2008E0851 — CS — 30.07.2010 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SPOLEČNÁ AKCE RADY 2008/851/SZBP

ze dne 10. listopadu 2008

o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska

(Úř. věst. L 301, 12.11.2008, p.33)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ RADY 2009/907/SZBP ze dne 8. prosince 2009,

  L 322

27

9.12.2009

►M2

ROZHODNUTÍ RADY 2010/437/SZBP ze dne 30. července 2010,

  L 210

33

11.8.2010
▼B

SPOLEČNÁ AKCE RADY 2008/851/SZBP

ze dne 10. listopadu 2008

o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží SomálskaRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 25 třetí pododstavec a čl. 28 odst. 3 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada bezpečnosti OSN požádala v rezoluci 1814 (2008) týkající se situace v Somálsku, přijaté dne 15. května 2008, státy a regionální organizace, aby za úzké koordinace svých činností přijaly opatření k ochraně plavidel zajišťujících přepravu a dodávky humanitární pomoci určené pro Somálsko a účastnících se činností schválených OSN.

(2)

V rezoluci 1816 (2008) týkající se situace v Somálsku, přijaté dne 2. června 2008, vyjádřila Rada bezpečnosti OSN znepokojení ohledně hrozby, kterou pro dodávky humanitární pomoci do Somálska, bezpečnost námořních obchodních cest a mezinárodní námořní plavbu představují pirátství a ozbrojené loupeže páchané na plavidlech. Rada bezpečnosti OSN vyzvala zejména státy, které chtějí využít námořní obchodní cesty u somálského pobřeží, aby ve spolupráci s prozatímní federální vládou posílily a koordinovaly činnost zaměřenou na odrazování od pirátství a ozbrojených loupeží páchaných na moři. Rada bezpečnosti OSN povolila státům, které spolupracují s prozatímní federální vládou a které tato vláda předem oznámí generálnímu tajemníkovi OSN, aby po dobu šesti měsíců od přijetí rezoluce vstupovaly do pobřežních vod Somálska a využívaly všechny nezbytné prostředky k potlačení pirátství a ozbrojených loupeží páchaných na moři v souladu s platným mezinárodním právem.

(3)

V rezoluci 1838 (2008) o situaci v Somálsku přijaté dne 7. října 2008 Rada bezpečnosti přivítala probíhající plánování případné námořní vojenské operace Evropské unie (EU) a jiné mezinárodní a vnitrostátní iniciativy činěné k provedení rezolucí 1814 (2008) a 1816 (2008) a ihned požádala všechny státy, které k tomu mají prostředky, aby spolupracovaly s prozatímní federální vládou v boji proti pirátství a ozbrojeným loupežím spáchaným na moři, v souladu s rezolucí 1816 (2008). Požádala rovněž ihned všechny státy a všechny regionální organizace, aby nadále vyvíjely činnost v souladu s rezolucí 1814 (2008) na ochranu námořních konvojů Světového potravinového programu, což má zásadní důležitost pro dopravení humanitární pomoci somálskému obyvatelstvu.

(4)

Rada v závěrech ze dne 26. května 2008 vyjádřila znepokojení nad nárůstem pirátských útoků u somálského pobřeží, které narušují humanitární úsilí a mezinárodní námořní přepravu v této oblasti a přispívají k pokračujícímu porušování zbrojního embarga OSN. Rada rovněž ocenila řadu iniciativ některých členských států EU v souvislosti s poskytnutím ochrany plavidlům Světového potravinového programu. Zdůraznila potřebu širší účasti mezinárodního společenství na těchto doprovodech, aby se zabezpečily dodávky humanitární pomoci somálskému lidu.

(5)

Dne 5. srpna 2008 schválila Rada koncepci řešení krize pro akci EU s cílem přispět k provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1816 (2008) a k mezinárodnímu míru a bezpečnosti v tomto regionu.

(6)

Dne 15. září 2008 Rada znovu zdůraznila vážné znepokojení v souvislosti s pirátstvím a ozbrojenými loupežemi u somálského pobřeží a vyjádřila politování zejména nad skutečností, že v poslední době došlo ke zhoršení situace. Pokud jde o příspěvek EU k provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1816 (2008) o boji proti pirátství u somálského pobřeží a v souladu s rezolucemi 1814 (2008) a 1816 (2008) k ochraně plavidel pronajatých pro účely Světového potravinového programu, která směřují do Somálska, Rada rozhodla, že zřídí v Bruselu koordinační jednotku, jejímž úkolem bude podporovat dohled a ochranu, jež u somálského pobřeží zajišťují některé členské státy. Rada zároveň schválila prováděcí plán pro tuto vojenskou koordinační akci (EU NAVCO) a rovněž vojenskou strategickou volbu pro možnou vojenskou námořní operaci EU, pro niž členské státy, které si přejí spolupracovat s prozatímní federální vládou za účelem provádění rezoluce 1816 (2008), poskytnou své vojenské prostředky s cílem odvrátit a potlačit pirátství a ozbrojené loupeže u pobřeží Somálska.

(7)

Dne 19. září 2008 přijala Rada společnou akci 2008/749/SZBP o vojenské koordinační akci Evropské unie na podporu rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1816 (2008) (EU NAVCO) ( 1 ).

(8)

Po zahájení vojenské operace Atalanta budou úkoly koordinační jednotky plněny v rámci této společné akce. Je tedy třeba přistoupit k uzavření koordinační jednotky.

(9)

Politický a bezpečnostní výbor by měl vykonávat politickou kontrolu nad vojenskou operací EU s cílem přispět k odvrácení a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska, zajišťovat její strategické řízení a přijímat vhodná rozhodnutí v souladu s čl. 25 třetím pododstavcem Smlouvy.

(10)

V souladu s čl. 28 odst. 3 Smlouvy by měly operační výdaje vyplývající z této společné akce v souvislosti s vojenstvím nebo obranou hradit členské státy v souladu s rozhodnutím Rady 2007/384/SZBP ze dne 14. května 2007 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA) ( 2 ).

(11)

Podle čl. 14 odst. 1 Smlouvy by měly být ve společných akcích vymezeny prostředky, které budou EU poskytnuty. Finanční referenční částka určená na krytí společných nákladů vojenské operace EU po dobu dvanácti měsíců představuje nejlepší aktuální odhad, aniž jsou dotčeny konečné údaje, které mají být zahrnuty do rozpočtu, jenž má být schválen v souladu s pravidly stanovenými v rozhodnutí o ATHENĚ.

(12)

Dopisem ze dne 30. října 2008 zaslala EU prozatímní federální vládě v souladu s bodem 7 rezoluce 1816 (2008) nabídku, která obsahuje návrhy týkající se uplatňování pravomocí jinými státy než Somálskem vůči osobám zadrženým v pobřežních vodách Somálska, které páchají činy pirátství nebo ozbrojené loupeže nebo u nichž existuje podezření, že takové činy spáchaly.

(13)

V souladu s článkem 6 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Evropské unie, které souvisejí s obranou. Dánsko se neúčastní provádění této společné akce, a proto se nepodílí na financování operace,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:Článek 1

Mise

1.  Evropská unie provádí vojenskou operaci na podporu rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1814 (2008), 1816 (2008) a 1838 (2008) způsobem vyhovujícím akcím, které jsou povoleny v případech pirátství na základě článku 100 a následujících Úmluvy OSN o mořském právu, podepsané v Montego Bay dne 10. prosince 1982 (dále jen „Úmluva o mořském právu“), a zejména pomocí závazků se třetími státy, dále nazvanou „Atalanta“, s cílem přispět

 k ochraně plavidel Světového potravinového programu dodávajících potravinovou pomoc vysídlenému obyvatelstvu v Somálsku v souladu s mandátem vymezeným v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1814 (2008),

 k ochraně zranitelných plavidel plujících podél somálského pobřeží a k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska v souladu s mandátem vymezeným v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1816 (2008).

▼M2

2.  Síly nasazené za tímto účelem operují při pobřeží Somálska a sousedních zemí v námořních oblastech Indického oceánu v souladu s politickým cílem námořní operace EU stanoveným v koncepci řešení krize, kterou Rada schválila dne 5. srpna 2008.

▼M1

3.  Atalanta dále přispívá k monitorování rybolovných činností u pobřeží Somálska.

▼B

Článek 2

Mandát

Atalanta, za podmínek stanovených platným mezinárodním právem, zejména Úmluvou o mořském právu, a v rezolucích Rady bezpečnosti OSN 1814 (2008), 1816 (2008) a 1838 (2008) a v rámci svých dostupných kapacit:

a) zajišťuje ochranu plavidel pronajatých pro účely Světového potravinového programu, mimo jiné přítomností ozbrojených složek Atalanty na palubě dotčených plavidel, zejména během jejich plavby v pobřežních vodách Somálska;

b) zajišťuje v případech jednotlivě zjištěné potřeby doprovod obchodních plavidel plavících se v oblastech, kde je přítomna;

c) vykonává dohled v pobřežních oblastech Somálska, včetně jeho pobřežních vod, které představují riziko pro námořní činnosti, zejména pro námořní přepravu;

d) činí nezbytná opatření, jež mohou zahrnovat i použití síly, k odvrácení, prevenci a potlačení činů pirátství nebo ozbrojených loupeží, které mohu být páchány v oblastech, kde je přítomna;

e) za účelem případného uplatnění pravomocí příslušných států za podmínek stanovených v článku 13 může zadržet nebo předat osoby, které spláchaly činy pirátství nebo ozbrojené loupeže nebo u nichž existuje podezření, že takové činy spáchaly, v oblastech, kde je přítomna, a zadržet plavidla pirátů nebo ozbrojených lupičů anebo plavidla zajatá v důsledku činu pirátství nebo ozbrojené loupeže, která jsou v držení pirátů, jakož i věci, které se nacházejí na jejich palubě;

▼M1

f) udržuje kontakty a spolupracuje s organizacemi, subjekty a státy působícími v oblasti s cílem bojovat proti pirátství a ozbrojeným loupežím u pobřeží Somálska, zejména s námořními silami „Combined Task Force 150“, které působí v rámci operace Trvalá svoboda;

▼M1

g) po dosažení dostatečného pokroku na pobřeží v oblasti budování námořních kapacit, včetně bezpečnostních opatření pro výměnu informací, napomáhá somálským orgánům zpřístupňováním údajů týkajících se rybolovných činností, nashromážděných v rámci operace.

▼B

Článek 3

Jmenování velitele operace EU

Velitelem operace EU je jmenován viceadmirál Phillip Jones.

Článek 4

Určení operačního velitelství EU

Operační velitelství EU se nachází v Northwoodu ve Spojeném království.

Článek 5

Plánování a zahájení operace

Rozhodnutí o zahájení vojenské operace EU přijme Rada po schválení operačního plánu a pravidel zapojení a s ohledem na oznámení nabídky spolupráce, již učinila EU na základě bodu 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1816 (2008), prozatímní federální vládou generálnímu tajemníkovi OSN.

Článek 6

Politická kontrola a strategické řízení

▼M2

1.  Politický a bezpečností výbor vykonává na odpovědnost Rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) politickou kontrolu a strategické řízení vojenské operace EU. Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí v souladu s článkem 38 Smlouvy. Toto zmocnění zahrnuje pravomoc měnit plánovací dokumenty včetně operačního plánu, linie velení a pravidel zapojení. Zahrnuje rovněž pravomoc přijímat rozhodnutí o jmenování velitele operace EU nebo velitele sil EU. Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení vojenské operace EU, si ponechává Rada, které je nápomocen vysoký představitel.

▼B

2.  Politický a bezpečnostní výbor pravidelně podává zprávy Radě.

3.  Předseda Vojenského výboru EU pravidelně podává Politickému a bezpečnostnímu výboru zprávy o průběhu vojenské operace EU. Politický a bezpečnostní výbor může v případě potřeby pozvat velitele operace EU nebo velitele sil EU na svá zasedání.

Článek 7

Vojenské velení

1.  Vojenský výbor EU sleduje řádný výkon vojenské operace EU, za jejíž vedení odpovídá velitel operace EU.

2.  Velitel operace EU pravidelně podává zprávy Vojenskému výboru EU. V případě potřeby může Vojenský výbor EU pozvat velitele operace EU nebo velitele sil EU na svá zasedání.

3.  Předseda Vojenského výboru EU je hlavní kontaktní osobou pro velitele operace EU.

▼M2

Článek 8

Soudržnost reakce EU

Vysoký představitel, velitel operace EU a velitel sil EU zajišťují úzkou koordinaci svých činností souvisejících s prováděním této společné akce.

▼B

Článek 9

Vztahy s OSN, Somálskem, sousedními zeměmi a dalšími aktéry

▼M2

1.  Vysoký představitel vystupuje jako hlavní kontaktní osoba pro styk s OSN, orgány Somálska, orgány sousedících zemí a s dalšími příslušnými aktéry. V rámci kontaktů s Africkou unií je vysokému představiteli nápomocen zvláštní zástupce EU při Africké unii.

▼B

2.  Na operační úrovni je velitel operace EU kontaktní osobou zejména pro organizace vlastníků plavidel a pro příslušná oddělení generálního sekretariátu Organizace spojených národů, Mezinárodní námořní organizace a Světového potravinového programu.

Článek 10

Účast třetích států

1.  Aniž je dotčena rozhodovací samostatnost EU a jednotný institucionální rámec a v souladu s příslušnými pokyny Evropské rady, mohou být třetí státy vyzvány, aby se podílely na operaci.

2.  Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor, aby vyzval třetí státy k poskytnutí příspěvku a aby na doporučení velitele operace EU a Vojenského výboru EU přijal odpovídající rozhodnutí o přijetí navrhovaných příspěvků.

▼M2

3.  Podrobná pravidla účasti třetích států jsou předmětem dohod uzavřených postupem podle článku 37 Smlouvy. Jestliže EU a třetí stát uzavřely dohodu, kterou se vytváří rámec pro účast tohoto třetího státu na operacích EU pro řešení krizí, použijí se ustanovení uvedené dohody v souvislosti s touto operací.

▼B

4.  Třetí státy, které poskytují pro vojenskou operaci EU významné vojenské příspěvky, mají ve vztahu k běžnému řízení operace stejná práva a povinnosti jako členské státy EU, které se účastní operace.

5.  Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor, aby přijal rozhodnutí o zřízení Výboru přispěvatelů, pokud třetí státy poskytnou významné vojenské příspěvky.

6.  Podmínky předávání zadržených osob třetímu státu účastnícímu se operace budou stanoveny při uzavření dohod o účasti uvedených v odstavci 3.

▼M2

Článek 11

Postavení sil pod vedením EU

Postavení sil pod vedením EU a jejich personálu, včetně jejich výsad, imunit a dalších záruk nezbytných pro plnění a řádné fungování jejich mise, které:

 jsou rozmístěny nebo přítomny na pevninském území třetích států,

 působí v pobřežních nebo vnitrozemských vodách třetích států,

budou dohodnuty postupem podle článku 37 Smlouvy.

▼B

Článek 12

Předávání zadržených osob za účelem uplatnění pravomocí

1.  Na základě jednak přijetí Somálskem, pokud jde o uplatňování jejich pravomocí členskými státy a třetími státy, a jednak článku 105 Úmluvy o mořském právu, osoby, které spláchaly činy pirátství nebo ozbrojené loupeže v pobřežních vodách Somálska nebo na volném moři nebo u nichž existuje podezření, že takové činy spáchaly, jakož i prostředky, jež sloužily k uskutečnění takových činů, jsou předávány

 příslušným orgánům členského státu nebo zúčastněného třetího státu vlajky plavidla, jež zadržení uskutečnilo, nebo

 pokud si tento stát nepřeje uplatnit své pravomoci, členskému státu nebo kterémukoli třetímu státu, který si je přeje vůči uvedeným osobám nebo prostředkům uplatnit.

2.  Žádnou z osob uvedených v odstavci 1 nelze předat do třetího státu, pokud s tímto třetím státem nebyly podmínky předání dohodnuty v souladu s platným mezinárodním právem, zejména mezinárodním právem v oblasti lidských práv, aby bylo zvláště zaručeno, že nikdo nebude odsouzen k smrti, mučen ani vystaven jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.

Článek 13

Vztahy se státy vlajek chráněných plavidel

Podmínky přítomnosti jednotek náležících Atalantě na palubě obchodních plavidel, zejména plavidel pronajatých pro účely Světového potravinového programu, včetně výsad, imunit a dalších záruk souvisejících s řádným průběhem operací, musí být dohodnuty se státem vlajky těchto plavidel.

Článek 14

Finanční ustanovení

1.  Společné náklady vojenské operace EU spravuje ATHENA.

2.  Finanční referenční částka určená na krytí společných nákladů vojenské operace EU se stanoví na 8,3 milionů EUR. Procentní sazba referenční částky podle čl. 33 odst. 3 rozhodnutí o ATHENĚ se stanoví na 30 %.

▼M2

Článek 15

Předávání informací OSN a jiným třetím stranám

1.  Vysoký představitel je oprávněn v souladu s bezpečnostními předpisy Rady předávat OSN a jiným třetím stranám přidruženým k této společné akci utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely vojenské operace EU až do stupně utajení přiměřeného pro jednotlivé třetí strany ( 3 ).

2.  Vysoký představitel je oprávněn předávat OSN a jiným třetím stranám přidruženým k této společné akci neutajované dokumenty EU vztahující se k jednáním Rady o operaci, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady ( 4 ).

▼B

Článek 16

Vstup v platnost a ukončení

1.  Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.  Společná akce 2008/749/SZBP se zrušuje dnem uzavření koordinační jednotky zřízené uvedenou společnou akcí. Koordinační jednotka bude uzavřena ke dni zahájení operace uvedené v článku 6 této společné akce.

▼M1

3.  Vojenská operace EU končí dnem 12. prosince 2010.

▼B

4.  Tato společná akce bude zrušena po odsunu sil EU v souladu se schváleným plánem ukončení vojenské operace EU, a aniž jsou dotčena příslušná ustanovení rozhodnutí o ATHENĚ.

Článek 17

Zveřejnění

1.  Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru o jmenováních velitele operace EU nebo velitele sil EU a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru o přijetí příspěvků třetích států a zřízení Výboru přispěvatelů budou rovněž zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.( 1 ) Úř. věst. L 252, 20.9.2008, s. 39.

( 2 ) Úř. věst. L 152, 13.6.2007, s. 14.

( 3 ) Rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1).

( 4 ) Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).