2007R0141 — CS — 19.11.2014 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 141/2007

ze dne 14. února 2007

o požadavku na schvalování provozoven, které vyrábějí nebo uvádějí na trh doplňkové látky náležející do kategorie „kokcidiostatik a histomonostatik“, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 043, 15.2.2007, p.9)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1157/2014 ze dne 29. října 2014

  L 309

30

30.10.2014
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 141/2007

ze dne 14. února 2007

o požadavku na schvalování provozoven, které vyrábějí nebo uvádějí na trh doplňkové látky náležející do kategorie „kokcidiostatik a histomonostatik“, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005

(Text s významem pro EHP)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv ( 1 ), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 183/2005 stanoví podmínky pro schvalování některých provozoven krmivářského podniku. Hlavním cílem systému schvalování, který byl zaveden nařízením (ES) č. 183/2005, je podřídit provozovny, které vyrábějí a/nebo uvádějí na trh produkty, jež jsou považovány za citlivé, odpovídajícím hygienickým požadavkům stanoveným v uvedeném nařízení. Uvedené nařízení umožňuje, aby byla působnost požadavků, které jsou na schválení kladeny, rozšířena.

(2)

„Kokcidiostatika a histomonostatika“ jsou kategorií doplňkových látek, jež je uvedena v čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ( 2 ). Tato kategorie doplňkových látek je považována za stejně citlivou jako kategorie, u kterých nařízení (ES) č. 183/2005 požaduje, aby byly schváleny.

(3)

Provozovny, které vyrábějí a/nebo uvádějí na trh doplňkové látky náležející do kategorie „kokcidiostatik a histomonostatik“, by proto měly podléhat stejným schvalovacím náležitostem.

(4)

Přechodná opatření by měla být stanovena v případě provozoven, které vyrábějí a/nebo uvádějí na trh doplňkové látky náležející do kategorie „kokcidiostatik a histomonostatik“, u kterých nebylo podle vnitrostátních právních předpisů vyžadováno schválení. Na provozovny, jež byly schváleny podle směrnice Rady ( 3 ) 95/69/ES, se již čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 183/2005 vztahuje.

(5)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Provozovatelé krmivářských podniků zajistí, aby byly provozovny, které řídí a na které se vztahuje nařízení (ES) č. 183/2005 v případě, že vyrábějí a/nebo uvádějí na trh doplňkové látky náležející do kategorie „kokcidiostatik a histomonostatik“, schvalovány příslušným orgánem. Schválení by mělo probíhat v souladu s nařízením (ES) č. 183/2005.

Článek 2

Provozovny, které vyrábějí a/nebo uvádějí na trh doplňkové látky náležející do kategorie „kokcidiostatik a histomonostatik“ a které ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost neměly podle vnitrostátních právních předpisů povinnost mít pro tuto kategorii doplňkových látek schválení, mohou ve své činnosti pokračovat do doby, než bude rozhodnuto o jejich žádosti o schválení pod podmínkou, že tuto žádost podají příslušnému orgánu v regionu, ve kterém je provozovna umístěna, nejpozději 7. června 2007.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 7. dubna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8.)

( 3 ) Úř. věst. L 332, 30.12.1995, s. 15. Směrnice zrušená nařízením (ES) č. 183/2005.