02008L0068 — CS — 29.12.2022 — 023.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/68/ES

ze dne 24. září 2008

o pozemní přepravě nebezpečných věcí

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 260 30.9.2008, s. 13)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. března 2009,

  L 71

23

17.3.2009

 M2

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. března 2010,

  L 83

24

30.3.2010

 M3

SMĚRNICE KOMISE 2010/61/EU ze dne 2. září 2010,

  L 233

27

3.9.2010

 M4

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. ledna 2011,

  L 13

64

18.1.2011

 M5

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. dubna 2012,

  L 101

18

11.4.2012

 M6

SMĚRNICE KOMISE 2012/45/EU ze dne 3. prosince 2012,

  L 332

18

4.12.2012

 M7

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. května 2013,

  L 130

26

15.5.2013

 M8

SMĚRNICE KOMISE 2014/103/EU ze dne 21. listopadu 2014,

  L 335

15

22.11.2014

 M9

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/217 ze dne 10. dubna 2014,

  L 44

1

18.2.2015

 M10

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/974 ze dne 17. června 2015,

  L 157

53

23.6.2015

 M11

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/629 ze dne 20. dubna 2016,

  L 106

26

22.4.2016

 M12

SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/2309 ze dne 16. prosince 2016,

  L 345

48

20.12.2016

 M13

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/695 ze dne 7. dubna 2017,

  L 101

37

13.4.2017

 M14

SMĚRNICE KOMISE (EU) 2018/217 ze dne 31. ledna 2018,

  L 42

52

15.2.2018

 M15

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/936 ze dne 29. června 2018,

  L 165

42

2.7.2018

 M16

SMĚRNICE KOMISE (EU) 2018/1846 ze dne 23. listopadu 2018,

  L 299

58

26.11.2018

 M17

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1094 ze dne 17. června 2019,

  L 173

52

27.6.2019

►M18

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1243 ze dne 20. června 2019,

  L 198

241

25.7.2019

 M19

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1241 ze dne 28. srpna 2020,

  L 284

9

1.9.2020

 M20

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1833 ze dne 2. října 2020,

  L 408

1

4.12.2020

 M21

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1436 ze dne 31. srpna 2021,

  L 312

3

3.9.2021

►M22

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/1095 ze dne 29. června 2022,

  L 176

33

1.7.2022

►M23

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2407 ze dne 20. září 2022,

  L 317

64

9.12.2022
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/68/ES

ze dne 24. září 2008

o pozemní přepravě nebezpečných věcí

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Oblast působnosti

1.  
Tato směrnice se vztahuje na přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách uvnitř členských států nebo mezi nimi, včetně nakládky a vykládky, překládky z jednoho druhu dopravy na jiný a zastávek vynucených okolnostmi dopravy.

Nevztahuje se na přepravu nebezpečných věcí

a) 

vozidly, vagony a plavidly, která patří ozbrojeným silám nebo za která ozbrojené síly odpovídají;

b) 

námořními plavidly na mořských cestách, které tvoří součást vnitrozemských vodních cest;

c) 

trajekty, které se pouze přeplavují přes vnitrozemskou vodní cestu nebo přístav, nebo

d) 

v plném rozsahu uskutečněnou uvnitř hranic uzavřené oblasti.

2.  
Oddíl II.1 přílohy II se nevztahuje na členské státy, které nemají železniční systém, po dobu, po kterou takový systém na jejich území neexistuje.
3.  

Do jednoho roku po vstupu této směrnice v platnost se mohou členské státy rozhodnout neuplatňovat oddíl III.1 přílohy III z jednoho z těchto důvodů:

a) 

nemají vnitrozemské vodní cesty;

b) 

jejich vnitrozemské vodní cesty nejsou propojeny vnitrozemskou vodní cestou s vodními cestami jiných členských států nebo

c) 

po jejich vnitrozemských vodních cestách se nepřepravují nebezpečné věci.

Pokud se členský stát rozhodne neuplatňovat oddíl III.1 přílohy III, oznámí své rozhodnutí Komisi, která o tom uvědomí ostatní členské státy.

4.  

Členské státy mohou stanovit zvláštní bezpečnostní požadavky pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu nebezpečných věcí na svém území, pokud jde o

a) 

přepravu nebezpečných věcí vozidly, vagony a plavidly vnitrozemské plavby, na kterou se tato směrnice nevztahuje;

b) 

používání předepsaných tras, včetně používání předepsaných druhů dopravy v odůvodněných případech;

c) 

zvláštní pravidla pro přepravu nebezpečných věcí v osobních vlacích.

O těchto ustanoveních a jejich odůvodnění uvědomí Komisi.

Komise následně uvědomí ostatní členské státy.

5.  
Členské státy mohou regulovat nebo zakázat přepravu nebezpečných věcí na svém území výhradně z jiných důvodů, než je bezpečnost během přepravy.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1) 

„ADR“ Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, uzavřená dne 30. září 1957 v Ženevě, v platném znění;

2) 

„RID“ Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, obsažený v dodatku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), uzavřené dne 3. června 1999 ve Vilniusu, v platném znění;

3) 

„ADN“ Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, uzavřená dne 26. května 2000 v Ženevě, v platném znění;

4) 

„vozidlem“ motorové vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích, které má nejméně čtyři kola a maximální konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h, nebo přípojné vozidlo, s výjimkou kolejových vozidel, pojízdných strojů a zemědělských a lesnických traktorů za předpokladu, že se během přepravy nebezpečných věcí nepohybují rychlostí vyšší než 40 km/h;

5) 

„vagonem“ železniční vozidlo bez vlastního pohonu, které se pohybuje na vlastních kolech po železničních kolejnicích a je určeno k přepravě věcí;

6) 

„plavidlem“ plavidlo vnitrozemské plavby nebo námořní plavidlo.

Článek 3

Obecná ustanovení

1.  
Aniž je dotčen článek 6, nesmějí být nebezpečné věci přepravovány, pokud to zakazuje oddíl I.1 přílohy I, oddíl II.1 přílohy II nebo oddíl III.1 přílohy III.
2.  
Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro přístup na trh nebo pravidla obecně platná pro přepravu věcí, povolí se přeprava nebezpečných věcí, jsou-li splněny podmínky stanovené v oddíle I.1 přílohy I, oddíle II.1 přílohy II nebo oddíle III.1 přílohy III.

Článek 4

Třetí země

Přeprava nebezpečných věcí mezi členskými státy a třetími zeměmi se povolí, jsou-li splněny požadavky ADR, RID nebo ADN a nestanoví-li přílohy jinak.

Článek 5

Omezení z důvodů bezpečnosti přepravy

1.  
Členské státy mohou z důvodů bezpečnosti přepravy uplatňovat přísnější ustanovení, s výjimkou konstrukčních požadavků, pro vnitrostátní přepravu nebezpečných věcí uskutečňovanou vozidly, vagony a plavidly vnitrozemské plavby registrovanými nebo uvedenými do provozu na jejich území.
2.  
Pokud v případě nehody nebo mimořádné události na území členského státu dojde členský stát k názoru, že platná bezpečnostní ustanovení nejsou dostatečná pro omezení rizik při přepravních operacích, a pokud je naléhavě nezbytné přijmout opatření, oznámí členský stát ve stádiu plánování Komisi opatření, která navrhuje přijmout.

Komise postupem podle čl. 9 odst. 2 rozhodne, zda provedení dotyčných opatření povolí, a stanoví dobu trvání uvedeného povolení.

Článek 6

Odchylky

1.  
Pro přepravní operace na svém území může členský stát povolit použití jiných jazyků, než které jsou uvedeny v příloze.
2.  
a) 

Za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost, mohou členské státy požádat o odchylky od oddílu I.1 přílohy I, oddílu II.1 přílohy II nebo oddílu III.1 přílohy III pro přepravu malých množství některých nebezpečných věcí na svém území, s výjimkou středně nebo vysoce radioaktivních látek, pokud podmínky pro takovou přepravu nejsou přísnější než podmínky stanovené v uvedených přílohách.

b) 

Za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost, mohou členské státy rovněž požádat o odchylky od oddílu I.1 přílohy I, oddílu II.1 přílohy II nebo oddílu III.1 přílohy III pro přepravu nebezpečných věcí na svém území v případě

i) 

místní přepravy na krátké vzdálenosti nebo

ii) 

místní železniční přepravy po konkrétně vyznačených trasách, která tvoří součást definovaného průmyslového procesu a je přísně kontrolována za jasně vymezených podmínek.

Komise v každém jednotlivém případě přezkoumá, zda byly splněny podmínky stanovené v písmenech a) a b), a postupem podle čl. 9 odst. 2 rozhodne, zda odchylku povolí a zda ji doplní k vnitrostátním odchylkám uvedeným v oddíle I.3 přílohy I, oddíle II.3 přílohy II nebo oddíle III.3 přílohy III.

3.  
Odchylky podle odstavce 2 platí po dobu nejvýše šesti let ode dne povolení; daná doba musí být uvedena v rozhodnutí o udělení povolení. Pokud jde o stávající odchylky uvedené v oddíle I.3 přílohy I, oddíle II.3 přílohy II a oddíle III.3 přílohy III, za den povolení se považuje 30. červen 2009. Není-li v povolení odchylky stanoveno jinak, platí po dobu šesti let.

Odchylky se uplatňují bez rozdílu.

4.  
Pokud členský stát požádá o prodloužení povolení odchylky, Komise příslušnou odchylku přezkoumá.

Pokud nebyly přijaty změny oddílu I.1 přílohy I, oddílu II.1 přílohy II nebo oddílu III.1 přílohy III, které by měly vliv na předmět odchylky, obnoví Komise postupem podle čl. 9 odst. 2 povolení na další dobu nepřesahující šest let ode dne povolení; daná doba musí být uvedena v rozhodnutí o udělení povolení.

Pokud byla přijata změna oddílu I.1 přílohy I, oddílu II.1 přílohy II nebo oddílu III.1 přílohy III, která má vliv na předmět odchylky, může Komise postupem podle čl. 9 odst. 2

a) 

prohlásit odchylku za bezpředmětnou a odstranit ji z příslušné přílohy;

b) 

omezit oblasti působnosti povolení a přílohu odpovídajícím způsobem změnit;

c) 

obnovit povolení na další období nepřesahující šest let ode dne povolení; dané období musí být uvedeno v rozhodnutí o udělení povolení.

5.  
Členské státy mohou výjimečně a za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost, vydat jednotlivá povolení k provedení operací přepravy nebezpečných věcí na svém území, kterou tato směrnice zakazuje, nebo k provedení takových operací za jiných podmínek, než které stanoví tato směrnice, jsou-li tyto přepravní operace jasně definovány a časově omezeny.

Článek 7

Přechodná ustanovení

1.  
Členské státy mohou na svém území zachovat ustanovení uvedená v oddíle I.2 přílohy I, oddíle II.2 přílohy II a oddíle III.2 přílohy III.

Členské státy, které uvedená ustanovení zachovají, o tom uvědomí Komisi. Komise uvědomí ostatní členské státy.

2.  
Aniž je dotčen čl. 1 odst. 3, mohou se členské státy až do 30. června 2011 rozhodnout neuplatňovat oddíl III.1 přílohy III. V tom případě uplatňuje dotyčný členský stát, pokud jde o vnitrozemské vodní cesty, nadále ustanovení směrnic 96/35/ES a 2000/18/ES platná k 30. červnu 2009.

Článek 8

Úpravy

▼M18

1.  
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se mění přílohy s cílem zohlednit změny ADR, RID a ADN, zejména změny týkající se vědeckého a technického pokroku, včetně použití technologií sledování.

▼M18

Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 26. července 2019. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ( 1 ).
5.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

▼B

Článek 9

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Výbor pro přepravu nebezpečných věcí.
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

▼M18 —————

▼B

Článek 10

Provedení

1.  
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2009. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 11

Změna

Článek 6 směrnice 2006/87/ES se zrušuje.

Článek 12

Zrušení

1.  
Směrnice 94/55/ES, 96/49/ES, 96/35/ES a 2000/18/ES se zrušují s účinkem ode dne 30. června 2009.

Osvědčení vydaná na základě zrušených směrnic zůstávají v platnosti až do dne uplynutí doby jejich platnosti.

2.  
Rozhodnutí 2005/263/ES a 2005/180/ES se zrušují.

Článek 13

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

SILNIČNÍ DOPRAVA

▼M23

I.1    ADR

Přílohy A a B ADR, použitelné s účinkem ode dne 1. ledna 2023, přičemž „smluvní stranou“ se v příslušných případech rozumí „členský stát“.

▼B

I.2    Doplňková přechodná ustanovení

1. Členské státy mohou zachovat odchylky přijaté na základě článku 4 směrnice 94/55/ES do 31. prosince 2010, anebo dokud nebude změněn oddíl I.1 přílohy I tak, aby zohlednil doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí uvedená ve zmíněném článku, pokud k tomu dojde dříve.

2. Na svém území může členský stát povolit použití cisteren a vozidel vyrobených před 1. lednem 1997, které nevyhovují této směrnici, ale byly vyrobeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými k 31. prosinci 1996, pokud jsou tyto cisterny a vozidla udržovány v požadovaném bezpečnostním stavu.

Cisterny a vozidla vyrobená od 1. ledna 1997, která nevyhovují této směrnici, ale byla vyrobena v souladu s požadavky směrnice 94/55/ES platnými ke dni jejich výroby, mohou být nadále používána pro vnitrostátní přepravu.

3. Členské státy, ve kterých je okolní teplota pravidelně nižší než – 20 °C, mohou na svém území stanovit přísnější normy pro provozní teploty materiálů používaných pro plastové obaly, cisterny a jejich vybavení určené k použití ve vnitrostátní silniční přepravě nebezpečných věcí, dokud nebudou do oddílu I.1 přílohy I této směrnice zahrnuta ustanovení o příslušných referenčních teplotách pro různá podnebná pásma.

4. Členské státy mohou na svém území zachovat jiná vnitrostátní ustanovení, než která jsou uvedena v této směrnici, upravující referenční teplotu pro přepravu zkapalněných plynů nebo směsí zkapalněných plynů, dokud nebudou do evropských norem začleněna ustanovení o vhodných referenčních teplotách pro určená podnebná pásma a odkazy na ně uvedeny v oddíle I.1 přílohy I této směrnice.

5. Členské státy mohou pro přepravní operace uskutečňované vozidly registrovanými na jejich území zachovat svá ustanovení platná k 31. prosinci 1996 týkající se vystavení nebo umístění kódu nouzového opatření nebo výstražného štítku místo identifikačního čísla nebezpečí stanoveného v oddílu I.1 přílohy I této směrnice.

6. Členské státy si mohou zachovat vnitrostátní omezení týkající se přepravy látek obsahujících dioxiny a furany platná k 31. prosinci 1996.

▼M22

I.3    Vnitrostátní odchylky

Odchylky poskytnuté členským státům pro přepravu nebezpečných věcí na jejich území na základě čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/68/ES.

Číslování odchylek: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO

=

silnice

a/bi/bii

=

čl. 6 odst. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

MS

=

zkratka členského státu

nn

=

pořadové číslo

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/68/ES

BE Belgie

RO-a-BE-2

Věc: Přeprava nevyčištěných prázdných kontejnerů, které obsahovaly výrobky různých tříd.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.6

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V přepravním dokladu je uvedeno: „nevyčištěné prázdné obaly, které obsahovaly výrobky různých tříd“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Derogation 6-97

Platnost povolení do: 31. prosince 2028

RO-a-BE-3

Věc: Přijetí RO-a-HU-2.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: derogation 4-2004

Platnost povolení do: 31. prosince 2028

RO-a-BE-4

Věc: Osvobození od všech požadavků ADR pro vnitrostátní přepravu maximálně 1 000 použitých ionizačních detektorů kouře z domácností do zpracovatelského zařízení v Belgii přes sběrná místa uvedená ve scénáři pro selektivní sběr detektorů kouře. Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: všechny požadavky

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Použití ionizačních detektorů kouře v domácnostech nepodléhá regulační kontrole z radiologického hlediska, jedná-li se o schválený typ detektoru kouře. Přeprava těchto detektorů kouře ke koncovému uživateli je rovněž vyňata z požadavků ADR. (viz bod 1.7.1.4. písm. e)).

Směrnice 2002/96/ES (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) vyžaduje selektivní sběr použitých detektorů kouře pro účely zpracování desek spojů a selektivní sběr ionizačních detektorů kouře pro účely odstranění radioaktivních látek. Aby bylo možné tento selektivní sběr uskutečnit, byl vypracován scénář, který vybízí domácnosti k tomu, aby donášely použité detektory kouře do sběrného místa, ze kterého mohou být tyto detektory dopraveny – v některých případech přes druhé sběrné místo či dočasné místo uskladnění – do zpracovatelského zařízení.

Ve sběrných místech budou k dispozici kovové obaly, do kterých lze umístit nejvýše 1 000 detektorů kouře. Z těchto míst lze jeden takový obal obsahující detektory kouře přepravit společně s jiným odpadem do místa dočasného uskladnění či zpracovatelského zařízení. Obal bude označen slovy „detektor kouře“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Scénář pro selektivní sběr detektorů kouře je součástí podmínek pro zrušení schválených nástrojů stanovených článkem 3.1.d.2 královského dekretu ze dne 20. července 2001 (všeobecné nařízení o radiační ochraně).

Poznámky: Tato odchylka je nezbytná pro umožnění selektivního sběru použitých ionizačních detektorů kouře.

Platnost povolení do: 30. června 2026

DK Dánsko

RO-a-DK-2

Věc: Silniční přeprava balení výbušných látek a balení rozbušek ve stejném vozidle.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5.2.2

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o společném balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při silniční přepravě nebezpečných věcí je nutno dodržovat pravidla ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l

Poznámky: Z praktických důvodů je potřeba umožnit, aby byly ve stejném vozidle baleny výbušniny společně s rozbuškami při přepravě z místa, kde jsou skladovány, na pracoviště a zpět.

Jakmile budou dánské právní předpisy o přepravě nebezpečných věcí změněny, umožní dánské orgány takovou přepravu za těchto podmínek:

1. 

Nesmí být přepravováno více než 25 kg výbušných látek skupiny D.

2. 

Nesmí být přepravováno více než 200 kusů rozbušek skupiny B.

3. 

Rozbušky a výbušniny musí být baleny zvlášť v obalech schválených OSN podle pravidel ve směrnici 2000/61/ES, kterou se mění směrnice 94/55/ES.

4. 

Minimální vzdálenost mezi balením obsahujícím rozbušku a balením obsahujícím výbušnou látku musí být alespoň 1 metr. Tato vzdálenost musí být dodržena i v případě, že vozidlo bude nuceno prudce zabrzdit. Balení obsahující výbušné látky a balení obsahující rozbušky musí být umístěna tak, aby je bylo možné z vozidla rychle odstranit.

5. 

Musí být dodržena všechna ostatní pravidla týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí.

Platnost povolení do: 30. června 2026

RO-a-DK-3

Věc: Silniční přeprava obalů a předmětů obsahujících odpad nebo zbytky nebezpečných věcí některých tříd svážených z domácností a podniků za účelem likvidace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části a kapitoly 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 a 8.2.

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o klasifikaci, zvláštní ustanovení, ustanovení o obalech, ustanovení o postupech odbavení zásilek, požadavky na konstrukci a testování obalů, obecné požadavky týkající se přepravních jednotek a zařízení na palubě a požadavky na odbornou přípravu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitřní obaly a předměty obsahující odpad nebo zbytky nebezpečných věcí některých tříd svážených z domácností nebo podniků za účelem likvidace mohou být zabaleny společně do určitých vnějších obalů a/nebo přebalů a dopraveny za dodržení zvláštního postupu odbavení zásilek, včetně zvláštních omezení týkajících se balení a označování. Množství nebezpečných věcí zabalených do vnitřního obalu či vnějšího obalu a/nebo množství na přepravní jednotku je omezeno.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3

Poznámky: V případě odpadu obsahujícího zbytky nebezpečných věcí svážených z domácností a podniků za účelem likvidace nemohou subjekty nakládající s odpady uplatnit všechna ustanovení oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES. Odpad je obvykle uložen v obalech prodaných v maloobchodě.

Platnost povolení do: 1. ledna 2025

DE Německo

RO-a-DE-1

Věc: Společné balení a společná nakládka automobilových součástek klasifikovaných jako 1.4G spolu s některými nebezpečnými věcmi (n4).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1.10 a 7.5.2.1

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o společném balení a společné nakládce.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: UN 0431 a UN 0503 lze nakládat společně s některými nebezpečnými věcmi (výrobky související s výrobou automobilů) v určitých množstvích, jak je uvedeno ve výjimce. Hodnota 1 000 (srovnatelná s bodem 1.1.3.6.4) nesmí být překročena.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 28.

Poznámky: Výjimka je nutná k zajištění rychlého dodání bezpečnostních automobilových součástek v závislosti na místní poptávce. Vzhledem k širokému sortimentu těchto výrobků není jejich skladování v místních automobilových opravnách obvyklé.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-a-DE-2

Věc: Osvobození od požadavku na přepravní doklad a prohlášení přepravce pro určitá množství nebezpečných věcí podle definice v bodě 1.1.3.6 (n1).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.6

Obsah přílohy směrnice: Obsah přepravního dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro všechny třídy kromě třídy 7: není třeba žádný přepravní doklad, jestliže množství přepravovaných věcí nepřekračuje množství uvedená v bodě 1.1.3.6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Údaje uvedené na obalu a na jeho bezpečnostním štítku jsou považovány za dostatečné pro vnitrostátní přepravu, protože přepravní doklad není vždy vhodný, pokud jde o místní distribuci.

Odchylka je evidována Komisí pod číslem 22 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-a-DE-3

Věc: Přeprava etalonů a palivových čerpadel (prázdných, nevyčištěných).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Ustanovení pro čísla UN 1 202 , 1 203 a 1 223 .

Obsah přílohy směrnice: Balení, značení, dokumentace, pokyny pro přepravu a manipulaci, pokyny pro posádky vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Specifikace platných předpisů a doplňkových ustanovení pro uplatnění odchylky; až do 1 000  litrů: srovnatelné s prázdnými, nevyčištěnými obaly; nad 1 000  litrů: dodržování některých předpisů pro cisterny; přeprava pouze prázdných a nevyčištěných obalů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 24.

Poznámky: Seznamy č. 7, 38, 38a.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-a-DE-5

Věc: Povolení pro společné balení.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2

Obsah přílohy směrnice: Zákaz společného balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolení pro společné balení obsahující předměty třídy 1.4S (náboje do malých zbraní), aerosoly (třída 2) a čisticí a ošetřující prostředky přepravované ve třídě 3 a 6.1 (čísla UN uvedena) v sadách za účelem prodeje ve společných baleních skupiny II a v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Seznamy č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Platnost povolení do: 30. června 2027

IE Irsko

RO-a-IE-1

Věc: Osvobození od požadavku 5.4.0 ADR na přepravní doklad na přepravu pesticidů třídy 3 podle ADR, uvedených v bodě 2.2.3.3 jako pesticidy FT2 (bod vzplanutí < 23 °C), a třídy 6.1 podle ADR, uvedených v bodě 2.2.61.3 jako pesticidy T6, tekuté (bod vzplanutí nejméně 23 °C), pokud množství přepravovaných nebezpečných věcí nepřekročí množství uvedená v bodě 1.1.3.6 ADR.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na přepravní doklad.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní doklad není vyžadován pro přepravu pesticidů tříd 3 a 6.1 podle ADR, pokud množství přepravovaných nebezpečných věcí nepřekročí množství uvedená v bodě 1.1.3.6 ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“

Poznámky: Nikoli nezbytný, obtížně splnitelný požadavek pro místní přepravu a dodávky takových pesticidů.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-a-IE-4

Věc: Osvobození od požadavků kapitol 5.3, 5.4, části 7 a přílohy B ADR týkající se přepravy plynových bombiček používaných jako dávkovače (nápojů) ve stejném dopravním prostředku jako nápoje (pro které mají být použity).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.3, 5.4, 7 a příloha B

Obsah přílohy směrnice: Označování vozidel, doprovodná dokumentace a ustanovení týkající se přepravního vybavení a přepravních operací.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků kapitol 5.3, 5.4, části 7 a přílohy B ADR týkající se plynových bombiček používaných jako dávkovače nápojů, jsou-li přepravovány ve stejném vozidle jako nápoje (pro které mají být použity).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Navrhovaná změna „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Hlavní činnost spočívá v distribuci obalů nápojů, které nejsou látkami podle ADR, společně s malým množstvím bombiček naplněných příslušnými dávkovacími plyny.

Dříve podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-a-IE-5

Věc: Osvobození pro vnitrostátní přepravu v Irsku od požadavků na konstrukci a zkoušení nádob a ustanovení o jejich používání obsažených v kapitolách 6.2 a 4.1 ADR a vztahujících se na lahve a tlakové sudy na plyny třídy 2, které byly přepraveny multimodální dopravou, včetně námořní dopravy, pokud i) jsou tyto lahve a tlakové sudy zkonstruovány, odzkoušeny a používány podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, ii) nejsou v Irsku znovu plněny, nýbrž vraceny formálně prázdné do země, odkud byly odeslány multimodální dopravou, a iii) jsou distribuovány místně v malých množstvích.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.4.2, 4.1 a 6.2

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení týkající se multimodální přepravy, včetně námořní přepravy, bombiček a tlakových sudů na plyny třídy 2 podle ADR a konstrukce a testování těchto bombiček a tlakových sudů na plyny třídy 2 podle ADR.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Kapitoly 4.1 a 6.2 se nevztahují na lahve a tlakové sudy na plyny třídy 2, pokud i) jsou tyto lahve a tlakové sudy zkonstruovány a odzkoušeny podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, ii) jsou tyto lahve a tlakové sudy používány podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, iii) byly tyto lahve a tlakové sudy přepraveny k odesílateli multimodální přepravou, včetně námořní přepravy, iv) je jejich přeprava od příjemce ke konečnému uživateli tvořena pouze jedinou přepravní cestou, dokončenou v témž dni (viz bod iii)), v) nejsou tyto lahve a tlakové sudy v dotyčné zemi znovu plněny a jsou vraceny formálně prázdné do země původu, odkud byly odeslány multimodální přepravou (viz bod iii)), a vi) jsou distribuovány místně uvnitř státu v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Navrhovaná změna „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Plyny obsažené v těchto lahvích a tlakových sudech jsou plyny se specifikací požadovanou konečnými uživateli, a proto je nezbytné je dovážet z oblasti mimo působnost ADR. Po použití se požaduje, aby tyto formálně prázdné lahve a tlakové sudy byly vráceny do země původu za účelem jejich naplnění stanovenými plyny – nesmějí být znovu plněny v Irsku nebo v oblasti, na níž se vztahuje ADR. Nejsou sice v souladu s ADR, ale jsou v souladu s Mezinárodním předpisem o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG) a přípustné pro jeho účel. Multimodální doprava zahájená mimo oblast ADR má končit v prostorách dovozců, odkud mají být tyto lahve a tlakové sudy distribuovány místně v malých množstvích konečným uživatelům v Irsku. Tato přeprava spadá v rámci Irska pod pozměněný čl. 6 odst. 9 směrnice 94/55/ES.

Platnost povolení do: 30. června 2023

RO-a-IE-6

Věc: Osvobození od některých ustanovení oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES o obalech, nápisech a bezpečnostních štítcích při převozu malých množství (nepřesahujících limity stanovené v bodě 1.1.3.6) prošlého pyrotechnického zboží klasifikačních kódů 1.3G, 1.4G a 1.4S třídy 1 podle oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES s identifikačními čísly látek UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 nebo UN 0507 do vojenských kasáren či odpaliště za účelem likvidace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části 1, 2, 4, 5 a 6

Obsah přílohy směrnice: Obecná ustanovení. Klasifikace. Ustanovení o balení. Ustanovení o odbavování zásilek. Konstrukce a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Ustanovení oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES o obalech, nápisech a bezpečnostních štítcích při převozu prošlého pyrotechnického zboží označeného čísly UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 nebo UN 0507 do vojenských kasáren či odpaliště neplatí, pokud jsou dodržena obecná ustanovení oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES o obalech a v přepravním dokladu jsou uvedeny doplňující informace. Odchylka platí pouze pro místní přepravu malých množství prošlé pyrotechniky do vojenských kasáren či odpaliště za účelem bezpečné likvidace.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Poznámky: Přeprava malých množství „prošlé“ námořní pyrotechniky, zejména od majitelů rekreačních lodí a obchodníků s loděmi, do vojenských kasáren či odpaliště za účelem bezpečné likvidace způsobuje potíže, zejména pokud jde o požadavky na balení. Odchylka platí pro místní přepravu malých množství (do výše stanovené v bodě 1.1.3.6) a týká se všech čísel UN přidělených námořní pyrotechnice.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-a-IE-7

Věc: Přijetí RO-a-HU-2

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: –

Platnost povolení do: 30. června 2027

ES Španělsko

RO-a-ES-1

Věc: Označování kontejnerů

Právní základ: Směrnice 2008/68/ES, čl. 6 odst. 2 písm. a).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.3.1.2.

Obsah přílohy směrnice: Označení jsou umístěna na obou stranách a na každém konci kontejneru, MEGC, cisternového kontejneru nebo přenosné cisterny.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Označení nemusí být umístěna na kontejnerech pro přepravu balíků, pokud jsou používány výhradně v silniční dopravě. Tato výjimka se nevztahuje na třídy 1 nebo 7.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Poznámky: Pokud se kontejner jiný než cisternový používá pouze pro silniční dopravu a nesouvisí s operací intermodální přepravy, plní funkce výměnné nástavby. Výměnné nástavby pro přepravu balených věcí s výjimkou tříd 1 a 7 nevyžadují žádný typ označení nebezpečnosti.

Proto se považuje za vhodné osvobodit od požadavku označování kontejnery používané jako výměnné nástavby výhradně v silniční dopravě, s výjimkou kontejnerů pro přepravu věcí třídy 1 nebo 7.

V rámci této výjimky se kontejnery s ohledem na bezpečnostní podmínky považují za výměnné nástavby, a jelikož výměnné nástavby na základě svého specifického designu a konstrukce splňují přísnější bezpečnostní požadavky, neexistuje žádný důvod požadovat, aby kontejnery splňovaly více požadavků než výměnné nástavby. Jinak platí pro označování a bezpečnostní štítky u vozidel, která přepravují nebezpečné věci, ustanovení kapitoly 5.3 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES.

Platnost povolení do: 1. ledna 2025

FR Francie

RO-a-FR-2

Věc: Přeprava klinického odpadu čísla UN 3291, který s sebou nese infekční rizika, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků ADR pro přepravu klinického odpadu čísla UN 3291, který s sebou nese infekční rizika, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-a-FR-5

Věc: Přeprava nebezpečných věcí ve vozidlech veřejné osobní dopravy (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.3.1.

Obsah přílohy směrnice: Přeprava osob a nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava nebezpečných věcí, které jsou povoleny ve vozidlech veřejné dopravy jako příruční zavazadlo, kromě nebezpečných věcí třídy 7: platí pouze ustanovení týkající se použití obalů, nápisů a bezpečnostních štítků u těchto balení, obsažená v 4.1, 5.2 a 3.4.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1

Poznámky: V příručním zavazadle je povoleno mít nebezpečné věci jen pro osobní nebo vlastní profesionální potřebu. Přenosné nádoby s plynem jsou povoleny pro pacienty s dýchacími potížemi v množství nezbytném na jednu cestu.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-a-FR-6

Věc: Přeprava malého množství nebezpečných látek na vlastní odpovědnost (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Povinnost mít přepravní doklad.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava malého množství nebezpečných věcí vyjma třídy 7 na vlastní odpovědnost, jež nepřesahují limity stanovené v bodě 1.1.3.6, nepodléhá povinnosti mít přepravní doklad stanovený v kapitole 5.4.1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-a-FR-7

Věc: Silniční přeprava vzorků chemických látek, směsí a předmětů obsahujících nebezpečné věci pro účely dohledu nad trhem.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části 1 až 9

Obsah přílohy směrnice: Obecná ustanovení, klasifikace, zvláštní ustanovení a výjimky týkající se přepravy nebezpečných věcí zabalených v omezeném množství, ustanovení týkající se použití obalů a nádrží, postupy odbavení zásilek, požadavky na konstrukci obalů, ustanovení o přepravních podmínkách, manipulaci, nakládání a vykládání, požadavky na přepravní vybavení a přepravní operace, požadavky na konstrukci a schvalování vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vzorky chemických látek, směsi a předměty obsahující nebezpečné věci přepravované na analýzu v rámci dohledu nad trhem musí být baleny v kombinovaných obalech. Musí být v souladu s pravidly upravujícími maximální množství pro vnitřní obaly podle typu příslušných nebezpečných věcí. Vnější obaly musí splňovat požadavky pro pevné plastové bedny (4H2, kapitola 6.1 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES). Vnější obaly musí být označeny podle části 3.4.7 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES se zněním „Vzorky pro analýzu“ (ve francouzštině: „Echantillons destinés à l’analyse“). Pokud jsou tato ustanovení dodržena, nevztahují se na přepravu ustanovení oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Poznámky: Výjimka z části 1.1.3 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES neumožňuje přepravu vzorků nebezpečných věcí na analýzu prováděnou příslušnými orgány nebo jejich jménem. Pro účely zajištění účinného dohledu nad trhem zavedla Francie postup založený na režimu platném pro omezená množství pro zajištění bezpečnosti přepravy vzorků obsahujících nebezpečné věci. Vzhledem k tomu, že není vždy možné uplatňovat ustanovení tabulky A, bylo množstevní omezení pro vnitřní obaly definováno operativnějším způsobem.

Platnost povolení do: 1. ledna 2025

RO-a-FR-8

Věc: Přijetí RO-a-HU-2. Přeprava neléčivých farmaceutických přípravků pro lékárny a nemocnice

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: přílohy A a B

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Obal nemusí být opatřen nápisem podle bodu 6.1.3 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES ani jinak označen, pokud obsahuje nebezpečné věci v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.10

Poznámky: Tato odchylka je přísně omezena na společnosti dodávající farmaceutické výrobky do lékáren a nemocnic. Tyto společností v rámci své činnosti rozbalují věci zabalené především v malých množstvích. Tyto výrobky jsou pak umístěny do utěsněných vnějších obalů (plastových nebo lepenkových krabic).

Platnost povolení do: 30. června 2027

HU Maďarsko

RO-a-HU-1

Věc: Přijetí RO-a-DE-2

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Platnost povolení do: 30. ledna 2025

RO-a-HU-2

Věc: Distribuce věcí ve vnitřních obalech maloobchodníkům nebo z místních distribučních skladů maloobchodníkům nebo uživatelům a od maloobchodníků konečným uživatelům.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 6.1.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitřní obal nemusí být označen nápisem podle bodu 6.1.3 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES nebo jinak označen, pokud obsahuje nebezpečné věci původně zabalené podle kapitoly 3.4 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES a je přepravován v množství stanoveném v příloze 1 vnitrostátního právního předpisu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Poznámky: Požadavky oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES jsou nevhodné pro konečné fáze přepravy z distribučního skladu k maloobchodníkovi nebo uživateli a od maloobchodníka ke konečnému uživateli. Účelem této odchylky je umožnit, aby vnitřní nádoby věcí určených pro distribuci do maloobchodů byly při místní distribuci v konečném úseku cesty přepravovány bez vnějšího obalu.

Platnost povolení do: 30. ledna 2025

AT Rakousko

RO-a-AT-1

Věc: Malá množství všech tříd kromě 1, 6.2 a 7

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 3.4

Obsah přílohy směrnice: Přeprava nebezpečných věcí balených v omezených množstvích.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Až 30 kg nebo litrů nebezpečných věcí, které nepatří do přepravní kategorie 0 nebo 1 ve vnitřních obalech omezených množství nebo v baleních v souladu s ADR nebo které jsou robustní předměty, může být zabaleno společně v otestovaných krabicích označených znakem X.

Koneční uživatelé je smějí vynést z obchodu a přinést je zpátky, maloobchodníci odnést je konečným uživatelům nebo je přenášet mezi svými vlastními obchody.

Mezní množství na přepravní jednotku je 333 kg nebo l, povolená vzdálenost 100 km.

Krabice musejí být jednotně označeny a opatřeny přiloženým zjednodušeným přepravním dokladem.

Použijí se jenom některá ustanovení pro nakládku a manipulaci.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: „Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen - GGBV-GMfrom 5.7.2019, BGBl. IINr. 203/2019“

Platnost povolení do: 30. června 2028

PT Portugalsko

RO-a-PT-3

Věc: Přijetí RO-a-HU-2.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Deliberação n.° 2053/2015, de 9 de novembro 2015

Platnost povolení do: 30. června 2027

FI Finsko

RO-a-FI-1

Věc: Přeprava nebezpečných věcí v určitých množstvích v autobusech

Právní základ: Směrnice 2008/68/ES, čl. 6 odst. 2 písm. a)

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části 1, 4 a 5

Obsah přílohy směrnice: Výjimky, ustanovení o obalech, nápisy a dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V autobusech s cestujícími lze jako náklad přepravovat malá množství určitých nebezpečných věcí, pokud celkové množství nepřesahuje 200 kilogramů. Soukromá fyzická osoba smí v autobuse přepravovat nebezpečné věci uvedené v oddíle 1.1.3, pokud jsou předmětné věci v maloobchodním balení a jsou určeny pro její osobní potřebu. Celkové množství hořlavých kapalin umístěných v znovu naplnitelných nádržích nesmí překročit 5 litrů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Nařízení finské agentury pro dopravu a komunikace o přepravě nebezpečných věcí po silnici a vládní nařízení o přepravě nebezpečných věcí po silnici (194/2002).

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-a-FI-2

Věc: Popis prázdných cisteren v přepravním dokladu

Právní základ: Směrnice 2008/68/ES, čl. 6 odst. 2 písm. a)

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Část 5 a bod 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Zvláštní ustanovení pro přepravu v cisternových vozidlech nebo přepravních jednotkách s více než jednou nádrží.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při přepravě prázdných, nevyčištěných cisternových vozidel nebo přepravních jednotek, které mají jednu nebo více nádrží označených v souladu s bodem 5.3.2.1.3, může poslední přepravovanou látkou vyznačenou v přepravním dokladu být látka s nejnižším bodem vzplanutí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Nařízení finské agentury pro dopravu a komunikace o přepravě nebezpečných věcí po silnici.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-a-FI-3

Věc: Označování přepravních jednotek s výbušninami.

Právní základ: Směrnice 2008/68/ES, čl. 6 odst. 2 písm. a)

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.3.2.1.1

Obsah přílohy směrnice: Všeobecná ustanovení pro oranžovou tabulku

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní jednotky (obvykle dodávky) přepravující výbušniny v malých množstvích (max. 1 000  kg čisté hmotnosti) do lomů a na pracoviště mohou být opatřeny na přední a zadní straně štítkem podle modelu č. 1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Nařízení finské agentury pro dopravu a komunikace o přepravě nebezpečných věcí po silnici.

Platnost povolení do: 30. června 2027

SE Švédsko

RO-a-SE-1

Věc: Přijetí RO-a-FR-7

Právní základ: Směrnice 2008/68/ES, čl. 6 odst. 2 písm. a) (malá množství)

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části 1 až 9.

Souvislosti směrnice:

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky:

Platnost povolení do: 30. června 2027

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice 2008/68/ES

BE Belgie

RO-bi-BE-5

Věc: Přeprava odpadu do zařízení na likvidaci odpadu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.2, 5.4, 6.1.

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace a označování obalů a požadavky na ně.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: K zamezení nebezpečných reakcí v rámci skupiny nejsou odpady klasifikovány podle ADR, nýbrž jsou rozděleny do různých skupin (hořlavá rozpouštědla, barvy, kyseliny, baterie atd.). Požadavky na výrobu obalů jsou méně omezující.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Poznámky: Tento předpis lze uplatnit na přepravu malých množství odpadu do zařízení na likvidaci odpadu.

Platnost povolení do: 31. prosince 2028

RO-bi-BE-6

Věc: Přijetí RO-bi-SE-5.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: derogation 01-2004

Platnost povolení do: 31. prosince 2028

RO-bi-BE-7

Věc: Přijetí RO-bi-SE-6

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: derogation 02-2003

Platnost povolení do: 31. prosince 2028

RO-bi-BE-8

Věc: Výjimka ze zákazu otevírání balení obsahujících nebezpečné věci řidičem nebo závozníkem, jde-li o místní distribuční řetězec z místního distribučního skladu k maloobchodníkovi nebo konečnému uživateli a od maloobchodníka ke konečnému uživateli (kromě pro třídu 7).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.3.3.

Obsah přílohy směrnice: Zákaz otevírání balení obsahujících nebezpečné věci řidičem nebo závozníkem.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Zákaz otevírání balení je omezen větou „Pokud není dopravcem povoleno tak učinit“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Poznámky: Kdyby toto ustanovení mělo být bráno doslova, mohlo by znění zákazu uvedeného v příloze způsobovat vážné problémy pro maloobchodní distribuci.

Platnost povolení do: 31. prosince 2028

RO-bi-BE-10

Věc: Přeprava v bezprostřední blízkosti průmyslových areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Přílohy A a B

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylky se týkají dokumentace, řidičského osvědčení, bezpečnostních štítků a/nebo nápisů na obalech.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: derogations 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 a 38-2014.

Platnost povolení do: 31. prosince 2028

RO-bi-BE-11

Věc: Sběr propanbutanových lahví bez označení shody

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.2.2.1.1

Obsah přílohy směrnice: Láhve se stlačeným plynem musí být opatřeny štítkem s označením nebezpečnosti.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při sběru lahví, které obsahovaly látku UN 1965, není potřeba nahrazovat jejich chybějící štítky s označením nebezpečnosti, pokud je řádně označeno vozidlo (viz model 2.1).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: derogation 14-2016.

Platnost povolení do: 31. prosince 2028

RO-bi-BE-12

Věc: Přeprava látky UN 3509 v kontejnerech pro volně ložené látky krytých plachtou.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.3.2.1

Obsah přílohy směrnice: Látka UN 3509 musí být přepravována v uzavřených kontejnerech pro volně ložené látky.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: derogation 15-2016

Platnost povolení do: 31. prosince 2028

RO-bi-BE-13

Věc: Přeprava lahví se schválením DOT.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 6.2.3.4 až 6.2.3.9

Obsah přílohy směrnice: Láhve se stlačeným plynem musí být vyrobeny a odzkoušeny v souladu s kapitolou 6.2 ADR.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Láhve se stlačeným plynem vyrobené a odzkoušené podle předpisů Ministerstva dopravy USA (DOT) mohou být použity pro přepravu omezeného počtu plynů uvedených v seznamu připojeném k odchylce.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: derogation BWV01-2017

Platnost povolení do: 31. prosince 2028

DK Dánsko

RO-bi-DK-1

Věc: UN 1202, 1203, 1223 a třída 2 – bez přepravního dokladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Přepravní doklad je nutný.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při přepravě produktů z minerálních olejů třídy 3, UN 1202, 1203 a 1223 a přepravě plynů třídy 2 v souvislosti s distribucí (věci dodávané dvěma nebo více příjemcům a sběr vrácených věcí v podobných situacích) není přepravní doklad nutný za předpokladu, že písemné pokyny obsahují vedle údajů požadovaných v ADR informace o čísle UN, názvu a třídě.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Poznámky: Důvodem uvedené vnitrostátní odchylky je, že vývoj elektronického vybavení umožňuje například ropným společnostem používajícím takové vybavení nepřetržitě předávat vozidlům informace o zákaznících. Protože tyto informace nejsou dostupné na začátku přepravy a budou dodány vozidlu během přepravy, není možné, aby před započetím přepravy byly vypracovány přepravní doklady. Tento druh přepravy je omezen na určité oblasti.

Odchylka pro Dánsko pro podobné ustanovení podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Platnost povolení do: 30. června 2026

RO-bi-DK-2

Věc: Přijetí RO-bi-SE-6

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended.

Platnost povolení do: 30. června 2026

RO-bi-DK-3

Věc: Přeprava nebezpečných věcí mezi soukromými areály v blízkém sousedství.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravu nebezpečných věcí po veřejných komunikacích.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava nebezpečných věcí po silnici mezi dvěma nebo více soukromými areály v blízkém sousedství je možná s písemným souhlasem příslušného orgánu – platí určité podmínky.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Poznámky: Může snadno dojít k situaci, kdy jsou přepravovány věci mezi soukromými areály situovanými blízko sebe, přičemž pro přístup k nim je nutný vstup na krátký úsek veřejné komunikace (např. při převozu na druhou stranu silnice). To nepředstavuje přepravu nebezpečných věcí po veřejné komunikaci v běžném významu, a proto platí mírnější podmínky.

Platnost povolení do: 30. června 2026

RO-bi-DK-4

Věc: Silniční přeprava nebezpečných věcí některých tříd svážených z domácností a podniků do blízkých středisek odběru odpadu nebo dočasných zpracovatelských zařízení za účelem likvidace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části 1 až 9

Obsah přílohy směrnice: Obecná ustanovení, ustanovení o klasifikaci, zvláštní ustanovení, ustanovení o obalech, ustanovení o postupech odbavení zásilek, požadavky na konstrukci a testování obalů, ustanovení o přepravních podmínkách, nakládání, vykládání a manipulaci, požadavky na posádky vozidel, zařízení, provoz a dokumentaci a požadavky na konstrukci a schvalování vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nebezpečné věci svážené z domácností a podniků mohou být za určitých podmínek přepravovány do blízkých středisek odběru odpadu nebo dočasných zpracovatelských zařízení za účelem likvidace. V závislosti na charakteru a rizicích spojených s přepravou je třeba dodržet rozdílná ustanovení; jako např. množství nebezpečných věcí na jeden vnitřní či vnější obal a/nebo množství na jednu dopravní jednotku, a zda je přeprava nebezpečných věcí doplňková k hlavní činnosti podniků či nikoli.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Poznámky: V případě odpadu, který by mohl obsahovat zbytky nebezpečných věcí, sváženého z domácností a/nebo podniků za účelem likvidace do blízkých sběrných středisek odpadu, nemohou subjekty a podniky nakládající s odpady uplatnit všechna ustanovení oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES. Odpad je obvykle umístěn v obalech, které byly původně přepravovány podle výjimky v pododdíle 1.1.3.1 písm. c) oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES a/nebo se prodávají v maloobchodním prodeji. Výjimka v pododdíle 1.1.3.1 písm. c) se však nevztahuje na přepravu do sběrných středisek odpadu a ustanovení kapitoly 3.4 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES nejsou vhodná pro přepravu odpadu ve vnitřních obalech.

Platnost povolení do: 1. ledna 2025

RO-bi-DK-5

Věc: Výjimka umožňující nakládku a vykládku nebezpečných věcí, pro které je určeno zvláštní ustanovení CV1 v 7.5.11 nebo S1 v 8.5, na veřejném místě bez zvláštního povolení příslušných orgánů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 7.5.11, 8.5

Obsah přílohy směrnice: Další ustanovení týkající se nakládky, vykládky a manipulace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nakládka a vykládka nebezpečných věcí na veřejném místě je povolena bez zvláštního povolení příslušných orgánů, odchylně od požadavků kapitol 7.5.11 nebo 8.5.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 828 af 10/06/2017 om vejtransport af farligt gods.

Poznámky: V případě vnitrostátní přepravy představuje toto ustanovení nadměrnou zátěž pro příslušné orgány i pro podnikatele, kteří nakládají s předmětnou nebezpečnou věcí.

Platnost povolení do: 30. června 2026

DE Německo

RO-bi-DE-1

Věc: Upuštění od vyžadování některých údajů v přepravním dokladu (n2).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.1.

Obsah přílohy směrnice: Obsah přepravního dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro všechny třídy kromě třídy 1 (kromě 1.4S), 5.2 a 7:

V přepravním dokladu není nutné uvádět informace:

a) 

pro příjemce v případě místního rozvozu (kromě uceleného nákladu a přepravy s určitým směrováním);

b) 

o množství a druzích obalů, jestliže není uplatňován bod 1.1.3.6 a vozidlo je v souladu se všemi ustanoveními příloh A a B;

c) 

pro prázdné nevyčištěné cisterny postačuje přepravní doklad pro poslední náklad.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Uplatňování všech ustanovení by u dotyčného způsobu přepravy nebylo prakticky proveditelné.

Odchylka byla evidována Komisí pod číslem 22 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-DE-3

Věc: Přeprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1 až 5.

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 2 až 6.1, 8 a 9: Společné balení a přeprava nebezpečného odpadu v obalech a kontejnerech IBC; odpad musí být zabalen do vnitřních obalů (při sběru) a zařazen do konkrétních skupin odpadů (zamezení nebezpečným reakcím uvnitř skupiny odpadů); použití zvláštních písemných pokynů, které se vztahují ke skupinám odpadů, a jako nákladního listu; sběr odpadu z domácností a laboratorního odpadu atd.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Seznam č. 6*.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-DE-5

Věc: Místní přeprava látky UN 3343 (nitroglycerinová směs, znecitlivělá, kapalná, hořlavá, jinak nespecifikovaná, s obsahem nitroglycerinu nejvýše 30 % hmotnostních) v cisternových kontejnerech, odchylně od pododdílu 4.3.2.1.1 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 3.2, 4.3.2.1.1,

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o používání cisternových kontejnerů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: místní přeprava nitroglycerinu (UN 3343) v cisternových kontejnerech na krátké vzdálenosti, jsou-li splněny následující podmínky:

1. 

Požadavky na cisternové kontejnery

1.1. 

Je možno použít pouze cisternové kontejnery konkrétně povolené pro tento účel, které jsou jinak v souladu s ustanoveními o konstrukci, vybavení, schválení konstrukčního modelu, zkouškách, označování a provozu v kapitole 6.8 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES.

1.2. 

Zavírací mechanismus cisternového kontejneru musí mít systém uvolnění tlaku, který povolí při vnitřním tlaku přesahujícím o 300 kPa (3 bar) normální tlak, a uvolní tak nahoru směřující otvor s plochou pro uvolnění tlaku o nejméně 135 cm2 (průměr 132 mm). Otvor se po aktivaci nesmí zavřít. Jako bezpečnostní zařízení lze použít jeden nebo více bezpečnostních prvků se stejným systémem aktivace a odpovídajícím otvorem pro uvolnění tlaku. Konstrukční typ bezpečnostního zařízení musí být nejdříve úspěšně podroben typovým zkouškám a schválen příslušným orgánem.

2. 

Označování

Každý cisternový kontejner je nutno opatřit na obou stranách bezpečnostními štítky podle modelu 3 v pododdíle 5.2.2.2.2 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES.

3. 

Ustanovení o provozu

3.1. 

Je nutno zajistit, aby byl nitroglycerin při přepravě rovnoměrně rozložen ve flegmatizační látce a aby nemohlo dojít k rozkladu směsi.

3.2. 

Během nakládky a vykládky není dovoleno zůstat ve vozidle nebo na něm, s výjimkou obsluhy nakládacího a vykládacího zařízení.

3.3. 

Na místě vykládky musí být cisternové kontejnery úplně vyprázdněny. Pokud je nelze vyprázdnit úplně, musí být po vykládce pevně uzavřeny, než budou znovu naplněny.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: derogation North Rhine-Westphalia

Připomínky: Týká se místní silniční přepravy na krátké vzdálenosti v cisternových kontejnerech jako součást průmyslového procesu mezi dvěma vymezenými výrobními místy. K výrobě farmaceutického produktu přepraví výrobní místo A v souladu s předpisy v 600litrových cisternových kontejnerech do výrobního místa B roztok pryskyřice, hořlavý (UN 1866), v baleních skupiny II. V místě B se přidá nitroglycerinový roztok a smícháním vznikne směs lepidla obsahující nitroglycerin, která je znecitlivělá, kapalná, hořlavá, jinak nespecifikovaná, s obsahem nitroglycerinu nejvýše 30 % hmotnostních (UN 3343), určená pro další použití. Zpáteční přeprava této látky do výrobního místa A probíhá rovněž ve zmíněných cisternových kontejnerech, které byly pro tuto konkrétní přepravní činnost přezkoušeny a schváleny příslušným orgánem a jsou označeny kódem cisterny L10DN.

Konec období platnosti: 30. června 2028

RO-bi-DE-6

Věc: Přijetí RO-bi-SE-6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: ƒ 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-DE-7

Věc: Přijetí RO-bi-BE-10

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Platnost povolení do: 31. prosince 2027

IE Irsko

RO-bi-IE-3

Věc: Výjimka umožňující nakládku a vykládku nebezpečných věcí, pro které je určeno zvláštní ustanovení CV1 v 7.5.11 nebo S1 v 8.5, na veřejném místě bez zvláštního povolení příslušných orgánů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5 a 8.5.

Obsah přílohy směrnice: Další ustanovení týkající se nakládky, vykládky a manipulace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nakládka a vykládka nebezpečných věcí na veřejném místě je povolena bez zvláštního povolení příslušných orgánů, odchylně od požadavků kapitol 7.5.11 nebo 8.5.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: V případě vnitrostátní přepravy představuje toto ustanovení nadměrnou zátěž pro příslušné orgány.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-IE-6

Věc: Osvobození od požadavku bodu 4.3.4.2.2, podle něhož musí být ohebné plnicí a odvodní trubky, které nejsou trvale připojeny ke stěně cisternového vozidla, během přepravy prázdné.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.3.

Obsah přílohy směrnice: Používání cisternových vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Cívky s ohebnými hadicemi (včetně pevných trubek, které jsou k těmto hadicím připojeny) připojenými k cisternovým vozidlům používaným pro maloobchodní distribuci ropných produktů s identifikačními čísly látek UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 a UN 1978 nemusí být během silniční přepravy prázdné, pokud jsou učiněna přiměřená opatření na prevenci úniku jejich obsahu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Ohebné hadice připevněné k cisternovým vozidlům pro dodávky do domácností musí zůstat stále plné, a to i během přepravy. Vypouštěcí systém je známý jako „mokré vedení“, které vyžaduje, aby měřidlo cisternového vozidla a hadice byly naplněné, aby tak bylo zajištěno, že zákazník obdrží správné množství produktu.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-IE-7

Věc: Osvobození od některých požadavků kapitoly 5.4.0, bodu 5.4.1.1.1 a kapitoly 7.5.11 ADR týkajících se hromadné přepravy hnojiva dusičnanu amonného čísla UN 2067 z přístavů k příjemcům.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.0, 5.4.1.1.1 a 7.5.11.

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na samostatný přepravní doklad s uvedením správného celkového množství pro daný náklad pro každou cestu a požadavek na vyčištění vozidla před cestou a po ní.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Navrhovaná odchylka umožňuje změnit požadavky ADR na přepravní doklad a čištění vozidla s ohledem na praktickou stránku hromadné přepravy z přístavů k příjemcům.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Navrhovaná změna „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Ustanovení ADR vyžadují a) samostatný přepravní doklad obsahující celkovou hmotnost nebezpečných věcí přepravovaných v konkrétním nákladu a b) splnění zvláštního ustanovení „CV24“ o čištění před každou nakládkou věcí přepravovaných mezi přístavem a příjemcem během vykládky z lodi obsahující hromadný náklad. Protože se jedná o místní přepravu a vykládku lodi s hromadným nákladem, kdy celá operace zahrnuje několik nakládek (tentýž den nebo následující dny) téže látky mezi lodí s hromadným nákladem a příjemcem, měl by postačovat jednotný přepravní doklad s přibližnou celkovou hmotností každého nákladu a nemělo by být nutné požadovat splnění zvláštního ustanovení „CV24“.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-IE-8

Věc: Přeprava nebezpečných věcí mezi soukromým areálem a jiným vozidlem v bezprostřední blízkosti tohoto areálu, nebo mezi dvěma částmi soukromého areálu nacházejících se v bezprostřední blízkosti, ale oddělených veřejnou komunikací.

Odkaz na přílohu směrnice: Oddíl 1.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na silniční přepravu nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nepoužívání předpisů v případě, že vozidlo je používáno k přepravě nebezpečných věcí

a) 

mezi soukromým areálem a jiným vozidlem v bezprostřední blízkosti těchto prostor nebo

b) 

mezi dvěma částmi soukromých areálů nacházejících se v bezprostřední blízkosti, ale oddělených silnicí,

pokud přeprava probíhá po nejpřímější trase.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: nařízení Evropských společenství (o silniční přepravě nebezpečných věcí a používání přepravitelných tlakových zařízení) z let 2011 a 2013, Regulation 56.

Poznámky: Různé situace mohou nastat, pokud jsou věci přepravovány mezi dvěma částmi soukromého areálu nebo mezi soukromým areálem a přistaveným vozidlem oddělenými silnicí. Tento druh přepravy nepředstavuje přepravu nebezpečných věcí v běžném smyslu, a proto není zapotřebí uplatnit předpisy o přepravě nebezpečných věcí. Viz také RO-bi-SE-3 a RO-bi-DK-3.

Platnost povolení do: 30. června 2027

EL Řecko

RO-bi-EL-1

Věc: Odchylka od bezpečnostních požadavků na nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) o celkové hmotnosti menší než 4 t používané pro místní přepravu plynového oleje (UN 1202), poprvé registrované v Řecku mezi 1. lednem 1991 a 31. prosincem 2002.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci, vybavení, schválení typu, prohlídky a zkoušky a označování nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a výměnných cisternových nástaveb se stěnami z kovových materiálů, bateriových vozidel a MEGC.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přechodné ustanovení: Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) o celkové hmotnosti menší než 4 t užívané pouze pro místní přepravu plynového oleje (UN 1202), poprvé registrované v Řecku mezi 1. lednem 1991 a 31. prosincem 2002 a s tloušťkou stěny menší než 3 mm, mohou být nadále používány. Je určeno pro místní přepravu vozidly registrovanými v uvedené lhůtě. Toto přechodné ustanovení bude platit pro cisternová vozidla pouze tehdy, jsou-li přestavěna podle bodu 6.8.2.1.20 a upravena v souladu s tímto:

1. 

Odstavce ADR pro prohlídky a zkoušky: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5

2. 

Cisterny musí splňovat požadavky bodů 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 a 6.8.2.2.2.

Do pole „Poznámky“ osvědčení o registraci vozidla se uvede toto: „PLATNÉ DO 30. 6. 2021“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Požadavky na konstrukci, vybavení, prohlídky a zkoušky nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel) a snímatelných cisteren v provozu pro některé kategorie nebezpečných věcí).

Platnost povolení do: 30. června 2023

ES Španělsko

RO-bi-ES-2

Věc: Zvláštní vybavení pro distribuci amoniaku.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 6.8.2.2.2.

Obsah přílohy směrnice: Aby se zabránilo úniku obsahu v případě poškození vnější výstroje (potrubí, postranních uzávěrů), musí být vnitřní uzavírací ventil a jeho těsnění chráněny před rizikem odtržení působením vnějších sil, nebo musí být navržen tak, aby jim dokázal odolávat. Plnicí a vypouštěcí zařízení (včetně přírub nebo závitových ucpávek) a ochranné uzávěry (pokud jsou) musí být zajištěny proti neúmyslnému otevření.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Cisterny používané pro zemědělské účely k distribuci a aplikaci amoniaku, které byly uvedeny do provozu před 1. lednem 1997, mohou být místo vnitřní bezpečnostní výstroje vybaveny vnější bezpečnostní výstrojí, pokud poskytuje ochranu, která odpovídá přinejmenším ochraně poskytované stěnou cisterny.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Poznámky: Před 1. lednem 1997 byl typ cisterny s vnější bezpečnostní výstrojí používán výhradně v zemědělství pro aplikaci amoniaku přímo na půdu. Různé cisterny tohoto typu se dodnes používají. V naloženém stavu jsou zřídka používány v silniční přepravě, používají se výhradně k rozprašování hnojiv ve velkých zemědělských podnicích.

Platnost povolení do: 30. června 2027

FR Francie

RO-bi-FR-1

Věc: Využívání námořních dokladů jako přepravních dokladů pro jízdy na krátké vzdálenosti navazující na vykládku plavidel.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Informace, které musí být uvedeny v dokladech používaných jako přepravní doklady pro nebezpečné věci.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Námořní doklad je používán jako přepravní doklad do vzdálenosti 15 km.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-FR-3

Věc: Přeprava pevných cisteren na skladování LPG (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava pevných cisteren na skladování LPG podléhá zvláštním pravidlům. Týká se pouze krátkých vzdáleností.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-FR-4

Věc: Přijetí RO-bi-BE-8.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-FR-5

Věc: Přijetí RO-bi-BE-5

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: –

Platnost povolení do: 30. června 2024

RO-bi-FR-6

Věc: Přeprava odpadu obsahujícího volný azbest.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1.4

Obsah přílohy směrnice: Pokyny pro balení P002

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava odpadu obsahujícího volný azbest (číslo UN 2212 AZBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, aktinolit, antofylit, krocidolit) nebo číslo UN 2590 AZBEST, CHRYSOTIL) ze stavenišť:

— 
odpad je přepravován ve sklápěcích vozidlech,
— 
odpad je zabalen ve velkých „pytlích do kontejnerů“ – skládacích pytlích o rozměrech sklopné vany – které jsou neprodyšně uzavřené tak, aby během přepravy nemohlo dojít k uvolnění azbestových vláken,
— 
pytle do kontejnerů musí být odolné vůči namáhání, jemuž jsou za běžných přepravních podmínek a během vykládky na skládce vystaveny,
— 
splněny jsou ostatní podmínky, které platí podle ADR.
— 
Tyto přepravní podmínky jsou obzvláště vhodné pro přepravu velkého množství odpadu vyprodukovaného při práci na silnici nebo při odstraňování azbestu z budov. Podmínky jsou vhodné rovněž pro konečné uskladnění odpadu na schválených skládkách a umožňují snadnější nakládku, a tedy lepší ochranu pracovníků před azbestem v porovnání s podmínkami platnými podle pokynů pro balení P002 uvedených v kapitole 4.1.4 ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: –

Platnost povolení do: 30. června 2024

HU Maďarsko

RO-bi-HU-1

Věc: Přijetí RO-bi-SE-3

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Platnost povolení do: 30. ledna 2025

NL Nizozemsko

RO-bi-NL-13

Věc: Režim pro přepravu nebezpečného odpadu z domácností, 2015

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 a 9.

Obsah přílohy směrnice: Výjimka pro určitá množství; zvláštní ustanovení; používání obalu; používání dodatečného obalu; dokumentace; konstrukce a zkoušení obalů; nakládka, vykládka a manipulace; obsazení posádkou; vybavení; provozování; vozidla a dokumentace; konstrukce a schvalování vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: ustanovení týkající se přepravy drobného nebezpečného odpadu vybraného z domácností a z podniků, který je odbavován ve vhodném obalu o objemu nejvýše 60 litrů. Vzhledem k malému množství u každého případu a vzhledem k odlišné povaze různých látek není možné provést přepravu v celkovém souladu se zásadami ADR. V rámci výše uvedeného režimu je tedy stanovena zjednodušená varianta, která se odlišuje od řady ustanovení ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2015

Poznámky: Režim byl zaveden proto, aby jednotlivci a podniky mohli ukládat drobný chemický odpad na jediné místo. Dotčené látky jsou proto tvořeny zbytky, jako např. zbytky barev. Míra rizika je minimalizována volbou dopravního prostředku, včetně mj. používání zvláštních přepravních schránek a nápisů „zákaz kouření“ a žlutého blikajícího světla jasně viditelných pro veřejnost. Zásadním bodem, pokud jde o přepravu, je zajištění bezpečnosti. Toho lze například dosáhnout přepravou látek v utěsněných obalech, aby se zabránilo rozptylu či riziku úniku jedovatých par či jejich akumulaci ve vozidle. Do vozidla jsou zabudovány jednotky vhodné pro skladování různých kategorií odpadu, které poskytují ochranu před samovolným přeskupením, náhodným posunem i neúmyslným otevřením. Zároveň musí mít přepravce bez ohledu na malá množství odpadu osvědčení odborné způsobilosti vzhledem k odlišné povaze dotčených látek. Jelikož mají soukromé osoby nedostatečné znalosti o stupni nebezpečí souvisejícím s těmito látkami, měly by být poskytnuty písemné pokyny, jak je uvedeno v příloze režimu.

Platnost povolení do: 30. června 2027

PT Portugalsko

RO-bi-PT-1

Věc: Přepravní doklady pro UN 1965.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravní doklady.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pokud jde o obchodní plyny propan a butan přepravované v lahvích, které spadají pod společné číslo „UN 1965 plynná směs uhlovodíků, zkapalněná, jiným způsobem označené látky“, může být pojmenování látek přepravy, které je třeba uvádět v přepravním dokladu podle ustanovení oddílu 5.4.1 RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), nahrazeno následujícími obchodními názvy:

„UN 1965 butan“ v případě směsí A, A01, A02 a A0 podle popisu v pododdíle 2.2.2.3 RPE, přepravovaných v lahvích;

„UN 1965 propan“ v případě směsi C podle popisu v pododdíle 2.2.2.3 RPE, přepravované v lahvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Despacho DGTT 7560/2004 ze dne 16. dubna 2004, podle článku 5 č.1 vyhlášky Decreto-Lei No 267-A/2003 ze dne 27. října.

Poznámky: Uznává se, že je třeba hospodářským subjektům usnadnit vyplňování dokladů pro přepravu nebezpečných věcí pod podmínkou, že není ohrožena bezpečnost těchto přeprav.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-PT-2

Věc: Přepravní doklady pro prázdné nevyčištěné cisterny a kontejnery.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravní doklady.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pokud jde o zpáteční přepravu prázdných cisteren a kontejnerů, ve kterých byly přepravovány nebezpečné věci, je možné nahradit přepravní doklad uvedený v oddíle 5.4.1 RPE přepravním dokladem vydaným pro bezprostředně předcházející cestu uskutečněnou za účelem dodání těchto věcí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Despacho DGTT15162/2004 ze dne 28. července 2004, podle článku 5 č.1 vyhlášky Decreto-Lei No 267-A/2003 ze dne 27. října.

Poznámky: Požadavek RPE obstarat si přepravní doklad pro přepravu prázdných cisteren a kontejnerů, které obsahovaly nebezpečné věci, způsobuje v některých případech praktické potíže, které lze omezit na nezbytné minimum, aniž by byla ohrožena bezpečnost.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-PT-3

Věc: Přijetí RO-bi-BE-8

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Deliberação 12/2021, de 5 Janeiro 2021

Platnost povolení do: 30. června 2027

FI Finsko

RO-bi-FI-1

Věc: Změna informací v přepravním dokladu k trhavinám.

Právní základ: Směrnice 2008/68/ES, čl. 6 odst. 2 písm. a)

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.2.1 písm. a)

Obsah přílohy směrnice: Zvláštní ustanovení pro třídu 1.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V přepravním dokladu lze místo skutečné čisté hmotnosti trhavin uvést počet rozbušek (1 000 rozbušek odpovídá 1 kg trhavin).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Nařízení finské agentury pro dopravu a komunikace o přepravě nebezpečných věcí po silnici.

Poznámky: Uvedené informace jsou považovány za dostatečné pro vnitrostátní přepravu. Odchylka se používá zejména pro odvětví trhacích prací, pro malá množství při místní přepravě.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-FI-3

Věc: Přijetí RO-bi-DE-1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Nařízení finské agentury pro dopravu a komunikace o přepravě nebezpečných věcí po silnici.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-FI-4

Věc: Přijetí RO-bi-SE-6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Vládní nařízení o řidičském osvědčení pro řidiče vozidel přepravujících nebezpečné věci (401/2011)

Platnost povolení do: 30. června 2027

SE Švédsko

RO-bi-SE-1

Věc: Přeprava nebezpečných odpadů do zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části 5 a 6.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava obalů obsahujících nebezpečné věci jako odpad se provádí v souladu s ustanoveními ADR, z nichž jsou povoleny pouze některé výjimky. Výjimky nejsou povoleny pro všechny typy látek a předmětů.

Hlavní výjimky tvoří:

Malé obaly (méně než 30 kg) nebezpečných věcí jako odpad mohou být zabaleny v obalech, včetně kontejnerů IBC a velkých obalů, aniž by splňovaly ustanovení pododdílů 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 a 6.6.5.4.3 oddílu I.1 přílohy I této směrnice. Obaly, včetně kontejnerů IBC a velkých obalů, nemusí být testovány na schopnost přepravy reprezentativního vzorku malých vnitřních obalů.

Toto je povoleno za předpokladu, že:

— 
obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly odpovídají typu, který byl otestován a schválen podle obalové skupiny I nebo II příslušných ustanovení oddílů 6.1, 6.5 nebo 6.6 oddílu I.1 přílohy I této směrnice,
— 
malé obaly se balí do absorpčního materiálu, který zadrží veškeré volné kapaliny, jež mohou během přepravy uniknout do vnějších obalových vrstev, kontejnerů IBC nebo velkých obalů, a
— 
obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly, jež jsou připraveny pro přepravu, nemají hrubou hmotnost vyšší než povolenou hrubou hmotnost uváděnou na označení OSN typu návrhu pro obalovou skupinu I nebo II pro obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly a
— 
do přepravního dokladu se doplní nová věta, která zní: „Zabaleno podle části 16 ADR-S“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek S – Zvláštní nařízení pro vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí vydaná podle zákona o přepravě nebezpečných věcí.

Poznámky: Pododdíly 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 a 6.6.5.4.3 oddílu I.1 přílohy I této směrnice jsou obtížně použitelné, protože obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly musí být testovány na reprezentativním vzorku odpadu, což je obtížné předvídat předem.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-SE-2

Věc: Jméno/název a adresa odesílatele v přepravním dokladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.

Obsah přílohy směrnice: Obecné informace požadované v přepravním dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy stanoví, že jméno/název a adresa odesílatele nejsou požadovány při vracení prázdných nevyčištěných obalů v rámci distribučního systému.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Poznámky: Prázdné nevyčištěné vracené obaly většinou ještě obsahují malé množství nebezpečných věcí.

Odchylka je používána zejména v odvětvích, v nichž se vracejí prázdné nevyčištěné nádoby na plyn výměnou za plné.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-SE-3

Věc: Přeprava nebezpečných věcí v těsné blízkosti průmyslového areálu nebo areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích mezi různými částmi průmyslového areálu nebo areálů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravu nebezpečných věcí po veřejných komunikacích.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava v těsné blízkosti průmyslového areálu nebo areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích mezi různými částmi průmyslového areálu nebo areálů. Odchylka se týká bezpečnostních štítků a nápisů na obalech, přepravních dokladů, řidičského osvědčení a osvědčení o schválení podle části 9.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Poznámky: Mohou nastat různé situace, kdy jsou nebezpečné věci přemísťovány mezi prostory nacházejícími se na protilehlých stranách veřejné komunikace. Tento způsob přepravy nepředstavuje přepravu nebezpečných věcí po soukromé komunikaci, a proto by pro něj měly platit příslušné požadavky. Srov. také s čl. 6 odst. 14 směrnice 96/49/ES.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-SE-4

Věc: Přeprava nebezpečných věcí zabavených úřady.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na silniční přepravu nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylky od předpisů mohou být povoleny, jestliže jsou opodstatněny z důvodu bezpečnosti práce, rizik při vykládce, předkládání důkazů atd.

Odchylky od předpisů jsou povoleny pouze tehdy, je-li zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti za běžných podmínek přepravy.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Poznámky: Uvedené odchylky mohou uplatnit pouze orgány, které nebezpečné věci zabavily.

Tato odchylka je určena pro místní přepravu, např. věcí zabavených policií, jako jsou například výbušniny nebo odcizený majetek. Problém u takových věcí spočívá v tom, že nelze mít jistotu o jejich klasifikaci. Navíc tyto věci nejsou často zabaleny a označeny nápisem nebo bezpečnostním štítkem podle ADR. Každý rok policie provede několik set takových přeprav. V případě pašovaného alkoholu je třeba zabavené věci přepravovat z místa, kde byly zabaveny, do evidenčního skladu a pak na místo jeho zničení. Poslední dvě uvedená místa mohou být od sebe značně vzdálená. Povolené odchylky jsou: a) obal nemusí mít bezpečnostní značku a b) není nutné užívat schválené obaly. Avšak každá paleta obsahující takové obaly musí mít správný bezpečnostní štítek. Všechny ostatní požadavky musí být splněny. Takových případů přepravy se vyskytuje přibližně 20 ročně.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-SE-5

Věc: Přeprava nebezpečných věcí v přístavech a v jejich těsné blízkosti.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Obsah přílohy směrnice: Doklady, kterými má být vybavena přepravní jednotka; každá jednotka přepravující nebezpečné věci musí mít zvláštní vybavení; schválení vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní jednotka nemusí být vybavena doklady (kromě řidičského osvědčení).

Přepravní jednotka nemusí být vybavena podle oddílu 8.1.5.

Traktory nemusí mít osvědčení o schválení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Poznámky: Srov. čl. 6 odst. 14 směrnice 96/49/ES.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-SE-6

Věc: Osvědčení o školení inspektora ADR.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.2.1.

Obsah přílohy směrnice: Řidiči vozidel musí absolvovat školení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Inspektoři provádějící každoroční technickou prohlídku vozidla nepotřebují absolvovat školení uvedené v kapitole 8.2 ani mít osvědčení o školení týkající se ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Poznámky: V některých případech mohou být vozidla při procházení technickou prohlídkou naložená nebezpečnými věcmi, například nevyčištěnými prázdnými cisternami.

Požadavky uvedené v bodech 1.3 a 8.2.3 jsou stále použitelné.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-SE-7

Věc: Místní distribuce věcí s čísly UN 1202, 1203 a 1223 v cisternových vozech.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Pro nevyčištěné cisterny a cisternové kontejnery platí popis podle bodu 5.4.1.1.6. Jména/názvy a adresy většího počtu příjemců mohou být zapsány v jiných dokladech.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: U prázdných nevyčištěných cisteren nebo cisternových kontejnerů není popis v přepravním dokladu podle bodu 5.4.1.1.6 nutný, pokud je množství látky v nákladním listě označeno číslem 0. Jména/názvy a adresy příjemců nemusí být uvedeny v žádném dokumentu nacházejícím se ve vozidle.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-SE-9

Věc: Místní přeprava ve vztahu k zemědělským areálům nebo staveništím.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4, 6.8 a 9.1.2.

Obsah přílohy směrnice: Přepravní doklad; konstrukce cisteren; osvědčení o schválení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Místní přeprava ve vztahu k zemědělským areálům nebo staveništím nemusí být v souladu s některými předpisy:

a) 

není vyžadováno prohlášení o nebezpečných věcech;

b) 

starší cisterny/kontejnery, které nebyly vyrobeny podle kapitoly 6.8, nýbrž podle starších vnitrostátních předpisů, a které jsou připevněny na služebních vagonech, mohou být nadále používány;

c) 

starší cisterny, které nesplňují požadavky bodu 6.7 nebo 6.8, jsou určeny pro přepravu látek UN 1268, 1999, 3256 a 3257, mají nebo nemají zařízení na pokládání silniční povrchové vrstvy, mohou být stále používány pro místní dopravu a v těsné blízkosti silničních prací;

d) 

osvědčení o schválení osobních železničních vagonů a cisternových vozů se zařízením na pokládání silniční povrchové vrstvy nebo bez něj není požadováno.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Poznámky: Služební vagon je druh vozu pro pracovníky, v němž se nachází prostor pro pracovníky a který je vybaven neschválenou cisternou/kontejnerem pro motorovou naftu určenou pro provoz lesnických traktorů.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-SE-10

Věc: Přeprava výbušnin v cisternách.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1.4.

Obsah přílohy směrnice: Výbušniny smějí být baleny pouze podle kapitoly 4.1.4.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Příslušný vnitrostátní orgán schválí vozidla určená pro přepravu výbušnin v cisternách. Přeprava v cisternách je povolena pouze pro výbušniny uvedené v nařízení nebo na základě zvláštního povolení příslušného orgánu.

Vozidlo naložené výbušninami v cisternách musí být označeno nápisy a bezpečnostními značkami podle 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 a 5.3.1.4, Nebezpečné věci se smí nacházet pouze v jednom vozidle přepravní jednotky.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek S – Zvláštní nařízení pro vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí vydaná podle zákona o přepravě nebezpečných věcí a švédského nařízení SÄIFS 1993: 4.

Poznámky: Týká se pouze vnitrostátní přepravy a přepravních operací, které mají především místní charakter. Dotčené předpisy byly v platnosti již před přistoupením Švédska k Evropské unii.

Přepravou výbušnin v cisternových vozidlech se zabývají jen dvě společnosti. V blízké budoucnosti se očekává přechod na emulze.

Původní odchylka č. 84.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-SE-11

Věc: Řidičský průkaz

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.2.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na školení posádky vozidla.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Školení řidiče není povoleno na žádném z vozidel uvedených v bodě 8.2.1.1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek S – Zvláštní nařízení pro vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí vydaná podle zákona o přepravě nebezpečných věcí.

Poznámky: Místní přeprava.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-SE-12

Věc: Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Příloha B 7.2.4 V2 (1)

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení pro používání vozidel EX/II a EX/III.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při přepravě výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335 se použijí zvláštní ustanovení kapitoly 7.2.4 V2 (1) pouze pro čistý obsah výbušné látky větší než 3 000  kg (4 000  kg s přívěsem), za podmínky, že výrobkům zábavní pyrotechniky bylo přiděleno číslo UN 0335 podle standardní tabulky klasifikace výrobků zábavní pyrotechniky v bodě 2.1.3.5.5 čtrnáctého revidovaného vydání doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí.

Přidělení musí být učiněno se souhlasem příslušného orgánu. Přidělení se u přepravní jednotky ověří.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek S – Zvláštní nařízení pro vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí vydaná podle zákona o přepravě nebezpečných věcí.

Poznámky: Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky je omezena na dvě krátká období ročně, přelom roku a přelom měsíců dubna a května. Přepravu od odesílatelů do překladišť lze uskutečnit bez větších problémů prostřednictvím stávajícího vozového parku vozidel se schválením EX. Nicméně jak distribuce zábavní pyrotechniky z překladišť do nákupních oblastí, tak přeprava přebytků zpět do překladiště je v důsledku nedostatku vozidel se schválením EX omezena. Dopravci nemají zájem investovat do schválení, neboť se jim náklady nevrátí. To vede k ohrožení samotné existence odesílatelů výrobků zábavní pyrotechniky, neboť své výrobky nemohou dodat na trh.

Při používání této odchylky musí být výrobky zábavní pyrotechniky klasifikovány na základě standardního seznamu v doporučeních OSN, aby byla použita co nejaktuálnější klasifikace.

Odchylka podobného typu platí pro výrobky zábavní pyrotechniky UN 0336 a je začleněna do zvláštního ustanovení 651, kapitoly 3.3.1 ADR z roku 2005.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RO-bi-SE-13

Věc: Přijetí RO-bi-DK-4

Právní základ: Směrnice 2008/68/ES, čl. 6 odst. 2 písm. b) bod i) (místní přeprava na krátké vzdálenosti)

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části 1 až 9

Obsah přílohy směrnice:

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Poznámky:

Platnost povolení do: 30. června 2027

▼B
PŘÍLOHA II

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

▼M23

II.1    RID

Příloha RID použitelná s účinkem ode dne 1. ledna 2023, přičemž „smluvním státem RID“ se v příslušných případech rozumí „členský stát“.

▼B

II.2    Doplňková přechodná ustanovení

1. Členské státy mohou zachovat odchylky přijaté na základě článku 4 směrnice 96/49/ES do 31. prosince 2010, anebo dokud nebude změněn oddíl II.1 přílohy II tak, aby zohlednil doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí uvedená ve zmíněném článku, pokud k tomu dojde dříve.

2. Na svém území může členský stát povolit použití vagonů a cisternových vagonů s rozchodem 1 520 /1 524 mm vyrobených před 1. červencem 2005, které nevyhovují této směrnici, ale byly vyrobeny v souladu s přílohou II SMGS nebo s vnitrostátními právními předpisy členského státu platnými k 30. červnu 2005, pokud jsou tyto vagony udržovány v požadovaném bezpečnostním stavu.

3. Na svém území může členský stát povolit použití cisteren a vagonů vyrobených před 1. lednem 1997, které nevyhovují této směrnici, ale byly vyrobeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými k 31. prosinci 1996, pokud jsou tyto cisterny a vagony udržovány v požadovaném bezpečnostním stavu.

Cisterny a vagony vyrobené od 1. ledna 1997, které nevyhovují této směrnici, ale byly vyrobeny v souladu s požadavky směrnice 96/49/ES platnými ke dni jejich výroby, mohou být nadále používány pro vnitrostátní přepravu.

4. Členské státy, ve kterých je okolní teplota pravidelně nižší než – 20 °C, mohou na svém území stanovit přísnější normy pro provozní teploty materiálů používaných pro plastové obaly, cisterny a jejich vybavení určené k použití ve vnitrostátní železniční přepravě nebezpečných věcí, dokud nebudou do oddílu II.1 přílohy II této směrnice zahrnuta ustanovení o příslušných referenčních teplotách pro různá podnebná pásma.

5. Členské státy mohou na svém území zachovat jiná vnitrostátní ustanovení, než která jsou uvedena v této směrnici, upravující referenční teplotu pro přepravu zkapalněných plynů nebo směsí zkapalněných plynů, dokud nebudou do evropských norem začleněna ustanovení o vhodných referenčních teplotách pro určená podnebná pásma a odkazy na ně uvedeny v oddíle II.1 přílohy II této směrnice.

6. Členské státy mohou pro přepravní operace uskutečňované vagony registrovanými na jejich území zachovat svá ustanovení platná ke dni 31. prosince 1996 týkající se vystavení nebo umístění kódu nouzového opatření nebo výstražného štítku místo identifikačního čísla nebezpečí stanoveného v oddíle II.1 přílohy II této směrnice.

7. Pro přepravu tunelem pod Lamanšským průlivem mohou Francie a Spojené království zavést přísnější ustanovení, než která jsou obsažena v této směrnici.

8. Členské státy mohou pro své území zachovat či přijmout ustanovení upravující přepravu nebezpečných věcí po železnici ze smluvních stran a do smluvních stran OSJD. Pomocí vhodných opatření a závazků zaručí dotčené členské státy zachování úrovně bezpečnosti odpovídající úrovni oddílu II.1 přílohy II této směrnice.

Komise je o těchto ustanoveních uvědomena a následně o nich uvědomí ostatní členské státy.

Komise do deseti let ode dne vstupu této směrnice v platnost posoudí dopady ustanovení zmíněných v tomto odstavci. Komise v případě potřeby předloží zároveň se zprávou vhodné návrhy.

9. Členské státy mohou zachovat vnitrostátní omezení přepravy látek obsahujících dioxiny a furany platná k 31. prosinci 1996.

▼M22

II.3    Vnitrostátní odchylky

Odchylky poskytnuté členským státům pro přepravu nebezpečných věcí na jejich území na základě čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/68/ES.

Číslování odchylek: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA

=

železnice

a/bi/bii

=

čl. 6 odst. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

MS

=

zkratka členského státu

nn

=

pořadové číslo

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/68/ES

DE Německo

RA-a-DE-2

Věc: Povolení pro společné balení.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2.

Obsah přílohy směrnice: Zákaz společného balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolení pro společné balení obsahující předměty třídy 1.4S (náboje do malých zbraní), aerosoly (třída 2) a čisticí a ošetřující prostředky přepravované ve třídě 3 a 6.1 (čísla UN uvedena) v sadách za účelem prodeje ve společných baleních skupiny II a v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Seznamy č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Platnost povolení do: 30. června 2027

FR Francie

RA-a-FR-3

Věc: Přeprava pro potřeby železničního dopravce.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Informace o nebezpečných látkách se vyznačí v nákladním listu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava množství nepřesahujících mezní hodnoty podle bodu 1.1.3.6 pro potřeby železničního dopravce nepodléhá povinnosti oznámení nákladu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2

Platnost povolení do: 30. června 2027

RA-a-FR-4

Věc: Výjimka z označování některých poštovních vagonů.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.3.1.

Obsah přílohy směrnice: Povinnost opatřit bočnice vagonů bezpečnostními štítky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Bezpečnostními štítky musí být opatřeny pouze poštovní vagony přepravující více než 3 tuny látek stejné třídy (jiné než 1, 6.2 nebo 7).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1

Platnost povolení do: 30. června 2027

SE Švédsko

RA-a-SE-1

Věc: Nákladní vagon, v němž se přepravují nebezpečné věci jako spěšnina, nemusí být označen bezpečnostními štítky.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.3.1.

Obsah přílohy směrnice: Nákladní vagony, v nichž se přepravují nebezpečné věci, musí být opatřeny bezpečnostními štítky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nákladní vagon, v němž se přepravují nebezpečné věci jako spěšnina, nemusí být označen bezpečnostními štítky.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Poznámky: Pro věci označené jako spěšnina jsou stanovena množstevní omezení v RID. Z toho důvodu se jedná o malá množství.

Platnost povolení do: 30. června 2027

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice 2008/68/ES

DK Dánsko

RA-bi-DK-1

Věc: Přeprava nebezpečných věcí v tunelech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 7.5

Obsah přílohy směrnice: Nakládka, vykládka a ochranné odstupy.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro přepravu železničními tunely pevných spojení přes úžiny Velký Belt a Øresund jsou v právních předpisech uvedena alternativní ustanovení, která se odlišují od ustanovení uvedených v oddíle II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES. Uvedená alternativní ustanovení se týkají pouze objemu nákladu a vzdálenosti mezi jednotlivými náklady nebezpečných věcí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017

Poznámky:

Platnost povolení do: 30. června 2027

DE Německo

RA-bi-DE-2

Věc: Přeprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 1 až 5.

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 2 až 6.1, 8 a 9: Společné balení a přeprava nebezpečného odpadu v obalech a kontejnerech IBC; odpad musí být zabalen do vnitřních obalů (při sběru) a zařazen do konkrétních skupin odpadů (zamezení nebezpečného vzájemného působení uvnitř skupiny odpadů); použití zvláštních písemných pokynů, které se vztahují ke skupinám odpadů, a jako nákladního listu; sběr odpadu z domácností a laboratorního odpadu atd.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Seznam č. 6*.

Platnost povolení do: 30. června 2027

RA-bi-DE-3

Věc: Místní přeprava UN 1381 (fosfor, žlutý, pod vodou), třída 4.2, obalová skupina I, v železničních cisternových vagonech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 6.8, 6.8.2.3.

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o konstrukci cisteren a cisternových vagonů. Pododdíl 6.8.2.3 kapitoly 6.8 vyžaduje schválení typu u cisteren přepravujících UN 1381 (fosfor, žlutý, pod vodou).

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Místní přeprava UN 1381 (fosfor, žlutý, pod vodou), třída 4.2, obalová skupina I, na krátké vzdálenosti (z města Sassnitz-Mukran do měst Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz a Bitterfeld) v železničních cisternových vagonech vyrobených podle ruských norem. Přeprava nákladu podléhá dalším provozním ustanovením stanoveným příslušnými bezpečnostními orgány.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92

Platnost povolení do: 30. ledna 2025

SE Švédsko

RA-bi-SE-1

Věc: Přeprava nebezpečných odpadů do zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: Části 5 a 6.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava obalů obsahujících nebezpečné věci jako odpad se provádí v souladu s ustanoveními ADR, z nichž jsou povoleny pouze některé výjimky. Výjimky nejsou povoleny pro všechny typy látek a předmětů.

Hlavní výjimky tvoří:

Malé obaly (méně než 30 kg) nebezpečných věcí jako odpad mohou být zabaleny v obalech, včetně kontejnerů IBC a velkých obalů, aniž by splňovaly ustanovení pododdílů 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 a 6.6.5.4.3 oddílu II.1 přílohy II této směrnice. Obaly, včetně kontejnerů IBC a velkých obalů, nemusí být testovány na schopnost přepravy reprezentativního vzorku malých vnitřních obalů.

Toto je povoleno za předpokladu, že:

— 
obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly odpovídají typu, který byl otestován a schválen podle obalové skupiny I nebo II příslušných ustanovení oddílů 6.1, 6.5 nebo 6.6 oddílu II.1 přílohy II této směrnice,
— 
malé obaly se balí do absorpčního materiálu, který zadrží veškeré volné kapaliny, jež mohou během přepravy uniknout do vnějších obalových vrstev, kontejnerů IBC nebo velkých obalů, a
— 
obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly, jež jsou připraveny pro přepravu, nemají hrubou hmotnost vyšší než povolenou hrubou hmotnost uváděnou na označení OSN typu návrhu pro obalovou skupinu I nebo II pro obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly a
— 
do přepravního dokladu se doplní nová věta, která zní: „Zabaleno podle části 16 RID-S“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek S – Zvláštní nařízení pro vnitrostátní železniční přepravu nebezpečných věcí vydaná podle zákona o přepravě nebezpečných věcí

Poznámky: Pododdíly 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 a 6.6.5.4.3 oddílu II.1 přílohy II této směrnice jsou obtížně použitelné, protože obaly, kontejnery IBC a velké obaly musí být testovány na reprezentativním vzorku odpadu, což je obtížné předvídat předem.

Platnost povolení do: 30. června 2027

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu ii) směrnice 2008/68/ES

DE Německo

RA-bii-DE-1

Věc: Místní přeprava látky UN 1051 (kyanovodík, stabilizovaný, kapalný, s obsahem vody nejvýše 1 % hmotnostních) v železničních cisternových vagonech, odchylně od pododdílu 1 oddílu II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 3.2, 4.3.2.1.1,

Obsah přílohy směrnice: zákaz přepravy látky UN 1051 (kyanovodík), stabilizované, kapalné, s obsahem vody nejvýše 1 % hmotnostních, v železničních cisternových vagonech, cisternách RID).

Obsah vnitrostátních právních předpisů: místní železniční přeprava po konkrétně vyznačených trasách, která tvoří součást definovaného průmyslového procesu a je přísně kontrolována za jasně vymezených podmínek. Přeprava probíhá v cisternových vagonech, které mají povolení konkrétně pro tento účel a jejichž konstrukce a vybavení jsou neustále upravovány v souladu s nejnovějšími bezpečnostními požadavky. Přeprava je regulována dalšími ustanoveními o bezpečnosti provozu se souhlasem příslušných bezpečnostních orgánů a orgánů příslušných k řešení mimořádných situací a je monitorována příslušnými orgány dozoru.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97

Platnost povolení do: 1. ledna 2023

RA-bii-DE-2

Věc: Místní přeprava UN 1402 (karbid vápenatý), obalová skupina I, po vyznačených trasách v kontejnerech na vagonech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 3.2, 7.3.1.1

Obsah přílohy směrnice: Obecná ustanovení o hromadné přepravě. Podle tabulky A v kapitole 3.2 nelze karbid vápenatý hromadně přepravovat.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Místní železniční přeprava UN 1402 (karbid vápenatý), obalová skupina I, po konkrétně vyznačených trasách, která tvoří součást definovaného průmyslového procesu a je přísně kontrolována za jasně vymezených podmínek. Náklad je přepravován v účelových kontejnerech ve vagonech. Přeprava nákladu podléhá dalším provozním ustanovením stanoveným příslušnými bezpečnostními orgány.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10

Platnost povolení do: 15. ledna 2024

▼B
PŘÍLOHA III

DOPRAVA PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH

▼M23

III.1    ADN

Nařízení v příloze ADN, použitelná s účinkem ode dne 1. ledna 2023, a rovněž čl. 3 písm. f) a h) a čl. 8 odst. 1 a 3 ADN, přičemž „smluvní stranou“ se v příslušných případech rozumí „členský stát“.

▼B

III.2    Doplňková přechodná ustanovení

1. Členské státy mohou zachovat vnitrostátní omezení o přepravě látek obsahujících dioxiny a furany platná k 30. červnu 2009.

2. Osvědčení vydaná v souladu s kapitolou 8.1 oddílu III.1 přílohy III před začátkem přechodného období podle čl. 7 odst. 2 nebo v jeho průběhu zůstávají v platnosti do 30. června 2016, pokud není na osvědčení uvedena kratší doba platnosti.

▼M22

III.3    Vnitrostátní odchylky

Odchylky poskytnuté členským státům pro přepravu nebezpečných věcí na jejich území na základě čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/68/ES.

Číslování odchylek: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW

=

vnitrozemské vodní cesty

a/bi/bii

=

čl. 6 odst. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

MS

=

zkratka členského státu

nn

=

pořadové číslo

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice 2008/68/ES

DE Německo

IW-bi-DE-1

Věc: Přeprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddíl III.1 přílohy III směrnice 2008/68/ES: 1 až 5.

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 2 až 6.1, 8 a 9: Společné balení a přeprava nebezpečného odpadu v obalech a kontejnerech IBC; odpad musí být zabalen do vnitřních obalů (při sběru) a zařazen do konkrétních skupin odpadů (zamezení nebezpečným reakcím uvnitř skupiny odpadů); použití zvláštních písemných pokynů, které se vztahují ke skupinám odpadů, a jako nákladního listu; sběr odpadu z domácností a laboratorního odpadu atd.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Seznam č. 6*.

Platnost povolení do: 30. června 2027( 1 ) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.