2009R0223 — CS — 08.06.2015 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 223/2009

ze dne 11. března 2009

o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství

(Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko)

(Úř. věst. L 087 31.3.2009, s. 164)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015,

  L 123

90

19.5.2015
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 223/2009

ze dne 11. března 2009

o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství

(Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ( 1 ),

s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ( 2 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 3 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro zajištění soudržnosti a srovnatelnosti evropské statistiky vypracovávané ve shodě se zásadami stanovenými v čl. 285 odst. 2 Smlouvy je třeba posilovat spolupráci a koordinaci mezi orgány, které přispívají k vývoji, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

(2)

Za tímto účelem by se měla systematičtěji a organizovaněji rozvíjet spolupráce a koordinace těchto orgánů, a to při plném uznání pravomocí a institucionálních uspořádání členských států a Společenství a s ohledem na potřebu revize stávajícího základního právního rámce za účelem jeho přizpůsobení současné realitě, zlepšení schopnosti reagovat na budoucí výzvy a zajištění lepší harmonizace evropské statistiky.

(3)

Proto je nezbytné konsolidovat činnosti Evropského statistického systému (ESS) a zlepšit jeho správu, zejména s cílem dále vyjasnit příslušné úlohy národních statistických úřadů (NSÚ) a jiných vnitrostátních orgánů a statistického úřadu Společenství.

(4)

Vzhledem ke specifické povaze NSÚ a jiných vnitrostátních orgánů, které v každém členském státě odpovídají za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, by NSÚ a tyto orgány měly mít možnost přijímat granty bez výzvy k předložení návrhů podle čl. 168 odst. 1 písm. d) nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství ( 4 ).

(5)

Vzhledem k finanční zátěži, která souvisí s prováděním statistického programu a o kterou se dělí rozpočty Evropské unie a členských států, by Společenství v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství ( 5 ), mělo NSÚ a jiným vnitrostátním orgánům poskytnout finanční příspěvky na plné pokrytí dodatečných nákladů, které mohou NSÚ nebo jiným vnitrostátním orgánům vzniknout při provádění přechodných přímých statistických akcí určených Komisí.

(6)

Statistické orgány členských států Evropského sdružení volného obchodu, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru ( 6 ), a Švýcarska by měly být, jak je stanoveno v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru, zejména v článku 76 uvedené dohody a protokolu 30 k uvedené dohodě, a v Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky ( 7 ), zejména v článku 2 uvedené dohody, úzce přidruženy k posílené spolupráci a koordinaci.

(7)

Dále je důležité zajistit úzkou spolupráci a vhodnou koordinaci mezi ESS a Evropským systémem centrálních bank (ESCB), zejména posílit výměnu důvěrných údajů pro statistické účely mezi těmito dvěma systémy, s ohledem na článek 285 Smlouvy a článek 5 Protokolu (č. 18) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky připojeného ke Smlouvě.

(8)

Evropská statistika se tak bude rozvíjet, vypracovávat a šířit jak prostřednictvím ESS, tak ESCB, ale v samostatných právních rámcích odrážejících příslušné správní struktury. Toto nařízení by se tedy mělo použít, aniž by tím bylo dotčeno nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou ( 8 ).

(9)

V důsledku toho, a ačkoli se členové ESCB neúčastní vypracovávání evropské statistiky v souladu s tímto nařízením, mohou NSÚ, jiné vnitrostátní orgány a statistický úřad Společenství údaje vypracované národními centrálními bankami přímo či nepřímo používat při vypracovávání evropské statistiky, a to na základě dohody mezi národní centrální bankou a statistickým úřadem Společenství v rámci jejich příslušných pravomocí a aniž by byla dotčena vnitrostátní ujednání mezi národními centrálními bankami a NSÚ či jinými vnitrostátními orgány. Podobně mohou členové ESCB v rámci svých příslušných pravomocí používat přímo či nepřímo údaje, které vytváří ESS, pokud je taková potřeba odůvodněná.

(10)

V obecném kontextu vztahů mezi ESS a ESCB hraje významnou roli Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance zřízený rozhodnutím Rady 2006/856/ES ( 9 ), a to zejména poskytováním pomoci Komisi při přípravě a provádění pracovních programů týkajících se měnové a finanční statistiky a statistiky platební bilance.

(11)

Při vývoji, vypracovávání a šíření evropské statistiky by se měly zohlednit mezinárodní doporučení a osvědčené postupy.

(12)

Je důležité zajistit úzkou spolupráci a vhodnou koordinaci mezi ESS a jinými účastníky mezinárodního statistického systému s cílem podporovat využití mezinárodních konceptů, klasifikací a metod, zejména s cílem zajistit větší soudržnost a lepší srovnatelnost mezi statistikami na světové úrovni.

(13)

V zájmu sladění konceptů a metodik ve statistice by měla být rozvinuta dostatečná mezioborová spolupráce s akademickými institucemi.

(14)

Rovněž je třeba přezkoumat fungování ESS, protože jsou zapotřebí pružnější metody vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky a jasně stanovené priority, aby se snížilo zatížení respondentů a členů ESS a zlepšila dostupnost a včasnost evropské statistiky. Za tímto účelem by měl být navržen „evropský přístup ke statistice“.

(15)

Ačkoliv je evropská statistika obvykle založena na vnitrostátních údajích vypracovávaných a šířených vnitrostátními statistickými orgány všech členských států, může být rovněž vypracovávána z nezveřejněných vnitrostátních příspěvků, částí vnitrostátních příspěvků, zvlášť navržených evropských statistických zjišťování nebo harmonizovaných konceptů či metod.

(16)

V těchto zvláštních, řádně odůvodněných případech by mělo být možné realizovat „evropský přístup ke statistice“, který spočívá v pragmatické strategii pro snadnější sestavování evropských statistických souhrnů, jež reprezentují Evropskou unii jako celek nebo eurozónu jako celek, které jsou zvláště důležité pro politiky Společenství.

(17)

Lze rovněž zavést či dále rozvíjet společné struktury, nástroje a procesy prostřednictvím sítí spolupráce, které zahrnují NSÚ či jiné vnitrostátní orgány a statistický úřad Společenství a usnadňují specializaci některých členských států na konkrétní statistické činnosti ve prospěch ESS jako celku. Cílem těchto sítí spolupráce mezi partnery ESS by mělo být odstranění duplicity práce, čímž by se zvyšovala účinnost a snížilo zatížení hospodářských subjektů při plnění zpravodajské povinnosti.

(18)

Současně je třeba věnovat zvláštní pozornost soudržnému zacházení se sebranými údaji z různých zjišťování. Za tím účelem by měly být zřízeny mezioborové pracovní skupiny.

(19)

Zlepšené regulativní prostředí pro evropskou statistiku by mělo zvláště reagovat na potřebu snížit zatížení respondentů při plnění zpravodajské povinnosti a přispívat k obecnějšímu cíli snižování administrativní zátěže vznikající na evropské úrovni, v souladu se závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady ze dne 8. a 9. března 2007. Je však také zapotřebí zdůraznit důležitou úlohu, kterou hrají při minimalizaci zatížení evropských podniků na vnitrostátní úrovni NSÚ a jiné vnitrostátní orgány.

(20)

Aby se posílila důvěra v evropskou statistiku, vnitrostátní statistické orgány v každém členském státě by měly, podobně jako statistický úřad Společenství v rámci Komise, požívat profesionální nezávislosti a měla by být zajištěna nestrannost a vysoká kvalita při vypracovávání evropské statistiky v souladu se zásadami stanovenými v čl. 285 odst. 2 Smlouvy a se zásadami dále rozvinutými v Kodexu evropské statistiky, který potvrdila Komise ve svém doporučení ze dne 25. května 2005 o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství (do něhož je Kodex evropské statistiky začleněn). Rovněž by se mělo přihlédnout k Hlavním zásadám oficiálních statistik přijatým Evropskou hospodářskou komisí OSN dne 15. dubna 1992 a Statistickou komisí OSN dne 14. dubna 1994.

(21)

Toto nařízení zajišťuje právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie ( 10 ).

(22)

Toto nařízení rovněž zajišťuje ochranu jednotlivců, pokud jde o zpracovávání osobních údajů, a konkrétně stanoví, pokud jde o evropskou statistiku, pravidla uvedená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( 11 ) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů ( 12 ).

(23)

Důvěrné informace, které sbírají statistické orgány členských států a Společenství za účelem vypracování evropské statistiky, je třeba chránit, aby byla získána a zachována důvěra stran odpovídajících za poskytování těchto informací. Důvěrnost údajů by se měla řídit stejnými zásadami ve všech členských státech.

(24)

Za tímto účelem je nezbytné stanovit společné zásady a pokyny, které zajistí důvěrnost údajů používaných pro vypracovávání evropské statistiky a přístup k těmto důvěrným údajům s náležitým přihlédnutím k technickému rozvoji a požadavkům uživatelů v demokratické společnosti.

(25)

Dostupnost důvěrných údajů pro potřeby ESS je mimořádně důležitá pro maximalizaci prospěchu z údajů s cílem zvýšit kvalitu evropské statistiky a pro zajištění pružné odezvy na nové potřeby statistiky Společenství.

(26)

Vědecká obec by měla mít širší přístup k důvěrným údajům používaným pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky pro účely analýz v zájmu vědeckého pokroku v Evropě. Přístup výzkumných pracovníků k důvěrným údajům pro vědecké účely by se proto měl zlepšit, aniž by došlo k narušení vysoké úrovně ochrany, kterou důvěrné statistické údaje vyžadují.

(27)

Použití důvěrných údajů pro jiné než výlučně statistické účely, jako jsou správní, právní nebo daňové účely, nebo pro ověřování vůči statistickým jednotkám by mělo být přísně zakázáno.

(28)

Toto nařízení by se mělo použít, aniž by byla dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o veřejném přístupu k informacím o životním prostředí ( 13 ) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství ( 14 ).

(29)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zřízení právního rámce pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle, a nedotýká se tedy vnitrostátních forem, pravidel a podmínek vlastních vnitrostátním statistikám.

(30)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 15 ).

(31)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření týkajících se kritérií kvality evropské statistiky a ke stanovení forem, pravidel a podmínek, za nichž lze poskytnout přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely na úrovni Společenství. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(32)

Opatření stanovená tímto nařízením by měla nahradit opatření stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 ( 16 ), nařízení Rady (ES) č. 322/97 ( 17 ) a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom ( 18 ). Tyto předpisy by měly být proto zrušeny. Prováděcí opatření stanovená v nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely ( 19 ), a rozhodnutí Komise 2004/452/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely ( 20 ), by se měla použít i nadále.

(33)

Byl konzultován Výbor pro statistické programy,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví právní rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

V souladu se zásadou subsidiarity a ve shodě s nezávislostí, integritou a odpovědností vnitrostátních orgánů a úřadu Společenství je evropská statistika významnou statistikou nezbytnou pro plnění činností Společenství. Evropská statistika je určena v evropském statistickém programu. Je vyvíjena, vypracovávána a šířena v souladu se statistickými zásadami stanovenými v čl. 285 odst. 2 Smlouvy a dále rozvinutými v Kodexu evropské statistiky v souladu s článkem 11. Je prováděna v souladu s tímto nařízením.

Článek 2

Statistické zásady

1.  Vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky se řídí těmito statistickými zásadami:

▼M1

a) „profesionální nezávislostí“, kterou se rozumí, že se statistika musí vyvíjet, vypracovávat a šířit nezávisle, zejména pokud jde o výběr používaných technik, definic, metodik a zdrojů a o načasování a obsah všech forem šíření, a že plnění těchto úkolů musí probíhat bez jakýchkoliv tlaků politických či zájmových skupin nebo orgánů Unie či vnitrostátních orgánů;

▼B

b) „nestranností“, kterou se rozumí, že se statistika musí vyvíjet, vypracovávat a šířit neutrálním způsobem a že se všem uživatelům musí dostat rovného zacházení;

c) „objektivitou“, kterou se rozumí, že se statistika musí vyvíjet, vypracovávat a šířit systematicky, spolehlivě a nepředpojatě; to předpokládá používání profesionálních a etických norem a skutečnost, že dodržované politiky a postupy jsou pro uživatele a respondenty zjišťování transparentní;

d) „spolehlivostí“, kterou se rozumí, že statistika musí měřit co nejvěrněji, nejpřesněji a nejsoustavněji skutečnost, kterou má podle zadání představovat, a to za předpokladu, že se pro výběr zdrojů, metod a postupů používají vědecká kritéria;

e) „statistickou důvěrností“, kterou se rozumí ochrana důvěrných údajů o jednotlivých statistických jednotkách, získaných přímo pro statistické účely nebo nepřímo z administrativních nebo jiných zdrojů, a to za předpokladu, že je zakázáno používat získané údaje pro jiné než statistické účely a jejich nedovolené zpřístupňování;

f) „efektivitou nákladů“, kterou se rozumí, že náklady na vypracovávání statistiky musí být přiměřené důležitosti výsledků a přínosů, o něž se usiluje, přičemž se musí optimálně využívat zdrojů a minimalizovat zatížení respondentů. Pokud je to možné, získávají se požadované informace z dostupných záznamů či zdrojů.

Statistické zásady stanovené v tomto odstavci jsou dále rozpracovány v kodexu v souladu s článkem 11.

2.  Vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky zohlední mezinárodní doporučení a osvědčené postupy.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

1) „statistikou“ kvantitativní a kvalitativní souhrnná a reprezentativní informace charakterizující kolektivní jev v dotčené populaci;

2) „vývojem“ činnosti prováděné s cílem stanovit, posílit a zlepšit statistické metody, standardy a postupy používané pro vypracovávání a šíření statistik, a dále pro navrhování nových statistik a ukazatelů;

3) „vypracováváním“ veškeré činnosti související se sběrem, uchováváním, zpracováváním a analýzou, které jsou nezbytné pro sestavování statistik;

4) „šířením“ zpřístupňování statistik a statistických analýz uživatelům;

5) „sběrem údajů“ zjišťování a všechny jiné metody získávání informací z různých zdrojů, včetně administrativních zdrojů;

6) „statistickou jednotkou“ základní jednotka zjišťování, tedy fyzická osoba, domácnost, hospodářský subjekt a jiné podniky, ke kterým se údaje vztahují;

7) „důvěrnými údaji“ údaje, které umožňují přímou či nepřímou identifikaci statistických jednotek, čímž se zpřístupní individuální informace. Při rozhodování o tom, zda lze statistickou jednotku považovat za identifikovatelnou, se berou v úvahu všechny přiměřené prostředky, jejichž použití k identifikaci dané statistické jednotky třetí osobou lze rozumně předpokládat;

8) „použitím pro statistické účely“ výhradní použití pro vývoj a vypracovávání statistických výsledků a analýz;

9) „přímou identifikací“ identifikace statistické jednotky z jejího jména nebo adresy nebo z veřejně dostupného identifikačního čísla;

10) „nepřímou identifikací“ identifikace statistické jednotky jakýmikoliv jinými prostředky než přímou identifikací;

11) „úředníky Komise (Eurostatu)“ úředníci Společenství ve smyslu článku 1 služebního řádu úředníků Evropských společenství, kteří pracují ve statistickém úřadu Společenství;

12) „ostatními zaměstnanci Komise (Eurostatu)“ pracovníci Společenství ve smyslu článků 2 až 5 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, kteří pracují ve statistickém úřadu Společenství.KAPITOLA II

STATISTICKÁ SPRÁVA A ŘÍZENÍ

Článek 4

Evropský statistický systém

Evropský statistický systém (ESS) je partnerství tvořené statistickým úřadem Společenství, kterým je Komise (Eurostat), a národními statistickými úřady (NSÚ) a jinými vnitrostátními orgány, jež v jednotlivých členských státech odpovídají za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

Článek 5

Národní statistické úřady a jiné vnitrostátní orgány

▼M1

1.  Národní statistický úřad určený členským státem jako subjekt, který odpovídá za koordinaci všech činností na vnitrostátní úrovni pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky určené v evropském statistickém programu v souladu s článkem 1 (dále jen „NSÚ“) působí v tomto ohledu jako výlučné kontaktní místo pro Komisi (Eurostat) v otázkách statistiky.

Koordinační odpovědnost NSÚ zahrnuje všechny ostatní vnitrostátní orgány odpovědné za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky stanovené v evropském statistickém programu v souladu s článkem 1. NSÚ je na vnitrostátní úrovni odpovědný zejména za koordinaci plánování statistických programů a předkládání zpráv, sledování kvality, metodiky, předávání údajů a komunikace týkající se statistické činnosti ESS. V míře, v jaké mohou být některé z uvedených evropských statistik sestavovány národními centrálními bankami jakožto členy Evropského systému centrálních bank (ESCB), NSÚ a národní centrální banky úzce spolupracují podle vnitrostátních ujednání s cílem zajistit vypracovávání úplných a soudržných evropských statistik, a zároveň zajišťují nezbytnou spolupráci mezi ESS a ESCB, jak je stanoveno v článku 9.

▼B

2.  Komise (Eurostat) vede seznam NSÚ a jiných vnitrostátních orgánů odpovídajících za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, určených členskými státy, a zveřejní tento seznam na své internetové stránce.

3.  NSÚ a jiné vnitrostátní orgány zařazené na seznam uvedený v odstavci 2 tohoto článku mohou přijímat granty bez výzvy k předložení návrhů v souladu s čl. 168 odst. 1. písm. d) nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002.

▼M1

Článek 5a

Předsedové NSÚ a vedoucí statistických útvarů jiných vnitrostátních orgánů

1.  V rámci svých vnitrostátních statistických systémů členské státy zajistí profesionální nezávislost úředníků odpovědných za plnění úkolů stanovených v tomto nařízení.

2.  Za tímto účelem předsedové NSÚ:

a) mají výlučnou odpovědnost za rozhodování o procesech, statistických metodách, standardech a postupech a o obsahu a načasování zveřejňování statistických výstupů a publikací pro evropskou statistiku vyvíjenou, vypracovávanou a šířenou NSÚ;

b) mají pravomoc rozhodovat o všech záležitostech týkajících se vnitřního řízení NSÚ;

c) při plnění statistických úkolů jednají nezávisle a nežádají vládu ani jiné instituce, orgány, úřady nebo subjekty o pokyny ani je od nich nepřijímají;

d) odpovídají za statistickou činnost a plnění rozpočtu NSÚ;

e) zveřejňují výroční zprávy a mohou vyjádřit své připomínky k záležitostem týkajícím se prostředků, které jsou z rozpočtu přidělovány na statistickou činnost;

f) koordinují statistické činnosti všech vnitrostátních orgánů, které odpovídají za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1;

g) v případě potřeby vypracovávají národní pokyny pro zajištění kvality při vývoji, vypracovávání a šíření veškeré evropské statistiky v rámci svých vnitrostátních statistických systémů a sledují a přezkoumávají jejich provádění, avšak odpovídají za zajištění souladu s těmito pokyny výhradně v rámci NSÚ; a

h) zastupují svůj vnitrostátní statistický systém v rámci ESS.

3.  Každý členský stát zajistí, aby jiné vnitrostátní orgány odpovědné za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky plnily takové úkoly v souladu s národními pokyny vypracovanými předsedou NSÚ.

4.  Členské státy zajistí, aby postupy přijímání a jmenování předsedů NSÚ a ve vhodných případech také vedoucích statistických útvarů jiných vnitrostátních orgánů, které vypracovávají evropské statistiky, byly transparentní a založeny výhradně na odborných kritériích. Těmito postupy by mělo být zajištěno respektování zásady rovných příležitostí, zejména pokud jde o pohlaví. Důvody pro odvolání předsedů NSÚ nebo jejich převedení na jinou pozici nesmějí ohrozit profesionální nezávislost.

5.  Každý členský stát může zřídit vnitrostátní subjekt, který bude zajišťovat profesionální nezávislost tvůrců evropské statistiky. Předsedové NSÚ a popřípadě vedoucí statistických útvarů jiných vnitrostátních orgánů, které vypracovávají evropské statistiky, mohou využívat rad od těchto subjektů. Postupy pro přijímání, převádění a odvolávání členů takových subjektů musí být transparentní a založené výhradně na odborných kritériích. Těmito postupy by mělo být zajištěno respektování zásady rovných příležitostí, zejména pokud jde o pohlaví.

▼B

Článek 6

Komise (Eurostat)

1.  Statistický úřad Společenství určený Komisí pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky je v tomto nařízení dále označován jako „Komise (Eurostat)“.

▼M1

2.  Na úrovni Unie jedná Komise (Eurostat) nezávisle při zajišťování vypracovávání evropské statistiky podle zavedených pravidel a statistických zásad.

3.  Aniž je dotčen článek 5 Protokolu č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, Komise (Eurostat) koordinuje statistické činnosti orgánů a institucí Unie, zejména za účelem zajištění soudržnosti a kvality údajů a minimalizace zátěže výkaznictví. V tomto smyslu může Komise (Eurostat) vyzvat jakýkoli orgán nebo instituci Unie ke konzultaci nebo spolupráci za účelem vývoje metod a systémů pro statistické účely v rámci jejich příslušné působnosti. Každý z těchto orgánů nebo institucí, který navrhuje vypracování statistiky, konzultuje s Komisí (Eurostatem) a vezme v úvahu jakékoliv její doporučení, které může k tomuto účelu vydat.

▼M1

Článek 6a

Generální ředitel Komise (Eurostatu)

1.  Eurostat je statistickým orgánem Unie a generálním ředitelstvím Komise. Vede jej generální ředitel.

2.  Komise zajistí, aby postup přijímání generálního ředitele Eurostatu byl transparentní a založený na odborných kritériích. Tímto postupem by mělo být zajištěno respektování zásady rovných příležitostí, zejména pokud jde o pohlaví.

3.  Generální ředitel nese výlučnou odpovědnost za rozhodování o procesech, statistických metodách standardech a postupech a o obsahu a načasování zveřejňování všech statistik vypracovaných Eurostatem. Při plnění těchto statistických úkolů jedná generální ředitel nezávisle, přičemž nežádá orgány nebo instituce Unie, vlády ani jiné instituce, orgány, úřady nebo agentury o pokyny ani je od nich nepřijímá.

4.  Generální ředitel Eurostatu odpovídá za statistickou činnost Eurostatu. Generální ředitel Eurostatu vystoupí v rámci dialogu o otázkách statistiky okamžitě po svém jmenování Komisí a poté každý rok před příslušným výborem Evropského parlamentu k projednání otázek týkajících se statistické správy, metodiky a inovací v oblasti statistiky. Generální ředitel Eurostatu zveřejňuje výroční zprávu.

▼B

Článek 7

Výbor pro evropský statistický systém

1.  Zřizuje se Výbor pro evropský statistický systém (dále jen „výbor pro ESS“). Poskytuje ESS odborné vedení pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky v souladu se statistickými zásadami uvedenými v čl. 2. odst. 1.

2.  Výbor pro ESS se skládá ze zástupců NSÚ, kteří jsou odborníky členských států v oblasti statistiky. Předsedá mu Komise (Eurostat).

3.  Výbor pro ESS přijme svůj jednací řád, který odráží jeho úkoly.

4.  Komise konzultuje s Výborem pro evropský statistický systém, pokud jde o

a) opatření, která má Komise v úmyslu učinit pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, jejich zdůvodnění na základě efektivity nákladů, prostředky a harmonogramy pro jejich dosažení a zatížení respondentů při plnění zpravodajské povinnosti;

b) navrhovaný rozvoj a priority evropského statistického programu;

c) iniciativy pro zavádění přehodnocení priorit a snížení zatížení respondentů do praxe;

d) záležitosti týkající se statistické důvěrnosti;

e) další rozvoj kodexu a

f) všechny další otázky, zejména v oblasti metodiky, vznikající v souvislosti s vypracováním nebo prováděním statistických programů, které přednese jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost některého členského státu.

Článek 8

Spolupráce s dalšími orgány

Evropský poradní výbor pro statistiku a Evropský poradní výbor pro správu a řízení statistiky jsou konzultovány v rámci svých příslušných pravomocí.

Článek 9

Spolupráce s ESCB

Pro minimalizaci zátěže výkaznictví a zaručení soudržnosti nezbytné pro vypracovávání evropské statistiky ESS a ESCB úzce spolupracují, přičemž dodržují statistické zásady uvedené v čl. 2 odst. 1.

Článek 10

Mezinárodní spolupráce

Aniž je tím dotčeno postavení a úloha jednotlivých členských států, jsou postoje ESS ohledně záležitostí zvláštního významu pro evropskou statistiku na mezinárodní úrovni, jakož i zvláštní ujednání pro zastupování v mezinárodních statistických orgánech připravovány výborem pro ESS a koordinovány Komisí (Eurostatem).

Článek 11

Kodex evropské statistiky

1.  Cílem kodexu je zajistit důvěru veřejnosti v evropskou statistiku tím, že stanoví, jak se má evropská statistika vyvíjet, vypracovávat a šířit v souladu se statistickými zásadami stanovenými v čl. 2 odst. 1 a osvědčenými mezinárodními statistickými postupy.

2.  Kodex je podle potřeby přezkoumáván a aktualizován výborem pro ESS. Komise zveřejňuje změny kodexu.

▼M1

3.  Členské státy a Komise přijmou veškerá nutná opatření pro zachování důvěry v evropskou statistiku. Za tímto účelem členské státy a Komise nadále usilují v rámci „Závazků o důvěryhodnosti statistiky“ (dále jen „závazky“) o zajištění důvěry veřejnosti v evropskou statistiku a o pokrok při naplňování statistických zásad obsažených v kodexu. Závazky zahrnou dle potřeby specifické politické závazky ke zlepšení nebo zachování podmínek pro provádění kodexu a zveřejní se společně se shrnutím pro občany.

4.  Komise pravidelně sleduje plnění závazků členských států na základě výročních zpráv zasílaných členskými státy, které je podle potřeby budou aktualizovat.

Pokud nebude do 9. června 2017 závazek zveřejněn, příslušný členský stát předloží Komisí a zveřejní zprávu o pokroku při provádění kodexu a případně o úsilí vyvinutém pro stanovení závazku. Tyto zprávy o pokroku se pravidelně aktualizují nejméně jednou za dva roky po jejich prvním zveřejnění.

Do 9. června 2018 a poté každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o zveřejněných závazcích a případně o zprávách o pokroku.

5.  Tento závazek Komise pravidelně monitoruje Evropská poradní komise pro dohled nad statistikou (dále jen „poradní komise“). Poradní komise zahrne hodnocení týkající se provádění tohoto závazku do své výroční zprávy předkládané Evropskému parlamentu a Radě v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 235/2008/ES ( 21 ). Poradní komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto závazku do 9. června 2018.

▼B

Článek 12

Statistická kvalita

1.  Pro zaručení kvality výsledků se evropská statistika vyvíjí, vypracovává a šíří na základě jednotných standardů a harmonizovaných metod. V této souvislosti se použijí tato kritéria kvality:

a) „relevance“ označuje míru, v jaké statistiky uspokojují stávající a potenciální potřeby uživatelů;

b) „přesnost“ označuje blízkost odhadů neznámým skutečným hodnotám;

c) „včasnost“ označuje dobu mezi dostupností informace a událostí nebo jevem, který popisuje;

d) „dochvilnost“ označuje časovou prodlevu mezi datem zveřejnění údajů a cílovým datem (datem, kdy měly být údaje dodány);

e) „dostupnost“ a „srozumitelnost“ označují, za jakých podmínek a v jaké formě mohou uživatelé údaje získat, používat a vykládat;

f) „srovnatelnost“ označuje měření dopadu rozdílů mezi použitými statistickými koncepty, nástroji a postupy měření, srovnávají-li se statistiky mezi zeměpisnými oblastmi, odvětvími nebo v čase;

g) „soudržnost“ označuje skutečnost, zda lze údaje spolehlivě různými způsoby a pro různé účely kombinovat.

▼M1

2.  Konkrétní požadavky na kvalitu, např. cílové hodnoty a minimální standardy pro vypracovávání statistik, mohou být stanoveny také odvětvovými právními předpisy.

Za účelem zajištění jednotného uplatňování kritérií kvality stanovených v odstavci 1 na údaje spadající do odvětvových právních předpisů v konkrétních statistických oblastech přijme Komise prováděcí akty, kterými stanoví formu, strukturu a periodicitu zpráv o kvalitě, na které se vztahují odvětvové právní předpisy. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 2.

3.  Členské státy předloží Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě předávaných údajů a vyjádří v nich veškeré případné pochybnosti o přesnosti těchto údajů. Komise (Eurostat) kvalitu předávaných údajů posoudí na základě odpovídající analýzy a připraví a zveřejní zprávy a sdělení o kvalitě evropské statistiky.

▼M1

4.  V zájmu transparentnosti Komise (Eurostat) v případě potřeby zveřejní své posouzení kvality příspěvků členských států k evropské statistice.

5.  Pokud odvětvové právní předpisy stanoví možnost uložit pokuty v případech, kdy členské státy zkreslí statistické údaje, může Komise v souladu se Smlouvami a těmito odvětvovými právními předpisy zahájit a vést nezbytná šetření, pokud je to nutné včetně inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda zkreslení statistických údajů bylo závažné a úmyslné nebo k němu došlo z hrubé nedbalosti.

▼BKAPITOLA III

VYPRACOVÁVÁNÍ EVROPSKÉ STATISTIKY

Článek 13

Evropský statistický program

▼M1

1.  Evropský statistický program poskytuje rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky a stanoví hlavní oblasti a cíle plánovaných akcí na dobu odpovídající období víceletého finančního rámce. Tento program přijímá Evropský parlament a Rada. Dopad a efektivita nákladů programu se posuzuje za přispění nezávislých odborníků.

▼B

2.  Evropský statistický program stanoví priority, které se týkají potřeb informací za účelem provádění činností Společenství. Tyto potřeby jsou posuzovány s ohledem na zdroje, které jsou na úrovni Společenství i na vnitrostátní úrovni potřebné k poskytnutí požadovaných statistik, a rovněž s ohledem na zatížení respondentů a na náklady, které v této souvislosti vzniknou respondentům.

3.  Komise zavede iniciativy, jejichž cílem je stanovit priority a snížit zatížení respondentů, a to pro celý evropský statistický program, nebo pro jeho část.

4.  Komise předloží výboru pro ESS návrh evropského statistického programu k předběžnému přezkoumání.

5.  Pro každý evropský statistický program Komise po konzultaci s výborem pro ESS předloží Evropskému parlamentu a Radě průběžnou zprávu o pokroku a závěrečnou hodnotící zprávu.

Článek 14

Provádění evropského statistického programu

1.  Evropský statistický program se provádí prostřednictvím jednotlivých statistických akcí, o nichž rozhoduje

a) Evropský parlament a Rada;

b) ve zvláštních a řádně odůvodněných případech Komise, zejména za účelem splnění neočekávaných požadavků, v souladu s odstavcem 2, nebo

c) vzájemná dohoda mezi NSÚ či jinými vnitrostátními orgány a Komisí (Eurostatem) v rámci jejich příslušných pravomocí. Tyto dohody se uzavírají písemnou formou.

▼M1

2.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnout o přechodné přímé statistické akci, pokud:

a) akce nestanovuje sběr údajů za více než tři referenční roky;

b) údaje jsou již dostupné nebo přístupné v rámci příslušných NSÚ či jiných vnitrostátních orgánů nebo je lze získat přímo pomocí vhodných vzorků populace pro statistická zjišťování na unijní úrovni, přičemž je prováděna přiměřená koordinace s NSÚ a jinými vnitrostátními orgány; a

c) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ( 22 ) poskytuje Unie NSÚ a jiným vnitrostátním orgánům finanční příspěvky na pokrytí jejich dodatečných nákladů.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 2.

▼B

3.  Při předkládání akcí, o nichž má být rozhodnuto podle odst. 1 písm. a) a b), Komise poskytne informace o

a) důvodech akce, zejména s ohledem na cíle dotčené politiky Společenství;

b) cílech akce a očekávaných výsledcích;

c) analýze efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracovávání, a

d) způsobu provádění dané akce, včetně délky jejího trvání a úlohy Komise a členských států.

Článek 15

Sítě spolupráce

Jednotlivé statistické akce se rozvíjejí pokud možno v součinnosti v rámci ESS prostřednictvím sítí spolupráce, sdílením odborných znalostí a výsledků nebo prohloubením specializací na konkrétní úkoly. Za tímto účelem se vytvoří odpovídající finanční struktura.

Výsledek těchto akcí, jako jsou společné struktury, nástroje, procesy a metody, je zpřístupněn v rámci ESS. Iniciativy k vytvoření sítí spolupráce i výsledky přezkoumá výbor pro ESS.

Článek 16

Evropský přístup ke statistice

1.  Ve zvláštních a řádně odůvodněných případech a v rámci evropského statistického programu je cílem evropského přístupu ke statistice

a) maximalizace dostupnosti statistických souhrnů na evropské úrovni a zlepšení včasnosti evropské statistiky;

b) snížení zatížení respondentů, NSÚ a jiných vnitrostátních orgánů založené na analýze efektivity nákladů.

2.  K případům, v nichž je evropský přístup ke statistice důležitý, patří

a) vypracovávání evropské statistiky za využití

i) nezveřejněných vnitrostátních příspěvků nebo vnitrostátních příspěvků části členských států,

ii) zvlášť navržených schémat statistického zjišťování,

iii) částečných informací získaných metodami modelování;

b) šíření statistických souhrnů na evropské úrovni uplatňováním zvláštních metod řízení rizika prozrazení statistických údajů, aniž by tím byla oslabena vnitrostátní ustanovení týkající se šíření.

3.  Do opatření k provádění evropského přístupu ke statistice jsou plně zapojeny členské státy. Tato opatření k provádění evropského přístupu ke statistice se stanoví v rámci jednotlivých statistických akcí uvedených v čl. 14 odst. 1.

4.  V případě potřeby se ve spolupráci s členskými státy vypracuje koordinovaná politika zveřejňování a revizí.

▼M1

Článek 17

Roční pracovní program

Komise každoročně do 30. dubna předkládá svůj pracovní program na následující rok výboru pro ESS.

Při přípravě každého ročního pracovního programu Komise zajistí účinné stanovování priorit včetně jejich přezkoumávání, podávání zpráv o statistických prioritách a přidělování finančních zdrojů. Komise co nejvíce zohlední připomínky výboru pro ESS. Každý roční pracovní program vychází z evropského statistického programu a určuje zejména:

a) akce, které Komise považuje za prioritní, přičemž se bere ohled na potřeby politiky Unie a finanční omezení jak na úrovni členských států, tak na úrovni Unie, jakož i na zátěž respondentů;

b) iniciativy související s přezkumem priorit, včetně negativních priorit, a snížením zátěže jak pro poskytovatele údajů, tak pro tvůrce statistiky; a

c) postupy a případné právní nástroje, které Komise navrhuje pro provádění ročního pracovního programu.

▼M1

Článek 17a

Přístup k administrativním záznamům, jejich využívání a integrace

1.  Aby se snížila zátěž respondentů, mají NSÚ, jiné vnitrostátní orgány podle článku 4 a Komise (Eurostat) právo na rychlý a bezplatný přístup a využívání všech administrativních záznamů a právo tyto záznamy integrovat do statistik, a to v míře nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky určené v evropském statistickém programu v souladu s článkem 1.

2.  NSÚ a Komise (Eurostat) jsou konzultovány a zapojeny ve fázi prvotního návrhu podoby, dalšího vývoje a zrušení administrativních záznamů sestavených a udržovaných jinými subjekty, což usnadní další použití těchto záznamů pro účely vypracovávání evropské statistiky. Zapojují se do standardizačních činností týkajících se administrativních záznamů, které jsou důležité pro vypracovávání evropské statistiky.

3.  Přístup NSÚ, jiných vnitrostátních orgánů a Komise (Eurostatu) a jejich zapojení podle odstavců 1 a 2 se omezuje na administrativní záznamy v rámci jejich příslušného systému veřejné správy.

4.  K administrativním záznamům, které dávají jejich vlastníci k dispozici NSÚ, jiným vnitrostátním orgánům a Komisi (Eurostatu) k využití pro vypracovávání evropské statistiky, musí být připojena příslušná metadata.

5.  NSÚ a vlastníci administrativních záznamů zavedou potřebné mechanismy spolupráce.

▼BKAPITOLA IV

ŠÍŘENÍ EVROPSKÉ STATISTIKY

Článek 18

Opatření týkající se šíření

1.  Šíření evropské statistiky se provádí v plném souladu se statistickými zásadami stanovenými v čl. 2 odst. 1, zejména s ohledem na ochranu statistické důvěrnosti a zajištění rovnosti přístupu, jak to vyžaduje zásada nestrannosti.

2.  Šíření evropské statistiky provádějí Komise (Eurostat), NSÚ a jiné vnitrostátní orgány v rámci svých příslušných pravomocí.

3.  Členské státy a Komise poskytují v rámci svých příslušných pravomocí nezbytnou podporu k zajištění rovnosti přístupu k evropské statistice pro všechny uživatele.

Článek 19

Soubory k veřejnému použití

Údaje o jednotlivých statistických jednotkách mohou být šířeny ve formě souboru k veřejnému použití, který obsahuje anonymizované záznamy připravené tak, že nelze, ať už přímo, či nepřímo, identifikovat statistické jednotky, vezmou-li se v úvahu všechny přiměřené prostředky, jejichž použití třetí stranou lze rozumně předpokládat.

Pokud byly údaje předány Komisi (Eurostatu), vyžaduje se výslovný souhlas NSÚ či jiného vnitrostátního orgánu, který údaje poskytl.KAPITOLA V

STATISTICKÁ DŮVĚRNOST

Článek 20

Ochrana důvěrných údajů

1.  Následující pravidla a opatření se použijí k zajištění výlučného používání důvěrných údajů pro statistické účely a k zabránění jejich nedovoleného zpřístupnění.

2.  Důvěrné údaje získané výhradně za účelem vypracovávání evropské statistiky používají NSÚ či jiné vnitrostátní orgány a Komise (Eurostat) výhradně pro statistické účely, pokud statistická jednotka nevyjádřila jednoznačný souhlas s použitím těchto údajů k jakýmkoliv jiným účelům.

3.  Statistické výsledky, které mohou umožňovat identifikaci statistické jednotky, mohou být šířeny NSÚ či jinými vnitrostátními orgány a Komisí (Eurostatem) v těchto výjimečných případech:

a) jestliže jsou konkrétní podmínky a formy stanoveny aktem Evropského parlamentu a Rady přijatým v souladu s článkem 251 Smlouvy a statistické výsledky se pozmění takovým způsobem, aby jejich šířením nebyla dotčena statistická důvěrnost, pokud o to statistická jednotka požádá, nebo

b) jestliže statistická jednotka vyjádřila jednoznačný souhlas se zpřístupněním údajů.

4.  NSÚ či jiné vnitrostátní orgány a Komise (Eurostat) přijmou v rámci svých příslušných pravomocí veškerá nezbytná právní, správní, technická a organizační opatření, aby zajistily fyzickou a logickou ochranu důvěrných údajů (řízení rizika prozrazení statistických údajů).

▼M1

NSÚ, jiné vnitrostátní orgány a Komise (Eurostat) přijmou všechna nezbytná opatření, aby zajistily sjednocení zásad a pokynů týkajících se fyzické a logické ochrany důvěrných údajů. Komise zajistí takové sjednocení prováděcími akty, aniž by se doplňovalo toto nařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 2.

▼B

5.  Úředníci a ostatní zaměstnanci NSÚ či jiných vnitrostátních orgánů mající přístup k důvěrným údajům jsou povinni zachovávat důvěrnost těchto údajů, a to i po skončení své funkce.

Článek 21

Předávání důvěrných údajů

1.  Předávání důvěrných údajů orgánem ESS uvedeným v článku 4, který údaje sebral, jinému orgánu ESS je přípustné, jestliže je toto předávání nezbytné pro účinný vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky nebo pro zvýšení kvality evropské statistiky.

2.  Předávání důvěrných údajů mezi orgánem ESS, který údaje sebral, a členem ESCB je přípustné, jestliže je toto předávání nezbytné pro účinný vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky nebo pro zvýšení kvality evropské statistiky v příslušných oblastech působnosti ESS a ESCB a jestliže byla tato nezbytnost odůvodněna.

3.  Pro každé následné předání navazující na první předání se vyžaduje výslovné povolení orgánu, který údaje sebral.

4.  Vnitrostátní pravidla týkající se statistické důvěrnosti nelze uplatnit proti předávání důvěrných údajů podle odstavců 1 a 2, pokud je toto předávání stanoveno aktem Evropského parlamentu a Rady přijatým v souladu s článkem 251 Smlouvy.

5.  Důvěrné údaje předávané podle tohoto článku se používají výhradně pro statistické účely a přístup k nim mají pouze pracovníci, kteří provádějí statistické činnosti v rámci svého příslušného pracovního oboru.

6.  Ustanovení o statistické důvěrnosti stanovená v tomto nařízení se vztahují na všechny důvěrné údaje předávané v rámci ESS a mezi ESS a ESCB.

Článek 22

Ochrana důvěrných údajů v Komisi (Eurostatu)

1.  Důvěrné údaje jsou přístupné, s výhradou výjimek stanovených v odstavci 2, pouze úředníkům Komise (Eurostatu) v rámci jejich příslušného pracovního oboru.

2.  Komise (Eurostat) může ve výjimečných případech udělit přístup k důvěrným údajům svým ostatním zaměstnancům a jiným fyzickým osobám pracujícím pro Komisi (Eurostat) na smluvním základě v rámci jejich příslušného pracovního oboru.

3.  Osoby mající přístup k důvěrným údajům použijí tyto údaje výhradně pro statistické účely. Tomuto omezení podléhají i po skončení svých funkcí.

Článek 23

Přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely

Komise (Eurostat) nebo NSÚ či jiné vnitrostátní orgány mohou v rámci svých příslušných pravomocí udělit výzkumným pracovníkům provádějícím statistické analýzy pro vědecké účely přístup k důvěrným údajům, které umožňují pouze nepřímou identifikaci statistických jednotek. Pokud jsou údaje předávány Komisi (Eurostatu), vyžaduje se souhlas NSÚ či jiného vnitrostátního orgánu, který údaje poskytl.

▼M1

Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů opatření, pravidla a podmínky pro přístup na úrovni Unie. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 2.

▼M1 —————

▼B

Článek 25

Údaje z veřejných zdrojů

Údaje získané ze zdrojů, které jsou podle právních předpisů dostupné veřejnosti a které podle vnitrostátních právních předpisů zůstávají veřejnosti dostupné, se nepovažují za důvěrné pro účely šíření statistik získaných z těchto údajů.

▼M1

Článek 26

Porušení statistické důvěrnosti

Členské státy a Komise přijmou vhodná opatření k zabránění jakémukoliv porušení statistické důvěrnosti a stanoví sankce za její porušení. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

▼BKAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

▼M1

Článek 27

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor pro ESS. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ( 23 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

▼B

Článek 28

Zrušení

1.  Nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Odkazy na Výbor pro statistickou důvěrnost zřízený zrušeným nařízením se považují za odkazy na výbor pro ESS zřízený článkem 7 tohoto nařízení.

2.  Nařízení (ES) č. 322/97 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

3.  Rozhodnutí 89/382/EHS, Euratom se zrušuje.

Odkazy na Výbor pro statistické programy se považují za odkazy na výbor pro ESS zřízený článkem 7 tohoto nařízení.

Článek 29

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Úř. věst. L 291, 5.12.2007, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. C 308, 3.12.2008, s. 1.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. února 2009.

( 4 ) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

( 7 ) Úř. věst. L 90, 28.3.2006, s. 2.

( 8 ) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

( 9 ) Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 21.

( 10 ) Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

( 11 ) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 12 ) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 13 ) Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.

( 14 ) Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13.

( 15 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 16 ) Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 70.

( 17 ) Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 18 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 19 ) Úř. věst. L 133, 18.5.2002, s. 7.

( 20 ) Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 1. ... Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 1

( 21 ) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 235/2008/ES ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropská poradní komise pro dohled nad statistikou.(Úř. věst. L 73, 15.3.2008, s. 17).

( 22 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

( 23 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).