02009F0315 — CS — 27.06.2019 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2009/315/SVV

ze dne 26. února 2009

o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy

(Úř. věst. L 093 7.4.2009, s. 23)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/884 ze dne 17. dubna 2019,

  L 151

143

7.6.2019
▼B

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2009/315/SVV

ze dne 26. února 2009

o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy▼M1

Článek 1

Předmět

Toto rámcové rozhodnutí

a) určuje podmínky, za nichž odsuzující členský stát sdílí s jinými členskými státy informace o odsouzeních;

b) stanoví povinnosti odsuzujícího členského státu a členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, a upřesňuje metody, jimiž je třeba se řídit při odpovědi na žádost o informace z rejstříků trestů;

c) zřizuje decentralizovaný systém informačních technologií k výměně informací o odsouzeních založený na databázích rejstříků trestů každého členského státu – Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS).

▼B

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí

a) „odsouzením“ jakékoli pravomocné rozhodnutí trestního soudu proti fyzické osobě v souvislosti s trestným činem, jestliže se toto rozhodnutí zaznamenává do rejstříku trestů odsuzujícího členského státu;

b) „trestním řízením“ přípravné řízení, řízení před soudem a výkon odsouzení;

c) „rejstříkem trestů“ vnitrostátní rejstřík nebo rejstříky, do nichž se podle vnitrostátního práva zaznamenávají odsouzení;

▼M1

d) „odsuzujícím členským státem“ členský stát, v němž je vydáno odsouzení;

e) „státním příslušníkem třetí země“ osoba, jež není občanem Unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo osoba bez státní příslušnosti či osoba, jejíž státní příslušnost není známa;

f) „údaji o otiscích prstů“ údaje o plochých a valených otiscích každého prstu dané osoby;

g) „zobrazením obličeje“ digitální zobrazení obličeje dané osoby;

h) „referenčním provedením ECRIS“ software vyvinutý Komisí a zpřístupněný členským státům pro výměnu informací z rejstříků trestů prostřednictvím ECRIS.

▼B

Článek 3

Ústřední orgány

1.  Každý členský stát určí pro účely tohoto rámcového rozhodnutí ústřední orgán. Pro předávání informací podle článku 4 a pro odpovědi podle článku 7 na žádosti uvedené v článku 6 však mohou členské státy určit jeden nebo více ústředních orgánů.

2.  O ústředním orgánu nebo určených ústředních orgánech určených podle odstavce 1 informuje každý členský stát generální sekretariát Rady a Komisi. Generální sekretariát Rady oznámí tyto informace ostatním členským státům a Eurojustu.

Článek 4

Povinnosti odsuzujícího členského státu

▼M1

1.  Každý odsuzující členský stát přijme veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit, aby k odsouzením vydaným na jeho území byly připojovány informace o státní příslušnosti nebo státních příslušnostech odsouzeného, je-li státním příslušníkem jiného členského státu, nebo státním příslušníkem třetí země. Není-li státní příslušnost odsouzeného známa, nebo je-li osobou bez státní příslušnosti, uvede se tato skutečnost v rejstříku trestů.

▼B

2.  Ústřední orgán odsuzujícího členského státu co nejdříve informuje ústřední orgány ostatních členských států o všech odsouzeních vydaných na jeho území proti státním příslušníkům těchto členských států, tak jak jsou zaznamenána v rejstříku trestů.

Je-li známo, že odsouzený je státním příslušníkem několika členských států, předají se příslušné informace každému z těchto členských států, a to i v případě, že je odsouzený státním příslušníkem členského státu, na jehož území byl odsouzen.

3.  Ústřední orgán odsuzujícího členského státu neprodleně předá informace o následných změnách nebo výmazu informací obsažených v rejstříku trestů ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem.

4.  Členský stát, který poskytl informace podle odstavců 2 a 3, předá ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, na žádost tohoto orgánu v jednotlivých případech kopii odsouzení a následných opatření, jakož i všechny další příslušné informace, které mu umožní posoudit, zda mají být přijata opatření na vnitrostátní úrovni.

Článek 5

Povinnosti členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem

1.  Ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, uchová v souladu s čl. 11 odst. 1 a 2 všechny informace, jež byly předány podle čl. 4 odst. 2 a 3, pro účely dalšího předávání podle článku 7.

2.  Je-li informace předaná podle čl. 4 odst. 3 změněna nebo vymazána, členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem, učiní stejnou změnu nebo výmaz v informacích uchovávaných v souladu s odstavcem 1 tohoto článku pro účely dalšího předávání podle článku 7.

3.  Členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem, může využívat pro účely dalšího předávání podle článku 7 pouze informace, které byly aktualizovány v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

Článek 6

Žádosti o informace o odsouzeních

1.  V případě žádosti o informace z rejstříku trestů členského státu pro účely trestního řízení proti některé osobě nebo pro účely jiné, než je trestní řízení, může ústřední orgán tohoto členského státu v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy zaslat ústřednímu orgánu jiného členského státu žádost o informace a související údaje z rejstříku trestů.

2.  Žádá-li osoba o informace z rejstříku trestů týkající se této osoby, může ústřední orgán členského státu, v němž je žádost podána, v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy předložit ústřednímu orgánu jiného členského státu žádost o informace a související údaje z rejstříku trestů, pokud dotyčná osoba je nebo byla státním příslušníkem dožadujícího nebo dožádaného členského státu, nebo v něm měla či má bydliště.

▼M1

3.  Žádá-li státní příslušník některého členského státu o informace z rejstříku trestů týkající se jeho osoby ústřední orgán jiného členského státu, podá tento ústřední orgán žádost o informace a související údaje z rejstříků trestů ústřednímu orgánu členského státu, jehož je dotčená osoba státním příslušníkem, a zahrne tyto informace a související údaje do výpisu, který dotčené osobě vystaví.

▼M1

3a.  Žádá-li státní příslušník třetí země o informace z rejstříku trestů týkající se jeho osoby ústřední orgán členského státu, podá tento ústřední orgán žádost o informace a související údaje z rejstříků trestů pouze ústředním orgánům členských států, které mají informace z rejstříků trestů dotčené osoby, a zahrne tyto informace a související údaje do výpisu, který dotčené osobě vystaví.

▼B

4.  Ústřední orgány členského státu předkládají žádosti o informace z rejstříku trestů prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze.

Článek 7

Odpověď na žádost o informace týkající se odsouzení

1.  Pokud je ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, podána pro účely trestního řízení žádost o informace z rejstříku trestů podle článku 6, předá tento ústřední orgán ústřednímu orgánu dožadujícího státu informace o

a) odsouzeních vydaných v členském státě, jehož je odsouzený státním příslušníkem, a zaznamenaných v rejstříku trestů;

b) odsouzeních vydaných v jiných členských státech, které mu byly předány po 27. dubnu 2012 podle článku 4 a uchovány v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2;

c) odsouzeních vydaných v jiných členských státech, které mu byly předány do 27. dubna 2012 a zaznamenány v rejstříku trestů;

d) odsouzeních vydaných ve třetích zemích, které mu byly následně předány a zaznamenány v rejstříku trestů.

2.  Pokud je ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, podána podle článku 6 žádost o informace z rejstříku trestů pro účely jiné, než je trestní řízení, odpoví na ni tento ústřední orgán v souladu s vnitrostátním právem, jde-li o odsouzení vydaná v členském státě, jehož je odsouzený státním příslušníkem, a odsouzení vydaná ve třetích zemích, jež mu byla následně předána a zaznamenána v jeho rejstříku trestů.

V případě informací o odsouzeních vydaných v jiném členském státě, které byly předány členskému státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, předá ústřední orgán posledně uvedeného členského státu v souladu s jeho vnitrostátním právem dožadujícímu členskému státu informace, které byly uchovány v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2, jakož i informace, které byly tomuto ústřednímu orgánu předány do 27. dubna 2012 a které byly zaznamenány do jeho rejstříku trestů.

Ústřední orgán odsuzujícího členského státu může při předávání informací podle článku 4 vyrozumět ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, o tom, že informace o odsouzeních vydaných v prvně uvedeném státě a předávané posledně jmenovanému ústřednímu orgánu, které mu byly předány, lze dále předávat pouze pro účely trestního řízení. V tomto případě vyrozumí ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, dožadující členský stát o tom, který jiný členský stát předal informace v souvislosti s těmito odsouzeními, čímž umožní dožadujícímu členskému státu předložit žádost o informace o těchto odsouzeních přímo odsuzujícímu členskému státu.

3.  Požaduje-li od ústředního orgánu členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, informace z rejstříku trestů třetí země, může členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem, odpovědět, pokud jde o odsouzení předaná jiným členským státem, pouze v rámci omezení platných pro předávání informací jiným členským státům podle odstavců 1 a 2.

▼M1

4.  Pokud jsou požadovány informace z rejstříků trestů o odsouzeních vydaných vůči státnímu příslušníku členského státu podle článku 6 od ústředního orgánu jiného členského státu, než je členský stát, jehož je dotčená osoba státním příslušníkem, předá dožádaný členský stát tyto informace v rozsahu stanoveném v článku 13 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních.

▼M1

4a.  Pokud jsou požadovány informace z rejstříků trestů o odsouzeních vydaných vůči státnímu příslušníku třetí země podle článku 6 pro účely trestního řízení, předá dožádaný členský stát informace o všech odsouzeních vydaných v dožádaném členském státě a zaznamenaných do rejstříků trestů a o všech odsouzeních vydaných ve třetích zemích a následně předaných dožádanému členskému státu a zanesených do rejstříků trestů.

Požadují-li se takové informace k jakýmkoli jiným účelům než pro účely trestního řízení, použije se odpovídajícím způsobem odstavec 2 tohoto článku.

▼B

5.  Pro odpověď se použije formulář uvedený v příloze. K němu se podle vnitrostátních právních předpisů připojí seznam odsouzení.

Článek 8

Lhůty na odpověď

1.  Odpověď na žádost podle čl. 6 odst. 1 předává ústřední orgán dožádaného členského státu ústřednímu orgánu dožadujícího členského státu na formuláři uvedeném v příloze neprodleně a v každém případě ve lhůtě, která nepřesáhne deset pracovních dní ode dne přijetí žádosti, a to za podmínek stanovených vlastními vnitrostátními právními předpisy, pravidly nebo zvyklostmi.

Pokud dožádaný členský stát potřebuje doplňující informace, aby mohl identifikovat osobu, jíž se žádost týká, neprodleně konzultuje dožadující členský stát za účelem poskytnutí odpovědi do deseti pracovních dnů ode dne přijetí požadovaných doplňujících informací.

▼M1

2.  Odpovědi na žádosti podle čl. 6 odst. 2, 3 a 3a se zasílají do dvaceti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti.

▼B

Článek 9

Podmínky pro použití osobních údajů

1.  Osobní údaje poskytnuté ►M1  podle čl. 7 odst. 1, 4 a 4a ◄ pro účely trestního řízení může dožadující členský stát použít pouze pro účely trestního řízení, pro něž byly vyžádány, uvedeného ve formuláři uvedeném v příloze.

2.  Osobní údaje poskytnuté ►M1  podle čl. 7 odst. 2, 4 a 4a ◄ k jiným účelům, než je trestní řízení, může dožadující členský stát v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy použít pouze pro účely, pro něž byly vyžádány, a za podmínek, které dožádaný členský stát stanovil ve formuláři uvedeném v příloze.

3.  Bez ohledu na odstavce 1 a 2, může dožadující členský stát použít osobní údaje poskytnuté ►M1  podle čl. 7 odst. 1, 2, 4 a 4a ◄ , aby předešel bezprostřednímu a vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti.

4.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby použití osobních údajů obdržených od členských států podle článku 4, jsou-li předávány třetí zemi podle čl. 7 odst. 3, podléhalo stejným omezením, kterým podléhá v dožadujícím členském státě v souladu s odstavcem 2 tohoto článku. Členské státy upřesní, že osobní údaje předané třetí zemi pro účel trestního řízení mohou být touto třetí zemí dále využívány pouze pro účely trestního řízení.

5.  Tento článek se nepoužije na osobní údaje získané členským státem podle tohoto rámcového rozhodnutí a pocházející z tohoto členského státu.

Článek 10

Jazyky

V případě žádosti uvedené v čl. 6 odst. 1 předá dožadující členský stát dožádanému členskému státu formulář uvedený v příloze v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků dožádaného členského státu.

Dožádaný členský stát odpoví buď v jednom ze svých úředních jazyků, nebo v jiném jazyce, který je pro oba členské státy přijatelný.

Každý členský stát může při přijetí tohoto rámcového rozhodnutí nebo později v prohlášení určeném generálnímu sekretariátu Rady uvést úřední jazyky orgánů Evropské unie, které jsou pro něj přijatelné. Generální sekretariát Rady oznámí tuto informaci členským státům.

Článek 11

Formát a další způsoby organizování a usnadnění výměny informací o odsouzeních

1.  Ústřední orgán odsuzujícího členského státu při předávání informací podle čl. 4 odst. 2 a 3 předá tyto informace:

a) informace, které se předávají ve všech případech, s výjimkou jednotlivých případů, kdy tyto informace nejsou ústřednímu orgánu známy (povinné informace):

i) informace o odsouzeném (celé jméno, datum narození, místo narození (obec a stát), pohlaví, státní příslušnost a případně dřívější jméno nebo příjmení),

ii) informace o povaze odsouzení (datum odsouzení, název soudu, datum nabytí právní moci rozhodnutí),

iii) informace o trestných činech, za něž bylo vydáno odsouzení (datum trestného činu, který vedl k odsouzení, a název nebo právní kvalifikace trestného činu, jakož i odkaz na příslušná ustanovení právních předpisů), a

iv) informace o obsahu odsouzení (zejména o trestu, jakýchkoli dodatečných sankcích, ochranných opatřeních a následných rozhodnutích, kterými se mění výkon trestu);

b) informace, které se předávají, jsou-li v rejstříku trestů zaznamenány (nepovinné informace):

i) jména rodičů odsouzeného,

ii) jednací číslo odsouzení,

iii) místo spáchání trestného činu a

iv) omezení práv v důsledku odsouzení;

c) informace, které se předávají, jsou-li ústřednímu orgánu k dispozici (doplňující informace):

i) identifikační číslo odsouzeného nebo druh a číslo identifikačního dokladu odsouzeného,

ii) otisky prstů, které byly odsouzenému sejmuty, a

iii) případně pseudonym nebo krycí jméno nebo jména, a

▼M1

iv) zobrazení obličeje.

▼B

Ústřední orgán může navíc předat jakékoliv další informace týkající se odsouzení zaznamenané v rejstříku trestů.

2.  Ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, uchovává všechny druhy informací uvedené v odst. 1 písm. a) a b), které obdržel podle čl. 5 odst. 1 pro účely dalšího předávání podle článku 7. Ke stejným účelům může uchovávat druhy informací uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. c) a druhém pododstavci.

▼M1

3.  Ústřední orgány členských států předávají následující informace elektronicky za použití ECRIS a standardizovaného formátu v souladu s normami, jež budou stanoveny prováděcími akty:

a) informace uvedené v článku 4;

b) žádosti uvedené v článku 6;

c) odpovědi uvedené v článku 7 a

d) další relevantní informace.

4.  Není-li způsob předávání uvedený v odstavci 3 dostupný, předávají ústřední orgány členských států veškeré informace uvedené v odstavci 3 jakýmkoli způsobem umožňujícím vytvořit písemný záznam za podmínek, jež ústřednímu orgánu přijímajícího členského státu umožní ověřit pravost informací, a zohlední přitom zabezpečení předávání.

Není-li způsob předávání uvedený v odstavci 3 dostupný po delší dobu, dotčený členský stát o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi.

5.  Každý členský stát provede technické úpravy nezbytné k tomu, aby mohl používat standardizovaný formát a elektronicky předávat dalším členským státům prostřednictvím ECRIS všechny informace uvedené v odstavci 3. Každý členský stát oznámí Komisi datum, od kterého je schopen takto informace předávat.

▼M1

Článek 11a

Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS)

1.  V zájmu elektronické výměny informací z rejstříků trestů v souladu s tímto rámcovým rozhodnutím se zřizuje decentralizovaný systém informačních technologií založený na databázích rejstříků trestů každého členského státu – Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS). Skládá se z těchto prvků:

a) referenční provedení ECRIS;

b) společná komunikační infrastruktura mezi ústředními orgány, která poskytuje šifrovanou síť.

K zajištění důvěrnosti a nedotknutelnosti údajů z rejstříků trestů předávaných jiným členským státům se uplatní vhodná technická a organizační opatření s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení a rizikům spojeným se zpracováním informací.

2.  Všechny údaje z rejstříků trestů se uchovávají výhradně v databázích vedených členskými státy.

3.  Ústřední orgány členských států nemají přímý přístup k databázím rejstříků trestů jiných členských států.

4.  Odpovědnost za referenční provedení ECRIS a provoz databází uchovávajících, zasílajících a přijímajících informace z rejstříků trestů nesou dotčené členské státy. Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (agentura eu-LISA), zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ( 1 ), poskytne členským státům podporu v souladu se svými úkoly vymezenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ( 2 ).

5.  Za provoz společné komunikační infrastruktury odpovídá Komise. Tato infrastruktura musí splňovat nezbytné bezpečnostní požadavky a zcela vyhovovat potřebám ECRIS.

6.  Agentura eu-LISA zajišťuje, dále rozvíjí a udržuje referenční provedení ECRIS.

7.  Každý členský stát nese vlastní náklady související s prováděním, správou, používáním a údržbou své databáze rejstříků trestů a s instalací a používáním referenčního provedení ECRIS.

Komise nese náklady související s prováděním, správou, používáním, údržbou a budoucím vývojem společné komunikační infrastruktury.

8.  Členské státy, které využívají svůj vnitrostátní software provedení ECRIS v souladu s čl. 4 odst. 4 až 8 nařízení (EU) 2019/816, mohou nadále používat svůj vnitrostátní software k provedení ECRIS namísto referenčního provedení ECRIS za předpokladu, že splňují všechny podmínky stanovené v uvedených odstavcích.

Článek 11b

Prováděcí akty

1.  Komise v prováděcích aktech stanoví:

a) standardizovaný formát podle čl. 11 odst. 3, také ohledně informací o trestných činech, za něž bylo vydáno odsouzení, a informací o obsahu odsouzení;

b) pravidla pro technické provedení ECRIS a výměnu údajů o otiscích prstů;

c) jakékoliv další technické způsoby organizování a usnadnění výměny informací o odsouzeních mezi ústředními orgány členských států, včetně:

i) způsobů, jak usnadnit porozumění, a automatického překladu předávaných informací;

ii) způsobů, jimiž mohou být informace elektronicky vyměňovány, zejména pokud jde o použitelné technické specifikace a případně všechny použitelné postupy výměny informací.

2.  Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 tohoto článku se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12a odst. 2.

▼B

Článek 12

Vztah k jiným právním nástrojům

1.  Ve vztazích mezi členskými státy toto rámcové rozhodnutí doplňuje ustanovení článku 13 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, její dodatkové protokoly ze dne 17. března 1978 a ze dne 8. listopadu 2001, jakož i Úmluvu o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a její protokol ze dne 16. října 2001 ( 3 ).

2.  Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se členské státy vzdávají mezi sebou možnosti uplatnění výhrad vůči článku 13 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních.

3.  S účinností nejpozději ode dne 27. dubna 2012 nahrazuje toto rámcové rozhodnutí ve vztazích mezi členskými státy, které přijaly opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím, ustanovení článku 22 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních doplněné článkem 4 dodatkového protokolu k uvedené úmluvě ze dne 17. března 1978, aniž je dotčeno používání těchto ustanovení ve vztazích mezi členskými státy a třetími státy.

4.  Rozhodnutí 2005/876/SVV se zrušuje.

5.  Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčeno používání příznivějších ustanovení dvoustranných nebo vícestranných dohod mezi členskými státy.

▼M1

Článek 12a

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

▼B

Článek 13

Provedení

1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím do 27. dubna 2012.

2.  Členské státy sdělí generálnímu sekretariátu Rady a Komisi znění předpisů, kterými ve svém vnitrostátním právu provádějí povinnosti, jež pro ně vyplývají z tohoto rámcového rozhodnutí.

3.  Na základě uvedených informací předloží Komise do 27. dubna 2015 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí, ke které případně přiloží legislativní návrhy.

▼M1

Článek 13a

Zprávy Komise a přezkum

1.  Do 29. června 2023 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí. Zpráva posoudí, v jakém rozsahu členské státy přijaly nezbytná opatření, aby splnily požadavky tohoto rámcového rozhodnutí, včetně jeho technického provedení.

2.  Ke zprávě se v případě potřeby připojí příslušné legislativní návrhy.

3.  Komise pravidelně zveřejňuje zprávu o výměně informací získaných z rejstříků trestů prostřednictvím ECRIS a o využívání ECRIS-TCN, která vychází především ze statistických údajů poskytnutých agenturou eu-LISA a členskými státy v souladu s nařízením (EU) 2019/816. Tato zpráva se poprvé zveřejní jeden rok po předložení zprávy podle odstavce 1.

4.  Zpráva Komise uvedená v odstavci 3 zahrnuje zejména úroveň výměny informací mezi členskými státy, včetně výměny informací týkajících se státních příslušníků třetích zemí, jakož i účel žádostí a jejich příslušný počet, včetně žádostí podaných za jiným účelem, než je trestní řízení, jako jsou prověření spolehlivosti a žádosti dotčených osob o informace o jejich vlastních záznamech v rejstříku trestů.

▼B

Článek 14

Vstup v platnost

Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
PŘÍLOHA

Formulář uvedený v článcích 6, 7, 8, 9 a 10 rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy

Žádost o informace z rejstříku trestů

Členské státy se seznámí s příručkou o postupu pro správné vyplnění tohoto formuláře

a) Informace o dožadujícím členském státě:

Členský stát:

Ústřední orgán nebo orgány:

Kontaktní osoba:

Telefon (s předvolbou):

Telefax (s předvolbou):

E-mailová adresa:

Adresa pro písemný styk:

Jednací číslo, je-li známo:

b) Informace o totožnosti osoby, jíž se žádost týká ( *1 ):

Celé jméno (jméno a všechna příjmení):

Dřívější jména:

Případné pseudonymy nebo krycí jména:

Pohlaví: M □Ž□

Státní příslušnost:

Datum narození (číslicemi: dd/mm/rrrr):

Místo narození (město a stát):

Jméno otce:

Jméno matky:

Bydliště nebo známá adresa:

Identifikační číslo osoby nebo druh a číslo identifikačního dokladu osoby:

Otisky prstů:

Jiné dostupné identifikační informace:

c) Účel žádosti:

Zaškrtněte příslušné okénko

trestní řízení (uveďte orgán, před nímž se řízení vede, a jednací číslo, je-li k dispozici) …

žádost nesouvisející s trestním řízením (uveďte orgán, před nímž se řízení vede, a jednací číslo, je-li k dispozici, a označte přitom příslušné okénko):

žádost soudního orgánu …

žádost příslušného správního orgánu …

žádost osoby o informace z rejstříku trestů týkající se této osoby …

Účel, pro který jsou informace žádány:

Dožadující orgán:

Dotyčná osoba nesouhlasí se zveřejněním těchto informací (pokud byla tato dotyčná osoba požádána o souhlas v souladu s právem dožadujícího členského státu).

Kontaktní osoba pro poskytnutí nezbytných doplňujících informací:

Jméno:

Telefon:

E-mailová adresa:

Další informace (například naléhavost žádosti):

Odpověď na žádost

Informace týkající se dotyčné osoby

Zaškrtněte příslušné okénko

Níže podepsaný orgán potvrzuje, že

v rejstříku trestů nejsou žádné informace o odsouzeních dotyčné osoby

v rejstříku trestů jsou informace o odsouzeních dotyčné osoby; seznam odsouzení je připojen

v rejstříku trestů jsou jiné informace týkající se dotyčné osoby; tyto informace jsou připojeny (volitelné)

v rejstříku trestů jsou informace o odsouzeních dotyčné osoby, odsuzující členský stát však sdělil, že informace o těchto odsouzeních lze předat pouze pro účely trestního řízení. Žádost o více informací může být zaslána přímo … (uveďte odsuzující členský stát)

v souladu s vnitrostátními právními předpisy dožádaného členského státu se nelze zabývat žádostmi podanými pro účely jiné, než je trestní řízení

Kontaktní osoba pro poskytnutí nezbytných doplňujících informací:

Jméno:

Telefon:

E-mailová adresa:

Další informace (omezené užívání údajů týkajících se žádostí mimo trestní řízení):

Uveďte počet stran připojených k formuláři odpovědi:

V

dne

Podpis a (případně) úřední razítko:

Jméno a funkce/organizace:

Případně přiložte seznam odsouzení a vše zašlete dožadujícímu členskému státu. Formulář ani seznam není nutné překládat do jazyka dožadujícího členského státu.( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99).

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1).

( 3 ) Úř. věst. C 326, 21.11.2001, s. 1.

( *1 ) Pro usnadnění identifikace osoby je třeba poskytnout co nejvíce informací.