostatní členské státy tuto informaci náležitě zváží a uvědomí o ní své celní správy a ostatní příslušné vnitrostátní orgány.

7.  Ustanovení čl. 13 odst. 1, 2 a 5 až 7 se použijí na případy týkající se zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I.

8.  Tímto nařízením není dotčeno právo členských států přijímat vnitrostátní opatření podle článku 11 nařízení (EHS) č. 2603/69.

Článek 5

1.  Povolení je požadováno pro zprostředkovatelské služby u zboží dvojího užití uvedeného v příloze I, pokud byl zprostředkovatel informován příslušnými orgány členského státu, v němž má sídlo nebo v němž je usazen, že příslušné zboží je nebo může být celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1. Je-li si zprostředkovatel vědom toho, že zboží dvojího užití uvedené v příloze I, pro které má v úmyslu poskytnout zprostředkovatelské služby, je celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1, musí o tom uvědomit příslušné orgány, které rozhodnou o tom, zda budou dotyčné zprostředkovatelské služby podléhat povolení či nikoliv.

2.  Členský stát může rozšířit použití odstavce 1 na zboží dvojího užití neuvedené na seznamu, které je určeno k použití uvedenému v čl. 4 odst. 1, a na zboží dvojího užití k vojenskému konečnému užití a na místa určení uvedená v čl. 4 odst. 2.

3.  Členský stát může přijmout nebo zachovat vnitrostátní právní předpisy, na základě kterých zprostředkování zboží dvojího užití podléhá povolení, má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno celé nebo zčásti k jakémukoliv použití uvedenému v čl. 4 odst. 1.

4.  Ustanovení čl. 8 odst. 2, 3 a 4 se použije na vnitrostátní opatření uvedená v odstavci 2 a 3 tohoto článku.

Článek 6

1.  Tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství, uvedeného na seznamu v příloze I, může být zakázán příslušnými orgány členského státu, v němž se provádí tranzit, pokud zboží je nebo by mohlo být určeno celé nebo z části k použití uvedenému v čl. 4 odst. 1. Při rozhodování o takovém zákazu členské státy zohlední své povinnosti a závazky, s nimž souhlasily jako strany mezinárodních smluv nebo jako členové mezinárodních režimů nešíření.

2.  Před rozhodnutím, zda zakázat tranzit či nikoliv, může členský stát stanovit, že jeho příslušné orgány mohou v jednotlivých případech požadovat povolení pro konkrétní tranzit zboží dvojího užití uvedeného v příloze I, pokud toto zboží je nebo může být určeno celé nebo z části k použití uvedenému v čl. 7 odst. 1.

3.  Členský stát může rozšířit použití odstavce 1 na zboží dvojího užití, které není uvedeno v nařízení, určené k použití uvedenému v čl. 4 odst. 1a na zboží dvojího užití pro vojenské konečné užití a na místa určení uvedená v čl. 4 odst. 2.

4.  Ustanovení čl. 8 odst. 2, 3 a 4 se použijí na vnitrostátní opatření uvedená v odstavci 2 a 3 tohoto článku.

Článek 7

Toto nařízení se nevztahuje na dodávky služeb nebo na přenos technologií, jsou-li tyto dodávky nebo přenos spojeny s pohybem osob přes hranice.

Článek 8

1.  Členský stát může zakázat nebo požadovat pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, povolení z důvodů veřejné bezpečnosti nebo ochrany lidských práv.

2.  Členské státy oznámí Komisi jakákoliv opatření přijatá podle odstavce 1 neprodleně po jejich přijetí s uvedením přesných důvodů těchto opatření.

3.  Členské státy rovněž neprodleně oznámí Komisi jakékoliv změny opatření přijatých podle odstavce 1.

4.  Komise zveřejní opatření, která jí byla oznámena podle odstavců 2 a 3, v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.KAPITOLA III

VÝVOZNÍ POVOLENÍ A POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVATELSKÝM SLUŽBÁM

Článek 9

▼M1

1.  Pro určité vývozy uvedené v přílohách IIa až IIf se tímto nařízením zavádí všeobecná vývozní povolení Unie.

Příslušné orgány členského státu, v němž je usazen vývozce, mohou vývozci používání těchto povolení zakázat, pokud existuje důvodné podezření, že nebude schopen dodržet podmínky tohoto povolení nebo ustanovení právních předpisů upravujících kontrolu vývozu.

Příslušné orgány členských států si předávají informace o vývozcích, kterým bylo odepřeno právo používat všeobecné vývozní povolení Unie, pokud nedojdou k závěru, že se vývozce nebude pokoušet o vývoz zboží dvojího užití prostřednictvím jiného členského státu. Pro tento účel se použije systém uvedený v čl. 19 odst. 4.

▼M3

Aby se zajistilo, že všeobecná vývozní povolení Unie uvedená v přílohách IIa až IIf se vztahují pouze na transakce s nízkým rizikem, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23a s cílem vyjmout místa určení z působnosti těchto všeobecných vývozních povolení Unie, pokud jsou na tato místa určení uvalena zbrojní embarga uvedená v čl. 4 odst. 2.

Pokud je v případě takových zbrojních embarg ze závažných naléhavých důvodů nutné vyjmout určitá místa určení z působnosti všeobecného vývozního povolení Unie, použije se na akty v přenesené pravomoci přijímané podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 23b.

▼B

2.  V případě všech ostatních vývozů podle tohoto nařízení, pro které je vyžadováno povolení, udělí toto povolení příslušné orgány členského státu, ve kterém je vývozce usazen. S výhradou omezení uvedených v odstavci 4 může mít povolení formu individuálního, souhrnného nebo všeobecného povolení.

Všechna povolení platí v celém Společenství.

Vývozci poskytují příslušným orgánům veškeré příslušné informace požadované k jejich žádostem o individuální nebo souhrnné vývozní povolení, aby měly příslušné vnitrostátní orgány úplné informace, zejména o konečném uživateli, zemi určení a konečném použití vyváženého zboží. Povolení může být případně podmíněno prohlášením o konečném použití.

3.  Členské státy vyřídí žádosti o individuální nebo souhrnné povolení ve lhůtě stanovené podle vnitrostátních právních předpisů nebo praxe.

4.  Národní všeobecná vývozní povolení:

▼M1

a) musí vyloučit z oblasti své působnosti zboží uvedené v příloze IIg;

▼B

b) jsou vymezena vnitrostátními právními předpisy nebo praxí. Mohou je používat všichni vývozci se sídlem nebo usazení v členském státě vydávajícím tato povolení, pokud splňují požadavky stanovené v tomto nařízení a v doplňujících vnitrostátních právních předpisech. Vydávají se v souladu s údaji uvedenými v příloze IIIc. Vydávají se v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí.

Členské státy o všech vydaných nebo pozměněných vnitrostátních všeobecných vývozních povoleních neprodleně informují Komisi. Komise tato oznámení zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie;

c) nemohou být použita, jestliže byl vývozce svými orgány informován, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1 a 3 nebo použití uvedených v čl. 4 odst. 2 v zemi, na níž se vztahuje zbrojní embargo, ►M1  uložené rozhodnutím nebo společným postojem ◄ přijatými Radou nebo rozhodnutím OBSE, nebo zbrojní embargo uložené závaznou rezolucí Rady bezpečnosti OSN, nebo jestliže si je vývozce vědom toho, že zboží je určeno k výše uvedeným použitím.

5.  Členské státy ve svých vnitrostátních právních předpisech ponechají v platnosti nebo zavedou možnost udělit souhrnné vývozní povolení.

6.  Členské státy poskytnou Komisi seznam orgánů oprávněných:

a) k udělování vývozních povolení pro zboží dvojího užití;

b) k rozhodování o zákazu tranzitu zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství podle tohoto nařízení.

Komise zveřejní seznam těchto orgánů v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 10

1.  Povolení pro zprostředkovatelské služby podle tohoto nařízení udělí příslušné orgány členského státu, v němž má zprostředkovatel sídlo nebo je usazen. Tato povolení jsou udělována pro určitá množství konkrétního zboží pohybujícího se mezi dvěma nebo více třetími zeměmi. Jasně musí být vymezeno umístění zboží ve třetí zemí původu, konečný uživatel a přesné umístění tohoto uživatele. Povolení je platné pro celé Společenství.

2.  Zprostředkovatelé poskytnou příslušným orgánům příslušné informace požadované pro jejich žádost o povolení podle tohoto nařízení pro zprostředkovatelské služby, zejména podrobnosti o umístění zboží dvojího užití třetích zemích původu, jasný popis zboží a jeho množství, třetí strany zahrnuté do transakce, třetí země místa určení, konečného uživatele v této zemi a jeho přesné umístění.

3.  Členské státy vyřídí žádosti o povolení pro zprostředkovatelské služby ve lhůtě stanovené podle vnitrostátních právních předpisů nebo praxe.

4.  Členské státy poskytnou Komisi seznam orgánů oprávněných k udělování povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb podle tohoto nařízení. Komise zveřejní seznam těchto orgánů v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 11

1.  Jestliže zboží dvojího užití, pro které bylo zažádáno o individuální vývozní povolení do místa určení neuvedeného v ►M1  přílohu IIa ◄ , nebo do jakéhokoliv místa určení v případě zboží dvojího užití uvedeného v příloze IV, je nebo bude umístěno v jednom nebo více členských státech, jiných než je ten, ve kterém byla žádost podána, uvede se tato skutečnost v žádosti. Příslušné orgány členského státu, u nichž byla žádost o povolení podána, neprodleně konzultují příslušné orgány dotyčného členského státu nebo států a poskytnou jim příslušné informace. Konzultovaný členský stát nebo státy oznámí ve lhůtě deseti pracovních dnů případné námitky k udělení takového povolení, jimiž je členský stát, ve kterém byla žádost podána, vázán.

Jestliže do deseti pracovních dnů nedojdou žádné námitky, má se za to, že, konzultovaný členský stát nebo státy nemají žádné námitky.

Ve výjimečných případech může jakýkoliv konzultovaný členský stát požadovat prodloužení desetidenní lhůty. Prodloužení však nesmí přesáhnout 30 pracovních dní.

2.  Jestliže by vývoz mohl porušit podstatné bezpečnostní zájmy členského státu, může tento členský stát požádat druhý členský stát, aby neudělil vývozní povolení, nebo jestliže již takové povolení bylo uděleno, žádat jeho zrušení, pozastavení, změnu nebo odvolání. Členský stát, který takovou žádost obdrží, zahájí neprodleně se žádajícím členským státem nezávazné konzultace, které musí být uzavřeny během deseti pracovních dnů. Rozhodne-li se dožádaný členský stát povolení udělit, mělo by to být oznámeno Komisi a ostatním členským státům za použití elektronického systému uvedeného v čl. 13 odst. 6.

Článek 12

1.  Při rozhodování o tom, zda udělit individuální či souhrnné vývozní povolení nebo udělit povolení pro poskytnutí zprostředkovatelských služeb podle tohoto nařízení či nikoliv, přihlížejí členské státy k veškerým významným skutečnostem, a zejména k:

a) závazkům a povinnostem, které každý členský stát přijal jako člen příslušných mezinárodních režimů nešíření a ujednání o kontrole vývozu nebo ratifikací příslušných mezinárodních smluv;

b) svým závazkům vyplývajícím ze sankcí uložených ►M1  rozhodnutím nebo společnou akcí ◄ přijatými Radou nebo rozhodnutím OBSE nebo závaznou rezolucí Rady bezpečnosti OSN;

c) aspektům národní zahraniční nebo bezpečnostní politiky, včetně těch, které jsou upraveny společným postojem Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu ( 5 );

d) aspektům zamýšleného konečného použití a nebezpečí zneužití.

2.  Při posuzování žádosti o souhrnné vývozní povolení berou členské státy kromě kritérií stanovených v odstavci 1 v úvahu i to, zda vývozce uplatňuje přiměřené a vhodné prostředky a postupy pro dosažení souladu s ustanoveními a cíli tohoto nařízení a s podmínkami povolení.

Článek 13

1.  Příslušné orgány členských států mohou v souladu s tímto nařízením zamítnout udělení vývozního povolení a mohou zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení, které již udělily. V případě, že zamítnou, zruší, pozastaví, podstatně omezí nebo odvolají vývozní povolení, nebo pokud stanoví, že zamýšlený vývoz nebude povolen, oznámí to příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi a sdělí jim nezbytné informace. Pozastavily-li příslušné orgány členského státu platnost vývozního povolení, oznámí na konci doby pozastavení platnosti povolení konečné posouzení členským státům a Komisi.

2.  Příslušné orgány členských států přezkoumají zamítavá rozhodnutí týkající se o povolení oznámená podle odstavce 1 do tří let od jejich oznámení a odvolají je, změní nebo prodlouží. Příslušné orgány členských států sdělí co nejdříve výsledky přezkumu příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi. Zamítavá rozhodnutí, která nejsou odvolána, zůstávají v platnosti.

3.  Příslušné orgány členských států neprodleně informují členské státy a Komisi o svých rozhodnutích zakázat tranzit zboží dvojího užití uvedeného v příloze I přijaté podle článku 6. Tato oznámení obsahují všechny důležité informace, včetně klasifikace, jeho technických parametrů, země určení a konečného uživatele.

4.  Odstavce 1 a 2 se rovněž vztahují na povolení zprostředkovatelských služeb.

5.  Dříve než příslušné orgány členského státu postupující podle tohoto nařízení udělí povolení pro vývoz nebo zprostředkovatelské služby nebo rozhodnou o tranzitu, přezkoumají všechna platná zamítavá rozhodnutí nebo rozhodnutí o zákazu tranzitu zboží dvojího užití uvedeného v příloze I přijaté podle tohoto nařízení s cílem ujistit se, zda nebyly udělení povolení nebo tranzit zamítnuty příslušnými orgány jiného členského státu nebo států pro v podstatě totožný obchod (tj. zboží s v podstatě totožnými parametry nebo technickými vlastnostmi pro stejného konečného uživatele či příjemce). Nejdříve konzultují příslušné orgány dotyčného členského státu nebo států, které vydaly toto zamítavé rozhodnutí nebo rozhodnutí o zákazu tranzitu, jak je stanoveno v odstavcích 1 a 3. Jestliže po této konzultaci příslušné orgány členského státu rozhodnou, že povolení udělí nebo že povolí tranzit, uvědomí o tom příslušné orgány ostatních členských států a Komisi a poskytnou veškeré nezbytné informace vysvětlující jejich rozhodnutí.

▼M1

6.  Veškerá oznámení požadovaná podle tohoto článku se provádějí bezpečnými elektronickými prostředky, včetně systému uvedeného v čl. 19 odst. 4.

▼B

7.  Veškeré informace sdílené v souladu s ustanoveními tohoto článku musí být v souladu s ustanoveními čl. 19 odst. 3, 4 a 6, jež se týkají důvěrnosti takových informací.

Článek 14

1.  Veškerá individuální a souhrnná vývozní povolení a povolení pro zprostředkovatelské služby se vydávají písemně nebo elektronickými prostředky na formulářích, které obsahují alespoň všechny údaje podle vzoru uvedeného v příloze III a rovněž v pořadí podle tohoto vzoru.

2.  Na žádost vývozce se souhrnná vývozní povolení, která obsahují množstevní omezení, rozdělují.KAPITOLA IV

AKTUALIZACE SEZNAMŮ ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ

Článek 15

1.  Seznam zboží dvojího užití uvedený v příloze I se aktualizuje v souladu s příslušnými závazky a povinnostmi, včetně jejich změn, které členské státy přijaly jako členové mezinárodních režimů nešíření a ujednání o kontrole vývozu nebo ratifikací příslušných mezinárodních smluv.

2.  Příloha IV, jež přebírá pouze část přílohy I, se aktualizuje s ohledem na článek 30 Smlouvy o založení Evropského Společenství, zejména pokud jde o veřejný pořádek či zájmy veřejné bezpečnosti členských států.

▼M3

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23a, pokud jde o aktualizaci seznamu zboží dvojího užití stanoveného v příloze I. Aktualizace přílohy I se provádí v rozsahu stanoveném v odstavci 1 tohoto článku. Pokud se aktualizace přílohy I týká zboží dvojího užití, které je rovněž uvedeno v přílohách IIa až IIg nebo v příloze IV, odpovídajícím způsobem se změní tyto přílohy.

▼BKAPITOLA V

CELNÍ ŘÍZENÍ

Článek 16

1.  Při plnění formalit pro vývoz zboží dvojího užití na celním úřadě, který je odpovědný za zpracování vývozního prohlášení, vývozce prokáže, že obdržel nezbytné vývozní povolení.

2.  Od vývozce může být požadován překlad všech dokumentů, které byly poskytnuty jako průkazní doklady, do úředního jazyka členského státu, ve kterém je vývozní prohlášení předkládáno.

3.  Aniž je dotčena jakákoli pravomoc členského státu, která mu byla svěřena podle celního kodexu Společenství a v souladu s ním, může též členský stát po dobu, která nepřesahuje lhůty uvedené v odstavci 4, pozastavit proces vývozu z jeho území nebo v případě nutnosti jiným způsobem zabránit, aby zboží dvojího užití uvedené v příloze I, na které se vztahuje platné vývozní povolení, opustilo Společenství přes jeho území, má-li důvodné podezření, že:

a) při udělení povolení nebyly vzaty v úvahu patřičné informace nebo

b) od doby, kdy bylo povolení uděleno, se značně změnily okolnosti.

4.  V případě uvedeném v odstavci 3 se neprodleně konzultují příslušné orgány členského státu, který udělil vývozní povolení, aby mohly podniknout opatření podle čl. 13 odst. 1. Jestliže tyto příslušné orgány rozhodnou, že povolení ponechají v platnosti, odpoví ve lhůtě deseti pracovních dní, která na jejich žádost může být za výjimečných okolností prodloužena na 30 pracovních dní. Po přijetí této odpovědi nebo nedojde-li odpověď do deseti nebo případně do 30 dnů, se zboží dvojího užití neprodleně uvolní. Členský stát, který udělil povolení, o této skutečnosti uvědomí ostatní členské státy a Komisi.

Článek 17

1.  Členské státy mohou stanovit, že celní formality pro vývoz zboží dvojího užití mohou být splněny pouze u celních úřadů k tomu oprávněných.

2.  Uplatní-li členské státy možnost uvedenou v odstavci 1, informují Komisi o těchto oprávněných celních úřadech. Komise zveřejní tuto informaci v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 18

Na omezení vývozu, zpětného vývozu a opuštění celního území u zboží dvojího užití, pro jehož vývoz je vyžadováno povolení podle tohoto nařízení, se vztahují ustanovení článků 843 a 912a až 912g nařízení (EHS) č. 2454/93.KAPITOLA VI

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 19

1.  Členské státy ve spolupráci s Komisí přijmou veškerá vhodná opatření, aby zavedly přímou spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány, zejména aby vyloučily nebezpečí, že by možné rozdílnosti při uplatňování kontrol vývozu zboží dvojího užití vedly k odklonu obchodu, který by mohl působit nesnáze jednomu nebo více členským státům.

2.  Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zavedly přímou spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány, aby se zvýšila účinnost režimu kontroly vývozu Společenství. Takové informace mohou zahrnovat:

a) podrobnosti o vývozcích zbavených vnitrostátními sankcemi práva na využití národních všeobecných vývozních povolení nebo ►M1  všeobecných vývozních povolení Unie ◄ ;

b) údaje o citlivých konečných uživatelích, aktérech podílejících se na podezřelých zakázkách, a jsou-li tyto údaje k dispozici, o zvolených trasách.

3.  Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů ( 6 ), a zejména ustanovení o důvěrnosti informací, se použijí přiměřeně, aniž je dotčen článek 23 tohoto nařízení.

▼M1

4.  Komise po konzultaci s Koordinační skupinou pro dvojí užití zřízenou podle článku 23 vytvoří bezpečný a zašifrovaný systém výměny informací mezi členskými státy a, je-li to vhodné, Komisí. Evropský parlament je informován o rozpočtu tohoto systému, jeho rozvoji, dočasné i konečné struktuře a fungování a o nákladech na provoz sítě.

▼B

5.  Pokyny vývozcům a zprostředkovatelům poskytují členské státy, v nichž mají tito vývozci a zprostředkovatelé sídlo nebo v nichž jsou usazeni. Komise a Rada mohou rovněž vydat pokyny nebo doporučení ohledně osvědčených postupů pro subjekty uvedené v tomto nařízení.

6.  Osobní údaje se zpracovávají v souladu s pravidly stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( 7 ) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů ( 8 ).KAPITOLA VII

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

Článek 20

1.  Vývozci zboží dvojího užití vedou v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo platnou praxí příslušných členských států podrobnou evidenci nebo záznamy o svých vývozech. Tato evidence nebo záznamy zahrnují zejména obchodní dokumenty, jako jsou faktury, nákladní listy a dopravní nebo jiné odesílací dokumenty obsahující dostatečné informace k identifikaci:

a) označení zboží dvojího užití;

b) množství zboží dvojího užití;

c) jména a adresy vývozce a příjemce;

d) konečného použití a konečného uživatele zboží dvojího užití, jsou-li známy.

2.  V souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo s platnou praxí příslušných členských států zprostředkovatelé povedou evidenci nebo záznamy o zprostředkovatelských službách, které spadají do oblasti působnosti čl. 5, aby byli na vyžádání schopni prokázat popis zboží dvojího užití, které bylo předmětem poskytnutí těchto služeb, dobu trvání, po kterou bylo zboží předmětem zprostředkovatelských služeb, místo určení a země, na něž se vztahují zprostředkovatelské služby.

3.  Evidence nebo záznamy a dokumenty uvedené v odstavcích 1 a 2 se uchovávají po dobu nejméně tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se vývoz uskutečnil nebo byly poskytnuty zprostředkovatelské služby. Předkládají se na žádost příslušných orgánů členského státu, ve kterém je vývozce usazen nebo ve kterém je zprostředkovatel usazen nebo má sídlo.

Článek 21

K zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení přijme každý členský stát nezbytná opatření umožňující jeho příslušným orgánům:

a) získávat informace o jakékoliv objednávce nebo operaci týkající se zboží dvojího užití;

b) zajistit správné uplatňování opatření pro kontrolu vývozu, což může zahrnovat zejména právo na vstup do obchodních prostor osob, které se na vývozu podílejí, nebo zprostředkovatelů podílejících se na poskytování zprostředkovatelských služeb za podmínek stanovených v článku 5.KAPITOLA VIII

DALŠÍ USTANOVENÍ

Článek 22

1.  Pro přepravu zboží dvojího užití uvnitř Společenství uvedeného v příloze IV se vyžaduje povolení. Pro zboží uvedené v části 2 přílohy IV nelze vydávat všeobecné povolení.

2.  Členský stát může rozhodnout o tom, že pro přepravu jiného zboží dvojího užití ze svého území do druhého členského státu je vyžadováno povolení v případech, kdy v době přepravy:

 je přepravující osobě známo, že konečné místo určení příslušného zboží je mimo Společenství,

 vývoz tohoto zboží do takového konečného místa určení je v členském státě, ze kterého má být toto zboží přepraveno, podmíněn povolením podle článků 3, 4 nebo 8 a takový vývoz přímo z jeho území není povolen na základě všeobecného nebo souhrnného povolení,

 zboží nebude v členském státě, do kterého má být přepraveno, zpracováno nebo opracováno ve smyslu článku 24 celního kodexu Společenství.

3.  Žádost o povolení k přepravě musí být podána v členském státě, ze kterého má být zboží dvojího užití přepraveno.

4.  V případech, kdy následný vývoz zboží dvojího užití již v rámci konzultačních řízení podle článku 11 schválil členský stát, ze kterého má být zboží přepraveno, povolení k přepravě se vydá přepravující osobě neprodleně, pokud se okolnosti podstatně nezměnily.

5.  Členský stát, který přijme právní předpisy, jež ukládají takový požadavek, informuje Komisi a ostatní členské státy o opatřeních, která přijal. Komise zveřejní tuto informaci v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

6.  Opatření podle odstavců 1 a 2 nezahrnují provádění vnitřních hraničních kontrol v rámci Společenství, ale pouze kontroly, které se provádějí jako součást běžných kontrolních postupů používaných nediskriminačním způsobem na celém území Společenství.

7.  Použití opatření podle odstavců 1 a 2 nesmí v žádném případě způsobit, že by přeprava z jednoho členského státu do druhého podléhala omezujícím podmínkám, které by byly přísnější než ty, které jsou stanoveny pro vývoz stejného zboží do třetích zemí.

8.  Dokumenty a záznamy o přepravě zboží dvojího užití, které je uvedeno v příloze I, uvnitř Společenství se uchovávají nejméně po dobu tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se přeprava uskutečnila, a na požádání se předkládají příslušným orgánům členského státu, ze kterého toto zboží bylo přepraveno.

9.  Členský stát může vnitrostátními právními předpisy požadovat, aby v případě jakékoli přepravy zboží, které je uvedeno v kategorii 5 kapitole 2 přílohy I a které není uvedeno v příloze IV, uvnitř Společenství z tohoto členského státu byly příslušným orgánům tohoto členského státu poskytnuty doplňkové informace týkající se tohoto zboží.

10.  V příslušných obchodních dokumentech týkajících se přepravy zboží dvojího užití, které je uvedeno v příloze I, uvnitř Společenství musí být zřetelně uvedeno, že toto zboží při vývozu ze Společenství podléhá kontrolám. Příslušnými obchodními dokumenty se rozumějí zejména kupní smlouvy, potvrzení objednávky, faktura nebo odesílací list.

Článek 23

1.  Zřizuje se Koordinační skupina pro dvojí užití, které předsedá zástupce Komise. Každý členský stát jmenuje do této skupiny jednoho zástupce.

Tato skupina posoudí jakoukoliv otázku týkající se používání tohoto nařízení, kterou může vznést buď předseda nebo zástupce některého členského státu.

2.  Předseda Koordinační skupiny pro dvojí užití nebo koordinační skupina konzultuje, kdykoli to považuje za nutné, vývozce, zprostředkovatele a ostatní příslušné zúčastněné subjekty, jichž se toto nařízení týká.

▼M1

3.  Komise každoročně předkládá Evropskému parlamentu zprávu o činnosti, šetřeních a konzultacích Koordinační skupiny pro dvojí užití, přičemž se na tyto zprávy vztahuje článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ( 9 ).

▼M3

Článek 23a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 2. července 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 23b

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky v souladu s postupem uvedeným v čl. 23a odst. 5. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

▼B

Článek 24

Každý členský stát přijme příslušná opatření k zajištění řádného provádění všech ustanovení tohoto nařízení. Zejména stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení nebo ustanovení, která byla přijata k jeho provedení. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

▼M1

Článek 25

1.  Každý členský stát uvědomí Komisi o právních a správních předpisech přijatých k provedení tohoto nařízení, včetně opatření uvedených v článku 24. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

2.  Každé tři roky Komise přezkoumává provádění tohoto nařízení a předkládá Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o jeho uplatňování a o hodnocení jeho dopadu, která může zahrnovat návrhy na jeho změnu. Členské státy poskytnou Komisi veškeré příslušné informace pro vypracování zprávy.

3.  Zvláštní oddíly zprávy pojednávají o:

a) Koordinační skupině pro dvojí užití a její činnosti. Informace, které Komise poskytuje o šetřeních a konzultacích Koordinační skupiny pro dvojí užití, se považují za důvěrné ve smyslu článku 4 nařízení (ES) č. 1049/2001. Informace se v každém případě považují za důvěrné, pokud by jejich zveřejnění mohlo mít závažné nepříznivé důsledky pro osobu, která je poskytla nebo která je zdrojem těchto informací;

b) uplatňování čl. 19 odst. 4 a informují o fázi, jíž bylo dosaženo při vytváření bezpečného a zašifrovaného systému výměny informací mezi členskými státy a Komisí;

c) uplatňování čl. 15 odst. 1;

d) uplatňování čl. 15 odst. 2;

e) úplných informacích o opatřeních, která členské státy přijaly podle článku 24 a oznámily Komisi podle odstavce 1 tohoto článku.

4.  Komise nejpozději do 31. prosince 2013 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž zhodnotí uplatňování tohoto nařízení a zejména se zaměří na uplatňování přílohy IIb (všeobecného vývozního povolení Unie č. EU002) a k této zprávě případně připojí legislativní návrh na změnu tohoto nařízení, zejména pokud jde o zásilky nízké hodnoty.

▼M1

Článek 25a

Aniž jsou dotčena ustanovení týkající se dohod o vzájemné správní pomoci nebo protokolů o celních záležitostech uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi, může Rada pověřit Komisi, aby sjednala dohody se třetími zeměmi, které stanoví vzájemné uznávání vývozních kontrol zboží dvojího užití, na něž se vztahuje toto nařízení, a zejména aby zrušila požadavky na povolení v případě zpětného vývozu v rámci Unie. Tato jednání jsou vedena v souladu s postupy stanovenými v čl. 207 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a případně Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

▼B

Článek 26

Tímto nařízením není dotčeno:

 použití článku 296 Smlouvy o založení Evropského společenství,

 použití Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Článek 27

Nařízení (ES) č. 1334/2000 se zrušuje s účinkem ode dne 27. srpna 2009.

Na žádosti o udělení vývozního povolení podané před 27. srpnem 2009 se však i nadále použijí příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1334/2000.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 28

Toto nařízení vstupuje v platnost 90 dní po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M2
PŘÍLOHA I

Seznam podle článku 3 tohoto nařízení

SEZNAM ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ

Tímto seznamem se provádějí mezinárodně dohodnuté kontroly dvojího užití, zahrnující Wassenaarské ujednání, Režim kontroly raketových technologií, Skupinu jaderných dodavatelů, Australskou skupinu a Úmluvu o zákazu chemických zbraní.

OBSAH

Poznámky

Zkratková slova a zkratky

Definice

Kategorie 0

Jaderné materiály, zařízení a příslušenství

Kategorie 1

Zvláštní materiály a související příslušenství

Kategorie 2

Zpracování materiálů

Kategorie 3

Elektronika

Kategorie 4

Počítače

Kategorie 5

Telekomunikace a „bezpečnost informací“

Kategorie 6

Snímače a lasery

Kategorie 7

Navigace a letecká elektronika

Kategorie 8

Námořní technika

Kategorie 9

Letecká technika a pohonné systémy

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PŘÍLOZE I

1. V případě kontroly zboží, které je vyvinuto nebo upraveno pro vojenské účely, viz příslušný seznam (příslušné seznamy) vojenského materiálu, který vedou jednotlivé členské státy. Odkazy v této příloze, které znějí „VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU“, se vztahují na tyto seznamy.

2. Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být zmařen vývozem jakéhokoliv nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka nebo položky tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno odstraněna či použita pro jiné účely.

Pozn.:   Při posuzování, zda kontrolovaná položka má být považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky podstatný prvek dodávaného zboží.

3. Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak i použité zboží.

4. V některých případech jsou chemické látky v seznamu uváděny podle názvu a čísla CAS. Seznam se vztahuje na chemické látky se shodným vzorcem složení (včetně hydrátů), bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako pomůcka při zjišťování konkrétní chemické látky nebo směsi, a to bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné identifikátory, neboť některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu mají odlišná čísla CAS, a rovněž u směsí obsahujících některou z uvedených látek může být číslo CAS odlišné.

POZNÁMKA K JADERNÉ TECHNOLOGII

(Týká se oddílu E kategorie 0.)

„Technologie“ přímo spojená s jakýmkoli zbožím kontrolovaným v kategorii 0 je kontrolována podle ustanovení kategorie 0.

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.

Schválení zboží k vývozu opravňuje též k vývozu minimální „technologie“, která je nezbytná pro instalaci, provoz, údržbu a opravy zboží témuž konečnému uživateli.

Kontrola převodu „technologie“ se nevztahuje na informace „veřejně dostupné“ nebo na informace pro „základní vědecký výzkum“.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

(Týká se oddílu E kategorií 1 až 9)

Vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží kontrolovaného v kategoriích 1 až 9, je kontrolován podle ustanovení kategorií 1 až 9.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.

Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen.

Pozn.:   Nevztahuje se na „technologie“ vymezené v 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. a 8E002.b.

Kontrola převodu „technologie“ se nevztahuje na informace „veřejně dostupné“, informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K SOFTWARU

(Tato poznámka má přednost před kontrolami stanovenými v oddílu D kategorií 0 až 9)

Kategorie 0 až 9 tohoto seznamu se nevztahují na kontrolu „softwaru“, který je buď:

a) běžně dostupný veřejnosti, přičemž:

1. je prodáván ze skladu v maloobchodě bez omezení prostřednictvím:

a) pultového prodeje;

b) zásilkového prodeje;

c) elektronického prodeje, nebo

d) telefonické objednávky, a

2. je určen k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele nebo

Pozn.:   Položka a. všeobecné poznámky k softwaru se nevztahuje na „software“ uvedený v kategorii 5 – Část 2 („Ochrana informací“)

b) „veřejně dostupný“.

ZKRATKOVÁ SLOVA A ZKRATKY POUŽÍVANÉ V TÉTO PŘÍLOZE

Zkratková slova nebo zkratky použité jako definované termíny jsou uvedeny v části „Definice termínů používaných v této příloze“.Zkratkové slovo nebo význam

Zkratka

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

AGMA

American Gear Manufacturers‘ Association

AHRS

referenční systém polohy a kursu

AISI

American Iron and Steel Institute

ALU

aritmeticko-logická jednotka

ANSI

American National Standards Institute

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

řízení letového provozu

AVLIS

izotopická separace atomových par za použití laseru

CAD

počítačem podporované konstruování

CAS

Chemical Abstracts Service

CCITT

International Telegraph and Telephone Consultative Committee

CDU

řídicí a zobrazovací jednotka

CEP

střední kruhová odchylka

CNTD

tepelný rozklad s řízenou tvorbou zárodku

CRISLA

chemická reakce vyvolaná selektivní aktivací izotopů za použití laseru

CVD

chemická depozice v parní fázi

CW

chemická válka

(CW)

(v případě laserů) spojitá vlna

DME

zařízení pro měření vzdálenosti

DS

usměrněné tuhnutí

EB-PVD

fyzikální depozice v parní fázi elektronovým svazkem

EBU

European Broadcasting Union

ECM

elektrochemické obrábění

ECR

elektronová cyklotronová rezonance

EDM

elektrojiskrové obráběcí stroje

EEPROMS

elektricky vymazatelná programovatelná permanentní paměť

EIA

Electronic Industries Association

EMC

elektromagnetická kompatibilita

ETSI

European Telecommunications Standard Institute

FFT

rychlá Fourierova transformace

GLONASS

globální systém družicové navigace

GPS

globální polohovací systém

HBT

heterobipolární tranzistory

HDDR

číslicový záznam vysoké hustoty

HEMT

tranzistory s vysokou pohyblivostí elektronů

ICAO

International Civil Aviation Organisation

IEC

International Electro-technical Commission

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

okamžité zorné pole

ILS

systém přistávání podle přístrojů

IRIG

Inter-range instrumentation group

ISA

Mezinárodní standardní atmosféra

ISAR

radar s inverzní syntetickou aperturou

ISO

International Organization for Standardization

ITU

International Telecommunication Union

JIS

japonská průmyslová norma

JT

Joule-Thomson

LIDAR

laserový nebo světelný radar

LRU

vyměnitelná jednotka

MAC

autentizační kód zprávy

Mach

poměr rychlosti objektu k rychlosti zvuku (podle Ernsta Macha)

MLIS

izotopická separace molekul za použití laseru

MLS

mikrovlnné přistávací systémy

MOCVD

chemická depozice v parní fázi za použití organokovových sloučenin

MRI

zobrazování magnetickou rezonancí

MTBF

střední doba provozu mezi poruchami

Mtops

milion teoretických operací za sekundu

MTTF

střední doba provozu mezi poruchami

NBC

nukleární, biologický a chemický

NDT

zkouška bez porušení materiálu

PAR

přesný přibližovací radar

PIN

osobní identifikační číslo

ppm

počet dílů na milion, ppm – odpovídá 1 × 10–6

PSD

spektrální hustota výkonu

QAM

kvadraturní amplitudová modulace

RF

vysoká frekvence

SACMA

Suppliers of Advanced Composite Materials Association

SAR

radar se syntetickou aperturou

SC

monokrystal

SLAR

radar s bočním vyzařováním

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers

SRA

vyměnitelný celek

SRAM

statická paměť s náhodným výběrem

SRM

metody doporučené sdružením SACMA

SSB

jedno postranní pásmo

SSR

sekundární přehledový radar

TCSEC

kritéria pro hodnocení důvěryhodnosti počítačových systémů

TIR

celková výchylka měřicích hodin

UV

ultrafialový

UTS

pevnost v tahu

VOR

rozsah ultrakrátkých vln ve všech směrech

YAG

granát na bázi ytria a hliníku

DEFINICE TERMÍNŮ POUŽÍVANÝCH V TÉTO PŘÍLOZE

Definice termínů uváděných v jednoduchých uvozovkách jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

Definice termínů ve dvojitých uvozovkách jsou tyto:

POZN.:   Odkazy na kategorie jsou uvedeny v závorkách za definovanými termíny.

„Aktivace šifrování“ (5): jakákoliv technika, kterou se aktivuje nebo zprovozňuje šifrovací schopnost, prostřednictvím zabezpečeného mechanismu, který je použit výrobcem zboží a váže se ke konkrétnímu zboží nebo zákazníkovi, pro které nebo pro kterého byla šifrovací schopnost aktivována nebo zprovozněna (např. licenční klíč vycházející ze sériového čísla nebo autentikační nástroj, kterým je například certifikát digitálního podpisu).

Technická poznámka

K „aktivaci šifrování“ se mohou použít techniky či mechanismy založené na hardwaru, „softwaru“, či „technologiích“.

„Aktivní obrazový prvek“ (6, 8): nejmenší (jednotlivý) prvek pevné matrice, který má fotoelektrickou přenosovou funkci, je-li vystaven světelnému (elektromagnetickému) záření.

„Aktivní systémy řízení letu“ (7): systémy, jejichž funkcí je bránit nežádoucím pohybům „letadla“ a řízených střel nebo strukturálním zátěžím prostřednictvím autonomního zpracování výstupních signálů z více snímačů a následného poskytování nezbytných preventivních příkazů k zajištění automatického řízení.

„Analyzátory signálu“ (3): přístroje schopné měřit a zobrazovat základní vlastnosti jednofrekvenčních složek multifrekvenčních signálů.

„APP“ (4): viz „nastavený nejvyšší výkon“.

„Asymetrický algoritmus“ (5): šifrovací algoritmus, který používá různé matematicky závislé klíče pro šifrování a dešifrování.

POZN.:   „Asymetrický algoritmus“ se běžně používá ve správě klíčů.

„Automatické sledování cíle“ (6): technický postup, který automaticky určuje a jako výstup poskytuje extrapolovanou hodnotu nejpravděpodobnější polohy cíle v reálném čase.

„Bezpečnost informací“ (4, 5): veškeré prostředky a funkce, které zajišťují přístupnost, důvěrnost nebo integritu informací nebo komunikací, s výjimkou prostředků a funkcí, které jsou určeny k ochraně proti selhání funkcí. Patří sem „aktivace šifrování“, „šifrování“, „kryptoanalýza“ ochrana proti nežádoucím únikům a bezpečnost počítačů.

POZN.:   „Kryptoanalýza“: analýza šifrovacího systému nebo jeho vstupů a výstupů prováděná za účelem odvození utajovaných proměnných nebo citlivých dat, včetně srozumitelného textu.

„Bezpilotní vzdušný prostředek“ („UAV“) (9): jakékoliv letadlo, jež je schopno startu, udržitelného řízeného letu a navigace bez přítomnosti člověka na palubě.

„Celková číslicová přenosová rychlost“ (5): celkový počet bitů, včetně linkového kódování, doplňkových bitů apod., který za časovou jednotku projde příslušným zařízením v číslicovém přenosovém systému.

POZN.:   Viz též „číslicová přenosová rychlost“.

„Celková proudová hustota“ (3): celkový počet ampérzávitů v cívce (tj. počet závitů násobený maximálním proudem protékajícím každým závitem) dělený celkovým průřezem cívky (sestávající ze supravodivých vláken, kovové matrice, v níž jsou supravodivá vlákna zalita, zalévacího materiálu, chladicích kanálů, atd.).

„CEP“ (kružnice stejné pravděpodobnosti) (7): míra přesnosti vyjádřená jako poloměr kružnice se středem představujícím cíl, do které z určité vzdálenosti dopadne 50 % přepravovaného užitečného nákladu.

„Civilní letadlo“ (1, 3, 4, 7): „letadlo“, které je pod svým vlastním označením uvedeno na seznamech osvědčení letové způsobilosti, které zveřejňují úřady pro civilní letectví, jako „letadlo“ určené pro provoz na obchodních civilních vnitrostátních nebo zahraničních linkách nebo jako „letadlo“ určené pro zákonem povolené civilní soukromé nebo obchodní účely.

POZN.:   Viz též „letadlo“.

„CW laser (kontinuální laser)“ (6): „laser“, který poskytuje nominálně konstantní výstupní energii po dobu delší než 0,25 sekundy.

„Časová konstanta“ (6): doba, která uplyne od aplikace světelného stimulu do okamžiku, kdy přírůstek proudu dosáhne velikosti 1-1/e konečné hodnoty (tj. 63 % konečné hodnoty).

„Číslicová přenosová rychlost“(def): celková rychlost přenosu informací v bitech, jež se přímo přenášejí na libovolné médium.

POZN.:   Viz rovněž „celková číslicová přenosová rychlost“.

„Číslicové řízení“ (2): automatické řízení nějakého procesu vykonávané zařízením, které používá číslicová data, jež jsou obvykle zadávána během provádění operace (viz ISO 2382).

„Datové referenční navigační systémy“ („DBRN“) (7): systémy, které využívají různé zdroje dříve naměřených geomapujících údajů, jež jsou integrovány tak, aby za dynamických podmínek poskytovaly přesné navigační informace. Mezi tyto zdroje patří hloubkové mapy, hvězdné mapy, gravitační mapy, magnetické mapy nebo trojrozměrné digitální mapy terénu.

„Deformovatelná zrcadla“ (6): též adaptivní optická zrcadla, která mají:

a. jeden souvislý optický odrazný povrch, který je dynamicky deformován aplikací jednotlivých sil nebo silových dvojic tak, aby se vyrovnalo zkreslení optických vlnoploch dopadajících na zrcadlo, nebo

b. množství opticky odrazných prvků, které mohou být jednotlivě a dynamicky přemísťovány aplikací sil nebo silových dvojic tak, aby se vyrovnalo zkreslení optických vlnoploch dopadajících na zrcadlo.

„Difúzní spojování“ (1, 2, 9): molekulární spojování nejméně dvou různých kovů v tuhém stavu do jednoho kusu s pevností spoje, která je rovna pevnosti spoje nejméně pevného materiálu.

„Digitální počítač“ (4, 5): zařízení, které je schopno ve formě jedné nebo více diskrétních proměnných provádět všechny tyto operace:

a. přijímat data;

b. ukládat data nebo instrukce na pevná nebo měnitelná (zápisu schopná) paměťová zařízení;

c. zpracovávat data prostřednictvím uloženého sledu instrukcí, který lze upravovat, a

d. zajišťovat výstup dat.

Pozn.:   Úpravy uloženého sledu instrukcí zahrnují výměnu pevných paměťových zařízení, ale nikoli fyzickou změnu zapojení nebo vzájemného propojení.

„Doba přepínání frekvence“ (3, 5): doba (prodleva) potřebná pro přepnutí signálu z původně určené výstupní frekvence na jinou zvolenou výstupní frekvenci při odchylce maximálně ± 0,05 %. Zboží, které má určený frekvenční rozsah méně než ± 0,05 % od své střední frekvence, neumožňuje ze své definice přepínání frekvence.

„Doba trvání laserového pulsu“ (def) je doba, po kterou „laser“ emituje „laserové“ záření, a která u „pulsních laserů“ odpovídá době, po kterou je emitován jediný puls nebo řada po sobě jdoucích pulsů.

„Doba ustálení“ (3): doba potřebná k tomu, aby výstup dosáhl při přepnutí mezi dvěma libovolnými úrovněmi převodníku své konečné hodnoty s tolerancí jednoho půlbitu.

„Doba zpoždění základního hradla“ (3): hodnota doby zpoždění, která odpovídá základnímu hradlu používanému v „monolitickém integrovaném obvodu“. Pro „řadu“„monolitických integrovaných obvodů“ může být toto zpoždění specifikováno buď jako doba zpoždění pro typické hradlo, nebo jako typická doba zpoždění vztažená na hradlo.

POZN. 1:   „Doba zpoždění základního hradla“ se nesmí zaměňovat se vstupním a výstupním zpožděním komplexního „monolitického integrovaného obvodu“.

POZN. 2:   „Řada“ se skládá ze všech integrovaných obvodů, u nichž platí jako výrobní metodika a specifikace, s výjimkou příslušných funkcí, toto:

a.   společná hardwarová a softwarová architektura,

b.   společná konstrukční a výrobní technologie, a

c.   společné základní vlastnosti.

„Dosah přístrojů“ (6): dosah, ve kterém radar poskytuje jednoznačné zobrazení.

„Driftová rychlost“ (gyroskopu) (7): složka indikace gyroskopu, která je funkčně nezávislá na vstupní rotaci. Vyjadřuje se jako úhlová rychlost. (IEEE STD 528-2001).

„Dynamické analyzátory signálů“ (3): „analyzátory signálů“, které pro zobrazení Fourierova spektra daného průběhu kmitu včetně informace o fázi a amplitudě používají číslicové vzorkování a transformační techniky.

POZN.:   Viz též „analyzátory signálů“.

„Efektivní gram“ (0, 1) „zvláštního štěpného materiálu“ znamená:

a. pro izotopy plutonia a uran 233 – hmotnost izotopů v gramech;

b. pro uran obohacený izotopem U-235 o 1 % nebo více – hmotnost prvku násobenou čtvercem jeho obohacení, vyjádřeným jako hmotnostní desetinný zlomek;

c. pro uran obohacený izotopem U-235 o méně než 1 % – hmotnost prvku násobenou 0,0001.

„Ekvivalentní hustota“ (6): hmotnost optiky na jednotku optické plochy promítnuté na optický povrch.

„Elektronická sestava“ (2, 3, 4, 5): soubor elektronických součástek (tj. „obvodových prvků“, „diskrétních součástek“, integrovaných obvodů, atd.) spojených dohromady tak, aby vykonávaly jednu nebo více specifických funkcí; sestava je vyměnitelná jako celek a běžně schopná rozložení.

POZN. 1:   „Obvodový prvek“: Jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atd.

POZN. 2:   „Diskrétní součástka“: Odděleně dodávaný „obvodový prvek“s vlastními vnějšími spoji.

„Elektronicky řiditelná sfázovaná anténní soustava“ (5, 6): anténa, která vytváří paprsek pomocí spřažení fází, tj. směr paprsku je řízen komplexem budicích součinitelů vyzařovacích prvků, přičemž směr tohoto paprsku jak pro vysílání, tak pro příjem je možné měnit v azimutu nebo v úhlu výšky nebo v obojím použití elektrického signálu.

„Elementární vlákno“ (1): nejtenčí složka vlákna, obvykle o průměru několika mikrometrů.

„Energetické materiály“ (1): látky nebo směsi, které prostřednictvím chemické reakce uvolňují energii potřebnou pro jejich zamýšlené použití. „Výbušniny“, „pyrotechnické slože“ a „pohonné látky“ jsou podtřídy energetických materiálů.

„Expertní systémy“ (7): systémy poskytující závěry prostřednictvím aplikace pravidel na data, která jsou uložena nezávisle na „programu“ a mají jednu z těchto schopností:

a. automaticky mění „zdrojový kód“ zavedený uživatelem;

b. poskytují znalosti spojené s určitou třídou problémů v kvazipřirozeném jazyku, nebo

c. získávají znalosti potřebné pro vlastní rozvoj (symbolické učení).

„Extrakce z taveniny“ (1): proces „rychlého tuhnutí“ a extrakce proužku slitinového produktu prostřednictvím vložení krátkého segmentu chlazeného rotujícího bloku do lázně z roztavené kovové slitiny.

POZN.:   „Rychlé tuhnutí“: tuhnutí roztaveného materiálu při rychlostech ochlazování vyšších než 1 000 K/s.

„Frakční šířka pásma“ (3, 5): „okamžitá šířka pásma“ dělená středovou frekvencí a vyjádřená v procentech.

„Frekvenční syntetizátor“ (3): jakýkoliv typ zdroje frekvence, který bez ohledu na použitou techniku poskytuje z jednoho nebo více výstupů několik současných nebo alternativních výstupních frekvencí řízených nebo uspořádaných menším počtem standardních (nebo základních) frekvencí nebo frekvencí od nich odvozených.

„Geograficky rozptýlené“ (6): snímače se považují za geograficky rozptýlené, je-li každé umístění vzdáleno jedno od druhého více než 1 500 m v jakémkoli směru. Mobilní snímače jsou vždy považovány za „geograficky rozptýlené“.

„Gradiometr s vlastní magnetizací“ (6): jednotlivý snímač snímající gradient magnetického pole a příslušná elektronika, jejíž výstup je mírou gradientu magnetického pole.

POZN.:   Viz též „magnetické gradiometry“.

„Hlavní paměť“ (4): primární paměť pro data nebo instrukce, do které má základní jednotka rychlý přístup. Skládá se z vnitřní paměti „digitálního počítače“ a jakéhokoliv jejího hierarchického rozšíření, např. rychlé vyrovnávací paměti nebo rozšířené paměti s nesekvenčním přístupem.

„Hlavní prvek“ (4): (jak je používán v kategorii 4) prvek, jehož hodnota při výměně je větší než 35 % celkové hodnoty systému, jehož je prvkem. Hodnota prvku je cena, kterou za prvek zaplatil výrobce systému nebo ten, kdo systém kompletuje. Celková hodnota je běžná světová prodejní cena pro zákazníky, kteří nejsou s výrobcem spojeni, v místě výroby nebo dodávky.

„Hybridní integrovaný obvod“ (3): jakákoliv kombinace integrovaných obvodů nebo integrovaného obvodu a „obvodových prvků“ nebo „diskrétních součástek“, které jsou spojeny dohromady za účelem uskutečňování jedné nebo více specifických funkcí, se všemi těmito vlastnostmi:

a. obsahuje alespoň jednu nezapouzdřenou součástku;

b. je propojen za použití typických výrobních metod integrovaných obvodů;

c. je vyměnitelný jako jednotka, a

d. běžně jej nelze rozložit.

POZN. 1:   „Obvodový prvek“: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atd.

POZN. 2:   „Diskrétní součástka“: odděleně dodávaný „obvodový prvek“ s vlastními vnějšími spoji.

„Chemický laser“ (6): „laser“, ve kterém se vybuzená složka tvoří v důsledku energie uvolněné z chemické reakce.

„Imunotoxin“ (1): konjugát jednobuněčné specifické monoklonální protilátky s „toxinem“ nebo „podjednotkou toxinu“, který výběrově zasahuje nakažené buňky.

„Integrovaný obvod vrstvového typu“ (3): soustava „obvodových prvků“ a kovových propojení vytvořená napařováním silné nebo tenké vrstvičky na izolační „podložku“.

POZN.:   „Obvodový prvek“: Jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atd.

„Interpolace tvaru“ (2): dva nebo více „číslicově řízených“ pohybů pracujících v souladu s instrukcemi, které specifikují další požadovanou polohu a požadované rychlosti posuvu do této polohy. Tyto rychlosti posuvu se mění ve vzájemném vztahu tak, že se vytváří požadovaný obrys (viz ISO/DIS 2806 - 1980).

„Izolace“ (9): používá se na součásti raketového motoru, tj. na plášť, trysky, přívody, uzávěry pláště, a zahrnuje vulkanizované nebo polotvrzené kompozitní pryžové polotovary ve formě plátů, které obsahují izolační nebo žáruvzdorný materiál. Izolaci lze též použít na obložení či vložky pro odstranění vnitřního pnutí.

„Izolované živé kultury“ (1): živé kultury ve formě vegetačního klidu a v sušených preparátech.

„Izostatické lisy“ (2): zařízení schopná upravit prostřednictvím různých médií (plyn, kapalina, pevné částice atd.) v uzavřené dutině tlak tak, aby se ve všech směrech vytvořil stejný tlak působící na obrobek nebo materiál uvnitř dutiny.

„Izostatické zhutňování za tepla“ (2): proces, při kterém je odlitek při teplotách vyšších než 375 K (102 °C) vystaven prostřednictvím různých médií (plyn, kapalina, pevné částice atd.) v uzavřené dutině tlaku tak, aby se ve všech směrech vytvořila stejná síla za účelem zmenšení nebo odstranění pórovitosti odlitku.

„Jaderný reaktor“ (0): kompletní reaktor, který je schopen pracovat tak, aby udržel řízenou štěpnou řetězovou reakci. Mezi „jaderné rektory“ patří všechny položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo s ní přímo spojeny, zařízení pro řízení výkonu aktivní zóny a díly, které za běžných okolností obsahují chladicí médium primárního okruhu reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh.

„Jednospektrální zobrazovací snímače“ (6): snímače schopné získávat obrazová data z jednoho diskrétního spektrálního pásma.

„Kabílek“ (1): svazek „elementárních vláken“, obvykle přibližně rovnoběžných.

“Kalení na chlazenou kovovou desku” (1): proces „rychlého tuhnutí“ roztaveného proudu kovu dopadajícího na chlazený blok, při kterém se vytváří vločkám podobný výrobek.

POZN.:   „Rychlé tuhnutí“: tuhnutí roztaveného materiálu při rychlostech ochlazování vyšších než 1 000 K/s.

„Kombinovaný otočný stůl“ (2): stůl, který umožňuje otáčet a naklápět obrobek kolem dvou nerovnoběžných os, jež lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“.

„Kompozit“ (1, 2, 6, 8, 9): „matrice“ a přídavná složka nebo složky sestávající z částic, whiskerů, vláken, které jsou určeny ke zvláštnímu účelu nebo účelům, nebo jakákoliv jejich kombinace.

„Komprese impulsů“ (6): kódování a zpracování dlouhotrvajícího radarového signálového impulsu na krátkodobý impuls při zachování výhod vysoké impulsní energie.

„Koncové efektory“ (2): upínače, „aktivní nástrojové jednotky“ a jakékoli jiné nástroje, které jsou připevněny k upínací desce na konci ramene manipulátoru „robota“.

POZN.:   „Aktivní nástrojová jednotka“: zařízení pro aplikaci hnací síly, energie procesu na obrobek nebo snímání obrobku.

„Konstanta stupnice“ (7) gyroskopického přístroje nebo měřiče zrychlení: poměr změny výstupu ke změně vstupu, který má být změřen. Tato konstanta je obecně vyjádřena jako směrnice přímky, která může být upravena aplikací metody nejmenších čtverců na vstupní a výstupní data získaná cyklickými změnami vstupu v rámci jeho rozsahu.

„Kosmická loď“ (7, 9): aktivní nebo pasivní družice a kosmické sondy.

„Kritická teplota“ (1, 3, 5) specifického „supravodivého“ materiálu (někdy označovaná jako přechodová teplota): teplota, při které tento materiál ztrácí veškerý odpor proti průchodu stejnosměrného elektrického proudu.

„KŠV“ (4): „korigovaný špičkový výkon“.

„Kvantová kryptografie“ (5): soubor postupů pro vytvoření sdíleného klíče pro „kryptografii“ měřením kvantově mechanických fyzikální soustavy (včetně fyzikálních vlastností, na něž se vztahují zákony kvantové optiky, teorie kvantového pole nebo kvantové elektrodynamiky).

„Laditelnost“ (6): schopnost „laseru“ vytvářet spojitý výstup všech vlnových délek v rozmezí několika „laserových“ přechodů. „Laser“ s volitelnou čarou produkuje diskrétní vlnové délky v jednom „laserovém“ přechodu a za „laditelný“ není považován.

„Laser“ (0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9): montážní celek ze součástí, které vytvářejí prostorově i časově koherentní světlo, které je zesilováno vynucenou emisí záření.

POZN.:   Viz též:„chemický laser“,

„laser se supervysokým výkonem“,

„přenosový laser“.

„Laser se supervysokým výkonem“ („SHPL“) (6): „laser“, který je schopný dodávat celou výstupní energii nebo její část překračující 1 kJ v průběhu 50 ms nebo který má střední výkon nebo výkon v režimu spojité vlny vyšší než 20 kW.

„Látky k potlačení nepokojů“ (1): látky, které za předpokládaných podmínek použití k potlačení nepokojů u lidí rychle vyvolávají smyslové podráždění nebo ochromující tělesné účinky, které mizí krátce po ukončení expozice.

Technická poznámka:

Slzné plyny jsou podskupinou „látek k potlačení nepokojů“.

„Letadlo“ (1, 7, 9): letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, otočnými křídly, točivými křídly (helikoptéry), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.

POZN.:   Viz též „civilní letadlo“.

„Linearita“ (2) (obvykle měřená jako nelinearita): maximální kladná nebo záporná odchylka skutečné vlastnosti (průměr hodnot odečtených ve směru nahoru a dolů v rozsahu stupnice) od přímky proložené tak, aby vyrovnávala a minimalizovala maximální odchylky.

„Lokální síť“ (4, 5): datový komunikační systém se všemi těmito vlastnostmi:

a. umožňuje libovolnému počtu nezávislých „datových zařízení“ vzájemně přímo komunikovat, a

b. je geograficky omezen na území areálu menší velikosti (např. kancelářskou budovu, závod, vysokoškolský areál, skladiště).

POZN.:   „Datové zařízení“: zařízení, které je schopné vysílat nebo přijímat posloupnosti číslicových informací.

„Magnetické gradiometry“ (6): přístroje určené pro detekci prostorových změn magnetických polí ze zdrojů nacházejících se mimo přístroj. Skládají se z více „magnetometrů“ a příslušné elektroniky, jejichž výstup je mírou gradientu magnetického pole.

POZN.:   Viz též „gradiometr s vlastní magnetizací“.

„Magnetometry“ (6): přístroje určené pro detekci magnetických polí ze zdrojů, které jsou mimo přístroj. Skládají se z jednoho snímače snímajícího magnetické pole a příslušné elektroniky, jejíž výstup je mírou magnetického pole.

„Materiály odolné vůči UF6“ (0): podle typu odlučovacího procesu měď, korozivzdorná ocel, hliník, oxid hlinitý, slitiny hliníku, nikl nebo slitina obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu a fluorované uhlovodíkové polymery odolné vůči UF6.

„Matrice“ (1, 2, 8, 9): spojitá pevná hmota, která vyplňuje prostor mezi částicemi, whiskery nebo vlákny.

„Mechanické legování“ (1): proces legování spočívající ve spojování, drcení a opětném spojování výchozích prášků a prášků legur mechanickým nárazem. Nekovové částice lze do slitiny vmíchat přidáním příslušných prášků.

„Měrná pevnost v tahu“ (0, 1, 9): mezní pevnost v tahu v pascalech (N/m2) dělená měrnou tíhou v N/m3, měřená při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

„Měrný modul“ (0, 1, 9): Youngův modul v pascalech (N/m2) dělený měrnou tíhou v N/m3, měřený při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

„Měřiče tlaku“ (2): přístroje, které převádějí hodnoty naměřeného tlaku na hodnoty elektrického signálu.

„Mikroorganismy“ (1, 2): bakterie, viry, mykoplasmata, rickettsie, chlamydie nebo houby v přírodním, zahuštěném nebo modifikovaném stavu, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo substrátu obsahujícího živý materiál, který byl záměrně naočkován nebo nakažen těmito kulturami.

„Mikropočítačový mikroobvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „vícečipový integrovaný obvod“ obsahující aritmetickou logickou jednotku (ALU), který je schopen provádět univerzální příkazy z vnitřní paměti o datech obsažených ve vnitřní paměti.

POZN.:   Vnitřní paměť může být rozšířena pomocí vnější paměti.

„Mikroprocesorový mikroobvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „vícečipový integrovaný obvod“ obsahující aritmetickou logickou jednotku (ALU), který je schopen provádět řady univerzálních instrukcí z vnější paměti.

POZN. 1:   „Mikroprocesorový mikroobvod“ obvykle neobsahuje integrální paměť přístupnou uživateli, avšak paměť na čipu je možno použít pro výkon jeho logické funkce.

POZN. 2:   Patří sem i soustavy čipů, které jsou konstruovány tak, aby při vzájemném spojení vykonávaly funkci „mikroprocesorového mikroobvodu“.

„Monolitický integrovaný obvod“ (3): kombinace pasivních nebo aktivních „obvodových prvků“ nebo obou těchto prvků, které:

a. jsou vytvářeny procesy difuze, implantace nebo nanášení uvnitř nebo na povrchu jednoho polovodičového elementu, tzv. „čipu“;

b. lze je považovat za neoddělitelně sdružené a

c. vykonávají jednu nebo více funkcí obvodu.

POZN.:   „Obvodový prvek“: Jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atd.

„Naklápěcí vřeteno“ (2): vřeteno určené k upnutí nástroje, které může při obrábění změnit úhlovou polohu své otočné osy vzhledem k některé jiné ose.

„Nastavený nejvyšší výkon“ (4): nastavená nejvyšší rychlost, při níž „digitální počítače“ provádějí 64bitové nebo větší sčítání a násobení s pohyblivou řádovou čárkou, vyjadřuje se ve vážených teraflopech (WT), v jednotkách 1012 nastavených operací s pohyblivou řádovou čárkou za sekundu

POZN.:   Viz kategorie 4, Technická poznámka.

„Naváděcí systém“ (7): systém, který integruje postup měření a výpočtu polohy a rychlosti (tj. navigaci) vesmírných prostředků s postupem výpočtu a vysíláním povelů systémům řízení letu vesmírných prostředků za účelem opravy jejich letové dráhy.

„Nejistota měření“ (2): charakteristický parametr, který udává se statistickou jistotou 95 %, v jakém rozsahu kolem výstupní hodnoty leží správná hodnota měřené proměnné. Zahrnuje neopravitelné systematické odchylky, neopravitelnou vůli a náhodné odchylky (viz ISO 10360-2 nebo VDI/VDE 2617).

„Neuronový počítač“ (4): zařízení pro zpracování dat, konstruované nebo přizpůsobené pro napodobování chování jednoho neuronu nebo souboru neuronů, tj. zařízení, pro které je charakteristická schopnost hardwaru modulovat na základě předchozích údajů váhy a počet propojení většího množství strojových součástí.

„Objektový kód“ (9): strojem proveditelná forma vhodného vyjádření jednoho nebo více postupů „zdrojového kódu“ (zdrojového jazyka) sestaveného programovacím systémem.

„Odchylka úhlové polohy“ (2): maximální rozdíl mezi úhlovou polohou a skutečnou, velmi přesně změřenou úhlovou polohou poté, co byl obrobek upnutý na stole vysunut ze své výchozí polohy (viz VDI/VDE 2617, Návrh: „otočné stoly pro stroje na měření souřadnic“).

„Ohnisková pole“ (6, 8): lineární nebo dvourozměrné plošné vrstvy nebo kombinace plošných vrstev jednotlivých detektorových prvků, též s vyhodnocovací elektronikou, které pracují v ohniskové rovině.

POZN.:   Tato definice nezahrnuje sloupce jednotlivých detektorových prvků ani detektory se dvěma, třemi nebo čtyřmi prvky, není-li na úrovni každého prvku provedeno časové zpoždění a integrace.

„Ochuzený uran“ (0): uran, u nějž je obsah izotopu 235 snížen pod úroveň vyskytující se v přírodě.

„Okamžitá šířka pásma“ (3, 5, 7): šířka pásma, ve které výstupní výkon zůstává konstantní s odchylkou 3 dB, aniž by musely být přizpůsobovány jiné funkční parametry.

„Opakovatelnost“ (7): blízkost shody mezi opakovanými měřeními stejné proměnné za stejných provozních podmínek, pokud mezi měřeními dojde ke změnám podmínek nebo zařízení po určitou dobu nepracuje (odkaz: IEEE STD 528-2001 (jedna standardní odchylka sigma).

„Optické přepojování“ (5): směrování nebo přepojování signálů v optické formě bez přeměny na elektrické signály.

„Optické zesílení“ (5): zesilovací technika v optické komunikaci, která zesiluje optické signály generované zvláštním optickým zdrojem bez přeměny na elektrické signály, např. použitím polovodičových optických zesilovačů, luminiscenčních zesilovačů s optickými vlákny.

„Optický integrovaný obvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „hybridní integrovaný obvod“, který obsahuje jednu nebo více součástí, které mají fungovat jako fotobuňka, světelný zářič nebo které mají vykonávat jednu či více optických nebo elektrooptických funkcí.

„Optický počítač“ (4): počítač konstruovaný nebo modifikovaný pro použití světla k prezentaci dat a jehož výpočetní logické prvky jsou založeny na přímém propojení optických zařízení.

„Optimalizace letové dráhy“ (7): postup, který minimalizuje odchylky od požadované čtyřrozměrné letové dráhy (v prostoru i čase) s cílem dosáhnout při plnění letového úkolu maximální výkonnosti nebo efektivnosti.

„Osobní síť“ (5) systém sdělování údajů se všemi uvedenými vlastnostmi:

a. umožňuje libovolnému počtu nezávislých či vzájemně propojených „datových zařízení“ vzájemně přímo komunikovat, a

b. je omezena na komunikaci mezi zařízeními v bezprostřední blízkosti konkrétní osoby nebo správce zařízení (např. jedna místnost, kancelář či automobil).

Technická poznámka:

„Datové zařízení“: vybavení schopné přenášet nebo přijímat sekvence číslicových informací.

„Palivové články“ (8): elektrochemické zařízení, které tím, že spotřebovává palivo z vnějšího zdroje, přeměňuje chemickou energii přímo na stejnosměrný proud

„Pásek“ (1): materiál sestávající ze souběžných nebo prostřídaných „elementárních vláken“, „proužků“, „přástů“, „kabílků“ nebo „příze“ atd., obvykle předimpregnovaných pryskyřicí.

POZN.:   „Proužek“: svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

„Pevně nastavený“ (5): kódovací nebo kompresní algoritmus, který nemůže přijímat externě dodávané parametry (např. šifrovací nebo klíčovací proměnné) a který uživatel nemůže modifikovat.

„Plné řízení letu“ (7): plně automatické řízení proměnných veličin stavu „letadla“ a letové dráhy, jehož cílem je splnění letového úkolu, odpovídající v reálném čase změněným údajům týkajícím se vnějších podmínek, nebezpečí nebo jiných „letadel“.

„Plynová atomizace“ (1): proces rozprášení roztaveného proudu kovové směsi pomocí vysokotlakého proudu plynu na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.

„Podjednotka toxinu“ (1): strukturně a funkčně vydělitelná jednotka úplného „toxinu“.

„Podložka“ (3): deska základního materiálu s předlohami nebo bez předloh propojení, na které nebo do kterých mohou být umísťovány „diskrétní součástky“ nebo integrované obvody nebo obojí.

POZN. 1:   „Diskrétní součástka“: Odděleně dodávaný „obvodový prvek“ s vlastními vnějšími spoji.

POZN. 2:   „Obvodový prvek“: Jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atd.

„Polotovary z uhlíkových vláken“ (1): soustava vláken, s povlakem nebo bez něj, uspořádaná tak, že vytváří kostru součásti před tím, než je do ní vpravena „matrice“ pro vytváření „kompozitu“.

„Poruchová odolnost“ (Chybová tolerance) (4): schopnost počítačového systému po jakékoli chybě ve funkci kterékoli složky jeho hardwaru nebo softwaru pokračovat v činnosti bez lidského zásahu na úrovni zajišťující kontinuitu činnosti, integritu dat a obnovu činnosti v daném čase.

„Potřebný“ (Všeobecná poznámka k technologii 1–9) – v případě „technologie“ se týká pouze té části „technologie“, která bezprostředně způsobuje dosažení nebo překročení kontrolovaných výkonových úrovní, funkcí nebo vlastností. Tyto „potřebné“„technologie“ mohou být společné pro různé druhy zboží.

„Primární řízení letu“ (7): řízení stability nebo manévru „letadla“, prostřednictvím generátorů síly nebo momentu, tj. aerodynamických řídicích ploch nebo směrování vektoru tahu motoru.

„Profil s měnitelnou geometrií“ (7): použití klapek v odtokových hranách náběžných klapek nebo nosových prvků, jejichž polohu lze ovládat za letu.

„Program“ (2, 6): sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do této formy převoditelný.

„Protimomentové cirkulační systémy nebo cirkulační systémy směrového řízení“ (7): systémy, které používají vzduch hnaný přes aerodynamické povrchy pro zvýšení nebo řízení sil vyvozovaných těmito povrchy.

„Průměrný výstupní výkon“ (6): celková výstupní energie „laseru“ v joulech dělená „dobou trvání laserového pulsu“ v sekundách.

„Přást“ (1): svazek (obvykle 12 až 120) přibližně rovnoběžných „proužků“.

POZN.:   „Proužek“: svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

„Předem separovaný“ (0, 1): upravený použitím jakéhokoliv procesu pro zvýšení koncentrace kontrolovaného izotopu.

„Přenosový laser“ (6): „laser“, ve kterém je generující složka vybuzena prostřednictvím srážky negenerujícího atomu nebo molekuly s generujícím atomem nebo molekulou.

„Přesnost“ (2, 6): (obvykle se měří ve formě nepřesnosti) maximální kladná nebo záporná odchylka udávané hodnoty od přijaté normy nebo skutečné hodnoty měřené veličiny.

„Přiděleno podle ITU“ (3, 5): přidělení frekvenčních pásem podle platného vydání Rádiových předpisů ITU pro primární, povolené a sekundární služby.

POZN.:   Dodatečné a alternativní přidělení není zahrnuto.

„Přímočinné hydraulické lisování“ (2): tvářecí proces využívající tekutinou naplněný pružný vak, který je v přímém kontaktu s obrobkem.

„Přírodní uran“ (0): uran obsahující směs izotopů, která se vyskytuje v přírodě.

„Příze“ (1): svazek zkroucených „proužků“.

POZN.:   „Proužek“: svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

„Přizpůsobeno pro případ války“ (1): modifikace nebo výběr (např. změna čistoty, skladovatelnosti, virulence, schopnosti šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) určené pro zvýšení efektivnosti působení ztrát na lidech nebo zvířatech, poškozování techniky nebo škod na úrodě či životním prostředí.

„Pulsní laser“ (6): „laser“s „dobou trvání laserového pulsu“ rovnou 0,25 sekundy nebo kratší.

Radar s „rozprostřeným spektrem“ (6): viz „Rozprostřené spektrum radaru“.

„Radiantová citlivost“ (6): je radiantová citlivost (mA/W = 0,807 × (vlnová délka v nm) × kvantová účinnost (QE).

Technická poznámka:

Kvantová účinnost se obvykle vyjadřuje jako procentní podíl, pro účely tohoto vzorce se však kvantová účinnost vyjadřuje desetinným číslem menším než 1, např. 78 % je 0,78.

„Radiální házení“ (2): radiální posun při jedné otáčce hlavního vřetena měřený v rovině kolmé k ose vřetena v bodě na testované externí nebo interní otočné rovině (viz ISO 230/1 1986, odstavec 5,61).

„Robot“ (2, 8): manipulační mechanismus se spojitou nebo krokovou dráhou pohybu, může používat snímače a má všechny tyto vlastnosti:

a. je více funkční;

b. je schopen nastavovat polohu nebo orientovat materiál, díly, nástroje nebo speciální zařízení prostřednictvím proměnných pohybů v trojrozměrném prostoru;

c. má tři nebo více servopohonů v uzavřené nebo otevřené smyčce, které mohou mít krokové motory, a

d. je vybaven „uživatelskou programovatelností“ prostřednictvím metody nauč/přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, kterým může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu.

POZN.:   Výše uvedená definice nezahrnuje tato zařízení:

1.   manipulační mechanismy, které lze ovládat pouze ručně nebo teleoperátorem;

2.   manipulační mechanismy s pevnou posloupností, které se automaticky pohybují a pracují s mechanicky pevně naprogramovanými pohyby. Program je mechanicky vymezen pevnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volba dráhy nebo úhlů nejsou proměnné nebo měnitelné mechanickými, elektronickými nebo elektrickými prostředky;

3.   mechanicky ovládané manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je mechanicky vymezen pevnými, ale nastavitelnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volbu dráhy nebo úhlů lze měnit v mezích naprogramované předlohy. Změn nebo modifikací naprogramované předlohy (např. přestavení kolíků nebo výměna vaček) pro jednu nebo více os pohybu lze docílit pouze mechanickými operacemi;

4.   manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností bez servořízení, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je proměnný, ale sled operací postupuje pouze podle binárních signálů z mechanicky pevně stanovených elektrických binárních přístrojů nebo seřiditelných zarážek;

5.   stohovací jeřáby označované též jako souřadnicové manipulační systémy, které jsou vyráběny jako nedílná součást vertikálních sestav skladovacích zásobníků a konstruovány tak, aby měly při ukládání nebo vykládání přístup k obsahu těchto zásobníků.

„Rotační atomizace“ (1): proces rozprášení proudu nebo jímky roztaveného kovu odstředivou silou na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.

„Rozlišovací schopnost“ (2): nejmenší přírůstek údaje měřicího přístroje; na číslicových přístrojích poslední významový bit (viz ANSI B- 89.1.12).

„Rozmělňování“ (1): proces zpracování materiálu na částice drcením nebo mletím.

„Rozprostřené spektrum radaru“ (6): jakákoliv modulační technika pro rozprostření energie pocházející ze signálu s poměrně úzkým frekvenčním rozsahem přes mnohem širší pásmo frekvencí pomocí nahodilého nebo pseudonahodilého kódování.

„Rozprostřené spektrum“ (5): technika, při které se energie v poměrně úzkém pásmu komunikačního kanálu rozprostírá přes mnohem širší energetické spektrum.

„Rychlá přeladitelnost radaru“ (6): jakákoliv technika, která mění v pseudonahodilém sledu nosnou frekvenci impulsního radarového vysílače mezi dvěma impulsy nebo skupinami impulsů o hodnotu rovnající se šířce pásma impulsu nebo větší.

„Rychlá přeladitelnost“ (5) (též frekvenční agilita nebo frekvenční skákání): forma „rozprostřeného spektra“, v níž je přenosová frekvence jednoho komunikačního kanálu měněna náhodným nebo pseudonáhodným sledem diskrétních kroků.

„Řadič komunikačního kanálu“ (4): fyzické rozhraní, které řídí tok synchronních nebo asynchronních číslicových informací. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení pro zajištění komunikačního přístupu.

„Řadič přístupu do sítě“ (4): fyzické rozhraní pro distribuovanou přepojovací síť. Používá společné médium, které pracuje se stejnou „číslicovou přenosovou rychlostí“, a pro přenos používá rozhodování (např. rozlišující znak nebo detekci vysílání). Nezávisle na jakýchkoli jiných prostředcích volí pakety nebo skupiny dat (např. IEEE 802), které jsou mu adresovány. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení pro zajištění komunikačního přístupu.

„Řízené střely“ (1, 3, 6, 7, 9): kompletní raketové systémy a vzdušné prostředky bez posádky schopné dopravit nejméně 500 kg užitečného nákladu do vzdálenosti nejméně 300 km.

„Řízení letu polem optických snímačů“ (7): síť dislokovaných optických snímačů, která používá „laserové“ paprsky k poskytování řídicích dat o letu v reálném čase pro zpracování palubním počítačem.

„Řízení výkonu“ (7): změna energie vysílaného signálu výškoměru tak, že přijímaná energie ve výšce „letadla“ je vždy na minimu nezbytném pro určení výšky.

„SHPL“: viz „laser se supervysokým výkonem“.

„Signalizace ve společném kanálu“ (5): signalizační metoda, v níž jeden kanál mezi ústřednami sděluje pomocí značených zpráv signalizační informace týkající se velkého počtu obvodů nebo volání a jiné informace, např. informace používané pro řízení sítě.

Sloučeniny typu III/V (3, 6): polykrystalické nebo binární nebo komplexní monokrystalické produkty sestávající z prvků skupin IIIA a VA Mendělejevovy periodické tabulky (např. arsenid galia, arsenid galito-hlinitý, fosfid india).

„Směs chemických látek“ (1): látka v pevné, kapalné nebo plynné formě vyrobená ze dvou nebo více složek, které spolu za podmínek, za kterých je směs uchovávána, nereagují.

„Směsný“ (1): materiál vzniklý promísením termoplastických vláken a vláken výztuže s cílem vytvořit směs vláknové výztuže s „matricí“ ve výsledné vláknité podobě.

„Software“ (všeobecná poznámka k softwaru, všechny kategorie): soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.

POZN.:   „Mikroprogram“: sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.

„Stabilita“ (7): standardní odchylka (1 sigma) kolísání určitého parametru od jeho kalibrované hodnoty měřená za stabilních teplotních podmínek. Stabilita se může vyjádřit jako funkce času.

„Státy, které jsou (nejsou) stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“ (1): státy, pro které Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění, zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení vstoupila (nevstoupila) v platnost.

„Substrátové polotovary“ (6) monolitické slitky s rozměry vhodnými pro výrobu optických prvků, jako jsou zrcadla nebo optická okna.

„Superplastické tváření“ (1, 2): proces tváření kovů za tepla vhodný pro kovy, pro které jsou při konvenční trhací zkoušce za pokojové teploty obvykle charakteristické nízké hodnoty prodloužení na bodu lámavosti (méně než 20 %), umožňující, aby se při zpracování dosáhlo nejméně dvojnásobku těchto hodnot.

„Supravodivý“ materiál (1, 3, 5, 6, 8): materiál, tj. kov, slitina nebo směs, který může ztratit veškerý elektrický odpor, tj. který může dosáhnout nekonečné elektrické vodivosti a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu.

POZN.:   „Supravodivý“ stav materiálu je pro každý materiál charakterizován „kritickou teplotou“, kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí obou, tj. jak magnetického pole, tak i teploty.

„Symetrický algoritmus“ (5): šifrovací algoritmus, který používá stejný klíč pro šifrování i pro dešifrování.

POZN.:   „Symetrický algoritmus“ se obvykle používá pro zajištění důvěrných dat.

„Systematická chyba“ (gyroskop) (7): průměrná hodnota na výstupu gyroskopu za daný časový interval, která byla naměřena za konkrétních provozních podmínek a která není v korelaci s hodnotou na vstupu nebo s rotací. „Systematická chyba“ se obvykle vyjadřuje ve stupních za hodinu [deg/h]. (IEEE STD 528-2001).

„Systematická chyba“ (měřiče zrychlení) (7): průměrná hodnota na výstupu měřiče zrychlení za daný časový interval, která byla naměřena za konkrétních provozních podmínek a která není v korelaci s hodnotou na vstupu nebo s rotací. „Systematická chyba“ se vyjadřuje v gramech nebo v metrech za sekundu na druhou (g nebo m/s2).(IEEE STD 528-2001). (Mikrogram se rovná 1 × 10–6 g).

„Systémové stopy“ (6): zpracované, korelované (se začleněnými daty cíle z radaru do polohy podle letového plánu) a aktualizované hlášení letové polohy letadla, které je k dispozici dispečerům střediska řízení letového provozu.

„Systémy FADEC“ (7, 9): „číslicové systémy automatického řízení motoru s plnou autoritou“ – číslicový elektronický řídící systém pro motory s plynovou turbínou, který je schopen nezávisle ovládat motor během celého provozního rozsahu od požadovaného spuštění motoru do požadovaného zastavení motoru, a to jak v běžných podmínkách, tak v poruchovém stavu.

„Systolický počítač“ (4): počítač, kde uživatel může dynamicky ovládat tok a modifikaci dat na úrovni matice logických hradel.

„Šifrování“ (5): obor, který zahrnuje principy, prostředky a metody pro přeměnu dat za účelem skrytí jejich informačního obsahu, zabránění jejich nezjistitelné úpravě nebo neoprávněnému použití. „Šifrování“ se omezuje na přeměnu informací použitím jednoho nebo více „tajných parametrů“ (např. šifrovacích proměnných) nebo příslušného klíče.

POZN.:   „Tajný parametr“: konstanta nebo klíč utajovaný před jinými osobami nebo sdílený pouze ve skupině.

„Šířka pásma v reálném čase“ (3) pro „dynamické analyzátory signálů“: nejširší frekvenční rozmezí, které je schopen analyzátor zobrazit nebo uložit, aniž by způsobil jakoukoliv diskontinuitu analýzy vstupních dat. U analyzátorů s více než jedním kanálem se musí pro výpočet použít konfigurace kanálů, která poskytuje největší „šířku pásma v reálném čase“.

„Špičkový výkon“ (6): nejvyšší úroveň výkonu dosažená během „doby trvání laserového pulsu“.

„Tavitelné“ (1): lze je síťovat nebo dále polymerovat (tvrdit) užitím tepla, záření, katalyzátorů apod., nebo mohou být taveny bez pyrolýzy (zuhelnatění).

„Technologie“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží. Tyto informace mají formu „technických dat“ nebo „technické pomoci“.

POZN. 1:   „Technická pomoc“ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb a může zahrnovat i přenos „technických dat“.

POZN. 2:   „Technická data“ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

„Toxiny“ (1, 2): jedy ve formě záměrně izolovaných preparátů nebo směsí, bez ohledu na způsob jejich výroby, jiné než jedy přítomné jako kontaminanty jiných materiálů, jako jsou patologické vzorky, plodiny, potraviny nebo mateřské kultury „mikroorganismů“.

„Trvání impulsu“ (6): trvání laserového impulsu měřeného na úrovních poloviční intenzity plné šířky (Full Width Half Intensity (FWHI)).

„Účastnický stát“ (7, 9): účastnický stát Wassenaarského ujednání.

„Úhlová náhodná cesta“: vznik úhlové chyby v čase, který je způsoben bílým šumem při stupni úhlu. (IEEE STD 528-2001)

„Uran obohacený izotopy 235 nebo 233“ (0): uran obsahující izotop 235 nebo 233 nebo oba tyto izotopy v takovém množství, že poměr celkového součtu těchto izotopů k izotopu 238 je větší než poměr izotopu 235 k izotopu 238, vyskytující se v přírodě (izotopický poměr 0,71 procent).

„Užití“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba (kontrola), běžné a celkové opravy a obnova.

„Uživatelská programovatelnost“ (6): možnost přístupu, která uživateli umožňuje vkládat, měnit nebo nahrazovat „programy“ jiným způsobem než:

a. fyzickou změnou v zapojení nebo propojení, nebo

b. nastavením řídicích funkcí zahrnujících zavádění parametrů.

„Vakcína“ (1): léčivý přípravek, pro který řídící orgány v zemi výroby nebo použití vydaly licenci, povolení k uvádění na trh nebo povolení k provádění klinických zkoušek a který je určen k vyvolání ochranné imunologické reakce u lidí nebo zvířat a jehož účelem je zabránit nemocem u těch osob nebo zvířat, kterým je podáván.

„Vakuová atomizace“ (1): proces rozprášení proudu roztaveného kovu rychlým uvolněním rozpuštěného plynu pomocí vakua na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.

„Veřejně dostupný“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, Všeobecná poznámka k softwaru): „technologie“ nebo „software“, které byly zpřístupněny, aniž by bylo omezeno jejich další šíření (omezení autorskými právy nebrání tomu, aby byly „technologie“ nebo „software“ označovány jako „veřejně dostupné“).

„Vhodný pro kosmické aplikace“ (3, 6, 8): výraz vztahující se k výrobkům, které jsou konstruovány, vyráběny a zkoušeny tak, aby vyhovovaly speciálním, elektrickým a mechanickým požadavkům a požadavkům životního prostředí, a jsou určeny pro použití při vypouštění a rozmísťování kosmických družic nebo letových systémů operujících ve výškách 100 km nebo větších.

„Vícečipový integrovaný obvod“ (3): dva nebo více „monolitických integrovaných obvodů“, které jsou připojeny do jedné společné „podložky“.

„Vícespektrální zobrazovací snímače“ (6): snímače schopné současně nebo postupně získávat obrazová data ze dvou nebo více diskrétních spektrálních pásem. Snímače, které mají více než dvacet diskrétních spektrálních pásem, se někdy označují jako hyperspektrální zobrazovací snímače.

„Vláknité materiály“ (0, 1, 8) zahrnují:

a. souvislá „elementární vlákna“;

b. souvislé „příze“ a „přásty“;

c. „pásky“, tkaniny, plsti a šňůry;

d. sekaná vlákna, stříž a souvislá vláknitá rouna;

e. monokrystalické nebo polykrystalické whiskery libovolné délky;

f. vláknina z aromatického polyamidu.

„Vnitřní mezivrstva“ (9): vhodné vazné rozhraní mezi tuhou pohonnou látkou a pláštěm nebo izolující vložkou. Obvykle je to disperze na bázi kapalného polymeru a žáruvzdorných nebo izolačních materiálů, např. polybutadienu (HTPB) plněného uhlíkem nebo jiného polymeru s přidanými vytvrzovacími činidly, nastříkaná nebo nanesená na vnitřní povrch pláště.

„Všechny dostupné kompenzace“ (2): všechna praktická opatření, která má výrobce k dispozici, aby na minimum snížil veškeré systematické chyby seřizování příslušného modelu obráběcího stroje nebo chyby měření konkrétního souřadnicového měřicího přístroje.

„Výbušniny“ (1): látky v pevném, kapalném či plynném stavu nebo směsi látek potřebné k detonaci jakožto primární, nosná, nebo hlavní nálož v hlavicích, při demolici a pro jiná použití.

„Výroba“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): všechny fáze výroby jako např.: konstrukce, příprava výroby, výroba, dílčí a konečná montáž, kontrola, zkoušení a zajišťování jakosti.

„Výrobní prostředky“ (7, 9): „výrobní zařízení“ a speciálně pro ně vyvinutý software začleněný do zařízení pro „vývoj“ nebo pro jednu či více fází „výroby“.

„Výrobní zařízení“ (1, 7, 9): nástroje, šablony, přípravky, trny, formy, lisovací nástroje, upínací přípravky, seřizovací mechanismy, zkušební zařízení a jiná strojní zařízení a součásti pro ně, avšak pouze ty, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro „vývoj“ nebo pro jednu nebo více fází „výroby“.

„Vyrovnávací systémy“ (6) se skládají z primárního skalárního snímače, jednoho nebo více referenčních snímačů (např. vektorových magnetometrů) společně se softwarem, který umožňuje snížit šum rotace pevného tělesa plošiny.

„Vysoce legované slitiny“ (2, 9): slitiny na bázi niklu, kobaltu nebo železa, jejichž pevnost je vyšší než pevnost jakýchkoli slitin řady AISI 300 při teplotách vyšších než 922 K (649 °C) za tvrdých podmínek okolního prostředí a provozu.

„Výstřednost“ (2): axiální posun při jedné otáčce hlavního vřetena měřený na rovině kolmé k čelu vřetena v bodě vedle obvodu čela vřetena (viz ISO 230/1, 1986, odstavec 5.63).

„Vývoj“ (Všeobecná poznámka k technologii, Všeobecná poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhová data, proces přeměny návrhových dat na výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava.

„Prostředky lehčí než vzduch“ (9): balony a vzducholodě, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo jiným plynem lehčím než vzduch, jako je helium nebo vodík.

„Základní vědecký výzkum“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii): experimentální nebo teoretická práce vynakládaná zásadně za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na specifický praktický záměr nebo cíl.

„Zakrytí“ (9): nepohyblivá prstencovitá součást (pevná nebo rozdělená) připevněná k vnitřnímu povrchu pláště motorové turbíny nebo součást vnějšího konce lopatky turbíny, jejímž hlavním účelem je plynové utěsnění mezi nepohyblivými a rotujícími částmi.

„Zdrojový kód“ (nebo zdrojový jazyk) (6, 7, 9): vhodné vyjádření jednoho nebo více kroků, které mohou být převedeny programovacím systémem do formy proveditelné strojem („objektový kód“ (nebo výchozí jazyk)).

„Zlepšení obrazu“ (4): zpracování obrazů získaných z vnější nosné informace pomocí algoritmů, jako jsou např. časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace). Nepatří sem algoritmy, které používají pouze lineární nebo rotační transformaci jednoho obrazu, jako je posuv, extrakce charakteristických rysů, registrace nebo umělé vybarvení.

„Zpracování signálů“ (3, 4, 5, 6): zpracování externě získaných signálů obsahujících informace pomocí algoritmů, jako jsou např. časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace).

„Zpracování v reálném čase“ (2, 6, 7): zpracování dat počítačovým systémem na požadované uživatelské úrovni, které je závislé na dostupných zdrojích, splňuje garantovanou citlivost a které není závislé na zatížení systému způsobeném vnějšími vlivy.

„Zvlákňování z taveniny“ (1): proces „rychlého tuhnutí“ proudu roztaveného kovu, který naráží na otáčející se chlazený blok, přičemž se vytváří produkt podobný vločce, pásku nebo tyčince.

POZN.:   „Rychlé tuhnutí“: tuhnutí roztaveného materiálu při rychlostech ochlazování vyšších než 1 000 K/s.

„Zvláštní štěpný materiál“ (0): plutonium-239, uran-233, „uran obohacený izotopy 235 nebo 233“ a jakýkoliv materiál, který obsahuje výše uvedené látky.

KATEGORIE 0

JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

0ASystémy, zařízení a součásti

0A001„Jaderné reaktory“ a speciálně pro ně konstruované nebo upravené zařízení a součásti:

a. „jaderné reaktory“;

b. kovové nádoby nebo jejich hlavní dílensky zhotovené části, včetně víka reaktorové tlakové nádoby, speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny „jaderného reaktoru“;

c. manipulační zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro zavážení „jaderného reaktoru“ palivem nebo pro vyjímání paliva z „jaderného reaktoru“;

d. regulační tyče speciálně konstruované nebo upravené pro řízení štěpného procesu v „jaderném reaktoru“, jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí;

e. tlakové trubky speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v „jaderném reaktoru“ při pracovním tlaku vyšším než 5,1 MPa;

f. kovové zirkonium a jeho slitiny ve formě trubek a montážních celků trubek, v nichž je hmotnostní poměr hafnia k zirkoniu nižší než 1:500, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v „jaderném reaktoru“;

g. chladicí čerpadla speciálně konstruovaná nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu „jaderného reaktoru“;

h. „vestavby jaderných reaktorů“„ speciálně konstruované nebo upravené pro užití v „jaderném reaktoru“, včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, vodicích trubek regulačních tyčí, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek;

Poznámka:   V položce 0A001.h. se „vestavbami jaderných reaktorů“ rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více následujících funkcí: nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby nebo uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.

i. tepelné výměníky (parogenerátory) speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;

j. přístroje pro detekci a měření toku neutronů, speciálně konstruované nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny „jaderného reaktoru“.

0BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení

0B001Provozní celky pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ a „zvláštních štěpných materiálů“ a speciálně pro ně konstruované nebo upravené zařízení a součásti:

a. provozní celky speciálně konstruované pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ a „zvláštních štěpných materiálů“:

1. provozní celky pro separaci odstřeďováním plynů,

2. provozní celky pro separaci plynovou difuzí,

3. provozní celky pro aerodynamickou separaci,

4. provozní celky pro separaci chemickou výměnou,

5. provozní celky pro separaci iontovou výměnou,

6. provozní celky pro izotopickou separaci atomových par za použití „laseru“ (AVLIS),

7. provozní celky pro izotopickou separaci molekul za použití „laseru“ (MLIS),

8. provozní celky pro plazmovou separaci,

9. provozní celky pro elektromagnetickou separaci;

b. plynové odstředivky a jejich sestavy a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace odstřeďováním plynů:

Poznámka:   V položce 0B001.b se „materiálem s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“ rozumí některý z těchto materiálů:

a.   vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím s mezí pevnosti v tahu 2 050 MPa nebo více;

b.   hliníkové slitiny s mezí pevnosti v tahu 460 MPa nebo více, nebo

c.   „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ vyšším než 3,18 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ vyšší než 76,2 × 103 m;

1. plynové odstředivky;

2. kompletní montážní celky rotorů;

3. trubkové rotorové válce o tloušťce stěny 12 mm nebo menší, průměru 75 mm až 400 mm, vyrobené z „materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“;

4. kroužky nebo manžety o tloušťce stěny 3 mm nebo menší a o průměru 75 mm až 400 mm, určené jako místní podpěra rotorového válce nebo umožňující spojení řady těchto válců dohromady, vyrobené z „materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“;

5. přepážky o průměru 75 mm až 400 mm pro umístění uvnitř rotorového válce, vyrobené z „materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“;

6. horní a dolní víka o průměru 75 mm až 400 mm pro uzavření konců rotorových válců, vyrobená z „materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“;

7. magnetická závěsná ložiska sestávající z prstencového magnetu zavěšeného v pouzdře vyrobeném z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněném, obsahující tlumicí médium a magnetickou spojku s pólovým nástavcem nebo s druhým magnetem připevněným k hornímu krytu rotoru;

8. speciálně upravená ložiska obsahující sestavu patního čepu s miskou namontovanou na tlumiči;

9. molekulární vývěvy obsahující válce, které mají obrobený vnitřní povrch a v něm obrobené nebo tvářené šroubovicové drážky;

10. kruhově tvarované statory pro vícefázové hysterezní (nebo reluktanční) střídavé motory pro synchronní provoz ve vakuu ve frekvenčním rozsahu 600 Hz až 2 000 Hz a výkonovém rozmezí 50 VA až 1 000 VA;

11. tělesa odstředivek pro uložení montážního celku rotoru tvořená pevným válcem o tloušťce stěn nejvýše 30 mm, s přesně opracovanými konci a vyrobená z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněná;

12. odběrní trubky o vnitřním průměru nejvýše 12 mm, speciálně upravené pro extrakci plynného UF6 z rotorového válce na principu působení Pitotovy trubice, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

13. frekvenční měniče (konvertory nebo invertory), speciálně konstruované nebo upravené pro napájení motorových statorů pro obohacovací plynové odstředivky, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. vícefázový výstup 600 Hz až 2 000 Hz;

b. řízení frekvence lepší než 0,1 %;

c. harmonické zkreslení menší než 2 %, a

d. účinnost větší než 80 %;

14. vlnovcové ventily vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo těmito materiály chráněné, o průměru 10 mm až 160 mm;

c. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace plynovou difuzí:

1. plynové difuzní bariéry zhotovené z porézních kovových, polymerních nebo keramických „materiálů odolných vůči UF6“ s velikostí pórů od 10 nm do 100 nm, s tloušťkou 5 mm nebo menší a v případě bariér ve tvaru trubky o průměru 25 mm nebo méně;

2. tělesa plynových difuzérů zhotovená z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněná;

3. kompresory (pístové, proudové radiální nebo axiální) nebo plynová dmychadla se sacím objemem UF6 1 m3/min nebo více a s výstupním tlakem nejvýše 666,7 kPa, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

4. hřídelové ucpávky pro kompresory nebo plynová dmychadla uvedené v položce 0B001.c.3., konstruované pro rychlost průniku vyrovnávacího plynu dovnitř nižší než 1 000 cm3/min;

5. tepelné výměníky zhotovené z hliníku, mědi, niklu nebo slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo zhotovené z kombinace těchto kovů ve formě plátovaných trubek, konstruované pro provoz při nižším než atmosférickém tlaku s takovým únikem, který omezuje vzestup tlaku na méně než 10 Pa za hodinu při tlakové diferenci 100 kPa;

6. vlnovcové ventily zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, o průměru od 40 mm do 1 500 mm;

d. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces aerodynamické separace:

1. separační trysky sestávající ze zakřivených kanálů tvarovaných do štěrbiny s poloměrem zakřivení menším než 1 mm, odolné vůči UF6, které mají uvnitř umístěno nožové ostří rozdělující plyn proudící tryskou do dvou proudů;

2. vírové trubice ve tvaru cylindrických nebo kónických trubek s tangenciálním vstupem, speciálně konstruované pro separaci izotopů uranu, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, o průměru 0,5 cm až 4 cm a s poměrem délky k průměru 20:1 nebo menším a s jedním nebo více tangenciálními vstupy;

3. kompresory (pístové, proudové radiální nebo axiální) nebo plynová dmychadla se sacím objemem 2 m3/min nebo více, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a jejich hřídelové ucpávky;

4. tepelné výměníky vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

5. skříně aerodynamických separačních prvků, určené pro instalaci vírových trubic nebo separačních trysek, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

6. vlnovcové ventily vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, o průměru od 40 mm do 1 500 mm;

7. zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (vodíku nebo helia) na obsah 1 ppm UF6 nebo méně zahrnující:

a. kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších,

b. kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších,

c. separační trysky nebo vírové trubice pro separaci UF6 z nosného plynu,

d. vymrazovací odlučovače UF6 pracující při teplotách 253 K (– 20 °C) nebo nižších;

e. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi chemické výměny:

1. pulsní kolony pro rychlou výměnu kapalina-kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu – z fluorouhlíkových polymerů nebo ze skla – nebo jimi chráněné);

2. odstředivkové extraktory pro rychlou výměnu kapalina – kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu – z fluorouhlíkových polymerů nebo ze skla – nebo jimi chráněné);

3. elektrochemické redukční články pro redukci uranu z jednoho valenčního stavu do druhého, odolné vůči koncentrovaným roztokům kyseliny chlorovodíkové;

4. zařízení s elektrochemickými redukčními články pro získávání U + 4 z organického toku, jehož části přicházející do styku s proudícím médiem jsou vyrobeny z vhodného materiálu (např. ze skla, fluorouhlíkových polymerů, polyfenylsulfátu, polyethersulfonátu nebo pryskyřicí impregnovaného grafitu) nebo jím chráněné;

5. linky pro přípravu roztoku chloridu uranu vysoké čistoty postupem rozpouštění, extrakce z roztoku a/nebo se zařízením pro čištění na bázi iontové výměny a elektrolytickými články pro redukci U + 6 nebo U + 4 na U + 3;

6. systémy pro oxidaci uranu pro oxidaci U + 3 až U + 4;

f. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi iontové výměny:

1. pryskyřičné měniče iontů s rychlou reakcí, blánovité nebo pórovité síťované pryskyřice, v nichž jsou aktivní skupiny chemické výměny omezeny na povlak na povrchu neaktivní pórovité nosné látky, a jiné kompozitní látky ve vhodné podobě, včetně částic nebo vláken o průměru 0,2 mm nebo menším, odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové, konstruované pro poločas výměny nižší než 10 sekund a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C);

2. válcové kolony pro iontovou výměnu o průměru větším než 1 000 mm, vyrobené z materiálu odolného vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. titan nebo fluorouhlíkové plasty) a schopné pracovat při teplotách v rozmezí 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlaku vyšším než 0,7 MPa;

3. refluxní systémy iontové výměny (systémy pro chemickou nebo elektrochemickou oxidaci nebo redukci) pro regeneraci redukčních nebo oxidačních činidel používaných v kaskádách pro proces separace na bázi iontové výměny;

g. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces izotopické separace atomových par za použití „laseru“ (AVLIS):

1. vysoce výkonná pásová nebo řádkovací elektronová děla s užitečným výkonem na terčíku větším než 2,5 kW/cm pro použití v systémech odpařování uranu;

2. zařízení pro manipulaci s roztaveným kovovým uranem nebo jeho slitinami sestávající z tavicích kelímků vyrobených z materiálů odolných proti žáru a korozi nebo chráněných takovými materiály (např. tantal, grafit povlečený oxidem yttritým, grafit povlečený jinými oxidy vzácných zemin nebo jejich směsí) a chladicí soustavy tavicích kelímků;

POZN.:   VIZ TÉŽ 2A225.

3. systémy sběračů produktu a zbytků vyrobené z materiálů odolných vůči žáru a korozi parami nebo taveninou kovového uranu nebo vyložené takovými materiály, např. oxidem yttritým povlečený grafit nebo tantal;

4. skříně separačních jednotek (válcové nebo hranolové nádoby) pro uložení zdroje par kovového uranu, elektronového děla a sběrače produktu a zbytků;

5. „lasery“ nebo „laserové“ systémy pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;

POZN.:   VIZ TÉŽ 6A005 A 6A205.

h. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro izotopickou separaci molekul za použití laseru (MLIS) nebo chemické reakce vyvolané selektivní aktivací izotopů za použití laseru (CRISLA):

1. nadzvukové expanzní trysky pro ochlazení směsi nosného plynu a UF6 na 150 K (– 123 °C) nebo méně, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“;

2. sběrače produktu – pentafluoridu uranu (UF5) – sestávající z filtru, sběračů nárazového nebo cyklónového typu nebo jejich kombinace, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF5/UF6“;

3. kompresory vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, a jejich hřídelové ucpávky;

4. zařízení pro fluoraci z UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);

5. zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (např. dusíku nebo argonu) zahrnující:

a. kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

b. kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

c. vymrazovací odlučovače UF6 pracující při teplotách 253 K (– 20 °C) nebo nižších;

6. „lasery“ nebo „laserové“ systémy pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;

POZN.:   VIZ TÉŽ 6A005 A 6A205.

i. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces plazmové izotopické separace:

1. mikrovlnné zdroje energie a antény pro produkci nebo urychlování iontů s výstupní frekvencí větší než 30 GHz a průměrným výstupním výkonem větším než 50 kW;

2. vysokofrekvenční iontové budicí cívky pro frekvence vyšší než 100 kHz schopné pracovat s průměrným výkonem vyšším než 40 kW;

3. systémy pro tvorbu uranového plazmatu;

4. zařízení pro manipulaci s roztaveným uranem nebo uranovými slitinami, sestávající z tavicích kelímků, které jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči žáru a korozi nebo chráněných těmito materiály (např. tantal, grafit povlečený oxidem yttritým, grafit povlečený jinými oxidy vzácných zemin nebo jejich směsí) a chladicí soustavy tavicích kelímků;

POZN.:   VIZ TÉŽ 2A225.

5. systémy sběračů produktu a zbytků vyrobené z materiálů odolných vůči žáru a korozi uranovými parami nebo chráněné těmito materiály, např. oxidem yttritým povlečený grafit nebo tantal;

6. skříně separačních jednotek (válcové) pro uložení zdroje uranového plazmatu, vysokofrekvenční cívky a sběračů produktu a zbytků, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli);

j. zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces elektromagnetické separace:

1. iontové zdroje, jednotlivé nebo vícenásobné, sestávající ze zdroje par, ionizátoru a urychlovače, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu, korozivzdorné oceli nebo mědi) a schopné produkovat celkový proud paprsku iontů 50 mA nebo větší;

2. iontové deskové kolektory pro pohlcování paprsku iontů obohaceného nebo ochuzeného uranu, sestávající ze dvou nebo více štěrbin a kapes, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu nebo korozivzdorné oceli);

3. vakuové skříně pro elektromagnetickou separaci uranu vyrobené z nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli) a konstruované pro pracovní tlak 0,1 Pa nebo nižší;

4. pólové nástavce magnetů o průměru větším než 2 m;

5. vysokonapěťové napáječe pro iontové zdroje se všemi těmito vlastnostmi:

a. schopné nepřetržitého provozu;

b. výstupní napětí 20 000 V nebo vyšší;

c. výstupní proud 1 A nebo vyšší, a

d. napěťová stabilita lepší než 0, 01 % v průběhu 8 hodin;

POZN.:   VIZ TÉŽ 3A227.

6. zdroje pro napájení magnetů (vysoce výkonné, stejnosměrné) se všemi těmito vlastnostmi:

a. schopné nepřetržitého provozu při výstupním proudu 500 A nebo větším a napětí 100 V nebo větším, a

b. proudová nebo napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.

POZN.:   VIZ TÉŽ 3A226.

0B002Speciálně konstruované nebo upravené pomocné systémy, zařízení a součásti pro provozní celky pro izotopickou separaci uvedené v položce 0B001, které jsou vyrobeny z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo chráněné těmito materiály:

a. dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu;

b. desublimátory nebo vymrazovací odlučovače používané pro oddělení UF6 přiváděného z obohacovacího procesu pro následnou přeměnu zahřátím;

c. produktové a zbytkové stanice zajišťující přepravu UF6 do kontejnerů;

d. zkapalňovací nebo ztužovací stanice používané pro odvádění UF6 z obohacovacího procesu komprimací, ochlazováním a přeměnou plynného UF6 do kapalné nebo tuhé formy;

e. potrubní systémy rozdělovačů a sběračů, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s UF6 v rámci plynové difuze, odstředivkových nebo aerodynamických kaskád;

f. 

1. vakuové rozdělovače nebo vakuové sběrače se sacím výkonem 5 m3/min a více nebo

2. vakuové vývěvy, speciálně konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6;

g. hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6, včetně iontových zdrojů, speciálně konstruované nebo upravené pro kontinuální odběr vzorků nástřiku, produktu nebo zbytků z proudu plynného UF6, se všemi těmito vlastnostmi:

1. jednotková rozlišovací schopnost pro atomovou hmotnost vyšší než 320,

2. iontové zdroje vyrobené z chromniklové slitiny nebo monelu nebo vyložené těmito kovy, anebo s niklovým plátováním,

3. iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním, a

4. jsou vybaveny systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.

0B003Provozní celky pro konverzi uranu a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení:

a. systémy pro konverzi koncentrátu uranové rudy na UO3,

b. systémy pro konverzi UO3 na UF6,

c. systémy pro konverzi UO3 na UO2,

d. systémy pro konverzi UO2 na UF4,

e. systémy pro konverzi UF4 na UF6,

f. systémy pro konverzi UF4 na kovový uran,

g. systémy pro konverzi UF6 na UO2,

h. systémy pro konverzi UF6 na UF4,

i. systémy pro konverzi UO2 na UCl4.

0B004Provozní celky pro výrobu nebo koncentrování těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria a speciálně pro ně konstruované nebo upravené zařízení nebo součásti:

a. provozní celky pro výrobu těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria:

1. provozní celky pro výměnu voda – sirovodík,

2. provozní celky pro výměnu čpavek – vodík;

b. zařízení a součásti:

1. patrové výměnné kolony voda – sirovodík o průměru od 6 do 9 m, vyrobené z jemnozrnné uhlíkaté oceli (např. ASTM A516), schopné provozu při tlaku 2 MPa nebo větším a korozním úbytkem 6 mm nebo větším;

2. jednostupňová nízkotlaká (tj. 0,2 MPa) radiální odstředivá dmychadla nebo kompresory pro cirkulaci plynného sirovodíku (tj. plynu obsahujícího více než 70 % H2S) s průtokem 56 m3/s nebo vyšším při sacím tlaku 1,8 MPa nebo vyšším a opatřené ucpávkami pro provoz ve vlhkém H2S;

3. vysokotlaké výměnné kolony čpavek – vodík o výšce 35 m nebo větší a průměru od 1,5 m do 2,5 m, schopné provozu při tlaku větším než 15 MPa;

4. vnitřní vestavby kolon, včetně stupňovitých vestaveb a stupňovitých recirkulačních čerpadel, včetně ponorných, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek – vodík;

5. čpavková štěpící zařízení konstruovaná pro tlak 3 MPa nebo vyšší, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek – vodík;

6. infračervené absorpční analyzátory schopné kontinuálně analyzovat poměr vodíku k deuteriu při koncentracích deuteria 90 % nebo vyšších;

7. katalytické hořáky pro konverzi obohaceného plynného deuteria na těžkou vodu procesem výměny čpavek – vodík;

8. kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody, které dosahují koncentrací deuteria potřebných pro použití v reaktoru.

0B005Provozní celky speciálně konstruované pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení.

Poznámka:   Provozní celky pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ zahrnují takové vybavení, které:

a.   běžně přichází do přímého styku s výrobním tokem jaderných materiálů nebo jej přímo zpracovává či řídí;

b.   utěsňuje jaderný materiál uvnitř ochranného obalu;

c.   kontroluje neporušenost ochranného obalu nebo těsnění, nebo

d.   kontroluje konečnou úpravu tuhého paliva.

0B006Provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruované nebo upravené zařízení a součásti.

Poznámka:   Položka 0B006 zahrnuje:

a.   provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“, včetně zařízení a součástí, které běžně přicházejí do přímého styku s vyhořelým palivem a zpracovacím procesem základního jaderného materiálu a produktů štěpení a které tento proces přímo regulují;

b.   stroje na sekání nebo drcení palivových článků, tj. dálkově ovládaná zařízení pro řezání, sekání, drcení nebo stříhání ozářených palivových kazet, svazků nebo tyčí „jaderného reaktoru“;

c.   rozpouštěcí nádoby zabezpečené pro udržení podkritického stavu (např. nádoby o malém průměru, prstencové nebo deskové nádoby), které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro rozpouštění vyhořelého paliva „jaderného reaktoru“, schopné odolávat horkým vysoce korozivním kapalinám a které lze dálkově plnit a obsluhovat;

d.   protiproudé rozpouštědlové extraktory a zařízení pro iontovou výměnu, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v provozech na přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“;

e.   provozní a skladovací nádoby speciálně konstruované pro bezpečné udržení podkritického stavu a odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné;

Poznámka:   Provozní a skladovací nádoby mohou mít tyto parametry:

1.   stěny nebo vnitřní konstrukce mají hodnotu borového ekvivalentu (vypočtenou pro všechny prvky konstrukce podle definice uvedené v poznámce k položce 0C004) nejméně 2 %,

2.   maximální průměr válcových nádob 175 mm, nebo

3.   maximální tloušťka 75 mm pro deskovou nebo prstencovou nádobu.

f.   provozní řídicí a regulační technika speciálně konstruovaná nebo upravená pro sledování nebo řízení přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“.

0B007Závod pro konverzi plutonia a zařízení speciálně sestavené a připravené tímto způsobem:

a. systémy pro konverzi dusičnanu plutonia na oxid;

b. systémy pro výrobu kovového plutonia.

0CMateriály

0C001„Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoliv jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek.

Poznámka:   Položka 0C001 nezahrnuje:

a.   čtyři gramy nebo méně „přírodního uranu“ nebo „ochuzeného uranu“, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů;

b.   „ochuzený uran“ speciálně připravený pro tyto civilní nejaderné aplikace:

1.   stínění,

2.   balení,

3.   přítěž o hmotnosti nejvýše 100 kg,

4.   protizávaží o hmotnosti nejvýše 100 kg;

c.   slitiny obsahující méně než 5 % thoria;

d.   keramické výrobky obsahující thorium, které byly vyrobeny pro nejaderné užití.

0C002„Zvláštní štěpné materiály“

Poznámka:   Položka 0C002 nezahrnuje čtyři „efektivní gramy“ nebo méně, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů.

0C003Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria a směsi a roztoky obsahující deuterium, v nichž je izotopický poměr deuteria k vodíku vyšší než 1:5 000.

0C004Grafit pro jaderné aplikace, o čistotě lepší než 5/106 (5 ppm), vyjádřeno „borovým ekvivalentem“ a o hustotě vyšší než 1,5 g/cm3.

POZN.:   VIZ TÉŽ 1C107.

Poznámka 1:   Položka 0C004 nezahrnuje:

a.   grafitové výrobky o hmotnosti nižší než 1 kg, jiné než speciálně konstruované nebo upravené pro užití v jaderných reaktorech;

b.   grafitový prášek.

Poznámka 2:   V položce 0C004 je „borový ekvivalent“ (BE) definován jako suma všech BEz pro nečistoty (s výjimkou BEuhlík, protože uhlík není považován za nečistotu,) včetně boru takto:

BEZ (ppm) = CF × koncentrace prvku Z v ppm,

image

a σB, a σZ jsou účinné průřezy záchytů tepelných neutronů přírodního boru a prvku Z (v jednotkách barn); a AB, Az je atomová hmotnost přírodního boru a prvku Z.

0C005Speciálně připravené sloučeniny nebo prášky pro výrobu plynových difuzních bariér, odolné vůči korozi UF6 (např. nikl nebo slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu, oxid hlinitý a plně fluorované uhlovodíkové polymery), o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší a o střední velikosti částic menší než 10 mikrometrů, měřeno podle normy (ASTM) B330 a s vysokým stupněm rovnoměrnosti velikosti částic.

0DSoftware

0D001„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.

0ETechnologie

0E001„Technologie“ podle Poznámky k jaderné technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.

KATEGORIE 1

ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1ASystémy, zařízení a součásti

1A001Součásti vyrobené z fluorovaných sloučenin:

a. ucpávky, těsnění, těsnicí materiály nebo palivové vaky, speciálně konstruované pro „letadla“ nebo pro použití v letadlech nebo kosmonautice, vyrobené z více než 50 % hmotnostních z jakýchkoliv materiálů uvedených v položkách 1C009.b. nebo 1C009.c.;

b. piezoelektrické polymery a kopolymery, vyrobené z vinylidenfluoridových (CAS 75-38-7) materiálů uvedených v položce 1C009.a., které mají všechny tyto vlastnosti:

1. ve formě desek nebo fólií, a

2. o tloušťce větší než 200 μm;

c. ucpávky, těsnění, ventilová sedla, vaky nebo membrány, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jsou vyrobeny z fluoroelastomerů obsahujících alespoň jednu vinyletherovou skupinu jako konstituční jednotku, a

2. jsou speciálně konstruované pro „letadla“, pro použití v kosmonautice nebo pro „řízené střely“.

Poznámka:   V položce 1A001.c. se „řízenými střelami“ rozumějí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků.

1A002„Kompozitní“ struktury nebo lamináty, které mají cokoli z níže uvedeného:

POZN:   VIZ TÉŽ 1A202, 9A010 A 9A110.

a. skládající se z organické „matrice“ a materiálů uvedených v položkách 1C010.c., 1C010.d. nebo 1C010.e., nebo

b. skládající se z kovové nebo uhlíkové „matrice“ a čehokoliv z níže uvedeného:

1. uhlíkatých „vláknitých materiálů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. „měrný modul“ vyšší než 10,15 × 106 m, a

b. „měrnou pevnost v tahu“ vyšší než 17,7 × 104 m, nebo

2. materiálů uvedených v položce 1C010.c.

Poznámka 1:   Položka 1A002 nezahrnuje kompozitní struktury nebo lamináty vyrobené z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ impregnovaných epoxidovými pryskyřicemi pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.   obsah není větší než 1 m2;

b.   délka není větší než 2,5 m, a

c.   šířka je větší než 15 mm.

Poznámka 2:   Položka 1A002 nezahrnuje rozpracované výrobky, speciálně určené pro tato čistě civilní užití:

a.   sportovní potřeby;

b.   automobilový průmysl;

c.   průmysl obráběcích strojů;

d.   farmaceutické výrobky.

Poznámka 3:   Položka 1A002.b.1 nezahrnuje rozpracované výrobky, které obsahují maximálně dva rozměry propojených vláken a jsou speciálně určené pro tato užití:

a.   pece na tepelné zpracování kovů určené pro temperování kovů;

b.   zařízení na výrobu křemíkových hrušek.

Poznámka 4:   Položka 1A002 nezahrnuje dokončené výrobky speciálně určené pro zvláštní užití.

1A003Výrobky „netavitelných“ aromatických polyimidů ve formě fólií, desek, pásků nebo proužků, které mají některou z těchto vlastností:

a. tloušťku větší než 0,254 mm, nebo

b. jsou potažené nebo laminované uhlíkem, grafitem, kovy nebo magnetickými látkami.

Poznámka:   Položka 1A003 nezahrnuje výrobky potažené nebo laminované mědí a určené pro výrobu desek tištěných spojů pro elektroniku.

Pozn.:   „Tavitelné“ aromatické polyimidy v jakékoli formě viz položka 1C008.a.3.

1A004Ochranné a detekční vybavení a součásti, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu:

POZN.:   VIZ TÉŽ 2B351 a 2B352.

a. plynové masky, jejich filtry a dekontaminační zařízení, konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek a jejich speciálně konstruovaných součástí:

1. biologickým agens „přizpůsobeným pro případ války“;

2. radioaktivním látkám „přizpůsobeným pro případ války“;

3. bojovým chemickým látkám; nebo

4. „látkám k potlačení nepokojů“, včetně:

a.  α-brombenzenacetonitrilu, brombenzyl kyanidu (CA) (CAS 5798-79-8);

b. [(2-chlorfenyl) methylen] propandinitrilu (o-chlorbenzalmalononitrilu) (CS) (CAS 2698- 41-1);

c. 2-chloro-1 fenylethanonu, fenylacyl chlorid (ω-chloroacetofenonu) (CN) (CAS 532-27-4);

d. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepinu (CR) (CAS 257-07-8);

e. 10-chlor-5,10-dihydrofenarsazinu, (chlorfenarsazinu), (adamzitu), (DM) (CAS 578-94-9);

f. N-nonanoylmorfolinu, (MPA) (CAS 5299-64-9).

b. ochranné oděvy, rukavice a obuv, speciálně konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek:

1. biologickým agens „přizpůsobeným pro případ války“;

2. radioaktivním látkám „přizpůsobeným pro případ války“ nebo

3. bojovým chemickým látkám (CW).

c. detekční systémy, speciálně konstruované nebo upravené pro detekci nebo identifikaci některé z následujících látek a jejich speciálně konstruované součásti:

1. biologických agens „přizpůsobených pro případ války“;

2. radioaktivních látek „přizpůsobených pro případ války“ nebo

3. bojových chemických látek (CW).

d. elektronické vybavení určené pro automatickou detekci nebo identifikaci přítomnosti zbytků „výbušnin“ a pro využití technik „stopové detekce“ (např. povrchové akustické vlny, iontové mobilní spektrometrie, diferenční mobilní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie).

Technická poznámka:

„Stopová detekce“: schopnost zaznamenat látku v množství menším než 1 ppm v plynném skupenství nebo 1 mg ve skupenství pevném či kapalném.

Poznámka 1:   Položka 1A004.d nezahrnuje vybavení speciálně určené pro laboratorní účely.

Poznámka 2:   Položka 1A004.d nezahrnuje bezpečnostní bezkontaktní průchozí brány.

Poznámka:   Položka 1A004 nezahrnuje:

a.   osobní dozimetry radioaktivního záření;

b.   vybavení konstrukčně nebo funkčně omezené na ochranu proti rizikům, která jsou specifická pro bezpečnost domácností nebo civilní průmysl, včetně

1.   hornictví,

2.   těžby kamene,

3.   zemědělství,

4.   farmacie,

5.   lékařství,

6.   veterinářství,

7.   ochrany životního prostředí,

8.   odpadového hospodářství,

9.   potravinářského průmyslu.

Technické poznámky:

1.   1A004 zahrnuje vybavení a součásti pro detekci radioaktivních materiálů „přizpůsobených pro případ války“, biologických agens „přizpůsobených pro případ války“, bojových chemických látek, „simulantů“ nebo „látek k potlačení nepokojů“ nebo za účelem ochrany proti nim, které byly určeny a které byly úspěšně zkoušeny podle národních norem nebo jejichž účinnost v tomto ohledu byla prokázána jiným způsobem, a to i v případech, kdy se u tohoto vybavení a součástí jedná o využití v civilním průmyslu, jako je hornictví, těžba kamene, zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství nebo potravinářský průmysl.

2.   „Simulant“ je látka nebo materiál, který je používán jako náhrada toxických látek (biologických agens nebo chemických látek) při výcviku, výzkumu, zkoušení nebo hodnocení.

1A005Neprůstřelné obleky a jejich speciálně konstruované součásti, jiné než které jsou vyráběny podle vojenských norem nebo specifikací nebo podle jejich ekvivalentů týkajících se odolnosti.

POZN.:   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

Pozn.:   Pro „vláknité materiály“ používané při výrobě neprůstřelných obleků viz 1C010.

Poznámka 1:   Položka 1A005 nezahrnuje neprůstřelné obleky a jejich příslušenství, pokud je jejich uživatelé nosí pro svoji vlastní osobní ochranu.

Poznámka 2:   Položka 1A005 nezahrnuje neprůstřelné obleky určené pouze pro poskytování čelní ochrany proti úlomkům a tlakovým účinkům nevojenských výbušných zařízení.

1A006Vybavení, speciálně konstruované nebo upravené pro nakládání s improvizovanými výbušnými zařízeními a jejich speciálně konstruované součástky a příslušenství:

POZN.:   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. dálkově řízené dopravní prostředky;

b. „disruptory“.

Technická poznámka:

„Disruptory“ jsou zařízení speciálně konstruovaná za účelem zabránit spuštění výbušného zařízení, a to použitím tekutého, pevného nebo zápalného projektilu.

Poznámka:   Položka 1A006 nezahrnuje vybavení, pokud doprovází osobu obsluhující uvedené zařízení (operátora).

1A007Zařízení a vybavení, speciálně konstruované ke spuštění náplní a vybavení s „energetickými materiály“ elektrickými prostředky, a to:

POZN.:   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU, 3A229 a 3A232.

a. výbušné rozbuškové odpalovací systémy konstruované k aktivaci rozněcovačů uvedených v položce 1A007b.;

b. elektricky řízené rozněcovače:

1. odpalovací můstek (EB);

2. odpalovací můstkový drát (EBW);

3. nárazník;

4. odpalovací fóliové rozbušky (EFI).

Technické poznámky:

1.   Místo výrazu rozbuška se někdy používá výraz iniciátor.

2.   Rozbušky zahrnuté do položky 1A007b. používají drobné elektrické vodiče (můstky, můstkové dráty nebo fólie), které se explozivně odpařují, pokud jimi projde rychlý elektrický impuls o vysokém proudu. V nenárazových typech nastartuje výbušný vodič chemickou detonaci dotykem s vysoce výbušnou látkou jako je PETN (pentaerytritol-tetranitrát). V nárazových rozbuškách přirazí výbušné odpařování elektrického vodiče nárazník přes mezeru a dopad nárazu nastartuje chemickou detonaci. Nárazník je v některých typech spouštěn magnetickou silou. Výraz výbušná fólie může označovat jak odpalovací můstek (EB), tak i nárazovou rozbušku.

1A008Nálože, přístroje a součásti:

a. „Usměrněné nálože“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. Čistá hmotnost výbušniny (NEQ) větší než 90 g, a

2. Průměr vnějšího obalu činí 75 mm nebo více;

b. Usměrněné táhlé nálože, které splňují následující požadavky a mají speciálně konstruované součástky:

1. Výbušná náplň o více než 40 g/m, a

2. Šířka 10 mm nebo více;

c. Bleskovice s výbušným jádrem majícím plnění více než 64 g/m;

d. Řezné nástroje, kromě řezných nástrojů určených v položce 1A008.b, a rozřezávací nástroje (na tzv. severing) s čistou hmotností výbušniny (NEQ) více než 3,5 kg.

Technická poznámka:

„Usměrněné nálože“: náplně výbušniny tvarované tak, že soustředí účinky tlakové vlny výbuchu.

1A102Opětně sycené pyrolýzované součásti typu uhlík – uhlík konstruované pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104

1A202Kompozitní struktury, jiné než uvedené v položce 1A002, ve formě trubek, s oběma těmito vlastnostmi:

POZN.:   VIZ TÉŽ 9A010 A 9A110.

a. vnitřní průměr od 75 mm do 400 mm, a

b. jsou vyrobeny z některého „vláknitého materiálu“ uvedeného v položce 1C010.a. nebo 1C010.b. nebo 1C210.a. nebo z uhlíkových prepregů uvedených v položce 1C210.c.

1A225Platinové katalyzátory speciálně konstruované nebo upravené k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.

1A226Speciální náplně, které mohou být použity pro oddělování těžké vody od obyčejné s oběma těmito vlastnostmi:

a. jsou vyrobeny ze síťoviny z fosforového bronzu chemicky upravené ke zvýšení smáčivosti a

b. jsou konstruovány pro použití ve vakuových destilačních kolonách.

1A227Okna s vysokou hustotou stínící proti radiaci (z olovnatého nebo podobného skla), včetně speciálně pro ně navržených konstrukcí, se všemi těmito vlastnostmi:

a. „studená strana“ větší než 0,09 m2;

b. hustota vyšší než 3 g/cm3, a

c. tloušťka alespoň 100 mm nebo větší.

Technická poznámka:

V položce 1A227 se „studenou stranou“ rozumí prohlížecí strana okna vystavená v navrženém použití nejnižší úrovni radiace.

1BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení

1B001Zařízení pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů uvedených v položce 1A002 nebo „vláknitých materiálů“ uvedených v položce 1C010 a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

POZN.:   VIZ TÉŽ 1B101 a 1B201.

a. stroje pro navíjení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více „primárních os servořízení“ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů, a to z „vláknitých materiálů“;

b. stroje pro kladení pásků, jejichž pohyby určující položení pásků nebo fólií, jsou koordinovány a programovány v pěti nebo více „primárních osách servořízení“, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo „řízených střel“;

Poznámka:   V položce 1B001.b. se „řízenými střelami“ rozumějí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků.

c. vícesměrové, vícerozměrové stavy nebo pletařské stavy, včetně adaptérů a modifikačních souprav pro tkaní, speciálně určené nebo upravené pro proplétání nebo oplétání vláken pro „kompozitní“ struktury;

Technická poznámka:

Pro účely položky 1B001.c. zahrnuje technika splétání též pletení.

d. zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu výztužných vláken:

1. zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových, bitumenových nebo polykarbosilanových) na uhlíková vlákna nebo vlákna z karbidu křemíku, včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu,

2. zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin v parní fázi na zahřívané vláknité substráty za účelem výroby vláken z karbidu křemíku,

3. zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

4. zařízení na přeměnu prekurzorových vláken obsahujících hliník tepelným zpracováním na vlákna obsahující oxid hlinitý;

e. zařízení na výrobu impregnovaných vláken (prepregů) uvedených v položce1C010.e. metodou horké taveniny;

f. zařízení pro nedestruktivní zkoušky, speciálně konstruované pro „kompozitní“ materiály, jak je uvedeno níže:

1. systémy rentgenové tomografie pro trojrozměrnou detekci vad;

2. číslicově řízené ultrazvukové zkušební stroje, u nichž jsou pohyby pro umístění vysílačů nebo přijímačů koordinovány a programovány současně ve čtyřech nebo více osách s cílem sledovat trojrozměrné obrysy kontrolované součásti;

g. Stroje pro kladení kabílků, jejichž pohyby určující položení kabílků nebo fólií jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách „primární polohy servomechanismu“ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo „řízených střel“.

Technická poznámka:

Pro účely položky 1B001 „primární osy servořízení“ ovládají v rámci počítačového programu polohu koncového efektoru (tedy hlavice) v prostoru ve vztahu k obrobku ve správné orientaci a směru pro dosažení kýženého procesu.

1B002Zařízení pro výrobu kovových slitin, kovových práškových slitin nebo legovaných materiálů, speciálně konstruované za účelem zabránění kontaminace a pro použití v jednom z procesů uvedených v položce 1C002.c.2.

POZN.:   VIZ TÉŽ 1B102.

1B003Nástroje, formy nebo přípravky pro „superplastické tváření“ nebo „difuzní spojování“ titanu, hliníku nebo jejich slitin, speciálně konstruované pro výrobu:

a. konstrukcí draků letadel nebo kosmických konstrukcí;

b. „leteckých“ nebo kosmických motorů, nebo

c. speciálně konstruovaných součástí pro konstrukce uvedené v položce 1B003.a nebo pro motory uvedené v položce 1B003.b.

1B101Zařízení, jiná než uvedená v položce 1B001, pro „výrobu“ kompozitních struktur a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

POZN.:   VIZ TÉŽ 1B201.

Poznámka:   Součásti a příslušenství uvedené v položce 1B101 zahrnují formy, trny, šablony, upínací přípravky a nástroje pro lisování polotovarů, vytvrzování, odlévání, sintrování nebo lepení kompozitních struktur, laminátů a výrobků z nich.

a. stroje pro navíjení vláken nebo stroje pro kladení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více osách, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z vláknitých materiálů, a jejich koordinační a programovací orgány;

b. stroje pro kladení pásků, jejichž pohyby určující položení a vrstvení pásků nebo fólií mohou být koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur draků letadel a „řízených střel“;

c. zařízení konstruovaná nebo upravená pro „výrobu“„vláknitých materiálů“:

1. zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových nebo polykarbosilanových), včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

2. zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin v parní fázi na zahřáté vláknité substráty;

3. zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

d. zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro povrchovou úpravu vláken nebo pro výrobu prepregů a předlisků uvedených v položce 9C110.

Poznámka:   Položka 1B101.d. zahrnuje válce, napínací zařízení, zařízení pro nanášení povlaků, řezací zařízení a raznice.

1B102„Výrobní zařízení“ pro výrobu kovového prášku, jiné než je uvedeno v položce 1B002, a součásti:

POZN.:   VIZ TÉŽ 1B115.B.

a. „výrobní zařízení“ pro výrobu kovového prášku sloužící pro „výrobu“ sférických nebo atomizovaných materiálů uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. nebo v Seznamu vojenského materiálu v kontrolovaném prostředí.

b. speciálně konstruované součásti pro „výrobní zařízení“ uvedená v položkách 1B002 nebo 1B102a.

Poznámka:   Položka 1B102 zahrnuje:

a.   plazmové generátory (vysokofrekvenční obloukové trysky) sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon–voda;

b.   elektrovýbušná zařízení sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon – voda;

c.   zařízení sloužící pro „výrobu“ sférických hliníkových prášků rozprašováním taveniny v inertním prostředí (např. dusík).

1B115Zařízení, jiná než uvedená v položkách 1B002 nebo 1B102, pro výrobu pohonných látek a jejich složek a speciálně pro ně konstruované součásti:

a. „výrobní zařízení“ pro „výrobu“, manipulaci nebo zkoušení při přejímání kapalných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu;

b. „výrobní zařízení“ pro „výrobu“, manipulaci, míchání, tvrzení, lití, lisování, obrábění, protlačování nebo zkoušení při přejímání pevných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položkách 1C011.a.,1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu.

Poznámka:   Položka 1B115.b. nezahrnuje dávkovací mísiče, kontinuální mísiče nebo fluidní elektrické mlýny. Pokud jde o kontrolu dávkovacích mísičů, kontinuálních mísičů a fluidních elektrických mlýnů, viz 1B117, 1B118 a 1B119.

Poznámka 1:   Pokud jde o zařízení speciálně konstruované pro výrobu vojenského zboží, viz Seznam vojenského materiálu.

Poznámka 2:   Položka 1B115 nezahrnuje zařízení pro „výrobu“, manipulaci a zkoušení při přejímání karbidu boru.

1B116Speciálně konstruované trysky pro výrobu pyrolyticky upravených materiálů vytvořených na formě, trnu nebo jiném substrátu z prekurzorových plynů, které se rozkládají v teplotním rozmezí 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) při tlaku 130 Pa až 20 kPa.

1B117Dávkovací mísiče, které jsou schopné míchat ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa a regulovat teplotu mísicí komory, a speciálně konstruované součásti pro tyto činnosti, se všemi těmito vlastnostmi:

a. celkový objem 110 1 nebo více, a

b. nejméně jeden excentricky umístěný mísicí/hnětací hřídel.

1B118Kontinuální mísiče, které jsou schopné míchat ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa a regulovat teplotu mísicí komory, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají cokoli z níže uvedeného:

a. nejméně dva mísicí/hnětací hřídele, nebo

b. jednoduchý rotující hřídel, který osciluje a má hnětací ozubení/kolíky jak na hřídeli i uvnitř stěn mísící komory.

1B119Fluidní elektrické mlýny sloužící pro drcení nebo rozemílání materiálů uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu a jejich speciálně konstruované součásti.

1B201Stroje pro navíjení vláken, jiné než uvedené v položkách 1B001 nebo 1B101, a příslušná vybavení:

a. stroje pro navíjení vláken, se všemi těmito vlastnostmi:

1. pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách,

2. jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“, a

3. jsou schopné navíjet válcové rotory o průměru 75 mm až 400 mm a délce 600 mm nebo větší;

b. koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken, uvedené v položce 1B201.a.;

c. přesné trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v položce 1B201.a.

1B225Elektrolyzéry pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 250 g fluoru za hodinu.

1B226Elektromagnetické izotopové separátory konstruované tak, aby mohly být vybaveny jednoduchými nebo vícenásobnými iontovými zdroji schopnými poskytnout celkový proud iontového svazku 50 mA nebo větší, nebo vybavené takovými zdroji.

Poznámka:   Položka 1B226 zahrnuje separátory:

a.   schopné obohacovat stabilní izotopy;

b.   s iontovými zdroji a jímači v magnetickém poli a s iontovými zdroji a jímači mimo toto pole.

1B227Konvertory pro syntézu amoniaku nebo jednotky pro syntézu amoniaku, v nichž je syntézní plyn (dusík a vodík) oddělován z vysokotlaké výměnné kolony typu amoniak – vodík a syntetizovaný amoniak je v dané koloně recyklován.

1B228Vodíkové kryogenní destilační kolony se všemi těmito vlastnostmi:

a. jsou konstruovány pro provoz při vnitřní teplotě 35 K (– 238 °C) nebo nižší;

b. jsou konstruovány pro provoz při vnitřním tlaku od 0,5 do 5 MPa;

c. jsou vyrobeny z:

1. korozivzdorné oceli řady 300 s nízkým obsahem síry, jejíž austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) je 5 nebo větší, nebo

2. ekvivalentních kryogenních a s vodíkem kompatibilních materiálů, a

d. vnitřní průměr je 1 m nebo větší a účinná délka je 5 m nebo větší.

1B229Výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík a pro ně určené „vnitřní stykače“:

POZN.:   Pokud jde o kolony speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody, viz položka 0B004.

a. výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík se všemi těmito vlastnostmi:

1. jsou schopné provozu při tlacích 2 MPa nebo větších;

2. jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, která má austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) 5 nebo větší, a

3. průměr je 1,8 m nebo větší;

b. „vnitřní stykače“ pro výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík uvedené v položce 1B229.a.

Technická poznámka:

„Vnitřní stykače“ kolon jsou segmentová patra s účinným souhrnným průměrem 1,8 m nebo větším, jsou konstruovány k usnadnění protiproudového styku a jsou zhotoveny z korozivzdorných ocelí s obsahem uhlíku 0,03 % nebo menším. Mohou to být např. sítová patra, klapková patra, kloboučková probublávací patra nebo turboroštová patra.

1B230Čerpadla pro oběh katalyzátorů na bázi zředěných či koncentrovaných roztoků amidu draselného v kapalném amoniaku (KNH2/NH3), se všemi těmito vlastnostmi:

a. jsou vzduchotěsná (tj. hermeticky uzavřená);

b. výkon je větší než 8,5 m3/h a

c. mají jednu z těchto vlastností:

1. pro koncentrované roztoky amidu draselného (1 % nebo více) je provozní tlak 1,5 až 60 MPa, nebo

2. pro zředěné roztoky amidu draselného (méně než 1 %) je provozní tlak 20 až 60 MPa.

1B231Provozní celky nebo zařízení pro výrobu tritia a jejich vybavení:

a. provozní celky nebo zařízení pro výrobu, zpětné získávání, extrakci, koncentraci tritia nebo manipulaci s ním;

b. vybavení provozních celků nebo zařízení pro výrobu tritia:

1. vodíkové nebo heliové chladicí jednotky, které jsou schopné dosáhnout ochlazení až na teplotu 23 K (– 250 °C) nebo nižší a které mají kapacitu odvodu tepla větší než 150 W;

2. jímací a čisticí systémy vodíkových izotopů používající jako jímací nebo čisticí prostředek hydridy kovů.

1B232Turboexpandéry nebo soustrojí turboexpandér – kompresor s oběma těmito vlastnostmi:

a. jsou konstruované pro provoz s výstupní teplotou 35 K (– 238 °C) nebo nižší a

b. jsou konstruované pro průtok plynného vodíku 1 000 kg/h nebo větší.

1B233Provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia a jejich vybavení:

a. provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia;

b. vybavení pro oddělování izotopů lithia:

1. náplňové výměnné kolony typu kapalina – kapalina, speciálně konstruované pro amalgamy lithia,

2. čerpadla rtuti nebo amalgamů lithia,

3. kyvety pro elektrolýzu amalgamů lithia,

4. odpařováky pro koncentrované roztoky hydroxidu lithného.

1CMateriály

Technická poznámka:

Kovy a slitiny:

Není-li stanoveno jinak, zahrnují výrazy „kovy“ a „slitiny“ v položkách 1C001 až 1C012 kovy a slitiny v níže uvedených surových a polotovarových formách:

Surové formy:

Anody, koule, tyče (včetně vrubových tyčí a předlitků pro válcování), sochory, bloky, předvalky, brikety, spečence, katody, krystaly, kostky, úlomky, zrna, granule, ingoty, hroudy, pelety, prášky, broky, housky, rondely, pláty, bramy, houby, špalky;

Polotovary (též povlakované, plátované, vrtané nebo děrované):

a.   tvářené nebo opracované materiály vyrobené válcováním, tažením, vytlačováním, kováním, zpětným protlačováním, lisováním, granulací, atomizací a broušením, tj. úhelníky, profilové nosníky, kotouče, disky, prach, vločky, fólie a plechy, výkovky, silné plechy, prášek, výlisky a lisované plechy, pásky, kroužky, tyče (včetně holých svařovacích drátů, válcovaných tyčí a válcovaného drátu), tvarová ocel, profily, tlusté plechy, pásy, potrubí, trubky (včetně kruhových, čtvercových a uzavřených průřezů), tažený nebo protlačovaný drát;

b.   litý materiál odlévaný do pískových, kovových nebo sádrových forem, kokil nebo jiných typů forem, včetně vysokotlakých odlitků, spékaných materiálů a materiálů zhotovených práškovou metalurgií.

Účel kontroly nesmí být zmařen vývozem nejmenovaných forem, které by byly prohlašovány za konečné výrobky, přičemž ve skutečnosti představují surové nebo polotovarové formy.

1C001Materiály speciálně konstruované pro použití jako absorbéry elektromagnetických vln nebo přirozeně vodivé polymery.

POZN.:   VIZ TÉŽ 1C101.

a. Materiály pro absorpci frekvencí větších než 2 × 108 Hz, avšak menších než 3 × 1012 Hz;

Poznámka 1:   Položka 1C001.a. nezahrnuje:

a.   absorbéry vlasového typu zhotovené z přírodních nebo syntetických vláken, s nemagnetickou zátěží pro zajištění absorpce;

b.   absorbéry, které nemají žádnou magnetickou ztrátu a jejichž dopadový povrch nemá rovinný tvar (včetně jehlanů, kuželů, klínů a prolamovaných povrchů);

c.   rovinné absorbéry se všemi těmito vlastnostmi:

1.   jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.   plastové pěnové materiály (pružné nebo tuhé) obsahující uhlíkové plnivo nebo organické materiály, včetně pojiv, které ve srovnání s kovem vydávají o 5 % silnější ozvěnu v šířce pásma větší než ± 15 % střední frekvence dopadající energie a které nevydrží teploty vyšší než 450 K (177 °C), nebo

b.   keramické materiály, které ve srovnání s kovem vydávají o 20 % silnější ozvěnu v šířce pásma větší než ± 15 % střední frekvence dopadající energie a které nevydrží teploty vyšší než 800 K (527 °C);

Technická poznámka:

Absorpční zkušební vzorky týkající se poznámky 1.c.1. k položce 1C001.a by měly být ve tvaru čtverce o straně nejméně 5 vlnových délek střední frekvence a měly by být umístěny v dálkovém poli vyzařujícího prvku;

2.   pevnost v tahu je menší než 7 × 106 N/m2, a

3.   pevnost v tlaku je menší než 14 × 106 N/m2;

d.   rovinné absorbéry vyrobené ze spékaného feritu se všemi těmito vlastnostmi:

1.   měrnou hmotnost větší než 4,4, a

2.   maximální provozní teplotu 548 K (275 °C);

Poznámka 2:   Poznámka 1 k položce 1C001.a. v žádném případě neuvolňuje z kontrolního režimu magnetické materiály poskytující absorpci, pokud jsou obsaženy v nátěrových hmotách.

b. materiály pro absorpci frekvencí větších než 1,5 × 1014 Hz, avšak menších než 3,7 × 1014 Hz, které nepropouštějí viditelné světlo;

c. přirozeně vodivé polymerní materiály s „objemovou elektrickou vodivostí“ větší než 10 000 S/m (Siemens na metr) nebo „povrchovou rezistivitou“ nižší než 100 Ω/m2, na bázi těchto polymerů:

1. polyanilin,

2. polypyrrol,

3. polythiofen,

4. poly(fenylenvinylen), nebo

5. poly(thienylen-vinylen).

Technická poznámka:

„Objemová elektrická vodivost“ a „povrchová rezistivita“ se stanovují podle normy ASTM D-257 nebo podle odpovídajících národních norem.

1C002Slitiny kovů, práškové slitiny kovů a legované materiály:

POZN.:   VIZ TÉŽ 1C202.

Poznámka:   Položka 1C002 nezahrnuje slitiny kovů, práškové slitiny kovů a legované materiály určené jako podkladový materiál pro depozici.

Technické poznámky:

1.   Slitiny kovů uvedené v položce IC002 jsou slitiny, ve kterých je obsah uvedeného kovu v procentech hmotnostních vyšší než obsah jakéhokoli jiného prvku.

2.   Životnost na mezi pevnosti při tečení se měří podle normy ASTM E-139 nebo podle odpovídajících národních norem.

3.   Nízkocyklová únavová životnost se měří podle normy ASTM E-606 „Doporučený postup pro zkoušení nízkocyklové únavové životnosti s konstantní amplitudou“ nebo podle odpovídajících národních norem. Zkoušky by se měly provádět v axiálním směru s průměrným poměrem napětí rovným 1 a faktorem koncentrace napětí (Kt) rovným 1. Průměrné napětí je definováno jako maximální napětí minus minimální napětí, děleno maximálním napětím.

a. aluminidy:

1. aluminidy niklu obsahující nejméně 15 % hmotnostních hliníku a nejvýše 38 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

2. aluminidy titanu obsahující nejméně 10 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

b. slitiny kovů vyrobené z prášku nebo částic materiálů uvedených v položce 1C002.c.:

1. slitiny niklu s některou z těchto vlastností:

a. „životností na mezi pevnosti při tečení“10 000 hodin nebo více při 923 K (650 °C) a napětí 676 MPa, nebo

b. „nízkocyklovou únavovou životností“10 000 cyklů nebo více při 823 K (550 °C) a maximálním napětí 1 095 MPa;

2. slitiny niobu s některou z těchto vlastností:

a. „životností na mezi pevnosti při tečení“10 000 hodin nebo více při 1 073 K (800 °C) a napětí 400 MPa, nebo

b. „nízkocyklovou únavovou životností“10 000 cyklů nebo více při 973 K (700 °C) a maximálním napětí 700 MPa;

3. slitiny titanu s některou z těchto vlastností:

a. „životností na mezi pevnosti při tečení“10 000 hodin nebo více při 723 K (450 °C) a napětí 200 MPa, nebo

b. „nízkocyklovou únavovou životností“10 000 cyklů nebo více při 723 K (450 °C) a maximálním napětí 400 MPa;

4. slitiny hliníku s některou z těchto vlastností:

a. s pevností v tahu 240 MPa nebo více při 473 K (200 °C), nebo

b. s pevností v tahu 415 MPa nebo více při 298 K (25 °C);

5. slitiny hořčíku se všemi těmito vlastnostmi:

a. pevností v tahu 345 MPa nebo větší, a

b. rychlostí koroze menší než 1 mm/rok ve tříprocentním vodném roztoku chloridu sodného, měřenou podle normy ASTM G-31 nebo podle odpovídajících národních norem;

c. slitiny kovů ve formě prášku nebo částic se všemi těmito vlastnostmi:

1. jsou vyrobeny z některého z těchto kompozitních systémů:

Technická poznámka:

X v následujícím textu nahrazuje jeden nebo více legujících prvků.

a. slitiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) schválené pro součásti nebo díly turbínových motorů, tj. s méně než třemi nekovovými částicemi (zavedenými během výrobního procesu), které jsou větší než 100 μm v 109 částic slitiny;

b. slitiny niobu (Nb-Al-X nebo Nb-X-Al, Nb-Si-X nebo Nb-X-Si, Nb-Ti-X nebo Nb-X-Ti);

c. slitiny titanu (Ti-Al-X nebo Ti-X-Al);

d. slitiny hliníku (Al-Mg-X nebo Al-X-Mg, Al-Zn-X nebo Al-X-Zn, Al-Fe-X nebo Al-X-Fe), nebo

e. slitiny hořčíku (Mg-Al-X nebo Mg-X-Al);

2. jsou vyrobeny v řízeném prostředí některým z těchto procesů:

a. „vakuová atomizace“,

b. „plynová atomizace“,

c. „rotační atomizace“,

d. „kalení na chlazenou kovovou desku“,

e. „zvlákňování z taveniny“ a „rozmělňování“,

f. „extrakce z taveniny“ a „rozmělňování“, nebo

g. „mechanické legování“, a

3. jsou schopné vytvořit materiály uvedené v položkách 1C002.a. nebo 1C002.b.

d. legované materiály, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jsou vyrobeny z některého z kompozitních systémů uvedených v položce 1C002.c.1.;

2. jsou ve formě nerozmělněných vloček, proužků nebo tenkých tyčí, a

3. jsou vyrobeny v řízeném prostředí některým z těchto procesů:

a. „kalení na chlazenou kovovou desku“;

b. „zvlákňování z taveniny“, nebo

c. „extrakce z taveniny“.

1C003Magnetické kovy všech typů a v jakékoli formě, které mají některou z těchto vlastností:

a. počáteční relativní propustnost 120 000 nebo větší a tloušťku 0,05 mm nebo menší;

Technická poznámka:

Měření počáteční relativní propustnosti se musí provádět na plně vyžíhaných materiálech.

b. magnetostrikční slitiny, které mají některou z těchto vlastností:

1. magnetostrikční nasycení větší než 5 × 10–4, nebo

2. magnetomechanický faktor vazby (k) větší než 0,8, nebo

c. pásy z amorfních nebo „nanokrystalických“ slitin, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. složení: minimálně 75 % hmotnostních železa, kobaltu nebo niklu,

2. nasycená magnetická indukce (BS) 1,6 T nebo větší, a

3. mají některou z těchto vlastností;

a. tloušťka pásu 0,02 mm nebo menší, nebo

b. elektrická rezistivita 2 × 10–4 Ω cm nebo větší.

Technická poznámka:

„Nanokrystalické“ materiály uvedené v položce 1C003.c. jsou materiály, které mají velikost krystalického zrna stanovenou rentgenovou difrakcí 50 nm nebo nižší.

1C004Slitiny uranu s titanem nebo slitiny wolframu s „matricí“ na bázi železa, niklu nebo mědi, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. hustota větší než 17,5 g/cm3;

b. mez pružnosti vyšší než 880 Mpa;

c. mez pevnosti v tahu větší než 1 270 MPa, a

d. prodloužení větší než 8 %.

1C005„Supravodivé“„kompozitní“ vodiče o délce větší než 100 m nebo o hmotnosti vyšší než 100 g:

a. „supravodivé“„kompozitní“ vodiče obsahující jedno nebo více niob-titanových „vláken“, které mají obě tyto vlastnosti:

1. zalitých v „matrici“, jiných než z mědi nebo směsi na bázi mědi, a

2. s plochou průřezu menší než 0,28 × 10–4 mm2 (u kruhových „vláken“ průměr 6 μm);

b. „supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“„vláken“, jiných než niob-titanových, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. „kritická teplota“ při nulové magnetické indukci vyšší než 9,85 K (– 263,31 °C), a

2. zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě 4,2 K (– 268,96 °C), jsou-li vystaveny magnetickému poli orientovanému v libovolném směru kolmému na podélnou osu vodiče a odpovídajícímu magnetické indukci 12 T, s kritickou hustotou proudu vyšší než 1 750 A/mm2 v celém průřezu vodiče;

c. „supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“„vláken“, které zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě vyšší než 115 K (– 158,16 °C).

Technická poznámka:

Pro účely bodu 1C005 mohou mít „vlákna“ podobu drátu, válce, filmu, pásky nebo tkanice.

1C006Kapaliny a maziva:

a. hydraulické kapaliny obsahující jako hlavní přísady některé z těchto sloučenin nebo materiálů:

1. syntetické „silikonové oleje“, které mají všechny tyto vlastnosti:

Technická poznámka:

Pro účely položky 1C006.a.1. obsahují „silikonové oleje“ výhradně křemík, vodík a uhlík.

a. „bod vzplanutí“ vyšší než 477 K (204 °C);

b. „bod tuhnutí“ 239 K (– 34 °C) nebo menší;

c. „index viskozity“ 75 nebo větší, a

d. „tepelná stabilita“ při 616 K (343 °C), nebo

2. „chlorfluoruhlovodíky“, které mají všechny tyto vlastnosti:

Technická poznámka:

Pro účely položky 1C006.a.2. obsahují „chlorfluoruhlovodíky“ výhradně uhlík, fluor a chlor.

a. nemají „bod vzplanutí“;

b. „teplota samovznícení“ vyšší než 977 K (704 °C);

c. „bod tuhnutí“ 219 K (– 54 °C) nebo nižší;

d. „index viskozity“ 80 nebo vyšší, a

e. bod varu 473 K (200 °C) nebo vyšší;

b. maziva obsahující jako hlavní přísady některé z těchto sloučenin nebo materiálů:

1. fenylenethery, alkylfenylenethery nebo thioethery nebo jejich směsi, které obsahují více než dvě etherové nebo thioetherové funkční skupiny nebo jejich směsi, nebo

2. fluorované silikonové oleje s kinematickou viskozitou, měřenou při teplotě 298 K (25 °C), nižší než 5 000 mm2/s (5 000 cS);

c. tlumicí nebo flotační kapaliny, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. čistotu vyšší než 99,8 %;

2. obsahují méně než 25 částic o velikosti nejméně 200 μm ve 100 ml; a

3. vyrobené alespoň z 85 % z některých těchto sloučenin nebo materiálů:

a. dibromtetrafluorethan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. polychlortrifluorethylen (pouze olejové a voskové modifikace) nebo

c. polybromtrifluorethylen;

d. fluorouhlíkaté chladicí kapaliny pro elektroniku, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. obsahují 85 % hmotnostních nebo více některých těchto látek nebo jejich směsí:

a. monomerní formy perfluorpolyalkylether-triazinů nebo perfluorovaných alifatických etherů;

b. perfluoroalkylaminy;

c. perfluorocykloalkany, nebo

d. perfluoroalkany;

2. hustota při 298 K (25 °C) 1,5 g/ml nebo vyšší;

3. kapalné skupenství při 273 K (0 °C), a

4. obsahují 60 % hmotnostních fluoru nebo více.

Technická poznámka:

Pro účely položky 1C006:

1.   „bod vzplanutí“ se určuje metodou Cleveland Open Cup popsanou v normě ASTM D - 92 nebo v odpovídajících národních normách;

2.   „bod tuhnutí“ se určuje metodou popsanou v normě ASTM D-97 nebo v odpovídajících národních normách;

3.   „index viskozity“ se určuje metodou popsanou v normě ASTM D-2270 nebo v odpovídajících národních normách;

4.   „tepelná stabilita“ se určuje tímto zkušebním postupem nebo podle odpovídajících národních norem:

20 ml zkoušené kapaliny se vloží do komory o objemu 46 ml zhotovené z korozivzdorné oceli třídy 317, která obsahuje kuličky z nástrojové oceli M-10, oceli 52100 a lodního bronzu (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn), jejichž (nominální) průměr je 12,5 mm.

Komora se propláchne dusíkem, uzavře se za atmosférického tlaku a její teplota se zvýší na 644 ± 6 K (371 ± 6 °C) a na této úrovni se udržuje po dobu šesti hodin.

Vzorek se pokládá za tepelně stálý, jestliže jsou po skončení uvedeného postupu splněny všechny tyto podmínky:

a.   ztráta hmotnosti každé kuličky je menší než 10 mg/mm2 povrchu kuličky;

b.   změna původní viskozity stanovené při 311 K (38 °C) je menší než 25 %, a

c.   celkové číslo kyselosti nebo zásaditosti je menší než 0,40;

5.   „teplota samovznícení“ se určuje metodou popsanou v normě ASTM E-659 nebo v odpovídajících národních normách.

1C007Materiály na bázi keramiky, nekompozitní keramické materiály, „kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“ a prekurzorové materiály:

POZN.:   VIZ TÉŽ 1C107.

a. základní materiály z jednoduchých nebo komplexních boridů titanu, které mají celkový obsah kovových nečistot, kromě nečistot přidávaných záměrně, menší než 5 000 ppm, průměrná velikost částic se rovná nebo je menší než 5 μm a které nemají více než 10 % částic větších než 10 μm;

b. nekompozitní keramické materiály v surové nebo polotovarové formě z boridů titanu o hustotě nejméně 98 % teoretické hustoty;

Poznámka:   Položka 1C007.b. nezahrnuje brusiva.

c. „kompozitní“ materiály typu keramika – keramika se skleněnou nebo oxidovou „matricí“ a vyztužené vlákny, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N, nebo

d. Si-O-N, a

2. mají „měrnou pevnost v tahu“ vyšší než 12,7 × 103 m;

d. „kompozitní“ materiály typu keramika – keramika se spojitou kovovou fází nebo bez ní, obsahující částice, whiskery nebo vlákna, kde „matrici“ tvoří karbidy nebo nitridy křemíku, zirkonia nebo boru;

e. prekurzorové materiály (tj. polymerní nebo organokovové materiály pro zvláštní účely) pro výrobu jakékoli fáze nebo fází materiálů uvedených v položce 1C007.c.:

1. polydiorganosilany (pro výrobu karbidu křemíku),

2. polysilazany (pro výrobu nitridu křemíku),

3. polykarbosilazany (pro výrobu keramiky s křemíkovými, uhlíkovými a dusíkovými složkami);

f. „kompozitní“ materiály typu keramika – keramika s oxidovou nebo skleněnou „matricí“ a vyztužené spojitými vlákny z některého z těchto materiálů:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1), nebo

2. Si-C-N.

Poznámka:   1C007.f. nezahrnuje „kompozity“ obsahující vlákna z těchto systémů s pevností v tahu menší než 700 MPa při 1 273 K (1 000 °C) nebo odolností proti tečení vlákna v tahu větší než 1 % napětí na mezi tečení při zatížení 100 MPa a teplotě 1 273 K (1 000 °C) po dobu 100 hodin.

1C008Nefluorované polymerní látky:

a. Tyto imidy:

1. bismaleimidy;

2. aromatické poly(amidimidy) (PAI), u nichž je „teplota skelného přechodu“ (Tg) vyšší než 563 K (290 °C);

3. aromatické polyimidy;

4. aromatické poly(etherimidy), u nichž je teplota skelného přechodu (Tg) vyšší než 513 K (240 °C);

Poznámka:   Položka 1C008.a. zahrnuje látky v kapalné nebo pevné „tavitelné“ formě, včetně pryskyřice, prášku, pelet, filmu, listu, pásky nebo tkanice.

Pozn.:   „Netavitelné“ aromatické polyimidy ve formě fólií, desek, pásků nebo proužků viz položka 1A003.

b. termoplastické kopolymery tekutých krystalů, které mají teplotu tepelné deformace, měřenou podle normy ISO 75-2 (2004) metoda A, nebo podle odpovídajících národních norem, vyšší než 523 K (250 °C) při zatížení 1,80 N/mm2 a které jsou složeny:

1. z některé z těchto sloučenin,

a. fenylen, bifenylen nebo naftalen, nebo

b. fenylen, bifenylen nebo naftalen s methylovou, terc- butylovou nebo fenylovou substituovanou skupinou, a

2. z některé z těchto kyselin:

a. kyselina tereftalová (CAS 100-21-0);

b. kyselina 6-hydroxy-2-naftoová (CAS 16712-64-4), nebo

c. kyselina 4-hydroxybenzoová (CAS 99-96-7);

c. nevyužito;

d. (poly)arylenketony;

e. poly(arylensulfidy), kde arylenovou skupinu tvoří bifenylen, trifenylen nebo jejich kombinace;

f. poly(bifenylenethersulfon), u něhož je „teplota skelného přechodu“ (Tg) vyšší než 513 K (240 °C).

Technická poznámka:

„Teplota skelného přechodu“ (Tg) u materiálů uvedených v položce 1C008 se určuje metodou popsanou v normě ISO 11357-2 (1999) nebo podle odpovídajících národních norem. Pro materiály uvedené v položce 1C008.a.2. je kromě toho „teplota skelného přechodu“ (Tg) stanovena testováním vzorku PAI, který byl nejprve tvrzen při minimální teplotě 310 °C po dobu minimálně 15 minut.

1C009Nezpracované fluorové sloučeniny:

a. kopolymery vinylidenfluoridu, které mají 75 % nebo více beta-krystalické struktury bez prodlužování;

b. fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních a více vázaného fluoru;

c. fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních a více vázaného fluoru.

1C010„Vláknité materiály“:

POZN.:   VIZ TÉŽ 1C210 a 9C110.

a. organické „vláknité materiály“, které mají obě tyto vlastnosti:

1. „měrný modul“ vyšší než 12,7 × 106 m, a

2. „měrnou pevnost v tahu“ vyšší než 23,5 × 104 m;

Poznámka:   Položka 1C010 nezahrnuje polyethylen.

b. uhlíkaté „vláknité materiály“, které mají obě tyto vlastnosti:

1. „měrný modul“ vyšší než 14,65 × 106 m, a

2. „měrnou pevnost v tahu“ vyšší než 26,82 × 104 m;

Poznámka:   Položka 1C010.b. nezahrnuje:

a.   „vláknité materiály“ pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.   obsah není větší než 1 m2,

2.   délka není větší než 2,5 m, a

3.   šířka je větší než 15 mm.

b.   Mechanicky sekané, mleté nebo řezané uhlíkaté „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo kratší.

Technická poznámka:

Vlastnosti materiálů popsaných v položce 1C010.b. se určují podle metod SRM 12 až 17 doporučených sdružením SACMA, normou ISO 10618 (2004) 10.2.1, metoda A nebo zkouškami v tahu podle odpovídajících národních norem a jako výsledek je třeba brát průměrnou hodnotu série.

c. anorganické „vláknité materiály“, které mají obě tyto vlastnosti:

1. „měrný modul“ vyšší než 2,54 × 106 m, a

2. bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšší než 1 922 K (1 649 °C);

Poznámka:   Položka 1C010.c. nezahrnuje:

a.   nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna z oxidu hlinitého ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého s „měrným modulem“ menším než 10 × 106 m;

b.   molybdenová vlákna nebo vlákna ze slitin molybdenu;

c.   borová vlákna;

d.   nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertním prostředí je nižší než 2 043 K (1 770 °C).

d. „vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:

1. složené z některých těchto látek:

a. poly(etherimidy) uvedené v položce 1C008.a., nebo

b. materiály uvedené v položkách 1C008.b. až 1C008.f., nebo

2. skládající se z materiálů uvedených v položkách 1C010.d.1.a. nebo 1C010.d.1.b. a „směsné“ s jinými vlákny uvedenými v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c.;

e. „vláknité materiály“ zcela nebo částečně impregnované pryskyřicí nebo bitumenem (prepregy), „vláknité materiály“ potažené kovem nebo uhlíkem (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. mají některé z těchto vlastností:

a. anorganické „vláknité materiály“ uvedené v položce 1C010.c., nebo

b. organické nebo uhlíkaté „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. „měrný modul“ vyšší než 10,15 × 106 m, a

2. „měrnou pevnost v tahu“ vyšší než 17,7 × 104 m, a

2. které mají některou s těchto vlastností:

a. pryskyřici nebo smolu uvedené v položce 1C008 nebo 1C009.b.;

b. „teplotu skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)“ rovnající se 453 K (180 °C) nebo vyšší a fenolickou pryskyřici nebo

c. „teplotu skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)“ rovnající se 505 K (232 °C) nebo vyšší a pryskyřici nebo smolu neuvedené v položce1C008 ani 1C009.b., které nejsou fenolickou pryskyřicí;

Poznámka 1:   Kovem nebo uhlíkem potažené „vláknité materiály“ (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“ neimpregnované pryskyřicí ani smolou jsou zahrnuty v termínu „vláknité materiály“ v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c.

Poznámka 2:   Položka 1C010.e. nezahrnuje:

a.   epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ (prepregů) pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.   obsah není větší než 1 m2;

2.   délka není větší než 2,5 m, a

3.   šířka je větší než 15 mm;

b.   úplně nebo zčásti pryskyřicí nebo smolou impregnované mechanicky nasekané, rozemleté nebo nařezané uhlíkové „vláknité materiály“ o délce 25,0 nm nebo méně, je-li použita pryskyřice nebo smola, které nejsou uvedené v položkách 1C008 nebo 1C009.b.

Technická poznámka:

„Teplota skelného přechodu určená dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)“ u materiálů uvedených v položce 1C010.e. používá metodu popsanou v normě ASTM D 7028-07 nebo v odpovídající národní normě na suchém testovacím vzorku. V případě termosetových materiálů je stanoveno použití minimálně 90 % stupně tvrzení u suchého vzorku, jak je stanoveno v normě ASTM E 2160-04 nebo odpovídající národní normě.

1C011Kovy a sloučeniny:

POZN.:   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU a 1C111.

a. kovy, jejichž částice jsou menší než 60 μm, ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, vyrobené z materiálu sestávajícího z 99 % nebo více ze zirkonia, hořčíku nebo jejich slitin;

Technická poznámka:

Přirozený obsah hafnia v zirkoniu (obvykle 2 % až 7 %) je započítán k zirkoniu.

Poznámka:   Kovy nebo slitiny uvedené v 1CO11.a. podléhají kontrole, i když jsou zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo beryliem.

b. bor nebo slitiny boru s velikostí částic 60 μm nebo méně:

1. bor s čistotou 85 % hmotnostního obsahu nebo vyšší;

2. slitiny boru s hmotnostním obsahem 85 % boru nebo vyšším.

Poznámka:   Kovy nebo slitiny uvedené v 1CO11.b. podléhají kontrole, i když jsou zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo beryliem.

c. guanidin nitrát (CAS 506-93-4);

d. nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

Pozn.:   Viz též seznam vojenského materiálu pro kovový prášek smíšený s jinými látkami za účelem vytvoření směsi se speciálním složením pro vojenské účely.

1C012Tyto materiály:

Technická poznámka:

Tyto materiály se obvykle používají pro jaderné tepelné zdroje.

a. plutonium v jakékoliv formě s izotopickým obsahem plutonia-238 vyšším než 50 % hmotnostních;

Poznámka:   Položka 1C012.a. nezahrnuje:

a.   dodávky obsahující 1 g plutonia nebo méně;

b.   dodávky nejvýše tří „efektivních gramů“, jsou-li obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů.

b. „předem separované“ neptunium-237 v jakékoliv formě.

Poznámka:   1C012.b. nezahrnuje dodávky s obsahem neptunia-237 1 g nebo méně.

1C101Materiály a přístroje pro snížení rozpoznatelnosti, např. radarové odrazivosti, infračervené, ultrafialové a akustické rozpoznatelnosti, jiné než uvedené v položce 1C001, použitelné v „řízených střelách“, podsystémech „řízené střely“ nebo v bezpilotních vzdušných prostředcích specifikovaných v položce 9A012.

Poznámka 1:   Položka 1C101 zahrnuje:

a.   konstrukční materiály a povlaky speciálně konstruované pro snížení radarové odrazivosti;

b.   povlaky včetně nátěrových hmot, speciálně konstruované pro sníženou nebo záměrně pozměněnou odrazivost nebo vysílací schopnost v mikrovlnné, infračervené nebo ultrafialové oblasti elektromagnetického spektra.

Poznámka 2:   Položka 1C101 nezahrnuje povlaky speciálně použité pro tepelnou regulaci kosmických družic.

Technická poznámka:

V položce 1C101 se „řízenou střelou“ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

1C102Resaturované, teplem štěpené materiály typu uhlík – uhlík, konstruované pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104.

1C107Grafitové a keramické materiály, jiné než uvedené v položce 1C007:

a. jemnozrnný grafit s objemovou hmotností, měřenou při teplotě 288 K (15 °C), 1,72 g/cm3 nebo větší a s velikostí zrn 100 μm nebo menší, použitelný pro trysky raket a čelní štíty kosmických lodí určené pro návrat do atmosféry, jenž je možno opracovat na některý z těchto výrobků:

1. válce o průměru 120 mm nebo více a délce 50 mm nebo více,

2. trubky s vnitřním průměrem 65 mm nebo více, tloušťkou stěny 25 mm nebo více a délkou 50 mm nebo více, nebo

3. bloky o rozměrech 120 mm × 120 mm × 50 mm nebo větší;

POZN.:   Viz též položka 0C004.

b. pyrolytické nebo vlákny zesílené grafity použitelné pro trysky raket a čelní štíty prostředků pro návrat do atmosféry použitelné v „řízených střelách“, kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

POZN.:   Viz též položka 0C004.

c. keramické kompozitní materiály (permitivita menší než 6 při jakékoli frekvenci od 100 MHz do 100 GHz) pro použití v radarových anténách použitelných v „řízených střelách“, kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

d. zpracovaná nevypálená keramika vyztužená karbidem křemíku, použitelná pro čelní štíty použitelné v „řízených střelách“, kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

e. Vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry a klapky trysek použitelné v „řízených střelách“, kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104.

1C111Pohonné látky a chemické složky pohonných látek, jiné než uvedené v položce 1C011:

a. pohonné látky:

1. sférický hliníkový prášek, jiný než uvedený v Seznamu vojenského materiálu, složený z částic o jednotném průměru menším než 200 μm a obsahující nejméně 97 % hmotnostních hliníku, jestliže alespoň 10 % celkové hmotnosti tvoří částice o průměru menším než 63 μm, podle normy ISO 2591:1988 nebo podle odpovídajících národních norem;

Technická poznámka:

Velikost částic 63 μm (ISO R-565) odpovídá 250 mesh (Tyler) nebo 230 mesh (jiná než norma ASTM E-11).

2. kovová paliva, jiná než uvedená v Seznamu vojenského materiálu, o velikosti částic menší než 60 μm, ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, obsahující nejméně 97 % hmotnostních jednoho nebo více těchto prvků:

a. zirkonium;

b. berylium;

c. hořčík, nebo

d. slitiny kovů uvedených v bodech a. až c.;

Technická poznámka:

Přirozený obsah hafnia v zirkoniu (obvykle 2 % až 7 %) je započítán k zirkoniu.

3. oxidační činidla použitelná v raketových motorech na kapalná paliva:

a. oxid dusitý (CAS 10544-73-7);

b. oxid dusičitý (CAS 10102-44-0)/(CAS 10544-72-6);

c. oxid dusičný (CAS 10102-03-1);

d. směsi oxidů dusíků (MON);

Technická poznámka:

Směsi oxidů dusíku (MON) jsou roztoky oxidu dusnatého (NO) v oxidu dusičitém (N2O4/NO2), které mohou být použity v systémech řízených střel. Existuje řada sloučenin, které mohou být označeny jako MONi nebo MONij, kde i a j jsou celá čísla vyjadřující procentní obsah oxidu dusnatého ve směsi (např. MON3 obsahuje 3 % oxidu dusnatého, MON25 25 % oxidu dusnatého. Horní hranice je MON40, 40 % hmotnostních).

e.  VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO inhibovaná červená dýmavá kyselina dusičná (IRFNA);

f.  VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU A 1C238 PRO sloučeniny složené z fluoru a jednoho nebo více ostatních halogenů, kyslíku nebo dusíku;

4. deriváty hydrazinu:

POZN.:   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. Trimetyl-hydrazin (CAS 1741-01-1);

b. Tetrametyl-hydrazin (CAS 6415-12-9);

c. N,N diallylhydrazin;

d. Allylhydrazin (CAS 7422-78-8);

e. Etylen dihydrazin;

f. Monometylhydrazin dinitrát;

g. Nesymetrický dimetylhydrazin nitrát;

h. Hydrazinium azid (CAS 14546-44-2);

i. Dimetylhydrazinium azid;

j. Hydrazinium dinitrát;

k. Diimido dihydrazin kyseliny oxalové (CAS 3457-37-2);

l. 2-hydroxyetylhydrazin nitrát (HEHN);

m.  Viz Seznam vojenského matriálu pro hydrazinium perchlorát;

n. Hydrazinium diperchlorát (CAS 13812-39-0);

o. Metylhydrazin nitrát (MHN);

p. Dietylhydrazin nitrát (DEHN);

q. 3,6-dihydrazin tetrazin nitrát (1,4-dihydrazin nitrát) (DHTN);

5. materiály s vysokou hustotou energie jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu, použitelné v „řízených střelách“ nebo bezpilotních vzdušných prostředcích uvedených v položce 9A012;

a. smíšené palivo skládající se z tuhého i tekutého paliva, jako je bórová kaše, jehož hmotnostní hustota energie je 40 × 106 J/kg nebo více;

b. další paliva a palivové přísady s vysokou hustotou energie (např. kuban, iontové roztoky, JP-10), jejichž objemová hustota energie je 37,5 × 109 J/m3 nebo více při teplotě 20 °C a tlaku jedné atmosféry (101,325 KPa);

Poznámka:   Položka 1C111.a.5.b. se nevztahuje na fosilní rafinovaná paliva a biopaliva vyrobená ze zeleniny, včetně motorových paliv s osvědčením pro užití v civilním letectví, pokud nejsou speciálně složená pro „řízené střely“ nebo bezpilotní vzdušnéprostředky uvedené v položce 9A012.

Technická poznámka:

V položce 1C111.a.5. se „řízenými střelami“ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

b. polymerní látky:

1. polybutadien s koncovou karboxy skupinou (včetně polybutadienu s koncovou karboxylovou skupinou) (CTPB);

2. polybutadien s koncovou hydroxy skupinou (včetně polybutadienu s koncovou hydroxylovou skupinou) (HTPB), jiný než uvedený v Seznamu vojenského materiálu;

3. poly(butadien-kyselina akrylová) (PBAA);

4. poly(butadien-kyselina akrylová-akrylonitril) (PBAN);

5. polytetrahydrofuran polyetylenglykol (TPEG);

Technická poznámka:

Polytetrahydrofuran polyetylenglykol (TPEG) je blokový kopolymer poly 1,4-butandiolu a polyetylenglykolu (PEG).

c. jiné přísady a činidla do pohonných látek:

1.  VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO karborany, dekaborany, pentaborany a jejich deriváty:

2. triethylenglykol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8),

3. 2-nitrodifenylamin (CAS 119-75-5),

4. trimethylolethan-trinitrát (TMETN) (CAS 3032-55-1),

5. diethylenglykol-dinitrát (DEGDN) (CAS 693-21-0),

6. Tyto deriváty ferrocenu:

a.  Viz Seznam vojenského materiálu pro katocen;

b. ethyl ferrocen (CAS 1273-89-8);

c. propyl ferrocen;

d.  Viz Seznam vojenského materiálu pro n-butyl ferrocen;

e. pentyl ferrocen (CAS 1274-00-6);

f. dicyklopentyl ferrocen;

g. dicyklohexyl ferrocen;

h. diethyl ferrocen (CAS 1273-97-8);

i. dipropyl ferrocen;

j. dibutyl ferrocen (CAS 1274-08-4);

k. dihexyl ferrocen (CAS 93894-59-8);

l. acetyl ferrocen, (CAS 1271-55-2)/1,1’ diacetyl ferrocen (CAS 1273-94-5);

m.  Viz Seznam vojenského materiálu pro kyseliny karboxylo-ferrocenové;

n.  Viz Seznam vojenského materiálu pro butacen;

o. ostatní deriváty ferrocenu použitelné jako modifikátory koeficientu spotřeby raketového paliva, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu.

Poznámka:   Položka 1.C111.c.6.o se nevztahuje na ferocenové deriváty, které obsahují funkční skupinu s šestiuhlíkovým aromatickým jádrem vázanou na molekulu ferocenu.

7. 4,5 diazido-methyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), který není uveden v Seznamu vojenského materiálu.

Poznámka:   Pokud jde o pohonné látky a chemické složky pohonných látek, které nejsou uvedeny v položce 1C111, viz Seznam vojenského materiálu.

1C116Vysokopevnostní ocele tvrzené stárnutím, které mají mez pevnosti v tahu, měřenou při teplotě 293 K (20 °C), 1 500 MPa nebo větší, ve formě plechu, tabulí nebo trubek s tloušťkou stěny nebo tabule nejvýše 5 mm.

POZN.:   VIZ TÉŽ 1C216.

Technická poznámka:

Vysokopevnostní ocele tvrzené stárnutím jsou ocelové slitiny obecně charakterizované vysokým obsahem niklu, velmi nízkým obsahem uhlíku a použitím substitučních prvků nebo precipitačních složek k vyvolání zpevnění slitiny a jejího tvrzení stárnutím.

1C117Materiály pro výrobu součástí „řízených střel“:

a. wolfram a slitiny v podobě částic s 97 % nebo vyšším hmotnostním obsahem wolframu a s velikostí částic 50 × 10–6 m (50 μm) nebo méně;

b. molybden a slitiny v podobě částic s 97 % nebo vyšším hmotnostním obsahem molybdenu a s velikostí částic 50 × 10–6 m (50 μm) nebo méně;

c. wolframové kovy v tuhém stavu, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. některé z těchto složení:

a. wolfram a slitiny obsahující nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

b. měď infiltrovaná wolframem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu, nebo

c. stříbro infiltrované wolframem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu, a

2. které jsou možno opracovat na některý z těchto výrobků:

a. válce o průměru 120 mm nebo více a délce 50 mm nebo více;

b. trubky s vnitřním průměrem 65 mm nebo více, tloušťkou stěny 25 mm nebo více a délkou 50 mm nebo více, nebo

c. bloky o rozměrech 120 mm × 120 mm × 50 mm nebo větší.

Technická poznámka:

V položce 1C117. se „řízenými střelami“ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

1C118Titanem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel (Ti-DSS), která má všechny tyto vlastnosti:

a. má všechny tyto vlastnosti:

1. obsahující 17,0–23,0 % hmotnostních chromu a 4,5–7,0 % hmotnostních niklu,

2. obsahující více než 0,10 % hmotnostních titanu, a

3. feriticko-austenitická mikrostruktura (uváděná též jako dvoufázová mikrostruktura), kde nejméně 10 % objemu tvoří austenit (podle normy ASTM E 1181-87 nebo odpovídajících národních norem), a

b. mají některou z těchto podob:

1. ingoty nebo tyče o velikosti nejméně 100 mm v každém rozměru,

2. plechy o šířce 600 mm nebo větší a tloušťce 3 mm nebo menší, nebo

3. trubky o vnějším průměru 600 mm nebo větším a o tloušťce stěny 3 mm nebo menší.

1C202Slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002.b.3.nebo.b.4.:

a. slitiny hliníku s oběma těmito vlastnostmi:

1. „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C), a

2. ve formě trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm;

b. slitiny titanu s oběma těmito vlastnostmi:

1. „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 900 MPa nebo větší při 293 K (20 °C), a

2. ve tvaru trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm.

Technická poznámka:

Slitinami „schopnými dosáhnout“ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním a po něm.

1C210„Vláknité materiály“ nebo prepregy, jiné než uvedené v položce 1C010.a., b. nebo e.:

a. uhlíkaté nebo aramidové „vláknité materiály“, které mají některou z těchto vlastností:

1. „měrný modul“ 12,7 × 106 m nebo větší, nebo

2. „měrná pevnost v tahu“ 235 × 103 m nebo větší;

Poznámka:   Položka 1C210.a. nezahrnuje aramidové „vláknité materiály“, které mají nejméně 0,25 % hmotnostních povrchových modifikátorů na bázi esterů;

b. skelné „vláknité materiály“, které mají obě tyto vlastnosti:

1. „měrný modul“ 3,18 × 106 m nebo větší, a

2. „měrná pevnost v tahu“ 76,2 × 103 m nebo větší;

c. termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené z uhlíkatých nebo skelných „vláknitých materiálů“ uvedených v položce 1C210.a. nebo b.

Technická poznámka:

Pryskyřice tvoří matrici kompozitu.

Poznámka:   V položce 1C210 se „vláknitými materiály“ rozumějí pouze souvislá „elementární vlákna“, „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“.

1C216Vysokopevnostní ocel, jiná než uvedená v položce 1C116, „schopná dosáhnout“ meze pevnosti v tahu nejméně 2 050 MPa při teplotě 293 K (20 °C);

Poznámka:   Položka 1C216 nezahrnuje tvary, u kterých jsou všechny lineární rozměry 75 mm nebo menší.

Technická poznámka:

Výraz vysokopevnostní ocel „schopná dosáhnout“ zahrnuje vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním i po něm.

1C225Bor obohacený izotopem boru-10 (10B) více než je obohacení vyskytující se v přírodě, a to: elementární bor, sloučeniny, směsi obsahující bor, výrobky z nich a odpad nebo šrot z kteréhokoli z těchto materiálů.

Poznámka:   V položce 1C225 směsi obsahující bor zahrnují i borem dotované materiály.

Technická poznámka:

Přirozený výskyt izotopu boru-10 je přibližně 18,5 % hmotnostních (atomový poměr 20 %).

1C226Wolfram, karbid wolframu a slitiny obsahující více než 90 % hmotnostních wolframu, jiné než uvedené v položce 1C117, které mají obě tyto vlastnosti:

a. tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm, a

b. hmotnost větší než 20 kg.

Poznámka:   Položka 1C226 nezahrnuje výrobky speciálně konstruované jako závaží nebo kolimátory gamma paprsků.

1C227Vápník, který má obě tyto vlastnosti:

a. obsahuje méně než 1 000 ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než hořčík, a

b. obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.

1C228Hořčík, který má obě tyto vlastnosti:

a. obsahuje méně než 200 ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než vápník, a

b. obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.

1C229Bismut, který má obě tyto vlastnosti:

a. čistota 99,99 % hmotnostních nebo vyšší, a

b. obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních stříbra.

1C230Kovové berylium, slitiny obsahující více než 50 % hmotnostních berylia, sloučeniny berylia nebo výrobky z nich a odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu.

POZN.:   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

Poznámka:   Položka 1C230 nezahrnuje:

a.   kovová okna pro rentgenové přístroje nebo pro měřicí přístroje do vrtných sond;

b.   oxidové útvary ve formě výrobků nebo polotovarů speciálně určených pro díly elektronických součástek nebo jako substráty pro elektronické obvody;

c.   beryl (silikát berylia a hliníku) ve formě smaragdů nebo akvamarinů.

1C231Kovové hafnium, slitiny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia, sloučeniny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia nebo výrobky z nich a odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů.

1C232Helium-3 (3He), směsi obsahující helium-3 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Poznámka:   Položka 1C232 nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1 g helia-3.

1C233Lithium, jehož obohacení o izotop lithium-6 (6Li) je vyšší než obohacení vyskytující se v přírodě a výrobky nebo přístroje obsahující obohacené lithium: elementární lithium, slitiny, sloučeniny, směsi obsahující lithium, výrobky z nich, odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů.

Poznámka:   Položka 1C233 nezahrnuje termoluminiscenční dozimetry.

Technická poznámka:

Přirozený výskyt izotopu lithium-6 je přibližně 6,5 % hmotnostních (atomový poměr 7,5 %).

1C234Zirkonium s hmotnostním obsahem hafnia menším než 1 díl hafnia k 500 dílům zirkonia, ve formě kovu, slitin obsahujících více než 50 % hmotnostních zirkonia, sloučenin, výrobků z nich, odpadu nebo zbytků z některého z těchto materiálů.

Poznámka:   Položka 1C234 nezahrnuje zirkonium ve formě fólie o tloušťce 0,10 mm nebo menší.

1C235Tritium, sloučeniny tritia, směsi obsahující tritium s atomovým poměrem tritia k vodíku vyšším než 1:1 000 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek;

Poznámka:   Položka 1C235 nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritia.

1C236Radionuklidy emitující alfa záření s poločasem rozpadu nejméně 10 dní, avšak nejvýše 200 let, v těchto formách:

a. prvek;

b. sloučeniny s celkovou alfa aktivitou 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší;

c. směsi s celkovou alfa aktivitou 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší;

d. výrobky nebo přístroje obsahující některou z výše uvedených látek.

Poznámka:   1C236 nezahrnuje výrobky nebo přístroje, jejichž alfa aktivita je nižší než 3,7 GBq (100 mCi).

1C237Radium-226 (226Ra), slitiny radia-226, sloučeniny radia-226, směsi obsahující radium-226, výrobky z nich a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Poznámka:   Položka 1C237 nezahrnuje:

a.   lékařské přístroje;

b.   výrobek nebo přístroj obsahující méně než 0,37 GBq (10 mCi) radia-226.

1C238Chlortrifluorid (CIF3).

1C239Vysoce účinné výbušniny, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu, nebo látky či směsi obsahující více než 2 % hmotnostní těchto výbušnin, které mají krystalickou hustotu vyšší než 1,8 g/cm3 a detonační rychlost vyšší než 8 000 m/s.

1C240Práškový nikl nebo porézní kovový nikl, jiný než uvedený v položce 0C005:

a. práškový nikl, který má obě tyto vlastnosti:

1. čistota 99,0 % hmotnostních nebo větší, a

2. střední velikost částic, měřená podle normy ASTM B 330, menší než 10 μm;

b. porézní kovový nikl vyrobený z materiálů uvedených v položce 1C240.a.

Poznámka:   1C240 nezahrnuje:

a.   vláknité práškové nikly;

b.   jednotlivé plechy z porézního niklu o ploše 1 000 cm2 nebo méně.

Technická poznámka:

Položka 1C240.b. se vztahuje na porézní kov zpracovaný lisováním a spékáním materiálů uvedených v položce 1C240.a. za účelem získání kovového materiálu s jemnými propojenými póry ve struktuře.

1C350Chemické látky, které mohou být použity jako prekurzory pro výrobu toxické chemické látky, a „směsi chemických látek“, které obsahují jednu nebo více těchto látek:

POZN.:   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU A 1C450.

1. thiodiglykol (111-48-8),

2. oxychlorid fosforečný (10025-87-3),

3. dimethyl-methylfosfonát (756-79-6),

4.  VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO methylfosfonoyldifluorid (676-99-3),

5. methylfosfonoyldichlorid (676-97-1),

6. dimethyl-fosfit (DMP) (868-85-9),

7. chlorid fosforitý (7719-12-2),

8. trimethyl-fosfit (TMP) (121-45-9),

9. thionylchlorid (7719-09-7),

10. 1-methylpiperidin-3-ol (3554-74-3),

11. N,N-(diisopropylamino)ethylchlorid (96-79-7),

12. N,N-(diisopropylamino)ethan-1-thiol (5842-07-9),

13. chinuklidin-3-ol (1619-34-7),

14. fluorid draselný (7789-23-3),

15. 2-chlorethan-1-ol (107-07-3),

16. dimethylamin (124-40-3),

17. diethyl-ethylfosfonát (78-38-6),

18. diethyl-N,N-dimethylfosforamidát (2404-03-7),

19. diethyl-fosfit (762-04-9),

20. dimethylamin-hydrochlorid (506-59-2),

21. dichlorid kyseliny ethylfosfonité (1498-40-4),

22. ethylfosfonoyldichlorid (1066-50-8),

23.  VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO ethylfosfonoyldifluorid (753-98-0),

24. fluorovodík (7664-39-3),

25. methyl-difenyl(hydroxy)acetát (76-89-1),

26. dichlorid kyseliny methylfosfonité (676-83-5),

27. N,N-(diisopropylamino)ethan –1-ol (96-80-0),

28. 3,3-dimethylbutan-2-ol (464-07-3),

29.  VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO 0-ethyl-2-(diisopropylaminoethyl-methylfosfonit (QL) (57856-11-8),

30. triethylfosfit (122-52-1),

31. chlorid arsenitý (7784-34-1),

32. kyselina difenyl(hydroxy)octová (76-93-7),

33. diethyl-methylfosfonit (15715-41-0),

34. dimethyl-ethylfosfonát (6163-75-3),

35. difluorid kyseliny ethylfosfonité (430-78-4),

36. difluorid kyseliny methylfosfonité (753-59-3),

37. chinuklidin-3-on (3731-38-2),

38. chlorid fosforečný (10026-13-8),

39. 3,3-dimethylbutan-2-on (75-97-8),

40. kyanid draselný (151-50-8),

41. hydrogenfluorid draselný (7789-29-9),

42. hydrogenfluorid amonný (1341-49-7),

43. fluorid sodný (7681-49-4),

44. hydrogenfluorid sodný (1333-83-1),

45. kyanid sodný (143-33-9),

46. triethanolamin (102-71-6),

47. sulfid fosforečný (1314-80-3),

48. diisopropylamin (108-18-9),

49. 2-(diethylamino)ethan-1-ol (100-37-8),

50. sulfid sodný (1313-82-2),

51. chlorid sirný (10025-67-9),

52. chlorid sirnatý (10545-99-0),

53. triethanolamin hydrochlorid (637-39-8),

54. (2-chlorethyl)diisopropylamin-hydrochlorid (4261-68-1),

55. kyselina methylfosfonová (993-13-5),

56. diethyl-methylfosfonat (683-08-9),

57. dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné (677-43-0),

58. triisopropylfosfit (116-17-6),

59. ethyldiethanolamin (139-87-7),

60. O,O-diethylester kyseliny thiofosforečné (2465-65-8),

61. O,O-diethylester kyseliny dithiofosforečné (298-06-6),

62. hexafluorokřemičitan sodný (16893-85-9),

63. methylfosfonothioyldichlorid (676-98-2).

Poznámka 1:   Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 a .63, ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 10 % hmotnostních směsi.

Poznámka 2:   Pokud jde o vývoz do „států, které jsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 a .63, ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:   Položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 a .62, ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 4:   Položka 1C350 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

1C351Lidské patogeny, původci zoonóz a „toxiny“:

a. viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. virus Andes (ANDV),

2. virus australské encefalitidy (Encefalitida Murray Valley),

3. virus Dobrava-Belgrade,

4. virus Ebola,

5. virus encefalitidy St. Louis,

6. virus Guanarito,

7. virus Hantaan,

8. virus Hendra (Equine morbillivirus),

9. virus horečky Dengue,

10. virus horečky Lassa,

11. virus horečky Kyasanurského lesa,

12. virus horečky Oropouche,

13. virus horečky z Rift Valley,

14. virus Chapare,

15. virus Chikungunya,

16. virus Choclo,

17. virus klíšťové encefalitidy (virus ruské jaro-letní encefalitidy),

18. virus konžsko-krymské krvácivé horečky,

19. virus japonské encefalitidy,

20. virus Junin,

21. virus Laguna Negra,

22. virus Lujo,

23. virus lymfocytární choriomeningitidy,

24. virus Machupo,

25. virus Marburg,

26. virus Nipah,

27. virus omské hemoragické horečky,

28. virus opičích neštovic,

29. virus Powassan,

30. virus pravých neštovic,

31. virus Rocio,

32. virus Sabia,

33. virus Seoul,

34. virus Sin nombre,

35. virus venezuelské koňské encefalomyelitidy,

36. virus vrtivky (Louping ill),

37. virus východní koňské encefalomyelitidy,

38. virus západní koňské encefalomyelitidy,

39. virus žluté zimnice;

b. ricketsie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. Coxiella burnetii,

2. Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana),

3. Rickettsia prowasecki,

4. Rickettsia rickettsii;

c. bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. Bacillus anthracis,

2. Brucella abortus,

3. Brucella melitensis,

4. Brucella suis,

5. Chlamydia psittaci,

6. Clostridium botulinum,

7. Francisella tularensis,

8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei),

9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei),

10. Salmonella typhi,

11. Shigella dysenteriae,

12. Vibrio cholerae,

13. Yersinia pestis,

14. typy Clostridium perfringens produkující toxin epsilon,

15. enterohemoragická Escherichia coli, sérotyp 0157 a jiné verotoxin produkující sérotypy;

d. „toxiny“ a „podjednotky toxinů“:

1. botulinové toxiny,

2. toxiny Clostridium perfringens,

3. conotoxin,

4. ricin,

5. saxitoxin,

6. shiga toxin,

7. toxiny Staphylococcus aureus,

8. tetrodotoxin,

9. verotoxin a bílkoviny podobné shiga toxinu, které inaktivují ribozomy,

10. microcystin (cyanginosin),

11. aflatoxiny,

12. Abrin,

13. Cholera toxin,

14. Diacetoxyscirpenol toxin,

15. T-2 toxin,

16. HT-2 toxin,

17. Modeccin,

18. Volkensin,

19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin);

Poznámka:   Položka 1C351.d nezahrnuje botulinové toxiny nebo conotoxiny ve výrobcích, které splňují všechna tato kritéria:

1.   jsou farmaceutickými výrobky určenými k podávání pacientům při poskytování zdravotní péče,

2.   jsou baleny pro distribuci jako léčiva,

3.   jsou schváleny státním orgánem k prodeji jako léčiva.

e. houby, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“ nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. Coccidioides immitis,

2. Coccidioides posadasii.

Poznámka:   Položka 1C351 nezahrnuje „vakcíny“ nebo „imunotoxiny“.

1C352Živočišné patogeny:

a. viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. virus afrického moru prasat,

2. virus influenzy ptáků,

a. necharakterizovaný, nebo

b. definovaný v příloze I bodě 2 směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16) jako virus s vysokou patogenitou:

1. viry typu A, které mají IVPI (index intravenózní patogenity) u šestitýdenních kuřat vyšší než 1,2, nebo

2. viry typu A, podtypu H5 nebo H7 s genovými sekvencemi, které kódují mnohočetné bazické aminokyseliny v oblasti štěpení hemaglutininu podobně jako u jiných virů vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI), což značí, že hemaglutinin může být štěpen hostitelskou buněčnou proteázou;

3. virus katarální horečky ovcí,

4. virus slintavky a kulhavky,

5. virus neštovic koz,

6. virus Aujezskyho choroby,

7. virus klasického moru prasat,

8. virus Lyssa,

9. virus newcastleské choroby,

10. virus moru malých přežvýkavců,

11. prasečí enterovirus typu 9 (virus vezikulární choroby prasat),

12. virus moru skotu,

13. virus neštovic ovcí,

14. virus těšínské choroby prasat,

15. virus vezikulární stomatitidy,

16. virus nodulární dermatitidy skotu,

17. virus moru koní;

b. mykoplasmy, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (malé kolonie);

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (kmen F38).

Poznámka:   Položka 1C352 nezahrnuje „vakcíny“.

1C353Genetické prvky a geneticky modifikované organismy:

a. geneticky modifikované organismy nebo genetické elementy, které obsahují řetězce nukleových kyselin souvisejících s patogenitou organismů uvedených v položkách 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 nebo 1C354;

b. geneticky modifikované organismy nebo genetické elementy, které obsahují řetězce nukleových kyselin kódujících některý z „toxinů“ nebo „podjednotek toxinů“ uvedených v položce 1C351.d.

Technické poznámky:

1.   Genetické elementy zahrnují kromě jiného chromozómy, genomy, plasmidy, transpozony a vektory, ať již geneticky modifikované nebo nemodifikované.

2.   Řetězce nukleových kyselin související s patogenitou některého z mikroorganismů uvedeného v položkách 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 nebo 1C354 označují jakýkoliv řetězec specifický pro stanovený mikroorganismus, který:

a.   jako takový nebo prostřednictvím svých transkripčních nebo translačních produktů představuje významné nebezpečí pro zdraví osob, zvířat nebo rostlin, nebo

b.   je znám tím, že u specifikovaného mikroorganismu nebo jakéhokoliv jiného organismu, do nějž může být vložen nebo jinak začleněn, může způsobovat vážné poškození zdraví osob, zvířat či rostlin.

Poznámka:   Položka 1C353 se nevztahuje na řetězce nukleových kyselin souvisejících s patogenitou enterohemorhagické Escherichia coli sérotypu O157 a jiných kmenů produkujících verotoxinyostatních kmenů, jiné než které kódují verotoxiny nebo jejich podjednotky.

1C354Rostlinné patogeny:

a. viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena některou z těchto kultur:

1. andský latentní tymovir bramboru,

2. viroid vřetenovitosti hlíz bramboru;

b. bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena některou z těchto kultur:

1. Xanthomonas albilineans,

2. Xanthomonas campestris pv. citri včetně kmenů označovaných jako Xanthomonas campestris pv. citri typu A, B, C, D, E nebo jinak klasifikovaných jako Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia nebo Xanthomonas campestris pv. citrumelo,

3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae),

4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum nebo Corynebacterium Sepedonicum),

5. Ralstonia solanacearum odrůdy 2 a 3 (Pseudomonas solanacearum odrůdy 2 a 3 nebo Burkholderia solanacearum odrůdy 2 a 3);

c. Houby, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena některou z těchto kultur:

1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae),

2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae),

3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei),

4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici),

5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum),

6. Magnaporthe grisea pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

1C450Toxické chemické látky, prekurzory a „směsi chemických látek“ obsahující některou z těchto látek:

POZN.:   VIZ ROVNĚŽ 1C350, 1C351.d. A SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. toxické chemické látky:

1. amiton: O,O-diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl]-fosforothioát a odpovídající alkylované nebo protonované soli (78-53-5),

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)prop-1-en (382-21-8),

3.  VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO BZ: Chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (6581-06-2),

4. fosgen: karbonyldichlorid (75-44-5),

5. chlorkyan (506-77-4),

6. kyanovodík (74-90-8),

7. chlorpikrin: trichlornitromethan (76-06-2);

Poznámka 1:   Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.a.1. a .a.2., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 1 % hmotnostní směsi.

Poznámka 2:   Pokud jde o vývoz do „států, které jsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.a.1. a .a.2., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:   Položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položkách 1C450.a.4., .a.5., .a.6. a .a.7., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 4:   Položka 1C450 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

b. prekurzory:

1. chemické látky jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu nebo v položce 1C350, obsahující atom fosforu, na který je vázána jedna methylová, ethylová nebo n-propylová nebo iso-propylová skupina, avšak ne další atomy uhlíku;

Poznámka:   Položka 1C450 b. 1 nezahrnuje fonofos: O-ethyl-S-fenyl-ethylfosfonodithioát (944-22-9);

2. N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] fosforamidové dihalogenidy, jiné než dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné;

Pozn.:   Viz položku 1C350.57. pro dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné;

3. dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] fosforamidáty, jiné než diethyl-N,N-dimethylfosforamidát uvedený v položce 1C350;

4. N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethyl-2-chloridy a odpovídající protonované soli, jiné než N, N-(diisopropylamino)ethylchlorid nebo (2-chlorethyl)diisopropylamin-hydrochlorid uvedené v položce 1C350;

5. N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethan-2-oly a odpovídající protonované soli jiné než N,N-(diisopropylamino)ethan –1-ol (96-80-0) a N,N-(diethylamino)ethan-1-ol (100-37-8) uvedené v položce 1C350;

Poznámka:   1C450.b.5. nezahrnuje:

a.   N,N-(dimethylamino)ethan-1-ol (108-01-0) a příslušné protonované soli;

b.   protonované soli N,N-(diethylamino)ethan-1-olu (100-37-8);

6. N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethan-2-thioly a příslušné protonované soli, jiné než N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethanthiol uvedený v položce 1C350;

7. viz položka 1C350 týkající se ethyldiethanolaminu (139-87-7);

8. methyldiethanolamin (105-59-9).

Poznámka 1:   Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. a .b.6., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 10 % hmotnostní směsi.

Poznámka 2:   Pokud jde o vývoz do „států, které jsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. a .b.6., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:   Položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložce 1C450.b.8., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 4:   Položka 1C450 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

1DSoftware

1D001„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položkách 1B001 až 1B003.

1D002„Software“ pro „vývoj“ organické „matrice“, kovové „matrice“ nebo uhlíkové „matrice“ laminátů nebo „kompozitů“.

1D003„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený tak, aby vybavení umožňovalo plnit funkce stanovené v položce 1A004.c. nebo 1A004.d.

1D101„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „použití“ zboží uvedeného v položkách 1B101 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 nebo 1 B119.

1D103„Software“ speciálně konstruovaný pro analýzu snížené rozpoznatelnosti jako např. radarové odrazivosti, ultrafialové, infračervené a akustické rozpoznatelnosti.

1D201„Software“ speciálně konstruovaný pro „užití“ zboží uvedeného v položce 1B201.

1ETechnologie

1E001„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v položkách 1A001.b., 1A001.c., 1A002 až 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B nebo 1C.

1E002Jiné „technologie“:

a. „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ polybenzothiazolů nebo polybenzoxazolů;

b. „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ fluoroelastomerových sloučenin obsahujících alespoň jeden vinyletherový monomer;

c. „technologie“ pro konstrukci nebo „výrobu“ těchto základních materiálů nebo nekompozitních keramických materiálů:

1. základní materiály, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. mají některou z těchto vlastností;

1. jednoduché nebo komplexní oxidy zirkonia a komplexní oxidy křemíku nebo hliníku,

2. jednoduché nitridy boru (krychlové krystalické formy),

3. jednoduché nebo komplexní karbidy křemíku nebo boru, nebo

4. jednoduché nebo komplexní nitridy křemíku;

b. mají některý z těchto celkových obsahů kovových nečistot (kromě záměrných přísad):

1. nižší než 1 000 ppm u jednoduchých oxidů nebo karbidů, nebo

2. nižší než 5 000 ppm u komplexních sloučenin nebo jednoduchých nitridů a

c. některý z těchto materiálů:

1. oxid zirkoničitý (CAS 1314-23-4), u nějž je průměrná velikost částic nejvýše 1 μm a který má nejvýše 10 % částic větších než 5 μm,

2. jiné základní materiály, u nichž je průměrná velikost částic nejvýše 5 μm a které mají nejvýše 10 % částic větších než 10 μm, nebo

3. má všechny tyto vlastnosti:

a. destičky, u nichž je poměr délky k tloušťce větší než 5;

b. whiskery, u nichž je poměr délky k průměru větší než 10 u průměrů menších než 2 μm, a

c. kontinuální nebo sekaná vlákna, jejichž průměr je menší než 10 μm;

2. nekompozitní keramické materiály složené z materiálů uvedených v položce 1E002.c.1.;

Poznámka:   Položka 1E002.c.2. nezahrnuje „technologie“ pro vývoj nebo výrobu brusiv.

d. „technologie“ pro „výrobu“ aromatických polyamidových vláken;

e. „technologie“ pro instalaci, údržbu nebo opravy materiálů uvedených v položce 1C001;

f. „technologie“ pro opravy „kompozitních“ struktur, laminátů nebo materiálů uvedených v položkách 1A002, 1C007.c. nebo 1C007.d.

Poznámka:   Položka 1E002.f. nezahrnuje „technologii“ pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ za použití uhlíkatých „vláknitých materiálů“ a epoxidových pryskyřic, uvedenou v příručkách výrobců letadel.

g. „knihovny (parametrické odborné databáze)“ zvlášť navržené nebo upravené tak, aby umožňovaly plnit funkce vybavení uvedeného v položce 1A004.c. nebo 1A004.d.

Technická poznámka:

Pro účely položky 1E002.g. se „knihovnou (parametrická technická databáze)“ rozumí sbírka odborných informací, s jejichž pomocí se může zvýšit výkon příslušného vybavení nebo systémů.

1E101„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „použití“ zboží uvedeného v položkách 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 až 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 až 1C118, 1D101 nebo 1D103.

1E102„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“„softwaru“ uvedeného v položkách 1D001, 1D101 nebo 1D103.

1E103„Technologie“ pro regulaci teploty, tlaku nebo atmosféry v autoklávech nebo hydroklávech používaných pro „výrobu“„kompozitů“ nebo částečné zpracovaných „kompozitů“.

1E104„Technologie“ pro „výrobu“ odvozených pyrolytických materiálů vytvářených na formě, trnu nebo jiném substrátu z prekurzorových plynů, které se rozkládají v teplotním intervalu 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) při tlaku 130 Pa až 20 kPa.

Poznámka:   Položka 1E104 zahrnuje „technologii“ pro přípravu prekurzorových plynů a výrobní postupy a parametry pro řízení výrobních toků.

1E201„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zboží uvedeného v položkách 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 až 1A227, 1B201, 1B225 až 1B233, 1C002.b.3. nebo b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 až 1C240 nebo 1D201.

1E202„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zboží uvedeného v položkách 1A007, 1A202 nebo 1A225 až 1A227.

1E203„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“„softwaru“ uvedeného v položce 1D201.

KATEGORIE 2

ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

2ASystémy, zařízení a součásti

POZN.:   Pokud jde o bezhlučná ložiska, viz Seznam vojenského materiálu.

2A001Valivá ložiska a ložiskové systémy a jejich součásti:

POZN.:   VIZ TÉŽ 2A101.

Poznámka:   Položka 2A001 nezahrnuje kuličky s tolerancemi specifikovanými výrobcem v souladu s normou ISO 3290 jako stupeň 5 nebo horší.

a. kuličková ložiska a ložiska s plnými válečky, která podle specifikace výrobce mají všechny tolerance v souladu s normou ISO 492 jako třída 4 (nebo odpovídající národní normy) nebo lepší a která mají jak kroužky, tak valivé prvky (ISO 5593), vyrobené z monelu nebo berylia;

Poznámka:   Položka 2A001.a. nezahrnuje kuželíková ložiska.

b. neužívá se;

c. aktivní magnetické ložiskové systémy využívající některý z těchto prvků:

1. materiály s magnetickou indukcí 2,0 T nebo větší a mezí průtažnosti větší než 414 MPa,

2. konstrukce s plně elektromagnetickou 3D homopolární předmagnetizací pro aktuátory, nebo

3. vysokoteplotní polohové snímače (450 K (177 °C) a vyšší).

2A101radiální kuličková ložiska, jiná než uvedená v 2A001, která mají všechny tolerance v souladu s normou ISO 492 jako třída 2 (nebo AINSI/ABMA Std 20 třída tolerance ABEC 9 nebo jiné národní normy) nebo lepší a která mají všechny tyto vlastnosti:

a. vnitřní průměr vrtu mezi 12 mm a 50 mm;

b. vnější průměr vrtu mezi 25 mm a 100 mm a

c. šířka mezi 10 mm a 20 mm.

2A225Kelímky vyrobené z materiálů odolných vůči roztaveným kovovým aktinidům:

a. kelímky, které mají obě tyto vlastnosti:

1. objem 150 cm3 až 8 000 cm3 a

2. jsou vyrobeny z některých níže uvedených materiálů o čistotě nejméně 98 % hmotnostních nebo jsou těmito materiály potaženy:

a. fluorid vápenatý (CaF2);

b. zirkoničitan vápenatý (CaZrO3);

c. sulfid ceritý (Ce2S3);

d. oxid erbitý (Er2O3);

e. oxid hafničitý (HfO2);

f. oxid hořečnatý (MgO);

g. nitridovaná slitina niobu, titanu a wolframu (přibližně 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. oxid yttritý (Y2O3), nebo

i. oxid zirkoničitý (ZrO2);

b. kelímky, které mají obě tyto vlastnosti:

1. objem 50 cm3 až 2 000 cm3, a

2. jsou vyrobeny z tantalu o čistotě nejméně 99,9 % hmotnostních nebo jsou tímto materiálem vyloženy;

c. kelímky, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. objem 50 cm3 až 2 000 cm3,

2. jsou vyrobeny z tantalu o čistotě nejméně 98 % hmotnostních nebo jsou tímto materiálem vyloženy, a

3. jsou potaženy karbidem tantalu, nitridem tantalu, boridem tantalu nebo jakoukoliv kombinací těchto tří látek.

2A226Ventily, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. „nominální rozměr“ 5 mm nebo větší;

b. mají vlnovcové ucpávky, a

c. jsou zcela vyrobeny z hliníku, hliníkových slitin, niklu nebo niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo jsou těmito materiály vyloženy.

Technická poznámka:

V případě ventilů s různými průměry vstupu a výstupu se „nominálním rozměrem“ v položce 2A226 rozumí nejmenší z uvedených průměrů.

2BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení

Technické poznámky:

1.   Druhotné rovnoběžné osy pro interpolaci tvaru (např. osa w u vodorovné vyvrtávačky nebo druhotná otočná osa, jejíž osa otáčení je rovnoběžná s osou otáčení hlavní otočné osy) se nepočítají do celkového počtu os pro interpolaci tvaru. Otočné osy se nemusí otáčet přes 360°. Otočná osa může být poháněna lineárním zařízením (např. šroubem nebo hřebenem a pastorkem).

2.   Pro účely odstavce 2B se počtem os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“, rozumí počet os, podél nichž a kolem nichž dochází během zpracování obrobku k současným a vzájemně souvisejícím pohybům mezi tímto obrobkem a nástrojem. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty žádné další osy, podél nichž a kolem nichž dochází ve stroji k jiným relativním pohybům, jako například:

a.   systémy orovnávání kotoučů u brusek;

b.   paralelní otočné osy určené pro upevňování jednotlivých obrobků;

c.   kolineární otočné osy určené k manipulaci s týmž obrobkem upnutím jeho různých konců do kleštiny.

3.   Názvosloví os musí být v souladu s mezinárodní normou ISO 841, „Číslicové řízení strojů – souřadnicový systém a terminologie pohybu“.

4.   Pro účely položek 2B001 až 2B009 jsou „naklápěcí vřetena“ počítána jako otočné osy.

5.   Jako alternativa jednotlivých protokolů o zkouškách může být pro každý model obráběcího stroje použita „uváděná přesnost nastavení polohy“ odvozená z měření provedeného podle normy ISO 230/2 (1988) ( 10 )nebo odpovídajících národních norem. „Uváděnou přesností nastavení polohy“ se rozumí hodnota přesnosti oznamovaná příslušným úřadům členského státu, ve kterém je vývozce usazen, jako přesnost konkrétního typu stroje.

Určení „uváděné přesnosti nastavení polohy“:

a.   vybere se pět strojů jednoho typu, které budou hodnoceny;

b.   změří se přesnost lineární osy podle normy ISO 230/2 (1988) (10) ;

c.   určí se hodnota A pro každou osu každého stroje. Metoda výpočtu hodnoty A je popsána v normě ISO;

d.   určí se střední hodnota hodnoty A každé osy. Tato střední hodnota  je uváděnou hodnotou každé osy pro daný model (Âx Ây…);

e.   vzhledem k tomu, že seznam kategorie 2 se vztahuje na každou lineární osu, získá se tolik uváděných hodnot, kolik je lineárních os;

f.   pokud má kterákoli osa typu stroje, na který se nevztahují položky 2B001.a. až 2B001.c. nebo 2B201, uváděnou přesnost  6 mikronů u brusek a 8 mikronu u frézek a soustruhů nebo lepší, je výrobce povinen tuto hodnotu ověřovat každých osmnáct měsíců.

2B001Obráběcí stroje a jakákoliv jejich kombinace pro úběr (nebo řezání) kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technických specifikací výrobce vybaveny elektronickými přístroji pro „číslicové řízení“ a jejich speciálně konstruované součásti:

POZN.:   VIZ TÉŽ 2B201.

Poznámka 1:   Položka 2B001 nezahrnuje speciální obráběcí stroje určené pouze pro výrobu ozubených kol. Pokud jde o tyto stroje, viz 2B003.

Poznámka 2:   Položka 2B001 nezahrnuje speciální obráběcí stroje určené pouze pro výrobu jednoho z těchto dílů:

a.   klikové hřídele nebo vačkové hřídele;

b.   nože nebo řezné nástroje;

c.   závitníky, nebo

d.   ryté nebo do facet broušené části šperků;

Poznámka 3:   Obráběcí stroj, který má alespoň dvě ze tří schopností - soustružení, frézování nebo broušení (např. soustruh s možností frézování), musí být hodnocen podle příslušné položky 2B001.a, b nebo c.

Pozn.:   Pro stroje pro konečnou úpravu optických zařízení viz 2B002.

a. Obráběcí stroje pro soustružení, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. přesnost nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při „všech dostupných kompenzacích“ 6 μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) ( 11 ) nebo podle odpovídajících národních norem, a

2. dvě nebo více os pohybu, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

Poznámka:   Položka 2B001.a. nezahrnuje stroje pro soustružení speciálně konstruované pro výrobu kontaktních čoček, které mají obě tyto vlastnosti:

a.   Řídicí jednotka je omezena na používání oftalmologického softwaru pro část, která provádí programování zadávání dat, a

b.   Není použito vakuové upínání.

b. Obráběcí stroje pro frézování, které mají některou z těchto vlastností:

1. mají všechny tyto vlastnosti:

a. přesnost nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při „všech dostupných kompenzacích“ 6 μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) (11)  nebo podle odpovídajících národních norem, a

b. tři lineární osy a jedna otočná osa, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

2. pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

3. přesnost nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy pro souřadnicové vyvrtávačky při „všech dostupných kompenzacích“ 4 μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) (11)  nebo podle odpovídajících národních norem, nebo

4. okružovací frézy, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. „radiální házení“ hřídele a „výstřednost“ menší (lepší) než 0,0004 mm TIR, a

b. úhlová odchylka posuvného pohybu (vybočení, klonění, klopení) menší (lepší) než 2 úhlové vteřiny TIR po dráze 300 mm;

c. Obráběcí stroje pro broušení, které mají některou z těchto vlastností:

1. mají všechny tyto vlastnosti:

a. přesnost nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při „všech dostupných kompenzacích“ 4 μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) ( 12 ) nebo odpovídajících národních norem, a

b. tři nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“; nebo

2. pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

Poznámka:   Položka 2B001.c. nezahrnuje tyto brusky:

a.   brusky pro broušení vnějších, vnitřních nebo obou válcových ploch, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.   jsou určeny pouze pro broušení válcových ploch, a

2.   maximální velikost obrobku na vnějším průměru nebo délce je 150 mm;

b.   stroje speciálně konstruované jako souřadnicové brusky, které nemají osu z nebo osu w, s přesností nastavení polohy při „všech dostupných kompenzacích“ menší (lepší) než 4 μm podle normy ISO 230/2 (1988) (12) nebo odpovídajících národních norem;

c.   rovinné brusky;

d. elektrojiskrové obráběcí stroje (EDM) bezdrátového typu, které mají dvě nebo více otočných os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“;

e. obráběcí stroje pro úběr kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. ubírají materiál pomocí:

a. paprsků vody nebo jiné kapaliny, případně obsahující abrazivní přísady;

b. elektronového svazku, nebo

c. paprsku „laseru“, a

2. mají alespoň dvě otočné osy a všechny tyto vlastnosti:

a. mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“, a

b. přesnost nastavení polohy menší (lepší) než 0,003 °;

f. vrtačky na hluboké díry a soustružnické stroje upravené pro vrtání hlubokých děr, které mají schopnost maximální hloubky vrtání vyšší než 5 m, a jejich speciálně konstruované součásti.

2B002Číslicově řízené obráběcí stroje pro konečnou úpravu optických zařízení vybavené pro selektivní odstraňování materiálu za účelem výroby nekulových optických povrchů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. konečná úprava tvaru s odchylkou nižší (lepší) než 1,0 μm;

b. konečná úprava tvaru s drsností nižší (lepší) než 100 nm ve střední kvadratické hodnotě;

c. čtyři nebo více os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“; a

d. Využívají kteréhokoliv z těchto procesů:

1. magnetoreologické konečné úpravy („MRF“);

2. elektroreologické konečné úpravy („ERF“);

3. „konečné úpravy paprskem energetických částic“;

4. „konečná úprava nafukovací membránou“; nebo

5. „konečná úprava tekutou tryskou“.

Technické poznámky:

Pro účely položky 2B002:

1.   „MRF“ je proces odstraňování materiálu použitím abrazivní magnetické kapaliny, jejíž viskozita je řízena magnetickým polem.

2.   „ERF“ je proces odstraňování materiálu použitím abrazivní kapaliny, jejíž viskozita je řízena elektrickým polem.

3.   „Konečná úprava pomocí energetických částicových paprsků“ využívá plasmy reaktivních atomů.

4.   „Konečná úprava nafukovací membránou“ je proces využívající tlakovou membránu, která provádí deformaci tak, aby kontakt s obrobkem nastal na malé ploše.

5.   „Konečná úprava tekutou tryskou“ využívá k odstranění materiálu proud tekutiny.

2B003„Číslicově řízené“ nebo ručně ovládané obráběcí stroje a jejich speciálně konstruované součásti, řídicí prvky a příslušenství, speciálně konstruované pro ševingování, superfinišování, broušení nebo honování kalených (Rc = 40 nebo více) čelních, šikmozubých nebo šípových ozubených kol s roztečným průměrem větším než 1 250 mm a šířkou kola nejméně 15 % roztečného průměru, dokončených na třídu jakosti AGMA 14 nebo lepší (odpovídající ISO 1328 třídě 3).

2B004Vytápěné „izostatické lisy“, jakož i jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství, které mají všechny tyto vlastnosti:

POZN.:   VIZ TÉŽ 2B104 a 2B204.

a. mají řízenou teplotu prostředí uvnitř uzavřené dutiny a vnitřní průměr komorové dutiny nejméně 406 mm a

b. mají některou z těchto vlastností;

1. maximální pracovní tlak vyšší než 207 MPa;

2. řízenou teplotu prostředí vyšší než 1 773 K (1 500 °C), nebo

3. zařízení pro uhlovodíkovou impregnaci a odstraňování vznikajících plynných produktů rozkladu.

Technická poznámka:

Rozměrem vnitřní komory se rozumí rozměr té komory, v níž je dosaženo jak pracovní teploty, tak pracovního tlaku, přičemž tento rozměr nezahrnuje upínací zařízení. Tento rozměr bude menší hodnotou buď vnitřního průměru tlakové komory, nebo vnitřního průměru izolované pecní komory v závislosti na tom, která z těchto komor je vložena do druhé.

Pozn.:   Pokud jde o speciálně konstruované matrice, formy a nářadí, viz 1B003, 9B009 a Seznam vojenského materiálu.

2B005Zařízení speciálně konstruovaná pro depozici, zpracování a regulaci anorganických krycích vrstev, povlaků a povrchových modifikací na neelektronické podkladové substráty pomocí postupů uvedených v tabulce a poznámkách uvedených za položkou 2E003.f. a jejich speciálně konstruované součásti pro automatické zpracování, nastavování polohy, manipulaci a ovládání:

a. výrobní zařízení pro chemickou depozici v parní fázi (CVD), které má obě tyto vlastnosti:

POZN.:   VIZ TÉŽ 2B105.

1. proces modifikovaný pro jeden z těchto postupů:

a. pulsační chemická depozice v parní fázi;

b. řízená nukleační tepelná depozice (CNTD), nebo

c. plazmou prováděná nebo podporovaná chemická depozice v parní fázi; a

2. mají některou z těchto vlastností;

a. vysokovakuové (0,01 Pa nebo méně) rotační ucpávky, nebo

b. obsahuje řízení tloušťky povlaku in situ;

b. výrobní zařízení pro iontovou implantaci, které pracuje se svazkem proudů 5 mA nebo více;

c. výrobní zařízení pro fyzikální depozici v parní fázi elektronovým svazkem (EB-PVD), s energetickými systémy se jmenovitou hodnotou výkonu vyšší než 80 kW a s některou z těchto vlastností:

1. „laserový“ systém řídící výšku hladiny v jímce, který přesně reguluje rychlost podávání ingotů, nebo

2. počítačově řízený monitor rychlosti, který pracuje na principu fotoluminiscence ionizovaných atomů v proudu odpařené látky, určený k řízení rychlosti depozice povlaků obsahujících dva nebo více prvků;

d. výrobní zařízení pro plazmové stříkání, které má některou z těchto vlastností:

1. pracuje s řízeným prostředím za sníženého tlaku (který činí nejvýše 710 kPa, měřeno přes a do 300 mm od výstupu trysky pistole) ve vakuové komoře, ve které je před procesem rozprašování možné snížit tlak na 0,01 Pa, nebo

2. obsahuje řízení tloušťky povlaku in situ;

e. výrobní zařízení pro depozici naprašováním, které je schopné dosáhnout proudových hustot 0,1 mA/mm2 nebo vyšších při nanášecích rychlostech 15 μm/h nebo vyšších;

f. výrobní zařízení pro depozici katodickým obloukem, které obsahuje mřížku elektromagnetů pro řízení obloukového bodu na katodě;

g. výrobní zařízení pro iontové pokovování, které má schopnost in situ měření některé z těchto veličin:

1. tloušťka povlaku na podkladovém materiálu a řízení rychlosti, nebo

2. optické vlastnosti.

Poznámka:   Položka 2B005 nezahrnuje zařízení pro chemickou depozici v parní fázi, katodickým obloukem, naprašováním, iontové pokovování nebo iontovou implantaci, speciálně konstruované pro řezné nebo obráběcí nástroje.

2B006Systémy, zařízení a „elektronické sestavy“ pro měření nebo kontrolu rozměrů:

a. počítačově řízené nebo „číslicově řízené“ souřadnicové měřící stroje (CMM) s trojrozměrnou (volumetrickou) maximální povolenou chybou měření délky (E0, maximální měřitelná chyba) v jakémkoliv bodě měřicího rozsahu stroje (tj. podél celé délky měřených os) rovnou nebo lepší než (1,7 + L/1 000) μm (kde L je měřená délka v mm)podle normy ISO 10360-2 (2009);

Technická poznámka:

(E0, MPE) nejpřesnější konfigurace souřadnicových měřících strojů specifikovaná výrobcem (např. nejlepší z těchto položek: snímač, délka hrotu, parametry pohybu, prostředí), které mají „všechny dostupné kompenzace“, se srovnává s prahem 1,71 + L/1 000 μm.

POZN.:   VIZ TÉŽ 2B206.

b. přístroje pro měření lineární nebo úhlové změny polohy:

1. přístroje pro měření „lineární změny polohy“, které mají některou z těchto vlastností:

Technická poznámka:

Pro účely položky 2B006.b.1. se „lineární změnou polohy“ rozumí změna vzdálenosti mezi měřicím vzorkem a měřeným objektem.

a. bezdotykový měřicí systém s „rozlišovací schopností“ 0,2 μm nebo nižší (lepší) v měřicím rozsahu do 0,2 mm;

b. systémy s lineárním napěťovým diferenčním transformátorem, které mají obě tyto vlastnosti:

1. „linearita“ 0,1 % nebo nižší (lepší) v měřicím rozsahu do 5 mm, a

2. drift (posun) 0,1 % nebo menší (lepší) za den při standardní okolní teplotě zkušební místnosti ± 1 K;

c. měřicí systémy, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. obsahují „laser“, a

2. zachovávají po dobu nejméně 12 hodin teplotu 20 ± 1 °C a mají obě tyto vlastnosti:

a. „rozlišovací schopnost“ po celé stupnici 0,1 μm nebo menší (lepší), a

b. schopnost dosáhnout „nejistoty měření“, pokud dochází ke kompenzaci indexu lomu vzduchu (0,2 + L/2 000) μm nebo menší (lepší) (L je délka měřená v mm), nebo

d. „elektronické sestavy“ speciálně konstruované k zajištění možnosti zpětné vazby v systémech specifikovaných v položce 2B006.b.1.c.;

Poznámka:   Položka 2B006.b.1. nezahrnuje měřicí interferometrové systémy, jež obsahují „laser“ pro měření odchylek pohybu saní obráběcích strojů, měřicích a kontrolních strojů nebo podobných zařízení a automatický řídicí systém zkonstruovaný tak, aby nepoužíval žádné postupy zpětné vazby.

2. přístroje pro měření úhlové polohy, které mají „odchylku úhlové polohy“ 0,00025 ° nebo menší (lepší);

Poznámka:   Položka 2B006.b.2. nezahrnuje optické přístroje, jako jsou například autokolimátory, které k detekci úhlové změny polohy zrcadla používají kolimované světlo.

c. zařízení pro měření nepravidelností povrchu prostřednictvím měření optického rozptylu jako funkce úhlu, s citlivostí 0,5 nm nebo menší (lepší).

Poznámka:   Položka 2B006 zahrnuje obráběcí stroje, jiné než uvedené v položce 2B001, které mohou být použity jako měřicí stroje, jestliže splňují nebo překračují kritéria stanovená pro funkci měřicího stroje.

2B007„Roboty“, které mají speciálně konstruované řídicí jednotky a „koncové efektory“ a některou z těchto vlastností:

POZN.:   VIZ TÉŽ 2B207.

a. schopné v reálném čase zpracovat úplný trojrozměrný obraz nebo úplnou trojrozměrnou „analýzu scény“ za účelem vytvoření nebo úpravy „programů“ nebo vytvoření či úpravy číslicových dat programů;

Technická poznámka:

Omezení „analýzy scény“ nezahrnuje aproximaci třetího rozměru zobrazením pod daným úhlem ani omezený výklad stupnice šedi pro rozeznávání hloubky nebo textury pro schválené zadání (2 1/2 D).

b. speciálně konstruované tak, aby vyhověly vnitrostátním bezpečnostním předpisům týkajícím se manipulace s potenciálními výbušninami;

POZN.:   Položka 2B007.b. nezahrnuje „roboty“ speciálně konstruované pro stříkací kabiny.

c. speciálně konstruované nebo hodnocené jako radiačně odolné tak, aby vydržely celkovou dávku radiace vyšší než 5 × 103 Gy (křemík), aniž by se snížila provozní způsobilost, nebo

Technická poznámka:

Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v Joulech na kilogram, kterou spotřebuje nechráněný křemíkový vzorek vystavený ionizujícímu záření.

d. speciálně konstruované pro provoz ve výškách nad 30 000 m.

2B008Montážní celky nebo jednotky speciálně konstruované pro obráběcí stroje nebo pro zařízení pro měření nebo kontrolu rozměrů a zařízení:

a. zpětnovazebné jednotky lineární polohy (např. přístroje indukčního typu, měřidla se stupnicí, infračervené systémy nebo „laserové“ systémy), které mají celkovou „přesnost“ menší (lepší) než (800 + (600 × L × 10–3) nm (L se rovná efektivní délce v mm);

POZN.:   Pokud jde o „laserové“ systémy, viz též poznámka k položce 2B006.b.1.c.a d.

b. zpětnovazebné jednotky úhlové polohy (např. přístroje indukčního typu, měřidla se stupnicí, infračervené systémy nebo „laserové“ systémy), které mají „přesnost“ menší (lepší) než 0,00025 °;

POZN.:   Pokud jde o „laserové“ systémy, viz též poznámka k položce 2B006.b.2.

c. „kombinované otočné stoly“ a „naklápěcí vřetena“, pomocí kterých mohou být v souladu se specifikací výrobce obráběcí stroje modernizovány tak, že dosáhnou nebo překročí prahové hodnoty vymezené v 2B.

2B009Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření, které mohou být podle technické specifikace výrobce vybaveny jednotkami „číslicového řízení“ nebo řízeny počítačem a které mají obě tyto vlastnosti:

POZN.:   VIZ TÉŽ 2B109 A 2B209.

a. dvě nebo více řízených os, z nichž nejméně dvě mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“, a

b. síla tvářecí kladky větší než 60 kN.

Technická poznámka:

Pro účely položky 2B009 se stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření považují za stroje pro kontinuální tváření.

2B104„Izostatické lisy“, jiné než uvedené v položce 2B004, které mají všechny tyto vlastnosti:

POZN.:   VIZ TÉŽ 2B204.

a. maximální pracovní tlak 69 MPa nebo větší;

b. jsou konstruovány tak, aby byly schopné dosáhnout a udržet řízenou teplotu prostředí 873 K (600 °C) nebo větší, a

c. jsou vybaveny komorou o vnitřním průměru dutiny nejméně 254 mm.

2B105Pece pro chemickou depozici v parní fázi (CVD), jiné než uvedené v položce 2B005.a., konstruované nebo upravené pro zhuštění kompozitů typu uhlík – uhlík.

2B109Stroje pro kontinuální tváření, jiné než uvedené v položce 2B009, a speciálně konstruované součásti:

POZN.:   VIZ TÉŽ 2B209.

a. stroje pro kontinuální tváření, které mají obě tyto vlastnosti:

1. mohou být v souladu se specifikacemi výrobce vybaveny jednotkami pro „číslicové řízení“ nebo řízeny počítačem, i když těmito jednotkami původně vybaveny nebyly, a

2. mají více než dvě osy, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“.

b. speciálně konstruované součásti strojů pro kontinuální tváření uvedené v položkách 2B009 nebo 2B109.a.

Poznámka:   Položka 2B109 nezahrnuje stroje, které nejsou použitelné ve výrobě pohonných jednotek a příslušenství (např. motorových skříní) pro systémy uvedené v položkách 9A005, 9A007.a. nebo 9A105.a.

Technická poznámka:

Stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření se pro účely položky 2B109 považují za stroje pro kontinuální tváření.

2B116Vibrační testovací systémy, jejich zařízení a součásti:

a. vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením rovnajícím se nebo větším než 10 g ve střední kvadratické hodnotě mezi 20 Hz a 2 kHz a zároveň vyvozující síly rovnající se nebo větší než 50 kN, měřené na „holém stole“;

b. číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně konstruovaným softwarem pro vibrační testy, s „řídicí šířkou pásma v reálném čase“ větší než 5 kHz, konstruované pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v položce 2B116.a.;

Technická poznámka:

V položce 2B116.b. s „řídicí šířkou pásma v reálném čase“ rozumí maximální rychlost, kterou může řídicí jednotka vykonat kompletní cyklus odběru vzorků, zpracování dat a přenosu kontrolních signálů.

c. budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly rovnající se nebo větší než 50 kN, měřené na „holém stole“ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v položce 2B116.a.;

d. upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu rovnající se nebo větší než 50 kN, měřenou na „holém stole“, a použitelné ve vibračních systémech uvedených v položce 2B116.a.

Technická poznámka:

V položce 2B116 se „holým stolem“ rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.

2B117Zařízení a řídicí systémy procesu, jiné než uvedené v položkách 2B004, 2B005.a., 2B104 nebo 2B105, konstruované nebo upravené pro zhušťování a pyrolýzu strukturních kompozitů raketových trysek a čelních štítů kosmických lodí pro návrat do atmosféry.

2B119Vyvažovací stroje a příslušné vybavení:

POZN.:   VIZ TÉŽ 2B219.

a. vyvažovací stroje, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. nejsou schopné vyvažovat rotory/montážní celky o hmotnosti vyšší než 3 kg,

2. jsou schopné vyvažovat rotory/montážní celky při rychlostech větších než 12 500 otáček za minutu,

3. jsou schopné vyvažovat ve dvou nebo více rovinách, a

4. jsou schopné vyvažovat až do zbytkového měrného nevývažku 0,2 g mm/kg hmotnosti rotoru;

Poznámka:   Položka 2B119.a. nezahrnuje vyvažovací stroje konstruované nebo upravené pro stomatologická nebo jiná lékařská zařízení.

b. indikační hlavice konstruované nebo upravené pro stroje uvedené v položce 2B119.a.

Technická poznámka:

Indikační hlavice jsou někdy též označovány jako vyvažovací přístroje.

2B120Simulátory pohybu nebo obráběcí stolice, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. dvě osy nebo více;

b. konstruované či upravené tak, aby jejich součástí byly sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení schopné přenášet elektrickou energii, informace signálu nebo obojí, a

c. mají některou z těchto vlastností:

1. pro každou jednotlivou osu všechny tyto vlastnosti:

a. schopnost otáčení 400 °/s nebo větší nebo 30 °/s nebo menší, a

b. stupeň rozlišení otáčení 6 °/s nebo menší a přesnost 0,6 °/s nebo menší;

2. nejmenší stabilitu rychlosti ± 0,05 % nebo lepší, zprůměrovanou v rozsahu 10° nebo více; nebo

3. „přesnost“ nastavení polohy 5 úhlových vteřin nebo méně (lepší).

Poznámka 1:   Položka 2B120 nezahrnuje otočné stoly konstruované nebo upravené pro obráběcí stroje nebo pro lékařská zařízení. Pokud jde o obráběcí stroje, viz 2B008.

Poznámka 2:   Simulátory pohybu nebo obráběcí stolice uvedené v položce 2B120 jsou i nadále zahrnuty bez ohledu na to, zda jsou sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení připevněny v době vývozu.

2B121Stoly pro nastavení polohy (zařízení pro přesné nastavení rotační polohy v kterékoli ose), jiné než uvedené v položce 2B120, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. dvě osy nebo více, a

b. „přesnost“ nastavení polohy 5 úhlových vteřin nebo méně (lepší).

Poznámka:   Položka 2B121 nezahrnuje otočné stoly konstruované nebo upravené pro obráběcí stroje nebo pro lékařská zařízení. Pokud jde o obráběcí stroje, viz 2B008.

2B122Odstředivky, které jsou schopné zrychlení přes 100 g a jsou konstruovány či upraveny tak, aby jejich součástí byly sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení schopné přenášet elektrickou energii, informace signálů nebo obojí.

Poznámka:   Odstředivky uvedené v položce 2B122 jsou i nadále zahrnuty bez ohledu na to, zda jsou sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení připevněny v době vývozu.

2B201Obráběcí stroje a jakékoliv jejich kombinace jiné než uvedené v položce 2B001, pro úběr nebo dělení kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technické specifikace výrobce vybaveny elektronickými zařízeními pro souvislou „interpolaci tvaru“ ve dvou nebo více osách:

a. Obráběcí stroje pro frézování které mají některou z těchto vlastností:

1. přesnost nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při „všech dostupných kompenzacích“ 6 μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) ( 13 ) nebo podle odpovídajících národních norem, nebo

2. dvě otočné osy nebo několik otočných os pro interpolaci tvaru;

Poznámka:   Položka 2B201.a. nezahrnuje frézovací stroje, které mají tyto vlastnosti:

a.   dráha pohybu v ose x je delší než 2 m, a

b.   celková přesnost nastavení polohy na ose x je větší (horší) než 30 μm.

b. Obráběcí stroje pro broušení, které mají některou z těchto vlastností:

1. přesnost nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při „všech dostupných kompenzacích“ rovnající se nebo menší (lepší) než 4 μm podle normy ISO 230/2 (1988) (13)  nebo podle odpovídajících národních norem nebo

2. dvě otočné osy pro interpolaci tvaru nebo více;

Poznámka:   Položka 2B201.b. nezahrnuje tyto brusky:

a.   brusky pro broušení vnějších, vnitřních nebo obou válcových ploch, které mají obě tyto vlastnosti:

1.   jsou určeny pouze pro obrobky o maximálním vnějším průměru nebo délce 150 mm, a

2.   mají pouze osy x, z a c;

b.   souřadnicové brusky, které nemají osy z nebo w s celkovou přesností nastavení polohy menší (lepší) než 4 μm v souladu s ISO 230/2 (1988) (13) nebo s odpovídajícími národními normami;

Poznámka 1:   Položka 2B201 nezahrnuje speciální obráběcí stroje určené pouze k výrobě některých z těchto dílů:

a.   ozubená kola,

b.   klikové hřídele nebo vačkové hřídele,

c.   nože a řezné nástroje,

d.   závitníky.

Poznámka 2:   Obráběcí stroj, který má alespoň dvě ze tří těchto funkcí - soustružení, frézování nebo broušení (např. soustruh s možností frézování) - musí být vyhodnocen jako spadající do příslušné položky 2B001.a nebo 2B201.a. nebo b.

2B204„Izostatické lisy“, jiné než uvedené v položce 2B004 nebo 2B104, a související zařízení:

a. „izostatické lisy“, které mají obě tyto vlastnosti:

1. maximální pracovní tlak 69 MPa nebo vyšší, a

2. jsou vybaveny komorou o vnitřním průměru dutiny větším než 152 mm;

b. zápustky, formy a řídicí systémy speciálně konstruované pro „izostatické lisy“ uvedené v položce 2B204.a.

Technická poznámka:

V položce 2B204 se rozměrem vnitřní komory rozumí rozměr té komory, v níž je dosaženo jak pracovní teploty, tak pracovního tlaku, přičemž tento rozměr nezahrnuje upínací zařízení. Tento rozměr bude menší hodnotou buď vnitřního průměru tlakové komory, nebo vnitřního průměru izolované pecní komory v závislosti na tom, která z těchto komor je vložena do druhé.

2B206Stroje, nástroje nebo systémy pro kontrolu rozměrů, jiné než uvedené v položce 2B006:

a. souřadnicové měřící stroje, počítačově řízené nebo číslicově řízené, které mají obě tyto vlastnosti:

1. dvě osy nebo více, a

2. maximální povolenou chybu měření délky (E0, maximální měřitelná chyba) podél jakékoliv (jednorozměrné) osy označené jako E0X, E0Y nebo E0Z (1,25 + L/1 000) μm nebo menší (lepší), (L je délka měřená v milimetrech) v jakémkoli bodě provozního rozsahu stroje (tedy v mezích délky osy), zkoušenou podle normy ISO 10360-2(2009);

b. systémy pro současnou délkovou a úhlovou kontrolu rozměrů polokoulí, které mají obě tyto vlastnosti:

1. „nejistota měření“ podél kterékoliv lineární osy 3,5 μm nebo menší (lepší) na délce 5 mm a

2. „odchylka úhlové polohy“ 0,02° nebo menší.

Poznámka 1:   Obráběcí stroje, které mohou být použity jako měřicí stroje, jsou kontrolovány, jestliže splňují nebo překračují kritéria stanovená pro funkci obráběcího stroje nebo funkci měřicího stroje.

Poznámka 2:   Stroj popsaný v položce 2B206 je kontrolován, jestliže kdekoli ve svém pracovním rozsahu překračuje prahové hodnoty kontroly.

Technická poznámka:

Všechny hodnoty měřených parametrů uvedené v položce 2B206 představují kladné nebo záporné odchylky, které jsou povoleny od předepsané hodnoty, tj. nikoliv celé pásmo.

2B207„Roboty“, „koncové efektory“ a řídicí kontrolní jednotky, jiné než uvedené v položce 2B007:

a. „roboty“ a „koncové efektory“ speciálně konstruované tak, aby vyhověly vnitrostátním bezpečnostním předpisům pro manipulaci s vysoce výbušnými látkami (např. splňující podmínky elektrického kódu pro vysoce výbušné látky);

b. řídicí jednotky speciálně konstruované pro kterýkoli z „robotů“ nebo „koncových efektorů“ uvedených v položce 2B207.a.

2B209Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření schopné plnit funkci strojů pro kontinuální tváření jiné, než uvedené v položce 2B009 nebo 2B109, a tvářecí trny:

a. stroje, které mají obě tyto vlastnosti:

1. tři nebo více kladek (aktivních nebo vodicích), a

2. podle technické specifikace výrobce mohou být vybaveny jednotkami „číslicového řízení“ nebo řízeny počítačem;

b. trny pro tváření rotorů konstruované pro tváření válcových rotorů o vnitřním průměru 75 mm až 400 mm.

Poznámka:   Položka 2B209.a. zahrnuje stroje, které mají pouze jednu kladku určenou pro tváření materiálu a dvě pomocné kladky pro oporu tvářecího trnu, které se však na procesu tváření přímo nepodílejí.

2B219Odstředivé vícerovinné vyvažovací stroje, pevné nebo přenosné, horizontální nebo vertikální:

a. odstředivé vyvažovací stroje konstruované pro vyvažování pružných rotorů o délce nejméně 600 mm, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. oběžný průměr nebo průměr ložiskového čepu větší než 75 mm,

2. hmotnostní kapacita od 0,9 do 23 kg, a

3. jsou schopné vyvažovat při rychlosti otáčení větší než 5 000 otáček za minutu;

b. odstředivé vyvažovací stroje konstruované pro vyvažování dutých válcových součástí rotorů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. průměr ložiskového čepu větší než 75 mm,

2. hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg,

3. jsou schopné vyvažovat až na zbytkový nevývažek v jedné rovině 0,01 kg × mm/kg nebo menší, a

4. mají řemenový pohon.

2B225Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách a které mají některou z těchto vlastností:

a. schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,6 m (operace skrze stěnu), nebo

b. schopnost překlenout horní okraj stěny horké komory o tloušťce nejméně 0,6 m nebo větší (operace přes stěnu).

Technická poznámka:

Dálkově ovládané manipulátory umožňují přenést činnost lidské osoby na dálkově manipulační rameno a koncové upínací prostředky. Mohou být typu „master/slave“ nebo ovládané prostřednictvím joysticku nebo klávesnice.

2B226Indukční pece s řízenou atmosférou (vakuum nebo inertní plyn) a pro ně konstruované zdroje energie:

POZN.:   VIZ TÉŽ 3B.

a. pece, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jsou schopné provozu při teplotě vyšší než 1 123 K (850 °C),

2. indukční cívky o průměru nejvýše 600 mm, a

3. jsou konstruovány pro příkon nejméně 5 kW;

b. zdroje energie s výkonem nejméně 5 kW, speciálně konstruované pro pece uvedené v položce 2B226.a.

Poznámka:   Položka 2B226.a. nezahrnuje pece konstruované pro zpracování polovodičových destiček.

2B227Metalurgické tavicí a licí pece, vakuové nebo s jinak řízenou atmosférou a související zařízení:

a. obloukové pece pro přetavování a lití, které mají obě tyto vlastnosti:

1. využitelnou elektrodovou kapacitu 1 000 cm3 až 20 000 cm3, a

2. jsou schopné provozu při tavicích teplotách vyšších než 1 973 K (1 700 °C);

b. tavicí pece s elektronovým svazkem a plazmové stříkací a tavicí pece, které mají obě tyto vlastnosti:

1. příkon nejméně 50 kW, a

2. jsou schopné provozu při tavicích teplotách vyšších než 1 473 K (1 200 °C).

c. počítačově řízené systémy a monitorovací systémy speciálně konfigurované pro některou z pecí uvedených v položce 2B227.a. nebo b.

2B228Zařízení pro výrobu nebo montáž rotorů, vyrovnávací zařízení rotorů, trny a formy pro tváření vlnovců:

a. montážní zařízení rotorů pro montáž sekcí, přepážek a koncových víček trubek rotorů pro plynové odstředivky;

Poznámka:   Položka 2B228.a. zahrnuje přesné trny, upínací přípravky a stroje pro uložení lisované za tepla.

b. vyrovnávací zařízení pro usměrňování sekcí trubek rotorů pro plynové odstředivky na společnou osu;

Technická poznámka:

V položce 2B228.b. se takové zařízení obvykle skládá z přesných měřicích sond spojených s počítačem, který na základě jejich údajů řídí činnost např. pneumatických otočných ramen používaných pro nasměrování sekcí trubek rotoru.

c. trny a formy pro tváření vlnovců s jedním záhybem;

Technická poznámka:

Ve smyslu položky 2B228.c. mají vlnovce všechny tyto vlastnosti:

1.   vnitřní průměr 75 mm až 400 mm,

2.   délku nejméně 12,7 mm,

3.   hloubku jednoduchého záhybu větší než 2 mm, a

4.   jsou vyrobeny z vysoce pevných hliníkových slitin, vysokopevnostní oceli nebo vysoce pevných „vláknitých materiálů“.

2B230„Měřiče tlaku“, které jsou schopné měřit absolutní tlak v rozsahu od 0 do 13 kPa v kterémkoli bodě a které mají obě tyto vlastnosti:

a. snímače tlaku vyrobené z hliníku, slitin hliníku, niklu nebo slitin niklu obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo těmito materiály chráněné, a

b. některou z těchto vlastností:

1. měřicí rozsah menší než 13 kPa a „přesnost“ lepší než ± 1 % celkového rozsahu stupnice, nebo

2. měřicí rozsah 13 kPa nebo větší a „přesnost“ lepší než ± 130 Pa.

Technická poznámka:

Pro účely položky 2B230 zahrnuje výraz „přesnost“ nelinearitu, hysterezi a opakovatelnost při teplotě okolí.

2B231Vakuové vývěvy, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. velikost vstupního hrdla nejméně 380 mm,

b. sací průtok nejméně 15 m3/s, a

c. jsou schopné dosahovat výsledného vakua lepšího než 13 mPa.

Technické poznámky:

1.   Sací průtok je určován v bodě měření s plynným dusíkem nebo vzduchem.

2.   Výsledné vakuum je určováno na vstupu do vývěvy při zablokování tohoto vstupu.

2B232Vícestupňové vystřelovací systémy s lehkým plynem nebo jiné vysokorychlostní vystřelovací systémy (cívkové, elektromagnetické, elektrotermální nebo jiné zdokonalené systémy) schopné urychlit projektily na rychlost 2 km/s nebo vyšší.

2B350Zařízení, příslušenství a součásti pro chemickou výrobu:

a. reakční nádoby nebo reaktory, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), avšak menším než 20 m3 (20 000 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru),

3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení),

4. nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

5. tantal nebo „slitiny“ tantalu,

6. titan nebo „slitiny“ titanu,

7. zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo

8. niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

b. míchadla pro použití v reakčních nádobách nebo reaktorech uvedených v položce 2B350.a., oběžná kola, lopatky nebo hřídele navržené pro taková míchadla, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2. fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru),

3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení),

4. nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

5. tantal nebo „slitiny“ tantalu,

6. titan nebo „slitiny“ titanu,

7. zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo

8. niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

c. skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru),

3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení),

4. nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

5. tantal nebo „slitiny“ tantalu,

6. titan nebo „slitiny“ titanu,

7. zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo

8. niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

d. výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,15 m2, avšak menší než 20 m2, trubky, desky, kotouče nebo špalky (cívky) konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru),

3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení),

4. grafit nebo „uhlíkový grafit“,

5. nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

6. tantal nebo „slitiny“ tantalu,

7. titan nebo „slitiny“ titanu,

8. zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia,

9. karbid křemíku,

10. karbid titanu, nebo

11. niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

e. destilační nebo absorpční kolony o vnitřním průměru větším než 0,1 m, rozdělovače kapaliny, rozdělovače par nebo sběrače kapalin konstruované pro takové destilační nebo absorpční kolony, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru),

3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení),

4. grafit nebo „uhlíkový grafit“,

5. nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

6. tantal nebo „slitiny“ tantalu,

7. titan nebo „slitiny“ titanu,

8. zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo

9. niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

f. dálkově ovládaná plnicí zařízení, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu, nebo

2. nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

g. ventily s „nominálním rozměrem“ větším než 10 mm a pouzdra (kostry ventilů) nebo předlisované podložky plášťů konstruované pro takové ventily, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru),

3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení),

4. nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

5. tantal nebo „slitiny“ tantalu,

6. titan nebo „slitiny“ titanu,

7. zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia,

8. niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu nebo

9. tyto keramické materiály:

a. karbid křemíku o čistotě 80 % či více hmotnostních;

b. oxid hlinitý (alumina) o čistotě 99,9 % či více; hmotnostních

c. oxid zirkončitý (zirkonia);

Technická poznámka:

„Nominální rozměr“ je definován jako nejmenší průměr vstupu a výstupu.

h. vícevrstvé chráněné potrubí vybavené vývodem pro detekci úniku, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru),

3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení),

4. grafit nebo „uhlíkový grafit“,

5. nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

6. tantal nebo „slitiny“ tantalu,

7. titan nebo „slitiny“ titanu,

8. zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo

9. niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

i. vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h nebo vakuové vývěvy s maximálním výrobcem udávaným průtokem vyšším než 5 m3/h (za standardních podmínek (teplota (273 K (0 °C) a tlak 101,30 kPa)), dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2. keramika,

3. ferosilicium (slitiny železa s vysokým obsahem křemíku),

4. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru),

5. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení),

6. grafit nebo „uhlíkový grafit“,

7. nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

8. tantal nebo „slitiny“ tantalu,

9. titan nebo „slitiny“ titanu,

10. zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo

11. niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

j. spalovací pece pro likvidaci chemických látek uvedených v položce 1C350 se speciálně konstruovanými systémy přívodu odpadů, speciálními manipulačními systémy a průměrnou teplotou ve spalovací komoře vyšší než 1 273 K (1 000 °C), jež mají všechny povrchy systému přívodu odpadů, které přicházejí do přímého styku s odpadními produkty, vyrobeny z některého z těchto materiálů nebo jsou těmito materiály obloženy:

1. „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2. keramika, nebo

3. nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu.

Technické poznámky:

1.   „Uhlíkový grafit“ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.

2.   U materiálů ve výše uvedených položkách se termínem „slitiny“ – pokud není uvedena konkrétní elementární koncentrace – rozumí slitiny, jejichž identifikovaný kov je přítomen ve vyšší hmotnostní míře než jakýkoli jiný prvek.

2B351Systémy pro monitorování toxických plynů a související detekční součásti, jiné než uvedené v položce 1A004, a detektory, jakož i senzorová zařízení a vyměnitelné senzorové zásobníky:

a. konstruované pro nepřetržitý provoz a použitelné pro zjišťování bojových chemických látek nebo chemických látek uvedených v položce 1C350 při koncentracích nižších než 0,3 mg/m3, nebo

b. konstruované pro zjišťování na základě inhibiční aktivity cholinesterasy

2B352Zařízení použitelné k zacházení s biologickými materiály:

a. kompletní biotechnologické vybavení ochranného obalu úrovně P3 nebo P4;

Technická poznámka:

Úrovně P3 nebo P4 (BL3, BL4, L3, L4) ochranného obalu jsou vymezeny v příručce Světové zdravotnické organizace WHO Laboratory Biosafety (3. vyd. Ženeva 2004).

b. fermentory vhodné pro kultivaci patogenních „mikroorganismů“, virů nebo tvorbu toxinů bez úniku aerosolů, jejichž celková kapacita je 20 litrů nebo větší;

Technická poznámka:

Fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.

c. odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. průtoková rychlost vyšší než 100 litrů za hodinu,

2. součásti jsou z leštěné korozivzdorné oceli nebo titanu,

3. jeden nebo více těsnicích uzávěrů v parním prostoru ochranného obalu, a

4. schopné sterilizace parou in situ v uzavřeném prostředí;

Technická poznámka:

Odstředivé separátory zahrnují též dekantační přístroje.

d. průtoková zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci a součásti:

1. průtoková zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci schopná separace patogenních mikroorganismů, virů, toxinů nebo buněčných struktur bez úniku aerosolů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. celková filtrační plocha je nejméně 1 m2, a

b. mají jednu z těchto vlastností:

1. jsou schopny sterilizace nebo dezinfekce in-situ nebo

2. užívají jednoúčelové nebo jednorázové prvky pro filtraci

Technická poznámka:

V položce 2B352.d.1.b. se sterilizací rozumí zničení všech živých mikrobů v zařízení použitím buď fyzických (např. pára) nebo chemických činidel. Dezinfekce označuje zničení možné mikrobiální infekce v zařízení použitím chemických činidel s germicidním účinkem. Dezinfekce a sterilizace se liší od sanitace, přičemž druhá činnost znamená čisticí postup mající snížit mikrobiální obsah v zařízení bez toho, aby se nutně dosáhlo zničení veškeré mikrobiální infekce nebo existence.

2. průtokové prvky pro příčnou (tangenciální) filtraci (např. moduly, elementy, kazety, náboje, jednotky nebo desky) s filtrační plochou nejméně 0,2 m2 pro každý prvek a určené pro použití v průtokovém zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci uvedenou v položce 2B352.d.;

Poznámka:   2B352.d. nezahrnuje zařízení pro reverzní osmózu uvedené výrobcem.

e. parou sterilizovatelné zařízení pro vymrazování s kapacitou kondenzátoru větší než 10 kg ledu za 24 hodin a menší než 1 000 kg ledu za 24 hodin;

f. ochranná a obalová zařízení:

1. částečné nebo úplné ochranné obleky nebo masky závislé na vnějším přívodu vzduchu a pracující při pozitivním tlaku;

Poznámka:   2B352.f.1. nezahrnuje obleky navrhované k nošení se zabudovaným dýchacím přístrojem.

2. kabinety biologické bezpečnosti třídy III nebo izolátory s podobnými standardy výkonu;

Poznámka:   V položce 2B352.f.2. zahrnují izolátory též pružné izolátory, sušicí boxy, anaerobní komory a rukávové boxy a digestoře s laminárním prouděním (uzavřené s vertikálním prouděním).

g. Komory určené k aerosolovým imunologickým testům s „mikroorganismy“, viry nebo „toxiny“, o kapacitě 1 m3 nebo větší.

2CMateriály

Žádné

2DSoftware

2D001„Software“, jiný než uvedený v položce 2D002, speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položkách 2A001 nebo 2B001 až 2B009.

2D002„Software“ pro elektronická zařízení, též je-li součástí elektronického zařízení nebo systému, umožňující elektronickému zařízení nebo systému vykonávat funkce jednotky „číslicového řízení“,] schopný koordinovat současně více než 4 osy za účelem „interpolace tvaru“.

Poznámka 1:   Položka 2D002 nezahrnuje software speciálně konstruovaný nebo upravený pro činnost obráběcích strojů, které nejsou uvedeny v kategori 2.

Poznámka 2:   Položka 2D002 nezahrnuje software pro položky uvedené v 2B002. Viz 2D001 pro „software“ pro položky uvedené v 2B002.

2D101„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v položce 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 nebo 2B119 až 2B122.

POZN.:   VIZ TÉŽ 9D004.

2D201„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedeného v položkách 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 nebo 2B227.

2D202„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položce 2B201.

2D351„Software“ jiný než uvedený v položce 1D003 speciálně konstruovaný pro „užití“ zařízení uvedeného v položce 2B351.

2ETechnologie

2E001„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ zařízení nebo „softwaru“ uvedeného v položce 2 A, 2B nebo 2D.

2E002„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“ zařízení uvedených v položkách 2 A nebo 2B.

2E003Jiné „technologie“:

a. „technologie“ pro „vývoj“ interaktivní grafiky jako nedílné součásti jednotek „číslicového řízení“ pro přípravu nebo úpravu součástkových programů;

b. „technologie“ pro kovozpracující výrobní procesy:

1. „technologie“ pro navrhování nářadí, lisovacích nástrojů nebo upínacích přípravků speciálně určených pro některý z těchto procesů:

a. „superplastické tváření“,

b. „difuzní spojování“, nebo

c. „přímočinné hydraulické lisování“;

2. technická data obsahující technologické postupy nebo níže uvedené parametry, kterými se řídí:

a. „superplastické tváření“ slitin hliníku, slitin titanu nebo „vysoce legovaných slitin“:

1. příprava povrchu,

2. rychlost deformace,

3. teplota,

4. tlak;

b. „difuzní spojování“„vysoce legovaných slitin“ nebo slitin titanu

1. příprava povrchu,

2. teplota,

3. tlak;

c. „přímočinné hydraulické lisování“ slitin hliníku nebo titanu:

1. tlak,

2. doba cyklu;

d. „izostatické zhutňování za tepla“ slitin titanu, slitin hliníku nebo „vysoce legovaných slitin“:

1. teplota,

2. tlak,

3. doba cyklu;

c. „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ hydraulických přetahovacích strojů a jejich forem pro výrobu konstrukcí draků letadel;

d. „technologie“ pro „vývoj“ zařízení pro generování strojních obráběcích instrukcí (tj. součástkových programů) z konstrukčních dat uložených v jednotkách „číslicového řízení“;

e. „technologie“ pro „vývoj“ integračního „softwaru“ pro začlenění expertních systémů pro vyspělou podporu rozhodování o dílenských operacích do jednotek „číslicového řízení“;

f. „technologie“ depozice anorganických krycích povlaků nebo povlaků pro úpravu anorganického povrchu (uvedené ve sloupci 3 následující tabulky) na podkladové substráty, jiné než elektronické, (uvedené ve sloupci 2 následující tabulky) prostřednictvím procesů uvedených ve sloupci 1 následující tabulky a definovaných v technické poznámce.

Poznámka:   Tabulka a technická poznámka jsou uvedeny za položkou 2E301.

POZN.:   Tuto tabulku je třeba vykládat tak, že v ní je stanovena technologie konkrétního procesu nanášení pouze v případě, že se výsledný povlak uvedený ve sloupci 3 nachází v odstavci umístěném na stejné úrovni, jako odpovídající substrát uvedený ve sloupci 2. Například technické údaje týkající se procesu nanášení chemická depozice v parní fázi (CVD) se vztahují k použití silicidů na substráty „kompozity“ uhlík-uhlík, keramické „kompozity“ a „kompozity“ s kovovou „matricí“, avšak nikoli k použití silicidů na substráty cementovaný karbid wolframu (16) a karbid křemíku (18). V druhém případě výsledný povlak není uveden v odstavci sloupce 3 na stejné úrovni jako odstavec sloupce 2 obsahujícímu cementovaný karbid wolframu (16) a karbid křemíku (18).

2E101„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 až 2B122 nebo 2D101.

2E201„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 až 2B232, 2D201 nebo 2D202.

2E301„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zboží uvedeného v položkách 2B350 až 2B352.Tabulka

Technika depozice

1.  Proces nanášení (1) (1)

2.  Substrát

3.  Výsledný povlak

A.  Chemická depozice v parní fázi (CVD)

„Vysoce legované slitiny“

Aluminidy pro vnitřní kanály průchody

Keramika (19) a skla s nízkou roztažností (14)

Silicidy

Karbidy

Dielektrické vrstvy (15)

Diamant

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

„Kompozity“ uhlík-uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Silicidy

Karbidy

Žáruvzdorné kovy

Jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Aluminidy

Legované aluminidy (2)

Nitrid boru

Cementovaný karbid wolframu (16), karbid křemíku (18)

Karbidy

Wolfram

Jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Molybden a slitiny molybdenu

Dielektrické vrstvy (15)

Berylium a slitiny berylia

Dielektrické vrstvy (15)

Diamant

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

Materiály pro okénka snímačů (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamant

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

B.  Fyzikální depozice v parní fázi s tepelným odpařováním (TE-PVD)

 
 

B.1  Fyzikální depozice v parní fázi elektronovým svazkem (EB-PVD)

„Vysoce legované slitiny“

Legované silicidy

Legované aluminidy (2)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Silicidy

Aluminidy

Jejich směsi (4)

Keramika (19) a skla s nízkou roztažností (14)

Dielektrické vrstvy (15)

Korozivzdorná ocel (7)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Jejich směsi (4)

„Kompozity“ uhlík-uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Silicidy

Karbidy

Žáruvzdorné kovy

Jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Nitrid boru

Cementovaný karbid wolframu (16), karbid křemíku (18)

Karbidy

Wolfram

Jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Molybden a slitiny molybdenu

Dielektrické vrstvy (15)

Berylium a slitiny berylia

Dielektrické vrstvy (15)

Boridy

Berylium

Materiály pro okénka snímačů (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Slitiny titanu (13)

Boridy

Nitridy

B.2  Fyzikální depozice v parní fázi s odporovým ohřevem za podpory iontů (PVD)(iontové pokovování)

Keramika (19) a skla s nízkou roztažností (14)

Dielektrické vrstvy (15)

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

„Kompozity“ uhlík-uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Dielectric layers (15)

Cementovaný karbid wolframu (16), karbid křemíku

Dielektrické vrstvy (15)

Molybden a slitiny molybdenu

Dielektrické vrstvy (15)

Berylium a slitiny berylia

Dielektrické vrstvy (15)

Materiály pro okénka snímačů (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

B.3  Fyzikální depozice v parní fázi (PVD): odpařování „laserem“

Keramika (19) a skla s nízkou roztažností (14)

Silicidy

Dielektrické vrstvy (15)

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

„Kompozity“ uhlík-uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Dielektrické vrstvy (15)

Cementovaný karbid wolframu (16), karbid křemíku

Dielektrické vrstvy (15)

Molybden a slitiny molybdenu

Dielektrické vrstvy (15)

Berylium a slitiny berylia

Dielektrické vrstvy (15)

Materiály pro okénka snímačů (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Diamond-like carbon

B.4  Fyzikální depozice v parní fázi (PVD): katodickým obloukovým výbojem

„Vysoce legované slitiny“

Legované silicidy

Legované aluminidy (2)

MCrAlX (5)

Polymery (11) a „kompozity“ s organickou „matricí“

Boridy

Karbidy

Nitridy

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

C.  Cementování v prášku (10) (viz A výše, kde je cementování neprováděné v prášku)

„Kompozity“ uhlík-uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Silicidy

Karbidy

Jejich směsi (4)

Slitiny titanu (13)

Silicidy

Aluminidy

Legované aluminidy (2)

Žáruvzdorné kovy a slitiny (8)

Silicidy

Oxidy

D.  Plazmové stříkání

„Vysoce legované slitiny“

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Jejich směsi (4)

Obrusný nikl-grafit

Obrusné materiály obsahující Ni-Cr-Al

Obrusný Al-Si-polyester

Legované aluminidy (2)

Slitiny hliníku (6)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Silicidy

Jejich směsi (4)

Žáruvzdorné kovy a slitiny (8)

Aluminidy

Silicidy

Karbidy

Korozivzdorná ocel (7)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Jejich směsi (4)

Slitiny titanu (13)

Karbidy

Aluminidy

Silicidy

Legované aluminidy (2)

Obrusný nikl-grafit

Obrusné materiály obsahující Ni-Cr-Al

Obrusný Al-Si-polyester

E.  Depozice řídké kaše

Žáruvzdorné kovy a slitiny a slitiny (8)

Tavené silicidy

Tavené aluminidy s výjimkou aluminidů pro odporové topné prvky

„Kompozity“ uhlík-uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Silicidy

Karbidy

Jejich směsi (4)

F.  Depozice naprašováním

„Vysoce legované slitiny“

Legované silicidy

Legované aluminidy (2)

Aluminidy modifikované ušlechtilými kovy (3)

MCrAlX (5)

Modifikovaný oxid zirkoničitý (12)

Platina

Jejich směsi (4)

Keramika a skla s nízkou roztažností (14)

Silicidy

Platina

Jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

Slitiny titanu (13)

Boridy

Nitridy

Oxidy

Silicidy

Aluminidy

Legované aluminidy (2)

Karbidy

„Kompozity“ uhlík-uhlík, keramické a s kovovou „matricí“

Silicidy

Karbidy

Žáruvzdorné kovy

Jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Nitrid boru

Cementovaný karbid wolframu (16), Karbid křemíku (18)

Karbidy

Wolfram

Jejich směsi (4)

Dielektrické vrstvy (15)

Nitrid boru

Molybden a slitiny molybdenu

Dielektrické vrstvy (15)

Berylium a slitiny berylia

Boridy

Dielektrické vrstvy (15)

Berylium

Materiály pro okénka snímačů (9)

Dielektrické vrstvy (15)

Uhlík s vlastnostmi diamantu (17)

Žáruvzdorné kovy a slitiny (8)

Aluminidy

Silicidy

Oxidy

Karbidy

G.  Iontová implantace

Ocele pro vysokoteplotní ložiska

Přídavky chromu, tantalu nebo niobu (kolumbia)

Slitiny titanu (13)

Boridy

Nitridy

Berylium a slitiny berylia

Boridy

Cementovaný karbid wolframu (16)

Karbidy

Nitridy

(1)   Číslo v závorkách odkazuje na poznámky uvedené za touto tabulkou.

Poznámky k Tabulce – Technika depozice

1. „Procesem depozice“ se rozumí jak oprava a obnova povlaků, tak i nové povlaky.

2. Povlaky z „legovaných aluminidů“ se rozumějí povlaky připravené v jednom nebo více krocích, při nichž se před depozicí aluminidového povlaku nebo po něm nanáší jeden nebo více prvků, a to i v případě, že jsou tyto prvky nanášeny jiným procesem. Nezahrnují však vícenásobné použití procesů cementování v prášku v jediném kroku pro získání legovaných aluminidů.

3. Povlaky z „aluminidů modifikovaných ušlechtilými kovy“ se rozumějí povlaky připravené ve více krocích, při nichž se ušlechtilý kov nebo ušlechtilé kovy nanášejí před nanesením aluminidového povlaku jiným procesem depozice.

4. „Jejich směsmi“ se rozumí infiltrovaný materiál, odstupňované kompozice, současně nanášené povlaky a vícevrstvé povlaky, které se získávají jedním nebo více procesy nanášení, jež jsou uvedeny v tabulce.

5. Výrazem „MCrA1X“ se rozumí povlaková slitina, kde M je kobalt, železo, nikl nebo jejich kombinace a X je hafnium, yttrium, křemík, tantal v jakémkoli množství nebo jiné záměrné přísady o obsahu vyšším než 0,01 % hmotnostních v různých podílech a kombinacích, kromě:

a. CoCrA1Y povlaků, které obsahují méně než 22 % hmotnostních chromu, méně než 7 % hmotnostních hliníku a méně než 2 % hmotnostní yttria;

b. CoCrAlY povlaků, které obsahují 22 až 24 % hmotnostních chromu, 10 až 12 % hmotnostních hliníku a 0,5 až 0,7 % hmotnostních yttria nebo

c. NiCrA1Y povlaků, které obsahují 21 až 23 % hmotnostních chromu, 10 až 12 % hmotnostních hliníku a 0,9 až 1,1 % hmotnostních yttria.

6. „Hliníkovými slitinami“ se rozumějí slitiny, jejichž mez pevnosti v tahu měřená při 293 K (20 °C) je nejméně 190 MPa.

7. „Korozivzdornou ocelí“ se rozumí ocel řady 300 podle AISI (American Iron and Steel Institut) nebo ocel vyhovující odpovídajícím národním normám.

8. „Žáruvzdornými materiály a slitinami“ se rozumějí tyto kovy a jejich slitiny: niob (kolumbium), molybden, wolfram a tantal.

9. „Materiály pro okénka snímačů“ se rozumí: oxid hlinitý, křemík, germanium, sulfid zinečnatý, selenid zinečnatý, arsenid galia, diamant, fosfid galia, safír a tyto halogenidy kovů: materiály okének snímačů o průměru větším než 40 mm v případě fluoridu zirkonia a fluoridu hafnia.

10. „Technologie“ pro jednostupňové cementování v prášku u pevných profilů křídel není do kategorie 2 zahrnuta.

11. „Polymery“: polyimid, polyester, polysulfid, polykarbonáty a polyurethany.

12. Výrazem „modifikovaný oxidem zirkoničitým“ se rozumí oxid zirkoničitý, k němuž byly přidány oxidy jiných kovů (např. vápník, hořčík, yttrium, hafnium, oxidy vzácných zemin) za účelem stabilizace některých krystalografických fází a fázových skladeb. Povlaky, které slouží jako tepelná bariéra a které jsou vyrobeny z oxidu zirkoničitého modifikovaného vápníkem nebo hořčíkem mísením nebo tavením, nejsou zahrnuty.

13. „Slitinami titanu“ se rozumějí pouze slitiny pro letectví a kosmonautiku, jejichž mez pevnosti v tahu, měřená při 293 K (20 °C), je 900 MPa nebo větší.

14. „Skly s nízkou roztažností“ se rozumějí skla, jejichž koeficient tepelné roztažnosti, měřený při 293 K (20 °C), je 1 × 10–7 K–1 nebo menší.

15. „Dielektrickými vrstvami“ se rozumějí povlaky vytvořené z více vrstev izolačních materiálů, v nichž se pro odraz, prostup nebo absorpci různých vlnových pásem využívají interferenční vlastnosti systému složeného z materiálů o různém indexu lomu. Dielektrickými vrstvami se zde rozumějí více než čtyři dielektrické vrstvy nebo vrstvy dielektrického/kovového „kompozitu“.

16. „Cementovaný karbid wolframu“ nezahrnuje materiály pro řezné a tvářecí nástroje z karbidu wolframu/(kobaltu, niklu), karbidu titanu/(kobaltu, niklu), karbidu chromu/nikl-chromu a karbidu chromu/niklu.

17. „Technologie“ speciálně vyvinutá pro nanášení uhlíku s vlastnostmi diamantu na některý z níže uvedených předmětů není zahrnuta:

magnetické disky a hlavy, zařízení pro výrobu předmětů sloužících k jednorázovému použití, ventily pro kohoutky, akustické membrány pro reproduktory, součásti automobilových motorů, řezné nástroje, nástroje pro lisování a děrování, zařízení pro automatizaci kancelářských prací, mikrofony nebo lékařské přístroje nebo licí formy nebo formy pro plasty, vyrobené ze slitin obsahujících méně než 5 % berylia.

18. „Karbid křemíku“ nezahrnuje materiály pro řezné a tvarovací nástroje.

19. Keramickými substráty se ve smyslu této kategorie nerozumějí keramické materiály obsahující nejméně 5 % hmotnostních jílu nebo cementu, ať již samostatně nebo v kombinaci.

Poznámky k Tabulce – Technika depozice

Procesy uvedené ve sloupci 1 tabulky jsou definovány takto:

a. chemická depozice v parní fázi (CVD) je proces nanášení povlaku nebo vytvoření povlaku modifikací povrchu, při kterém se na zahřátý substrát usazuje kov, slitina, „kompozit“, dielektrikum nebo keramika. Plynné reaktanty se rozkládají nebo slučují v blízkosti substrátu, čímž dochází k nanesení žádaného materiálu ve formě prvku, slitiny nebo sloučeniny na substrát. Energii pro tento proces rozkladu nebo chemické reakce lze získat teplem substrátu, plazmou doutnavého výboje nebo „laserovým“ ozářením;

POZN. 1:   Mezi chemické depozice v parní fázi (CVD) patří tyto procesy: depozice směrovaným proudem plynu mimo obal, pulsační chemická depozice v parní fázi, řízená nukleační tepelná depozice (CNTD), plazmochemická depozice v parní fázi.

POZN. 2:   Obalem se rozumí substrát ponořený do práškové směsi.

POZN. 3:   Plynné reaktanty používané v procesu mimo obal se získávají za použití stejných základních reakcí a parametrů jako v procesu cementování v prášku, avšak potahovaný substrát není v kontaktu s práškovou směsí.

b. fyzikální depozice v parní fázi s tepelným odpařováním (TE-PVD) je proces nanášení povlaku ve vakuu při tlaku nižším než 0,1 Pa, při kterém je zdroj tepelné energie použit k odpařování nanášeného materiálu. Výsledkem tohoto procesu je kondenzace nebo ukládání odpařené látky na vhodně umístěné substráty.

Přidávání plynu do vakuové komory během procesu depozice za účelem syntézy sloučených vrstev je obvyklou variantou této techniky.

Běžnou variantou této techniky je též použití svazku iontových nebo elektronových svazků nebo plazmy za účelem vyvolání nebo podpory nanášení povlaku. Charakteristickým rysem těchto postupů může být použití monitorů pro účely provozního měření optických charakteristik a tloušťky povlaků.

Specifickými TE-PVD procesy jsou:

1. fyzikální depozice v parní fázi elektronovým svazkem využívající k ohřevu a odpařování materiálu, který tvoří povlak, elektronový svazek;

2. fyzikální depozice v parní fázi s odporovým ohřevem za podpory iontů využívající k vytváření řízeného a jednotného toku odpařených povlakových materiálů elektrické odporové topné zdroje v kombinaci se soustředěnými iontovými paprsky;

3. „laserové“ odpařování využívající k odpařování materiálu, který tvoří povlak, buď pulsní „laserové“ paprsky, nebo „laserové“ paprsky se spojitou vlnou;

4. depozice katodickým obloukem využívající spotřebovatelnou katodu z materiálu, který tvoří povlak a má obloukový výboj vytvořený na povrchu mžikovým sepnutím uzemněného spouštěče. Řízeným pohybem hoření oblouku se eroduje povrch katody, čímž vzniká vysoce ionizované plazma. Anodou může být buď kužel uchycený přes izolátor na obvodu katody, nebo komora. Pro nanášení mimo osu přímé viditelnosti se používá předpětí substrátu;

Pozn.:   Tato definice nezahrnuje nanášení neřízeným katodickým obloukem na substráty bez předpětí.

5. iontové pokovování je speciální modifikace obecného procesu TE-PVD, ve kterém se pro ionizaci nanášených látek používá plazma nebo jiný zdroj iontů, přičemž se na substrát přikládá záporné předpětí usnadňující vyloučení látek z plazmy. Zavádění reaktivních látek, odpařování tuhých látek v provozní komoře a použití monitorů pro provozní měření optických vlastností a tloušťky povlaků jsou obvyklými modifikacemi tohoto procesu;

c. cementování v prášku je proces vytvoření povlaku modifikací povrchu nebo proces nanášení povlaku, při kterém je substrát ponořován do práškové směsi (obalu) skládající se z těchto složek:

1. nanášené kovové prášky (obvykle hliník, chrom, křemík nebo jejich kombinace),

2. aktivátor (obvykle halogenidová sůl) a

3. inertní prášek, nejčastěji oxid hliníku.

Substrát a prášková směs jsou uloženy v retortě, která je po dobu dostatečnou pro vytvoření povlaku vyhřívána na teplotu 1 030 K (757 °C) až 1 375 K (1 102 °C);

d. plazmové stříkání je proces nanášení povlaku, při němž plazmový hořák (stříkací pistole), který tvoří a reguluje plazmu, přijímá povlakový materiál ve formě prášku nebo drátu, taví a vrhá jej na substrát, na kterém se tak vytváří celistvě spojený povlak. Plazmovým stříkáním se rozumí buď nízkotlaké plazmové stříkání, nebo vysokorychlostní plazmové stříkání;

POZN. 1:   Výrazem nízkotlaký se rozumí, že tlak je nižší než okolní atmosférický tlak.

POZN. 2:   Výrazem vysokorychlostní se rozumí, že rychlost plynu na výstupu z trysky je při 293 K (20 °C) a 0,1 MPa vyšší než 750 m/s.

e. nanášení řídké kaše je proces vytvoření povlaku modifikací povrchu nebo nanášení povlaku, při němž kovový nebo keramický prášek s organickým pojivem suspenduje v kapalině a nanáší se na substrát buď stříkáním, ponořením nebo natíráním. Poté se suší na vzduchu nebo v peci a tepelně zpracovává tak, aby bylo docíleno požadovaného povlaku;

f. naprašování je proces vytvoření povlaku založený na přenosu pohybové energie, při němž se v elektrickém poli urychlují kladné ionty směrem k povrchu terče (povlakový materiál). Kinetická energie dopadajících iontů způsobuje, že se z povrchu terče uvolňují atomy, které se ukládají na vhodně nastavený substrát;

POZN. 1:   Tabulka se vztahuje pouze na proces triodového, magnetronového nebo reaktivního naprašování, které se používá pro zvýšení přilnavosti povlaku a rychlosti nanášení a na vysokofrekvenční (RF) naprašování používané za účelem odpařování nekovových povlakových materiálů.

POZN. 2:   Pro aktivaci nanášení lze používat iontové paprsky o nízké energii (méně než 5 keV).

g. iontová implantace je proces vytvoření povlaku modifikací povrchu, při němž se prvek, který se má legovat, ionizuje, urychluje gradientem napětí a implantuje do povrchové vrstvy substrátu. Patří sem procesy, ve kterých se iontová implantace provádí fyzikální depozicí v parní fázi elektronovým svazkem nebo naprašováním.

KATEGORIE 3

ELEKTRONIKA

3ASystémy, zařízení a součásti

Poznámka 1:   Kontrolní status zařízení a součástí popsaných v položkách 3A001 nebo 3A002, jiných než popsaných v položkách 3A001.a.3. až 3A001.a.10. nebo 3A001.a.12., které jsou speciálně konstruované nebo které mají totožné funkční vlastnosti jako jiná zařízení, je určen kontrolním statusem těchto jiných zařízení.

Poznámka 2:   Status integrovaných obvodů popsaných v položkách 3A001.a.3. až 3A001.a.9. nebo 3A001.a.12., které jsou pevně naprogramovány nebo konstruovány pro specifickou funkci v jiných zařízeních, je určen statusem těchto jiných zařízení.

POZN.:   Pokud výrobce nebo žadatel nemůže určit status jiného zařízení, řídí se status integrovaných obvodů položkami 3A001.a.3. až 3A001.a.9. a 3A001.a.12.

3A001Elektronické součásti a speciálně pro ně konstruované součásti:

a. integrované obvody pro všeobecné použití:

Poznámka 1:   Kontrolní status polovodičových destiček (dokončených nebo nedokončených) s určenou funkcí se hodnotí podle parametrů uvedených v položce 3A001.a.

Poznámka 2:   Do integrovaných obvodů patří tyto typy:

  „monolitické integrované obvody“,

  „hybridní integrované obvody“,

  „vícečipové integrované obvody“,

  „integrované obvody vrstvového typu“, včetně křemíkových obvodů na safírové podložce,

  „optické integrované obvody“.

1. integrované obvody konstruované nebo klasifikované jako radiačně odolné, které vydrží:

a. celkovou dávku radiace 5 × 103 Gy (křemík) nebo vyšší,

b. rychlost dávky 5 × 106 Gy (křemík)/s nebo vyšší, nebo

c. kontinuální (integrovaný) tok neutronů (ekvivalent 1 MeV) 5 × 1013 n/cm2 nebo vyšší na křemíkové podložce nebo jeho ekvivalent pro jiné materiály;

Poznámka:   Položka 3A001.a.1.c. se nevztahuje na kov-izolant-polovodiče (MIS).

2. „mikroprocesorové mikroobvody“, „mikropočítačové mikroobvody“, mikroregulátorové mikroobvody, paměťové integrované obvody vyrobené ze složených polovodičů, analogově-číslicové převodníky a číslicově-analogové převodníky, elektro-optické nebo „optické integrované obvody“ pro „zpracování signálů“, uživatelem programovatelná logická pole, zákaznické integrované obvody, pro které buď není známa funkce, nebo není znám status zařízení, ve kterém bude integrovaný obvod použit, procesory pro rychlou Fourierovu transformaci (FFT), elektricky vymazatelné programovatelné permanentní paměti (EEPROMs), vyrovnávací paměti flash nebo statické paměti s náhodným výběrem (SRAMs), které mají některou z těchto vlastností:

a. jsou určeny pro provoz při okolní teplotě vyšší než 398 K (125 °C);

b. jsou určeny pro provoz při okolní teplotě nižší 218 K (– 55 °C), nebo

c. jsou určeny pro provoz v celém intervalu okolních teplot od 218 K (– 55 °C) do 398 K (125 °C);

Poznámka:   Položka 3A001.a.2. nezahrnuje integrované obvody pro civilní automobily nebo pro železniční vlaky.

3. „mikroprocesorové mikroobvody“, „mikropočítačové mikroobvody“ a mikroregulátorové mikroobvody vyrobené ze složených polovodičů a pracující při hodinových frekvencích vyšších než 40 MHz;

Poznámka:   Položka 3A001.a.3. zahrnuje číslicové signální procesory, číslicové maticové procesory a číslicové koprocesory.

4. neužívá se;

5. integrované obvody analogově-číslicových (ADC) a číslicově-analogových převodníků (DAC):

a. analogově-číslicové převodníky (ADC), které mají některou z těchto vlastností:

POZN.:   VIZ TÉŽ 3A101

1. rozlišení nejméně 8 bitů, avšak menší než 10 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 500 milionů slov za sekundu,

2. rozlišení 10 bitů nebo větší, avšak menší než 12 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 300 milionů slov za sekundu,

3. rozlišení 12 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 200 milionů slov za sekundu,

4. rozlišení větší než 12 bitů, avšak rovnající se nebo menší než 14 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 125 milionů slov za sekundu, nebo

5. rozlišení větší než 14 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 20 milion slov za sekundu;

Technické poznámky:

1.   Rozlišení n bitu odpovídá kvantizaci 2n stavu.

2.   Počet bitů ve výstupním slově je roven rozlišení analogově-číslicového převodníku (ADC).

3.   Výstupní rychlost je maximální výstupní rychlost převodníku, bez ohledu na architekturu nebo nadměrné vzorkování.

4.   U „vícekanálových ADC“ nejsou výstupy sčítány a výstupní rychlostí je maximální výstupní rychlost každého kanálu.

5.   U „prokládaných ADC“ nebo u „vícekanálových ADC“, u nichž je stanoven prokládaný operační mód, se výstupy sčítají a rychlost výstupu je celková společná rychlost výstupu všech výstupů.

6.   Prodejci mohou označovat výstupní rychlost i výrazy vzorkovací rychlost, rychlost konverze nebo rychlost propustnosti. Často se uvádí v megahertzích (MHz) nebo v milionech vzorků za sekundu (MSPS).

7.   Pro účely měření výstupní rychlosti odpovídá jedno výstupní slovo za sekundu jednomu hertzi nebo jednomu vzorku za sekundu.

8.   „Vícekanálová ADC“: zařízení, která obsahují více než jeden ADC, navržená tak, aby měl každý ADC svůj vlastní analogový vstup.

9.   „Prokládaná ADC“: zařízení, která mají více jednotek ADC, které odebírají vzorky z totožného analogového vstupu v rozdílný časový okamžik tak, aby při sečtení výstupů byl analogový vstup účinně navzorkován a převeden vyšší vzorkovací rychlostí.

b. číslicově-analogické převodníky (DAC), které mají některou z těchto vlastností:

1. Rozlišení 10 bitů nebo vyšší s „nastavenou rychlostí aktualizace“3 500 MSPS nebo vyšší, nebo

2. Rozlišení 12 bitů nebo vyšší s „nastavenou rychlostí aktualizace“1 250 MSPS nebo vyšší, které mají některou z těchto vlastností:

a. Doba ustálení na 0,024 % z plného rozkmitu při úplném kroku je kratší než 9 ns, nebo

b. „Dynamický rozsah bez parazitních složek (SFDR)“: více než 68 dBc (přenos) při syntetizaci plného rozkmitu analogového signálu 100 MHz nebo nejvyšší plné frekvence specifikovaného analogového signálu nižšího než 100 MHz.

Technická poznámka:

1.   „Dynamický rozsah bez parazitních složek“ (SFDR): poměr hodnoty RMS přenosové frekvence (nejsilnější složka signálu) u vstupu DAC k hodnotě RMS druhého nejsilnějšího zvuku nebo složky harmonického zkreslení u výstupu.

2.   SFDR se určuje přímo podle specifikační tabulky nebo z charakterizačních přehledů SFDR ve srovnání s frekvencemi.

3.   Signálem s plným rozkmitem se rozumí signál, jehož amplituda je větší než - 3dBfs:

4.   „Nastavená rychlost aktualizace“ u DAC:

a.   u běžných DAC (bez převzorkování) je „nastavená rychlost aktualizace“ rychlostí, kterou je digitální signál převeden do analogového signálu a analogové hodnoty výstupu jsou změněny pomocí DAC. DAC, u kterého lze obejít převzorkování (hodnota převzorkování 1), by měl být považován za běžný DAC (bez převzorkování);

b.   u DAC s převzorkováním se „nastavenou rychlostí aktualizace“ rozumí rychlost aktualizace DAC dělená nejmenším interpolačním faktorem. U DAC s převzorkováním se „nastavená rychlost aktualizace“ může vyjádřit různě, včetně těchto hodnot:

  rychlostí vstupních dat

  rychlostí vstupních slov

  vstupní vzorkovací frekvence

  maximální celkovou rychlostí vstupní sběrnice

  maximální rychlostí hodin DAC pro hodinový vstup DAC.

6. elektrooptické a „optické integrované obvody“ pro „zpracování signálů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. jedna nebo více vnitřních „laserových“ diod;

b. jeden nebo více vnitřních prvků pro detekci světla, a

c. optické vlnovody;

7. „uživatelem programovatelná logická zařízení“, která mají některou z těchto vlastností:

a. maximální počet číselných vstupů/výstupů je vyšší než 200, nebo

b. systémový počet hradel vyšší než 230 000;

Poznámka:   Položka 3A001.a.7. zahrnuje:

  jednoduchá programovatelná logická zařízení (SPLD),

  složitá programovatelná logická zařízení (CPLD),

  uživatelem programovatelná hradlová pole (FPGA),

  uživatelem programovatelná logická pole (FPLA),

  uživatelem programovatelné vnitřní spoje (FPIC).

Technické poznámky:

1.   „Uživatelem programovatelná logická zařízení“ jsou též známa jako uživatelem programovatelná hradla nebo uživatelem programovatelná logická pole.

2.   Maximální počet číselných vstupů/výstupů uvedený v položce 3A001.a.7.a. se rovněž uvádí jako maximální vstupy/výstupy uživatele či maximální dostupné vstupy/výstupy bez ohledu na to, je-li integrovaný obvod v pouzdru, či nezapouzdřený

8. nevyužito;

9. integrované obvody pro neuronové sítě;

10. zákaznické integrované obvody, u nichž výrobci buď není známa funkce nebo není znám kontrolní status zařízení, ve kterém bude integrovaný obvod použit a které mají některou z těchto vlastností:

a. více než 1 500 vývodů;

b. typickou „dobu zpoždění základního hradla“ menší než 0,02 ns, nebo

c. pracovní frekvenci větší než 3 GHz;

11. číslicové integrované obvody, jiné než popsané v položkách 3A001.a.3. až 3A001.a.10. a 3A001.a.12., které jsou založeny na jakémkoli složeném polovodiči a které mají některou z těchto vlastností:

a. ekvivalentní počet hradel větší než 3 000 (dvouvstupová hradla), nebo

b. překlápěcí frekvenci vyšší než 1,2 GHz;

12. procesory pro rychlou Fourierovu transformaci (FFT), jejichž jmenovitá doba provádění pro N-bodovou komplexní FFT činí méně než (N log2 N)/20 480 ms, kde N je počet bodů;

Technická poznámka:

Rovná-li se N 1 024 bodům, činí doba provádění podle vzorce uvedeného v položce 3A001.a.12. 500 μs.

b. Mikrovlnná zařízení nebo zařízení pracující s milimetrovými vlnami:

1. vakuové elektronky a katody:

Poznámka 1:   Položka 3A001.b.1. nezahrnuje elektronky konstruované nebo určené pro provoz v jakémkoliv frekvenčním pásmu s oběma těmito vlastnostmi:

a.   nejvýše 31,8 GHz, a

b.   jsou „přiděleny podle ITU“ pro radiokomunikační služby, nikoliv však pro navigační rádiové služby.

Poznámka 2:   Položka 3A001.b.1. nezahrnuje elektronky, které nejsou „vhodné pro kosmické aplikace“ a které mají všechny tyto vlastnosti:

a.   průměrný výstupní výkon 50 W nebo menší, a

b.   jsou konstruovány nebo určeny pro činnost v kterémkoliv frekvenčním pásmu se všemi těmito vlastnostmi:

1.   více než 31,8 GHz, avšak nejvýše 43,5 GHz, a

2.   jsou „přiděleny podle ITU“ pro radiokomunikační služby, nikoliv však pro navigační rádiové služby.

a. elektronky s postupnou vlnou, impulsovou nebo trvalou vlnou, které mají tyto vlastnosti:

1. elektronky pracují při frekvencích vyšších než 31,8 GHz,

2. elektronky mají topný prvek katody s dobou náběhu na jmenovitý RF výkon menší než 3 s,

3. elektronky s vázanou dutinou nebo jejich deriváty s „frakční šířkou pásma“ větší než 7 % nebo špičkovým výkonem vyšším než 2,5 kW,

4. elektronky s elektrodou ve tvaru šroubovice nebo jejich deriváty, které mají některou z těchto vlastností:

a. „okamžitá šířka pásma“ větší než 1 oktáva a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 0,5;

b. „okamžitá šířka pásma“ nejvýše 1 oktáva a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 1, nebo

c. jsou „vhodné pro kosmické aplikace“;

b. zesilovací elektronky se zkříženými poli o zisku větším než 17 dB;

c. impregnované katody konstruované pro elektronky produkující trvalou emisní proudovou hustotu při jmenovitých pracovních podmínkách vyšších než 5 A/cm2;

2. mikrovlnné zesilovače výkonu s „monolitickými integrovanými obvody“ (MMIC), které mají některou z těchto vlastností:

a. jsou nastavené na činnost při frekvencích vyšších než 3,2 GHz a nejvýše 6,8 GHz a s průměrným výstupním výkonem vyšším než 4 W (36 dBm) s „frakční šířkou pásma“ větší než 15 %;

b. jsou nastavené na činnost při frekvencích vyšších než 6,8 GHz a nejvýše 16 GHz a s průměrným výstupním výkonem vyšším než 1 W (30 dBm) s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

c. jsou nastavené na činnost při frekvencích vyšších než 16 GHz a nejvýše 31,8 GHz a s průměrným výstupním výkonem vyšším než 0,8 W (29 dBm) s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

d. jsou nastavené na činnost při frekvencích vyšších než 31,8 GHz a nejvýše 37,5 GHz a s průměrným výstupním výkonem vyšším než 0,1 nW;

e. jsou nastavené na činnost při frekvencích vyšších než 37,5 GHz a nejvýše 43,5 GHz a s průměrným výstupním výkonem vyšším než 0,25 W (24 dBm) s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %, nebo

f. jsou nastavené na činnost při frekvencích vyšších než 43,5 GHz a s průměrným výstupním výkonem vyšším než 0,1 nW;

Poznámka 1:   Neužívá se.

Poznámka 2:   Kontrolní status MMIC, jehož jmenovitá provozní frekvence zahrnuje frekvence uvedené ve více než jednom frekvenčním pásmu podle 3A001.b.2.a až 3A001.b.2.f. je určen nejnižším prahem průměrného výstupu výkonu.

Poznámka 3:   Poznámky 1 a 2 ke kategorii 3 A znamenají, že 3A001.b.2 nezahrnuje MMICs, pokud jsou speciálně vyrobené pro jiné použití, např. telekomunikace, radary, automobily.

3. Diskrétní mikrovlnné transistory, které mají některou z těchto vlastností:

a. určené pro provoz při frekvencích vyšších než 3,2 GHz a nejvýše 6,8 GHz a mající průměrný výstupní výkon vyšší než 60 W (47,8 dBm);

b. určené pro provoz při frekvencích vyšších než 6,8 GHz a nejvýše 31,8 GHz a mající průměrný výstupní výkon vyšší než 20 W (43 dBm);

c. určené pro provoz při frekvencích vyšších než 31,8 GHz a nejvýše 37,5 GHz a mající průměrný výstupní výkon vyšší než 0,5 W (27 dBm);

d. určené pro provoz při frekvencích vyšších než 37,5 GHz a nejvýše 43,5 GHz a mající průměrný výstupní výkon vyšší než 1 W (30 dBm), nebo

e. jsou nastavené na činnost při frekvencích vyšších než 43,5 GHz a s průměrným výstupním výkonem vyšším než 0,1 nW;

Poznámka:   Kontrolní status tranzistoru, jehož jmenovitá provozní frekvence zahrnuje frekvence uvedené ve více než jednom frekvenčním pásmu podle 3A001.b.3.a až 3A001b.3.e., je určen nejnižším prahem průměrného výstupního výkonu.

4. mikrovlnné zesilovače v pevné fázi a mikrovlnné montážní celky/moduly obsahující mikrovlnné zesilovače v pevné fázi, které mají některou z těchto vlastností:

a. jsou nastavené na činnost při frekvencích vyšších než 3,2 GHz a nejvýše 6,8 GHz a s průměrným výstupním výkonem vyšším než 60 W (47,8 dBm) s „frakční šířkou pásma“ větší než 15 %;

b. jsou nastavené na činnost při frekvencích vyšších než 6,8 GHz a nejvýše 31,8 GHz a s průměrným výstupním výkonem vyšším než 15 W (42 dBm) s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

c. jsou nastavené na činnost při frekvencích vyšších než 31,8 GHz a nejvýše 37,5 GHz a s průměrným výstupním výkonem vyšším než 0,1 nW;

d. jsou nastavené na činnost při frekvencích vyšších než 37,5 GHz a nejvýše 43,5 GHz a s průměrným výstupním výkonem vyšším než 1 W (30 dBm) s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

e. jsou nastavené na činnost při frekvencích vyšších než 43,5 GHz a s průměrným výstupním výkonem vyšším než 0,1 nW, nebo

f. jsou nastavené na činnost při frekvencích vyšších než 3,2 GHz a mají všechny tyto vlastnosti:

1. průměrný výstupní výkon (ve wattech) P větší než 150 děleno maximální operační frekvencí (v GHz) na druhou [P > 150 W * GHz2/fGHz 2],

2. „frakční šířka pásma“ 5 % nebo více, a

3. dvě strany navzájem kolmé o délce d (v cm) nejvýše 15 děleno nejmenší operační frekvencí v GHz [d ≤ 15 cm*GHz/fGHz];

Technická poznámka:

3,2 GHz by měla být použita jako nejnižší provozní frekvence (fGHz) ve vzorci uvedeném v položce 3A001.b.4.f.3 u zesilovačů, jež mají jmenovitý provozní rozsah směrem dolů až 3,2 GHz a nižší [d ≤ 15 cm*GHz/3,2 GHz];

POZN.:   Zesilovače výkonu MMIC by měly být hodnoceny podle kritérií v položce 3A001.b.2.

Poznámka 1:   Neužívá se

Poznámka 2:   Kontrolní status položky, jejíž jmenovitá provozní frekvence zahrnuje frekvence uvedené ve více než jednom frekvenčním pásmu podle 3A001.b.4.a až 3A001.b.4.e, je určen nejnižším prahem průměrného výstupu výkonu.

5. elektronicky nebo magneticky laditelné pásmové propusti nebo pásmové zdrže, které mají více než 5 laditelných rezonátorů s možností ladění 1,5:1 přes frekvenční pásmo (fmax/fmin) za méně než 10 μs a které mají některou z těchto vlastností:

a. šířka pásma propusti větší než 0,5 % středové frekvence, nebo

b. šířka pásma zdrže menší než 0,5 % středové frekvence;

6. nevyužito;

7. konvertory a harmonické směšovače konstruované pro rozšíření frekvenčního rozsahu zařízení popsaných v položkách 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. nebo 3A002.f. nad stanovené mezní hodnoty;

8. mikrovlnné zesilovače výkonu obsahující elektronky uvedené v položce 3A001.b.1., které mají všechny tyto vlastnosti:

a. pracovní frekvence vyšší než 3 GHz;

b. poměr průměrného výstupního výkonu k hmotnosti vyšší než 80 W/kg, a

c. objem menší než 400 cm3;

Poznámka:   Položka 3A001.b.8. nezahrnuje zařízení konstruovaná nebo určená pro provoz v kterémkoliv frekvenčním pásmu, které je „přiděleno podle ITU“ pro radiokomunikační služby, nikoliv však pro navigační rádiové služby.

9. Mikrovlnné výkonové moduly (MPM), sestávající nejméně z elektronek s postupnou vlnou, mikrovlnného „monolitického integrovaného obvodu“ a integrovaného elektronického regulátoru napětí, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. „čas zapnutí“ z vypnutého stavu do plně provozního stavu kratší než 10 sekund;

b. objem menší než je maximální jmenovitý výkon ve wattech násobený 10 cm3/W a

c. „okamžitou šířku pásma“ větší než 1 oktáva (fmax > 2 fmin) a kteroukoliv z těchto vlastností:

1. pro frekvence rovné nebo nižší než 18 GHz, vysokofrekvenční (RF) výstupní výkon vyšší než 100 W; nebo

2. frekvenci vyšší než 18 GHz.

Technické poznámky:

1.   Pro výpočet objemu v položce 3A001.b.9.b., je poskytnut tento příklad: pro maximální jmenovitý výkon 20 W by objem činil: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.   „,Čas zapnutí“ v položce 3A001.b.9.a. znamená dobu od plně vypnutého stavu do plně provozního stavu; tzn. tento čas zahrnuje dobu zahřátí MPM.

10. Oscilátory nebo montážní celky oscilátorů konstruované tak, aby fungovaly se všemi těmito vlastnostmi:

a. fázový šum s jedním postranním pásmem (SSB) v dBc/Hz lepší než –(126 + 20 log10F - 20 log10f) pro 10 Hz < F < 10 kHz, a

b. fázový šum s jedním postranním pásmem (SSB) v dBc/Hz lepší než –(114 + 20 log10F - 20 log10f) pro 10 kHz ≤ F < 500 kHz;

Technická poznámka:

položce 3A001.b.10. je F odchylka pracovní frekvence v Hz a f je pracovní frekvence v MHz.

11. „Elektronické sestavy“„frekvenčních syntetizátorů“, které mají „dobu přepínání frekvence“ podle kteréhokoli z těchto pravidel:

a. kratší než 312 ps;

b. kratší než 100 μs pro každou změnu frekvence přesahující 1,6 GHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 3,2 GHz, avšak nepřesahujícího 10,6 GHz;

c. kratší než 250 μs pro každou změnu frekvence přesahující 550 MHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 10,6 GHz, avšak nepřesahujícího 31,8 GHz;

d. kratší než 500 μs pro každou změnu frekvence přesahující 550 MHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 31,8 GHz, avšak nepřesahujícího 43,5 GHz, nebo

e. kratší než 1 ms v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 43,5 GHz.

POZN.:   Pokud jde o „analyzátory signálů“ pro obecné účely, viz položka 3A002.c., generátory signálů viz položka 3A002.d., síťové analyzátory viz položka 3A002.e. a mikrovlnné zkušební přijímače viz položka 3A002.f.

c. zařízení s akustickou vlnou a speciálně pro ně konstruované součásti:

1. zařízení s povrchovou akustickou vlnou a s podpovrchovou akustickou vlnou, která mají některou z těchto vlastností:

a. nosná frekvence vyšší než 6 GHz;

b. nosná frekvence vyšší než 1 GHz, ale nejvýše 6 GHz, a některá z těchto vlastností:

1. „potlačení postranních laloků frekvence“ větší než 65 dB,

2. součin maximální doby zpoždění a šířky pásma (doba v μs a šířka pásma v MHz) větší než 100,

3. šířka pásma větší než 250 MHz, nebo

4. disperzní zpoždění větší než 10 μs, nebo

c. nosná frekvence nejvýše 1 GHz a některá z těchto vlastností:

1. součin maximální doby zpoždění a šířky pásma (doba v μs a šířka pásma v MHz) větší než 100,

2. disperzní zpoždění větší než 10 μs, nebo

3. „potlačení postranních laloků frekvence“ větší než 65 dB a šířka pásma větší než 100 MHz;

Technická poznámka:

„potlačení postranních laloků frekvence“ je maximální hodnota potlačení uvedená na bezpečnostním listu.

2. zařízení s prostorovou akustickou vlnou, jež umožňují přímé zpracování signálů při frekvencích větších než 6 GHz;

3. akusticko-optická zařízení na „zpracování signálů“, která využívají interakci mezi akustickými vlnami (prostorovými nebo povrchovými) a světelnými vlnami a umožňují přímé zpracování signálů nebo obrazů, včetně spektrální analýzy, korelace nebo konvoluce;

Pozn.:   Položka 3A001.c. se nevztahuje na zařízení s akustickou vlnou, která se omezují na použití jako jednopásmová propust, dolní propust, horní propust nebo pásmová zádrž, nebo na funkci rezonátoru.

d. elektronická zařízení a obvody, které obsahují součástky vyrobené ze „supravodivých“ materiálů speciálně konstruovaných pro činnost při teplotách pod „kritickou teplotou“ alespoň jedné ze „supravodivých“ složek a které mají některou z těchto vlastností:

1. spínání proudu pro číslicové obvody využívající „supravodivá“ hradla se součinem doby zpoždění na jedno hradlo (v sekundách) a ztráty výkonu na jedno hradlo (ve wattech) menším než 10–14 J, nebo

2. frekvenční selekce při všech frekvencích využívajících rezonanční obvody s hodnotami jakosti Q vyššími než 10 000;

e. vysokoenergetická zařízení:

1. „články“:

a. „primární články“, které mají „hustotu energie“ vyšší než 550 Wh/kg při 20 °C;

b. „sekundární články“, které mají „hustotu energie“ vyšší než 250 Wh/kg při 20 °C,

Technické poznámky:

1.   Pro účely položky 3A001.e.1., se „hustota energie“ (Wh/kg) vypočte z jmenovitého napětí vynásobeného jmenovitou kapacitou v ampérhodinách (Ah) děleno hmotností v kilogramech. Pokud jmenovitá kapacita není uvedena, vypočítá se hustota energie z čtverce jmenovitého napětí vynásobeného poté dobou vybíjení v hodinách děleno vybíjecí zátěží v ohmech a hmotností v kilogramech.

2.   Pro účely položky 3A001.e.1. se „článkem“ rozumí elektrochemické zařízení, které má kladné i záporné elektrody, a elektrolyt, a je zdrojem elektrické energie. Jedná se o základní stavební prvek baterie.

3.   Pro účely položky 3A001.e.1.a. se „primárním článkem“ rozumí „článek“, který není určen k tomu, aby byl nabíjen jiným zdrojem.

4.   Pro účely položky 3A001.e.1.b. se „sekundárním článkem“ rozumí „článek“, který je určen k tomu, aby byl nabíjen vnějším elektrickým zdrojem.

Poznámka:   Položka 3A001.e.1. nezahrnuje baterie, včetně jednočlánkových baterií.

2. vysokoenergetické akumulační kondenzátory:

POZN.:   VIZ TÉŽ 3A201.a.

a. kondenzátory s opakovací frekvencí méně než 10 Hz (jednorázové akumulační kondenzátory), které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jmenovité napětí rovnající se nebo větší než 5 kV,

2. hustota energie rovnající se nebo větší než 250 J/kg, a

3. celková energie rovnající se nebo větší než 25 kJ;

b. kondenzátory s opakovací frekvencí nejméně 10 Hz, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jmenovité napětí rovnající se nebo větší než 5 kV,

2. hustota energie rovnající se nebo větší než 50 J/kg,

3. celková energie rovnající se nebo větší než 100 J, a

4. životnost rovnající se nebo větší než 10 000 cyklů nabití/vybití;

3. „supravodivé“ elektromagnety a solenoidy, speciálně konstruované k plnému nabití nebo vybití za méně než jednu sekundu, které mají všechny tyto vlastnosti:

POZN.:   VIZ TÉŽ 3A201.b.

Poznámka:   Položka 3A001.e.3 nezahrnuje „supravodivé“ elektromagnety nebo solenoidy speciálně konstruované pro lékařské přístroje k zobrazování na principu magnetické rezonance (MRI).

a. energie dodaná při vybití vyšší než 10 kJ během první sekundy;

b. vnitřní průměr vinutí vedoucích proud větší než 250 mm, a

c. jsou určeny pro magnetickou indukci větší než 8 T nebo „celkovou proudovou hustotu“ ve vinutí větší než 300 A/mm2;

4. Solární články, sestavy propojených článků s krycím sklem (CIC), solární panely a solární pole, které jsou „vhodné pro kosmické aplikace“, a jejichž minimální průměrná účinnost při provozní teplotě 301 K (28 °C) za simulovaného osvětlení „AM0“ s intenzitou ozáření 1 367 wattů na metr čtvereční (W/m2) je vyšší než 20 %;

Technická poznámka

Pojmem „AM0“ nebo „Air Mass Zero“ se rozumí spektrální intenzita záření slunečního světla ve vnější atmosféře Země, je-li vzdálenost Země od Slunce jedna astronomická jednotka (AU).

f. snímače absolutní polohy se vstupem z otočného hřídele, které mají přesnost rovnou nebo menší (lepší) než ± 1,0 úhlové vteřiny;

g. polovodičová pulsní výkonová spínací tyristorová zařízení a „tyristorové moduly“ využívající buď elektricky, opticky řízených metod spínání nebo metod spínání řízených elektronovým zářením, a které mají kteroukoliv z těchto vlastností:

1. Maximální rychlost růstu proudu při zapnutí (di/dt) vyšší než 30 000 A/μs a napětí ve vypnutém stavu vyšší než 1 100 V nebo

2. Maximum rychlost růstu proudu (di/dt) vyšší než 2 000 A/μs a obě tyto vlastnosti:

a. Špičkové napětí při vypnutém stavu rovno nebo vyšší než 3 000 V, a

b. Špičkový (rázový) proud rovný neb vyšší než 3 000 A.

Pozn 1:   Položka 3A001.g. zahrnuje:

  Křemíkově řízené usměrňovače (SCRs)

  Elektricky spínané tyristory (ETTs)

  Světlem spínané tyristory (LTTs)

  Integrované hradlem komutované tyristory (IGCTs)

  Hradlem vypínané tyristory (GTOs)

  Tyristory řízené MOS (MCTs)

  Solidtrony

Pozn 2:   Položka 3A001.g. nezahrnuje řídící tyristorová zařízení a „tyristorové moduly“ zahrnuté do vybavení určeného pro aplikace na civilních železnicích nebo v „civilních letadlech“.

Technická poznámka:

Pro účely položky 3A001.g. obsahuje „tyristorový modul“ jedno nebo více tyristorových zařízení.

h. polovodičové výkonové spínače a diody na regulaci výkonu či „moduly“, které mají tyto vlastnosti:

1. jsou určeny pro maximální pracovní spojovací teplotu vyšší než 488 K (215 °C);

2. opakovatelné vrcholové napětí v nevodivém stavu (blokovací napětí) větší než 300 V, a

3. stejnosměrný proud větší než 1 A.

Poznámka 1:   Opakovatelné vrcholové napětí v nevodivém stavu uvedené v položce 3A001.h. zahrnuje napětí mezi vývodem a zdrojem, kolektorem a emitorem, opakovatelné vrcholové závěrné napětí a opakovatelné vrcholové blokovací napětí v nevodivém stavu.

Poznámka 2:   položka 3A001.h. zahrnuje:

  tranzistory s přechodovým hradlem (JFET)

  vertikální tranzistory s přechodovým hradlem (VJFET)

  výkonové tranzistory typu MOSFET

  tranzistory řízené pólem s dvojitou difúzní strukturou kov-oxid-polovodič (DMOSFET)

  bipolární tranzistory s izolovaným hradlem (IGBT)

  tranzistory s vysokou pohyblivostí elektronů (HEMT)

  bipolární plošné tranzistory (BJT)

  tyristory a řízené křemíkové usměrňovače (SCR)

  vypínací tyristory GTO

  tyristory vypínané emitorem (ETO)

  diody PIN

  Schottkyho diody

Poznámka 3:   položka 3A001.h. nezahrnuje spínače, diody či „moduly“ zakomponované do vybavení určeného pro použití v civilních automobilech, civilních železničních vlacích a „civilních letadlech“.

Technická poznámka:

Pro účely položky 3A001.h. obsahují „moduly“ jeden nebo více polovodičových výkonových spínačů či diod regulaci výkonu.

3A002Univerzální elektronická zařízení a jejich příslušenství:

a. záznamová zařízení a pro ně speciálně konstruované zkušební pásky:

1. analogové přístrojové magnetopáskové záznamníky, včetně těch, které umožňují záznam číslicových signálů (např. používající modul s velkokapacitním číslicovým záznamem (HDDR)), které mají některou z těchto vlastností:

a. šířka pásma větší než 4 MHz na jeden elektronický kanál nebo stopu;

b. šířka pásma větší než 2 MHz na jeden elektronický kanál nebo stopu a počet stop větší než 42 stop, nebo

c. chyba (základní) časového posunu, měřená v souladu s příslušnými dokumenty IRIG nebo EIA, menší než ± 0,1 μs;

Poznámka:   Analogové magnetopáskové záznamníky speciálně konstruované pro civilní videozáznamy nejsou považovány za přístrojové magnetopáskové záznamníky.

2. číslicové videorekordéry s magnetickou páskou, které mají maximální přenosovou rychlost na číslicovém rozhraní vyšší než 360 Mbit/s;

Poznámka:   Položka 3A002.a.2. nezahrnuje číslicové videorekordéry s magnetickou páskou speciálně konstruované pro televizní záznam používající formát signálu, který může zahrnovat stlačený formát signálu podle normy nebo doporučení ITU, IEC, SMPTE, EBU, ETSI nebo IEEE pro civilní televizní užití;

3. číslicové přístrojové magnetopáskové přístroje, které používají techniku spirálového snímání nebo techniku pevných hlav a mají jednu z těchto vlastností:

a. přenosová rychlost číslicového rozhraní vyšší než 175 Mbit/s nebo

b. jsou „vhodné pro kosmické aplikace“.

Poznámka:   Položka 3A002.a.3. nezahrnuje analogové magnetopáskové záznamníky vybavené převodní elektronikou typu HDDR v konfiguraci pro záznam pouze číslicových dat.

4. zařízení s přenosovou rychlostí číslicového rozhraní vyšší než 175 Mbit/s a konstruovaná ke transformaci číslicových videorekordérů s magnetickou páskou k použití jako číslicové přístrojové záznamníky dat;

5. digitizéry vlnových průběhů a záznamníky přechodových dějů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. rychlost digitalizace rovnající se nebo větší než 200 milionů vzorků za sekundu a rozlišení nejméně10 bitů, a

b. „spojitý přenos dat“ nejméně 2 gbit/s;

Technické poznámky:

1.   Pro přístroje tohoto typu s architekturou paralelních sběrnic je rychlost spojitého přenosu definována jako součin nejvyšší rychlosti přenosu slov násobená počtem bitů ve slově.

2.   „Spojitý přenos dat“ je nejvyšší rychlost přenosu dat, při níž je přístroj schopen dodávat data do velkokapacitní paměti bez ztráty jakékoli informace a při zachování vzorkovací rychlosti a analogově-číslicové převoditelnosti.

6. zařízení pro nahrávání číslicových (digitálních) dat, která používají techniku magnetického disku a mají obě tyto vlastnosti:

a. rychlost digitalizace rovnající se nebo větší než 100 milionů vzorků za sekundu a rozlišení 8 bitů nebo více, a

b. „spojitý přenos dat“ nejméně 1 gbit/s;

b. neužívá se;

c. radiofrekvenční „analyzátory signálů“:

1. „analyzátory signálů“, které mají šířku pásma rozlišení 3 dB (RBW) přesahující 10 MHz kdekoliv ve frekvenčním rozsahu vyšším než 31,8 GHz, avšak nepřesahujícím 37,5 GHz,

2. „analyzátory signálů“, které mají průměrnou prahovou úroveň šumu (DANL) méně (lepší než) - 150 dBm/Hz kdekoliv ve frekvenčním pásmu od 43,5 GHz do 70 GHz,

3. „analyzátory signálů“ s frekvencí vyšší než 70 GHz;

4. „dynamické analyzátory signálů“, které mají „šířku pásma v reálném čase“ vyšší než 40 MHz.

Poznámka:   Položka 3A002.c.4. nezahrnuje takové „dynamické analyzátory signálů“, které používají pouze pásmové filtry s konstantním procentem (známé též jako oktávové filtry nebo filtry se zlomky oktáv).

d. generátory signálů na bázi frekvenčních syntetizátorů, které produkují výstupní frekvence, jejichž přesnost a krátkodobá a dlouhodobá stabilita jsou řízeny vnitřní hlavním referenčním oscilátorem nebo jsou od něj odvozeny či upraveny, a které mají některou z těchto vlastností:

1. určené ke generování „impulsu trvajícího“ méně než 100 ns kdekoliv v rozsahu syntetizované frekvence vyšší než 31,8 GHz a nejvýše 70 GHz,

2. výkon výstupu vyšší než 100 mW (20dBm) kdekoliv v rozsahu syntetizované frekvence vyšší než 43,5 GHz a nejvýše 70 GHz,

3. „doba přepínání frekvence“ určená podle kteréhokoli z těchto pravidel:

a. kratší než 312 ps;

b. kratší než 100 μs pro každou změnu frekvence přesahující 1,6 GHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 3,2 GHz, avšak nepřesahujícího 10,6 GHz;

c. kratší než 250 μs pro každou změnu frekvence přesahující 550 MHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 10,6 GHz, avšak nepřesahujícího 31,8 GHz;

d. kratší než 500 μs pro každou změnu frekvence přesahující 550 MHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 31,8 GHz, avšak nepřesahujícího 43,5 GHz;

e. kratší než 1 ms pro každou změnu frekvence přesahující 550 MHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 43,5 GHz, avšak nepřesahujícího 56 GHz, nebo

f. kratší než 1 ms pro každou změnu frekvence přesahující 2,2 GHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 56 GHz, avšak nepřesahujícího 70 GHz;

4. syntetizovaná frekvence přesahující 3,2 GHz, avšak nepřesahující 70 GHz, která má obě tyto vlastnosti:

a. fázový šum s jedním postranním pásmem (SSB) v dBc/Hz lepší než –(126 + 20 log10F –20 log10f) pro 10 Hz < F < 10 kHz, a

b. fázový šum s jedním postranním pásmem (SSB) v dBc/Hz lepší než –(114 + 20log10F – 20log10f) for 10 kHz ≤ F < 500 kHz, nebo

Technická poznámka:

V položce 3A002.d.4. je F posun od pracovní frekvence v Hz a f je pracovní frekvence v MHz;

5. maximální syntetizovaná frekvence přesahující 70 GHz,

Poznámka 1:   Pro účely položky 3A002.d. zahrnují generátory frekvenčních syntetizovaných signálů generátory s libovolným tvarem vlny a libovolnou funkci.

Poznámka 2:   Položka 3A002.d. nezahrnuje zařízení, v nichž je výstupní frekvence produkována buď sečtením nebo odečtením dvou nebo více krystalem řízených oscilačních frekvencí, nebo sečtením či odečtením s následným vynásobením výsledku.

Technické poznámky:

1.   Generátory s libovolným tvarem vlny a funkcí se obvykle specifikují na základě vzorkovací frekvence (např. Gvzorků/s), která se přepočte na vysokofrekvenční (RF) oblast za použití Nyquistova faktoru rovného 2. Proto má 1 gvzorek/s libovolného tvaru vlny přímou výstupní kapacitu 500 MHz. Nebo, pokud se používá nadvzorkování, je maximální přímá výstupní kapacita úměrně nižší.

2.   Pro účely položky 3A002.d.1 se „trváním impulsu“ rozumí časový interval mezi okamžikem, kdy čelní okraj impulsu dosahuje 90 % vrcholné hodnoty a okamžikem, kdy zadní okraj impulsu dosahuje 10 % vrcholné hodnoty.

e. síťové analyzátory s některou z těchto vlastností:

1. maximální pracovní frekvencí vyšší než 43,5 GHz a výstupním výkonem vyšším než 31,62 mW (15 dBm) nebo

2. maximální pracovní frekvencí vyšší než 70 GHz;

f. mikrovlnné zkušební přijímače, které mají obě tyto vlastnosti:

1. maximální syntetizovaná frekvence vyšší než 43,5 GHz, a

2. schopnost měřit současně amplitudu i fázi;

g. atomové frekvenční normály, které mají některou z těchto vlastností:

1. „vhodné pro kosmické aplikace“;

2. bez rubidia a s dlouhodobou stabilitou menší (lepší) než 1 × 10–11/měsíc nebo

3. nejsou „vhodné pro kosmické aplikace“ a mají všechny tyto vlastnosti:

a. rubidiové normály;

b. dlouhodobá stabilita menší (lepší) než 1 × 10–11/měsíc a

c. celková spotřeba energie menší než 1 W.

3A003Chladicí a rozprašovací tepelné řídicí systémy využívající zařízení, které ovládá a upravuje oběh uzavřené tekutiny v utěsněném prostředí, přičemž dielektrická tekutina je rozprášená na elektronické součástky s použitím speciálně vyrobeného rozstřikovače, který udržuje v rámci operačního rozpětí teplotu elektronických součástek a zvlášť pro tento účel vyrobených součástí.

3A101Elektronická zařízení, přístroje a součásti, jiné než uvedené v položce 3A001:

a. analogově-číslicové převodníky použitelné v „řízených střelách“, konstruované tak, aby splňovaly vojenské specifikace pro robustní zařízení;

b. urychlovače schopné dodávat elektromagnetické záření produkované brzdným zářením z urychlených elektronů 2 MeV nebo více a systémy obsahující tyto urychlovače.

Poznámka:   Položka 3A101.b. nezahrnuje zařízení speciálně konstruovaná pro lékařské účely.

3A102„Tepelné baterie“ konstruované nebo upravené pro „řízené střely“.

Technické poznámky:

1.   V položce 3A102 se „tepelnými bateriemi“ rozumějí baterie na jedno použití, které obsahují jako elektrolyt pevnou nevodivou organickou sůl. Tyto baterie zahrnují pyrolytický materiál, který po zapálení roztaví elektrolyt a aktivuje baterii.

2.   V položce 3A102 se „řízenými střelami“ rozumějí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

3A201Elektronické součásti, jiné než uvedené v položce 3A001:

a. kondenzátory, které mají jednu z těchto kombinací charakteristik:

1. 

a. pracovní napětí větší než 1,4 kV;

b. uchovaná energie větší než 10 J;

c. kapacita větší než 0,5 μF, a

d. sériová induktance menší než 50 nH, nebo

2. 

a. pracovní napětí větší než 750 V;

b. kapacita větší než 0,25 μF, a

c. sériová induktance menší než 10 nH;

b. supravodivé solenoidní elektromagnety, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. schopné vytvořit magnetické pole větší než 2 T,

2. poměr délky k vnitřnímu průměru větší než 2,

3. vnitřní průměr větší než 300 mm, a

4. rovnoměrnost magnetického pole lepší než 1 % na středových 50 % vnitřního objemu;

Poznámka:   Položka 3A201.b. nezahrnuje magnety speciálně konstruované a vyvážené „jako součásti“ lékařských systémů k zobrazování na principu nukleární magnetické rezonance (NMR). Výraz „jako součásti“ nemusí nezbytně znamenat fyzickou součást v rámci stejné dodávky; oddělené dodávky z různých zdrojů jsou povoleny za předpokladu, že příslušná vývozní dokumentace jasně vymezuje vztah těchto dodávek „jako součásti“ zobrazovacího systému.

c. zábleskové rentgenové generátory nebo pulsní elektronové urychlovače, které mají některou z těchto kombinací charakteristik:

1. 

a. urychlovače s maximální energií elektronů nejméně 500 keV, avšak menší než 25 MeV, a

b. „účinnost“ (K) 0,25 nebo vyšší, nebo

2. 

a. urychlovač s maximální energií elektronů nejméně 25 MeV, a

b. „špičkový výkon“ větší než 50 MW.

Poznámka:   Položka 3A201.c. nezahrnuje urychlovače, které jsou součástmi přístrojů vyvinutých pro jiné účely než pro elektronové nebo rentgenové ozařování (např. elektronová mikroskopie) nebo přístrojů vyvinutých pro lékařské účely:

Technické poznámky:

1.   „Účinnost“ K je definována jako:

K = 1,7 × 103 × V2,65 × Q

V je maximální energie elektronů v megaelektronvoltech.

Jestliže doba trvání pulsu paprsku urychlovače je menší nebo rovna 1 μs, pak Q je celkový urychlený náboj v coulombech. Pokud doba trvání pulsu paprsku urychlovače je větší než 1 μs, pak Q je maximální urychlený nábojzav 1 μs.

Q je rovno integrálu i podle t buď za 1 μs nebo dobu trvání pulsu, podle toho, který časový interval je kratší (Q = ∫ idt), kde i je proud paprsku v ampérech a t je doba v sekundách.

2.   „Špičkový výkon“ = (špičkové napětí ve voltech) × (špičkový proud paprsku v ampérech).

3.   Ve strojích založených na mikrovlnných urychlovacích dutinách je dobou trvání pulsu paprsku buď 1 μs, nebo doba trvání dávky svazku paprsků vyvolaných jedním pulsem mikrovlnného modulátoru, je- li menší než 1 μs.

4.   Ve strojích založených na mikrovlnných urychlovacích dutinách je špičkovým proudem paprsku průměrný proud po dobu trvání dávky svazku paprsků.

3A225Měniče frekvencí nebo generátory, jiné než uvedené v položce 0B001.b.13., které mají všechny tyto vlastnosti:

a. vícefázový výstup s výkonem nejméně 40 W;

b. jsou schopné provozu ve frekvenčním rozsahu 600 až 2 000 Hz;

c. celkové harmonické zkreslení lepší (menší) než 10 %, a

d. řízení frekvence lepší (menší) než 0,1 %.

Technická poznámka:

Měniče frekvencí v položce 3A225 jsou též známy jako konvertory nebo invertory.

3A226Zdroje stejnosměrného proudu s vysokým výkonem, jiné než uvedené v položce 0B001.j.6., které mají obě tyto vlastnosti:

a. schopnost nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 100 V nebo větší s výstupním proudem nejméně 500 A, a

b. stabilitu proudu nebo napětí po dobu 8 hodin lepší než 0,1 %.

3A227Zdroje stejnosměrného proudu s vysokým napětím, jiné než uvedené v položce 0B001.j.5., které mají obě tyto vlastnosti:

a. schopnost nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 20 kV nebo větší s výstupním proudem nejméně 1 A, a

b. stabilitu proudu nebo napětí po dobu 8 hodin lepší než 0,1 %.

3A228Dále uvedená spínací zařízení:

a. elektronky se studenou katodou, též plněné plynem, pracující podobně jako jiskřiště, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. obsahují tři nebo více elektrod,

2. jmenovité špičkové anodové napětí 2,5 kV nebo více,

3. jmenovitý špičkový anodový proud 100 A nebo více, a

4. anodové zpoždění 10 μs nebo méně;

Poznámka:   Položka 3A228 zahrnuje plynové krytronové elektronky a vakuové sprytronové elektronky.

b. spouštěcí jiskřiště, která mají obě tyto vlastnosti:

1. anodové zpoždění 15 μs nebo méně, a

2. jmenovitý špičkový proud 500 A nebo více;

c. moduly nebo montážní celky s rychlou spínací funkcí, jiné než moduly nebo montážní celky stanovené v položce 3A001.g. nebo 3a001.h., které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jmenovité špičkové anodové napětí větší než 2 kV,

2. jmenovitý špičkový anodový proud 500 A nebo více, a

3. spínací čas 1 μs nebo méně.

3A229Vysokoproudé pulsní generátory:

POZN.:   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

Pozn.:   Viz 1A007.a. pro výbušné rozbuškové odpalovací systémy.

a. nevyužito;

b. modulární elektrické pulsní generátory (pulsovače), které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jsou konstruovány pro přenosné a mobilní užití nebo užití ve ztížených podmínkách,

2. jsou uzavřeny v prachotěsném obalu,

3. schopnost předat energii v méně než 15 μs,

4. výstup větší než 100 A,

5. „náběhový čas“ kratší než 10 μs při zatížení menším než 40 Ω,

6. žádný rozměr nepřesahuje 254 mm,

7. hmotnost menší než 25 kg, a

8. jsou určeny k užití v rozšířeném teplotním rozmezí 223 K (– 50 °C) až 373 K (100 °C) nebo určeny jako vhodné pro letecké a kosmické užití.

Poznámka:   Položka 3A229.b. zahrnuje budiče pro xenonové výbojky.

Technická poznámka:

V položce 3A229.b.5. je „náběhový čas“ definován jako časový interval od 10 % do 90 % proudové amplitudy při odporovém zatížení.

3A230Vysokorychlostní pulsní generátory, které mají obě tyto vlastnosti:

a. výstupní napětí větší než 6 V při odporovém zatížení menším než 55 Ω, a

b. „pulsní přechodový čas“ menší než 500 ps.

Technická poznámka:

V položce 3A230 je „pulsní přechodový čas“ definován jako časový interval mezi 10 % a 90 % napěťové amplitudy.

3A231Systémy pro generování neutronů (včetně trubic), které mají obě tyto vlastnosti:

a. jsou konstruovány pro provoz bez vnějšího vakuového systému, a

b. využívají elektrostatické zrychlení k vyvolání tritium-deuteriové jaderné reakce.

3A232Vícebodové rozbuškové systémy jiné než systémy uvedené v položce 1A007:

POZN.:   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

POZN.:   viz 1A007.b. pro rozněcovače.

a. nevyužito;

b. zařízení využívající jednoduché nebo násobné rozbušky, konstruované pro téměř současné odpálení výbušného povrchu většího než 5 000 mm2 jedním signálem k odpálení s rozšířením přes celý povrch za méně než 2,5 μs.

Poznámka:   Položka 3A232 nezahrnuje rozbušky využívající pouze primární výbušniny, jako je azid olovnatý.

3A233Hmotnostní spektrometry, jiné než uvedené v položce 0B002.g., které jsou schopné měřit ionty o 230 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a které mají rozlišovací schopnost lepší než 2 částice z 230, a iontové zdroje pro tyto spektrometry:

a. plazmové hmotnostní spektrometry s induktivní vazbou (ICP/MS);

b. hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem (GDMS);

c. hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací (TIMS);

d. hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním, které mají komoru zdroje vyrobenou z materiálů odolných vůči UF6 nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

e. hmotnostní spektrometry s molekulovým paprskem, které mají některou z těchto charakteristik:

1. komoru zdroje vyrobenou z korozivzdorné oceli nebo molybdenu a které mají vymrazovací kapsu schopnou chlazení na 193 K (– 80 °C) nebo méně, nebo

2. komoru zdroje vyrobenou z materiálů odolných vůči UF6 nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

f. hmotnostní spektrometry vybavené mikrofluorizačním iontovým zdrojem, konstruované pro aktinidy nebo fluoridy aktinidů.

3BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení

3B001Zařízení pro výrobu polovodičových součástek nebo materiálů a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

a. zařízení pro epitaxiální růst:

1. schopná produkovat vrstvy s rovnoměrností tloušťky méně než ± 2,5 % v rozsahu vzdálenosti 75 mm nebo více z jiného materiálu než je silikon;

Poznámka:   Položka 3B001.a.1. zahrnuje zařízení pro epitaxi atomových vrstev (ALE);

2. reaktory pro chemickou depozici v parní fázi za použití organokovových sloučenin (MOCVD), speciálně konstruované pro růst krystalů složených polovodičů chemickou reakcí mezi materiály uvedenými v položce 3C003 nebo 3C004;

3. zařízení pro epitaxiální růst s molekulárním svazkem při použití plynných nebo pevných zdrojů;

b. zařízení konstruovaná pro iontovou implantaci, která mají některou z těchto vlastností:

1. energie paprsku (urychlující napětí) větší než 1 MeV,

2. jsou speciálně konstruovaná a optimalizovaná pro provoz při urychlujícím napětí menším než 2 keV,

3. jsou schopná přímého zápisu, nebo

4. energie paprsku 65 keV nebo více a paprskový proud 45 mA nebo více pro implantování kyslíku s vysokou energií do zahřáté „podložky“ z polovodičového materiálu;

c. Zařízení na suché leptání anizotropní plazmou, které má všechny tyto vlastnosti:

1. sou konstruovaná nebo optimalizovaná pro tvorbu kritických rozměrů 65 nm nebo méně, a

2. nerovnoměrnost na destičce je 10 % 3σ nebo méně, měřeno s exkluzí hrany o 2 mm nebo méně;

d. zařízení na chemické nanášení v parní fázi (CVD) zesílené plazmou:

1. zařízení s provozem kazeta-kazeta a uzávěry náplně (load-locks) a navržené podle technických podmínek výrobce nebo optimalizované na použití při výrobě polovodičových nástrojů s kritickými rozměry 65 nm nebo méně,

2. zařízení speciálně navržené pro zařízení uvedené v položce 3B001.e. a navržené podle technických podmínek výrobce anebo optimalizované pro použití při výrobě polovodičových nástrojů s kritickými rozměry 65 nm anebo méně;

e. vícekomorové centrální manipulační systémy pro destičky polovodičů s automatickým vkládáním, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. prostředky pro vstup a výstup destiček, k nimž lze připojit více než dva funkčně odlišné „nástroje na zpracování polovodičů“ uvedené v položkách 3B001.a., 3B001.b., 3B001.c. nebo 3B001.d., jsou konstruovány tak, aby byly propojeny, a

2. jsou konstruovány jako integrovaný systém ve vakuu pro „postupné vícenásobné zpracování destiček“;

Poznámka:   Položka 3B001.e. nezahrnuje automatické robotizované manipulační systémy pro destičky polovodičů, které jsou speciálně konstruovány pro paralelní zpracování destiček.

Technické poznámky:

1.   Po účely položky 3B001.e. se „nástroji na zpracování polovodičů“ rozumí modulové nástroje, které zajišťují fyzikální procesy při výrobě polovodičů, které jsou funkčně odlišné, jako je například depozice, leptání, implantace nebo tepelné zpracování.

2.   Pro účely položky 3B001.e. se „postupným vícenásobným zpracováním destiček“ rozumí schopnost zpracovat každou destičku pomocí různých „nástrojů na zpracování polovodičů“, např. přenosem jednotlivých destiček z jednoho nástroje do druhého a poté do třetího pomocí vícekomorových centrálních manipulačních systémů pro destičky polovodičů s automatickým vkládáním.

f. litografické zařízení:

1. nastavovací a krokovací nebo krokovací a snímací zařízení na zpracování destiček polovodičů za použití fotooptických nebo rentgenových metod, která mají některou z těchto vlastností:

a. vlnová délka světelného zdroje kratší než 245 nm, nebo

b. schopnost exponovat obrazce s „velikostí nejmenšího rozlišitelného prvku“ (MRF) 95 nm nebo menší;

Technická poznámka:

„Velikost nejmenšího rozlišitelného prvku“ se vypočítá podle vzorce:

image

kde K faktor = 0,35

2. Vybavení pro tiskovou litografii schopné vyrábět struktury o velikosti 95 nm nebo menší;

Pozn.:   Položka 3B001.f.2 zahrnuje:

  Mikrokontaktní tiskové nástroje

  Nástroje pro ražení za tepla

  Nástroje pro nanotiskovou litografii

  Nástroje pro tiskovou litografii technikou „Step and flash“ (S-FIL)

3. Zařízení speciálně konstruovaná pro výrobu masek nebo zpracování polovodičových součástek za použití metod přímého zápisu, která mají všechny tyto vlastnosti:

a. využívají vychylovaného zaostřeného elektronového paprsku, iontového paprsku nebo „laserového“ paprsku a

b. mají některou z těchto vlastností:

1. stopu paprsku menší než 0,2 μm,

2. jsou schopná vytvořit obrazec o velikosti prvku menší než 1 μm, nebo

3. přesnost překrytí je lepší než ± 0,20 μm (3 sigma);

g. masky a optické mřížky, konstruované pro integrované obvody uvedené v položce 3A001;

h. vícevrstvé masky s vrstvou fázového posunu;

Poznámka:   3B001.h. nezahrnuje vícevrstvé masky s vrstvou fázového posuvu navržené pro výrobu paměťových přístrojů, které se neřídí podle 3A001.

i. šablony pro tiskovou litografii určené pro integrované obvody stanovené v položce 3A001.

3B002Zkušební zařízení speciálně konstruovaná pro zkoušení zhotovených nebo rozpracovaných polovodičových součástek a speciálně pro ně konstruované součásti a příslušenství:

a. pro zkoušení S-parametrů tranzistorových součástek při frekvencích větších než 31,8 GHz;

b. nevyužito;

c. pro zkoušení mikrovlnných integrovaných obvodů uvedených v položce 3A001.b.2.

3CMateriály

3C001Heteroepitaxní materiály sestávající z „podložky“ složené z více na sobě uspořádaných epitaxně narostlých vrstev z:

a. křemíku (Si);

b. germania (Ge);

c. karbidu křemíku (SiC), nebo

d. „sloučenin galia nebo india typu III/V“.

3C002Rezistní materiály (rezisty) a „podložky“ potažené těmito rezisty:

a. pozitivní rezisty konstruované pro polovodičovou litografii speciálně upravené (optimalizované) pro použití při vlnových délkách pod 245 nm;

b. veškeré rezisty konstruované pro použití s elektronovými nebo iontovými paprsky o citlivosti 0,01 μcoulomb/mm2 nebo lepší;

c. veškeré rezisty konstruované pro použití s rentgenovými paprsky o citlivosti 2,5 mJ/mm2 nebo lepší;

d. veškeré rezisty optimalizované pro technologie zobrazování povrchu, včetně „silylátovaných“ rezistů.

Technická poznámka:

„Silylační“ techniky jsou definovány jako procesy, které využívají oxidace povrchu rezistu ke zlepšení vlastností jak při suchém, tak při mokrém vyvolávání;

e. veškeré rezisty konstruované nebo optimalizované pro využití spolu se zařízením pro tiskovou litografii uvedené v položce 3B001.f.2., u kterých jsou používány tepelné procesy nebo procesy photo-curable.

3C003Organoanorganické sloučeniny:

a. organokovové sloučeniny hliníku, galia nebo india, které mají čistotu (čistotu kovu) lepší než 99,999 %;

b. organické sloučeniny arsenu, antimonu a fosforu, které mají čistotu (čistotu anorganické složky) lepší než 99,999 %.

Poznámka:   Položka 3C003 zahrnuje pouze ty sloučeniny, jejichž kovový, polokovový nebo nekovový prvek je přímo vázán na uhlík organické části molekuly.

3C004Hydridy fosforu, arsenu nebo antimonu, které mají čistotu lepší než 99,999 %, případně zředěné v inertních plynech nebo vodíku.

Poznámka:   Položka 3C004 nezahrnuje hydridy, které obsahují nejméně 20 % molárních inertních plynů nebo vodíku.

3C005„Substráty“ z karbidu křemíku (SiC), nitridu gallitého (GaN), nitridu hlinitého (AlN) nebo směsného nitridu hliníku a gallia (AlGaN) nebo ingoty, kužele nebo jiné předlisky z těchto materiálů, jejichž odpor je při 20 °C vyšší než 10 000 ohm/cm.

3C006„Substráty“ uvedené v položce 3C005, které mají alespoň jednu epitaxiální vrstvu karbidu křemíku, nitridu gallitého, nitridu hlinitého nebo aluminium gallium nitridu.

3DSoftware

3D001„Software“ speciálně konstruovaný pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení uvedených v položkách 3A001.b. až 3A002.g. nebo 3B.

3D002„Software“ speciálně konstruovaný pro „užití“ v zařízení uvedeném v položce 3B001.a. až f. nebo v položce 3B002.

3D003„software“„založený na fyzikální“ simulaci a speciálně navržený pro „vývoj“ litografických, leptacích anebo vylužovacích procesů na překládání maskovacích obrazců do speciálních topografických obrazců ve vodičích, dielektrikách nebo polovodičových materiálech.

Technická poznámka:

Výraz „založený na fyzikální“ uvedený v položce 3D003 znamená používání výpočtů pro určení souslednosti fyzikálních příčinných a účinných dějů na základě fyzikálních vlastností (např. teplotních, tlakových, difúzních veličin a vlastností polovodičových materiálů).

Poznámka:   Knihovny, atributy návrhů nebo související data pro návrh polovodičových součástek nebo integrovaných obvodů se považují za „technologii“.

3D004„Software“ speciálně konstruovaný pro „vývoj“ zařízení uvedených v položce 3A003.

3D101„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v položce 3A101.b.

3ETechnologie

3E001„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v položkách 3 A, 3B nebo 3C;

Poznámka 1:   Položka 3E001 nezahrnuje „technologie“ pro „výrobu“ zařízení nebo součástí uvedených v položce 3A003.

Poznámka 2:   Položka 3E001 nezahrnuje „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ integrovaných obvodů uvedených v položkách 3A001.a.3. až 3A001.a.12., které mají všechny tyto vlastnosti:

a.   používají „technologii“ s rozlišením nejméně 0,130 μm, a

b.   mají „vícevrstvé struktury“ s nejvýše třemi kovovými vrstvami.

3E002„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii, jiné než uvedené v položce 3E001, pro „vývoj“ nebo „výrobu“„mikroprocesorového mikroobvodu“, „mikropočítačového mikroobvodu“ a jádra mikroregulátorového mikroobvodu, který má aritmetickou logickou jednotku s šířkou přístupu 32 bitů nebo více a kterýkoliv z těchto rysů a vlastností:

a. „Vektorová procesorová jednotka“ určená k provádění více než dvou výpočtů vektorů s pohyblivou řádovou čárkou (jednorozměrová pole 32bitových nebo větších čísel) současně;

Technická poznámka:

„Vektorová procesorová jednotka“ je procesorový prvek se zabudovanými instrukcemi, které provádějí vícenásobné výpočty vektorů s pohyblivou řádovou čárkou (jednorozměrová pole 32bitových nebo větších čísel) současně, jenž má alespoň jednu vektorovou aritmetickou logickou jednotku.

b. Určený k provádění více než dvou 64bitových nebo větších výsledků operací s pohyblivou řádovou čárkou na cyklus nebo

c. Určený k provádění více než čtyř 16bitových výsledků násobení a akumulace s pevnou řádovou čárkou na cyklus (např., digitální zpracovávání analogových informací, které byly dříve převedeny do digitální formy, známých rovněž jako „zpracování digitálních signálů“).

Pozn.:   Položka 3E002.c. nezahrnuje „technologii“ pro multimediální doplňky.

Pozn. 1:   Položka 3E002 nezahrnuje „technologii“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ mikroprocesorových jader, která má všechny tyto vlastnosti:

a.   využívá „technologii“ s rozlišením 0,130 μm nebo vyšším, a

b.   obsahuje vícevrstvé struktury s pěti nebo méně kovovými vrstvami.

Pozn. 2:   Položka 3E002 zahrnuje „technologii“ pro procesory digitálních signálů a procesory digitálních polí.

3E003Jiné „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“:

a. vakuových mikroelektronických součástek;

b. heterostrukturních polovodičových součástek, jako jsou tranzistory s vysokou pohyblivostí elektronů (HEMT), hetero-bipolární tranzistory (HBT), součástky na bázi kvantových jam a supermřížek;

Poznámka:   Položka 3E003.b. nezahrnuje „technologie“ pro tranzistory s vysokou pohyblivostí elektronů (HEMT), které pracují při frekvencích nižších než je 31,8 GHz, a pro heteropřechodné bipolární tranzistory (HBT), které pracují při frekvencích nižších než 31,8 GHz.

c. „supravodivých“ elektronických součástek;

d. podložek z diamantových filmů pro elektronické součástky;

e. podložek z křemíku na izolátoru (SOI) pro integrované obvody, kde izolátorem je oxid křemičitý;

f. podložek z karbidu křemíku pro elektronické součástky;

g. vakuových elektronek pracujících při frekvenci 31,8 GHz nebo vyšší.

3E101„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 3A001.a.1. nebo 2., 3A101, 3A102 nebo 3D101.

3E102„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“„softwaru“ uvedeného v položce 3D101.

3E201„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení uvedeného v položkách 3A001.e.2., 3A001.e.3., 3A001.g., 3A201, 3A225 až 3A233.

KATEGORIE 4

POČÍTAČE

Poznámka 1:   Počítače, jejich příslušenství a „software“ vykonávající telekomunikační funkce nebo funkce „místních sítí“ je též třeba hodnotit podle charakteristik výkonu vymezených v kategorii 5 části 1 (Telekomunikace).

Poznámka 2:   Řídicí jednotky, které přímo propojují sběrnice nebo kanály základních jednotek, řídicí jednotky „hlavní paměti“ nebo řídicí jednotky diskové paměti se nepovažují za telekomunikační zařízení popsaná v kategorii 5 části 1 (Telekomunikace).

Pozn.:   Pokud jde o režim „softwaru“ speciálně konstruovaného pro přepojování paketů, viz 5D001.

Poznámka 3:   Počítače, jejich příslušenství a „software“ vykonávající šifrovací funkce, kryptoanalytické funkce, funkce zajišťující víceúrovňové zabezpečení nebo funkce zabezpečující izolaci uživatele omezující elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) je rovněž třeba hodnotit podle vlastností uvedených v kategorii 5 části 2 („Bezpečnost informací“).

4ASystémy, zařízení a součásti

4A001Elektronické počítače a jejich příslušenství, které mají některou z následujících vlastností, a „elektronické sestavy“ a speciálně pro ně konstruované součásti:

POZN.:   VIZ TÉŽ 4A101.

a. speciálně konstruované tak, aby měly některou z těchto vlastností:

1. jsou určené pro práci při okolní teplotě nižší než 228 K (– 45 °C) nebo vyšší než 358 K (85 °C), nebo

Poznámka:   Položka 4A001.a.1. nezahrnuje počítače speciálně konstruované pro použití v civilních automobilech, vlacích nebo „civilních letadlech“.

2. jsou radiačně odolné tak, že přesahují některý z těchto parametrů:

celková dávka

5 × 103 Gy (křemík);

narušení při rychlosti dávky

5 × 106 Gy (křemík)/s, nebo

narušení způsobené jednorázovým dějem

1 × 10-8 chyby/bit/den;

Poznámka:   Položka 4A001.a.2. nezahrnuje počítače speciálně konstruované pro použití v „civilních letadlech“.

b. neužívá se.

4A003„Digitální počítače“, „elektronické sestavy“, jejich příslušenství a speciálně pro ně konstruované součásti:

Poznámka 1:   Položka 4A003 zahrnuje:

  „vektorové procesory“,

  procesorová pole,

  číslicové komunikační procesory,

  logické procesory,

  zařízení konstruovaná pro „zlepšení obrazu“,

  zařízení konstruovaná pro „zpracování signálů“.

Poznámka 2:   Kontrolní status „digitálních počítačů“ nebo jejich příslušenství popsané v položce 4A003 je určen kontrolním statusem jiných zařízení nebo systémů za předpokladu, že:

a.   „digitální počítače“ nebo jejich příslušenství jsou nezbytně nutné pro provoz těchto jiných zařízení nebo systémů;

b.   „digitální počítače“ nebo jejich příslušenství nejsou „hlavním prvkem“ těchto jiných zařízení nebo systémů a

POZN. 1:   Status zařízení pro „zpracování signálů“ nebo „zlepšení obrazu“ speciálně konstruovaných pro jiná zařízení, jejichž funkce jsou omezeny pouze na fungování těchto jiných zařízení, je určen statusem těchto jiných zařízení, i když přesahuje kritérium „hlavního prvku“.

POZN. 2:   Pokud jde o status „digitálních počítačů“ nebo jejich příslušenství pro telekomunikační zařízení, viz kategorie 5 část 1 (Telekomunikace).

c.   „Technologie“ pro „digitální počítače“ a jejich příslušenství je uvedena v položce 4E.

a. konstruované nebo upravené pro „poruchovou odolnost“;

Poznámka:   Pro účely položky 4A003.a. se „digitální počítače“ nebo jejich příslušenství nepokládají za konstruované nebo upravené pro „poruchovou odolnost“, pokud používají:

1.   algoritmy pro detekci nebo korekci chyb v „hlavní paměti“,

2.   takové propojení dvou „digitálních počítačů“, že v případě selhání aktivní základní jednotky může rezervní, avšak zrcadlově pracující základní jednotka dále pokračovat v řízení funkcí systému,

3.   propojení dvou základních jednotek datovými kanály nebo pomocí sdílené paměti, které umožňuje jedné základní jednotce provádět jinou práci do doby, než druhá základní jednotka selže, přičemž první základní jednotka poté převezme řízení a zajistí tak fungování systému, nebo

4.   synchronizaci dvou základních jednotek pomocí „softwaru“ tak, aby první základní jednotka rozpoznala selhání druhé základní jednotky a převzala její úkoly.

b. „digitální počítače“, které mají „nastavený nejvyšší výkon“ („APP“) přesahující 1,5 vážených teraflopů (WT);

c. „elektronické sestavy“ speciálně konstruované nebo upravené pro zvýšení výkonu agregací procesorů tak, aby „APP“ agregátu přesáhl mez uvedenou v položce 4A003.b.;

Poznámka 1:   Položka 4A003.c. zahrnuje pouze „elektronické sestavy“ a programovatelná propojení nepřesahující meze uvedené v položce 4A003.b., jsou-li dodávány jako nezabudované „elektronické sestavy“. Nezahrnuje „elektronické sestavy“ přirozeně omezené povahou své konstrukce pro použití jako příslušenství pro zařízení uvedená v položce 4A003.e.

Poznámka 2:   Položka 4A003.c. nezahrnuje „elektronické sestavy“ speciálně konstruované pro nějaký výrobek nebo skupinu výrobků, jejichž maximální konfigurace nepřekračuje meze uvedené v položce 4A003.b.

d. nevyužito;

e. zařízení provádějící analogově číslicové převody překračující meze uvedené v položce 3A001.a.5.;

f. nevyužito;

g. zařízení speciálně konstruovaná pro zvýšení výkonu „digitálních počítačů“ zajištěním externího propojení umožňujícího komunikaci při jednosměrné rychlosti dat vyšší než 2,0 gbytů/s na spoj.

Poznámka:   Položka 4A003.g. nezahrnuje vnitřní propojovací zařízení (např. propojovací desky), pasivní propojovací zařízení, „řadiče přístupu do sítě“ nebo „řadiče komunikačních kanálů“.

4A004Počítače a jejich speciálně konstruované příslušenství, „elektronické sestavy“ a součásti:

a. „systolické počítače“;

b. „neuronové počítače“;

c. „optické počítače“.

4A101Analogové počítače, „digitální počítače“ nebo číslicové diferenční analyzátory, jiné než uvedené v položce 4A001.a.1., určené pro práci ve ztížených podmínkách a konstruované nebo upravené pro použití v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104.

4A102„Hybridní počítače“ speciálně konstruované pro modelování, simulaci nebo návrhovou integraci kosmických nosných prostředků uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raket uvedených v položce 9A104.

Poznámka:   Tato kontrola se provádí pouze v případě, že zboží je dodáváno spolu se „softwarem“ uvedeným v položce 7D103 nebo 9D103.

4BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení

Žádné

4CMateriály

Žádné

4DSoftware

Poznámka:   Kontrolní status „softwaru“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení popsaných v jiných kategoriích je vždy uveden v příslušné kategorii.

4D001„Software“:

a. „software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedeného v položkách 4A001 až 4A004, nebo 4D;

b. „software“, jiný než uvedený v položce 4D001.a., speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“ nebo „výrobu“ tohoto vybavení:

1. „digitální počítače“, které mají „nastavený nejvyšší výkon“ („APP“) přesahující 0,25 vážených teraflopů (WT),

2. „elektronických sestav“ speciálně konstruovaných nebo upravených pro zvýšení výkonu agregací procesorů tak, aby „APP“ agregátu přesáhnul mez uvedenou v položce 4D001.b.1.;

4D002„software“ speciálně konstruovaný nebo upravený na podporu „technologie“ uvedené v položce 4E;

4D003nevyužívá se.

4ETechnologie

4E001

a. „Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 4A nebo 4D;

b. „technologie“, jiná než uvedená v položce 4E001.a., speciálně určená nebo upravená pro „vývoj“ nebo „výrobu“ tohoto vybavení:

1. „digitální počítače“, které mají „nastavený nejvyšší výkon“ („APP“) přesahující 0,25 vážených teraflopů (WT),

2. „elektronických sestav“ speciálně konstruovaných nebo upravených pro zvýšení výkonu agregací procesorů tak, aby „APP“ agregátu přesáhnul mez uvedenou v položce 4E001.b.1.

„APP“ je nastavený nejvyšší výkon, při němž „digitální počítače“ provádějí 64bitové nebo větší sčítání a násobení s pohyblivou řádovou čárkou.

„APP“ je vyjádřeno ve vážených teraflopech (WT), v jednotkách 1012 nastavených operací s pohyblivou řádovou čárkou za sekundu.

n

počet procesorů v „digitálním počítači“

i

počet procesorů (i = 1,…,n)

ti

doba cyklu procesoru (ti = 1/Fi)

Fi

frekvence procesoru

Ri

nejvyšší výpočetní rychlost s pohyblivou řádovou čárkou

Wi

faktor úpravy podle architektury

1. Pro každý procesor i stanovte nejvyšší počet 64bitových nebo větších operací s pohyblivou řádovou čárkou FPOi, provedených za cyklus u každého procesoru v „digitálním počítači“.

Poznámka   Při stanovování FPO zohledněte pouze 64bitové nebo větší sčítání a/nebo násobení s pohyblivou řádovou čárkou. Všechny operace s pohyblivou řádovou čárkou musí být vyjádřeny v operacích za cyklus procesoru; operace vyžadující vícenásobné cykly mohou být vyjádřeny v dílčích výsledcích za cyklus. U procesorů, jež nejsou schopné provádět výpočty s operandy s pohyblivou řádovou čárkou 64 bitů a vyšší je efektivní rychlost výpočtu R nula.

2. Vypočítejte rychlost s pohyblivou řádovou čárkou R pro každý procesor Ri = FPOi/ti.

3. Vypočítejte „APP“ jako „APP“ = W1 × R1 + W2 × R2 + … + Wn × Rn.

4. U „vektorových procesorů“ se Wi = 0,9. U „nevektorových procesorů“ se Wi = 0,3.

Poznámka 1   U procesorů, které provádějí složené operace v cyklu, jako je sčítání a násobení, se počítá každá operace.

Poznámka 2   U procesorů s postupným zpracováním toku dat je efektivní výpočetní rychlost R větší z těchto rychlostí: rychlost v režimu pipeline nebo rychlost v režimu non-pipeline.

Poznámka 3   Výpočetní rychlost R každého přispívajícího procesoru se musí vypočítat podle jeho maximální hodnoty teoreticky možné před tím, než se odvodí kombinace „APP“. Uvádí-li výrobce počítače v manuálu nebo v brožuře k počítači existenci souběžných, paralelních, nebo současných operací nebo zpracování, předpokládá se existence současných operací.

Poznámka 4   Procesory, které jsou omezeny pouze na funkce vstupu/výstupu a periferní funkce (např. řídicí jednotky disku, řadiče komunikačních a zobrazovacích jednotek) se do výpočtu „APP“ nezahrnují.

Poznámka 5   Hodnoty „APP“ se nepočítají pro kombinace procesorů, které jsou propojeny nebo spojeny „lokálními sítěmi“ LAN, rozlehlými sítěmi WAN, sdílenými vstupními a výstupními spoji či zařízeními nebo řadiči vstupů/výstupů a jakýmkoli telekomunikačním spojením, které je uskutečňováno pomocí „softwaru“.

Poznámka 6   Hodnoty „APP“ se musí počítat pro:

1.   kombinace procesorů obsahující procesory speciálně zkonstruované ke zvýšení výkonu prostřednictvím agregace, jež pracují současně a sdílejí paměť, nebo

2.   mnohočetné kombinace paměti a procesoru pracující současně a užívající speciálně zkonstruovaný hardware.

Poznámka 7   „Vektorový procesor“ je definován jako procesor s integrovanými pokyny, který provádí několik výpočtů vektorů s pohyblivou řádovou čárkou (jednorozměrná pole 64bitových nebo větších čísel) současně a jenž má alespoň 2 vektorové funkční jednotky a alespoň 8 vektorových registrů a každý z nich alespoň 64 prvků.

KATEGORIE 5

TELEKOMUNIKACE A „BEZPEČNOST INFORMACÍ“

ČÁST 1

TELEKOMUNIKACE

Poznámka 1:   Kontrolní status součástí „laserů“, zkušebních zařízení a zařízení pro „výrobu“ a jejich „softwaru“, které jsou speciálně konstruovány pro telekomunikační zařízení nebo systémy, je stanoven v kategorii 5 části 1.

POZN. 1:   „Lasery“ speciálně konstruované pro telekomunikační zařízení nebo systémy viz položka 6A005,

POZN. 2:   Zařízení, součásti a „software“ vykonávající či obsahující funkce pro „bezpečnost informací“. viz též kategorie 5, část 2.

Poznámka 2:   „Digitální počítače“, jejich příslušenství nebo „software“, pokud jsou nezbytné pro provoz a podporu telekomunikačních zařízení popsaných v této kategorii, se pokládají za speciálně konstruované součásti za předpokladu, že jde o standardní modely obvykle dodávané výrobcem. Toto zahrnuje i počítačové systémy pro provoz, správu, údržbu, řízení nebo účtování.

5A001Telekomunikační systémy, zařízení, součásti a příslušenství:

a. Jakýkoli typ telekomunikačních zařízení, která mají některou z těchto vlastností, funkcí nebo parametrů:

1. jsou speciálně konstruována tak, aby vydržela přechodové elektronické jevy nebo účinky elektromagnetických impulsů pocházejících z jaderného výbuchu,

2. mají zvýšenou odolnost vůči záření gama, neutronovému nebo iontovému záření,nebo

3. jsou speciálně konstruována tak, aby byla provozuschopná i mimo teplotní rozsah od 218 K (– 55 °C) do 397 K (+ 124 °C);

Poznámka:   Položka 5A001.a.3 se vztahuje pouze na elektronická zařízení.

Poznámka:   Položky 5A001.a.2. a 5A001.a.3. nezahrnují zařízení určená nebo upravená pro užití na palubách kosmických družic.

b. telekomunikační systémy a zařízení a speciálně pro ně konstruované součásti a příslušenství, které mají některou z těchto vlastností, funkcí nebo některý z těchto znaků:

1. neupevněné komunikační systémy pro užití pod vodou, které mají některou z těchto vlastností:

a. akusticky nosnou frekvenci mimo rozsah 20 kHz až 60 kHz;

b. používají elektromagnetickou nosnou frekvenci nižší než 30 kHz;

c. používají metody elektronického řízení paprsku, nebo

d. používají „lasery“ nebo světlo emitující diody (LED) s výstupní vlnovou délkou větší než 400 nm a menší než 700 nm, a to v místní síti;

2. radiová zařízení pracující v pásmu 1,5 MHz až 87,5 MHz, která mají všechny tyto vlastnosti:

a. automaticky předpovídají a volí frekvence a „celkové číslicové přenosové rychlosti“ na jeden kanál tak, aby byla zajištěna optimalizace přenosu, a

b. obsahují konfiguraci lineárního výkonového zesilovače, který je schopen současně podporovat více signálů při výstupním výkonu nejméně 1 kW ve frekvenčním rozsahu 1,5 MHz až 30 MHz nebo nejméně 250 W ve frekvenčním rozsahu 30 MHz až 87,5 MHz, v „okamžité šířce pásma“ 1 oktávy nebo více a s výstupním obsahem harmonických frekvencí a zkreslení lepším než – 80 dB;

3. radiová zařízení, která používají techniky „rozprostřeného spektra“, včetně techniky „rychlé přeladitelnosti“, jiná než specifikovaná v položce 5A001.b.4, a která mají některou z těchto vlastností:

a. kódy pro rozprostření jsou programovatelné uživatelem, nebo

b. celková šířku pásma přenosu je 100 nebo vícekrát větší než šířka pásma kteréhokoli informačního kanálu a přesahuje 50 kHz;

Poznámka:   Položka 5A001.b.3.b. nezahrnuje radiová zařízení speciálně konstruovaná pro použití v civilních celulárních radiokomunikačních systémech.

Poznámka:   Položka 5A001.b.3. nezahrnuje zařízení konstruovaná pro provoz s výstupním výkonem rovným nebo nižším než 1 W.

4. radiová zařízení, která používají metody modulace ultraširokého pásma s uživatelsky programovatelnými kódy, utajovacími kódy nebo kódy pro identifikaci sítě, jež mají některou z těchto vlastností:

a. šířku pásma vyšší než 500 MHz, nebo

b. „frakční šířku pásma“ 20 % nebo vyšší;

5. číslicově řízené radiopřijímače, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. více než 1 000 kanálů;

b. „doba přepínání frekvence“ nižší než 1 ms;

c. automatické prohledávání nebo projíždění části elektromagnetického spektra, a

d. identifikace přijímaných signálů nebo typu vysílače, nebo

Poznámka:   Položka 5A001.b.5. nezahrnuje zařízení speciálně konstruovaná pro užití v civilních celulárních radiokomunikačních systémech.

6. zařízení, která pro zajištění 'kódování hovoru' při rychlostech menších než 2 400 bitů/s používají funkce číslicového „zpracování signálů“;

1.   Při různých rychlostech „kódování hovoru“ se položka 5A001.b.6. vztahuje k plynulé řeči.

2.   Pro účely položky 5A001.b.6 je „kódování hovoru“ definováno jako postup odebírání vzorků lidského hlasu a převedení těchto vzorků do digitálního signálu při zohlednění zvláštních vlastností lidské řeči.

c. optická vlákna o délce větší než 500 m, která jsou podle specifikace výrobce schopna vydržet při „ověřovací zkoušce“ pevnost v tahu nejméně 2 × 109 N/m2;

Pozn.:   Pokud jde o kabely z optických vláken, které jsou určeny pro užití pod vodou, viz 8A002.a.3.

„Ověřovací zkouška“: Provozní zkušební postup on line nebo off line, při němž se na vlákno o délce 0,5 až 3 m, pohybující se rychlostí 2 až 5 m/s mezi dvěma navijáky o průměru asi 150 mm, dynamicky působí předepsaným tahovým napětím. Jmenovitá okolní teplota je 293 K (20 °C) a relativní vlhkost 40 %. Ověřovací zkoušku lze provádět též podle odpovídajících národních norem.

d. „elektronicky řiditelné sfázované anténní soustavy“ pracující nad 31,8 GHz;

Poznámka:   Položka 5A001.d. nezahrnuje „elektronicky řiditelné sfázované anténní soustavy“ pro přistávací systémy s přístroji vyhovujícími normám ICAO pro mikrovlnné přistávací systémy (MLS).

e. radiová zařízení pro zaměřování, která pracují při frekvencích nad 30 MHz, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají obě tyto vlastnosti:

1. „okamžitá šířka pásma“ 10 MHz nebo větší a

2. schopné nalézt osu zaměření (LOB) k nespolupracujícím radiovým vysílačům s trváním signálu kratším než 1 ms;

f. rušící zařízení speciálně navržená nebo upravená tak, aby záměrně a selektivně rušila, odmítala, potlačovala, znehodnocovala nebo mátla telekomunikační služby telefonů, jež provádějí některou z těchto činností, a pro ně speciálně zkonstruované části:

1. simulace funkcí zařízení pro síť radiového přístupu (RAN);

2. zjištění a využívání specifických vlastností použitého mobilního telekomunikačního protokolu (např. GSM), nebo

3. využívání specifických vlastností použitého mobilního telekomunikačního protokolu (např. GSM).

Pozn.:   Pro rušící zařízení GNSS viz Seznam vojenského materiálu.

g. pasivní koherentní systémy nebo vybavení pro určování polohy, zvlášť navržené pro odhalování a sledování pohyblivých objektů měřením odrazu okolní radiofrekvenční emise vytvářené neradarovými vysílači;

Neradarové vysílače mohou zahrnovat základní stanice komerčního rozhlasu, televize nebo mobilní telekomunikace.

Poznámka:   Položka 5A001.g. nezahrnuje:

a.   Radioastronomické vybavení, nebo

b.   Systémy nebo vybavení vyžadující rádiové vysílání z cíle.

h. Vybavení pro vysílání radiových frekvencí (RF) určené nebo upravené tak, aby předčasně aktivovalo improvizované výbušné zařízení IED nebo aktivaci předešlo.

POZN.:   VIZ TÉŽ 5A001.f. a SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

5A101Zařízení pro telemetrii a dálkové ovládání použitelné pro „řízené střely“.

V položce 5A101 se „řízenými střelami“ rozumí kompletní raketové systémy a systémy vzdušných nosných raket bez posádky s dosahem více než 300 km.

Poznámka:   Položka 5A101 nezahrnuje:

a.   zařízení navržené nebo upravené pro letadla nebo družice s posádkou;

b.   pozemní zařízení navržené nebo upravené pro pozemské nebo námořní aplikace;

c.   zařízení konstruovaná pro komerční a civilní služby GNSS nebo služby GNSS na záchranu života (např. integrita dat, bezpečnost letu).

5B001Zkušební, kontrolní a výrobní telekomunikační zařízení, součásti a příslušenství pro kontroly a výrobu:

a. Zařízení a speciálně pro ně konstruované součásti nebo příslušenství, speciálně konstruované pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, funkcí nebo parametrů uvedených v položce 5A001;

Poznámka:   Položka 5B001.a. nezahrnuje zařízení pro hodnocení optických vláken.

b. zařízení a speciálně pro ně konstruované součásti nebo příslušenství, speciálně konstruované pro „vývoj“ některých níže uvedených telekomunikačních přenosových zařízení nebo přepojovacích zařízení:

1. neužívá se;

2. zařízení, která používají „laser“ a mají některou z těchto vlastností:

a. vlnová délka přenosu větší než 1 750 nm;

b. provádějí „optické zesílení“ za použití fluoridových vláknových zesilovačů dopovaných praseodymem;

c. používají techniky koherentního optického přenosu nebo koherentní optické detekce (nazývané též techniky optického heterodynu nebo homodynu), nebo

d. používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz;

Poznámka:   Položka 5B001.b.2.d. nezahrnuje zařízení speciálně konstruovaná pro „vývoj“ komerčních TV systémů.

3. neužívá se;

4. radiová zařízení, která používají techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 256, nebo

5. zařízení, která používají „signalizaci ve společném kanálu“ pracující v neasociovaném režimu provozu.

Žádné

5D001„Software“:

a. „Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, funkcí nebo parametrů uvedených v položce 5A001;

b. „Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený na podporu „technologie“ uvedené v položce 5E001;

c. Specifický „software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro poskytování vlastností, funkcí nebo parametrů zařízení uvedených v položce 5A001 nebo 5B001,

d. „Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“ některého z níže uvedených telekomunikačních přenosových zařízení nebo přepojovacích zařízení:

1. neužívá se;

2. zařízení, která používají „laser“ a mají některou z těchto vlastností:

a. vlnová délka přenosu větší než 1 750 nm, nebo

b. používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz, nebo

Poznámka:   Položka 5D001.d.2.b. nezahrnuje „software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“ komerčních TV systémů.

3. neužívá se;

4. radiová zařízení, která používají techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 256.

5D101„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v položce 5A101.

5E001„Technologie“:

a. „Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ (kromě provozu) zařízení, funkcí nebo parametrů nebo „softwaru“ uvedených v položkách 5A001, nebo „softwaru“ uvedeného v položce 5D001.a;

b. specifická „technologie“:

1. „technologie“„potřebná“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ telekomunikačních zařízení speciálně konstruovaných pro užití na palubách kosmických družic,

2. „technologie“ pro „vývoj“ nebo „užití“„laserových“ komunikačních technik, které jsou schopné automaticky zachytit a sledovat signály a udržovat spojení přes exosféru nebo podpovrchová média (vodu),

3. „technologie“ pro „vývoj“ číslicových celulárních radiových přijímačů pro základní stanice, jejichž přijímací možnosti, které umožňují vícekanálový, vícemodální, vícekódový, vícekódovací algoritmus nebo funkci s více protokoly, mohou být upraveny pomocí změn „softwaru“,

4. „technologie“ pro „vývoj“ technik „rozprostřeného spektra“, včetně technik „rychlé přeladitelnosti“;

Poznámka:   5E001.b.4 nezahrnuje „technologie“ určené k „vývoji“ civilních systémů pro mobilní radiokomunikaci.

c. „technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ některého z níže uvedených zařízení:

1. zařízení používající číslicové techniky, konstruovaná pro provoz při „celkové číslicové přenosové rychlosti“ vyšší než 50 gbitů/s;

Pro telekomunikační přepojovací zařízení je „celková číslicová přenosová rychlost“ jednosměrná rychlost jediného rozhraní, která je měřena na nejvyšším rychlostním vstupním bodu nebo lince.

2. zařízení, která používají „laser“ a mají některou z těchto vlastností:

a. vlnovou délku přenosu větší než 1 750 nm;

b. provádějí „optické zesílení“ za použití fluoridových vláknových zesilovačů dopovaných praseodymem (PDFFA);

c. používají techniky koherentního optického přenosu nebo koherentní optické detekce (nazývané též techniky optického heterodynu nebo homodynu);

d. používají multiplexní techniky dělení vlnové délky 8 optických nosičů při rozestupu menším než 100 GHz, nebo

e. používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz,

Poznámka:   Položka 5E001.c.2.e nezahrnuje „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ komerčních TV systémů.

Pozn.:   „technologie“, „vývoj“ nebo „výroba“ netelekomunikačních zařízení, která používají laser, viz bod 6E

3. zařízení, která používají „optické přepojování“ a jejichž doba přepínání je kratší než 1 ms;

4. radiová zařízení, která mají některou z těchto vlastností:

a. používají techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 256;

b. pracují při vstupních nebo výstupních frekvencích vyšších než 31,8 GHz, nebo

Poznámka:   Položka 5E001.c.4.b. nezahrnuje „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení konstruovaných nebo upravených pro provoz v jakémkoliv frekvenčním pásmu, které je „přiděleno podle ITU“ pro radiokomunikační služby, nikoliv však pro navigační radiové služby.

c. pracují v pásmu 1,5 MHz až 87,5 MHz a zahrnují adaptivní techniky zajišťující potlačení interferenčního signálu o více než 15 dB;

5. zařízení, která používají „signalizaci ve společném kanálu“ pracující v neasociovaném režimu provozu, nebo

6. mobilní zařízení, která mají všechny tyto vlastnosti:

a. pracují při optické vlnové délce 200 nm nebo více a 400 nm nebo méně, a

b. pracují jako „místní sítě“;

d. „technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ mikrovlnných zesilovačů výkonu s monolitickými integrovanými obvody (MMIC), které jsou speciálně určené pro telekomunikace a mají některou z těchto vlastností:

1. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 3,2 GHz až do 6,8 GHz včetně, s průměrným výstupním výkonem vyšším než 4 W (36 dBm) s „frakční šířkou pásma“ přesahující 15 %;

2. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 6,8 GHz až do 16 GHz včetně, s průměrným výstupním výkonem vyšším než 1 W (30 dBm) s „frakční šířkou pásma“ přesahující 10 %;

3. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 16 GHz až do 31,8 GHz včetně, s průměrným výstupním výkonem vyšším než 0,8 W (29 dBm) s „frakční šířkou pásma“ přesahující 10 %;

4. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 31,8 GHz až do 37,5 GHz včetně;

5. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 37,5 GHz až do 43,5 GHz včetně, s průměrným výstupním výkonem vyšším než 0,25 W (24 dBm) s „frakční šířkou pásma“ přesahující 10 %, nebo

6. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 43,5 GHz;

e. „technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ elektronických zařízení a obvodů, které jsou speciálně určeny pro telekomunikace a obsahují součástky vyrobené ze „supravodivých“ materiálů speciálně konstruovaných pro činnost při teplotách pod „kritickou teplotou“ alespoň jedné ze „supravodivých“ složek a které mají některou z těchto vlastností:

1. spínání proudu pro číslicové obvody využívající „supravodivá“ hradla se součinem doby zpoždění na jedno hradlo (v sekundách) a ztráty výkonu na jedno hradlo (ve wattech) menším než 10–14 J nebo

2. frekvenční selekce při všech frekvencích využívajících rezonanční obvody s hodnotami jakosti Q vyššími než 10 000.

5E101„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ nebo „použití“ zařízení uvedeného v položce 5A101.

ČÁST 2

„BEZPEČNOST INFORMACÍ“

Poznámka 1:   Kontrolní status zařízení pro „bezpečnost informací“, „softwaru“, aplikačně specifických systémů „elektronických sestav“, modulů, integrovaných obvodů, součástí nebo funkcí zajišťujících „bezpečnost informací“ je vymezen v kategorii 5 části 2, a to i tehdy, pokud jsou součástmi nebo „elektronickými sestavami“ jiných zařízení.

Poznámka 2:   Kategorie 5 – část 2 nezahrnuje výrobky, které má jejich uživatel pro osobní užití.

Poznámka 3:   Poznámka k šifrování

Položky 5A002 a 5D002 nezahrnují zboží, které splňuje všechny tyto požadavky:

a.   je obecně přístupné veřejnosti prostřednictvím maloobchodního prodeje ze skladů bez jakéhokoli omezení některým z těchto způsobů:

1.   pultový prodej,

2.   zásilkový prodej,

3.   elektronický prodej, nebo

4.   telefonická objednávka;

b.   šifrovací funkčnost produktu nemůže být uživatelem snadno změněna;

c.   je určen k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele, a

d.   podrobnosti o zboží jsou v případě nutnosti k dispozici a na žádost budou poskytnuty příslušným orgánům členského státu, ve kterém vývozce sídlí, s cílem zajistit dodržování podmínek popsaných ve výše uvedených odstavcích a. až c.

Poznámka 4:   Kategorie 5 část 2 se nevztahuje na zboží, jehož součástí je „šifrování“ nebo které jej využívá a které má všechny tyto vlastnosti:

a.   Jeho primární funkcí nebo souborem funkcí není žádná z těchto funkcí:

1.   „bezpečnost informací“;

2.   počítač, včetně operačních systémů, jeho součástí a dílů;

3.   zasílání, získávání a uchovávání informací (kromě případů, kdy se jedná o podporu zábavních akcí, masová komerční vysílání, správu digitálních práv nebo správu lékařské dokumentace); nebo

4.   vytváření sítí (včetně provozu, správy, řízení a zajištění);

b.   šifrovací funkčnost je omezena na podporu jejich primární funkce nebo souboru funkcí; a

c.   v případě potřeby jsou podrobnosti o tomto zboží k dispozici příslušnému orgánu v zemi vývozce a na žádost mu budou poskytnuty, aby se zajistilo dodržování podmínek popsaných výše v bodu a. a b.

Technická poznámka:

V kategorii 5 části 2 platí, že paritní bity nejsou do délky klíče zahrnuty.

5A002Systémy a zařízení pro „bezpečnost informací“ a jejich součásti:

a. Systémy, zařízení, aplikačně specifické „elektronické sestavy“, moduly a integrované obvody zajišťující „bezpečnost informací“ a součásti speciálně konstruované pro „bezpečnost informací“:

Pozn.:   Pokud jde o kontrolu přijímacích zařízení pro globální systémy družicové navigace (GNSS) obsahujících nebo používajících dešifrování, viz 7A005.

1. konstruované nebo upravené pro použití „šifrování“ a používající číslicové techniky pro jakoukoliv šifrovací funkci, kromě autentizace nebo elektronického podpisu, které mají některou z těchto vlastností:

1.   Funkce autentizace a elektronického podpisu zahrnují související funkce klíčového řízení.

2.   Autentizace zahrnuje všechny aspekty kontroly přístupu, ve kterých nedochází k šifrování souborů nebo textu, kromě případů, kdy je šifrování přímo spojeno s ochranou hesel, osobních identifikačních čísel nebo podobných dat za účelem zabránění neautorizovanému přístupu.

3.   „Šifrování“ nezahrnuje „pevně nastavené“ datové komprese nebo kódovací techniky.

Poznámka:   Položka 5A002.a.1. zahrnuje zařízení konstruovaná nebo upravená k „šifrování“, která používají analogové principy v případě, že je šifrování prováděno číslicovými technikami.

a. „symetrický algoritmus“ využívající klíč o délce nad 56 bitů, nebo

b. „asymetrický algoritmus“, jehož bezpečnost je založena na:

1. rozkladu celých čísel o délce nad 512 bitů (např. RSA),

2. výpočtu diskrétních logaritmů multiplikativní skupiny konečného pole o velikosti nad 512 bitů (např. Diffie-Hellman nad Z/pZ), nebo

3. diskrétních logaritmech v jiné skupině, než která je uvedena v položce 5A002.a.1.b.2., nad 112 bitů (např. Diffie-Hellman nad eliptickou křivkou);

2. konstruované nebo upravené k výkonu kryptoanalytických funkcí;

3. nevyužito;

4. speciálně konstruované nebo upravené ke snížení kompromitujícího elektromagnetického vyzařování signálů nesoucích informace nad rámec, který je nezbytný pro zdravotní a bezpečnostní normy nebo normy pro elektromagnetické rušení;

5. konstruované nebo upravené pro použití šifrovacích technik za účelem generování kódu rozprostření pro systémy „rozprostřeného spektra“, jiné než specifikované v položce 5A002.a.6., včetně kódu frekvenčního skákání pro systémy „rychlé přeladitelnosti“;

6. konstruované nebo upravené pro použití šifrovacích technik ke generování usměrňovacích kódů, utajovacích kódů nebo kódů pro identifikaci sítě, pro systémy používající ultraširokopásmové modulační postupy, jež mají některou z těchto vlastností:

a. šířku pásma větší než 500 MHz, nebo

b. „frakční šířku pásma“ 20 % nebo větší;

7. bezpečnostní systémy a zařízení informačních a komunikačních technologií, jež nevyužívají šifrování a jež byly vyhodnoceny pro úroveň zajištění vyšší než EAL-6 (míra záruky hodnocení) podle společných kritérií (CC) nebo kritérií, která jim odpovídají;

8. komunikační kabelové systémy konstruované nebo upravené pro detekci nedovoleného vstupu do spojení, které za tímto účelem používají mechanické, elektrické nebo elektronické prostředky;

9. konstruované nebo upravené k použití „kvantové kryptografie“.

„Kvantová kryptografie“ se rovněž nazývá kvantová distribuce klíče (QKD).

b. systémy, vybavení, „elektronické sestavy“ určené pro aplikace, moduly a integrované obvody, konstruované nebo upravené tak, aby prvek mohl dosáhnout nebo překročit kontrolované hodnoty úrovní funkčnosti stanovené v 5A002.a, které by jinak nebyly dosažitelné.

Poznámka:   Položka 5A002 nezahrnuje:

a.   tyto inteligentní karty a čtečky/zapisovačky:

1.   inteligentní karta nebo elektronicky čitelný osobní dokument (např. žeton nebo elektronický cestovní pas), které splňují některou z těchto podmínek:

a.   jejich šifrovací schopnost je omezena na užití v zařízeních nebo systémech, které jsou podle poznámky 4 v kategorii 5 části 2 nebo podle bodů b. až i. této poznámky vyloučeny z položky 5A002, a nemohou být přeprogramovány pro jinou funkci, nebo

b.   které mají všechny tyto vlastnosti:

1.   jsou speciálně konstruovány a vyhrazeny pro ochranu „osobních údajů“, které jsou na nich uloženy;

2.   jsou nebo mohou být personalizovány pouze pro veřejné či obchodní transakce nebo osobní identifikaci, a

3.   šifrovací schopnost není uživateli dostupná;

Mezi „osobní údaje“ patří veškeré údaje specifické pro konkrétní osobu nebo subjekt, například uložená finanční částka a údaje nutné pro ověření.

2.   „čtečky/zapisovačky“ speciálně určené nebo upravené pro zboží uvedené v bodě a.1. této poznámky a pro něj vyhrazené.

Mezi „čtečky/zapisovačky“ patří zařízení, která komunikují s inteligentními kartami nebo elektronicky čitelnými dokumenty prostřednictvím sítě.

b.   nevyužívá se;

c.   nevyužívá se;

d.   šifrovací zařízení speciálně konstruovaná a vyhrazená k použití pro bankovní účely a „peněžní operace“;

„Peněžními operacemi“ v položce 5A002 Poznámka d. se rozumí výběr a úhrada poplatků nebo úvěrové funkce.

e.   přenosné nebo mobilní radiotelefony pro civilní účely (např. pro použití v komerčních civilních celulárních radiokomunikačních systémech), které nejsou schopné přenášet zašifrovaná data do jiného radiotelefonu nebo zařízení (zařízení jiného než síť radiového přístupu (RAN)) ani přenést zašifrovaná data prostřednictvím zařízení RAN (např. prostřednictvím kontroléra radiové sítě (RNC) nebo kontroléra základní stanice (BSC));

f.   bezdrátová telefonní zařízení neschopná zajistit šifrování mezi koncovými body, je-li maximální efektivní dosah nezesíleného bezdrátového spojení (tj. jednoduchý přenos mezi terminálem a domácí základní stanicí) podle specifikace výrobce menší než 400 m;

g.   přenosné nebo mobilní radiotelefony nebo podobná klientská bezdrátová zařízení pro civilní účely používající pouze veřejné nebo komerční šifrovací standardy (s výjimkou funkcí proti pirátství, které mohou být neveřejné) a rovněž splňující ustanovení bodů b., c. a d. poznámky týkající se šifrování (poznámka 3 v kategorii 5 – část 2), které byly přizpůsobeny pro konkrétní aplikace civilního průmyslu s prvky, které neovlivňují šifrovací funkčnost těchto původních neupravených zařízení.

h.   nevyužívá se;

i.   bezdrátové zařízení „osobní sítě“ provádějící pouze zveřejněné či obchodní normy pro šifrování, pokud je šifrovací schopnost omezena na jmenovitý pracovní rozsah nepřesahující 30 metrů podle specifikací výrobce, nebo

j.   zařízení, které nemá funkce stanovené v 5A002.a.2, 5A002.a.4, 5A002.a.7 nebo 5A002.a.8, pokud celková šifrovací schopnost stanovená v 5A002.a. má některou z těchto vlastností:

1.   nelze ji použít, nebo

2.   lze ji využít pouze prostřednictvím „aktivace šifrování“

POZN.:   zařízení, které bylo „aktivováno pro šifrování“, viz 5A002.a.

5B002Zkušební, kontrolní a „výrobní“ zařízení pro „bezpečnost informací“:

a. Zařízení speciálně konstruovaná pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení uvedených v položkách 5A002 nebo 5B002.b.;

b. měřicí zařízení speciálně konstruovaná pro vyhodnocování a ověřování funkcí zařízení zajišťujících „bezpečnost informací“ uvedených v položce 5A002 nebo „softwaru“ uvedeného v položkách 5D002.a. nebo 5D002.c.

Žádné

5D002„Software“:

a. „Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedených v položkách 5A002 nebo „softwaru“ uvedeného v položce 5D002.c.;

b. „software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro podporu „technologie“ uvedené v položce 5E002;

c. Specifický „software“:

1. „software“, který má vlastnosti nebo vykonává či simuluje funkce zařízení uvedených v položce 5A002;

2. „software“ pro certifikaci „softwaru“ uvedeného v položce 5D002.c.1.

d. „software“ konstruovaný nebo upravený tak, aby prvek mohl dosáhnout nebo překročit kontrolované hodnoty úrovní funkčnosti stanovené v 5A002.a, které by jinak nebyly dosažitelné.

Poznámka:   Položka 5D002 nezahrnuje tento „software“:

a.   „software“ nezbytný pro „užití“ zařízení, která jsou podle poznámek k položce 5A002 z kontroly vyloučena,

b.   „software“ umožňující výkon některé funkce zařízení, která jsou podle poznámky k položce 5A002 z kontroly vyloučena.

5E002Tyto „technologie“:

a. „technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedených v položkách 5A002, 5B002 nebo „softwaru“ uvedeného v položkách 5D002.a. nebo 5D002.c.;

b. „technologie“ umožňující, aby prvek mohl dosáhnout nebo překročit kontrolované hodnoty úrovní funkčnosti stanovené v 5A002.a, které by jinak nebyly dosažitelné.

KATEGORIE 6

SNÍMAČE A LASERY

6ASystémy, zařízení a součásti

6A001Akustické systémy, zařízení a součásti:

a. námořní akustické systémy, zařízení a jejich speciálně konstruované součásti:

1. aktivní (vysílací nebo vysílací a přijímací) systémy, zařízení a jejich speciálně konstruované součásti:

Poznámka:   Položka 6A001.a.1 nezahrnuje tato zařízení:

a.   akustické hloubkoměry pracující vertikálně pod přístrojem, bez prohledávací funkce přesahující ± 20 ° a omezené na měření hloubky vody, vzdálenosti ponořených nebo pohřbených předmětů nebo vyhledávání ryb;

b.   akustické majáky:

1.   akustické tísňové majáky,

2.   bzučáky speciálně konstruované pro přemístění nebo návrat do určité polohy pod vodou.

a. akustické zařízení pro průzkum mořského dna:

1. zařízení hladinových plavidel konstruované pro topografické mapování mořského dna mající veškeré tyto vlastnosti:

a. konstruované pro měření pod úhlem odchylujícím se od vertikály o více než 20 °;

b. konstruované pro měření topografie mořského dna v mořských hloubkách více než 600 m;

c. „rozlišení při měření hloubky“ méně než 2 a

d. „zvětšení“ hloubkové přesnosti prostřednictvím kompenzace:

1. pohybu akustického snímače,

2. šíření signálu ve vodě od snímače směrem k mořskému dnu a zpět, a

3. rychlosti zvuku u snímače;

Technická poznámka:

1.   „rozlišení při měření hloubky“ je šířka záběru (stupně) dělená maximálním počtem měření v záběru.

2.   „zvětšení“ zahrnuje schopnost kompenzace vnějšími prostředky.

2. Podvodní průzkumné zařízení konstruované pro topografické mapování mořského dna mající veškeré tyto vlastnosti:

a. konstruované nebo přizpůsobené pro provoz v hloubkách více než 300 m, a

b. „rychlost měření“ více než 3 800,

Technická poznámka:

„rychlost měření“: výsledek nejvyšší rychlosti (m/s), kterou může fungovat snímač a nejvyššího počtu měření v záběru.

3. Boční sonar (SSS - Side Scan Sonar) nebo sonar se syntetickou aperturou (SAS - Synthetic Aperture Sonar), konstruovaný pro snímkování mořského dna a mající obě tyto vlastnosti:

a. konstruovaný nebo uzpůsobený k provozu v hloubce více než 500 m, a

b. „rychlost pokrytí prostoru“ více než 570 m2/s při využití „podélného“ a „příčného“ rozlišení stopy menší než 15 cm;

Technická poznámka:

1.   „rychlost pokrytí prostoru“ (m2/s) je dvojnásobkem výsledku nejvyššího rozsahu sonaru (m) a nejvyšší rychlosti (m/s), kterou může fungovat snímač.

2.   „podélné rozlišení stopy“ (cm), pouze u SSS je výsledkem azimutu horizontální šířky paprsku (stupně) a největšího rozsahu sonaru (m) a 0,873.

3.   „příčné rozlišení stopy“ (cm) je 75 děleno šířkou pásma signálu (kHz).

b. systémy pro detekci nebo určování polohy předmětů, které mají některou z těchto vlastností:

1. vysílací frekvenci pod10 kHz,

2. hladinu akustického tlaku vyšší než 224 dB (referenční hodnota 1 μPa/1 m) pro zařízení s pracovní frekvencí v pásmu od 10 kHz do 24 kHz včetně,

3. hladinu akustického tlaku vyšší než 235 dB (referenční hodnota 1 μPa/1 m) pro zařízení s pracovní frekvencí mezi 24 kHz a 30 kHz,

4. tvoří paprsky užší než 1 ° na kterékoli ose a mají pracovní frekvenci menší než 100 kHz,

5. konstruované pro provozní dosah jednoznačného rozlišení větší než 5 120 m; nebo

6. konstruované tak, aby vydržely za normálního provozu tlak v hloubkách přes 1 000 m a vybavené snímači s některou z těchto vlastností:

a. dynamická kompenzace tlaku, nebo

b. mají snímací prvek jiný než ze zirkoničitan-titaničitanu olova;

c. akustické projektory, včetně měničů, obsahující piezoelektrické, magnetostrikční, elektrostrikční, elektrodynamické nebo hydraulické prvky, pracující individuálně nebo v konstruované kombinaci a mající některou z těchto vlastností:

Poznámka 1:   Status akustických projektorů, včetně měničů, speciálně konstruovaných pro jiná zařízení je určen statusem těchto jiných zařízení.

Poznámka 2:   Položka 6A001.a.1.c nezahrnuje elektronické zdroje, které směrují zvuk pouze vertikálně, mechanické (např. vzduchové pistole nebo pistole pracující na principu tlakového rázu páry) nebo chemické (např. výbušninové) zdroje.

1. „hustota akustické energie“, okamžitě vyzařované, vyšší než 0,01 mW/mm2/Hz u přístrojů pracujících při frekvencích pod 10 kHz,

2. „hustota akustické energie“, trvale vyzařované, větší než 0,001 mW/mm2/Hz u přístrojů pracujících při frekvencích pod 10 kHz; nebo

Technická poznámka:

„Hustota akustické energie“ se získá dělením výstupního akustického výkonu součinem plochy vyzařujícího povrchu a pracovní frekvence.

3. potlačení postranních laloků vyšší než 22 dB;

d. akustické systémy a zařízení a konstruované pro stanovení polohy povrchových plavidel nebo plavidel pohybujících se pod vodou, které mají všechny tyto vlastnosti, a součásti speciálně konstruované pro tyto systémy a zařízení:

1. dosah větší než 1 000 m, a

2. přesnost určení polohy menší než 10 m ve střední kvadratické hodnotě, měřeno při dosahu 1 000 m;

Poznámka:   Položka 6A001.a.1.d. zahrnuje:

a.   zařízení, která používají koherentní „zpracování signálů“ mezi dvěma nebo více majáky a hydrofonovou jednotku nesenou povrchovým plavidlem nebo plavidlem pohybujícím se pod vodou;

b.   zařízení, která jsou schopná automaticky opravovat chyby šíření rychlosti zvuku pro výpočet polohy.

e. aktivní individuální sonary speciálně konstruované nebo upravené k detekci, zjištění polohy a automatické klasifikaci plavců nebo potápěčů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. dosah větší než 530 m;

2. přesnost určení polohy menší než 15 m ve střední kvadratické hodnotě, měřeno při dosahu 530 m, a

3. šířka pásma přenášeného pulsního signálu větší než 3 kHz;

POZN.:   Systémy pro detekci potápěčů speciálně konstruované nebo upravené pro vojenské užití viz Seznam vojenského materiálu.

Poznámka:   U položky 6A001.a.1.e., kdy jsou pro různá prostředí specifikovány různé dosahy, se užívá největší dosah.

2. pasivní systémy, zařízení a jejich speciálně konstruované součásti:

a. hydrofony, které mají některou z těchto vlastností:

Poznámka:   Status hydrofonů speciálně konstruovaných pro jiná zařízení je určen statusem těchto jiných zařízení.

1. obsahují kontinuální pružné snímací prvky,

2. obsahují pružné sestavy diskrétních snímacích prvků, buď s průměrem, nebo s délkou menší než 20 mm, a s mezerou mezi jednotlivými prvky menší než 20 mm;

3. mají některý z těchto snímacích prvků:

a. optická vlákna;

b. „piezoelektrické polymerní filmy“ jiné než polyvinyliden fluorid (PVDF) a jeho kopolymery {P(VDF-TrFE) a P(VDF-TFE)}, nebo

c. „pružná piezoelektrická kompozita“;

4. „citlivost hydrofonu“ lepší než –180 dB v jakékoli hloubce bez kompenzace zrychlení;

5. jsou konstruovány pro provoz v hloubkách nad 35 m, s kompenzací zrychlení; nebo

6. jsou konstruovány pro provoz v hloubkách nad 1 000 m;

Technické poznámky:

1.   Snímací prvky z „piezoelektrického polymerního filmu“ se skládají z polarizovaného polymerního filmu, který je přetažen přes nosný rám nebo cívku (trn) a je s tímto nosným rámem nebo touto cívkou (trnem) spojen.

2.   Snímací prvky z „pružného piezoelektrického kompozita“ se skládají z piezoelektrických keramických částic nebo vláken kombinovaných s elektricky izolující a akusticky transparentní gumou, polymerem nebo epoxidovou sloučeninou, kdy tato sloučenina je nedílnou součástí snímacích prvků.

3.   „Citlivost hydrofonu“ je definována jako dvacetinásobek dekadického logaritmu poměru efektivního výstupního napětí k referenčnímu napětí 1 V ve střední kvadratické hodnotě, je-li snímač hydrofonu bez předzesilovače umístěn v akustickém poli rovinné vlny s tlakem 1 μΡa ve střední kvadratické hodnotě. Například hydrofon s citlivostí – 160 dB (referenční 1 V/1 μΡa) by v takovém poli poskytoval výstupní napětí 10–8 V, zatímco hydrofon s citlivostí – 180 dB by poskytoval výstup jen 10–9 V. Z toho důvodu je – 160 dB lepší než – 180 dB.

b. vlečená pole akustických hydrofonů, která mají některou z těchto vlastností:

1. rozestup mezi skupinami hydrofonů méně než 12,5 m nebo „schopná modifikace“ pro tento rozestup,

2. jsou konstruovaná nebo „schopná modifikace“ pro provoz v hloubkách větších než 35 m,

Technická poznámka:

Výraz „schopné modifikace“ v 6A001.a.2.b.1. a 2. znamená, že existují prostředky, kterými lze modifikovat elektrickou instalaci nebo propojení tak, aby se změnil vzájemný rozestup mezi skupinami hydrofonů nebo omezení pracovní hloubky. Jde o tyto prostředky: náhradní drátové spoje představující více než 10 % počtu drátů, bloky pro nastavení rozestupu skupin hydrofonů nebo vnitřní zařízení pro omezení hloubky, která jsou seřiditelná nebo která ovládají více než jednu skupinu hydrofonů.

3. směrové snímače uvedené v položce 6A001.a.2.d.,

4. podélně vyztužená hadicová pole,

5. průměr seskupeného pole menší než 40 mm, nebo

6. nevyužito,

7. vlastnosti hydrofonu uvedené v položce 6A001.a.2.a.;

c. vyhodnocovací zařízení speciálně konstruovaná pro pole vlečených akustických hydrofonních systémů, která mají „uživatelskou programovatelnost“ a zároveň časové nebo frekvenční doménové zpracování a korelaci, včetně spektrální analýzy, číslicového filtrování a tvarování paprsku za použití rychlé Fourierovy transformace nebo jiných transformací či procesů;

d. směrové snímače, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. přesnost lepší než ± 0,5°, a

2. jsou konstruovány pro provoz v hloubkách nad 35 m nebo mají nastavitelná nebo odnímatelná hloubková snímací zařízení pro umožnění provozu v hloubkách nad 35 m;

e. Podmořské nebo pobřežní kabelové systémy, které mají některou z těchto vlastností:

1. zahrnují hydrofony uvedené v položce 6A001.a.2.a., nebo

2. zahrnují multiplexované moduly pro zpracování signálů skupin hydrofonů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. jsou konstruovány pro provoz v hloubkách nad 35 m nebo mají nastavitelná nebo odnímatelná hloubková snímací zařízení pro umožnění provozu v hloubkách nad 35 m, a

b. mohou být operativně zaměňovány s moduly vlečených polí akustických hydrofonů;

f. vyhodnocovací zařízení speciálně konstruovaná pro podmořské nebo závěsné kabelové systémy, která mají „uživatelskou programovatelnost“ a zároveň časové nebo frekvenční doménové zpracování a korelaci, včetně spektrální analýzy, číslicového filtrování a tvarování paprsku za použití rychlé Fourierovy transformace nebo jiných transformací či procesů;

Poznámka:   6A001.a.2. rovněž zahrnuje příjímací zařízení, v běžné aplikaci související či nesouvisející s odděleným aktivním zařízením, a na součásti konstruované speciálně pro takové zařízení.

b. sonarová registrační zařízení s korelací rychlosti a s Dopplerovými měřiči rychlosti konstruovaná pro měření horizontální rychlosti nosiče zařízení vůči mořskému dnu:

1. sonarová registrační zařízení s korelací rychlosti, které mají některou z těchto vlastností:

a. jsou konstruovaná pro provoz při vzdálenostech mezi nosičem a mořským dnem větších než 500 m, nebo

b. mají přesnost rychlosti větší než 1 % rychlosti;

2. sonarová registrační zařízení s Dopplerovými měřiči rychlosti s přesností rychlosti větší než 1 % rychlosti;

Poznámka 1:   6A001.b nezahrnuje hloubkoměry omezené na:

a.   měření hloubly vody;

b.   měření vzdálenosti ponořených nebo pohřbených předmětů, nebo

c.   vyhledávání ryb.

Poznámka 2:   6A001.b nezahrnuje zařízení speciálně konstruované pro instalaci na povrchových plavidlech

c. neužívá se.

6A002Optické snímače nebo zařízení a jejich součásti:

POZN.:   VIZ TÉŽ 6A102.

a. Optické detektory:

1. polovodičové detektory „vhodné pro kosmické aplikace“:

Poznámka:   Pro účely položky 6A002.a.1. zahrnují detektory v tuhé podobě i „ohnisková pole“.

a. polovodičové detektory „vhodné pro kosmické aplikace“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. maximální citlivost v rozmezí vlnových délek nad 10 nm, avšak nejvýše 300 nm, a