02009R0207 — CS — 01.10.2017 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 207/2009

ze dne 26. února 2009

o ochranné známce Evropské unie

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 078, 24.3.2009, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evorpského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017

L 154

1

16.6.2017