02008D0017 — CS — 28.05.2020 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 17. listopadu 2008,

kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek

(ECB/2008/17)

(2008/893/ES)

(Úř. věst. L 319 29.11.2008, s. 76)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/21 ze dne 23. prosince 2015,

  L 6

5

9.1.2016

►M2

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/628 ze dne 4. května 2020,

  L 146

11

8.5.2020
▼B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 17. listopadu 2008,

kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek

(ECB/2008/17)

(2008/893/ES)Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a) 

„Eurosystémem“ ECB a národní centrální banky členských států, které přijaly euro;

b) 

„úkoly Eurosystému“ úkoly svěřené Eurosystému podle Smlouvy a statutu ESCB;

c) 

„centrální bankou“ ECB nebo národní centrální banka členského státu, který přijal euro;

d) 

„vedoucí centrální bankou“ centrální banka, která zajišťuje provádění společného nabídkového řízení;

e) 

„hostitelskou centrální bankou“ centrální banka, kterou určí Rada guvernérů jako hostitelskou banku pro EPCO;

▼M2

f) 

„řídícím výborem EPCO“ řídící výbor ustavený Radou guvernérů pro řízení činnosti EPCO. Řídící výbor EPCO se skládá z jednoho člena z každé centrální banky, který je vybírán z vedoucích zaměstnanců se znalostmi a zkušenostmi v organizačních a strategických záležitostech v rámci příslušných institucí, a z odborníků v oblasti zadávání zakázek. Řídící výbor EPCO podává zprávy Radě guvernérů prostřednictvím Výkonné rady;

▼B

g) 

„společným nabídkovým řízením“ řízení pro účely společného zadávání zakázek na zboží a služby prováděné vedoucí centrální bankou ve prospěch centrálních bank, které se účastní společného nabídkového řízení.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Toto rozhodnutí se vztahuje na společné zadávání zakázek na zboží a služby ze strany centrálních bank, které jsou nezbytné pro plnění úkolů Eurosystému.

2.  Účast centrálních bank na činnosti EPCO a ve společných nabídkových řízeních je dobrovolná.

▼M1

3.  Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/280 ( 1 ).

▼B

Článek 3

Koordinační úřad Eurosystému pro zadávání zakázek

▼M1

1.  EPCO plní tyto základní úkoly:

a) 

zjišťuje příležitosti ke společnému zadávání zakázek, které spadají do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí nebo i mimo ně, na základě požadavků na zadávání zakázek, které centrální banky zasílají EPCO;

b) 

na základě hodnocení podle písmene a) připravuje a podle potřeby aktualizuje roční plán zadávání zakázek pro společná nabídková řízení;

c) 

připravuje společné požadavky ve spolupráci s centrálními bankami, které se účastní společného nabídkového řízení;

d) 

podporuje centrální banky ve společných nabídkových řízeních;

e) 

podporuje centrální banky při zadávání zakázek týkajících se společných projektů Evropského systému centrálních bank, pokud o to požádá centrální banka, která projekt vede;

▼M2

f) 

podporuje centrální banky v činnostech týkajících se řízení smluv.

▼M1

EPCO může plnit též jiné než výše uvedené úkoly, zejména napomáhat k přijetí osvědčených postupů v oblasti zadávání zakázek v rámci Eurosystému a rozvíjet infrastrukturu (např. dovednosti, funkční nástroje, informační systémy, procesy) potřebnou ke společnému zadávání zakázek.

▼M2

1a.  EPCO hostí jedna z centrálních bank. Rada guvernérů určí hostitelskou centrální banku každých pět let.

▼B

2.  Hostitelská centrální banka poskytuje materiální a lidské zdroje, které EPCO potřebuje k plnění svých úkolů, v souladu s rozpočtem schváleným Radou guvernérů ve smyslu odstavce 4.

3.  Hostitelská centrální banka může po konzultaci s řídícím výborem EPCO přijmout pravidla týkající se vnitřní organizace a správy EPCO, včetně kodexu chování zaměstnanců EPCO s cílem zajistit co největší integritu při plnění jejich povinností.

▼M1

4.  Centrální banky financují rozpočet EPCO v souladu s pravidly přijatými Radou guvernérů, přičemž tento rozpočet může být založen na finančním rámci pokrývajícím několik let nebo na návrhu ročního rozpočtu a může zahrnovat pobídky na podporu vedení projektů společného zadávání zakázek.

▼B

5.  EPCO předkládá výroční zprávu o své činnosti Radě guvernérů prostřednictvím řídícího výboru EPCO a Výkonné rady.

6.  Činnost EPCO podléhá kontrole Výboru interních auditorů v souladu s pravidly přijatými Radou guvernérů. Tím nejsou dotčena pravidla kontroly a auditu, která se vztahují na hostitelskou centrální banku nebo která tato hostitelská centrální banka přijala.

▼M2

7.  Řídící výbor EPCO provede ve vhodné lhůtě před koncem každého pětiletého období uvedeného v odstavci 1a hodnocení efektivnosti a účinnosti činnosti EPCO. Na základě tohoto hodnocení a s ohledem na zájem ostatních centrálních bank být hostitelskou centrální bankou pro EPCO Rada guvernérů rozhodne o tom, zda je nutné uskutečnit výběrové řízení na novou hostitelskou centrální banku.

▼B

Článek 4

Společná nabídková řízení

1.  Pro účely tohoto rozhodnutí se společné nabídkové řízení považuje za nezbytné, jestliže: i) lze důvodně očekávat, že společné zadávání zakázek na zboží a služby bude znamenat výhodnější nákupní podmínky v souladu se zásadami hospodárnosti výdajů a efektivnosti, nebo ii) centrální banky potřebují přijmout harmonizované požadavky a standardy ve vztahu k takovému zboží nebo takovým službám.

▼M1

2.  Poté, co zjistí příležitost ke společnému zadávání zakázek, vyzve EPCO centrální banky, aby se zúčastnily společného nabídkového řízení. Centrální banky informují EPCO v dostatečném předstihu o tom, zda se hodlají účastnit společného nabídkového řízení, a je-li tomu tak, oznámí své obchodní podmínky EPCO. V případech, kdy se nevyžaduje uveřejnění oznámení o zakázce, může centrální banka od účasti ve společném nabídkovém řízení odstoupit do okamžiku, kdy se k účasti formálně zavázala. V případech, kdy se vyžaduje uveřejnění oznámení o zakázce, může centrální banka od účasti odstoupit kdykoli před uveřejněním oznámení o zakázce.

▼M2

3.  EPCO předkládá Radě guvernérů každoročně ke schválení aktualizovaný plán zadávání zakázek pro společná nabídková řízení včetně uvedení vedoucích centrálních bank. Aktualizovaný plán zadávání zakázek, který předloží EPCO, může uvést oblasti, v nichž lze před další aktualizací ve stanovených mezích využívat další příležitosti ke společnému zadávání zakázek. Rada guvernérů rozhodne o plánu zadávání zakázek a jeho provádění po konzultaci s řídícím výborem EPCO.

▼B

4.  Vedoucí centrální banka provádí společné nabídkové řízení ve prospěch centrálních bank, které se tohoto společného nabídkového řízení účastní, v souladu s pravidly pro zadávání zakázek, které se vztahují na vedoucí centrální banku. Vedoucí centrální banka v oznámení o zakázce upřesní, které centrální banky se společného nabídkového řízení účastní, jakož i strukturu smluvních vztahů.

5.  Vedoucí centrální banka připraví zadávací dokumentaci a vyhodnotí žádosti a nabídky ve spolupráci s EPCO a ostatními centrálními bankami, které se účastní společného nabídkového řízení.

6.  Vedoucí centrální banka provádí společné nabídkové řízení v jazyce uvedeném v ročním plánu zadávání zakázek.

▼M2

Článek 5

Účast dalších institucí

1.  Rada guvernérů může vyzvat národní centrální banky členských států, které dosud nepřijaly euro, aby se zúčastnily činnosti EPCO a společných nabídkových řízení za stejných podmínek jako jsou ty, které platí pro centrální banky Eurosystému. Rada guvernérů může dále vyzvat vnitrostátní orgány členských států, orgány a instituce Unie nebo mezinárodní organizace, aby se zúčastnily činnosti EPCO a společných nabídkových řízení za podmínek, které Rada guvernérů ve výzvě stanoví. Každá taková výzva se týká pouze společného zadávání zakázek na zboží a služby k uspokojení společných potřeb centrálních bank a vyzvaných subjektů, přičemž stanovené podmínky musí být podobné těm, které platí pro centrální banky Eurosystému.

2.  Interní tiskárny, které jsou v souladu s čl. 1 bodem 2 písm. b) obecných zásad (EU) /2015/280 (ECB/2014/44) samostatnými právnickými osobami a které splňují všechny podmínky stanovené v uvedeném ustanovení, se mohou přímo účastnit společných nabídkových řízení a pro účely tohoto článku se považují za součást centrální banky v jejich členském státě. Tato účast je omezena na společné zadávání zakázek na zboží a služby, které jsou pro tyto interní tiskárny nezbytné k plnění úkolů Eurosystému.

▼B

Článek 6

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2008.( 1 ) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/280 ze dne 13. listopadu 2014 o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému (ECB/2014/44) (Úř. věst. L 47, 20.2.2015, s. 29).