02007R0715 — CS — 01.09.2020 — 005.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

►M5  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 715/2007

ze dne 20. června 2007

o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) ◄

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 171 29.6.2007, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008

  L 199

1

28.7.2008

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009

  L 188

1

18.7.2009

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 566/2011 ze dne 8. června 2011,

  L 158

1

16.6.2011

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 459/2012 ze dne 29. května 2012,

  L 142

16

1.6.2012

►M5

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018

  L 151

1

14.6.2018
▼B

▼M5

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 715/2007

ze dne 20. června 2007

o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6)

▼B

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

1.  Toto nařízení stanoví společné technické požadavky pro schvalování typu motorových vozidel (dále jen „vozidel“) a náhradních dílů, jako jsou náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, z hlediska emisí.

▼M5

2.  Toto nařízení navíc stanoví pravidla pro shodnost v provozu, životnost zařízení k regulaci znečisťujících látek, palubní diagnostické systémy (OBD) vozidel a měření spotřeby paliva.

▼B

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se vztahuje na motorová vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 podle přílohy II směrnice 70/156/EHS s referenční hmotností nepřesahující 2 610 kg.

2.  Na žádost výrobce lze schválení typu udělené podle tohoto nařízení pro vozidla, na která se vztahuje článek 1, rozšířit i na vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 podle přílohy II směrnice 70/156/EHS s referenční hmotností nepřesahující 2 840 kg, která splňují podmínky stanovené tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření se použijí tyto definice:

1) 

„hybridním vozidlem“ se rozumí vozidlo s nejméně dvěma různými měniči energie a dvěma různými systémy akumulace energie (na vozidle) pro účely pohonu vozidla;

2) 

„vozidly, která mají zvláštní sociální funkci,“ se rozumějí vozidla kategorie M1 se vznětovým motorem, která jsou buď:

a) 

vozidly zvláštního určení definovanými ve směrnici 70/156/EHS s referenční hmotností přesahující 2 000 kg

nebo

b) 

vozidly s referenční hmotností přesahující 2 000 kg a určenými pro 7 nebo více osob včetně řidiče, s výjimkou, od 1. září 2012, vozidel kategorie M1G podle definice ve směrnici 70/156/EHS,

nebo

c) 

vozidly s referenční hmotností přesahující 1 760 kg, která jsou konstruována pro komerční účely tak, aby bylo možné používat uvnitř vozidla invalidní vozík;

3) 

„referenční hmotností“ se rozumí hmotnost vozidla v pohotovostním stavu zmenšená o jednotnou hmotnost řidiče 75 kg a zvětšená o jednotnou hmotnost 100 kg;

4) 

„plynnými znečišťujícími látkami“ se rozumějí plynné emise z výfuku: oxid uhelnatý, oxidy dusíku vyjádřené jako ekvivalent oxidu dusičitého (NO2) a uhlovodíky;

5) 

„znečišťujícími částicemi“ se rozumějí složky výfukových plynů, které jsou zachyceny ze zředěného výfukového plynu při maximální teplotě 325 K (52 °C) pomocí filtrů popsaných ve zkušebním postupu pro ověřování průměrných emisí z výfuku;

6) 

„emisemi z výfuku“ se rozumějí emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic;

7) 

„emisemi způsobenými vypařováním“ se rozumějí páry uhlovodíků vycházející z palivového systému motorového vozidla, přičemž se nejedná o emise z výfuku;

8) 

„klikovou skříní“ se rozumějí prostory uvnitř nebo vně motoru, které jsou spojeny s jímkou oleje vnitřními nebo vnějšími kanály, z kterých mohou vycházet plyny a páry;

9) 

„palubním diagnostickým systémem“ nebo „systémem OBD“ se rozumí takový systém pro kontrolu emisí, který je schopný rozeznat pravděpodobnou oblast nesprávné činnosti pomocí chybových kódů uložených v paměti počítače;

10) 

„odpojovacím zařízením“ se rozumí konstrukční prvek vozidla, který snímá teplotu, rychlost vozidla, otáčky motoru, zařazený rychlostní stupeň, podtlak v sacím potrubí nebo jakýkoli jiný parametr, aby se aktivovala, měnila, zpomalovala nebo deaktivovala činnost jakékoli části systému regulace emisí, která snižuje účinnost systému regulace emisí za podmínek, jejichž výskyt lze očekávat při běžném provozu a používání vozidla;

11) 

„zařízením k regulaci znečišťujících látek“ se rozumějí ty konstrukční části vozidla, které regulují nebo omezují emise z výfuku a emise způsobené vypařováním;

12) 

„původním zařízením k regulaci znečišťujících látek“ se rozumí zařízení k regulaci znečišťujících látek nebo soustava takových zařízení, na které se vztahuje schválení typu vozidla;

13) 

„náhradním zařízením k regulaci znečišťujících látek“ se rozumí zařízení k regulaci znečišťujících látek„nebo soubor takových zařízení, který je určen jako náhrada původního zařízení k regulaci znečišťujících látek“ a může být schválen jako samostatný technický celek podle směrnice 70/156/EHS;

▼M5 —————

▼B

16) 

„biopalivy“ se rozumějí tekutá nebo plynná paliva určená pro dopravu a vyrobená z biomasy;

17) 

„vozidlem poháněným alternativním palivem“ se rozumí vozidlo navržené tak, aby mohlo používat nejméně jeden typ paliva, které je buď plynné za atmosférické teploty a tlaku, nebo je z podstatné části získáváno z neminerálních olejů;

▼M4

18) 

„motorem s přímým vstřikováním“ se rozumí motor, který může fungovat tak, že se palivo vstřikuje do nasávaného vzduchu poté, co byl vzduch natažen vstupními ventily.

▼BKAPITOLA II

POVINNOSTI VÝROBCŮ PŘI SCHVALOVÁNÍ TYPU

Článek 4

Povinnosti výrobců

1.  Výrobci prokáží, že všechna nová vozidla, která jsou prodávána, registrována nebo uváděná do provozu ve Společenství jsou typově schválena v souladu s tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními. Výrobci také prokáží, že všechna nová náhradní zařízení regulaci znečišťujících látek, u nichž je požadováno schválení typu, která jsou prodávána nebo uváděná do provozu ve Společenství, jsou typově schválena v souladu s tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními.

Tyto povinnosti zahrnují splnění mezních hodnot emisí stanovených v příloze I a prováděcích opatření uvedených v článku 5.

2.  Výrobci zajistí, že budou splněny postupy schvalování typu pro ověření shodnosti výroby, životnosti zařízení k regulaci znečišťujících látek a shodnosti v provozu.

Technická opatření, která výrobci přijmou, musejí kromě toho zajišťovat, že emise z výfuku a emise způsobené vypařováním budou v souladu s tímto nařízením účinně omezeny po celou běžnou životnost vozidla za běžných podmínek používání. Proto se opatření pro shodnost v provozu kontrolují po uplynutí 5 let nebo po 100 000 km, podle toho, co nastane dříve. Zkoušky životnosti zařízení k regulaci znečišťujících látek prováděné v rámci schvalování typu musí platit pro dobu najetí 160 000 km. Pro účely splnění požadavků zkoušky životnosti by měli mít výrobci možnost provádět zkoušku stárnutí na zkušebním stavu, podle prováděcích opatření uvedených v odstavci 4.

Shodnost v provozu se ověřuje zejména u emisí z výfuku zkoušených podle emisních limitů uvedených v příloze I. Aby se zlepšila kontrola emisí způsobených vypařováním a emisí při nízké teplotě okolí, musí zkušební postupy přezkoumat Komise.

3.  Výrobci uvedou hodnoty emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva v dokumentu předaném kupujícímu vozidla při koupi vozidla.

4.  Zvláštní postupy a požadavky pro provedení odstavců 2 a 3 se stanoví postupem podle čl. 15 odst. 2.

Článek 5

Požadavky a zkoušky

1.  Výrobce vybaví vozidla tak, aby konstrukční části, které by mohly mít vliv na emise, byly navržené, konstruované a namontované tak, aby vozidlo při běžném použití vyhovovalo tomuto nařízení a jeho prováděcím opatřením.

2.  Použití odpojovacích zařízení snižujících účinnost systému regulace emisí se zakazuje. Zákaz neplatí v těchto případech:

a) 

potřeba tohoto zařízení je oprávněná z důvodu ochrany motoru proti poškození nebo poruše a bezpečného provozu vozidla

nebo

b) 

zařízení je funkční pouze při startování motoru

nebo

c) 

podmínky jsou v podstatné míře zahrnuty do zkušebních postupů pro ověřování emisí způsobených vypařováním a průměrných emisí z výfuku.

3.  Zvláštní postupy, zkoušky a požadavky pro schválení typu vozidla stanovené v tomto odstavci, stejně jako požadavky pro provádění odstavce 2, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 15 odst. 3. Zahrnují stanovení požadavků, které se týkají:

a) 

emisí z výfuku, včetně zkušebních cyklů, emisí při nízkých teplotách okolí, emisí při volnoběhu, opacity kouře a správné činnosti a regenerace systémů následného zpracování;

b) 

emisí způsobených vypařováním a emisí z klikové skříně;

c) 

palubních diagnostických systémů a vlastnosti zařízení k regulaci znečišťujících látek v provozu;

d) 

životnosti zařízení k regulaci znečišťujících látek, náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek, splnění podmínek shodnosti provozu, shodnosti výroby a způsobilosti k provozu na silnici;

e) 

měření emisí skleníkových plynů a spotřeby paliva;

f) 

hybridních vozidel a vozidel poháněných alternativním palivem;

g) 

rozšíření schválení typu a požadavků pro výrobce malých sérií;

h) 

zkušebních zařízení;

▼M2 —————

▼B

i) 

referenčních paliv, jako jsou benzín, motorová nafta, plynná paliva a biopaliva, např. bioethanol, bionafta a bioplyn;

▼M2

j) 

měření výkonu motoru.

▼B

Výše uvedené požadavky se případně vztahují na vozidla nezávisle na druhu paliva, kterým jsou poháněna.

▼M5 —————

▼BKAPITOLA IV

POVINNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ

Článek 10

Schválení typu

1.  S účinkem ode dne 2. července 2007 vnitrostátní orgány nesmí odmítnout udělení ES schválení typu nebo vnitrostátního schválení typu, pokud o to výrobce požádá, z důvodů souvisejících s emisemi nebo spotřebou paliva motorového vozidla, nebo zakázat registraci, prodej nebo uvedení do provozu nového vozidla, pokud toto vozidlo splňuje podmínky tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření, zejména mezní hodnoty Euro 5 uvedené příloze I tabulce 1 nebo mezní hodnoty Euro 6 uvedené v příloze I tabulce 2.

2.  S účinkem od 1. září 2009 a od 1. září 2010 v případě kategorie vozidel N1 třídy II a III a kategorie vozidel N2 vnitrostátní orgány odmítnou udělení ES schválení typu nebo vnitrostátního schválení typu pro nové typy vozidel z důvodů souvisejících s emisemi nebo spotřebou paliva, pokud tyto nové typy vozidel nesplňují podmínky tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření a zejména jeho příloh, s výjimkou mezních hodnot Euro 6 stanovených v příloze I tabulce 2. Pro zkoušku emisí z výfuků budou v případě vozidel, která mají zvláštní sociální funkci, použity stejné mezní hodnoty jako v případě vozidel kategorie N1 třídy III.

3.  S účinkem od 1. ledna 2011 a od 1. ledna 2012 v případě kategorie vozidel N1 třídy II a III a kategorie vozidel N2 a vozidel, která mají zvláštní sociální funkci, nebudou vnitrostátní orgány považovat osvědčení o shodě v případě nových vozidel, které nesplňují podmínky tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření, zejména příloh, s výjimkou mezních hodnot Euro 6 stanovených v příloze I tabulce 2, za platné pro účely čl. 7 odst. 1 směrnice 70/156/EHS a zakážou registraci takových vozidel, jejich prodej a uvedení do provozu z důvodů souvisejících s emisemi nebo spotřebou paliva. Pro zkoušku emisí z výfuků budou v případě vozidel, která mají zvláštní sociální funkci, použity stejné mezní hodnoty jako v případě vozidel kategorie N1 třídy III.

4.  S účinkem od 1. září 2014 a od 1. září 2015 v případě kategorie vozidel N1 třídy II a III a kategorie vozidel N2 odmítnou vnitrostátní orgány udělení ES schválení typu nebo vnitrostátního schválení typu pro nové typy vozidel z důvodů souvisejících s emisemi nebo spotřebou paliva, pokud tyto nové typy vozidel nesplňují podmínky tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření a zejména mezní hodnoty Euro 6 stanovené v příloze I tabulce 2.

5.  S účinkem od 1. září 2015 a od 1. září 2016 v případě kategorie vozidel N1 třídy II a III a kategorie vozidel N2 nebudou vnitrostátní orgány považovat osvědčení o shodě v případě nových vozidel, které nesplňují podmínky tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření, zejména mezní hodnoty Euro 6 stanovené v příloze I tabulce 2, za platné pro účely čl. 7 odst. 1 směrnice 70/156/EHS a zakážou registraci takových vozidel, jejich prodej a uvedení do provozu z důvodů souvisejících s emisemi nebo spotřebou paliva.

▼M1

6.  Mezní hodnota emisí pro hmotnost částic 5,0 mg/km uvedená v tabulkách 1 a 2 přílohy I vstupuje v platnost od dat stanovených v odstavcích 1, 2 a 3.

Mezní hodnota emisí pro hmotnost částic 4,5 mg/km a mezní hodnota pro počet částic uvedené v tabulkách 1 a 2 přílohy I vstupují v platnost v případě schvalování nových typů vozidel dne 1. září 2011 a v případě všech nových vozidel prodávaných, registrovaných nebo uváděných do provozu v rámci Společenství dne 1. ledna 2013.

▼M4

7.  Do tří let po datech stanovených v odstavcích 4 a 5 pro nová schválení typu a pro nová vozidla, pokud jde o jejich registraci, prodej nebo uvádění do provozu, a podle volby výrobce se na vozidla se zážehovým motorem s přímým vstřikováním použije mezní hodnota pro počet emitovaných částic ve výši 6 × 1012 #/km.

▼B

Článek 11

Schválení typu náhradních dílů

1.  V případě nových náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek, která jsou určena pro vozidla schválená podle tohoto nařízení, vnitrostátní orgány zakážou jejich prodej nebo instalaci do vozidla, pokud nejsou takového typu, pro který bylo uděleno schválení typu podle tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření.

2.  Vnitrostátní orgány mohou nadále udělovat rozšíření ES schválení typu pro náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek splňující mezní hodnoty předcházející toto nařízení, a to za podmínek, které platily původně. Vnitrostátní orgány zakážou prodej těchto náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek nebo jejich instalaci do vozidla, pokud pro typ těchto zařízení nebylo vydáno příslušné schválení typu.

3.  Náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek určená pro vozidla, jejichž schválení typu pochází z doby před přijetím požadavků na schvalování typu náhradního dílu, jsou vyňata z působnosti odstavců 1 a 2.

Článek 12

Finanční pobídky

1.  Členské státy mohou stanovit finanční pobídky vztahující se na vozidla v sériové výrobě, která splňují podmínky tohoto nařízení a jejich prováděcích opatření.

Tyto pobídky platí pro všechna nová vozidla nabízená k prodeji na trhu členského státu, která splňují přinejmenším mezní hodnoty emisí uvedené v příloze I tabulce 1 před daty uvedenými v čl. 10 odst. 3; přestanou platit k těmto datům.

Finanční pobídky vztahující se výhradně na vozidla, která splňují mezní hodnoty emisí uvedené v příloze I tabulce 2, mohou být poskytnuty pro taková nová vozidla nabízená k prodeji na trhu některého z členských států od dat uvedených v čl. 10 odst. 3 před daty uvedenými v čl. 10 odst. 5; přestanou platit k datům uvedeným v čl. 10 odst. 5.

2.  Členské státy mohou poskytnout finanční pobídky pro dodatečné vybavování již užívaných vozidel a pro sešrotování vozidel, která tyto podmínky nesplňují.

3.  Finanční pobídky uvedené v odstavcích 1 a 2 pro každý typ vozidla nesmějí převyšovat dodatečné náklady na technická zařízení potřebná ke splnění mezních hodnot emisí uvedených v příloze I, včetně nákladů na jejich instalaci do vozidla.

4.  Komisi je nutno včas informovat o plánech na zavedení nebo změnu finančních pobídek uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 13

Sankce

1.  Členské státy přijmou předpisy, které stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení ze strany výrobců, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatnění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy informují o těchto předpisech Komisi nejpozději do 2. ledna 2009 a neprodleně jí oznamují všechny následné změny těchto ustanovení.

2.  K typům porušení podmínek, které podléhají sankci, patří:

a) 

nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů nebo postupů vedoucích ke stažení;

b) 

padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu nebo shodnosti v provozu;

c) 

neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by mohly vést ke stažení nebo k odejmutí schválení typu;

d) 

používání odpojovacích zařízení.

▼M5 —————

▼BKAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Nové definování specifikací

1.  Komise zváží zahrnutí emisí methanu do výpočtu emisí oxidu uhličitého. V případě nutnosti Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě opatření na řešení nebo snižování emisí methanu.

2.  Po skončení programu EHK OSN pro měření částic, který se uskutečňuje pod záštitou Světového fóra pro sladění předpisů pro motorová vozidla, a nejpozději současně se vstupem Euro 6 v platnost Komise přijme následující opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení mimo jiné jejich doplněním, aniž by byly sníženy současné náročné cíle, pokud jde o životní prostředí:

a) 

změny tohoto nařízení regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 15 odst. 3 za účelem přehodnocení mezních hodnot pro hmotnost částic uvedených v příloze I tohoto nařízení a zavedení mezních hodnot založených na počtu částic uvedených v této příloze tak, aby byly ve značné míře v souladu s mezními hodnotami pro hmotnost benzínu a nafty;

b) 

přijetí revidovaného postupu pro měření částic a mezních hodnot pro počet částic regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 15 odst. 3.

3.  Komise bude přezkoumávat postupy, zkoušky a požadavky uvedené v čl. 5 odst. 3 jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí. Pokud se v rámci přezkumu zjistí, že již nejsou přiměřené nebo neodrážejí skutečné emise, budou upraveny tak, aby přiměřeně odrážely emise vznikající při skutečném provozu na silnici. Nezbytná opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení mimo jiné jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 15 odst. 3.

4.  Komise bude přezkoumávat znečišťující látky, na které se vztahují požadavky a zkoušky uvedené v čl. 5 odst. 3. Pokud Komise dospěje k závěru, že je vhodné upravit emise dalších znečišťujících látek, předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na odpovídající změnu tohoto nařízení.

5.  Komise provede přezkum mezních hodnot emisí stanovených v příloze I tabulce 4 pro emise oxidu uhelnatého a uhlovodíků z výfuku po zkoušce se startem za studena a případně předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na zpřísnění mezních hodnot.

▼M2 —————

▼B

Článek 15

Postup ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 16

Změny směrnic 70/156/EHS a 2005/55/ES

1.  Směrnice 70/156/EHS se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

2.  Směrnice 2005/55/ES se mění takto:

a) 

Název směrnice se nahrazuje tímto:

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. září 2005 o schvalování typu těžkých vozidel a motorů z hlediska jejich emisí (Euro IV a V)“.

b) 

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

2.  Pro účely této směrnice se rozumí:

a) 

‚vozidlem‘ každé motorové vozidlo definované v článku 2 směrnice 70/156/EHS s referenční hmotností přesahující 2 610 kg;

b) 

‚motorem‘ zdroj pohonu vozidla, pro který může být uděleno schválení typu pro samostatný technický celek podle definice v článku 2 směrnice 70/156/EHS;

c) 

‚vozidlem zvláště šetřícím životní prostředí‘ vozidlo poháněné motorem, které splňuje přípustné mezní hodnoty emisí stanovené v řádku C tabulky v oddíle 6.2.1 přílohy I.“

c) 

Oddíl 1 přílohy I se nahrazuje tímto:

„1. Tato směrnice se vztahuje na regulaci plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic, životnost zařízení k regulaci znečišťujících látek, shodnost vozidel/motorů v provozu a palubních diagnostických systémů pro všechna motorová vozidla a na motory, jak je uvedeno v článku 1, s výjimkou vozidel kategorií M1, N1, N2 a M2, pro která bylo uděleno schválení typu podle nařízení (ES) č. 715/2007 ( *1 )

Článek 17

Zrušení

1.  Tyto směrnice se zrušují s účinností od 2. ledna 2013.

— 
směrnice 70/220/EHS,
— 
směrnice 72/306/EHS,
— 
směrnice 74/290/EHS,
— 
směrnice 77/102/EHS,
— 
směrnice 78/665/EHS,
— 
směrnice 80/1268/EHS
— 
směrnice 83/351/EHS,
— 
směrnice 88/76/EHS,
— 
směrnice 88/436/EHS,
— 
směrnice 89/458/EHS,
— 
směrnice 91/441/EHS,
— 
směrnice 93/59/EHS,
— 
směrnice 93/116/ES,
— 
směrnice 94/12/ES,
— 
směrnice 96/44/ES,
— 
směrnice 96/69/ES,
— 
směrnice 98/69/ES,
— 
směrnice 98/77/ES,
— 
směrnice 1999/100/ES,
— 
směrnice 1999/102/ES,
— 
směrnice 2001/1/ES,
— 
směrnice 2001/100/ES,
— 
směrnice 2002/80/ES,
— 
směrnice 2003/76/ES,
— 
směrnice 2004/3/ES.

2.  Přílohy II a V směrnice Komise 89/491/EHS ze dne 17. července 1989, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS, 70/220/EHS, 72/245/EHS, 72/306/EHS, 80/1268/EHS a 80/1269/EHS týkající se motorových vozidel ( 1 ), se zrušují s účinkem od 2. ledna 2013.

3.  Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na toto nařízení.

4.  Členské státy zruší své prováděcí právní předpisy přijaté v souladu se směrnicemi uvedenými v odstavci 1 s účinkem od 2. ledna 2013.

Článek 18

Vstup v platnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Toto nařízení se použije ode dne 3. ledna 2009, s výjimkou čl. 10 odst. 1 a čl. 12, které se použijí ode dne 2. července 2007.

3.  Změny nebo prováděcí opatření uvedená v čl. 5 odst. 3 a čl. 14 odst. 6 se přijmou do 2. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

MEZNÍ HODNOTY EMISÍ

▼M1Tabulka 1

Mezní hodnoty emisí Euro 5

 

Referenční hmotnost

(RM)

(Kg)

Mezní hodnoty

Hmotnost oxidu uhelnatého

(CO)

Hmotnost všech uhlovodíků:

THC

Hmotnost nemethanových uhlovodíků

(NMHC)

Hmotnost oxidů dusíku

(NOx)

Součet hmotností uhlovodíků a oxidů dusíku

(THC + NOx)

Hmotnost částic ►M3   ◄

(PM)

►M4  
Počet částic
(PN)  ◄

L1

(Mg/km)

L2

(Mg/km)

L3

(Mg/km)

L4

(Mg/km)

L2 + L4

(Mg/km)

L5

(Mg/km)

L6

(#/Km)

Kategorie

Třída

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (1)

CI

PI

CI

M

Všechny

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0/4,5

5.0/4,5

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

235

295

5,0/4,5

5.0/4,5

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0/4,5

5.0/4,5

6,0 × 1011

N2

Všechny

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0/4,5

5.0/4,5

6,0 × 1011

(1)   Před použitím mezní hodnoty se zavede nový postup měření.

Legenda: PI = zážehový motor, CI = vznětový motor

▼M4Tabulka 2

Mezní hodnoty emisí Euro 6

 

Referenční hmotnost

(RM)

(kg)

Mezní hodnoty

Hmotnost oxidu uhelnatého

(CO)

Celková hmotnost uhlovodíků

(THC)

Hmotnost nemethanových uhlovodíků

(NMHC)

Hmotnost oxidů dusíku

(NOx)

Součet hmotností uhlovodíků a oxidů dusíku

(THC + NOx)

Hmotnost částic

(PM) (1)

Počet částic

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Kategorie

Třída

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI (2) (3)

CI

M

Všechny

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

Všechny

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

(1)   Mezní hodnota pro hmotnost emisí částic 5,0 mg/km se použije na typ vozidel schválený podle mezních hodnot emisí v této tabulce spolu s předchozím protokolem měření hmotnosti částic před 1. zářím 2011.

(2)   Číselné mezní hodnoty a hmotnost částic ze zážehových motorů se použijí pouze u vozidel s motorem s přímým vstřikováním.

(3)   Do tří let po datech uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5 pro nová schválení typu a nová vozidla se na vozidla se zážehovým motorem s přímým vstřikováním Euro 6 použije mezní hodnota emisí pro počet částic ve výši 6,0 × 1012#/km, a to podle volby výrobce. Nejpozději do té doby se provede zkušební metoda pro schválení typu, která zajistí účinné omezení počtu emisních částic u vozidel za podmínek skutečné jízdy.

Legenda: PI = zážehový motor, CI = vznětový motor

▼BTabulka 3

Mezní hodnota emisí pro zkoušky emisí způsobených vypařováním

Hmotnost emisí způsobených vypařováním (g/zkouška)

2,0Tabulka 4

Mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého a uhlovodíků v emisích z výfuku po zkoušce se startem za studena

Zkušební teplota 266 K (–7 °C)

Kategorie vozidla

Třída

Hmotnost oxidu uhelnatého (CO)

L1 (g/km)

Hmotnost uhlovodíků (HC)

L2 (g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

 

30

3,2
PŘÍLOHA II

Změny směrnice 70/156/EHS

Směrnice 70/156/EHS se mění takto:

1) 

V článku 2 se za poslední odrážku vkládá tato věta:

„Odkazuje-li se v této směrnici na zvláštní směrnici nebo nařízení, odkazuje se současně i na jejich prováděcí předpisy.“

2) 

Za slovo „zvláštní směrnice“ v jednotném čísle v odpovídajícím pádu se doplňují slova „nebo nařízení“ v jednotném čísle v odpovídajícím pádu v těchto ustanoveních:

článek 2 první odrážka; článek 2 devátá odrážka; článek 2 desátá odrážka; článek 2 čtrnáctá odrážka; čl. 3 odst. 1; čl. 3 odst. 4; čl. 4 odst. 1 písm. c); čl. 4 odst. 1 písm. d); čl. 5 odst. 5; čl. 6 odst. 3; čl. 7 odst. 2; čl. 13 odst. 4; čl. 13 odst. 5; příloha I první pododstavec; příloha III část III; příloha IV část II první odstavec; příloha V oddíl 1 písm. a); příloha V oddíl 1 písm. b); příloha V oddíl 1 písm. c); příloha VI strana 2 certifikátu ES schválení typu; příloha VII bod 1 část 4; příloha VII pozn. pod čarou 1; příloha X oddíl 2.1.; příloha X oddíl 3.3.; příloha XI dodatek 4 význam písmen: X; příloha XII oddíl B odst. 2; příloha XIV oddíl 2 písm. a); příloha XIV oddíl 2 písm. c); příloha XIV oddíl 2 písm. d).

3) 

Za slova „zvláštní směrnice“ v množném čísle v odpovídajícím pádu se doplňují slova „nebo nařízení“ v množném čísle v odpovídajícím pádu v těchto ustanoveních:

článek 2 osmá odrážka; čl. 3 odst. 1; čl. 3 odst. 2; čl. 4 odst. 1 písm. a) první a druhá odrážka; čl. 4 odst. 1 písm. b); čl. 4 odst. 3; čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec; čl. 5 odst. 6; čl. 8 odst. 2; čl. 8 odst. 2 písm. c); čl. 9 odst. 2; čl. 10 odst. 2; čl. 11 odst. 1; čl. 13 odst. 2; čl. 14 odst. 1 bod i); seznam příloh: název přílohy XIII; příloha I první pododstavec; příloha IV část I první a druhý řádek; příloha IV část II pozn. pod čarou 1 k tabulce; příloha V oddíl 1 písm. b); příloha V oddíl 3; příloha V oddíl 3 písm. a); příloha V oddíl 3 písm. b); příloha VI body 1 a 2; příloha VI strana 2 certifikátu ES schválení typu; příloha X oddíl 2.2; příloha X oddíl 2.3.5; příloha X oddíl 3.5; příloha XII nadpis; příloha XIV oddíl 1.1; příloha XIV oddíl 2 písm. c).

4) 

Za slovo „směrnice“v jednotném čísle v odpovídajícím pádu se doplňují slova „nebo nařízení“ v jednotném čísle v odpovídajícím pádu v těchto ustanoveních:

čl. 5 odst. 3 třetí pododstavec; příloha IV část I poznámka pod čarou X k tabulce; příloha VI strana 2 certifikátu ES schválení typu nadpisy tabulek; příloha VII odst. 1 oddíl 2; příloha VII odst. 1 oddíl 3; příloha VII odst. 1 oddíl 4; příloha VIII části 1, 2, 2.1, 2.2 a 3; příloha IX strana 2 pro úplná nebo dokončená vozidla kategorie M1 body 45, 46.1, 46.2; příloha IX strana 2 pro úplná nebo dokončená vozidla kategorie M2 a M3 body 45, 46.1; příloha IX strana 2 pro úplná nebo dokončená vozidla kategorie N1, N2 a N3 body 45, 46.1; příloha IX strana 2 pro nedokončená vozidla kategorie M1 body 45, 46.1; příloha IX strana 2 pro nedokončená vozidla kategorie M2 a M3 body 45, 46.1; příloha IX strana 2 pro nedokončená vozidla kategorie N1, N2 a N3 body 45, 46.1; příloha X poznámka pod čarou 2; příloha X oddíl 1.2.2; příloha XI dodatek 4 význam písmen: N/A; příloha XV nadpis tabulky.

Za slova „směrnice“ v množném čísle v odpovídajícím pádu se doplňují slova „nebo nařízení“ v množném čísle v odpovídajícím pádu v těchto ustanoveních:

příloha IX strana 2 pro úplná nebo dokončená vozidla kategorie M1; příloha IX strana 2 pro úplná nebo dokončená vozidla kategorie M2 a M3; příloha IX strana 2 pro úplná nebo dokončená vozidla kategorie N1, N2 a N3; příloha IX strana 2 pro nedokončená vozidla kategorie M1; příloha IX strana 2 pro nedokončená vozidla kategorie M2 a M3; příloha IX strana 2 pro nedokončená vozidla kategorie N1, N2 a N3; příloha XV nadpis tabulky; příloha XV.

5) 

V čl. 8 odst. 2 písm. c) se za slovo „směrnice“ doplňují slova „nebo nařízení“.

6) 

V příloze IV části I se záhlaví tabulky a bod 2 tabulky nahrazují tímto:„Předmět

Číslo směrnice/nařízení

Odkaz na Úřední věstník

Vztahuje se na

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2. Emise/přístup k informacím

…/…/ES

(ES) č. …/…

L …, …, s. …

(1)

(1)

 

(1)

(1)

 

 

 

 

 

(1)   Pro vozidla, jejichž referenční hmotnost nepřesahuje 2 610 kg. Na žádost výrobce se může vztahovat na vozidla, jejichž referenční hmotnost nepřesahuje 2 840 kg.“

7) 

V příloze IV části I se zrušují body 11 a 39.

8) 

V příloze VII bodu 4 se za slova „příklad pro směrnici“ vkládají slova „nebo nařízení“.

9) 

V příloze VII 5 bodu 5 se za slova „poslední směrnice“ vkládají slova „nebo nařízení“.

10) 

V příloze XI dodatku 1 se záhlaví tabulky a bod 2 tabulky nahrazujeí tímto:„Bod

Předmět

Číslo směrnice/nařízení

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

2

Emise/přístup k informacím

…/…/ES

(ES) č. …/…

Q

G + Q

G + Q“

 

11) 

V příloze XI dodatku 1 se zrušují body 11 a 39.

12) 

V příloze XI dodatku 2 se záhlaví tabulky a bod 2 tabulky nahrazuje tímto:„Bod

Předmět

Číslo směrnice/nařízení

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Emise/Přístup k informacím

…/…/ES

(ES) č. …/…

A

A

 

A

A“

 

 

 

 

 

13) 

V příloze XI dodatku 2 se zrušují body 11 a 39.

14) 

V příloze XI dodatku 3 se záhlaví tabulky a bod 2 tabulky nahrazují tímto:„Bod

Předmět

Číslo směrnice/nařízení

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Emise/Přístup k informacím

…/…/ES

(ES) č. …/…

Q

 

Q

Q“

 

 

 

 

 

15) 

V příloze XI dodatku 3 se vypouští bod 11.

16) 

V příloze XI dodatku 4 se záhlaví tabulky a bod 2 tabulky nahrazují tímto:„Bod

Předmět

Číslo směrnice/nařízení

Automobilový jeřáb kategorie N

2

Emise/Přístup k informacím

…/…/ES

(ES) č. …/…

N/A“

17) 

V příloze XI dodatku 4 se zrušuje bod 11.( *1 ) Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1“

( 1 ) Úř. věst. L 238, 15.8.1989, s. 43.