2008D0312 — CS — 17.04.2008 — 000.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. března 2008,

kterým se zavádí standardní dokument pro dozor nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a její kontrolu podle směrnice Rady 2006/117/Euratom

(oznámeno pod číslem K(2008) 793)

(2008/312/Euratom)

(Úř. věst. L 107, 17.4.2008, p.32)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 343, 23.12.2011, s. 149  (312/2008)
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. března 2008,

kterým se zavádí standardní dokument pro dozor nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a její kontrolu podle směrnice Rady 2006/117/Euratom

(oznámeno pod číslem K(2008) 793)

(2008/312/Euratom)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na směrnici Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole ( 1 ), a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedené směrnice,

poté, co získala stanovisko poradního výboru zřízeného postupem podle článku 21,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Požaduje se, aby Komise zavedla nový standardní dokument, který se bude používat pro přepravu radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva v rámci působnosti směrnice 2006/117/Euratom.

(2)

Nový standardní dokument se má používat pro přepravu radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva mezi členskými státy i pro dovoz takového radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva do Společenství i jeho vývoz ze Společenství a pro jeho tranzit přes území Společenství ze třetí země do jiné třetí země.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem poradního výboru zřízeného postupem podle článku 21,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1

Standardní dokument uvedený v příloze se použije pro veškerou přepravu radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva mezi členskými státy nebo do Společenství, ze Společenství a přes území Společenství v rámci působnosti směrnice 2006/117/Euratom.

Článek 2

Standardní dokument je k dispozici v elektronické podobě ve formátu, který předloží Komise.

Článek 3

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím nejpozději do 25. prosince 2008.

Článek 4

Rozhodnutí Komise 93/552/Euratom ( 2 ) se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
PŘÍLOHA

Standardní dokument pro dozor nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a její kontrolu

(Směrnice Rady 2006/117/Euratom)

Obecné poznámky

Části A-1 až A-6 se vyplňují u přepravy radioaktivního odpadu.

Části B-1 až B-6 se vyplňují u přepravy vyhořelého paliva (včetně vyhořelého paliva určeného ke konečnému uložení, které je proto klasifikováno jako odpad).

Část A-1 nebo B-1 (žádost o povolení k přepravě): vyplňuje žadatel, kterým je podle typu přepravy

 držitel v případě přepravy mezi členskými státy (typ MM) nebo vývozu ze Společenství do třetí země (typ ME),

 příjemce v případě dovozu do Společenství ze třetí země (typ IM),

 osoba odpovědná za přepravu v členském státě, kterým radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo vstupuje do Společenství v případě tranzitu Společenstvím (typ TT).

Část A-2 nebo B-2 (potvrzení o přijetí žádosti): vyplní dotčené příslušné orgány, kterými podle typu přepravy jsou příslušné orgány

 země původu v případě přepravy typu MM nebo ME,

 země určení v případě přepravy typu IM,

 země, kde zásilka poprvé vstupuje do Společenství, v případě přepravy typu TT

a všechny příslušné orgány případných členských států tranzitu.

Část A-3 nebo B-3 (zamítnutí nebo souhlas): vyplní všechny dotčené příslušné orgány.

Část A-4a/A-4b nebo B-4a/B-4b (povolení nebo zamítnutí přepravy): vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení, kterým je podle typu přepravy příslušný orgán

 země původu v případě přepravy typu MM a ME,

 členského státu určení v případě přepravy typu IM nebo

 prvního členského státu, kde zásilka vstupuje do Společenství, v případě přepravy typu TT.

Část A-5 nebo B-5 (popis zásilky/seznam obalů): vyplňuje žadatel uvedený v části A-1 nebo B-1.

Část A-6 nebo B-6 (potvrzení příjmu zásilky): vyplní příjemce (u přepravy typu MM a IM) nebo držitel (u přepravy typu ME) nebo osoba odpovědná za přepravu (u přepravy typu TT).

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST A-1Žádost o povolení k přepravě radioaktivního odpadu1.Typ přepravy (zaškrtněte příslušné okénko):Typ MM: přeprava mezi členskými státy (přes jeden nebo více členských států nebo třetích zemí)Typ IM: dovoz do SpolečenstvíTyp ME: vývoz ze SpolečenstvíTyp TT: tranzit přes území Společenství2.Žádost o povolení pro (zaškrtněte příslušné okénko):jednorázovou přepravuPlánované období provedení:opakovanou přepravu: počet (plánovaný):Plánované období provedení:3.Nepoužije se.Přeprava typu MM přes jednu nebo více třetích zemí:Výstupní hraniční přechod Společenství (*):Vstupní hraniční přechod třetí země (*) (první tranzitní země):Výstupní hraniční přechod třetí země (*) (poslední tranzitní země):Hraniční přechod při zpětném dovozu do Společenství (*):(*) Uvedené přechody musí být stejné pro veškerou přepravu uvedenou v žádosti, pokud to příslušné orgány nepovolí jinak.4.Žadatel (obchodní název):Držitel (pro typy MM, ME)Příjemce (pro typ IM)Jiný (pro typ TT), upřesněte:Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní5.Uložení radioaktivního odpadu před přepravou (obchodní název):Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní6.Příjemce (obchodní název):Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní7.Uložení radioaktivního odpadu po přepravě (obchodní název):Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní

8.Charakteristika radioaktivního odpadu:Fyzikálně-chemické vlastnosti (zaškrtněte příslušné okénko):pevný, kapalný, plynný, jiný (např. štěpný, s malou rozptýlitelností …), upřesněte:Hlavní radionuklidy:Maximální aktivita záření alfa na zásilku (GBq): na obal (GBq):Maximální aktivita záření beta/gama na zásilku (GBq): na obal (GBq):Celková aktivita záření alfa (GBq):Celková aktivita záření beta/gama (GBq):(Tyto hodnoty představují odhady, pokud se žádost týká opakované přepravy.)9.Celkový počet obalů:Celková čistá hmotnost zásilky (kg):Celková hrubá hmotnost zásilky (kg):(Tyto hodnoty představují odhady, pokud se žádost týká opakované přepravy.)Popis zásilky:igelitové pytle, kovové sudy (m3): , přepravní kontejner ISO (m3): , jiné, upřesněte:Druh obalů (1) (je-li znám):Způsob označení jednotlivých obalů (při označování štítky uveďte příklad):(1) Podle Pravidel pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů ve vydání z roku 2005, bezpečnostní požadavky TS-R-1, IAEA, Vídeň, 2005.10.Druh činnosti, při níž vznikl radioaktivní odpad (zaškrtněte příslušné okénko):lékařství, výzkum, (nejaderný) průmysl, jaderný průmysl, jiná činnost (upřesněte):11.Účel přepravy:vrácení radioaktivního odpadu po zpracování nebo přepracování vyhořelého palivavrácení radioaktivního odpadu po zpracování radioaktivního odpaduzpracování, např. obal, přebalení, úprava, snížení objemudočasné skladovánívrácení po dočasném skladováníkonečné uloženíjiný účel (upřesněte):

13.Posloupný výčet zemí dotčených přepravou (první je země, ve které se radioaktivní odpad nachází, a poslední je země určení)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Podle ustanovení směrnice 2006/117/Euratom já jako žadatel:1. žádám o povolení uskutečnit (opakovanou) přepravu výše uvedeného radioaktivního odpadua2. potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé podle mého nejlepšího vědomí a svědomí a že (opakovaná) přeprava se uskuteční v souladu se všemi platnými právními předpisy,a3. (*) (v případě přepravy typu MM nebo ME) zavazuji se, že převezmu odpad nazpět, pokud nebude možné (opakovanou) přepravu uskutečnit nebo pokud nebude možné splnit podmínky přepravy,nebo(*) (v případě přepravy typu IM nebo TT) připojuji doklad o ujednání mezi příjemcem a držitelem radioaktivního odpadu usazeným ve třetí zemi, které akceptoval příslušný orgán třetí země a které uvádí, že držitel ve třetí zemi převezme radioaktivní odpad zpět, pokud nebude možné (opakovanou) přepravu uskutečnit nebo pokud nebude možné splnit podmínky přepravy, pokud nelze přijmout jiné alternativní bezpečnostní opatření.(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) Použije se pouze jedna z možností označených hvězdičkou: nehodící se škrtněte.

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST A-2Potvrzení o přijetí žádosti o přepravu radioaktivního odpadu – Vyžádání chybějících údajů15.Název příslušného orgánu odpovědného za vydání povolení:Členský stát:původu (1), určení (2), kde zásilka poprvé vstupuje do Společenství (3)Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paníDatum přijetí/registrace: (dd/mm/rrrr)(1) V případě zásilky typu MM nebo ME.(2) V případě zásilky typu IM.(3) V případě zásilky typu TT.16.Název dotčeného příslušného orgánu:Členský stát nebo země (zaškrtněte příslušné okénko) určení, tranzitu, kde zásilka poprvé vstupuje do Společenství, nebo původu (1):Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní(1) V případě zásilky typu TT a IM může být dobrovolně konzultována země původu, směrnice to však závazně nevyžaduje.17.Podle ustanovení směrnice 2006/117/Euratom považuji žádost ze dne (dd/mm/rrrr), která byla přijata dne (dd/mm/rrrr)a) (*) za neúplnou a žádám o doplnění těchto chybějících údajů:(V případě nedostatku místa uveďte úplný výčet chybějících informací (položek) ve zvláštní příloze.)(datum a místo)(razítko)(podpis)b) (*) za řádně vyplněnou a potvrzuji její přijetí.(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) Použije se pouze jedna z možností označených hvězdičkou: nehodící se škrtněte.

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST A-3Zamítnutí nebo schválení zásilky radioaktivního odpadu dotčenými příslušnými orgány18.Název dotčeného příslušného orgánu:Členský stát nebo země (zaškrtněte příslušné okénko a vyplňte):původu (1), určení (2), tranzitu (3)Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní(1) V případě zásilky typu TT a IM může být dobrovolně konzultována země původu, směrnice to však závazně nevyžaduje.(2) V případě zásilky typu MM nebo ME.(3) V případě zásilky typu MM, IM, ME nebo TT, pokud je dotčen alespoň jeden členský stát tranzitu.19.(*) Obecná lhůta pro automatické schválení (dd/mm/rrrr)(*) Žádost o další období nejvýše jednoho měsíce, prodloužení lhůty pro automatické schválení: (dd/mm/rrrr)(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) Použije se pouze jedna z možností označených hvězdičkou: nehodící se škrtněte.20.Podle ustanovení směrnice 2006/117/Euratom(*) zamítám z těchto důvodů (v případě nedostatku místa připojte úplný výčet důvodů ve zvláštní příloze):(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) schvaluji za těchto podmínek (v případě nedostatku místa připojte úplný výčet podmínek ve zvláštní příloze):(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) Použije se pouze jedna z možností označených hvězdičkou: nehodící se škrtněte.

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST A-4aPovolení k přepravě radioaktivního odpadu21.Název příslušného orgánu odpovědného za vydání povolení k přepravě:Členský stát (zaškrtněte příslušné okénko a vyplňte):původu, určení nebo kde odpad vstupuje do SpolečenstvíAdresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní22.Posloupný výčet případů schválení a/nebo zamítnutí zemí dotčených přepravouČlenský stát nebo zeměSchváleno?Výčet případných podmínek schváleníOdkaz na přílohy1.ANO/NE (*)2.ANO/NE (*)3.ANO/NE (*)4.ANO/NE (*)5.ANO/NE (*)6.ANO/NE (*)7.ANO/NE (*)8.ANO/NE (*)(*) Použije se pouze jedno prohlášení označené hvězdičkou, nehodící se škrtněte.23.Přijatého rozhodnutí uvedeného v této části bylo dosaženo v souladu s ustanoveními směrnice 2006/117/Euratom (1).Příslušné orgány dotčených zemí jsou informovány o tom, žejednorázová přeprava (*)opakovaná přeprava (*)radioaktivního odpadu popsaného v části A-1 bylaPOVOLENADatum konce platnosti povolení: (dd/mm/rrrr)(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) Použije se pouze jedno prohlášení označené hvězdičkou, nehodící se škrtněte.(1) Toto povolení nijak nesnižuje odpovědnost držitele, přepravce, vlastníka, příjemce nebo jakékoli jiné fyzické nebo právnické osoby dotčené zásilkou.

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST A-4bZamítnutí přepravy radioaktivního odpadu24.Název příslušného orgánu odpovědného za zamítnutí přepravy:Členský stát (zaškrtněte příslušné okénko a vyplňte):původu, určení, tranzitu nebo kde odpad vstupuje do SpolečenstvíAdresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní25.Posloupný výčet případů schválení a/nebo zamítnutí dotčených zemíČlenský stát nebo zeměSchváleno?Výčet případných podmínek souhlasu nebo důvodů zamítnutíOdkaz na přílohy1.ANO/NE (*)2.ANO/NE (*)3.ANO/NE (*)4.ANO/NE (*)5.ANO/NE (*)6.ANO/NE (*)7.ANO/NE (*)8.ANO/NE (*)Přijatého rozhodnutí uvedeného v této části bylo dosaženo v souladu s ustanoveními směrnice 2006/117/Euratom.Příslušné orgány dotčených zemí jsou informovány o tom, žejednorázová přeprava (*)opakovaná přeprava (*)radioaktivního odpadu popsaného v části A-1 bylaZAMÍTNUTA(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) Použije se pouze jedno prohlášení označené hvězdičkou, nehodící se škrtněte.

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST A-5Popis zásilky radioaktivního odpadu a seznam obalů26.Žadatel (obchodní název):držitel, příjemce, jiný, upřesněte:Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní27.Datum konce platnosti povolení (dd/mm/rrrr), projednorázovou přepravu neboopakovanou přepravu, sériové číslo zásilky:28.Charakteristika radioaktivního odpaduFyzikálně-chemické vlastnosti (zaškrtněte příslušné okénko):pevnýkapalnýplynnýjiný (např. štěpný, s malou rozptýlitelností…), upřesněte:Hlavní radionuklidy:Maximální aktivita záření alfa na obal (GBq):Maximální aktivita záření beta/gama na obal (GBq):Celková aktivita záření alfa (GBq):Celková aktivita záření beta/gama (GBq):29.(*) Identifikační číslo(*) Typ (1)(*) Hrubá hmotnost (kg)(*) Čistá hmotnost (kg)(*) Aktivita (GBq)Celkový počet:Celkem/typ:Celkem:Celkem:Celkem:(*) Vyplní se pro každý obal, v případě nedostatku místa přiložte samostatný seznam!(1) Podle Pravidel pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů ve vydání z roku 2005, bezpečnostní požadavky TS-R-1, IAEA, Vídeň, 2005.30.Datum odeslání zásilky: (dd/mm/rrrr)Potvrzuji, že údaje uvedené v této části (a v přiloženém seznamu nebo dokumentech) jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé.(datum a místo)(razítko)(podpis)

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST A-6Potvrzení o přijetí radioaktivního odpadu31.Příjemce (obchodní název):Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní32.Uložení radioaktivního odpadu po přepravě (obchodní název):Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní33.Povolení udělené (zaškrtněte příslušné okénko):pro jednorázovou přepravu typu MM nebo IMpro jednorázovou přepravu typu ME nebo TTpro opakovanou přepravu typu MM nebo IM, sériové číslo zásilky: Poslední přeprava, na niž se povolení vztahuje: ano nepro opakovanou přepravu typu ME nebo TT, sériové číslo zásilky: Poslední přeprava, na niž se povolení vztahuje: ano ne34.Nepoužije se.Přeprava typu ME nebo TT (tuto položku lze nahradit samostatným prohlášením, uveďte v odkazu na přílohy):Vstupní hraniční přechod třetí země určení nebo tranzitu:Třetí země:Hraniční přechod:35.Podle typu přepravy musí příjemce zaslat potvrzení o přijetí spolu s částí A-5:typ MM nebo IM: příslušnému orgánu členského státu určení,typ ME nebo TT: žadateli (typ ME: držiteli, typ TT: osobě odpovědné za přepravu v členském státu, kde odpad vstupuje do Společenství), podle položky 4 (část A-1).Datum přijetí radioaktivního odpadu: (dd/mm/rrrr)Datum odeslání potvrzení o příjmu: (dd/mm/rrrr)Já jako příjemce potvrzuji, že údaje v této části (a přiloženém seznamu) jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé.(datum a místo)(razítko)(podpis)

36.Nepoužije se.Přeprava typu ME nebo TT: žadatel zasílá potvrzení o přijetí a případně prohlášení příjemce orgánu, který vydal povolení.1. Příjemce se sídlem mimo Evropskou unii může přijetí radioaktivního odpadu potvrdit prohlášením nebo osvědčením uvádějícím alespoň údaje uvedené v položkách 31 až 36.2. Příslušný orgán, který obdrží originál potvrzení o přijetí, musí zaslat jeho kopie ostatním příslušným orgánům.3. Originály částí A-5 a A-6 musí být nakonec zaslány příslušnému orgánu, který vydal povolení.4. U přepravy mezi členskými státy musí příslušný orgán členského státu původu nebo státu, kde zásilka poprvé vstoupí do Společenství, zaslat kopii potvrzení o přijetí držiteli.Datum odeslání potvrzení o přijetí (spolu s částí A-5): (dd/mm/rrrr)Hraniční přechod výstupu ze Společenství:Země:Hraniční přechod:(datum a místo)(razítko)(podpis)

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST B-1Žádost o povolení k přepravě vyhořelého paliva1.Typ přepravy (zaškrtněte příslušné okénko):Typ MM: přeprava mezi členskými státy (přes jeden nebo více členských států nebo třetích zemí)Typ IM: dovoz do SpolečenstvíTyp ME: vývoz ze SpolečenstvíTyp TT: tranzit přes území Společenství2.Žádost o povolení pro (zaškrtněte příslušné okénko):jednorázovou přepravuPlánované období provedení:opakovanou přepravu: počet (plánovaný):Plánované období provedení:3.Nepoužije se.(Opakovaná) přeprava typu MM přes jednu nebo více třetích zemí:Výstupní hraniční přechod Společenství (*):Vstupní hraniční přechod třetí země (*) (první tranzitní země):Výstupní hraniční přechod třetí země (*) (poslední tranzitní země):Hraniční přechod při zpětném dovozu do Společenství (*):(*) Uvedené přechody musí být stejné pro veškerou přepravu uvedenou v žádosti, pokud to příslušné orgány nepovolí jinak.4.Žadatel (obchodní název):Držitel (pro typy MM, ME)Příjemce (pro typ IM)Jiný (pro typ TT), upřesněte:Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní5.Uložení vyhořelého paliva před přepravou (obchodní název):Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní6.Příjemce (obchodní název):Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní7.Uložení vyhořelého paliva po přepravě (obchodní název):Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní

8.Typ vyhořelého paliva:kovový uranoxid uraničitýsměsné palivo (MOX)jiné, upřesněte:Původní štěpná látka:uran-235 (maximální obohacení %)MOX (nominální obohacení uranu %)(maximální obsah plutonia %)jiná, upřesněte:Vyhoření paliva (průměr nebo obvyklé rozmezí): MWdny/teHM9.Celkový počet obalů (např. kontejnerů, …):Celkový počet souborů/svazků/prvků/tyčí (upřesněte):Celková čistá hmotnost (kg):Celková hrubá hmotnost (kg):(Tyto hodnoty představují odhady, pokud se žádost týká opakované přepravy.)Popis zásilky (např. obaly):Druh obalů (1) (je-li znám):Maximální obsah vyhořelého paliva na jeden obal (kg):Způsob označení jednotlivých obalů (při označení štítky uveďte příklad):(1) Podle Pravidel pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů ve vydání z roku 2005, bezpečnostní požadavky TS-R-1, IAEA, Vídeň, 2005.10.Druh činnosti, při níž vzniklo vyhořelé palivo (zaškrtněte příslušné okénko):výzkum, komerční výroba jaderné energie, jiná činnost (upřesněte):11.Účel přepravy vyhořelého paliva:zpracování nebo přepracovánídočasné skladovánívrácení po dočasném skladováníkonečné uloženíjiný účel (upřesněte):

13.Posloupný výčet zemí dotčených přepravou vyhořelého paliva (první je země, ve které se vyhořelé palivo nachází, a poslední je země určení)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Podle ustanovení směrnice 2006/117/Euratom já jako žadatel:1. žádám o povolení uskutečnit (opakovanou) přepravu výše uvedeného vyhořelého palivaa2. potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé podle mého nejlepšího vědomí a svědomí a že (opakovaná) přeprava se uskuteční v souladu se všemi platnými právními předpisy,a3. (*) (v případě přepravy typu MM nebo ME) zavazuji se, že převezmu vyhořelé palivo nazpět, pokud nebude možné (opakovanou) přepravu uskutečnit nebo pokud nebude možné splnit podmínky přepravy,nebo(*) (v případě přepravy typu IM nebo TT) připojuji doklad o ujednání mezi příjemcem a držitelem vyhořelého paliva usazeným ve třetí zemi, které akceptoval příslušný orgán třetí země a které uvádí, že držitel ve třetí zemi převezme vyhořelé palivo zpět, pokud nebude možné (opakovanou) přepravu uskutečnit nebo nebude možné splnit podmínky přepravy.(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) Použije se pouze jedna z možností označených hvězdičkou: nehodící se škrtněte.

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST B-2Potvrzení o přijetí žádosti o přepravu vyhořelého paliva – Vyžádání chybějících údajů15.Název příslušného orgánu odpovědného za vydání povolení:Členský stát:původu (1), určení (2), nebo kde vyhořelé palivo poprvé vstupuje do Společenství (3)Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paníDatum přijetí/registrace: (dd/mm/rrrr)(1) V případě zásilky typu MM nebo ME.(2) V případě zásilky typu IM.(3) V případě zásilky typu IM nebo TT.16.Název dotčeného příslušného orgánu:Členský stát nebo země (vyznačte příslušné okénko) určení, tranzitu, kde zásilka poprvé vstupuje do Společenství, nebo původu (1):Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní(1) V případě zásilky typu TT a IM může být dobrovolně konzultována země původu, směrnice to však závazně nevyžaduje.17.Podle ustanovení směrnice 2006/117/Euratom považuji žádost ze dne (dd/mm/rrrr), která byla přijata dne (dd/mm/rrrr),a) (*) za neúplnou a žádám o doplnění těchto chybějících údajů:(V případě nedostatku místa uveďte úplný výčet chybějících informací (položek) ve zvláštní příloze.)(datum a místo)(razítko)(podpis)b) (*) za řádně vyplněnou a potvrzuji její přijetí.(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) Použije se pouze jedna z možností označených hvězdičkou: nehodící se škrtněte.

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST B-3Zamítnutí nebo schválení přepravy vyhořelého paliva dotčenými příslušnými orgány18.Název dotčeného příslušného orgánu:Členský stát nebo země (zaškrtněte příslušné okénko a vyplňte):původu (1), určení (2), tranzitu (3):Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní(1) V případě zásilky typu TT a IM lze dobrovolně konzultovat zemi původu, směrnice to však závazně nevyžaduje.(2) V případě zásilky typu MM nebo ME.(3) V případě zásilky typu MM, IM, ME nebo TT, pokud je dotčen alespoň jeden členský stát tranzitu.19.(*) Obecná lhůta pro automatické udělení souhlasu: (den/měsíc/rok)(*) Žádost o další období nejvýše jednoho měsíce, prodloužení lhůty pro automatické schválení: (dd/mm/rrrr)(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) Použije se pouze jedna z možností označených hvězdičkou: nehodící se škrtněte.20.Podle ustanovení směrnice 2006/117/Euratom(*) zamítám z těchto důvodů (v případě nedostatku místa připojte úplný výčet důvodů ve zvláštní příloze):(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) schvaluji za těchto podmínek (v případě nedostatku místa připojte úplný výčet podmínek ve zvláštní příloze):(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) Použije se pouze jedna z možností označených hvězdičkou: nehodící se škrtněte.

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST B-4aPovolení k přepravě vyhořelého paliva21.Název příslušného orgánu odpovědného za vydání povolení k přepravě:Členský stát (zaškrtněte příslušné okénko a vyplňte):původu, určení, tranzitu nebo kde vyhořelé palivo vstupuje do SpolečenstvíAdresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní22.Posloupný výčet případů schválení a/nebo zamítnutí zemí dotčených přepravouČlenský stát nebo zeměSchváleno?Výčet případných podmínek souhlasuOdkaz na přílohy1.ANO/NE (*)2.ANO/NE (*)3.ANO/NE (*)4.ANO/NE (*)5.ANO/NE (*)6.ANO/NE (*)7.ANO/NE (*)8.ANO/NE (*)(*) Použije se pouze jedno prohlášení označené hvězdičkou, nehodící se škrtněte.23.Přijatého rozhodnutí uvedeného v této části bylo dosaženo v souladu s ustanoveními směrnice 2006/117/Euratom (1).Příslušné orgány dotčených zemí jsou informovány o tom, žejednorázová přeprava (*)opakovaná přeprava (*)vyhořelého paliva popsaného v části B-1 bylaPOVOLENADatum konce platnosti povolení: (dd/mm/rrrr)(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) Použije se pouze jedno prohlášení označené hvězdičkou, nehodící se škrtněte.(1) Toto povolení nijak nesnižuje odpovědnost držitele, přepravce, vlastníka, příjemce nebo jakékoli jiné fyzické nebo právnické osoby dotčené zásilkou.

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST B-4bZamítnutí přepravy vyhořelého paliva24.Název příslušného orgánu odpovědného za zamítnutí přepravy:Členský stát (zaškrtněte příslušné okénko a vyplňte):původu, určení, tranzitu nebo kde vyhořelé palivo vstupuje do SpolečenstvíAdresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní25.Posloupný výčet případů schválení a/nebo zamítnutí dotčených zemíČlenský stát nebo zeměSchváleno?Výčet případných podmínek souhlasu nebo důvodů zamítnutíOdkaz na přílohy1.ANO/NE (*)2.ANO/NE (*)3.ANO/NE (*)4.ANO/NE (*)5.ANO/NE (*)6.ANO/NE (*)7.ANO/NE (*)8.ANO/NE (*)Přijatého rozhodnutí uvedeného v této části bylo dosaženo v souladu s ustanoveními směrnice 2006/117/Euratom.Příslušné orgány dotčených zemí jsou informovány o tom, žejednorázová přeprava (*)opakovaná přeprava (*)vyhořelého paliva popsaného v části B-1 bylaZAMÍTNUTA(datum a místo)(razítko)(podpis)(*) Použije se pouze jedno prohlášení označené hvězdičkou, nehodící se škrtněte.

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST B-5Popis zásilky vyhořelého paliva a seznam obalů26.Žadatel (obchodní název):držitel, příjemce, jiný, upřesněte:Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní:27.Datum konce platnosti povolení (dd/mm/rrrr), projednorázovou přepravuopakovanou přepravu, sériové číslo zásilky:28.Typ vyhořelého paliva:kovový uranoxid uraničitýsměsné palivo (MOX)jiné, upřesněte:Původní štěpná látka:uran 235 (maximální obohacení %)MOX (nominální obohacení uranem %)(max. obsah plutonia %)jiná, upřesněte:Vyhoření paliva (průměr nebo obvyklé rozmezí): MWdny/teHMCelkový počet souborů/svazků/prvků/tyčí (upřesněte):Maximální obsah vyhořelého paliva na jeden obal (kg):29.(*) Identifikační číslo(*) Typ (1)(*) hrubá hmotnost (kg)(*) čistá hmotnost (kg)(*) aktivita (GBq)Celkový počet:Celkem/typ:Celkem:Celkem:Celkem:(*) Vyplňte pro každý obal, v případě nedostatku místa přiložte samostatný seznam!(1) Podle Pravidel pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů ve vydání z roku 2005, bezpečnostní požadavky TS-R-1, IAEA, Vídeň, 2005.30.Datum odeslání zásilky: (dd/mm/rrrr)Potvrzuji, že údaje uvedené v této části (a v přiloženém seznamu nebo dokumentech) jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé.(datum a místo)(razítko)(podpis)

Registrační číslo:(vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě)ČÁST B-6Potvrzení o přijetí vyhořelého paliva31.Příjemce (obchodní název):Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní32.Uložení vyhořelého paliva po přepravě (obchodní název):Adresa:Poštovní směrovací číslo:Město:Země:Tel.:Fax:E-mail:Kontaktní osoba: pan/paní33.Povolení udělené (zaškrtněte příslušné okénko):pro jednorázovou přepravu typu MM nebo IMpro jednorázovou přepravu typu ME nebo TTpro opakovanou přepravu typu MM nebo IM, sériové číslo zásilky: Poslední přeprava, na niž se povolení vztahuje: ano nepro opakovanou přepravu typu ME nebo TT, sériové číslo zásilky: Poslední přeprava, na niž se povolení vztahuje: ano ne34.Nepoužije sePro přepravu typu ME nebo TT (tuto položku lze nahradit samostatným prohlášením, uveďte odkaz na přílohy):Vstupní hraniční přechod třetí země určení nebo tranzitu:Třetí země:Hraniční přechod:35.Podle typu přepravy musí příjemce zaslat potvrzení o příjmu spolu s částí B-5:typ MM nebo IM: příslušnému orgánu členského státu určení,typ ME nebo TT: žadateli (typ ME: držiteli, typ TT: osobě odpovědné za přepravu v členském státě, kde vyhořelé palivo vstupuje do Společenství), podle položky 4 (část B-1).Datum přijetí vyhořelého paliva: (dd/mm/rrrr)Datum odeslání potvrzení o přijetí: (dd/mm/rrrr)Já jako příjemce potvrzuji, že údaje v této části (a přiloženém seznamu) jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé.(datum a místo)(razítko)(podpis)

36.Nepoužije se.Přeprava typu ME nebo TT: žadatel zasílá potvrzení o přijetí a případně prohlášení příjemce orgánu, který vydal povolení.1. Příjemce se sídlem mimo Evropskou unii může přijetí vyhořelého paliva potvrdit prohlášením nebo osvědčením uvádějícím alespoň údaje uvedené v položkách 31 až 36.2. Příslušný orgán, který obdrží originál potvrzení o příjmu, musí zaslat jeho kopie ostatním příslušným orgánům.3. Originály částí B-5 a B-6 musí být nakonec zaslány příslušnému orgánu, který vydal povolení.4. U přepravy mezi členskými státy musí příslušný orgán členského státu původu nebo státu, kde zásilka poprvé vstoupí do Společenství, zaslat kopii potvrzení o přijetí držiteli.Datum odeslání potvrzení o přijetí (spolu s částí B-5): (dd/mm/rrrr)Hraniční přechod výstupu ze Společenství:Země:Hraniční přechod:(datum a místo)(razítko)(podpis)

Vysvětlivky ke každé položce částí standardního dokumentu A-1 až A-6 a B-1 až B-6

Definice řádně vyplněné žádosti: žádost o povolení k přepravě radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva je řádně vyplněna v souladu se směrnicí 2006/117/Euratom, pokud jsou v případě přepravy radioaktivního odpadu v každé položce části A-1 nebo v případě přepravy vyhořelého paliva v každé položce části B-1 uvedeny požadované údaje zaškrtnutím příslušného okénka, vymazáním (škrtnutím) nehodící se možnosti nebo vyplněním příslušných údajů a hodnot. V případě žádosti týkající se opakované přepravy mohou položky 8 a 9 obsahovat odhady.

1. Žadatel musí řádně vyplnit všechny položky 1 až 14. V položce 1 zaškrtne jedno z okének určujících typ přepravy a vyplní příslušné hraniční přechody, pokud se přeprava týká třetích zemí,

a) zaškrtne typ MM pro přepravu mezi členskými státy, přičemž zásilka může případně procházet jiným členským státem či státy nebo třetími zeměmi;

b) zaškrtne typ IM pro přepravu ze třetí země do členského státu (= dovoz do Společenství), přičemž žádost musí obsahovat doklad o tom, že příjemce uzavřel s držitelem usazeným ve třetí zemi ujednání, které akceptoval příslušný orgán dané třetí země a které držitele zavazuje převzít zpět radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo v případě, že nebude možné nebo nebude povoleno přepravu dokončit;

c) zaškrtne typ ME pro přepravu z členského státu do třetí země (= vývoz ze Společenství) nebo

d) zaškrtne typ TT pro přepravu z jedné třetí země do jiné třetí země, kdy zásilka prochází jedním nebo více členskými státy, přičemž žádost musí obsahovat doklad o tom, že příjemce usazený ve třetí zemi uzavřel s držitelem usazeným ve třetí zemi ujednání, které akceptoval příslušný orgán dané třetí země a které držitele zavazuje převzít zpět radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo v případě, že nebude možné nebo nebude povoleno přepravu dokončit.

2. Zaškrtnutím příslušného okénka musí žadatel jasně uvést, zda se žádost týká pouze jednorázové přepravy v určitém období (např. 05/2010, 2009 nebo 2010–2011), nebo zda se žádost týká opakované přepravy v určitém období, které však nepřesáhne tři roky od data vydání povolení. Pro opakovanou přepravu lze zaslat jednu žádost, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 6 odst. 2 směrnice 2006/117/Euratom:

a) radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo, kterých se žádost týká, mají v zásadě stejné fyzikální, chemické a radioaktivní vlastnosti a

b) zásilku odesílá týž držitel témuž příjemci za účasti týchž příslušných orgánů a

c) v případě, kdy přeprava zahrnuje tranzit přes třetí země, se tento tranzit uskuteční přes týž hraniční přechod při cestě do Společenství nebo ze Společenství, a přes týž hraniční přechod nebo přechody dotyčné třetí země nebo zemí, nedohodnou-li se dotyčné příslušné orgány jinak.

3. Pokud se přeprava týká jedné nebo více třetích zemí, musí žadatel vyplnit příslušné hraniční přechody. Tyto hraniční přechody musí být totožné pro veškerou přepravu, které se žádost týká, nedohodnou-li se příslušné orgány jinak.

4. Žadatel musí vyplnit svůj obchodní název, adresu a kontaktní údaje. Obchodní název, označovaný také jako obchodní jméno nebo obchodní firma, je název, který podnik používá v obchodním styku, ačkoli jeho registrovaný právní název užívaný pro smlouvy a jiné oficiální situace se může lišit. Žadatel musí zaškrtnout příslušné okénko označující jeho funkci, kterou je podle typu přepravy:

a) držitel v případě přepravy mezi členskými státy (typ MM) nebo vývozu ze Společenství do třetí země (typ ME);

b) příjemce v případě dovozu do Společenství ze třetí země (typ IM);

c) osoba odpovědná za přepravu v členském státě, kterým radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo vstupuje do Společenství v případě tranzitu Společenstvím (typ TT).

5. Žadatel musí vyplnit obchodní název, adresu a kontaktní údaje místa, kde je radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo uloženo před přepravou a které se může lišit od adresy žadatele.

6. Žadatel musí vyplnit obchodní název, adresu a kontaktní údaje příjemce. V případě přepravy typu IM jsou tyto údaje totožné s údaji v položce 4.

7. Žadatel musí vyplnit obchodní název, adresu a kontaktní údaje místa, kde bude radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo uloženo po přepravě a které se může lišit od adresy příjemce.

8. Žadatel musí vyplnit všechna pole zaškrtnutím příslušného okénka (je možná více než jedna odpověď) nebo vyplněním konkrétních vlastností a hodnot radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva. V případě opakované přepravy lze jako tyto hodnoty uvést odhady.

9. Žadatel musí vyplnit položku 9, uvedené hodnoty mohou být odhady.

10. Žadatel musí zaškrtnout a určit druh činnosti, při níž vznikl radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo, a zaškrtnout příslušné okénko/příslušná okénka nebo upřesnit jinou činnost. Je možná více než jedna odpověď.

11. Žadatel musí uvést účel přepravy a zaškrtnout příslušné okénko (je možná pouze jedna odpověď) nebo upřesnit jiný účel.

12. Žadatel musí uvést výčet jednotlivých plánovaných druhů dopravy pro přepravu (silniční, železniční, námořní, letecká, vnitrozemská vodní) a doplnit příslušné místo odeslání, místo příjezdu a plánovaného přepravce (je-li již znám). Pozdější změny tohoto plánu během vyřizování žádosti jsou možné a měly by být oznámeny příslušným orgánům, nevyžadují však novou žádost o povolení.

13. Žadatel musí uvést všechny země, kterých se přeprava týká, počínaje prvním členským státem nebo třetí zemí, kde se radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo nachází, a konče posledním členským státem nebo třetí zemí, kde se bude odpad nebo palivo nacházet po dokončení přepravy. Pokud bude žadatel chtít posloupný výčet zemí změnit, musí podat novou žádost.

14. Žadatel musí uvést, kdo radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo převezme zpět v případě, že nebude možné přepravu uskutečnit nebo splnit podmínky přepravy. V případě přepravy typu IM nebo TT musí žadatel k žádosti přiložit doklad o ujednání mezi příjemcem v členském státě nebo třetí zemi určení a držitelem radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva ve třetí zemi, které akceptoval příslušný orgán dané třetí země.

Po vyplnění položek 1 až 14 musí žadatel zaslat část 1 standardního dokumentu příslušnému orgánu odpovědnému za vydání povolení k přepravě.

Příslušným orgánem odpovědným za vydání povolení k přepravě nebo za zamítnutí žádosti je podle typu přepravy:

 příslušný orgán členského státu původu u přepravy mezi členskými státy (typ MM) a vývozu ze Společenství (typ ME),

 příslušný orgán členského státu určení v případě dovozu do Společenství (typ IM),

 příslušný orgán prvního členského státu tranzitu, kde zásilka vstupuje do Společenství, v případě tranzitu přes území Společenství (typ TT).

 Příslušné kontaktní údaje lze získat z elektronické komunikační platformy, kterou zřídila a spravuje Komise, nebo ze zveřejněného seznamu příslušných orgánů.

15. Ihned po přijetí žádosti musí příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě:

a) zapsat registrační číslo žádosti do horního oddílu každé části standardního dokumentu, počínaje částí 1;

b) ověřit, zda žadatel řádně vyplnil všechny položky části 1;

c) vyplnit položku 15 části 2 a pořídit dostatečný počet kopií částí 1, 2 a 3 pro každý dotčený členský stát nebo zemi. Konzultace se třetími zeměmi tranzitu se provádí pouze pro informaci.

16. Příslušný orgán odpovědný za vydání povolení musí

a) vyplnit položku 16 části 2 (a položku 18 části 3) pro každý příslušný orgán dotčených členských států nebo zemí uvedených v seznamu v položce 13, jejichž souhlas je pro povolení přepravy třeba, a

b) bezodkladně zaslat řádně vyplněnou žádost (část 1) spolu s částí 2 ke schválení každému dotčenému příslušnému orgánu uvedenému v položce 16.

17. Položku 17 vyplní příslušný orgán dotčeného členského státu/příslušné orgány dotčených členských států. Datum podání a přijetí žádosti musí být zapsáno ihned po přijetí žádosti. Do 20 dnů od data přijetí musí příslušné orgány dotčených členských států ověřit, zda je žádost řádně vyplněna (musí být vyplněny všechny položky 1 až 14 a nesmí chybět žádné údaje; některé hodnoty mohou být odhady). Může platit jen položka 17 písm. a) nebo položka 17 písm. b), nehodící se škrtněte.

a) Pokud příslušný orgán členského státu/příslušné orgány členských států případného tranzitu nebo určení považuje/í žádost za neúplnou, musí vyplnit položku 17 písm. a), škrtnout položku 17 písm. b) a oznámit svou žádost o chybějící údaje příslušnému orgánu odpovědnému za vydání povolení (uvedenému v položce 15). Musí jasně uvést, které údaje chybí (vyplnit nebo přiložit dokument). Příslušný orgán, který požaduje chybějící údaje, musí zaslat kopie části 2 všem ostatním příslušným orgánům dotčených členských států uvedených v položce 13 do 20 dnů od data přijetí žádosti. Příslušné kontaktní údaje lze získat z elektronické komunikační platformy, kterou zřídila a spravuje Komise, nebo ze zveřejněného seznamu příslušných orgánů. Pokud se jeden členský stát bude domnívat, že žádost není řádně vyplněna, řízení se zastaví. V takovém případě nesmí příslušný orgán členského státu určení zaslat potvrzení o přijetí dříve, než jsou dodány požadované údaje a do 10 dnů po obdržení chybějících údajů není zaslána žádná další žádost, a to i pokud považuje žádost za řádně vyplněnou. Tento postup lze opakovat, dokud nejsou získány všechny chybějící údaje a nepřestanou být zasílány další žádosti o chybějící údaje.

Pokud nebyla ve dvacetidenní lhůtě od přijetí žádosti obdržena žádná žádost o chybějící údaje a pokud se příslušný orgán dotyčného členského státu domnívá, že žádost je řádně vyplněna, musí příslušný orgán nejpozději do 10 dnů po uplynutí dvacetidenní lhůty zaslat část 2 příslušnému orgánu odpovědnému za vydání povolení uvedenému v položce 15 a kopie uvedené části všem ostatním příslušným orgánům dotčených členských států uvedených v položce 13. Příslušné kontaktní údaje lze získat z elektronické komunikační platformy, kterou zřídila a spravuje Komise, nebo ze zveřejněného seznamu příslušných orgánů.

Všechny příslušné orgány dotčených členských států se mohou dohodnout na kratších lhůtách.

b) Aby mohly příslušné orgány požádat o chybějící údaje ve lhůtě 20 dnů od přijetí žádosti, nesmí příslušný orgán členského státu určení vydat své potvrzení o přijetí dříve, než dvacetidenní lhůta uplyne. Pokud příslušný orgán členského státu určení po uplynutí dvacetidenní lhůty uzná, že žádost byla řádně vyplněna, a pokud nejsou dotčeny jiné členské státy nebo jiný dotčený příslušný orgán nepožádal o chybějící údaje, musí příslušný orgán členského státu určení vyplnit položku 17 písm. b).

18. Jakmile příslušný orgán odpovědný za vydání povolení obdrží potvrzení o přijetí řádně vyplněné žádosti od příslušného orgánu členského státu určení, musí ověřit, zda byly dodrženy lhůty, a musí vyplnit položku 18 části 3 pro každý dotčený členský stát uvedený v položce 13, jehož souhlas je pro povolení přepravy/přeprav třeba.

Dotčený příslušný orgán musí vyplnit nezbytné další údaje v položce 18.

19. Příslušný orgán odpovědný za vydání povolení musí zápis provést v obecné lhůtě pro automatické udělení souhlasu platné pro všechny dotčené členské státy. Toto datum konce platnosti obecně připadá na den nastávající dva měsíce po datu, kdy členský stát určení vydal potvrzení o přijetí podle položky 17 písm. b). Pak musí příslušný orgán odpovědný za povolení zaslat část 3 obsahující schválení nebo zamítnutí všem dotčeným členským státům či zemím.

Ihned po obdržení části 3 musí každý dotčený příslušný orgán rozhodnout, zda je nutná další lhůta pro rozhodnutí o zamítnutí nebo schválení přepravy. Vyškrtnutím obecné lhůty v položce 19, vyplněním nové lhůty a oznámením prodloužení lhůty všem dotčeným příslušným orgánům lze požádat o další období nejvýše jednoho měsíce.

20. Dotčený příslušný orgán musí žádost řádně zvážit. Nejpozději do uplynutí lhůty pro automatické udělení souhlasu musí dotčený příslušný orgán vyplnit položku 20 a vrátit originál části 3 (naskenovaný originál, je-li zasílán elektronickou poštou) příslušnému orgánu odpovědnému za udělení povolení (uvedenému v položce 15). V případě zamítnutí žádosti je nutno uvést důvody a podložit je (v členských státech tranzitu) příslušnými právními předpisy Společenství nebo mezinárodními právními předpisy platnými pro přepravu radioaktivního materiálu nebo (v členských státech určení) příslušnými právními předpisy platnými pro nakládání s radioaktivním odpadem nebo vyhořelým palivem nebo příslušnými vnitrostátními právními předpisy, právními předpisy Společenství nebo mezinárodními právními předpisy platnými pro přepravu radioaktivního materiálu. Žádné uložené podmínky nesmí být přísnější než podmínky, které jsou stanoveny pro podobnou přepravu v členských státech. Nevyplnění a nevrácení standardního dokumentu v požadované lhůtě se považuje za souhlas se žádostí o přepravu s výhradou čl. 9 odst. 2 směrnice 2006/117/Euratom.

21. Příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě musí vyplnit položky 21 až 23, jakmile všechny dotčené příslušné orgány vydají souhlas nutný k přepravě, přičemž za to, že byl dán tichý souhlas, se má pouze v těchto případech:

a) bylo dodáno potvrzení o přijetí (alespoň) od příslušného orgánu členského státu určení (uvedeného v položce 17 písm. b);

b) žádná žádost o chybějící údaje nezůstala nevyřízená a

c) dotčené příslušné orgány v platných lhůtách uvedených v položce 19 nedodaly odpověď (souhlasnou ani zamítavou).

22. Příslušný orgán uvedený v položce 21 musí uvést, nebo v případě nedostatku místa na zvláštním listu přiložit, výčet všech případných obdržených souhlasů (včetně podmínek) a zamítnutí (včetně důvodů) od všech dotčených příslušných orgánů.

23. Příslušný orgán uvedený v položce 21 musí:

a) vyplnit položku 23 s tím, že doba platnosti povolení nesmí být delší než tři roky a že jedno povolení se může týkat opakované přepravy, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 6 odst. 2 směrnice 2006/117/Euratom;

b) zaslat originál části 4a žadateli spolu s částmi 1, 4a, 5 a 6 a

c) zaslat kopie části 4a všem ostatním dotčeným příslušným orgánům.

24. Příslušný orgán odpovědný za vydání povolení k přepravě musí vyplnit položky 24 a 25, pokud alespoň jeden z dotčených příslušných orgánů s přepravou nesouhlasil.

25. Příslušný orgán uvedený v položce 24 musí uvést, nebo na zvláštním listu přiložit, výčet všech dodaných povolení a zamítnutí, včetně všech podmínek a důvodů zamítnutí, a zaslat originální část 4b žadateli a kopie uvedené části všem ostatním dotčeným příslušným orgánům.

26. Pokud je přeprava povolena a žadatel obdržel části 4a, 5 a 6, musí řádně vyplnit položku 26. V případě, že se žádost týká opakované přepravy, musí žadatel pořídit dostatečný počet kopií části 5 pro každou zásilku.

27. Žadatel musí zaškrtnout příslušné okénko a uvést, zda se povolení týká jednorázové nebo opakované přepravy. V případě opakované přepravy musí být vyplněno příslušné sériové číslo.

28. Před každou přepravou musí žadatel řádně vyplnit položky 28 až 30 (i pokud se povolení týká opakované přepravy). Hodnoty v této části nesmí být odhady!

29. Žadatel musí řádně vyplnit položku 29 (seznam obalů) a ve spodní části uvést celkový počet obalů, celkový počet každého druhu obalu, celkovou čistou hmotnost, celkovou hrubou hmotnost a celkovou aktivitu (GBq) všech obalů. Pokud místo v dokumentu nestačí, přiložte samostatný list s požadovanými údaji.

30. Žadatel musí vyplnit položku 30 (datum odeslání a prohlášení) před každou přepravou radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva (i pokud se povolení týká opakované přepravy). Část 5 je spolu s částmi 1 a 4a při přepravě připojena k zásilce radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva. Popis zásilky a seznam obalů (část 5) se pak přikládá k části 6 (potvrzení o přijetí).

31. Příjemce (v případě přepravy typu MM a IM, držitel (v případě přepravy typu ME) nebo osoba odpovědná za přepravu (v případě přepravy typu TT) musí řádně vyplnit položky 31 až 35 (případně 36); veškerá nutná doplnění provádí žadatel. Příjemce usazený mimo Evropské společenství však může potvrdit přijetí radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva prohlášením, které není součástí standardního dokumentu.

32. Příjemce musí řádně vyplnit název, adresu a kontaktní údaje místa, kde je radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo uloženo po přepravě.

33. Příjemce musí vyplnit položku 33 (podle položky 23) a uvést, zda je přijatá zásilka poslední, které se dané povolení týká.

a) V případech, kdy se povolení týká jednorázové přepravy typu MM nebo IM, musí příjemce vyplnit část 6 do 15 dnů od přijetí radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva a předložit části 5 a 6 příslušnému orgánu členského státu určení. Příslušný orgán členského státu určení pak zašle kopie částí 5 a 6 ostatním dotčeným příslušným orgánům (a případně originál obou částí příslušnému orgánu, který vydal povolení). U přepravy typu MM musí příslušný orgán členského státu původu zaslat kopii potvrzení o přijetí držiteli.

b) V případech, kdy se povolení týká jednorázové přepravy typu ME nebo TT, musí žadatel zajistit, aby mu příjemce usazený mimo Evropské společenství zaslal řádně vyplněnou část 5 a část 6 ihned po přijetí radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva. Část 6 lze nahradit prohlášením příjemce obsahujícím alespoň údaje uvedené v položkách 31 až 36. Do 15 dnů po přijetí radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva musí žadatel zaslat část 5, část 6 (pokud příjemce nepoužil část 6, musí ji žadatel vyplnit) a případně prohlášení příjemce příslušnému orgánu, který vydal povolení. Tento orgán pak zašle kopie částí 5 a 6 a případně prohlášení příjemce ostatním dotčeným příslušným orgánům.

c) V případech, kdy se povolení týká opakované přepravy typu MM nebo IM, musí příjemce vyplnit část 6 po přepravě každé zásilky (a pro tento účel předem pořídit kopie nevyplněné části 6) ►C1  a předložit tuto část přímo příslušnému orgánu členského státu určení. ◄ Příjemce přiloží část 5 týkající se téže zásilky.

d) V případech, kdy se povolení týká opakované přepravy typu ME nebo TT, musí žadatel zajistit, aby po přepravě každé zásilky příjemce usazený mimo Evropské společenství vyplnil pro každou zásilku (nevyplněnou) kopii části 6 a vrátil ji spolu s příslušnou částí 5.

34. U přepravy typu ME nebo TT musí příjemce označit „nepoužije se“ nebo vyplnit položku 34 nebo přiložit zvláštní prohlášení a uvést odkaz na přílohu.

35. Jakmile je dokončena jednorázová přeprava nebo přeprava všech zásilek, kterých se povolení týká, musí příjemce vyplnit položku 35. V případech, kdy se povolení týká opakované přepravy, se konečné potvrzení o přijetí vyplňuje a předkládá stejně jako povolení platné pro jednorázovou přepravu, s těmito výjimkami:

a) v položce 30 části 6 se uvádí, že přeprava dotčené zásilky je poslední, které se povolení týká;

b) v každém prohlášení příjemce usazeného mimo Evropské společenství musí být uvedeno, že všechen radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo, kterých se povolení týká, byly skutečně přivezeny.

Podle typu přepravy musí příjemce zaslat část 6 (potvrzení o přijetí) spolu s částí 5 příslušnému orgánu členského státu určení v případě přepravy typu MM nebo IM nebo žadateli uvedenému v položce 5 (části 1) v případě přepravy typu ME nebo TT. Aby byl k dispozici celkový přehled, musí být část 6 pro každou zásilku, které se povolení týká, přiložena ke konečnému potvrzení o přijetí.

36. U přeprav typu ME nebo TT musí příjemce označit „nepoužije se“ nebo vyplnit položku 36 nebo ji nahradit zvláštním prohlášením a uvést odkaz na přílohu. Žadatel musí zaslat části 5 a 6 orgánu, který vydal povolení. Aby byl k dispozici celkový přehled, musí být část 6 pro každou zásilku, které se povolení týká, přiložena ke konečnému potvrzení o přijetí.( 1 ) Úř. věst. L 337, 5.12.2006, s. 21.

( 2 ) Úř. věst. L 268, 29.10.1993, s. 83.