02008L0119 — CS — 14.12.2019 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY 2008/119/ES

ze dne 18. prosince 2008,

kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat

(kodifikované znění)

(Úř. věst. L 010 15.1.2009, s. 7)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017

  L 95

1

7.4.2017


Opravena:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625)
▼B

SMĚRNICE RADY 2008/119/ES

ze dne 18. prosince 2008,

kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat

(kodifikované znění)Článek 1

Tato směrnice stanoví minimální požadavky pro ochranu telat ustájených pro odchov a výkrm.

Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

1) „teletem“ skot do stáří šesti měsíců;

▼M1

2) „příslušnými orgány“ příslušné orgány ve smyslu čl. 3 bodu 3 nařízení ►C1  (EU) 2017/625 ◄  ( 1 ).

▼B

Článek 3

1.  Od 1. ledna 1998 se použijí tato ustanovení, která se vztahují na všechny provozy, které jsou nově postaveny nebo zrekonstruovány a uváděny do provozu po tomto dni:

a) žádné tele, které je starší než osm týdnů, nesmí být uzavřeno v individuálním kotci, pokud veterinární lékař nepotvrdí, že jeho zdravotní stav nebo chování vyžaduje izolaci za účelem léčby. Šířka individuálního kotce pro telata musí být alespoň rovna kohoutkové výšce telete měřené, když tele stojí, a délka kotce musí být alespoň rovna délce těla telete, která se měří od špičky nosu po kaudální okraj tuber ischii, vynásobené koeficientem 1,1.

Individuální kotce pro telata (kromě vyhrazených pro izolaci nemocných zvířat) nesmějí mít pevné stěny, ale stěny s otvory, které poskytují telatům přímý vizuální a hmatový kontakt s ostatními;

b) u telat, která jsou chována ve skupinách, musí mít každé tele vyměřený prostor bez překážek alespoň 1,5 m2, pokud má živou hmotnost menší než 150 kg, alespoň 1,7 m2, pokud má živou hmotnost 150 kg a více, ale méně než 220 kg, a alespoň 1,8 m2, pokud má živou hmotnost 220 kg a více.

První pododstavec se však nepoužije na

a) provozy, kde je méně než šest telat;

b) na telata, která jsou chována společně se svými matkami z důvodu kojení.

2.  Od 31. prosince 2006 se odstavec 1 použije na všechny provozy.

Článek 4

Členské státy zajistí, aby podmínky pro chovná telata odpovídaly obecným požadavkům stanoveným v příloze I.

Článek 5

Obecná ustanovení přílohy I mohou být změněna postupem podle čl. 10 odst. 2 tak, aby odpovídala vývoji vědeckého poznání.

Článek 6

Komise předloží Radě do 1. ledna 2006 zprávu o intenzivních systémech živočišné výroby, které odpovídají požadavkům na dobré životní podmínky telat z hlediska patologického, zootechnického, fyziologického a etologického včetně společensko-hospodářských dopadů jednotlivých systémů, doplněnou návrhy k závěrům této zprávy; zprávu Komise vypracuje na základě stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Článek 7

▼M1 —————

▼M1

3.  Členské státy předloží Komisi do 31. srpna každého roku výroční zprávu za předchozí rok o inspekcích provedených příslušným orgánem s cílem ověřit soulad s požadavky této směrnice. Ke zprávě připojí analýzu nejzávažnějších případů zjištěného nesouladu a národní akční plán k prevenci nebo snížení jejich výskytu v nadcházejících letech. Komise předloží shrnutí těchto zpráv členským státům.

▼B

Článek 8

Zvířata dovezená do Společenství ze třetí země musí být provázena osvědčením vydaným příslušným orgánem uvedené země, v němž se potvrzuje, že se zvířaty bylo zacházeno způsobem přinejmenším rovnocenným způsobu používanému u zvířat pocházejících ze Společenství v souladu s touto směrnicí.

▼M1 —————

▼B

Článek 10

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin ( 2 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 11

Členské státy mohou na svém území v souladu s obecnými pravidly Smlouvy ponechat nebo mohou zavést přísnější opatření, než jsou opatření stanovená v této směrnici. Uvědomí o nich Komisi.

Článek 12

Směrnice 91/629/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy II se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v části B přílohy II.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 13

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

1. Materiály použité pro konstrukci staveb pro telata, a zejména pro konstrukci boxů a zařízení, s nimiž mohou přicházet telata do kontaktu, nesmějí být pro telata škodlivé a musí být důkladně čistitelné a dezinfikovatelné.

2. Do doby, než budou stanovena pravidla Společenství v dané záležitosti, musí být elektrická instalace a zařízení provedena v souladu s platnými vnitrostátními předpisy, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem.

3. Tepelná izolace, topení a větrání budov musí zajistit, aby se proudění vzduchu, prašnost, teplota, relativní vlhkost a koncentrace plynů udržovaly v rozmezí, které není pro telata škodlivé.

4. Veškerá automatická a mechanická zařízení nezbytná pro udržení zdraví a dobré životní podmínky telat musí být překontrolována nejméně jednou denně. Zjištěné závady musí být okamžitě odstraněny, a pokud to není proveditelné, musí být podniknuty účinné kroky k zajištění zdraví a dobrých životních podmínek telat do doby, než bude závada odstraněna; k těmto krokům patří použití alternativních metod krmení a udržení přijatelných podmínek prostředí.

V provozech s umělým větráním musí být pro případ selhání tohoto systému k dispozici vhodný náhradní systém zajišťující dostatečnou výměnu vzduchu k udržení zdraví a dobrých životních podmínek telat a musí být instalováno poplašné zařízení signalizující poruchu větracího systému. Toto poplašné zařízení musí být pravidelně přezkušováno.

5. Telata nesmějí být držena trvale ve tmě. K uspokojení jejich fyziologických a etologických potřeb musí být, s přihlédnutím k rozdílným klimatickým podmínkám v jednotlivých členských státech, zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení; při použití umělého osvětlení musí toto fungovat nejméně po dobu, která odpovídá době přirozeného světla, tedy za normálních okolností od 9.00 do 17.00 h. Navíc musí být k dispozici pevný nebo přenosný zdroj světla s intenzitou dostatečnou k tomu, aby bylo kdykoliv možné provést prohlídku telat.

6. Všechna telata umístěná v chlévech musí být kontrolována vlastníkem nebo osobou pečující o zvířata alespoň dvakrát denně a telata chovaná venku alespoň jednou denně. Každé tele, které se zdá být nemocné nebo poraněné, musí být ihned vhodným způsobem léčeno, a ke každému teleti, které nereaguje na péči poskytnutou chovatelem, se co nejdříve přivolá veterinární lékař. V případě nutnosti se nemocná nebo poraněná telata izolují ve vhodném přístřešku se suchou, pohodlnou podestýlkou.

7. Prostor pro ustájení telat musí být vystavěn tak, aby si každé tele mohlo lehnout na zem, odpočívat, postavit se a bez potíží se čistit a upravovat.

8. Telata se neuvazují, kromě telat chovaných ve stádu, která mohou být uvázána během krmení mlékem nebo jeho náhražkou, a to nejdéle po dobu jedné hodiny. Pokud se uvazují, nesmějí postroje způsobovat telatům zranění a musí být pravidelně kontrolovány a v případě nutnosti uzpůsobeny tak, aby bylo uvázání pohodlné. Každý postroj musí být uzpůsoben tak, aby zamezil riziku uškrcení či poranění a umožnil teleti pohyb v souladu s bodem 7.

9. Stáje, kotce, zařízení a potřeby používané pro telata musí být řádně čištěny a dezinfikovány, aby se zabránilo přenosu infekce a usídlení patogenních organismů. Trus, moč a nespotřebované nebo vysypané či vylité krmivo musí být odstraňovány co nejčastěji, aby se omezil na minimum zápach a aby pachem nebyli přitahováni hlodavci nebo mouchy.

10. Podlahy musí být hladké, avšak nikoliv klouzavé, aby se předešlo poranění telat, a musí být řešeny tak, aby telatům při stání nebo ležení nezpůsobovaly útrapy nebo poranění. Musí být vhodné s ohledem na velikost a váhu telat a musí tvořit pevný, rovný a stabilní povrch. Prostor pro ležení musí být pohodlný, čistý a s řádným odtokem a nesmí působit nepříznivě na telata. Telata mladší než dva týdny musí být podestlána vhodnou podestýlkou.

11. Všem telatům se musí poskytovat vhodná strava přiměřená jejich stáří, hmotnosti a etologickým a fyziologickým potřebám, aby se podpořilo jejich zdraví a dobré životní podmínky. Strava proto musí obsahovat tolik železa, aby byla zajištěna průměrná hladina krevního hemoglobinu, minimálně však 4,5 mmol/litr, a každé tele starší dvou týdnů musí dostávat stravu obsahující vlákninu v minimálním množství zvyšujícím se postupně od 50 g do 250 g pro telata ve stáří 8 až 20 týdnů. Telatům se nedává náhubek.

12. Všechna telata musí být krmena alespoň dvakrát denně. Jestliže jsou telata ustájena ve skupinách a nemohou přijímat krmivo podle libosti nebo nejsou krmena pomocí automatického krmného systému, musí mít každé tele přístup ke krmivu ve stejnou dobu jako ostatní telata ve skupině.

13. Všechna telata starší než dva týdny musí mít přístup k dostatečnému množství čerstvé vody nebo možnost uspokojit svou potřebu vody pitím jiných nápojů. Čerstvá voda se však poskytuje neustále při horkém počasí nebo nemocným telatům.

14. Krmná a napájecí zařízení musí být řešena, konstruována, umístěna a udržována tak, aby se snížilo na minimum nebezpečí kontaminace krmiv a vody pro telata.

15. Každé tele musí dostat co nejdříve po narození kolostrum, v každém případě však během prvních šesti hodin života.
PŘÍLOHA II

ČÁST AZrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 12)

Směrnice Rady 91/629/EHS

(Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 28)

 

Směrnice Rady 97/2/ES

(Úř. věst. L 25, 28.1.1997, s. 24)

 

Rozhodnutí Komise 97/182/ES

(Úř. věst. L 76, 18.3.1997, s. 30)

 

Nařízení Rady (ES) č. 806/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1)

pouze příloha III bod 25

ČÁST BLhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 12)

Směrnice

Lhůta pro provedení

91/629/EHS

1. ledna 1994

97/2/ES

31. prosince 1997
PŘÍLOHA IIISROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 91/629/EHS

Tato směrnice

Články 1 a 2

Články 1 a 2

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3 první pododstavec

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec návětí

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 3 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 1

Článek 4

Články 5 až 10

Články 5 až 10

Čl. 11 odst. 1

Čl. 11 odst. 2

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 12

Článek 14

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady ►C1  (EU) 2017/625 ◄ ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) ( ►C1  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1 ◄ ).

( 2 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.